YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn Be yin Cer ra hý se çi len Prof. r. Ga zi Ya þar gil, zih nin ve be de nin dinç kal ma sý nýn düz gün bir ha ya la müm kün o la bi le ce ði ne i þa re e de rek ç ki yi ve si ga ra yý ka i ye le ka bul e mi yo rum. Pey gam be ri miz, 'sof ra dan ya rý aç ya rý ok kal ka cak sý nýz' de miþ. Gü zel bir söz þek lin de konuþu. nha be ri say fa 15 e G Ç H B V i YIL: 43 YI: CU/ 75 r ni as ya.com.r BÞLGIÇ L ÖZGÜLÜL IILIYO Y Y Ç GÖÜÞL V, YI L OUU Y YIILI. BÞLGIÇ L, YLI ÖZGÜLÜÐÜÜ IILIÐI BLL ÞI ÇIILIYO. YI L POZYUU YPILI u na ya sanýn di li konulu sem poz yu mu n so nuç bil dir ge sin de, "Ye ni a na ya sa da a na ya sa la rýn öz gür lü ðü nü sý nýr la yan ve a na ya sa mad de le ri ni hap se den baþ lan gýç bö lü mü ol ma ma lý dýr" de nil di. P Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý, ür ki ye il ve de bi ya er ne ði Ge nel Baþ ka ný k rem r dem, dü zen le dik le ri sem poz yu mun so nuç bil dir ge si ni a çýk la dý. ULLIL L OO OLLI u Bil dir ge de Her ke sin zih nin de ki kar þý lý ðý ay ný o lan ke li me ve kav ram la rýn er cih e dil me si, o o ri e nin da ya ma sý in i ba ý ný u yan dýr ma yan bir dil le e le a lýn ma sý bü yük ö nem arz e mek e dir. Ye ni a na ya sa nýn lâf zý i le ru hu ar a sýn da bir u ar lý lýk ol ma sý bi lim a dam la rý ve e de bi ya çý lar o la ra k ar zu muz dur de nil di. nha be ri say fa 8 de Ce mil Çi çek Yeni anayasa yazýlmaya baþlanýyor uye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýn da, 1 a yýs an i i ba ren ya zým a þa ma sý na ge çi li yor. o nuy la il gi li bir a çýk la ma ya pan B Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Za ma ný mý zýn ö nem li bir kýs mý ný ar ýk ya zým i þi ne a yýr mýþ o la ca ðýz. Çün - kü bel li bir ma kûl sü re i çin de bu ya zý mý ya pýp ek rar va an da þýn de ðer - len dir me si ne, gö rü þü ne su na ca ðýz di ye ko nuþ u.nha be ri say fa 8 de B nin geleceði ürkiye ile beraber uv ru pa Par la man o su Hý ris i yan e mok ra Gu ru bu Baþ ka ný ve i co las ar kozy nin par i si UP nin ü ye si Jo seph a ul, v ru pa Bir li ði nin ge le ce ði nin ür ki ye i le be ra ber ol du ðu nu söy le di. nha be ri say fa 9 da Hollande da yasakçý çýký ufran sa da cum hur baþ ka ný se çi mi nin en þans lý a da yý o la rak gös e ri len Fran co is Hol lan de, ya rý þý ka zan ma sý ha lin de ül ke ge ne lin de yo ðun ar ýþ ma la ra se bep o lan pe çe ya sa ðý ný de ðiþ ir me ye ce ði ni söyledi. n7 de ýsýr dan srail e gözdaðý us ra il in i na Ya rý ma da sý nda ki sý nýr da gö rev ya pan 7 ý sýr lý gü ven lik gö rev li si ni öl dür me si son ra sý ge ri len ý sý r-s ra il i liþ ki le ri, ý sýr or du su nun i na Ya rý ma da sý nda ger çek mer mi le rin kul la nýl dý ðý as ke rî bir a bi ka la ye ni ger gin bir saf ha ya gir di. n7 de Ü C u Ö zel ye ki li n ka ra Cum hu ri ye Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rü ü ðü 28 Þu ba o ruþ ur ma sý kap sa mýn da gö zal ý na a lý nan lar dan es ki Jan dar ma Ge nel o mu a ný e mek li Or ge ne ral Fev zi ür ke ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 9 ki þi u uk lan arak in can Ce za e vine gön de ril di. nha be ri say fa 9 da uuklanan emekli Orgeneral ürkeri ve emekli orgeneral ürker, uuklama müzekkerelerinin yazýlmasýnýn ardýndan nkara mniye üdürlüðü ne ai minibüsle incan Cezaevi ne, 7 muvazzaf asker de amak skerî Cezaevi ne gönderildi. FO OÐ F: H P GL BÞI UULUÞ: 27 GÞ ÇI B UHII 27 i san da so ruþ u rul ma lý u28 Þu ba i çin suç du yu ru ya pa rak so ruþ ur ma sü re ci ni e ik le yen H Par i, 27 i san ýn da so ruþ u rul ma sý ný is i yor. H Par i Ge nel Baþ ka ný u man ur ul muþ, ko nuy la a lâ ka lý 27 i san gi ri þi mi a çýk bir muh ý ra dýr, so ruþ u rul ma lý dýr de di. Bu a ra da, Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü len rýnç da, bil di ri ye i liþ kin, av cý lar bu ko nu da da il gi li ka nun la rýn suç say dý ðý bir fi il esbi e der ler se so ruþ ur ma baþ lar i fa de si ni kul lan dý. n8 de imav yine sallandý u üahya nýn imav ilçesinde önceki gece e 4,9 büyüklüðünde deprem meydana geldi. lk belirlemelere göre deprem can veya mal kaybýna yol açmazken, daha sonra saa ile arasýnda 35 arçý deprem kaydedildi. n3 e çlýk sýnýrý 939 L uür k-þ in a raþ ýr ma sýn da, i san a yýn da 4 ki þi lik a i le nin aç lýk sý ný rý 939 li ra 64 ku ruþ, yok sul luk sý ný rý da 3 bin 60 li ra 72 ku ruþ o la rak he sap la dý. n10 da skilipli ýf Hoca nýn mezarý amamlandý nha be ri say fa 3 e ürkiye, en fazla rafik kazasý olan 10 ülke arasýnda nha be ri say fa 9 da ibri kuusundan arih çýký nha be ri say fa 4 e I

2 CU Y LÂ H Â Y llah buyurur ki: oðru olanlara doðruluklarýnýn fayda verdiði gün bugündür. Onlar için allarýndan ýrmaklar akan Cenneler vardýr. Onlar orada ebedî olarak kalýcýdýrlar. llah onlardan razýdýr, onlar da llah'an. âide ûresi: 119/ Â ye -i e ri me e â li H Gücünüz yeiði müddeçe üslümanlara suç kesin olarak sabileþmedikçe ceza vermemeye çalýþýn. üslüman için en küçük bir çýkýþ yolu bulduðunuzda onu serbes býrakýnýz. Çünkü idarecinin affemede yanýlmasý, ceza vermede yanýlmasýndan daha hayýrlýdýr. Câ mi ü s-a ðîr, o: 182 / Ha di s-i Þe rif e â li n as rî bir genç da hi re fi ka-i ha ya ý ný na mus lu is er eseürün ref i, izdivacý eksir emeyip çok azalýyor. Çünkü, en ser se ri ve as rî bir genç da hi re fi ka-i ha ya ý ný na mus lu is er. en di gi bi as rî, ya ni a çýk sa çýk ol ma sý ný is e me di ðin den be kâr ka lýr, bel ki de fuh þa sü lûk e der. ör dün cü Hik me a lûm dur ki, kes re-i ne sil, her kes çe ma lup ur. Hiç bir mil le ve hü kü me yok ur ki, kes re-i e nâ sü le a raf ar ol ma sýn. Ha â e sul-i k rem ley his sa lâ ü Ves se lâm fer man e miþ: z di vaç e di niz, ço ða lý nýz. Ben ký ya me e si zin kes re i niz le if i har e de ce ðim. Hal bu ki e se ü rün ref i, iz di va cý ek sir e me yip çok a zal ý yor. Çün kü, en ser se ri ve as rî bir genç da hi re fi ka-i ha ya ý ný na mus lu is er. en di gi bi as rî, ya ni a çýk sa çýk ol ma sý ný is e me di ðin den be kâr ka lýr, bel ki de fuh þa sü lûk e der. a dýn öy le de ðil; o de re ce ko ca sý ný in hi sar al ý na a la maz. Çün kü ka dý nýn a i le ha ya ýn da mü dir-i da hi lî ol mak hay si ye iy le ko ca sý nýn bü ün ma lý na, ev lâ dý na ve her þe yi ne mu ha fa za me mu ru ol du ðun dan en e sas lý has le i sa da ka ir, em ni ye ir. çýk sa çýk lýk i se, bu sa da ka i ký rar, ko ca sý na za rýn da em ni ye i kay be der, o na vic dan a zâ bý çek i rir. Ha â er kek ler de i ki gü zel has le o lan ce sa re ve se hâ ve ka dýn lar da bu lun sa, bu em ni ye e ve sa da ka e za rar ol du ðu i çin, ah lâk-ý sey yi e den dir, kö ü has le sa yý lýr lar. Fa ka ko ca sý nýn va zi fe si, o na ha zi ne dar lýk ve sa da ka de ðil, bel ki hi mâ ye ve mer ha me ve hür me ir. O nun i çin, o er kek in hi sar al ý na a lýn maz, baþ ka ka dýn la rý da ni kâh e de bi lir. em le ke i miz v ru pa ya ký yas e dil mez. Çün kü o ra da, dü el lo gi bi çok þid de li va sý a lar la, a çýk sa çýk lýk i çin de na mus bir de re ce mu ha fa za e di lir. z ze-i ne fis sa hi bi bi ri si nin ka rý sý na pis na zar la ba kan, boy nu na ke fe ni ni a kar, son ra ba kar. Hem me mâ lik-i bâ ri de o lan v ru pa da ki a bi a lar, o mem le ke gi bi bâ rid ve câ mid dir ler. Bu s ya, ya ni â lem-i s lâm ký 'a sý, o na nis pe en me mâ lik-i har re dir. a lûm dur ki, mu hi in, in sa nýn ah lâ ký ü ze rin de e si ri var dýr. O bâ rid mem le ke e, so ðuk in san lar da he ve sâ-ý hay vâ ni ye yi ah rik e mek ve iþ a hý aç mak i çin a çýk sa çýk lýk bel ki çok sû-i is i mâ lâ a ve is râ fâ a me dar ol maz. Fa ka se ri ü e es sür ve has sas o lan me mâ lik-i har re de ki in san la rýn he ve sâ-ý nef sâ ni ye si ni mü e ma di yen eh yiç e de cek a çýk sa çýk lýk, el be e çok sû-i is i mâ lâ a ve is râ fâ a ve nes lin za a fi ye i ne ve su ku-u kuv ve e se bep ir. Bir ay da ve ya yir mi gün de ih i yac-ý fý rî ye mu ka bil, her bir kaç gün de ken di ni bir is ra fa mec bur zan ne der. O va ki, her ay da on beþ gün ka dar ha yýz gi bi a rý za lar mü na se be iy le ka dýn dan e cen nüb e me ye mec bur ol du ðun dan, nef si ne mað lûp i se fuh þi ya a da mey le der. Þe hir li ler, köy lü le re, be de vî le re ba kýp e se ü rü kal dý ra maz. Çün kü köy ler de, be de vî ler de, derd-i ma i þe meþ ga le siy le ve be de nen ça lýþ mak ve yo rul mak mü na se be iy le, hem þe hir li le re nis pe en na zar-ý dik ka i az celb e den, mâ sû me iþ çi ve bir de re ce ka ba ka dýn la rýn kýs men a çýk ol ma la rý, he ve sâ-ý nef sâ ni ye yi eh yi ce me dar ol ma dý ðý gi bi, ser se ri ve iþ siz a dam lar az bu lun du ðun dan, þe hir de ki me fâ si din on da bi ri on lar da bu lun maz. Öy le i se on la ra ký yas e dil mez. Lem a lar, 24. Lem a (eseür isalesi'nden) LÜ G Ç ref : al dý rýl ma. kes re-i ne sil: es lin ço ðal ma sý. as rî: s ra gö re, za ma - ne, çað daþ, mo dern. iz di vaç: v li lik. ek sir: Ço ðal ma, ar - ýr ma. re fi ka-i ha ya: Ha ya ar ka da þý. sü lûk: Bir yo lu a kip e me. in hi sar: Yal nýz bir þe - ye a i kýl ma; e kel leþ me. mü dir-i da hi lî: ç iþ le - ri ni i da re e den. se hâ ve: l a çýk lý ðý, cö mer lik. ah lâk-ý sey yi e: ö ü ah lâk. me mâ lik-i bâ ri de: o ðuk mem le ke ler. me mâ lik-i har re: ý - cak mem le ke ler. mü e ma di yen: ü - rek li, de vam lý. eh yiç: He ye can lan - dýr ma. su ku-u kuv ve: uv - ve den düþ me. e cen nüb: U zak laþ - mak, u zak dür mek. me fâ sid: Boz gun cu - luk lar. e yi on dan (asm) öð ren me dik ki? Bin dör yüz yýl ev vel bir e bî gel di, Par ma ðýy la y ý i ki ye böl dü, Yýl dýz la ra bas ý, ar þa yük sel di, y da yü rü me yi hü ner mi san dýn? i san a yý nýn on dör dün de baþ la yan u lu o ðum Haf a sý faaliye le ri so na er di, a ma u lu o ðum de vam e di yor. Zi ra kâ i na a her an ye ni bir do ðum ger çek le þi yor. Ye ni bir ha ya baþ lý yor. Her do ðum i se, bi ze o nu (asm) ha ýr la ý yor. Þa ye o (asm) ol ma say dý, ne o hum o la cak ý, ne çe kir dek, ne bir dam la su, ne ý þýk, ne op rak. e kâ i na o la cak ý, ne za man, ne me kân. Çün kü o nun (asm) mü ba rek ru hu i di ilk ya ra ý lan. Â lem ler halk o lun du o nun (asm) nu run dan. O nur, kâ i na an ön ce ya ra ýl mýþ ý. â i na ýn o nu (asm) mi sa fir e de cek ol gun lu ða e riþ i ði bir za man da ve in san lý ðýn o na (asm) en çok muh aç ol du ðu bir an da â lem le re rah me o la rak do ða cak ý. o nun da kâ i na o nu (asm) kar þý la ma ya ha zýr ha le gel miþ i. ma a ra dan çok u zun bir za man di li mi geç i ði i çin dün ya da ol duk ça yaþ lan mýþ ý. Zi ra bu za ma na ka dar dün ya nýn ba þýn dan çok o lay lar geç miþ, çok mu sî be le re ma ruz kal mýþ ý. Bað rýn da ba rýn dýr dý ðý in san lar is ya na ve in kâ ra kal kýþ mýþ, ken di le ri ni hi da ye e dâ ve e den le ri din le me yip he lâ ke ve fe lâ ke le re ma ruz kal mýþ lar dý. Bu yüz den ba zý ka vim ler a eþ le, ba zý la rý u fan la, ba zý la rý da ye rin di bi ne ba mak la in kâr ve is yan la rý nýn ce za sý ný dün ya da bi le çek miþ ler di. Ba þýn dan bu ka dar fe lâ ke ler ge çen dün ya da yo rul muþ, yýp ran mýþ ve ih i yar la mýþ ý. Ba har ve yaz mev si mi ge ri de kal mýþ, mev sim gü ze dön müþ ü. Va ki i kin di ol muþ, dün ya nýn ö mür gü ne þi gu rû ba yak laþ mýþ ý. Yor gun ve ih i yar dün ya, â hir öm rün de ra ha e mek is i yor, sü kû ne is i yor, hu zur is i yor, sa a de ve se lâ me is i yor du. ma bað rýn da ba rýn dýr dý ðý mi sa fir le ri bu na mü sa a de e mi yor du. n san lýk yi ne yo lu nu þa þýr mýþ, hak kýn ye ri ni kuv ve, sev gi nin ye ri ni hu sû me, kar deþ li ðin ye ri ni a da ve al mýþ ý. ün ya am bir ka ran lý ða gö mül müþ, in san lýk sü kû e miþ i. ün ya þid de li bir san cý i le kýv ra ný yor du. ma bu san cý, â lem le re rah me o la rak do ða cak o lan ah me Pey gam be ri nin (asm) do ðum san cý sýy dý. i ha ye bek le nen gün gel di, dün ya ya bir hal ler ol du. Yý kýl maz o la rak bi li nen is ra nýn sa ra yý nýn on dör bur cu bir den yý kýl dý. Çün kü ah me bur cun dan hi da ye gü ne þi do ðu yor du. e cu si le rin bin se ne den be ri ya nan a e þi sön müþ ü. Zi ra in san lý ðýn a e þe de ðil, nu ra ih i ya cý var dý. O ur i se, o gün kâ i na ýn kal bi ne doð muþ u. u kad des sa yý lan a ve Gö lü o ge ce ku ru du. r ýk ah me Pey gam be ri (asm) gel miþ, o nun (asm) rah me i ye ri ve gö ðü kap la mýþ ý. er ya gel miþ, dam la ya ih i yaç kal ma mýþ ý. O nun (asm) ha ý rý i çin ya ra ý lan kâ i na, o nun (asm) ge li þi i le ken di ne gel di. h i yar dün ya nýn yü zü gül dü. â i na ye ni den doð du, dün ya ye ni den dün ya ya gel di. n san lýk a ri hin de ye ni bir ha ya say fa sý a çýl dý. Bu say fa bem be yaz, er e miz ve nur lu bir say fay dý. Vah þe ve ce ha le say fa sý ka pan mýþ, sa a de say fa sý a çýl mýþ ý. O nun (asm) ya þa dý ðý za man di li mi ne sr-ý a a de a dý ve ril miþ i. O nun (asm) do ðu mu i le dün ya bü yük bir de ði þim sü re ci ne gir di. ün ya da gö rül me miþ ve on dan (asm) son ra da gö rül me ye cek o lan bir in ký lâp ya þan dý. Hz. u ham med ley his se ü Ves se lâm, â de le rin de mu aas sýp, en i na çý ve vah þî ka vim le rin vah þî â de le ri ni bir den or a dan kal dý ra rak on la rý en gü zel ah lâk i le eç hiz e dip â le me mu al lim ve me de nî mil le le re üs ad ey le di. n yük sek ah lâ kî de ðer le ri, in san la rýn dem ve da mar la rý na ka rýþ mýþ de re ce de ders ve rip on la rý ke mâ lâ ýn gök le ri ne yük sel i. O nun (asm) i çin bu gün in san lýk bü ün in sâ nî ve me de nî de ðer le ri ni o na (asm) borç lu dur. yi ve gü zel o lan ne var sa, on dan (asm) öð ren miþ ir. Hür ri ye, a da le, mer ha me, þef ka, mu hab be, i lim ve ma ri fe gi bi bü ün gü zel has le ler, o nun (asm) mi ra sý dýr. Bu se ne ki u lu o ðum Haf a sý nýn ö ne çý kan slo ga ný, ar deþ li ði on dan (asm) öð ren dik þek lin dey di. O nun (asm) ge ir dik le ri ne ve öð re ik le ri ne bak ý ðý mýz za man, e yi on dan (asm) öð ren me dik ki? de mek ge li yor i çim den. Hz. u ham med ley his se la ü Ves se lâm, â i na ýn fen di si, kalp le rin sev gi li si, ne fis le rin er bi ye ci si, ruh la rýn sul a ný, a kýl la rýn mu al li mi o la rak dün ya ya gel di. O ol ma say dý, kâ i na ma na sýz bir ki ap an, na kýþ la rý gö rün me yen bir re sim den, ya zý la rý o kun ma yan bir mek up an i ba re ka la cak ý. ün ya, ka ran lýk a ka lan ve hiç bir ziy ne i gö rün me yen bir sa ray o la cak ý. Hi da ye Gü ne þi nin doð ma sýy la bu sa ray da ki sa na lar gö rü nür ol du. O (asm) kalp le re doð du, gö nül le re doð du. n gü zel söz ler o nun (asm) i çin, iç li þi ir ler o nun (asm) i çin ya zýl dý. On dan (asm) söz e den le rin söz le ri gü zel leþ i. O nun (asm) i çin ü ley man Çe le bi nin ev lid i (Ve si le ü n-e ca/ur u luþ Ve si le si) 600 yýl dan be ri þevk le o kun mak a, hu þû i le din len mek e dir. O nun (asm) a dý her yer de hür me le, rah me le ve sa lâ va la a ný lýr. Bas ý ðý op rak la rý ö pe bil mek, ya þa dý ðý me kân la rý gö re bil mek, o nun (asm) yo lun da ö le bil mek mü min ler i çin en bü yük sa a de ka bul e di lir. e di ne-i ü nev ve re nin gö rün dü ðü bir yer de, a yak la rý ný u za ýp ya an la rý bi le i kaz e den â bi, on la ra þöy le ses le nir: a kýn erk-i e deb den, kuy-i ah bub-i Hü da dýr bu, a zar gâh-ý lâ hî dir, a kam-ý us a fa dýr bu. Ce mil ev si mi a dýn da bir Pey gam ber â þý ðý da, ev lâ la rý na þöy le bir va si ye e bu lu nur: Ben ö lün ce müm kün ol du ðu ka dar e su lul lah ýn (asm) ya kýn la rý na bir ye re def ne din. e zar a þý ma da ehf û re si 18. â ye i ni yaz dý rýn der. Bu â ye in me â li i se þu þe kil de dir: en di le ri uy ku da ol duk la rý hal de sen on la rý u ya nýk sa nýr dýn. On la rý sa ða so la çe vi rir dik. ö pek le ri de ma ða ra nýn gi ri þin de ön a yak la rý ný u za mýþ ya mak a i di. ðer on la rýn du rum la rý na mu a lî ol sa i din dö nüp on lar dan ka çar dýn ve gör dük le rin yü zün den i çin kor ku i le do lar dý. Ya zý mý zý bü yük þa ir li Ul vî u ru cu nun þu mýs ra la rý i le bi i re lim: ý mi ri nem ey Þah-ý e sûl, kov ma ka pýn dan, Â si le re lü fun yü ce fer man dýr fen dim. ab bim bü ün ehl-i i ma ný o nun (asm) þe fa a i ne na il ey le sin. min. L BO U / VU L Y ne ja e re id nur si.de vus ral ya da ki nur ve s lâ mî fa a li ye ler (2) Bu ký a da ki s lâ mî ya þan ý ya ký sa ca ba ka cak o lur sak: el bo ur ne ve ül ke ça pýn da in þa a e di len ca mi sa yý sýn da bü ün e ya le ler de ürk ler bi rin ci, r na vu lar i kin ci, Boþ nak lar ü çün cü. Lüb nan lý la ra dör dün cü du ru mun da ol du ðu bil gi si ni al dýk. Lüb nan lý la rýn sa yý la rý nýn çok ol du ðu nu du yun ca se be bi ni sor duk. l dý ðý mýz ce vap ol duk ça dü þün dü rü cü: 1967 sa vaþ la rýn dan son ra Lüb nan da ki üs lü man nü fu sun bü yük bir güç kul la ný la rak vus ral ya ya göç me ye zor lan ma la rý. i yo niz min Fi lis in li ler i çin de ay ný bas ký yý kul la nýp o ra da ki op rak la rý bo þal ýp ken di si nin iþ gal e me si a bi ka ý in sa nýn ak lý na is er is e mez giz li de si se ve u zak la rý ak la ge i ri yor. l lah þer le rin den mu ha fa za e sin. Bü ün üs lü man la rý da bu u zak lar dan mu ha fa za e sin. f ri ka, s ya ül ke le rin den bu ra da üs lü man lar var. on za man lar da o ma li den bu ký a ya bir in san a ký mý nýn ol ma sý dik ka çe ki yor muþ. üs lü man lar hür ri ye in þa ha ne ol du ðu böy le bir ül ke de din le ri ni ra ha ve hu zur i çe ri sin de ya þa ma ya ça lý þý yor lar. vus ral ya ur Vak fý kýrk yýl lýk ec rü be siy le her yön den e ki li bir þe kil de üs lü man la rýn kar þý laþ ýk la rý zor luk ve prob lem le re yar dým cý o lu yor. Çe þi li ko nu lar da res mî ma kam lar nez din de ya pý la cak baþ vu ru ve da nýþ man lýk hiz me le rin de fah rî bir o o ri e gi bi ü ze ri ne dü þe ni yap ma ya ça lý þý yor. Bu da ur â vâ sý, Be di üz za man ýn ga ye si ve he de fi, Ye ni s ya mes lek, meþ rep ve mis yo nu a dý na çok ö nem li bir if i har ve si le si ve ah dis-i ni me o lan bir ha di se dir. Va kýf þu a na ka dar, ür ki ye den ders yap mak, soh be e mek, kon fe rans ve se mi ner ver mek ü ze re bay ba yan ce ma a i miz i çe ri sin den o na ya kýn ya zar, va kýf, a ða bey, ab la ve kar de þi mi zi bu ra la ra hiz me i çin dâ ve e miþ. Bu ra da ki va kýf ye ki li le ri nin ür ki ye de ki a na göv dey le bir lik e ha re ke e me, kay nak an kop ma ma, sar sýl ma ma, sav rul ma ma ve öz de ki ma ne vî gý da ve ir i ba ý sür dür me an la yýþ ve uy gu la ma sý ný fev ka lâ de ö nem si yor ve eb rik e di yo rum. Bu ra da ki va kýf so rum lu la rý baþ a ol mak ü ze re bü ün ce ma a in gör dü ðüm ka da rýy la Ye ni s ya çiz gi si ne sa hip çýk ma, sür dür me ko nu sun da ki i ra de si ni ve her þe ye rað men de vam e ir me er cih ve uy gu la ma la rý ný a viz siz bir þe kil de gör mek çok mem nu ni ye ve ri ci. Bu ký rýk sýz ve mu ha le fe siz çiz gi nin mu ha fa za sý ve de vam e ir me i ra de si kar deþ lik ve dâ vâ i çin ha ya î ö nem arz e di yor. Bu ra da ki ce ma a de bu nu en gü zel þe kil de ic ra e di yor el ham dü lil lah. Ye ni s ya mes lek ve meþ re bi ne a i o lan bu gü zel ve çok yön lü mu az zam e sis le rin ve hiz me le rin vusral ya da ül ke ça pýn da en bü yük, en ön de, en ge niþ, en fa al, en faz la ü ye ye sa hip ve en e ki li bir ko num da ol du ðu nun da ek rar al ý ný çiz mek is i yo rum. Bu ra da ki Ye ni s ya ca mi a sý nýn bü yük gay re le ri, bir bi riy le o lan sý ký ir i ba la rý, ge niþ bir u fuk, gö rüþ ve a bi ka la rýy la ür ki ye i çin de gü zel ör nek o la cak la rý na i na ný yo rum. Her ka de me de ki in sa ný he def le yen ve a bi ka ý ya pý lan gü zel hiz me ler den ba zý la rý ný da bu a ra da zik re mek is e rim. n baþ a her gru ba a i ders ka e go ri le ri var. Ba yan ve er kek ler i çin ay rý ay rý an zim e di len bu ders le rin haf a lýk sa yý sý yir mi bi ri bu lu yor. Bu de mek ir ki ders siz ve hiz me fa a li ye i ol ma yan ek gün bi le yok. Çev re mü na se be le ri ve di ðer s lâ mî grup lar la o lan ir i ba lar çok me de ni ve ve rim li, sü rek li, kar þý lýk lý say gý ve an la yý þa da ya nan bir arz da de vam e mek e dir. Ce ma a ü ye le ri nin gay re le ri, bir bir le riy le o lan yar dým laþ ma la rý, ir i ba la rý, or ga ni ze, plân, prog ram la rý fev ka lâ de gü zel ve ve rim li. Bu ge zi ve zi ya re, böy le bir ca mi a nýn var lý ðý ve far kýn da lý ðý a çý sýn dan bi ze bü yük bir u fuk aç mýþ ýr. Çok ký sa za man da baþ la dý ðý mýz Yur ý þý Hiz me le ri miz i çin çok yön lü ve çok ö nem li ec rü be kay na ðý ol muþ ur. n þa al lah bu ka za ným la rý mý zý hep bir lik e hem ül ke miz, hem de dün ya ça pý na ya yýl ma is i da dý her ge çen gün ar an hiz me le ri miz i çin ö nem li bir ka ký ve iv me kay na ðý o la cak ýr. me ri ka da ki hiz me le ri miz baþ a ol mak ü ze re dün ya nýn di ðer böl ge le rin de e sis e de ce ði miz hiz me le ri miz a çý sýn dan bu ra da ki bu gü zel ya pý lan ma nýn e li miz de çok gü zel bir ör nek ve a bi ka o la rak bu lun ma sý bi zim i çin en bü yük gü ven ce ler den bi ri si ve ha ri ka bir u fuk, viz yon ve il ham kay na ðý ol muþ ur. Ya rýn vus ral ya nýn dün ya ca ün lü þe hir le rin den bi ri si o lan ydney e gi de ce ðiz in þal lah. O ra dan da si ze ha yýr lý ha ber ler ver mek ü ze re. Bu ra da ki bu muh e þem man za ra ve fa a li ye le ri dün ya nýn her kö þe sin de ih lâs ve sa mi mi ye le ar a rak de vam e ir me miz di lek ve e men ni siy le.

3 Y HB CU 3 Ya zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) (orumlu) ecep BOZÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) i ap sa ýþ fax: (0212) us a fa Ö Ü L n ka ra em sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi eh me Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: usafa GÖ (0212) L C L Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel ü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ el: (312) , , Fax: por di ö rü oordinaörü e cep Þ CI rol O YU 36 L Y L C L Ð: Zep pe lin r. 25, h len, el: esu ÇOB , Fax: C L C L Ð: v ni Ya yýn o or di na ö rü Görsel Yönemen: brahim ÖZB fen di ok., o: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: Yeni sya b dul lah ÇI BÞ bone ve aðýým o or di na ö rü: dem Z abaacýlýk a ðý ým: o ðan a ðý ým a. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn ü rü: Yay gýn sü re li I Ye ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi eh me U LU L Ge nel Ya yýn ü dü rü â zým GÜ LÇ YÜZ Z V L Hic rî: 7 Cemaziyelahir 1433 u mî: 15 isan 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa i yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý l ler s an bul z mir as a mo nu ay se ri on ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý ep rem fýr ý na sý dur mu yor ÜHY'I V LÇ GÇ YIL 19 YI' Y GL 5.9 BÜYÜLÜÐÜ P ÜZ YLÞI B YIL GÇ Ð LLY V YO. V YI YÜL ÜL,"YL Y ÖL VÞIIZ YO''. Ü H Y'I i mav il çe sin de 19 a yýs 2011 a ri hin de mey da na ge len 5.9 bü yük lü ðün de ki dep re min ya ra la rý sar ma ya ça lý þýr ken il çe de dem rem ler de vam e di yor. Ge çen yýl ki yý ký cý dep re min ü ze rin den yak la þý bir yýl geç me si ne rað men il çe sal lan ma ya de vam e di yor. i mav il çe sin de ön ce ki gün ge ce 4,9 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si e si an dil li a sa ha ne si ve ep rem raþ ýr ma ns i ü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, ön ce ki gün sa a e mer kez üs sü i mav il çe mer ke zi ne 10 ki lo me re u zak lýk a ki ö ðü ö yü o lan 4,9 bü yük lü ðün de dep rem kay de dil di. Or a þid de li dep rem, 8 ki lo me re de rin lik e o luþ u ve ü ah ya il mer ke ziy le i mav dý þýn da ki il çe ler de de his se dil di. Böl ge de e dir gin o lan va an daþ lar dan ba zý la rý, ev le rin den çýk ý. i mav ay ma ka mý Yük sel Ü nal, dep re min il çe de þid de li ce his se dil di ði ni be lir i. ay ma kam Yük sel Ü nal, il çe de mey da na ge len 4,9 bü yük lü ðün de ki dep re me i liþ kin, Hem il çe mer ke zin de hem de bel de ve köy ler de yý ký lan, çö ken bi na yok, ya ra la nan ya da ö len va an da þý mýz da yok de di. ZO OL P L Y Þ Y LI Þ C ÐIZ l çe de 16 i san dan bu ya na 4,3-4,9 a ra sý bü yük lük ler de 7 dep rem kay de dil di ði ni ha ýr la an Ü nal, þöy le de vam e i: ün (ön ce ki gün) il çe miz de in ce le me ler de bu lu nan ba zý ho ca lar, bu dep rem le rin de vam e me si ge rek i ði ni, de vam e de ce ði ni bil dir miþ i. Her ne Genç ler il ginç i yi lik pro je le riy le ya rý þý yor UZL Be le di ye si a ra fýn dan, il köð re im ve li se öð ren ci le ri nin ka ý lý mý i le dü - zen le nen i yi lik þam pi yo na sýn da genç ler, ü re ik le ri bir bi rin den il ginç i yi lik pro je le riy le ya rý þý yor lar. 7 ay rý ka e go ri den o lu þan þam pi yo na so nun da ya rýþ - ma ya ka ý lan a kým la rý, yur i çi ve yur dý þý ge zi le ri, 3 bü yük le rin an ren man la - rý na ka ýl ma gi bi çe þi li ö dül ler bek li yor. yi lik þam pi yo na sý ki ap ve o yun cak op la ma, a ýk kâ ðý ve pil op la ma, ke di, kö pek ve kuþ yu va sý yap ma, gü lüm - se me, i yi lik pro je le ri, sos yal ak i vi e le re ka ýl ma ve dün ya yý kur a ra cak su - num lar yap ma dan o lu þan 7 ay rý ka e go ri de ya rý þa cak lar. Her ka e go ri de de - re ce ye gi ren ler ö dül len di ri lir - ken, op lam da de re ce ye gi - ren a kým lar i se bü yük ö dü - le u la þa cak lar. Þam pi yo na - ya, uz la da ki il köð re im ve li se dü ze yin de ki 49 o kul - dan 290 a kým ka ý lý yor. 5-6 ki þi den o lu þan a kým lar la op lam da 1450 öð ren ci, i yi - lik þam pi yo na sýn da ya rý þý - yor. s an bul / Ye ni s ya ka dar gö nül ka bul e me se de dep rem le ya þa ma ya a lý þa ca ðýz. Ha be ri a lýr al maz em ni ye ve jan dar ma da ki ar ka daþ lar o o ma ik o la rak ha re ke e geç i. Za en da ha ön ce den a li ma ver miþ ik, gö rev le ri ni bi li yor lar dý. Hem il çe mer ke zin de hem de bel de ve köy ler de yý ký lan, çö ken bi na yok, ya ra la nan ya da ö len va an da þý mýz da yok. Bu bi zim i çin bir þans ýr. Ü nal, va an daþ la rýn e dir gin ol du ðu nu ve bir ço ðu nun ge ce yi so kak a ge çi re ce ði ni an la a rak, ge re kir se on lar i çin il gi li bi rim ler den yar dým a le bin de bu lu na cak la rý ný bil dir di ÇI I I 4,9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan 8 sa a e böl ge de 32 ar çý sar sýn ý kay de dil di. an dil li a sa ha ne si nden a lý nan bil gi ye gö re, mer kez üs sü i mav a 10 ki lo me re u zak lýk a ki ö ðü ö yü o lan ve ü ah ya ge ne lin de his se di len 4,9 bü yük lü ðün de ki dep rem den son ra böl ge de ki ha re ke li lik de vam e i. er kez üs le ri i mav a bað lý n li ce, Baþ ko nak, aþ lýk, a ma, Yað mur lar, Þen, a rý çam ve h la lý çeþ me öy le riy le Þap ha ne il çe mer ke zi ve n ce ðiz ö yü o lan 32 ar çý sar sýn ý, 2,1 i le 3,4 a ra sýn da ki bü yük lük ler de o luþ u. i mav da ar çý sar sýn ý lar yü zün den e dir gin o lan va an daþ lar dan ba zý la rý ge ce yi park lar da ve a raç la rýn da ge çir di. Va an daþ lar, sa bah o lun ca ev ve iþ yer le ri ne gi i. l çe de 16 i san dan bu ya na 4,3 i le 4,9 a ra sý bü yük lük ler de 7 dep rem ya þan dý. ü ah ya / Ye ni s ya UPO: 12 n gel li le re ku cak aç ma lý yýz P O LOG Ze ki ye Ça pan, en gel li ler le em pa i kur mak ge rek i ði ni be lir e rek n gel li le re ku cak aç ma lý yýz de di. ul an ga zi Be le di ye si a ra fýn dan 50. Yýl ül ür er ke zi nde dü zen le nen n gel li le rin op lum la Bü ün leþ me o run la rý ko nu lu se mi ner dü zen le di. e mi ne re ko nuþ ma cý o la rak ka ý lan Psi ko log Ze ki ye Ça pan, en gel li ler le em pa i kur ma nýn on lar la i le i þim de çok bü yük bir a dým ol du ðu nu söy le di. n gel li ol ma nýn kim se nin ken di se çi mi ol ma dý ðý na dik ka le ri çe ken Psi ko log Ça pan, a sýl ki dün ya ya ge lir ken ka dýn- er kek, si yah ya da be yaz o la ca ðý mý zý se çe mi yor sak bir en gel li ol mak da kim se nin ken di se çi mi de ðil dir de di. s an bul / Ye ni s ya a kam o da sýn da sos yal bil gi ler der si 'I k hi sar il çe si i sak-ý il lî li Þe fik l köð re im O ku lu 4. ý nýf gru bu öð ren ci le - ri sos yal bil gi ler der si ni k hi sar Be le di ye Baþ ka ný a lih Hýz lý nýn ma ka mýn da yap ý. k hi sar Be le di ye Baþ ka ný a lih Hýz lý, ço cuk la rýn bü ün so run la rý ný iç en lik le ce vap la dý. Öð ren ci ler i le ý nýf Öð re me ni su man e kin ve ý nýf n ne si y en çýk zi ya re e ka bul e ik le ri i çin be le di - ye baþ ka ný Hýz lý ya ilk o la rak çi çek ak dim e i i. k hi sar / r han Çe lik Psi ko log Ze ki ye Ça pan ýf Ho ca nýn a ný me za rý a mam lan dý s ik lâl ah - ke me si ka ra rýy la Þap - ka a nu nu na mu ha le - fe e i ði ge rek çe siy le i dam e di len s ki lip li - ýf Ho ca i çin yap ý rý lan a ný me zar a mam lan - dý. s ki lip Be le di ye Baþ - ka ný u man e zer, yap ý ðý a çýk la ma da, 2008 yý lýn da ýf Ho - ca nýn na a þý nýn bu lu - na rak s ki lip e ge i ril di - ði ni söy le di. Halk an ge len a lep ü ze ri ne - ýf Ho ca i çin a ný me - zar ya pýl ma sý a ma cýy la ça lýþ ma baþ la ýk la rý ný an la an e zer, gü zel bir mi mar lýk ör ne ði o - lan ve çe þi li an lam lar a þý yan a ný me zar in - þa a ý nýn a mam lan dý - ðý ný kay de i. l çe hal ký - nýn ýf Ho ca i le gu rur duy du ðu nu vur gu la - yan e zer, s ki lip li - ýf Ho ca, hu kuk suz lu - ðun be de li ni ö de miþ ir. s ki lip li ler o la rak o na o - lan gö re vi mi zi ye ri ne ge ir me nin mu lu lu - ðu nu ya þý yo ruz de di. mek li va iz ve ha fýz h me Ham di r e kin i se s ki lip li ýf Ho - ca nýn il çe ye bað lý oy - ha ne ö yün de doð du - ðu nu, an ne a ra fýn dan so yu nun Haz re i Ö - mer e ka dar u zan dý ðý - ný söy le di. r e kin, ýf Ho ca nýn ilk ah si li ne bu köy de baþ la dý ðý ný ve ha fýz lýk yap ý ðý ný, da ha son ra ah si li ni s - an bul da a mam la dý - ðý ný kay de i. ýf Ho - ca nýn pro fe sör lük un - va ný na ka dar u laþ ý ðý ný be lir en r e kin, Fa ih Ca mi i nde ders ler ve ren ýf Ho ca nýn sa de ce bu ür e ði im ler le kal - ma dý ðý ný, çok sa yý da der gi de ya zý yaz dý ðý ný bil dir di. Ço rum / a a ir i ni as ya.com.r u lu o ðum ve 23 i san öz de, Gül ün cum hur baþ kan lý ðý ný en gel le me yi a maç la yan, a ma ger çek e ir i ca say dý ðý u lu o ðum e kin lik le ri ni he def a lan 27 i san muh ý ra sý Ge nel kur may ýn in er ne si e sin den kal dý rý la lý hay li za man geç i. ma u lu o ðum da ki e ki si hâ lâ sü rü yor. Çün kü se ne ler dir 20 i san dan son ra ki haf a i çin de ku lan ýrken, 23 i san göl ge len mek is e ni yor id di a sý nýn ses len di ril di ði muh ý ra ü ze ri ne a par o par bir haf a ö ne çe ki len u lu o ðum, o za man dan be ri 23 i san dan ko pa rýl mýþ o la rak, i san a ra sý na hap se di li yor. Hal bu ki, da ha ön ce de ye ri gel dik çe i fa de e i ði miz gi bi, u lu o ðum la 23 i san çe liþ mek þöy le dur sun, am er si ne bir bi riy le ör ü þü yor. Çün kü B o gün, u lu o ðum e kin lik le ri ne ben zer fa a li ye ler le a çýl dý. 23 i san 1920 Cu ma gü nü ö zel lik le se çil di, ön ce sin de ül ke nin her ye rin de ha im ler o ku u rul du, Cu ma na ma zý ný a ki ben duâ lar ve kur ban lar la a çý lýþ ya pýl dý. O a çý lý þa ka ý lan lar, yýl lar son ra dev le in ki mi ön de ge len le ri nin bu na maz, ha im, duâ ve kur ban la rý ir i ca sim ge si o la rak gö re cek le ri ni hiç ha ýr ve ha yal le rin den ge çir miþ ler miy di a ca ba? Pe ki, 27 i san muh ý ra sý si e den kal dý rýl dý ðý ve a ra dan beþ yýl da geç i ði hal de, u lu o ðum ü ze rin de ki e ki ve a sar ru fu nun hâ lâ kalk ma yýp de vam e di yor ol ma sý ný na sýl i zah e mek lâ zým? u lu o ðum ni ye hâ lâ 23 i san dan ko puk? *** u yun ý þýk la dan sýn da ki gö rün ü ler ec lis Baþ ka ný nýn ver di ði 23 i san da ve i ne bu yýl Cum hur baþ ka ný ve Baþ ba kan baþ a ol mak ü ze re si vil dev le er kâ ný nýn ba þör ü lü eþ le riy le bir lik e ka ýl ma la rý ve ko mu an la rýn da boy ko u bý ra kýp be ra ber le rin de eþ le ri ni ge ir me miþ ol sa lar da am kad ro da ve e ha zýr bu lun ma la rý, nor mal leþ me de ka e di len me sa fe nin ye ni bir i þa re i o la rak yo rum lan dý. Gül Her þe yin bir vak i var der ken, r do ðan Uy gun þar lar o luþ u, eþ le ri miz le gel dik de ðer len dir me si ni yap ý. Bir ci he iy le öy le gö rü le bi lir bel ki. n cak yi ne ku la ma lar kap sa mýn da Genç lik Par ký n da dü zen le nen u yun ý þýk la muh e þem dan sý gös e ri sin de ki ba zý gö rün ü ler i çin ay ný þe yi söy le mek pek müm kün gi bi gö rün mü yor. n ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný e lih Gök çek in ha zýr la ýp if i har la sun du ðu ve Baþ ba ka nýn e þiy le bir lik e iz le di ði gös e ri de ö zel lik le de vâ sâ. e mal fi gür le ri i le Gül, Çi çek, r do ðan gö rün ü le ri, P nin ken di si ni. e mal le bü ün leþ ir me gay re le ri nin ye ni ör nek le ri o la rak ka yý ve ha fý za lar da ki ye ri ni al dý. *** Ba ðýþ: Ye ni a ürk ler, ye ni r do ðan lar Her fýr sa a n ha ki kî a ürk çü bi zim par i di ye rek bu gün le re ge len B Ba ka ný ge men Ba ðýþ ýn n þal lah bi zim ço cuk la rý mýz, ge le ce ðin ye ni Fa ih ul an eh me le ri, ye ni Ya vuz ul an e lim le ri, ye ni a ürk le ri, ye ni en de res le ri, ye ni Ö zal la rý, ye ni e cep ay yip r do ðan la rý o la cak (a a bül e ni, ) be ya ný da bu hu su su bir de fa da ha as dik ve e yid e di yor. *** e lâm ki a býn da a ürk çü bas ký P hü kü me le rin den bi rin de i ya ne en so rum lu dev le ba kan lý ðý da yap mýþ o lan, i ya ne þ le ri es ki Baþ ka ný, n ka ra lâ hi ya Fa kül e si es ki e ka ný ve Öð re im Ü ye si Prof. r. us a fa a id Ya zý cý oð lu, 28 Þu ba sü re cin de ma ruz kal dý ðý a ürk çü bas ký yý an la ýr ken þöy le di yor: a lim er bi ye u ru lun dan bir he ye ge lip, i mam ha ip ler i çin yaz dý ðým e lâm ki a bý nýn mü na sip bir ye ri ne a ürk ün ko nuy la il gi li a çýk la ma la rý ný ek le me mi is e di. (Ye ni ki, ) Böy le bir þe yin söz ko nu su o la ma ya ca ðý ný be lir e rek a le bi red de miþ Ya zý cý oð lu. ma in ül ü rü ve h lâk Bil gi si baþ a ol mak ü ze re di ðer ders ki ap la rý, mü na sip ve ya gay ri mü na sip yer le ri ne ser piþ i ril miþ. e mal re sim ve ve ci ze le rin den ge çil mi yor. ca ba o ki ap la rýn ya zar la rý da Ya zý cý oð lu nun ce sa re, di ra ye ve ka rar lý lý ðý ný gös e re bil se ler di böy le o lur muy du?

4 CU Y ÜLÜ Ba þa rý be del is er B U L C u rul lah Genç Þ, a ka de mis yen u rul lah Genç, uz la Be le di ye si kül ür fa a li ye le ri kap sa mýn da, d ris Gül lü ce ül ür er ke zi nde bir söy le þi ye ka ýl dý. Ün lü Þa ir in Ba þa rý be del is er i - sim li söy le þi si, se ven le ri a ra fýn dan il giy le a kip e dil di. uz la d ris Gül - lü ce ül ür er ke zi nde ger çek le - þen Ba þa rý be del is er i sim li söy le - þi ye ka ý lan þa ir, a ka de mis yen u - rul lah Genç, ha ya a ba þa rý lý ol ma - nýn, ki mi ö nem li va sýf la ra sa hip ol - ma yý zo run lu kýl dý ðý ný ör nek le ri i le an la ý. Ba þa rý ya u laþ ma nýn yo lu nun i man, a zim, ce sa re, sa býr ve du â gi - bi a þa ma lar dan geç i ði ni i fa de e den Genç, in san lýk a ri hin den ver di ði il - ginç mi sal ler le söy le þi si ni renk len - dir di. en di ha ya ýn dan ke si ler de ak a ran u rul lah Genç i se ven le ri hay ran lýk la din le di. öy le þi bo yun ca bir çok þa ir den di ze ler o ku yan Genç, din le yi ci ler den ge len is ek ü ze ri ne soh be i ni, i yah göz le ri ne be ni de gö ür i sim li þi i ri ni o ku ya rak a - mam la dý. s an bul / ci han Yazdýðý hikâyeler çaðdaþ mesnevî gibi FH ul an eh me Va kýf Ü ni ver si - e si de bi ya Fa kül e si e ka ný Prof. r.. Fa ih n dý, ya zar lýk ha ya ýn da 40 yý lý ge ri de bý ra kan us a fa u - lu nun ürk hi kâ ye ci li ði nin en ö nem li i sim le rin den bi ri ol du ðu nu be lir e rek, o dern o lan la ge le nek sel o la ný ken - di ne öz gü, ye ni ve yer li bir dil le har - man la yan ya za rýn bu dil i le yaz dý ðý hi - kâ ye ler, çað daþ bir mes ne vî gi bi dir de di. Fa ih e ki li mi ri ül ür er - ke zi nde dü zen le nen sem poz yum da ko nu þan Prof. r. n dý, u lu nun e ser le ri nin ya ný sý ra res sam, spor ya - zar lý ðý, e di ör, e leþ ir men ve se na ris yö nüy le de e le a lýn ma sýn dan duy du - ðu mem nu ni ye i di le ge ir di. Prof. r. n dý, Ya zar lýk ha ya ýn da 40 yý lý Prof. r.. Faih ndý ge ri de bý ra kan u lu, ürk hi kâ ye ci - li ði nin en ö nem li i sim le rin den dir. o dern o lan la ge le nek sel o la ný ken - di ne öz gü, ye ni ve yer li bir dil le har - man la yan ya za rýn bu dil i le yaz dý ðý hi - kâ ye ler, çað daþ bir mes ne vî gi bi dir þek lin de ko nuþ u. s an bul / a a a a Ya rýþ ma sý nýn ö dül le ri da ðý ýl dý ULU o ðum Haf a sý fa a li ye le ri kap sa mýn da Gi re sun na do lu mam Ha ip Li se si ve Gi re sun HL Öð ren ci - le ri ði im ve ül ür er ne ði, Li se le ra - ra sý e ki zin ci a a O ku ma Ya rýþ ma - sý nda Gi re sun Fen Li se si öð ren ci si y - gül ý lý çars lan bi rin ci ol du. a a ýn Hz. Pey gam ber e (asm) duy du ðu sev gi, bað lý lýk ve hür me his le ri nin ka le me a - lýn dý ðý þa he ser ler ol du ðu nu söy le yen Gi re sun HL Öð ren ci le ri ði im ve ül ür er ne ði Baþ ka ný Yu nus a rý gül, ya rýþ ma ya ka ý lan 15 o kul ve öð ren ci le - ri ne e þek kür e i. Gi re sun / ci han Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da OL Ð 1. ik dör gen bi çi min de, uç kýs mýn da ya rým çem be re ben ze yen bir çý kýn ý sý o lan o ma mah ke me si. - ý sa ha ýr la ma ya zý sý. 2. e lil le riy le bir lik e i le ri sü - rü len ký yas. - ar la sý ný rý. 3. ü zik li eð len ce le rin ya pýl dý ðý yer, ge ce ku lü bü. - Ja pon im pa ra or la rý na ve ri len un van. 4. Ü zün ü ve ri ci arz da o lan. - Ya ý lý o kul lar da ders ça - lýþ ma sa a i. 5. ý fý rýn al ýn da ki ba sa mak lar. - Bal mu mun dan ya pý lan yu mu þa ý cý krem. - op rak dam lar da, yol lar da op ra ðý ez mek i çin kul la ný lan aþ si lin dir. 6. ö pek. - Ö - nü ne gel di ði ke li me ye sa hip mâ nâ sý ka an ek. - lk in san, ilk pey gam ber. 7. Ge liþ me, i - ler le me. 8. Bir ya rýþ ma cý yý ya rýþ ma dý þý bý rak mak, e li mi ne e mek. - i mi yö re le ri miz de uy ku. 9. Bi yo lo ji de çe ki nik ka rak er. - Gam di zi sin de la i le do a ra sýn da ki ses. 10. Bas - ke bol da ka za ný lan sa yý. - çi ne a lan, kap la yan, kap sa yan. B UUU ÇI H Os man lý-us a va þý dö ne min - de ya þa dýk la rý ný ya za rak kib ri ku u sun da sak la yan Os man lý as ker le rin den eh me Fu ad o kad ýn a ný la rý ný günümüz ürk - çesi ne çe vi rip ya yýn lan ma sý ný sað la yan ür ko log Jack now den, a rý ka mýþ a þe - hi lik le ri ve us dö ne min de ki e sir a lan la rý ný gez di. eh me Fu ad o kad ýn a ný la rý ný Os - man lý ca dan günümüz ürk çesi ne çe vi re - rek, ib ri u u sun da ki a rý ka mýþ-i bir ya Gün lük le ri a dýy la ya yým lan ma sý ný sað la yan B li ür ko log Jack now den, ars ýn a - rý ka mýþ il çe sin de ki þe hi lik le ri ve us lar dö ne min de ki e sir kamp la rý ný zi ya re e i. a rý ka mýþ ýn Ha mam lý ö yün de - ki us lar dö ne min de e sir kam pý o la - rak kul la ný lan a lan hak kýn da köy muh a rý Yu nus Gök can dan bil gi a - lan now den, l la hu ek ber Þe hi le ri ný ý i le Yu ka rý a rý ka mýþ Þe hi - li ði ni de zi ya re e i. Bin ler ce as ke rin do na rak þe hi düþ - ü ðü a rý ka mýþ ýn ken di - si ni he ye can lan dýr dý ðý - ný i fa de e den now den, ÞLIUF I Bi re cik il çe sin de ur ân kurs la rýn da o ku yan öð ren ci ler a ra sýn da ur ân-ý e rim O ku ma Ya rýþ ma sý dü zen len di. Ya rýþ ma da ka e go ri le rin de bi - rin ci o lan öð ren ci le rin, il ge ne lin de ya pý la cak ya rýþ - ma da Bi re cik i em sil e de ce ði be lir il di. Be le di ye eh me kan ül ür er ke zi nde dü zen le nen ya rýþ - ge le cek yýl a rý ka mýþ Þe hi le ri ni n ma fa a li ye le ri ne e þiy le ka ý la ca ðý ný be lir i. GÜ ÜÜZ Ü Ç Ç V eh me Fu ad o kad ýn o ru nu ü ge i le ev li o lan Jack now den, i ki yýl ön ce e þi ve ka yýn bi ra de riy le or ak la þa yü rü ük le ri ça lýþ ma so nun da 96 yýl ön ce sin de e sir dü - þen eh me Fu ad o kad ýn kib ri ku u - sun da sak la dý ðý Os man lý ca ya zý lý i ki kü - çük def er den o lu þan gün lük le ri ni günümüz ürk çesi ne çe vi re rek ki ap laþ - ýr dý ðý ný ha ýr la ý. Gün lük e an la ý lan me - kân la rý gör mek i çin ön ce r zu rum a, ar - dýn dan ilk kez a rý ka mýþ a gel di ði ni i fa de e den now den, ki yýl ön ce ib ri u u sun da ki a rý ka mýþ i bir - ya Gün lük le ri is miy le ya yým la - dý ðý mýz ki ap, Har bi ye li eh - me Fu ad o - kad ýn 8 O cak 1915 e s an - bul dan hare ke e - me siy le baþ lý yor ve 19 ar 1917 ya ka dar gün lü ðü ne yaz dý ðý a ný - la rý i çe ri yor de di. o - kad ýn 1916 yý lý nýn Þu - ba a yýn da r zu rum un O LI-U V ÞI' Y Þ I L I I Y Z B U U U L Y O LI L H FU O I I L I GÜÜÜZ Ü Ç Ç V LP Y YIL I. ehme Fua okad ýn anýlarýný günümüz ürkçesi ne çevirip yayýmlanmasýný saðlayan ürkolog Jack nowden, arýkamýþ a þehilikleri ve us dönemindeki esir alanlarýný gezdi. FOOÐFL: Gez köy ya kýn la rýn da a zak lar a ra fýn dan e sir a lý na rak a rý ka mýþ a gö ü rül dü ðü nü kay de den now den, Bu ra da e sir kam - pýn da 2 ay kal dýk an son ra us lar a ra - ma da Bi re cik üf ü sü ek ki ol maz baþ kan lý ðýn da - ki jü ri de Bi re cik mam Ha ip Li se si ü dü rü li I þýk ve l çe va i zi Fah ri Ba þar da yer al dý. Ya rýþ ma prog ra - mý na, çok sa yý da ur ân kur su öð ren ci si, ve li ler ve ur ân kur su öð re i ci le ri ka ýl dý. l çe mer ke zi, bel de ve köy ler de ki 17 ur ân kur su öð ren ci le ri a ra sýn da U Üs ü ne Ya zý Yaz mak ki a - býy la a dý ný du yu ran uh yid - din Þe kûr, ye ni ki a bý "Göl ge - ler o ri do ru" ve si le siy le o ku - yu cuy la bu lu þa cak ve bir soh - be ger çek leþ i re cek. lk ki a bý u Üs ü ne Ya zý Yaz mak i le a ný nan uh yid din Þe kûr, bu ki a býn da ma ne vî ma ce ra sý ný o ku ruy la pay laþ mýþ ý. Þe kûr un ye ni ki a bý, hem de ilk kez ürk çe'de ya yýn lan dý. Bu i kin ci ki ap Göl ge ler o ri do ru a dý ný a þý yor. u Üs ü ne Ya zý Yaz mak ki a bý nýn de va mý ný yaz dý Þe kûr. a de ce, ilk ki ap a ki "a ce mi fýn dan ren le i bir ya nýn Ve lu ga þeh ri - ne gön de ri lir. Ve lu ga da ki e sir kam pýn - da 2,5 yýl kal dýk an son ra ser bes bý ra ký - lýr di ye ko nuþ u. ars / a a ur ân-ý e rim i gü zel o ku mak i çin ya rýþ ý lar ULU OÐU POGI ÂV Peygamberimizden (a.s.m.) mesajlar, onuþmacý:. Laif alihoðlu (raþýrmacý - Yazar) arih : 29/04/2012 Pazar aa : 14:30 Yer : laaddin eykuba ikâh alonu (üs ka) o : Hanýmlara yer ayrýlmýþýr. Organizasyon: Yeni sya Gazeesi onya emsilciliði ya pý lan ya rýþ ma da 20 yaþ al ý ka e go ri de Yu va cýk ö - yü ur ân ur su öð ren ci le rin den ak bu le Yað mur bi rin ci, Bað lar ba þý ö yü s ki Ca mii ur ân ur su öð - ren ci le rin den Can su rs lan i kin ci, er kez ah mu Fin can ur ân ur su öð ren ci le rin den e di ne O ðuz da ü çün cü ol du. Þan lý ur fa / ci han d ÖYLÞ asavvuf ve modern haya U Ü Ü Y ZI YZ BIY L I I U YU UH Y Þ Û, Y BI GÖL G L O U U I Ç ÖYLÞ GÇLÞC. der viþ" ye ri ni da ha þu ur lu bir der vi þe bý rak mýþ; im i han lar zor - laþ mýþ, i þa re ler da ha gi rif ha le gel miþ du rum da. uh yid din Þe - kûr, 30 i san Pazaresi günü, sa - a de ür ki ye Ya zar lar Bir - li ði s an bul Þu be sin de (ýz la ra - ða sý ed re se si, ul a nah me) ye - ni ki a bý ný a ný mak ü ze re bir söy le þi ger çek leþ i re cek. a sav - vuf ve o dern Ha ya baþ lýk lý söy - le þi, ürk çe'ye er cü me e di le rek ger çek le - þe cek. en di si ni me rak e den o kur la rýy la bu lu þa cak Þe kûr, faaliye so nun da ki ap la rý - ný da im za la ya cak. ülür ana ervisi YU I Þ ÐI Y- 1. l, il çe, ka sa ba, bel de vb. yer le þim mer kez le rin de e miz lik, ay dýn la ma, su, op lu a þý ma ve es na fýn de ne i mi gi bi ka mu hiz me le ri ne ba kan, baþ ka - ný ve ü ye le ri halk a ra fýn dan se çi len, ü zel ki þi li ði o lan ör gü, þeh re ma ne i. 2. u bay lar da rü be yi gös er mek i çin ü ni for ma la rýn o muz la rý na a ký lan i þa re li par ça, o muz luk. 3. n ma, söy le me. - Ge rek li o lan du ru ma zý. 4. Ye ri ne koy ma. - U zun ve yo ru cu, ö zen li ça lýþ ma. 5. i mi yö re le ri miz de ley le ðe ve ri len i sim. - na o mi de or ga niz ma nýn ba zý boþ luk la rý. 6. ri yu mu sim ge le yen harf ler. - Baþ ka la rý na kar þý say gý lý ve in ce lik le dav ran B ÖC BULCI CVBI B Ü L L F Z U L Ü L Þ Z V L V L Y L F L B Y L F H Y L Z F ma, in ce lik, na zik lik, za ra fe. 7. U - zun kuy ruk lu, kü çük fa re. - þa re, a lâ me. 8. Ca hil, o kur ya zar ol ma - yan. - Bir so nuç el de e mek, her - han gi bir þey or a ya koy mak i çin güç har ca ya rak ya pý lan faaliye, ça - lýþ ma. 9. Bil gi ve er dem ba ký mýn - dan ol gun luk, ye kin lik, er gin lik, ek - sik siz lik. - (ersi) Baðýþlama. 10. Fahr-ý â i na fen di mizi (asm) öv - mek i çin ya zýl mýþ þi ir. 11. al ga lý, kýv rým lý, kýv rýl mýþ. - s yan e den, is - yan kâr. 12. o or lu, dör e ker - lek li ka ra yo lu va sý a sý.

5 Y CU L 5 afer sa dog ün kü ya zý mýz da ru hu mu za a ký lan yüz ler ce du yu, duy gu, lâ i fe le rin pa ha bi çi le me ye cek bi rer ni me ol du ðu nu na za ra ve ri yor duk. e vam e de lim: e se lâ; ak lýn, kal bin yar dým cý sý, as vir ci si, ön cü sü o lan ha yâ li miz! Ve kâ i na ý mi sa fir e de bi len son suz ar þiv le me ka pa si e si ne sa hip hâ fý za mýz! Bu i ki ni me in bir an yok lu ðu nu far ze di niz! Ha yâ li bi le kor kunç de ðil mi? l lah ýn lâ ne i ur ân da çe þi li â ye e 1 yer a lan l lâh ýn lâ ne i, su âl þek lin de di le gel mek e. 2 Her þe yi ya ra an, bi len, gü cü ye en ab bi miz, ken di ya ra ýk la rý na ni çin lâ ne e sin ve ya e di yor? l lâh, ye min e der mi? u lu nu a þa ðý lar mý? ah ro la sý, el le ri ku ru ya sý, ca ný çý ka sý ca... vb. gi bi lâ ne ler, rap la rýn yap mýþ ol du ðu en kö ü bed du â lar dýr. Zi ra ö lüm, dün ya da ki be lâ la rýn en zir ve si dir. Bah se di len â ye ler de ki bed du â ih i va e den cüm le ler, mu ha ap o lan la rýn o bed du â ya ve ce za ya ne ka dar müs e hak ol duk la rý ný gös e rir. o la yý sýy la yap ýk la rý ve iþ le dik le ri küf rün, ne ka dar çir kin, yan lýþ ve hak ka hür me siz lik ol du ðu nun ke sin dil le i fa de si dir. y rý ca â ye e ki bu üs lûp lar, rap la rýn hi ap üs lûp la rý na gö re ge i ril miþ ir. 3 ve, l lâh, bu lâ hî ke lâ mý i le; on la rýn çir kin o lan þey le rin en bü yü ðü nü iþ le me le ri se be biy le ce za çe þi le ri nin en bü yü ðü ne müs e hak ol duk la rý ný be yan bu yur muþ ur, ves se lâm. 4 al dý ki ur ân, in san la ra gel miþ ir. Hi ap ve i fa de le rin de el be e in san la rýn kul lan dý ðý, a þi na ol du ðu þey ler i le hi ap e me si mü na sip dü þer. Or a da, dün ya da ya pý lan en bü yük bir ha a var, ya ni kü für. Bu ha a ya kar þý ve ri le cek ce za, söy le ne cek söz, in san la rýn an la dý ðý, kul lan dý ðý þey ler i le ol ma lý ki hem an la þýl sýn ve hem de e si ri ni gös er sin. Bed du â ya da, ha ka re e me ye de, ye min e me ye de, a þa ðý la ma ya da bu za vi ye den bak mak ge re kir. l be e l lâh; lâ ne e mek en, ye min e mek en, a þa ðý la mak an da müs að nî dir. Bu mâ nâ lar da, en di si ne ve i ba dý na ya pý lan ha ka re e, küf re kar þý, iz ze ve hu ku ku nu mu ha fa za e mek le be ra ber, ya pan la rý i kaz ve e dip var dýr. Bel li bir ki þi ye hi a ben i nen ek sû re o lan eb be û re si yla, e sûl-i k rem in (asm) son de re ce ki bar bir þah si ye ol ma sý na rað men bu de re ce a ðýr bir üs lûp kul lan ma sý dik ka çe ki ci dir. ü fes sir ler, Hâ þi mî re i si o lan bu Le heb e mü e vec ci hen ya pý lan bu lâ ne i le din ko nu sun da hiç kim se ye bo yun eð me me si e sa sý ný gös e rir, der ler. a bi a i sâ le si nin h ar ýn da, i sâ le nin me nin de ge çen ga liz a bir le rin ge rek çe li i za hý ya pý lýr. Ba zý la rý nýn had di ni a þa rak, i man ha ki ka le ri ni a la ya a la rak hü cum e me si; þid de li ga liz a bir le rin söy le nil me si ne se bep eþ kil e der. sa sýn da kavl-i ley yi ni, ya ni yu mu þak üs lûp i le ha re ke e me yi mes le kî e sas ka bul e den i sâ le-i ur da ki böy le si ne ga liz a bir le re, küf rün þid de i ne kar þý i ma nýn iz ze i nin mü da faa sý o la rak bak mak ge re kir. ü für, ma na ve ma hi ye i i i ba ri i le hu ku kul lah ve hu kuk-u i bâ da ha ka re ir. â i na ýn ya ra ý cý sýz ol du ðu nu id di a e mek, bü yük bir ha ka re ir. a si va nýn ab bi ol mak hay si ye i i le hem ken di, hem de mah lû ku nun hu ku ku nu mu ha fa za ve mü da fa a e mek el be e Hâ lýk-ý ül li þey e þa yes e dir. Ya ra ý lan bü ün mev cu da ýn ve e cel li si ne ve si le ol duk la rý es mâ-i lâ hî ye ha ki ka ý nýn, iz ze ve ce lâl sa hi bi Hâ lýk ýn bü ü nüy le hu ku ku na ha ka re o lan kü für ve hi çe sa yan in kâ ra kar þý ur ân, üs lû bu na en uy gun bir ar zý se çe rek be yan bu yur muþ ur. al dý ki Ce nâb-ý Hakk a; lâ ne e me yi, ye min e me yi, a þa ðý la ma yý, ha ka re e me yi ya kýþ ý ra ma yan la rýn ço ðun lu ðu l lah ý en zih e mek en zi ya de en ki e mek i çin bu su âl ler le yak la þý yor lar. Bu nun far kýn da yýz. ca ba ab bi miz bu ar zý ni çin is i mâl e di yor, se bep ve hik me i ne o la, bun dan be nim çý ka ra ca ðým ne gi bi ders le rim ol ma lý? gi bi ken din de ku su ru a ra mak ye ri ne kar þý a ra fa su çu a ý yor lar. ar þý a ra fa su çu a an lar ken din de ki ku su run far kýn da ol ma yan lar dýr. Zi ra hak lý ve doð ru o lan ki þi, kim se yi suç la maz, i þi ni ya par. Ha a kar þý a ra fýn su çun dan ken din de me su li ye a ra ma lý dýr. Ha di se nin ol ma sý na se bep o lan, hük mün ve ril me si ne ve si le o lan ni çin su çu ken din de a ra maz da hü küm ve re ni suç lar? sýl hay re e di le cek bu dur. Ci na ye i iþ le ye ne ha kim ký sas ce za sý ný ve rir. Ca ni, ký sas ce za sý ný ve ren ha ki mi, hük mün den do la yý suç la ma ya ne ka dar hak ký var dýr? Hem kel, hem de fo dul (!) Hem in sa nýn gün lük ha ya ýn da bed du â nýn ye ri var dýr. e re de ve na sýl bed duâ e di le ce ði ni ab bi miz bu â ye ler le bi zi a lim e ir mek e. 5 l lah ne söy ler se doð ru yu söy ler. e sul-i k rem (asm) da O ndan al dý ðý vah yi bi ze in i kal e i rir. ma ný mý za gö re l lah a ve Pey gam be re ke sin i man ve i i ka dý mý zýn ol ma sý lâ zým. e red dü de ma hal yok. Bah se di len â ye ler, ur ân da geç i ði ne gö re biz de on dan al ma mýz ge re ken der si mi zi öð re ne ce ðiz. ip no lar: 1- i sâl i çin ba ký nýz: ev be 30, ü na fi kun 4, üd de sir 19, be se 17, a i de 64, eb be Bu su â li so ra rak bu ça lýþ ma nýn ka le me a lýn ma sý na ve si le o lan o ku yu cum b - dul lah e mir kar de þi me e þek kür e di yo rum. 3- Fah red din a zi, ef sir-i e bir, c.11, sh Fah red din a zi, ef sir-i e bir, c.22, sh Fah red din a zi, ef sir-i e bir, c.9, sh.144 endimizi nasýl keþfedebiliriz? (3) Pe ki, id rak, þu ûr, i râ de (hür e þeb büs) me le ke le ri miz bu lun ma say dý ne kýy me-i har bi ye miz o lur du? Bir an i çin rû hu mu za o lum suz duy gu lar a kýl ma dý ðý ný farz e din. e se lâ, kor ku da ma rý mýz bu lun ma say dý; yük sek en a lar; ca na var hay van lar la ku cak la þýr, pen çe le þir dik ve ha ya ý mý zý bir gün bi le de vam e i re mez dik! ef re ol ma say dý; mik rop, ze hir, yý lan, ak rep, za lim gi bi mu zýr lar dan na sýl ko ru na cak ýk? lâ a hir... a hî/yü zey sel bir ba kýþ bi ze bun la rý an la ý yor. ur ân nû ru, i mân þu û ru, i lim göz lü ðüy le rû hu mu zun de rin lik le ri ne i ner sek; son suz ha zi ne ler keþ fe dip sý nýr sýz is i da ve ka bi li ye le ri mi zi in ki þaf e ir mez miy dik? omp li ke, gi rif bir ruh ve be de ne sa hi biz. de a, meç hûl ler zin ci ri yiz. uy gu la rý mýz i se bir mu am ma. ca ba ken di mi zi na sýl keþ fe de bi li - riz? Bir ma ki ne yi öð ren mek, bir ül ke yi, bel de yi a ný mak i çin kurs la ra gi der; mil yon lar ca li ra mas raf e der ve ür lü ür lü sý kýn ý la ra ka la ný rýz. na nýn ken di mi zi keþ fe mek ne o ka dar zor, ne zah me li ve ne de mas raf lý dýr. Ga ye u cuz ve ko lay. en di mi zi keþ fe de bil mek i çin ne ler ya pa bi li riz? * Ön ce keþ fe me nin ge rek li; ha â mu lu lu ðun ol maz sa ol maz þar ý ol du ðu na i nan ma lý yýz. en di mi zi a ný mak i çin çok u zak la ra gi me mi ze ge rek yok. uh ve duy gu la rý mýz son su za a çý lan iç i çe gir miþ â lem i çin de â lem dir. e zâ, be de ni miz bi yo-fiz yo lo jik ya pý sýy la en e re san lýk lar ül ke si dir. Ön ce iç â le mi miz den baþ la ma lý yýz. * U nu ma ya lým; en bü yük kâ þif ken di si ni keþ fe den dir. * en di mi zi bir ki ap gi bi o ku ya bi li riz. * çi mi zi, duy gu la rý mý zý din le ye lim. Ö zel lik le, zih ni miz, kal bi niz ve vic da ný mý zý. Çün kü, vic dan as la ya lan söy le mez. * en di mi ze so ru lar so ra bi li riz. * Baþ ka la rý ný göz lem le yip, ký yas lar ya pa bi li riz. * Ö zel lik le in sa ný a rif e den, rû hu mu zu ah lil e den ki ap lar o ku ma lý yýz. * e re de, na sýl? so ru la rýn dan çok i çin ve kim? so ru la rý na ce vap ve ren e ser le ri e kik e me li yiz. Baþ a ah lâk, psi ko lo ji (ruh bi li mi), an ro po lo ji, sos yo lo ji, bi yo lo ji, a na o mi ve halk di liy le ya zýl mýþ ýp ki ap la rý ný dik ka ve ib re le in ce le ye bi li riz. i sâ le-i ur i se, baþ an so na rûh/duy gu, psi ko-fiz yo lo ji, a na o mi, an ro po lo ji ve sos yo lo ji ki a bý gi bi dir. dý ge çen i lim le rin e sa sý na, ö zü ne (ma ri fe ul la ha ve si le ce o la cak þe kil de) dik ka çe ker. o la yý sýy la ba þu cu ki a bý mýz ol ma lý. POL HPLL GLL, POL OYULL GL ar be ler, iç düþ man pa ra no ya sý ne i ce sin de, ken di le ri gi bi dü þün me yen bi rey ve grup la rý iç eh di gi bi al gý la yýp, po an si yel bir eh li ke o la rak dü þü nen bo zuk ruh sa hip le ri nin bir fi i li dir. Bu ül ke dar be le rin her çe þi di ni gör müþ bir ül ke dir. Ya sa lar la prob le mi ol ma yan, iç gü ven lik le ça ýþ ma ya gir me yen in san la rýn, ni ye le ri o ku na rak bir eh di ve eh li ke zan nýy la hak ih lâl le ri, iþ ken ce ler, zu lüm ler ya pý lan 28 Þu ba dar be si de bun lar dan bi ri si dir. La ik an i la ik blok laþ ma o luþ ur mak mak sa dýy la pro pa gan da i le din is is mar cý la rý gün de me çý ka rýl mýþ, ay dýn lar öl dü rül müþ ve böy le lik le ki le sel bir iç düþ ma na kar þý bi linç u yan dý rýl ma ya ça lý þýl mýþ ýr. e jim pe res ler, re ji min eh di al ýn da ol du ðu saf sa a la rýy la hal ký blok laþ ýr mýþ lar dýr. Gri ve ka ra pro pa gan da yön em le ri ni kul la na rak, re ji min ge le ce ði nin eh li ke de ol du ðu nu yay mýþ lar dýr. ar be ler her ne ka dar op lu mun bir a ba ka sý ný mað dur e miþ gi bi gö zük se de as lýn da bü ün bir ül ke yi mað dur e mek e dir. Fa ka her dar be de op lu mun bir ka ma ný ö ne çý kar. i e kim 28 Þu ba a da yüz de dok sa ný üs lü man o lan ül ke nin ge ne li mað dur e dil miþ ir. ev le a dý na ka nun dý þý ye ki ler kul la na rak dev le e düþ man ü re il me ye ça lý þýl mýþ ýr. Bu lun du ðu ma ka mý bu sü re cin bas ký cý uy gu la ma la rý i çin kul la nan ve ya bun la rý yap ma sý i çin kri ik ma kam la ra ge i ri len bu 28 Þu ba uy gu la yý cý la rý nýn yar gý lan ma ya baþ lan ma sý se vin di ri ci bir ge liþ me dir. Bu sü reç e her ür lü hi le, en ri ka, ya lan, if i ra, fi ne, sah e de lil, sin si lik vs. i le ger çek ler de ðiþ i ril me ye ça lý þýl mýþ, i nanç lar sar sýl mýþ, ka mu o yu nun fi kir le ri kir le il miþ ir. maç la rý, in san la rý ru hî o la rak çö kün ü ye uð ra mak o lan dar be ci le rin hiç bir ah lâ kî ve vic da nî so rum lu luk duy gu la rý yok ur. en di çý kar he sap la rý nýn pe þin de ko þan ve ip le ri de dýþ kay nak lý o lan bu gü ruh, in sa nî ve ah lâ kî de ðer le ri çið ne yen ya pý da dýr lar. Bu ül ke in san la rý na dar be le ri re va gö rüp uy gu la yan in san la rýn i þi ah rip ol du ðu i çin bu nu çok ko lay yap mak a dýr lar. es lek le ri e ca vüz ol du ðu i çin, az bir a mel i le çok la rý na za rar ve rir ler. On la ra ma kam ka zan dý ran nok a i se, kor ku mak ýr. Be di üz za man, 13. Lem a da yüz de on ehl-i fe sa dýn yüz de dok san ehl-i sa lâ hý na sýl mað lûp e i ði ni an la ý ðý der sin de, ehl-i fe sa dýn yý kým un sur la rý na dik ka le ri çe ker. Ön ce lik le, on la rýn ga le be si nin kuv ve en ve kud re en i le ri gel me di ði ni be lir ik en son ra, bu yý kým un sur la rý ný 11 mad de de þu þe kil de esbi e der: 1- Fe sa an 2- l çak lýk an 3- ah rip en 4- hl-i hak kýn ih i lâ fýn dan is i fa de e me le rin den 5- ç le ri ne ih i lâf a mak an 6- Za yýf da mar la rý u mak an 7- þý la mak an 8- His si ya-ý nef sa ni ye yi ve að raz-ý þah si ye yi ah rik e mek en 9- n sa nýn ma hi ye in de ki mu zýr ma den ler hük mün de bu lu nan fe na is i da la rý iþ le ir mek en 10- Þan ve þe ref na mýy la ri ya kâ râ ne nef sin fi ra vu ni ye i ni ok þa mak an 11- Vic dan sýz ca ah ri ba la rýn dan her ke sin kork ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný be lir ir. Be di üz za man ko nu nun de va mýn da on la rýn yap ýk la rýy la il gi li o la rak ce hen ne mi ken di le ri ne, cen ne i ehl-i hak ka ka zan dýr ma la rý na se bep ir de mek e dir. a ra pro pa gan da uy gu la yan 28 Þu ba çý la rýn e sas mak sa la rýn dan bi ri si de op lu ma yer leþ miþ i nanç la rý yýk mak, sos yal ve e ko mik da ya nýþ ma yý sars mak, in san la rý dev le i ne kar þý þüp he ci hâ le ge ir mek, kay gý lý, mu suz, gü ven siz bir op lum o luþ ur mak ýr. ve 28 Þu ba çý lar bu sü reç e bü ün bun la rý ger çek leþ ir di ler, fa ka bu plan la ma nýn ar dýn dan bir baþ ka sin si plan or a ya koy du lar... Bü ün bu sü reç, fil yö ne i mi de nen pro pa gan da uy gu la ma sý ný ha ýr la mak a dýr. Fil av cý la rý fil le ri u za ða dü þü rüp si yah bir el bi se gi ye rek on la rý i yi ce dö ver ler. Bir i ki gün son ra be yaz bir el bi se gi ye rek ge lip kur a rýr lar. Fil ler ar ýk on la rý bir kur a rý cý gi bi gör me ye baþ lar. þ e ür ki ye de uy gu la nan lar da am bu nun gi bi. Ön ce op lu mun i çin de ca dý a vý na çý kar lar, bu na lý ma so kar lar, fiþ ler ler, hak la rý ný el le rin den a lýr lar. a ha son ra da kur a rý cý gi bi gös - e ri len si ya sî ik i da rý su nar lar ve ken di le ri ne bað la ya rak op lu mu bu se fer baþ ka bir þe kil de yö ne me ye kal kar lar. Pe ki ge li nen sü re ci, ya ni dar be ci le rin yar gý lan ma sý, a da le sis e min de ki de ði þik lik ler, il le gal ör gü le rin de þif re e dil me si vs. bun la rý na sýl yo rum la mak lâ zým dýr? Bu nok a da da kur a rý cý gi bi gö rü len hü kü me as lýn da hal kýn çý kar la rý ný dü þün mek en zi ya de, ý kan mýþ bir sis e mi çöz me i le uð raþ mak a dýr. Zi ra bu uð ra þý nýn bi le sý nýr la rý, ne yin ne re ye ka dar u laþ ý rý la ca ðý, yi ne bi ri le ri a ra fýn dan be lir len mek e dir. Ya ni ge li nen sü reç e ki a ý lan po zi if a dým lar bir sis em ý ka nýk lý ðý ný çöz mek en baþ ka bir þey de ðil dir. Çün kü sis em de ki prob lem ler on la rýn el le ri ni ve a yak la rý ný da bað la mak a dýr. Bu ra da hü kü me in kö ü bir ni ye e ol du ðu nu dü þün mü yo rum. Fa ka kö ü ni ye li ler a ra fýn dan kul la nýl dý ðý ný söy lü yo rum. e i ce o la rak þu nu söy le mek ge re kir ki, bü ün sin si plan la rý, o yun ve u zak la rý bo za cak bir ud re var dýr. Ce mal ve Ce lâl e cel li le ri nin cel bi i çin, biz le rin de hak la rý na sa hip çýk ma sý ge rek mek e dir. Zi ra Pey gam ber fen di miz (asm) bir ha dis-i þe rif le rin de, Za li me yar dým e di niz bu yu rur lar. Bu nun ü ze ri ne sa ha be ler Bu na sýl o lur? de dik le rin de, Pey gam be ri miz, On da ki hak ký ný zý a la rak o na yar dým e di niz de miþ ir. ve, biz ler de he men ya kýn a rih en baþ la mak ü ze re ya pý lan bü ün hak sýz lýk la rýn he sa bý ný sor mak ve hak a ra yý þý na gir mek du ru mun da yýz. Zi ra ki þi hak ký ný a ra maz sa, o hak ka lâ yýk ol ma dý ðý nýn bir gös er ge si dir. Bu yüz den hak a ra ma dü þün ce si i le yo la çýk mak, bi zi yö ne en le rin ya pa ca ðý hak sýz lýk la ra dur de mek an la mý na ge le cek ir. e var ki, bu gün bu sü reç ler de bir çok in san hak la rý ný ka zan ma ya baþ la mýþ ýr. Fa ka el le rin den e ði im hak ký ve ça lýþ ma hak ký a lý nan ba þör ü lü ler he nüz bir hak ka zan mýþ de ðil ler dir. e fa a le, 28 Þu ba mað du ri ye i nin gi de ril me si ne dö nük yap ý ðý mýz ba kan lýk lar dü ze yin de ki ya zýþ ma la ra ve ri len bü rok ra ik o li gar þi an la mýn da ki o lum suz ce vap lar bu nun bir gös er ge si dir. Bu hü kü me in sa mi mi ye ve gü ve ni lir li ði, yüz de dok sa ný üs lü man o lan bir ül ke de, din dar lar i çin a a ca ðý a dým lar la es e di le cek ir. Zi ra bü yük ka za ným lar kri ik an lar da ve ri len ka rar lar ve a ý la cak ce sa re li a dým lar la ka za ný lýr. en de res i bir s lâm kah ra ma ný ya pan sýr bu dur. u kad de sa uð run da dün ya lýk la rý fe da ya ha zýr bir du ruþ, düþ ma na kor ku ve ren ve o nu mað lûp e den bir du ruþ ur. 28 Þu ba ka rar la rý na im za a an lar bu nok a da kay be miþ ler dir. i e kim ik i dar la rý eh li ke ye gir me sin di ye im za a an la rýn, hem ik i dar la rý el le rin den gi miþ, hem iz ze le ri ni kay be miþ ler dir. Bir pro pa gan da nýn mal ze me si o lan lar, yi ne bir pro pa gan da i le yok e di le cek ler dir. H Ç lur han Cel kan (0 505) ur ân da bir me ca zî kav ram: að ve sol Yu suf Bey: ur ân da ge çen sað ve sol kav ram la rý ný a çýk lar mý sý nýz? að ve sol kav ram la rý e mel de bi rer yön mef hu mun dan i ba re ir. n cak za man la her i ki i ba re de de yim leþ miþ, sýr la rý na ye ni ma na lar yük le miþ ir. Öy le ki, sað a raf hay rý ve ha yýr o lan iþ le ri, sol a raf da þer ri ve þer o lan iþ le ri sem bo li ze e me ye baþ la mýþ ýr. að el, ak i vi e sin den o la cak, gü cü, kud re i, ve rim li li ði, a li hi, bah ý a çýk ol ma yý, u ður lu ol ma yý ve me su ol ma yý ma na þem si ye si i çi ne al mýþ; sol el de u ður suz lu ðu, be ce rik siz li ði, ve rim siz li ði, bah sýz lý ðý ve a lih siz li ði i fa de e miþ ir. n san la rýn ko nuþ ma dil le ri ü ze ri ne na zil o lan ve be þe rin an la yý þý na hi ap e den ur ân, sað a bi ri ni, yön den baþ ka, a ri hî sü reç i çe ri sin de ka zan dý ðý güç, kud re, a lih, sa a de, ha yýr lý ci he, hak yön, i yi a raf, bah i yar a raf gi bi ne zih ma na lar da da kul lan mýþ ýr. Bu ma na lar, ge rek ur ân ýn na zil ol du ðu op lum da, ge rek se gü nü müz op lum la rýn da sað a bi riy le kas e di len ma na lar ol du ðun dan, ur ân ýn bu a bir le ri kul lan mak a an la þýl ma ma gi bi bir prob le mi yok ur. að a bi ri ur ân da: a) Yön o la rak kul la nýl mýþ ýr: l lah ýn ya ra ý ðý þey le rin göl ge le ri sa ða so la vu ra rak, l lah a bo yun e ðe rek sec de e mek e ol duk la rý ný gör mü yor lar mý? 1 a ðýn da ve so lun da o nun la be ra ber o u ran i ki a lý cý me lek, ya nýn da ha zýr bi rer göz cü o la rak söy le di ði her sö zü zap e der ler. 2 b) oð ru dan sað el ma na sýn da kul la nýl mýþ ýr: y u sa! að e lin de ki ne dir? 3 en da ha ön ce bir ki ap an o ku muþ ve sað e lin le de o nu yaz mýþ de ðil din. Öy le ol say dý, bâ ýl sö ze u yan lar þüp he ye dü þer ler di. 4 c) Ha yýr lý yön ve hak a raf o la rak kul la nýl mýþ ýr: le ri ge len le ri ne, doð ru su siz bi ze sað dan (sû re-i hak an) gö rü nür dü nüz der ler. 5 d) Güç ve kuv ve mâ nâ sýn da kul la nýl mýþ ýr: o nun da ü zer le ri ne yü rü yüp sað el i le (kuv ve le) vur du. 6 ur ân, Â lem le rin abb in den in di ril miþ ir. ðer u ham med (asm), Bi ze kar þý o na ba zý söz ler ka mýþ ol say dý, Biz o nu sað e li miz le (kuv ve i miz le) ya ka lar dýk. on ra o nun þah da ma rý ný ko pa rýr dýk. 7 e) e sud ve bah i yar o lan lar ma na sýn da kul la nýl mýþ ýr: ef er le ri sað dan ve ri len ler! e mu lu o sað eh li ne! 8 i a bý sa ðýn dan ve ri len ler ko lay ge çi re ce ði bir he sa ba çe ki lir ler ve ya kýn la rý nýn ya ný na se vinç le dö ner ler. 9 ef e ri sað dan ve ri len ler den i se o, ken di si ne, y sað eh li o lan ki þi! a na se lâm ol sun! de nir. 10 ef e ri sað dan ve ri len ler cen ne e dir ler. 11 f) ol a bi ri mu suz, bah sýz ve kay be den ler mâ nâ sýn da kul la nýl mýþ ýr: ef er le ri sol dan ve ri len ler!... e ya zýk o sol eh li ne! 12 Fa ka ki a bý sol dan ve ri len kim se, eþ ke ki a bým ba na ve ril me sey di! eþ ke he sa bým ne ol du ðu nu bil me sey dim! Bu iþ keþ ke son bul muþ ol say dý! a lým ba na fay da ver me di. Gü cüm de kal ma dý! der. 13 g) að el a bi ri ki mi â ye ler de l lah a a i mü e þâ bih bir sý fa o la rak da zik ro lu nur ve am ve kâ mil kuv ve ve kud re ma na sýn da kul la ný lýr: On lar l lah ý ge re ði gi bi ak dir e de me di ler. Bü ün yer yü zü ký ya me gü nü O nun kab za sýn da dýr (a vu cun da dýr.) Gök ler de O nun Ye min i i le (sað e li i le=kud re i i le) dü rül müþ ür. 14 Bu â ye e ki Ye mîn sý fa ý ný Be di üz za man a îd ur sî Haz re le ri, â ye in i çin de ay rý ca ab za sý fa ý da geç i ði ci he le ab za ke li me si i le, ya ni a sar ruf e li mâ nâ sýn da ef sîr e miþ ir. 15 að el ve sað a raf a bi a ýy la Pey gam ber fen di mi zin de (asm) er ci hi ol muþ ur. Bir ha dis le rin de iz den bi ri niz bir þey ye di ði za man sað e li i le ye sin, iç i ði za man da sað e li i le iç sin. ol el i le an cak þey an yer ve i çer. 16 bu yu ran l lah e sû lü (asm), bir di ðer ha dis le rin de de, l bi se le ri ni zi giy di ði niz za man ve ab des al dý ðý nýz za man sað dan baþ la yýn. bu yur muþ ur. 17 ur ân ýn, hak ve ha yýr o lan ol gu la rý sað ke li me si i le i fa de e me si, sað el ve sað a raf ü ze rin de bir ha yýr er ci hi o la rak yo ðun laþ ma mý zý sað lar. Böy le ce her ha yýr lý iþ e sað dan baþ la ma nýn ve her e miz iþ e sað e li kul lan ma nýn sün ne o lu þu nu ur ân i le bü ün leþ i ri riz. i e kim in sa nýn ya ra ý lý þý na uy gun er cih de bu dur. ip no lar: 1- ahl û re si, 16/ af û re - si, 50/17, â hâ û re si, 20/ n ke bû û re si, 29/ âf fâ û re si, 37/ âf - fâ û re si, 37/ Hâk ka û re si, 69/43, 44, 45, Vâ ký a û re si, 56/ n þi kâk û re - si, 84/7, 8, Vâ ký a û re si, 56/90, üd des sir û re si, 74/ Vâ ký a û re si, 56/ Hâk ka û re si, 69/ Zü mer û re si, 39/67; di ðer â ye i çin ba ký nýz: Hâk ka û - re si, 69/ öz ler, s âç, 3/ âç, 4/558.

6 CU Y HB Bediüzzaman aid ursî'nin vefaýnýn 52. yýl dönümü dolayýsý ile skiþehir Yeni sya emsilciliði, Yunus mre ülür ve ana erkezi'nde bir konferans düzenledi. Be di üz za man, dev le in adale ü ze ri ne ku rul ma sý ný is e di G Z Z G L Y YI Ü Ü Ü Â ZI GÜ LÇ YÜZ: B ÜZ Z, Y V L HÜ Y, L V Þ L Ü Z U UL I G Ð ; BU L I U Â I L I OL U ÐUU BLÞ. yþenur Yaþar, Yeni sya Haným Okuyucular grubunun düzenlediði programa kaýldý. Büün suallerin cevabý fendimizde (asm) ÇO U Ye ni s ya Ha ným lar gru bu u lu o ðum mü na se be iy le geç i ði miz gün ler de bir prog ram ger çek leþ ir di. y þe nur Ya þar ýn ka ý lý mýy la ger çek le þen prog ram, uh li se Gök de re nin o ku muþ ol du ðu þr-ý Þe rif i le baþ la dý. çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan er yem Gü ney, l lah ý sev me nin a su lul lah (asm) a uy ma dan geç i ði ni be lir e rek, sün ne e i i bâ nýn e hem mi ye i ni di le ge ir di. Gü ney söz le ri ni þu þe kil de a mam la dý: Þu â ye di yor ki: l lah a (cc) i ma ný nýz var sa, el be e l lah ý se ve cek si niz. a dem l lah ý se ver si niz; l lah ýn sev di ði ar zý ya pa cak sý nýz. Ve o sev di ði arz i se: l lah ýn sev di ði zâ a ben ze me li si niz. O na ben ze mek i se, o na i i bâ e mek ir. e va ki o na i i bâ e se niz, l lah da si zi se ve cek. Za en siz l lah ý se ver si niz, â ki l lah da si zi sev sin. O U () H LÂ I L H LÂ L LI YIZ Pey gam ber fen di miz e (asm) sa lâ - va ge ir me nin e hem mi ye i i le ko nuþ - ma sý na baþ la yan yþenur Yaþar, e - re den ge li yor su nuz, ne re ye gi di yor su - nuz, bu dün ya da i þi niz ne dir? gi bi mü - him su al le rin ce va bý ný fen di mizde (asm) bu la ca ðý mý zý belirerek, O Ha e - mü l n bi ya dýr. Ve nev i be þe rin an de - lib-i zi þa ný dýr. Her þe yin bir bül bü lü, ser - za ki ri ol du ðu gi bi in sa nýn bül bü lü de ur ân ý bi ze ak a ran Hz. u ham med (asm) dýr de di. Pey gam ber fen di - mizin (asm) sa hip ol du ðu yü ce ah lâ ký an la a rak Onun (asm) ah lâ ký i le ah lâk - la na bil me nin ö ne mi ne vur gu ya pan Ya - þar, sa a de i mi zi dü þü nen Pey gam ber fen di mize (asm) sa lâ va ge i re rek ko - nuþ ma sý ný biirdi. Prog ra m, ge le nek sel i sâ le-i ur Bil - gi ya rýþ ma sýn da ü ni ver si e ve li se ka e - go ri sin de Ço rum ge ne lin de bi rin ci o lan y fer U zun ve s ma U zun a he di ye ak dimi i le de vam e i. Prog ra m, i lâ hi din le i si i le sona erdi. a lon çý ký þýn da ha zýr la nan ker mes ve ki ap san dý da ol duk ça il gi gör dü. Ço rum / y fer U zun B I ÜZ Z a id ur sî ve fa - ý nýn 52. yýl dö nü mün de s ki þe hir Ye ni s ya em sil ci li ði a ra fýn dan or ga ni ze e di len kon fe rans a a nýl dý. s ki þe hir Yu nus m re ül ür ve a na er ke zin de ger çek leþ i ri len kon fe ran sa Ye ni s ya Ga ze e si m i yaz a hi bi eh me u lu lar, Ge nel Ya yýn ü dü rü ve Baþ ya za rý â zým Gü leç yüz, Har ran Ü ni ver si e si Öð re im Gö rev li si ve Ye ni s ya ya za rý e ba ha in Ya þar ka ýl dý. Prog ra ma Bur sa, ü ah ya, f yon,av þan lý, Ba lý ke sir, Ça nak ka le, Ya lo va, Bi le cik, Bo zü yük gi bi çev re il ve il çe ler den de çok sa yý da din le yi ci ka ýl dý. u nu cu lu ðu nu z ze ik in yap ý ðý prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný eh me u lu lar yap ý. U HZ L Ü Y I I L I I Þ I u lu lar, i sâ le-i ur hiz me le ri nin ür ki ye sý nýr la rý ný a þa rak bir çok ül ke de de vam e i ði ni, i sâ le-i ur un el li ka dar ya ban cý di le çev ri le rek ge niþ bir coð raf ya da o kun du ðu nu söy ler ken, ge çen yýl Þam da, bu yýl da a ray bos na da ger çek leþ i ri len an ma prog ram la rý i le, dün ya nýn Be di üz za man ýn fi kir le ri ne ne ka dar ih i ya cý ol du ðu nun da ha i yi an la þýl dý ðý ný i fa de e i. Â () Þ Y I H B L YO U H son ra kür sü ye dâ ve e di len Har - ran Ü ni ver si e si Öð re im ü ye si e ba ha - in Ya þar, Be di üz za man a id ur sî ye gö re in san lý ðýn kur u luþ re çe e si, ur ân e de ni ye i ko nu lu bir ko nuþ ma yap ý. Yu nus m re di ya rýn da Be di üz za man dan bah se mek ay rý bir an lam a þý yor di ye ko nuþ ma sý na baþ la yan Ya þar, Ba ý me - de ni ye i i le ur ân me de ni ye i a ra sýn da ki far ký or a ya koy du. Ya þar, e de ni ye le - rin ön cü le ri Pey gam ber ler dir. iz bak ma - yýn ilk in san la rýn ne ka dar il kel ve vah þi ol du ðu nu söy le yen le re. lk in san o lan Hz. dem ley his se lâm me de ni bir in san dý. Bü ün var lýk la rýn i sim le ri ni bi li yor du, op - ra ðý sü rüp ek me yi, on dan mah sul el de e me yi bi li yor du. Çün kü o bir Pey gam - ber di. en di si ne lâ zým o lan pek çok bil gi ve be ce ri, l lah a ra fýn dan O na öð re il - miþ i. i ðer Pey gam ber ler de ken di za - man la rýn da ih i yaç du yu lan her ür lü me de ni do na ný ma sa hip ler di de di. n - san la rýn din den u zak laþ ýk ça vah þi ve be - de vi bir ha ya a doð ru sü rük len dik le ri ni an la an Ya þar, bü ün me de ni ye le rin gü - zel lik le ri nin i lâ hî kö ken li ol du ðu nu an la - ý. ay na ðý ný din den al ma yan me de ni - ye le rin i se in san lý ða a cý, vah þe, kan ve göz ya þýn dan baþ ka bir þey ver me dik le ri ni be lir i. Ya þar, in san lý ða en yük sek me - de ni de ðer le rin Pey gam ber fen di miz (asm) ve ur ân-ý e rim a ra fýn dan ge - i ril di ðin, bu gün kü Ba ý me de ni ye i nin ne ka dar gü zel lik le ri var sa, s lâm dan a lýn dý ðý ný, vic dan sa hi bi Ba ý mü e fek - kir le ri nin ö ne san sý s lâm a borç lu - yuz de dik le ri ni be lir i. ur ân e de - ni ye i nin ev ler de baþ la dý ðý ný i fa de e - den e ba ha in Ya þar, ev le ri miz de ki ha ya ýn e mel le ri ni ur ân me de ni ye i be lir le mi yor sa, me de ni ol du ðu mu zu id di a e me miz an lam sýz o lur de di. U Â L I ÐI L H L Â L- U L I LF Y s ya Ga ze e si Ge nel Ya yýn ü dü rü â zým Gü le çüz i se, Be di ü za man Haz re le ri nin ha ya ýn da s ki þe hir in ö nem li bir yer u u ðu gi bi, s ki þe hir i çin de Be di üz za man ýn çok bü yük bir de ðer a þý dý ðý ný i fa de e i. Bi lin di ði gi bi Be di üz za man ilk ed re se-i Yu su fi ye ah si li ni s ki þe hir de a mam la mýþ ýr i fa de si ni kul la nan Gü leç yüz, Be di üz za man ýn ye ni ku ru lan ür ki ye Cum hu ri ye i nin sað lam e mel ler üs ü ne o ur ma sý i çin za ma nýn i da re ci le ri ni u yar dý ðý ný, bu nun i çin B'sin de bir be yan na me ya yýn la ya rak mil le ve kil le ri nin mil le in mâ ne vî de ðer le ri ne sa hip çýk ma sý ný is e di ði ni be lir i. Gü leç yüz þöy le de vam e i: Be di üz za man, ye ni dev le in hür ri ye, a da le ve e þi lik ü ze ri ne ku rul ma sý ge rek i ði ni, bu e sas la rýn i se ur ân ýn e sas la rý ol du ðu söy lü yor du. Fa ka dev le yö ne i mi ni e le ge çi ren bir gru bun, ur ân la ba rý þýk ol ma dý ðý ný gör dü. On lar la si ya sî bir ça ý al ýn da ça lýþ ma nýn müm kün ol ma dý ðý ný an la dý. Ba þýn dan be ri e si si e me yi dü þün dü ðü ed re se üz zeh ra pro je si ni ger çek leþ ir mek ü ze re i þe ko yul du. ur ân dan al dý ðý il ham la, bu med re se nin ki ap la rý o la cak o lan i sâ le-i ur la rý e lif e i. s ki þe hir / Ye ni s ya ur a le be le ri nin kar deþ li ði n sar ve u ha cirler gi bi Y Ye ni s ya em sil ci li ði a - ra fýn dan dü zen le nen kon fe rans a; Ha san el vi Pey gam be ri miz ve U - huv ve kon lu bir ko nuþ ma ger çek - leþ ir di. el vi, Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya ý, di ni mi zin kar deþ lik hak kýn da ki gö rüþ le ri, e ma le rin di ne hiz me le ri, Pey gam be ri mi ze (asm) say gý gi bi ko nu lar dan bah se i. Ha - san el vi, i ni miz mu hab be ve u - huv ve ü ze ri ne bi na e dil miþ ir. ur a la be le ri nin kar deþ li ði i se n sar ve u ha cir le rin kar deþ li ði ne ben zi yor de di. Ha san el vi, e su lul lah (asm) be ni nadr ga ni me le ri el de e di lin ce en sar a siz ken di is e ði niz le, mu ha - cir kar deþ le ri niz le ma lý ný zý ve e vi ni zi bö lüþ ü nüz. ðer is er se niz mal ve ev le ri niz si ze kal sýn, bu ga ni me en si ze bir þey ver me ye lim, hep si ni mu - ha cir kar deþ le ri ne da ðý a lým bu yur - du lar. Bu nun ü ze ri ne kar deþ le ri nin yan la rýn dan ay rýl ma sý ný is e me yen en sar: ha yýr, biz mal la rý mý zý ve ev - le ri mi zi on lar la bö lüþ ük bu de vam e sin. y rý ca biz ler, bu ga ni me ler - de ki pa yý mý z dan da vaz ge çip hep si - ni on la ra ve ri yo ruz de di ler di ye rek e su lul la hýn (asm) en sar ve mu ha cir i liþ ki sin den bah se i. Cö mer li ðin zir - ve sin de ki bu ha re ke i, ab bim a hir - za man da i sâ le-i ur a le be le ri ne na sip e miþ di ye rek ko nuþ ma sý na de vam e den el vi ko nuþ ma sý ný þu i - fa de ler le a mam la dý: i sâ le-i ur - dan bö lüm ler o ku ya rak kâ i na in ne - i ce si, en gü zel mey ve si, kâ i na ýn çe - kir de ði o lan Pey gam be ri miz (asm) ol ma dan l lah ý a ný ya ma ya ca ðý mý - zý söy le di. Ya kup ap lan / ay se ri Öð ren ci ler ya ra rý na ker mes LY Ye ni s ya em sil ci li ði, ge li ri öð ren ci ler ya ra rý na ba ðýþ la mak ü ze re ker mes dü - zen le di. Her se ne dü zen li o la rak 23 i san ve 19 a yýs a dü zen le nen Gý da ker me sin de n - al ya nýn çe þi li yö re sel ev ü rü nü ve yi ye cek ler i le il de ye i þen ü rün ler ker me si zi ya re e den - le re su nu lu yor. e niz ke na rýn da, ad yum i le a le i çi a ra sýn da a ra a li oð lu par kýn da dü zen - le nen ker mes sa a 07.00'dan ak þam 19.00'a ka dar de vam e i. n al ya / Ye ni s ya u lu o ðum ve si le siy le 571 gý da pa ke i da ðý ý lar Y H üf ü lü ðü nün u lu o - ðum Haf a sý sos yal fa a li ye le rin den bi ri o lan 571 a i le ye 571 gý da pa ke i ur ân kur su öð re i ci le ri i le ca mi ler - de ki i mam ha ip ler a ra cý lý ðýy la fa kir - le re da ðý ýl dý. a ðý ým prog ra mý na ey han üf ü sü Ha lil U zun, ey han Va i zi us a fa Ça vu þoð lu ve i mam ha ip ler de ka ýl dý. Prog ram da bir ko nuþ ma ya pan ey han üf ü sü Ha lil U zun i ya ne þ le ri Baþ kan lý ðý bu yý lý kar deþ lik yý lý o la rak i lân e - miþ i. Þu an yap ý ðý mýz bu mad dî gý - da yar dý mý nýn an la mý þu dur. öz de de ðil öz de kar deþ lik. Ben de var sa kar de þim de de ol ma lý. Be nim kar - ným ok ken kar de þim aç kal ma ma lý. Be nim yü züm gü lü yor ken kar de þi - min de yü zü gül me li. þ e bu gü zel söz le rin sa de ce söz de de ðil hem sö - zü nü hem de ic ra a ý ný ya pý yo ruz. 571 gý da pa ke i ni 571 fa ki re u laþ ýr mak i - çin ey han üf ü lü ðü per so ne li se - fer ber lik ha lin de dir. Fa kir in sa ný mý - zýn a ya ðý na ka dar gi de rek bu yar - dým la rý es lim e me nin mu lu lu ðu - nu ya þý yor lar de di. o nuþ ma sýn dan son ra Va iz us a fa Ça vu þoð lu baþ - kan lý ðýn da gý da pa ke le ri nin da ðý ý - mý ya pýl dý. da na / ci han BÜZZ PL ÞLIUF BÜYÜ slâm Âlimi Bediüzzaman aid ursî Hazrelerinin vefaýnýn 52. yýl dönümü dolayýsýyla Bediüzzaman ðiim külür ve ana Vakfý ile isâle-i ur nsiüsünün organize eiði Bediüzzamaný nma Hafasý faaliyeleri içerisinde yer alan aid ursî ye göre nsanlýðýn uruluþ eçeesi: ur ân edeniyei konulu panel 28 isan 2012 Cumaresi kþamý saa da Þanlýurfa Urfa Ciy (ozaik V) ülür erkezinde yapýlacak. Panelin açýþ konuþmasýný Bediüzzaman Vakfý adýna smail Zorlu yaparken, Harran Üniversiesi Öðreim Üyesi oç. r. dem Ölmez in yöneeceði Panele konuþmacý olarak Yeni sya Gazeesi Genel Yayýn üdürü âzým Güleçyüz, Harran Üniversiesi Öðreim Üyesi Yrd. oç. r. illa Yargýcý ve ðiimci- Yazar ebahain Yaþar kaýlacak. a nal Biz V ve Gü ney do ðu V den can lý ya yýn B ÜZ Z a id ur sî yi n ma Pa - ne li 28 i san Cu mar e si Gü nü k þam sa - a 20.3o dan i i ba ren Uy du dan ya yýn ya - pan a nal Biz e le viz yo nu ve a ra sal Ya - yýn ya pan Gü ney do ðu V den can lý o la - rak ya yýn la na cak. a nal Biz e le viz yo nu Uy du dan Fre kans em bol Hor zan Ya ay ka nal da o lup ay rý ca mar 266.a nal da de yer al mak a dýr. Þan lý ur fa / h me Ham di Çi çek

7 Y CU ÜY 7 Hol lan de de ya sak çý n F cum hur baþ kan - lý ðý se çi mi nin en þans lý a da yý o la - rak gös e ri len Fran co is Hol lan - de, ya rý þý ka zan ma sý ha lin de ül - ke de ge ne lin de yo ðun ar ýþ ma - la ra sebep o lan pe çe ya sa ðý ný de - ðiþ ir me ye ce ði ni söy le di. L rad yo ka na lý na ko nu þan Hol lan - de, Ya sa yý de ðiþ ir me ye ce ðim, an cak uy gu la ma nýn en i yi þe kil - de ol ma sý i çin ça lý þa ca ðým de di. Fran sa par la men o su nda 2010 yý lýn da ya pý lan oy la ma da, Hol - lan de ýn ü ye si ol du ðu os ya lis Par i, pe çe ya sa ðý i çin çe kim ser o yu ver miþ i. Fran sa da in san hak la rý der nek le ri ve si vil op - lum ör gü le ri, söz ko nu su ya sa yý þid de le e leþ ir miþ i. e çim le rin i kin ci u ru 6 a yýs a dü zen le - ne cek. Pa ris / a a ör fez de þim di de a bi ka ger gin li ði n B ör fe zi nde ran ve Bir le þik rap mir lik le ri (B ) a ra sýn da a da lar do la yý sý i le baþ la - yan ger gin lik ýr ma ný yor. ör - fez de þim di de a bi ka ger gin li ði ya þa ný yor. B nin ü ze rin de hak id di a e i ði bu u sa, Bü yük unb ve ü çük unb a da la rý na ran ýn fü ze kal ka ný yer leþ ir me ça lý uþ ma la rý na ep ki a ma cýy la as ke ri a bi ka ya pa cak ol ma sý ah ran yö ne i mi ni ha re ke e ge - çir di. ran ba sý ný, B nin, Fars ör fe zi þ bir li ði on se yi ü ye si ül ke le ri nin o luþ ur du ðu da al ka ný or ak as ke rî gü cüy le, Ve fa da la rý i sim li as ke rî a bi - ka ha zýr lý ðýn da ol du ðu nu id di a e i. ran ba sý ný na gö re söz ko - nu su a bi ka ka ra, ha va ve de niz güç le ri a ra fýn dan or ak la þa dü - zen le ne cek. B nin, bu a bi ka - ý ran ýn Bas ra ör fe zi nde ki ar ýþ ma lý üç a da ya fü ze kal ka ný ko nuþ lan dýr ma gi ri þi mi ne ep ki a ma cýy la dü zen le me ça ba sýn da ol du ðu kay de dil di. Ha ber de, a - bi ka, B a ra fýn dan or ga ni ze e di len plan lý bir o yun o la rak de - ðer len di ril di. ran ve B, Basra örfezi'nin giriþinde bulunan Hür müz Bo ða zý'nýn gi ri þin deki sra e jik üç a da ü ze rin de hak id - di a e di yor. ah ran / ci han Þam da pa la ma n U Y baþ þeh ri Þam da bir pa la ma mey da na gel di ði bil di ril di. ham ews e works, pa la ma nýn, baþ þeh - rin sa na yi böl ge sin de be yaz lüks mar ka bir a raç a mey da na gel di ði ni du yur du. Pa la ma böl ge sin de ge niþ gü ven lik ed - bir le ri nin a lýn dý ðý kay de di lir - ken, pa la ma nýn bir çi çek çi dük kâ ný nýn ya nýn da ger çek leþ - i ði ak a rýl dý. e works, pa la - ma da ö lü ve ya ra lý la rýn o lup ol - ma dý ðý na i liþ kin bil gi ver me di. Böl ge de ki gör gü þa hi le ri pa la - ma nýn ses bom ba sý ol du ðu nu be lir i yor. Þam/ a a ý sýr dan s ra il e göz da ðý L' YII' II GÖV YP 7 IILI GÜVL GÖVL ÖLÜ OI GL II-L LÞL, II OUUU YII'- GÇ L ULLILIÐI Î B BL Y GG B FHY G. I I s ra il i liþ ki le rin de, 25 O cak 2011 de Hüs nü ü ba rek re ji mi nin ik i dar dan gi - me si i le so nuç la nan halk a yak lan ma sýn - dan bu ya na i kin ci kez ger gin lik ya þa ný yor. s ra il i le ý sýr i liþ ki le ri, ge çen yýl s ra - il in sý nýr da gö rev ya pan 7 ý sýr lý gü ven - lik gö rev li si ni öl dür me si i le ge ril miþ, ý sýr lý gös e ri ci le rin, s ra il in a hi re Bü - yü kel çi li ði ni bas ma la rý i le ger gin lik do - ruk nok a sý na çýk mýþ ý. s ra il in ý sýr dan ö zür di le me si i le yu mu þa ma ya baþ la yan ha va, bu kez ý - sýr ýn s ra il i le do ðal gaz an laþ ma sý ný ip al e me si, ý sýr or du su nun i na Ya rý ma - da sý nda ger çek mer mi le rin kul la nýl dý ðý as ke rî bir a bi ka ger çek leþ ir me si ve ý sýr Halk ec li si a vun ma ve U lu sal Gü ven lik o mi e si Baþ ka ný h me s - ma il in ý sýr lý spor cu la rýn s ra il a ra fýn - dan ik na e di le rek va an daþ lý ða ge çi ri le - bi le ce ði u ya rý sý i le ek rar ýr man dý. B, G Ç ULL L IL I ý sýr i na nýn s ra il iþ ga lin den kur - u lu þu nun yýl dö nü mü ne denk ge ir di - YII' GL ýsýr ordu birlikleri, ina Yarýmadasý'nda gerçek mermilerle askerî abila yapý. ði as ke rî a bi ka ý ger çek mer mi ler i le ger çek leþ ir di. a bi ka an son ra bir a - çýk la ma ya pan Yük sek s ke rî on sey Baþ ka ný a re þal Hü se yin an a vi, ý - sýr sý ný rýn dan geç me ye ce sa re e den düþ ma nýn a ya ðý nýn ke si le ce ði me sa jý ný ya yýn la dý. an a vi a çýk ça ki mi kas e i - ði ni be lir me se de ý sýr ve s ra il med - ya sý, an a vi nin gös er di ði ad re sin s - ra il ol du ðu nu i le ri sür dü. Bu a ra da ý - sýr dev le e le viz yo nu, s ra il in ý sýr lý spor cu la ra kan ca a ý ðý ný i le ri sü re rek, ba þa rý lý spor cu la rýn s ra il a ra fýn dan ik - na e di le rek, s ra il a dý na ya rýþ ma la ra ka - ý la bi le ce ði ne vur gu ya pan bir ha ber ya yýn la dý. ý sýr Halk ec li si a vun ma ve U lu sal Gü ven lik o mi e si Baþ ka ný h me s ma il, ko nu i le il gi li mec lis a - raþ ý rýl ma sý yap ma sý ný ek lif e i. ý sýr dev le e le viz yo nu U, söz ko nu su du rum da o lan 150 ka dar rap spor cu - nun s ra il de ol du ðu nu i le ri sür dü. L CP V P L O LU O U U s ra il, ý sýr ýn do ðal gaz an laþ ma sý ný ip - al e me si nin i ki ül ke a ra sýn da im za la nan Camp a vid n laþ ma sý ný eh di e de bi le - ce ði ve so ru nun sa de ce i ca rî ol ma sý ný di - le dik le ri ni a çýk la dý. s ra il in ý sýr dan al dý - ðý do ðal gaz, e lek rik ü re i mi nin yüz de 40 ý ný o luþ u ru yor. ki ül ke a ra sýn da 2005 e im za la nan an laþ ma ge re ðin ce ý - sýr, s ra il e 20 yýl bo yun ca gaz sa ma yý ga - ran i e miþ i. Ö e yan dan s ra il ý þiþ le ri Ba ka ný vig dor Li e ber man, Baþ ba kan e en ya hu yu, s ra il i çin gü ven lik a çý sýn - dan ý sýr ýn ran dan da ha bü yük bir eh - di o la bi le ce ði ko nu sun da u yar dý ðý ha be ri s ra il med ya sýn da yer al dý. þý rý sað cý Li e - ber man, ý sýr da ya þa nan ge liþ me ler kar - þý sýn da s ra il ý sýr sý ný rý nýn bu lun du ðu Gü ney böl ge le ri ne ek as ker gön de ril me si av si ye sin de bu lun du. a hi re / a a GL ön de ge len dü þün ce ku ru lu þu Cha ham Ho u se, Hüs nü ü ba rek re ji mi nin yý kýl ma sý nýn ar dýn dan ý sýr da ya þa nan is ik rar sýz lýk i le e ko no mik so run la rýn, ye ni bir dev rim sü re ci ni e ik le ye bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. u ru lu þun k mek, Hay si ye ve os yal da le ad lý ra po run da, dev rik re ji min ö zel lik le son yýl la rýn da, ý sýr a ya ban cý ya ý rým - la rýn çe kil me si ko nu sun da me sa fe al dý ðý na i þa re e di lir ken, bu nun la bir lik e hýz lý nü fus ar ý þý na pa ra lel o la rak ge liþ i ri le me yen al ya pý, ba rýn ma ve sos yal hiz me le rin çö kü þün e - þi ðin de ol du ðu sa vu nul du. Ge lir ve sos yal a da le le il gi li a lep le rin dev rim sü re ci nin ö ne çý kan e ma la rý a ra sýn da yer al ma sý nýn, is ya nýn si ya sî ni e li ði ni de ðiþ ir me ye ce ði sa vu - nu lan Cha ham Ho u se un ra po run da, ü ba rek re ji mi son ra sýn da i da re ye el ko yan as ke ri kon se yin, e ko no mik kal kýn ma nýn sa de ce gü ven lik le sað la na ma ya ca ðý ný, bu nun i çin þef faf ve he sap ve re bi lir yö ne i min þar ol du ðu nu an la ma sý ge rek i ði be lir il di. u ru luþ, si ya sî ak ör le rin ül ke de ki so run la ra i liþ kin be lir gin bir çö züm eklifi ol ma ma sý nýn da ül ke nin ge le ce ði ne i liþ kin kay gý la rý ar ýr dý ðý yo ru mun da bu lun du. þ dün ya sý, hü kü me ve he nüz de nen me miþ si ya sî güç le re yö ne lik gü ven siz li ðin, ge le cek e ki e ko no mi po li i ka la rý nýn ge liþ i ril me si ü ze rin de e ki le ri o la ca ðý na dik - ka çe ki len ra por da, dev le in e ko no mi de ki ro lü, iþ dün ya sý ve ça lý þan la rýn hak ve so rum lu luk la rý gi bi ko nu lar da cid dî bö lün me ler ya þa na ca ðý ah mi ni yer al dý. s an bul / a a u ri ye de 1 mil yon in san yer le ri ni er ke zor lan dý U Y n san Hak la rý o mi e si (HC) Baþ ka ný Wa lid af fo ur, u ri - ye de in san hak la rý nýn ih lal e dil di ði ni be - lir e rek, ka yý la ra gö re 14 bin 709 ki þi nin öl dü rül dü ðü nü söy le di. n san Hak la rý z le me Ör gü ü Baþ kan Yar dým cý sý a - dim Ho ury de res mî o la rak u ri ye ye gir me le ri nin ya sak ol du ðu na dik ka i çek i. Ho ury, 1 mil yon in sa nýn da yer le - ri ni erk e me ye zor lan dý ðý ný i fa de e de - rek, u lus la r a ra sý op lu mun u ri ye kri - zi ni ken di ha li ne bý rak ma ya rak ba ðým - sýz in san hak la rý ör gü le ri nin ve göz lem - ci le rin u ri ye ye gir me si i çin bas ký yap - ma sý ge rek mek e dir de di. ra e ji, ko no mi ve op lum raþ - ýr ma la rý Vak fý nda ( ) dü zen le nen pa ne le HC Baþ ka ný Wa lid af fo ur, n san Hak la rý z le me Ör gü ü Baþ kan Yar dým cý sý ve Or a do ðu ve u zey f ri - ka o rum lu su a dim Ho ury ka ýl dý. Pa ne lin a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Wa lid af fo ur, u ri ye de ki kri zi baþ la - an ký výl cý mýn du var la ra gra fi i ya pan 15 ço cu ðun u uk lan ma sý ol du ðu nu be lir e rek, u ri ye li ye ki li le rin in san la rý so kak or a sýn da, ev le ri ne bas kýn ya pa - rak ve ya dö ve rek öl dür mek su re iy le ya sal o la rak yar gý sýz in faz yap ý ðý ný ve ci na ye iþ le dik le ri ni söy le di. af fo ur, ö lüm le rin en az 10 ka ý ya - ra lý nýn ol du ðu nu, yak la þýk 30 bin ki þi - nin ka lý cý sa ka lýk la ya þa ma ya de vam e i ði ni dik ka i çe ke rek, ya ra lý la rýn has - a ne ye gi me si nin suç o la rak gö rül dü - ðü nü i fa de e i. n ka ra / a a a gö re i kin ci dev rim ka pý da Gü ney u dan a ký na ma n P Li gi, pe rol zen gi ni Hic lic þehri nin u dan a a i ol - du ðu nu be lir e rek, þehre as - ke rî o pe ras yon dü zen le yen Gü ney u dan ý ký na dý. ý - sýr ýn baþ þehri a hi re de bir a - ra ya ge len rap Li gi dý þiþ le ri ba kan la rý, yap ýk la rý a çýk la - ma da, Gü ney u dan a i ki ül ke a ra sýn da ki sý nýr la ra say gý gös - er me si ve u dan da ki is yan - cý la ra ver di ði des e ði kes me si çað rý sýn da bu lun du. Gü ney u dan as ker le ri, 10 i san da u dan ýn Hic lic þehri ni e le ge - çir miþ, u dan yö ne i mi de Gü ney u dan ý düþ man i lân e miþ i. a hi re / a a us ya da, O üs sü ku rul ma ya cak n U Y ý þiþ le ri Ba ka ný er gey Lav rov, us ya nýn hiç - bir böl ge sin de O üs sü ku rul ma sý nýn söz ko nu su ol - ma dý ðý ný a çýk la dý. us ya ý - þiþ le ri Ba kan lý ðý si e sin de yer a lan ya zý lý a çýk la ma da Lav rov, ül ke de O üs sü ku rul ma - sý ko nu sun da þu a na ka dar hiç bir gö rüþ me ya pýl ma dý ðý ný be lir e rek, bu doð rul u da bir plan la rý nýn da ol ma dý ðý ný i fa - de e i. Lav rov, Böy le bir ko - nu as la us ya i le di ðer ül ke ler a ra sýn da bir ar ýþ ma ko nu su ol ma mýþ ýr. us ya da O üs sü as la ol ma ya cak ýr di - yerek bu ko nu da ki ar ýþ ma la - ra da son ver di. us ya, 2003'en be ri, Gü ven lik on - se yi ka ra rý i le f ga nis an da ki O as ke rî gü cüne yar dým sað lý yor. n ka ra / a a s ra il den Yu na nis an a e lek rik kab lo su n L, Gü ney ýb rýs um e si mi ve Yu na nis an ýn e lek - rik þe be ke le ri ni bir bi ri ne bað la ya cak de ni zal ý e lek rik kab lo su nun in þa sý nýn baþ la dý - ðý bil di ril di. Yu nan PPC Qu - an um ner ji den ya pý lan a - çýk la ma da, 2 bin W e lek - rik a þý ma ka pa si e sin de ki de ni zal ý e lek rik kab lo su nun in þa sý nýn baþ la dý ðý be lir il di. - çýk la ma da, pro je nin, uy gu la - ma ya geç me siy le Gü ney o ðu v ru pa ve o ðu k de niz de ki e ner ji ar zý nýn gü ven ce ye a lýn - ma sý na ka ký da bu lu na ca ðý i fa - de e dil di. a ha ön ce ya pý lan a - çýk la ma la ra gö re, u ro si a In er con nec or pro je si çer çe - ve sin de s ra il in Gü ney ýb rýs, Gi ri ve o ra Ya rý ma da sý i le e - ner ji bað lan ý sý ný sað la ya cak de ni zal ý kab lo su 2016 yý lýn da fa a li ye e ge çi ri le cek. a li ye i - nin 1,5 mil yar av ro o la ca ðý he - sap la nýyor. i na / a a UY' UYL UHLFL UÇL U Y, u ri ye li mu ha lif le ri, a eþ ke si u - ri ye ev le Baþ ka ný Beþ þar sed güç le rin - den da ha çok ih lal e mek le suç la dý. us ya ý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü lek san der Lu - ka þe viç, u ri ye a ra fý na yü küm lü lük le ri ne am o la rak uy ma çað rý sýn da bu lun duk la rý - ný vur gu la ya rak, bu nun la bir lik e u ri - ye de baþ ka bir a ra fýn ol du ðu nu, bu nun da böl ge sel öl çek e e rör yön em le ri uy gu - la ma ya baþ la yan mu ha lif grup lar ol du ðu - nu kay de i. Lu ka þe viç, mu ha lif le rin dü - zen le di ði be lir i ði ba zý sal dý rý la rý lis e le ye - rek, ya ban cý ül ke le ri mu ha lif le ri si lâh lan dýr - mak la suç la dý. Lu ka þe viç, Ba zý Ba ý hü kü - me le ri, an cak sa de ce Ba ý hü kü me le ri de ðil, u ri ye mu ha le fe i ne si lâh ve pa ra yar dý mý ya pý yor. Bu, si ya si çö zü mü ö nem li öl çü de zor ha le ge i ri yor di ye ko nuþ u. Lu ka þe viç, u ri ye de ki a eþ ke sin çok ký rýl - gan ol du ðu nu da vur gu la dý. n ka ra / a a ÞVL' L' J GÜ C Cum hur baþ ka ný i ha il a a kaþ vi li, rem lin e ses le ne rek, b haz ya i le Gü ney O se ya yý Gür cis an a ge ri ver sin ler kar þý lý ðýn da gö re vim den gi me ye ha zý rým de di. us ya ev le Baþ ka ný mi riy ed ved yev in Gür cis an i le il gi li yap ý ðý a çýk la ma - la rý de ðer len di ren a a kaþ vi li, us ya nýn Gür cis an da ki ik i - da rý de ðiþ ir me ye ça lýþ ý ðý ný, çün kü Gür cis an op rak la rý nýn iþ ga li ni doð ru dan ya da do lay lý o la rak meþ rû laþ ýr ma ya ça lý - þan ve þim di ki ger çek ler le uz laþ ma yý ka bul e den güç le ri ik - i da ra ge ir me yi he def le di ði ni i fa de e de rek, ðer On lar (us ya) iþ gal al ýn da ki op rak lar dan as ke ri güç le ri ni ge ri çe - ker se ve b haz ya i le Gü ney O se ya ü ze rin de ki kon ro lü biz - le re ge ri ve rir se, bu nun kar þý lý ðýn da ben gö re vim den gi me - ye ha zý rým de di. i ha il a a kaþ vi li, Be nim ve hü kü me i - min is i fa sý kar þý lý ðýn da, iþ gal al ýn da ki op rak lar ge ri ve ri le cek se o za man biz is e ni - len her ye re gi dip, ge re ken an laþ ma yý im za la ma ya ha zý rýz de di ve an cak bu þar lar al - ýn da gö re vi ni bý rak ma ya ha zýr ol du ðu nu be lir i. if lis / a a B uherem kardeþimiz Yaþar Odacýoðlu'nun kýzý, ünire ur Hanýmefendi ile uharrem Umu Beyefendinin izdivaçlarýný ebrik eder, iki cihan saadei dileriz. skiþehir Yeni sya Okuyucularý ÂV onu: Peygamberimizin (asm) Hayaý onuþmacý: yþenur YÞ arih: aa: Yer: Belediye onservauvarý Yavuz Bülen Bakiler onferans alonu P karþýsý / V Organizasyon: ivas Gençlik ve ülüre Hizme erneði o: Program hanýmlar içindir. ZY eðerli kardeþlerimiz iha, ura ve adýk'ýn annesi Zahide oðan'ýn vefaýný eessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. dýyaman Yeni sya Okuyucularý GÇÞ OLU uherem kardeþimiz rif omaz'ýn baþarýlý bir ameliya geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'an acil þifalar dileriz. ocasinan Yeni sya Okuyucularý B hme Özürk'ün kýzý, ýký Özürk'ün orunu, Beül ayra adýyla dünyaya eþrif emiþlerdir. Büün Özürk ailesini ebrik eder; Beül ayra'ya hayýrlý, saðlýklý uzun ömür ihsan emesini Cenâb-ý Hak'an niyaz ederiz. emal Yaðar, rkan ürk,. li Yalým - Z O OLU BÖLG OPLII ÂV Ora nadolu Bölge oplanýsý aþaðýda belirilen yer ve adrese yapýlacakýr. arih: 29/04/2012 Pazar aa : Yer: kýncýlar sokak, o: 21. alepe / riba: 0 (312)

8 Y 8 H B CU ca ni as ya.com.r Ger çek ler le yüz leþ me vak i üs eh cen li ðin eþ vik e dil me si ül ke mi zi öy le bir nok a ya ge ir di ði ki, em ni ye mü dür le ri bi le bu fe lâ ke e kar þý ça re siz kal dýk la rý ný i i - raf e di yor lar. ü þü nün ki e rö re kar þý ça re siz kal - dýk de me yen yö ne i ci ler, müs eh cen lik ve ne i ce sin - de dü þü len fu huþ u za ðý kar þý sýn da ça re siz... Ön ce þu ha be re (ö ze le) ba ka lým: Bur sa m ni ye ü dü rü, 67 muh ar i le hu zur op lan ý sý dü zen le di. o run la rý no a lan m ni ye ü dü rü, muh ar la rýn park, bah çe ve or man lýk a lan lar da fu huþ ya pýl ma sý na kar þý o lan ep ki le ri ni ce vap la dý. (Böy le o lay la ra) Ya sal o la rak mü da ha le e me le ri nin müm kün ol ma dý ðý ný be - lir en m ni ye ü dü rü, o laþ mak i çin ben de e vim - den dý þa rý çý kýn ca, ül ür park ýn her a ða cýn al ýn da bir çif var, her ça lý nýn di bi ya ak o da sý gi bi. Bun lar be nim de ka ný ma do ku nu yor. Biz kol luk ku ve i o la rak sa de ce u ya rý yo ruz. (Ha ber urk g., 26 i san 2012) a fi zi hin le ri id lâl e den i fa de ler i çin ö zür di le riz, a ma ha ki ka den ü zü cü bir du rum var or a da. Üs e lik bu fe cî du rum sa de ce bir i li mi zi de ðil, baþ an so na bir ül ke yi il gi len di ri yor. a a le sef bu ha ya sýz lýk, park lar - la sý nýr lý de ðil. O o büs ler den, a lýþ ve riþ mer kez le rin - den so kak la ra ka dar her yer de bu per va sýz lýk var. Bir i lin em ni ye mü dü rü nün bu çir kin li ðe ep ki gös er me si çon an lam lý, ak di re de ðer. Yan lý þa ve kö - ü lü ðe ep ki gös e ren le rin sa yý sý nýn ar ma sý ný e men - ni e de rek, en az o nun ka dar dik ka çe ki ci baþ ka bir me se le yi de ha ýr la mak lâ zým. a kip e de bil di ði miz ka da rýy la, müs eh cen med ya dan da bu çir kin li ðe ep ki gös e ren ler var. e se lâ, e lih þýk ko nu i le il - gi li ya zý sý nýn bir ye rin de þöy le de miþ: Bu ür man za - ra la rýn a çýk a ser gi len me si nin bi zi de ra ha sýz e i ði ni ek le ye lim... (il li ye, 26 i san 2012) Fa ih l ay lý da ay ný ko nu da yaz dý ðý ya zý sýn da þöy le de miþ: a ný ma do kun mu yor a ma bi raz den - siz lik o la rak gö rü yo rum böy le du rum la rý. þý rý mu - ha fa za kâr fa lan sa yýl mam. Bi lir si niz be ni yýl lar dýr. (...) ma u mu ma a çýk bir yer de, bir park a a le nen se vi þil me si ni de i çim kal dýr maz. Ço luk ço cuk gi i - ði miz, gez di ði miz bir yer de bi raz ga rip ir o ka da rý. (Ha ber urk g., 26 i san 2012) Çir kin lik öy le bir de re ce ye gel di ki, dü ne ka dar bu ve ben ze ri çir kin lik le ri gör mez den ge len ba zý med ya men sup la rý bi le r ýk ye er di yor. Bu a çý dan, or a ya ko nu lan ep ki ler ö nem li. l be e bu ep ki ler ye mez, a ma de va mý nýn ge le bi le ce ði de u nu ul ma sýn. Gel di - miz nok a, müs eh cen li ðin ve bah se di len çir kin lik le - rin in san fý ra ý na uy ma dý ðý nýn da bir gös er ge si. a biî iþ sa de ce prob le mi or a ya koy mak la bi mi - yor. Bu cid dî prob le me, has a lý ða ve der de ne gi bi ça re ler le kar þý ko ya ca ðýz? Ya da ne ol du ki as rî genç ler bu hâ le gel di? Ba zý la rý bel ki ra ha sýz o la cak, a ma eþ his ve ça re i sâ le-i ur da i fa de e dil miþ: Hal bu ki e se ü rün ref i, iz di va cý ek sir e me yip çok a zal ý yor. Çün kü, en ser se ri ve as rî bir genç da hi re - fi ka-i ha ya ý ný na mus lu is er. en di gi bi as rî, ya ni a - çýk sa çýk ol ma sý ný is e me di ðin den be kâr ka lýr, bel ki de fuh þa sü lûk e der. (Lem a lar, Yir mi ör dün cü Lem a, ör dün cü Hik me, s. 200) ey miþ? e se ü rün or a dan kal dý rýl ma sý, kö - ü len me si ve en gel len me si ev li lik le ri a zal ý yor. i çin? Çün kü en as rî/ çað daþ genç da hi ha ya ar ka da þý ný na mus lu is er. Bu la ma yýn ca da ev le ne - mez. e i ce de de ma a le sef fuh þa, bu gün ol du ðu gi bi þi kâ ye e di len park la ra sü rük le nir. üs eh cen li ði eþ vik e den med ya men sup la rý nýn da hi þi kâ ye e der hâ le gel di ði bu hâl, ül ke mi zin bi rin ci gün dem mad de le rin den bi ri ol ma lý ve mu lak su re e ka lý cý ça re ler bu lun ma lý. ýz mak ye se, hep be ra ber ký - za lým. e le viz yon prog ram la rýn dan baþ la na rak in san - la rý mýz ve bil has sa genç le ri miz bu hu sus a bil gi len di - ril me li, bir da ki ka lýk zevk i çin he bâ e di le nin dün ya ha ya ýy la bir lik e e be dî ha ya ol du ðu i yi ce an la ýl ma lý. na nýn bu nu ya pa maz sak, e ko no mi si ge liþ miþ en zen gin 10 ül ke a ra sý na gir sek bi le hiçbir an la - mý kal maz... Gül: Bü ün se çil miþ ve kil le ri B de gör mek is e rim ncuhubþi b dul lah Gül, u uk lu mil le ve kil le ri nin du ru mu i le il gi li o la rak, Bü ün se çil miþ mil le ve kil le ri ni B de gör mek is e rim de di. Gül, Ça nak ka le Va li li - ði ni zi ya re in de a çýk la ma la rý nýn ar dýn dan ga - ze e ci le rin so ru la rýn ce vap la dý. u uk lu mil - le ve kil le ri nin u uk suz yar gý lan ma sý i çin B de sað la nan uz laþ ma yý na sýl de ðer - len dir di ði so ru lan Gül, Bü ün se çil miþ mil - le ve kil le ri ni B de gör mek is e rim di ye ko nuþ u. Bu yön de da ha ön ce de ça lýþ ma lar ya pýl dý ðý ný an cak so nuç ver me di ði ni ha ýr la - an Gül, son e þeb bü sün ne i ce ve re cek þe kil - de ge liþ i ði ni gör dü ðü nü söy le di. B Baþ ka ný Ce mil Çi çek in de ge liþ me ler le il gi li ken di si ne bil gi ver di ði ni be lir en Gül, Ü mi e de rim ki se çil miþ o lan her kes ec lis e gö - rev le ri ni ya par ken mah ke me ler de de vam e - sin de di. Gül, u uk lu ðun so na er me si nin ö - nem li ol du ðu nu i fa de e de rek, yar gý la ma nýn de vam e me si nin ay rý bir ko nu ol du ðu nu kay de i. Cum hur baþ ka ný Gül, bir ga ze e ci nin Bu gün 27 i san e-muh ý ra sý nýn yýl dö nü mü. Bu ko nu da ki gö rü þü nü zü a la bi lir mi yiz so ru - su ü ze ri ne Bu ko nu çok a ze. i ya sî a ri hi mi - zin bir par ça sý ol du ðu i çin o nun la il gi li faz la bir þey söy le mek is e mem de di. Gül, B nin ken di gün de mi ne ha kim ol du ðu - nu, ür ki ye nin ger çek me se le le ri i le ya kýn - dan il gi len di ði ni ve ge rek em sil, ge rek ka ý lým a çý sýn dan de mok ra si yi en i yi þe kil de yan sý ý - ðý na i nan dý ðý ný be lir i. Ça nak ka le / a a Ha be ral ek li fi eclis e ka nun laþ ý nuoyu Ha be ral ek li fi o la rak bi li - nen ve u uk lu ve hü küm lü le rin has a ya kýn - la rý ný zi ya re e de bil me le ri ne im kân sað la yan ka nun ek li fi, B Ge nel u ru lu nda, ka - bul e di le rek ka nun laþ ý. Ce za ve Gü ven lik ed bir le ri nin n fa zý Hak kýn da a nun da e - ði þik lik Ya pýl ma sý na a ir a nun a gö re, a ðýr - laþ ý rýl mýþ mü eb be ha pis ce za sý na mah kûm e di len ler ha riç, yük sek gü ven lik li ce za in faz ku ru mun da bu lu nan lar da da hil, gü ven lik ba - ký mýn dan sa kýn ca o luþ ur ma ma sý ko þu luy la eh li ke li ol ma yan hü küm lü ye; jan dar ma re fa - ka in de, i kin ci de re ce da hil kan ve ya ka yýn hý - sým la rýn dan bi ri nin ya da e þi nin ö lü mü se be - biy le ce na ze si ne ka ýl ma sý i çin yol sü re si dý - þýn da 2 gü ne ka dar i zin ve ri le bi le cek. ðýr laþ - ý rýl mýþ mü eb be ha pis ce za sý na mah kum e - di len ler dý þýn da ki hü küm lü, sað lýk ku ru lu ra - po ruy la bel ge len di ril me si þar ýy la; an ne, ba ba, eþ, kar deþ, ço cuk i le e þi nin an ne ve ya ba ba sý - nýn ha ya i eh li ke o luþ u ra cak ö nem li ve a ðýr has a lýk la rý nýn bu lun ma sý se be biy le, has a zi - ya re i i çin de yol sü re si dý þýn da 1 gü ne ka dar i zin a la bi le cek. zin, has a o lan her ki þi i çin bir de fa ve ri le cek. ek li fin bi rin ci mad de sin - de e rör ör gü ü e le ba þý b dul lah Ö ca lan ýn dü zen le me den ya rar lan ma ma sý ný ön gö ren mad de, P li mil le ve kil le ri nin ver di ði ö ner - gey le ek lif me nin den çý kar ýl dý. n ka ra / a a o mis yon, U lu de re bel ge le rini is e ye cek nb n san Hak la rý ný n ce le me o mis yo - nu, I rak sý ný rýn da mey da na ge len ve 34 ki þi - nin ö lü müy le so nuç la nan o lay la il gi li bel ge ve bil gi le rin i yar ba kýr Ö zel Ye ki li Cum hu ri ye av cý lý ðý ndan is en me si ne ka rar ver di. B n san Hak la rý ný n ce le me o mis yo - nu Baþ ka ný y han e fer Üs ün, yap ý ðý a çýk la - ma da, ko mis yon ü ze rin de za man bas ký sý ol - du ðu nu be lir i. Üs ün, þu an da za man a yi ni ya pa ma dýk la rý ný an cak I rak sý ný rýn da ki o la ya i liþ kin ra po ru en geç ec lis a i le gi re ne ka - dar bi i re cek le ri ni söy le di. o nuy la il gi li da ha ön ce il lî a vun ma Ba kan lý ðý ndan bel ge is - e dik le ri ni ha ýr la an Üs ün, s e di ði miz bel - ge le rin Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðý na gön de ril - di ði bil gi si i le il miþ i. Þim di ko mis yon da ha ön ce B den is e di ði bel ge le rin i yar ba kýr Ö zel Ye ki li av cý lý ðý ndan is e me yi ka rar laþ - ýr mýþ ýr. o mis yo nu muz, ka rar lý lýk la ça lýþ - ma la rý ný de vam e ir mek e dir. Ge len ra por, ger çek en bi ze ý þýk u a cak ra por dur. Bir çok ko nu yu in ce le yen, yo rum la yan de ay lý ra por - dur. o mis yo nu muz, i le ri nok a la ra gi me ka rar lý lý ðýn da dýr de di. n ka ra / ci han Y'I i li sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin de, ye ni a na ya sa da; a na ya sa la rýn öz - gür lü ðü nü sý nýr la yan ve a na ya sa mad de le ri ni hap se den baþ lan gýç bö lü mü ol ma ma sý ge rek i - ði vur gu lan dý. P Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý, P s an bul il le ve ki li ve ür ki ye il ve de bi ya er ne ði Ge nel Baþ ka ný k rem r dem, dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn da, der nek le ri nin ön der li ðin de na ya - sa nýn i li ko nu lu bir sem poz yum dü zen le dik le - ri ni ha ýr la ý. ev cu a na ya sa nýn, dil yö nün den in ce le di ðin de; kö ü bir a na ya sa ol du ðu ve bir çok yan lý þýn bu lun du ðu nun gö rül dü ðü nü i fa de e den r dem, na ya sa nýn ya zý mýn da doð ru, du ru ve a - ký cý bir ürk çe kul la nýl ma dý ðý ný söy le di. na ya sa - da, ya zým yan lýþ la rý na, an la ým bo zuk luk la rý na, kav ram u ar sýz lýk la rý na, ge rek siz ke li me ve u zun cüm le le re ras lan dý ðý ný di le ge i ren r dem, ürk - çe nin en gü zel ör ne ði, a na ya sa ol ma sý ge re kir ken, ne re dey se ürk çe a çý sýn dan, ö zür süz ek bir mad de si bi le ol ma dý ðý ný kay de i. il yan lýþ la rý nýn ya nýn da, mev cu na ya sa nýn man ýk ha a la rý i le de do lu ol du ðu nu di le ge i ren r dem, na ya - sa da op lam 1462 a de ve bað la cý mev cu ur. Bun la rýn yak la þýk 1000 a ne si ge rek siz dir. Ve bað laç la rý da hi ge rek siz o la rak kul la nýl ma say dý, a - na ya sa 2 a de 4 e ba dýn da me in a na ya sa da bu - lun ma mýþ o la cak ý de di. il le ve ki li ye min me - ni nin baþ lý ba þý na bir so run eþ kil e i ði ni söy le yen r dem, il le ve kil le ri ço ðu za man ye mi ni ni ya - par ken, yan lýþ yap mak a, bir çok yer de ek rar e - mek du ru mun da kal mak a dýr lar. Bu ye mi nin gü - zel ve sa de bir dil le ya zýl ma dý ðý nýn a çýk de li li du - ru mun da dýr di ye ko nuþ u. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn, ürk çe nin, op - lum da la yýk ol du ðu de ðe ri bul ma sý i çin bir fýr sa, bir baþ lan gýç o la bi le ce ði ni an la an r dem, þun la rý söy le di: n ö nem li de ðe ri miz ürk çe, de ðe ri ni her þey den ön ce, a na ya sa da bul ma lý dýr. na ya sa - da, ürk çe hak e i ði ye ri bu lur sa, op lu mu muz da di li mi ze ge re ken de ðe ri ve rir. Bu a çý dan ba kýl dý - ðýn da da a na ya sa nýn di li ö nem li dir. na ya sa i le dil a ra sýn da ay rýl maz bir bað da var dýr. il, dü þün ce ye a ra cý lýk e der. na ya sa i se fi kir ve dü þün ce öz gür lü - ðü nü e min e der. il, bir i le i þim a ra cý dýr. na ya sa i se op lum sal i le i þi min sað lýk lý yü rü ül me si ni sað - lar. il le o la rak, ilk de fa, si vil bir a na ya sa yap ma fýr sa ý ya ka la dýk. Bu fýr sa ý i yi de ðer len dir me li yiz. Her a çý dan mü kem mel bir me nin or a ya çýk ma sý - na yar dým cý ol ma lý yýz. n ka ra / a a H Par i Ge nel Baþ ka ný u man ur ul muþ, 27 i - san bil di ri si nin cid dî bir muh ý ra ol du ðu nu be lir e - rek, so ruþ u rul ma sý ge rek ði ni bil dir di. ur ul muþ yap ý ðý a çýk la ma da, n ka ra Cum hu ri ye Baþ sav cý - ve kil li ði nin, 27 i san e-muh ý ra sý i çin O cak 2012 de bir so ruþ ur ma baþ la ý ðý ný ha ýr la a rak, o ruþ ur - ma yý mil le i miz i çin ö nem li bir ge liþ me o la rak ka - bul e i ði mi zi o gün ler de ki a çýk la ma la rý mýz la du - yur muþ uk. Ge çen 3 ay lýk sü re de so ruþ ur ma da na sýl bir i ler le me sað lan dý ðý ný zý bil mi yo ruz. n cak bu so ruþ ur ma sü re ci ni de 28 Þu ba so ruþ ur ma sü re ci gi bi ya kýn dan a kip e de ce ðiz dedi. 27 i - san ýn, si ya sî i ra de yi doð ru dan he def seç miþ so - mu bir muh ý ra ol du ðu nu be lir en ur ul muþ þun - la rý kay de i: o la yý sýy la 27 i san muh ý ra de ðil - dir gi bi yak la þým la rý doð ru bul mu yo ruz. 27 i san muh ý ra sý a çýk ça si ya sî i ra de yi ve Cum hur baþ kan lý - ðý se çim le ri ni he def al mýþ ý. uh ý ra, se çim so nuç - la rý na da a çýk mü da ha le ö zel li ði a þý mak a dýr. o - la yý sýy la, nýn 27 i san gi ri þi mi a ri he muh ý ra o la rak geç me li ve so ruþ u rul ma lý dýr. uh ý ra yý ve - ren ler, gi ri þim le rin de da ha i le ri gi de bil se ler di muh - ý ra a çýk bir dar be ye dö nü þe cek, bel ki de so nuç la rý 28 Þu ba an da va him o la cak ý. Bu nun i çin muh - ý ra yý ben yaz dým di ye rek so rum lu lu ðu ü ze ri ne a - lan lar baþ a ol mak ü ze re dö ne min ye ki li le ri ve var sa si ya sî-bü rok ra ik u zan ý la rý bu so ruþ ur ma çer çe ve sin de i fa de ver me li dir. n cak bu þe kil de ger çek le ri gö re bi li riz. 27 i san üm de ay la rýy la ay - dýn la ýl ma lý dýr. s an bul / Ye ni s ya BÞB Yar dým cý sý Bü len rýnç, 27 i san bil di ri si ne i liþ kin, 27 i san i le il gi li bir þi kâ ye var sa ki mu la ka var dýr, ben ha ýr la ya mý yo rum, sav cý lar bu ko nu da da na ya sa nýn ve ürk Ce za a nu nu nun, il - gi li ka nun la rýn suç say dý ðý bir fi il es bi e - der ler se baþ lar de di. Ba sýn Ya yýn n for - mas yon Ge nel ü dür lü ðü nün dü zen le di - ði Ye rel ve Böl ge sel ed ya Bu luþ ma sý prog ra mý i çin Ço rum da bu lu nan rýnç, kal dý ðý o el de ga ze e ci le rin so ru la rý ný ce - vap la dý. Ga ze e ci le rin 27 i san la il gi li yar gý sü re ci nin baþ lan ma sý ný bek li yor mu - su nuz? so ru su ü ze ri ne rýnç, 27 i san da ö nem li bir o lay ya þan dýðýný söyledi. 28 Þu ba i le il gi li 9 ki þi lik u uk la ma var. Yar - gý sü re ci nin baþ la ma sý müþ e ki sý fa ýy la bi ri le ri nin þi kâ ye i ne bað lý di yen rýnç, þun la rý kay de i: 27 i san i le il gi li bir þi ka - ye var sa ki mu la ka var dýr, ben ha ýr la ya - mý yo rum, sav cý lar bu ko nu da da na ya - sa nýn ve ürk Ce za a nu nu nun, il gi li ka - nun la rýn suç say dý ðý bir fi il es pi e der ler se baþ lar. Þu an da böy le bir þey yok a ma ol - ma ya ca ðý an la mý na da gel mez. l be e a ma men yar gý nýn i ni si ya i fin de o lan bir ko nu. ür ki ye de mok ra ik le þen öz gür le - þen, dar be ve dar be gi ri þim le ri nin ol ma - ya ca ðý dü þün ce si ne ha kim ký lan bir ül ke. Bun la rý ak dir le iz li yo ruz. ür ki ye dar be ler - den u zak de mok ra ik bir ül ke o la rak yo lu - na de vam e sin is i yo ruz. Ço rum / a a Y Y V L ÞI LI OL LI r dem, er ip ko mi e si a dý na sem poz - yum so nuç bil dir ge si ni a çýk la dý. Bildirgede þu ek lif ler de bu lu nul du: l Ye ni a na ya sa; sa de, an la þý lýr, öz lü ve op lum da ge nel ka bul gör müþ ya þa yan ürk çe i le ka le me a lýn ma lý dýr. l Ye ni a na ya sa da; a ma, an cak, lâ kin, fa ka gi bi bað laç la ra müm kün ol du ðun ca yer ve ril me me li dir. l Ye ni a na ya sa da; fark lý an lam la ra ge - le cek ke li me ler kul la nýl ma ma lý, ge rek siz ek rar la ra yer ve ril me me li, müm kün ol du - ðu ka dar ký sa bir me in ol ma lý dýr. l na ya sa ya zým ko mis yo nun da, mu - la ka dil ci ler ve e de bi ya çý lar da yer al ma lý ve ye ni a na ya sa, bi lim a dam la rý ve e de bi - ya çý lar dan o lu þan bir ko mis yo nun de ne - i min den ge çi ril me li dir. l Ye ni a na ya sa da; na ya sa la rýn öz gür - lü ðü nü sý nýr la yan ve a na ya sa mad de le ri ni hap se den baþ lan gýç bö lü mü ol ma ma lý dýr. l Her ke sin zih nin de ki kar þý lý ðý ay ný o - lan ke li me ve kav ram la rýn er cih e dil me si, o o ri e nin da ya ma sý in i ba hý ný u yan dýr - ma yan bir dil le e le a lýn ma sý bü yük ö nem arz e mek e dir. l Ye ni a na ya sa nýn laf zý i le ru hu ar da - sýn da bir u ar lý lýk ol ma sý bi lim a dam la rý ve e de bi ya çý lar o la rak ar zu muz dur. l B de bir il o mis yo nu ku rul - ma lý, bü ün ka nun a sa rý ve ek lif le ri ko - mis yo nun de ne i min den ge çi ril me li dir. Baþ lan gýç bö lü mü öz gür lü ðü sý nýr lý yor P GL BÞ YICII, OUÇ BLG ÇILI: Y Y; YLI ÖZGÜLÜÐÜÜ IILY V Y L HP BÞLGIÇ BÖLÜÜ OLLII. Y na ya sa ça lýþ ma la rýn da, 1 a - yýs an i i ba ren ya zým a þa ma sý na ge çi li - yor. ec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek, B na ya sa Uz laþ ma o mis yo nu op lan ý sý son ra sýn da ga ze e ci le re yap ý - ðý a çýk la ma da, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la - rýn da ge li nen nok a yý, çok i yi o la rak de ðer len dir di. Ça ý ku ru luþ la rý nýn ür - ki ye nin muh e lif yer le rin de yap ý ðý op lan ý la rýn so nuç la rýy la il gi li o la rak o or di na ör Prof. r. Gü ven ak ýn, o mis yo na de ðer len dir me yap ý ðý ný i - fa de e den Çi çek, e ka dar ki þi ka ýl dý, ka ý lan la rýn ah sil, yaþ du ru mu, ön ce lik ver dik le ri ko nu lar, ab lo lar dan ne çý ký - yor bun lar la il gi li kap sam lý bir de ðer - len dir me yap ýk. on op lan ý yý Cu mar - e si gü nü ya pa ca ðýz de di. Her par i nin sü reç e ya rar lan mak ü ze re da nýþ man la - rýn be lir le di ði ni bil di ren Çi çek, her par - i nin da nýþ man lar la bir op lan ý ya pa - ca ðý ný, ay rý ca ken di si nin de da nýþ man - lar la Per þem be gü nü bir a ra ya ge le rek sü re cin yol ha ri a sý, han gi yol ve yön - em ler le iþ le rin ya pý la ca ðý ko nu sun da ki ça lýþ ma ya son þek li ni ve re cek le ri ni söy - le di. o mis yon o la rak haf a ya Cu ma gü nü op la na cak la rý ný be lir en Çi çek, Ya zým sü re ci ni baþ la mýþ o lu yo ruz de di. Çi çek, me o ko nu su nu be lir le di - niz mi? so ru su na, Bun la rý her par i - miz ken di si be lir le miþ o la cak. On la rý ben Per þem be gü nü bir leþ i re ce ðim kar þý lý ðý ný ver di. Çi çek, in le me bi i mi? so ru su ü ze ri ne Za ma ný mý zýn ö - nem li bir kýs mý ný ar ýk ya zým i þi ne a yýr - mýþ o la ca ðýz. Çün kü bel li bir ma kul sü - re i çin de bu ya zý mý ya pýp ek rar va an - da þýn de ðer len dir me si ne, gö rü þü ne su - na ca ðýz di ye ko nuþ u. ö nem ba þý na me in or a ya çý kar mý? Ya zým ne ka dar sü re de o la cak? so ru su na Çi çek, a - kul sü re de dik. Za man i ler le dik çe bel li o la cak ýr kar þý lý ðý ný ve rir ken, Cu ma gü nü ya zým baþ lý yor mu? so ru su ü ze - ri ne i se Bu sü re ce a yýn bi rin den i i ba - ren gir miþ o lu yo ruz. ma ya zým de yin - ce bu, mek up ya zar gi bi bir ya zý lým de - ðil dir. Bu nun da ken di i çin de bir sü rü al baþ lýk la rý var. iz ka ba baþ lýk öy le ya - zýn a ma i çe ri ði ni biz ken di miz be lir le - ye ce ðiz de di. n ka ra / a a Hiç bir güç ve ku rum, ec lis in ü ze rin de de ðil B Baþ ka ný Ce mil Çi çek, 9. ö nem ür ki ye Öð - ren ci ec li si ö zel bir le þi mi nin a çý lý þýn da yap ý ðý ko - nuþ ma da i se B nin, mil le i ra de si nin bu luþ - ma ve uz laþ ma nok a sý ol du ðu nu be lir e rek, þun - la rý söy le di: e mok ra si nin kal bi bu ra da a ar. Ül ke - miz de ki hiç bir güç ve ku rum, B nin ü ze rin de de ðil dir. Bu ra sý mil le i mi zin ça re ka pý sý dýr. Bu ra da, ül ke mi zin bü ün renk le ri, de sen le ri ve ses le ri bu lu - þur. il le in iþ le ri bu ra da gö rü þü lür. ec lis e sa hip çýk mak, öz gür lük le re ve ba ðým sýz lý ða, hu ku ka sa - hip çýk mak ýr. Hu ku ku ko ru du ðu muz müd de çe a - ra mýz da çö ze me ye ce ði miz so run yok ur. Za man za man a ra dö nem ler ya þan sa, ke sin i ye uð ra sa da ül ke miz de mok ra si yi ö züm se miþ ir. ý lýç ka ya: ar be ci ler le, dar be yan lý la rý a yý rýl ma lý nhu U ÇU L Bir li ði Vak fý Yö ne im u ru lu Baþ ka - ný i nan ý lýç ka ya, Ö zel ye ki li n ka ra Cum hu ri ye Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rü ü ðü 28 Þu ba o ruþ ur ma - sý nda dik ka e dil me si ge re ken en ö nem li hu su sun, o - yun cu lar la a raf ar la rý, dar be ci ler le dar be yan lý la rý ný bir bi rin den a yýr mak ol du ðu nu be lir i. ý lýç ka ya, yap - ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 28 Þu ba ýn de mok ra si yi sin di - re me miþ as ker ve si vil le rin bir lik e ger çek leþ ir di ði bir dar be ol du ðu nu i fa de e i. Baþ la ý lan so ruþ ur ma nýn bu ni e li ði se be biy le çok ki þi yi il gi len di re ce ði ni, be lir - en ý lýç ka ya, dar be yap ma nýn, dar be ye ze min ha zýr - la yan gay ri meþ rû ey lem ler i çin de ol ma nýn suç ol du ðu - nu, an cak dar be le re a raf ar ol ma nýn suç sa yý la ma ya - ca ðý ný sa vun du. çýk la ma sýn da, 28 Þu ba o ruþ ur - ma sý nda biz ce dik ka e dil me si ge re ken en ö nem li hu - sus, o yun cu lar la a raf ar la rý, dar be ci ler le dar be yan lý la - rý ný bir bi rin den a yýr mak ol ma lý dýr i fa de si ni kul la nan ý lýç ka ya, bu a yý rý ma dik ka e dil me me si nin dâ vâ nýn a - ma cýn dan sap ma sý na yol a ça ca ðý ný sa vun du. ý lýç ka ya, med ya i çin de ben zer has sa si ye le rin söz ko nu su ol du - ðu nu, or ga nik bir ey lem bir li ði ve or ak lýk i çin de ol - mak la, a raf ar ol mak ve des ek le mek a ra sýn da ki far - kýn ko run ma sý ný is e di. n ka ra / a a ur ul muþ: 27 i san da so ruþ u rul ma lý -muhýra yar gý nýn in isi ya i fin de Ye ni a na ya sa ya zýl ma ya baþ la ný yor

9 Y CU H B 9 a nun suz ba þör ü sü ya sa ðý i le yýl lar dýr mað du ri ye ler de vam e der ken, ka mu da ki ya sa ðýn ký lý fý hep ka mu sal a lan o la rak gös e ril di. Þu an da ka mu da ba þör ü sü hâ lâ ya sak ve bu ya sak ka nun suz bir þe kil de ký lýk ký ya fe yö ne me li ði i le de vam e i ri li yor. 28 Þu ba dö ne min de i ca e di len bu ka mu sal a lan uy dur ma sý, o dö nem den be ri ne re le rin ka mu sal a lan ol du ðu ko nu su nu hep gün dem de u u. n cak yü rü dü ðü müz cad de le rin, yol la rýn da ka mu sal a lan ol du ðu nu ye ni öð ren dik. Hem de CHP Ge nel Baþ ka ný e mal ý lýç da roð lu ndan Bos na ya gi der ken ga ze e ci le rin bu ko nu da ki so ru la rý ný ce vap lan dý rýr ken, B Baþ ka ný Ce mil Çi çek in bu yýl ki 23 i san re sep si yo nu na eþ li dâ ve gön der me si ni ve ge nel kur may baþ ka ný baþ a ol mak ü ze re kuv ve ko mu an la rý nýn da ka ýl ma sý nýn ha ýr la ýl ma sý ü ze ri ne, ý lýç da roð lu, Ba þör ü sü a þýl dý ðý i çin mem nu nuz de miþ. n cak ken di si nin bu re sep si yo na ka ýl ma dý ðý ný da bu ra ya söy le ye lim. ür ke ri de incan Cezaevi nde nö ZL ye ki li n ka ra Cum hu ri ye Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rü ü ðü 28 Þu ba o ruþ ur ma sý kap sa mýn da gö zal ý na a lý nan lar dan es ki Jan dar ma Ge nel o mu a ný e mek li Or ge ne ral Fev zi ür ke ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 9 ki þi u uk lan dý. n ka ra 11. ðýr Ce za ah ke me si ö be çi Ha kim li ði ne çý ka rý lan 11 zan lý dan es ki Jan dar ma Ge nel o mu a ný e mek li Or ge ne ral Fev zi ür ke ri, e mek li or ge ne ral Yýl dý rým ür ker, uð ge ne ral Lok man kin ci, uð ge ne ral s ma il Hak ký Ön der, l bay Yah ya e mal Ya kýþ kan, l bay us a fa ö se oð lu, l bay eh me Ha þi moð lu, l bay il la ur ay ve s su bay dem e mir u uk lan dý, e mek li l bay eh me y gü ner ve e mek li s su bay Þe ref a va la lý ser bes bý ra kýl dý. u uk la nan e mek li Or ge ne ral ür ke ri ve e mek li or ge ne ral ür ker, u uk la ma mü zek ke re le ri nin ya zýl ma sý nýn ar dýn dan n ka ra m ni ye ü dür lü ðü ne a i mi ni büs le in can Ce za e vi ne, 7 mu vaz zaf as ker de a mak s ke ri Ce za e vi ne gön de ril di. n ka ra / a a 3. C id di a na me si mah ke me de nö ZL ye ki li s an bul Cum hu ri ye Baþ sav cý ve kil li ði nce P e rör ör gü ü nün þe hir ya pý lan ma sý C ya yö ne lik yü rü ü len so ruþ ur ma kap sa mýn da a ra la rýn da ga ze e ci le rin de bu lun du ðu 36 sý u uk lu 44 þüp he li hak kýn da ha zýr la nan 3 ün cü id di a na me, ö zel ye ki li s an bul 15. ðýr Ce za ah ke me si ne gön de ril di. Ö zel ye ki li s an bul Cum hu ri ye av cý sý Bi lal Bay rak ar a ra fýn dan ha zýr la nan 800 say fa lýk id di a na me de, a ra la rýn da ga ze e ci le rin de bu lun du ðu 36 sý u uk lu 44 þüp he li nin C nýn ba sýn ko mi e si ya pý lan ma sýn da yer al dýk la rý na yö ne lik suç la ma lar bu lun du ðu öð re nil di. d di a na me de, þüp he li le rin e rör ör gü ü yö ne i ci si ol mak ve e rör ör gü ü ne ü ye ol mak suç la rýn dan ce za lan dý rýl ma la rý nýn is en di ði bil di ril di. a va dos ya sý nýn, 102 kla sör den o luþ u ðu kay de dil di. s an bul / a a B, vi ze di ya lo ðun da an la þa ma dý mka ni as ya.com.r nb i çiþ le ri ba kan la rý, ge ri ka bul an laþ ma sý nýn pa raf e dil me si kar þý lý ðýn da ür ki ye yle vi ze mu a fi ye i mü za ke re le ri nin baþ la ýl ma sý ko nu sun da an la þa ma dý. Lük sem burg da op la nan B i çiþ le ri ba kan la rý, l man ya, vus ur ya ve Fran sa nýn kar þý u u mu se be biy le ür ki ye yle vi ze siz se ya ha mü za ke re le ri ni yü rü me si i çin B o mis yo nu na ye ki ve re me di. B i çiþ le ri ba kan la rý nýn ür ki ye i le il gi li a çýk la ma sýn da, Ö zel lik le ür ki ye ye o dak la ný la rak B nin ü çün cü ül ke ler le ge ri ka bul an laþ ma la rý nýn du ru mu ar ý þýl dý. a ni mar ka dö nem baþ kan lý ðý nýn he de fi bu nun la il gi li ka ra rýn da ha son ra ki a þa ma da a lýn ma sý dýr de nil di.bu a ra da v ru pa Par la men o su nun (P) e mel Hak lar, da le ve çiþ le ri o mis yo nu, B nin vi ze uy gu la dý ðý ül ke ler le il gi li ra po run da, vi ze le rin kal dý rý la ca ðý ül ke ler be lir le nir ken v ru pa da le i va ný nýn ka rar la rý nýn da dik ka e a lýn ma sý ný is e di. ürk a sýl lý Hol lan da lý os ya lis mi ne Boz kur un ver di ði de ði þik lik ö ner ge siy le ra po ra gi ren bu i fa de sa ye sin de, v ru pa da le i va ný nýn hiz me su nu mu i çin B ye se ya ha e den ürk va an daþ la rýn dan vi ze is en me me si ne yö ne lik ka ra rýy la u yum lu dü zen le me le re gi dil me si ge re ke cek. Brük sel / a a e ðer yol da ka mu sal a lan mýþ! em nu ni ye i ni di le ge i rir ken de söy le di ði cüm le, þaþ kýn lý ða yol a ça cak cins en ol muþ: Þöy le de miþ ý lýç da roð lu, a mu sal a lan bir ka mu i çin de ki a lan de ðil dir. Cad de de, po lis yol da bir þey so rar sa, yol da ka mu sal a lan dýr. a mu ye ki li siy le mu ha ap ol du ðu nuz a lan dýr (Va an, ) Bu nun an la mý her ka mu ye ki li siy le mu ha ap o la nýn ba þý a çýk mý ol ma sý ge re ki yor? ðer bir ba þör ü lü ba yan bir dev le me mu ru gö rüþ se ya sa ðý çið ne miþ mi o lu yor. Be le di ye o o büs þo för le ri, za bý a lar, i fa i ye ci le rin de dev le me mu ru ol du ðu nu dü þü nür sek ba þör ü lü ler bun lar la gö rü þür ken ya sa ðý mý çið ne miþ o lu yor lar? Ya da yol lar ve cad de ler ka mu sal a lan sa bu ra lar da ba þör ü lü ge zi le mez mi? Biz bir an lam ve re me dik bu cüm le ye ür ki ye ye dön dü ðün de a çýk la sa da va an daþ lar gi bi biz de ay dýn lan sak * * * Þ? Her 23 i san ku la ma la rýn da ol du ðu gi bi bu yýl da cum hur baþ ka ný nýn, baþ ba ka nýn, ba kan la rýn, va li le rin kol uk la rý na ký sa sü re de ol sa ço cuk lar o ur ul du. Ço cuk lar az da ol sa ba kan, baþ ba kan ol ma nýn se vin ci ni ya þa dý lar. Baþ ba kan ýn kol u ðu na r do ðan ýn i ka me e i ði sem o lan e çi ö ren il çe sin den ar hun cu l köð re im o ku lu 5. sý nýf öð ren ci si nes a ra bu lu o ur du. nes, ga ze e ci le rin so ru la rý na ver di ði ce vap la göz dol du rur ken, ay yip r do ðan, il lî ði im Ba ka ný Ö mer in çer le gir di ði di ya log o ra da bu lu nan la rý gül dü rür ken bir ger çe ði e le ver di. nes a ra bu lu a ga ze e ci ler, ka bi ne de ki en ba þa rý lý ba ka nýn kim ol du ðu nu sor du lar. a ra bu lu da, ý þiþ le ri Ba ka ný h me a vu oð lu i le ner ji ve a biî ay nak lar Ba ka ný a ner Yýl dýz ý ba þa rý lý bul du ðu nu söy le di. Ga ze e ci ler, il lî ði im Ba ka ný Ö mer in çer ba þa rý sýz mý? di ye so run ca a ra bu lu, O nu da çok be ðe ni yo rum. O nu de mek is e me dim de di. Ba kan in çer, kü çük Baþ ba ka na gü le rek, e nin le dý þa rý da gö rü þü rüz di ye ses len di. Bu söz ler ü ze ri ne r do ðan, du ru ma mü da ha le e i ve a ra bu lu a, Bir da ki ka bir da ki ka Bak bir i fa de kul lan dý. He men dý þa rý çý kar man lâ zým. Gö rü þü rüm di yor. en kim sin kar de þim de se ne de yin ce nes, en ba kan sýn, ben baþ ba ka ným. ra mýz da cid di ye ol sun bi raz di ye es pri li bir ce vap gön der di. lk iz le di ði miz de gü lüm se en bu di ya log son ra sýn da þu nu ak lý mý za ge ir di. r do ðan ýn ba kan la rý na na sýl bak ý ðý ve ka pa lý ka pý lar ar dýn da na sýl dav ra nýl dý ðý bu cüm ley le or a ya çýk ý. O a mos fe rin ge re ði o la rak bu es pri i le de söy len miþ o la bi lir, a ma her es pri nin al ýn da bir ger çek lik pa yý ol du ðu da ha ýr dan çý kar ýl ma mak ge re kir * * * O B Z G B YÞ! B de 5 yýl a ra dan son ra, 23 i san ö zel o u ru mu ve re sep si yo nu na ko mu a ka de me siy le bir lik e ka ý lan Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral ec de Ö zel e hü kü me en öv gü gel di. il lî a vun ma Ba ka ný s me Yýl maz a, Or ge ne ral Ö zel in re sep si yo na ek ko ru may la gel me si ve çý kýþ a ma kam a ra cý na yü rü ye rek gi me si ha ýr la ý lýn ca yo ru mu am halk a da mý, bi zim gi bi ol muþ. Ge nel kur may Baþ ka ný mýz la i liþ ki miz ga ye i yi gi di yor. Ben a biî es ki Ge nel kur may Baþ kan la rý mý zý bil mi yo rum, ben bu dö nem bir lik e ça lý þý yo rum, ga ye i yi gi di yor di ye i fa de si ni a çan Yýl maz, O a rih en ön ce ge li yor lar dý, a ma i nüs eð ri si gi bi i nip çý kar bu ge lip gi me ler, bu iþ ler. Þim di ge li yor lar, her þey nor mal le þi yor di ye ko nuþ ma sý ný sür dür müþ. Pe ki, halk a da mý ol mak i çin re sep si yo na ka ýl mak kâ fi mi, yok sa bu nun baþ ka kri er le ri de var mý? Ya da bi zim gi bi yle ne kas e di yor sa yýn ba kan? Bu so ru lar ce vap bek li yor n faz la ra fik ka za sý o lan 10 ül ke a ra sýn da yýz Ü Y Þo för ler ve O o mo bil ci ler Fe de ras yo nu (ÞOF) Baþ ka ný Fev zi pay dýn, ür ki ye nin en faz la ra fik ka za sý o lan 10 ül ke a ra sýn da yer al dý ðý ný be lir e rek, Bu nu de ðiþ ir me miz ve dü zel me miz ge re ki yor de di. ür ki ye s naf ve a na kar la rý on fe de ras yo nu ndan () ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, pay dýn ýn ür ki ye de ki ra fik ka za la rý na i liþ kin gö rüþ le ri ne yer ve ril di. pay dýn, ra fik ka za la rýn da bin ler ce ki þi nin ha ya ý ný, on bin ler ce ki þi nin de ya ra la na rak iþ gü cü nü kay be i ði nin ve e ko no mik ha sar la rýn ka la nýl maz bir hal al dý ðý nýn al ý ný çiz di. ür ki ye nin bu ko nu da hiç de i yi bir ko num da ol ma dý ðý ný vur gu la yan pay dýn, þun la rý kay de i: a a le sef ür ki ye, en faz la ra fik ka za sý o lan 10 ül ke a ra sýn da yer al mak a. Bu nu de ðiþ ir me miz ve dü zel me miz ge re ki yor. a ra yo lu a þý ma cý lý ðý V U P Par la man o su (P) Hý ris i yan e mok ra Gu ru bu Baþ ka ný ve i co las ar kozy nin par i si UP nin ü ye si Jo seph a ul, v ru pa Bir li ði nin (B) ge le ce ði nin ür ki ye i le be ra ber ol du ðu nu söy le di. a ul, B o mis yo nu i ler le me ra po ru na a ýf a bu lu na rak, ür ki ye nin B sü re cin de ü ze ri ne dü þen yü küm lü lü ðü ye ri ne ge ir me di ði ni söy le di. P de ür ki ye nin B ye ü ye ol ma sý na kar þý ge len gru bun ba þý ný çe ken Hý ris i yan e mok ra lar ýn li de ri Jo seph a ul, yap ý ðý a çýk la ma da, B nin ge le ce ði nin ür ki ye i le be ra ber ol du ðu nu, fa ka ür ki ye nin bu sü reç e ü ze ri ne dü þen yü küm lü lük le ri ye ri ne ge ir me di ði ni söy le di. o mis yo nun ya yýn la dý ðý son ra po ra a ýf a bu lu nan a ul, ür ki ye nin üm dün ya da en çok er cih e di len a þý ma cý lýk sek ö rü dür. Bu ne den le en gel le mek i çin ve ri len üm ça ba la ra rað men ra fik ka za la rý nýn yol aç ý ðý ka yýp la rýn bü yük lü ðü, üm dün ya ül ke le ri nin gün de min de sü rek li yer a lan so run la rýn ba þýn da gel mek e dir. ra fik ka za la rý nýn yüz de 30 u kal kýn mýþ, yüz de 70 i i se kal kýn mak a o lan ül ke ler de mey da na gel mek e dir. ra fik ka za la rýn en yo ðun ya þan dý ðý on ül ke Bre zil ya, am boç ya, en ya, Hin dis an, Çin, ý sýr, ek si ka, us ya, Vi e nam ve ma a le sef ür ki ye dir. Bu on ül ke ye Bir leþ miþ il le ler (B) fon la rýn dan e ði im des e ði ve ril mek e ve ül ke miz bu fon lar dan ya rar lan mak a dýr. a þý ma cý lýk a bi ki uy gar lýk a ra cý dýr, an cak bu a ra cý i yi kul lan mak i çin e ði i me mu la ka bü yük ö nem ver me li yiz. k si hal de her yýl bu ka za la rý da ha çok ko nu þu ruz. B'nin geleceði ürkiye ile beraber P Ü Y UL, B' G L C Ð Ü Y L B B OL U ÐU U B L -, BU U HÇ B U U U OL I ÐI I Y. B nin is ek le ri ne ce vap ver me di ði ve bu na pa ra lel o la rak mü za ke re le rin de i ler le me di ði ni sa vun du. ür ki ye nin ö zel lik le rap ba ha rý i le baþ la yan ve son o la rak u ri ye i le de vam e den o lay lar dan kay nak la nan ba zý prob lem le ri nin ol du ðu nu söy le yen a ul, ay rý ca son dö nem de ür ki ye e ko no mi si nin ge liþ i ði ni ve bu na mu ka bil v ru pa da bu dö nem de kriz ve prob lem le rin gi de rek bü yü dü ðü nü be lir i. P mil le ve ki li, ür ki ye nin üm bu se bep ler den do la yý B sü re ci ne ye e rin ce il gi gös e re me di ði nin al ý ný çiz di. Hýr va is an ör ne ðin de ol du ðu gi bi mü za ke re sü re ci nin a çýk ol du ðu nu söy le yen a ul, kim se nin ür ki ye yi red de me gi bi bir du ru mu nun da o la ma ya ca ðý nýn al ý ný çiz di. Bu sü reç e ö nem li o la nýn, a çý - ''YLI YII I, ÖLÜ YII ZLI'' ür ki ye de yük ve yol cu a þý ma cý lý ðý nýn yüz de 87 si nin ka ra yo lu i le ya pýl dý ðý ný be - lir en pay dýn, son 10 yýl da nü fus yüz de 9, sü rü cü sa yý sý yüz de 55, mo or lu a raç sa yý sý yüz de 72 o ra nýn da ar ar ken, ra fik ka za la rý nýn yüz de 121, bu ka za lar da ki ya - ra lý sa yý sý nýn i se yüz de 55 o ra nýn da ar ý - ðý ný i fa de e i. ra fik ka za la rýn da ha ya ý - ný kay be den le rin sa yý sý nýn i se yüz de 27 o ra nýn da a zal dý ðý ný ak a ran pay dýn, söz ko nu su ka za la rýn a zal ýl ma sý i çin kü çük yaþ lar dan i i ba ren ve ril me ye baþ la na cak ve ha ya bo yu sü re cek bir ra fik e ði im ça lýþ ma sý nýn ge rek li ol du ðu nu kay de i. lan mü za ke re sü re ci nin a mam lan ma sý ol du ðu nu be lir en a ul, ye ni baþ lýk la rýn da a çýl ma sý ge rek i ði nin ö ne mi ne vur gu yap ý. v ru pa nýn ge le ce ði ür ki ye i le be ra ber di yen a ul, bu nun ak si ni id di a e den hiç bir du ru mun ol ma dý ðý ný söy le di. a ul, ba zý a þý rý ke sim le rin ür ki ye a ley hi söy lem le ri dil len dir di ði ni de ha ýr la a rak, hiç bi ri nin ö nem li ol ma dý ðý ný be lir i. a ul, ü za ke re ler a çýk, gö rüþ me ler de vam e di yor di ye ko nuþ u. lk he de fin de vam e den mü za ke re le rin a mam lan ma sý ol du ðu nu söy le yen a ul, mü za ke re ler a mam la nýn ca üm ü ye ül ke le rin ür ki ye nin ü ye li ði ni gö rü þe ce ði ni, fa ka bu nun þim di ki bir me se le de ðil en son du rum o la ca ðý nýn ö ne mi ne vur gu yap ý. Pa ris / ci han cev ni as ya.com.r Yý ký cý ya yýn la ra ed bir Yo ðun iç ve dýþ gün de min kar ma þa sýn da göz den ka çan ko nu lar dan bi ri de, op lu mun e me li â i le ha ya ý ný öl dü ren e le viz yon di zi le ri ve in er ne ya yýn la rýn da ki ah ri ba. h lâ kî de je ne ras yon sa de ce dev le in e ke lin de ki ve hi ma ye sin de ki res mi ku rum la rýn pi yan go ve o o-lo o þans ve a hil o yun la rý ve ku ma rý nýn yay gýn laþ ý rýl ma sýy la kal mý yor. e le viz yon ve in er ne, â i le yi, genç le ri ve ço cuk la rý e sir a lý yor, op lu mu mâ nen felç e di yor. ek lâm la ra ka dar gi ren a çýk sa çýk lýk, mil le in mâ ne vî kül ür ya pý sýy la, â i le mah re mi ye i ni or a dan kal dý ran mar ji nal müs eh cen gö rün ü ler, çar pýk i liþ ki ler, kör pe zi hin le ri ze hir le ni yor. Film le rin de ki gayr-ý ah lâ kî lik, ço cuk la rýn psi ko lo jik ge li þim le ri ni bo zu yor; hür me, mer ha me, þef ka gi bi mâ ne vî de ðer le ri a þýn dý rý yor, op ye kûn op lu mu de je ne re e di yor. Be di üz za man ýn bir a sýr ön ce, o gün kü ga ze e ler i çin Her kes va zi fe si ni bil me li, su is mal e me me li baþ lý ðý al ýn da yaz dý ðý, hâ ki mi ye-i mil le ve hak e fe ü þün (ef iþ hak ký nýn) seyf-i kâ ýý (kes kin ký lý cý) o lan li sân-ý ma bu a ýn (ba sýn di li nin) ef kâ rý (fi kir le ri) er bi ye ve â lim e me si, sa hi bý rak ma ma sý va zi fe si, bu gün kü med ya i çin de ge çer li. Zi ra Be di üz za man ýn i fâ de siy le, dün ma bu a (ba sýn), bu gün bü ün med ya, hâ ib-i u mû mî sý fa ýy la bü ün mil le e ger çek le ri bil di ren bir ha ip o la rak mü reb biy ül ef kâr va zi fe siy le fi kir le ri er bi ye ve em yiz e ir mek e mek ye ri ne, ef kâ rý (fi kir le ri) â de a sa hî e miþ ve ehl-i sa yýn (ça lý þan ke si min) vak i ni de i mâ e e di yor (öl dü rü yor.) (s ki a id ö ne mi ser le ri, 187) Ve Be di üz za man ýn ga ze e sa hi bi de di ði med ya pa ron la rý nýn, on pa ra ka zan mak i çin ah lâk-ý s lâ mi ye yi e sa sýy la sar san ve is ih za a (ah lâk sýz lýk fi ne si a e þi ni a lev len dir mek) ve er zi lâ (re zil e me, i i ba rý dü þür me) ve müs eh ce nâ (a çýk sa çýk lýk, e deb siz ce ve er bi ye siz ce ya yýn lar) i le ez hân-ý þû re de (ve rim siz ço rak zi hin ler de ah lâk-ý re zi le nin (a þa ðý lýk re zil ah lâ kýn) o hu mu nu e ki yor lar es bi i, gü nü müz de mil le in mâ ne vî de ðer le ri ni ah rib e den ah lâ ka ay ký rý ya yýn lar da sey re di li yor. (a.g.e.) es mi ve ö zel a raþ ýr ma la rýn or a ya koy du ðu ra por la ra gö re, mil yon lar ca genç ve ço cuk bir ýk la ma i le ko lay ca sa nal ku mar ha ne le rin ka pý sýn dan gi re bi li yor. u le ve po ker gi bi o yun la rý oy na ya bi li yor; fu bol, bas ke bol, a ya rý þý, boks ve e nis maç la rý i çin id da ya gi re bi li yor. a ha sý, on pa ra ka zan mak i çin rey ing pe þin de ki ba þý boþ ve so rum suz e le viz yon ve in er ne, sâ de ce mad dî ha ya la rý ný sön dür mek le kal ma yýp mâ nen de e roz yo na uð ra ý yor. i ya ne þ le ri Baþ ka ný nýn, fa ce bo ok, wi er gi bi sos yal pay la þým að la rý ný ze hir li ay gý lar o la rak de ðer len di rip, da ha çok mad dî re fah pe þin de koþ ma nýn, aç göz lü lük le i câd e di len ö lüm cül si lâh la rýn, çev re kir li ði nin ya ný sý ra da ha a þý rý bil gi kir li li ði nin baþ a â i le ol mak ü ze re ço cuk, ka dýn, genç lik ve op lu mu ah rip e i ði u ya rý sý, bu a çý dan an lam lý. n cak en an lam lý u ya rý nýn, ad yo e le viz yon Üs u ru lu ndan gel me si, çar pý cý. ed ya ve Ço cuk Ça lýþ a yý nda, Bi zim a raþ ýr ma mý za gö re, ço cuk la rýn yüz de 82 si nin e le viz yo na ken di le ri nin ku man da e i ði ni ve is e dik le ri e le viz yon ya yýn la rý ný iz le di ði ni ve bu nun bir fe ca a ol du ðu nu be lir en Ü Baþ ka ný a vu ur sun un, Ço cuk la rýn yýl da 1200 sa a i e le viz yon kar þý sýn da ge çi yor. l köð re im ça ðý ný a mam la mýþ bir ço cuk 100 bin þid de sah ne si sey re di yor. 8 bin ka dar ö lüm ve öl dür me sah ne si iz li yor di ye ko nuþ ma sý, va hâ me i res men or a ya ko yu yor. e var ki, dev le in za rar lý ya yýn la rý kon rol e mek le va zi fe li ku ru mun ve ku ru lun ba þýn da ki ye ki li nin, hem u lu sal mev zu a hem de u lus lar a ra sý dü zen le me ler ya yýn cý ya bir a kým so rum lu luk lar yük le miþ ir de me si ve deh þe in me su li ye i ni â i le le re ve ya yýn cý la ra bý ra kan, ya kýn mak la kal ma sý, da ha baþ an çö züm süz lü ðe se be bi ye ver me si a çý sýn dan dü þün dü rü cü. Þ Â Y L LI LI Ü Baþ ka ný, Ü o la rak en çok mü ey yi de uy gu la nan a la nýn ço cuk la rýn fi zik sel ve ruh sal is is ma rý ol du ðu nu söy lü yor; lâ kin sö zü nü e i ði mü ey yi de ler e rað men, ka nal lar da müs eh cen lik, þid de ve ah lâk dý þý lýk di zi di zi ka la na rak ar ý yor. e le viz yon di zi le ri, gün düz ku þak la rýn da ki ka dýn ve ev li lik prog ram la rý, â i le yi, genç li ði op lu mun ruh ve mâ ne vi ya dün ya sý ný bom ba lý yor. a rih çi le rin, Bu di zi ler ür ki ye nin muh e þem a ri hi ni ve kül ü rü nü yan sý mý yor ep ki le ri ne rað men, baþ a Or a do ðu ve Bal kan lar ol mak ü ze re, dýþ dün ya da sey re den le ri de þi râ ze den çý ka ran di zi ler, ür ki ye nin i ma jý ný bo zu yor. on yýl lar da rap lar da, pes pâ ye li ðin i fâ de si o la rak ürk di zi le rin de ki gi bi ya kýþ ýr ma sý, bu nun gös er ge si. a ha sý, bir ký sým film þir ke le ri ve Ü Baþ ka ný nýn ba zý iþ çev re le ri, ba þý boþ ve so rum suz ürk di zi le ri nin ih râ cýy la ö vün mek e. Cum hur baþ ka ný, ya sak la ma a raf a rý de ði lim di ye ge çiþ ir mek e ve Ü Baþ ka ný, du rum es bi i ve þi kâ ye le ye in mek e. Oy sa â i le nin, genç li ðin ve op lu mun e mel hak la rý nýn ba þýn da ge len de ðer le ri nin ko run ma sý, ah lâ kî ve kül ü rel ah ri ba ýn dur du rul ma sý i çin, na ya sa nýn â i le yi ve op lu mu ko ru ma sý gö re vi ge re ði, op lu mu mad den ve mâ nen yý kan yý ký cý ya yýn la rý ön le me si, ya sal hü küm le rin bir an ön ce ha ya a ge çi ril me si ge re ki yor ül ü rel ve ah lâ kî yoz laþ ma ya, sos yal pa la ma rad de si ne ge len mâ ne vî bu na lý ma kar þý, hiç bir komp lek se ka pýl ma dan i nanç de ðer le riy le ve mâ ne vî kül ür le ak vi ye si ed bir le ri â ci len dev re ye so kul ma sý i câb e di yor. o rum lu ku rum lar, bir ço cuk 100 bin þid de sah ne si iz li yor di ye þi kâ ye le kal ma ma lý, â ci len ya sal ed bi ri ni al ma lý

10 OO CU 10 Y B P Y U O L I C. L I I Ü 93,70 Ö C GÜ 93,70 Ü 631 Ö C GÜ 631 O L Ü 1,774 Ö C GÜ 1,774 Ü 2,3444 Ö C GÜ 2,3444 Cin si Ö VZ F F LIÞ IÞ LIÞ IÞ Cin si Z B I Ö VZ U L I Ö VZ F F LIÞ IÞ LIÞ IÞ 1 B O L I 1 VU L Y O L I 1 O U 1 U O 1 G LZ L VÇ F GI 1 VÇ O U 1 O L I 1 U VY I 1 O VÇ O U 1 U U B Y L 100 J PO Y p p p p Ye ni i ca re a nu nu na ge i ri len e leþ i ri ler Ya kýn da þir ke ler, ye ni i ca re or a mýn da fa a li - ye i ni sür dü re cek. Ye ni i ca re ya sa sý 1 em - muz 2012 a ri hin de, ya sa nýn de ne im ve mu - ha se be san dar la rý i se de yü rür lü ðe gi ri - yor. Ye ni ya yö ne lik iþ dün ya sýn da bir a kým e leþ i ri ler ya pýl mak a dýr. Bu ya zý mýz da bun la ra de - ði ne ce ðiz. LÞ O L I Ye ni ya ge i ri len e leþ i ri le ri þu baþ lýk lar al - ýn da sý ra la ya bi li riz: - Þir ke or ak la rý sü rek li ha pis eh di di al ýn da bý - ra ký lý yor. - Þir ke le rin i ca rî sýr la rý in er ne e a çýk la na cak. - Yö ne i ci le re ö de nen üc re i ca rî sýr dýr, a çýk lan - ma ma lý dýr. - Þir ke e borç lan ma ya sa ðý or ak la rý zor du ru ma dü þü re cek. - Þir ke le re öl çek a yý rý mý ya pýl ma dan de ne im yü küm lü lü ðü ge i ri li yor. - e ne çi ye yö ne i mi is i fa e i re cek ye ki ler ve ri - li yor. - e ne çi le rin so rum lu lu ðu be lir siz. - Ge nel ku rul ve yö ne im ku rul la rýn da ki den ge - ler bo zu lu yor. H P C Z I Ye ni ya sa ya i liþ kin iþ dün ya sýn dan ge len i i raz la - rýn ö nem li bir kýs mý nýn ha pis ce za la rý i le il gi li ol du - ðu nu gö rü yo ruz. i ðer e leþ i ri le rin da ha çok ye ni i ca re dü ze ni ne a dap as yon güç lü ðün den kay nak - lan dý ðý ný dü þü nü yo ruz. Bu so run la rýn za man i çin - de a þý la ca ðý ný ön gö rü yo ruz. n cak i ca re e i liþ kin ce za la rýn, yi ne i ca rî ol ma sýn dan ya na yýz. ko no mik su ça e ko no mik ce za ve ril me li dir. Çek a nu nu dü zen le me sin de ol du ðu gi bi, yü rür lü ðe gir me den ön ce, ye ni nýn ha pis ce za sý ön gö ren hü küm le ri nin pa ra ce za la rý na dö nüþ ü rül me si ni ö - ne ri yo ruz. aþ ya pa lým der ken göz çý kar ma ya lým. Ver giler gi ri þim ci li ðe en gel Z BI BÞI BÞÇI, ÜY' YLÇL, -G, GÞCL GB OUL B I VG GLL OLUÐUU B LÐ ÖYL. Z Ban ka sý (B) Baþ ka ný r dem Baþ çý, Ye ni lik çi lik, r-ge, gi ri þim ci lik gi bi ko nu lar - da bir a kým ver gi en gel le ri ol du ðu es bi e dil - di. de di. Baþ çý, Fo rum s an bul 2012 nin i - kin ci gü nün de yap ý ðý a çý lýþ ko nuþ ma sýn da, bu gün dün ya da bir ka mu bor cu prob le mi - ne doð ru gi dil di ði ni söy le di. Bu ko nu da dik - ka li ol mak a fay da ol du ðu nun al ý ný çi zen Baþ çý, o la yý sýy la, çok ký sa va de de ben e ko - no mi yi des ek le ye ce ðim, ka mu har ca ma la rý - ný ar ý ra yým, bi raz ver gi le ri a zal a yým de - mek, ký sa va de de sa man a le vi gi bi e ki ya pa - bi lir. Fa ka ka mu borç yü kü, fi nan sal is ik rar a çý sýn dan u zun va de li o lum suz e ki le ri ni hiçbir za man hiç kim se nin ak lýn dan çý kar ma - ma sý ge re kir u ya rý sýn da bu lun du. Baþ çý, fi - nan sal is ik rar sýz lý ðýn sa de ce ka mu bor cun - dan kay nak lan ma dý ðý ný, ban ka cý lýk sis e mi ve fi nan sal sek ör ü ze rin de de dik ka li o lun ma sý ge rek i ði ni, ak si ak ir de ben zer yük le rin, yi ne dö nüp do la þýp ka mu nun borç yü kü o la rak ken di si ni gös er di ði ni vur gu la dý. G Þ C L V G G L OL U ÐU B L ür ki ye de gö ze im ve de ne im den so rum - lu bir çok ku ru luþ bu lun du ðu nu söy le yen Baþ çý, bu ku rum la rý B, B, P, F ve si gor a cý lýk la il gi li Ha zi ne üs e þar lý ðý o la - rak sý ra lar ken, ye ni mev zu a çer çe ve sin de bu ku rum la rýn Fi nan sal s ik rar o mi e si a dý al ýn da av si ye ka ra rý o luþ u ran bir or gan o - la rak bir a ra ya gel di ði ni söy le di. Bu ko mi e de fi nan sal is ik ra rýn na sýl güç len di ri le bi le ce ði, ne ler ya pý la bi le ce ði gi bi ko nu la rýn ar ý þýl dýð - ný söy le yen Baþ çý, bu ra da a lý nan ka rar la rýn, av si ye ka rar la rý na bað la na bil di ði ni be lir i. Baþ çý, Bu ra da çok ö nem li bir ça lýþ ma ya pýl dý. a li ye Ba kan lý ðý mýz a çýk la dý. Fi nan sal sek ö - rün ver gi len di ril me siy le il gi li ö nem li ek sik lik - le ri mi zin ol du ðu nu fark e ik. Ye ni lik çi lik, r-ge, gi ri þim ci lik gi bi ko nu lar da bir a kým ver gi en gel le ri ol du ðu es bi e dil di. Ö zel lik le risk ser ma ye si, gi ri þim ser ma ye siy le il gi li ür ki ye de bir a kým ver gi de za van aj la rý nýn ol du ðu or a ya çýk ý. Ben zer þe kil de me lek ya - ý rým cý o la rak bi li nen bir gi ri þi min ür ki ye de kul la nýl ma dý ðý, bu nun da ö nün de bir a kým ver gi sel en gel ler ol du ðu, bu op lan ý lar da or - a ya çýk ý. a li ye Ba kan lý ðý mýz dan biz, av si - ye ve ri ci bir ku ru luþ o la rak ri ca e ik ve a ca ba bu ko nu la rý de ðer len di re bi lir mi yiz? de dik. a li ye Ba kan lý ðý mýz, biz za op lan ý la ra ka ý - la rak, de ay lý bir þe kil de bu ra da ki en gel le ri, bi rer bi rer na sýl or a dan kal dý rý rýz? ça lýþ ma - sý ný biz ler le bir lik e yap ý lar ve bu ko nu da bir a çýk la ma ya kýn za man da ya pýl dý. Ö ZL FZ L UF YP I YO Bu nun ya ný sý ra ür ki ye de bir a sar ruf a çý ðý ol du ðu nu ha ýr la an Baþ çý, Ö zel ke sim ö zel lik le a sar ru fu pek sev mi yor. Çok da faz la a sar ruf yap mý yor. O ne den le ür ki ye de ö zel ke si min, bi rey sel e mek li lik sis e mi nin re for muy la a sar - ruf la rý na sýl güç len di ri le bi lir ko nu sun da fi nan sal is ik rar ko mi e si gün de min de yer al dý. O ra dan çý kan av si ye ka rar la rý da bü yük öl çü de ha ya a ge çe cek gi bi gö rü nü yor. de di. sanbul / aa F Z Z ban ka cý lýk an la yý þý ný yur dý þý na a þý yan l - ba ra ka ürk, ür ki ye sý nýr la rý dý þýn da ki ilk þu be si ni I - rak ýn ku ze yin de ki r bil de aç ý. r bil in 60. Cad de si ü - ze rin de ki a çý lý þa Böl ge sel Yö ne im a na yi ve i ca re Ba ka ný i nan Çe le bi, l ba ra ka ürk Ge nel ü dü rü Fah re in Yah þi, ür ki ye nin r bil Baþ kon so lo su y - dýn el cen, r bil Va li si ev zad Ha di i le dâ ve li ler ka - ýl dý. ö ren de ko nu þan Ba kan i nan Çe le bi, þu be a çý - lý þý nýn ür ki ye i le böl ge sel yö ne im a ra sýn da ki e ko no - mik i liþ ki le rin bo yu u nu gös er di ði ni i fa de e i. Çe le - bi, þun la rý söy le di: Bu ra da bir ürk fir ma sý ilk kez 1995 e þu be aç mýþ ý. Bu gün i se böl ge de ki ürk þir - ke le ri nin sa yý sý, 2011 so nu i i ba riy le bin 20 ye u laþ ý. Bu nun ya ný sý ra ür ki ye den ge len iþ a dam la rý nýn bu - ra da kur du ðu yer li þir ke sa yý sý da a ra sýn da. u zey I rak a ki ürk fir ma la rý nýn op lam ya ban cý fir - ma lar i çin de ki pa yý yüz de 52,7 dir.ba kan lýk gö re vi ne ge i ril di ðim 2009 dan bu gü ne ka dar o lan sü re i çin de i se ay da or a la ma 25 ürk þir ke i ku ru lu yor. Çe le bi, l ba ra ka ürk i le r bil de sa yý la rý 4 e çý kan ürk ban - ka la rý nýn ar a ca ðý ný söy le ye rek, Bil di ðim ka da rýy la sý ra da 6-7 ban ka da ha var. de di. H F BH Y,, U B, L Y, O O V, VU LU V BO H l ba ra ka ürk Ge nel ü dü rü Fah re in Yah þi i se, ka ý lým ban ka cý lý ðý nýn da ha çok re el sek ö rü, ö zel lik - le de i ca rî ha ya ý fi nan se e den bir fa iz siz fi nans - man mo de li ol du ðu nu ha ýr la ý. Ge liþ mek e o lan r bil þeh ri ve pi ya sa sý nýn ür ki ye i le i ca rî i liþ ki le ri - nin de çok üs dü zey de ol du ðu nu söy le yen Yah þi, r bil e ür ki ye den ge len ilk fa iz siz ban ka nýn da l - ba ra ka ürk ol du ðu na i þa re e i. r bil i le ür ki ye a - ra sýn da ki i ca rî i liþ ki le ri des ek le mek, r bil de iþ ya - pan ürk ler le ür ki ye de iþ ya pan r bil li iþ a dam la rý - na ka ký da bu lun mak an duy du ðu mu lu lu ðu i fa de e den Yah þi, n þal lah ür ki ye de ya ka la dý ðý mýz hiz - me ka li e si ni r bil de de ger çek leþ i re ce ðiz. Bu be - re ke ka pý mý zýn r bil li le re be re ke ge ir me si ni sað - la ya ca ðýz. di ye ko nuþ u. ö ren de ko nuþ ma la rýn ar - dýn dan ur ân-ý e rim ve du â lar o kun du. ö re ne ka ý lan ye ki li ler, a çý lýþ kur de le si ni bir lik e kes i. Ö - nü müz de ki dö nem de li ki di e bol lu ðu nun ol du ðu ör fez Böl ge si nde Bah reyn, a ar, u ba i den ür - ki ye ye ser ma ye ge ir me ça ba sý i çin de ol duk la rý na de ði nen Yah þi, bu ra lar da þu be ve ya em sil ci lik aç - mak is e dik le ri ni de be lir i. Yah þi, ö nü müz de ki dö - nem de l man ya, o so va, r na vu luk, Bos na Her - sek gi bi ba zý Bal kan ve v ru pa ül ke le rin de þu be ve - ya em sil ci lik aç ma yý dü þün dük le ri ni de an la ý. Ge - çen se ne er e le nen 200 mil yon do lar lýk su kuk ih ra - cý ný da ha ýr la an Yah þi, Bu se ne da ha uy gun fi ya - lar ve va de ler le bu pi ya sa da su kuk ih ra cý fa a li ye le - ri miz sü re cek de di. sanbul / Yeni sya l ba ra ka ürk, yur dý þýn da ki ilk þu be si ni r bil de aç ý ç lýk sý ný rý 939 li ra nü-þ a raþ ýr ma sýn da, i san a yýn da 4 ki þi lik a i le nin aç lýk sý ný rý 939 li ra 64 ku ruþ, yok sul luk sý ný rý da 3 bin 60 li ra 72 ku ruþ o la rak he sap la dý. ürk-þ en ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, i san a yýn da 4 ki þi lik bir a i - le nin sað lýk lý, den ge li ve ye er li bes le ne bil me si i çin yap ma sý ge re ken gý da har ca ma sý u a rý 939 li ra 64 ku - ruþ, gý da har ca ma sý i le bir lik e gi yim, ko nu (ki ra, e - lek rik, su, ya ký), u la þým, e ði im, sað lýk ve ben ze ri ih - i yaç lar i çin ya pýl ma sý zo run lu di ðer har ca ma la rýn op lam u a rý i se 3 bin 60 li ra 72 ku ruþ o la rak he sap - lan dý. raþ ýr ma ya gö re, mu fak enf las yo nu ay lýk 1,55 o ra nýn da ge ri ler ken, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re de ði þim o ra ný yüz de 8,02 o la rak he sap lan dý. on bir yýl da sa de ce mu fa ða ge len ek yük 70 li ra o la rak he - sap la nýr ken, a i le nin ya þa ma ma li ye i bir ön ce ki yý la gö re 227 li ra ar ý. Ön ce ki yý lýn ay ný dö ne min de aç lýk sý ný rý 869 li ra 87 ku ruþ ve yok sul luk sý ný rý 2 bin 833 li - ra 44 ku ruþ o la rak he sap lan mýþ ý. n ka ra / a a oç lar ver gi re kor me ni nü Y ver gi re kor me ni, 2011 yý lý i çin 33 mil yon 622 bin 742 li ra ver gi a hak kuk e i ri len e ma - ha e vim r sel ol du. Lis e nin 2. sý ra sýn da 33 mil yon 570 bin 709 li ra ver gi a hak kuk e i ri len ah mi oç bu lu nu yor. Ge lir Ver gi si e kor men - le ri lis e sin de r sel ve oç u, u na ý raç iz li yor. ý raç, 25 mil yon 185 bin 992 li ra ver gi ö de ye cek. ür ki - ye nin ver gi re kor men le ri lis e si nin ilk sý ra la rýn da oç kar deþ ler yer a lýr - ken, r sel e, men kul kýy me ya ý rým or ak lý ðýn dan el de e i ði ge lir i çin 33 mil yon 622 bin 742 li ra, ah mi oç a ken di a dý na men kul ser ma ye i ra dý fa - a li ye le rin den el de e i ði ge lir i çin 33 mil yon 570 bin 709 li ra, u na ý raç a i se men kul kýy me a ra cý lýk fa a li - ye le rin den el de e i ði ge lir i çin, 25 mil yon 185 bin 992 li ra ge lir ver gi si a hak kuk e i ril di. Lis e de dör dün cü sý ra da yer a lan ki þi is mi nin a çýk lan ma sý ný is e mez ken, be þin ci sý ra da us a fa Veh bi oç, al ýn cý sý ra da Yýl dý - rým li oç, ye din ci sý ra da eh me Ö mer oç yer al - dý. Lis e de yer a lan se ki zin ci, do ku zun cu ve o nun cu ki þi ler de is mi nin a çýk lan ma sý ný is e me di. Þa rýk a ra 11. sý ra dan, y dýn o ðan i se 12. sý ra dan lis e ye gir di. 2 mil yon 836 bin 191 li ra ge lir ver gi si a hak kuk e i ri len cun I lý ca lý lis e ye 62. sý ra dan, Cem Yýl maz da 2 mil - yon 488 bin 198 li ra ge lir ver gi si a hak ku ku i le 71. sý ra - da yer al dý. n ka ra / a a &P, s pan ya nýn no u nu kýr dý nu LU L I kre di de re ce len dir me ku ru lu þu an dard & Po or s (&P) s pan ya nýn u zun va de li kre - di no u nu dü þür dü. &P yap ý ðý a çýk la ma da, s pan - ya nýn bü çe so run la rý nýn za yýf e ko no mi si dolayýsýyla muh e me len kö ü le þe ce ði ge rek çe siy le bu ül ke nin u - zun va de li kre di no u nu i ki ka de me bir den in di re rek dan BBB ya dü þür dü ðü nü bil dir di. ew York / aa u rizm ge li ri yüz de 9,7 a zal dý Ü Y 2012 yý lý nýn ilk üç a - yýn da u rizm ge li ri 2 mil yar 799 mil yon 744 bin 250 do lar, u rizm gi de ri i se 759 mil yon 92 bin 463 do lar ol du. ür ki ye s a is ik u ru - mu (Ü ), 2012 yý lý 1. dö nem u - rizm is a is ik le ri ni ya yým la dý. Ve - ri le re gö re, O cak, Þu ba ve ar ay la rýn dan o lu þan 1. dö nem de u - rizm ge li ri, ge çen yý lýn ay ný dö ne - mi ne gö re yüz de 9,7 a za la rak, 2 mil yar 799 mil yon 744 bin 250 do - lar ol du. u rizm ge li ri nin yüz de 72 si ya ban cý zi ya re çi ler den, yüz de 28 i i se yur dý þýn da i ka me e den va an daþ zi ya re çi ler den el de e dil - di. Zi ya re çi ler, se ya ha le ri ni ki þi sel ve ya pa ke ur i le ger çek leþ ir di. Bu dö nem de ya pý lan har ca ma la rýn 2 mil yar 497 mil yon 453 bin 236 do - la rý ný ki þi sel, 302 mil yon 291 bin 14 do la rý ný i se pa ke ur o luþ ur du. GU B Ç H ÇO H CI YO dö nem de ki þi ba þý na or - a la ma har ca ma 664 do lar ol du. Bu dö nem de ya ban cý la rýn or a la ma har ca ma sý 594 do lar, yur dý þýn da i ka me e den ürk va an da þý zi ya - re çi le rin or a la ma har ca ma sý i se 943 do lar o la rak ger çek leþ i. Zi ya re çi sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 4,1 a zal dý. öz ko nu su dö nem de ür ki - ye den çý kýþ ya pan zi ya re çi sa yý sý 4 mil yon 219 bin 161 ki þi ol du. Bu nun 3 mil yon 374 bin 732 ki þi - si ni ya ban cý, 844 bin 429 ki þi si ni i se yur dý þýn dan ge len gur be çi - ler o luþ ur du. n ka ra / a a P O ya k de niz de pe rol arama iz ni Ü Y Pe rol le ri no nim Or - ak lý ðý (P O), k de niz de ürk a ra su la rý dý þýn da yer a lan da - na, n al ya, uð la ve Ha ay da ki 6 fark lý pe rol böl ge sin de pe rol a ra ya cak. o nuy la il gi li Ba kan lar u ru lu a rar la rý es mî Ga ze - e de ya yým lan dý. Bu na gö re, 14 nu ma ra lý da na Pe rol Böl ge - si nde k de niz de ürk a ra su la - rý dý þýn da yer a lan 365 bin 433 hek ar lýk sa ha, /PO/5029 hak sý ra nu ma ra lý ruh sa na me ye a i sa ha ve /PO/4856 hak sý - ra nu ma ra lý ve 306 bin 518 hek - ar lýk 3 fark lý sa ha da pe rol a ran - ma sý i çin P O ya i zin ve ril di. Bu nun la bir lik e, 16 nu ma ra lý n al ya Pe rol Böl ge sin de, k de - niz de ürk ka ra su la rý dý þýn da yer a lan /PO/5026, 5027, 5028 hak sý ra nu ma ra lý ruh sa na me le re a i sa ha lar da, 18 nu ma ra lý uð la Pe rol Böl ge sin de, k de niz de ürk ka ra su la rý dý þýn da yer a lan /PO/5033, 5034, 5035 hak sý ra nu ma ra lý ruh sa na me le re a i sa ha lar da ve 13 nu ma ra lý Ha ay Pe rol Böl ge sin de, k de niz de ürk ka ra su la rý dý þýn da yer a lan /PO/5039 hak sý ra nu ma ra lý ruh sa na me ye a i sa ha da, ür ki ye Pe rol le ri no nim Or ak lý ðý a ra - fýn dan pe rol a ra na cak. Geb ze-pen dik ha ý in þa sý baþ lý yor L Y PI Ya ý rým la rý Ge nel ü dür lü ðü a ra fýn dan yü rü ü len ar ma - ray Pro je si nin Geb ze-hay dar pa þa, ir ke ci-hal ka lý Ban li yö Ha la rý nýn yi leþ i ril me si, lek ro man ye ik is em ler bö lü mü kap sa mýn da Geb - ze-pen dik ha ý nýn in þa sý 29 i san da baþ la ya cak. C den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ar ma ray Pro je si Geb ze-hay dar pa þa, ir ke - ci-hal ka lý ban li yö ha la rý nýn i yi leþ i ril me si, e lek ro me ka nik sis em ler i þi kap sa mýn da Geb ze-pen dik ke si mi nin mo der ni zas yon ça lýþ ma la rý na 29 i san 2012 Pa zar gü nü baþ la ya cak. Geb ze-pen dik ha ýn da in þa a ça lýþ ma la rý na baþ lan ma sý dolayýsýyla, Pen dik-geb ze de mir yo lu ke si mi ra fi ðe ka pa ý la cak, ban li yö ren le ri Hay dar pa þa-pen dik-hay dar pa þa a - ra sýn da gün de 176 se fer le hiz me ve re cek. n ka ra-s an bul Yük sek Hýz lý ren (YH) Pro je si nin s ki þe hir-s an bul 2. e a bý nýn in þa sý çer - çe ve sin de, s ki þe hir- nö nü bö lü mü nün al ya pý iþ le ri ge çen yýl a mam - lan dý. nö nü-ve zir han, Ve zir han-ö se köy ve ö se köy-geb ze bö lüm - le ri nin in þa sý i se de vam e di yor. n ka ra / a a

11 Y CU Y POL 11 us a fa e mal in din dar ver si yo nu mu? Y ah ke me si nin el lin ci ku ru luþ yýl - dö nü mü ko nuþ ma la rý il ginç i. Cum hur baþ ka ný Gül, a na ya sa lar hiç bir ö zel fik rin, par i nin, i de o lo ji nin ve dok ri nin müh rü - nü a þý ma ma lý der ken, þu i sa be li nok a yý da vur gu lu yor du: Bu gün güç lü ol du ðu muz da, bi zi ken di gü cü - müz den ko ru ya cak bir a na ya sal ku ral, ya rýn za - yýf düþ ü ðü müz de bi zi baþ ka la rý nýn hak sýz lý ðýn - dan da ko rur. Cum hur baþ ka ný Gül ün, de mok ra si ler de se - çim san dý ðýn dan çý kan ço ðun luk un her þey de - mek ol ma dý ðý ný, a zýn lýk o la nýn hak la rý ný ko ru - ma dan de mok ra si nin ger çek lik ka za na ma ya ca - ðý ný an la an bu ba kýþ a çý sý ný ö zel lik le þu cüm le si a mam lý yor du: na ya sa a ra cý lý ðýy la bir ön ce ki dö ne min mað dur la rý ný muk e dir ve mað rur kýl ma ça ba sý hep men fi ne i ce ler do ður muþ ur. a yýn Cum hur baþ ka ný nýn de mok ra si ve öz - gür lük ler a çý sýn dan son de re ce i sa be li o lan me - saj la rý ný na ya sa ah ke me si Baþ ka ný Ha þim ý lýç ýn þu sö zü a mam la yý cý ni e lik a þý yor du: Öz gür dü þün ce nin ol ma dý ðý yer de ek doð ru an la yý þý var dýr. Ha þim ý lýç ýn bu cüm le si nin al ý ný ö zel lik le çi zi yo rum. Her þe yin doð ru su nu ben bi li rim ve CHP nin din le a ra sý hiç i yi ol ma dý Par i ( ) dö ne min de ba zý ca mi le - rin sa ýl ma sý ha ra re li bi - çim de ar ý þý lý yor. Ön ce þu nu a pa çýk gö re lim: e - ma lis ler el be e din den ra ha sýz dý. Bu ra ha sýz lý - ðýn bir kaç se be bi var dý... Hâ lâ da var: y dýn lan ma fel se fe si - nin ço cuk la rý o la rak, di ni, bi lim dý þý, bi lim kar þý ý, bi li me düþ man o la rak gö rü yor lar dý. s lýn da di nin hiç ol - ma ma sý ný er cih e der ler - di. ma bu müm kün de - ðil di. Bil has sa ka ra sa va þý de ne yi ne sa hip o lan e - ma lis ler, din dar na do lu genç le ri nin l lah! l lah! di ye rek na sýl kor ku suz ca ö lü me a ýl dý ðý ný ya þa ya rak gör müþ ler di. Bu im kân - dan vaz geç mek iþ le ri ne gel mi yor du. o la yý sýy la di ni yok e - me yi de ðil, i ya ne þ le ri ku ru mu a ra cý lý ðýy la kon - rol al ý na al ma yý er cih e i ler. e ma lis le rin en bü yük kor ku su, din dar la rýn, u lu - sal cý lýk an fark lý bir meþ - ru i ye a la ný ya ra ma ka pa - si e siy di. Çün kü sol cu luk ve ýrk çý lýk dý þýn da ki mu - ha le fe, di ni de ðer ve kav - ram lar dan bes le ni yor du. Bu yüz den mu ha le fe e kar þý la ik li ði ve ir i ca suç - la ma sý ný kul lan dý lar. Par - i mi kur dun? La ik li ðe ay - ký rý, ka pa ým, er gin de yo baz lýk ya pý yor sun, ka - pa ým. Ben bu ra da ö ze in, ö ze - i ni ya pý yo rum. s lýn da e ma lis le rin din le i liþ ki si ga ye il ginç ir. e se la bir a ra, Ga li ba biz üs lü man ol du ðu - muz i çin ge ri kal dýk de - miþ ve Hý ris i yan lýk an e - sin le ne rek, ca mi le re na - ma zýn sý ra la ra o u ra rak ký lýn dý ðý bir dü zen kur - ma yý dü þün müþ ler di. m re köz, a bah, 27 isan 2012 her þey be nim bu doð ru ma gö re þe kil le ne cek ir an la yý þý eh li ke li dir. O o ri er, o a li er re jim le rin ö zün de ek doð - ru an la yý þý ya ar. e yin doð ru ol du ðu nu ben bi li rim, öl çü yü ben ko ya rým! di yen le rin in san lý - ða çek ir dik le ri a cý lar la do lu dur a rih. Bu nun bir baþ ka a dý da, op lum mü hen - dis li ði dir. ök le ri i ha e rak ki yle Cum hu ri ye in ku ru lu þu na gi den ve ru hu muz da yer e miþ ek doð ru an la yý þý ve op lum mü hen dis li ði bi zi bu gün de ra ha sýz e me ye de vam e di yor, de mok ra si ye kös ek o lu yor. Prin ce on Ü ni ver si e si nden de ðer li Os man lý a rih çi si Prof. r.. Þük rü Ha ni oð lu, a bah a - ki ma ka le sin de op lum mü hen dis li ði an la yý þý ný e leþ i rir ken þun la rý ya zý yor: GÜY Z LL BÖLG OPLII ÂV Yeni sya Gazeesi Güney kdeniz lleri Bölge oplanýsý aþaðýdaki, arih, yer ve saae yapýlacakýr. Bölge emsilcilerine duyurulur. (dana, ersin, Osmaniye, Haay, ahramanmaraþ) Yer: ahramanmaraþ arih: 29 isan 2012 Pazar aa: riba: (0 532) dres: gemenlik ahallesi 7. sokak. o: 20. Vakýf binasýnda o: 28 isan Cumaresi misafirlerimiz akþam kalacak þekilde gelebilirler. 29 isan Pazar sabahý kahvalý arasý BÖLG OPLII ÂV uzey armara bölge oplanýsý Pazar günü saa 10.00'da aþaðýda belirilen yerde yapýlacakýr. emsilcilerimizin kaýlmalarýný önemle rica ederiz. Yer: Fevzi Paþa Caddesi, Baþimam okak, o: 8, Þekerci Han, Faih / BUL riba: alip ÇÇ (0532) OF ÂV onu : "Hayy"u, sm-i zâmý ve uanun Fiziði onuþmacý : Prof. r. urein BU arih : 29/04/2012 Pazar aa: Organizasyon : syanur ülür erkezi Yer : Yunus mre Cad. anarya okak Giriþi Lâle ok. o: 8/1 Pursaklar / Hanýmlar için yer ayrýlmýþýr. PLZ e sas lý bir e leþ i ri si ni yaz - mak is e yen arx, bir i de a lis o lan He - gel den yo la çýk mýþ, son ra dam mih ve di ðer ay dýn lan ma fi lo zof la rýn dan ö - dünç al dý ðý a rih e o ri si ni a þa rak e mel e zi ne var mýþ ýr: a pi a lizm, in san lýk a ri hin de bir dö nem dir; ýp ký kö le ci, fe - o dal dö nem gi bi... o la yý sýy la a rih sel o - la rak ka pi a lizm bi e cek. Oy sa baþ a mih ol mak ü ze re, ay dýn - lan ma nýn s koç fi lo zof la rý, av cý lýk, op la yý - cý lýk, ço ban lýk, a rým, i ca re ve sa na yi ye u - za nan bir kal kýn ma çiz gi si çe ke rek, i ca re ve mülk öz gür lü ðü nün sað lan dý ðý ka pi a - liz min ilk ev re si ni, in san lý ðýn var dý ðý en yük sek a þa ma o la rak gör dü ler. arx i se bu çiz gi yi sý nýf e mel li gör müþ ür. Ya ni kö le ci lik, fe o da lizm, ka pi a lizm ve son ra sý. Bi re yin, ö zel mül ki ye e mel li a ya ða kalk ma sý ay dýn lan ma nýn do ru ðu i di. - ma bu ay ný za man da Ba ý ras yo na li e si - nin de do ru ðu ve o ðu kar þý sýn da ki za - fe ri i di. on ra bu nun böy le ol ma ya ca ðý - ný in san lýk, yal nýz e o ri de de ðil, pra ik e de an la ma ya ça lýþ ý, a ma ay dýn lan ma - nýn ve Ba ý nýn fi lo zof la rý nýn hak lý çýk ý - ðý ný, a ri hin so nu nun gel di ði ni, s ya kö ken li fi lo zof Fu ku ya ma, Ber lin u va - rý nýn yý kýl ma sýy la söy le ye cek i. Pe ki, bu gün de dün ya 1989 da ki gi bi mi gö rü nü yor; ha yýr, am ak si ne a rih, ka pi a - lizm son ra sý bir dün ya ya yol cu lu ðu ya zý - op lum mü hen dis li ði, ür ki ye de de ði þik si - ya si ha re ke ler a ra fýn dan yir min ci a sýr ba þýn da - ki an la mýy la kav ram sal laþ ý rýl mak a ve arl Pop per ýn a rih sel ci li ðin e fa le i nde þid de le e - leþ ir di ði, ge le ce ðin bi li ne bi le ce ði, o nun i çin op lu mun ha zýr lan ma sý, ge re ki yor sa da dö nüþ - ü rül me si nin ge rek li ol du ðu fel se fi var sa yý mý na da yan dý rýl maka dýr. (*) ek doð ru an la yý þý... op lum mü hen dis li ði... Her þe yi bi li rim ci lik... Ger çe ði ken di e ke li ne al mak... en di öl çü le ri ni da ya mak... Bü ün bun lar, öz gür ve e leþ i rel dü þün ce yi kýs ka ca a lan, ha a bo ða bi len re jim le rin ka pý sý ný aç mýþ ýr a rih e. Ve a rih e de kal mýþ de ðil dir. Bu gün de var lý ðý ný sür dür mek e dir. y rý ca bi zim i çin de ge çer li dir. ök le ri i ha e rak ki yle Cum hu ri ye in ku - ru lu þu na gi den ve ru hu muz da yer e miþ ek doð ru an la yý þý ve op lum mü hen dis li ði bi zi bu - gün de ra ha sýz e me ye de vam e di yor, de mok - ra si ye kös ek o lu yor. Çö zül me ye baþ la mýþ o lan as ke ri ve sa ye ve o - nun e mel da ya na ðý o lan e ma lizm i lik le ri mi ze ka dar iþ le miþ ek doð ru an la yý þý nýn ü rü nü dür. yor þu an da. y dýn lan ma nýn be yaz say fa - la rý sim si yah. y dýn lan ma i le baþ la yan yol - cu luk ne den u lus-dev le le rin, e kel ci ka pi - a liz min ce hen ne mi ne dö nüþ ü? Bu so ru - nun ya ný ý ö nem li, çün kü bu ya ný, kriz son ra sý ka pi a liz min yol cu lu ðu ne re ye doð ru o la cak so ru su nun da ce va bý o la cak. Bu 1 a yýs a ken di le ri ni n i-ka pi a - lis üs lü man Genç ler o la rak a ný an bir gru bun ka ýl ma ya ka rar ver me si il - ginç ve öð re i ci bir ar ýþ ma o luþ ur du. Bu ar ýþ ma ya en cid di- de ði nil me si ge - re ken- ba kýþ a çý sý Cum hu ri ye ya za rý r - gin Yýl dý zoð lu ndan gel di. Yýl dý zoð lu, ilk ön ce bun la rýn ne den genç ol du ðu nu pro le ar ya ol ma dý ðý ný so - ru yor; çün kü ka pi a liz mi an cak dev rim - ci sý nýf pro le ar ya de vi re bi lir. (!) a dem üs lü man o la cak hiç ol maz sa üs lü - man pro le er ler ol sun da i þin cid di ye i ni an la ya lým de me ye ge i ri yor. ma bun dan da ha ö e si Yýl dý zoð lu þöy - le so ru yor: Bu genç le rin, öz gür lük a lep le - ri, ak lýn ve e leþ i ri nin öz gür lü ðü nü de kap - sý yor mu? (...) Ya ni di yor; ay dýn lan ma ge - le ne ði nin, bi lim sel yön e min, her þe yi sor - gu la ma, ak lýn süz ge cin den ge çir me ar zu - su na, il ke si ne bu genç ler u ya cak lar mý? Bir ke re, yu ka rý da da de dim, ay dýn - lan ma, sol da du ran bi ri si i çin an cak ö - dünç a lý na cak bir kav ram sal laþ ýr ma dýr. i ye bir an i-ka pi a lis, ay dýn lan ma ge - ma bu nun la sý nýr lý de ðil dir bu ko nu. Gü nü müz de de ör nek le ri var. Baþ ba kan r do ðan ýn ars a ki hey ke le i liþ kin u cu be çý ký þý... Þe hir i ya ro la rýy la sah ne a lan mu ha fa za kâr sa na ar ýþ ma la rý... Bü len - rýnç ýn ken di le ri ne ben ze me yen le re dö nük a - býr la rý zor lu yor su nuz! eh di ya da göz da ðý... (...) Hep sin de ki me saj or ak sa yý la bi lir: Öl çü yü ben ko ya rým, bu na u yu lur, çün kü doð ru yu ben bi li rim me sa jý dýr bu. h me l an, a raf a ki baþ ya zý sýn da dün bu zih ni ye i ve mu ha fa za kâr dal ga yý þöy le e leþ i ri yor du: Böy le ce dö nü yo ruz 1923 e... Her ke si ken di - si ne ben ze me ye ça lý þan, köy lü le re zor la Ba ý mü zi ði din le en, ba lo ya pa rak, dans e de rek Ba ý - lý o lu na ca ðý na ve ür ki ye yi Ba ý lý ha ya ar zý nýn kur a ra ca ðý na sa mi mi ye le i na nan us a fa e - mal in din dar ver si yo nu çý ký yor kar þý mý za... us a fa e mal le bu gün kü P yö ne i ci le ri nin a lep le ri bir bi rin den fark lý a ma mo del seç me yön em le ri ay ný, mo del ken di le ri... ün kü ya zým da, bu gün kü ya zým da, mu ha - fa za kâr dün ya ve de mok ra si ko nu su nu e le a lý - yor. Bu ko nu nun dü þü nül me si e men ni siy le... Ha san Ce mal, il li ye, 27 i san 2012 y dýn lan ma cý la ra ce vap a id ur sî den ULU OÐU POGI ÂV Program çýlýþ : ur'ân-ý erim onuþmacý : urdan L - Þiirler - lay göserisi - oro arih : 28 isan Cumaresi aa : dres : amak ülür erkezi / o: Hanýmlara mahsusur. ZY uherem kardeþlerimiz Faih ile Feyzullah'ýn babasý, ehme rürk'ün kardeþi, muherem Bilal rürk'ün vefaýný eessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Pýnarbaþý Yeni sya Okuyucularý Z le ne ði ne dö nüp bak sýn. am ak si ni yap - ma sý la zým; a kýl di yor, bi lim sel yön em di yor Yýl dý zoð lu, han gi a kýl, han gi bi - lim/sel (yön em) a ca ba? e se la ay dýn lan ma fi lo zof la rý i çin ka pi - a lizm, ö zel mül ki ye i ve bu kap sam da bi - re yi ko ru ma al ý na al dý ðý i çin a ri hin so - nu dur. ma bir s lâm â li mi o lan Be di - üz za man, ýp ký arx gi bi söy ler: Vah þe ve be de vi ye, mem lû ki ye, e sa re, þim di da hi e cîr dir, baþ la mýþ ýr, ge çi yor. ma Yýl dý zoð lu, ay dýn lan ma ya yü zü nü dön - müþ so lun mih le rin dün ya sý na dön - me ye ce ðin den kork mu yor da ka pi a - lizm kar þý ý üs lü man lar ýn s rý a a - de e dö ne ce ðin den kor ku yor me se la. n cak o nun bu kor ku su nu di ya lek ik o la rak Be di üz za man ya ný la dý iþ e. on ra Yýl dý zoð lu nun -e sas- kor ku su na sý ra ge li yor: a kýn bu genç ler, si ya sal s - lam ýn, e ði im den sa na a her a la ný, sað dan so la her a ký mý ken di ha ki ka re ji mi i çi ne sok ma yý, dý þa rý da hiç bir þey bý rak ma yan o a li er pro je si nin ü rü nü ol ma sýn. Bu kor ku, ol duk ça sý nýf sal bir kor ku. Bu kor ku ay ný za man da, e kel ci ö zel mül ki - ye e da ya lý ha ki ka re ji mi nin el den gi de - ce ði ne da ir kor ku dur. Ve Yýl dý zoð lu nun söy le di ði nin am ak si ne, kü çük bur ju va zi yi fa þiz min ki le a ba ný ya pan en ö nem li di - na mik ir bu kor ku.(...) Ce mil r em, ar, 27 i san 2012 B hli Hizme rkadaþýmýz usafa Özadalý'nýn kýzý, siye Özadalý Hanýmefendi ile Ufuk Baþaran Beyefendinin izdivaçlarýný ebrik eder, iki cihan saadei dileriz. alaya Yeni sya Okuyucularý GÇÞ OLU uherem aðabeyimiz Cafer ürücü'nün baþarýlý bir ameliya geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'an acil þifalar dileriz. Baýken Yeni sya Okuyucularý os man zen ni as ya.com.r h lâk sýz lý ða is yan e den em ni ye mü dü rü Ha va la rýn ý sýn ma sýy la be ra ber in sa nýn ca ný, kýr la ra ba yýr la ra çýk mak is i yor. Gü zel man za ra la rý, gü zel þey le ri e mâ þâ e dip, hem gü zel gö rüp, hem de gü zel dü þün mek is i - yor. y ný za man da da a biî, e fek kü rî man za ra la - ra ba kýp, ab bi mi zin ha ri ka sa na la rý ný sey re - me nin se va bý ný da ka zan mak is i yo ruz. Lâ kin gel ge le lim, in sa nýn gö zü nün ö nü ne ge len çir kin man za ra lar la da kar þý laþ ma nýz müm kün o - lu yor. a ha ön ce de bir kaç de fa bah se i ði miz, res - mî ze va an ba zý la rý nýn da þi kâ ye e i ði ve ma a le sef il köð re im se vi ye si ne ka dar i nen ah lâk sýz man za ra - lar bir an da biz le ri çi le den çý kar ý yor. Bý ra kýn a i le - miz le be ra ber, ek ba þý mý za da hi ar ýk so ka ða çý ka - maz ol duk. Has sa en ha in ih i lâl le rin e ik le me siy - le, di ne, di nî ha ya a sek e vu rul ma sýy la bir an da sâ rî bir has a lýk gi bi her a ra fa ya yý lan bu il le en na sýl kur u lu ruz bi le mi yo ruz? v den çý kýp þöy le bir yü rü yüþ ya pa yým di ye bir par kýn ya nýn dan ge çer ken, yi ne ma lûm man za ra - lar la kar þý la þýn ca, ka fa mý zý çe vi rip sa de ce o hâ le buðz e de rek, Yâ ab, þu a ziz mil le in is ik ba li ni ka rar ma, þu çir kin man za ra la rý son bul dur! di ye du â e ik. ve ge lip in er ne i aç ý ðým da bi ze gön de - ri len bir e-ma il den o ku du ðum ha ber þa þýr ý bi zi. Hem de bi zim Bur sa mah reç liy di ha ber. y nen bi zim bir-i ki sa a ön ce kar þý la þýp da ra - ha sýz ol du ðu muz hal den Bur sa m ni ye mü dü - rü dü de ra ha sýz o lu yor du. Ha ber þöy ley di: Bur sa m ni ye ü dü rü li Os man âh ya nýn, Her ça lý nýn di bi ya ak o da sý gi bi. Bun lar be nim de ka ný ma do ku nu yor söz le ri nin ar dýn dan büün dik ka ler söz ko nu su ül ür park a çev ril - di. âh ya nýn ko nu u nun bu lun du ðu ül ür - park a gün i çeri sin de çe ki len gö rün ü ler, m ni - ye ü dü rü nü hak lý çý kar dý. Bur sa m ni ye ü dü rü li Os man âh ya, dün er kez Yýl dý rým l çe si nde 67 muh ar i le Hu zur op lan ý sý dü zen le di. o run la rý no a lan m ni ye ü dü rü li Os man âh ya, muh ar la rýn park, bah - çe ve or man lýk a lan lar da çif le rin uy gun suz ha re - ke le riy le il gi li ep ki le ri ni ce vap la dý. a raf la rýn is e ði o lun ca ya sal o la rak mü da ha le e me le ri nin müm kün ol ma dý ðý ný be lir en m ni - ye ü dü rü âh ya, o laþ mak i çin ben de e vim - den dý þa rý çý kýn ca, ül ür park ýn her a ða cýn al - ýn da bir çif var, her ça lý nýn di bi ya ak o da sý gi bi. Her þey mey dan da. Bun lar be nim de ka ný ma do - ku nu yor. ma i ki a raf gö nül lü o lun ca ya pa cak bir þey yok. Ya sa lar bu na i zin ver mi yor. Biz kol - luk kuv ve i o la rak sa de ce u ya rý yo ruz de di. m ni ye ü dü rü li Os man âh ya nýn ko nu u - nun bu lun du ðu ve gez di ði ül ür park a bu gö rün ü - ler le kar þý la þan va an daþ lar, ben zer gö rün ü le rin yýl - lar dýr park a ya þan dý ðý ný be lir e rek, Bu na kim se en gel o la mý yor. Ya pa cak bir þe yi miz de yok de di ler. þ e man za ra ve du rum bu. a a le sef din dar in san - la rýn hü kü me ol du ðu bir de vir de zi na nýn suç ol mak - an çý ka rýl ma sý i le bu ah lâk sýz lýk la rýn ö nü nün a lýn ma sý zor gi bi. Ha ýr lar sa nýz ge çen se ne Ye ni s ya ya be ya - na ve ren n ka ra va li si de, Böy le gi der se 20 se ne son ra ah lâ kýn su ku e de ce ði ni söy le miþ i. e di ye lim, l lah baþ a ki le re ba si re ve iz an ver sin. Bu a ziz mil le i de in þa al lah, ah lâ ken su ku e mek en kur ar sýn. ZY ýymeli arkadaþýmýz dnan Fedakâr'ýn baldýzý, uran Fedakâr'ýn ablasý muhereme ifâye Çiçek'in vefaýný eessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. alaya ve arende Yeni sya Okuyucularý ZY uherem kardeþlerimiz Faih ile Feyzullah'ýn babasý, ehme rürk'ün kardeþi, muherem Bilal rürk'ün vefaýný eessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. ecai ken ve ilesi orbalý / Z

12 CU 12 L Y B.03.1.C YI: 2011/5962 sas. - ILI VL G.ÜLÜ C, IY,, VFI: a Y GÖ IÞ LII BLÐ : dresleri apuda kayýlý olmayan alakadarlara, gönderilen ebligalarýn eblið imkânsýzlýðý halinde iþ bu saýþ ilaný eblið yerine kaim olmak üzere ilanen eblið olunur. b Y GÖ IY Z : la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa ýþ be de li nin sý ra ce ve li ya pýl ma dan i - po ek a la cak lý sý na ö de ne ce ðin den, a la ka dar la rýn sa ý þý a kip e de rek... nun 142 mad - de ye gö re i i raz la rý o lan la rýn bu hak ký ný 7 gün i çer sin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar e meleri, ( , maddelerine göre eblið olunur.) 1- PU YI: ersin li, k de niz l çe si, Ca mi i þe rif a hal le si, 3 Paf a, 150 da, 27 Par sel ü ze rin de ku ru lu, 35/659 r sa Pay lý, 1. a, 4 no lu BÜ O o la rak ka yý lý dýr. Borç lu - nun his se si am dýr. HL HZI UUU : kdeniz Be le di ye si, Ca mi i þe rif a hal le si, 5252 ok. lan ya Iþ ha ný, o: 5 ad re sin de dir. s ik lal Cad de si ne 2. par sel ko nu mun da o lup, cad de nin 30 m ku zey kýs mýn da dýr. le ri ilk Öð re im O ku lu nun 40 me re ba ý kýs mý na düþ mek e dir. er sin il mer ke zi ne ya kýn ko num da dýr. þ ye ri o la rak ya pýl mýþ o lan bi na da üm ka lar bü ro o la rak kul la nýl mak a o lup a san sör süz dür. na yo la ya kýn ol ma sý nen di i le u la þým so ru nu yok ur. Çev re si a ma men iþ ye ri o la rak kul la nýl mak a dýr. k de niz Be le di ye si nin üm al ya pý hiz me le rin den ya rar lan mak a dýr. BÜOU ÖZLLL: ev cu bü ro gi riþ an re ve bir o da dan i ba re o lup, do ðu cep he li dir. Bü ro nun a la ný 40 m 2 dir. Bü ro nun ze mi ni se ra mik kap lý, du var la rý sý va lý ve bo ya lý, gi riþ ka pý sý, iç ka pý lar ve pen ce re ler ah þap ýr. Pen ce re dýþ ký sým la rý de mir par - mak lýk lý dýr. r ka ký sým da WC bu lun mak a dýr. Bü ro nun e lek rik ve su yu mev cu ur. L IY: Bilirkiþilerce aþýnmaza ,00 L ýyme akir dilmiþir. UUU: kdeniz Belediye Baþkanlýðýnýn arih ve 1026/4937 sayýlý yazýlarý ile ekinde sunulan imar pafasýna göre: Camiiþerif ahallesi, 3 Pafa, 150 da, 27 Parsel, Belediyenin 1/1000 ölçekli oruma amaçlý imar planýnda, h=15,50 mere biiþik nizam (B-5) 5 kaa imarlý dýr. Par se le 9/1985 dos ya nu ma ra lý in þa a ruh sa ý ve ril miþ ir. B - IÞ ÞLI : Birinci aýþ alý günü; 10:00-10:10 saaleri arasýnda * ersin Çankaya ah. siklal Cad. Özel dare þh. 6.ka 7.cra üdürlüðünde açýk arýrma sureiyle yapýlacakýr. Bu arýrmada ahmin edilen kýymein % 60'ýna ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve saýþ masraflarýný geçmek þarý ile ihale olunur. * Böyle bir bedel ile a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ýy la a ri hin de ay ný yer ve ay ný sa a ler de i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr - ma da da bu mik ar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le - cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me in % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çev ril me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be - del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. * rýrma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de pey ak çe - si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nun ve ril me si la zým dýr. a - ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ya sal o ran lar da V, i ha le Pu lu, ½ a pu Harç ve mas raf la rý a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler, el la li ye ½ a pu har cý sa ýþ be de lin den ö de nir. * poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kül ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak ir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. * hale ye ka ý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re iy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve do ðan za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn a i re miz ce ah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le e mi na be de lin den a lý na cak ýr. * Þar na me, i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði ak ir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. * a ý þa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin 2011/5962 sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la ü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (c.f..126) (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yönemelik Örnek o: 27. B: C. 7. C (GYULÜ ÇI I LI) es mi lan lar lan.gov.r'de. 2011/841 L. Bir borç an do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik ar ve kýy me le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý ka rýl mýþ ýr. Birinci arýrmanýn 11/05/2012 günü saa 10:00-10:10'da Bö l ge ra fik ar ka sý Göz de yed di e min o o par ký ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy me le rin % 60'ýna is ek li bu lun - ma dý ðý ak dir de 16/05/2012 gü nü ve ay ný sa a e 2. ar ýr ma nýn ya pý la rak sa ý la ca ðý; þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si nin þar ol du ðu; mah - cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den % ka nun yö ne me lik eb lið le rin ön gör dü ðü o ra nýn da..v.'nin, bin de 4,95 i ha le dam ga ver gi si nin ve es lim mas raf la rý nýn a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la baþ vur ma la rý i lan o lu nur L de alýn cinsi (Önemli nielik ve özellikleri) , FZ 488 plakalý, CIO marka, 2011 model, PLV YO cinsli, O COB 1.4 HI ipli, renkli, ZL, yediemin beyanýna göre karel delinmiþ, moor arýzalý olup çalýþmaz durumda. B: C. OY 1. C (ULÜ ÇI I LI) es mi lan lar lan.gov.r'de. osya o: 2012/282 alima. Bir borçan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, mikar ve deðerleri yazýlý mallar saýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci arýrmanýn günü 14:30-14:40 saaleri arasýnda Özerli ah. aþlýk k. : 9 Üçel ooparký öryol/haay adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymelerinin % 60' ýna isekli bulunmadýðý akdirde ikinci arýrmanýn günü 14:30-14:40 sa a le ri a ra sýn da Ö zer li ah. aþ lýk k. : 9 Ü çel o o par ký ör yol/ha ay ad re sin de ya pý la rak sa ý - la ca ðý; þu ka dar ki ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si nin þar ol du ðu; a - ý þa iþ i rak e mek is e yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da ürk Li ra sý pe þin pa - ra ya da eþ de ðer de ka i ban ka e mi na mek u bu ver me le ri ge rek i ði, mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den el la li ye, i ha le dam ga res mi ve..v.' (% 1) nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa - ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði ak dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos - ya nu ma ra sýy la a i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu i lan eb li ga ya pý la ma yan il gi li - le re eb li ga ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur o Bedeli dedi Cinsi ,00 L 1 de 31 Y 280 Plakalý Geely marka 2011 model C- cho 1,3 G edan ipi. Gri (Füme) renkli, moor no: 479Q olan, þase no: L olan, benzinli, ruhsaý, anaharý, sepnesi, eybi olan, ön ampon al kýsýmý kýrýk, arka sað çamurluk hafif ezik, arka ampon orasý çalak halde olan 1342 silindir hacimli, iç paspaslarý yok, baþkaca görünüþ iibariyle bir eksiði bulunmayan oomobil oplam : ,00 L B: C. ÖYOL C ÜÜLÜÐÜ (ÞIII ÇI I LI) es mi lan lar lan.gov.r'de. O : 2005/1 O : 2010/9 ava cý L Y H Z i le da va lý lar Y Þ GÜL ve ar ka daþ la rý a ra sýn da ki O P Z V CL da va sý nýn ya pý lan çýk yar gý la ma sý so nun da; ah ke me mi zin a rih 2005/ /9. a yý lý i la mý i le; a va ko nu su er sin i li, y dýn cýk il çe si er kez ma hal le si 472 par sel sa yý lý a þýn ma - zýn, Þe rif li oð lu U F GÜL a dý na o lan es pi i nin ve na mur a das ro ü - dür lü ðü a pu la ma o mis yo nu nun a rih ve 1989/524 a rar sa yý lý ko mis yon ka ra rý nýn P L i le o ma dö ne mi ne a i ný e zar ni e li ði i le L Y H Z I - PU Y YI V C L ka rar ve ril miþ ir. ah ke me miz ka ra rý üm a ra ma la ra rað men a þa ðý da i sim le ri be lir i len da va lý la ra eb lið e di le me di ðin den ge rek çe li ka ra rýn iþ bu i la nýn ya pýl dý ðý a rih en i i ba ren 15 Gün i - çin de a þa ðý da i sim le ri ya zý lý a raf la ra B LÐ L Þ YI L C ÐI 7201 a yý lý Ya sa nýn 28. ad de si ge re ðin ce eb li ga ye ri ne geç mek ü ze re L B LÐ O LU U. 05/04/2012 LGLL: BH H GÜL. li oðlu, 1929 d.lu. L L GÜL. ura oðlu, 1928 d.lu L GÜL. ura oðlu, 1939 d.lu. LL GÜL. uraoðlu, 1942 d.lu. YÞ GÜL urakýzý, 1949 d.lu. UU UÞ GÜL. ura kýzý, 1963 d.lu. GÜL GÜL.ura oðlu, 1966 d.lu. UL GÜL. ura kýzý, 1967 d.lu. L GÖÇ. YÞ GÖÇ. L L YI. BHC ÜÇÜÞH. (YI) ZF YI. L YI. YUUF OL. FZ OL. HL B YI. YUUF VZ YI, Halil Fahri oðlu, Z YI. Halil Fahri kýzý.. FU YI. Halil Fahri oðlu, PZ YI. Halil Fahri kýzý. C YI. Halil Fahri oðlu, ÜLÜ OCBÐ. hsan kýzý, Þ YÞLOÐLU hsan kýzý. OGÜL IIOÐLU. U IIOÐLU. IIOÐLU. GÜL IIOÐLU. YÞ IIOÐLU. YÞ GÜL. F YUGÜL ÞF. azmi kýzý. B: YICI O H L es mi lan lar lan.gov.r'de. 2012/86 L. Bir borçan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, mikar ve deðerleri yazýlý mallar saýþa çýkarýlmýþýr. Birinci arýrmanýn günü 09:20-09:30'da an... Þahin Bul. araçay öprüsü Yaný Yeni erkez Yediemin Ooparký adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymelerin % 60'ýna isekli bulunmadýðý akdirde 16/05/2012 günü ve ayný saae 2. arýrmanýn yapýlarak saýlacaðý; þu kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn oplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþýrma giderlerini geçmesinin þar olduðu; mahcuzun saýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda..v.'nin, binde 4,95 ihale damga vergisinin ve eslim masraflarýnýn alýcýya ai olacaðý ve saýþ þarnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; fazla bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla baþvurmalarý ilan olunur L dedi alýn Cinsi (Önemli nielikleri ve özellikleri) ,00 L 1 31 Z 8363 Plakalý, FO marka, 2011 model OOOBL cinsli, F ipli, YH renkli, Hecbek, km.'de orijinal C Çalarlý, oo eybi mevcu, çalýþýr vaziyee, klimalý, lasikler normal, benzinli, camlar saðlam, sol ön ve arka kapýda muhelif çizikler mevcu, farlar saðlam, sað ön kapýda çizik var. B: C. OY 1. C (ULÜ ÇI I LI) es mi lan lar lan.gov.r'de. osya o: 2012/908. aýlmasýna arar verilen aþýnmazýn Cinsi, ieliði, ýymei ve Önemli Özellikleri: PU YI : e niz li, er kez, Ha cý kap lan ah. 235,00 m 2 a lan lý, 506 a da, 1 par - sel 3.ka,+ça ý ka, 8 BB no lu mes ken borç lu Ha san Hü se yin Yu va be zek a dý na ka yý lý dýr. ÖZLLL : Hacýkaplanlar mah sok. no: 12 : 3/8 enizli adresindedir. Barýþ caddesine, urbaðalýk camiine, Pelilibað Halk pazarýna. Hürriye ÖO na, siklal cad. yakýn konumdadýr. a þýn maz ü ze rin de bod rum ka+ze min ka+3 nor mal ka+ça ý ka lý bi na var dýr. 8 BB no lu da i re dub leks da i re dir an cak da i re i çi mer di ven ip al e di le rek a ra bö lü me ka pa ýl mýþ ve i ki ay rý da i re ha li ne ge i ril miþ ir. Üs ka ýn gi ri þi mer di ven boþ lu ðun da dýr. Bi na nýn a li min yum doð ra ma lý gi riþ ka pý sý, mer di ven ler mer mer kap lý, mer di ven kor ku luk la rý a li min yum doð ra ma lý dýr. er di ven boþ lu ðu nun du var la rý al çý ü - ze ri ne sa en bo ya lý dýr, bi na 1 yýl lýk bir bi na dýr. Bi na ü ze ri ah þap ça ý lý ve ü ze ri ki re mi kap la ma lý dýr. a i re brü 240 m 2 a lan lý dýr. Bi na a san sör süz o lup da i re ler de ý sý ma bi rey - sel do ðal gaz ý sý ma lý dýr. l ka a ki da i re 120,00 m 2 a lan lý 2 o da, 1 sa lon, 1 mu fak, ban - yo, wc, an re, 2 a de bal kon dan o luþ mak a dýr. Is lak ze min ler 1.ka li e se ra mik kap la ma - lý dýr. a lon, o da lar da ze min la mi nan par ke kap la ma lý dýr. a lon o da lar ve mu fak a du - var lar da al çý kap la ma, kar on pi yer ve as ma a van ve spo ay dýn la ma mev cu ur. a i re gi riþ ka pý sý çe lik, dýþ cep he ka pý ve pen ce re le ri PVC doð ra ma lý, iç ka pý la r i se de ko ra if ah þap ka pý dýr. u fak ez gâ hý wer za li, do lap lar F ha zýr do lap o lup 1.sý nýf ýr. Üs ka a ki da i re al ka a ki da i re i le ay ný ö zel lik le re sa hip ir. ek far ký e ra sý nýn ol ma sý dýr. U la þý mý ra ha,, P, Be le di ye hiz me le rin den ya rar lan mak a dýr. os yal yön den er cih e di len ye ni yer le þim a lan la rýn dan dýr. UUU : icare a la nýn da, bi i þik ni zam da, ka a de di 4, bi na yük sek li ði 12,50 m ar ka bah çe me sa fe si 3,00 m, bi na de rin li ði i mar yö ne me li ði 28. mad de o la rak be lir len miþ ir. a þýn maz ü ze rin de ki bi na i mar pla ný na uy gun o la rak ya pý laþ mýþ ýr. IY : ,00 L aýþ Baþl. aai : 10:00:00 aýþ Biiþ aai : 10:10:00 1- aýþ günü yukarýda yazýlý saaler arasýnda dliye arayý a: 1, 101 olu aýþ Odasý Z L ad re sin de ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý ný geç - mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ýy la gü nü yu ka rý da ya zý lý sa a ler a ra sýn da d li ye a ra yý a: 1, 101 o lu a ýþ O da sý Z L i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik - ar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr - ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz - sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2)- rýr ma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de pey ak - çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Yüz - de 18 V, el la li ye har cý, i ha le am ga pu lu, a pu sa ým harç ve mas raf la rý a lý cý ya a i - ir. Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. 3)- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak ir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay - laþ ýr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- haleye ka ý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re iy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len 5)- Þarna me, i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði ak ir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. d la rý na eb li ga ya pý - la ma yan il gi li le re ga ze e i la ný eb li ga ye ri ne ge çer li dir. 6)- aýþa iþ i rak e den le rin Þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (.. 126) Yönemelik Örnek o: 27 (*) lgililer abirine irifak hakký sahipleri de dahildir. B: ZL 2. C ÜÜLÜÐÜ (ÞIZ L ÇI I LI) es mi lan lar lan.gov.r'de. 2011/1876. Örnek o: 64 Bir borçan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda evsafý belirilen, sanbul ili Bakýrköy ilçesi apu icil üdürlüðüne kayýlý; 1-) Bakýrköy-Yenimahalle- Haboyu Caddesinde 1082 da 87 parselde kayýlý m 2 mikarlý dükkâný olan 84. apý numaralý bahçeli kargir evin ½ hissesinin amamý L. uhammen bedelle aþaðýda belirilen saýþ gününde 'saaleri arasýnda, 2-) Bakýrköy ilçesi Þenlik ahallesi Basýnköy lif okaka apunun 952 da 27 parselde kayýlý lif sokakan 5. dýþ kapý numarasý alan 1230.m 2 mikarlý arsa dahilinde ka irifaký esisli Villa enger parmanýnda 10/80 arsa paylý 230.m 2 mikarlý 1. ka ( 6 ) nolu baðýmsýz bölümün amamý L uhammen bedelle aþaðýda belirilen saýþ gününde saaleri arasýnda ve açýk arýrma sureiyle saýþa çýkarýlmýþ olup Þekerbank..Þ. lehi ne 1. de re ce de L. po ek mev cu ur, UUU : Bakýr köy Be le di ye Baþ kan lý ðý mar ve Þe hir ci lik ü dür lü ðü nün gün 2968 sa yý lý ya zý sý dos ya da mev cu o lup, sa ý þa ko nu gay ri men kul le rin bu lun du ðu ma hal le ko nu a la nýn da kal mak a ol du ðu be lir il miþ ir, de ay lý bil gi si dos - ya sýn da dýr. HL HZI UUU : a ý þa ko nu a þýn maz la rýn e fer ru a lý bil gi si dos ya da mev - cu bi lir ki þi ra po run da be lir il di ði gi bi o lup, a þýn maz la rýn bu lun du ðu ma hal le rin al ve üs ya pý sý a mam lan mýþ, her ür lü be le di ye ve sos yal im kân lar dan is i fa de e de cek ko - num da, a na ar er ü ze rin de ve ci va rý is ka na el ve riþ li dir. BLÐ: þ bu i lan a pu kay dýn da ki il gi li le re eb li ðe gön de ril miþ o lup, eb lið im kân - sýz lý ðý ha lin de i la nen eb lið ye ri ne ka im o lu nur. IÞ ÞLI :1-) Birinci açýk arýrma 05/06/2012 gün sa a le ri a ra - sýn da B I ÖY 10. C Ü Ü LÜ ÐÜ ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len mu ham men be de lin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý mec mu u nu i le sa ýþ ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç mek kay dý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i - se, en çok arýranýn aahhüdü baki kalmak kaydýyla gayrimenkul 15/06/2012 gün saa le ri a ra sýn da Ba kýr köy 10. c ra ü dür lü ðün de i kin ci ar ýr ma ya çý kar ý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ak dir e di len kýy me in % 40'ý ný geç me si þar ýy la en çok ar ý ra na i ha le o lu nur. 2-) rýr ma ya iþ i rak e de cek le rin ah min e di len mu ham men be de li nin % 20'si nis be - in de pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn "...þar sýz, ke sin ve sü re - siz..."e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr a yý lý a nu nun 1. mad de si ge re ðin - ce "...dö viz..." e mi na o la rak ka bul e dil mez. a ýþ pe þin pa ray la dýr, a lý cý ya 10.gü nü geç - me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir, % 18 o ran da V'si, dam ga res mi, a pu a lým har cý nýn ya - rý sý, ah li ye ve es lim mas raf la rý a lý cý ya a i o lup bi rik miþ ver gi ler i ha le be de lin den ö de - nir. el la li ye üc re i ma lý sa ý la na a i ol du ðun dan i ha le be de lin den sa yýl mak ü ze re ya sal sü re si i çe ri sin de i ha le a lý cý sý a ra fýn dan ö denecekir. 3-) poek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný fa iz ve mas raf la ra da ir o lan id di a la rý ný da - ya na ðý bel ge ler le bir lik e 15. gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir - de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ýr ma dan ha riç u u la cak ýr. 4-) aýþ bedeli hemen ve ya ve ri len müh le i çe ri sin de ö den mez i se,.nun 133.mad - de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ha le nin fes hi ne se bep o lan üm al ý cý l ar ve ke fil le ri ek - lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ay rý ca e - mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul dür ler. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn da i re miz ce ah sil o lu nur. 5-) Þarname, ilan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re miz de açýk o lup mas ra fý ve ril di ði ak dir de is e yen a lip li ye bir ör ne ði gön de ri le bi lir, 6-) aý þa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin 2011/1876 sas. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Ba - kýr köy 10. c ra ü dür lü ðü ne baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 24/04/2012 B: C. BIÖY / BUL 10. C ÜÜLÜÐÜ' (GYUL ÇI I LI) es mi lan lar lan.gov.r'de. OY O: 2012/35 alima. GYULÜ C-IY--VFI ÞIZI PU YI: ekirdað li, armaraereðlisi lçesi, argaburunyolu evkii, 7 Pafa, 8897 Parsel sayýlý, 29258,25 m 2 yüzölçümlü aþýnmazda 720/67260 arsa paylý 1 Blok (6) nolu dubleks villa saýþa sunulmuþur. ÞIZI HL HZI UUU: a þýn maz m lak Ban ka sý nýn ko nu la rý i çin de yer al mak a dýr. a þýn ma zýn bu lun du ðu si e çok gü zel ba kým lý bir a il kö yü hü vi ye in - de dir. üm sos yal e sis le ri mev cu ur. Bah çe dü zen le me si son de re ce gü zel dir. Yol la rý as fal ve ki li aþ la rý i le kap lý o lup, üm al ve üs ya pý hiz me le ri mev cu ur. a þýn maz 195,00 m 2 in þa a a la ný na sa hip ir. Bu lun du ðu yer si e nin ar ka kýs mýn da o lup, spor a lan - la rý na ya kýn dýr. Ba yýn dýr lýk s kan Ba kan lý ðý'nýn 2011 yý lý ya pý yak la þýk bi rim ma li ye le ri ne gö re I I I. ý nýf gru bu ya pý la ra gir mekedir. UUU: armaraereðlisi Belediye Baþkanlýðýndan; Bulunduðu ahalle: ereaðzý ah. okaðý: 7015 ok., %: 0.20, %: 0.50, Þ ZI:, B YÜLÐ :9.50, B LÐ: roki, Ö BHÇ F: 5, Y BHÇ F: 3, BHÇ F :h/2 olarak imar durumunun mevzuaa uygun olduðu bildirilmiþir. L IY : ,00.L. ÞIZI IÞ GÜ V L: Birinci saýþ gün ve saai : arihinde saa: arasýnda; kinci saýþ gün ve saai : arihinde saa: arasýnda; IÞ ÞLI: 1. aýþlar yu ka rý da a yin e di len gün ve sa a ler de Ð L C Ü - Ü LÜ ÐÜ' a çýk ar ýr ma su re i i le ya pý la cak ýr. Bi rin ci ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rýn mec mu u nu ve sa ýþ ve pay - laþ ýr ma mas raf la rý ný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra ný nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ý i le a yin e di len ay ný yer ve sa a ler de i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa ýþ mas - raf la rý ný geç me si þar ý i le % 40'ýn üs ün de en çok ar ý ra na i ha le o lu nur. Böy le faz la be - del le a lý cý çýk ma dý ðý ak dir de sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2. rýrmaya ka ý la cak la rýn, ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. L L L - Y, PU I H CI V ÞI ZI Y I O Ð B Þ V G BOÇ - L I H L B L Ö. H L G V G, PU LI H CI V Ð V G U B L L O LI CI Y. Y I C H L Y V L G L H L LI CI I O L C I. 3. poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (+) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4. aþýnma zý sa ýn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ i rak e me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi a lep e dil miþ ol sa bi le, sa ýþ be de li ni der hal ve ya. 130.mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. a þýn maz ken di si ne i ha le e di len kim se sü re sin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý ip al e di le rek, ken di sin den ev vel en yük - sek ek lif e bu lu nan kim i se arz e miþ ol du ðu be del i le al ma ya ra zý o lur sa o na; ra zý ol - maz ve ya bu lun maz i se he men ar ýr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar ýr ma il gi li le re eb lið e dil me yip, yal nýz ca sa ýþ an en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye i ni lir. Bu ar ýr ma da ek li fin. 129.mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar ý i le a þýn maz en çok ar ý ra na i ha le e di lir. ha le ye ka ý lýp da ha son ra i ha le be del le ri ni ya ýr ma mak su re i i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri üm be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel sil me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn da i re miz ce ah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le e mi na be de lin den a lý na cak ýr. 5. Þarna me, i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6. aýþa iþ i rak e den le rin þar na me yi ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le da i re mi ze baþ vur - ma la rý i lan o lu nur. 7. Uygulama ay ký rý lý ðý ne de niy le a la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa ýþ be de li nin.138md. cüm le sin de i po ek a la cak lý sý na ö den me si du ru mun da il gi li le rin sa ý þý a kip e de rek.142.md. gö re, þi ka ye ve ya i i raz la rý o lan la rýn bu hak ký ný 7 gün i - çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz e me le ri. 83, 100, 142, 151,.789, 777.md. gö re ay rý ca i la nen eb lið o lu nur. 8. aýþ ilaný ilgi li le rin er nis, dos ya ve a pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne eb li ðe gön - de ril miþ o lup, eb li ga ya pý la ma yan il gi li le re iþ bu sa ýþ i la ný nýn...'nun 127. md. ge re - ðin ce L B L G ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur (.126) Yö ne me lik no: 27 (+) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de dâ hil dir. B: C. ÐL C ÜÜLÜÐÜ (ÞIZI ÇI I LI) es mi lan lar lan.gov.r'de.

13 Y HZILY: Hayreddin kmen BULC CU 13 ÇGL BULC B'deki merika yerlisi Bir nehrimiz Zâviyeler ýva ile kaplamak Gemi duraðý llah'ýn bir ismi Bir binek ehdili llah'ýn bir ismi Bir noa Cakalý sihza ekleyen efika B arança bir aþ kþi bir neba Favori Uygun vaziye, av Haya sahipleri B'de bir eyale O (llah) Bir iþe usa, kýdemli olan ýhhae faydalý, saðlýklý af, hâlis Hainlik Bir hayvan efakaçi resmî araç Bühan 'daki zâ (Bediüzza man...) Bir hadis âlimi olaylý anlama Halk eseri zmir'de bir sem uzu sesi Yeersiz Bir kürk hayvaný Usanmak Bir soru eki iyah Yerine geirme enk dizisi n azýndan odyum sembolü öpek ansýzlýk odyum sembolü ýcak yemek lâhî ikaz an baðý olan yakýn olun üsü amaryum sembolü ürk müziðinde bir makam esan gibi Girdap e olmayan hesap Çanakkale'de bir ilçe Bir peynir cinsi lzheimer hasasý, ma'uh Vukua gelen, hâdise ahýl ozu ülk kullanma bedeli omþu bir devle Bir aradeniz yemeði Beyaz Haným ismi Bir iþare sýfaý skiz, plan çizim Bir nida Vâlide Hayâ Bir çokluk eki Gark olma lâve Bir baðlama edaý Yaramaz, harekeli çocuk Büyük çalýþma sehpasý L HZ Yan daki karelerde bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. LL: HOC, ULL, OO, ÜH, ÜZZ, PLO, Z, BB, HL,,, ÇFÇ, L, F,, Ç, VF, ÇÇ, POCI, UY, ÞÇI, ÇYCI,, H, BOYCI,, POL, H, P, O. Ð Þ OZ BULC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? V lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. L O I H H O C C P O C I O P Ç P Z O Y O C O L O L Ü H Ç P Ü Y Ç L O P Ç H B B Ö L U Z F L Ç B Þ Z I C Y Ç L V U B O Y C I I F F L C UU BULC L Yandaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. L I L I C L O Y Y L B B U F L Ð O U U H U P Ü B L V Þ C L L B U B L P U U U V Þ F 9 F F Y: Yandaki resimde kaç ane ayýcýk var acaba? ayar mýsýnýz? ÞLL Yandaki þekiller çif çifir. adece bir anesi ekir. builabilir misiniz? CVP: Y: 10 ane ayýcýk var. GZL 1'den 28'e kadar olan nokalarý çizgiyle birleþirerek gizli resmi oraya çýkarýr mýsýnýz? L HZ 3 Harfli: CÜZ,, Þ, O,, I, PL,, Z. 4 Harfli: ÞF, ZI,, LF, B, OZ, H, Z, ÞI, C, II, LP, C, ÞUL, YHU, F, VL, CVPL: ÇGL: oldan aða: 1-Has 2- ýzýlýrmak 3- Zevaya- a 4- ývamak- þ 5- Liman- fa 6- dl- skor- k 7- ehdikar- ub 8- auf- z- Brü 9- Fiyakalý- Uþþak 10- lay- aid ursi 11- en- Laakal 12- ebraska- h 13- Þah- ýhhi- Vaka 14- umak- - Un 15- ma- kraba Y 16- nonim- r 17- emeralý 18- u- asa 19- eniz- Irak. Yukarýdan þaðýya: 1- - Fa- þ 2- ýzýlderili- s 3- Zevilhaya- Hu 4- ývam- uayen 5- Lama- fk- esai- e 6- Hýyane- s- Býkmak 7- ara- kala- h- nemi 8- m- kazý ilahi- Omuz 9- nafor- asiane 10- ILI,,. 5 Harfli: F, Y, ÞÜUL, OYLI, ZF, L, F,,, U, V, Ö, ÞF, ZH, OU,, L, ÞII, VL, UF, YU, ZL, LHH, FZ. aþar- Bunak- ira 11- urþu kavurmasý 12- Büþra- na- Lar 13- aslak- Bama 14- k- i- Haþarý. UU BULC: oldan: FL, L. Yukarýdan: F, L. ÐÞ:,,,,,, V.

14 CU PO Y F IÞI PO FU BOL F YO U U U LU PO U GÖ Þ H V, H YO. Ü Y Fu bol Fe de ras yo nu in er ne si e sin de ön ce ak þam sa a de ik u ru lu im za lý bir a çýk la ma ya yýn lan dý. Ö ze le þu gö rüþ ler di le ge i ril di: FF Yö ne im u ru lu sevk ya zý sýn da þi ke ve eþ vik pri mi id di a la rýn dan söz e dil miþ se de, ku ru lu muz ca bu id di a lar in ce le nir ken es pi o lu nan ba zý ey lem le rin e ik ku ral ih la li o la rak de ðer len di ri le bi le ce ði ve ku ru lu mu za sev ki nin uy gun o la ca ðý be lir il miþ ir. u ru lu mu za sevk ya pýl dý ðý ak ir de a ný lan ey lem ler e ik ku ral ih la li yö nün de de de ðer len di ri le bi le cek ir. lk ra por 26 kla sö rün in ce len me sin den o lu þu yor du. Biz ler op lam 70 kla sö rü in ce le dik. Þüp he li le rin ya zý lý be yan la rýy la ye in me dik, on lar la kar þý lýk lý gö rüþ me ler ger çek leþ ir dik. u ru lu muz, yap ý ðý in ce le me ve de ðer len dir me ler so nun da, mü sa ba ka lar da ki ey lem ler ba ký mýn dan il gi li ba zý ki þi ler hak kýn da, þi ke, þi ke e þeb bü sü, eþ vik pri mi ve ya eþ vik pri mi ne e þeb büs þüp he si nin mev cu o lup ol ma dý ðý ve bu ki þi le rin ey lem ve dav ra nýþ la rý nýn ku lüp le - re i za fe si nin müm kün o lup ol ma dý ðý ba ký mýn dan ka na a e u laþ mýþ ýr. Öe yandan Fu bol Fe de ras yo nu ik ku ru lu'nun þi ke ve eþ vik ka ra rýy la il gi li ver di ði ra po ru, ür ki ye Fu bol Fe de ras yo nu n al ya'da ya pa ca ðý i ki gün lük kamp a de ðer len di re cek. ik u ru lu'nun 720 say fa lýk ra po ru nu a lan FF yö ne im ku ru lu a ri hi ka rar i çin i ki gün n al ya'da kam pa gi re cek. porx'in ha be ri ne gö re, dün sa a 17.00'de n al ya'da op la na n yö ne im ku ru lu nun op lan ý sý cu mar e si gü nü de sü re cek. ün ak þam sa a le rin de kur may la rýy la bir lik e ik u ru lu'nun 720 say fa lýk ra po ruy la bir lik e n al ya'ya gi den baþ kan Yýl dý rým e mi rö ren sa bah ic ra ku ru lu i le ilk op lan ý sý ný ger çek leþ ir dir ken son ra 17.00'de ki yö ne im op lan ý sýy la dos ya yý üm yö ne im ku ru lu ü ye le riy le pay la þa cak. FF yö ne i mi nin, ik u ru lu a li ma ý'nýn 7. ad de si ge re ði dý ge çen ku lüp le rin PF'ya sev ki ne ge rek gö rül me miþ ir. di ye ce ði ileri sürüldü. F.BHÇ C' ÇL? F ÇIL BLYO FBHÇ u lü bü'nün, U F ve ür ki ye Fu bol Fe de ras yo nu'na kar þý U lus la ra ra sý por ah kim ah ke me si'nde (C) aç ý ðý da va dan fe ra ga e me si sa rý-la ci ver li a raf ar la rýn ep ki si ne ne den ol du. Fe ner bah çe li a raf ar la rýn o luþ ur du ðu ''12nu ma ra.org'' web si e sin den, ''Fe ner bah çe por u lü bü Yö ne im u ru lu'na'' baþ lý ðýy la ya pý lan a çýk la ma da, da va dan ne den ge ri çe kil di ði ne i liþ kin ku lüp yö ne i mi nin en ký sa sü re de ba sýn op lan ý sý dü zen le ye rek, ca mi a yý ay dýn la ma sý ge rek i ði vur gu lan dý. çýk la ma da ö ze le, ''Her fýr sa a e þek kür e i ði niz a raf ar e þek kür de ðil, a min kar bir a çýk la ma bek li yor. Bu bü yük a raf a ra bir gö nül bor cu nuz var. C da va sý nýn ne den ge ri çe kil di ði ne i liþ kin en i ve di þe kil de bir ba sýn op lan ý sý ya pý la rak bu ku lü bün 25 mil yon ne fe ri ay dýn la ýl ma lý dýr'' de nil di. Ö e yan dan Fe ner bah çe, ü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nun 3. haf a sýn da Be þik aþ i le 29 i san Pa zar gü nü ya pa ca ðý ma çýn ha zýr lýk la rý na baþ la dý. Zi ra a ür ki ye u pa sý'nda ar de mir a ra büks por'u 2-0'la e le ye rek a dý ný fi na le yaz dý ran sa rý-la ci ver li ler, a ra ver me den der bi mü ca de le si nin ha zýr lýk la rý na Fe ner bah çe Can Bar u e sis le ri'nde sar ver di. a ka lýk la rý ne de niy le ku pa ma çýn da oy na ma yan eh me o puz, Be kir r e gün ve Yo bo'nun an ren man da a kým la bir lik e ça lýþ ý ðý, ow ve lex'in e da vi le ri nin sür dü ðü, dün kü maç a be li ne dar be a lan er dar e si mal'ýn i se e da vi ol du ðu a çýk lan dý. a ka lý ðý sü ren e zer Öz ürk'ün a kým dan ay rý ça lýþ ý ðý, çif ka le maç sý ra sýn da sol di zin de að rý his se den Öz gür Çek'in i se ed bir a ma cýy la id ma ný ya rý da bý rak ý ðý bil di ril di. Bodrum-uþadasý eabýnda meydana gelen kazada 2 sporcu yaralandý. 6 P LHZL 48. Cum hur baþ kan lý ðý ür ki ye Bi sik le u ru'nun Bod rum-u þa da sý a ra sýn da ki 6. e a býn da mey da na ge len ka za da, 2 bi sik le çi ya ra lan dý. Bod rum s ke le ey da ný'nda sar ý ve ri len u run, ay nar mev ki sin de ki 10. ki lo me re sin de a zak bi sik le çi s san Ba ze yev i le al yan bi sik le çi Le o nar do Gý or da ni vi ra jý a la ma ya rak düþ ü. Yer de sü rük le nen bi sik le çi ler den s san Ba ze yev ba ca ðýn dan, Le o nar do Gý or da ni i se om zun dan ya ra lan dý. Ya ra la nan spor cu lar, Bod rum ev le Has a ne si'ne kal dý rýl dý. ki bi sik le çi nin sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu, e da vi le ri nin sür dü ðü bil di ril di. ü per Fi nal'de son 4 karþýlaþma ön ce si 42 pu an la li der li ði ni sür dü ren Ga la a sa ray, 40 pu an la ken di si ni a kip e den Fe ner bah çe'nin li der lik kol u ðu na o ur ma fýr sa ý el de e me me si i çin, rab zon dep las ma nýn dan galibiyele dön mek zo run da. FOOÐF:. G.Y BZO' YIPIZ Ö YO ÜP FL ÞPYOLU GUBU' 3. ÇI BUGÜ PL BZOPO' OU OLC I-I- IZILI II Y PU YBI HÜLÜ YO. ÜP Fi nal Þam pi yon luk Gru bu 3. haf a ma çýn da bu gün dep las man da rab zons por'la kar þý la þa cak li der Ga la a sa ray, bu zor lu dep las man dan ka yýp sýz dön me yi he def li yor. on ma çýn da Fe ner bah çe'ye ye ni le rek þam pi yon luk yo lun da ö nem li bir a van aj yi i ren ve pu an far ký nýn 2'ye in me si ne en gel o la ma yan sa rý-kýr mý zý lý a kým, rab zons por'a kar þý ga lip ge le rek ye ni den mo ral ka zan mak is i yor. ü per Fi nal'de son 4 maç ön ce si 42 pu an la li der li ði ni sür dü ren Ga la a sa ray, 40 pu an la ken di si ni a kip e den Fe ner bah çe'nin li der lik kol u ðu na o ur ma fýr sa ý el de e me me si i çin, rab zon dep las ma nýn dan ka yýp sýz dön mek zo run da. a rý-kýr mý zý lý e kip, nor mal se zon da yap ý ðý her i ki maç a da rab zons por'a kar þý ye nil gi yü zü gör me di. e zo nun ilk ya rý sýn da ki maç a ra ki bi ni dep las man da 3-0 ye nen ''Cim Bom'', ürk e le kom re na'da ki ma çý i se 1-1 be ra ber lik le nok a la dý. GÖZL LÇU ' rab zons por-ga la a sa ray ma çýn da sa rý-kýr mý zý lý a raf ar la rýn gö zü, se zo nun so nu na ge lin me si ne kar þýn gi de rek yük se len form gra fi ðiy le dik ka i çe ken el çuk nan'da o la cak. e zon ba þýn da rab zons por'dan sa rý-kýr mý zý lý e ki be ge len ve ek nik di rek ör Fa ih e rim'in de ðiþ mez le ri a ra sý na gi ren el çuk nan, ver di ði gol pas la rý nýn ya ný sý ra, a ý ðý 12 gol le de sa rý-kýr mý zý lý a kým da Jo han l man der'le bir lik e en faz la skor ü re en i sim du ru mun da. el çuk nan, nor mal se zo nun ilk ya rý sýn da yi ne dep las man da ya pý lan maç a rab zons por'a kar þý çok þýk bir fri kik go lü kay de miþ i. Ga la a sa ray'da ek nik di rek ör Fa ih e rim'in, son Fe ner bah çe kar þý sýn da sa ha ya sür dü ðü 11'i, rab zons por ma çýn da de ðiþ ir me si bek len mi yor. Hü se yin v ni ker a dý'nda sa a 19.00'da baþ la ya cak rab zons por-ga la a sa ray ma çý ný ha kem Bü len Yýl dý rým yö ne e cek. FBHÇ V B YBYO ÜP Fi nal Þam pi yon luk Gru - bu'nda 29 i san Pa zar gü nü Be þik - aþ'ý a ðýr la ya cak Fe ner bah çe, e ze li ra kip le ri ne kar þý son yýl lar da a dý - köy'de ki lig maç la rýn da ye nil gi yi a - de a u nu u. a rý-la ci ver li ler, Fe - ner bah çe Þük rü a ra coð lu a - dý'nda ki lig kar þý laþ ma la rýn da Ga la - a sa ray'a 12, Be þik aþ'a i se 7 maç ýr mað lup ol ma dý.''a rý a nar ya lar'', bü yük a raf ar des e ði al ýn da oy - na dý ðý a dý köy'de ki lig der bi le rin de Ga la a sa ray'ý son 12 maç an 10'un da ye nip, 2'sin de be ra be re ka lýr ken, Be þik aþ i le yap ý ðý son 7 maç an 4'ü nü ka zan dý, 3'ün de be ra be re kal - dý ve e ze li ra kip le ri ne ken di e vin de se vin me fýr sa ý a ný ma dý. Fe ner - bah çe, a dý köy'de ki lig maç la rýn da Ga la a sa ray'a son ye nil gi si ni 22 - ra lýk 1999, Be þik aþ'a i se 17 i san 2005 a ri hin de al dý. Ömar þýk'ýn formasýný giydiði Chicago Bulls, son maçýnda kendi evinde emih rden'in akýmý Cleveland Vavaliers'i yendi. B'de normal sezon sona erdi U lu sal Bas ke bol Li gi'nde (B) nor mal se zon, ön ce ki ge ce oy na nan 13 kar þý laþ may la a mam lan dý. Lo kav ne de niy le bu yýl 66 maç ü ze rin den oy na nan nor mal se zon da o ðu on fe ran sý'ný Chi ca go Bulls, Ba ý on fe ran sý'ný i se an n o ni o purs li der a mam la dý. Hi da ye ür koð lu'nun for ma sý ný giy di ði Or lan do a gic o ðu on fe ran sý'ný 6, nes an er'in oy na dý ðý U ah Jazz i se Ba ý on fe ran sý'ný 8'in ci sý ra da a mam la ya rak, pla yoff bi le i ni al dý. r san l ya so va lý il wa u ke e Bucks i le e mih r den li Cle ve land Ca va li ers i se kon fe rans la rýn da ilk 8'e gi re me di. Ö mer þýk'ýn for ma sý ný giy di ði Chi ca go Bulls, pla yoff'a Phi la delp hi a 76ers i le kar þý la þa cak. Ba ý on fe ran sý'nýn li de ri an n o ni o purs i se U ah Jazz i le mü ca de le e de cek. Or lan do a gic i se In di a na Pa cers i le eþ leþ i. ÞPYOLU GUBU Bugün: rabzonspor-galaasaray (vni ker - eyircisiz) 29 isan Pazar: Fenerbahçe-Beþikaþ (Þükrü aracoðlu) VUP LG GUBU Bugün: sanbul BÞB-ivasspor (aürk Olimpiya) 29 isan Pazar: skiþehirspor-bursaspor (skiþehir aürk) PO OO UPI Grubu bugün: arabükspor-amsunspor (ecmein Þeyhoðlu) 29 isan Pazar: nkaragücü-orduspor (nkara 19 ayýs) B Grubu bugün: edical Park nalyaspor-gazianepspor (ardan ) FF 1. LG Bugün: aralspor-gazianep BÞB (aral adý) 29 isan Pazar: Çaykur izespor-giresunspor (Yeni ize Þehir) arþýyaka-boluspor (lsancak) onyaspor-danaspor (onya aürk) asýmpaþa-ayseri rciyesspor (. ayyip rdoðan) enizlispor-khisar Belediyespor (enizli aürk) Bucaspor-Gözepe (zmir aürk) avþanlý Linyispor-lazýðspor (avþanlý da) akaryaspor-güngörenspor (akarya aürk) V' BUGÜ arabükspor-amsunspor: Lig V aralspor-gazianep BÞB: sanbul BÞB-ivasspor: Lig V aiserslauern-ormund: Haber oke-rsenal: Lig V Wigan-evcasle Unied: Lig V rabzonspor-galaasaray: Lig V orwich-liverpool: Lig V oman-apoli: uro Fubol LCO' FL COÞUU U F v ru pa Li gi'nde Va len ci a'yý ilk maç a ki 4-2'lik sko run ar dýn dan rö vanþ a da 1-0 ye ne rek fi na le ka lan le i co ad rid'in a raf ar la rý, ad rid'de ki ep un ey da ný'nda ku la ma lar yap ý. ki s pan yol a ký mý nýn mü ca de le e i ði ve mil li fu bol cu r da u ran'ýn da for ma giy di ði ad rid e ki bi, dep las man da ki i kin ci ma çý da ka za na rak a dý ný fi na le yaz dýr dý. le i co ad rid'in el de e i ði ba þa rý la rýn ar dýn dan ku la ma la rýn ad re si o lan ken mer ke zin de ki ep un ey da ný'nda, Va len ci a ma çý nýn bi iþ dü dü ðüy le bir lik e bu lu þan bir grup a raf ar, bu kez ku pa da fi na le kal ma yý ku la dý. Gü ven lik gö rev li le ri, o la sý o lay la ra kar þý a ri hi mey dan çev re sin de ön lem ler a lýr ken, mey dan da ki a ný i çin de ö zel ko ru ma ko ri do ru ku rul du. Çe þi li e za hü ra lar la a kým la rý nýn ba þa rý sý ný ku la yan kýr mý zý-be yaz lý a raf ar lar, le i co ad rid'de for ma gi yen r da u ran'a ö zel e za hü ra lar yap ý lar. Coþ ku lu ku la ma lar es na sýn da her han gi bir o lay çýk ma dý ðý bil di ril di. o man ya'nýn baþ ken i Bük reþ'e, 9 a yýs'a oy na na cak fi nal ma çýn da bir di ðer s pan yol a ký mý h le ic Bil ba o i le v ru pa Li gi ku pa sý ný mü ze si ne gö ür mek i çin mü ca de le e de cek le i co ad rid, a ri hin de 6 kez v ru pa u pa sý'nda fi nal oy na mýþ ý. ad rid em sil ci si, son o la rak 2010 yý lýn da Ham burg'da oy na nan v ru pa Li gi fi na lin de n gi liz a ký mý Ful ham'ý 2-1 ye ne rek ku pa yý ka zan mýþ, da ha son ra o na co'da ki v ru pa ü per u pa sý'nda da n er'i 2-0 mað lup e miþ i. leico adrid UF'da final oynayacak.

15 Y L - ÐLI CU 15 UCUZ OU ÐLIIZ OLBL HJY O ÜLY OUI ÐLIÐII OLUUZ LÐ ÖYLY Y LOCIL V PCIL OI BÞI HY Ö, UCUZ OUI ÐLIIZ OLBLCÐ Þ. Y Lo kan a cý lar ve Pas a cý lar O da sý Baþ ka ný Hay re in ö se, ha va la rýn ý sýn ma sýy la sa ýþ la rý ar an don dur ma ko nu sun da va an daþ la rý u yar dý. ö se, hij ye nik or am da ü re il me yen don dur ma nýn in san sað lý ðý ný o lum suz e ki le di ði ve gý da ze hir len me le ri baþ a bir çok has a lý ða sebep ol du ðu nu i fa de e i. U cuz don dur ma - nýn sað lýk sýz o la bi le ce ði ne de i þa re e i. Hay re in ö se, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ha va la rýn ý sýn ma sý i le sof ra la rýn vaz ge çil me zi o lan don dur ma nýn, be sin de ðe ri yük sek o lan ve ö zel lik le i çer di ði kal si yum, fos for, pro e in ri bof la vin B2, vi a mi ni i le dör mev sim ye nil me si ge re ken ö nem li bir be sin ö ge si ol du ðu nu be lir i. H LI Ð Â V Y ÇI YI að lýk lý se rin le mek ve has a lýk la ra dâ ve i ye çý - kar ma mak i çin i þin eh li ki þi le rin ha zýr la dýk la rý don - dur ma la rýn ü ke il me si ge - rek i ði ne i þa re e den ö se, er - di ven al ý o la rak a bir e di len hiç bir gü - ven ce si ol ma yan, hij ye ne dik ka e me - yen, a çýk a lan da sa ý lan don dur ma la rýn sað lýk a çý sýn dan da cid dî bir eh li ke o luþ u - ra bi le ce ði ni u nu ma mak ge re kir. or mal sa ýþ fi ya ý nýn al ýn da sa ý lan don dur ma la - rýn ir de len me si ge rek i ði ni an la an ö se, ay rý ca don dur ma sa an ve i mal e den ki þi - le rin a rým l ü dür lü ðü nden don dur ma sa a bi lir, ü re e bi lir ruh sa ý nýn bu lun ma sý - na dik ka e dil me si ni is e di. ay se ri / ci han þý sýz ço cuk kal ma sýn ZU U l Halk að lý ðý ü dü rü Cum hur Hak ký Çan ka ya, 5 yaþ al ýn da ek sik a þý lý ve a þý sýz ço cuk kal ma ma sý i çin ça lýþ ma baþ la a - cak la rý ný söy le di. r zu rum l Halk að lý ðý ü dü rü Cum hur Hak ký Çan ka ya þý Haf a sý dolayýsýyla yap ý ðý a çýk la ma da, bir a kým fa a - li ye ler dü zen le ye cek le ri ni bil dir di. Çan ka ya, op lu mun a þý la ma ko - nu sun da far kýn da lý ðý ný ar ýr mak is e dik le ri ni be lir i. Çan ka ya, op lu mun a þý la ma ve a þý i le ko ru nu la bi lir has a lýk la ra kar þý bil gi - len di ril me si ve ön ce lik le 5 yaþ al ýn da ki ek sik a þý lý ço cuk la rýn a þý la - rý nýn a mam lan ma sý ve e riþ kin ler de a þý lan ma a le bi ni ar ýr ma yý a maç la dýk la rý ný ak ar dý. Çan ka ya, he def le ri ne u la þa bil mek i çin; sek ör ler a ra sý iþ bir li ði i le a þý la ma nýn ö ne mi ve ço cuk luk dö ne mi a - þý ak vi mi ko nu la rýn da bil gi len dir me ya pý la ca ðý ný i fa de e i. y rý ca bü ün a i le he kim le ri a ra fýn dan a þý ka yý la rý nýn göz den ge çi ri le ce ði bil gi si ni de ver di. Bu na gö re a þý sýz ve ya a þý sý ek sik ço cuk lar es bi e di le cek. Ge niþ le il miþ Ba ðý þýk la ma Prog ra mý kap sa mýn da yü rü ü - len has a lýk kon rol prog ram la rý nýn sra e ji le ri ko nu la rýn da sað lýk per so ne li nin de du yar lý lýk la rý ar ý rý la cak de di. r zu rum / ci han Yüzyýlýn beyin cerrahý, Hadis-i Þerif i haýrlaý BY CHLI BLÐ C YÜZYILI BY CHI ÇL POF.. GZ YÞGL GÖ ZH V B Ç LI ÜZGÜ B HYL ÜÜ. Be yin Cer rah la rý Bir li ðin ce Yüz yý lýn Be yin Cer ra hý se çi len Prof. r. Ga zi Ya þar gil, düz gün bir ha ya sü ren le rin u zun yýl lar ya þa ya bi le ce ði ni söy le di. Ö zel e di ca na n er na i o nal n ka ra Has a ne si nde dü zen le nen op lan ý da, be yin cer ra hi sin de ki ge liþ me ler ko nu sun da bil gi ler ve ren Ya þar gil, ga ze e ci le rin çe þi li ko nu la ra i liþ kin so ru la rý ný cevap la dý. Be yin ve si nir cer ra hi sin de ki ge liþ me ler le il gi li bir so ru ü ze ri ne Ya þar gil, bu a lan da bü yük i ler le me ler ol du ðu nu be lir e rek, Bil has sa bi lim sel ek no lo ji ve en düs ri nin ge liþ me siy le eþ his e çok bü yük ge liþ me ler ol du. e re de ne var, ne o la bi lir, ne ya pa bi li riz di ye da ha i sa be li gö re bi li yo ruz de di. Z L Ð I I ÜZ GÜ H Y Zin de li ði ni düz gün ha ya ý na borç lu ol du ðu nu bil di ren Prof. r. Ga zi Ya þar gil, sað lýk lý bir haya i çin ken di ha ya ýn dan yo la çý ka rak þu avsiye ler de bu lun du: ç ki, si ga ra iç mem. Her sa bah da kal kar, ak þam gi bi ya a rým. Faz la ye me me ye dik ka e de rim. a bah i yi kah val ý e de rim. Öð len çok de fa a me li ya lar da ol du ðum i çin ha fif bir þey ler ye rim. k þam la rý da da ha zi ya de mey ve, sa la a ve ha fif ye mek ler ye rim. PY G B Z () OF Y I Ç, Y I O L C I IZ Þ ÐLILI bes len me nin de ö ne mi ne i þa re e den Ya þar gil, ç ki yi ve si ga - ra yý ka i ye le ka bul e mi yo rum. Pey gam be ri miz, sof ra dan ya rý aç ya rý ok kal ka cak sý nýz de miþ. Gü zel bir söz. Faz la mi de yi dol dur ma yýn di yor. Hay - van lar bi le faz la ye mez. ik ka e me miz lâ zým. Faz la yað lý, bal lý, þe ker li ol ma ya cak. On dan bin bir has a lýk lar or a ya çý ký yor þek lin de ko nuþ u. Zih nin genç kal ma sý i çin ne ler ö ne rir si niz? so ru su na Ya þar gil, O da a bi a ýn si ze ba ðýþ la dý ðý, gen ler de o lan. Bi zim a i - le de çok i yi ha fý za mýz var dýr. O nu i - yi u mak i çin yal nýz mes le ðim le il gi li de ðil, çok e de bi ya, fel se fe, a rih o ku rum. uh e lif ko nu - la ra gi re cek si niz, bir ne v'î bey - ne id man ya par gi bi, ek a - raf lý de ðil. Be yin on dan hoþ - la ný yor. Be yin i çe ri sin de 100 mil yar dü þü nen, his se den, ka rar ve ren hüc re var. On la - rýn her bi rin de de e le - fon ba ðý var. Ye ni si ni de ku ra - bi li yor. Bir de on la ra yar dým e - den mil yar lar ca hüc re var. e mu az zam bir ya pý bu. çi miz de ne is ek ler var. Bey nin muh e lif prog ram la rý o la bi li yor. n ka ra / a a POF.. GZ YÞGL

16 Y Y OUYUCULI YI OPLI Ü VÂ O LU UZ: ÞU BL I LÂ BI Ç YÜ GÜ Â LÂI Â I O L C I Y H ÇIBÞ CU omali ye Zübeyir Gündüzalp u uyusu OL U IIIII G Y Y Y OUYUCULI LI OPLIÐI YILL OL ZÜBY GÜÜZLP U UYUUU ÇI. a bah na ma zý na ge len ce ma a e sü sür pri zi I Po la lý il çe sin de u lu o ðum Haf a sý dolayýsýyla sa bah na ma - zý na ge len ca mi ce ma a i ne sü ik ram e - dil di. Po la lý þa dam la rý er ne ði (PO L - ) u lu o ðum Haf a sý faaliye le ri kap sa mýn da Po la lý da 20 ca mi de, sa bah na ma zý na ge len va an daþ la ra 2,5 li re lik þi þe ler ha lin de sü da ðý ý. PO L Yö - ne im u ru lu Ü ye si Ce va U zu ner, der - nek o la rak u lu o ðum Haf a sý dolayýsýyla her haf a bir faaliye yap ýk la - Polalý þadamlarý erneði ulu oðum Hafasý faaliyeleri kapsamýnda Polalý da 20 camide, sabah namazýna gelen vaandaþlara 2,5 lirelik þiþeler halinde sü daðýý. FOOÐF: CH rý ný be lir i. U zu ner, bu ür faaliye le rin bir lik, be ra ber lik, kar deþ lik duy gu la rý nýn ge liþ me si ne, op lum da hu zu run en üs se - vi ye le re u laþ ma sý na ve si le o la ca ðý ný i fa de e i. Hz. u ham med'in (asm), iz za li me de, maz lû ma da yar dým e din ha di si ni ak - a ran Ce va U zu ner, Biz, mil le o la rak bir lik, be ra ber li ði ve kar deþ li ði mi zi e sis e i ði miz za man l lah e su lü'nün (asm) e ma ne i o lan s lâm a ve ur ân a da ha i yi sa hip çý ka bi li riz. de di. n ka ra / ci han r me nek Ye ni s ya o ku yu cu la rý, n san Hak ve Hür ri ye le ri n sa nî Yar dým Vak fý (HH) a ra cý lý ðýy la yak la þýk 3 bin 500 do la ra mal o lan su ku yu su nu o ma li de aç ýr dý. Hiz me ver me ye baþ la yan ku yu ya rah me le a nýl ma ya ve si le ol ma sý ü mi di i le Zü be yir Gün dü zalp u u yu su a dý ve ril di. GZZ yayýnlanan haberden ekilenen rmenek Yeni s ya o ku yu cu la rý, o ma li de, Zü - be yir Gün dü zalp a dý ný ver dik le ri su ku yu su nu aç - ý. Geç i ði miz yýl aç lýk ve ku rak lýk o ma li de had saf ha ya u laþ mýþ ý. ç lýk ve ö lüm ha ber le rinin ya - yýn lan ma sýy la ül ke miz de o ma li i çin yar dým kam - pan ya la rý dü zen len di. y ni ve nak di op la nan yar - dým lar da ha son ra o ma li de ki ih i yaç sa hip le ri ne u laþ ý rýl dý. Gý da yar dým la rý bir çok o ma li li ço cu ðun ve halkýn aç lýk - an öl me si ni ön le di. u sý kýn ý sý - nýn çok bü yük bo yu la ra var dý ðý o ma li de bir ku yu dan 5 bin ki þi - nin su ih i ya cý ný kar þý la dý ðý ha - be ri ni ga ze e miz den o ku yan r - me nek Ye ni s ya o ku yu cu la rý ken di a ra la rýn da yar dým op la ya - rak bir su ku yu su aç ýr ma ka ra rý al dý. Bu karardan sonra okuyucularýmýz, n san Hak ve Hür ri - ye le ri n sa ni Yar dým Vak fý (HH) a ra cý lý ðýy la yak la þýk 3 bin 500 do la ra mal o lan su ku yu su - nu o ma li de aç ýr dý. Bu ay dan i - i ba ren hiz me ver me ye baþ la - yan ku yu ya rah me le a nýl ma ya ve si le ol ma sý ü mi di i le Zü be yir Gün dü zalp u u yu su a dý ve ril di. HH, r me nek Ye ni s ya o - ku yu cu la rý na ku yu ya a i çer çe ve li fo oð raf lar ve a - çý lýþ bil gi le ri i le bir e þek kür bel ge si gön der di. h i yaç sa hip le ri nin yü zü nü gül dü rü yor lar en on se yi a dýn ec li si ve ars Be le di - ye si nin ge çen yýl baþ la ý ðý Giy mi yor san Giy dir kam pan ya sý ih i yaç sa hip le ri nin yü zü nü gül dü rü yor. am pan ya i le muh ar lýk lar a ra fýn dan be lir le nen ih - i yaç sa hip le ri ne gi yim yar dý mý ya pý lý yor. am pan ya hak kýn da bil gi ve ren ars Be le di ye Baþ ka ný ev za Boz kuþ Giy mi yor san Giy dir kam pan ya sý nýn her ke - sin be ðe ni si ni ka zan mýþ bir pro je þek li ne gel di ði ne söy le di. Baþ kan Boz kuþ, Baþ a kam pan ya nýn de - vam lý lý ðý ný sað la yan a dýn ec li si Baþ ka ný mýz i - ca ve ren, ka mu gö rev li le ri, em ni ye men sup la rý, es naf la rý mý za ve ü ni ver si e öð ren ci le ri ne ek rar ek - rar e þek kür e di yo rum. de di. en on se yi a dýn ec li si Baþ ka ný i ca ve ren i se pro je le ri nin büün hý zýy la de vam e i ði ni i fa de e i. ars / ci han Gö çer ler yay la la ra çýk ma ya baþ la dý O yýl la rýn en çe in ký þý nýn ya þan dý ðý Bi lis e ha - va la rýn ya vaþ ya vaþ mev sim nor mal le ri ne dön me - siy le gö çer ler yay la la ra çýk ma ya baþ la dý. Yay la lar - da ki ka rýn e ri me siy le çev re il ler den bir çok gö çer, hay van la rý nýn ve ri mi ni ar ýr mak a ma cýy la Bi lis e a kýn e i. Bi lis in a van u ki ve Hi zan il çe le ri a ra sýn da ki yay la la ra yer le þen gö çer ler den Ya vuz lan, Her se ne ha va lar ý sýn ma ya baþ la dý mý i ir, Ba man, Hak kâ ri ve ar din den çý kýp bu ra la ra ge li yo ruz. Bu ra da ki ha va hay van cý lýk i çin da ha ve - rim li o lu yor. al dý ðý mýz di ðer il ler çok sý cak. Yaz dö nem le rin de Bi lis in ha va sý se rin ol du ðu i çin hem bü yük baþ hem de kü çük baþ hay van la rýn ve - ri mi i çin çok da ha i yi. de di. Bi lis / ci han 46 yýl dýr gö nül gö züy le gö rü yor! GÜÜÞH o rul il çe sin de ya þa yan 63 ya þýn - da ki a lim Þa hi ner, 46 yýl dýr gör me me si ne rað men büün ih i yaç la rý ný ken di si kar þý lý yor, ha a kom þu la - rý na da ba zý iþ le rin de yar dým cý o lu yor. om þu la rý na a i av ü fe ði nin ka za ra a eþ al ma sý ve saç ma la rýn göz - le ri ne i sa be e me si so nu cu 17 ya þýn day ken her i ki gö zü de gör me ye e ne ði ni kay be den Þa hi ner, il çe ye bað lý Gü müþ uð ö yün de kar de þi ve ye ðen le ri i le ya - þý yor. Bir gör me en gel li o la rak ya þa dýk la rý ný an la an a lim Þa hi ner, ge çir di ði ka za dan son ra dün ya sý nýn ka rar dý ðý ný an cak yü re ði nin a çýk ol du ðu nu söy le di. Þa hi ner, Her ne yap ýy sam el le rim le yap ým. l le rim göz le rim gi bi gel di ba na. öy de or man dan ka ýr la o - dun a þý yo rum, bað dan, bah çe den, bos an dan seb ze - le ri mi zi ka ýr la a þý yo rum. az ma, bal a, ke ser le re ra - ha lýk la sap ya pa bi li yo rum de di. Gü müþ ha ne / a a

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Hükümeti eleþtirdi vaatlerde bulundu

Hükümeti eleþtirdi vaatlerde bulundu SiyahMaviKýrmýzýSarý OSMANLI DAN KALAN TAPULAR BÝLE YOK EDÝLDÝ YAKILAN BOSNA NIN DEÐÝL, DÜNYANIN KÜLTÜREL MÝRASIYDI Ha be ri say fa 10 da MÝNARELERÝ 50 ÞER METRE YÜKSEKLÝÐÝNDE HOLLANDA NIN EN BÜYÜK CAMÝÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝGARADA RESÝMLÝ UYARI GÜNLERÝ BAÞLIYOR Ha be ri say fa 16 da TÜRKÝYE DE DÝYABET RÝSKÝ ARTIYOR Ha be ri say fa 15 e KÜTÜPHANEYE GÝDENLERÝN SAYISI DÜÞTÜ TEKNOLOJÝ, KÝTABA OLAN ÝLGÝYÝ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE SiyahMaviKýrmýzýSarý BÜÜK DÐÞKLKLR OLUOR HUZURU SRSIOR ÞHRLÞM KLM VURUOR L Ç LTÞM TV GL uhaberi sayfa 6 da uhaberi sayfa 12 de GRÇKT HBR VRiR S I BHTII MFTHI, MÞVRT V ÞÛRÂDIR IL: 42 6 MIS 2011 CUM/ 75

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı