Tarikatlar, ABD ve AKP LEFKE'NÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarikatlar, ABD ve AKP LEFKE'NÝN"

Transkript

1 VIP'teki polis memurunun baþýnda patladý kabak! Diplomatlarýn yoklanmadýðýný bilmezmiþ! Þimdi de bu polisi cezalandýrmaya hazýrlanýyorlar... Bize göre madalya vermeliydiler oysa! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Haziran 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3469 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý PROFESYONEL TETÝKÇÝNÝN GÜNLÜÐÜ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ADAYI TEKERLEKLERLE BÝRLEÞTÝRMEK Erdoðan Baybars LEFKE'NÝN KARÞI ÇIKIÞI Ali Osman Tarikatlar, ABD ve AKP Yalçýn Okut Cezalarýný neden ben de çekeyim? Dolgun Dalgýçoðlu KIBRISLITÜRKLERÝ HÝÇE YAZMAK Mehmet Levent TC Büyükelçiliði ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, VIP teki olaya iliþkin haberimizi doðrulayarak nihayet açýklama yaptýlar... Ancak bu açýklamalar hayret uyandýrdý... Diplomat için Ya bu ne? Elçilik mensuplarýna ucuz benzin n Kýbrýs Türk Petrolleri 17 Haziran 2011 tarihinden itibaren TC elçilik mensuplarýna yarý fiyatýna akaryakýt satýþý kararý aldý... n Mali Ýþler Þefi Tuðçe Kiriþoðlu ile Ticaret ve Ýdari Ýþler Müdürü Ergün Karagil benzin istasyonlarýna yaptýðý duyuruda elçilik mensuplarýna satýþýn hangi fiyat üzerinden yapýlacaðýný bildirdi... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta VIP han kapýsý TC Büyükelçiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, diplomatlarýn bagajlarýnýn açýlmasýnýn mevzuata aykýrý olduðu belirtildi ve Olay muhtemelen görevli polis memurunun protokol mevzuatý ve uygulamalarý hakkýnda bilgi eksikliðinden kaynaklandý denildi... n Ýki diplomatýn bagajlarýnýn x-ray tarama cihazýndan geçirildiði, daha sonra ise görevli polis memurunun bagajlarýn açýlmasýnda ýsrar ettiði kaydedilen açýklamada, olay yerine gelen polis amirinin duruma müdahalesiyle elçilik mensuplarý ile çantalarýnýn yoklanmadan geçiþine izin verildiði belirtildi... n GKK tarafýndan yapýlan açýklamada ise Viyana Sözleþmeleri ne atýfta bulunularak, diplomatlarýn yoklanmama hakkýna sahip olduðu savunuldu ve olayla ilgili olarak soruþturma baþlatýldýðý bildirildi... n 4. sayfada DAÜ de kýlýçlar çekildi n DAÜ bugün büyük olaylara sahne olacak... Hem mezuniyet töreni var, hem de kararlý bir eylem... Tüm Maðusa halký ayakta... Eyleme siyasi partilerle Sendikal Platform da destek veriyor... n Maðusalý iþadamlarý DAÜ kurumlarýný iþletme teklifini dün Vakýf Yöneticiler Kurulu na sundular... Teklif Doða Koleji nin teklifinden daha cazip... n Maðusa Belediyesi de dün ilkokul ve koleji devralmaya hazýr olduðunu resmen bildirdi. Vakýf Yöneticiler Kurulu Baþkaný Eþber Serakýncý ya gönderdiði yazýda Oktay Kayalp, Halkýmýzýn öz varlýðý olan DAÝ ve DAK ý devralmaya talibiz dedi... n 3, 6 ve 7. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: Az laf, tatlý hayat n2. sayfada

2 YAYLA KÖYÜNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Elektrik Kurumu bugün orta gerilim havai hatlarýnda yapýlacak çalýþmalar nedeniyle Yayla köyü ve bölgedeki tesis ile su motorlarýnda elektrik kesintisi yapýlacaðýný açýkladý. Açýklamaya göre, kesinti saatleri arasýnda yapýlacak. HIRSIZLIK OLAYLARI Gazimaðusa'da bir evin kapýsýný kýrýp içeri giren, eþyalarý evin önüne çýkarýp 15 çeyrek cumhuriyet altýný ve 7 bin 500 TL'yi çalan 2'si kadýn 5 kiþi suçüstü yakalandý. Polis bültenine göre, önceki akþam sýralarýnda meydana gelen olayda Ý.D (E- 49), K.D (K-46), N.D (K-20), N.D (E- 19) ve M.D (E-35) tutuklandý. Girne'de de Serpil Özgentürk'e ait evden ziynet eþyalarý, Yukarý Bostancý'da da Hicret Cami'nin kule kýsmýndaki kilise çaný çalýndý. ÇEK UYRUKLU KADIN ERCAN'DA UYUÞTURUCU HAPLA YAKALANDI Ercan Devlet Havaalaný'nda Çek Cumhuriyeti uyruklu 32 yaþýndaki kadýnýn üzerinde 998 adet uyuþturucu madde içeren hap bulundu. Polis bültenine göre, önceki gün sýralarýnda meydana gelen olayda, J.R isimli kadýn ve olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan H.M (E-33) tutuklandý. RAHÝME'NÝN ÖLÜM NEDENÝ DOÐUÞTAN KALP SORUNU Vadili'de önceki gün aniden hayatýný kaybeden 19 yaþýndaki Rahime Tanýþman'ýn doðuþtan gelen kalp sorununun yol açtýðý akciðer ödemi ve oksijen yetersizliðinden öldüðü belirlendi. Polis bültenine göre, genç kýzýn ölüm nedeni dün Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde otopsiyle tespit edildi. RUM SAHTE KÝMLÝKLE YAKALANDI 31 yaþýndaki Rum P.T, önceki gün Metehan Kara Giriþ Kapýsý'nda bir Yunan vatandaþýna ait sahte kimlikle yakalandý. Sözkonusu Rum yanýnda, sahte kimlik sahibi D.B (E-21) de tutuklandý. 80 DÖNÜM ANIZ, 120 BALYA, 500 AÐAÇ YANDI Gaziköy-Erdemli arasýnda 100 dönümler mevki diye bilinen bölgede önceki gün sýralarýnda çýkan yangýnda, özel arazide 80 dönüm anýz ve 120 adet balya ile devlete ait yaklaþýk 500 çam ve akasya aðacý yandý. NÝHAT ELMAS VEFAT ETTÝ Türk-Sen'in Genel Baþkan Vekili Nihat Elmas, geçirdiði ani bir rahatsýzlýk neticesinde dün vefat etti. Türk-Sen Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Nihat Elmas için bugün saat 10.00'da Türk- Sen Genel Merkezi'nde tören düzenlenecek. TATLISES, SEVENLERÝNE EL SALLADI Ýbrahim Tatlýses, tedavi gördüðü Darüþþafaka Ömran ve Yahya Hamuloðlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin terasýna çýkarak, sevenlerine el salladý. Alýnan bilgiye göre, bir grup Tatlýses hayraný, sanatçýnýn tedavi gördüðü merkezin önüne gelerek, kurban kesti. Daha sonra grup davul-zurna eþliðinde halay çekerken, Tatlýses de baþýnda bir beyaz þapkayla merkezin terasýna çýkarak sevenlerine el salladý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'nin Müsteþarý bir bavul mücevher ile Türkiye'ye gitmek üzere Lefkoþa gümrüðünden geçerken bir gümrük memuruna takýlmýþ. Anlaþýlan o ki memur cahil cüheyla takýmýndan biri. Bire gafil, bir Büyükelçilik mensubunun bavulunun gümrükten geçerken açýlamayacaðýnýn bilmeden nasýl o göreve getirildin? Elçilik mensuplarýnýn her þeyi gümrüksüz alma haklarýnýn olduðunu nasýl bilmen sen? Böyle bir skandal 1960'dan 1974'e kadar Kýbrýs Cumhuriyeti'nin gümrüðünde bile yaþanmadý. Bilebildiðim kadarýyla Türk subaylarý da muafýdý gümrükten o dönemde. Urumun Türk diplomatýna, subayýna, tanýdýðý gümrük muafiyeti hakkýný sen, nasýl Müsteþar Bey'in elinden almaya kalkýþýrsýn! Yoksa sen yaseminsin? Nasýl akýldýr be bu akýl? Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nin Türkiye'nin iþgali altýnda olduðunu da mý bilmezsin? Kimdir ya be senin muallimin? Nasýl verdi sana "geçti" karnesini. Doðruya doðru... Ben Türkiye'nin diplomatlarýnýn, ya da askerlerinin "Urum"gümrüðünden hiç þikayet ettiklerini duymadým. Urum gümrük memurlarýndan da 'ün öncesinde toplumlararasý görüþmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini Prof. Aldýkaçtý temsil ederdi. O nedenle çok sýk gelir giderdi Kýbrýs'a. Türkiye'den her geldiðinde boþ gelir, her gittiðinde da birkaç valitsa yükünan giderdi. Kendisine birkaç defa rastladým hava alanýnda vatanýna giderken. Rum gümrükçü hiçbir zaman Prof. Aldýkaçtý'ya "aç valitsaný" demedi. Sadece kendi aralarýnda, Aldýkaçtý'yý görünce hafifçe gülüþürler ve birbirlerine "bai baldo fortigo" (Kamyon gene gidiyor) derlerdi. Þaka-maka ama AZ LAF, TATLI HAYAT cehaletin bu kadarý da fazladýr. Be deligannýcýk! Ne mücevheri yahu? Diplomatlarýn, ve Türk subaylarýnýn bu memlekette adam öldürmeleri bile suç deðildir. Yeter ki öldürdüðü Kýbrýslý olsun. Bir yanlýþlýk yapýp da Kýbrýslý yerine bir Türkiyeliyi öldürürsa iþ deðiþir o zaman. Aslýnda, Birleþmiþ Milletler askerleri da sahiptir bu dokunmazlýða. Yeri gelmiþ iken söyleyim da ne olur ne olmaz? Tecrübe ile öðrendim bunu... Bakýn, mesela Kemal Coþkun (Kenan Coygun) Türkiye'nin bir albayý idi. Kýbrýs'a Bayraktar olarak gönderildi ama diplomat olarak kaydedildi. Türkiye Büyük Elçiliði'ne baðlý gösterildi. Birisi ihbar etti Yorgacis'e (Cumhuriyet'in Ýçiþleri Bakaný). Ne oldu? Sadece gazetelerde resmi ile yayýnlandý. O gadar. Kaþýndan bir gýl bile sökemediler. Alpay'ý vurdu öldürdü gerkçesi ile 1974'ün öncesinde toplumlararasý görüþmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini Prof. Aldýkaçtý temsil ederdi. O nedenle çok sýk gelir giderdi Kýbrýs'a. Türkiye'den her geldiðinde boþ gelir, her gittiðinde da birkaç valitsa yükünan giderdi. Kendisine birkaç defa rastladým hava alanýnda vatanýna giderken. görevden alýndýðýnda Kemal Coþkun, elini sallaya sallaya, silahý ve bombalarýyla "Rum" gümrüðünden geçti da kimse dur demedi. "Vatandaþýmýzý öldürdün, katilsin, seni yargýlayacaðým" diyemedi Makarios'un mekanizmasý? Evet, elçilikler öyledir. Dokunulmazdýr personeli. Gümrükten muaftýr arasýnda Türk subaylarýný atandýklarý yerlere götüren, genelde yabancý elçilerdi. Elçiliklerin bir da "Kurye"leri vardýr. Kurye torbasý... O da dokunulmazdýr. O kurye torbalarýnda az silah taþýnmadý. Karþý taraf da bilirdi bunu. Nerden bilirdi? Kendinden. Yorgacis (Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Ýçiþleri Bakaný) da kurye çantasý ile, Yunanistan'daki askeri darbeye karþý kullanýlmak üzere bomba yollamadý mý? Epey uzattýk lafý gene. Oysa Kýbrýslý "loya lia zoi ðlica" (Az laf, tatlý hayat) der. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý PROFESYONEL TETÝKÇÝNÝN GÜNLÜÐÜ Beni öldürmeye gelen adama neden bilet kesip de geri göndermiþim? Sorulan birinci soru bu... Söyleyim... Herþeyden önce onun buradan gidip gitmediðine emin olmak istedim... Ve de samimi olup olmadýðýna... Bize anlattýklarýna yüzde yüz inandým mý? Hayýr... Ama itiraflarýndan da yalnýz benim deðil, tüm arkadaþlarýmýzýn etkilendiðini söylemeliyim. Böyle bir zorunluluðu yoktu... Neden bu itiraflarý yaptýðýný da pek anlayamadým... "Herkesin bir vicdaný var" dedi bize... Buna inanmak, inanmamaktan daha aðýr basýyor... Ýnanmak isterim en azýndan... Ýkinci soru þu: -Sizden bir uçak bileti koparmak için bu yola baþvuran sýradan biri olamaz mý? Kesinlikle hayýr... Onun bol parasý ve kredi kartlarý da vardý... Bizden de parasal bir yardým istemedi... "Aç mýsýn? Birþeyler söyleyelim" diye teklif ettiðimde de reddetti. Uçak biletinin parasýný da talep etmedi bizden... Zaten bunu da arkadaþlarýmýzdan birinin kredi kartý ile hallettik... Ona parayý deðil, internetten alýnan bileti verdik... Bizden ayrýldýktan sonra doðru havaalanýna gitti... Ve uçaða binip Kýbrýs'ý terketti... Bileti bizim almamýzý istemesindeki amaç baþkaydý... Ýstanbul'da kendisini görevlendirenlere bizimle gelip konuþtuðunu kanýtlamak istiyordu. Hatta bizden birlikte çektirdiðimiz fotoðraflarý da istedi... Onlarý da verdik. Üçüncü soru þu: -Neden polise haber vermediniz? Neden haber verelim ki? Polise çok mu güvenimiz var? Bugüne kadar gazetemizi bombalayanlarý ve kurþunlayanlarý yakaladý da þimdi onu da mý yakalayacak? En son kapýmýza gelip iki kurþun sýkan kiþi Adana'da gezip tozuyor... Oradan telefon da açýyor bize... Elindeki bilgi ve delilleri satmak için pazarlýk yapýyor. Adý belli, yeri belli, telefonu belli... E, hani polis arayýp soruyor mu onu? Telefonda ona da sordum zaten bunu... -Polis peþine düþtü mü hiç? -Düþmedi, dedi... Kýbrýs'ta tabancayý ona kimlerin verdiðini de söyledi bana... Onlarý da yazdým gazetede... Ama bizim polis onlarý da hiç umursamadý... Ýfade almadý... Ve tutuklamadý... Bu durumda bu polise nasýl güvenilebilir ki? Polise haber versem ve polis de gelip onu tutuklasa... Karakola götrürüp ifadesini alsa... O da bize söylediklerini inkar etse ne olacak? Ya da inkar etmese birþey olacaðý mý var? Tüm bunlarý bize yapanlarýn eli-kolu uzun olduðuna göre, bu mesele de örtbas edilecek deðil mi? Bir telefon gelecek bir yerlerden... Ve bu iþ de kapanýp gidecek... "Yaþadýðýmdan öðrendiðim bir þey var" der þair... Biz de çok þey öðrendik bugüne kadar yaþadýklarýmýzdan... Ýkinci tetikçimiz hiç benzemiyordu birincisine... Profesyonel bir tetikçi olduðu belliydi her halinden... Çok soðukkanlýydý... Ve konuþmasý da çok düzgündü... Ýçimizdeki sýradan bir Türkiyeliden farklýydý... Siyasi inançlarý da vardý ayrýca... Vurup vurmama kararýný vermeden önce telefonda dört saat konuþmuþ Türkiyedekilerle... Pazarlýkta anlaþamadýlar bana kalýrsa... Büyük bir olasýlýkla Türkiye'dekiler, "Ýþ bittikten sonra parayý alýrsýn" dediler, o ise peþin istemiþ olabilir... Ýþi bitirmeden önce yani... Herhalde paranýn bankaya yatmasý gerekiyordu... Ancak yatmadý... Bu da onun onlara karþý güveninin sarstý ve boþu boþuna kendini riske atmadý... Ne de olsa yakalanýrsa, yirmi yýl hapis yatmak da vardý iþin ucunda... Yayýnýmýzdan sonra polis bize gelip bu tetikçiyi sormadý... Sormasýna da gerek yoktu zaten... Bugüne dek görevini yapmayan yetkililerin bunu sormaya yüzü mü var?

3 AFRÝKA dan mektup... BU AYRICALIÐIN HÝKMETÝ NE? Kýbrýs Türk Petrolleri yönetimi karar almýþ. TC Büyükelçilik mensuplarýna ülkemizdeki akaryakýtý 'Özel' tarifeden satacak... Ucuza... Neredeyse yarý fiyatýna... Kimin aklýna esmiþse esmiþ ve elçilik mensuplarýna böyle bir kýyak yapmaya karar vermiþ... Kýbrýs Türk Petrolleri Genel Müdürlüðü'ne baðlý Mali Ýþler Þefi Tuðçe Kiriþoðlu ile Ticaret ve Ýdari Ýþler Müdürü Ergün Karagil imzalarýyla bir yazý gönderilmiþ büyükelçiliðe, indirimli tarifeyle ilgili olarak... Saptanan fiyatlar iletilmiþ... Ayrýca Lefkoþa'daki Mak Petrol ile Macila Petrol'a da yapýlmýþ bunun daðýtýmý... Buna göre tarifi þöyle: Kurþunsuz benzin 95: 1,672 TL/litre. Kurþunsuz benzin 97: 1,689 TL/litre. Gazyaðý: 1,731 TL/litre. Motorin: 1,721 TL/litre. Euro Dizel: 1,786 TL/litre. TC Büyükelçilik mensuplarý 17 Haziran 2011 tarihinden itibaren akaryakýtý bu tarifeden satýn alacak iþte... Nasýl? Beðendiniz mi? Herkesin sýrtýna ülkemizde yeni kamburlar yüklenirken, bazýlarýna da talih böyle gülümsüyor... * Bu akaryakýtý bir de halkýmýz kaça satýn alýyor, ona bakalým þimdi... Kurþunsuz benzin 95: 2.75 TL/litre. Kurþunsuz benzin 97: 2.79 TL/litre. Gazyaðý: 2.55 TL/litre. Motorin: 2.55 TL/litre. Euro Dizel: 2.75 TL/litre... * Ýþte böyle sevgili okurlar... Hani derler ya, "Kendi yer salkýmý, halka verir talkýmý", bu da böyle... Bu ayrýcalýk... Bu özel tarife ne? Elçilik mensuplarý çok mu düþük maaþ alýyor? Karþýlayamýyorlar mý giderlerini? Nerden icap etti bu þimdi? * Geçtiðimiz hafta Ercan'daki VIP salonunda yaþanan olayla ilgili Büyükelçilik ile GKK'nýn yaptýklarý açýklamalarý bugün ibretle okuyacaksýnýz gazetemizde... Kabak dürüst bir polis görevlisinin baþýnda patlamýþ... Ve bu dürüstlüðünün cezasýný çektirecekler þimdi ona... Adam bol miktarda mücevher farketmiþ diplomatýn bagajýnda... Açtýrmasýn mý? Ama Büyükelçilik ile GKK'ya bakýlýrsa açtýramazmýþ... Diplomatlar için han kapýsý mý VIP? Ne isterlerse geçiriler mi? Ýsterlerse eroin, kokain de mi geçirirler?.. GKK Viyana Sözleþmeleri'ne atýfta bulunmuþ bir de... Uluslararasý anlaþmalarý nasýl da hatýrlarýz iþimize gelince... Elçilik mensuplarýna ucuz benzin de mi Viyana Sözleþmeleri'ne göre? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE nýnce: "GAZÝMAÐUSA'NIN DEÐERLERÝ VE SOSYAL VAKAYI ÖNLEMEK ÝÇÝN TEKLÝF VERDÝK" Bir grup Gazimaðusalý iþ insaný, Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) üniversite öncesi eðitim kurumlarýna talip oldu. Ýþ insanlarý dün sabah DAÜ'ye giderek, Doðu Akdeniz Ýlkokulu (DAÝ), Doðu Akdeniz Koleji (DAK) ve Doðu Akdeniz Üniversitesi Kreþi'nin iþletmesini devralmak için baþvuru yaparak teklif verdi. Grup temsilcisi Hasan Ýnce, üzerinde "Vakýf Yöneticiler Kurulu; DAÜ Okul Öncesi Eðitim Kurumlarý Ýþletme Teklifi" yazýlý kapalý zarfý Vakýf Yöneticiler Kurulu'na vermek istedi. Vakýf Yöneticiler Kurulu'ndan kimsenin üniversitede bulunmadýðýnýn bildirilmesi üzerine alýndý belgesi karþýlýðýnda Evrak Birimi'ne teslim etti. Teklif sýrasýnda grup içerisinde yer alan iþ insanlarý Güneþ Güneþoðlu, Hüseyin Umay, Ahmet Noyan, Gökhan Gazioðlu, Hakan Gazioðlu, Burçin Döveç, Koral Bozkurt, Aykut Satvet, Vargýn Varer, Hüseyin Kayalp, Semral Erel, Ersan Daðlý ve Ahmet Zafer de hazýr bulundular. ÝNCE Teklifin yapýlmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýna açýklama yapan Grup Temsilcisi Hasan Ýnce, DAÝ ve DAK konusunda duyarlý olan Gazimaðusalý iþ insanlarý olarak bir araya geldiklerini, söz konusu eðitim kurumlarýný devralma konusunda da halktan büyük destek gördüklerini ifade etti.ýnce, DAK ve DAÝ'nin özelleþtirme sürecinin doðru yürütülmediðini ve bütün taraflara eþit þartlar sunulmadýðýný savunarak, bunu makul görmediklerini söyledi. KKTC SICAK HAVANIN ETKÝSÝNDE KKTC, bugünden itibaren 27 Haziran'a kadar alçak basýnç sistemi ile genellikle sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, periyot süresince hava sýcaklýðý genellikle mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, periyodun son günü ise normalleri civarýnda seyredecek. Maðusalý iþadamlarýndan daü için teklif Ýnce, konuyla ilgili olarak Cumartesi günü Baþbakan Ýrsen Küçük'ten randevu alarak konuyu görüþtüklerini kaydederek, Baþbakan'ýn;"teklifinizi yapýn" ifadeleri üzerine bugün baþvuru yaptýklarýný kaydetti. Ayný gün DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak ile de telefonda görüþtüðünü ve bugün için randevu istediðini kaydeden Ýnce, Öztoprak'tan teklif yapma gibi bir ihtimal olamayacaðý cevabýný aldýklarýný söyledi. Hasan Ýnce, "Rektör Öztoprak, eðitimden gelmediðimiz için teklif veremeyeceðimizi söyledi. Vehbi Koç da eðitimden gelen biri deðildi, ancak kurduðu üniversite eðitim profesyonelleri tarafýndan yönetilen Türkiye'nin gözde üniversitelerinden biri" þeklinde konuþtu. Ýnce, konuyu görüþmek için Vakýf Yöneticiler Kurulu Baþkaný Eþber Serakýncý'ya da ulaþmaya çalýþtýklarýný ancak ulaþamadýklarýný kaydetti.hasan Ýnce, bir kurumu yönetmek için uzman olmak gerekmediðini, uzman profesyonelleri iþ baþýna getirmek suretiyle bunun yapýlabileceðini, kendilerinin de bu þekilde davranacaklarýný kaydetti. Bir grup Gazimaðusalý iþ insaný olarak inanarak teklif verdiklerini söyleyen Ýnce, Gazimaðusa'nýn deðerleri ve sosyal vakayý önlemek amacýyla teklifte bulunduklarýný vurguladý. Doða Okullarý'yla imzalanan ön protokolün kamuoyuna yansýdýðýný ve protokolde DAÜ'ye ilk iki yýl için yüzde iki pay ayrýldýðýný kaydeden ince, "Biz teklifimizde bu rakamlarý yükselttik" diye konuþtu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Dedim valizini açar mýsýn söyledi yok yok Dedim bu mücevherler, dedi ne mücevheri? Dedim Dingo'nun haný deðildir bu yaðma yok Dedi "Ben sormadan girer çýkarým içeri" Ali OSMAN Periyodik LEFKE'NÝN KARÞI ÇIKIÞI Lefke Spor Kulübü'nün KOP nezdindeki giriþimleri tepkileri hem olumlu hem de olumsuz etkiledi... "KKTC kendilerine dar mý geldi" diyenlerin yanýnda, "Olmasý gerekeni yapýyor Lefke" diyenler daha fazla 'ten beri süren bir "ayaktopu" var burada... Birþeyler yapýlarak bugünlere gelindi... Gelinirken de futbol geliþeceðine geriledi... Geçmiþle bugünü yaþayanlar bir TV kanalýnda Ýbrahim Özsoy'un sunduðu ve ilgiyle izlenen "Futbol nostalji" programýnda aradaki farkýn deðerlendirmesini yapýyorlar... En basitinden seksenli yýllara kadar futbol seyircisi týklým týklým da olmasa sahalarýn tribünlerini, çevresini dolduruyordu... Hem de o günlerde çim deðildi sahalarýmýz, topraktý... Toz toprak içinde yetiþenlerin klasýnýn urubuna bugün ender futbolcular yetiþiyor... Lefke'nin, Lefkelilerin yaptýklarý bir baþkaldýrýdýr... Kime karþý? Haksýzlýða, adaletsizliðe karþý... Düzene, düzenin kendisine... Bunu da meydanlarda miting yaparak deðil de eyleme dönüþtürerek gerçekleþtiriyor... Þimdi herkes yollara düþtü... Ýrsen Küçük'ten, Kemal Dürüst'e, Ersin Tatar'a kadar... Lefkelilerin attýðý adým 1974 sonrasýnýn haksýzlýklarýna, adaletsizliklerine sportif bir karþý çýkýþtýr... Bu þut yýkacak mý bu adaletsizlik duvarýný, yoksa "barradan" mý dönecek, yakýnda göreceðiz... Telefon Dairesi satýþta... Elektrik Kurumu peþkeþ çekildi bile... Zamanýný bekliyorlar devretmek için... Koop-Süt'ün de satýldýðý açýklandý resmi olmasa da... Çalýþanlar, kurumun ayakta kalabilmesi için emeklilik ikramiyelerini ve tazminatlarýný baðýþladýlar, ancak hükümet reddetti... Ya satýlacak, ya satýlacak... DAÜ'ye ait DAÝ ve DAK'ta durum belli aslýnda... Ancak bir oyalamadýr gidiyor... Eylemcilerin pes etmelerini ve "ne halleri varsa görsünler" demelerini bekliyorlar... Sanayi Odasý'nýn Gala Yemeði'ne katýlan "TC Büyükelçisi" Halil Ýbrahim Akça, bir açýklama yaptý... Tam bir ev sahibi gibi... Ne dedi? KKTC'li ve TC'li yatýrýmcýlar arasýnda bir ayýrým yapýlmýyormuþ... Bu konudaki söylemlerin de yanlýþ olduðunu söyleyen Akça eleþtirilerde de bulundu... Satýlan þirketler ve kurumlarýn, satýcýsýnýn KKTC hükümeti olmadýðýný söylemek istiyor aslýnda Akça... Ve ayýrýmcýlýk yapýlmadýðýný Ýrsen Bey deðil de kendisi açýklamak zorunda kalýyor... Dolambaçlý söylüyor söyleyeceklerini, anlayan anlasýn diyor... Daha ne kadar dolandýrsýn sözlerini?.. "Kýbrýs'ýn sahipleriyiz" demeye getiriyor Akça Bey de ama biz parça parça taleplerden ileri gidemiyoruz... Ülkemizin bütününe sahip çýkabilseydik böyle rahat ve sahip edasýyla konuþabilecek miydi mikrofonlarýn karþýsýna geçip?.. KKTC dýþýndaki TC elçiliklerine bakýn bir kez... Deðil sözlerini, açýklamalarýný bile duymazsýnýz... Birkaç kývýlcým bozkýrý ateþledi! DAÜ, telefon, elektrik ve de Lefke... Lefke'nin þutu doksana takýlýr mý dersiniz? Takýlýrsa inanýn çok þey deðiþtirecek... Kalay YAYINIMIZ ÜZERÝNE BÜYÜKELÇÝLÝK AÇIKLAMA YAPTI Diplomatlar bagajý açmazmýþ n BÜYÜKELÇÝLÝK: "GÖREVLÝ POLÝSÝN BÝLGÝ EKSÝKLÝÐÝNDEN KAYNAKLANAN DURUM ÇARPITILARAK YANSITILDI" Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði, 17 Haziran Cuma günü Türkiye'ye gitmek üzere Ercan Havaalaný VIP salonuna giden Büyükelçilik görevlisi iki diplomatýn geçiþine izin verilmediðini, "Muhtemelen görevli polis memurunun protokol mevzuatý ve uygulamalarý hakkýndaki bilgi eksikliðinden kaynaklanan durumun, bazý basýn yayýn organlarýnda, çarpýtýlarak yer aldýðýný ve gerçek dýþý yorumlarda bulunulduðunu" belirterek, bu durumun üzüntüyle karþýlandýðýný açýkladý. TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nden yapýlan açýklamada, "Büyükelçilik mensuplarýmýzýn teamüllerin dýþýnda muhatap kalarak maðdur olduklarý bu tür uygulamalarýn tekrarlanmamasý amacýyla KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý nezdinde yazýlý giriþimde bulunulmuþtur" denildi. TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denildi: "17 Haziran 2011 tarihinde Türkiye'ye gitmek üzere Ercan Havaalaný VIP salonuna gelen Büyükelçiliðimizde görevli iki diplomatýn þahsi bagajlarý, olaðan uygulama çerçevesinde X-ray tarama cihazýndan geçirilmiþtir. Bilahare, görevli polis memurunca bagajlarýn açýlmasý istenmiþtir. Büyükelçiliðimiz Mensuplarýnýn bagajýn içeriðine iliþkin bilgi vermeleri ve kendilerinin KKTC'de görevli diplomat olduklarýný GKK DA AÇIKLAMA YAPTI GKK: Gerekli soruþturma baþlatýldý Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nde görevli iki diplomatýn cuma günü Ercan Havaalaný'ndan VIP statüsünde geçiþi esnasýnda bavullarýnýn aranmak istenmesi ile ilgili olarak Polis Genel Müdürlüðü'nce gerekli soruþturmanýn baþlatýldýðýný açýkladý. GKK Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, iddialarýn muhtelif gazetelerde KARAKOLLARDAKÝ ÝÞKENCE ARAÞTIRILIYOR Polis Örgütü Karakollarýnda Tutuklulara Ýþkence Yapýlýp Yapýlmadýðý Hakkýnda Meclis Araþtýrma Komitesi dün sabah toplandý. Toplantý UBP milletvekili ve Komite Baþkaný Mehmet Tancer baþkanlýðýnda saat 10.10'da baþladý. Komite toplantýsýnda, Mehmet Tancer baþkanlýðýnda UBP Milletvekili Mutlu Atasayan ile UBP Milletvekili Necdet Numan hazýr bulundu. Bugünkü toplantýda, davetli olarak bulunan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ile Polis Genel Müdürü Günay Özan dinlenecek. Baþýnda sadece görüntü alma olanaðý saðlanan komite toplantýsý basýna kapalý olarak devam etti. Rum futbol takýmýna Kýbrýslý Türk finansör Bir Kýbrýslý Türk milyonerin, mali destek de vererek, Güney'deki "Erimi Aradippu" isimli futbol takýmýnýn yönetiminde yer alma talebinde bulunduðu haber verildi. Alithia gazetesi, "Erimi Aradippu'ya Kýbrýslý Türk Finansör" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, adýný "Halin Kahit" olarak verdiði Kýbrýslý Türk'ün bu talebinin, Kulüp Baþkaný Lukas Fanieros tarafýndan doðrulandýðýný yazdý. Habere göre, Fanieros Rum tarafýnda yayýn yapan SuperSpor FM'e yaptýðý açýklamada, Sportday isimli yayýnýn dünkü sayýsýnda çýkan haberi teyit etti; Kýbrýslý Türk iþadamýnýn Baf kökenli olduðunu, futbolu hobi olarak gördüðünü, kulüp yönetimine katýlmak istediðini kendisine ilettiðini söyledi. Kýbrýslý Türk iþadamýnýn kulübe 200 bin VERÝMSÝZ MEMUR DEDÝNÝZ DE, AKLIMIZA GELDÝ Verimsiz memurlar iþten durdurulacakmýþ. Memurlarýn verimli olup olmadýðýný kim belirleyecek? Ya bu verim ölçümünü yapmaya kalkýþacak olanlarýn bizzat kendileri verimsiz ise ne yapacaðýz? Oturduklarý yerde kabarýk maaþlarýný cebe indiren müþavirler "verimsiz"dir de, onlarý evlerine postalayýp onlarýn yerine kendi yandaþlarýný yerleþtirenler çok mu "verimli"dir mesela? Bazen öyle iddialý cümleler kuruyor ki, KKTC Hükümeti'nin yetkilileri, ayýptýr söylemesi ama müstehcen yerlerimizle gülmekten baþka bir þey gelmiyor aklýmýza. hatýrlatarak, bizzat diplomatik pasaportlarýný ibraz etmelerine raðmen, ilgili polis memuru bagajýn açýlmasý yönünde ýsrarcý davranmýþ, mensuplarýmýzýn kapýdan geçiþine izin vermemiþtir. Büyükelçilik mensuplarýnýn ve çantalarýnýn geçiþi, ancak olay yerine bilahare intikal eden polis amirinin müdahalesiyle saðlanmýþtýr. Bilindiði üzere, 1961 tarihli "Diplomatik Ýliþkiler Hakkýndaki Viyana Sözleþmesi"nin 36. Maddesi ve KKTC'de yürürlükte olan 28/1983 sayýlý "Diplomatik Hak, Dokunulmazlýk ve Ayrýcalýklar Yasasý"nýn 4. Maddesi esas olarak "diplomatik ajanýn" kiþisel bagajýnýn aranamayacaðý hükmünü içermektedir. Büyükelçilik mensuplarýmýzýn teamüllerin dýþýnda muhatap kalarak maðdur olduklarý bu tür uygulamalarýn tekrarlanmamasý amacýyla KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý nezdinde yazýlý giriþimde bulunulmuþtur. 17 Haziran 2011 tarihinde Ercan Havaalaný VIP Salonunda vuku bulan olay yukarýda bahsedilen çerçevede gerçekleþmiþ olup, Muhtemelen görevli polis memurunun protokol mevzuatý ve uygulamalarý hakkýndaki bilgi eksikliðinden kaynaklanan durumun, bazý basýn yayýn organlarýnda, çarpýtýlarak yer almasý ve gerçek dýþý yorumlarda bulunulmasý üzüntüyle karþýlanmýþtýr." yer aldýðýna da dikkat çekilerek, "Diplomatik statü sahibi kiþiler ile ilgili düzenlemeler çok taraflý Viyana Sözleþmeleri ile düzenlenmiþtir. Ercan Havaalaný'ndan geçiþ sýrasýnda sözleþme hükümlerinin bilinmemesinden kaynaklandýðý anlaþýlan üzücü hadise ile ilgili Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan gerekli soruþturma baþlatýlmýþtýr" denildi. Euro vermeyi teklif ettiðini, bu meblaðýn kulüp için çok önemli bir meblað olduðunu söyleyen Fanieros, bunun, tek baþýna alabileceði bir karar olmadýðýný, bütün üyelerle birlikte karar verebilecekleri bir konu olduðunu söyledi. "Þu anda baþka alanlarda olduðu gibi, futbolda da Kýbrýslý Türklerle bu tür iþbirliklerine baþlamamýz gerektiði inancýndayým ancak ciddi þekilde ilgilenmeliyiz, çünkü ciddi bir konudur" diyen Fanieros'a; kulübe para vereceði için Kýbrýslý Türk iþadamýnýn kulüpte liderlik elde etmesinin söz konusu olup olmadýðý sorulunca ise, Fanieros, "E, hayýr. Kendisine dümeni vermemiz söz konusu deðil" dedi. Gazete Kýbrýslý Türk iþadamýnýn talebinin kulüp tarafýndan bugün deðerlendirileceðini haberine ekledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KIBRISLITÜRKLERÝ HÝÇE YAZMAK Ýrsen Küçük'ün uykularý kaçmýþtýr sanýrým. Hatta "sanýrým"ý fazla. Kesin kaçmýþtýr. Ne güzel, talimatlar týkýr týkýr iþliyor, herþey tatlý tatlý yürüyordu. Gerçi beþ-on "zorba terörist" ortalýðý karýþtýrmaya çalýþýyordu ama... Saðolsun kahraman polisimiz teker teker hakkýndan geliyordu hepsinin! Aslýnda kendileri imzalamasa da olurdu þu DAÜ'nün imama satýþýný ama... Yetiþip bir kere aðzýndan atmýþtý ya yetki Bakanlar Kurulu'ndadýr diye... Mesele bu yetkinin kullanýldýðýný ve prosedürün yerine getirildiðini göstermekti. Yoksa DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak kutsal görevini yapmýþ, DAÝ ve DAK'ý çoktan teslim etmiþti! Ýrsen Küçük'ün yapmaya çalýþtýðý, sanki çok lâzýmmýþ gibi, eksik olan hükümet kararýný çýkarmaktý. Bu görevi de muhterem Bakanlar Kurulumuz þipþak yerine getirecekti. Oysa þimdi nerden cehennemden çýktýysa çýktý, þu Maðusa Belediyesi ile Maðusalý iþadamlarý... "DAÜ'ye biz de talibiz" diyerek bir çuval inciri berbat ettiler! Oysa nasýl da tatlý tatlý yürüyordu herþey. DAÜ'nün Doða'ya devri ile ilgili karar yazýlmýþtý bile. Bakanlarýn yapacaðý, devri onaylayan bu kararýn altýna birer imzacýk atmaktý! Þimdi iki tarafý da pislik içinde bir deðnek var önünde Ýrsen Küçük'ün. Siz olsanýz uykularýnýz kaçmaz mý?! Herkesin malûmudur. Ankara'nýn Kýbrýslýtürk toplumunu "yok"a yazan o sözde ekonomik paketinde, Kýbrýslýtürklerin öz deðerleri olan çeþitli kurum kuruluþlarýn özelleþtirilmesi ön sýralarda yer alýyor. Konunun uzun bir süredir Kuzey Kýbrýs gündemini meþgul ettiði de bir gerçek. Zarar ettiði iddia edilen kurumlarda özelleþtirmenin kaçýnýlmaz olduðunu ileri sürenler var. Sendikalar ve diðer sivil toplum örgütleri ise, yaþatýlan acý örneklerin ýþýðýnda, haklý olarak özelleþtirmeye þiddetle karþý. Bunu savunanlar ne derse desin, ne kadar kaçýnýlmaz olduðunu söylerse söylesin ve bir kurtuluþ gibi sunmaya çalýþýrsa çalýþsýn... Konunun özelleþtirmenin çok ötesine taþtýðý ve çok farklý mecralarda seyrettiði gün gibi ortadadýr. Amaç, Kýbrýslýtürk toplumunun öz deðerlerini, özelleþtirme adý altýnda TC sermayesine peþkeþ çekmektir. Zarar ettiðini söylüyorlar. Bu yapý sürdürülemez diyorlar... Plânlý programlý bir þekilde batma noktasýna getiriyorlar... Ve satýyorlar! Üstelik kapalý kapýlarý ardýnda... Ýhalesiz... Ve çoðu zaman DAÜ örneðinde olduðu gibi emrivakilerle... En önemlisi de yüzlerce çalýþaný sokaða atýp, KTHY'deki gibi dolandýrýp, çaresiz ve savunmasýz býrakarak! KTHY böyle gitti. Çalýþanlarý hâlâ sokakta sefilleri oynuyor. Ankara'nýn talimatýyla DAÜ'de oynanmak istenen oyun da ayný senaryonun bir parçasýdýr. Kýb-Tek, Telekomünikasyon, Ercan, Koop-Süt ve diðerleri için tezgâhlanan oyun da aynýdýr. Kýbrýslýtürklerin öz deðerlerini, özelleþtirme adý altýnda ellerinden alýp, TC sermayesine peþkeþ çekmek! Siyasi irademizi iþgal ettiler yetmedi. Kimliðimize, kültürel deðerlerimize göz diktiler yetmedi. Nüfusumuzun 10 misli nüfus yýðýp, kendi yurdumuzda bizi azýnlýk durumuna düþürdüler, yetmedi. Þimdi neyimiz var, neyimiz yoksa üstüne oturacaklar. "Özelleþtirme olsun, ama kuralýna göre olsun" diyenlere de söylenecek sözümüz var. Bu memlekette kuralýna göre iþleyen ne var da özelleþtirme de olacak? Kimse özelleþtirmeyi kaçýnýlmaz ve haklý gösterme gayretkeþliðine düþmesin. Çünkü bu özelleþtirme deðil... Herþeylerini ellerinden alarak Kýbrýslýtürkleri hiçe yazmanýn adýdýr.

5 21 Haziran 2011 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Maðusa Ýnisiyatifi'nin DAÜ'ye talip olduðunu öðrendiðinizde, ne düþündünüz: a) Bravo ellerini taþýn altýna sokuyorlar. b) Dimyata pirince gidiyorlar. * VÝP'ten geçen müsteþarýn neden bagajýný açmadýðýna dair bakanlýktan açýklama yapýlmamýþ. - Bakanlarýmýz böyle küçük meselelerle uðraþmýyor.. Týr geçirseler belki. * Büyükelçi Akça "Bizim için Kuzey Kýbrýs'a yatýrým yapan herkes eþdeðerdir" demiþ. - Üzgünüm Bizim için deðil ama! * Kiprianu "Erdoðan ikna olursa Kýbrýs sorunu çözülür" demiþ. - Ne duruyor öyleyse.. Ýkna etsin. * Dikmen'de "Meþale Festivali" baþlamýþ. - Aman dikkat be arkadaþlar Yanlýþlýkla çöplüðü yakmayýn. *DÝSÝ "çözüm çerçevesi" hazýrlayacakmýþ. - Boþ çerçevenin kime ne faydasý olacak ki! Eskiden "Kýbrýs Sorunu"na sarýlýrdýk. Bu "sale" satýþlar da olmasaydý, þimdi ne bulup da tartýþacaktýk merak ediyorum, doðrusu. ADAYI TEKERLEKLERLE BÝRLEÞTÝRMEK Ve saat 14.45'te Afrodit Hamamý'ndan ayrýlýyoruz. Hedef Baf! Bu yolculuðun en zor etabý bu bölüm! Yol virajlýdýr, tek þerittir ve giden gelen araba sayýsý da fazladýr. Bu nedenle uzun konvoylar oluþuyor.. Aslýnda yazýk, günah þu Rum komþularýmýza. Keþke onlarýn da, Türkiye gibi bir anavatanlarý olsaydý. Asla ulaþým dertleri olmazdý. Poli-Baf yolu çoktan çift þerit olurdu. Üstelik dere tepe de dümdüz edilirdi. Saat 15.30'da Baf'taydým. 45 dakikada gelmiþiz Poli'den ve buraya kadar tam 230 km geride kalmýþ. Baf'ta durmadým. Limasol'a sürdüm ve bu arada ünlü Gavur Taþý'na uðramadan geçemedim. Gavur taþýndan önce, yol üstündeki ören yerine uðradým ama. Giriþ 1.70 euro. Bizim Salamis Harabeleri'nin yanýnda maket gibi kalýr Ama adamlar iþi biliyor! Antik diye yeni binalar dikiyorlar Ya da "canlandýrýyorlar" diyelim Ama yutturuyorlar ya, ona bakýn siz. Habire fotoðraf çekiyor turistler. Bu adada iki tepe, iki güzel seyir noktasý var. Biri kuzeyde, diðeri güneyde. Kuzeyde duruyor ve "Altýn Kum'u" seyrediyorsunuz. Güneyde duruyor ve "Gavur Taþýný" seyrediyorsunuz. Kýbrýs'ýn iki doyumsuz manzarasý Sizce hangisi güzel? Ben Gavur Taþý'ndan yanayým. Büyülü bir havasý var. Limasol Larnaka Ve Nihayet Maðusa'dayým. Tam 417 kilometre yol yapmýþým Ve bu küçük Kýbrýs turunu 12 saatte tamamlamýþým. Bu bir deneme turuydu! Hiç gitmediðim Pirga-Poli yolunu görmek istedim önce. Daha büyük bir projem var. Derinya'dan çýkýp, hep sahilden adayý dolaþmak ve Balalan'dan Maðusa'ya dönmek. 20 Temmuz bu geziye en uygun gün. Kendi hesabýma, adayý tekerleklerimle birleþtirmiþ olurum diye düþünüyorum!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Cezalarýný neden ben de çekeyim? (Ýstanbul)- Kýþ bitti, bitecek diye diye ip çeker gibi haftalarý çektik Neredeyse süründürdü soðuklar "Bu hafta kavurucu sýcaklar 40 dereceye çýkýyor aman ha on dakikadan fazla kalmayýn güneþte " uyarýlarý duyulmaya baþlandý þimdi de Ȯysa ki ne güzeldir güneþ. Güneþ hem ýþýk, hem ýsýmýzdýr. Olmasa dünya böyle güzel olamazdý. Sýrf güneþin geç gelmesi yüzünden bahçedeki sebze ve meyveler de küsmüþtü hayata. Ne meyve verdiler erkenden, ne de piþirdiler. Ancak Birkaç gündür ýþýldayan güneþ üzerlerine düþtükçe kýzardý meyveler. Örneðin çilek Baktým üç beþ taneydiler, yedim sabahýn ilk saatlerinde. Ertesi gün oldular otuz kýrk, azýný yedim, gerisini dolaba koydum Bir sonraki gün yaklaþýk yarým kilo, sonrasýnda bir kilo. Topla topla, ye ye bitmez. O güneþi görür kýzarýr, ben toplar biriktiririm. -Yap kýzým reçel de saklayalým Yaptý. Ýlk birkaç gün þekerden uzak durmak için yemedim. Ancak her gün ocaktan daðýlan kokusu beni çekti, "Yap kýzým bir neskafecik, getir çilek reçelciðini da yeylim". Ne lezzetmiþ o anda anladým, ki biz çok þeyleri unutmuþuz. Bahçede yetiþen doðal ürünlerin yerini hangi seradan yetiþen ürünler alabilir? Bol olacak, ucuz yenecek diye icat edilen sera meðer tatlarýmýzý da beraberinde götürmüþ. "Hayde Türkiye'm ileri, durmak yooook, yola devaaam". Dediler oylarý topladýlar. %50 oy almak kolay deðil ekonominin her an gümleyeceði, etrafta isyan eden memleketlerin bolluðu olduðu bir coðrafyada. AKP bunu baþardý. Baþardýðýna ve yaklaþýk dokuz yýldýr iktidarda olduðuna göre halk memnun. Oysa ki daha düne kadar her tarafta "istemeyiz" yürüyüþleri yapýlýyordu. En son, "istemeyiz" yürüyüþü Mersin Akkuyu'da yapýlmasý düþünülen nükleer santral içindi. Açtým oy daðýlýmýný, o bölgede AKP tüm partilerden fazla oy almýþ, %37. Bu sefer topraðýna sýzmýþ siyanür ile bölgelerini terk etmek zorunda kalan Kütahya Simav ilçesine baktým, oradan da AKP, %61. Demek ki TC halký seçim dýþý AKP'nin icraatlarýna" hayýr" seçimde ise icraatlarýný devam ettirmesi için "evet" diyor.. TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, kameralara hafif gülümseyerek ilk icraatlarýný açýkladý; Mersin'de kurulacak nükleer güç santrali için 300 öðrenci Rusya'da eðitim alacak. Açtým haritayý Akkuyu'nun yerine baktým, benim ev tam karþýsýnda. Ya patlarsa? Patlarsa Ýstanbullu etkilenmeyecek benim etkilendiðim kadar. Peki beni daha fazla ilgilendiren bir olay hakkýnda neden benim sözüme bakmazlar? -Getir kýzým getir, biraz daha getir o reçelciklerden da bugün bulduk, bulduk, yedik, yedik. Yarýn AKP veya diðer bir partinin atacaðý yanlýþ adýmlarla bunlarý da bulamayacayýk. Aklýma takýlan soru þu Her toplum layýk olduðu þekilde yönetilirse Neden akýlsýz baþlarýn cezasýný ben de onlarla birlikte çekeyim? Neden? DAÜ - SEN'E DESTEK Kamu-Sen 3 saatlik grev yapacak Kamu Çalýþanlarý Sendikasý (Kamu - Sen) Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, DAÜ - SEN'in bugün Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) yapacaðý eyleme tam destek vereceklerini kaydetti. Özkardaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, Kamu - Sen'in yarýn, Gazimaðusa'da örgütlü olduðu tüm kamu iþyerlerinde saatleri arasýnda 3 saatlik grev yapacaðýný söyledi. Özkardaþ, "Üyelerimizin 09.30'da DAÜ'de toplanmasýný ve tek yürek olmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu. DAÜ üniversite öncesi kurumlarýnýn devredilmek istenmesini eleþtiren Özkardaþ, "DAK ve DAÝ'nin Doða Grubu'na verildiðini basýndan öðrendim diyen, KTAMS ve Güç-Sen de greve gidiyor Kýbrýs Türk Amme Memurlarý sendikasý (KTAMS) ile Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (Güç-Sen), DAÜ-SEN ile Okul Aile Birliklerinin bugün yapacaðý eyleme destek vermek amacýyla Gazimaðusa bölgesinde örgütlü bulunduklarý tüm iþyerlerinde yarýn 3 saatlik grev yapacak. Güç-Sen ile KTAMS baþkanlarý Memduh Çeto ve Ahmet Kaptan Tabipler Birliði'nden eyleme destek Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, DAÜ - SEN'in bugün DAÜ'de Rektörlük Binasý önünde gerçekleþtireceði eyleme destek belirtti. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu yaptýðý açýklamada, Doðu Akdeniz Ýlkokulu ve Kolejinde yaþananlarýn Kýbrýs Türk toplumunun sömürge döneminde yaþadýklarýný çaðrýþtýrdýðýný savundu. Hüdaoðlu, Okul aile birliðinin, Maðusalýlarýn ve Kýbrýs Türk toplumunun YKP: Ankara elini yakamýzdan çek DAÜ YASASI GEÇTÝ Sayýn Baþbakan, hala halkýn öfkesinin ve kararlýlýðýnýn farkýnda bile deðildir. 'Zarar ediyor' gerekçesiyle peþkeþ çekilmek istenen DAK ve DAÝ devletin ve halkýn öz malýdýr. Halk, malýna sahip çýkmýþtýr" dedi. Maðusa halký adýna, ülkesini seven bir grup iþ insaný ve GAzimaðusa Belediyesi'nin Doða Grubu'na verilen tekliften "daha iyi" bir teklifle, DAK ve DAÝ'yi almaya hazýr olduðunu açýkladýklarýný anýmsatan Özkardaþ, "Hükümetin önünde DAK ve DAÝ'yi peþkeþ çekmeleri için artýk hiçbir mazeretleri kalmamýþtýr. Ülkemiz sahipsiz deðildir. Vakýf Yönetim Kurulu'nu atayanlar, 'Bizim yetkimiz yoktur. Karar; VYK'nýndýr, ya da Rektöründür' diyemezler" þeklinde konuþtu. tarafýndan yapýlan ortak açýklamada, saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek grevin, Sendikal Platform'un DAÜ-SEN'in eylemine destek kararý çerçevesinde olacaðý kaydedildi. Açýklamaya göre, greve katýlacaklar saat itibarýyla iþyerlerinden ayrýlarak eylemin yapýlacaðý DAÜ Rektörlü binasý önünde toplanacak. benimsemediði uygulamalarda ýsrarcý olmanýn ne bilimsellikle ne iyi bir yöneticilikle ne vatanseverlikle ne de demokrasiyle baðdaþmadýðýný kaydetti. Hüdaoðlu, KTHY'den sonra Doðu Akdeniz Üniversitesi kurumlarýnda yaþanan sorunlara karþý mücadele veren Sendikal Platform'a, DAÜ - SEN'e ve bu mücadeleye katký koyan partilerin bugün saat 09.00'da DAÜ Rektörlüðü'nde yapacaðý eyleme destek belirttiklerini kaydetti. DAÜ ÖÐRENCÝ KONSEYÝ EYLEMÝN ERTELENMESÝNÝ TALEP ETTÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi Öðrenci Konseyi, Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN)'in bugün düzenleyeceði eylemi diploma töreni nedeniyle baþka bir güne ertelemesi talebinde bulundu. DAÜ Öðrenci Konseyi Yönetim Kuurlu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Mezuniyetin tescili olan diploma töreni gününde; eðitim süresinde bizlerin üzerinde büyük emekleri olan hocalarýmýzýn herhangi bir nedenle eylem yapmalarý ailelerimizin de yanýmýzda bulunacaðý bu günde bizleri çok üzecek ve diploma törenimize gölge düþürecektir" ifadelerine yer verildi. Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Daü-Sen ve okul aile birlikleri tarafýndan DAÜ'de bugün yapýlacak olan eyleme destek verdi. YKP'den yapýlan yazýlý açýklamada, DAÜ üniversite öncesi kurumlarýn çok yönlü bir operasyonla elden çýkarýlmak istendiðine iþaret edilerek þöyle denildi: "Daha önce de vurgulamýþtýk, devredilmeye çalýþýlan DAÜ'nün kiralanmasýna kýlýf bulundu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda üçüncü görüþmesi yapýlan Gümrük ve Ýstihsal (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ile Kuzey Kýbrýs Eðitim Vakfý ve Doðu Akdeniz Üniversitesi Kuruluþ (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý oyçokluðuyla kabul edildi. Bazý teknik düzenlemeler içeren Gümrük ve Ýstihsal (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsýna 26 kabul 11 red oyu verildi. Daha sonra Kuzey Kýbrýs Eðitim Vakfý ve Doðu Akdeniz Üniversitesi Kuruluþ (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'na geçildi. Bu aþamada söz alan CTP-BG Milletevkili Abbas Sýnay, Yasa Tasarýsýndaki deðiþikliklerin DAÜ kurumlarýnýn kiralanmasý konusunda, buna olanak saðlamak ve yasal hale Söz konusu eylemin diploma günü dýþýnda herhangi bir gün yapýlmasý talep edilen yazýlý açýklamada, "Eðer eylem yarýn yapýlacaksa, üzülerek belirtmek isteriz ki, biz öðrencileri karþýlarýnda bulacaklardýr. Çýkabilecek tatsýz olaylarýn sorumlusu ise eylemciler olacaklardýr" denildi. Açýklamada, "Bu nedenle, siz sayýn hocalarýmýzýn temsilcisi olan sendika yöneticilerinin bu kararýný saðduyulu olarak yeniden deðerlendirmesini talep eder, bu mutlu günümüzde sizlerin de yanýmýzda olacaðýnýzý umar, saygýlarýmýzý sunar, teþekkür ederiz" ifadeleri de yer aldý. okullar deðil geleceðimizdir Bu nedenle YKP, baþta üyeleri, sempatizanlarý ve parti dostlarý olmak üzere tüm halký, hem iþbirlikçi UBP, hem de TC'nin operasyonlarýna karþý, bugün 9:30'da bir kez daha yeninden 'Ankara elini yakamýzdan çek' demek için DAÜ Rektörlüðü önünde buluþmaya çaðýrýr." getirmek için yapýldýðýný ancak kendilerinin bundan haberi olmadýðýný savunarak hile yapýldýðýný ileri sürdü. Sýnay, Cumhurbaþkaný'na bu yasayý imzalamamasý, milletvekillerine de onaylamamasý için çaðrý yaptý. CTP-BG milletvekili Özkan Yorgancýoðlu, ülkenin karmaþýk günler yaþadýðýný ve UBP hükümetinin bunu daha da artýrmak için çalýþtýðýný ileri sürerek buna bu yasa tasarýsýný örnek gösterdi. Bu yasa tasarýsý hazýrlanýrken, üniversite öncesi kurumlarýn yasal hale getirilmesi için bu deðiþikliðe ihtiyaç olduðunun belirtildiðini ancak tasarýnýn bu kurumlarýn elden çýkarýlmasý için yapýldýðýnýn anlaþýldýðýný belirterek buna tepkisini dile getirdi. GÜNLÜK AFFETMEK BÝR ALLAH'A MAHSUS, BÝR DE PADÝÞAHA Tayyip Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu hakkýnda 10, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli hakkýnda 3 tazminat davasý, Taraf Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ahmet Altan ile Cumhuriyet Gazetesi'nden Meriç Velidedeoðlu hakkýnda da ceza davalarý açmýþtý. Seçimlerden oylarýný artýrarak çýkýnca "helalleþme vakti"dir diyen Erdoðan açtýðý toplam 70 davadan vazgeçti. Bir tek Müjdat Gezen'e açtýðý davadan vazgeçmedi. Müjdat Gezen, "Bazý anketlerde AKP'yi yüzde 50 gösteriyorlar. Aziz Nesin kriterlerine göre yüzde 60 çýkmasý gerekirdi" diyerek, Nesin'in "Türk halkýnýn yüzde 60'ý aptal" sözünü hatýrlatmýþtý. Türkiye basýnýnda bu "Baþbakan bir tek Müjdat Gezen'i affetmedi" þeklinde yorumlandý. Yani Erdoðan'ýn dava açtýðý insanlarýn tümü davalar sonuçlanmadan "suçlu" ilan edilmiþ oldu. Affetmek bir Allah'a mahsus, bir de Padiþaha. Bu durumda, Baþbakan deðil Padiþah demek lazým Tayyip Erdoðan'a YALNIZ 'AFRÝKA'DA VIP'teki olayla ilgili yapýlan büyükelçilik açýklamasýnda, bu haberin "bazý basýn yayýn organlarýnda" yer aldýðý belirtiliyor. Ayný þekilde GKK açýklamasýnda da "muhtelif gazeteler" deniliyor... Oysa bu haber 'Afrika'dan baþka hiçbir basýn-yayýn organýnda yer almadý! O halde bile bile neden çarpýtýlýyor? DAÜ'DE HEYECAN Maðusa bugün büyük bir güne hazýrlanmýþ... Herkes ayakta... Üniversitede mezuniyet töreni var, dýþarýda ise eylem... Çok çetin bir gün olacaða benziyor... DAÜ'YE KILIF Hükümet meclisten apar topar DAÜ Kuruluþ (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný da geçirdi dün... Bu yasaya göre, DAÜ kurumlarý DAÜ'den ayrýlabiliyor ve kiralanýyor... Kýlýf hemen hazýrlandý deðil mi? BELEÞE DENÝZ Yaz geldi ve beleþe denize girme eylemleri de yeniden baþlýyor... Baraka Kültür Merkezi üç yýldýr yapýyor bu eylemleri... Ama senede bir gün yetmez ki... Bir gün beleþe ve yaz boyunca da ücretli olursa olmaz ki... Týrnak... "Dedim ya, galiba DAÜ, hocamýza 'miras' kalmýþ!.. Ýstediðine alýr, dilediðine satar (!) Mal da onun keyif de (!) Eskiden 'yaðma Hasan'ýn böreði' vardý... Þimdi 'yaðma Abdullah'ýn böreði' bu... Gerisini 'çapulcular' düþünsün artýk (!)" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Kendisine haksýzlýk yapýldýðýna inanan Leke halký önce sporda güneye iltihak edecek, bu bir kýrýlma noktasý olacaðýndan sonra baþka sektörlerle çorap söküðü gibi arkasý gelecektir. Ve sonuçta haksýzlýða uðrayan ve ülkesinde gelecek göremeyip, umudu Güney'de arayanlarýn sayýsý çýð gibi büyüyecektir." Levent ÖZADAM (Haberdar) "Topluma kabul etmediði kararlar empoze edilmeye çalýþýlýrsa, baskýcý ve cezalandýrýcý tavýr devam ederse bunun sonucunda hem KKTC hükümetine hem de Türkiye hükümetine tepkiler artarak devam edecek ve telafisi zor yýkýmlar olacak." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Tüm uðraþ güya bütçeyi denkleþtirmek. Sanki dünyada tek açýk bütçe KKTC'de varmýþ gibi Sat sat git bakalým elinde ne kalacak? Bari tasarruf etsen de biz de bu uðraþa inansak " Ýsmet KOTAK (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný VIP POLÝSÝ Elimizde resmi olmadýðý için yayýnlayamýyoruz resmini... Ancak onu günümüzün kahramaný yapmaya engel deðil bu... Çünkü belki de pek az gümrük görevlisinin yapmaya cesaret edeceði bir iþ yaptý. Ayrýcalýklý VIP salonunda TC Büyükelçilik Müsteþarýnýn bavulunu yoklamak istedi... Bu bavulda çok miktarda mücevher olduðunu farkettiði için... Azarlanmayý, sürülmeyi ve kovulmayý göze alarak yaptý bu memur... Dürüstçe... Ancak þimdi Büyükelçilik ve GKK açýklamalarýndan öyle anlaþýlýyor ki, onu cezalandýracaklar... Güya gümrükteki diplomatik mevzuatý bilmezmiþ! Ey ahali, dürüst bir gümrük memuruna bu haksýz muamelenin yapýlmasýna göz göre göre izin mi vereceksiniz?

7 21 Haziran 2011 Salý Doðrudan Selma Bolayýr DEVLET VE DEVLETLÛLER ( 2 ) Elli tane seçilmiþle "demokrasicilik" oynayacaðýmýza... On tane; dünyaca bilinen, dalýnda uzmaný oturtsaydýk o meclise, bu "kalabalýðý" çok daha güzel idare etmez miydi dersiniz? Ne seçim derdi, ne oy kaygýsý. Pas pas olmak yerine; insanlarýn onuruyla yaþamasý da iþin cabasý.. Derler ki; halklarý devletler, devletleri de iktidardaki hükümetler temsil edermiþ. Kýbrýs'ta öyle mi gerçekten? Ýktidardaki hükümet; kendi halkýný ve onu temsil eden devleti mi temsil ediyor? Mümkün mü bu? Emirler ve paketler Türkiye'den gelir, onlar da gözü kapalý uygularsa.. O hükümet artýk TC Devleti'ni temsil etmiþ olmaz mý? O zaman adanýn kuzeyindeki devlet neyin nesi? Kimin fesi? Ýki devletin çýkarlarýnýn çatýþtýðý durumlarda, aðýrlýðýn halktan yana olmadýðý kesindir. TC elçisinin, alýnan kararlarda nasýl baskýn olduðuna bakýn... Devlet sanki halka düþmandýr.. Düþman bir devlet.. Yüz kýzartýcý her türlü kötülüðü halkýna reva görür.. Þiddet uygular.. Tehdit eder.. Sansür uygular.. Anlaþmalarý, garantileri hiçe sayar. Ama halkýndan, koþulsuz boyun eðme ve özveri ister. Yalanlara ve oyunlara baþvurur. Yaptýklarýnýn halkýn yararýna olduðunu söyler ve halkýn devlete saygý duymasýný bekler. Ama ondan beklenen özverileri ve halkýn kayýplarýný tazmin etmez.. Ýþte KTHY çalýþanlarý.. Doksan dokuz DAÜ çalýþaný da yakýnda aç ve açýkta kalacak. Çünkü TC Devleti öyle istiyor.. Ve onun adadaki temsilcisi hükümet de.. Kýbrýs halkýnýn isteklerinin aksine.. Okulun devrini yasallaþtýrma peþinde. Ýnsanlar arasýndaki ahlaki baðlarýn bu þekilde yok sayýlmasý.. Ahlaki bir laçkalýktýr. Bu ahlaki laçkalýktýr, insanlarý kaygýlandýran.. Onlarýn sokaklara dökülmesine neden olan... Politikacýya saygýyý azaltan. Yapýlanlar büyük bir acýmasýzlýk... Dolandýrýcýlýk.. Halkýna ihanettir. Hatta barbarlýktýr.. Ýnsaný adeta kendine yabancýlaþan bir dünyada çaresiz býrakýr.. Vataný sanki artýk onun deðildir Yurttaþlar bölünür ve aþaðýlanýrlar Hayal kýrýklýðýna uðrarlar. Þimdi; yaþanan bu hayal kýrýklýklarýnda sorgulanmasý gereken.. Halkýn ne kadar haklý olduðudur.. Halk gelinen bu noktada hiç de haklý deðildir. CTP, evet doðru, çok yanlýþlar yaptý. Duygularýnýzýn esiri olarak, doyum saðlamak için ve de ona inat... Sanki baþka bir alternatif yokmuþ gibi. Sittin senedir "bir karýþ toprak vermem" diyenleri iktidara taþýrsanýz.. Yanýlsamalarýnýz, gerçeklerin duvarýna toslayýp iþte böyle paramparça olur. Onun için aðlayýp sýzlanmanýn hiç alemi yoktur. Bu devletlülerin de size istediklerinizi sunacak ne becerileri ne de istekleri vardýr. Ýstediklerini, iyi olmasalar bile seçtirme gücü olan bir halk.. Gerçek gücünü bilse neler yapmaz? Çocuklarýna gelecek borçlu olduðuna inanan ve kendine güvenen herkesin.. Baþkalarýnýn deðil ama.. Kendi çizecekleri yeni bir yolda yürümesi ile olabilir ancak kurtuluþumuz. Þaibesiz liderler bulunabilir, vardýr çevrenizde. Yeter ki bir adým atýn.. Çok geç olmadan... YAZILI OLARAK BÝLDÝRÝLDÝ Maðusa Belediyesi, DAÝ ve DAK'a talip Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Doðu Akdeniz Üniversitesi'ne baðlý ilkokul ve koleji devralmaya hazýr olduklarýný yazýlý olarak iletti. Kayalp, Vakýf Yöneticiler Kurulu Baþkaný Esber Serakýncý'ya gönderdiði yazýda, "halkýmýzýn öz varlýðý olan DAÝ ve DAK'ý devralmaya talibiz" dedi. Kayalp, Serakýncý'ya gönderdiði yazýnýn daðýtýmýný Doðu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðü ve basýna da yaptý. Yazýsýnda, "Bugün geliþmiþ demokrasilerde yerel yönetimler, klasik anlamda merkezi yönetime ait algýlanan pek çok hizmetin halka ulaþtýrýldýðý yönetim organlarýdýr. Eðitimden saðlýða, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar sayýsýz temel hizmet, halka belediyeler aracýlýðýyla ulaþmaktadýr" diyen Kayalp, "Bizler bu yaklaþým ve örneklerden yola çýkarak halkýmýzýn öz varlýðý DAÝ ve DAK'ý devralmaya talibiz" dedi. CTP, DAÜ'de eyleme destek verecek CTP, DAÜ üniversite öncesi kurumlarýnýn Doða Koleji'ne devrini protesto amacýyla bugün DAÜ'de yapýlacak eyleme destek vereceðini açýkladý. CTP-BG Genel Sekreteri Asým Akansoy yaptýðý yazýlý açýklamada, Doðu Akdeniz Koleji ve Doðu Akdeniz Ýlkokulu'nun, Türkiye'den bir okul grubuna verilmeye çalýþýlmasýný "UBP hükümetinin acizliði ve basiretsizliði" olarak nitelendirdi. "Üniversiteye sözde mali katký saðlama ve UBP hükümetinin DP ile TDP'de de eyleme destek Demokrat Parti (DP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de bugün Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüðü önünde DAÜ-SEN tarafýndan gerçekleþtirilecek eyleme destek vereceðini bildirdi. DP Genel Merkezi'nden yapýlan açýklamada, DAÜ gibi Kýbrýs Türk halkýnýn göz bebeði bir kurumun böylesine talihsiz bir olayla ülke gündemine oturmasýnýn üzüntü verici olduðu belirtildi. Açýklamada, Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin kriz yönetim þeklinin "saç baþ yolduracak kadar DAK mezunlarý tedbir istedi Bir grup Doðu Akdeniz Koleji mezunu, Doðu Akdeniz Koleji (DAK) iþletmesinin devrinin kaçýnýlmaz olmasý halinde, DAÜ Vakýf Yönetim Kurulu'nu bazý tedbirleri almaya çaðýrdý. DAÜ Vakýf Yönetim Kurulu ile birlikte basýna da gönderilen açýklamada, 1995 yýlýnda açýlan Doðu Akdeniz Koleji'nin, kýsa tarihine raðmen ilk günden baþlayarak birçok akademik, sportif, sanatsal baþarýya imza atmýþ, eðitim ve öðretimde ülkenin önde gelen okullarýndan biri olduðuna dikkat çekilerek, "Bundan da önemlisi, Doðu Akdeniz Koleji biz mezunlarý için çocukluktan yetiþkinliðe uzanan hayatýmýzýn belki de en önemli yýllarýnda gerek deðerli öðretmenlerimizin, gerek diðer TARIM MESLEK LÝSESÝ ÝSTENÝYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn Baþkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. LAÜ Tarým Bilimleri Teknolojileri Fakültesi Dekaný Kazým Abak da heyete eþlik etti. Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ozan Özuyanýk, yaptýðý konuþmada, LAÜ Tarým Bilimleri Teknolojileri Fakültesi Dekaný Kazým Abak'la yakýn iliþkiler içerisinde olduklarýný ve bu iþbirliðine bakanlýðý da dahil etmek istediklerini belirtti. Öncelikle tarým meslek liselerinin hayata geçirilmesini talep eden Özuyanýk, bu konuda ýsrarcý olacaklarýný, gelecek nesillerin tarýmsal alanda ve gýda saðlýðý konusunda daha bilinçli olmalarýný istediklerini söyledi. Özuyanýk, tarým ve gýda saðlýðý "Sizlerin de payý azýmsanamayacak ölçüde olan bu kurumlarýmýzda meydana gelen mali açýðý kapatamamanýz, tartýþmalý yöntemlerle elden çýkarmanýz için yeterli gerekçe deðildir" diyen Kayalp, "Elden çýkarabilmek için alýcýyla imzalanan protokoldeki kazanýmlarýn kat be kat fazlasýný taahhüt eden Gazimaðusa Belediyesi'nin, kendini paydaþ saydýðý DAÝ ve DAK için sizleri hem rahatlatmaya, hem de þaibe kuþkusunun aðýrlýðýndan kurtarmaya hazýrdýr" ifadelerine yer verdi. Gazimaðusa Belediyesi'nin Doðu Akdeniz Üniversitesi'ni hem kent, hem de kentli bakýmýndan çok önemsediðini belirten Kayalp, Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin günün eðitim standartlarýný karþýlayan bir anlayýþla hizmet vermesi ve yönetilmesinin zorunlu olduðunu vurguladý. kendini Türkiye hükümetine iyi çocuk olarak gösterme amaçlý olan bu giriþim kesinlikle kabul edilemez. CTP-BG, UBP'nin kurumlarýmýzý talan etmeye çalýþarak yarattýðý sosyal huzursuzluðu, Türkiye hükümeti veya DAÜ Rektörü ile DAÜ Vakýf Yönetim Kurulu'nun ardýna saklanarak geçiþtirmesine asla izin vermeyecektir" diyen Akansoy, UBP'nin sürdürdüðü siyasetin Türkiye KKTC iliþkilerini olumsuz etkilediðini ve bu yöndeki gerilimi gereksiz bir þekilde artýrdýðýný kaydetti. acemice olduðu" da belirtildi ve bunun halkýn baþýna gelen bir baþka talihsizlik olduðu kaydedildi. TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu da yazýlý açýklamasýnda, TDP'nin bugün 09.30'da DAÜ-Sen'in DAÜ Rektörlüðü önünde yapacaðý eyleme aktif destek vereceðini vurguladý. Açýklamada, özelde DAÜ'de, genelde ülkede yaþanan tüm olumsuz geliþmelere, keyfi karar ve uygulamalara karþý baþta TDP'liler olmak üzere tüm halk yarýnki eyleme davet edildi. okul çalýþanlarýnýn, gerekse kendi aramýzda edindiðimiz arkadaþlýk ve dostluklarýn bize kattýklarýyla kendi kiþilik ve karakterimizi þekillendirdiðimiz bir yuva olmuþtur" denildi. Doðu Akdeniz Koleji'nde okuduklarý yýllarý "unutulmaz" olarak deðerlendiren mezunlar, bu okulun mezunu olmaktan gurur duyduklarýný belirttiler. "Bu mektubu yazmamýzýn amacý, okulumuzun iþletmesinin devredilmesine karþý çýkmak deðildir" diyen mezunlar, "Ancak böyle bir karar alýnýp uygulanmadan önce üniversite yönetimi mevcut öðrencilere, okul çalýþanlarýna, mezunlara ve tüm halkýmýza karþý sorumluluklarýný yerine getirmelidir" ifadesini kullandýlar. konularýnýn turizmle de alakasý olduðunu belirterek, tarýmsal faaliyetlerin artýrýlmasý gerektiðini kaydetti. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ise, geliþmenin en büyük altyapýsýnýn tarýmdan geçtiðini belirterek, tarým politikalarýnýn önemine deðinerek, ekonominin mutfaðýnýn tarým politikalarý olduðunu söyledi. Bir ülkede ekonomik unsurlarýn ileriye götürülebilmesi için, devlet kadrolarýnýn þiþirilmemesi için, kendi kendilerine yetebilmeleri için tarýmsal üretimin kaçýnýlmaz olduðunun altýný çizen Dürüst, tüm bunlarý yaparken tarýmýn turizm açýsýndan da ne kadar önemli olduðunun göz ardý edilmemesi gerektiðini dile getirdi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ESKÝ GÖNYELÝ-BOÐAZ YOLU... Boðazköy'de ikamet ettiðini söyleyen bir bayan okurumuz eski Gönyeli-Boðaz yolunun çok berbat olduðunu, çukurlardan geçilmediðini ve geçtiðimiz akþamlardan birinde, kaza yapmasýna ramak kaldýðýný söyledi. Bayan okurumuz bölgedeki belediyelere ve Karayollarý Dairesi'ne de gerekli önlemleri almasý için çaðrýda bulundu... "Ben Boðazköy'de ikamet eden biri bayaným. Arabamla Lefkoþa'ya ineceðimde eski Gönyeli yolunu kullanarak bu iþi yaparým. Yol tam bir köstebek yuvasý. Bir yandan kazýyorlar, diðer yandan yamalamaya çalýþýyorlar. Ancak öyle çukurlar var ki yolun içerisinde arabanýz az biraz süratli giderseniz eðer ve içine düþerseniz darmaduman olur. Her tarafý daðýlýr... Ne tekerlekler kalýr, ne akslar... Devlet bizden seyrüsefer için çatýr çatýr para almaktadýr. Neden alýyor bunlarý? Arabamýzla seyahat ettiðimiz yollarda emniyet içinde olmamýz için... Kullanma amacý bu... Birkaç yere þikayet ettim bu konuyu... Gelip tamir eden olmadý. Geçen akþam üzeri içine düþmek zorunda kaldým. Her zaman yaptýðým gibi eðer slalom çizecek olsaydým karþýdan gelen araçla kafa kafaya çarpýþacaktým. Arabalarýmýzýn kýrýlmasý, akslarýnýn zarar görmesi bir yana tehlike böyle durumlarda daha büyük. Kaza olabilir, insanlar yaralanabilir, hatta ölebilir de... Boðaz-Gönyeli yolu, Gönyeli Belediyesi hudutlarý içerisinde mi, Dikmen Belediyesi hudutlarý içerisinde mi ben anlamam... Mühim olan bir vatandaþ olarak vergilerim, ödediðim paralar karþýlýðýnda aldýðým hizmettir. Seyrüseferdi, ruhsattý, ehliyetti, eksoz emisyondu, muayeneydi alýrlar ama hizmete gelince yan çizerler... Ben buradan Karayollarý Dairesi'ne de, Gönyeli ve Dikmen belediyelerine de çaðrýda bulunuyorum. Eski Gönyeli-Boðaz yolu kimin hudutlarý dahilindeyse, oraya kim hizmet götürüyorsa gerekeni yapsýnlar. Birinin baþýna gelebilecek felaketten þimdilik onlar sorumludur..." UBP'LÝLER AYRICALIKLIDIR... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz para olmamasýna, arpa fiyatlarý açýklanmamasýna raðmen Tarým Bakanlýðý tarafýndan UBP'li üreticilerin arpalarýný alýnmaya baþladýðýný açýkladý... "Ben bir çiftçiyim. Tarým iþiyle uðraþýrým yani. Bu memlekette garibe, fukaraya hak yoktur. Fakir fukara sadece zenginlere, efendilere hizmet edecek kadar hakka sahiptirler. Haspolat'taki arpa ambarlarýnda arpa yoktur. Çünkü hükümette arpa alacak para da yoktur. Ancak eþ dost iþin içine girince herþey deðiþir. Gariban fukara çiftçinin arpasý ürünü harmanlarda, ovalarda beklerken, bakana yakýn olanlarýn, UBP'lilerin ve de eþ ve dostlarýn arpalarý arpa alým fiyatlarý açýklanmadan bile Tarým Bakanlýðý tarafýndan alýnýyor.. Parasý nasýl ödenecek bilemiyorum ama mutlaka bir yolunu bulacaklardýr ödemenin. Kaç paradan ödeyeceklerine gelince, vatandaþ için sorun olabilir ama hatýrlýlar için olmaz.. Deðil mi?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR SORMA GÝR HANINDA SORU SORULMAZ Bizim Mandra Ercan'daki VIP salonundan Türkiye'ye gitmek üzere ayrýlýrken, valizinde çok miktarda mücevher saptanan TC Büyükelçiliði Müsteþarý Hakan Çalýk gümrük memurunun valizini açmasý konusundaki ikazýna aldýrmadan valizi açmayý reddeder. Bununla da kalmayan Çalýk, görevli memuru aðýr þekilde azarlar ve bakana þikâyet eder. Bunun sonucunda da mücevher dolu valizi açmadan geçip gider. Haber mandrada þok etkisi yaratýrken, vatandaþlar da olaya þiddetli tepki gösterirler. Sokaktaki adam "E oldu olacak birkaç da tokat patlatsaydý o memura efendi" diye imalý imalý söylenir.

8 8 21 Haziran 2011 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu ÇOK MUTEBER KÝÞÝLER Ankara'nýn boyunduruðu altýnda haksýz yere tutulan memleketimiz Kýbrýs'a, Abdülhamid'in 35 yýllýk istibdat devri karanlýðýný aratmayacak, karanlýk yüzler hakimdir... Dalkavukluk ve demagoji en geçerli meslek olarak kullanýlmaktadýr... Burasý 37 yýlda her türlü kaçakçýlýðýn ve ahlaksýzlýðýn merkezi olmuþ... Adaletin cüppesi altýnda bile tüm yetkilerin kötüye kullanýldýðý, sözde devlet olan bu han-ý yaðma diyarý KKTC'de, "Çok muteber kiþi"ler sýnýfýna terfi edip nemalanmak isteyenler vardýr!.. Önce, askeri garnizonlardan geçirilip Türkleþmeleri saðlanýr! Sonra, Ankara'nýn küçük bir operasyonuyla kýsýrlaþtýrýlýp verimsiz hale getiriliyorlar! Ve ancak bu iþlemlerden baþarýyla geçenleri, çok muteber kiþiler olarak hükümetçilik oyunlarýna harem aðalarý gibi ayak iþlerinde kullanýlmalarýna izin verilir! Bu hizmetlerine karþýlýk olarak da, "ganimet" topraklar üzerinde kurduklarý Osmanlý sultanlarýný aratmayacak ihtiþam içindeki yaþamlarýný saðlama almalarý için, Mussolini'nin kara gömlekli faþistleri gibi, alaturka faþistler ithal etmelerine ve onlarýn devletin (halkýn) karavanasýndan beslenmelerine izin verilir. Aksi halde, iki yakanýzý bir araya getirip ilikleyemezsiniz. Kimse martaval okumasýn! Bu iþlerin 55 yýldýr böyle yapýldýðýný hepimiz biliyosuz. Bildiðimiz halde, yine de; olmayan demokrasiden, olmayan haklardan, olmayan hukuktan, olmayan ekonomiden, olmayan kalkýnmadan, olmayan saðlýktan, olmayan turistten, olmayan üretimden bahsederek bu verimsiz haremaðalarýndan umar bekler. Olmayýnca da yollara dökülür onlarla kayýkçý kavgalarý yapýyoruz. Ama öte yandan memleketin ve toplumun anasýný 37 yýldýr belleyen erkekoðlu erkek "aðalarý" görmezden geliyoruz. * Ýþgal komutanlýðýnýn yüksek himayelerinde kurulan ve tam bir Yeniçeri Ocaðý (ganimeti üleþtirme ocaðý) gibi çalýþtýrýlan "iskan" ve topraklandýrma birimlerine; valizler dolusu koçanlarýyla müracaat eden güney göçmeni insanlarýmýz hakarete uðrayýp kapý dýþarý edilirken... Türkiye'den taþýma sözde göçmen "Türk"lerden toprak aðalarý yaratýlýyordu. Bu þekilde insanýmýz topraksýz býrakýlýp aileleriyle beraber yabancý ülkelere göç ederek, orada vatansýz yaþamaya mecbur ediliyorlardý. Gitmeyenler ise, mahkeme koridorlarýnda hak ararken kahýrlarýndan kalp krizi geçirip ölüyorlardý. Evet baylar! 37 yýldýr topraklarýmýz yaðmalanýyor. 37 yýldýr toplumumuz "devlet" eliyle resmen soyuluyor, hortumlanýyor, aþaðýlanýyor, kurutmak için ipe serdiði çamaþýrlarý bile güpegündüz çalýnýrken... Bu ahlaksýz sistemin yaratýlmasýndan sorumlu bu verimsiz haremaðalarý, toplumun üzerinde ayrýcaklý varlýklarmýþ gibi kendilerini çok muteber kiþiler olarak bu rezaletleri sessizce seyrediyorlardý. Cellatlarýna (kurtarýcýlara) þükranlarý arz ediyorlardý. Ama þu iþe bakýn! Ýþgalin þerri kapýlarýna dayanýp zülfüyare dokununca... Feryad-ý figan etmeye baþladýlar. Bu konuda Hakký Atun Beyi "Ýnsanlarýn gece rahatça dýþarý çýkabilecekleri bir ortamda" yaþamak istiyor. Artýk ülkede "çok müstesna" kiþilerin de bu tür olaylarla karþýlaþýyor olmasýnýn "düþündürücü olduðunu" söylüyor. Niye düþündürücü olsun Hakký Bey? Niye? 37 yýldýr uzayda mý yaþýyordunuz yoksa? Düþünmeyin Hakký Bey! Düþünmeyin! Býrakýn gelsinler! At izlerine itlerin izleri karýþtýðý bu han-ý yaðma diyarýna... Her ipini koparan gelsin! Ne olursa, kim olursa gelsin! Ýster paralý olsun, ister züðürt, katil, hýrsýz, üçkaðýtçý olsun, hepsi gelsin! Ýsterseniz iþ adamý kýlýðýnda, ya da büyük devlet adamlarý gibi gelin! Burada daha soyulmadýk Sultan Süleyman'ýn hazineleri olduðu gibi duruyor! Þimdiye kadar soyduklarýnýz Talat paþalardan miras kalmýþ çiftliklerdi! Yalnýz gelirken beraberinizde iki tane bayrak, bir de Türkçülük örtüsü getirmeyi unutmayýn! Ki; bu kafir (!) memleketi Türkleþtirip Ýslam memleketi yapasýnýz! Gelin anasýný satayým dünyanýn... Gelin! Nasýl olsa sizleri engelleyecek bir güç henüz görünmüyor, kýçý delik pezevengin dünyasýnda. Lefke görkemli günlerini arýyor n LEFKE VAKFI: "ÖÐRENCÝLERÝN GERÇEK DIÞI BELGELERLE ÝKAMET BÖLGELERÝ DIÞINDA OKULLARA KAYIT YAPTIRILMASI ENGELLENSÝN" n "LEFKE GAZÝ LÝSESÝ ÝLE CTEML'NÝN EKSÝKLÝKLERÝ VARSA TAMAMLANMALI VE OKULLARIMIZ GÖRKEMLÝ GÜNLERÝNE KAVUÞTURULMALI" Lefke Vakfý, öðrencilerin, gerçek dýþý belgelerle ikamet bölgeleri dýþýnda okullara kayýt yaptýrýlmasýnýn engellenmesini isteyerek, Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi gibi bölge okullarýnýn eksiklikleri varsa hemen tamamlanarak eski görkemli günlerine kavuþturulmasý çaðrýsýnda bulundu. Lefke Vakfý Mütevelli Heyeti açýklamasýnda, Lefke Gazi Lisesi ile Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesinin her ikisinin de kuruluþlarýnýn, orta bölümleri de dikkate alýndýðý zaman 1950'lere dayandýðý, "bu güzide eðitim kurumlarýndan" þimdiye deðin çok deðerli birçok öðrencinin yetiþtiði, KKTC ve TC'de çok önemli mevkilere ulaþtýklarý kaydedildi. Açýklamada, geçmiþ yýllarda yapýlan yanlýþ uygulamalar köy ve mahalle muhtarlarýnýn verdikleri "Beleþe Denize Girme" eylemleri baþlýyor Baraka Kültür Merkezi, üç yýldýr gerçekleþtirdiði "Beleþe Denize Girme" eylemlerine, bu yaz, Acapulco Otel'in kullandýðý sahilde baþlýyor. Baraka'dan yapýlan açýklamada, "26 Haziran Pazar günü saat 12.00'de, yine karpuzumuz ve çöp naylonlarýmýzla Acapulco giriþinde buluþup beleþe denize giriyoruz" denildi. Halkýn Anayasal hakký olan para ödemeden sahillere girmesinin, baþta Girne olmak üzere neredeyse tüm ülkede engellendiði kaydedilen açýklamada, tesisin imkanlarýndan yararlanmak istemeyen herkesin, beleþe deniz kenarýna gidebilme hakkýna sahip olduðu ifade edildi. Açýklamada þöyle denildi: "Kimsenin bir sahili parselleyip halkýn kullanýmýna kapatmaya hakký olmadýðý gibi Çetinkaya sakinleri karþý çýkýnca belediye geri adým attý Cumhurbaþkanlýðý yolunda eskiden bir kýsmý Çetinkaya Spor Kulübü tarafýndan antrenman sahasý olarak kullanýlan ve Eski Eserler Müzeler Dairesi kontrolünde bulunan alan, Çetinkaya Bölgesi sakinleri ve esnafýyla Lefkoþa Türk Belediyesi arasýnda soruna neden oldu. Bölge sakinleri, Þehir Planlama Dairesi tarafýndan "yeþil alan" olarak ayrýlan ve yýllardan beri çocuklarýn oyun alaný ve iþçilerin araç park yeri olarak kullandýklarý Surlar altýndaki geniþ alanýn, ilgili dairelerin onayý alýnmadan belediye Homofobiye Karþý Ýnisiyatif Derneði: Eþcinsel iliþki "Doðaya Aykýrý Suç" deðil Homofobiye Karþý Ýnisiyatif Derneði (HOKÝ), ülkede eþcinsel iliþkinin hala "Doðaya Aykýrý Suçlar" arasýnda deðerlendirilmesinin insan haklarý ihlali olduðunu vurguladý. HOKÝ, dünyada Gey Pride olarak anýlan ve haziran ayýnýn son haftasýna denk gelen haftanýn, 1969 yýlýndan bu yana LGBTQ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel ve Queer-Kuir)'lerin toplumda varolma mücadelesinin kutlandýðý hafta olarak bilindiðini hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: "Stonewall Inn adlý mekanda bir grup LGBTQ bireyin polis baskýnlarýna karþý isyan etmesiyle baþlayan Stonewall Ýsyaný, modern LGBTQ tarihinin sembolü haline gelmiþ bir olaydýr. Bugün tüm dünyada bir þenlik gibi kutlanan LGBTQ Onur Haftasý'nýn tohumlarý Haziran 1969'da New York'da Stonewall Inn adlý mekanda yaþanan gerçeði yansýtmayan ikametgah belgeleri ile Lefke Bucak ve Belediye hudutlarý içerisinde ikamet eden birçok orta ve lise çaðýndaki öðrencinin Lefke dýþýndaki okullara kayýt yaptýrdýðý belirtildi. Açýklamada þöyle denildi: "Anýlan okullarda herhangi bir öðretmen, eleman, bölüm, araç, gereç ve benzerlerinin eksikliði varsa bunlar hiçbir zaman kaydedilmeden tamamlanmalý ve okullarýmýz eski görkemli günlerine kavuþturulmalýdýr. Bunlar yapýlýrken Eðitim Bakanlýðý her orta eðitim kurumunun sadece kendi faaliyet bölgesindeki öðrencileri kaydetmesi yönünde bir genelge yayýnlamalý, Güzelyurt Kaymakamý da ilçesindeki tüm Muhtarlarý uyarýp hatalý veya yanlýþ ikamet belgesi tanzim etmenin suç olduðunu hatýrlatmalýdýr." tesislerin þezlong, duþ ve benzeri hizmetler için uyguladýðý fahiþ ücretlerin de denetlenmesi ve yasal ölçülere uymasý gerekmektedir. Tüm bu gerekçelerle baþlattýðýmýz eylemlerimize bu yaz daha geniþ bir katýlýmla devam ediyoruz. Ve tüm halkýmýzý dilediði denize beleþe gitmeye, engellenmesi halinde ise Anayasal haklarýný hatýrlatmaya davet ediyoruz. Ayrýca Baraka Kültür Merkezi'nden temin edebileceðiniz ve cüzdanýnýzda taþýyabileceðiniz 'Beleþe Denize Girme Kartý'ný da gösterebilirsiniz." Açýklamada, ilgili maddeye atýfta bulunularak, KKTC Anayasa'sýnýn vatandaþlarýn ücretsiz denize girme hakkýný koruduðu ve kimsenin vatandaþýn denize girmesini engelleyemeyeceðini vurguladýðý belirtildi. tarafýndan kapatýlmasýna karþý çýktý. Bölge sakinleri ve esnafý adýna bölgede basýn açýklamasý yapan Salih Öztoprak, belediyeden kentlerde her geçen gün artmakta olan insan ve araba yoðunluðuna karþý yeni yaþam alanlarý ve park yerleri beklerken, kullanýlanlarý kapatmalarýný kabul edemeyeceklerini söyledi. "Bu tip bir giriþimin söz konusu yeþil alanýn ileride birilerine peþkeþ çekileceði bir ortam yaratabileceðini" ifade eden Öztoprak, mahalle sakinleri ve esnaf olarak buna izin vermeyeceklerini belirtti. bu olaylarla atýlmýþtýr." HOKÝ'den yapýlan yazýlý açýklamada, bugün dünyada LGBTQ haklarýnýn insan haklarý bütününün bir parçasý olarak kabul edilirken, KKTC'de eþcinsel iliþkinin hala "Doðaya Aykýrý Suçlar" bölümünde deðerlendirildiði ve Fasýl 154 Ceza Yasasý kapsamýnda suç olarak düzenlendiði vurgulandý. LGBTQ bireylerin özgürlükleþmesi ve toplum baskýsý olan homofobi, bifobi ve transfobi'ye dikkat çekmek adýna Onur Haftasý (LGBTQ Pride) kapsamýnda bir dizi etkinlik gerçekleþtireceklerine de dikkat çeken HOKÝ, eþcinsel iliþkiyi suç olarak düzenleyen Fasýl 154 Ceza Yasasý'nýn deðiþtirilmesi için 2008 yýlýnda hazýrlanan deðiþiklik önerisi doðrultusunda düzenlenmesi için siyasi partilere ziyaret baþlatýlacaðýný bildirdi. Kalem Yalçýn Okut Tarikatlar, ABD ve AKP Sadece Türkiye'de deðil, bütün Ýslam dünyasýnda en gerici tarikat ve cemaat örgütlenmelerinin ABD militarizmi tarafýndan desteklendiði ve beslendiði her ayýk kafa için sýr deðildir. AKP'yi dizayn eden ve kuruluþundan sadece birkaç ay sonra iþbaþýna getirenin de yine ABD militarizmi olduðunun da sýr olmadýðý gibi Neymiþ, Obama Hazretleri Erdoðan Hazretlerini kutlamak için telefon açmýþ da, "Senin kadar popüler deðilim" demiþmiþ Utanmaz arlanmaz, binkaralý Türk medyasý da bunu haber yapýp manþetlere çekti Görevleridir; baþka ne yapabilirler ki?.. Sovyetlerin daðýlmasýndan (ya da çökertilmesinden) sonra, Batý, kendi kitlelerini korkutup uyutmak için kullandýðý komünizm öcüsü kalmayýnca, yeni bir 'düþman'a ihtiyaç duydu ve o 'düþman'ý buldu: Radikal Ýslam!.. Buldu mu, yoksa yarattý mý o 'Radikal Ýslam' düþmanýný? Yine, her ayýk kafa bilir ki, Taliban'ý da, El Kaide örgütünü de ABD yaratmýþtý. 'Taliban' adý üzerinde 'talebe' kökünden gelir. Sovyetler Birliði ordusunun Afganistan'da bulunduðu yýllarda, üniversite talebeleriyle baþlayan Taliban hareketi anti-komünist çizgide giderek güçlenmiþ, hükümeti ele geçirmiþ ve Sovyetler Birliði ordusuna karþý savaþa baþlamýþtý. Al Kaide teþkilatý da öyle Bir avuç üniversite talebesinin silahsýz, parasýz, cephanesiz koskoca Sovyet ordusuyla savaþmasý mümkün müydü?.. Afganistan'dan baþlayarak Pakistan ve Endonezya'ya, oradan Ortadoðu ve Kuzey Afrika'ya ve Türkiye'ye kadar bütün Ýslâm ülkelerinde faaliyet gösteren en gerici Ýslamcý örgütleri ABD destekliyor ve finanse ediyor. Bu manada, Türkiye'deki tarikat ve cemaat örgütlenmelerinin ABD-Pentagon þer yuvasýnýn doðrudan etki ve telkinlerinden arî olmasý olasý deðildir. Keza,'Demokrasi Havarisi' baþ terörist ABD Militarizmi -nedense!- Suudi Arabistan'da 21. yüzyýlda hâlâ kadýnlarýn araba kullanmalarýnýn yasak olmasýný, görmezden gelme bir yana, hoþgörüyor; onaylýyor Mýsýr'daki ayaklanmadan sonra, þimdilerde, en kazançlý kesimin Müslüman Kardeþler örgütü olduðu sýk sýk basýnda çýkýyor. Türkiye'de de, yerlere göklere sýðdýrýlamayan son seçimlerdeki AKePe "zaferi" ABD militarizmi desteðinden arî olabilir mi?.. Davutoðlu'na baðlanan komþularla 'sýfýr sorun' politikasý çöktü iþte. Suriye'nin genç lideri (isterseniz diktatörü deyin) ile baþlayan ve vizesiz seyahatler antlaþmasýna kadar varan balayý günleri çok çabuk tükendi. Þimdi, ABD uþaðý TC ile yurdunu savunmaya çalýþan Beþar Esat rejimi savaþýn eþiðindeler.. Askerlikte bize, "Hizaya Gir! Saðdan Say!" diye komut verirlerdi. Biz de "hizaya" girer, esas duruþa geçer ve adlarýmýzý söyleyerek "Emrinizdeyim Komutaným" tekerlemesini tekrarlardýk. Radikal Ýslam örgütleri de öyledirler ABD Aðalarýnýn her emrine "Emredersiniz Komutaným!" diye temenna etmekten baþka þanslarý yoktur. Türkiye'deki son AKePe "zaferi"nin altýnda yatan gerçekler bunlardýr. En doðrusunu yine, þair de olan Osmanlý Padiþahý söylemiþti/yazmýþtý: "Olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi.." Sýhhatimiz elverdiði ölçüde, tüm emperyalist saldýrganlarla ve emirlerindeki tarikat, cemaat adlý Ýslami gericiklerle mücadele etmeye devam edeceðiz. Baþka yolu, baþka uçarý, kaçarý yok!..

9 21 Haziran 2011 Salý 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar 80 YIL ÖNCESÝNÝN DAR GÝYSÝLERÝ ÝÇÝNDE BUNALAN TÜRKÝYE Hiçbir milliyetçi çaðrýþým içermeyen, artýk iflas etmiþ olan "Türklük" zorlamasýndan arýnmýþ Türkiyelilik ve eþit yurttaþlýk temelinde bir anayasa nasýl yapýlacak? Hiçbir ideolojik dayatma taþýmayan, düþünce ve inanç özgürlüðünü güvence altýna alýrken, kültürel çoðulculuðu saðlayacak bir anayasa nasýl mümkün olacak? 21. yüzyýl baþýnda deðiþim dalgalarýna kapýlmýþ, kabuðunu çatlatmýþ ve artýk yüz yýl öncesinin, seksen yýl öncesinin, hatta otuz yýl öncesinin dar giysileri içinde bunalan Türkiye toplumu, bu yaþlý devleti ve onun Türk milliyetçiliðine dayalý ideolojik hegemonyasýný kýracak özgürlükçü bir anayasaya nasýl kavuþacak? Bu sorularýn cevabý da yine Kürt sorununa yaklaþýmda gizli. OYA BAYDAR (t24.com) DÝPNOT Türk bilim adamlarý, günde bir saat cep telefonunda konuþmanýn beyinde sinir hücresi kaybýna neden olduðunu saptadý. BÝR TATLI HUZUR ALMAYA GELDÝM MÜZAKERE MASASINDAN TARÝH 19 MAYIS 2010 Eroðlu müzakere heyetini açýkladý: Özel temsilci Kudret Özersay, hukukçu Oðuzhan Hasipoðlu, eski Elçi Kemal Gökeri, Dýþiþleri 1. Sekreteri Gülfem V. Sevgili, Dýþiþleri 1. Sekreteri Seniha Birand, tercüman Özlem Ýnce... Gözden kaçmayanlar... SORMA GÝR HANI'NDASINIZ "Sorma Gir Haný"nda haddinizi bilecek, kendinize hakim olacaksýnýz. Polis iseniz, polis olduðunuzu; öðretmen iseniz, öðretmen olduðunuzu; bakan iseniz bakan, baþbakan iseniz baþbakan olduðunuzu unutacaksýnýz. Adý üstünde "Sorma Gir Haný"ndasýnýz. Haddinizi bileceksiniz. Kimsenin bavulunu yoklamayacaksýnýz, kimseye kimlik sormayacaksýnýz. Siz bir þey sormadan girecekler, siz bir þey sormadan çýkacaklar. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Eðer eylem yarýn yapýlacaksa, üzülerek belirtmek isteriz ki, biz öðrencileri karþýlarýnda bulacaklardýr. DAÜ Öðrenci Konseyi Yönetim Kurulu VÝRGÜL... EVÝMÝZÝN EFENDÝSÝ MÝ, SAHÝBÝ MÝ? Ýkide birde "kendi evimizin efendisi olalým" demenin hiçbir manasý yoktur. Kýbrýs'ýn kuzeyinde karþýlýðý da yoktur. Çünkü bir evin "efendisi" olabilmek için önce o evin sahibi olmak gerekir. Bir evin sahibi olmadan efendisi olmayý hayal etmek abesle iþtigaldir. Bunu meydanlarda baðýrmak da mücadele deðildir. Bu ülkenin gerçek idarecilerini de fena halde güldürüyor ayrýca. "Memlekette ne kadar huzur olursa,müzakere masasýnda elimiz o kadar güçlü olur" Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) Ýki kiþiden biri, sahte delil fabrikatörü, özel mahkeme muhbiri Ne yana baksan, göreceðin her iki kiþiden biri ya bizzat röntgenci, kaset çetecisi, þifreci, kopyacý, sanat düþmaný, kadýn katili, emekçi düþmaný, nükleerci, 'Madýmak'çý yamaðý, sahte delil fabrikatörü, özel mahkeme muhbiri, ipini koparmýþ küfürbaz; ya da bunlarýn aktif destekleyicisi: Ne tatsýz bir dünya; ama, pes etmek yok; zira, bu ülke bizim ve baþka vatanýmýz yok. Baþbakanýn ana hedeflerinden biri, baraj altýna itemediði MHP'yi Meclis KARÝKATÜR / içinden kemirmek olacak. BDP tabanýna karþý ise þu yollarý deneyecek: Bir yandan polis þiddeti, gözaltý ve tutuklamalar, KCK operasyonlarý; diðer yandan da, sýnýr tanýmaz bir din sömürüsü eþliðinde Hizbullahçýlarý fiziken destekleyip hukuken himaye etmek; bu suretle de insanlarý canýndan býktýrarak, can korkusuyla AKP'nin etekleri altýna sýðýnýp evcilleþmek zorunda býrakmak. ( ) Siyaset halkýn sorgulama ve müdahale erimi dýþýnda tutulurken, Serhan Gazioðlu 'reis'in her þey hakkýnda herkes adýna taahhütte bulunabilecek mutlak bir otoriteye sahip olmasý: Tayyip Erdoðan'ýn %10 barajý ve lider sultasý için ne gerekiyorsa hepsini vazeden mevcut siyasî partiler kanununun muhafazasý konusundaki ölümüne ýsrarý boþuna deðil. Dýþ politika, komþularla 'sýfýr sorun' formülünü uygulamak adýna diktatördü, vampirdi demeden bütün muktedirlerle derunî, samimî ve naþeffaf baðlantýlar kurulmasý AKP'nin 'iþportacý-iþ takipçisi' özünün tipik bir tezahürü. Ahmet Davutoðlu, bu iþte 'vitrin mimarý': Okur yazarý kýt ailenin 'okumuþ' çocuðu; misyonu, her türlü ahlakî deðer ve entelektüel derinlikten yoksun bir oportünizme 'derinlikli' bir kýlýf 'fabrike' etmek. Ha 'Sýfýr sorun', ha 'Con Ahmet'in Devridaim Makinesi: Sýfýr sürtünme ve sýfýr yýpranma sayesinde sonsuza kadar hiç yakýt tüketmeden kendiliðinden iþleyecek mucize makine.( ) AKP þunu bilmelidir ki, PKK, bizim aramýzdan çýkmýþtýr; Kandil'dekiler oraya gökten inmemiþtir; problem varsa, bizim tarafýmýzdan çözülürse çözülecektir. ( )Kürt sorununun üstesinden gelebilmek için ilk adým, devletin PKK'yý fiziken yok edilecek bir muhasým olarak görmekten vazgeçmesidir. Dýþ güçleri iþin içine sokmaya kalkmasý, baþarýsýz kalmaya mahkûm olmanýn ötesinde, doðrudan doðruya kendi vatandaþlarýna karþý ihanet niteliði taþýyacaktýr.( ) PKK sadece silahlý eylemlere, daðdaki insanlara ve onlarýn örgütlülüðüne indirgenemeyecek kadar kapsamlý, kendi kültürel evrenini oluþturmuþ toplumsal bir olgudur: Daha 5-6 yaþýndaki Diyarbakýrlý çocuk, polisin Nevruz'da daðýttýðý þekeri almýyorsa, bu siyasal bir tercihin ürünü deðil, doðrudan doðruya psikokültürel bir reflekstir. Hem PKK'yý tasfiye etmeye odaklanýp, hem PKK veya önderini muhatap almak ve legal Kürt siyasetinin önünü kesmek için her yola baþ vurmak, eðer þizofrenik bir hezeyan deðilse, ancak ve ancak bu ülkeyi iç savaþtan parçalanmaya kadar her türlü felakete uðratmayý göze almýþ uðursuz bir iktidar hýrsýyla açýklanabilecek bir icraattýr. (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn "Birgün"de yayýmlanan "Kandil'dekiler oraya gökten inmemiþtir" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 21 Haziran 2011 Salý YURTTAN... GÜNEÞ ENERJÝSÝ ÝLE ÇALIÞAN ARAÇLAR RALLÝSÝ Güney Kýbrýs'ýn Baf kentinde güneþ enerjisiyle çalýþan araçlarýn katýldýðý bir rallinin gerçekleþtirildiði, yaklaþýk 2 saat kentte tur atan araçlarýn, turist ve yerli halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtýðý bildirildi. Fileleftheros haberinde, beþ tanesi Güney Kýbrýs'taki çeþitli okullara, biri de þahsa ait 6 güneþ enerjisiyle çalýþan aracýn etkinlikte yer aldýðý, hedefin; doðal enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasýna dikkat çekilmesi olduðunu belirtti. KIBRIS TÜRK KADINLAR BÝRLÝÐÝ 58 YAÞINDA... Süheyla Küçük ve Kamran Aziz'e plaket verildi Kýbrýs Türk halkýnýn en köklü kadýn örgütlerinden Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði 58. kuruluþ yýldönümünü kutluyor. Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði'nin 58. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla dün Lefkoþa Merit Otel'de düzenlenen yemekte, Kýbrýs Türk Kadýný'nin sembollerinden olan Dr. Fazýl Küçük'ün eþi Süheyla Küçük ile Kamran Aziz'e plaket verildi. Rahatsýzlýðý dolayýsýyla yemeðe katýlmadýðý belirtilen Süheyla Küçük'e plaketi, Kadýnlar Birliði'nin Lefkoþa Þubesi Baþkaný Gülten Feridun tarafýndan iletilecek. Plaketleri veren, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Kýbrýs Türk kadýnýnýn Atatürk'ün izinde yoluna devam ettiðini ve edeceðini vurguladý. Lefkoþa Merit Otel'de düzenlenen yemeðe Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük'ün yaný sýra meclisteki kadýn milletvekilleri Þerife Ünverdi, Afet Özcafer, Fatma Ekenoðlu, Kadýnlar Birliði'nin ilçe temsilcileri katýldý. TUNCERÝ Kadýnlar Birliði Lefkoþa Ýlçesi Asbaþkaný Halide Tunceri yemekte yaptýðý konuþmada 58. yýldönümünün özel bir anlam ifade ettiðini ve KTKB'nin Kýbrýs Türk kadýnýnýn varlýðýyla ilelebet süreceðini söyledi. Tunceri Birliðin kurulmasý ve bugünlere getirilmesinde emeði geçenleri saygý ve þükranla andýklarýný dile getirerek, kadýnlarýn milli mücadele ve toplumun kalkýnmasýnda her zaman sorumluluk alarak bu sorumluluklarý eksiksiz yerine getirdiðini söyledi. Tunceri kurumu yaþatmanýn kendileri ve sonraki nesillerin görevi olduðunu da ekledi. Tunceri'nin konuþmasýnýn ardýndan Gazimaðusa Ýlçe Baþkaný Emine Sütçü'nün hazýrladýðý belgesel izlendi ve Kadýnlar Birliði Marþý okundu. AZÝZ Kýbrýs'ýn ünlü kadýn sanatçýlarýndan, Eczacý Kamran Aziz kendisine plaket takdimi öncesi yaptýðý konuþmada Kadýnlar Birliði'nin kendisini onurlandýrmasýndan duyduðu mutluluðu dile getirdi ve Kadýnlar Birliði'nin hep daha ileriye ve güzele gideceðini söyledi. ÇOCUK HAKLARI FARKINDALIÐI'NIN ARTIRILMASI PROJESÝ SOS Çocuk Köyü tarafýndan hazýrlanan ve AB tarafýndan finanse edilen "Çocuk Haklarý Farkýndalýðý'nýn Arttýrýlmasý" isimli proje 1 Temmuz 2010 tarihinden beri yürütülüyor. SOS Çocuk Köyü'nden yapýlan açýklamaya göre, 24 ay sürecek olan ve þu anda Alayköy' de gerçekleþtirilmekte olan proje, çocuk haklarýna iliþkin köyde, okulda, ailede ve çocukta farkýndalýðýn yükseltilmesini hedefliyor. EROÐLU Meral Eroðlu konuþmasýnda rahatsýzlýðý nedeniyle yemeðe katýlamayan Süheyle Küçük'e acil þifalar diledi. Eroðlu yýllar önce daha ilkokul çaðlarýnda ilkokul öðretmeninin kendisini Kadýnlar Birliði'nin organizasyonundaki bir güzellik yarýþmasýna götürdüðünü ve kadýnlarýn mayoyla sahneye çýktýklarýný hatýrladýðýný söyleyerek, vatansever ve ileri görüþlü olan Kýbrýs Türk kadýnýnýn Atatürk'ün izinde yoluna devam ettiðini ve edeceðini kaydetti. Eroðlu daha sonra Kadýnlar Birliði Lefkoþa Þube Baþkaný Gülten Feridun'a Süheyla Küçük'e ulaþtýrýlmak üzere plaket ve çiçek takdim etti ve Süheyla Küçük'ü hem her zaman eþinin yanýnda olmasý hem de Kýbrýs Türk kadýnýna yakýþýr duruþu nedeniyle hep örnek aldýðýný belirtti. Meral Eroðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan Birliðin Ýlçe Baþkanlarý da birer konuþma yaptý. KÜÇÜK Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük yaptýðý konuþmada Birliðin Kýbrýs Türkünün birlik ve beraberliðinde önemli bir yeri olduðuna iþaret ederek, Birliðin Kýbrýs Türklerinin ilk kadýn örgütü olma özelliði taþýdýðýný söyledi. Birliðin, Siyasi bir kimliði olmadan, sosyal sorumluluk çerçevesinde hareket ettiðini kaydeden Küçük, bu çerçevede yapýlan çalýþmalara deðindi. Etkinlik, dans gösterisi ve yýldönümü pastasýnýn kesilmesi ile son buldu. Projenin devamýnda, çocuk haklarýna iliþkin taslak bir eðitim müfredatýnýn hazýrlanarak, ilköðretim müfredatýna dâhil edilmesiyle de tüm yurtta çocuk haklarý konusunda farkýndalýðýn arttýrýlmasý amaçlanýyor. Açýklamaya göre, bu proje kapsamýnda gerçekleþtirilmesi planlanmýþ olan ailelere, öðretmenlere ve çocuklara yönelik "Çocuk Haklarý" eðitimleri tamamlandý. 30 BÝN GERÇEK VE TÜZEL KÝÞÝ VERGÝ KAÇIRIYOR Rum Maliye Bakaný Harilaos Stavrakis, Rum tarafýnda 30 bin dolayýnda vergi kaçýran veya vergi ödemeyen özel ve tüzel kiþi bulunduðunu açýkladý. Simerini "Vergi Kaçakçýlýðýný Bastýrmak Ýçin Sert Önlemler" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Stavrakis'in, DÝSÝ'li milletvekili Tasos Mitsopulos'un meclise sunduðu soru önergesine verdiði yazýlý yanýtta; vergi kaçýran veya vergi ödemeyen 30 bin dolayýnda gerçek ve tüzel kiþi bulunduðuna dikkat çekerek, bunu önlemek için 1 Aðustos itibarýyla katý tedbirler uygulamaya baþlanacaðýný açýkladýðýný yazdý. BAF'TA LÜKS OTELLER DOLU Baf'ýn sahil þeridinde yer alan lüks otellerin süitlerinin özellikle Rus zengin iþadamlarý sayesinde dolu olduðu, bu sebeple hafta sonu Baf'a özel yatýyla giden zengin bir Rus çiftin kalacak yer bulamadýklarý bildirildi. Fileleftheros, otellerin lüks süitlerinde özellikle zengin Rus iþadamlarýnýn kaldýðýný, Ýngiltere'nin Mancester takýmýnýn futbolcusu Rio Gavin Ferdinand'ýn da Baf'ta tatil yapmakta olduðunu yazdý. Haberde, Rus zenginlere kalacak yer bulunabilmesi için bazý otellerde kalan kiþilerin daha düþük seviyedeki otellere aktarýldýklarý da vurgulandý. LONDRA'DA "TATLISU" FOTOÐRAF SERGÝSÝ Sözde "Akathu (Tatlýsu) Belediyesi", önceki akþam, Londra'da yaþayan Rumlara yönelik; Tatlýsu'yla ilgili bir fotoðraf sergisi düzenledi. Fileleftheros "Akathu'nun Yaðmalanmasý Dokümanlarý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Londra'daki fotoðraf sergisinde, iddia edilen "Tatlýsu'daki dini ve kültürel mirasýnýn Türkler tarafýndan tahrip edilmesi" konusunun iþlendiðini ve sergiye katýlanlarýn "geri dönüþe inanç ve kararlýlýklarýný yinelediðini" yazdý. Haberde ayrýca, fotoðraf sergisi için Londra'ya giden Belediye Baþkaný Savva Savvidi ve heyetinin, Ýngiliz hükümeti ve milletvekilleriyle de bir dizi temasta bulunacaðý kaydedildi. DÝPKARPAZ RUM ORTAOKULU'NDA "MUTLULUK VE SEVGÝ PANAYIRI"... Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu, Dipkarpaz'ýn 37 yýldýr sabýrla, adanýn yeniden birleþmesini beklediðini belirtti. Alithia gazetesinin haberine göre, Dipkarpaz Rum Ortaokulu'nda önceki gün yapýlan "Mutluluk ve Sevgi Panayýrý"nda, Rum Baþkanlýk Sarayý'na baðlý Ýnsani Meseleler Birimi Baþkaný Kiriakos Grekos tarafýndan okunan açýklamasýnda Yakovu, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, "Kýbrýs'ýn tüm Kýbrýslýlar için barýþ ve huzur içerisinde yaþayabileceði bir yer haline gelmesi ve Kýbrýs sorununa adil ve kalýcý bir çözüm bulunmasý için her türlü çabayý gösterdiðini" kaydetti. Habere göre etkinlikte, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DÝKO Baþkaný Marios Karoyan'ýn açýklamalarý da okundu. Etkinliðe, DÝSÝ Milletvekili Kiriakos Hacýyannis ile, AKEL milletvekilleri Hristakis Tziovanis ile Yorgos Georgiu katýldý.

11 21 Haziran 2011 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... '12 Eylül devam ediyor' Cumartesi Anneleri 325. kez Galatasaray Meydaný'nda bir araya gelerek 12 Eylül'de idam edilen ve cenazesi ailesine teslim edilmeyen Veysel Güney'in dosyasýný açýkladý. Kayýp yakýnlarý, 12 Haziran'da gerçekleþtirilen seçimlerin sonuçlarýný da deðerlendirdi. Kayýplar Komisyonu adýna konuþan Leman Yurtseven, Veysel Güney'in mezarý açýklanmadan 12 Eylül ile hesaplaþýlamayacaðýný vurguladý. Aradan 31 yýl geçmesine raðmen 12 Eylül uygulamalarýnýn sürdüðünü belirten Yurtseven, "12 Eylül'ün yasalarý, kurumlarý, siyaseti yerinde duruyor. 12 Eylül ile hesaplaþma talebimiz Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya'nýn ifadelerine baþvurmakla sýnýrlandýrýlmak isteniyor. Onlarsa Suç delili: Marx'ýn Kriz Teorisi kitabý Ahmet Þýk'ýn yazdýðý kitabý 'bombadan tehlikeli' bulan Baþbakan'ýn ardýndan, Ankara Emniyeti de Hopa protestocularýnýn evindeki yasal kitaplarý 'yasadýþý' olarak kayda geçti. Ankara'da 31 Mayýs'ta Hopa'daki polis saldýrýsýný ve devrimci öðretmen Metin Lokumcu'nun katlini protesto eden sosyalistlere karþý yürütülen soruþturmadaki þaibeler tepki çekiyor. Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekilliðinin 'terör örgütü yararýna faaliyet göstermek' suçlamasýyla, ÖDP, Halkevleri, SDP, Öðrenci Kolektifleri ve TKP üyelerine karþý yürüttüðü soruþturma kapsamýnda yapýlan ev baskýnlarýnda 'ele geçirilenler'in nitelikleri trajikomik bir durum yarattý. RAFLARDA LEGAL DEVLETÝN GÖZÜNDE ÝLLEGAL Önceki gün eylemcilerin evinde ele geçirilen "çizgi ve korku filmi CD'leri", deliller kýsmýna geçirilen kapüþonlu giyecek ve basýlan bir evin mutfaðýndaki ekmek býçaðýnýn deliller kýsmýna '1 adet siyah demir saplý býçak' ifadeleriyle kayda iþledikleri insanlýk suçu için 'Bugün olsa yine yapardýk' deme cüretini gösteriyorlar. Çünkü bu cüreti gösterecek bir iklimde yaþýyorlar." ÝDAM EDÝLDÝ CENAZESÝ KAYIP Yurtseven, Veysel Güney'in 28 Aralýk 1980 yýlýnda gözaltýna alýndýðýný ve ikinci duruþmada savunma hakký ve avukat hakký verilmeyerek idam cezasýna çarptýrýldýðýný hatýrlattý. Yurtseven þunlarý söyledi: "Veysel'in bedeni babasýna verilmedi, kaybedildi." Ailesi ve arkadaþlarýnýn yýllarca hukuk mücadelesi verdiðini, dosyayý AÝHM'e taþýdýklarýný ifade eden Yurtseven, Veysel Güney'in idam kararýný verenlerin, taammüden cinayet iþlemekten yargýlanmasýný istedi.(etha) geçirildiði basýna yansýmýþtý. Dün de kitapevlerindeki raflarda satýlmakta olan kitaplara 'yasadýþý' denilerek el koyulduðu ortaya çýktý. Emniyetin yasadýþý olarak tanýmladýð kitaplar arasýnda "Komünist Manifesto", "Karl Marx ve Doktrini (Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý), "Marx'ýn yaþam öyküsü" (Ýlya Yayýnlarý), "Marx'ýn Kriz Teorisi" (Kaldedon Yayýnlarý) da bulunuyor (birgün.com) 'Çocuk Ogün Samast' için 27 yýl hapis istendi Gazeteci Hrant Dink'in katledilmesiyle ilgili yargýlanan Ogün Samast'ýn 19 ile 27 yýl arasýnda hapis cezasýna çarptýrýlmasý istendi. Agos Gazetesi Genel Yayýn yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Ali Demir, tutuklu sanýk Ogün Samast'ýn, ''tasarlayarak adam öldürmek'' ve "ruhsatsýz silah bulundurmak'' suçlarýndan, yaþýnýn 18'den küçük olduðu da dikkate alýnarak 19 ile 27 yýl arasýnda deðiþen hapis cezasýna çarptýrýlmasýný talep etti. Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarýnda bulunduðu 20 sanýðýn yargýlandýðý davanýn 25 Ekim 2010'daki duruþmasýnda, Ogün Samast'ýn suç tarihinde 17 yaþýnda olduðu gerekçesiyle Çocuk Aðýr Ceza Mahkemesine gönderilmiþti. (ntvmsnbc) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. HRÝSTOFYAS: Çözüm Türkiye'ye baðlý Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Kýbrýs sorununun çözümünün her þeyden önce Türkiye'ye baðlý olduðu ancak Türkiye'nin izlediði olumsuz tutumun çözüme ulaþýlmasýna imkan tanýmadýðý iddiasýný yineledi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, "Özgür Birleþik Karpaz" isimli örgütün Limasol'da dün gerçekleþtirdiði bir etkinlikte, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu tarafýndan okunan açýklamasýnda, Hristofyas'ýn, çözümsüzlük konusunda Türkiye'yi suçladýðýný yazdýlar. Habere göre, Hristofyas, Türkiye'nin Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý için çaba göstermesini saðlamak amacýyla Güney Kýbrýs'ýn AB üyeliðini mümkün olan her þekilde ve alanda, Türkiye'ye baský uygulanmasý hedefiyle deðerlendirdiklerini belirtti. Kýbrýs sorununun çözümü için Kýbrýs Rum tarafý olarak her türlü iyi niyet ve çabayý gösterdiklerini de öne süren Hristofyas, "iþgal ve fiili bölünmenin çözüm olamayacaðýný, bölünmenin yýkým anlamýna geleceðini" sözlerine ekledi. Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu ise, Kýbrýs Rum tarafýnýn uluslararasý konferans konusundaki görüþünün, Kýbrýs sorununun iç meselelerinde çözüm aþamasýna gelindiði taktirde bir uluslararasý konferans POLÝTÝS: "REZÝLLÝKLERÝMÝZ BRÜKSEL'E KADAR ULAÞTI" Moleskis'in kýzýna da Brüksel'de görev verildi Güney Kýbrýs'ýn gelecek yýlýn ikinci yarýsýnda devralacaðý AB Dönem Baþkanlýðý'nýn Koordinatörü Andreas Moleskis'in kýzýnýn erkek arkadaþý Athanasios Kayaras'a, aylýk 5 bin Euro maaþ karþýlýðýnda Brüksel'de danýþmanlýk iþi verilmesinin ardýndan patlak veren skandal, bu kez de Moleskis'in kýzý Melina'ya, yine Brüksel'de, AB Dönem Baþkanlýðý hazýrlýklarý kapsamýnda iþ verilmesiyle devam ediyor. Haberi; "Rezilliklerimiz Brüksel'e Kadar Ulaþtý... Moleskis'ten Meclis Denetleme Komitesi Üyeleri Ýle Milletvekillerine Telefon... Kýzý da AB Dönem Baþkanlýðý Ýhtiyaçlarý Çerçevesinde Ýþe Alýndý" baþlýklarýyla manþete çeken Politis gerçekleþtirilmesi þeklinde olduðunu yineledi. Stefanu söz konusu etkinlikte yaptýðý açýklamada, uluslararasý konferansýn Kýbrýs sorununun uluslararasý boyutuyla ilgili olmasý ve bu konferansta "BM Güvenlik Konseyi beþ daimi üyesi ülke, garantör devletler, AB, Kýbrýs Cumhuriyeti ve iki toplumun yer almasý gerektiðini" savundu. Müzakere sürecinin sýký takvimler ve hakemlik içermediðini ileri süren Stefanu, BM'nin de böyle bir þeyi desteklemediðini öne sürdü. OMÝRU VE KAROYAN ÜMÝTLÝ DEÐÝL Öte yandan Rum Meclisi ve KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru, hükümetin Kýbrýs politikalarýna iliþkin sert eleþtirilerini dün de sürdürürken, DÝKO Baþkaný Marios Karoyan ise Cenevre görüþmesinden umutlu olmadýðýný açýkladý. Habere göre Omiru dün parti merkez komitesinde yaptýðý konuþmada Kýbrýs sorununa deðindi ve son yýllarda Kýbrýs sorununun idare ediliþ þeklinin tehlikeler ve çýkmazlara yol açtýðýný savundu. Müzakerelerin Türkiye'nin uzlaþmaz tutumu sebebiyle çýkmaza girdiðini ileri süren Omiru, Annan Planý kriterlerindeki bir planýn sunulmasý tehlikesinin aþikar olduðunu iddia etti. Stefanu: Doðalgaz Kýbrýs halkýnýn Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, "Kýbrýs bölgesinde bulunan yeraltý zenginliklerinin Kýbrýs Cumhuriyeti'ne ve dolayýsýyla tüm Kýbrýs halkýna ait olduðunu" savundu. Haravgi ve diðer gazeteler, Stefanu'nun dün düzenlenen bir etkinlikte doðalgaz konusuna iliþkin sorularý yanýtladýðýný ve Rum hükümetinin görüþünün "Kýbrýs sorununun çözülmesi sonucunda iþgalin sona ermesi ve yeninde birleþmesinin yaþanmasýyla, herkesin, tüm gazetesi, AB Dönem Baþkanlýðý hazýrlýklarý çerçevesinde yapýlan bu kuþkulu istihdamlarýn, yalnýzca Moleskis'i deðil, ayný zamanda Güney Kýbrýs'ý AB karþýsýnda zor durumda býraktýðýný ve AB çevrelerinde, bu konuyla ilgili memnuniyetsizlik seslerinin yükselmeye baþladýðýný yazdý. Gazete, geçtiðimiz haftalarda konuyla ilgili yayýmladýðý haber üzerine, Kayaras'ýn danýþmanlýk görevinden istifa ettiðini de haberine eklerken, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'nun, bu konunun Sayýþtaylýk tarafýndan detaylý bir þekilde araþtýrýlacaðýný ve hükümetin de, Sayýþtaylýktan gelecek görüþe göre gerekeni yapacaðýný açýkladýðýný kaydetti. Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türklerin bu zenginliklerden yararlanmasý" þeklinde olduðunu söylediðini yazdýlar. Habere göre, Stefanu; Rum hükümetinin "enerji ve her türlü doðal zenginliðe iliþkin konularý çok gürültü çýkarmadan ve aklý baþýnda bir þekilde, her zaman Kýbrýs Cumhuriyetinin ve halkýnýn çýkarlarý doðrultusunda idare ettiðini" belirterek, "çok büyük öneme sahip bu konuda fazla gürültü çýkarmadan hareket etmek istediklerini" ifade etti. Rumlar'ýn TMK'ya baþvurularý artýyor n "5 KÝLOMETREKARELÝK KIBRIS RUM TOPRAÐI 'KOMÝSYON' KARARIYLA TÜRK MALI OLDU" Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun (TMK), Rumlar'ýn KKTC'deki eski mallarý için tazminat talebiyle yaptýklarý baþvurularýn dikey bir artýþ gösterdiðine dikkat çeken Fileleftheros, Rumlarýn bu davranýþlarýný frenlemeye yönelik haberler yayýnlamaya devam ediyor. Gazete; "5 Kilometrekarelik Kýbrýs Rum Malý Satýn Alýndý 'Komisyon' Tarafýndan Kýbrýslý Rum Mal Sahiplerine 59 Milyar Sterlin Ödendi" baþlýklý haberinde, TMK'nýn bugüne kadar karara baðladýðý baþvurularda; KKTC'de yürürlükteki yasalar temelinde toplam 5 kilometrekarelik Rum topraðýnýn artýk KKTC malý haline geldiðine dikkat çekti. TMK tarafýndan, KKTC'deki mallarýný satýn almak maksadýyla baþvuru sahiplerine ödenen paranýn ise 59 milyon 321 bin 440 Sterlin olduðuna iþaret eden gazetenin, bu rakamý haber baþlýðýnda milyar olarak ifade etmesi dikkat çekti. KKTC'de bulunan eski Rum mallarýnýn tamamýnýn 3 bin kilometrekarenin üzerinde olduðunu, TMK tarafýndan karara baðlanan 5 kilometrekarelik arazinin; toplama oranla küçük görülebileceðini belirten gazete, "ancak sözü edilen alanýn sadece karara baðlanmýþ baþvurularla ilgili olduðu dikkate alýnmalýdýr" vurgusunu yaptý. Haberde, karara baðlanan baþvurularýn; TMK'nýn bugüne kadar karara baðladýðý 245 baþvurudan 167'si olduðu; buna; 1,2 kilometrekarelik alaný kapsayan 2 tazminat ve takas ve toplam 1,3 kilometrekare alaný kapsayan 5 tazminat ve iade davasýnýn da eklenmesi gerektiðinin altý çizildi. Gazete, TMK'nýn karara baðladýðý 245 davanýn, yapýlan ve gün be gün dikey artýþ gösteren baþvurularýn yarýsý bile olmadýðýný; 16 Haziran 2011'e kadar Komisyon'a yapýlan baþvuru sayýsýnýn bin 317 olduðunu yazdý ve 2011 içerisinde yapýlan baþvuru sayýsýnýn 477 olduðunu, oysa rekor yýl addedilen 2010'daki baþvuru sayýsýnýn 397 olduðunu kaydetti. Gazete devamla, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) ilgili kararýnda; KKTC'deki gayrý menkullerini talep etmek isteyen Rumlarýn, önce TMK'ya baþvurmalarý gerektiðinin söylendiðini yazdý. KKTC'deki gayrý menkulü bulunan Rumlarýn kaybedecekleri tek þeyin, geçmiþte yaptýklarý gibi AÝHM'e baþvurma hakký olduðunu savunan gazete, AÝHM kararýnýn hiçbir yerinde; mallarýný yitirecekleri veya TMK'ya baþvurmalarýnýn zorunlu olduðunun söylenmediðini, ancak hal böyle iken Rumlarýn bunu net þekilde anlamadýklarýný yazdý.

12 12 21 Haziran 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Havlýda uzun tahta Yarar yogdur inatta Gel gýyalým sevgilim Keramet var nikâhta Kent Dindarlýðý Mehmet Altan TÝMAÞ YAYINLARI "Seni diðerlerinden farksýz yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalýþan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanýn en zor savaþýný vermek demektir." E.E. Cummings gözlerindeki yaðmur altýnda bir gar tenhalýðý susmuþluðu gemisiz kalmýþ ulu bir liman uykularýný çiðniyor yýldýzlarýn kalabalýðý rüzgarlý deniz kapýlarýný açtýðý zaman kývýlcýmlar uçuyor ýsýnmýþ saçlarýndan Attila Ýlhan "Lady from Smyrna" adlý þiirinden KIZ ARKADAÞLAR "Verlaine'den esinlenerek John Griffith için" o sýcak eylül akþamý, tek kiþilik yatakta uyuduk, çýrýlçýplak ve narin bedenlerimizdeki ter soðudu ve yenilendi bedenlerimiz. Kollarýmý uzattým ve sen, ellerin memelerimde, öptün beni. Kehribar rengi ve tadýnda bir geceydi. Geceliklerimiz atýlý yerde, dizlerinin üstüne çöktüðün yerde ve azgýnlaþtýn, karným üstüne bastýrdýn baþýný, aðzýný da kýrmýzý altýna, pembe gölgeler iþte; o anlarda, böylesine hiç görmemiþtim onu ve sýrtýmý kemerleþtirirken o çýlgýn ortamda suyu süzdüm bileklerimle, sonra, siren seslerini de iþittiðimi anýmsadým, uzaktan, belki birkaç sokak öteden: de da de da de da-; açýklanamaz çýðlýklarýma karýþan, yukarýlara baktým; parmaklarýmý sayan parmaklarýmý görmek için, danseden. Carol Ann DUFFY "Þiir Seçkileri"-2006/ Penguin. Çeviri: M. KANSU (Haziran 2011-Lefkoþa) "GENÇ SANATÇILAR RESÝM YARIÞMASI 2011 SERGÝSÝ" AÇILIYOR Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Kültür Dairesi Müdürlüðü tarafýndan bu yýl üçüncüsü düzenlenen "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2011 Sergisi" bu akþam açýlýyor. Kültür Dairesi Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, açýlýþý saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek sergide 9 sanatçýnýn 29 eseri yer alacak. Yarýþmaya 10 sanatçý 41 eserle katýlmýþ; Filiz Ankaç, Ýsmet Tatar ve Türksal Ýnce'den oluþan Seçici Kurul 9 sanatçýnýn 29 eserini sergilemeye deðer bulmuþtu. Seçici Kurul ayrýca, sergileme alan eserler arasýndan Batu M. Gündal'ýn "Vareller", Hasan Zeybek'in "Melankolik Arkeoloji" ve Nilüfer Ýnandým'ýn "Acý" isimli eserlerini ödüle layýk gördü. Serginin açýlýþýna tüm sanatseverlerin davetli olduðu duyuruldu. ÇINARLI KÜLTÜR SANAT FESTÝVALÝ 24 HAZÝRAN'DA Çýnarlý Kültür Sanat Festivali Haziran tarihleri arasýnda yapýlýyor. 24 Haziran'da saat 18.10'da kortej yürüyüþüyle baþlayacak festivalin açýlýþý saat 19.15'te yapýlacak. Festival kapsamýnda, 25 Haziran Cumartesi günü Kýbrýs Türk Þiirinin Önemli þairi, Fikret Demirað'ý Anma Gecesi de düzenlenecek. TARÝHÝ BÝR ESER DAHA GÜNIÞIÐINA ÇIKARILDI Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ve kýsa adý AKVAM olan Arkeolojik ve Kültürel Varlýklarý Araþtýrma Merkezi'nce 15 Haziran 2011 tarihinde yeniden baþlatýlan Salamis Harabeleri kazý çalýþmalarý çerçevesinde yeni bir tarihi eser gün ýþýðýna çýkarýldý. Bir kadýn heykeli olan tarihi eser 19 haziran 2011 Pazar günü, saat 18:00'de, KKTC Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner'in de katýldýðý bir basýn toplantýsý ile basýna tanýtýldý. Toplantýda ilk olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Öðretim Üyesi ayrýca Salamis Kazýlarý ikinci Baþkaný Doç.Dr Erhan Öztepe söz alarak çalýþmalarýn 20 kiþilik bir grubun yanýnda 7 kiþilik bir Kýbrýslý grup ile birlikte yürütüldüðünü kaydetti ve amaçlarýnýn Salamis Bölgesi'ndeki Hamam'ýn soðukluk bölümündeki çalýþmalarýný bitirmek ve Hamam'ýn açýlmayan bölümlerini de açmak olduðunu belirtti. Öztepe konuþmasýnda geçen yýlki kazý çalýþmalarýnda 5 heykel bulduklarýný ve henüz yeni baþlayan bu yýlki kazýlarda da bir kadýn heykeline rastladýklarýný açýkladý. DAÜ Rektörü Prof.Dr. Abdullah Y. Öztoprak da, toplantýda yaptýðý kýsa açýklamada son günlerde haklarýnda çeþitli spekülasyonlarýn olduðunu, ancak amaçlarýnýn eðitim vermek, araþtýrma yapmak ve dünya kültürüne katkýda bulunmak olduðunu ifade etti ve bu çalýþmalarýnýn süreceðini kaydetti. Toplantýya katýlan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner de açýklamasýnda kazý çalýþmalarýnda elde edilen eserlerin dünya kültür mirasýna kazandýrýlmasýnýn önemini vurgulayarak, bu eserlerin özelde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti genelde de tüm dünyanýn kültür mirasý olduðunu ifade etti. Bakan Saner 2009 yýlýnda yapýlan kazýlarda çýkan heykellerin replikasýný Almanya'daki turizm Müzik Bayramý kutlanacak Kýbrýs Türk Fransýz Kültür Derneði'nde Lefkoþa Türk Belediyesi Latin Trio ve Hexagon'un katýlýmýyla müzik bayramý kutlanacak. Fransa'da her yýl 21 Haziran da kutlanan Müzik Bayramý 21 Haziran Salý (bugün) saat 19:00'da 4, Derviþ Paþa Sokak, Arabahmet, Lefkoþa adresindeki KTFKD lokali bahçesinde yer alacak kutlamalara, Amatör müzisyenlerin yanýsýra Lefkoþa Belediyesi Latin Trio' su,grup Academia ve Güney Kýbrýstan Hexagon adlý Fransýz müzik grupta da geceye renk katacaktýr. Müzik Bayramý, amatör, profesyonel ve herhangi bir müzik aleti çalabilen ve þarký söylemek isteyen herkesin 21 Haziran gecesi Fransa sokaklarýnda kutladýðý eðlence amaçlý geleneksel bir etkinliktir. Müziðin evrensel olduðu mantýðý ile tüm kültürleri kucaklayan fuarýna taþýdýklarýný ve orada Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne en iyi stand ödülü verildiðini anýmsatarak, bunun dünya tarihi mirasýna katký olduðunu vurguladý. Salamis Bölgesinde yürütülen kazý çalýþmalarý sayesinde Doðu-Batý yollarýnýn da ortaya çýktýðýný anýmsatan Bakan Saner yürütülen bu çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti belirtti ve teþekkürlerini sundu. bu etkinlik 1970 li yýllardan beri Fransa'da, Ýsviçre'de ve dünyanýn daha birçok ülkesinde kutlanmaktadýr. Müzik Bayramý dolayýsýyla, tüm müzik severleri 21 Haziran Salý saat 19:00'da KTFKD'indeki etkinliðe katýlmaya çaðýrýyoruz. Kýbrýs Türk Fransýz Kültür Derneði (KTFKD) yaz döneminde kültürel ve eðitsel faaliyetlerini sürdürecektir. Bu doðrultuda 1 Temmuz - 31 temmuz 2009 tarihleri arasinda çeþitli yaþ grubuna yönelik olarak Fransýzca dilinde eðitim düzenleyecektir. Dil, ses ve söyleme egzersizleri, resim, þarký ve dans gibi aktivitelerden oluþacak atölye çalýþmalarý, Avrupa dillerinden olan fransýzca ile eðlenceli bir þekilde tanýþma ve baþlama olanaðý saðlamayý hedeflemektedir. 43. GELENEKSEL ÝSKELE FESTÝVALÝ... "ÝSKELE'DEN KESÝTLER" FOTOÐRAF YARIÞMASINA BAÞVURULAR SÜRÜYOR Ýskele Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýl 43'üncüsü düzenlenecek Ýskele Festivali kapsamýnda "Ýskele'den Kesitler" isimli fotoðraf yarýþmasý da düzenleniyor. Ýskele kent sýnýrlarý içerisindeki yaþam ve çevrenin konu alýnacaðý, 9-15 yaþ arasý yarýþmacýlarýn katýlabileceði yarýþmaya baþvurular 27 Haziran Pazartesi saat 14.00'e kadar Ýskele Belediyesi'ne yapýlabilecek. Ýskele Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Foto Özay'ýn sponsorluðunda düzenlenecek yarýþmaya "kýsa kenarý en az 30 cm ve mat fotoðraf kaðýdýn basýlmýþ en fazla üç eserle" katýlýnabilecek.. Ödül töreni ise, festivalin açýlýþýnýn yapýlacaðý 29 Haziran Çarþamba gecesi yapýlacak. ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE "ÝSKELEDEN KESÝTLER..." Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, Larnaka'dan Kuzey'e köklü bir geleneðin devamý olarak taþýnan geleneksel Ýskele Festivali'nin, bu yýl 43. kez gerçekleþtirildiðini birtti ve festival programlarýnda tüm halkýn gerek katýlýmcý gerekse izleyici olarak katýlabileceði kültür, sanat, sportif etkinliklere yer verildiðini kaydetti. Orun, kurum olarak çocuklara ve gençlerin çaðdaþ ortamlarda yetiþmelerine katký koymak için büyük çaba harcadýklarýný ve bu hedef doðrultusunda programlý çalýþmalarýna devam ettiklerini vurguladý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Kung Fu Panda ( ) 1. salon Gönül Avcýsý ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria HOP ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Hýzlý ve Öfkeli ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Alfa&Omega ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Karayip Korsanlarý 4 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon

13 21 Haziran 2011 Salý 13 Düdüklü Tencere Bülent Aykut DÝKTATÖRLER AKILSIZ MI? Bazen, bu Arap diktatörlerde hiç kafa yok, diye düþünürüz. Mesela Suriye diktatörü Esad... Mýsýr diktatörü Mübarek ve Libya diktatörü Kaddafi... Tunus'ta isyan baþladýðýnda hiç mi düþünmediler acaba; düðmeye basalým da göstermelik bile olsa üç, beþ reform yaparak en azýndan halkýn ayaklanmasýný önleyelim, geciktirelim, ya da en azýndan isyanýn dozunu azaltalým, diye. Bence akýllarýndan böyle bir düþünce kesin geçmiþtir. Gerçi kýrk yýllýk diktatörler göstermelik de olsa bir anda reformist olur mu? Zoru görürse neden olmasýn... Ancak; diktatörler aldýklarý bilgilere göre hareket ettiler. Polis ve askeri birliklerinin komutanlarý diktatörlere kesinlikle þunu söylemiþlerdir; "burada hiçbir þey olmaz, ayaklanma ne demek, anýnda bastýrýrýz..." Çünkü kýrk yýldýr bildikleri en iyi iþtir bu. En ufak bir gösteride bile üç beþ kiþi öldür ve anýnda her þey süt liman olur!.. Kanýmca; o devrin çoktan bittiðinin farkýnda bile olamamýþlar. Kendilerinden çok eminler ama; eski dünya gitmiþ, yerine yepyeni bir dünya gelmiþ, teknoloji deðiþmiþ halkýn artýk internetten örgütleniyor olmasýný bile idrak edememiþler. Bir ay önce, adýna meclis bile denemez ya; Esad konuþma yapýyor; milletvekilleri Esad'ý çýlgýnca alkýþlýyor, kimileri aðlýyor, kimileri kendinden geçiyor, Esad da bu manzarayý dünyaya gösteriyordu! Bu aðlayanlar sýzlayanlarýn senin yalakalarýn, yaðdanlýklarýn olduðunu anlamýyorlar mý sanýyorsun? Sende hiç kafa yok mu Esad, ki bu manzaraya kanýyorsun? Bir de bunu dünyaya servis ediyorsun, "bakýn halkým beni ne kadar seviyor, iþte ispatý" diyorsun. Senin halkýný temsil eden bir meclis deðil o meclis... Onlar seni temsil ediyor, halkýný deðil. Geçen hafta baþkentinde; yandaþlarýn yürüyüþ yapýyordu. Ellerinde iki kilometrelik bir bayrak. Bu nedir? Bakýn ben ne kadar seviliyorum demek midir? Bu bayrak þovlarý ile yalama ve yalakalarýný yürütmek artýk sadece diktatörlükle yönetilen ülkelerde var... Siz bunun bile bilincinde deðilsiniz demek ki! Türkiye ve KKTC'nin bazý TV kanallarýnda ayaklanan halka asi deniliyor. Ne asiliði? Her þey yolunda idi de, halk asilik mi yaptý? Kýrk yýldýr ezilen halk sonunda ayaklandý, ölümü bile göze aldý "yeter artýk" diyor... Anlayamadýðým bir de þudur; Suriye diktatörü olan Esad'ýn, babasý saðken Türkiye medyasýnda adý Beþir idi. Babasý ölünce Beþar oldu. Daha sonra ise "Beþþar Esad, Beþar Esad, Besar Esad" dendi. "Beþir, Beþar, Beþþar, Bessar" diye de söylediler. Soyadýna ise "Essad, Esad, Esat, Eset, Esed, Essed, Esset" dediler. Þaþkýn durumdayým, Suriye diktatörünün ismi tam olarak nedir? Bunun doðrusu nedir? Türkiye TV'lerinde cirit atan binlerce Suriye uzmaný, "Bakýn gerçek ismini ben biliyorum" dercesine, her defasýnda adýný da, soyadýný da deðiþik söylüyorlar! Kafam daha da karýþtý, her seferinde deðiþik isim. Deðerli okurlarýmdam ricam; Suriye diktatörünün adýný, soyadýný tam olarak bilen varsa; elektronik mektupla bana bildirirlerse çok sevinirim... Not:Bu yazýyý hazýrlarken Suriye diktatörünün canlý basýn toplantýsý vardý. Bu konuþmayý da daha sonra deðerlendiririm... KONFERANSIN SONUÇ BÝLDÝRGESÝ YAYIMLADI "NEO-LÝBERAL POLÝTÝKALARIN EÐÝTÝME ETKÝSÝ" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý tarafýndan Haziran tarihlerinde Salamis Otel'de gerçekleþtirilen "Neo-Liberal Politikalarýn Eðitime Etkisi" konulu konferansýn sonuç bildirgesi yayýmladý. Konferans Baþkaný, KTÖS Eðitim Sekreter Mustafa Özhür tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, konferans sonunda oybirliði ile onaylanan sonuç bildirgesinin yaný sýra DAÜ-SEN'e de destek belirtildi. SONUÇ BÝLDÝRGESÝ Yayýmlanan sonuç bildirgesinde "Tüm dünyada emekçilerin verdikleri mücadeleler sonucunda elde ettikleri kazanýmlar, kar etmeyi temel hedef olarak belirlemiþ olan uluslararasý tekellerin saldýrýsý altýnda" olduðu görüþüne yer verildi. "Bununla ilgili olarak sendikasýzlaþtýrma, örgütsüzleþtirme; Maaþ ve ücretlerin düþürülmesi; Çalýþma sürelerinin uzatýlmasý; Emeklilik vergi sosyal kesintiler ve emekli olma yaþý artýrýlýrken, emekli maaþý ve sosyal kazanýmlarýn düþürülmesi; Performans deðerlendirmesi, emek çalýþma ve taþeronlaþmanýn dayatýlmasý; Yeni liberal anlayýþýn dayattýðý, rekabetçi, yarýþmacý eðitim sistemi ve buna yaðlý yarýþmacý sýnavlar; Medyanýn öðretmenlik mesleði ve örgütlerini küçük düþürmeye yönelik manipülasyon; Eðitim, saðlýk gibi temel insan hakký olan hizmetlerin metalaþtýrýlýp özelleþtirilmesi; Kamusal alanlarýn özelleþtirme adý altýnda satýlmasý; Çalýþanlarýn haklarýný geri götürmekle ilgili rol üstlenmiþ sarý sendikalarýn yönetenlerce beslenmesi; Eðitime ve saðlýða ayrýlan bütçenin azaltýlmasý kabul edilemez" denilen sonuç bildirgesinde, emek örgütlerinin uluslararasý dayanýþmasýný dünya çapýnda sistematik eylemler örgütleyerek eylemleri desteklemeyi savunduðu ifade edildi. Medyanýn dünya tekellerinin kontrolu altýndan kurtarýlýp, geniþ halk kitlelerinin doðru bilgi almasýnýn gerektiði belirtilen bildirgenin sonunda " Eðitim ve saðlýk temel bir insan hakkýdýr. Eðitim ve saðlýk hizmetlerinin metalaþtýrýlýp alýnýp satýlmasý, özelleþtirilmesinin kabul edilemeyeceðini vurgular, eðitimin parasýz, bilimsel ve demokratik olmasýný talep ederiz" denildi. Sonuç bildirgesine imza koyanlar ise þöyle açýklandý: "Kevin Bonello (MALTA), Jacquie White (K.ÝRLANDA), Þener Elcil (KTÖS), Ghoergho Isvoranu (ROMANYA), Charis Psaltis (AHDR-CYPRUS), Julian Petrov (BULGARÝSTAN), Martin Romer (ETUCE), Costantinos Costantinou (POED-CYPRUS), Hamide Yiðit (KESK-TURKÝYE), Hülya Karaoðlan (ÝSVEÇ), Mehmet Taþker (KTOEÖS), Monica Konczyk (POLONYA), George Kollifas (OLTEK)" DAÜ-SEN'E DESTEK BÝLDÝRGESÝ DAÜ'SEN'e destek verilen açýklamada ise, "Neo-liberal politikalar bahane edilerek Türkiye Hükümeti'nin talimatlarýyla hayata geçirilmeye çalýþýlan 'Ekonomik Paket' Kýbrýs'ýn kuzeyinin kolonize edilmesini amaçladýðý" savunuldu. "Kamusal alanlarýn 'özelleþtirme' adý altýnda Türkiye Hükümeti'ne yakýn çevrelere verilmesinin kabul edilemeyeceðine" iþaret edilen açýklamada, "Bu amaçla bir okulumuzun kreþ, ilkokul ve kolejinin Türkiye'ye baðlý bir þirkete devredilmesine karþý çýkan baþta DAÜ- SEN ve Sendikal Platformun verdiði mücadeleye dayanýþma ve desteðimizi belirtiriz" denildi. MAARÝF KOLEJLERÝ KAYIT TARÝHLERÝ 22, 23 VE 24 HAZÝRAN... Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Maarif Kolejleri'ne kayýt hakký kazanan öðrencilerin kayýt iþlemlerinin 22, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde ilgili okullarda yapýlacaðý bildirildi. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, yukarýda belirtilen kayýt tarihlerinde ilgili okullara müracaat edip kaydýný yaptýrmayan öðrenciler kayýt haklarýný yitirecek. Açýklamada, kayýt esnasýnda Ýlkokul Bitirme Belgesi, Doðum Belgesi, 4.5 x 6 cm. boyutunda baþý açýk ve cepheden çekilmiþ 4 vesikalýk fotoðraf ve muhtardan onaylý Resmi Ýkamet Belgesi isteneceði de belirtildi.

14 14 21 Haziran 2011 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Mal veya paranýn elden ele dolaþmasý, sirkülâsyon. Tavla oyununda "Bir" sayýsý. 2-Eski dilde "Cömert". Neon'un kýsaltmasý. 3- Kadýnlarýn süs için göz kapaklarýna sürdükleri çeþitli renkte boya. Sözle ilgili. 4-Bir deðer karþýlýðýnda bir malý alýcýya vermek. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 5-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Ara bozma, ayýrma. 6-Uyanýk, uykusu hafif. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasýna kiriþ geçirilmiþ eðri aðaç veya metal çubuk. Ýlave. 7-Amerikyum'un kýsaltmasý. Anlamak, öðrenmek isteðini duymayan. 8-Boyayý inceltmek için kullanýlan sývý inceltici. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 9-Birine, görevi karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen para, aylýk. Çoðunlukla yüzde, deri üzerinde koyu kýzýl veya mor renkte oluþan bir cilt hastalýðý. 10-Tersi "Taþ veya mermerden oyma mezar". Bir nota. 11-Zaman bilimi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. Dük. B (Metropol Süpermarket Karþýsý) Tel: Dema Eczanesi: Öðretmenler Cad. Kermiya Hacý Ali Apt. 25/5 Piyili Petrol ve Foto Özatay Yaný Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu- Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No.1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Nilgün Ezcanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Böbürlenmek, büyüklenmek (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Bir kadýn ismi. 3-Kol ile ön kol arasýndaki eklemin arka yaný. Kuzey Atlantik Paktý Teþkilâtý'nýn uluslararasý kýsa yazýlýþý. 4- Aktinyum'un kýsaltmasý. En kýsa zaman. Tabaklanmýþ koyun derisi. 5-Otel, lokanta gibi birçok kiþinin girip çýktýðý yerlerde palto, pardesü gibi eþyayý býrakmak ve korumak için ayrýlmýþ yer. Holmiyum'un kýsaltmasý. 6-Tersi "Yenecek yemeklerin listesi". Namus. Bir kimsenin mülkiyeti altýnda bulunan taþýnýr veya taþýnmaz varlýklarýn bütünü. 7-Bir tür Ýtalyan makarnasý. Telefonu açýnca söyleriz. 8-Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandýðýný, kabul edildiðini anlatýr. Damarda dolaþan. 9-Kargaþalýk, ara bozuculuk. 10-Geniþlik. Evlenen veya niþanlanan birine armaðan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi þeylerin tümü. Ýskambil oyununda "Birli". 11-Olgunlaþmamýþ ham kavun. Çekicilik, biçim, görünüþ, durum ve davranýþlarýyla hoþa giden, beðenilen. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Münih Mambo CÝNE 5 / Saat: 20:40 Yönetmen: Richard Warmoth Oyuncular: Eric Gladhart Sabine Krappweis Julia von Juni Münich'in sokaklarý, caddeleri, kalbi Karl Lübeck'in damarlarýnda atmaktadýr. O adeta Münich'le özdeþleþmiþtir. Fakat o bu þehrin casusu deðildir. Güzel ve gizemli Petra bir ajandýr. Karl ve Petra'nýn yollarý kesiþir ve kendilerini yarým bir dünya içine çekilmiþ bulurlar. Petrov soðukkanlý bir mafyadýr. Elinde çalýntý bir bilgisayar çipi, Avrupa için Uluslararasý bankacýlýk kodlarý içeren bilgileri elinde bulundurran Petrov'u önlemek gerekir. Olaylarý çözümlemek ve irdelemek için Karl ve Petra birlikte çalýþmalýdýr. Münich Almanya zeminine oturtulmuþ film ayrýca bir kadýn ve adamýn muhteþem öyküsüdür. Wasabi TV 8 / Saat: 21:00 Orijinal Adý : WASABI Yönetmeni : Gerard Krawczyk Oyuncularý : Jean Reno, Carole Bouquet, Ryoko Hirosue, Michel Muller. Yapým Yýlý : 2001 Yapýmcýlýðýný Luc Besson'un üstlendiði Wasabi her aný heyecan yüklü bir aksiyon. Gerektiðinde yumruklarýný kullanmaktan çekinmeyen, lafýný sakýnmayan, kendi bildiði doðrulardan þaþmayan Hubert, Fransýz Polis Teþkilatý'nýn nadide memurlarýndan biridir. Ýki ay süreyle görevden uzaklaþtýrýlan Hubert 19 yýldýr görmediði eski sevgilisinin ölümü üzerine soluðu Tokyo'da alýr. Rüþvetçi KANALTÜRK / Saat: 21:45 Türü : Aksiyon - Macera, 1999 Orijinal Adý : The Corruptor Yönetmen : James Foley Oyuncular : Chow Yun - Fat, Mark Wahlberg, Ric Young, Paul Ben - Victor, Jon Kit Lee Birbirlerine karþý baðlýlýklarýný, sýnýrlarý zorlayarak sýnayan iki erkeðin ihanet ve öç dolu öyküsünü nefesinizi tutarak izleyeceksiniz. Herkes tarafýndan takdir edilen Nick Chen ayný zamanda iyi bir polistir. Çin mahallesinin acýmasýz sokaklarýnda görev yapan ilk Çin kökenli Amerikalý dedektif olan Nick, ortamýn hakimidir. Zor bir yerde zor bir adamdýr. Ancak Nick'in bir sýrrý vardýr ve o sýr onu mahvedecektir... Doðuþtan kumarbaz olan Nick, bu kötü alýþkanlýðý yüzünden "Rüþvetçi" olarak tanýnan Henry Lee'nin pençesine düþer. Nick artýk, hayatta kalabilmek için etrafýnda dönen uyuþturucu ticareti, fuhuþ ve kumarý görmezden gelmek zorundadýr. Korkunç bir kapana sýkýþan Nick kendisine ortak olarak atanan genç ve idealist Danny Wallace'ýn geliþinden memnun kalmaz. Ancak kýsa sürede ona eski günlerinin parýltýsýný hatýrlatan bu çaylaðý kanatlarýnýn altýna alýr. Çevirmen TNT / Saat: 23:00 Orijinal Adý : The Interpreter Yönetmen : Sydney Pollack Oyuncular : Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Jesper Christensen, Yvan Attal, Earl Cameron, George Haris. Yapým : 2005 Gerilim Olaylarýn hýzlanýþý, Birleþmiþ Milletler'de tercüman olarak çalýþan Silvia Broome'ýn, çok az kiþi tarafýndan konuþulan ve bilinen bir dilde, bir Afrika devleti baþkanýna yapýlacak suikastý duyduðunu iddia etmesiyle baþlar. 'Öðretmen bu odayý asla canlý terketmeyecektir' cümlesi Silvia'nýn hayatýný alt üst eder ve suikastçýlarýn hedefi haline gelmesine neden olur. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ NATO HEDEFÝ ÞAÞIRMIÞ NATO, Libya'nýn baþkenti Trablus'ta sabaha karþý düzenlenen bir hava saldýrýsýnýn hedefini þaþtýðýný doðruladý. NATO'dan yapýlan açýklamada, sabaha karþý düzenlenen hava saldýrýsýnýn, muhtemelen "silah sistemindeki arýza" nedeniyle hedefini þaþtýðý ve saldýrýda sivillerin ölmüþ olabileceði belirtildi. Libya hükümetinin sözcüsü Musa Ýbrahim, NATO'nun, dün gece Trablus'un bir mahallesine düzenlediði hava saldýrýsýnda, 5'i ayný aileden 9 sivilin öldüðünü, 18 kiþinin de yaralandýðýný söylemiþti. PAKÝSTAN'DA 8 YAÞINDAKÝ ÝNTÝHAR KOMANDOSU KIZ ÇOCUÐU YAKALANDI Pakistan'ýn Afganistan sýnýrýndaki Aþaðý Dir bölgesinde intihar yeleði giymiþ 8 yaþýndaki bir kýz çocuðu polis tarafýndan etkisiz hale getirildi. Bir polis yetkilisinin devlet televizyonu PTV'ye yaptýðý açýklamada, adý Sohana Cavaid olan 8 yaþýndaki kýz çocuðunun, bir kontrol noktasýna saldýrý yapmak üzereyken yakalandýðýný söyledi. Kýz çocuðunun kontrol noktasýna yaklaþýrken korkudan aðlamasý ve baðýrmasý nedeniyle yakalandýðýný belirten polis, kendisinin militanlarca köyünden kaçýrýldýðýný ve bir eðitim kampýnda video kaseti izletilmek suretiyle eðitilerek intihar komandosu olmaya zorlandýðýný kaydetti. MEDVEDEV PUTÝN'E RAKÝP OLMAYACAK Rusya Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev, gelecek yýl mart ayýnda yapýlacak devlet baþkanlýðý seçiminde yeniden aday olmak istediðini ancak Baþbakan Vladimir Putin'in de aday olmasý halinde ona karþý yarýþmayacaðýný söyledi. Medvedev, Financial Times gazetesine verdiði ve bugün Rus televizyonlarý tarafýndan yayýmlanan röportajýnda, rekabetleri ülkeye zarar vereceði gerekçesiyle Putin ile seçimlerde karþý karþýya gelmeyeceklerini kaydetti. ABD'DEKÝ HER 13 ÇOCUKTAN BÝRÝNÝN GIDA ALERJÝSÝ VAR ABD'de yeni yapýlan bir araþtýrma, bu ülkedeki her 13 çocuktan birinin gýda alerjisi olduðunu ortaya çýkardý. Araþtýrma þirketi Knowledge Networks tarafýndan evlerde ailelerle görüþülerek yapýlan araþtýrmanýn, gýda alerjisi olan çocuklarýn sayýsýnýn, hükümetin tahmininin iki katý olduðunu gösterdiði belirtildi. Araþtýrmacýlar, gýda alerjisi olan çocuklarýn yaklaþýk yüzde 40'ýnda ciddi reaksiyonlar görüldüðüne dikkati çekerek, bunun, gýda alerjisinin diðer mevsimsel alerjilerden daha az tehlikeli olduðu yönündeki yanlýþ deðerlendirmeyi belleklerden sileceðini umut ettiklerini söylediler

15 21 Haziran 2011 Salý 15 KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEÐÝ HASTA MÝSAFÝRHANESÝ AÇILDI Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Hasta Misafirhanesi dün düzenlenen törenle açýldý. Lefkoþa Çaðlayan bölgesindeki misafirhanenin açýlýþýný Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük yaptý. Gülin Küçük, açýlýþ töreninde yapýðý konuþmada, açýlýþýný yapmaktan memnuniyet ve gurur duyduðu misafirhanenin çok güzel ve yararlý bir amaca hizmet edeceðini söyledi. Küçük, misafirhanenin, oldukça yaygýn olup tedavisi pahalý olan Survivor Ünlüler-Gönüllüler programýnýn final ayaðýnýn gerçekleþtirildiði Kaya Artemis Hotel'deki programýný Maliye Bakaný Ersin Tatar ile Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu da izledi. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Kaya Artemis Anfi Tiyatro'da yapýlan ve Show TV ekranlarýndan da canlý yayýnlanan eleme bölümünde birer de konuþma yapan Tatar ve Çavuþoðlu, ülke tanýtýmýna katký koymasý nedeniyle Show TV'ye ve Kaya Artemis Hotel'e teþekkür ettiler. Yýllar önce Show Tv'de birlikte olan Maliye Bakaný Ersin Tatar ile Acun Ilýcalý program arasýnda sohbet etme þansý da buldular. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Survivor programýndaki konuþmasýnda böyle projelerin KKTC'nin tanýtýmýna ve turizmine büyük katkýsý olacaðýný, bu gibi programlarýn daha da artmasýný arzuladýklarýný ifade etti. Doðal güzelliði, tesisleri ve plajlarý ile KKTC'nin Türkiye'nin yakýnýnda çok güzel imkanlar sunduðunu belirten Tatar, böyle etkinliklerle KKTC tanýtýmýna da önemli katký saðlandýðýný vurguladý. Türkiye halký ile bütünleþme, Anadolu insaný ile kucaklaþmada böyle programlarýn son derece etkili olduðunu söyleyen Maliye Bakaný Ersin Tatar, Acun Ilýcalý ve Show TV'yi baþarýlarýndan dolayý kutladý. kansere yakalanan hastalara daha kaliteli hizmet verilmesini saðlayacaðýný belirtti. Baþta Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail olmak üzere misafirhanenin açýlmasýna katký koyan herkesi tebrik eden Gülin Küçük, kendisinin de katký koymaya devam edeceðini kaydetti. Raziye Kocaismail ise, konuþmasýnda, kararýný bir ay önce aldýklarý misafirhaneyi bu kadar kýsa sürede hayata geçirmekten gurur ve mutluluk duyduðunu söyledi. SURVÝVOR PROGRAMINI TATAR VE ÇAVUÞOÐLU DA ÝZLEDÝ KESÝLEN AÐAÇLAR BAÞKA ALANLARA NAKLEDÝLÝYOR Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), kaldýrýmlara ve alt yapýya zarar veren 61 adet aðacý parklara ve yeþil alana aktardý. LTB bu uygulama ile hem kaldýrýmlara ve þehrin altyapý sistemine zarar verilmesinin önüne geçiyor hem de aðaçlar için olmazsa olmaz malzeme olan topraðýn ve sulama imkanýnýn daha fazla bulunduðu parklar ile belediyeye ait yeþil alanlara aktarma yaparak aðaçlarýn daha rahat ve güvenli bir þekilde büyümesine zemin hazýrlýyor. LTB Park Bahçeler Fidanlýk Þube Sorumlusu Ýrfan Eriþmen hurma, palmiye ve picus benjamin türü 61 adet aðacýn Marmara Bölgesi, Þht.Hüseyin Ruso Caddesi ve Yeniþehir Kurtuluþ Meydaný'ndan söküldüðünü söyledi. Eriþmen, Marmara Bölgesi'nden sökülen aðaçlarýn etraflarýnda bulunan binalar için tehlike arz etmesi nedeni ile geriye kalan aðaçlarýn ise kaldýrým ve alt yapýya zarar vermesi nedeni ile söküldüðünü belirtti. Söz konu aðaçlarýn 9 adedinin Kýzýlbaþ Kilise Bahçesi, 25 adedinin Dr Fazýl Küçük Parký, 12 adedinin Hamitköy'de bulunan yeþil alana, geriye kalan 15 adedin ise Göçmenköy Trafik Parký'na dikildiðini kaydeden Eriþmen, nakil iþlemi sýrasýnda aðaçlara kesinlikle zarar verilmediðini belirtti. Deðerli Halkýmýz, Kendi vatanýmýzý, öz varlýklarýmýzý sattýrmayacaðýz; parça parça peþkeþ çekilmesine izin vermeyeceðiz. Velisiyle, öðrencisiyle, öðretmeniyle, sendikalarýyla, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partileriyle DAÜ Rektörlük binasý önünde toplumsal varoluþumuz için direniþte olacaðýz. Siz deðerli halkýmýza açýk çaðrýmýzdýr! Kendi öz varlýklarýna sahip çýk. Unutma ki her kaybettiðin kurum senin ülkenden tamamen göç etmeni saðlayacaktýr. Kalk ayaða ve DUR de! Tarih: 21 Haziran 2011, Salý Saat: 09:30 Yer: DAÜ Rektörlük Binasý Önü SENDÝKAL PLATFORM

16 16 21 Haziran 2011 Salý

17 21 Haziran 2011 Salý 17

18 18 21 Haziran 2011 Salý

19 21 Haziran 2011 Salý Turkcell'den Maðusa Festivali'ne destek Kuzey Kýbrýs Turkcell, Gazimaðusa Belediyesi'nin düzenlediði 15. Uluslararasý Maðusa Kültür Sanat Festivali'nin sponsorlarýndan biri oldu. Bu amaçla, Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Daðhan Fellahoðlu ile Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp arasýnda, sponsorluk anlaþmasý imzalandý. Kayalp, festivalin artýk gerçek anlamda uluslararasý olduðuna, uluslararasý alanda kabul gördüðüne, isim yaptýðýný ve istedikleri sanatçýyý ülkemize getirebildiklerini belirterek, "Elbette ki bu baþarýmýzda sponsorlarýmýzýn da önemli payý vardýr. Festivalin tanýtým toplantýsýnda, her bir sponsorumuza tek tek teþekkür etmiþtik. Bugün, bu sponsorluk anlaþmasý vesilesiyle, Kuzey Kýbrýs Turkcell'e de hem festivalimize, hem de pekçok sosyal sorumluluk projesine katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. 19 GÜZELYURT PORTAKAL FESTÝVALÝ BAÞLIYOR 34. Güzelyurt Portakal Festivali cuma günü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun da katýlacaðý törenle açýlacak. 10 Temmuz'a kadar devam edecek festivalde, Türkiye'nin sevilen sanatçýlarý da sahne alacak. Ferhat Göçer, Demet Akalýn, Yaþar ve Murat Dalkýlýç festival kapsamýnda ücretsiz izlenebilecek. Kültür, sanat, spor, el sanatlarý sergisi ve dans gösterileri gibi çeþitli etkinliklerin yer alacak festivalde, "araba" ödüllü piyango da yer alacak. Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, festival programý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdi. Güzelyurt Portakal Festivali'nin ülke "Kalkanlý Köyünün Yaþam Kalitesini Artýrmak" Avrupa Birliði (AB)'nin finanse ettiði "Kalkaný Köyünün Yaþam Kalitesini Arttýrmak" adlý projenin finali çarþamba akþamý Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kýbrýs Yerleþkesi'nde yapýlacak. Kalkanlý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KAYDER) tarafýndan düzenlenen ve 27 Temmuz 2010 tarihinde baþlayan proje kapsamýnda düzenlenecek final genelinde tanýtýlmasý amacýyla görsel basýnda reklam aktivitelerine yer verilerek festival programýnýn halka tanýtýlacaðýný belirten Özçýnar, ilanlar yanýnda reklam bannerleri, billboardlar ve afiþlerin Güzelyurt giriþi ile kent çemberlerine asýlacaðýný kaydetti. Ayrýca tüm kentlerde broþür ve portakal suyu daðýtýmý gibi aktivitelerle ilginin sürekliliðinin saðlanmaya çalýþýlacaðýný ifade eden Özçýnar, bu akþam Festival Komitesi ve bölge protokolünün katýlacaðý bir de resepsiyon verileceðini söyledi. Özçýnar, Gaziveren Aphrodite Tesisleri'nde saat 20.30'da yer alacak resepsiyonda festivalin tüm yönleriyle katýlýmcýlara anlatýlacaðýný belirtti. gecesinde, proje kapsamýnda üretilenler sergilenecek ve kursiyerlere katýlým belgesi verilecek. KAYDER Baþkaný Muzaffer Sevim'in açýklamasýna göre, saat 18.30'da baþlayacak etkinliðin tüm halka açýk olduðunu bildirdi. Proje kapsamýnda kursiyerlere bilgisayar, dokuma, halk oyunlarý ve tiyatro kurslarý verilmiþti. TEREKE ÝLANI Tereke No:23/2011 LEFKOÞA KAZA MAHKEMESÝNDE. Tereke Tenfiz Salahiyeti. Merhume Emine Denis Meselesi Hakkýnda. ÝHBARNAME Malumunuz olsun ki Melbourne-Avustralya sakinlerinden tarihinde vefat eden merhume Emine Denis terekesine tereke idare memuru olarak atanmak üzere Semral Altunç, Lefkoþa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyitliðine istida dosyalanmýþ bulunmaktadýr. Eðer siz yapýlan istidaya itiraz etmek istiyorsanýz iþbu ihbarnamenin tarafýnýza tebliðinden itibaren (8) gün zarfýnda itirazýnýzý Lefkoþa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyidine yapmalýsýnýz, aksi ahvalde Tereke Tenfiz Memuru mutasavver emri almakta serbest olacaktýr. Av. Semral ALTUNÇ (Müstedi) Thalassaemia Derneði, Antalya'daki konferansa katýldý Thalassaemia Derneði, Antalya'da düzenlenen Uluslararasý Thalassaemia Fedarasyonu'nun organize ettiði 12. Thalassaemia ve Haemoglobinopathies konferansýna katýldý. Dernekten verilen bilgiye göre, iki yýlda bir düzenlenen ve dünyaca tanýnan Thalassaemia uzmanlarýnýn konuþmacý olarak yer aldýðý konferansa, KKTC'li doktorlar, dernek yönetim kurulu üyeleri ve aileleri katýldý. Bilimsel ve sosyal program olarak iki aþamalý gerçekleþtirilen konferansta Thalassaemia Sorumlu Hekimi Dr. Dilek Yazman "Exercise and Sports in Haemoglobin Disorders", Dernek Baþkaný Ahmet Varoðlu da "Iron Chelation Comliance and Challenges" konularýnda birer konuþma yaptý. Konferansta Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Begüm Sadýkoðlu da oturum baþkanlýðý yaptý. Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Satýlýk Antika berber koltuðu Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Taþkýnköy de zemin satýlýk apartman dairesi stg SEKRETER ARANIYOR Ali Edip ve Oðlu Ltd. Þirketi ne sekreter alýnacaktýr. Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan bakýcýsý aile aranýyor. Tel: SATILIK ARAÇLAR 2004 model Toyota Avensis ve 2004 model Ford Focus Tel: KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) I, Ann Eleanor Satchell (widow). Of, Akdeniz Sok No 4 Karakum, Girne. North Cyprus Intend to marry Bülent Soðuk (single) of, Akdeniz Sok No 4 Karakum, Girne. North Cyprus at Küçükyalý Evlendirme Merkezi Merkez Mah. Cumhuriyet Cd. No18 Küçükyalý/Maltepe/ Ýstanbul-Türkiye On 30th September Any person knowing of any lawfol impediment to the marriage should without delay notify: British High Comission, Consular Section, Alexander Pallis Street, Nicosia 1587 Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 Ýlk sezon açýlýþý Trabzon'dan Trabzonspor, futbol sezonunun ilk çalýþmasýný yaptý. Antrenmana 12 futbolcu katýlýrken 25 Haziran Cumartesi gününe kadar tüm futbolcularýn Trabzon'a geleceði ve tam kadro yapýlacak antrenmanlarýn ardýndan 29 Haziran Çarþamba günü de bordo-mavili takýmýn yurt dýþý kampý için Hollanda'ya gideceði bildirildi KKTC Güreþ Federasyonu FILA üyesi oldu FILA'ya üyelik kabul edildi n FILA Yönetim Kurulu'nda yer alan Rodika Yakþi'nin yaný sýra Güreþ Federasyonu'nun yeni baþkaný Bekir Çeker'in giriþimleri sonucunda FILA üyeliðine kabul edilen KKTC, ilk olarak Haziran tarihlerinde Aydýn'ýn Kuþadasý ilçesinde düzenlenen Uluslararasý Zafer Kupasý'na katýldý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði FILA tarafýndan üyeliðe kabul edildi. FILA Yönetim Kurulu'nda yer alan Rodika Yakþi'nin yaný sýra Güreþ Federasyonu'nun yeni baþkaný Bekir Çeker'in giriþimleri sonucunda FILA üyeliðine kabul edilen KKTC, ilk olarak Haziran tarihlerinde Aydýn'ýn Kuþadasý ilçesinde düzenlenen Uluslararasý Zafer Ýlk imza Ujfalusi'den Galatasaray, prensipte anlaþtýðý Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Tomas Ujfalusi ile sözleþme imzaladý. Ýstanbul'a dün gelen ve bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçen Ujfalusi, daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kendisini sarý-kýrmýzýlý renklere baðlayan sözleþmeye imza attý. Tomas Ujfalusi iki yýllýk sözleþmeye imzaladý. Sarý kýrmýzýlý ekip Çek futbolcunun bonservisi için Atletico Madrid'e 2 milyon euro ödeyecek. REYES BUGÜN ÝSTANBUL'DA Sarý-kýrmýzýlýlarda, gözler þimdi de Jose Antonio Reyes'e çevrildi. Galatasaray ile her konuda anlaþan Ýspanyol yýldýzýn bugün Ýstanbul'da olmasý bekleniyor. Tesisleri gezecek ve saðlýk kontrolünden geçecek Reyes, daha sonra 4 yýllýk sözleþmeye imza atacak. DROGBA, CÝM BOM'A EVET DEDÝ Galatasaray'ýn aylardýr transferi için yoðun çaba harcadýðý Chelsea'li Drogba ile ilgili sýcak geliþmeler yaþanýyor. Fildiþi Sahilli yýldýz, menajeriyle Galatasaray'ýn teklifine 'Evet' dedi. Yýldýz oyuncu, Chelsea'nin teklif ettiði 1 yýllýk yeni sözleþmeyi de reddetti. Galatasaray da Drogba'yý Türkiye'ye getirmek için çalýþmalarýna hýz verdi. Bir yandan Forlan için pazarlýklarýný sürdüren Galatasaray'a Drogba'dan gelen bu iyi haber yönetimin de yüzünü güldürdü Kupasý'na katýldý. Bayraðý, diðer katýlýmcý ülkelerin bayraklarýyla birlikte göndere çekilen KKTC, turnuvada 3 sporcuyla mücadele etti. KKTC adýna serbest stil 58 kiloda M. Fethullah Erol, 54 kiloda Fýrat Veli Kubat ve 76 kiloda da Veli Tokdemir mindere çýktý. Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yaþayan gençlerin de spor yapmaya ve uluslararasý spor müsabakalarýna katýlmaya haklarýnýn olduðunu dile getirerek, "Bu düþünceyle özellikle ata sporumuz güreþte, KKTC'li sporcularýn da uluslararasý arenada boy gösterebilmeleri için giriþimlerde bulunduk. Bu konuda aslýnda özellikle FILA yönetimindeki temsilcimiz Rodika Yakþi uzun süredir çaba harcýyordu. Sonuçta FILA yönetim kurulu son toplantýsýnda KKTC'nin üyeliðini kabul etti. Bundan böyle KKTC'li güreþçi kardeþlerimiz tüm uluslararasý turnuvalarda kendi bayraklarý altýnda Lefkoþa masterlerimiz Mersin'de n Ülkemizde düzenlenecek uluslararasý masterler futbol turnuvasýna Çekoslovakya, Almanya, Türkiye'den masterler katýlacak. Türkiye'den Galatasaray veya Fenerbahçe masterlerinin gelmesi bekleniyor Mersin Tarsus Masterleri'ni geçtiðimiz yýl ülkemizde konuk eden Lefkoþa Masterleri, Haziran tarihleri arasýnda Mersin'de düzenlenecek olan turnuvaya katýlmak üzere Mersin'e gitti. Düzenlenecek dörtlü turnuvada Adana Masterleri, Mersin Masterleri, Tarsus Masterleri ve Lefkoþa Masterleri karþý karþýya gelecek. Temmuz'2011 ayýnda ülkemizde mücadele edebilecekler. Sadece Avrupa ve dünya þampiyonalarýnda yer alamayacaklar" diye konuþtu. FILA Yönetim Kurulu Üyesi Rodika Yakþi ise, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin FILA organizasyonlarýnda yer alabilmesi için uzun süredir yoðun çaba harcadýklarýný dile getirerek, þunlarý söyledi: "Ne mutlu ki bu güzel sonuca ulaþtýk. Aslýnda baþta FILA Baþkaný Raphael Martinetti olmak üzere diðer yönetim kurulu üyeleriyle birebir görüþmeler yaparak, KKTC'nin bu ay içinde Sýrbistan'ýn baþkenti Belgrad'ta düzenlenen Akdeniz Þampiyonasý'na katýlabilmesi konusunda 'olur' almýþtýk. Fakat KKTC Güreþ Federasyonu hazýrlýklarýný tamamlayamadýðý için bu organizasyona sporcu gönderemedi. Sonuçta ilk olarak Kuþadasý'nda düzenlediðimiz Uluslararasý Zafer Kupasý'na sporcu gönderdiler. KKTC'nin bayraðý bu organizasyonda diðer katýlýmcý ülkelerin bayraklarýyla birlikte göndere çekildi." uluslararasý bir turnuva da düzenleyecek olan Lefkoþa Masterleri, bu turnuva öncesinde Mersin'de katýlacaðý turnuvada iyi bir hazýrlýk geçirecek. Ülkemizde düzenlenecek uluslararasý masterler futbol turnuvasýna Çekoslovakya, Almanya, Türkiye'den masterler katýlacak. Türkiye masterlerinden ülkemize gelecek olan takýmýn Galatasaray veya Fenerbahçe Masterleri'nden biri olmasý bekleniyor. Turkcell'den 'Futbol sezonuna veda' gecesi n Kýbrýs Türk 1'inci, 2'nci ve 3'üncü futbol liglerine sponsor olarak ismini veren Kuzey Kýbrýs Turkcell'in gecesinde, futbolun tüm aslarý bir araya gelecek. n Kuzey Kýbrýs Turkcell futbol sezonunda, pekçok kampanyanýn yanýsýra, Kuzey Kýbrýs Turkcell'in futbol ailesine 1 yýl için kazandýrdýðý deðer 500 bin Türk Lirasý'nýn üzerinde oldu Futbol liglerine bir yýl boyunca ismini veren Kuzey Kýbrýs Turkcell, geride býraktýðýmýz sezona yönelik bir "veda gecesi" düzenliyor. Kýbrýs Türk 1'inci, 2'nci ve 3'üncü futbol liglerine sponsor olarak ismini veren Kuzey Kýbrýs Turkcell'in gecesinde, futbolun tüm aslarý bir araya gelecek. Perþembe akþamý, saat 20.00'de Lefkoþa'daki Biyer Bahçe'de yer alacak geceye Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük ile Spor Bakaný Kemal Dürüst de davet edildi. "Kuzey Kýbrýs Turkcell Futbol Sezonuna Veda" gecesinde Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Hasan Sertoðlu ile Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Daðhan Fellahoðlu konuþma yaparak, geride býraktýðýmýz sezonu deðerlendirecek. Kulüp yöneticileri yanýsýrahakemler, federasyon yetkilileri, futbol ile ilgili birlik ve derneklerin ve spor medyasý katýlacak. Ayrýca Kuzey Kýbrýs Turkcell 1. Lig þampiyonu Kaymaklý Baþkaný Ali Baþman, 2. Lig þampiyonu Yenicami Baþkaný Kaan Kaner, 3. Lig Doðu Mormenekþe Baþkaný Hasan Sesigüzel, 3. Lig Batý Baþkaný Hamitköy Baþkaný Emir Miþ'e plaket verilecek. 500 bin TL üzerinde destek Kuzey Kýbrýs Turkcell ailesinin 26 hafta boyunca yüzlerce saat mesai yaptýðý futbol sezonunda, futbola çok ciddi mali destek saðlandý. Pekçok kampanyanýn yanýsýra, Kuzey Kýbrýs Turkcell'in futbol ailesine 1 yýl için kazandýrdýðý deðer 500 bin Türk Lirasý'nýn üzerinde oldu. Kuzey Kýbrýs Turkcell yetkilileri, 'veda gecesi'nde, futbol sezonuna yönelik tüm katkýlarýný detaylarý ile birlikte açýklayacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3468 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3468 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Hazýrlanan yeni Kamu Görevlileri Yasasý'na göre, verimsiz memur iþten durdurulacakmýþ! O halde meclisteki vekillerden baþlayýn iþe... Bal yapmaz arýlardan kurtulalým önce! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent AYKO, ZEYKO, Sanayi Holding, Turizm iþletmeleri, KTHY ve nihayet DAÜ... Hepsi de gitti... Elektrik ve telefon da gidecek yakýnda... Kýbrýslý Türkler bitiriliyor... 'Kurtarýcý'ya sizin de bir 'Hastir' çekmenizin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3458 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3458 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak "DAÜ yönetimi açýsýndan bu iþ bitmiþtir" diyor. Sizin için bitmiþ olabilir Sayýn Rektör, ama halk için yeni baþlýyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU! 2000 yýlýnda bizi 'Rum casusu' diye tutuklayan GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý intihar etmiþ, ama ölmemiþ. Biz yaþamaya deðer birþeyler bulduk bu dünyada... O bulamadý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı