İnsan Haklarõ ve Değişen Dünya Dengeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Haklarõ ve Değişen Dünya Dengeleri"

Transkript

1 ODTÜ Mezunlarõ Derneği Yayõnõdõr 169 aralõk 2007 odtülüler bülteni İnsan Haklarõ ve Değişen Dünya Dengeleri

2 169 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Aralõk 2007 Dernek Adõna Sahibi Himmet ŞAHİN (EDS 83) Yazõ İşleri Müdürü Bayraktar BAYRAKTAR (CE 87) Yayõn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) Nermin FENMEN (CHE 80) Çiğdem Berdi GÖKHAN (ARCH 71) Ümit ÇAĞLAR (EE 93) H. Nafi İPEK (PETE 82) Şule ŞAHİN (PSY 85) M. Nilgün EGEMEN (CHE 89) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DELİKAN (CE 06) Çağdaş EKİNCİ (CENG 06) Yayõna Hazõrlayan Yeliz DEDE Reklam Sorumlusu Kemal BULUT Grafik Tasarõm ve Baskõ MRK Baskõ ve Tanõtõm Hizmetleri Uzayçağõ Cad Sok. No:2 Ostim / Ankara Baskõ Tarihi : 28/11/2007 İmzalõ yazõlardaki görüş ve düşünceler yazarlarõna ait olup, ODTÜ Mezunlarõ Derneği ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu kõlmaz. Yayõmlanan yazõlar ve fotoğraflar Derneğin ve yazarlarõn izni olmadan kullanõlamaz. ODTÜ Mezunlarõ Derneği Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83), Başkan Bayraktar BAYRAKTAR (CE 87), İkinci Başkan Burçin BÜYÜKPAMUKÇU (BIOL 88) Yazman Nevres DABIL (CE 98), Sayman Sedef SOMALTIN (EE 92) Taner ÖZDEMİR (EE 88) Mustafa SELÇUK (CE 87) Ödentileriniz İçin T. İş Bankasõ, ODTÜ Şubesi 4229/ Garanti Bankasõ, Maltepe Şubesi Burs ve Yardõmlar Fonu T. İş Bankasõ, ODTÜ Şubesi 4229/ (YTL) 4229/ (EUR) 4229/ (USD) Garanti Banakasõ, Maltepe Şubesi (YTL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlarõ Derneği 428. Sok. 100.Yõl Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Kapak Konusu İnsan Haklarõ Yerel Süreli Yayõn ISSN Ayõn konusu İnsan Haklarõ Üyelerimizden Mimarlõk Çalõşma Gruplarõndan Engelsiz Yaşam Felsefesi Bir Ölüm Edal İnönü Anõsõna Güncel Konsey Toplantõsõ Atamõzõn Huzurundaydõk Büyük ODTÜ Buluşmasõ Sivrihisar Uçağõ Aralõk Güncesi Bir Zamanlar Yerli Malõ Haftasõ Vardõ... Eğitim Tarihimiz Türk Eğitimine Tarihsel Bir Bakõş 3 Etkinlik İzlencesi Hocam İnecek Var Yine Kayseri Kültür Sanat Kahverengi ODTÜ den bir köşe ODTÜ nün İçinden Bir Dere Akar Anõlarla ODTÜ Türk Yükseköğretiminde Bir Yeniliğin Tarihi - Barakadan Kampüse Takvim Yapraklarõ Bir Şair Ömer Hayyam Mahzen Bitmiş Aşklar Müzesi... Kitaplar Arasõnda Bir Eğitim Devrimcisi... Festival 11. Uluslararasõ Ankara Caz Festivali Müziksel Isõnma Anma Erol Tümer i yitirdik... Dernekten Cumhuriyet Balosu Cumhuriyet Haftasõ ve Çocuklar Adõm Adõm Ilõmlõ İslam! konulu sunum Vişnelik e davet Arkeoloji seminerleri Başlõyor Aluç Dağõ THBT 100 YTL ye okul Hõzla Gelişen Projemiz 11 Aralõ k

3 B İ Z D E N S İ Z E169 Burs fonuna yapacağõnõz ayda 10 YTL ve üzeri yardõmlar bir araya geldiğinde, kaynak yetersizliği yüzünden burs veremediğimiz birçok ODTÜ lü kardeşimizin yüzünü güldürecek... Dileriz, bu kampanyada bizi yalnõz bõrakmazsõnõz! ONLARI UNUTMAYINIZ Burs ve Yardõmlar Fonu T.İş Bankasõ ODTÜ Şubesi (YTL) (EUR) (USD) Garanti Bankasõ Maltepe Şubesi (YTL) Sevgili ODTÜ lüler, Bir tarafta özgür akõl, bilim ve felsefe, diğer tarafta aklõn, bilimin ve felsefenin dinsel sõnõrlar içinde yorumlanmasõnõn çatõşmasõnõ yaşõyoruz. Laik Türkiye Cumhuriyeti nin temelini oluşturan devrim yasalarõnõn hayata geçirilmesi sürecinde (1924 yõlõnda) Eğitim Birliği yasasõ çõkartõlarak medrese ve tekkeler kapatõlmõş, din eğitimi ile kamusal alan ayrõlmõş, din ve vicdan özgürlüğü güvence altõna alõnmõştõr. Atatürk e göre çağdaş kültüre ulaşmanõn tek çõkar yolu akõl ve bilimdir, çağdaş kültürün özünde ise özgürlük, katõlõmcõ demokrasi ve laiklik kavramlarõ vardõr. II. Dünya Savaşõndan sonra toprak ağalarõnõn baskõlarõ ve Aydõnlar Ocağõ nõn öne sürdüğü Türk İslam sentezinin savunucularõnõn yönlendirmeleri ile Köy Enstitüleri kapatõlmõş, yerlerine İmam Hatip Liseleri açõlmõştõr. 12 Eylül darbesi ile dini tavõr ve köken ideolojisi öne çõkmõş, eğitimin cemaatlerle iç içe olmasõ sağlanmõştõr. 24 Ocak kararlarõ, IMF ve Avrupa Topluluğu nun desteği ile uygulanmaya başlanan neo-liberal politikalar, temel insan hakkõ olan eğitim hakkõnõ da özelleştirerek fõrsat eşitliğine, sõnõfsal ayrõmcõlõğa, toplumsal dengelerin bozulmasõna katkõda bulunmuştur. İşbirlikçi burjuva ve emperyalistlerin desteği ile açõlan özel okullarda ve İmam Hatip Liseleri nde yetiştirilen bireyler, devletin bütün kurumlarõnõ sevk ve idare etmeye başlamõşlar, laikliğin çimentosu olan bilimi dinin, aklõ ise inancõn egemenliği altõna alma çabalarõ laik, antilaik ve mezhep çatõşmalarõnõn oluşmasõna katkõda bulunmuştur. Siyasi iktidar kendi dünya görüşünü, değer yargõlarõnõ ve çõkarlarõnõ toplumun bütününe aktarmaya çalõşmaktadõr. Rejimin temeline yönelik değişim talepleri kamu hizmetini, kamu alanõnõ, özel alanõ yeniden tanõmlama istekleriyle baskõ altõna alõnmaktadõr. Kendi siyasal alanõnõ gerçekleştirmek isteyen siyasi iktidarõn, laik toplumun sigortasõ olan Yüksek Öğretim Kurumlarõ nõn akademik özgürlüklerini kõsõtlayõcõ yaklaşõmlarla baskõ altõna alma çabalarõ toplumsal çatõşmanõn sebebi olmuş, bu durum öğrenci ve öğretim elemanlarõnõn temel özgürlüklerinin yara almasõna yol açmõştõr. Ülkenin çağdaş ve demokratik yapõya ulaşmasõ için eğitim politikalarõ yeniden gözden geçirilmeli, maneviyatçõ ve mukaddes yapõdan uzaklaştõrõlarak, çağdaş eğitim modeli bilimin ve aklõn özgürleşmesi için dogmalardan arõnmalõ, yeni bir eğitim politikasõ ve felsefesinin planlanmasõ gerekmektedir. Temel felsefe ise sürekli değişen, kendini yenileyen açõk bir sistem olmalõdõr. Öğrencinin, eğitimin her kademesinde yatay ve dikey geçişi yönlendirilmeli ve katõlõmcõlõğõnõ sağlayan demokratik bir sistem acilen yaşama geçirilmelidir. Eğitim kurumlarõ; õrk, din, cinsiyet, toplumsal köken, görüş farklõlõklarõ gözetilmeksizin bireylerin eğitim hakkõndan yararlanabildikleri özerk yapõlardan oluşmuş hale getirilmelidir. Yap-boz haline getirilen eğitim sistemi merkeziyetçi yönetimden arõndõrõlmalõ, pozitif bilimin silahõ ile donatõlmõş dinsel eğitim veren özel piyasa kurumlarõnõn üzerindeki denetim arttõrõlmalõ, medrese haline dönüştürülme çelişkisinden uzaklaştõrõlmalõdõr. İnsanõn gelişmesini engelleyen dinsel kurallarõn katõ tutuculuğu eğitim kurumlarõnõn dõşõnda tutulmalõdõr. Din ve vicdan özgürlüğü kamusal alandan çõkarõlarak, özgür bireylerin yetişmesine katkõda bulunulmalõdõr. Saygõlarõmõzla, Yönetim Kurulu Aralõ k

4 ayõn konusu insan haklarõnõn dünden bugüne gelişimi Sürüden topluluğa yönelen insanõn, topluluktan topluma ve nihayet özgür bireye dönüşmesi aslõnda evrimleşmenin ta kendisidir. D oğanõn, insanlõk tarihinin ve kültürünün gelişimi sonucunda, doğal bir varlõk olan insan da nice değişim ve dönüşümlerden geçerek bugünkü insan seviyesine ulaşmõştõr. İnsanõn özgürleşmesinin tarihi, sürüden topluluğa, bağõmlõ bireyden özgür bireye dönüşümüdür. Her özgürleşme, yeni bir köleliğin de başlangõcõ olmuştur. İnsanõn özgürleşme süreci, aklõn özgürleşme süreciyle iç içe geçmiştir. İnsan aklõ köleleşirken, köleleştirdiği aklõn da kölesi olmuştur. Köleleşmiş aklõn kölesi olanlar ise toplumlara ve insanlõğa hükmetmeye çalõşarak, insanõn ürettiği insani değerleri yadsõmõşlardõr. Sürüden topluluğa yönelen insanõn, topluluktan topluma ve nihayet özgür bireye dönüşmesi aslõnda evrimleşmenin ta kendisidir. İnsanõ evrimleştiren yegâne durum ise bilincin gelişimidir ve bu ilerleme ile hak ve özgürlük talepleri de gündeme getirilmeye başlanmõştõr. Bu taleplerin, İnsan Haklarõ Kavramõ adõ altõnda görülmeye başlamasõ 1215 yõlõnda İngiltere de Kral John a karşõ haklarõnõ savunmak için ortaya çõkan vatandaşlara kadar uzanõr. Baskõlar karşõsõnda hazõrlanan bu Özgürlük Belgesi nin kabul edilmesiyle, İnsan Haklarõ yazõlõ olarak ortaya konmuştur. İnsanlarõn en basit ve doğal haklarõnõ güvence altõna alan İnsan Haklarõ Bildirgeleri zaman içinde ihtiyaçlara ve meydana gelen yeni olaylara göre yeniden şekillendirilerek yazõlmõş ve böylece her seferinde bir miktar daha ilerleme kaydedilmesi ve haklarõn güvence altõna alõnmasõ mümkün olmuştur. Örneğin 1776 yõlõnda Amerika da yayõnlanan Virginia Anayasasõ nõn başõndaki Haklar Bildirgesi, insanlõğõn özgürlüğe atfettiği önemi vurgulamasõ bakõmõndan bu alandaki önemli bağõmsõzlõk bildirgelerinden birisidir. İnsan Haklarõ temel olarak toplumda var olan eşitsizliklerin, toplum içinde yaşayan tüm halk katmanlarõ için olabildiğince eşit ve hakça olmasõ savõndan yola çõkmaktadõr. Bu bağlamda insanlarõn ekonomik, hukuksal, yönetimsel, politik ve sosyal olarak birbirine eşit, biri diğerinden üstün olmayan halk kitleleri şeklinde, özgürlük ve refah içinde yaşamalarõ ön plandadõr. Tarihte rastladõğõmõz pek çok başkaldõrõ, isyan ve hatta savaşlarõn kökenine baktõğõmõzda, eşitsizlikler içinde yaşamayõ içine sindiremeyen ve hak isteyen halk kitlelerinin, içine düştükleri bunalõm ve insanca yaşama arzularõnõn boy vermesiyle toplumsal çatõşmalarõn ortaya çõktõğõnõ ve daima egemen güçler tarafõndan, ellerindeki imtiyazlarõ bõrakmamak adõna, baskõ 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ - 169

5 ayõn konusu ve zulümle sindirilmeye çalõşõldõğõnõ görmekteyiz. On sekizinci yüzyõldaki 1789 Fransõz Devrimi bu konuda ortaya çõkan en bilinen ve önemli halk hareketlerinden birisidir. Yaşanan çalkantõlarõn ardõndan bağõt altõna alõnan İnsan ve Yurttaş Haklarõ Bildirgesi ile isimsiz ve güçsüz olduğu varsayõlan vatandaşlarõn gerektiğinde kendi seslerini yönetimlere nasõl duyurup, nasõl hak ettikleri yaşama biçimini elde edebilmek için toplumsal dengeleri kendi lehlerine değiştirebildiklerini göstermesi bakõmõndan çok önemli bir gelişmedir. İnsan haklarõ nõn, kazanõmlarõ açõsõndan, hukukla bir araya gelmesi ile bildirgeler çok daha donanõmlõ ve yeterli hale gelmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşõndan sonra, devletler, bireylere tanõnan hak ve özgürlüklerin güvence altõna alõnmasõ için hukuksal bazda da çalõşmalar yapmõş ve 24 Ekim 1945 te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü öncelikli amacõnõ dünyada barõşõ ve güvenliği sağlamak olarak belirlemiştir. Bu kapsamda 10 Aralõk 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü İnsan Haklarõ Evrensel Bildirgesi ni kabul ve ilan etmiş, Türkiye ise bu bildirgeyi onaylayan ilk ülkelerden biri olmuştur. Çağdaş ve eşitlikçi bir dünyada yaşayabilme arzusu ile insanlarõn her türlü ayõrõmcõlõğa ve adaletsizliğe karşõ çõkmalarõ kuşkusuz tüm insanlarõn ortak dileğidir ancak çoğu zaman lafta kalan bu söylemler uygulama aşamasõnda kesintiye uğramakta ve egemen güçlerin baskõ ve kontrolü kaybetmemek amacõyla bazõ konularõ göz ardõ etmesine sebep olmaktadõr. Bu durum aşağõda da görüleceği üzere Kasõm 2002 de Ürgüp te yapõlan Türkiye İnsan Haklarõ Hareketi Konferansõ Yoksulluk ve İnsan Haklarõ nihai rapor ve sonuç bildirgesinde de ifade edilmiştir. Kapitalizmin geldiği aşamada üretim kültüründen tüketim kültürüne geçişle birlikte ortaya çõkan ve emeği değersizleştiren bu kültürel ortam, yoksulluğu değerdõşõ, dolayõsõyla insani olmayan bir yere yerleştirerek, bu olguyu tümüyle insani dünya dõşõnda bõrakmaktadõr. Böylece yoksulluğun insanõ ilgilendiren bir problem olarak tanõmlanmamasõnõ sağlayacak bir dil ve düşünme biçimi yaratõlmaktadõr... Kapitalist dünya ekonomisi, dünya nüfusunun önemli bir kõsmõnõ yoksulluğa mahkûm ederken, bir yandan da insanlarõ tüketime kõşkõrtarak yoksulluğun dõşlayõcõ etkisini daha yakõcõ hale getirecek mekanizmalar yaratmaktadõr. İnsan varlõğõnõn ve üretiminin tamamen değişim değeri üzerinden tanõmlanmasõ, bizzat insan varlõğõnõ nesneleştirerek, bu dõşlama mekanizmalarõnõ derinleştirmekte ve pekiştirmektedir... Bu ise, modern devletin en büyük vaadi olan fõrsat eşitliğinin hükümsüz kõlõndõğõnõn tescilidir... İnsanlõğõn büyük bir bölümünün insan-dõşõlõğa itildiği yeni zamanlar, insan haklarõ kavramõnõn içinin boşaltõldõğõ ve dolayõsõyla dünyanõn büyük kõsmõ için insan haklarõnõn kullanõlamaz hale geldiği bir dönemdir... İnsan haklarõnõn toplumsal yaşamõ dönüştürücü yönünü canlandõrmak, aynõ zamanda inayet kültüründen çõkmayõ, gerçek bir dayanõşma kültürü yaratmayõ sağlayacak yeni bir hak söylemi geliştirilmesi demektir. Kapitalist sistemde gücü ellerinde bulunduranlar, toplumlarõn hakça ve özgürlük içinde yaşama isteklerine kayõtsõz kalmakta ve bu durum gelir dengelerinin onarõlamayacak boyutlarda açõlmasõna, kaynaklarõn eşit bir şekilde dağõtõlmamasõna ve yoksulluğa sebep olmaktadõr. Bunun sonucunda adaletsiz bir paylaşõm olgusu içinde yaşayan halk kitleleri arasõnda hayattan dõşlama/dõşlanma, manevi dõşlama/dõşlanma, siyasal-toplumsal dõşlama/dõşlanma gibi çeşitli yurttaşlõk krizleri ortaya çõkmaktadõr. İnsanõ insan yapan en büyük değerlerden biri düşünebilmektir. Bu nedenle özgürce düşünme hakkõ, yaşama hakkõndan sonra gelen en önemli insan haklarõndan birisidir. Eşit ve özgür bir toplumda yaşamak için, sömürünün yok edildiği, otoriter bir yönetim yerine kardeşlik ve barõş içinde yaşanõlan, aynõ zamanda teokratik kültürden çõkarak gerçek bir dayanõşma kültürü yaratmayõ sağlayacak olan yeni bir HAK söylemi dile getirilerek, mevcut yönetimlerin yandaşõ veya karşõtõ olmaksõzõn, kendi doğrusunun tavizsiz gerçekleştirilmesi için yolunda durmadan ilerleyen güçlü ve bağõmsõz bir oluşum yakalanabilir. Gelecek nesillere İnsan Haklarõnõn gerçekten var olduğu bir dünya bõrakmak, bugünden gerekli bilinci ve düşünce yapõsõnõ oluşturmakla mümkün olacaktõr. İçinde yaşadõğõmõz süreçte ahlaki ve vicdani değerlerin çökerek, güç ve para ilişkisine dönüşmesi toplumlar için en büyük handikaplardan birisidir. Toplum içindeki her türlü yaptõrõm gücünün; Güç eşittir Adalet, Güç eşittir Özgürlük, Güç eşittir Ayrõmcõlõk, Güç eşittir Zulüm olgusuna dönüştürmemek ve sonuçta Güç eşittir İnsan Haklarõ kavramõnõ tüm insanlõk için yaratabilmek hepimizin ortak insani görevidir. İnsanõ insan yapan en büyük değerlerden biri düşünebilmektir. Bu nedenle özgürce düşünme hakkõ, yaşama hakkõndan sonra gelen en önemli insan haklarõndan birisidir. Himmet ŞAHİN (EDS 83) Aralõ k

6 ayõn konusu ulusal birliğin ve başarõnõn panzehiri insan haklarõna ve demokrasiye saygõlõ mücadeledir. Dünya da ilk bağõmsõzlõk savaşõnõ vererek ulusal değerlerine sahip çõkmõş ve laik ve demokratik bir Cumhuriyet kurmuş olan Mustafa Kemal Atatürk ün Türkiyesi enerji tüketen büyük devletlerin kontrol edebileceği ve yönlendirebileceği bir ülke değildir. Türkiye uzunca bir süreden beri ekonomik, siyasal ve uluslararasõ ilişkiler anlamõnda kuşatõlarak zayõflatõlmaya çalõşõlmaktadõr. Bu kuşatma girişiminin çeşitli nedenleri ve amacõ vardõr. Ülkemizin jeopolitik konumunda, özellikle 1989 yõlõnda Sovyetler Birliği nin yõkõlmasõ sonrasõ önemli stratejik değişiklikler söz konusu oldu. Dünya siyasetinde ortaya çõkan gelişmeler ve yeni dengeler Türkiye nin bölgesel konumunda önemli değişiklere yol açtõ. Bu değişikliklerin en önemli unsuru kuşkusuz enerjidir. Bilindiği üzere bir tanõma göre sõnõrlarõ İran dan başlayan ve batõda Mõsõr da biten Ortadoğu; dünya ham petrol ve doğalgaz rezervlerinin yaklaşõk %62 sine sahiptir. Yine dünya doğalgaz rezervlerinin % 40 kadarõ da Ortadoğu dadõr. Sovyetler Birliği nin yõkõlmasõ sonrasõnda bu coğrafya Kafkaslardan Orta Asya ya kadar uzamõştõr. Rusya, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerin sahip olduğu petrol ve doğalgaz yataklarõnõn eklenmesiyle birlikte enerji yayõ içerisinde yer alan tüm rezervler, dünya rezervlerinin petrolde %75 lerine, doğalgazda ise %70 lerine ulaşmõştõr. İşte bu gelişme sonrasõnda Türkiye kendisini Kafkaslara ve Orta Asya ya kadar ulaşan bir enerji yayõnõn tam ortasõnda bulmuştur. Bu yeni stratejik konum Türkiye ye önemli uluslararasõ avantajlar sağladõğõ gibi ciddi sorunlarõn da ortaya çõkmasõna yol açmõştõr. Enerji, ülkelerin sanayileşmeleri, varolan sanayilerini geliştirmeleri ve ekonomik kalkõnmalarõnda ana unsurdur. Bu nedenle enerji güvenliğini sağlamak tüm ülkeler açõsõndan en temel amaçtõr. Daha 16 Kasõm 2007 Cuma günü Türkiye-Yunanistan doğalgaz boru hattõnõn açõlõşõ için ülkemize gelen Amerikan Enerji Bakanõ Samuel Botman Türk-Amerikan İş Konseyi nin düzenlediği yemekte yaptõğõ konuşmada Başkan Bush ile birlikte küresel enerji güvenliğini ABD ulusal güvenlik konseptinin merkezine yerleştirmeye karar verdik açõklamasõnõ yapmõştõr. Öte yandan dünya petrol ve doğalgaz yataklarõnõn dörtte üçünün bulunduğu enerji yayõnõn tam ortasõnda ve daha 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ - 169

7 ayõn konusu da önemlisi enerji yollarõnõn kesişme noktasõnda bulunan, Türkiye varolan enerjinin Avrupa ve dünyanõn diğer bölgelerine ñakli için ciddi bir enerji koridoru haline gelmiştir. Bu gelişmeler sonrasõ Türkiye nin uluslararasõ ilgilerin ve çõkarlarõn daha da fazla yarõştõğõ, çakõştõğõ ve üzerinde çeşitli oyunlarõn oynandõğõ bir ülke haline gelmiş olmasõ doğaldõr. Türkiye nin yaşadõğõ sõkõntõlarõn ve kuşatõlmõşlõğõn ana nedeni budur. Enerji açõsõndan stratejik önemi çok büyük olan bir ülkeyi kontrol altõnda tutarak yönlendirebilmek özellikle enerji tüketen ülkeler açõsõndan birincil önemde bir amaçtõr. Ancak Dünya da ilk bağõmsõzlõk savaşõnõ vererek ulusal değerlerine sahip çõkmõş ve laik ve demokratik bir Cumhuriyet kurmuş olan Mustafa Kemal Atatürk ün Türkiye si enerji tüketen büyük devletlerin kontrol ve yönlendirebileceği bir ülke değildir. Bu nedenle enerji tüketen ülkeler ve uluslararasõ enerji tekelleri açõsõndan Türkiye yi kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir bir ülke haline getirmek bir zorunluluktur. Türkiye de uzun bir süreden beri yaşadõğõmõz sõkõntõlar ve büyük kavgalarõn altõnda esas olarak bu hesaplar yatmaktadõr. Laik ve demokratik Cumhuriyetimiz bu açõdan çok dikkatli olmak zorundadõr. Yüce önderimizin kurarak daha da ileriye götürmek üzere bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak ve kollamak hepimizin birincil görevidir. Bu görev yerine getirilirken devletimizin üzerinde duracağõ en hassas konulardan birisi bir yandan Cumhuriyetimizi hain saldõrõlardan korurken diğer yandan da vatandaşlarõmõzõn demokratik ve insan haklarõna zarar gelmesini önlemektir. Çünkü bu gibi dönemlerde rejimi korumak telaşõ zaman zaman vatandaşlarõn demokratik ve insan haklarõnõn unutulmasõna ya da korunmasõ konusunda gerekli duyarlõlõğõn gösterilmesine engel olabilir. Bu noktada Cumhuriyetimizin ve rejimimizin selameti açõsõndan bir kõsõr döngü ortaya çõkabilir: Bu gibi hassas ve sõkõntõlõ dönemlerde vatandaşlarõmõzõn devletine olan güvenini ve inancõnõ daha da arttõrmak ve toplumsal dayanõşmayõ güçlendirmek tehlikenin bertaraf edilmesi için ön koşuldur. Kuşkusuz bu güven ve inanç ise vatandaşlarõnõn demokratik ve insan haklarõna saygõlõ bir devlet yönetimi altõnda çok yüksek düzeylere çõkar. Vatandaşlar bir yandan demokratik ve insan haklarõna saygõ gösterirken, öte yandan da Cumhuriyete yönelik saldõrõlarõ, suçluyla günahsõz vatandaşõnõ birbirinden ayõrabilerek defeden bir devlete çok daha fazla inanarak ve güvenerek sahip çõkarlar. Oysa bu ayrõmõ yapmadan, Cumhuriyete yönelik saldõrõlarõ tüm vatandaşlarõn demokratik ve insan haklarõnõ askõya alarak yoketmeye çalõşan bir mücadele anlayõşõ, devlete güvenini ve inancõnõ yitiren yeni yeni hasõmlar yaratmaya ya da varolan sõkõntõlarõn güçlenmesine yol açabilir. Bu söylediğim, bir kõsõr döngüdür. Bu kõsõr döngünün kõrõlabilmesi ve tehlikelerle baş edebilmenin temel yolu vatandaşlarõnõn insan haklarõna ve demokrasiye saygõlõ bir mücadeleden geçer. Devlet bir yanda insan haklarõ ve demokrasi diğer yanda da tehlikelerle mücadele arasõndaki hassas dengeyi ne denli iyi ayarlarsa, mücadelede o denli başarõlõ olur. Bu dengeyi iyi koruyabilen ve vatandaşlarõnõn insan haklarõ ile demokratik değerlerine saygõ gösteren devlet, vatandaşlarõnõn her geçen gün güvenini ve saygõsõnõ çok daha fazla kazanõr. İşte bir devleti çeşitli saldõrõlara karşõ güçlü kõlan, vatandaşlarõnõn devletine olan güven ve inancõdõr. Ülkemiz, içinde bulunduğumuz bu büyük sõkõntõlarõ ve karşõ karşõya olduğumuz tehlikeli saldõrõlarõ kuşkusuz bertaraf edecek güçtedir. Ancak sõkõntõlardan ne kadar kõsa sürede ve ne kadar az acõyla kurtulacağõmõz ise belirttiğim gibi, devletimizin vatandaşlarõnõn haklarõna göstereceği saygõ, suçlu ile suçsuzu ayõrma yeteneği ve bu noktada topluma vereceği güven ile bağlantõlõ olacaktõr. İnanõyorum ki Devletimiz bu topraklardaki binlerce yõllõk yönetim deneyimlerinden de yararlanarak, bu hassas dengeyi kurabilecek ve insan haklarõ ile demokrasiye saygõlõ bir yönetim anlayõşõ ile vatandaşlarõna gereken güveni verip, tehlikeleri ülkemizden en kõsa sürede defedebilecek yeteneğe sahiptir. Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY (ECON-STAT 76) Devlet bir yanda insan haklarõ ve demokrasi diğer yanda da tehlikelerle mücadele arasõndaki hassas dengeyi ne denli iyi ayarlarsa mücadele de o denli başarõlõ olur. Aralõ k

8 MİMARLIK, SANAT VE TOPLUM * 19. Yüzyõl ve Sonrasõ Yeni Gelişmeler Mimarlar, endüstri devriminden itibaren toplumun gereksinimi olan toplu konutlarõ da tasarladõlar, ancak bu yapõlarda ne işverenin, ne mimarõn simgesel bir yapõt yaratma iddiasõ yoktu, olamazdõ da. Yaratma süreci, son derece sancõlõ ve zaman tüketen bir süreç olup, ancak bedeli ödendiğinde verilecek bir emektir. Oysaki sanayileşme ve hõzlõ kentleşme sonucunda artan konut ihtiyacõ için talep sahibi çoğunlukla emek sõnõfõndan biri ya da bir grup olmak durumundadõr. Dolayõsõ ile mimar istese bile gerekli özeni gösterebilme durumunda olamamõştõr. Bu sebeple eğer işveren halk grubu ise, yapõlar batõda da bizde de birbirlerine benzer ve tekdüze olmuştur. Batõda kolonileşme ile ortaya çõkan zengin burjuva sõnõfõ Sanayi Devrimi sõrasõnda daha da güçlendi ve zenginleşti. Bu sõnõf, ekonomik ve kültürel geçmişinden koparak, kendini aristokrasi ile özdeşleştirmeye çalõşarak sõnõf atlama çabasõna girdi. Onlar gibi olmak için de benzer görkemli yapõlara sahip olmak ve kendi zenginliğini teşhir etmek istedi. Bu dõşavurum, Avrupa da Barok ve Rokokoda kristaller, aynalar, altõn varaklar ve olağanüstü işlemeli kartonpiyer süslemelerle kendini gösterdi ve Romantik dönem, koloni döneminde ya da neoklasik gibi dönemlerde süsler azalsa da önemini kaybetmedi. Günümüzdeki görkemli evler, villalar da bunlarõn benzerlerine örnek teşkil etmektedir. İmhotep ten sonra her ülkede uygulandõğõ halde, mimarlõğõn bir meslek olarak yaygõnlaşmasõ ve bir değer taşõmasõ, Eski Yunanõ kendi geçmişi ve tarihsel mirasõ olarak kabul eden Avrupa da, Vitrivius un Mimarlõk için 10 kitap (M.S. 50) eseri ile gerçekleşmiş ve bir öğreti ve yazõlõ belge temeline oturmuştur. M.Ö. 3. ve 4. yüzyõlda geliştirilen, sõrasõ ile Eski Grek, Eski Roma, Romanesk, Gotik mimari tarzlarõ 15. yüzyõlda Rönesans ta büyük bir patlama yaşayarak sanat ve bilim temeline oturmuştur. Batõ dünyasõnõn alõşkanlõğõ olan belgeleme ve bu belgeleri saklama alõşkanlõğõ, eski bilgi ve değerlerin üzerine yenilerinin eklenmesi ile öğretilebilir estetik ve teknik değerler bütünü olarak, çok büyük bir bilim ve bilgi yõğõnõ olarak harmanlanmõştõr. Oysaki bizim dünyamõzda bireysel çabalarõnõn dõşõnda böylesine örgütlü ve yaygõn mimarlõk eğitimi veren bir sistem yoktur. Osmanlõ da mimari bilgi ve beceri usta-çõrak ilişkisi yanõnda, mimarõn kendi çabasõ ile araştõrmasõ ve kendi dağarcõğõnõ geliştirmesine bağlõdõr. Günümüzde tüm dünyada ve doğal olarak ülkemizde artõk krallarõn ve ruhban sõnõfõnõn etkisi eskiden olduğu gibi değildir. Ancak büyük holdingler, uluslararasõ ticaret şirketleri ve merkezleri, kent yönetimleri, bir yandan bina gereksinimlerini karşõlamaya çalõşõrken bir yandan da binanõn görkemli ve etkileyici olmasõnõ istiyorlar. Yani kõsaca roller değişmiş olsa da mimar güçlü olana görkemli yapõ yapmaktadõr. Bu gerçekle eğitilen mimarlar da mesleklerini uygularken fonksiyonel uygunluk yanõnda en görkemli, en çarpõcõ ve akõlda kalõcõ binayõ yaratmak için yarõş halindedirler. Kendi ülkelerindeki güçlü sõnõfõn beklenti ve olanaklarõnõn çok üzerinde olanaklarõ olan birileri için tasarõm yapmak üzere yetiştirilmektedirler.. Peki, orta sõnõf ya da işçi sõnõfõ; onlar görkemli ve iyi yapõyõ hak etmiyorlar mõ? Toplumda bilinçlenme arttõkça, sosyal devlet ağõrlõğõnõ koydukça, kooperatif benzeri beklentiler arttõkça bu sõnõflar da iyi mimari yapõ ya kavuşabiliyorlar. Ama bu yapõlar, içlerinde yaşayanlarõn memnun olabileceği yapõlar olmasalar da mimarlarõnõ meşhur edebiliyorlar. Örneğin 20.yüzyõlõn en ünlü mimarlarõndan Le Corbusier in Marseille bloklarõ gibi. Mimar, felsefi yaklaşõmõ ve kendi mimari ve estetik gerçeklerine göre binayõ tasarladõğõ için, gerek mekân boyutlarõ, gerekse biçimlenme, mimarõn tasarõmõnda amaçladõğõ fakir halka çok garip ve çok sõkõntõlõ geldi ve oturmayõ reddettiler. Notre Dame du Haut, or Ronchamp, by Le Corbusier,at Ronchamp, France, 1955 price_tower 1952 FLW -Büyük Ankara oteli sanmayin * Bu yazõnõn ilk bölümü Kasõm Bülteni mizde yayõnlanmõştõr. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ - 169

9 üyelerimizden Bazõ ilk yerleşmelerden sonra binalar yavaş yavaş boşaldõ ve yõllarca hurda vaziyetinde New Academic Building for the Cooper Union -Advancement of Science and Art T Mayne kullanõlmadan durdu. Şimdi ise entellektüel kesim kendisi ile özdeşleştirebileceği bu binalara bir övünç kaynağõ olarak rağbet ediyor; Biliyor musun ben Marseilles blokta oturuyorum Harika bir yer. Osmanlõ da Ülkemize bakõldõğõnda da tüm Osmanlõ dönemindeki camiler, saraylar, medreseler padişahlõğõn gücünü temsil eder nitelikte uzun ömürlü yapõlardõr. 13, 14 ve 15.yüzyõllara ait pek çok Osmanlõ yapõsõ bu gün hala ayakta ve işlevine tamirlerle de olsa devam edebilmektedir. Oysaki o dönemlere ait ayakta kalabilmiş sivil mimari örneği dediğimiz konut örneklerinden pek eser yoktur. En eski konut örnekleri 18. yüzyõla ait birkaç geleneksel konuttan ibarettir. Pek çok kentimizde Türk konutu diye bildiğimiz mesken amaçlõ yapõlarõn bir kõsmõ 19. yüzyõla, çoğunluğu ise 20.yüzyõl başlarõna aittir. Çoğunun mimarõ değil ustasõ vardõr. Pek çoğunun da ne ustasõ ne de mimarõ hiç bilinmez. Acaba bu bilinmezlik Türk- İslam anlayõşõndan mõ kaynaklanmaktadõr: Yaptõğõn ile övün, kendinle övünme. Tabii hassa mimarõ yani padişahlõğõn mimarõ unvanõ alanlarõn eserleri Mimar Sinan da olduğu gibi bilinir. Ancak eseri tasarlayan mimar ya da usta gayrimüslim ise bilinme şansõ çoktur. Binalarõn giriş kapõlarõ civarõnda yer alan, bina hakkõnda bilgi veren kitabelerde daha çok yaptõranõn adõ geçer. Gerçekten, eseri yapanõn bilinmezliği, İslami anlayõşõn alçak gönüllüğünden mi yoksa Türk asõllõlar hiç bina yapmadõlar mõ, ne yazõk ki bu konuda detaylõ ve arşivlere girerek yapõlmõş ayrõntõlõ bir araştõrma yok. Onun için Türk asõllõlar mimari, ya da sanat eseri pek vermemişlerdir kanõsõ yaygõndõr. Ancak yukarõda da değindiğimiz gibi Türk-İslam mimarisi öncelikle faydacõdõr, ayrõca ben tutucu olduğunu da iddia etmek istiyorum. Bu belki de toplumun tutuculuğunu kõramayacağõnõ bilmekten geliyor, öyle ya Hazerfan Ahmet Çelebi kanat takõp uçtu ama sonunda bunu hayatõ ile ödemedi mi? Zaten yepyeni, bambaşka yaklaşõmla yapõlacak yapõyõ kim õsmarlar ki? Bu işverenmimar ikilemi işveren-sanatçõ ikilemi ile de örtüşür. Belki de çevresinin bu kõsõr yapõlaşmasõ, tüm kamu yapõlarõnõn devlet eliyle yaptõrõlõşõ, iyi bina, iyi mimari eserlerin çoğunluğunun İstanbul ve şehzadelerin yaşadõğõ şehirlerde oluşu, mimarõ besleyecek gelişmiş bir burjuva sõnõfõnõn olmayõşõ, dolayõsõ ile özel beğeni ile farklõ bir şeyler yapõlamayõşõ halkõn da beğenisini faydacõlõk üzerinde yoğunlaştõrarak kendini sanatõn ifade biçimlerine kapayõşõ, bugünkü beğeni çizgimizi oluşturuyor ve mimarlõk alanõnda uluslararasõ üne sahip bir eserimizin neden 20. yüzyõlda ortaya çõkamayõşõnõ açõklõyor mu dersiniz? Sanat, Estetik, Bugün ve Mimarlõk Sanat seyredende beğeni duygularõnõ, heyecanla hissetmesini sağlayan yapõt olarak tanõmlanõyor (Wikipedia). Sanat nedir i tartõşmak Eski Grek döneminden beri felsefecilerin tartõştõklarõ bir konu. Birbiri ile uyuşan ya da çelişen görüşler var, ama yine de özetlemeye çalõşõrsak, yenilikçi, estetik, farklõ, tek olan ve toplum tarafõndan güzel, ya da sanatsal bulunan, bir sanatçõ tarafõndan üretilmiş ürün olarak tanõmlayabiliyoruz. Görkemli yapõlarõn estetik değerlerini toplumlarõn beğenilerine göre değerlendirmekte yarar var. Bizler için acayip gelen, ya da değişik bir güzelliği var denilen bir Maya Tapõnağõ, bir Hindu Tapõnağõ, örneğin bir cami ile benzerlik göstermez. Bir katedral ile bir Hint Tapõnağõ kendi kültür ve değerleri çerçevesinde estetiktirler. Kabul etmek gerekir ki her toplumun kendi estetik değerleri, kendi iyi, güzel kõstaslarõ vardõr. Dolayõsõ ile simgesel değerler o toplumun sõnõfsal yapõsõ ve bu sõnõflarõ kabullenişi ve inanõşõ ile estetik değerler de toplumun genel kabul görmüş değer yargõlarõ ile yakõndan ilgilidir. Estetik değerler, görerek, üzerinde düşünerek, tartõşarak ve öğretilerek oluşur. Eğer çevrenizde iyi örnek yoksa eğitiminizde estetik değerler işlenmiyorsa toplumdan bir üstün beğeni düzeyi beklemek çok yanlõş olur. O toplumun estetik ve değer yargõlarõ çerçevesinde bile Özellikle estetik görsel değerler, görmeyi ve algõyõ güçlendirecek resim yapma, doğayõ kopyalama ile başlar, çevremizde gördüğümüz kuş, çiçek, dere, ağaç, hayvan görüntüleri yanõnda bina ile ve onlarõn çizgisel olarak ve boyalarla betimlenmesi ile devam eder, üzerinde tartõşõlarak pekişir. Eğer sizin resimheykel yapmanõz engellenmişse, çevrenizi nasõl doğru algõlayacaksõnõz, estetik oranlarõnõ nasõl yakalayacaksõnõz? İslam sanatõnda bunu geometri ile çözmeye çalõşmõşlar. Çok güzel, harika yapõtlar ortaya çõkmõş, özellikle süsleme sanatõnda ama Batõlõ anlamda ne kadar estetik olduğu tartõşõlõr. Bunlarõn yanõnda sanat eğitimi bir bütün olup sadece görsel sanatlarla ilgilenmek sanatõn temel kavramlarõnõ öğrenmenize yetmeyebilir, ritmi, seslerin kreşendosu ile duygularõn nasõl coşkulandõğõnõ müzikten daha kolay nasõl anlatabilirsiniz ki? Ritmi sadece şiir mi öğretir, bunlarõ okullarda öğretmek yeter mi? Kanõmca yetmemektedir. Estetik duygu eğitimle desteklenmelidir. Ancak mutlaka toplumsal ortamda da bu değerler benimsenmiş olmalõdõr ki kişi eğitimle bu bilgilerini doğru yerlere oturtsun ve benimsesin, içselleştirsin. Estetik, sanat ve mimarlõk Toplumsal değer yargõsõ, ülkeler arasõ iletişimin giderek arttõğõ dünyamõzda pek kabul görmemektedir. Toplum İslami görüşün etkisi ile yeni ve güzel bir şey yaratana değer verse de onun yaptõğõnõ Yaradan a rakip olarak görür. Eğer bir mimarõ bir padişah tutuyorsa beğeniyorsa iş yapma olasõlõğõ vardõr. İslam da Aralõ k

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA

T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA İÇİNDEKİLER T.M.M.O.B. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği DEMOKRASİ KRİZİ Öneriler ve Olanaklar 17 Aralõk 1997 1998-ANKARA BİRİNCİ OTURUM Açõş Konuşmasõ: Yavuz ÖNEN Hüsamettin CİNDORUK / 2 Prof.Dr.

Detaylı

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: BUGÜNÜN EKONOMİK GÜÇLERİ YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? Bizler, sudan çõkarõlmõş ve tekrar girmek için oraya buraya çõrpõnan büyük bir balõk gibiyiz. Bu durumdayken balõk

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN Leo Huberman'in "The ABC of Socialism" (Introduction to Socialism, Modern Reader Paperbacks, New York and London, 1968) adlõ yapõtõnõ, İngilizce aslõndan Alaattin B^gi

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

engellemeyi amaçlayan bir doktor, bilim adamõ ve en önemlisi bir insan ve bu gezegenin bir sakini olduğumu vurgulamak istiyorum.

engellemeyi amaçlayan bir doktor, bilim adamõ ve en önemlisi bir insan ve bu gezegenin bir sakini olduğumu vurgulamak istiyorum. "Toplumun Gündemi ", Dr. Matthias Rath ile röpörtaj, Nisan 2003 Websitesi: www.dr-rath-foundation.org Irak savaşõna karşõ açtõğõnõz kampanyadan sonra, Arap toplumu sizi daha çok merak ediyor, lütfen başarõlarõnõz

Detaylı

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME Teşekkür Ederim istemem Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği SÖYLEŞİ GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA SUNUŞ Globalleşme ve yeni dünya düzeni, son yõllarõn belki de en sõk

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR ÖNSÖZ Kamu yönetimimiz bugün bir çõkmazdadõr. Bu kitap, bu gerçekten büyük rahatsõzlõk duyup ta, ne yapõlmasõ gerektiğini tam bilemeyenler, ama arayanlar içindir. Zaman, arayanlarõn

Detaylı

PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİ, ANADOLU DAKİ RUMLAR VE PONTUS MESELESİ

PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİ, ANADOLU DAKİ RUMLAR VE PONTUS MESELESİ PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİ, ANADOLU DAKİ RUMLAR VE PONTUS MESELESİ Arş. Grv. Gülbadi ALAN * Başlangõçta kişisel ve çoğu zaman da romantik bir hareket olarak başlayan misyonerlik faaliyetleri, en parlak

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

HEDEF TÜRKİYE. http://www.ozetkitap.com

HEDEF TÜRKİYE. http://www.ozetkitap.com HEDEF TÜRKİYE 1 Profesör Dr. Oktay Sinanoğlu Sayõn Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu; dünyanõn en genç yaşta profesör olmuş kişisi ve Nobel adayõ. 1953 yõlõnda Ankara da TED in Yenişehir Lisesini birincilikle

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU. Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA Gün : 23-24 Mayõs 1975 Saat: 9.

TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU. Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA Gün : 23-24 Mayõs 1975 Saat: 9. TMMOB xõx. dönem çalõşma raporu TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA Gün : 23-24 Mayõs 1975 Saat: 9.30 GÜNDEM 1 Açõlõş, Başkanlõk Divanõ Seçimi, 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Dernekten

İÇİNDEKİLER. Dernekten 205 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu 1. GÜNDEM 2. 29. DÖNEMDE YİTİRDİKLERİMİZ 3. 29. DÖNEM ORGANLARI 4. ODALAR VE ÜYE SAYILARI 5. 29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ 6. 29. GENEL

Detaylı

Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum.

Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum. O DE GAULLE İDİ ÖNSÖZ Sizlere General De Gaulle ün kim olduğunu anlatmanõn gereksiz olduğunu biliyorum. (yani kitabõn yazarõ) ise, belki ülkemizde yeteri kadar tanõnmõyor olabilir. bir siyasetçi yazar.

Detaylı

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu XXVI. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. ekim 2007. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. ekim 2007. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 167 ekim 2007 odtülüler bülteni 167 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ekim 2007

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 190 kasım 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Kasım 2009

Detaylı