Firmalar öðrencilerle buluþacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Firmalar öðrencilerle buluþacak"

Transkript

1 Kapanan beldeler masaya yatýrýldý Hikmet Durgun'un acý günü 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden önce belde belediyesi iken seçimlerin ardýndan tüzel kiþiliði kaldýrýlýp köye dönüþtürülen 22 belde ile ilgili olarak bir toplantý gerçekleþtirildi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantý, Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda yapýldý. SAYFA 7 DE Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun'un annesi Emine Durgun (7) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Emine Durgun önceki gece aniden rahatsýzlanarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. SAYFA 3 TE Emine Durgun 40 KURUÞ Firmalar öðrencilerle buluþacak Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan geleneksel hale getirilen Kültür Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri Etkinlikleri'nin üçüncüsü, Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinde gerçekleþtirilecek olan etkinlikler kapsamýnda kongreler, tanýtým, kültür sanat etkinlikleri ve proje yarýþmalarý yapýlacak. Öðrenciler etkinlikler kapsamýnda açýlacak stantlarda, Çorum sanayisinde istihdam olanaðý bulmak için ne gibi vasýflara sahip olmalarý gerektiðini öðrenecekler. SAYFA 5 TE Boeing ve Airbus uçak motoru tasarýmcýsý Dr. Eres'ten tavsiyeler Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin yürütücülüðünü üstlendiði "Knowledge Transfer of Numerical Analysis and 3D Simulation Technologies Applied on Engineering Research Programmes (KNOWTECHD)" isimli AB Yenilik Transferi projesi kapsamýnda Rektörlük Konferans Salonunda "Bilgisayar Destekli Mühendislik" konu baþlýklý panel düzenlendi. SAYFA 2 DE Gýda Güvenliði, Araþtýrma Merkezine YÖK'ten onay Hitit Üniversitesi bünyesinde Gýda Güvenliði, Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi kurulacak. Hitit Üniversitesinin Merkezin kurulmasý ile ilgili... SAYFA 3 TE "Mýsýr þurubundan yapýlan gýdalar kanser riski taþýyor" ANALÝZ Dodurga da DP Kazandýrýyor, AK Parti ise kazanan baþkana kucak açýyor! Nadir YÜCEL 30 Mart seçimlerinde bölgemiz adýna yaþanan en ilginç konular arasýnda hiç kuþku yok ki seçimlerden hemen sonra! DP adayý olarak Dodurga da seçimleri kazanan ve Mazbatayý alýr almaz seçildiði parti organlarý tarafýndan nezaketsizce karþýlanan hareket ile istifa eden Mustafa Aydýn olayýdýr. Kamuoyunda bu konu adýna en hafif dil ile konuþanlar diyor ki:' Bari bir kaç ay geçseydi istifa edecekse öyle istifa etseydi ayýp etti!' Bir baþka vatandaþ ise diyor ki,' Bana göre Muzffer Külcü þu an Partisinden istifa etmiþ olsa bu istifasý hangi deðerde yer bulacaksa, Dodurga belediye baþkanýnýn yaptýðý da ayný deðerdedir! Bu seçimlerde DP den belediye baþkaný seçilen Mustafa Baþkan Külcü mazbatasýný aldý 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde yeniden Çorum Belediye Baþkaný seçilen Muzaffer Külcü, mazbatasýný Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Hakim Süreyya Saygýn'dan aldý. SAYFA 9 DA Aydýn 2009 Seçimlerinde AK Parti den aday olmuþ ve seçimi kaybetmiþti! 2009 yýlýnda ise DP'nin adayý Bekir Kýlýç seçimi kazanmýþ ve Referandum öncesi O da AK Partiye geçmiþti. Gerek 2009 seçimlerinde gerekse 2014 Mahalli idareler seçimini Dodurga adýna kazanan adaylar deðil, DP olmuþtur. DP'li seçmenler Kim partisinden aday olmuþ ise ona seçimi kazandýrarak istikrarýný belirtmiþtir. Ýstikrarýný gösteremeyenler ise DP ni aracý yaparak Ýktidar Partisine geçme amacýný taþýyan Ýlkesiz, kendine oy veren partililerin Güvenini suistimal eden, aldatan þahsiyetlerdir. Peki ayný þahsiyet ve kiþiliði AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan da bundan sonra ki süreçte gösterebilecekmidir! Ne demiþti Ahmet Ceylan ' Bu Trenden inen bir daha binemez' Mustafa Aydýn 2009 da AK Partiden aday olmuþtu. Trendeydi ve seçilemedi de ise Tren deðiþtirip DP Trenine binerek aday oldu. seçildi. Mazbatasýný alýr almaz ise istifa etti. 'Þimdi ise Dodurhga Ýstasyonunda AK Parti Treni nin gelmesini bekliyor' Þu an baðýmsýz görünüyor. Mustafa Aydýn bir müddet baðýmsýz kalýp ilerde uygun malzeme yapýlacak bir günde yani AK Seçimi kaybeden parti teþkilatlarýna istifa çaðrýsý! Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde milletin AK Parti'ye il merkezinde 72 bin 500 oy vererek yaptýklarý iþlerin mükafatý gibi ödüllendirdiðini söyledi. SAYFA 9 DA Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Kanser Haftasý nedeniyle Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði(KANDER) ile Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (ONKO-SAV) ziyaret etti. Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþý'nýn da katýldýðý ziyarette bilinçli beslenmeye dikkat çekildi. SAYFA 3 TE Parti Çorum hanesine artý yazdýracak önem arz eden bir günde AK Partiye geçerse! Ahmet Ceylan da çýkýp baðýmsýz iken bizim partiye geçti nakaratý atarsa 'Bu Trene bakacak Öküz de' kalmaz! Bekleyip Göreceðiz. Peygamberimiz ( S.A.V) den Yönetici adýna nasihat: " Mü'minlerin annesi, Ümmü Seleme Hint Binti Ebû Ümeyye Huzeyfe radýyallahu anhâ'dan rivayet edildiðine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Sizin üzerinize birtakým emirler, yöneticiler tayin olunacaktýr. Onlarýn dine uygun olan iþlerini iyi bulur, uygun olmayanlarýný ise hoþ karþýlamaz, tenkit edersiniz. Kim hoþ karþýlamaz, kerih görürse günahdan korunmuþ olur. Kim de tenkit eder, onlarýn kötülüklerine engel olmaya çalýþýrsa, kurtuluþa erer. Fakat kim de razý ve hoþnut olur, onlara uyarsa isyan etmiþ olur." Bunun üzerine sahâbe-i kirâm: - Ya Resûlallah! Onlarla savaþmayalým mý? dediler. Peygamber Efendimiz: -"Aranýzda namaz kýldýklarý sürece hayýr" buyurdu. Baro "Avukatlar Günü"nü kutladý Çorum Barosu "5 Nisan Avukatlar Günü"nü bir dizi etkinlikle kutladý.etkinlikler kapsamýnda ilk olarak Adalet Sarayý önündeki Atatürk büstüne Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz çelenk sundu.tören Baro Baþkaný Özyýlmaz'ýn yaptýðý konuþmanýn ardýndan sona erdi. SAYFA 5 TE Mehmet Elkatmýþ'tan Vali Baþköy'e ziyaret TBMM tarafýndan Kamu Denetçisi seçilen Mehmet Elkatmýþ, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu da yer aldý. Mültecilerle Dayanýþma Derneði (Mülteci-Der) organizasyonunda Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu tarafýndan finanse edilen, "Uydukentler Ýzleme ve Raporlama (SC-MORE) Projesi" kapsamýnda düzenlenen... SAYFA 7 DE

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 04:36 Güneþ : 06:06 Öðle : 12:49 Ýkindi : 16:25 Akþam : 19:20 Yatsý : 20: Ay, 30 Gün, 15. Hafta Boeing ve Airbus uçak motoru tasarýmcýsý Dr. Eres'ten tavsiyeler Dünya malýna sevgi, Allahü teâlâ ile aradaki perdedir. Ebû Muhammed Er-Râsihî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ÖZLEM Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin yürütücülüðünü üstlendiði "Knowledge Transfer of Numerical Analysis and 3D Simulation Technologies Applied on Engineering Research Programmes (KNOWTECHD)" isimli AB Yenilik Transferi projesi kapsamýnda Rektörlük Konferans Salonunda "Bilgisayar Destekli Mühendislik" konu baþlýklý panel düzenlendi. Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Melikþah Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, Southampton Üniversitesi'nden (Ýngiltere) Dr. Murat Hakký Eres, Basque Centre for Applied Mathematics den (Ýspanya) Prof.Dr. Lakhdar Remaki, Anova Mühendislik'ten Dr. Emre Öztürk'ün konuþmacý olarak yer aldýklarý panele Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. "KnowTech3D" proje koordinatörü olan Prof. Dr. Halil Aykul baþarýlý bir þekilde tamamladýklarý "Yenilik Transferi" projesi hakkýnda kýsa bir bilgi verdikten sonra 1 aylýk süreçte yapýlan çalýþmalardan bahsetti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn verdikleri destek sayesinde Mühendislik YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Memduh kýzý 199 doðumlu Hilal Yiðit Hükümsüzdür. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Fakültesi olarak 4 farklý AB Yenilik Transferi Projesinde görev aldýklarýný ve bu sayede öðretim elemanlarýnýn ulusal ve uluslararasý platformlarda meslektaþlarý ile bir araya gelerek tecrübe ve bilgi paylaþýmý gerçekleþtirebildiklerini belirtti. Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, sahip olduðu AB Proje Hakemliði tecrübelerini üniversite öðretim elemanlarý ile paylaþýrken, lisansüstü öðrencilerine de tez çalýþmalarýnda AB projelerinden faydalanmalarý konusunda tavsiyelerde bulundu. Southampton Üniversitesinden panele katýlan ayný zamanda Boeing ve Airbus firmalarýnýn uçak motoru tasarýmcýsý Dr. Murat Hakký Eres, Ýngiltere'deki Mühendislik Eðitimi hakkýnda bilgiler verdikten sonra kendi fakültelerinde yaptýklarý çalýþmalardan ve laboratuvar imkânlarýndan bahsetti. Ýspanya'nýn Bilbao þehrinde uluslararasý araþtýrmacýlarýn bir araya gelip ortak çalýþmalar yapabildikleri bir merkez olan Basque Centre for Applied Mathematics'ten panele katýlan Prof. Dr. Lakhdar Remaki, matematiðin mühendislik eðitimindeki rolü hakkýnda bir sunum yaptý. Uygulamalarý matematiðin araç ve diðer tasarýmlarda nasýl kullanýldýðý hakkýnda bilgi verdi. Panelin son konuþmacýsý olan Anova Mühendislik'ten Dr. Emre Öztürk, 3 boyutlu simülasyon tekniklerinin özellikle mühendislik çalýþmalarýnýn baþlangýcý olan ürün tasarým ve analizi kýsýmlarýnda ne kadar önemli bir paya sahip olduðunu vurguladý. Anova TAI, Aselsan, FNSS, Roketsan, Hürkuþ, Anka ve Arçelik tasarýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Haber Servisi Prof. Rektör Alkan "Coðrafi Bilgi Teknolojileri" panelinde konuþtu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Aksaray Üniversitesi, Harita Bölümü tarafýndan düzenlenen "Arazi Yönetiminde Coðrafi Bilgi Teknolojileri ve Harita" isimli panele, panelist olarak katýldý. Panelin ardýndan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar'ý makamýnda ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Aksaray Üniversitesi'nde yaþanan gözle görülür büyük geliþmelerin sadece bölge için deðil, Türk Yükseköðretimi açýsýndan da çok önemli olduðunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Acar da, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý panelist olarak üniversitelerinde aðýrlamaktan memnuniyet duyduklarýný, bu ve benzeri etkinliklerin üniversiteler arasýnda sinerji oluþturmaya büyük katký saðladýðýný belirterek, ziyaretin anýsýna plaket takdim etti. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen "Arazi Yönetiminde Coðrafi Bilgi Teknolojileri ve Harita" isimli panele Rektör Prof. Dr. Alkan'la birlikte; Ýstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Tahsin Yomralýoðlu, Prof. Dr. Mustafa Yanalak ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Uzun da konuþmacý olarak katýldý. Haber Servisi Eleman Ýlaný Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere -En az 2 yýllýk tecrübe sahibi -Önlisans veya Lisans mezunu -Ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Cahit KÜLEBÝ Þimdi tarlalarda güneþ vardýr, Karlar donmuþtur otlarýn uçlarýnda, Artýk akþamlarý dinlenemem Baþým avuçlarýnda. Ýçi korku dolu kýþ gecesi Hiç yataðýn yok mu sýcak! Daðlarý dolduran kýr çiçeði Hangi rüzgârlar seni koklayacak! Saçlarýmý kesip rüzgâra atacaðým! Ta ki haber götürsün bir gün sana! Ýçimde bir þeytan var, diyor ki: Aklýna ne gelirse yapsana. Ben bu þiiri yazdým atlý talimde Bulunduðum þehir Istanbul'du, Aðýr aðýr kar yaðýyordu, Atýmýn yelesi bulut renginde. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,119 2,120 EUR 2,909 2,911 STERLiN 3,516 3,51 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UYSAL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:35 ERMAN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH TARAKÇI.SOK. 32/A Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2751 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza...16 Su Arýza...15 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Hikmet Durgun'un acý günü "Mýsýr þurubundan yapýlan gýdalar kanser riski taþýyor" Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Kanser Haftasý nedeniyle Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði(KANDER) ile Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (ONKO-SAV) ziyaret etti. Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþý'nýn da katýldýðý ziyarette bilinçli beslenmeye dikkat çekildi. Þeker Ýþ Sendikasý Baþkaný Sefer Kahraman, Mýsýr þurubundan yapýlan gýdalarýn kanser riski taþýdýðýný belirterek, "Aldýðýmýz elbiselerin etiketlerine nasýl bakýyorsak, gýda ürünlerinde de bunu yapmalýyýz. Özellikle çocuklarýmýzýn sevindirmek için aldýðýmýz ürünler sonra çocuklarýmýzý hasta edebiliyor. Ülkemizde bine yakýn vatandaþýmýz kanser hastalýðýndan ölmekte. 1,5 milyon insanýmýz ise kanser ile savaþmakta. Aldýðýmýz her ürünün etiketine bakarak almalýyýz" dedi. KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk ve ONKO- SAV Baþkan Yardýmcýsý Birgül Harzadýn ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, hatýrlanmanýn sevincini yaþadýklarýný ama baþkalarýnýn bu hassasiyeti göstermediklerini ifade ettiler. Yasin YÜCEL Gýda Güvenliði, Araþtýrma Merkezine YÖK'ten onay Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun'un annesi Emine Durgun (7) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Emine Durgun önceki gece aniden rahatsýzlanarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Acil Serviste bir süre müdahale edilen Durgun, daha sonra yoðun bakým ünitesine alýndý. Emine Durgun burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen vefat etti. Durgun'un cenazesi Emine Durgun dün Balýmsultan köyünde ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý diler. Fatih AKBAÞ Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Dairesine "ortak proje yapalým" teklifi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü ve Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Mehmet Akif ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ilk olarak Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Daire Baþkaný ve ayný zamanda hemþerimiz olan Mehmet Akif Baðýr'ý ziyaret etti. Üniversitedeki geliþmeler hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin tüm kurumlarla her türlü iþbirliði yapmaya her zaman istekli ve hazýr olduklarýný ifade etti. Üniversitedeki olumlu geliþmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirten Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Mehmet Akif Baðýr da imkanlar dahilinde ortak projeler yapýlabileceðini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan daha sonara Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü ziyaret etti. Dünyanýn farklý bölge ve ülkelerinde yaþayan vatandaþlarýn yaný sýra ortak tarih ve kültürel mirasa sahip olduðumuz soydaþ ve akraba topluluklar ile sürdürülmekte olan iliþkilerin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, Baþkan Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý görevine atanmasýndan dolayý tebrik ederek baþarý diledi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Doç. Dr. Bülbül de Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý'nýn, yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlar ile soydaþ ve akraba topluluklarý yönelik yapýlacak çalýþmalarý belirli bir plan dahilinde, en uygun stratejilerle ulaþmasýný koordine ettiklerini belirtti. Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý olarak yabancý uyruklu öðrencilere projeler kapsamýnda destek verildiðini belirten Baþkan Doç. Dr. Bülbül, bu desteklere 144 ülkeden, 36 bin öðrencinin baþvurduðunu ve bu baþvurularýn 13 bin 500'nün Baþkanlýklarýnca kabul edilerek burs verildiðini belirtti. Ülkemizde 54 bin yabancý uyruklu öðrencinin bu desteklerden faydalandýðýný ve bu öðrencilerin çoðunluðunun merkezi þehirlerde öðrenim gördüðünü açýklayan Baþkan Doç. Dr. Bülbül, ziyaretten dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, üniversite ve kamu kuruluþlarýnýn ortak proje yapmalarýnýn önemine dikkat çeken Rektör Alkan, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðýnca yürütülen projeler içerisinde üniversitenin de yer almak istediðini ve bu konuda gerekli destekleri beklediklerini dile getirdi. Çorum'un tarihsel ve kültürel zenginliklerine de deðinen Rektör Prof. Dr. Alkan, Baþkan Doç. Dr. Bülbül'ü Çorum'a davet etti. Haber Servisi Hitit Üniversitesi bünyesinde Gýda Güvenliði, Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi kurulacak. Hitit Üniversitesinin Merkezin kurulmasý ile ilgili talebini görüþen Yükseköðretim Yürütme Kurulu yaptýðý toplantýda konuyu deðerlendirerek kabul etti. Bu uygulama ve araþtýrma merkezi ile birlikte üniversite bünyesinde faaliyet gösteren merkez sayýsý 10'a ulaþtý. GIDA GÜVENLÝÐÝ, TARIMSAL UYGULAMA VE ARAÞTIRMA MERKEZÝ'NÝN AMACI Merkez yapýlacak olan araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri ile gýda tarýmsal araþtýrma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, tarýmsal üretimde strateji üretmek ve piyasayý yönlendirmeye yönelik araþtýrma ve eðitim çalýþmalarý yapmak, tarýmsal üretimde kullanýlan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapýyý oluþturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeðinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danýþmanlýk hizmetleri yapmayý amaçlýyor. Bahadýr YÜCEL HUZEM sýnavlarý baþarýyla yapýldý eðitim-öðretim yýlý bahar döneminde HUZEM bünyesinde yürütülen ortak dersler ara sýnavlarý 4 fakülte, 2 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda sorunsuz bir þekilde baþarýyla tamamlandý. 4 Nisan 2014 tarihinde iki oturum halinde yapýlan sýnavýn sabah oturumu saat 10.00'da tüm akademik birimlerde toplam 101 salonda ve 2 bin 776 öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Öðleden sonra yapýlan ikinci oturum ise saat 14.30'da ihtiyaç duyulan 4 eðitim biriminde 3 sýnav salonunda, 1065 öðrencinin katýlýmýyla tamamlandý. HUZEM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Merkez bünyesinde yürütülen ortak dersler ara sýnavlarýnýn toplamda 3 bin 41 öðrencinin katýlýmýyla sorunsuz bir þekilde gerçekleþmesinde katkýda bulunan tüm akademik birim yöneticilerine ve akademisyenlere teþekkür ederek, öðrencilerimizin sýnavlardan güzel sonuçlar almasýný diledi. Haber Servisi "7-13 NÝSAN SAÐLIK HAFTASI" 194'de Dünya Saðlýk Örgütü'nün kuruluþunun yýldönümünü vesilesiyle her yýl 7 Nisan Dünya Saðlýk Günü olarak kutlanmaktadýr. Her bir Dünya Saðlýk Günü için önemli halk saðlýðý sorunlarýndan birisi belirlenmekte ve çeþitli etkinliklerle gündeme getirilmektedir. "Saðlýklý Yaþam", bireylerin yaþamýnda vazgeçemeyecekleri en temel haktýr. "Bir milletin en büyük serveti yetiþtireceði saðlýklý nesillerdir." felsefesiyle hareket eden ülkelerin yaþamsal öncelikleri arasýnda yer alan çaðdaþ saðlýk hizmetlerinde ulaþýlan nokta, geliþmiþlik düzeyinin en temel göstergelerinden biridir. Saðlýk Haftasý, insanlarýn saðlýk kurumlarýný öðrenmesi ve saðlýklý yaþama bilincine kavuþmasý için Birleþmiþ Milletler Örgütü tarafýndan 7-13 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan haftadýr. Ýnsanlarýn saðlýk kurallarýný öðrenmesi ve saðlýklý yaþama bilincine kavuþmasý çok önemlidir Dünya Saðlýk Günü'nün konusu vektörle bulaþan hastalýklar olarak belirlenmiþtir. Vektörle bulaþan hastalýklar enfekte sivrisinek, kene, kum sineði (tatarcýk) gibi artropodalarýn sokmasý, ýsýrmasý ile bulaþan enfeksiyon hastalýklarýdýr. Dünya Saðlýk Örgütü dünya genelindeki tüm enfeksiyon hastalýk yükünün %17'sini vektörle bulaþan hastalýklarýn oluþturduðunu tahmin etmektedir. Sýtma, dengue, chikungunya, sarý humma, Japon ensefaliti, lenfatik filariasis, leishmaniasis, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi tularemi gibi pek çok vektörle bulaþan hastalýk insanlar için tehdit oluþturmaktadýr. Dünyada ölüme ne fazla sebep olan vektörle bulaþan hastalýk sýtmadýr. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre 2012 yýlýnda kiþinin hayatýný sýtma nedeniyle kaybettiði tahmin edilmektedir. Sýtmaya baðlý ölümlerin %90'ý, Afrika kýtasýnýn Sahra Çölü'nün altýnda kalan bölgeden olup %77'si de beþ yaþ altý çocuklarda görülmüþtür. Son yýllarda uluslararasý seyahat ve ticaretin artmasý, iklim deðiþikliði gibi çevresel faktörler nedeniyle vektörle bulaþan hastalýklarda artýþ izlenmektedir. Ülkemiz için risk oluþturan vektörle bulaþan hastalýklara dikkat çekmek amacýyla Kurumumuz tarafýndan Halk Saðlýðý Müdürlüklerimiz ve uzmanlarýn katýlýmý ile 7 Nisan 2014 tarihinde Mardin ilinde Vektörle Bulaþan Hastalýklar Sempozyumu ile 14 Nisan 2014 tarihinde Çorum ilinde Keneyle Bulaþan Hastalýklar Sempozyumu düzenlenecektir. Bu hafta vesilesiyle insan saðlýðý için katký ve fedakarlýklarýný esirgemeyen tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn ve tüm halkýmýzýn 7-14 Nisan Saðlýk Haftalarýný kutluyoruz. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi

4 4 "Türkiye'de adil bir gelir daðýlýmý saðlanmalý" Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan alýnan Mart 2014 fiyatlarýna tek kiþinin yoksulluk sýnýrýnýn 1.911,7 TL olarak hesaplandýðýný belirtti. Dört kiþilik bir ailenin, insan onuruna yaraþýr bir hayat sürmesi için gerekli olan en düþük tutarý ifade eden refah sýnýrý ise 3 bin 66,2 Lira olarak belirlendiðini kaydeden necati Ggül, "Sonuçlar, dört kiþilik bir ailenin refah sýnýrýnýn bir önceki aya göre %1,26 oranýnda ortaya konulmuþtur. Açlýk sýnýrý ise bir önceki aya göre %0,66 oranýnda artmýþ ve 1.470,09 Lira olarak hesaplanmýþtýr. Bir memur, ortalama maaþýnýn %70,79'unu yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda kalmaktadýr. Baþka bir ifadeyle memur maaþý aldýðý zamma raðmen son üç ay içinde 2013'ün Aralýk ayýna göre 40,95 TL erimiþ ve maaþlardaki reel erime ortalama %1,90 olmuþtur" dedi. "Bir memur maaþýnýn ortalama yüzde Necati Gül 70'ini gýda ve barýnmaya harcýyorsa, geriye kalan nasýl geçinebilir" diyen Gül, "Mart ayý asgari geçim sonuçlarý bizleri yine yanýltmamýþ ve insanlarýmýzýn yaþadýðý geçim sýkýntýsý bu ayda da artarak devam etmiþtir. Gýda ve barýnmaya maaþlarýnýn %70'ini harcayan ortalama bir memur elinde kalan parayla, ulaþým, saðlýk, eðitim, haberleþme, giyim gibi birçok zorunlu ihtiyacýný nasýl karþýlayacaktýr? Geçtiðimiz günlerde açýklanan enflasyon rakamlarýndaki ciddi artýþlar yaþanan sýkýntýlarý bir kez daha gözler önüne sermiþ ve ekonomik gidiþatýn ifade edildiði gibi olmadýðý bir kez daha anlaþýlmýþtýr" ifadelerini kullandý. Türkiye'de bir an önce adil bir gelir daðýlýmýnýn saðlanmasý gerektiðini anlatan Gül, "Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin açýkladýðý rakamlar dikkatli bir þekilde gözden geçirmeli ve Türk halkýnýn geçim derdi altýnda nasýl ezildiðini çok iyi görülmelidir. Yýllýk enflasyonun çift haneli rakamlardan oluþacaðý þimdiden belirli olmuþtur. Memuru Toplu Sözleþme masasýnda yarý yolda býrakarak, onlara enflasyon farkýný dahi çok gören malum sendika bu rakamlardan utanç duymalýdýr. Tarihi baþarý denilen, ancak altýna imza koyduklarý 123 TL yýlýn üçüncü ayýna gelindiðinde çoktan erimiþtir. Tarihi baþarý tarihi yenilgiye dönüþmüþtür. Sendikacýlýk da bireysel menfaatleri yerine toplum menfaatlerini ilke edinen ve bu yolda taviz vermeyen Türk Tarým Orman- Sen doðru bildiði yolda yürüyecek bunun için mücadeleye devam edecektir. Baþka sendikalarda olduðu gibi sendikayý, belirli hedeflere ulaþmak için araç olarak gören; ancak, çalýþanlar için elle tutulur gözle görülür bir iþ yapmak bir yana net bir tavýr bile ortaya koymadan yetkili olanlarýn, Uluslararasý Sendikalar Birliðine üye olamazlarken, bu etkisiz yetkinliði kamuoyunun takdirine býrakýyorum" þeklinde kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Bilge Kaðan, Finlandiya ve Macaristan'a gitti Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesinden bir grup öðrenci ve öðretmen, Avrupa Birliði Bakanlýðý Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan uygulanan "Ýletiþim ve Etkileþimde Avrupa Deneyimi" adlý proje kapsamýnda Finlandiya ve Maceristan'a gitti. Erzurum Yakutiye Cumhuriyet Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüðü tarafýndan Hayat Boyu Öðrenme Programý Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri kapsamýnda hazýrlanan projeye Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi de yararlanýcý gönderen ortak olduðundan iki grup öðrenci ve iki öðretmenle projede yer aldý. Matematik Öðretmeni Ýsmail Eren ve yedi öðrenciden oluþan birinci grup Finlandiya'nýn Helsinki þehrine, Beden Eðitimi Öðretmeni Ersel Þahin ve yedi öðrenciden oluþan ikinci grup ise Maceristan'ýn Budapeþte þehrine gitti. Gruplar, 6 Nisan - 26 Nisan tarihleri arasýnda 3 hafta boyunca proje kapsamýnda gerekli çalýþmalarý gerçekleþtirecek. Finlandiya ya giden birinci grup, Finlandiya'nýn yaný sýra Ýsveç, Estonya, Letonya ve Rusya'ya da ziyaretlerde bulunacak. Macaristan'a giden ikinci grup ise Almanya ve Avusturya çalýþmalarýna katýlacak. Yasin YÜCEL Orman Ýþletme Müdürlüðü personeline hukuk eðitimi Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðüne ait Orman Muhafaza Memurlarý ve Dava Takip Memurlarýna yönelik hizmet içi eðitim programý düzenlendi. Osmancýk Sulh Ceza Hakimi Selime Yücel'in konuþmacý olduðu ve Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Avukatý Begüm Varoðlu, Yazýcý'nýn koordinesinde yapýlan hizmet içi eðitimde suç zabýtlarýnýn tanzim edilmesi sýrasýnda dikkat edilmesi gereken konular, mahkeme aþamasýnda dikkat edilecek noktalar anlatýldý. Bahadýr YÜCEL "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" projesi devam ediyor Emniyet personeli kan baðýþladý Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli, Polis Teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kan baðýþýnda bulundu. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, baðýþ esnasýnda yaptýðý açýklamada vatandaþlara kan baðýþý yapmalarý için çaðrýda bulundu. Doðan, "Kaný insandan baþka bir þey üretemiyor. Ýhtiyaç sahipleri için kan baðýþýnda bulunmamýz gerekir. Biz bugün Polis Teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle kan baðýþýnda bulunuyoruz. Bunu Çorum'da geleneksel hale getirip her yýl 10 Nisan'da kan baðýþýnda bulunacaðýz. Bu konuda daha da duyarlý olmamýz gerekiyor" dedi. Bahadýr YÜCEL Ýskilip Ýþadamlarý Derneði tarafýndan uygulanan "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" adlý proje devam ediyor. Çorum Halk Eðitim Merkezi, Anitta Otel ve Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði iþbirliðinde yürütülen projede 15 kýz 15 erkek öðrenci yer alýyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ, "Projemiz TR3 bölgesinde (Amasya,Çorum,Tokat,Samsun) 2009'da %49.4 olan iþsizlik oraný, 2012 de % 51'e yükselmiþtir. Bölgenin yeni iþ fikirlerine ve iþ alanlarýna ihtiyaç duymasý, 2012 yýlýnda Çorum'a gelen turist sayýsý %20 artarak 146 bin 609 kiþiye ulaþmasý, 7 bin yýllýk tarihi ve kültürel mirasa sahip ilimiz ve çevre illerin turizm alanýnda yeni tanýnýyor olmasý ve Çorum'un kýrsal turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olmasý, zengin bir turizm potansiyeline sahip bölgemizde turizm farkýndalýðýnýn artmasý turizm sektörüne dolayýsýyla bölge ekonomisine ve bölgenin tanýnmasýna ciddi katký saðlayacak olmasý göz önünde bulundurularak yazýlmýþ ve uygulamasý devam etmektedir. Turizm açýsýndan sürekli bir deðiþim ve geliþim gösteren TR 3 bölgesinde bulunan illerde turizm sektörlerinde açýk bulunan nitelikli iþgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek üzere,iþsiz gençlerin meslek ve dil eðitimleri yolu ile istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý,bölge tanýtýmýnýn en üst seviyede yapýlmasý ve bölge ekonomisine katký saðlanmasý, amacýna hizmet etmektedir. Bu amaca ulaþmak için,çorum Halk Eðitim Merkezi tarafýndan gençlere Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Kýrsal Turizm Etkinlikleri kursu düzenlendi. Bu kurs sonunda katýlýmcý gençlerimize sertifika verilecektir.halen Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneðinde katýlýmcý gençlerin yabancý dil eðitimi devam etmektedir. Gençlerin yeterli düzeyde yabancý dil eðitimi almalarýnýn ardýndan, yerinde uygulamalý eðitim için Amasya, Tokat, Samsun ve Çorum illerine gezi programlarý düzenlenecektir" dedi. Sözlerine devam eden Aktaþ, proje sonucunda 30 gencin eðitilmesiyle istihdamlarýna destek olunmasý, yabancý dil eðitimiyle baþka alanlarda da istihdamlarýna katký saðlanmasý, iþsizlik oranýnýn düþmesine katký saðlanmasý, TR 3 bölgesinin tanýtýmý hakkýnda farkýndalýk ve marka oluþturulmasý, bölge turizminin ve ekonomisinin canlýlýðýna katkýda bulunulmasý, Çorum'un uluslararasý turizm haritalarýnda bilinilirliðinin artýrýlmasý, gençleri bölgenin turizm potansiyeli hakkýnda bilinçlendirilmesi, hedeflerine ulaþýlmasýnýn beklendiðini söyledi. Bahadýr YÜCEL

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı