Firmalar öðrencilerle buluþacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Firmalar öðrencilerle buluþacak"

Transkript

1 Kapanan beldeler masaya yatýrýldý Hikmet Durgun'un acý günü 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden önce belde belediyesi iken seçimlerin ardýndan tüzel kiþiliði kaldýrýlýp köye dönüþtürülen 22 belde ile ilgili olarak bir toplantý gerçekleþtirildi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantý, Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda yapýldý. SAYFA 7 DE Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun'un annesi Emine Durgun (7) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Emine Durgun önceki gece aniden rahatsýzlanarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. SAYFA 3 TE Emine Durgun 40 KURUÞ Firmalar öðrencilerle buluþacak Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan geleneksel hale getirilen Kültür Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri Etkinlikleri'nin üçüncüsü, Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinde gerçekleþtirilecek olan etkinlikler kapsamýnda kongreler, tanýtým, kültür sanat etkinlikleri ve proje yarýþmalarý yapýlacak. Öðrenciler etkinlikler kapsamýnda açýlacak stantlarda, Çorum sanayisinde istihdam olanaðý bulmak için ne gibi vasýflara sahip olmalarý gerektiðini öðrenecekler. SAYFA 5 TE Boeing ve Airbus uçak motoru tasarýmcýsý Dr. Eres'ten tavsiyeler Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin yürütücülüðünü üstlendiði "Knowledge Transfer of Numerical Analysis and 3D Simulation Technologies Applied on Engineering Research Programmes (KNOWTECHD)" isimli AB Yenilik Transferi projesi kapsamýnda Rektörlük Konferans Salonunda "Bilgisayar Destekli Mühendislik" konu baþlýklý panel düzenlendi. SAYFA 2 DE Gýda Güvenliði, Araþtýrma Merkezine YÖK'ten onay Hitit Üniversitesi bünyesinde Gýda Güvenliði, Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi kurulacak. Hitit Üniversitesinin Merkezin kurulmasý ile ilgili... SAYFA 3 TE "Mýsýr þurubundan yapýlan gýdalar kanser riski taþýyor" ANALÝZ Dodurga da DP Kazandýrýyor, AK Parti ise kazanan baþkana kucak açýyor! Nadir YÜCEL 30 Mart seçimlerinde bölgemiz adýna yaþanan en ilginç konular arasýnda hiç kuþku yok ki seçimlerden hemen sonra! DP adayý olarak Dodurga da seçimleri kazanan ve Mazbatayý alýr almaz seçildiði parti organlarý tarafýndan nezaketsizce karþýlanan hareket ile istifa eden Mustafa Aydýn olayýdýr. Kamuoyunda bu konu adýna en hafif dil ile konuþanlar diyor ki:' Bari bir kaç ay geçseydi istifa edecekse öyle istifa etseydi ayýp etti!' Bir baþka vatandaþ ise diyor ki,' Bana göre Muzffer Külcü þu an Partisinden istifa etmiþ olsa bu istifasý hangi deðerde yer bulacaksa, Dodurga belediye baþkanýnýn yaptýðý da ayný deðerdedir! Bu seçimlerde DP den belediye baþkaný seçilen Mustafa Baþkan Külcü mazbatasýný aldý 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde yeniden Çorum Belediye Baþkaný seçilen Muzaffer Külcü, mazbatasýný Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Hakim Süreyya Saygýn'dan aldý. SAYFA 9 DA Aydýn 2009 Seçimlerinde AK Parti den aday olmuþ ve seçimi kaybetmiþti! 2009 yýlýnda ise DP'nin adayý Bekir Kýlýç seçimi kazanmýþ ve Referandum öncesi O da AK Partiye geçmiþti. Gerek 2009 seçimlerinde gerekse 2014 Mahalli idareler seçimini Dodurga adýna kazanan adaylar deðil, DP olmuþtur. DP'li seçmenler Kim partisinden aday olmuþ ise ona seçimi kazandýrarak istikrarýný belirtmiþtir. Ýstikrarýný gösteremeyenler ise DP ni aracý yaparak Ýktidar Partisine geçme amacýný taþýyan Ýlkesiz, kendine oy veren partililerin Güvenini suistimal eden, aldatan þahsiyetlerdir. Peki ayný þahsiyet ve kiþiliði AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan da bundan sonra ki süreçte gösterebilecekmidir! Ne demiþti Ahmet Ceylan ' Bu Trenden inen bir daha binemez' Mustafa Aydýn 2009 da AK Partiden aday olmuþtu. Trendeydi ve seçilemedi de ise Tren deðiþtirip DP Trenine binerek aday oldu. seçildi. Mazbatasýný alýr almaz ise istifa etti. 'Þimdi ise Dodurhga Ýstasyonunda AK Parti Treni nin gelmesini bekliyor' Þu an baðýmsýz görünüyor. Mustafa Aydýn bir müddet baðýmsýz kalýp ilerde uygun malzeme yapýlacak bir günde yani AK Seçimi kaybeden parti teþkilatlarýna istifa çaðrýsý! Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde milletin AK Parti'ye il merkezinde 72 bin 500 oy vererek yaptýklarý iþlerin mükafatý gibi ödüllendirdiðini söyledi. SAYFA 9 DA Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Kanser Haftasý nedeniyle Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði(KANDER) ile Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (ONKO-SAV) ziyaret etti. Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþý'nýn da katýldýðý ziyarette bilinçli beslenmeye dikkat çekildi. SAYFA 3 TE Parti Çorum hanesine artý yazdýracak önem arz eden bir günde AK Partiye geçerse! Ahmet Ceylan da çýkýp baðýmsýz iken bizim partiye geçti nakaratý atarsa 'Bu Trene bakacak Öküz de' kalmaz! Bekleyip Göreceðiz. Peygamberimiz ( S.A.V) den Yönetici adýna nasihat: " Mü'minlerin annesi, Ümmü Seleme Hint Binti Ebû Ümeyye Huzeyfe radýyallahu anhâ'dan rivayet edildiðine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Sizin üzerinize birtakým emirler, yöneticiler tayin olunacaktýr. Onlarýn dine uygun olan iþlerini iyi bulur, uygun olmayanlarýný ise hoþ karþýlamaz, tenkit edersiniz. Kim hoþ karþýlamaz, kerih görürse günahdan korunmuþ olur. Kim de tenkit eder, onlarýn kötülüklerine engel olmaya çalýþýrsa, kurtuluþa erer. Fakat kim de razý ve hoþnut olur, onlara uyarsa isyan etmiþ olur." Bunun üzerine sahâbe-i kirâm: - Ya Resûlallah! Onlarla savaþmayalým mý? dediler. Peygamber Efendimiz: -"Aranýzda namaz kýldýklarý sürece hayýr" buyurdu. Baro "Avukatlar Günü"nü kutladý Çorum Barosu "5 Nisan Avukatlar Günü"nü bir dizi etkinlikle kutladý.etkinlikler kapsamýnda ilk olarak Adalet Sarayý önündeki Atatürk büstüne Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz çelenk sundu.tören Baro Baþkaný Özyýlmaz'ýn yaptýðý konuþmanýn ardýndan sona erdi. SAYFA 5 TE Mehmet Elkatmýþ'tan Vali Baþköy'e ziyaret TBMM tarafýndan Kamu Denetçisi seçilen Mehmet Elkatmýþ, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu da yer aldý. Mültecilerle Dayanýþma Derneði (Mülteci-Der) organizasyonunda Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu tarafýndan finanse edilen, "Uydukentler Ýzleme ve Raporlama (SC-MORE) Projesi" kapsamýnda düzenlenen... SAYFA 7 DE

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 04:36 Güneþ : 06:06 Öðle : 12:49 Ýkindi : 16:25 Akþam : 19:20 Yatsý : 20: Ay, 30 Gün, 15. Hafta Boeing ve Airbus uçak motoru tasarýmcýsý Dr. Eres'ten tavsiyeler Dünya malýna sevgi, Allahü teâlâ ile aradaki perdedir. Ebû Muhammed Er-Râsihî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ÖZLEM Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin yürütücülüðünü üstlendiði "Knowledge Transfer of Numerical Analysis and 3D Simulation Technologies Applied on Engineering Research Programmes (KNOWTECHD)" isimli AB Yenilik Transferi projesi kapsamýnda Rektörlük Konferans Salonunda "Bilgisayar Destekli Mühendislik" konu baþlýklý panel düzenlendi. Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Melikþah Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, Southampton Üniversitesi'nden (Ýngiltere) Dr. Murat Hakký Eres, Basque Centre for Applied Mathematics den (Ýspanya) Prof.Dr. Lakhdar Remaki, Anova Mühendislik'ten Dr. Emre Öztürk'ün konuþmacý olarak yer aldýklarý panele Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. "KnowTech3D" proje koordinatörü olan Prof. Dr. Halil Aykul baþarýlý bir þekilde tamamladýklarý "Yenilik Transferi" projesi hakkýnda kýsa bir bilgi verdikten sonra 1 aylýk süreçte yapýlan çalýþmalardan bahsetti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn verdikleri destek sayesinde Mühendislik YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Memduh kýzý 199 doðumlu Hilal Yiðit Hükümsüzdür. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Fakültesi olarak 4 farklý AB Yenilik Transferi Projesinde görev aldýklarýný ve bu sayede öðretim elemanlarýnýn ulusal ve uluslararasý platformlarda meslektaþlarý ile bir araya gelerek tecrübe ve bilgi paylaþýmý gerçekleþtirebildiklerini belirtti. Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, sahip olduðu AB Proje Hakemliði tecrübelerini üniversite öðretim elemanlarý ile paylaþýrken, lisansüstü öðrencilerine de tez çalýþmalarýnda AB projelerinden faydalanmalarý konusunda tavsiyelerde bulundu. Southampton Üniversitesinden panele katýlan ayný zamanda Boeing ve Airbus firmalarýnýn uçak motoru tasarýmcýsý Dr. Murat Hakký Eres, Ýngiltere'deki Mühendislik Eðitimi hakkýnda bilgiler verdikten sonra kendi fakültelerinde yaptýklarý çalýþmalardan ve laboratuvar imkânlarýndan bahsetti. Ýspanya'nýn Bilbao þehrinde uluslararasý araþtýrmacýlarýn bir araya gelip ortak çalýþmalar yapabildikleri bir merkez olan Basque Centre for Applied Mathematics'ten panele katýlan Prof. Dr. Lakhdar Remaki, matematiðin mühendislik eðitimindeki rolü hakkýnda bir sunum yaptý. Uygulamalarý matematiðin araç ve diðer tasarýmlarda nasýl kullanýldýðý hakkýnda bilgi verdi. Panelin son konuþmacýsý olan Anova Mühendislik'ten Dr. Emre Öztürk, 3 boyutlu simülasyon tekniklerinin özellikle mühendislik çalýþmalarýnýn baþlangýcý olan ürün tasarým ve analizi kýsýmlarýnda ne kadar önemli bir paya sahip olduðunu vurguladý. Anova TAI, Aselsan, FNSS, Roketsan, Hürkuþ, Anka ve Arçelik tasarýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Haber Servisi Prof. Rektör Alkan "Coðrafi Bilgi Teknolojileri" panelinde konuþtu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Aksaray Üniversitesi, Harita Bölümü tarafýndan düzenlenen "Arazi Yönetiminde Coðrafi Bilgi Teknolojileri ve Harita" isimli panele, panelist olarak katýldý. Panelin ardýndan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar'ý makamýnda ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Aksaray Üniversitesi'nde yaþanan gözle görülür büyük geliþmelerin sadece bölge için deðil, Türk Yükseköðretimi açýsýndan da çok önemli olduðunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Acar da, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý panelist olarak üniversitelerinde aðýrlamaktan memnuniyet duyduklarýný, bu ve benzeri etkinliklerin üniversiteler arasýnda sinerji oluþturmaya büyük katký saðladýðýný belirterek, ziyaretin anýsýna plaket takdim etti. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen "Arazi Yönetiminde Coðrafi Bilgi Teknolojileri ve Harita" isimli panele Rektör Prof. Dr. Alkan'la birlikte; Ýstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Tahsin Yomralýoðlu, Prof. Dr. Mustafa Yanalak ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Uzun da konuþmacý olarak katýldý. Haber Servisi Eleman Ýlaný Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere -En az 2 yýllýk tecrübe sahibi -Önlisans veya Lisans mezunu -Ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Cahit KÜLEBÝ Þimdi tarlalarda güneþ vardýr, Karlar donmuþtur otlarýn uçlarýnda, Artýk akþamlarý dinlenemem Baþým avuçlarýnda. Ýçi korku dolu kýþ gecesi Hiç yataðýn yok mu sýcak! Daðlarý dolduran kýr çiçeði Hangi rüzgârlar seni koklayacak! Saçlarýmý kesip rüzgâra atacaðým! Ta ki haber götürsün bir gün sana! Ýçimde bir þeytan var, diyor ki: Aklýna ne gelirse yapsana. Ben bu þiiri yazdým atlý talimde Bulunduðum þehir Istanbul'du, Aðýr aðýr kar yaðýyordu, Atýmýn yelesi bulut renginde. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,119 2,120 EUR 2,909 2,911 STERLiN 3,516 3,51 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UYSAL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:35 ERMAN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH TARAKÇI.SOK. 32/A Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2751 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza...16 Su Arýza...15 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Hikmet Durgun'un acý günü "Mýsýr þurubundan yapýlan gýdalar kanser riski taþýyor" Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Kanser Haftasý nedeniyle Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði(KANDER) ile Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (ONKO-SAV) ziyaret etti. Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþý'nýn da katýldýðý ziyarette bilinçli beslenmeye dikkat çekildi. Þeker Ýþ Sendikasý Baþkaný Sefer Kahraman, Mýsýr þurubundan yapýlan gýdalarýn kanser riski taþýdýðýný belirterek, "Aldýðýmýz elbiselerin etiketlerine nasýl bakýyorsak, gýda ürünlerinde de bunu yapmalýyýz. Özellikle çocuklarýmýzýn sevindirmek için aldýðýmýz ürünler sonra çocuklarýmýzý hasta edebiliyor. Ülkemizde bine yakýn vatandaþýmýz kanser hastalýðýndan ölmekte. 1,5 milyon insanýmýz ise kanser ile savaþmakta. Aldýðýmýz her ürünün etiketine bakarak almalýyýz" dedi. KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk ve ONKO- SAV Baþkan Yardýmcýsý Birgül Harzadýn ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, hatýrlanmanýn sevincini yaþadýklarýný ama baþkalarýnýn bu hassasiyeti göstermediklerini ifade ettiler. Yasin YÜCEL Gýda Güvenliði, Araþtýrma Merkezine YÖK'ten onay Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun'un annesi Emine Durgun (7) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Emine Durgun önceki gece aniden rahatsýzlanarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Acil Serviste bir süre müdahale edilen Durgun, daha sonra yoðun bakým ünitesine alýndý. Emine Durgun burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen vefat etti. Durgun'un cenazesi Emine Durgun dün Balýmsultan köyünde ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý diler. Fatih AKBAÞ Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Dairesine "ortak proje yapalým" teklifi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü ve Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Mehmet Akif ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ilk olarak Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Daire Baþkaný ve ayný zamanda hemþerimiz olan Mehmet Akif Baðýr'ý ziyaret etti. Üniversitedeki geliþmeler hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin tüm kurumlarla her türlü iþbirliði yapmaya her zaman istekli ve hazýr olduklarýný ifade etti. Üniversitedeki olumlu geliþmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirten Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Mehmet Akif Baðýr da imkanlar dahilinde ortak projeler yapýlabileceðini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan daha sonara Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü ziyaret etti. Dünyanýn farklý bölge ve ülkelerinde yaþayan vatandaþlarýn yaný sýra ortak tarih ve kültürel mirasa sahip olduðumuz soydaþ ve akraba topluluklar ile sürdürülmekte olan iliþkilerin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, Baþkan Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý görevine atanmasýndan dolayý tebrik ederek baþarý diledi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Doç. Dr. Bülbül de Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý'nýn, yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlar ile soydaþ ve akraba topluluklarý yönelik yapýlacak çalýþmalarý belirli bir plan dahilinde, en uygun stratejilerle ulaþmasýný koordine ettiklerini belirtti. Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý olarak yabancý uyruklu öðrencilere projeler kapsamýnda destek verildiðini belirten Baþkan Doç. Dr. Bülbül, bu desteklere 144 ülkeden, 36 bin öðrencinin baþvurduðunu ve bu baþvurularýn 13 bin 500'nün Baþkanlýklarýnca kabul edilerek burs verildiðini belirtti. Ülkemizde 54 bin yabancý uyruklu öðrencinin bu desteklerden faydalandýðýný ve bu öðrencilerin çoðunluðunun merkezi þehirlerde öðrenim gördüðünü açýklayan Baþkan Doç. Dr. Bülbül, ziyaretten dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, üniversite ve kamu kuruluþlarýnýn ortak proje yapmalarýnýn önemine dikkat çeken Rektör Alkan, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðýnca yürütülen projeler içerisinde üniversitenin de yer almak istediðini ve bu konuda gerekli destekleri beklediklerini dile getirdi. Çorum'un tarihsel ve kültürel zenginliklerine de deðinen Rektör Prof. Dr. Alkan, Baþkan Doç. Dr. Bülbül'ü Çorum'a davet etti. Haber Servisi Hitit Üniversitesi bünyesinde Gýda Güvenliði, Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi kurulacak. Hitit Üniversitesinin Merkezin kurulmasý ile ilgili talebini görüþen Yükseköðretim Yürütme Kurulu yaptýðý toplantýda konuyu deðerlendirerek kabul etti. Bu uygulama ve araþtýrma merkezi ile birlikte üniversite bünyesinde faaliyet gösteren merkez sayýsý 10'a ulaþtý. GIDA GÜVENLÝÐÝ, TARIMSAL UYGULAMA VE ARAÞTIRMA MERKEZÝ'NÝN AMACI Merkez yapýlacak olan araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri ile gýda tarýmsal araþtýrma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, tarýmsal üretimde strateji üretmek ve piyasayý yönlendirmeye yönelik araþtýrma ve eðitim çalýþmalarý yapmak, tarýmsal üretimde kullanýlan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapýyý oluþturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeðinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danýþmanlýk hizmetleri yapmayý amaçlýyor. Bahadýr YÜCEL HUZEM sýnavlarý baþarýyla yapýldý eðitim-öðretim yýlý bahar döneminde HUZEM bünyesinde yürütülen ortak dersler ara sýnavlarý 4 fakülte, 2 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda sorunsuz bir þekilde baþarýyla tamamlandý. 4 Nisan 2014 tarihinde iki oturum halinde yapýlan sýnavýn sabah oturumu saat 10.00'da tüm akademik birimlerde toplam 101 salonda ve 2 bin 776 öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Öðleden sonra yapýlan ikinci oturum ise saat 14.30'da ihtiyaç duyulan 4 eðitim biriminde 3 sýnav salonunda, 1065 öðrencinin katýlýmýyla tamamlandý. HUZEM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Merkez bünyesinde yürütülen ortak dersler ara sýnavlarýnýn toplamda 3 bin 41 öðrencinin katýlýmýyla sorunsuz bir þekilde gerçekleþmesinde katkýda bulunan tüm akademik birim yöneticilerine ve akademisyenlere teþekkür ederek, öðrencilerimizin sýnavlardan güzel sonuçlar almasýný diledi. Haber Servisi "7-13 NÝSAN SAÐLIK HAFTASI" 194'de Dünya Saðlýk Örgütü'nün kuruluþunun yýldönümünü vesilesiyle her yýl 7 Nisan Dünya Saðlýk Günü olarak kutlanmaktadýr. Her bir Dünya Saðlýk Günü için önemli halk saðlýðý sorunlarýndan birisi belirlenmekte ve çeþitli etkinliklerle gündeme getirilmektedir. "Saðlýklý Yaþam", bireylerin yaþamýnda vazgeçemeyecekleri en temel haktýr. "Bir milletin en büyük serveti yetiþtireceði saðlýklý nesillerdir." felsefesiyle hareket eden ülkelerin yaþamsal öncelikleri arasýnda yer alan çaðdaþ saðlýk hizmetlerinde ulaþýlan nokta, geliþmiþlik düzeyinin en temel göstergelerinden biridir. Saðlýk Haftasý, insanlarýn saðlýk kurumlarýný öðrenmesi ve saðlýklý yaþama bilincine kavuþmasý için Birleþmiþ Milletler Örgütü tarafýndan 7-13 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan haftadýr. Ýnsanlarýn saðlýk kurallarýný öðrenmesi ve saðlýklý yaþama bilincine kavuþmasý çok önemlidir Dünya Saðlýk Günü'nün konusu vektörle bulaþan hastalýklar olarak belirlenmiþtir. Vektörle bulaþan hastalýklar enfekte sivrisinek, kene, kum sineði (tatarcýk) gibi artropodalarýn sokmasý, ýsýrmasý ile bulaþan enfeksiyon hastalýklarýdýr. Dünya Saðlýk Örgütü dünya genelindeki tüm enfeksiyon hastalýk yükünün %17'sini vektörle bulaþan hastalýklarýn oluþturduðunu tahmin etmektedir. Sýtma, dengue, chikungunya, sarý humma, Japon ensefaliti, lenfatik filariasis, leishmaniasis, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi tularemi gibi pek çok vektörle bulaþan hastalýk insanlar için tehdit oluþturmaktadýr. Dünyada ölüme ne fazla sebep olan vektörle bulaþan hastalýk sýtmadýr. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre 2012 yýlýnda kiþinin hayatýný sýtma nedeniyle kaybettiði tahmin edilmektedir. Sýtmaya baðlý ölümlerin %90'ý, Afrika kýtasýnýn Sahra Çölü'nün altýnda kalan bölgeden olup %77'si de beþ yaþ altý çocuklarda görülmüþtür. Son yýllarda uluslararasý seyahat ve ticaretin artmasý, iklim deðiþikliði gibi çevresel faktörler nedeniyle vektörle bulaþan hastalýklarda artýþ izlenmektedir. Ülkemiz için risk oluþturan vektörle bulaþan hastalýklara dikkat çekmek amacýyla Kurumumuz tarafýndan Halk Saðlýðý Müdürlüklerimiz ve uzmanlarýn katýlýmý ile 7 Nisan 2014 tarihinde Mardin ilinde Vektörle Bulaþan Hastalýklar Sempozyumu ile 14 Nisan 2014 tarihinde Çorum ilinde Keneyle Bulaþan Hastalýklar Sempozyumu düzenlenecektir. Bu hafta vesilesiyle insan saðlýðý için katký ve fedakarlýklarýný esirgemeyen tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn ve tüm halkýmýzýn 7-14 Nisan Saðlýk Haftalarýný kutluyoruz. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi

4 4 "Türkiye'de adil bir gelir daðýlýmý saðlanmalý" Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan alýnan Mart 2014 fiyatlarýna tek kiþinin yoksulluk sýnýrýnýn 1.911,7 TL olarak hesaplandýðýný belirtti. Dört kiþilik bir ailenin, insan onuruna yaraþýr bir hayat sürmesi için gerekli olan en düþük tutarý ifade eden refah sýnýrý ise 3 bin 66,2 Lira olarak belirlendiðini kaydeden necati Ggül, "Sonuçlar, dört kiþilik bir ailenin refah sýnýrýnýn bir önceki aya göre %1,26 oranýnda ortaya konulmuþtur. Açlýk sýnýrý ise bir önceki aya göre %0,66 oranýnda artmýþ ve 1.470,09 Lira olarak hesaplanmýþtýr. Bir memur, ortalama maaþýnýn %70,79'unu yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda kalmaktadýr. Baþka bir ifadeyle memur maaþý aldýðý zamma raðmen son üç ay içinde 2013'ün Aralýk ayýna göre 40,95 TL erimiþ ve maaþlardaki reel erime ortalama %1,90 olmuþtur" dedi. "Bir memur maaþýnýn ortalama yüzde Necati Gül 70'ini gýda ve barýnmaya harcýyorsa, geriye kalan nasýl geçinebilir" diyen Gül, "Mart ayý asgari geçim sonuçlarý bizleri yine yanýltmamýþ ve insanlarýmýzýn yaþadýðý geçim sýkýntýsý bu ayda da artarak devam etmiþtir. Gýda ve barýnmaya maaþlarýnýn %70'ini harcayan ortalama bir memur elinde kalan parayla, ulaþým, saðlýk, eðitim, haberleþme, giyim gibi birçok zorunlu ihtiyacýný nasýl karþýlayacaktýr? Geçtiðimiz günlerde açýklanan enflasyon rakamlarýndaki ciddi artýþlar yaþanan sýkýntýlarý bir kez daha gözler önüne sermiþ ve ekonomik gidiþatýn ifade edildiði gibi olmadýðý bir kez daha anlaþýlmýþtýr" ifadelerini kullandý. Türkiye'de bir an önce adil bir gelir daðýlýmýnýn saðlanmasý gerektiðini anlatan Gül, "Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin açýkladýðý rakamlar dikkatli bir þekilde gözden geçirmeli ve Türk halkýnýn geçim derdi altýnda nasýl ezildiðini çok iyi görülmelidir. Yýllýk enflasyonun çift haneli rakamlardan oluþacaðý þimdiden belirli olmuþtur. Memuru Toplu Sözleþme masasýnda yarý yolda býrakarak, onlara enflasyon farkýný dahi çok gören malum sendika bu rakamlardan utanç duymalýdýr. Tarihi baþarý denilen, ancak altýna imza koyduklarý 123 TL yýlýn üçüncü ayýna gelindiðinde çoktan erimiþtir. Tarihi baþarý tarihi yenilgiye dönüþmüþtür. Sendikacýlýk da bireysel menfaatleri yerine toplum menfaatlerini ilke edinen ve bu yolda taviz vermeyen Türk Tarým Orman- Sen doðru bildiði yolda yürüyecek bunun için mücadeleye devam edecektir. Baþka sendikalarda olduðu gibi sendikayý, belirli hedeflere ulaþmak için araç olarak gören; ancak, çalýþanlar için elle tutulur gözle görülür bir iþ yapmak bir yana net bir tavýr bile ortaya koymadan yetkili olanlarýn, Uluslararasý Sendikalar Birliðine üye olamazlarken, bu etkisiz yetkinliði kamuoyunun takdirine býrakýyorum" þeklinde kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Bilge Kaðan, Finlandiya ve Macaristan'a gitti Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesinden bir grup öðrenci ve öðretmen, Avrupa Birliði Bakanlýðý Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan uygulanan "Ýletiþim ve Etkileþimde Avrupa Deneyimi" adlý proje kapsamýnda Finlandiya ve Maceristan'a gitti. Erzurum Yakutiye Cumhuriyet Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüðü tarafýndan Hayat Boyu Öðrenme Programý Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri kapsamýnda hazýrlanan projeye Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi de yararlanýcý gönderen ortak olduðundan iki grup öðrenci ve iki öðretmenle projede yer aldý. Matematik Öðretmeni Ýsmail Eren ve yedi öðrenciden oluþan birinci grup Finlandiya'nýn Helsinki þehrine, Beden Eðitimi Öðretmeni Ersel Þahin ve yedi öðrenciden oluþan ikinci grup ise Maceristan'ýn Budapeþte þehrine gitti. Gruplar, 6 Nisan - 26 Nisan tarihleri arasýnda 3 hafta boyunca proje kapsamýnda gerekli çalýþmalarý gerçekleþtirecek. Finlandiya ya giden birinci grup, Finlandiya'nýn yaný sýra Ýsveç, Estonya, Letonya ve Rusya'ya da ziyaretlerde bulunacak. Macaristan'a giden ikinci grup ise Almanya ve Avusturya çalýþmalarýna katýlacak. Yasin YÜCEL Orman Ýþletme Müdürlüðü personeline hukuk eðitimi Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðüne ait Orman Muhafaza Memurlarý ve Dava Takip Memurlarýna yönelik hizmet içi eðitim programý düzenlendi. Osmancýk Sulh Ceza Hakimi Selime Yücel'in konuþmacý olduðu ve Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Avukatý Begüm Varoðlu, Yazýcý'nýn koordinesinde yapýlan hizmet içi eðitimde suç zabýtlarýnýn tanzim edilmesi sýrasýnda dikkat edilmesi gereken konular, mahkeme aþamasýnda dikkat edilecek noktalar anlatýldý. Bahadýr YÜCEL "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" projesi devam ediyor Emniyet personeli kan baðýþladý Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli, Polis Teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kan baðýþýnda bulundu. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, baðýþ esnasýnda yaptýðý açýklamada vatandaþlara kan baðýþý yapmalarý için çaðrýda bulundu. Doðan, "Kaný insandan baþka bir þey üretemiyor. Ýhtiyaç sahipleri için kan baðýþýnda bulunmamýz gerekir. Biz bugün Polis Teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle kan baðýþýnda bulunuyoruz. Bunu Çorum'da geleneksel hale getirip her yýl 10 Nisan'da kan baðýþýnda bulunacaðýz. Bu konuda daha da duyarlý olmamýz gerekiyor" dedi. Bahadýr YÜCEL Ýskilip Ýþadamlarý Derneði tarafýndan uygulanan "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" adlý proje devam ediyor. Çorum Halk Eðitim Merkezi, Anitta Otel ve Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði iþbirliðinde yürütülen projede 15 kýz 15 erkek öðrenci yer alýyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ, "Projemiz TR3 bölgesinde (Amasya,Çorum,Tokat,Samsun) 2009'da %49.4 olan iþsizlik oraný, 2012 de % 51'e yükselmiþtir. Bölgenin yeni iþ fikirlerine ve iþ alanlarýna ihtiyaç duymasý, 2012 yýlýnda Çorum'a gelen turist sayýsý %20 artarak 146 bin 609 kiþiye ulaþmasý, 7 bin yýllýk tarihi ve kültürel mirasa sahip ilimiz ve çevre illerin turizm alanýnda yeni tanýnýyor olmasý ve Çorum'un kýrsal turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olmasý, zengin bir turizm potansiyeline sahip bölgemizde turizm farkýndalýðýnýn artmasý turizm sektörüne dolayýsýyla bölge ekonomisine ve bölgenin tanýnmasýna ciddi katký saðlayacak olmasý göz önünde bulundurularak yazýlmýþ ve uygulamasý devam etmektedir. Turizm açýsýndan sürekli bir deðiþim ve geliþim gösteren TR 3 bölgesinde bulunan illerde turizm sektörlerinde açýk bulunan nitelikli iþgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek üzere,iþsiz gençlerin meslek ve dil eðitimleri yolu ile istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý,bölge tanýtýmýnýn en üst seviyede yapýlmasý ve bölge ekonomisine katký saðlanmasý, amacýna hizmet etmektedir. Bu amaca ulaþmak için,çorum Halk Eðitim Merkezi tarafýndan gençlere Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Kýrsal Turizm Etkinlikleri kursu düzenlendi. Bu kurs sonunda katýlýmcý gençlerimize sertifika verilecektir.halen Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneðinde katýlýmcý gençlerin yabancý dil eðitimi devam etmektedir. Gençlerin yeterli düzeyde yabancý dil eðitimi almalarýnýn ardýndan, yerinde uygulamalý eðitim için Amasya, Tokat, Samsun ve Çorum illerine gezi programlarý düzenlenecektir" dedi. Sözlerine devam eden Aktaþ, proje sonucunda 30 gencin eðitilmesiyle istihdamlarýna destek olunmasý, yabancý dil eðitimiyle baþka alanlarda da istihdamlarýna katký saðlanmasý, iþsizlik oranýnýn düþmesine katký saðlanmasý, TR 3 bölgesinin tanýtýmý hakkýnda farkýndalýk ve marka oluþturulmasý, bölge turizminin ve ekonomisinin canlýlýðýna katkýda bulunulmasý, Çorum'un uluslararasý turizm haritalarýnda bilinilirliðinin artýrýlmasý, gençleri bölgenin turizm potansiyeli hakkýnda bilinçlendirilmesi, hedeflerine ulaþýlmasýnýn beklendiðini söyledi. Bahadýr YÜCEL

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:7 ÇORUM Memur-Sen'den açlýk ve yoksulluk araþtýrmasý Firmalar öðrencilerle buluþacak Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan bu yýl 3'üncüsü organize edilen 3. Kültür Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri Etkinlikleri, Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Firmalarýn insan kaynaklarýný geliþtirmesi, ayný zamanda üniversite öðrencilerinin iþ-istihdam olanaklarýný deðerlendirmesi açýsýndan önemli görülen etkinlik, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi yerleþkesinde düzenlenecek. Hitit Üniversitesi Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Metin Uçar ve Dr. Özlem Kaya TSO'yu ziyaret ederek, Çorum iþ dünyasýný etkinliðe katýlmaya davet ettiler. -FÝRMALARA ÜCRETSÝZ STANT- Ziyarette açýklamalarda bulunan Akademisyenler, kongreler, tanýtým, kültür sanat etkinlikleri ve proje yarýþmalarý gibi etkinliklerin gerçekleþtirileceði 3'üncü Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri Etkinliði'nde ayrýca, katýlmak isteyen firmalara ücretsiz stant tahsis edileceðini söylediler. Katýlýmcý firmalarýn bu stantlarda üniversite öðrencileri ile buluþacaklarýný ifade eden Akademisyenler, öðrencilerin bu stantlarda, Çorum sanayisinde istihdam olanaðý bulmak için ne gibi vasýflara sahip olmalarý gerektiðini öðreneceklerini, firmalarýn ise öðrencilerden CV alýp, uygun gördükleri ile çalýþma imkaný bulabileceklerini aktardýlar. Stantlarda ücretsiz olarak yer almak isteyen firmalar, numaralý telefon ya da þeklindeki e- mail adresi aracýlýðýyla Dr. Özlem Kaya'ya ulaþarak rezervasyon talebinde bulunabilecekler. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, etkinliði, gerek genç beyinlerin Çorum sanayisine kazandýrýlmasý, gerekse firmalarýn insan kaynaklarý envanterini geliþtirmesi açýsýndan önemsediðini söyledi. Etkinlikte firmalara ücretsiz stant tahsis edilmesinin, ildeki üniversite-sanayi iþ birliði kültürünün geliþmesine katký saðlayacaðýný ifade eden Baþaranhýncal, "Burada firmalarýmýz ürün ya da hizmetlerini tanýtmayacaklar. Daha çok, bir kiþiyi istihdam edecekleri zaman ne gibi þartlar aradýklarýný, bir öðrencide mezun olduktan sonra ne gibi vasýflara sahip olduklarý konusunda bilgilendirme yapacak, ayný zamanda öðrencilerden CV'lerini alarak personel envanterini geniþleteceklerdir" dedi. Baþaranhýncal, personel politikasý oluþturmak ya da geliþtirmek isteyen bütün firmalarý, bu etkinlikte yer almaya davet etti. Haber Servisi Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, mart ayý açlýk ve yoksulluk sýnýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrýnýn 1, TL, yoksulluk sýnýrýnýn ise 3, TL olarak belirlendiðini söyledi. Açlýk ve yoksulluk araþtýrmasý hakkýnda açýklamalarda bulunan Saastçi, Memur-Sen tarafýndan her ay düzenli olarak yaptýrýlan açlýk-yoksulluk araþtýrmasýnda, Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrýnýn 1, TL, yoksulluk sýnýrýnýn ise 3, TL olarak belirlendiðini dile getirerek, "Isýnma madde fiyatlarýnda düþüþ yaþanýrken, ulaþým, haberleþme, giyim, temizlik, eðitim-kültür, saðlýk, barýnma, çevre ve su fiyatlarýnda artýþ oldu. Mart ayýnda Þubat ayýna göre gýda madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 2,4'lik bir artýþ gözlendi. Gýda madde fiyatlarýnda Þubat ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 29,01 artýþla Karnabahar'da yaþandý. Mart ayýnda Þubat ayýna göre giyim madde fiyatlarýnda ise ortalama deðiþim yüzde 0,4'lük bir artýþ olarak gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Þubat ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde,63 artýþla iç çamaþýrý( tek kadýn) olurken, kýþlýk kýyafetlerde düþüþler yaþandý. Giyim madde fiyatlarýnda Ocak ayýna göre en göze çarpan düþüþlerin yüzde 6,76 azalýþla kaban (kadýn), yüzde 5,71 azalýþla kaban (erkek), yüzde 5,01 azalýþla kazak (erkek) ve yüzde 4,9 azalýþla bot (kadýn) ürünlerinin fiyatýnda yaþandý. Mart ayýnda Þubat ayýna göre ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 0,36'lýk bir azalýþ olarak gözlendi. Isýnma madde fiyatlarýnda Þubat ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 1,37 azalýþla tüp ücreti oldu. Araþtýrmaya göre kömür madde fiyatýnda ise yüzde 0,17'lik düþüþ gözlendi" þeklinde kaydetti. Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Mart ayýnda þubat ayýna göre aydýnlanma madde fiyatýnda bir deðiþim olmaz iken barýnma madde fiyatlarýnda ortalama 0.34'lük bir artýþ oldu. Mart ayýnda Þubat ayýna göre saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 1,20'lik bir artýþ olarak gözlenirken, ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 0.01'lik bir artýþ olduðu belirlendi. Ulaþým madde fiyatlarýnda Þubat ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 1,5 artýþla uçak ücreti, yüzde 1,40 artýþla bisiklet ve yüzde 1,1'lik artýþla araba ile ilgili temizlik ve bakým ürünleri fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 2,49 LPG ve yüzde 2,33 azalýþ Araba Kiralama Ücreti fiyatlarýnda olduðu tespit edildi. Mart ayýnda Þubat ayýna göre haberleþme madde fiyatlarýnda ise ortalama deðiþim yüzde 0,5'lik bir artýþ olarak yansýdý. Temizlik madde fiyatlarýnda yüzde 0,63'lük bir artýþ gözlendi. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda da yüzde 0,55'lik bir artýþ oldu. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda Þubat ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 5,06 artýþla yurtdýþý kültür amaçlý turlarda gözlendi. Çevre ve su madde fiyatlarýnda yüzde 1,20'lik bir artýþ yaþandý." Kubilay Kaan YÜCEL Ýnönü Anadolu Lisesi 700 fidaný toprakla buluþturdu Ýnönü Anadolu Lisesi "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamýnda Tarhan köyüne 700 çam fidaný dikti. Müdür Baþ Yardýmcýsý Mustafa Eker, Gezi ve Çevre Kulübü öðretmenleri Suzan Þahin, Serap Ýlerlemek, Endam Ünsal ve Yakup Özyoz'un organize ettiði program kapsamýnda Tarhan köyünde 700 fidan toprakla buluþturuldu. Müdür Baþ Yardýmcýsý Mustafa Eker konu hakkýnda verdiði bilgide, "Yaþadýðýn yeri cennet yapamýyorsan, gideceðin her yer cehennemdir. Aðaç, dalýndan, yemiþinden, gölgesinden, oksijeninden yararlanan hiçbir canlýdan hesap sormayan tek canlýdýr" diyerek emeði geçen herkese teþekkür etti. Program davul zurna eþliðinde halay çekilmesinin ardýndan sona erdi. Bahadýr YÜCEL Baro "Avukatlar Günü"nü kutladý Çorum Barosu "5 Nisan Avukatlar Günü"nü bir dizi etkinlikle kutladý.etkinlikler kapsamýnda ilk olarak Adalet Sarayý önündeki Atatürk büstüne Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz çelenk sundu.tören Baro Baþkaný Özyýlmaz'ýn yaptýðý konuþmanýn ardýndan sona erdi. Daha sonra ise akþam Anitta Otelde Avukatlar Günü yemeði düzenlendi. Avukatlarýn aileleriyle birlikte katýldýðý yemekte yardým amaçlý hediye çekiliþinin ardýndan Kafkas Halk Danslarý ekibi gösteri yaptý. Program müzik dinletisi ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL

6 "Saðlýðý olanýn umudu, umudu olanýn herþeyi vardýr" 6 Mahir ODABAÞI DENGE Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 7-13 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan "Saðlýk Haftasý" nedeniyle açýklama yaptý. Ýnsan saðlýðý ve insaný maddi manevi etkileyen çevre faktörlerinin düzenlenmesi, saðlýklý yaþam hakkýnýn korunmasý, insan saðlýðýnýn önemi ve bu konuda bilincin artýrýlmasý amacýyla, Birleþmiþ Milletlere üye olan tüm ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de 7-13 Nisan arasýnýn "Dünya Saðlýk Günü" olarak kutlandýðýný ifade ederek açýklamasýna baþlayan Dr. Ýsmail Yücel, "Saðlýk Haftasýnýn amacý, toplumun ihtiyaçlarý doðrultusunda, saðlýkla ilgili bilgilerin geniþ halk kitlelerine ulaþtýrýlmasý, koruyucu saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, bireylerin saðlýklý yaþam konusunda bilinçlenmeleri, hastalanmadan gerekli tedbirlerin alýnmasýdýr" dedi. Dr.Ýsmail Yücel, insan saðlýðýnýn korunmasý ve sürekliliðinin saðlanmasý için þu önerilerde bulundu: "Öncelikle Hipertansiyondan korunmak için önlemler alýnmalýdýr. Tuz alýmýný azaltmak, dengeli bir diyetle beslenmek, alkolün zararlý kullanýmýndan kaçýnmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, saðlýklý bir vücut aðýrlýðýný korumak ve tütün kullanýmýndan kaçýnmak hipertansiyon riskini azaltmaktadýr. Kan basýncý(tansiyon) dengede tutulmalýdýr: Kalp, felç ve böbrek hastalýklarý riskini yüksek kan basýncý artýrýr. Kan basýncýný kontrol altýna almak için kilo verilmeli, egzersiz yapýlmalýdýr. Sodyum içeren besinler ve alkol az tüketilmeli, sigara içilmemeli ve ilaçlar mutlaka hekim kontrolünde kullanýlmalýdýr. Diþlerinizi düzenli fýrçalayýn. Diþ Hekiminizi 6 ayda bir ziyaret edin. Diþlerinizin tedavisini yaptýrarak aðýz ve diþ saðlýðýnýzý koruyalým. -AÞI OLUNMALIDIR- Belli bir yaþa geldikten sonra da aþý olmak gerekebilir. Hepatit B aþýsý için yaþ sýnýrý yoktur, her yaþtaki kiþiye mutlaka yapýlmalýdýr. Yetiþkinlerin, tetanos ve difteriyi tetikleyici nedenlere karþý 10 yýlda bir aþýya gereksinimleri vardýr. Egzersiz yapýlmalýdýr: Egzersiz yapmak, yüksek kan basýncý (tansiyon), diyabet, osteoporoz, depresyon, olasý baðýrsak kanseri, felç ve sýrt hasarlarýný azaltmaya yardýmcý olmaktadýr. -KOLESTEROL DÜZEYÝ KONTROL ALTINDA TUTULMALIDIR- Kolesterol düzeyi yüksek ise, doðru beslenerek düþürülmelidir. Örneðin, yenilen yað oraný azaltýlýp, lifli besin tüketimi artýrýlmalý, egzersiz yapmaya baþlanmalýdýr. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel -GÜNEÞÝN ZARARLI ETKÝLERÝNDEN KORUNMALIDIR- Kanser tiplerinden en yaygýný deri kanseridir. Güneþ altýnda kalma ile deri kanseri arasýnda direkt baðlantý bulunuyor. Bu nedenle, güneþ ýþýnlarýnýn en zararlý olduðu saatlerde güneþe çýkýlmamalý, eðer herhangi bir nedenle güneþ altýnda kalýnacaksa, mutlaka koruyucu giysi giyilmeli, þapka takýlmalý ve koruyucu ürünlerden uygun olaný kullanýlmalýdýr. -SÝGARA ÝÇÝLMEMELÝ VE DÝÐER TÜTÜN ÜRÜNLERÝ KULLANILMAMALIDIR- Sigara içmek en tehlikeli alýþkanlýklarýn baþýnda gelmektedir. Önlenebilir hastalýklara en çok sigara neden olmaktadýr. Dünyadaki ölümlerin temel nedenleri arasýnda, sigara üst sýralarda yer almaktadýr. -DÜZENLÝ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERÝLMELÝDÝR- Beslenmeyle doðrudan iliþkili hastalýklar var. Örneðin: Kalp hastalýklarý, yüksek kan basýncý (tansiyon), þeker hastalýðý, yüksek kolesterol, þiþmanlýk, safra kesesi hastalýklarý, bazý kanser türleri. -DÜZENLÝ SAÐLIK KONTROLÜ YAPTIRIN- Kiþinin saðlýk durumu yýldan yýla deðiþiklik gösterebilir. Herkesin ayný testi ve muayeneyi yaptýrmasý yerine, kiþiye özel testler yapýlmasý gerekir. Kiþi için doðru olan muayene ve testler, bununla birlikte risk içeren faktörler hakkýnda hekimden bilgi alýnmalýdýr. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, saðlýk önerilerinin sonrasýnda, Çorum halkýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda, koruyucu saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý için saðlýk taramalarýna önem gösterildiðini dile getirerek, bireylerin saðlýklý yaþam konusunda bilinçlenmeleri, hastalanmadan gerekli tedbirlerin alýnmasý için eðitimlerin devam ettiðini, kontrollerin hýzlý bir þekilde yaptýrýlabilmesi için saðlýk kurumlarýnda modernizasyonun ön plana çýktýðýný söyledi. Yücel, "Görevleri baþýnda olan saðlýk çalýþanlarýna baþarýlar, halkýmýza da saðlýklý bir ömür geçirmelerini dilerim, unutmayalým ki saðlýðý olanýn umudu, umudu olanýn herþeyi vardýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yasin YÜCEL Yüce yaratýcý dünyayý muntazam bir denge üzerine kurmuþtur. Bu denge saðlanmamýþ olsaydý canlýlarýn yaþama imkâný olmazdý. Her yýl ne kadar fare dünyaya geliyorsa ona mukabil kedi dünyaya gelir. Þayet bu nizam olmasaydý dünyayý ya kediler ya da fareler istila ederdi. Dünyayý gözlemlediðimizde hayatýn her alanýnda bu denge unsurunun ortaya çýktýðýný görüyoruz. Bu noktada en çok göze çarpan örnek insanýn bizzat kendisidir. Ýnsan doðar, yaþar ve nihayet ölür. Diðer bir ifade ile BÝR BEBEK DÜNYAYA GÖZÜNÜ AÇAR- KEN BÝR BABA DÜNYADAN AYRILMAK ÜZERE GÖZÜNÜ KAPAR. Yani bebek yavaþ zirveye týrmanmaya çalýþýrken, baba da yine ayný yavaþlýkta zirveden inmeye hazýrlanýr. Bu durum üzerinde özel olarak düþünülmesi, kafa yorulmasý gereken bir sýr perdesidir. Son baharda dökülen yapraklarýn çok önemli bir ekolojik (çevre) denge oluþturduðunu hepimiz biliriz. Çünkü yere düþen o yapraklar birçok canlý için çok önemli bir besin kaynaðý olurlar. O yapraklarda böceklerin, mantarlarýn, bakterilerin yararlanabileceði besin maddesi bulunur. Ayný zamanda aðaçlarda kökleri vasýtasý ile bunlarý tekrar geri alýrlar. Yani yapraklar günü gelince ZÝRVEDEN DÜÞER ve yine zamaný gelince tekraren deðiþime uðrayarak zirveye çýkarlar. Diðer taraftan böcek börtük birçok canlý hayatta kalabilmek için aðaçlardan düþen bu yapraklarýn altýna saklanýrlar. Bu tür canlýlar için yapraklar adeta sýðýnak vazifesi görür. Serkan Kaymaz Türk Eðitim-Sen'den MEB'e tepki! Türk Eðitim-Sen Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Serkan Kaymaz, seçim öncesinde olduðu gibi seçim sonrasýnda da Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý müfettiþlerin bazý özel okul, yurt ve dershanelerde siyasi propaganda yapýlýp yapýlmadýðýna dair öðrencilere yönelik sorgulama ve ifade tutanaðý imzalatma giriþimlerini kýnadýklarýný belirtti. "Milli Eðitim Bakanlýðý 2 Þubat döneminde yaþanýlan bu uygulamalarý býrakmalý. Öðrenciler ve aileleri hakkýnda istihbarat toplamaktan ve fiþleme yapmaktan derhal vazgeçmelidir" diyen Kaymaz, "Milli Eðitim Bakanlýðý müfettiþlerinin Türkiye`nin çeþitli KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ illerinde özel okul, yurt ve dershanelerde öðrencileri sorgulamaya baþladýðý, sadece öðrencilerle sýnýrlý kalmayýp velileri de sorguya çekmeye baþladýðý yönündeki haberler gün geçtikçe artmaktadýr. Mahkemelerde þahitlikleri bile kabul edilmeyen çocuklarýn yazýlý ifadeleri alýnarak, okullarda siyasi propaganda ve hükümet eleþtirisi yapýlýp yapýlmadýðý gibi akla ziyan sorular sorulmakta, televizyonlarýn ana haber bültenlerinde müfettiþler ve dershaneler/özel okullar üzerine kurulmuþ, olaðan dýþý haberleri izlemekteyiz" dedi. "Kamuoyunun dikkatini farklý mecralara çeker tarzda haber baþlýklarýna þahit olmaktayýz. Sorgulamalar sadece öðrencilerle sýnýrlý kalmamýþ, öðrenci velileri de ev veya iþyerleri aranarak okula çaðrýlmýþ ve onlarýn da yazýlý ifadelerine baþvurulmuþtur" ifadelerini kullanan Kaymaz açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Benzer örneklerine ancak bütün yetkilerin tek elde toplandýðý, baskýcý otoriter rejimlerde görebileceðimiz bu tür sorgulama yöntemleri ve fiþleme giriþimleri ilk deðildir. Ancak MEB`in Türkiye`nin dört bir yanýnda çok sayýda öðrenci ve veliyi en temel hukuk kurallarýný, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden bir þekilde sorgulama uygulamalarý kabul edilir deðildir. Seçmen yaþýnda olmayan çocuklara siyasî sorular yöneltilmesi, özel okul, dershane ve yurt öðrencilerinin sorgu odasýna alýnmasý gibi, öðrencileri ve velileri kutuplaþtýran, ayrýþtýran bu uygulamaya yetkililer bir an önce son vermelidir. Yetkililer tarafýndan görevlendirilen personelin okullarda öðrencilere yönelttiði sorularýn hukukî, vicdanî ve pedagojik açýdan kabul edilemez bir durum olduðunu Türk Eðitim-Sen olarak ýsrarla vurguluyoruz. Okullar politik alan olmaktan çýkarýlmalýdýr. Mili Eðitim Bakanlýðý bu uygulama ile müfettiþleri, okul müdürlerini ve velileri sýkýntýya düþürmektedir. Bunun Bakanlýk tarafýndan düþünülmeden hazýrlanmýþ bir emir olduðunu düþünüyoruz. Bu politik sorular hem vicdanlarý yaralar hem de çocuklarýn psikolojisini bozar, arkadaþlarýyla aralarýný açar, bu olumsuzluklarý öðrencilere yaþatmak kimsenin hakký deðildir." Bu nasýl bir ülkedir, kim hangi gerekçe ile hangi okulun içine gidip çocuklara bu tür sorular sorabilir? Olabilir mi böyle bir þey? Kim neye dayanarak böyle bir þey yapabiliyor? Yapýlan yanlýþtýr, yapýlan günahtýr, yapýlan çocuklara saygýsýzlýktýr, yapýlan eðitime saygýsýzlýktýr, yapýlan velilere saygýsýzlýktýr, yapýlan Türk milletine saygýsýzlýktýr. Öðrencilerin böylesi bir faaliyette malzeme olarak kullanýlmamasýný Türk Eðitim-Sen olarak talep ediyoruz. Dalga dalga yayýlan bu uygulamalara bir an evvel son verilmelidir. 2 Þubat uygulamalarýndan sürekli bahseden, "O dönemler geride kaldý." Diyenler bu duruma acaba neden sessiz kalýrlar? "Bugün bakanýn, milletvekillerinin çocuðuna da bu þekilde gidilse, onlarda tepki gösterir. Çünkü çocuk haklarý denilen haklar var. Bunlara nasýl yaklaþýlmasý gerektiði hukuk çerçevesinde belli ve evrensel kurallara göre hareket etmek durumundayýz. Öðrenciler üzerinde bu baský ve soruþturmalar baþlatýlýrken öðrenci velisinin bilgisi, görüþü veya onayý alýnmýþ mýdýr? Alýnmamýþsa çocuklarýmýz, okullarýnda veya dershanelerde niçin rahatsýz ediliyor? Okumaktan baþka bir çabasý olmayan gençlerimizin bu ve buna benzer sorular sorarak kafalarýný karýþtýrmaya ve siyasetin, iktidarýn çatýþma ortamýna sürüklemeye hiç kimsenin hakký yok. Bir öðrenci velisi olarak, çocuðumu hangi dershaneye göndereceðimi veya göndermeyeceðimi ben bilirim. Bu konuda iktidarýn beni yönlendirmeye hakký yoktur. Hiçbir yasal dayanak ve gerekçesi olmadýðý gibi, tamamen toplumu baský altýna almak ve eðitimi kendi çýkarlarý doðrultusunda biçimlendirdikleri yetmiyormuþ gibi, öðrenci ve velileri de sindirmek amacýyla yapýlan bu tür faaliyetleri Türk Eðitim-Sen olarak kýnýyoruz. Eðitimde acil çözüm bekleyen onca sorun varken, 100 bine yakýn eðitim yöneticisi her an görevden alýnma tedirginliði yaþarken, okullardaki öðretmenlere olan saldýrýlar, dayaklar, müdür, müdür yardýmcýlarý býçaklamalarý, baliciler, eroinciler, çeteler okullarýn etrafýnda cirit atarken, baþka iþlerle uðraþýlmamalýdýr. Ýlkokul çaðýndaki çocuklar siyasetten, propagandadan ne anlar? Milli Eðitim Bakanlýðý, öðrencileri ve ailelerini alenen fiþlemek anlamýna gelen butür anti demokratik uygulamalara derhal son vermeli, eðitimin sorunlarýný çözmek için çalýþmalýdýr" Bahadýr YÜCEL 'Aðýlda oðlak doðsa, tarlada ot biter' sýrrýnca her canlýnýn rýzký gelir. Baþka bir ifade ile dünya geniþ ve herkese yetecek kadar nimet vardýr. Ancak insanoðlunun 'bahçem kadar yaðmur / pencerem kadar güneþ / hepsi bizim olsun / gerisine karýþmam kardeþ' misali aç gözlülüðü, hýrsý, tümüne sahip olma emeli veya ekolojik dengenin kendi eliyle tahrip edilmesi doðrultusunda telafisi mümkün olmayan dengesizlikler oluþur. Bunun yansýmasý olarak ta savaþlar ve diðer afetler meydana gelir. Netice olarak dünyanýn bir köþesinde birileri zevkten tabak kýrarken, diðer köþesinde açlýk, susuzluk, sefalet içerisinde hayata tutunmaya çalýþan dolaysýyla tabaðýna koyacak bir tas çorba bulamayan, doðarken aðlayan, yaþarken aðlayan biçare insanlar gözümüze çarpmaktadýr. * GELÝR - GÝDER Hüzün gelir - neþe gider Nefret gelir - sevgi gider Yalan gelir - doðru gider Menfaat gelir - dost gider Gölge gelir - güneþ gider Paylaþým gelir - kin gider Aç gelir - tok gider Kuma gelir - eþ gider Dünürcü gelir - kýz gider Gelin gelir - oðlan gider Bebek gelir - uyku gider Okul gelir - çocuk gider Sýnav gelir - öðrenci gider Hastalýk gelir -sýhhat gider Ambulans gelir - yaralý gider Azrail gelir - can gider Zam gelir - para gider Ýsraf gelir - tasarruf gider Selam gelir - kelam gider Rakip gelir - koltuk gider Yalaka gelir -güven gider Sadaka gelir - bela gider Kurban gelir - koç gider Fare gelir - böcek gider Kedi gelir - fare gider Tazý gelir - tavþan gider Kaplan gelir - kurt gider Kurt gelir - at gider At gelir - eþek gider Ýnek gelir - ot gider Hýrsýz gelir - mal gider Dizi gelir - sohbet gider Mektup gelir - pul gider Telefon gelir -mektup gider Apartman gelir - komþuluk gider (Mahir Odabaþý)

7 7 Kapanan beldeler masaya yatýrýldý 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden önce belde belediyesi iken seçimlerin ardýndan tüzel kiþiliði kaldýrýlýp köye dönüþtürülen 22 belde ile ilgili olarak bir toplantý gerçekleþtirildi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantý, Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda yapýldý. Toplantýya Genel Sekreter Yardýmcýlarý Ünal Demiray ve Bülent Kankurdan, birim müdürleri, beldeyken köy tüzel kiþiliðine dönüþtürülen 22 yerleþim yerine yeni seçilen muhtarlar ve kapanan beldelerde görev yaparken Ýl Özel Ýdaresine geçici olarak devredilen personel katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Genel Sekreter Ömer Arslan, 6360 Sayýlý Kanunun Geçici 2. Maddesi gereðince 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinden sonra tüzel kiþiliði kaldýrýlýp köye dönüþtürülen 22 belde belediyesinin Ýl Özel Ýdaresine devir iþlemlerinin Valilikte oluþturulan komisyon ve Ýl Özel Ýdaresi koordinesinde gerçekleþtirildiðini hatýrlattý. -MEVCUT PERSONEL ÇEÞÝTLÝ KURUMLARA YERLEÞTÝRÝLECEK- 22 beldenin kapatýlarak köy tüzel kiþiliðine dönüþtürülmesiyle buralarda görevli iþçi ve memur personelin diðer kamu kurumlarýna yerleþtirme iþlemleri tamamlanýncaya kadar Ýl Özel Ýdaresi'nin personeli olarak görev yapacaklarýný ifade eden Genel Sekreter Ömer Arslan, mevcut personelin tahminen en fazla 4 aylýk bir süre içerisinde Çorum ilindeki diðer kamu kurumlarýndaki boþ kadrolara Devlet Personel Baþkanlýðý tarafýndan yerleþtirileceðini söyledi. Kapanan belde belediyelerinde görev yapan personelden kadro ve derecesi uygun olan memur statüsündeki 5 personelin Ýl Özel Ýdaresi'ne yerleþtirildiðini dile getiren Genel Sekreter Ömer Arslan, diðer personele ait verilerin Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü'ne gönderileceðini, buradan konunun Ýçiþleri Bakanlýðý'na aktarýlacaðýný ve son olarak da Devlet Personel Baþkanlýðý aracýlýðýyla personelin Çorum ilindeki diðer kamu kurumlarýna yerleþtirileceðini aktardý. -TAÞINIR VE TAÞINMAZ MALLARIN DURUMU ANLATILDI- Yine tarla, bahçe ve bina gibi mevcut taþýnmazlarýn köy tüzel kiþiliðine devredildiðini ifade eden Genel Sekreter Ömer Arslan, kullaným durumuna ve þartlarýna göre köy tüzel kiþiliklerince kullanýlabilecek taþýt araçlarýn köy tüzel kiþiliðine býrakýldýðýný ve bir kýsmýnýn da Ýl Özel Ýdaresi'ne devredildiðini, bu kararlarýn da 6360 sayýlý kanun doðrultusunda Valilikte oluþturulan komisyonun marifetiyle kapanan beldelerin Belediye Baþkanlarýyla istiþare hâlinde kararlaþtýrýldýðýný ve Valilik Makamýnýn onayýna sunulmasýndan sonra kesinleþtiðini vurguladý. Yerleþim alanlarýndaki su sayaçlarýnýn okunmasý ve çöplerin toplanmasý konularýna da deðinen Genel Sekreter Ömer Arslan, bu bölgelerin her ne kadar köye dönüþtürülse de geçmiþten günümüze oluþmuþ þehir kültürünün göz ardý edilemeyeceðini ve bu noktada hassasiyet gösterileceðini ifade etti. Bu hizmetlerin þimdilik belediye personeli olarak beldede görev yapmakta iken Ýl Özel Ýdaresi'ne aktarýlan personel tarafýndan yerine getirileceðini bu personelin baþka kurumlara yerleþtirilmeleri sonrasýnda su sayaçlarýnýn okunmasý tahakkuk ve tahsilatýnýn köy muhtarlýklarýnca çöp toplama iþinin ise bedeli Ýl Özel Ýdaresi'nce ödenmek suretiyle en yakýn Ýlçe Belediyeleri tarafýndan toplanacaðýný belirten Genel Sekreter Ömer Arslan, diðer arýza ve altyapý hizmetlerinin tüm köylerde olduðu gibi köye dönüþen beldelerde de köy muhtarlarý ile birlikte Ýl Özel Ýdaresi'nce yürütüleceðini ifade ederek köy olan beldelerde belediyelerin kapanmasý sonrasý belediye hizmetleriyle ilgili herhangi bir sýkýntý yaþanmayacaðýný tekrarlayarak muhtarlar ile personelden gelen sorularý yanýtladý. Haber Servisi BÝLSEM öðrencilerinden bilim turu Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM) Ankara Üniversitesi (Çocuk Üniversitesi)'ne bir günlük eðitim ve araþtýrma gezisi düzenlendi. "Çorum Geleceðin Liderlerini Yetiþtiriyor" projesi kapsamýnda Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði, Ýl Kültür Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü, Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile düzenlenen gezi kapsamýnda öðrenciler çeþitli deneyler yapma fýrsatý buldular. Konuyla ilgili bilgi veren BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe Gökbilim Okulu eðitim programýnda, konu merkezli ve öðrenen merkezli tasarýmlarla üniversite rasathanesinde görsel malzeme ile anlatým yapýldýðýný belirtti. Efe, öðrencilerin günlük deneyimleri dikkate alýnarak Ay'ýn evreleri Güneþ'in doðuþu batýþý ve yýldýzlarýn hareketi gibi, deney düzenekleri kullandýrýlýp ve ayný zamanda drama etkinlikleri ile öðrencilere öðrenme ve hissetme arasýnda iliþki kurmalarýnýn saðlandýðýný söyledi. Ankara Üniversitesi öðretim üyesi Dr. Þeyma Çalýþkan ise bu eðitim programýyla öncelikle gökbilimin temellerini doðru bir þekilde kavrayarak, evrende var olan gözlenebilir gökcisimleri ve bunlarý gözlemek için kullanýlan araçlarýn tanýtýlmasýnýn amaçlandýðýný, Güneþ sistemi üyeleri (Güneþ, Ay, Gezegenler vb.) ve yýldýzlar derinlemesine ele alýnarak, evren boyutunda nasýl bir ortamda yaþandýðýný, yaþamýn nasýl sürdürüldüðü ve bu yaþam koþullarýnýn nasýl oluþtuðunu sorgulama konusunda düþünme becerilerini geliþtirmeyi hedefleyerek, öðrencilerin kendi bilgi ve becerileri ýþýðýnda bilimsel düþünce temelinde yetiþmelerine katký saðlamayý hedeflediklerini söyledi. Gökbilim Okulu programý sýrasýnda, "Gökbilim nedir? Mevsimlerin oluþumu, ayýn evreleri ve tutulmalar, ay tesisi deneyi, teleskop ve etkinlik alaný uygulamalarý, takýmyýldýzlar ve burçlar, zodyak kuþaðý deneyi, güneþ sistemi, güneþ ve mevsimlerin oluþumu, ay ve ayýn evreleri, ay tesisi deneyi, ay ve güneþ tutulmalarý, mars, mikro meteorit deneyi, meteoridler ve kuyruklu yýldýzlar, teleskop ve etkinlik alaný uygulamasý, gökyüzündeki yýldýzlar, yýldýzlarýn günlük hareketi, yýldýz kümeleri ve galaksiler" konularýnda bilgiler alan öðrenciler uygulamalý eðitim alma fýrsatý da elde ettiler. Uður ÇINAR ÇORUM ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ LAÇÝN ÝÞLETME ÞEFLÝÐÝ 215 KOD NOLU ORMAN YOLUNDA KM ÜST YAPI ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Laçin Ýþletme Þefliði 215 Kod Nolu Orman Yolunda Km Üst Yapý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : ÇEPNÝ MAH ÝNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Yapým Ýþinin miktarý ve türü ekte yeralmaktadýr Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Laçin Ýþletme Þefliði c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde yer tesli mi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çepni Mah.Ýnönü Cad. No:72 Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Guruplarý Listesinde yer alan A V Gurubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Döner Sermaye Saymanlýðý Ziraat bankasý Çorum ÞubesiTR hesabýna yatýrýlacaktýr. adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Basýn: 346 Resmi ilanlar de Mehmet Elkatmýþ'tan Vali Baþköy'e ziyaret TBMM tarafýndan Kamu Denetçisi seçilen Mehmet Elkatmýþ, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu da yer aldý. Mültecilerle Dayanýþma Derneði (Mülteci- Der) organizasyonunda Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu tarafýndan finanse edilen, "Uydukentler Ýzleme ve Raporlama (SC-MORE) Projesi" kapsamýnda düzenlenen "Mülteci Haklarý Semineri"nde konuþmacý olarak katýlmak üzere Çorum'a gelen Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmýþ Vali Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, ziyaretlerinden dolayý Kamu Denetçisi Elkatmýþ teþekkür etti. Haber Servisi

8 YAÞAM Görme engelliler Navigöz Ýle güvenle yol alacak Kelime Avý Köpek Mamasý Adam uyku sersemliði içinde buzdolabýný açarak köpek mamasýný yemiþti. Tadý damaðýnda kaldý. Ertesi gün biraz yedi. Sonra karýsýna:"bu mamadan al da hep yiyeyim" dedi.kadýn mamalarý alýrken bakkal:"yalnýz çok ama çok dikkat edin" dedi. "Köpek mamasýný insanlar yerse, öldürür."arada birkaç hafta geçti, kadýn aðlayarak bakkala gitti:"ah ahh, kocam öldü." "Demedim mi ben size köpek mamasý yerse ölür diye.." "Köpek mamasý yemekten ölmedi ki... Otomobillerin arkasýndan havlarken ezildi." Günün Sudoku Bulmacasý Endüstri meslek lisesinde okuyan 17 yaþýndaki iki genç, görme engellilerin hayatýný kolaylaþtýracak bir proje yaptý. Sesli komut ve kamera ile çalýþan Navigöz sistemiyle görme engelli vatandaþ, istediði yere tek baþýna ve güvenli bir þekilde ulaþabilecek.onur Yýlmazer (17) ve Kubilay Togaç (17), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu nun (TÜBÝTAK) düzenlediði Ortaöðretim Proje Yarýþmalarý nda Navigöz projesiyle bölge bazýnda derece alarak 2 nci oldu. 400 projeden sadece projenin sergilenmek için seçildiði yarýþmada Togaç ve Yýlmazer in geliþtirdikleri gözlük, görme engellilerin hayatýný kolaylaþtýrarak tek baþlarýna istedikleri yere ulaþabilmelerini saðlýyor. Gözlük üzerinde bulunan kamera sayesinde kullanýcý, çevresindekiler hakkýnda bilgi alýyor. Program tamamen sesli komutlarla çalýþýyor. Görme engelli kullanýcý, tek baþýna kullanabileceði bu sistemle istediði yere gidebiliyor.maltepe Handan Hayrettin Yelkikanat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nde öðrenim gören Onur Yýlmazer ve Kubilay Togaç, görme engellilerin ulaþýmýný kolaylaþtýrmak için bir proje geliþtirdi. Yýlmazer, Görme engelli, programýmýzý açýp sesli olarak gitmek istediði yeri söylüyor. Görme engelli kullanýcý için bir rota çýkarýlýyor. Kiþiye yol tarifi yaparak sesli olarak gitmesi ve dönmesi gereken yerleri söylüyor. Program kamerayla aldýðý görüntüleri iþliyor ve kullanýcýya karþýsýndakiler hakkýnda bilgi veriyor. Örneðin Karþýnýzda bir kiþi var. Karþýnýzda bir tabela var þeklinde kullanýcýya etrafýndakiler hakkýnda bilgi veriyor. bilgisini veriyor. Programýn üç ana kýsmý olduðunu belirten Yýlmazer, Navigasyon programýný Android tabanlý cep telefonundan alýyoruz. Sonra kullanýcýnýn hedefini sesli olarak alýyoruz. Google firmasýnýn konuþmalarýyla iki konum arasýnda rota çýkartýyoruz. Kullanýcýya 5 metre sonra sola dönün, saða dönün tarzýnda sesli komutlar veriyoruz. Ýkinci kýsým görüntü algýlama. Burada kullanýcýnýn takacaðý kameradan görüntü alýyoruz. Bu aldýðýmýz görüntüleri belli algoritmalar kullanarak iþliyoruz ve görüntüdeki nesneleri, yazýlarý ve resimleri buluyoruz. diyor.projelerini geliþtirmek istediklerini belirten Kubilay Togaç ise þunlarý kaydediyor: Görme engelli derneklere baþvurduk. Projemizi onlara da sunacaðýz. Bu þekilde projemizi geliþtirmeyi planlýyoruz. Ýleride programý daha da geliþtirip tüm dünyadaki kullanýcýlarýn kullanabileceði bir hale getirmek istiyoruz. Ailelerinin bu süreçte kendilerini yalnýz býrakmadýklarýný ifade eden ikili, Ailemiz hayýrlý evlat olarak görüyor bizi. Özellikle topluma yararlý bir þeyler yaptýðýmýz için destek aldýk. Onlarýn destekleri olmazsa bu kadar ilerleyemezdik. Ýnsanlarýn dikkatini çekmek ve farkýndalýk oluþturmak istiyoruz. Arkadaþlarýmýza çok vakit ayýramýyoruz. Güzel bir sonuç elde edebilmek için bir þeyleri feda etmek zorundayýz. diye konuþuyor. (CÝHAN) Çocuklarda duruþ bozukluðuna dikkat! 20:00 19:55 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Seksenler Benim Ýçin Üzülme Harun, Niyazi ve Buke, Filiz'i bulur ancak Filiz yalnýzdýr ve Zühre'nin yerini hatýrlamamaktadýr. Bahar, Birgül için kültür merkezi açmak istemektedir ancak Þahin bu isteði önemsemez. Sedrettin, Yýlmaz'a Dilan'ýn mahkeme gününü haber verir ve kýzý öldürmesini ister. Niyazi, Cüneyt'e bu iþleri býrakacaðýný söyler, Cüneyt ise Niyazi'den son bir yardým ister. Harun'larýn evine sosyal hizmetlerden yetkililer geldiði sýrada Cüneyt, Niyazi'yi hiç beklemediði bir durumun içine sokar.oyuncular : Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Eren Hacýsalihoðlu, Ünal Silver Yönetmen : Serkan Birinci Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Türkiye, 3 aydýr nefret dilinin getirdiði toplumsal bir kutuplaþma içinde. Seçimlerin etkisi ve siyasilerin sert söylemleriyle gönüller kýrýldý. Kardeþlik baðlarý zedelendi. Ancak yaralý kalpler, Efendiler Efendisi nin (sas) çaðlarý aþan mesajýyla yeniden tamir oluyor, yaralar sarýlýyor. Hazreti Peygamberimiz in adýný anarak yenilenmek ve kardeþlik baðlarýný tamir etmek için baþlatýlan Herkes O nu Okuyor yarýþmasý için Ýstanbul Þirinevler deki Fatih Koleji ndeyiz. Onun adýnýn getirdiði bu rahmet ikliminden faydalanmak için biz de sýnava girdik. 7 den 77 ye her yaþtan, her kesimden görüþten insan, O nu anmak için bir vesile olan bu sýnavda ter dökmek için sýnýflarý doldurdu. O nu okuyarak gelen herkesin yüzünde sadece Efendimiz le ilgili bilgiler ve O nun hayatýyla ilgili sýnav olmanýn tatlý endiþesi ve heyecaný vardý. Oðlu ve kýzýyla sýnava giren Ali Bey, peygamber sevdalýlarýndan yalnýzca biri. Ülkemiz her ne kadar ateþten günler geçirse de bizim tek ve gerçek gündemimiz Efendimiz. diyor Ali Bey. Kardeþi kardeþe düþman eden siyasiler her gün çýkýp konuþurken biz O nu okuyarak rahatlýyoruz. Özümüzü hatýrlayýp tüm Müslümanlar için dua ediyoruz. diye konuþuyor. Hatice Haným ise her Müslüman ýn Efendiler Efendisi nin güvenli limanýna sýðýnarak huzur bulabileceðini belirtiyor: Biz ailece O nu okuduk. Kýzlarým sýnava girdi. O nu okudukça tüm dertlerimizin O ndan uzaklaþtýkça ortaya çýktýðýný bir kez daha anladýk. Yeniden doðduk, yenilendik. Allah ve Resulü varsa gam yok. Biz ancak O nu anarak insan olduðumuzu anlarýz. O ndan uzaklaþýrsak O na layýk bir ümmet olamayýz. Her görüþ ve kesimden insanýn katýldýðý sýnavlarda kamplaþma ve kutuplaþma yerine kardeþlik ve birliktelik göze çarpýyor. Efendimiz in tanýmladýðý kardeþlik, adeta O ndan asýrlar sonra O nun adýnýn her geçtiði yerde yeniden yeþerip, gönülleri ýsýtýyor. Sýnav bitti. Sýnýflardan çýkan Peygamber sevdalýlarýnýn aðzýndan tek bir söz dökülüyor: Allah ým bizi O nun þefaatine nail eyle. (CÝHAN) 20:00 Kaçak Merve nin itirafý herkesi derinden sarsar. Serhat, Nazmi ve Dadaylý ya hiçbir þey söylemeden ortalýktan kaybolur. Ýsmet Ali Topçuoðlu, kýzýnýn kendisini bunca yýl kandýrdýðýný düþünür ve ona büyük bir ceza verir. Serhat tan haber alamayan Dadaylý ve Nazmi, tam yol ayrýmýna gelmiþken aldýklarý bir yardým 'i ile tekrar bir araya gelir. Serhat tan intikam almak için gün sayan Ertan, sonunda muradýna erer ve Nurgül ile nikâh masasýna oturur. Þimdi sýra Serhat ý da bu evlilikten haberdar etmeye gelmiþtir.oyuncular : Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Þoray Uzun, Vural Çelik Yönetmen : Müfit Can Saçýntý Duman (müzik grubu) Doksanlý yýllarýn baþýnda müzik hayatýna atýlan vokal Kaan Tangöze, öðrenim görmek amacýyla gittiði Seattle'da müzik hayatýna devam etti ve Türkiye'de çýkarmak istediði albüm için parçalar hazýrladý. Kendisi, Ari Barokas ve Yakup Trana'dan oluþan Türkiye'deki grubu Mad Madame ile Seattle ve Los Angeles'da yayýnlanan toplama albümlerde yer aldý. Türkiye'ye döndüðünde Blue Blues Band'de çalan Batuhan Mutlugil'i Mad Madame grubuna dahil etti ve 1999'da Duman kurulmuþ oldu. Ancak Yakup Trana bu gruba dahil olmadý.geliþme Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Barokas, bateride baþta Alen Konakoðlu'dan, sonra Cengiz Baysal'dan oluþan Duman, ilk albümünü çýkartmak için yola koyuldu; ancak grubun henüz bir ismi yoktu. Bunun üzerine grubun ismi "Halimiz Duman" isimli þarkýdan esinlenilerek Duman oldu.duman, 1999'da çýkan ilk albümü Eski Köprünün Altýnda ile müzik piyasasýna giriþ yaptý. Albümün "Köprüaltý", "Hayatý Yaþa" ve "Bebek" parçalarýna klip çekildi. "Bebek" parçasýna klip çekilmeden önce Duman, yaptýðý bir röportajda "Halimiz Duman" parçasýný akustik olarak çaldý ve bu, klip olarak düzenlendi; ancak klip yayýnlanmadý.grup ikinci albümü Belki Alýþman Lazým ile büyük bir çýkýþ yaptý. "Her Þeyi Yak" yorumuyla beðeni toplayan grup, "Oje", "Bu Akþam", "Belki Alýþman Lazým" ve "Her Þeyi Yak" parçalarýna klip çekti.duman severler grubun sahne performansýný yansýtan Konser albümü ve yine NR1 Müzik tarafýndan 2004 yýlýnýn Ekim ayýnda yayýnlanan Türkiye nin ilk müzik DVD si Bu Akþam ile teselli bulmuþlardý. Belki Alýþman Lazým isimli stüdyo albümleri çýktýktan sonra 2.5 yýl kadar yakýn bir aradan sonra 2005'in Haziran aylarýnda Seni Kendime Sakladým adlý 3. stüdyo albümlerini yayýnladýlar ve albümle ayný ismi taþýyan Seni Kendime Sakladým þarkýsýyla çýkýþ yaptýlar. BULGURLU POÐAÇA Malzemeler 1 su bardaðý yoðurt Kibrit kutusu büyüklüðünde yaþ maya 1,5 su bardaðý yað (yarýsý sývý yarýsý margarin) 1 adet yumurta (aký hamura, sarýsý üzerine) Yeteri kadar tuz Aldýðý kadar un Íçi için : 300 gr kýyma 1 adet soðan Yarým su bardaðý ince bulgur Yarým su bardaðý ceviz içi Yarým demet maydanoz Yeteri kadar tuz, karabiber, kýrmýzý biber Yemeðin Tarifi Ýçin hazýrlanýþý : Kýymayý soðanla kavurun. Ýçine suda beklettiðiniz bulguru, ince kýyýlmýþ maydanozu, tuzu, karabiberi ve kýrmýzý biberi ekleyin. 2-3 kere ateþte beraber karýþtýrýn. Ateþten alýn, içine irice kýyýlmýþ ceviz içi ekleyin.hamurun hazýrlanýþý: Derince bir kaba maya ve yoðurt koyup iyice ezin. Tuz, yumurta aký, yað koyup iyice karýþtýrýn. Alabildiði kadar unla yumuþakça bir hamur yapýn. Üzerini örtüp kabarýncaya kadar mayalandýrýn. Mayalandýktan sonra ceviz büyüklüðünde parçalar ayýrýn.ayýrdýðýnýz her parçayý avuç içinde biraz açýn. Hazýrladýðýnýz bulgurlu kýymalý içi koyup kapatýn. Yuvarladýktan sonra tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarýsý sürün.üzerine haþhaþ tohumu veya susam serpip önceden ýsýtýlmýþ 200 derecedeki fýrýnda piþirin. Kapýna geldim ve ben olmaktan vazgeçtim. Sen 'kim o' de yeter ki: Çünkü, kim olmamý istiyorsan o olmaya geldim... (Victor Hugo) 07:00 Haberler 0:00 Kara Gurbet 09:45 Dr Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Adana ya Bir Kýz Geçti Gördün mü? 15:00 Alemin Kralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 19:00 Ana Haber 20:00 Kaçak 23:15 Kurtlar Vadisi Filistin 05:45 Hayat 06:00 Haber Saati 0:00 Yabancý Sinema 09:45 Dr.Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Hayat Dediðin 15:50 Topal Hoca 17:45 Ana Haber 1:45 Hayat Dediðin 19:40 Yedi Bela Hüsnü 21:00 Haber Saati 22:20 Aile Þerefi 0:00 Pepee 0:30 Yeni 1 Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Sev Dedi Gözlerim 16:00 Adýný Feriha Koydum 17:45 Pepee 1:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Benim Ýçin Üzülme 23:15 Dizi 09:00 Doktorum 11:00 Mutfaðým 12:15 Gün Arasý 12:30 Kaynana Gelin Seda ya Gelin 15:00 Evim Þahane 17:00 Arka Sokaklar, 1:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Küçük Aða 23:15 Bir Milyon Canlý Para 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:55 Seksenler 22:55 Böyle Bitmesin 05:00 Belgesel 06:00 Merhaba Yenigün 0:30 Saðlýcakla 10:10 Tv Filmi 11:45 Tv Filmi 13:30 TV Filmi 16:45 Karanlýkta Kalanlar 1:00 Ana Haber 1:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 Baþkan Külcü mazbatasýný aldý 9 Yalçýn Kýlýç'tan Ýskilip'te destek turu 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde yeniden Çorum Belediye Baþkaný seçilen Muzaffer Külcü, mazbatasýný Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Hakim Süreyya Saygýn'dan aldý. Eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve AK Parti'den yeni seçilen belediye meclisi üyeleri ile Adliye Sarayýna gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, burada mazbatasýný Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Hakim Süreyya Saygýn'ýn elinden aldý. Burada kýsa bir açýklama yapan Hakim Süreyya Saygýn, Çorum'un, uygar bir toplum olgunluðunda seçimi atlattýðýný dile getirerek, "Belediye baþkaný seçilen Muzaffer Külcü ve ekibini kutluyorum ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Fedakar bir þekilde görev yapan seçim kurulumuza da ayrýca teþekkür ediyorum" dedi. Baþkan Külcü ve belediye meclisi üyeleri Adliye önünde hatýra fotoðrafý çektirmelerinin ardýndan Beledi binasýna geçti. Fatih AKBAÞ Seçimi kaybeden parti teþkilatlarýna istifa çaðrýsý! Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin mayýs ayý içerisinde yapýlacak olan genel kurulu öncesi ilçe odalara ziyaretlerini sürdüren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ýskilip'te faaliyet gösteren meslek odalarýný ziyaret etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç dün beraberinde Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Yorgancý ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut,Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yakup Torun, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Alaca Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmail Ataç, Alaca Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Duran Ongu, Sungurlu Terziler ve Berberler Odasý Baþkaný Mutlu Karslý ve Sungurlu Kahvecilerve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý ile birlikte Ýskilip'e çýkarma yaptý. Ýskilip'te faaliyet gösteren Ýskilip Esnaf Odasý, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý, Bakkallar ve Bayiler Odasý ile Marangozlar Odasý'ný ziyaret eden Baþkan Yalçýn Kýlýç, birlik ve beraberliði önemine dikkat çekti. Kýlýç, Çorum esnaf ve sanatkarýnýn haklarýnýn korunmasýnda bugüne kadar çalýþtýklarý gibi bundan sonra da azimle çalýþmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr" dedi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Oda Baþkanlarý Ýsmet Uslu, Selami Koçyiðit ve Osman Top da, Yalçýn Kýlýç'a baþarýlar dilediler. Haber Servisi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde milletin AK Parti'ye il merkezinde 72 bin 500 oy vererek yaptýklarý iþlerin mükafatý gibi ödüllendirdiðini söyledi. Mazbatasýný aldýktan sonra Belediye binasýna geçen Baþkan Muzaffer Külcü burada seçimi ve sonuçlarýný deðerlendirdi. Türkiye'de 2013 Mayýs ayýndan itibaren olup bitenin iyi okunmasý gerektiðinin altýný çizen Muzaffer Külcü, "Gezi olaylarý, 17 Aralýk süreci ve sonrasýnda devam eden süreç çok önemlidir. Bu 6 aylýk sürede gördük ki dünün düþmanlarý AK Parti'ye düþmanlýk noktasýnda kuzu sarmasý oldular. Tabi bunlara büyük sermayeyi de eklemek lazým. Yapmak istedikleri þey Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a karþý bir operasyondu ve Cumhurbaþkanlýðý seçimine giden bir sürecide izleyecekti. CHP ve MHP kendi kodlarýný terk ederek AK Parti karþýtý bir poliltikada ayný yolu izlediler. Ýkisi adeta ayný yerde yazýlmýþ metinleri okudular. Elle tutulur hiçbir proje sunmadýlar. Çorum'da da akýllarýna geleni proje olarak açýkladýlar. 6 kez kendi partililerini aldatmýþ bir insaný þehre bir kurtarýcý olarak sundular. Millet ise buna karþýlýðýný sandýktan verdi. MHP ve CHP Ankara'da olduðu gibi Sungurlu'da da gizli ittifaklar yaptýlar. CHP bütün hormonlu oylarýna raðmen bir önceki seçimde aldýðý yüzde 34.4 oyu bu seçimde de aldý. Ayný þekilde MHP'de 2009'da yüzde 11,4 alýrken bu seçimlerde yüzde 11,'i buldu. Bu sonuçlara göre iki partinin yöneticileri de adayalarý baþarýsýz olmuþtur. Teþkilatlarý boþaltýp yeni arkadaþlara kapýlarýný açmalýlar. Bütün bu karmaþýk iliþkilere raðmen seçimde yine saðduyu ve istikrar kazandý" dedi. -"HAÝNCE KAMPANYAYA ÝÇÝMÝZDE KÝ ÝÞBÝRLÝKÇÝLERDE DESTEK VERDÝ"- AK Parti'nin aldýðý oy oranlarýnýn milletin ülke genelinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan memnun olduðunu Çorumlularýn'da kentin yönetilme biçimden memnun olduklarý anlamýna geldiðini ifade eden Külcü, seçimin iki kaybeden tarafý olduðunu söyledi. Kaybedenlerin bir tarafýnda CHP ve MHP'nin diðer tarafýnda ise ülkeyi yönetmeye alýþkýn medya ile sermayenin olduðunu dile getiren Külcü, "Çorum'da ise kimler kaybetti. Çorum siyasetini dizayn etmeye çalýþanlar baþarýsýz oldu. Haince bir kampanya yürütüldü ve içimizde de iþbirlikçi bulmuþlardý. Bunlar ya AK Parti'de onurlu þekilde dururlar yada istifa ederler. Aksi halde yenilenlerle birlikte gidecekler" ifadelerini kullandý. -YSK'YA TEPKÝ- Açýklamasýnda YSK'ya da tepki gösteren Baþkan Külcü, þunlarý söyledi: "YSK bu seçimde iyi sýnav veremedi. Milli iradenin sandýða yansýmasýna engel olacak hatalar yaptý. Çorum'da 6 bin 900 oy geçersiz sayýldý. Daha önce bu rakam çok aþaðýlardaydý. Çorum için çok yüksek bir rakamdýr. Bu hatalar olmasa AK Partinin 2 tane daha belediye meclisi üyesi fazladan seçilmiþ olacaktý." Fatih AKBAÞ Aile Hekimleri ve Aile Saðlýðý elemanlarý damga vergisini geri alacabilecekler Cumhuriyet Anadolu Lisesi konuklarýný Kapadokya'yý gezdirdi Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin Avrupa Birliði Comenius Okul Ortaklýklarý Projesi kapsamýnda Çorum'da misafir ettiði Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden 32 öðretmen ve öðrenci Kapadokya'yý gezdiler.peri bacalarýnýn yoðun olarak bulunduðu bir yer olan Paþabað Vadisi ile baþlayan gezi Avanos antik kenti çanakçömlek yapým atölyeleri, Ürgüp ve Göreme Açýkhava Müzesi gezisi ile devam etti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin proje kapsamýnda Çorum'da bulunan yabancý konuklar proje çalýþmalarýna iki gün daha devam edecekler. Haber Servisi SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Resmi Gazete de yayýnlanan "Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Saðlýk Tesisleri ve Üniversitelere Ait Ýlgili Birimlerin Birlikte Kullanýmý ve Ýþbirliði Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 5.maddesinin 1. fýkrasýnýn a bendinin, 6, 7, ve 11. Maddelerinin" Danýþtay 15. Dairesi'nin Danýþtay 11. Dairesi ile birlikte vermiþ olduðu müþterek kararla iptal edildiðini açýkladý. Böylece Saðlýk Bakanlýðý ve Yüksek Öðretim Kurulu tarafýndan tarih ve 6354 sayýlý kanunun. maddesi ile deðiþtirilen 3359 sayýlý kanunun ek 9. maddesine göre yeni bir yönetmelik çýkarýlýncaya kadar birlikte kullaným yönetmeliðine dayalý olarak yapýlan protokollerin hukuki dayanaðýnýn kalmadýðýný kaydeden Merter Kocatüfek, "Aile Hekimleri ve Aile Saðlýðý elemanlarýndan hizmet sözleþmesi karþýlýðý damga vergisi alýnmasýna dair Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün tarih ve 3795 sayýlý genel yazýsý ile Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn tarih ve 1069 sayýlý yazýsýnýn bildirilmesine iliþkin iþlemin yürütülmesinin durdurulmasý ve iptali için sendikamýz adýna açtýðýmýz davada, Danýþtay 9. Dairesi'nin 2013/202 E sayýlý ve tarihli yürütmeyi durdurma kararý verilmiþtir. Bu karara dayanarak Aile Hekimleri ve Aile Saðlýðý çalýþanlarý kendilerinden alýnan damga vergisinin geri ödenmesini talep edebilirler. Talepleri kabul edilmez ise süresi içerisinde dava açýp kazanabilirler. Örnek dilekçeler þubemizden temin edilebilir" dedi. Yasin YÜCEL

10 10 Rusya yanlýlarý Donetsk te baðýmsýzlýk ilan etti Hazine nakit dengesi 3 ayda 3.4 milyar TL açýk verdi Hazine nakit dengesi 2014 yýlý Mart ayýnda 4 milyar 640 milyon TL, yýlýn ilk 3 ayýnda 3 milyar 395 milyon TL açýk verdi. Mart ayýnda faiz dýþý denge 650 milyon TL açýk, yýlýn ilk 3 ayýnda 6 milyar 73 milyon TL fazla verdi. Hazine Müsteþarlýðý, 2014 yýlý Mart ayý Hazine nakit gerçekleþmelerine iliþkin geçici sonuçlarýný açýkladý. Bu sonuçlara göre, Mart ayýnda nakit bazda toplam 29 milyar 471 milyon TL gelir elde edildi. Mart'ta nakit giderler 35 milyar 557 milyon TL, faiz dýþý giderler 30 milyar 121 milyon TL, faiz giderleri ise 5 milyar 437 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Böylece Mart ayýnda Hazine nakit dengesi 4 milyar 640 milyon TL açýk verirken, faiz dýþý denge ise 650 milyon TL açýk verdi. Mart ayýnda devirli-garantili borç geri dönüþleri 123 milyon TL düzeyindeyken, kur farklarýnda 237 milyon TL azalýþ gerçekleþti. Mart ayýnda, kasa-banka net hesabýnda ise 3 milyar 555 milyon TL azalýþ yaþandý. -YILIN ÝLK 3 AYINDA FAÝZ DIÞI DENGE 6.7 MÝLYAR TL FAZLA VERDÝ- Hazine, 2014 yýlýnýn ilk 3 ayýnda nakit bazda toplam 99 milyar 472 milyon TL gelir elde etti. Ocak-Mart döneminde Hazine nakit giderleri 105 milyar 700 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Bunun 92 milyar 733 milyon TL'sini faiz dýþý giderler, 12 milyar 967 milyon TL'sini faiz giderleri oluþturdu. Hazine nakit dengesi 2014 yýlýnýn ilk 3 ayýnda 3 milyar 395 milyon TL açýk verirken, 6 milyar 73 milyon TL faiz dýþý fazla gerçekleþti. Yýlýn ilk 3 ayýnda devirli-garantili borç geri dönüþleri 21 milyon TL oldu. Kur farklarýndan kaynaklanan 161 milyon TL düzeyinde artýþ yaþanýrken, kasa-banka net hesabý 3 milyar 25 milyon TL arttý. Ukrayna'nýn güney doðu bölgesinde yer alan Donetsk kentinde kamu binalarýný iþgal eden Rusya yanlýsý gruplar baðýmsýzlýk ilan etti. Interfax'ýn bölgeden edindiði bilgiye göre, merkez yönetim binasýnda toplantý yapan grup "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin" kurulduðunu ilan etti. Rusya'ya katýlmak için de 11 Mayýs'ta referanduma gidileceði kaydedildi. Toplantýda alýnan kararda, "Donetsk Halk Cumhuriyeti adýna sadece Yüksek Konsey konuþma hakkýna sahip. Diðer ülkelerle olan iliþkilerimiz ve sonrasýndaki geliþmeler kamuoyu ile tartýþýlarak ve referandumla karar verilecek." denildi. Ukrayna'da 25 Mayýs'ta yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesi Donetsk kentinin Rusya'ya katýlmak için referanduma gideceði kaydedildi. Tarih olarak 11 Mayýs öncesi belirlendi. Donetsk'in baðýmsýzlýk ve Rusya ile birleþme çalýþmalarýna Moskova'dan henüz bir açýklama gelmedi. Gösterilerin baþladýðý Harkov ve diðer kentlerde ise durumun kontrol altýnda olduðu belirtiliyor.'rusya, Ukrayna ya askeri müdahaleye hazýrlanýyor' Kýrým'ýn Rusya Federasyonu'na baðlanmasýnýn ardýndan yükselen tansiyon artarak devam ediyor. Kiev yönetimi Rusya'nýn bölgeye askeri müdahale için hazýrlýk yaptýðýný iddia etti. Ukrayna Baþbakaný Arseniy Yatsenyuk ülkenin doðu bölgesinin istikrarsýz hale getirilmesi için bir planýn uygulamaya konulduðunu iddia etti. Yatsenyuk, "Ukrayna'nýn doðu ve güney bölgesinde yaþayanlara seslenmek istiyorum. Ukrayna karþýtý, Donetsk karþýtý ve Harkov karþýtý bir planýn uygulamaya konduðu açýk. Bu bölgenin istikrarsýzlaþtýrýlmasý ve ordularýn sýnýrý geçerek ülkeye girmeleri. Biz buna izin vermeyeceðiz " dedi. Bölgede yaþayan halkýn bir tek ülkede yaþamak istediðinden emin olduðunu ifade eden Yatsenyuk, Ukrayna Baþbakan Yardýmcýsý Vitali Yarema'nýn Donetsk kentine ve Ýçiþleri Bakaný Arseniy Avakov'un da Harkov kentine gittiðini söyledi.federal yapý zorunlu' Batýlý ülkeler Rusya'ya yönelik yaptýrýmlarýný artýrýrken, Moskova ise Ukrayna'da federal yapýnýn kurulmasý konusunda talebini yineledi. Rusya parlamentosu alt kanadý Duma Uluslar arasý Ýliþkiler Komisyonu Baþkaný Aleksey Puþkov yaptýðý deðerlendirmede, "Dnetsk ve Ukrayna'nýn diðer kentlerinde yaþanan olaylar gösteriyor ki, federal yapý olmadan ülkenin istikrara kavuþmasý mümkün deðil " ifadelerini kullandý. Bankacýlýk sektörü kredi hacmi 1 trilyon 101 milyar TL düzeyinde gerçekleþti. Kredi hacmi 2 Mart 2014 itibarýyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 933 milyon TL artýþ gösterirken, geçen yýlýn ayný dönemine oranla 254 milyar 230 milyon TL arttý. Bireysel kredi kartý harcamalarý bir önceki haftaya göre 49 milyon TL artýþla 7 milyar 590 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Taksitli kredi kartý harcamalarý taksit sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat'a göre yüzde 15 oranýnda gerilemeyle 40 milyar 715 milyon TL oldu. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Haftalýk Bülteni'nde açýkladýðý geçici verilere göre; bankacýlýk sektöründe krediler toplamý (mali kesime verilenler dahil) 2 Mart 2014 itibarýyla 21 Mart haftasýna göre yüzde 0.2 oranýnda, 1 milyar 933 milyon TL tutarýnda artýþla 1 trilyon 99 milyar 253 milyon TL'den 1 trilyon 101 milyar 16 milyon TL'ye yükseldi. Krediler 2013 yýlý sonuna göre yüzde 3.4 oranýnda, 36 milyar 475 milyon TL tutarýnda, 2013 yýlýnýn ayný dönemine göre ise yüzde 30 oranýnda, 254 milyar 230 milyon TL tutarýnda artýþ gösterdi. Hükümet, bugüne kadar uygulamadýðý yasal hükmü uygulamaya hazýrlanýyor. Hükümet ve AK Parti Grubu, Ana Muhalefet Partisi CHP'nin, Meclis'te kabul edilen kanunlarýn iptali için Anayasa Mahkemesi'ne açtýðý davalara bundan sonra görüþ bildirmeye hazýrlanýyor. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluþu hakkýnda 2011'de kabul edilen yasayla, iptali için açýlan davalarda karþý kurumlarýn yani Baþbakanlýk, Meclis Baþkanlýðý ve Ýktidar Partisi de "görüþ bildirir" hükmünü artýk uygulamaya hazýrlanýyor. CHP'nin kanunlarýn iptali için açtýðý davalara artýk Hükümet ve AK Parti Grubu görüþ bildirecek. -HÜKÜMET KENDÝ ÇIKARDIÐI HÜKMÜ UYGULAMAYI UNUTTU- AK Parti, komisyon çalýþmalarý sýrasýnda; Hükümetin hazýrladýðý ve 2011 yýlýnda kabul edilen Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluþu ve Teþkilatý Hakkýndaki Kanunun 39. maddesine, "Ýptal davalarýnda Mahkemece esasýn incelenmesine karar verilmesi hâlinde, dava dilekçesi ile ekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý, Baþbakanlýk ile iptal davasý açmaya yetkili siyasi parti gruplarýna gönderilir. Bu makamlar, iptal davasýyla ilgili yazýlý görüþlerini deðerlendirilmek üzere Mahkemeye Kredi kartýnda taksitli harcamalar geriledi 2 Mart 2014 itibarýyla mali kesim hariç krediler toplamý bir önceki haftaya oranla yüzde 0.1 oranýnda artýþla 1 trilyon 4 milyar 942 milyon TL'den 1 trilyon 5 milyar 797 milyon TL'ye yükseldi. Mali kesim hariç krediler 2013 yýlý sonuna kýyasla 36 milyar 991 milyon TL, 2013 yýlýnýn ayný dönemine kýyasla 234 milyar 655 milyon TL artýþ yaþandý. -TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ 252 MÝLYAR TL- 2 Mart 2014 itibarýyla mali kesim hariç, katýlým bankalarýnýn dahil edildiði tüketici kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.4 oranýnda artýþla 252 milyar 451 milyon TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 1. oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 22.3 oranýnda artýþ gösterdi. -KONUT KREDÝLERÝ MÝLYAR TL- Tüketici kredilerinin daðýlýmý incelendiðinde konut kredileri 2 Mart 2014 itibarýyla 112 milyar 32 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Konut kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.2 oranýnda artarken, 2013 yýlýnýn sonuna oranla yüzde 2 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 22 oranýnda artýþ gösterdi. -TAÞIT KREDÝLERÝ GERÝLEMEYÝ SÜRDÜRDÜ- Taþýt kredileri 2 Mart itibarýyla 21 Mart'a göre 3 milyon TL azalýþla 7 milyar 995 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. 21 Mart itibarýyla taþýt kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 6.6 oranýnda azalýrken, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 0.5 oranýnda artýþ yaþandý. Ýptal davalarý artýk tek taraflý yürümeyecek bildirebilirler" ilgili hükmü koydu. Ancak, bugüne kadar Hükümet ve Baþbakanlýk, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taþýdýðý hiçbir kanuna görüþ bildirmedi. Sadece basýn yoluyla kanun ile ilgili görüþlerini bildirdiler. AK Partili hukukçu milletvekilleri ise, "Yaptýðýmýz kanun Anayasa'ya aykýrý deðil diyoruz. Ama hakkýmýz olmasýna raðmen bunu belgeleri ile Anayasa Mahkemesi'ne niye sunmuyoruz. Bu hükmü bugüne kadar uygulamamýþýz" diyerek hazýrladýklarý bilgi notunu Hükümet üyelerine ve Ak Parti grubuna gönderdiler. -HÜKÜMET VE AK PARTÝ HSYK VE DEMOKRATÝKLEÞME PAKETLERÝNÝ SAVUNMAYA HAZIR- LANIYOR- ANKA'nýn edindiði bilgilere göre; Hükümet ve AK parti Grubu hukukçu milletvekillerinin hazýrladýðý bilgi notunu inceledikten sonra, bugüne kadar uygulamadýklarý "görüþ bildirmeyi" bundan sonra uygulamaya hazýrlanýyorlar. CHP'nin, Demokratikleþme Paketi, HSYK ve Ýnternet ile ilgili yasalarýn iptali için Anayasa Mahkemesine baþvurmuþtu. Þimdi hem Hükümet hem de AK Parti Grubu Meclis'te "evet" oyu kullandýklarý kanunlarýn savunmaya hazýrlanýyor. Artýk Anayasa Mahkemesi'nde açýlan kanunlarla ilgili iptal davalarý tek taraflý yürümeyecek. Esed ten Putin e: Ben Yanukoviç deðilim Suriye lideri Beþþar Esed, Ukrayna'nýn devrik Cumhurbaþkaný Viktor Yanukoviç'le kendisinin benzetilmemesini isteyerek Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'e "Ben Yanukoviç deðilim" mesajý ilettiði kaydedildi.rusya Ýmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti (ÝPPO) Baþkaný, Rusya Sayýþtay eski baþkaný Sergey Stepaþin, Suriye lideri Esed'le Þam'da görüþme sonuçlarýný gazetecilerle paylaþtý. Stepaþin, "Ben Rusya hükümetini, ikili hükümetler arasý komisyonun tekrar oluþturulmasý gerektiði ile ilgili bilgilendirdim." dedi. Suriye liderini iyi bir durumda bulduðunu ifade eden ÝPPO Baþkaný, "Esed sportif formda. Ne yaptýðýný iyi biliyor, bununla ilgili kafasýnda hiçbir kuþku yok. Rusya Devlet Baþkaný Putin'e "Ben Yanukoviç deðilim" mesajýný aktarmamý istedi." þeklinde konuþtu. AKTÝF SAVAÞ YIL SONUNA BÝTER Suriye ile ilgili iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný kaydeden Stepaþin, "Þam'da güvenlik önlemleri düþünülmüþ durumda, barikatlar koyulmuþ. Esed'in iç ekibinde düþmanlarý yok, akrabalarý ilaç ticareti yapmýyor, savaþýyor. Bunu da tüm halk biliyor." dedi.stepaþin Esed'in kendisine yýl sonuna kadar Suriye'de savaþýn aktif aþamasýnýn sona ereceðini söylediðini ifade etti. Stepaþin, "Ben askeri çatýþmalarýn nereye gittiðini sordum. Kendisi yýl sonuna kadar aktif aþamasýnýn sona ereceðini söyledi " dedi. Stepaþin Esed'in Lazkiye'ye yönelik saldýrý beklediklerini, hedefin kimyasal silahlarýn tamamýnýn çýkartýlmasýný engelleyerek ABD'nin bölgeye askeri müdahalesi için fýrsat oluþturulmaya çalýþýldýðýný iddia ettiðini de aktardý.

11 SPOR 11 Rumi Ispanak Ispanak: 2 maçý da kazanmak zorundayýz Çorumspor Kulüp Baþkaný Rumi Ispanak, Bartýnspor maçýnýn ardýndan yaptýðý deðerlendirmede, Bartýnspor maçýndan puan beklediklerini ancak bunu baþaramadýklarýný belirterek kalan iki maçlarýný kazanmaktan baþka çarelerinin olmadýðýný söyledi. Ispanak "Bartýnspor maçýnda puan veya puanlar bekliyorduk. Maalesef güçlü rakibimiz karþýsýnda puan almayý baþaramadýk. Rakibimiz Ýskilip Belediyespor'un Kýrþehirspor maçýndan 3 puan almasý ile iþimiz tamamen zorlaþtý. Biz kalan iki maçýmýzda da mutlak galibiyet çýkarmak zorundayýz. Ýskilip Belediyespor'unda kalan iki maçýnda kayýp yaþamasýný bekleyeceðiz. Ýþin doðrusu ipler artýk rakibimizin elinde onlarýnda puan kaybý yaþamasý gerekiyor. Artýk önümüzde kalan iki maçýmýza odaklanmamýz gerekiyor. Önce bu hafta Gölbaþý Belediyespor'u yenmek ardýndan iþi son maça býrakmak istiyoruz. Biz Çorumspor olarak kümede kalma mücadelemizi sonuna kadar vermek istiyoruz." Dedi. ADNAN YALÇIN Nihat Armutçu Armutçu: Çok mutluyuz Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu Kýrþehirspor maçýndan alýnan 3 puandan dolayý çok mutlu olduðunu söyledi. Ligin bitimine iki hafta kala Çorumspor ile puan farkýný üçe çýkarmaktan dolayý çok mutlu olduðunu belirten Armutçu " Yeþil Kýrþehirspor karþýlaþmasýndan aldýðýmýz üç puan için çok mutluyum. Alýnan 3 puanla Çorumspor ile puan farkýný yeniden üçe çýkardýk. Ýkili averaj sisteminde de bizim üstünlüðümüz bize ayrýca moral veriyor. Ýnþallah kalan iki maçýmýzý da ayný ciddiyette oynayarak kazanmak istiyoruz. Kýrþehir karþýlaþmasýnda takdir edilecek mücadele gösteren futbolcularýma ve bizleri tribünlere gelerek destekleyen herkese çok teþekkür ediyorum Bu maçta Ýskilip'in nasýl bütünleþtiðini görmek çok sevindirici. Ýnþallah bu desteklerin karþýlýðýný ligde kalarak vereceðiz." Dedi. ADNAN YALÇIN Ýskilip Belediyespor puan farkýný 3'e çýkardý KURUMLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI Polis Haftasý 5, Kurumlar Voleybol Turnuvasýnda yarý final eþleþmeleri belli oldu. Ýkinci tur F grubunda yarý finali garantileyen iki takým Osmancýk Milli Eðitim ile Ýl Halk Saðlýðý takýmlarý birincilik ikincilik maçýna çýktýlar. Oldukça zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrýlan Osmancýk Milli Eðitim gruptan birinci çýkarken, Ýl Halk Saðlýðý ise ikinci olarak yarý finale yükseldi. Dün gece oynanan yarý final ilk maçýnda Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü ile Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü takýmlarý saat 19.00'da karþýlaþtýlar. Saat 20.30'da baþlayan ikinci yarý final maçýnda ise Ýl Halk Saðlýðý ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü takýmlarý finale yükselmek için karþýlaþtýlar. Yarý finalde dün oynanan maçlarýný kaybeden takýmlar bu akþam saat 1.00'de üçüncülük dördüncülük maçýnda karþýlaþýrken kazanan takýmlar ise bu yýlýn þampiyonluðu için saat 19.30'da finalde mücadele edecekler. Final maçýnýn ardýndan kupa töreni düzenlenecek. Emniyet Müdürlüðü: 3 - Mecitözü Belediyesi: 0 SALON: Atatürk ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ: Mehmet, Süleyman, Hasan, Osman, Mehmet Çerman, Mehmet Uyanýk, Erol, Sefa, Ömür MECÝTÖZÜ BELEDÝYESÝ: Mustafa Keskiner, Birol, Bekir, Ata, Cesur, Mustafa Karakurt, Mesut, Akýn, Çaðdaþ, Umut. SETLER: 1.SET:25-10, 2.SET:25-14, 3.SET:25-17 Osmancýk Milli Eðitim: 3 Ýl Halk Saðlýk Müdürlüðü: 2 SALON: Atatürk OSMANCIK MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜ- DÜRLÜÐÜ: Barýþ, Kenan, Ebuzer, Ali Kemal, Barýþ Aydýn, Mehmet Ýsmet, Ýsmail, Ümit, Kenan ÝL HALK SAÐLIÐI : Ýbrahim, Mustafa, Hakan, Emircan, Ozan, Mikail, Serhat, Tahsin, Arkýn, Bünyamin. SETLER: 1.SET:25-23, 2.SET:13-25, 3.SET:25-21, 4.SET:21-25, 5.SET:15-11 Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'da. Haftayý 3 puanla kapatan Ýskilip Belediyespor, Çorumspor ile aradaki puan farkýný tekrar 3'e çýkararak küme düþme mücadelesinde rahatlarken, Çorumspor sýkýntýya girdi. Kümede kalma adýna amansýz bir mücadeleye giriþen Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor 15'er puanla haftaya girdi. Çorumspor, Bartýnspor deplasmanýndan 2-0'lýk maðlubiyetle 15 puanda kalýrken, Ýskilip Belediyespor evinde Yeþil Kýþehirspor'u 2-1 yenerek haftayý 1 puanda tamamladý. Grubun zirvesinde ise sýký bir mücadele izlenirken lider Etimesgut Belediyespor 52 puanla haftayý zirvede kapattý. Haftaya üçüncü sýrada giren Sincan Belediyespor ise deplasmandan 3 puan çýkararak Yeþil Kýrþehirspor'un puansýz kapattýðý haftada lig ikinciliðine yükseldi. Temsilcilerimizden Çorumspor. haftasonunda yine alt sýradan kurtulamazken, Ýskilip Belediyespor puanýný 1'e yükselterek bir basamak üst sýrada haftayý tamamladý. Ligin 25. Haftasýnda Çorumspor evinde Gölbaþý Belediyespor'u konuk ederken Ýskilip Belediyespor ise deplasmanda Sincan Belediyespor önünde puan mücadelesi verecek. ADNAN YALÇIN Toplu Sonuçlar Bartýnspor - Çorumspor : 2-0 Ýskilip Bld - Yeþil Kýrþehirspor : 2-1 Etimesgut Bld - Aksaray Bld : 2-0 Gölbaþý Bld - Kýrýkkalespor : 3-1 Kastamonu - Baðlum Bld : 0-6 Nevþehirspor - Sincan Bld : 1-2 Safranbolu - Tosya Bld : 3-7 Takýmlar Etimesgut Bld Sincan Bld Yeþil Kýrþehirspor Bartýnspor Baðlum Bld. Gölbaþý Belediye Nevþehirspor Tosya Bld Kýrýkkalespor Aksaray Bld Ýskilip Bld Kastamonuspor Çorumspor Safranboluspor Puan Durumu O G B M A Y P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Çorumspor - Gölbaþý Bld Sincan Bld - Ýskilip Bld Aksaray Bld - Baðlum Bld Etimesgut Bld - Safranbolu Kýrýkkale - Nevþehir Tosya Bld - Bartýnspor Kýrþehirspor - Kastamonu Passolig ile Elektronik Bilet (e-bilet) devri baþlýyor Nisan ayýyla birlikte Türk Futbolunda elektronik bilet uygulamasýna geçiliyor. Stadyum giriþleri artýk sadece Passolig Kartlar ile gerçekleþecek. Passolig'le birlikte kaðýt bilet devri kapanýyor sayýlý Sporda Þiddet ve Düzensizliði Önleme Kanunu'nun getirdiði E-Bilet projesi kapsamýnda bir yenilik olan Passolig kart; stadyumlara giriþi saðlayan ve kiþiye özel bir sportif kimlik kartý olmanýn yaný sýra, alýþveriþ ve ulaþým baþta olmak üzere günlük hayatýn birçok alanýnda kullanýlabilecek. HAYATIMIZA YENÝ BÝR RENK: PASSOLÝG 7'den 77'ye, genç, yaþlý, kadýn, erkek demeden toplumun her kesiminden insanlarýn aileleriyle birlikte, güvenli bir þekilde futbol müsabakalarýný izleyebilmesinin önü Passolig Kart'la açýlýyor. Kartlandýrmanýn baþlamasýyla basýlý bilet derdi sona erecek, biletler yýrtýlmayacak, kaybolmayacak. Elektronik biletler Passolig Kartlara yüklenecek ve maçlara çok daha hýzlý bir þekilde, uzun kuyruklarda beklemeden girmek mümkün hale gelecek. Passolig Kart, futbol tutkunlarýna tek bir kartta pekçok kartýn saðladýðý faydayý sunacak. Maç bileti Banka kartý... Kredi Kartý Kulüp taraftar kartý Anlaþmalý þehirlerde Ulaþým kartý... Ve Maðaza indirim kartý... Artýk hepsi tek bir kartta bir araya geliyor. Taraftar harcamalarýný bu kartla yapýyor, puanlarý bu kartla topluyor, Türkiye'nin en büyük markalarýndan akýllara durgunluk veren indirimleri bu kartla kazanýyor. Bu kartla hem Türk futbolu, hem kulüpler ve hem de taraftarýn kendisi kazanýyor. SÝSTEM NASIL ÇALIÞACAK? Artýk maçlara girmek isteyen taraftarlar internet sitesi veya özel satýþ noktalarýndan PASSOLÝG kartlarýný alacak. PASSOLÝG kartlarý kiþiye özel olacak ve satýn alýnan elektronik maç biletleri bu kartlara yüklenecek. Taraftarlar kartlarýný stadyum kapýlarýnda bulunan elektronik okuyuculara okutarak içeri daha hýzlý girebilecekler ve kendi koltuklarýnda oturabilecekler. KARTIMIZI NASIL ALACAÐIZ? Passolig kartlar ister internetten, ister cep telefonundan girip kolayca alýnabilecek. Sporseverlerin kartlarýný alabilmeleri için, baþvuru formunu doldurup, fotoðraflarýný yükleyip, ödemeyi gerçekleþtirmeleri yeterli. Sonrasýnda Passolig kartlar isteyene kurye ile adresine gönderildiði gibi, isteyene de stadyum giþeleri ya da belirli PTT þubelerinden teslim edilebilecek. Bu sezon alýnacak olan Passolig elektronik kartlar sezonu sonuna kadar geçerli olacaktýr. MAÇ BÝLETÝMÝZÝ NASIL ALACAÐIZ? 14 Nisan 2014 tarihinden itibaren Elektronik Kart sahibi olmayanlara maç bileti satýþý yapýlmayacaktýr. Bu tarihten itibaren bilet satýn almak isteyen taraftarlarýn öncelikle Passolig kart almalarý gerekmektedir. Passolig Kart sahibi olan taraftarlar ister passo.com.tr bilet sitesi üzerinden, ister giþeden isterlerse de Türkiye genelindeki binlerce noktadan kartlarýna maç bileti yükleyebilecek. Kombine bilet sahipleri de Passolig kart sahibi olmalarýyla birlikte, maçlarý kartlarýna tanýmlayacak. Satýn alýnan maçýn bilgisi, tüm detaylarýyla kart sahibinin e-posta adresi ile paylaþýlacak, cep telefonuna mesaj olarak iletilecek. Ayrýca kart sahipleri stadyumlarda, maç günleri konumlandýrýlacak el terminalleri aracýlýðýyla bilet bilgilerinin yazýlý çýktýsýný alabilecek. Kýsacasý, Passolig kart sahipleri yükledikleri maça iliþkin her türlü detaylý bilgiye (koltuk no, maç saati, maçýn oynanacaðý tarih, maçýn oynanacaðý stadyum vs...) rahatlýkla ulaþabilecek. KOMBÝNE KART SAHÝPLERÝ NE YAPACAK? Kombine kart sahipleri sezon sonuna kadar mevcut kombine kartlarýyla statlara giriþ yapabileceklerdir sezonu için kombine kart almak isteyen taraftarlarýn Passolig Elektronik Kart sahibi olmalarý gerekmektedir.

12 Güvenç Kurtar Sandýklý'da Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta play-off mücadelesi veren Elibol Sandýklýspor, teknik direktörlük görevine Güvenç Kurtar'ý getirdi. Süper Lig'de birçok takýmýn teknik adamlýðýný yapan Güvenç Kurtar Elibol Sandýklýspor ile 1.5 yýllýk anlaþma yaptý. Selim Özer ile sezona baþlayan Elibol Sandýklýspor, Murat Bölükbaþý ile yollarý ayýrarak dün tecrübeli teknik adam Güvenç Kurtar ile sözleþme imzaladý. Dünden itibaren takýma ilk antrenmaný yaptýran Kurtar'la Elibol Sandýklý büyük bir hava yakaladýðý öðrenildi. Altýndað: Kazanmaktan baþka bir þey düþünmüyoruz Belediyespor puan için gitti Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ilk beþ hedefini kovalayan Çorum Belediyespor bugün Yavuz Selim Stadý'nda lider Düzyurstpor'a konuk olacak. Kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýda Çorum'da oynanan maçta lider Düzyurstpor'u 2-0 maðlup etmiþti. Bugün Yavuz Selim Stadý'nda saat 14.30'da oynanacak olan Düzyurtspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki karþýlaþmayý Uþak Bölgesi hakemlerinden Veli Karakaya yönetecek. Belediyespor lig sýralamasýnda 49 puanla dördüncü sýrada yer alýrken, Düzyurstpor 54 puanla zirvede yer alýyor. Geçtiðimiz hafta arasýnda son dakika golüyle kazanýlan Elazýð Belediyespor maçýnda alýnan 3 puanla yarýþa devam diyen Belediyespor'da sakat olan Murathan Buruþ ve sarý kart cezalýsý kaleci Çaðrý oynayamayacak. Ýlk 5 hedefi adýna puan umudu ile Trabzon'a giden Çorum Belediyespor'un þu onbir ile çýkmasý bekleniliyor: Utku, Osman Bodur, Nedim, Yakup, Ýmam, Buðra, Eray, Furkan, Ender, Murat, Emir. ADNAN YALÇIN Ýþitme engeliler takýmýmýz gol oldu yaðdý Çorum Belediyespor'un yeni sözleþme imzaladýðý Teknik Direktörü Mustafa Altýndað, bugün oynayacaklarý Düzyurtspor maçýnda kesinlikle 3 puan beklediklerini söyledi. Teknik adam, hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda alýnan sonuçlara bakýldýðýnda ilk beþ hedefi için yarýþan çok sayýda takým olduðunu ve her takým için maçlarýn final niteliðine büründüðünü belirterek 'Ligde yarýþ iyice kýzýþtý þampiyonluk ve ilk beþ için dokuzuncu sýradaki takýma kadar herkesin þansý bulunuyor. Her hafta bu nedenle farklý sonuçlar çýkýyor ve herkes birbirini yenebiliyor. Düzyurtspor maçýnýn bizim için ayrý bir önemi oldu. Biz bu maçý kazanýrsak þampiyonluk potasýna gireceðiz. Bunu bilerek hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Kazanmaktan baþka bir þey düþünmüyoruz. Hazýrlýklarda takým içinde gördüðüm manzara beni umutlandýrdý. Futbolcu kalitemiz üst düzeyde gerçek futbollarýný oynadýklarýnda bu maçtan 3 puanla döneriz. Rakibimiz düþüþ içinde bunu da deðerlendirmemiz gerekiyor. Onlarda bizi yenerek düþüþe son vermek isteyecek. Zor bir karþýlaþma olacak ancak biz kazanamaya daha yakýnýz bunun içinde elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. " dedi. Mustafa Altýndað Düzyurtspor pusuda Dursun Uðral görücüye çýkýyor Çorum C Klasman Basketbol hakem adayý Dursun Uðral'a kritik görev. Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi önümüzdeki yýl klasman adayý gösterilen Dursun Uðral'a 9-13 Nisan tarihlerinde Rize'de yapýlacak yýldýz erkekler Anadolu Þampiyonasý'nda görev verdi. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen, Dursun Uðral'ýn bu grup maçlarýnda göstereceði performansa göre klasman sýnavlarýna girmeye hak kazanacaðýný söyledi. Grup maçlarýnda Federasyon Temsilcisi olarak Rize'den Sabri Terzi, eðitmen olarak Murat Turan ile birlikte hakem olarakta ilimizden Dursun Uðral, Samsun'dan Nihat Çetin, Erzurum'dan Buðra Çaðatay Savaþ, Kars'tan M. Rasim Aksungur, Sivas'dan Ýlker Erbek, Muþ'dan Muhammet Zana Keskeç, Van'dan Ahmet Oðuzhan ve Kýrýkkale'den Ahmet Atasay görev yapacak. ADNAN YALÇIN Ýþitme Engelliler 2. liginde Çorum takýmý Keçiören Ýþitme Engelliler takýmýný deplasmanda 16-0 yenerek gruptaki liderliðini sürdürdü. Ligde ilk iki maçýnda topladýðý 4 puanla üçüncü haftaya lider giren Çorum Ýþitme Engelliler takýmý üçüncü hafta maçýnda pazar günü Ankara Keçiören Ýþitme Engelliler takýmý ile Mamak Türközü sahasýnda karþýlaþtý. Gruptaki ilk maçýna çýkmadýðý için hükmen maðlup sayýlan Keçiören Ýþitme Engelliler karþýsýnda adeta tek kale maç yapan Çorum Ýþitme Engelliler rakibi önünde 16-0 gibi farklý skorla galip ayrýlarak üçüncü maçýnda ikinci galibiyetini alarak 7 puanla liderliðini sürdürdü. Çorum Ýþitme Engelliler ligde ilk maçýnda Düzce Ýþitme Engelliler deplasmanýndan 4-4'lük beraberlikle dönerken ikinci maçýnda ise sahasýnda Samsun 19 Mayýs Ýþitme Engelliler takýmýný 1-0 yenmiþ ve üç puanýn sahibi olmuþtu. Çorum takýmý üçüncü maçýný farklý kazanarak grupta liderliðini devam ettirdi. SPOR SERVÝSÝ Ömer Ortakudaþ Turuncu-Beyazlýlar, sahasýnda konuk edeceði Çorum Belediyespor'u gözüne kestirdi. Düzyurtspor Teknik Direktörü Ömer Ortakudaþ, "Üç haftadýr cebimizden yedik ama pes etmedik. Artýk bu kötü gidiþimize dur demenin vakti geldi. Þampiyon olmak istiyorsak kazanmalýyýz" dedi GALÝBÝYET ÝSTÝYORUZ Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta lider durumda bulunan Düzyurtspor, yarýn kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceði Çorum Belediyespor maçý öncesi hazýrlýklarýný son aþamaya getirirken, teknik direktör Ömer Ortakudaþ, ligin 30. hafta mücadelesinde sahasýnda karþýlaþacaklarý Çorum Belediyespor engelini aþarak, kötü gidiþatlarýna dur demek istediklerini belirtti. Ortakudaþ, ligde þampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinden galip ayrýlan taraf olmak istediklerini belirterek, saha ve seyirci avantajýný da kullanarak, sahadan galip ayrýlmak istediklerini belirtti. ÝYÝ HAZIRLANDIK Son üç maçtan puan alamadýklarýný belirten Ortakudaþ, "Üç haftadýr cebimizden yedik ama pes etmedik. Artýk bu kötü gidiþimize dur demenin vakti geldi. Þampiyon olmak istiyorsak kazanmalýyýz. Maça hem beden hem de kafa olarak iyi hazýrlandýk. Kafamýzda, kazanmaktan baþka bir þey yok. Maça son saniyesine kadar asýlacaðýz. Doksan dakikada sahanýn hemen her yerinde olacaðýz. Baskýlý oynayýp, pozisyonlar arayacaðýz. Karþýlaþmada olasý hakem hatalarý ile karþýlaþmazsak kazanan taraf oluruz" dedi. PATLAMA BEKLÝYORUM Ortakudaþ, yönetim, teknik kadro, taraftar ve futbolcular olarak maça hazýr olduklarýný, santrforlarýnýn iyileþmesi ile rahatladýklarýný ve sezon baþýndan beri ilk defa tam kadro ile sahada olacaklarýný anlatarak, "Yaklaþýk 6-7 haftadýr tek santrafor ile oynuyorduk. Sistem üzerinde zorlanmalar yaþýyorduk. Þimdi kadromda sakat olan santraforlarýmýzýn hepsi iyileþti ve bu hafta sahada olacaklar. Beni bu kadar güçlü konuþturan forvet oyuncularýmýn iyileþmesidir. Takýmýmdan bu hafta patlama bekliyorum. Rakiplerimizin de kaybetmesi ile puan farkýný büyütmek istiyoruz" þeklinde konuþtu. ADNAN YALÇIN Düzyurtspor maçýnýn hakemi Veli Karakaya Veli Karakaya Çorum Belediyespor'un bugün Düzyurtspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hakemi Uþak bölgesi genç hakemlerinden Veli Karakaya. MHK'den yapýlan açýklamaya göre salý günü saat 14.30'da Trabzon Yavuz Selim Stadý'nda oynanacak Düzyurtspor ile Çorum Belediyespor maçýný yönetecek Veli Karakaya ilk kez bir Çorum takýmýnýn maçýnda düdük çalacak. Maçta Karakaya'nýn yardýmcýlýklarýný ise Denizli'den Serkan Gülçer ve Mehmet Öztan yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Uþak'tan Serkan Metin. ADNAN YALÇIN

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı