Tarikatlar, ABD ve AKP LEFKE'NÝN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarikatlar, ABD ve AKP LEFKE'NÝN"

Transkript

1 VIP'teki polis memurunun baþýnda patladý kabak! Diplomatlarýn yoklanmadýðýný bilmezmiþ! Þimdi de bu polisi cezalandýrmaya hazýrlanýyorlar... Bize göre madalya vermeliydiler oysa! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Haziran 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3469 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý PROFESYONEL TETÝKÇÝNÝN GÜNLÜÐÜ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ADAYI TEKERLEKLERLE BÝRLEÞTÝRMEK Erdoðan Baybars LEFKE'NÝN KARÞI ÇIKIÞI Ali Osman Tarikatlar, ABD ve AKP Yalçýn Okut Cezalarýný neden ben de çekeyim? Dolgun Dalgýçoðlu KIBRISLITÜRKLERÝ HÝÇE YAZMAK Mehmet Levent TC Büyükelçiliði ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, VIP teki olaya iliþkin haberimizi doðrulayarak nihayet açýklama yaptýlar... Ancak bu açýklamalar hayret uyandýrdý... Diplomat için Ya bu ne? Elçilik mensuplarýna ucuz benzin n Kýbrýs Türk Petrolleri 17 Haziran 2011 tarihinden itibaren TC elçilik mensuplarýna yarý fiyatýna akaryakýt satýþý kararý aldý... n Mali Ýþler Þefi Tuðçe Kiriþoðlu ile Ticaret ve Ýdari Ýþler Müdürü Ergün Karagil benzin istasyonlarýna yaptýðý duyuruda elçilik mensuplarýna satýþýn hangi fiyat üzerinden yapýlacaðýný bildirdi... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta VIP han kapýsý TC Büyükelçiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, diplomatlarýn bagajlarýnýn açýlmasýnýn mevzuata aykýrý olduðu belirtildi ve Olay muhtemelen görevli polis memurunun protokol mevzuatý ve uygulamalarý hakkýnda bilgi eksikliðinden kaynaklandý denildi... n Ýki diplomatýn bagajlarýnýn x-ray tarama cihazýndan geçirildiði, daha sonra ise görevli polis memurunun bagajlarýn açýlmasýnda ýsrar ettiði kaydedilen açýklamada, olay yerine gelen polis amirinin duruma müdahalesiyle elçilik mensuplarý ile çantalarýnýn yoklanmadan geçiþine izin verildiði belirtildi... n GKK tarafýndan yapýlan açýklamada ise Viyana Sözleþmeleri ne atýfta bulunularak, diplomatlarýn yoklanmama hakkýna sahip olduðu savunuldu ve olayla ilgili olarak soruþturma baþlatýldýðý bildirildi... n 4. sayfada DAÜ de kýlýçlar çekildi n DAÜ bugün büyük olaylara sahne olacak... Hem mezuniyet töreni var, hem de kararlý bir eylem... Tüm Maðusa halký ayakta... Eyleme siyasi partilerle Sendikal Platform da destek veriyor... n Maðusalý iþadamlarý DAÜ kurumlarýný iþletme teklifini dün Vakýf Yöneticiler Kurulu na sundular... Teklif Doða Koleji nin teklifinden daha cazip... n Maðusa Belediyesi de dün ilkokul ve koleji devralmaya hazýr olduðunu resmen bildirdi. Vakýf Yöneticiler Kurulu Baþkaný Eþber Serakýncý ya gönderdiði yazýda Oktay Kayalp, Halkýmýzýn öz varlýðý olan DAÝ ve DAK ý devralmaya talibiz dedi... n 3, 6 ve 7. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: Az laf, tatlý hayat n2. sayfada

2 YAYLA KÖYÜNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Elektrik Kurumu bugün orta gerilim havai hatlarýnda yapýlacak çalýþmalar nedeniyle Yayla köyü ve bölgedeki tesis ile su motorlarýnda elektrik kesintisi yapýlacaðýný açýkladý. Açýklamaya göre, kesinti saatleri arasýnda yapýlacak. HIRSIZLIK OLAYLARI Gazimaðusa'da bir evin kapýsýný kýrýp içeri giren, eþyalarý evin önüne çýkarýp 15 çeyrek cumhuriyet altýný ve 7 bin 500 TL'yi çalan 2'si kadýn 5 kiþi suçüstü yakalandý. Polis bültenine göre, önceki akþam sýralarýnda meydana gelen olayda Ý.D (E- 49), K.D (K-46), N.D (K-20), N.D (E- 19) ve M.D (E-35) tutuklandý. Girne'de de Serpil Özgentürk'e ait evden ziynet eþyalarý, Yukarý Bostancý'da da Hicret Cami'nin kule kýsmýndaki kilise çaný çalýndý. ÇEK UYRUKLU KADIN ERCAN'DA UYUÞTURUCU HAPLA YAKALANDI Ercan Devlet Havaalaný'nda Çek Cumhuriyeti uyruklu 32 yaþýndaki kadýnýn üzerinde 998 adet uyuþturucu madde içeren hap bulundu. Polis bültenine göre, önceki gün sýralarýnda meydana gelen olayda, J.R isimli kadýn ve olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan H.M (E-33) tutuklandý. RAHÝME'NÝN ÖLÜM NEDENÝ DOÐUÞTAN KALP SORUNU Vadili'de önceki gün aniden hayatýný kaybeden 19 yaþýndaki Rahime Tanýþman'ýn doðuþtan gelen kalp sorununun yol açtýðý akciðer ödemi ve oksijen yetersizliðinden öldüðü belirlendi. Polis bültenine göre, genç kýzýn ölüm nedeni dün Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde otopsiyle tespit edildi. RUM SAHTE KÝMLÝKLE YAKALANDI 31 yaþýndaki Rum P.T, önceki gün Metehan Kara Giriþ Kapýsý'nda bir Yunan vatandaþýna ait sahte kimlikle yakalandý. Sözkonusu Rum yanýnda, sahte kimlik sahibi D.B (E-21) de tutuklandý. 80 DÖNÜM ANIZ, 120 BALYA, 500 AÐAÇ YANDI Gaziköy-Erdemli arasýnda 100 dönümler mevki diye bilinen bölgede önceki gün sýralarýnda çýkan yangýnda, özel arazide 80 dönüm anýz ve 120 adet balya ile devlete ait yaklaþýk 500 çam ve akasya aðacý yandý. NÝHAT ELMAS VEFAT ETTÝ Türk-Sen'in Genel Baþkan Vekili Nihat Elmas, geçirdiði ani bir rahatsýzlýk neticesinde dün vefat etti. Türk-Sen Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Nihat Elmas için bugün saat 10.00'da Türk- Sen Genel Merkezi'nde tören düzenlenecek. TATLISES, SEVENLERÝNE EL SALLADI Ýbrahim Tatlýses, tedavi gördüðü Darüþþafaka Ömran ve Yahya Hamuloðlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin terasýna çýkarak, sevenlerine el salladý. Alýnan bilgiye göre, bir grup Tatlýses hayraný, sanatçýnýn tedavi gördüðü merkezin önüne gelerek, kurban kesti. Daha sonra grup davul-zurna eþliðinde halay çekerken, Tatlýses de baþýnda bir beyaz þapkayla merkezin terasýna çýkarak sevenlerine el salladý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'nin Müsteþarý bir bavul mücevher ile Türkiye'ye gitmek üzere Lefkoþa gümrüðünden geçerken bir gümrük memuruna takýlmýþ. Anlaþýlan o ki memur cahil cüheyla takýmýndan biri. Bire gafil, bir Büyükelçilik mensubunun bavulunun gümrükten geçerken açýlamayacaðýnýn bilmeden nasýl o göreve getirildin? Elçilik mensuplarýnýn her þeyi gümrüksüz alma haklarýnýn olduðunu nasýl bilmen sen? Böyle bir skandal 1960'dan 1974'e kadar Kýbrýs Cumhuriyeti'nin gümrüðünde bile yaþanmadý. Bilebildiðim kadarýyla Türk subaylarý da muafýdý gümrükten o dönemde. Urumun Türk diplomatýna, subayýna, tanýdýðý gümrük muafiyeti hakkýný sen, nasýl Müsteþar Bey'in elinden almaya kalkýþýrsýn! Yoksa sen yaseminsin? Nasýl akýldýr be bu akýl? Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nin Türkiye'nin iþgali altýnda olduðunu da mý bilmezsin? Kimdir ya be senin muallimin? Nasýl verdi sana "geçti" karnesini. Doðruya doðru... Ben Türkiye'nin diplomatlarýnýn, ya da askerlerinin "Urum"gümrüðünden hiç þikayet ettiklerini duymadým. Urum gümrük memurlarýndan da 'ün öncesinde toplumlararasý görüþmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini Prof. Aldýkaçtý temsil ederdi. O nedenle çok sýk gelir giderdi Kýbrýs'a. Türkiye'den her geldiðinde boþ gelir, her gittiðinde da birkaç valitsa yükünan giderdi. Kendisine birkaç defa rastladým hava alanýnda vatanýna giderken. Rum gümrükçü hiçbir zaman Prof. Aldýkaçtý'ya "aç valitsaný" demedi. Sadece kendi aralarýnda, Aldýkaçtý'yý görünce hafifçe gülüþürler ve birbirlerine "bai baldo fortigo" (Kamyon gene gidiyor) derlerdi. Þaka-maka ama AZ LAF, TATLI HAYAT cehaletin bu kadarý da fazladýr. Be deligannýcýk! Ne mücevheri yahu? Diplomatlarýn, ve Türk subaylarýnýn bu memlekette adam öldürmeleri bile suç deðildir. Yeter ki öldürdüðü Kýbrýslý olsun. Bir yanlýþlýk yapýp da Kýbrýslý yerine bir Türkiyeliyi öldürürsa iþ deðiþir o zaman. Aslýnda, Birleþmiþ Milletler askerleri da sahiptir bu dokunmazlýða. Yeri gelmiþ iken söyleyim da ne olur ne olmaz? Tecrübe ile öðrendim bunu... Bakýn, mesela Kemal Coþkun (Kenan Coygun) Türkiye'nin bir albayý idi. Kýbrýs'a Bayraktar olarak gönderildi ama diplomat olarak kaydedildi. Türkiye Büyük Elçiliði'ne baðlý gösterildi. Birisi ihbar etti Yorgacis'e (Cumhuriyet'in Ýçiþleri Bakaný). Ne oldu? Sadece gazetelerde resmi ile yayýnlandý. O gadar. Kaþýndan bir gýl bile sökemediler. Alpay'ý vurdu öldürdü gerkçesi ile 1974'ün öncesinde toplumlararasý görüþmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini Prof. Aldýkaçtý temsil ederdi. O nedenle çok sýk gelir giderdi Kýbrýs'a. Türkiye'den her geldiðinde boþ gelir, her gittiðinde da birkaç valitsa yükünan giderdi. Kendisine birkaç defa rastladým hava alanýnda vatanýna giderken. görevden alýndýðýnda Kemal Coþkun, elini sallaya sallaya, silahý ve bombalarýyla "Rum" gümrüðünden geçti da kimse dur demedi. "Vatandaþýmýzý öldürdün, katilsin, seni yargýlayacaðým" diyemedi Makarios'un mekanizmasý? Evet, elçilikler öyledir. Dokunulmazdýr personeli. Gümrükten muaftýr arasýnda Türk subaylarýný atandýklarý yerlere götüren, genelde yabancý elçilerdi. Elçiliklerin bir da "Kurye"leri vardýr. Kurye torbasý... O da dokunulmazdýr. O kurye torbalarýnda az silah taþýnmadý. Karþý taraf da bilirdi bunu. Nerden bilirdi? Kendinden. Yorgacis (Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Ýçiþleri Bakaný) da kurye çantasý ile, Yunanistan'daki askeri darbeye karþý kullanýlmak üzere bomba yollamadý mý? Epey uzattýk lafý gene. Oysa Kýbrýslý "loya lia zoi ðlica" (Az laf, tatlý hayat) der. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý PROFESYONEL TETÝKÇÝNÝN GÜNLÜÐÜ Beni öldürmeye gelen adama neden bilet kesip de geri göndermiþim? Sorulan birinci soru bu... Söyleyim... Herþeyden önce onun buradan gidip gitmediðine emin olmak istedim... Ve de samimi olup olmadýðýna... Bize anlattýklarýna yüzde yüz inandým mý? Hayýr... Ama itiraflarýndan da yalnýz benim deðil, tüm arkadaþlarýmýzýn etkilendiðini söylemeliyim. Böyle bir zorunluluðu yoktu... Neden bu itiraflarý yaptýðýný da pek anlayamadým... "Herkesin bir vicdaný var" dedi bize... Buna inanmak, inanmamaktan daha aðýr basýyor... Ýnanmak isterim en azýndan... Ýkinci soru þu: -Sizden bir uçak bileti koparmak için bu yola baþvuran sýradan biri olamaz mý? Kesinlikle hayýr... Onun bol parasý ve kredi kartlarý da vardý... Bizden de parasal bir yardým istemedi... "Aç mýsýn? Birþeyler söyleyelim" diye teklif ettiðimde de reddetti. Uçak biletinin parasýný da talep etmedi bizden... Zaten bunu da arkadaþlarýmýzdan birinin kredi kartý ile hallettik... Ona parayý deðil, internetten alýnan bileti verdik... Bizden ayrýldýktan sonra doðru havaalanýna gitti... Ve uçaða binip Kýbrýs'ý terketti... Bileti bizim almamýzý istemesindeki amaç baþkaydý... Ýstanbul'da kendisini görevlendirenlere bizimle gelip konuþtuðunu kanýtlamak istiyordu. Hatta bizden birlikte çektirdiðimiz fotoðraflarý da istedi... Onlarý da verdik. Üçüncü soru þu: -Neden polise haber vermediniz? Neden haber verelim ki? Polise çok mu güvenimiz var? Bugüne kadar gazetemizi bombalayanlarý ve kurþunlayanlarý yakaladý da þimdi onu da mý yakalayacak? En son kapýmýza gelip iki kurþun sýkan kiþi Adana'da gezip tozuyor... Oradan telefon da açýyor bize... Elindeki bilgi ve delilleri satmak için pazarlýk yapýyor. Adý belli, yeri belli, telefonu belli... E, hani polis arayýp soruyor mu onu? Telefonda ona da sordum zaten bunu... -Polis peþine düþtü mü hiç? -Düþmedi, dedi... Kýbrýs'ta tabancayý ona kimlerin verdiðini de söyledi bana... Onlarý da yazdým gazetede... Ama bizim polis onlarý da hiç umursamadý... Ýfade almadý... Ve tutuklamadý... Bu durumda bu polise nasýl güvenilebilir ki? Polise haber versem ve polis de gelip onu tutuklasa... Karakola götrürüp ifadesini alsa... O da bize söylediklerini inkar etse ne olacak? Ya da inkar etmese birþey olacaðý mý var? Tüm bunlarý bize yapanlarýn eli-kolu uzun olduðuna göre, bu mesele de örtbas edilecek deðil mi? Bir telefon gelecek bir yerlerden... Ve bu iþ de kapanýp gidecek... "Yaþadýðýmdan öðrendiðim bir þey var" der þair... Biz de çok þey öðrendik bugüne kadar yaþadýklarýmýzdan... Ýkinci tetikçimiz hiç benzemiyordu birincisine... Profesyonel bir tetikçi olduðu belliydi her halinden... Çok soðukkanlýydý... Ve konuþmasý da çok düzgündü... Ýçimizdeki sýradan bir Türkiyeliden farklýydý... Siyasi inançlarý da vardý ayrýca... Vurup vurmama kararýný vermeden önce telefonda dört saat konuþmuþ Türkiyedekilerle... Pazarlýkta anlaþamadýlar bana kalýrsa... Büyük bir olasýlýkla Türkiye'dekiler, "Ýþ bittikten sonra parayý alýrsýn" dediler, o ise peþin istemiþ olabilir... Ýþi bitirmeden önce yani... Herhalde paranýn bankaya yatmasý gerekiyordu... Ancak yatmadý... Bu da onun onlara karþý güveninin sarstý ve boþu boþuna kendini riske atmadý... Ne de olsa yakalanýrsa, yirmi yýl hapis yatmak da vardý iþin ucunda... Yayýnýmýzdan sonra polis bize gelip bu tetikçiyi sormadý... Sormasýna da gerek yoktu zaten... Bugüne dek görevini yapmayan yetkililerin bunu sormaya yüzü mü var?

3 AFRÝKA dan mektup... BU AYRICALIÐIN HÝKMETÝ NE? Kýbrýs Türk Petrolleri yönetimi karar almýþ. TC Büyükelçilik mensuplarýna ülkemizdeki akaryakýtý 'Özel' tarifeden satacak... Ucuza... Neredeyse yarý fiyatýna... Kimin aklýna esmiþse esmiþ ve elçilik mensuplarýna böyle bir kýyak yapmaya karar vermiþ... Kýbrýs Türk Petrolleri Genel Müdürlüðü'ne baðlý Mali Ýþler Þefi Tuðçe Kiriþoðlu ile Ticaret ve Ýdari Ýþler Müdürü Ergün Karagil imzalarýyla bir yazý gönderilmiþ büyükelçiliðe, indirimli tarifeyle ilgili olarak... Saptanan fiyatlar iletilmiþ... Ayrýca Lefkoþa'daki Mak Petrol ile Macila Petrol'a da yapýlmýþ bunun daðýtýmý... Buna göre tarifi þöyle: Kurþunsuz benzin 95: 1,672 TL/litre. Kurþunsuz benzin 97: 1,689 TL/litre. Gazyaðý: 1,731 TL/litre. Motorin: 1,721 TL/litre. Euro Dizel: 1,786 TL/litre. TC Büyükelçilik mensuplarý 17 Haziran 2011 tarihinden itibaren akaryakýtý bu tarifeden satýn alacak iþte... Nasýl? Beðendiniz mi? Herkesin sýrtýna ülkemizde yeni kamburlar yüklenirken, bazýlarýna da talih böyle gülümsüyor... * Bu akaryakýtý bir de halkýmýz kaça satýn alýyor, ona bakalým þimdi... Kurþunsuz benzin 95: 2.75 TL/litre. Kurþunsuz benzin 97: 2.79 TL/litre. Gazyaðý: 2.55 TL/litre. Motorin: 2.55 TL/litre. Euro Dizel: 2.75 TL/litre... * Ýþte böyle sevgili okurlar... Hani derler ya, "Kendi yer salkýmý, halka verir talkýmý", bu da böyle... Bu ayrýcalýk... Bu özel tarife ne? Elçilik mensuplarý çok mu düþük maaþ alýyor? Karþýlayamýyorlar mý giderlerini? Nerden icap etti bu þimdi? * Geçtiðimiz hafta Ercan'daki VIP salonunda yaþanan olayla ilgili Büyükelçilik ile GKK'nýn yaptýklarý açýklamalarý bugün ibretle okuyacaksýnýz gazetemizde... Kabak dürüst bir polis görevlisinin baþýnda patlamýþ... Ve bu dürüstlüðünün cezasýný çektirecekler þimdi ona... Adam bol miktarda mücevher farketmiþ diplomatýn bagajýnda... Açtýrmasýn mý? Ama Büyükelçilik ile GKK'ya bakýlýrsa açtýramazmýþ... Diplomatlar için han kapýsý mý VIP? Ne isterlerse geçiriler mi? Ýsterlerse eroin, kokain de mi geçirirler?.. GKK Viyana Sözleþmeleri'ne atýfta bulunmuþ bir de... Uluslararasý anlaþmalarý nasýl da hatýrlarýz iþimize gelince... Elçilik mensuplarýna ucuz benzin de mi Viyana Sözleþmeleri'ne göre? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE nýnce: "GAZÝMAÐUSA'NIN DEÐERLERÝ VE SOSYAL VAKAYI ÖNLEMEK ÝÇÝN TEKLÝF VERDÝK" Bir grup Gazimaðusalý iþ insaný, Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) üniversite öncesi eðitim kurumlarýna talip oldu. Ýþ insanlarý dün sabah DAÜ'ye giderek, Doðu Akdeniz Ýlkokulu (DAÝ), Doðu Akdeniz Koleji (DAK) ve Doðu Akdeniz Üniversitesi Kreþi'nin iþletmesini devralmak için baþvuru yaparak teklif verdi. Grup temsilcisi Hasan Ýnce, üzerinde "Vakýf Yöneticiler Kurulu; DAÜ Okul Öncesi Eðitim Kurumlarý Ýþletme Teklifi" yazýlý kapalý zarfý Vakýf Yöneticiler Kurulu'na vermek istedi. Vakýf Yöneticiler Kurulu'ndan kimsenin üniversitede bulunmadýðýnýn bildirilmesi üzerine alýndý belgesi karþýlýðýnda Evrak Birimi'ne teslim etti. Teklif sýrasýnda grup içerisinde yer alan iþ insanlarý Güneþ Güneþoðlu, Hüseyin Umay, Ahmet Noyan, Gökhan Gazioðlu, Hakan Gazioðlu, Burçin Döveç, Koral Bozkurt, Aykut Satvet, Vargýn Varer, Hüseyin Kayalp, Semral Erel, Ersan Daðlý ve Ahmet Zafer de hazýr bulundular. ÝNCE Teklifin yapýlmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýna açýklama yapan Grup Temsilcisi Hasan Ýnce, DAÝ ve DAK konusunda duyarlý olan Gazimaðusalý iþ insanlarý olarak bir araya geldiklerini, söz konusu eðitim kurumlarýný devralma konusunda da halktan büyük destek gördüklerini ifade etti.ýnce, DAK ve DAÝ'nin özelleþtirme sürecinin doðru yürütülmediðini ve bütün taraflara eþit þartlar sunulmadýðýný savunarak, bunu makul görmediklerini söyledi. KKTC SICAK HAVANIN ETKÝSÝNDE KKTC, bugünden itibaren 27 Haziran'a kadar alçak basýnç sistemi ile genellikle sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, periyot süresince hava sýcaklýðý genellikle mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, periyodun son günü ise normalleri civarýnda seyredecek. Maðusalý iþadamlarýndan daü için teklif Ýnce, konuyla ilgili olarak Cumartesi günü Baþbakan Ýrsen Küçük'ten randevu alarak konuyu görüþtüklerini kaydederek, Baþbakan'ýn;"teklifinizi yapýn" ifadeleri üzerine bugün baþvuru yaptýklarýný kaydetti. Ayný gün DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak ile de telefonda görüþtüðünü ve bugün için randevu istediðini kaydeden Ýnce, Öztoprak'tan teklif yapma gibi bir ihtimal olamayacaðý cevabýný aldýklarýný söyledi. Hasan Ýnce, "Rektör Öztoprak, eðitimden gelmediðimiz için teklif veremeyeceðimizi söyledi. Vehbi Koç da eðitimden gelen biri deðildi, ancak kurduðu üniversite eðitim profesyonelleri tarafýndan yönetilen Türkiye'nin gözde üniversitelerinden biri" þeklinde konuþtu. Ýnce, konuyu görüþmek için Vakýf Yöneticiler Kurulu Baþkaný Eþber Serakýncý'ya da ulaþmaya çalýþtýklarýný ancak ulaþamadýklarýný kaydetti.hasan Ýnce, bir kurumu yönetmek için uzman olmak gerekmediðini, uzman profesyonelleri iþ baþýna getirmek suretiyle bunun yapýlabileceðini, kendilerinin de bu þekilde davranacaklarýný kaydetti. Bir grup Gazimaðusalý iþ insaný olarak inanarak teklif verdiklerini söyleyen Ýnce, Gazimaðusa'nýn deðerleri ve sosyal vakayý önlemek amacýyla teklifte bulunduklarýný vurguladý. Doða Okullarý'yla imzalanan ön protokolün kamuoyuna yansýdýðýný ve protokolde DAÜ'ye ilk iki yýl için yüzde iki pay ayrýldýðýný kaydeden ince, "Biz teklifimizde bu rakamlarý yükselttik" diye konuþtu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Dedim valizini açar mýsýn söyledi yok yok Dedim bu mücevherler, dedi ne mücevheri? Dedim Dingo'nun haný deðildir bu yaðma yok Dedi "Ben sormadan girer çýkarým içeri" Ali OSMAN Periyodik LEFKE'NÝN KARÞI ÇIKIÞI Lefke Spor Kulübü'nün KOP nezdindeki giriþimleri tepkileri hem olumlu hem de olumsuz etkiledi... "KKTC kendilerine dar mý geldi" diyenlerin yanýnda, "Olmasý gerekeni yapýyor Lefke" diyenler daha fazla 'ten beri süren bir "ayaktopu" var burada... Birþeyler yapýlarak bugünlere gelindi... Gelinirken de futbol geliþeceðine geriledi... Geçmiþle bugünü yaþayanlar bir TV kanalýnda Ýbrahim Özsoy'un sunduðu ve ilgiyle izlenen "Futbol nostalji" programýnda aradaki farkýn deðerlendirmesini yapýyorlar... En basitinden seksenli yýllara kadar futbol seyircisi týklým týklým da olmasa sahalarýn tribünlerini, çevresini dolduruyordu... Hem de o günlerde çim deðildi sahalarýmýz, topraktý... Toz toprak içinde yetiþenlerin klasýnýn urubuna bugün ender futbolcular yetiþiyor... Lefke'nin, Lefkelilerin yaptýklarý bir baþkaldýrýdýr... Kime karþý? Haksýzlýða, adaletsizliðe karþý... Düzene, düzenin kendisine... Bunu da meydanlarda miting yaparak deðil de eyleme dönüþtürerek gerçekleþtiriyor... Þimdi herkes yollara düþtü... Ýrsen Küçük'ten, Kemal Dürüst'e, Ersin Tatar'a kadar... Lefkelilerin attýðý adým 1974 sonrasýnýn haksýzlýklarýna, adaletsizliklerine sportif bir karþý çýkýþtýr... Bu þut yýkacak mý bu adaletsizlik duvarýný, yoksa "barradan" mý dönecek, yakýnda göreceðiz... Telefon Dairesi satýþta... Elektrik Kurumu peþkeþ çekildi bile... Zamanýný bekliyorlar devretmek için... Koop-Süt'ün de satýldýðý açýklandý resmi olmasa da... Çalýþanlar, kurumun ayakta kalabilmesi için emeklilik ikramiyelerini ve tazminatlarýný baðýþladýlar, ancak hükümet reddetti... Ya satýlacak, ya satýlacak... DAÜ'ye ait DAÝ ve DAK'ta durum belli aslýnda... Ancak bir oyalamadýr gidiyor... Eylemcilerin pes etmelerini ve "ne halleri varsa görsünler" demelerini bekliyorlar... Sanayi Odasý'nýn Gala Yemeði'ne katýlan "TC Büyükelçisi" Halil Ýbrahim Akça, bir açýklama yaptý... Tam bir ev sahibi gibi... Ne dedi? KKTC'li ve TC'li yatýrýmcýlar arasýnda bir ayýrým yapýlmýyormuþ... Bu konudaki söylemlerin de yanlýþ olduðunu söyleyen Akça eleþtirilerde de bulundu... Satýlan þirketler ve kurumlarýn, satýcýsýnýn KKTC hükümeti olmadýðýný söylemek istiyor aslýnda Akça... Ve ayýrýmcýlýk yapýlmadýðýný Ýrsen Bey deðil de kendisi açýklamak zorunda kalýyor... Dolambaçlý söylüyor söyleyeceklerini, anlayan anlasýn diyor... Daha ne kadar dolandýrsýn sözlerini?.. "Kýbrýs'ýn sahipleriyiz" demeye getiriyor Akça Bey de ama biz parça parça taleplerden ileri gidemiyoruz... Ülkemizin bütününe sahip çýkabilseydik böyle rahat ve sahip edasýyla konuþabilecek miydi mikrofonlarýn karþýsýna geçip?.. KKTC dýþýndaki TC elçiliklerine bakýn bir kez... Deðil sözlerini, açýklamalarýný bile duymazsýnýz... Birkaç kývýlcým bozkýrý ateþledi! DAÜ, telefon, elektrik ve de Lefke... Lefke'nin þutu doksana takýlýr mý dersiniz? Takýlýrsa inanýn çok þey deðiþtirecek... Kalay YAYINIMIZ ÜZERÝNE BÜYÜKELÇÝLÝK AÇIKLAMA YAPTI Diplomatlar bagajý açmazmýþ n BÜYÜKELÇÝLÝK: "GÖREVLÝ POLÝSÝN BÝLGÝ EKSÝKLÝÐÝNDEN KAYNAKLANAN DURUM ÇARPITILARAK YANSITILDI" Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði, 17 Haziran Cuma günü Türkiye'ye gitmek üzere Ercan Havaalaný VIP salonuna giden Büyükelçilik görevlisi iki diplomatýn geçiþine izin verilmediðini, "Muhtemelen görevli polis memurunun protokol mevzuatý ve uygulamalarý hakkýndaki bilgi eksikliðinden kaynaklanan durumun, bazý basýn yayýn organlarýnda, çarpýtýlarak yer aldýðýný ve gerçek dýþý yorumlarda bulunulduðunu" belirterek, bu durumun üzüntüyle karþýlandýðýný açýkladý. TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nden yapýlan açýklamada, "Büyükelçilik mensuplarýmýzýn teamüllerin dýþýnda muhatap kalarak maðdur olduklarý bu tür uygulamalarýn tekrarlanmamasý amacýyla KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý nezdinde yazýlý giriþimde bulunulmuþtur" denildi. TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denildi: "17 Haziran 2011 tarihinde Türkiye'ye gitmek üzere Ercan Havaalaný VIP salonuna gelen Büyükelçiliðimizde görevli iki diplomatýn þahsi bagajlarý, olaðan uygulama çerçevesinde X-ray tarama cihazýndan geçirilmiþtir. Bilahare, görevli polis memurunca bagajlarýn açýlmasý istenmiþtir. Büyükelçiliðimiz Mensuplarýnýn bagajýn içeriðine iliþkin bilgi vermeleri ve kendilerinin KKTC'de görevli diplomat olduklarýný GKK DA AÇIKLAMA YAPTI GKK: Gerekli soruþturma baþlatýldý Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nde görevli iki diplomatýn cuma günü Ercan Havaalaný'ndan VIP statüsünde geçiþi esnasýnda bavullarýnýn aranmak istenmesi ile ilgili olarak Polis Genel Müdürlüðü'nce gerekli soruþturmanýn baþlatýldýðýný açýkladý. GKK Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, iddialarýn muhtelif gazetelerde KARAKOLLARDAKÝ ÝÞKENCE ARAÞTIRILIYOR Polis Örgütü Karakollarýnda Tutuklulara Ýþkence Yapýlýp Yapýlmadýðý Hakkýnda Meclis Araþtýrma Komitesi dün sabah toplandý. Toplantý UBP milletvekili ve Komite Baþkaný Mehmet Tancer baþkanlýðýnda saat 10.10'da baþladý. Komite toplantýsýnda, Mehmet Tancer baþkanlýðýnda UBP Milletvekili Mutlu Atasayan ile UBP Milletvekili Necdet Numan hazýr bulundu. Bugünkü toplantýda, davetli olarak bulunan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ile Polis Genel Müdürü Günay Özan dinlenecek. Baþýnda sadece görüntü alma olanaðý saðlanan komite toplantýsý basýna kapalý olarak devam etti. Rum futbol takýmýna Kýbrýslý Türk finansör Bir Kýbrýslý Türk milyonerin, mali destek de vererek, Güney'deki "Erimi Aradippu" isimli futbol takýmýnýn yönetiminde yer alma talebinde bulunduðu haber verildi. Alithia gazetesi, "Erimi Aradippu'ya Kýbrýslý Türk Finansör" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, adýný "Halin Kahit" olarak verdiði Kýbrýslý Türk'ün bu talebinin, Kulüp Baþkaný Lukas Fanieros tarafýndan doðrulandýðýný yazdý. Habere göre, Fanieros Rum tarafýnda yayýn yapan SuperSpor FM'e yaptýðý açýklamada, Sportday isimli yayýnýn dünkü sayýsýnda çýkan haberi teyit etti; Kýbrýslý Türk iþadamýnýn Baf kökenli olduðunu, futbolu hobi olarak gördüðünü, kulüp yönetimine katýlmak istediðini kendisine ilettiðini söyledi. Kýbrýslý Türk iþadamýnýn kulübe 200 bin VERÝMSÝZ MEMUR DEDÝNÝZ DE, AKLIMIZA GELDÝ Verimsiz memurlar iþten durdurulacakmýþ. Memurlarýn verimli olup olmadýðýný kim belirleyecek? Ya bu verim ölçümünü yapmaya kalkýþacak olanlarýn bizzat kendileri verimsiz ise ne yapacaðýz? Oturduklarý yerde kabarýk maaþlarýný cebe indiren müþavirler "verimsiz"dir de, onlarý evlerine postalayýp onlarýn yerine kendi yandaþlarýný yerleþtirenler çok mu "verimli"dir mesela? Bazen öyle iddialý cümleler kuruyor ki, KKTC Hükümeti'nin yetkilileri, ayýptýr söylemesi ama müstehcen yerlerimizle gülmekten baþka bir þey gelmiyor aklýmýza. hatýrlatarak, bizzat diplomatik pasaportlarýný ibraz etmelerine raðmen, ilgili polis memuru bagajýn açýlmasý yönünde ýsrarcý davranmýþ, mensuplarýmýzýn kapýdan geçiþine izin vermemiþtir. Büyükelçilik mensuplarýnýn ve çantalarýnýn geçiþi, ancak olay yerine bilahare intikal eden polis amirinin müdahalesiyle saðlanmýþtýr. Bilindiði üzere, 1961 tarihli "Diplomatik Ýliþkiler Hakkýndaki Viyana Sözleþmesi"nin 36. Maddesi ve KKTC'de yürürlükte olan 28/1983 sayýlý "Diplomatik Hak, Dokunulmazlýk ve Ayrýcalýklar Yasasý"nýn 4. Maddesi esas olarak "diplomatik ajanýn" kiþisel bagajýnýn aranamayacaðý hükmünü içermektedir. Büyükelçilik mensuplarýmýzýn teamüllerin dýþýnda muhatap kalarak maðdur olduklarý bu tür uygulamalarýn tekrarlanmamasý amacýyla KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý nezdinde yazýlý giriþimde bulunulmuþtur. 17 Haziran 2011 tarihinde Ercan Havaalaný VIP Salonunda vuku bulan olay yukarýda bahsedilen çerçevede gerçekleþmiþ olup, Muhtemelen görevli polis memurunun protokol mevzuatý ve uygulamalarý hakkýndaki bilgi eksikliðinden kaynaklanan durumun, bazý basýn yayýn organlarýnda, çarpýtýlarak yer almasý ve gerçek dýþý yorumlarda bulunulmasý üzüntüyle karþýlanmýþtýr." yer aldýðýna da dikkat çekilerek, "Diplomatik statü sahibi kiþiler ile ilgili düzenlemeler çok taraflý Viyana Sözleþmeleri ile düzenlenmiþtir. Ercan Havaalaný'ndan geçiþ sýrasýnda sözleþme hükümlerinin bilinmemesinden kaynaklandýðý anlaþýlan üzücü hadise ile ilgili Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan gerekli soruþturma baþlatýlmýþtýr" denildi. Euro vermeyi teklif ettiðini, bu meblaðýn kulüp için çok önemli bir meblað olduðunu söyleyen Fanieros, bunun, tek baþýna alabileceði bir karar olmadýðýný, bütün üyelerle birlikte karar verebilecekleri bir konu olduðunu söyledi. "Þu anda baþka alanlarda olduðu gibi, futbolda da Kýbrýslý Türklerle bu tür iþbirliklerine baþlamamýz gerektiði inancýndayým ancak ciddi þekilde ilgilenmeliyiz, çünkü ciddi bir konudur" diyen Fanieros'a; kulübe para vereceði için Kýbrýslý Türk iþadamýnýn kulüpte liderlik elde etmesinin söz konusu olup olmadýðý sorulunca ise, Fanieros, "E, hayýr. Kendisine dümeni vermemiz söz konusu deðil" dedi. Gazete Kýbrýslý Türk iþadamýnýn talebinin kulüp tarafýndan bugün deðerlendirileceðini haberine ekledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KIBRISLITÜRKLERÝ HÝÇE YAZMAK Ýrsen Küçük'ün uykularý kaçmýþtýr sanýrým. Hatta "sanýrým"ý fazla. Kesin kaçmýþtýr. Ne güzel, talimatlar týkýr týkýr iþliyor, herþey tatlý tatlý yürüyordu. Gerçi beþ-on "zorba terörist" ortalýðý karýþtýrmaya çalýþýyordu ama... Saðolsun kahraman polisimiz teker teker hakkýndan geliyordu hepsinin! Aslýnda kendileri imzalamasa da olurdu þu DAÜ'nün imama satýþýný ama... Yetiþip bir kere aðzýndan atmýþtý ya yetki Bakanlar Kurulu'ndadýr diye... Mesele bu yetkinin kullanýldýðýný ve prosedürün yerine getirildiðini göstermekti. Yoksa DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak kutsal görevini yapmýþ, DAÝ ve DAK'ý çoktan teslim etmiþti! Ýrsen Küçük'ün yapmaya çalýþtýðý, sanki çok lâzýmmýþ gibi, eksik olan hükümet kararýný çýkarmaktý. Bu görevi de muhterem Bakanlar Kurulumuz þipþak yerine getirecekti. Oysa þimdi nerden cehennemden çýktýysa çýktý, þu Maðusa Belediyesi ile Maðusalý iþadamlarý... "DAÜ'ye biz de talibiz" diyerek bir çuval inciri berbat ettiler! Oysa nasýl da tatlý tatlý yürüyordu herþey. DAÜ'nün Doða'ya devri ile ilgili karar yazýlmýþtý bile. Bakanlarýn yapacaðý, devri onaylayan bu kararýn altýna birer imzacýk atmaktý! Þimdi iki tarafý da pislik içinde bir deðnek var önünde Ýrsen Küçük'ün. Siz olsanýz uykularýnýz kaçmaz mý?! Herkesin malûmudur. Ankara'nýn Kýbrýslýtürk toplumunu "yok"a yazan o sözde ekonomik paketinde, Kýbrýslýtürklerin öz deðerleri olan çeþitli kurum kuruluþlarýn özelleþtirilmesi ön sýralarda yer alýyor. Konunun uzun bir süredir Kuzey Kýbrýs gündemini meþgul ettiði de bir gerçek. Zarar ettiði iddia edilen kurumlarda özelleþtirmenin kaçýnýlmaz olduðunu ileri sürenler var. Sendikalar ve diðer sivil toplum örgütleri ise, yaþatýlan acý örneklerin ýþýðýnda, haklý olarak özelleþtirmeye þiddetle karþý. Bunu savunanlar ne derse desin, ne kadar kaçýnýlmaz olduðunu söylerse söylesin ve bir kurtuluþ gibi sunmaya çalýþýrsa çalýþsýn... Konunun özelleþtirmenin çok ötesine taþtýðý ve çok farklý mecralarda seyrettiði gün gibi ortadadýr. Amaç, Kýbrýslýtürk toplumunun öz deðerlerini, özelleþtirme adý altýnda TC sermayesine peþkeþ çekmektir. Zarar ettiðini söylüyorlar. Bu yapý sürdürülemez diyorlar... Plânlý programlý bir þekilde batma noktasýna getiriyorlar... Ve satýyorlar! Üstelik kapalý kapýlarý ardýnda... Ýhalesiz... Ve çoðu zaman DAÜ örneðinde olduðu gibi emrivakilerle... En önemlisi de yüzlerce çalýþaný sokaða atýp, KTHY'deki gibi dolandýrýp, çaresiz ve savunmasýz býrakarak! KTHY böyle gitti. Çalýþanlarý hâlâ sokakta sefilleri oynuyor. Ankara'nýn talimatýyla DAÜ'de oynanmak istenen oyun da ayný senaryonun bir parçasýdýr. Kýb-Tek, Telekomünikasyon, Ercan, Koop-Süt ve diðerleri için tezgâhlanan oyun da aynýdýr. Kýbrýslýtürklerin öz deðerlerini, özelleþtirme adý altýnda ellerinden alýp, TC sermayesine peþkeþ çekmek! Siyasi irademizi iþgal ettiler yetmedi. Kimliðimize, kültürel deðerlerimize göz diktiler yetmedi. Nüfusumuzun 10 misli nüfus yýðýp, kendi yurdumuzda bizi azýnlýk durumuna düþürdüler, yetmedi. Þimdi neyimiz var, neyimiz yoksa üstüne oturacaklar. "Özelleþtirme olsun, ama kuralýna göre olsun" diyenlere de söylenecek sözümüz var. Bu memlekette kuralýna göre iþleyen ne var da özelleþtirme de olacak? Kimse özelleþtirmeyi kaçýnýlmaz ve haklý gösterme gayretkeþliðine düþmesin. Çünkü bu özelleþtirme deðil... Herþeylerini ellerinden alarak Kýbrýslýtürkleri hiçe yazmanýn adýdýr.

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý?

Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı