2015'te hayat pahalýlýðý yok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015'te hayat pahalýlýðý yok!"

Transkript

1 Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4747 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ADANMIÞ KURBANLIK KOYUN MUYUZ? 2. sayfada Hükümetten kamu görevlilerine yeni yýl armaðaný... Kamu görevlileri ile emekli olan kamu görevlilerine uygulanan "Hayat Pahalýlýðý Ödeneði Hakký" 2015 yýlý için kaldýrýldý... Yasa gücünde kararname düzenleyen Bakanlar Kurulu, kararnamenin gerekçesini de þöyle açýkladý: Ekonomik koþullar ve bütçe imkanlarýndaki zorunluluðun, ivediliðin dikkate alýnmasý 'te hayat pahalýlýðý yok! Yeni düzenleme ile ilgili olarak Maliye Bakaný Zeren Mungan, kamudan maaþ alanlara hayat pahalýlýðý daðýtýmýnýn eþit miktarlarda yapýlacaðýný belirtti ve bu sayede ülkedeki alt gruplarýn alacaklarý ek gelirin etkisinin artmýþ olacaðýný söyledi... Mungan: Bakanlar Kurulu kararýyla Tüketici Fiyatlarý Endeksi'ndeki artýþa göre adaletli daðýtým yapmak, refah seviyesini dengelemek ve bunu alt gelir gruplarýna da yansýtmak için bu uygulama yapýlýyor sayfada Asker de karýþtý... Albay Fatih Yarýmbaþ Doðuþ Derya'nýn meclisteki konuþmasýný kýnadý sayfada

2 16 YAÞINDAKÝ GENCÝN 4 HIRSIZLIK OLAYI DAHA SAPTANDI Þener LEVENT Açý Gazimaðusa'da hýrsýzlýk yaptýðý gerekçesiyle tutuklanan 16 yaþýndaki isminin baþ harfleri O.T.(E) olan bir kiþinin, 4 hýrsýzlýk olayýna daha karýþtýðý tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre, 21 Aralýk'ta Gazimaðusa'da Güzler Ýþletmeleri LTD isimli iþ yerinden 225 TL çaldýðý gerekçesiyle tutuklanan O.T.'nin, yapýlan ileri soruþturmada Aralýk tarihleri arasýnda Mahmut Çam'a ait Mahony Hair Port isimli iþ yerinden 1 adet cep telefonu, Ozan Acar'ýn sorumluluðunda bulunan "MNG Kargo" isimli iþ yerinden 75 TL, Caner Kalaycý'ya ait De Lavin isimli iþyerinden 425 TL ve Nazif Dinç'e ait Tatlý Hayat isimli iþyerinden 150 TL çaldýðý tespit edildi. Soruþturma devam ediyor. ADANMIÞ KURBANLIK KOYUN MUYUZ? RAÝF DENKTAÞ ANILACAK Merhum Rauf Raif Denktaþ'ýn genç yaþta trafik kazasý sonucunda hayatýný kaybeden oðlu, eski milletvekili, öðretim üyesi, müzisyen Raif Rauf Denktaþ, ölümünün 29. yýldönümü olan Cuma günü anýlacak. Raif Denktaþ için saat 11.00'de Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda anma töreni gerçekleþtirilecek. DOÐANCI'DA KÖY KADIN KURSU BÝNASI AÇILDI Doðancý'da Köy Kadýn Kursu binasý hizmete açýldý. Doðancý Köy Kooperatifi tarafýndan kurulan Köy Kadýn Kursu Binasý'nýn açýlýþýna Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, bazý milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamý Doðan Baðkur ile Lefke Belediye Baþkaný Aziz Kaya da katýldý. TALAT MANÝSA'DA KONFERANS VERDÝ Mehmet Ali Talat, Akhisar Genç Ýþ Adamlarý Derneði'nce (AKGÝAD) Akhisar Belediyesi Gölet Tesisleri'nde düzenlenen "Tarih Perspektifinde Kýbrýs ve Türkiye Ýliþkileri" konulu konferansta yaptýðý konuþmada, 21 Aralýk 1963 yýlýnda Kýbrýs'ta sorununun baþlangýcý olarak kabul edilen "Kanlý Noel" olayýnýn üzerinden 51 yýl geçtiðini belirterek, sorununun bu süreçte geldiði noktayý anlattý. Adada Türkleri hedef alan çatýþmalarýn 1974 yýlýnda Türkiye'nin yaptýðý Barýþ Harekatý ile son bulduðunu ve Kýbrýslý Türkler için can güvenliði sorununun ortadan kalktýðýný belirten Talat, ancak geçen süreçte Kýbrýslý Türklerin dünyada bir aktör olarak yer almasýnýn gerçekleþemediðini söyledi. PAKÝSTAN OKUL BASKININDAKÝ ÖLÜ SAYISI 150 Pakistan'ýn Peþaver kentindeki bir okula düzenlenen terör saldýrýsýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsýnýn 150'ye yükseldiði bildirildi. Ordu Sözcülüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, askeri hastanede tedavi gören 18 yaþýndaki Muhammet Ýbrar Zahid adlý öðrencinin hayatýný yitirmesiyle ölü sayýsýnýn 150'ye yükseldiði belirtildi. Okul baskýnýnda 142 kiþinin yaralandýðý belirtilen açýklamada, yaralýlardan büyük bölümünün taburcu edildiði, aðýr yaralý 29 kiþinin ise halen tedavi altýnda olduðu ifade edildi. BENGÜ ÞONYA TOPRAÐA VERÝLDÝ Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) eski Genel Sekreteri Bengü Þonya dün Ýsmail Safa Camisi'nde kýlýnan öðle namazýndan sonra Lefkoþa Kabristanlýðý'nda topraða verildi. Þonya'nýn cenaze törenine; Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, bazý bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, ailesi ve sevenleri katýldý. Uzun süredir kanser tedavisi gören Þonya, önceki sabah hayatýný kaybetmiþti. NARENCÝYECÝLER YARIN EYLEM YAPACAK Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði, ürün bedellerinin ödenmediði gerekçesiyle Perþembe günü Lefkoþa'da eylem gerçekleþtireceðini açýkladý. Birlik Baþkaný Ali Alioðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun ürün bedellerinin 15 Aralýk'ta ödeneceði yönünde Birlik yetkililerine, Meclis önünde eylem yaptýklarý 20 Kasým'da söz verdiðini, ardýndan ödemeyi yapabilmek için Baþbakan'ýn Birlik yetkililerinden 10 günlük ek süre istediðini ancak verilen söz konusu taahhütlere raðmen ödemelerin yapýlmadýðýný ifade ederek "(Baþbakan) iki kez verdiði sözü tutmamýþ ve üreticilerimizi yeni yýla parasýz, pulsuz çoluk çocuða mahçup ve çaresiz girmeyi uygun görmüþtür" dedi. Açýklamada, Birliðin 25 Aralýk Perþembe günü Lefkoþa'da araçlý eylem planladýðý, bunun için Güzelyurt'tan saat 10.00'da araçlarýn harekete geçmesinin öngörüldüðü belirtildi. Alioðlu, üreticilerin haklarýný alýncaya kadar eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini de söyledi. Çiziktir di Çiziktirdi Rus televizyonu bir haber verdi... Irak ve Suriye'nin önemli bir bölümünü hala elinde tutan IÞÝD organ ticareti yapýyormuþ... Yani ellerindeki esirlerin organlarýný alýp satýyorlar... Özellikle gençler ve çocuklardan... Bu operasyonlar için de doktorlara yýlda iki milyon dolar ödüyorlarmýþ... IÞÝD'in yapmadýðý pislik kalmadý dünyada... Kafa kesti... Tecavüz etti... Köle pazarlarý kurdu... Kadýnlarý seks kölesi yaptý ve sattý... IÞÝD Tayyip Erdoðan'ýn cihatçý müttefiki... Türkiye'de IÞÝD'e karþý eylem yapanlar polis dayaðý yer... IÞÝD'i insanlýðýn baþýna bela eden de Amerika ile batýlý müttefikleri oldu... Suriye'de üçyüz bin ölü ve dört milyonu aþkýn mülteci onlarýn eseri... Kan dökümünün ve vahþetin uzun yýllar dinmeyeceði Irak ve Libya da onlarýn eseri... Onlarýn bölgedeki taþeronluðunu yapan Türkiye'nin ise bu kan deryasýndaki rolü çok büyük... Kýbrýs'ýn kuzeyindeki yönetim Türkiye'nin alt yönetimi... Alt yönetim ne demek? Talimatlarý üstten alan yönetim demek... Bu yönetimde alýnan kararlar üstten gelen talimatlara göre alýnýr... Türkiyeli bir yetkili "Biz KKTC'deki yönetimden çok memnunuz" derse, bilin ki talimatlar eksiksiz uygulanýyor... Mesela Doðuþ Derya'nýn Türk askerine tecavüzcü dediði için ille de özür dilemesini talep eden TBMM Amiri Ömer Faruk Öz ne diyor: -Biz Sibel Haným'dan da, bugünkü CTP hükümetinden çok memnunuz... Demek ki herþey yolunda... Sadakat tamam... Ýþte bizim þu alt yönetim bir de terör örgütleri listesi belirler zaman zaman... Geçtiðimiz günlerde de oturmuþlar ve belirlemiþler yine... Ne var listelerinde? IÞÝD var mý? Yok! El-Nusra var mý? Yok! Somali'de genç kýzlarý kaçýrýp satan El-Þabab var mý? Yok! En az IÞÝD kadar tehlikeli olan Nijerya'daki Boko Haram var mý? Yok! E, nasýl bir terör örgütü listesi bu o zaman? Günümüzün en korkunç ve en acýmasýz terör örgütleri bunlar... Alt yönetim üst yönetime danýþmadan bu listeyi yapmýþ olabilir mi? Ne mümkün... Yukarýda saydýðým 'cihatçý' ve þeriatçý terör örgütlerinin hepsi de Tayyip Erdoðan sempatizaný... Hele de IÞÝD ve El-Nusra... TC hükümeti bunlarla aþna fiþneyse, onun alt yönetimi onlarý terörist ilan edebilir mi? IÞÝD veya El-Nusra'nýn bir gün Kýbrýs'ta da ortaya çýkmasý þaþýrtmasýn kimseyi... Dibimizdeki nükleer santral kadar büyük bir tehlike... Türkiye onlarýn yanýnda olduðuna göre hepimiz de tehlikedeyiz burada... Ben þimdi bile aramýzda olmadýklaýrndan emin deðilim... Henüz herhangi bir eyleme giriþmemiþ olabilirler, ancak her an herþey mümkün... Mersin'deki nükleer santral bir bela... IÞÝD bir bela... Türkiye acaba kökten ve toptan bitirmeye mi karar verdi Kýbrýs iþini? Nasýlsa buradaki insana deðer vermiyor... "Adada bir tek Türk kalmasa da Kýbrýs'ý býrakmayýz" diyor... Biz de oturmuþ, hala Türk askeri tecavüzcü mü, deðil mi diye tartýþýyoruz... Hem de tecavüzü resmen belgelenmiþ ikiyüz Rum kadýný varken... Enayi miyiz, adanmýþ kurbanlýk koyun muyuz yoksa?

3 AFRÝKA dan mektup... YILA RAHME VE DOÐUÞ DAMGASINI VURDU Bu yýlý da devirmeye çok az kaldý... Göz açýp kapayana kadar yeni milenyumda 14 yýl geçti 'e giriyoruz... Yeni yýlýn ilk haberleri bile þimdiden gelmeye baþladý... Ýmamlar dün ilan ettiler mesela... 7 Ocak'ta eylem yapacaklar... Baþbakanlýðýn kapýsýnda olacaklar... Özkan'a Noel Baba'nýn ilk hediyesi bu... Ama Noel Baba'dan kamu görevlilerine de bir armaðan var... Bu yýl hayat pahalýlýðý ödeneði olmayacak... Kaldýrýldý... En son Ocak ve Temmuz'da olmak üzere yýlda ikiye düþürülmüþtü 'te o da kaldýrýldý... Yasa gücünde kararname ile... Neden bu kararý almýþlar? Alt ve üstü dengelemek için! Yani sizin anlayacaðýnýz, o meþhur göç yasasý vardý ya, onunla ilgili þikayetleri ortadan kaldýrmak için... Ne yapacaklar? 2011'den itibaren kamuda istihdam edilenleri rahatlatacaklar... Yaptýklarý hesap bu... Tabii çarþýya uyar uymaz, bilemeyiz... Doludan boþa koymuþlar! Koymuþlar, ama þimdiden baþlamýþ homurdanmalar... KTAMS ilk itirazýný patlatmýþ... Ahmet Kaptan "Kabul edilemez" diyor... Direnecekler... Yeni eylemler kapýda... * Zaten eylemlerle geçti bu yýl da... Saymadýk, kaç kez meclisin... Kaç kez baþbakanlýðýn... Kaç kez Maliye'nin... Kaç kez Eðitim Bakanlýðý'nýn kapýsýna gidildi... Nakliyecilerin kaç kez borularý öttü Girne Kapýsý'nda... Aklýmýzda en çok kalan, 20 Temmuz törenlerinde vicdani retçilerin yaptýðý eylem oldu... Rahme Veziroðlu polisler tarafýndan sürüklenerek ve darp edilerek tutuklandý... O fotoðraflar da yýlýn fotoðraflarý oldu 'ün en çarpýcý kareleri... Mecliste ise yýlýn konuþmasýný Doðuþ Derya yaptý... Ve böylelikle ilk kez savaþtaki tecavüzler meclis kürsüsünden dile getirildi... Aslýnda yeni bir þey deðildi Doðuþ'un söyledikleri... Bunlar özellikle Sevgül Uludað tarafýndan çok yazýldý ve söylendi... Biz de çok yazdýk... Ama Doðuþ'un hakkýný yememek lazým... Mecliste ilk kez söylendi... Ve ses getirdi... Bakýn þimdi asker de dahil olmuþ olaya... Sivil Savunma Teþkilatý Baþkaný Albay Fatih Yarýmbaþ Derya'yý kýnadý... * Yine çözümsüz ve oldukça verimsiz geçen bir yýlý uðurluyoruz... Noel Baba ilk hediyenizi getirdi... Bakalým daha neler var torbasýnda... Kamu-Sen ile Hava-Sen TDP'den destek istedi... Özyiðit: Yorgancýoðlu ve hükümet sözünü tutmadý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ve hükümeti verdiði sözleri tutmamakla suçladý. Özyiðit yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümet ile Baþbakan Yorgancýoðlu'nun KTHY ve ETÝ çalýþanlarý konusunda da sözler verdiðini, ancak yerine getirmediðini; bu konuda CTP-BG'nin kendi milletvekilleri tarafýndan sunulan yasa tasarýsýna bile sahip çýkýlmadýðýný savundu. TDP Genel Baþkaný Özyiðit, Kamu Sen ile Hava Sen yetkililerinden oluþan bir heyeti kabul ederek görüþtü. TDP Genel Merkezi'nde bu sabah gerçekleþen görüþmede, TDP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Görüþ de hazýr bulundu. TDP Genel Baþkaný Özyiðit, konuþmasýna Demokrat Parti Ulusal Güçler eski Genel Sekreteri Bengü Þonya'nýn hayatýný kaybetmesinden duyduðu derin üzüntüyü dile getirerek baþladý. "Dürüst, demokrat, inançlý ve kararlý" bir kiþiliðe sahip olan Þonya'yý kaybetmenin acýsýný yaþadýklarýný belirten Özyiðit, "Kýbrýs Türkü çok önemli bir deðerini daha yitirmiþtir, kendisine Allahtan rahmet, ailesi ile sevenlerine de sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum" dedi. Özyiðit, rahatsýzlýðý nedeniyle bir süreden beridir hastanede tedavi gören Baþbakanlýk müsteþarý Alpay Afþaroðlu'na da acil þifalar diledi. Sorunlarýn arttýðý, ekonomik sýkýntýlarýn çoðaldýðý 2014 yýlýnýn özellikle çalýþanlar açýsýndan olumlu bir yýl olmadýðýný belirten Özyiðit, KTHY ve ETÝ çalýþanlarýnýn yaþadýklarý maðduriyetin de bunun bir parçasý olduðunu söyledi. "KTHY'nin kapatýlmasý ve çalýþanlarýn maðdur edilmesinde UBP'nin de büyük sorumluluðu var" diyen Özyiðit, hükümetlerin deðiþtiðini ancak sorunlarýn çözülmediðini savundu. Özyiðit, Meclis Genel Kurulu'nda geçten hafta onaylanan 2015 bütçesini de "hükümetin verdiði sözlerin tutulamayacaðýnýn göstergesi" olarak deðerlendirdi. KTHY ve ETÝ çalýþanlarýnýn maðdur olduklarýný, haklarýnýn gasp edildiðini savunan Özyiðit, TDP olarak bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da çalýþanlarýn haklý davalarýnda yanlarýnda olacaklarýný, sorun çözülene kadar da her türlü desteði vereceklerini vurguladý. AVRUPA-AFRÝKA'NIN 17. YILINI KUTLADI TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit geçtiðimiz gün gazetemize yaptýðý ziyarette AvrupaAfrika'nýn 17. yýlýný kutladý... Özyiðit Þener Levent'le yaptýðý görüþmede, toplumdaki sorunlarýn çözümü için birliktelik ve Kýbrýs'ta ileriye doðru adýmlar atýlmasý için iki toplumun ortak hareket etmesi gerektiðini belirtti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Yarýmbaþ Derya'ya çattý n Yarýmbaþ: Bir milletin canýný kurtarmak, namusunu, gururunu, onurunu ve baðýmsýzlýðýný korumak için yola çýkmýþ askerleri baþka türlü sözlerle tevil etmek abesle iþtigal Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Fatih Yarýmbaþ, bir milletin canýný kurtarmak, namusunu, gururunu, onurunu ve baðýmsýzlýðýný korumak için yola çýkmýþ askerleri baþka türlü sözlerle tevil etmenin abesle iþtigal olduðunu kaydetti. Yarýmbaþ, "Bu abesle iþtigale sessiz kalmak, hakký olan insanlarýn haklarýný dile getirmemesi de bana göre bir talihsizlik sayýlýr. Ama böyle ufak tefek þeylerle uðraþacak deðiliz" dedi. Askerlerin, baþkalarýnýn hayatlarý için kendi hayatlarýný kaybetmeyi göze aldýðýný, bu nedenle þehitlerin dünya ordularýnda da kutsal olduðunu vurgulayan Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Fatih Yarýmbaþ, "Bir milletin namusunu, baðýmsýzlýðýný, gururunu ve onurunu korumak için yola çýkan insanlarýn kem aðýzlardan çýkan bir takým talihsiz sözlerle ifade edilmesi mümkün deðildir" ifadesine yer verdi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Fatih Yarýmbaþ ile Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Hakan Büyükçulha Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. "21-25 Aralýk Milli Mücadele ve Þehitler Haftasý" kapsamýnda gerçekleþen ziyarette þehit yakýný olan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli de hazýr bulundu.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Lobicilikmiþ ancak kurtaracak olan bizi Buna harcayacakmýþ örtülü ödeneði O lobiler bilmez ki korsan kimliðimizi? Bulunur mu giyecek böyle korsan gömleði? Kalay NÝYE SUSTUN DERVÝÞ BEY? Niye sustun Derviþ Eroðlu? Konuþ!.. Konuþmalýsýn!.. CTP milletvekili Doðuþ Derya'nýn meclisteki konuþmasýndan sonra Talat susabilir, Soyer susabilir, Arif Albayrak dahil olmak üzere barýþçý CTP'lilerin hepsi susabilir ama sen konuþmalýsýn! Konuþacaksýn ki CTP "ilerici, solcu" görünsün! Konuþacaksýn ki, CTP yöneticileri,1974'ün en yakýcý gerçeklerinden birini dile getirdi diye Doðuþ Derya'ya "ahlaksýz" diyen ve özür bekleyen AKP'li vekil ile ve AKP Hükümeti ile deðil, seninle kavga etsinler. Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent DOÐUÞTAN SONRA BATIÞ MI? TEK YOL... Geçtiðimiz Cumartesi iki toplumlu kurdele eylemi yapýldý... Eylemciler bu masum eylemleriyle barýþçýl niyetlerini ortaya koydular... Kýbrýs'ýn bütünlüðünü hedeflediklerini vurgulamak istediler... Ve bu bile kuzeydeki rejim tarafýndan kabul görmedi. Burada gücün kimin elinde olduðu bir kere daha sahneye kondu. Polis olup olmadýklarý bile tartýþmalý olan bir grup sivil insan etten duvar ördüler ve kurdelelerin birleþtirilmesini engellediler. Bu kadarla da kalmadýlar... Hakaretler yaðdýrdýlar, darp giriþiminde bulundular. Kim var bu engellemenin arkasýnda? Ankara'nýn buradaki askeri ve sivil güçleri... Elçisi ve generali yani... Ne demektir bu? "Bizim birleþmeye, barýþa, çözüme müsaademiz yoktur" demektir. KTÖS Baþkaný Semen Saygun, altýnda imzasý bulunan basýn bildirisinde bunu vurguladý ve generalin sorumluluðunu dile getirdi. Tüm bu yaþananlara baktýðýmýzda demokratik ve Kýbrýs halkýný seven, koruyan bir yönetim olmuþ olsaydý hemen istifa ederdi. Oysa "o taraftan gelmediler" bile... Kýbrýs Türk toplumu aslýnda yeni bir UBP kazandý. Yeni bir saðcý lideri toplumun baþýna getirmek için didinip duruyorlar. Sibel Haným'ýn bayan oluþundan faydalanmak istiyorlar. Baþarýrlar mý? Bu aþamada mümkün deðil... Noel ateþkesi diye bilinen ve Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda taraflarýn baþlarýndaki komutanlarý bile dinlemeyerek ara bölgede futbol maçý yaptýklarýnýn 100. yýldönümünü anmak için Taksim sahasýnda bir organize gerçekleþti. Bu organizeyi de Kýbrýs'ýn Ýngiliz Yüksek Komiserliði yaptý. Bunun bir adým olduðunu düþünelim isterseniz ama daha önce bir de soru soralým. Madem böyle bir etkinlik gerçekleþtiriliyor ve bu öne çýkarýlýyor, kurdele etkinliði ki onun da barýþ istemini öne çýkardýðý bir gerçektir, o halde neden bu eylemi engelleyenleri Ýngiliz Yüksek Komiserliði protesto etmedi. Masum eylemlere bile tahammülü olmayan Ankara ve buradaki iþbirlikçilerini açýða çýkarmak, teþhir etmek görevimizdir de, CTP neden geri duruyor ses çýkarmýyor? Ses çýkarmamasý demek bu engellemeye onay veriyor demektir. Yapacak bir þeyimiz yok, elimiz kolumuz baðlý derlerse istifa etsinler ve halkýn yanýna gelsinler diyeceðim de TBMM Ýdare Amiri'nin sözleri takýlýyor aklýma... CTP, Yorgancýoðlu ve yönetimi, Sibel Siber ve yönetimi Türkiye yanlýsý ve Türk askerinin yanýnda duruyorlar... Bu sözler iþbirlikçilerin UBP ile birlikte CTP olduðunu da ortaya koyuyor. Bu masumane eylemler özgürlük kavgasýna dönüþtürülecekse, birinci hedef iþgalci ve iþbirlikçiler olmalýdýr. Tek yol budur. SALAHÝ ÞEVKET ANILDI Þehidi Salahi Þevket, Çetinkaya tabyasýndaki anýtýnda dün düzenlen törenle anýldý. Çetinkaya Spor Klübü yetkililerinden verilen bilgiye göre anma etkinliðinde, Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði, Emekli Mücahitler Derneði, Emekli Astsubaylar Derneði, KKTC Parlamenterler Birliði ve Sönmezler Ocaðý'ndan yetkililer hazýr bulundu. Anma töreninde Çetinkaya Spor Kulübü Baþkaný Meriç Erülkü, TMT Mücahitler Derneði Baþkaný Yýlmaz Bora ile KKTC Parlamenterler Birliði Baþkaný Vedat Çelik konuþma yaptý. BASIN ONURUNA RESEPSÝYON - Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, basýn mensuplarý onuruna yeni yýl resepsiyonu verdi. Gazeteciler Birliði lokalinde gerçekleþtirilen resepsiyonda Baþbakan Yorgancýoðlu gazetecilere hitap etti. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ülkede önemli görev yapan, halkýn süratli, doðru ve tarafsýz haber alma hakkýna yönelik zorlu koþullarda çalýþan basýn mensuplarýna, özverili çalýþmalarý nedeniyle teþekkür etti. Yorgancýoðlu, haber kaleme alýnýrken ve duyurulurken demokratik kurallara baðlý kalýnmasý yanýnda etik deðerlere de önem verilmesinin önemine iþaret ettiði konuþmasýnda, sektörde çalýþanlarýn haklarýný korumak adýna 2015 yýlýnda hükümet olarak üzerlerine düþeni yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Kaçak et sanýðýna 2 ay hapislik (Kamalý Haber)- Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 603 kilo gümrük vergisi ödenmemiþ kaçak et ithali ve tasarrufu suçlarýndan yargýlanan sanýk Osman Çiftçi hapse mahkûm edildi. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan heyet, sanýðý oy birliði ile 2 ay hapse mahkûm etti. Kararý okuyan Yargýç Esendaðlý, 13 Ekim 2012 yýlýnda Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerinin Bostancý Sýnýr Kapýsý'nda gerçekleþtirdiði operasyonda ilk etapta 362 kilo vergisi ödenmemiþ sýðýr eti ele geçirildiðini, suçla baðlantýlý tutuklanan sanýklardan Osman Çiftçi'nin poliste ifade vererek, Van aracýn gizli bölmesinde diðer etlerin yerini polise bildirdiðini söyledi. Esendaðlý, aracýn gizli bölmesinde yapýlan aramada 241 kilo daha kaçak et bulunduðunu kaydeden Esendaðlý, sanýðýn yargýlandýðý davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açýkladý. Esendaðlý, gýda güvenliðinin son derece önemli olduðunu, denetim altýna alýnmasý gerektiðini ifade ederek, denetimsiz olarak satýþa sunulan gýdalarýn insan saðlýðýný tehdit ettiðini, sanýðýn kaçak etleri saðlýksýz koþullarda getirdiðini bu hususun sanýk aleyhinde aðýrlaþtýrýcý faktör olarak deðerlendirdiklerini söyledi. Sanýða verilecek en uygun cezanýn hürriyeti baðlayýcý ceza olduðunu ifade ederek, oy birliði ile sanýðý 2 ay hapis cezasýna çarptýrdýklarýný söyledi. Doðuþ Derya'nýn Türkiye'deki bir TV kanalýna baðlanýp ""Türk askerini kastetmedim" þeklinde bir açýklama yaptýðý iddia edilmiþ, bu arada Yorgancýoðlu da Derya'nýn sözlerinin çarpýtýldýðýný söyleyerek, Ömer Faruk Öz'ün öfkesini yumuþatmaya çalýþmýþtý! Önceki günkü yazýmda, kamuoyunun çok merak ettiði þu sorularý yöneltmiþtim. "Þimdi Doðuþ Derya çýkýp da 'Ben hiçbir TV kanalýna Türk askerini kastetmedim' þeklinde bir açýklama yapmadým. Bu tamamen yalandýr. Sayýn baþkaným Yorgancýoðlu'nun, sözlerimin çarpýtýldýðý yolundaki açýklamasýný da kabul etmiyor ve buna katýlmýyorum. Sözlerim çarpýtýlmýþ deðil. Anlatmak istediðim gibi algýlanmýþ ve bu algýyla yorumlanmýþtýr' diyebilecek mi? O yürekliliði, o onurlu duruþu sürdürebilecek mi? Yoksa Yorgancýoðlu'nun kendi adýna dilediði özürle teslimiyeti mi tercih edecek?" Bugün 3. gün... Doðuþ Derya, Ömer Faruk Öz'e "Asýl özür dilemesi gereken sizsiniz" tavrýný ne yazýk sürdüremedi! "Türk askerini kastetmedim" þeklinde bir açýklama yaptýðý iddiasýný yalanlamadý! Ve Özkan Yorgancýoðlu'nun, "Sözleri çarpýtýldý" þeklindeki özürlü açýklamasýna katýlmadýðýný da belirtmedi! Ne yazýk, bizi bu zifiri karanlýk tünele mahkûm edip yokoluþa götüren acý gerçeði de vurguluyor bu durum. Ankara'daki kuklacý "höt" deyince yelkenler suya iniyor! Doðuþ Derya o meclise girdiðinde, bir yeniden doðuþ hayal etmiþ, bu umut ve dilekle heyecanlanmýþtýk... Kursaðýmýzda kaldý! Çýtaya kadar yükseliyor, ama çýtayý aþamayýp pat diye yere çakýlýyoruz! Derya'nýn aðýz deðiþtirdiðini söylüyor Ömer Faruk Öz. Ama bu deðiþikliðin nasýl bir deðiþim olduðunu açýklamýyor. Bize söylemeyip de kendisine söylediði birþeyler mi var Derya'nýn, yoksa kendi hissiyatý mý öyle söylüyor belli deðil. Ancak çok net ifade edilen birþey var ki o da Kral Faruk'un (Pardon Ömer Faruk!) hâlâ tatmin olmadýðý... "Derya Türk askerini kastetmediðini açýklarsa mesele kalmaz" diyor! Ýlle de böyle bir açýklamayý Derya'nýn aðzýndan duymakta ýsrar ediyor! Çünkü efendi ile besleme kölesi olarak bakýyor olaya! Efendi özür dile dediyse, besleme diz çöküp anýnda el etek öpmelidir! Lâfa bakýn... Eðer Derya tecavüzleri Kýbrýslýtürklerin yaptýðýný kastediyorsa gene "No problem" diyor Faruk efendi. Buna karýþamazlarmýþ! Çünkü bu bizim iç meselemizmiþ! Ama Türk askeri asla tecavüz etmezmiþ! Kendi vatandaþlarýna insan boku yediren, her gün yüzlerce kadýnýn tecavüze uðradýðý Türkiye'nin bir milletvekili söylüyor bunlarý! Ömer Faruk Öz'ün ille de özür diye tutturmasý, bunu Derya'nýn aðzýndan duymadan tatmine ulaþmamasý, kendi kafasýnýn doðurduðu þeyler deðil. Erdoðan yürü diyor! O da yürüyor! Yoksa tüm dünyanýn bildiði bir gerçeði bu kadar inkâr etmeyi sürdürür mü? Bizim buradaki kimilerine göre Doðuþ Derya olayý abartýldý! Efendim, ülkenin o kadar sorunlarý varmýþ da, hâlâ bunun üzerinde durularak gündem meþgul ediliyormuþ da!.. Ben ayný görüþte deðilim. TC milletvekili Ömer Faruk Öz'ün tahrik ve tehdit edici tutumlarý sürdüðü sürece, daha da fazla üzerinde durulup tartýþýlmalýdýr bu olay... Çünkü neden hâlâ besleme hakaretlerine mâruz kaldýðýmýzýn ve AKP kodamanlarý tarafýndan þamar oðlaný muamelesine tabi tutulduðumuzun en yalýn gerçeði bu olayda yatmaktadýr. Çizmeyi aþanlara, kim olursa olsun haddini bildirecek irade ve yürekliliði göstermediðimiz sürece de bu cendereden kurtulmayý kimse hayal etmesin! Nisan'daki cumhurbaþkanlýðý seçimi, Mustafa Akýncý ile ilk adýmlarý atmak için tek ve son þansýmýzdýr. Bu kaçýrýlýrsa arkasý asla gelmeyecek...

5 5 24 Aralýk 2014 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Tecavüzler olduðunu biz, siz, onlar, yani hepimiz biliyorsak; birisinin çýkýp da "evet bildikleriniz doðrudur" demesine ihtiyacýmýz yok ki!.. MÝÞ-MIÞLAR * KKTC'de "Nükleere Hayýr Platformu" oluþturulmuþ. - Hayýrlýsý olsun Baþarýlý çalýþmalar dileriz "Akkuyu'ya Hayýr" eylemleri Sarayönü'nde yapýlacaksa ben de katýlmayý düþünüyorum. * Emekli Cumhurbaþkaný Talat Akhisar'a gitmiþ. - Nasreddin Hoca'nýn yoðurt mayasý çaldýðý gölü ziyaret etmeden dönmesin. Hatta bir avuç su alýp aðzýný da çalkalasýn Kutsaldýr. Biliyorsunuz, hocanýn yanan eþeðini yönlendirdiði göldür de o Akhisar gölü! * Ömer Faruk Öz, Derya'nýn "Ben Türk askerini kastetmedim" demesinde ýsrar ediyormuþ. - Nasýl desin ki Özrü kabahatinden büyük olur o zaman. * Denktaþ "Amacýmýz DAÜ'de demokratik, özerk, þeffaf bir üniversitenin oluþmasýný saðlamaktýr" demiþ. - Evet, aynen öyle söylendiði gibidir amaç. Ama ne yazýk uygulamalarla ilgisi yok. * Ersin Tatar, "Kürsüde nasýl konuþulacaðýný bilmek gerekir" demiþ. - Aaaaa Hiç beklemezdim Tatar gaf yapmýþ. Böyle konuþmuþsa, kendisi konuþmayý öðrenememiþ demektir. *Ocak ayý da yaðmurlu geçecekmiþ. - Ne fayda... Bizim baþýmýza yaðsa yaðsa taþ yaðar yine. * Fýrýnda Makarna'mýz Ýzmir'de birinci gelmiþ. - Fýrýnda mercimeðimiz de güzeldir. O dereceye girmedi mi? - Çaldýðý düdüðü yutan çocuk ölmüþ... - Vah garibim vah... Herifler trilyonlarý çalýp yutuyor birþey olmuyor, günahsýz bir çocuk bir düdükten ölüyor. Bu nasýl adalet? Eroðlu kahvede tavla oynuyordu... Çevrede 8-10 seyirci vardý. Propaganda budur iþte "Bilmem ne derneðini" ziyaret etmekten daha etkilidir böylesi. Oradaki en az 6 oy, Eroðlu'nun. ODANIN ANAHTARI KÝMDEYDÝ? BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ve eski siyasiler yine ahkam kesti. Aralarýnda Meclis Baþkaný Baþbakan, Bakan ve milletvekilleri bulunan bazý siyasiler, gazetelere açýklama yaptý. Konu: Güney Kýbrýs Savunma Bakaný'na verilen 5 yýllýk hapis cezasý Nerede olduðunu bile bilmediði bir cephanelik vardý. Bir gece patladý. Yaralananlar, ölenler oldu. Sorumlu sensin dediler. Tutukladýlar, yargýladýlar Ve sonunda 5 yýl hapislik cezasý verdiler. Olayla ilgili bizim siyasilerden bir tanesi piþkin piþkin, "Bizde emsali yok" dedi. "Olmasý gerekirdi, ama maalesef yok" demeye getiriyor. Bir diðeri daha ilginç konuþtu: "Bizde soruþturma dosyalarý rafa kaldýrýldý." E insaf Taa burama geldi, ben bunu yutamam!.. Utana sýkýla da olsa sormadan duramayacaðým: "O dosyalarýn kaldýrýldýðý raflarýn bulunduðu odanýn anahtarý kimdeydi efendim? Sizlerde deðil miydi?" Ýnsaf dedikleri bir þey var be arkadaþ! Konuþmalarýna bakýp sanýrsýn ki kendileri sütten çýkmýþ ak kaþýk! Oysa bütün kokuþma, bunlar sayesinde ve bunlar zamanýnda baþladý. Yani ta en baþtan Bunlar göz yumdu Bunlar ses çýkarmadý Hani bir mesel var; bunlar tuttu, bunlar bazladý, bunlar piþirip bunlar yedi der ya, öyle iþte. Ama adamlar sanýyor ki bu halk kör ve aptal. Tamam, bir savaþ yaþadýk ama toptan kafayý yemedik ya! Hatýrlayan çok o "devr-i iktidarlarýnýzý" FLAMÝNGOLAR KUZEYDEN GELDÝ... Rum basýný, flamingolarýn Oroklini Gölü'ne geldiðini duyurdu. Hemen yanýt verelim: Gülseren Göleti'ne de geldiler. Hem de en az tane var þu anda. Hem, þunu da söyleyelim Rum komþularýmýza. Oroklini'ye gelen flamingolar, adaya giriþi Maðusa'dan yaptýlar. Hade bakalým, gücünüz yeterse tutuklayýn!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÜLKENE SAHÝP ÇIKMAZSAN (Ýstanbul)- Mersin vardý çýkýþ kapýsý Herkesin, "yurtdýþý" denildiði zaman aklýna gelen limandý orasý. Zaten daha sonralarý öðrendik ki bizim adresimiz de Kýbrýs deðil, Mersin. Sonradan devreye KTHY girdi Yurtdýþý kavramlarý arasýna Ýstanbul girdi. Sonra Ankara, Adana, sonra da Ýzmir ve diðerleri Uçaða bin, 24 saatlik yolculuðu hiç yorulmadan iki saate indir. Ne güzeldi. Derken özel firmalar devreye girdiler. Çok iyi oldu, dedik. Fiyatlar ucuzlayacak, servisler güzelleþecek. Ki baktýk KTHY battý. Batýrýldý. Battýktan sonra uçaklardaki ikramlar kalktý. Uçaklarla birlikte fiyatlarý da kalktý Tam da o firmalarýn kucaðýna oturduk Kapitalizm böyledir. Cebindeki parayý bir þekilde çekerler. Seni de kendisine mahkûm ederler. Ettiler de. Özel ve üstelik yabancý olan firmalarýn Kýbrýs halký ile ne iþi olur? Onlar sadece gelecek paraya, imkâna bakar. Ayný þekilde kuruluþu 1947'lere dayanan Cyprus Airways var. Ýngiliz sömürge döneminde baþladýðý maceraya cumhuriyet döneminde hýz verdi. Ankara, Ýstanbul, Atina Hatta Beyrut Birçok þehre uçar, oralara yolcu taþýrdý öncesi Baf'tan Lefkoþa'ya gidip yolcu karþýlayanlarý hatýrlarým. Bir seferinde ben de birisini karþýlamaya gitmiþtim. Kim geliyordu hatýrlamýyorum. Ama o havaalaný binasý hala gözümün önünde Ne muhteþem bir yapýydý. Ne deðiþik havasý vardý. Ne moderndi ve ne de kalabalýktý. Sanki baþka bir dünyaydý yýlýnda Türk savaþ uçaklarý bombaladýlar. Orayý içindeki uçakla beraber mezarlýða döndürdüler. Þimdi savaþýn korkunç yüzünü sergilemesi açýsýndan müzeye dönüþtürülse kimse itiraz edemez. O zamanlar ne Larnaka, ne Baf, ne de Timbu'daki havaalaný çalýþýyordu. Þimdi hepsi çalýþýyor. Çalýþtýðý halde eldeki tek havayolu þirketi olan Cyprus Airways de batmak üzere. Nedenlerine girmeme gerek yok. Sonuç önemli 1960 cumhuriyetimize sahip çýkabilseydik. Yabancý ülkeleri içimize almasaydýk Bugün nasýl olacaktýk bir düþünelim Ýlk aklýma gelen Lefkoþa'daki utanç duvarý Olmayacaktý Bandabulia Dökülmeyecekti Esnaf iþinde, memur görevinde olacaktý Nicos Digomo'daki evinden Larnaka'ya gidip çalýþacaktý Ahmet Baf'taki tarlasýndan domatesi Lefkoþa'ya pazarlayacaktý Beþparmak daðlarý delinmeyecekti Belki Baf havaalaný faal durumda olacaktý ama Timbu'ya gerek kalmayacaktý. Ve adresimiz Mersin olmayacaktý Hakkýný aramaya giden Þener Elçil'e yabancý askerlerin sorumluluðundaki polis Gerisini siz sýralayýn. KTÖS VE AKEL'DEN, ORTAK PANEL VE RADYO PROGRAMI YAPMA KARARI Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), AKEL Yeniden Yakýnlaþma Komitesi ile iki toplumun yeniden yakýnlaþmasýna yönelik bir dizi karar ürettiklerini açýkladý. Sendikadan yapýlan açýklamaya göre, KTÖS ile AKEL Yeniden Yakýnlaþma Komitesi son yaptýklarý toplantýda, her iki toplumun Kýbrýs sorunuyla ilgili "güvenli ve doðru" bilgiye eriþim yöntemleri görüþüldü. Toplantýya KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Örgütlenme Sekreteri Burak Maviþ ve AKEL'den Hristos Hristofidis SAYGILI'YI ZÝYARET ETTÝLER Nefise Onuray baþkanlýðýndaki Girne Akdeniz Lions Kulübü, Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygýlý'yý ziyaret etti. Girne Akdeniz Lions Kulübü Dönem Baþkaný Nefise Onuray, Saygýlý'ya çiçek ve dönem kitapçýðýný takdim ederek, faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Bu yýl dönem baþkanlýðýnýn kendisinde olduðunu söyleyen Onuray, kulüplerinin çalýþmalarýný eðitim ve saðlýk alanýnda yürüttüðünü anlattý. Bu yýlki ana etkinliklerinin Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kan Bankasý'na "Kan Çalkalama" cihazý alýmý olduðuna dikkat çeken Onuray, bununla birlikte yan etkinlikleri de bulunduðunu aktardý. Onuray konuþmasýnda, TAK'ýn 41. Kuruluþ yýldönümünü de kutladý. DÝN GÖR-SEN EYLEM YAPACAK Din Görevlileri Sendikasý (Din Gör-Sen), Din Ýþleri Dairesi çalýþanlarýnýn çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmemesi gerekçesiyle eylem kararý aldý. Din Gör-Sen Baþkaný Süleyman Çakýr yaptýðý yazýlý açýklamada, Din Ýþleri Dairesi çalýþanlarýnýn, çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesine yönelik taleplerine, Vakýflar Ýdaresi ve Din Ýþleri Dairesi Yönetim Kurulu tarafýndan yazýlý olarak olumsuz cevap verildiðini iddia etti. Çakýr, Sendika Yönetim katýldý. Açýklamaya göre, iki örgüt, adamýzýn her iki tarafýnda ortak panel düzenleme ve ortak radyo programý yapma kararý aldý. Adanýn güneyinde organize edilecek toplantýda bir Kýbrýslý Türk, Kýbrýs sorunuyla ilgili kuzeydeki bakýþ açýsýný ve güncel olaylarý; adanýn kuzeyinde organize edilecek toplantýda ise bir Kýbrýslý Rum, Kýbrýs sorunuyla ilgili güneydeki bakýþ açýsýný ve güncel olaylarý anlatacak. Programlar, Türkçe ve Rumca olup, ayný anda Radyo Mayýs ve Astra'dan yayýnlanacak. Kurulu'nun bu cevap üzerine eylem kararý aldýðýný ve Kamu-Ýþ'te yer alan bilgilendirme toplantýsýnda üyelerin, Yönetim Kurulunun eylem kararýna destek verdiðini söyledi. Sendika'nýn 7 Ocak 2015'de saat 10.30'da baþbakanlýk önünde eylem gerçekleþtireceðini kaydeden Çakýr, Din Ýþleri Dairesi çalýþanlarýnýn çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmemesi halinde, 14 Ocak 2015 Çarþamba günü ise daha yoðun katýlýmlý bir eylem öngördüklerini ifade etti. DÝSÝ'DEN DOÐUÞ DERYA'YA DESTEK KKTC Milletvekili Doðuþ Derya'nýn açýklamalarýna iliþkin AKEL'in ardýndan Güney Kýbrýs'tan ikinci destek DÝSÝ partisinden geldi. Politis gazetesinin haberine göre DÝSÝ'den yapýlan açýklamada, "Kýbrýslý Türklerin ve Kýbrýslý Rumlarýn çoðunluðunun Doðuþ Derya'yla ayný vizyonu, geçmiþin yanlýþlarý ve öfkelerinden uzak, Türk askerinin olmadýðý ve tüm vatandaþlarýnýn birlikte barýþ içinde yaþamalarýný saðlayan, yeniden birleþmiþ ve baðýmsýz bir vatan vizyonunu paylaþtýklarý" iddia edildi. GÜNLÜK "ERDOÐAN GÝDEREK DELÝRÝYOR" Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn "Bu ülkede yýllarca bir doðum kontrolü ihaneti yaptýlar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler" sözleri Amerikan gazetesi New York Times'ýn da gözünden kaçmadý. "Türkiye Cumhurbaþkaný doðum kontrolünü savunanlarý ihanetle suçladý" baþlýklý haberde þu ifadeler kullanýldý: "Kadýnlarýn erkeklerle eþit olmadýðýný söyledi. Lise öðrencilerinin, 100 yýl önce yazýlmýþ Osmanlýca metinleri okumayý öðrenmesini talep etti. Þimdi de doðum kontrolünü ihanet olarak niteledi. Erdoðan'ýn cinsiyetçi, paranoyak, demode görüþleri rahatsýz etti." New York Times gazetesinin en çok okunan yazarlarýndan Nicholas Kristof, kendi gazetesinin konuyla ilgili haberini Twitter'dan paylaþýrken þu yorumu yaptý: "TürkiyeCumhurbaþkaný Erdoðan giderek deliriyor: Doðum kontrol yöntemlerini kullanan kadýnlarýn ülkeye ihanet ettiðini söyledi." BU NE YAMAN KEDER Bengü Þonya topraða verildi dün... Kemoterapiyi reddetmiþ, hastaneye gitmemiþ, son anýnda da "Sonumuz geldi" demiþ... Bu ne yaman ayrýlýk, bu ne yaman keder... Baþý saðolsun geride kalanlarýn... TURGUT AFÞAROÐLU Kardeþi Alpay Afþaroðlu'nun ani rahatsýzlýðý ve tedavi için Türkiye'ye sevkedilmesinden sonra, çok sevgili arkadaþýmýz Turgut Afþaroðlu'nun kalbi de teklemiþ. Dün YDÜ Hastanesi'nde kendisine anjiyo yapýldýðýný öðrendik... Acil þifalar dileriz... Turgut Arif Hoca'ya hep "Vasta gala" derdi... Yani "Saðlam bas"... Biz de ona söylüyoruz þimdi ayný þeyi... Ve de tabii ki Alpay'a 'ÝN ÝLK EYLEMÝ Yeni yýla girmeden yýlýn ilk eylem haberi geldi... Din görevlileri 7 Ocak'ta Baþbakanlýk önünde olacak... Noel Baba'nýn hükümete yeni yýl hediyesi! HAYAT PAHALILIÐI 2015'te hayat pahalýlýðý verilmeyecekmiþ... Neden? Herþey çok ucuzlayacakmýþ çünkü de ondan! Týrnak... "Þimdi Kýbrýslý Rum liderliði, 'Mersin Akkuyu'ya nükleer santral yapýmý durmazsa, masaya gelmeyiz' dese... Bir Kýbrýslý Türk olarak 'helal olsun' sözcükleri geçecek içimden. Nefes alacaðým... Belki 'dünyanýn dikkatini çeker' diye..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Baktýlar ki gaz öne sürülüyor, biz de hellimi sürdük. Bunun için hellim lobisi oluþturduk. Onlar daha bir lenger gaz çýkartamazken, biz Sayýn Eide'ye en kývamýnda olan hellimlerden yedirdik. Ona hellimin tarihçesini ve tarifçesini anlattýk. Hellimi ilk bulanlarýn Müslüman olduðunu da kanýtladýk." Ahmet OKAN (Havadis) "Caný ciðeri bir kuruþ etmez terörist bozuntularý tanýk, koskoca Türk Ordusu'nun en üst düzeydeki subaylarý sanýk sandalyesine oturtulurken, sonra da, 'burunlarý sürtüldükten' sonra þereflerine çalýnmýþ lekelerle dýþarý salýverilirken Doðuþ Derya'nýn lafý üzerine 'havada taklalar atarak ötmeye baþlayan horozlarýn' aklý nerdeydi acaba?.." Ediz TUNCEL (Detay) "Çok güzel söylemiþ Bengü aðabeyimiz sizler için: 'Yönetici görünümlü katiller'." Aytuð TÜRKKAN (Diyalog) Günün Kahramaný FATÝH YARIMBAÞ Aralýk Milli Mücadele ve Þehitler Haftasý nedeniyle Þehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneði'ni ziyaret eden Sivil Savunma Teþkilatý Baþkaný Fatih Yarýmbaþ, Doðuþ Derya'nýn meclisteki konuþmasýný kýnadý. Yarýmbaþ, "Bir milletin namusunu, baðýmsýzlýðýný, gururunu ve onurunu korumak için yola çýkan insanlarýn aðýzlarýndan çýkan birtakým talihsiz sözlerle ifade edilmesi mümkün deðildir" dedi. Böylelikle olaya asker de dahil oldu... Þu ana kadar ise siyaset arenamýzda kimse Ömer Faruk Öz'e yanýt vermedi...

7 24 Aralýk 2014 Çarþamba HAYAT PAHALILIÐI ÖDENEÐÝ KALKTI Mungan: Kamudan maaþ alanlara hayat pahalýlýðý daðýtýmý eþit miktarlarda yapýlacak... Kamu görevlileri ile emekli olan kamu görevlilerine uygulanan "Hayat Pahalýlýðý Ödeneði Hakký" 2015 yýlý için kaldýrýldý. "Kamu Görevlileri Yasasýnýn Hayat Pahalýlýðý Ödeneði Hakkýný Düzenleyen 25. Maddesinin Uygulanmasýnýn Durdurulmasý Hakkýnda Yasa Gücünde Kararname" düzenleyen Bakanlar Kurulu, kararnamenin gerekçesini; "ekonomik koþullar ve bütçe imkanlarýndaki zorunluluðun ivediliðin dikkate alýnmasý" olarak gösterdi. Resmi Gazetede yer alan "Yasa Gücünde Kararname", "2015 Mali Yýlýnda Kamu Görevlileri ile Kamu Görevlileri Yasasýna baðlý kurumlarda çalýþan ve emekliye ayrýlmýþ olan kamu görevlisine, Ocak ve Temmuz aylarýnda olmak üzere yýlda iki kez konsolide edilerek uygulanan Hayat Pahalýlýðý Ödeneði Hakkýný düzenleyen deðiþtirilmiþ þekliyle 7/1979 sayýlý Kamu Görevlileri Yasasý'nýn 25. Maddesinin 2015 yýlý için uygulanmamasý amacýyla düzenlendi. MUNGAN Maliye Bakaný Zeren Mungan, kamudan maaþ alanlara Hayat Pahalýlýðý daðýtýmýnýn eþit miktarlarda yapýlacaðýný, bu sayede ülkedeki alt gruplarýn alacaklarý ek gelirin etkisinin artmýþ olacaðýný kaydetti. Bakanlar Kurulu'nun çýkardýðý Yasa Gücünde Kararnameler, Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Bu düzenleme ile kamudan maaþ AKINCI KITOB'U ZÝYARET ETTÝ - Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, Kýbrýs Türk Otelciler Birliði'ni (KITOB) ziyaret etti. Mustafa Akýncý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, KITOB Baþkaný Hüseyin Aktýð ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akýncý, görüþmede turizm ve çevre konularýnýn birbiriyle çok yakýn iliþki içerisinde ele alýnmasý gerektiðini vurguladý. Akýncý, KITOB baþkan ve üyelerine vizyonu ve Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin görüþlerini de aktardý. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý da, turizm konusuna deðer verdiðini belirterek, Baþbakan Yardýmcýlýðý ve Turizm Bakanlýðý döneminde turizm sektörünün sorunlarýyla yakýndan ilgilenme fýrsatý bulduðunu dile getirdi. Bunun yanýnda Belediye Baþkanlýðý ve Belediyeler Birliði Baþkanlýðý nedeniyle turizm ve çevre iliþkisinin önemini, tarihi ve kültürel mirasýn korunmasýnýn gerekliliðini bizzat yaþayarak bilen bir kiþi olduðunu ifade eden Akýncý, turizmin eðitim ve hizmet sektörü ile birlikte önemli bir lokomotif sektör olduðunu kaydetti. LARNAKA ÞEHÝTLERÝ ANILDI - Larnaka Sancaðý'na baðlý yerleþim birimlerinde milli mücadele yýllarý sýrasýnda þehit düþenler anýldý. Ýskele Larnaka Þehitler Anýtý önünde saygý duruþu ile baþlayan törende saygý atýþý yapýldý, Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekildi. Protokol sýrasýna göre çelenklerin anýta konmasýnýn ardýndan Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu ile Ýskele Mücahitler Derneði'nden Ali Abdurrrahmanoðlu konuþtu, öðrenciler þiir okudu. Anma töreni, din görevlisi tarafýndan þehitler için dua okunmasýyla tamamlandý. çeken kesimlerin 2015 yýlýna yönelik maaþ düzenlemelerinde farkýndalýk yaratýlabilmesine olanak saðlamak amacýyla Hayat Pahalýlýðý düzenlemesinde deðiþikliðe gidildi. Maliye Bakaný Zeren Mungan, 2015 yýlýnda Hayat Pahalýlýðý ödeneðine yönelik yapýlan yeni düzenlemeyle ilgili olarak BRT'ye konuþtu. Mungan, Bakanlar Kurulu'nun kamudan maaþ alanlarýn refah seviyelerinin dengelenmesi ve maaþ - ücret düzenlemelerinde farkýndalýk yaratýlmasý için 2015 yýlýna yönelik mevcut Hayat Pahalýlýðý hakkýna yönelik oransal düzenlemesini ötelediklerini söyledi. Kamudan maaþ alanlara Hayat Pahalýlýðý daðýtýmýnýn eþit miktarlarda yapýlacaðýný belirten Mungan, bu sayede ülkedeki alt gruplarýn alacaklarý ek gelirin etkisinin artmýþ olacaðýný kaydetti. "2011 SONRA ÝSTÝHDAM EDÝLENLERE EK REFAH ARTIÞI ÖNGÖRÜLÜYOR" Mungan, bu uygulama ile özellikle 2011 yýlýndan itibaren kamuda istihdam edilenlere ek refah artýþý yapýlmasýnýn öngörüldüðünü de vurgulayarak, 2015 Ocak ayýnda 2014 Aralýk ayý Tüketici Fiyatlarý Endeksi'ne bakýlarak hareket edileceðini ifade etti. Normalde 1 Temmuz - 31 Aralýk arasý verilere bakýlarak düzenleme yapýldýðýný da anýmsatan Mungan, "Ancak Bakanlar Kurulu kararýyla Tüketici Fiyatlarý Endeksi'ndeki artýþa göre adaletli daðýtým yapmak, refah seviyesini dengelemek ve bunu alt gelir gruplarýna da yansýtmak için bu uygulama yapýlýyor" dedi. Her çalýþana eþit birer birimlik artýþ öngörüldüðünü ifade eden Mungan, eski sistemde Hayat Pahalýlýðý ödeneði kadar ise gene ayný olacaðýný, hatta biraz üstüne bile çýkýlabileceðini anlattý. Mungan düzenlemenin 2014 yýlýndan tek farkýnýn alt gelir gruplarýný korumak için adaletli bir yapý oluþturulmasý olduðunu da kaydetti. Bakan Mungan, "Hayat Pahalýlýðý ödeneðinden doðacak gelir gerilemesini önlemek için devlet katkýya devam edecek, amaç sadece alt gelir gruplarýnýn desteklenmesidir" dedi. MALÝYE BAKANLIÐI AÇIKLAMASI Maliye Bakanlýðý'nýn bu konuda Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý açýklamada ise þunlar ifade edildi: "Bakanlar Kurulu'nun çýkardýðý Yasa Gücünde Kararnameler Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu düzenleme ile kamudan maaþ çeken kesimlerin 2015 yýlýna yönelik maaþ (ücret) düzenlemelerinde farkýndalýk yaratýlabilmesine olanak saðlamak amacýyla Hayat Pahalýlýðý hakkýný düzenleyen ve bu çerçevede 6 aylýk TÜFE endeks artýþlarýnýn yansýtýlmasý Ocak 2015 ve Temmuz 2015 tarihleri için dondurulmuþtur. Ancak, bu düzenlemeye ülkede kamudan maaþ çeken kesimlerin 6 aylýk TÜFE artýþlarý dolayýsýyla alacaklarý ek menfaatlerin, ülkede refah düzeyinin alt gelir gruplarýna etkisini artýrabilme amacýna yönelik olarak; Oluþacak TÜFE endeks artýþýnýn bütçeye getirebileceði yükün altýnda olmamak üzere eþit miktarlarla ödenmesi ve özellikle tarihinden sonra kamuya her ne ad altýnda olursa olsun istihdam edilen çalýþanlara ek refah artýþ ödemesi yapýlmasý öngörülmektedir. Bu düzenleme Ocak 2015 maaþlarýndan baþlamak üzere, Aralýk 2014 TÜFE deðerleri netleþtikten sonra yapýlacak teknik çalýþmalarla þekillendirilecektir." 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI NE MÜTHÝÞ TÜKENÝÞTÝR BU Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ve kendisinin týp konusunda bilirkiþi olduðunu söyleyen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn þikayeti AIDS konusundan "Son günlerde KKTC'deki küçük ve büyükbaþ hayvanlarla ilgili çeþitli þeyler söylenmekte. Hayvanlarýn hastalýklý olduðu vurgulanmakta ve hükümetin de hiç önlem almadýðýndan söz edilmektedir. Ben konuyu bilen birisi olarak AIDS'li kan meselesine deðinmek istiyorum. Buraya gelen konsomatrist denen kadýnlar her hafta kontrola gitmektedirler. Ve orada yapýlan tahliller sonucunda iþlerine devam ediyorlar. Ben bir bilirkiþi olarak vücudunda AÝDS virüsü taþýyan bir kiþinin kanýnda bu virüs en erken 3 ay sonra ortaya çýkabilmekte, yani tespit edilebilmektedir. Bu virüsü taþýyan birisi diyelim ki kan bankasýna gidip kan verdi. Bu kan sayesinde kanýn verildiði kiþi de bu virüsü alabilmektedir. Quebec eyaletinde 1000 hemofili hastasý bu tür kan transfüzyonu yolu ile öldüler. Geçtiðimiz aylarda bildiðim kadarýyla 7 kadýn konsomatristin AIDS virüsü taþýdýðý tespit edilmiþ. Bu virüsün boyutu 52nm olarak hesaplanabilmektedir. Bana göre zaman içerisinde bu konuda da bir tükenmiþlik yaþayabiliriz. KKTC zaten kumarhane, meyhane ve kerhane diyarý olarak anýlmaktadýr. Çare tektir. Bu gece kulübü denilen yerlerin kapatýlmasý gerekmektedir. Zaten saðlýk ocaklarýnýn durumlarý ortada. Panadol hapýnýn bile bulunmadýðý saðlýk servislerinde bu tür pahalýn ilaçlarýn kullanýlarak insan saðlýðýný tehdit eden virüslerin tespit edilebildiðine inanmak çok zordur. Saðlýk Bakanlýðý çýkýp açýklasýn, bu güne kadar kaç tane hastada AIDS tespit edilip geri gönderildi veya gereken yapýldý diye. Ben en çok son iki yýl içerisinde böyle vakalar tespit edebildiler mi diye de sormak istiyorum. Kýbrýsýn kuzeyinde yaþayanlar deðil sadece bilindiði gibi bazý Rumlar da kuzeye gelip, kumarhaneler yanýnda gece kulüplerinde de gecelemektedirler. Yani olay sadece kuzeyle alakalý deðil ada çapýndadýr. Tehlike büyük. Hayvanlar hastalýklý, söylenmese de kan bankalarýna verilen kanlarda soru iþaretleri bulunmakta. Kaçan bunun içinden kaçýyor. Ne müthiþ bir tükeniþ bu tükeniþ deðil mi?" BÝZÝM DUVAR "ANA"SINI DÖVEMEYEN KENDÝNÝ DÖVER Bizim Mandra AKP milletvekili Ömer Faruk Öz'ün "Doðuþ Derya özür dilesin, Türk askerini kastetmedim desin, mesele kalmaz" ýsrarý karþýsýnda, gerek CTP'nin, gerekse Doðuþ Derya'nýn, yelkenleri suya indirmek için çýkýþ yollarý aradýklarý yolundaki haberler mandra halký arasýnda ve özellikle barýþ ve çözüm yanlýsý ilerici demokratik kesimlerde hayret ve hayal kýrýklýðýna yol açar. Vatandaþlar, Derya'nýn ilk günlerdeki "Ne münasebet, asýl sen özür dile" noktasýndan gerilediðini düþünürken, sokaktaki adam, "Geldiðimiz nokta, 'Neden Akýncý?' sorusunun yanýtýdýr" diye imalý imalý söylenir.

8 8 24 Aralýk 2014 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Sel felâketi ve önlemler 9 Aralýkta Lefkoþa'da meydana gelen selden sonra birçok yazý yazýldý. Ýlgililer birbirlerini suçladýlar. Ben o zaman yazmayýp, olay unutulmaya yüz tuttuktan sonra yazmayý tercih ettim. Nitekim selin üzerinden 15 gün geçmesine raðmen, o günlerde söylenenlerin ve yapýlmasý gerekenlerin unutulduðunu görüyoruz. Bu arada geçtiðimiz hafta Sanayi Bölgesindeki bentin Karayollarý Dairesi çalýþanlarý tarafýndan sabotaj gibi yýkýlmasýndan sonra, çamurlu sular Sanayi Bölgesinin bir bölümünü basýnca, birkaç gün daha konuþulan sel, bir baþka sele kadar unutuldu. Ancak her zaman olduðu gibi, bentin yýkýlmasýnda sorumluluðu olanlarýn bir tekinden bile hesap sorulmadý. Bu ülkede yapanýn yaptýðý yanýna kâr kalmamasý için hesap sorabilirlik ve hesap verebilirlik mekanizmasýnýn artýk kurulup çalýþtýrýlmasý gerekmektedir. Bu yapýlabilirse ileride sadece sel konusunda deðil, birçok konuda "Ah keþke..." demek zorunda kalmayýz. Güney komþumuzda yolsuzluk yaptýðý saptanan Baf Belediye Baþkaný ile bazý belediye çalýþanlarý ve onlarý suça teþvik eden iþ adamý, tutuklu olarak yargýlanmaktadýrlar. Ayni þekilde Mari'deki patlama olduðu zaman savunma bakaný olan kiþi 5 yýl, itfaiye müdür yardýmcýsý ve kamp komutaný da 2'þer yýl hapse mahkûm olmuþlardýr. Ýþte hesap verebilirlik ve hesap sorabilirlik budur. Bizde bunun tam yersi yaþanmaktadýr. Birçok belediyeyi usûlsüz harcama ve populist uygulamalarla batýranlarla birlikte hakkýnda sayfalarca Sayýþtaylýk tarafýndan hazýrlanan yolsuzluk dosyalarý bulunan eski veya yeni baþkanlar, ellerini kollarýný sallayarak halâ daha aramýzda serbestçe dolaþmaktadýrlar. Ýki eski bakana rüþvet verildiði ihbarý polise yapýlmasýna ve dosya polis tarafýndan savcýlýða gönderilmesine raðmen, þu ana kadar ne iþlem yapýldýðý belli deðildir. Ýnsanlar bakanlarýn kim olduklarý ile ilgili olarak adeta bakan toto oynamaktadýrlar. Oysa cebinde yarým gram uyuþturucu bulunan bir zavallý, soruþturmanýn selâmeti açýsýndan denilerek tutuklanmakta ismi ve resmi ile deþifre edilmektedir. Ýleride oluþacak ve insan kayýblarýna da yol açabilecek muhtemel sel baskýnlarýnýn önlenebilmesi için acilen tedbirler alýnýp hayata geçirilmelidir. Ülkesel Fizik Plânýnýn hazýrlandýðý ve yasalaþmasý beklenilen bu günlerde, tehlikeli sayýlabilecek bölgelerdeki imar izinleri askýya alýnmalýdýr. Örneðin Ýrsen Küçük zamanýnda defalarca deðiþtikten sonra yeniden düzenlenen Lefkoþa Ýmar Plânýna göre imara açýlan bölgeler mercek altýna alýnmalýdýr. Böylece dere yataklarýnýn bulunduðu yerler belirlenerek dere yataklarýna müdahale edecek þekilde arsa açýlmasýna ve inþaata izin verilmemelidir. Tüm mevcut derelerin gelecek olan yaðmur sularýný taþýyabilecek kapasiteye çýkarýlabilmesi için, dere yataklarý yanýndaki arazilerin istimlâk edilerek dere yataklarýnýn geniþletilmesi mutlaka yapýlmalýdýr. Bir þekilde izin alýnarak derelerin akýþýna engel olan inþaatlar da istimlâk edilerek yýkýlmalýdýrlar. Dere yataðýnýn yönü deðiþtirilerek üzerine okul inþa edilen dere, doðal þekline döndürülmeli ve buna engel olan okulun engel olan kýsmý yýkýlmalýdýr. Ýnþaat izni olmadýðý, yani kaçak olduðu iddiasý bulunan bu okul sahiplerinden, buna göz yuman zamanýn belediye baþkanýndan, izinsiz inþaata su ve elektrik baðlatanlardan hesap sorulmalýdýr. Bunlar yapýlmadýðý taktirde daha çok sel yazýlarý yazacaðýz. YORGANCIOÐLU "NÜKLEERE HAYIR PLATFORMU"NU KABUL ETTÝ Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, çevre örgütleri öncülüðünde, bazý siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendikalarýn oluþturduðu "Nükleere Hayýr Platformu" yetkililerini kabul etti. Platform adýna konuþan Biyologlar Derneði Genel Sekreteri Hasan Sarpten, ülkeye, doðaya ve gelecek nesillere sahip çýkmak, saðlýklý bir coðrafyada yaþamak için yola çýktýklarýný belirterek, Türkiye Akkuyu'da yapýlmasý planlanan nükleer santralin Kýbrýs adasýnýn doðasý ve geleceði için yaratacaðý tehlikeye dikkat çekti. Sarpten, platform olarak buna karþý seslerini yükselteceklerini, uluslararasý konferans düzenlemek için giriþimler yaptýklarýný ve vatandaþlarla milletvekillerine yönelik imza kampanyasý baþlattýklarýný söyledi. Sarpten yarýn Meclis'e giderek milletvekillerinden imza isteyeceklerini anlatarak, hükümetin de kendileriyle birlikte hareket etmesini ve bu projenin iptali için seslerini Türkiye'ye taþýmasýný istedi. YORGANCIOÐLU Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu da konuþmasýnda, nükleer enerji konusunu önemsediklerini ve örgütlerin endiþelerini anladýklarýný söyledi. Yorgancýoðlu, ayný endiþe ile hassasiyeti taþýdýklarýný ifade ederek, konunun bütün dünyada hassas olduðunu ancak bu konuda uzman olmadýðýndan, proje için gerekli bilgileri almak için giriþimde bulunacaðýný belirtti. ÖZERSAY KHYD'YÝ ZÝYARET ETTÝ Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Kudret Özersay, sivil toplum örgütleriyle yürüttüðü temaslar çerçevesinde Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ni (KHYD) ziyaret etti. Özersay'ýn verdiði bilgiye göre, Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail, Derneðin Bilimsel Danýþmaný Mine Çaðlar ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan Özersay, "kanser hastalýðýnýn ülkede silahlý çatýþmalarýn açtýðý yaralara benzer yaralar açtýðýna" vurgu yaptý. Özersay, "Sevdiklerimiz, yakýnlarýmýz, ülkenin iyi yetiþmiþ insanlarý bu hastalýk nedeniyle hýzla göçüp aramýzdan ayrýlýyor. Bu toplumsal kayýplarý önlemenin yolu, kanser hastalýðýnýn sonuçlarýndan çok nedenleri üzerinde durmaktýr" dedi. GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ: KTGB, BRT'NÝN SANSÜRÜNE UÐRADI Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB) Yönetim Kurulu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) kendilerine sansür uyguladýðýný iddia etti. KTGB'den konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada "Örgütümüzün birçok üyesinin de emek verdiði devlet televizyonu BRT, Kýbrýs Türk basýný açýsýndan dün kabul edilemez bir sansür olayýna sahne olmuþtur" denildi. Açýklama þöyle devam etti: "Düþünce, ifade ve basýn özgürlüðünün her koþulda savunuculuðunu yapan ve geliþtirilmesi için mücadele veren, en geniþ üyeye sahip basýn kuruluþu durumundaki KTGB, BRT'nin sansürüne uðramýþtýr. BRTK Yönetim Kurulu'nun son toplantýsý sýrasýnda KTGB temsilcisi Halil Davulcu'ya dönük tavýrlarý nedeniyle Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Özejder'e yazýlan ve daðýtýmý Baþbakan ve Baþbakan Yardýmcýsý'na da yapýlan yazýya iliþkin haber, BRT'nin ana haber bülteninde kýrpýlarak ve özünden kopartýlarak sunulmuþtur. Ýlgili yazýda dikkat çekilen unsurlara yer verilmediði gibi, Yönetim Kurulu toplantýsýnda KTGB temsilcisinin gündeme getirmeye çalýþtýðý 'hizmet alýmlarý konusundaki anomaliler de izleyiciden gizlenmiþtir. Bunun adý açýk sansürdür. Ve bu sansür olayý bir kamu kuruluþu olan, yani halkýn malý durumundaki BRT'de yaþanmýþtýr." KTGB'nin sansüre karþý mücadelesini sürdüreceði dile getirilen açýklamada, "Bir gazeteci örgütüne dahi sansür uygulamaya cüret eden zihniyeti her platformda teþhir etmeye devam edecektir" denildi. EROÐLU, LTB'YÝ ZÝYARET ETTÝ - Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yerel yönetimlere baþlattýðý ziyaretler çerçevesinde Lefkoþa Türk Belediyesi'ni (LTB) ziyaret etti. Cumhurbaþkaný Eroðlu, ziyarette LTB Baþkaný Mehmet Harmancý ile görüþtü. Görüþmede LTB Asbaþkaný Akýn Aktunç ve Belediye Meclis üyeleriyle Cumhurbaþkaný Özel Kalem Müdürü Mehmet Soykurt hazýr bulundu. Eroðlu, belediyede dolaþarak, çalýþanlarýn yeni yýlýný kutladý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir EÞÝTLÝK GÜZELDÝR Hükümet 2015 yýlý için hayat pahalýlýðý ödeneðini yasa gücünde kararname ile dondurdu, ortalýk karýþtý... Maliye Bakaný Zeren Mungan, "hayat pahalýlýðý ödeneði alt gelir gruplarýný koruyacak þekilde ödenecek. Bu uygulama sadece 2015 yýlý için geçerli olacak" dedi... CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür ise sosyal medyadan, "seçim manifestomuzda da, hükümet programýnda da HP devam edecek dedik. Aksi söz konusu olmaz, olamaz! Yüksek baremlere daha az, düþük baremlere daha yüksek yansýtýlacak söz konusu meblað Sosyal adalet için! 2014'teki eleþtiriler dikkate alýndý. Hadise budur. Bu konuda bile zorlama yorumlar yapanlar diðer yaptýklarý ve yapacaklarý yorumlarýn deðerini düþürmekten baþka bir þey yapmýyorlar..." diye paylaþýmda bulundu... Öncelikle hayat pahalýlýðý ödeneðinin en alt baremden en üst bareme kadar eþit bir þekilde maaþlara yansýtýlmasýyla birlikte aradaki makasýn nasýl daralacaðýný birisi çýkýp bize açýklamalý!.. Yani 2000 TL maaþ alan birisine 200, 5000 TL maaþ alan birisine de ayný þekilde 200 TL hayat pahalýlýðý ödeneði verildiðinde aradaki fark nasýl kapanýyor anlamýþ deðilim... Buradaki amaç göç yasasýný kalýcýlaþtýrmak ve üst baremdeki insanlar ile alt baremdeki insanlarý birbirlerine düþürmektir... Birikim Özgür'ün açýklamalarý ise hem kendisini hem de partisi CTP'yi ele veriyor... Özgür partisinin seçim manifestosundan bahsediyor... Ve manifestosunda yazýlý olan hayat pahalýlýðý ödeneðinin verilmeye devam edeceðini söylüyor... Hatta "aksi söz konusu olmaz, olamaz" diye de iddialý bir cümle kuruyor... Ancak ayný manifesto da yazan ve hükümet programýna yansýyan göç yasasý ile ilgili ayný iddialý duruþu ortaya koyamýyor... Ya da parti baþkaný ve baþbakaný olan kiþinin "hayat pahalýlýðý ödeneðini eþit bir þekilde vererek göç yasasýnýn izlerini kýsmen de olsa ortadan kaldýrmak istiyoruz" diye açýklamasýna karþýlýk "ama bizim manifesto" diye bir çýkýþta bulunmuyor... Üstelik bunu yapmayan ve çeliþkiler içerisinde yüzen bu arkadaþýmýz kalkýp hiç çekinmeden "bu konuda bile zorlama yorumlar yapanlar diðer yaptýklarý ve yapacaklarý yorumlarýn deðerini düþürmekten baþka bir þey yapmýyorlar" diye dünü ile bugünü istikrarlý olan kiþilere dil uzatýyor... Akýl vermeye çalýþýyor!.. Ve bir anlamda da iþi "en iyiyi biz biliriz" noktasýna getirmeye çalýþýyor... Belli ki hem Birikim hem de partisi CTP, milletin deðil AKP'nin vekili olmayý tercih ediyor... Muhalefette iken birlikte mücadele verdikleri insanlara ihanet içerisine girmiþ durumdalar... Zaten AKP Milletvekili Faruk Öz'ün konuþmalarýný dinleyen herkes CTP'nin ve özellikle cumhurbaþkaný adayý olan Sibel Siber'in kime hizmet ettiðini az, çok anlamýþlardýr... Öz, her açýklamasýnda Sibel Haným'ýn kendilerine ve Türk ordusuna baðlýlýðýnýn ne kadar güçlü olduðunu vurguluyor... Yani olayý "biz Sibel Haným'dan çok memnunuz"a getiriyor... Özkan Bey ile de aralarý gayet iyiymiþ ve uyum içerisindeymiþler... Alýnan kararlara ve yapýlan icraatlara bakýnca insan AKP ile CTP'nin neden bu kadar uyum içerisinde olduðunu daha iyi anlýyor... Ýlginç olan CTP'nin 21 milletvekilinin de ayný görüþte olmalarý!.. Çünkü aksi bir durum olsa bugüne kadar o kapalý kapýlarýn ardýnda aslan kesilenler bugün kedi gibi miyavlamazlardý diye düþünüyor... Hayat pahalýlýðý ödeneði ile ilgili tartýþma beni geçmiþe götürdü... Arif Hoca'nýn belgeselini çektiðimiz sýrada Emirali Özkýlýç Hocamýz "biz hayat pahalýlýðý ödeneðinin eþit verilmesi için mücadele verdik çünkü esnaf malý en alt baremdeki kiþiye de, en üst baremdeki kiþiye de ayný fiyata satýyordu, kimseye sen ne kadar maaþ alýyorsun diye sormuyordu" demiþti... Düþünsenize, yaklaþýk 30 yýl önce KTÖS bunun kavgasýný veriyordu... Çünkü eþitlik güzeldir, adalettir... Ve doðru olan da budur... Ancak tabii ki göç yasasýný ortadan kaldýrarak bu uygulamaya geçilmelidir... Ne yazýk ki CTP bu toplumu ve örgütlerini "ahmak" yerine koymaktan vazgeçmiyor... Ve yine ne yazýktýr ki hala bazý kiþiler ile örgütler CTP'nin tüm bu yaptýðý ihanetlere raðmen ondan vazgeçemiyorlar... "Bir umut, belki düzelir" diyorlar... Sevgili dostlar, ortada düzeltilecek bir þey olsaydý Özker Hoca bir þekilde geri dönerdi ve bu partiyi düzeltirdi... Her þeye raðmen eþitlik güzeldir, adalettir... Bunun bir de özel sektörü var, o nedenle bazý kiþiler bulunduklarý konuma aðlamak yerine toplumsal mücadeleye katký koymayý ve holiganlýktan vazgeçmeyi denesinler...

9 9 24 Aralýk 2014 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden Manzaralar ARÞÝV DOÐUM KONTROLÜ YEMLEMELERÝ 17 Aralýk'tan beri olup biten, bir darbe planýnýn ortaya çýkarýlmasý filan deðil, düpedüz bir örtbas operasyonu aslýnda Önce Meclis'ten dosya kaçýrýldý. Sonra dosyayý oluþturan polisler, savcýlar, hâkimler görevden alýndý. Güvenlik paketi ile sokakta doðacak tepkiler bastýrýldý.yolsuzluðu yazan gazetecilere davalar açýldý, yayýn yasaðý ile medya kontrol altýna alýndý. Ve hýrsýzlýk yaþanmamýþ gibi yapýldý. Ancak ne yapýlýrsa yapýlsýn, mýzrak çuvala sýðmadý; ayakkabý kutularý, para sayma makineleri, "sýfýrlayýn" talimatlarý unutturulamadý. Artýk önlenemeyeceði aþikâr yargýlanma yolunun nasýl geciktirilebileceði, sýnýrlanabileceði ve "artçý sarsýntýlar"ýn nasýl kontrol altýna alýnabileceðinin pazarlýðý yapýlýyor. Çünkü biliyorlar ki, gerçekten suçsuz olduðunu bilen bir politikacý, gönüllü gider Yüce Divan'a Çünkü "Harama yaklaþma" diyen bir hareketin baþtan sona harama bulaþmýþ görüntüsü, tabanda giderek daha fazla sýkýntý yaratýyor. Can DÜNDAR (Cumhuriyet) TARÝH 27 KASIM 2013 Eroðlu-Anastasiadis yemeði her iki tarafta da umutsuzluk yaratmaktan baþka bir iþe yaramadý... Pozisyonlarýnda hiçbir deðiþiklik olmayan taraflarýn boþu boþuna müzakerelere baþlamasýna da gerek kalmadý. Gözlerin bir içim su, içim yandý doðrusu!.. Gözden kaçmayanlar... AYÞE VE GAZ Mehmet Ali Talat diyor ki: "Gazýn miktarý belli deðil ama orada kesin olan bir þey var. Bulunan gazýn Avrupa'ya aktarýlmasýndaki en uygun yol, Türkiye. Gazýn Türkiye üzerinden gitmesi için Kýbrýs sorununun çözülmesi lazým." Gaz Türkiye üzerinden gitsin diye mi çözülmeli Kýbrýs sorunu, yoksa, Kýbrýs Sorununun çözülmesi için mi gaz Türkiye üzerinden gitmeli Burasý biraz karýþýk Bizim bildiðimiz tanýdýðýmýz "Ayþe, hem gazý almak ister, hem de evine dönmek istemez DÝPNOT Cezayir, IÞÝD'e desteðini ilan eden Hilafetin Askerleri örgütünün lideri Halit Ebu Süleyman'ýn öldürüldüðünü açýkladý. Hilafetin Askerleri eylül ayýnda Fransýz turistherve Gourdel'i, baþýný keserek öldürmüþtü. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Nükleer enerji konusunda örgütlerin çevreyi ve geleceði koruma adýna ortaya koyduðu hassasiyeti önemsiyoruz ve örgütlerin endiþelerini anlýyoruz." Özkan YORGANCIOÐLU (Baþbakan) VÝRGÜL... AHA GÝDER GELÝRSÝNÝZ ANKARA'YA Meclis Baþkaný Sibel Siber þöyle diyor: "Hedefimiz yapacaðýmýz bir takým reformlarla 'böyle gelmiþ böyle gider'i' durdurup, 'hayýr böyle gelmiþ ama daha güzel gider'eçevirmektir." Sizin bugüne kadar yaptýðýnýz reformlarla "böyle gelmiþ böyle gider"i, "böyle gelmiþ daha da kötüye gider"e dönüþtürdüðünüzü gözlerimizle gördük, görüyoruz "Böyle gelmiþ böyle gitmez" bile diyemiyorsunuz. Aha gider gelirsiniz Ankara'ya Öyle Ankaralara gide gele telefonlarda muhabbete gire gire, böyle gelmiþ böyle bile gitmez, daha beter gider UBP'NÝN SORUMLULUÐU YOK DÝYEN MÝ VAR HOCAM? "KTHY'nin kapatýlmasý ve çalýþanlarýn maðdur edilmesinde UBP'nin de büyük sorumluluðu var" Cemal ÖZYÝÐÝT (TDP Genel Baþkaný) N'olacak bu memleketin hali?.. Ula Haso, sen hiç adam olmayacaksýn! Akdeniz'le mavisi göz alabildiðine uzanýyor önümde.capri uzakta, sisler içinde buðulu.vezüh, her zamanki gibi zarif, iki zirvesini kaplayan dünkü beyaz bulutlar daðýlmýþ.napoli, pýrýl pýrýl güneþin altýnda bütün güzelliklerini ele veriyor.bu þehrin kendine özgü bir neþesi var, bir anda insaný yakalayýp bir daha býrakmayan Deniz kýyýsýndaki bir kahvede kemiklerimi ýsýtýyorum.yaný baþýmda, beyaz mermere oyulmuþ çýplak bir kadýn heykeli N'olacak bu memleketin hali?..ula Haso,sen hiç adam olmayacaksýn!elinderaký kadehi deyok ki,o zaman, bu soru neden?.. Sabah vakti, güneþ ýþýklarý þýkýr þýkýr oynaþýyor denizin üstünde, Akdeniz mavisiyle KARÝKATÜR / Sen hala soruyorsun:n'olacakmýþ bu memleketin hali Allah akýl versin HC, baþka ne denir ki?ýlk Napoli seyahatim 1981'di.Bir NATO gezisi dolayýsýyla yolum buraya düþmüþtü.haluk Ülman'la, rahmetli meslektaþým Orhan Duru'yu hatýrlýyorum.haluk Hoca, makarnalarý keyifle atýþtýrýrken her seferinde, "Ýyi ki haným yok" diye mýrýldanýyor.ve Napoli dönüþü beni bir sürpriz bekliyor:cumhuriyet'te genel yayýn yönetmenliði Bu maviliklerde bir zamanlar Dinç Bey'in Headline'ýyla da dolaþmýþtýk. Rahmetli Ercan Arýklý da vardý.'rahmetli'ler gitgide çoðalýyor.yalnýzlaþýyorsun.ya da etrafýn tenhalaþýyor.n'apalým hayat Serhan Gazioðlu böyle.denizin kýyýsýnda, sessizliðin ve Akdeniz mavisinin içine çekiliyorum.n'olacak bu memleketin hali?..sen gerçekten adam olmayacaksýn HC!Çok uzaklardan rahmetli Uður Mumcu'nun sesi:"paþa deden, sen yazýný bitirinceye kadar koca padiþahý devirmiþti."keyifli zamanlarýnda da kahkahayý patlatýrdý sevgili Uður:"Yarýna bir yazý yazdým, hükümet rahat devrilir!"kendi kendime gülüyorum.ben de bir yazý yazsam padiþah devrilir mi?..türkiye 'padiþahlýk'tan kurtulmak için altýn bir fýrsat yakalamýþtý.bu memleketin paçalarýndan devamlý çeken kültürel ikiliði, demokrasi ve özgürlük çatýsý altýnda yumuþatarak uzlaþma yörüngesine oturtmak. Sonra anlaþýlan hayaller aðýr bastý.rövanþizm hayali.ya da Osmanlý, padiþahlýk düþleri Devlet eliyle toplumu dindarlaþtýracak, dindar nesiller yetiþtirecek yeni bir devlet ve toplum düzenine dönük adýmlar. Davutoðlu'nun deyiþiyle: Yeni medeniyet!kim bilir belki de Beyaz Türkleri denize dökme projesi Belki de bunlar için sahne almaya baþladý Erdoðan despotizmi Bir bardak buz gibi beyaz þarap, Akdeniz mavisinin güneþ altýndaki göz alýcýlýðý ve mermere oyulmuþ çýplak kadýn heykelinin estetiði fayda etmiyor bana Yine malum soru:hc, söyle bakalým, n'olacak bu memleketin hali?..bu kültürel ikilik, 'Erdoðan despotizmi'yle Türkiye'yi bir cehennem çukuruna mý itecek?türkiye'yi kötü zamanlar bekliyor.çünkü, Erdoðan despotizmi ile birlikte Türkiye'nin cumhuriyetçi geçmiþinden intikam almaya dönük, Türkiye'yi bir uçtan öbür uca þimdiden savurmaya baþlayan rövanþist dalga, 'kültürel ikilik'in üzerinde kapkara yükseliyor.oysa, Türkiye bu kültürel ikiliði, ancak demokrasi ve hukuk devletiyle -örneðin Avrupa Birliði yolunda- kýrabilirdi.ama yazýn bir kenara:tarihin akýþýna ters yoldaki Erdoðan despotizmi eninde sonunda yýkýlacak.zaman, padiþahlýða deðil, demokrasiye doðru akýyor çünkü Bak Haso, geldin buralara kadar ama bak, kafaný býrakamadýn Ýstanbul'da.Kalk, uçak saatin yaklaþýyor.kalkmadan önce bir kadeh de, demokrasi ve özgürlüðe kaldýrýyorum Napoli'de, deniz kenarýndaki kahvede (Bu yazý HASAN CEMAL'i t24'te yayýmlanan "Padiþahý devirmek" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 24 Aralýk 2014 Çarþamba Rahme Veziroðlu "Hükümetin kendine bir faydasý yok ki topluma olsun"; "tüp gaz da çok zararlý bir enerjidir ama bütün evlerde kullanýlýr";, "Anavatanýn kararýdýr! Karþý deðilim, inþallah patlama olmaz", "Suriye'de de kurulacak olana tepki gösterildiðinde ben de Akkuyu'ya tepki gösteririm"; "Ben karþý olsam ne olmasam ne", "Bizi Baðlamaz", "Sloganla iþ hallolmuyor", "Bizimde söz hakkýmýz olmalýydý"... Murat Kanatlý Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Mahkeme acaba seçim ve halk oylamasý yasasýný ne zaman hatýrlayacak? Bu haberde 9 kusurlu hareketlere göz yumacaðýz? Makamlarýn seçim malzemesi olarak kullanýlmasý yasada kýsýtlanmadý mýydý?! Mubarek adaylar ikisi beraber "bakanlar kurulu" ile beraber sokakta gezerler... birileri yasayý okudu acaba? "Eroðlu'na ziyaretleri esnasýnda Girne Belediyesi Baþkaný Nidai Güngördü, Alsancak Belediye Baþkaný Fýrat Ataser, Eðitim Bakaný ve DP-UG Girne Milletvekili Özdemir Berova, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný ve DP-UG Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Girne Milletvekili ve Ýlçe Baþkaný Kutlu Evren ile UBP Girne Milletvekili Ergün Serdaroðlu eþlik etti." Tuðçe Kortan TC Elçiliði Lefkoþa'da ama biz pasaport yenilemeye Ankara'ya gönderiyoruz... Yorum sizin... KARAR NUMARASI: Y(K-I) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ýþýðýnda, Avrupa Birliði tarafýndan "Katý Atýk Yönetimi" konusunda 8-12 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda Brüksel'de organize edilecek teknik çalýþma programýna katýlmak üzere görevlendirilen Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Çevre Koruma Dairesi personeli Özþen Albayrak Diran'ýn, pasaport yenileme amacýyla Ankara'ya gitmesine ve Ercan-Ankara-Ercan gidiþdönüþ uçak bileti bedelinin Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý 2014 Mali Yýlý Bütçesi altýnda yer alan "Yurtdýþý Geçici Görev Yolluklarý" kaleminden karþýlanmasýna karar verdi. Kani Kanol Biri bunun bir ÞAKA olduðunu söylesin Allah aþkýna bana!!! "Bütçe Denkleþtirme" demek ki, bu devletin "anormal" düzeni gereði, yurt dýþýna TC pasaportu ile seyahat etmeyi gerektirdiðinde gözardý edilebilecek bir çabaymýþ... Hade sorun Elçiliðe bakalým niye buradan halletmemiþler? Siz bu ülke "normalleþmeden" bütçe denkleþtirilebileceðine inanmaya devam edin... Ben de SÝNÝR olmaya!!! Tuðçe Kortan Yeni hobim Bakanlar Kurulu kararlarýný okurum!!! Paylaþacak o kadar saçma þey var ki anlatamam... Sema Kabataþ Ufak bir not. TC'nin KKTC'de verdiði pasaportlara bazý ülkeler vize vermiyor. Çünkü KKTC diye bir ülke olmadýðý için oradaki bir elçiliðin verdiði belgeler tanýnmýyor. Üstelik buradaki elçiliðin verdiði nüfus cüzdanlarýný Türkiye'nin kendisi de tanýmýyor. Örneðin oðlum buradan aldýðý kimlikle Ýstanbul'da araba alamadý. Orada baþta kimlik çýkarmak zorunda kaldý. Ömer Özdemir Kýbrýslý.. Ne yaþar ne yaþamaz... Hakan Nasýr Eeren Kýbrýsýn kuzeyinde yaþayan insanlarýmýn hoþuma giden yönlerinden birtanesi da, golay golay Özür dilememesi. Hele da hem suçlu hem güçlü olmaya çalýþanlardan, Asla...önce siz 1974 den sonra bu halka yaþattýklarýnýz için özür dileyin...tarýmcýmýzdan, sanayicimizden, hayvancýmýzdan, köylümüzden, kentlimizden, kýsacasý kýbrýs Türk toplumundan... Feridun Kemal Feridun... LGL DOSTLUK GURUBU sonrasý Lefke 1. Bölük Gonnos Mukaveleli Mücahitleri Halil Paþa Zaten hiç bir aday (sanýrým Eroðlu ve Özersay'ý ayýrmam gerekiyor-hp) solcuyum ve Kýbrýs sorununu kendi cemaati ve hade "öteki" cemaatin diyelim (yani Kýbrýslýrumlar) alýnacak kararlarý onaylamasý ile çözmeyi düþündüðünü açýklýkla söylemiyor. Çünkü "Kýbrýslýlarýn alacaðý kararlar eðer ki Ankara'nýn "milli kýbrýs politikasý", "kýrmýzý çizgileri" ya da çýkarlarý ile çatýþýrsa Türkiye hükümetine raðmen Kýbrýslýlarýn vereceði kararý uygularým" diyemiyor. Kimse Türkiye'nin Kýbrýslýlara (sadece Kýbrýslýrumlara deðil Kýbrýslýtürklere de-hp) limanlarýný açmasýný ve en az AB ülkeleri kadar serbestleþtirmesini istemiyor. Aksine hepsi de, (Akýncý da dahil) Türkiye'ye zamanýnda "sakýn açma" diye KKTC meclisinde bildirilere attýðý imzalarýnýn arkasýnda durmaya devam ediyor.. Kimse "Maraþ'ýn önkoþulsuz istihdama açýlmasý"nýn üzerinde yoðunlaþmýyor. Kimse "Askersiz Lefkoþa" istemiyor. Kimse Lokmacý sýnýrýnda "polis'in yýllardýr insan zinciri oluþturmasýna müdahalesini" konuþmuyor. Kimse bu polis teþkilatýnýn ayýrýmcýlýðýný nasýl düzelteceði üzerinde diþe dokunur tek kelime etmiyor. Hiç bir aday "madem ki savaþ gerginliðine neden oluyor, barýþ ortamýna deðil savaþ ortamýna hizmet ediyor, Kýbrýslýtürklerin KKTC meclisinde TC'ye verdiði denizlerde egemenlik devriyle ilgili yetki devrini geri alabiliriz" demeyi aklýnýn ucundan geçirdiðini bile ima etmiyor. Kimse Türkiye'de askeri darbeler sonrasýnda 12 Mart'ta, 12 Eylülde baþta Diyarbakýr hapisanelerinde sivil halka, devrimcilere yapýlan zulmün ve hatta devrimcidir olduðu için kadýn öðrencilere yapýlan tecavüzlerin neden olduðu fiziki ve psikolojik sakatlanmalarý anlatmýyor. Kimse Erdal Eren'in yaþýný küçülterek Hasan Tahsin Arslan... Mahmut un mutlu günü... asanýn vakt-i zamanýnda Türk ordusunun en yetkili kiþileri (beþli Cunta) olduðunu hatýrlamak istemiyor. Kimse kendi halkýna b.k yedirip de AHÝM'den mahkumiyetine neden olan ordu komutanýn olduðu bir kurumda, Kýbrýs'ta 20 Temmuzdaki askeri müdahale sýrasýnda çýkan savaþlarda, "aklýn mantýðýn öldürerek zafer kazanmaya yoðunlaþtýðý böyle anlarda" Doðuþ'un belirttiði tecavüzlerin yaþanmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu dillendirmiyor. Kimse de sýkýþýnca tecavüzü kabullenir gibi yapýp da ama "Türk Ordusu"nu hariç tutun kendiniz yaptýnýz mealindeki AKP'LÝ vekilin açýklamasýna "sen ne diyorsun?" diye sesini yükseltmiyor... Þimdi ben ve benim gibi düþünenler de (biliyorum marjinal diye tebessümle küçümseyen pek çok vekil ve siyasal parti yetkilisi ve fanatik taraftarlar bolca olacak-hp) de çýkýp bu mevcut adaylarýn hiç birisine oy vermeyeceðimi söylediðimde kusura bakmasýn ama kimse bana yok Eroðlunun yok Özersayýn ekmeðine yað sürdüðümü falan da söylemesin. Ya ne yapsýn? Konuþmalarýnda ikide birde halký kucaklayýp duracaklarýna, yuvarlak ve hoþa giden sloganýmsý söylemler yapacaklarýna, arada bir Doðuþ gibi "somut elle tutulur barýþ nasýl yapýlýr"a dair mesajlar versinler toplumlarýna. Sevgül'ün yýllardýr Yenidüzen'de köþesinde yazdýðý savaþta yapýlan tecavüzleri, barbarlýklarý, bir araþtýrýp Kýbrýslýlarýn bir an önce yüzleþmelerinin önünü açsýnlar. Kýrk bin asker ile sivil bir demokrasinin mümkün olamayacaðýný, adanýn en azýndan Kuzeyinde olaðanüstü koþullarýn da bu þartlar altýnda kaçýnýlmaz olacaðýný açýkça dillendirsinler. Türkiye'den kontrolsüz nüfus akýþýný artýk bu adanýn Kuzeyinin taþýyamadýðýný ve bunun çaresinin de ne olduðunu ya da olmadýðýný söylesinler yeter de artar... Reþat Kansoy Sevgili, Yereli Yönetenler! Lütfen ama Lütfen! 2015'i þirin kýlmak için, Noel baba kýlýðýna girmiþ, üniversite öðrencisi kiralamayýn! Lütfen ama Lütfen bu, kiraladýðýnýz, Santa Claus Dedenin, Kýrmýzý, derin torbasýna: Çinden ithal ettiðiniz ve kanserojen boyalar ve koruyucu maddeler içeren yemiþleri, ilkokullarýn sýnýf kapýlarýna dayanýp, ikram ederek daha da "þirin-leþ-meyiniz." Sizin asli göreviniz "KAMU SAÐLIÐINI" koþulsuz korumaktýr. Ayrýca ilkokul çaðýndaki bir çocuða dini simgelerle sevgi gösterisinde bulunup, daha sonra asfalt yapým çalýþmalarý projeleri için ziyaret edeceðiniz TC Elçiliði ve Yardým Heyetine "hallis bullis" "Müslümaným" imajý çizmeniz, tezat olmuyor mu? yapmayýn. eylemeyin lütfen. Not: Girne ve diðer bölgelerde yaþayan Hristiyan alemine mensup vatandaþlara (-ki bunlar: Interpol tarafýndan aranan. Bisiklet sürerken araç tarafýndan ezilen. Yurtdýþýndan getirdikleri hayvanlarý KKTC meralarýnda zehir yemek suretiyle ölen. Market rafýndan aldýklarý Ceviz macunun içindekiler bölümü olmadýðý veya Ýngilizcesi yazýlmadýðý için karanfil tohumuna allerjen olup da bilmeden yiyenler. Emlak sektöründe defalarca dolandýrýlan, inþaat ve hýrdavat sektöründe defalarca dolandýrýlan, hizmet sektörlerinde binlerce kez dolandýrýlan, yoðunlukla Girne bölgesinde yaþayan yabancý uyruklu insanlar-) þirin görünme eðilimine girebilirsiniz. Hade yeeeaaaff: all to gether "Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. Oh! what fun it is to ride In a one-horse open sleigh". Best Wishes Reþat Kansoy. Ahmet Ersöz Bu isimleri hatýrlayanlar; Mehmet Lo, Ayhan Lo, Cüneyt Lo, Ahmet Galaycýlar, Cümbezliler, Ismail Taz, Hasan Maydanoz, Necmi Pirgot, Salih Saksý, Hüseyin Dýrrýng, Serkan Lokma, Lobi, Mehmet Ürkan, Gara Murat, Birkan Arap, Mehmet Baf, Serhat Nick, Hakan Alaman, Egsoz, Metça, Olgun Wanted, Deli Ecevit, Miþon, Ahmet Jamaikan, Mehmet Aytekin, Batsi, Miyo, Mesut- Afün-Murat (Girgenler), Gurumanastýrlý, Þemmediler vs... Eksik varsa tamamlayýn. Kimler geldi kimler geçti... Ahmet Muratoðlu Lo'lar benim mahallede oturur, Lokmalar aslen Larnakalý hepsi anýlarda... Ahmet Ersöz Mehmet Lo'yu en son Ercan'da görmüþtüm Ahmet bey. Ne lakaplar vardý. Zorluyorum... Sanlý Çoban Kurtlar vadisinde oynarlar:) Ahmet Ersöz Gönyeli'den kimler var be Sanlý Çoban? Aþýklar vadisinden? Sanlý Çoban Dibidi Ali, Ördek Ersen bizde hayran isimleri ile anýlan çok kedi, eþek, katýr, baykuþ vs Yücem Rasýmoðlu Serkan Lokma Ayorgi'de döþemecilik yapar. Birkan Lokma da Girne Belediyesi'nde çalýþýr sanýrsam. O ekolden Gabira var, Lollobi var, Faraç var. Daha eskilerden Girne'den Lutta, Mehmet Kedi, Hasan Jack, Kemal Kempes, Erol Corner, Cimba, vs...

11 24 Aralýk 2014 Çarþamba 11 Günsel Djemal Elüstün Deðerli fb'de ikamet eden arkadaþlarým, bildiðiniz gibi yakýnda Noel var. Sesi güzel olanlar þarkýlar söyleyecek. Ben de yabancý ülkede yaþadýðým için bu þarkýlarý her yerde tv'de, yolda belde, alýþveriþ merkezlerinde çokça duyarýz. Ýçimi hep hüzün kaplar. Bizim ülkemizde 'Kanlý Noel' diye bilinir çünkü. Yeni yýla girmek üzere olduðumuz þu günlerde 'kanlý Noel' suçlularý da ifþa edilsin. Hasan Recep kumarbaz! geleceðimiz gitti hiç yeþermeden umutlar namluya tutsak gecelerin aydýnlýðýna salýnýr rengarenk yarasalar ne kaldý çocuklara kursaklarýnda acýdan baþka anadolulu dörtbir yanýnda beþköþe zarlar atýlýr tanrýlar adýna aðrý da aðlar ankara Istanbul ve gýbrýs ölü kavram kargaþasýnda gitti koskoca o çað!! (H.R...22 aralýk,2014).. Ahmet Ustaoðlu Bir insan gerçekten uyuyorsa uyandýrmak mümkündür. Ama, uyumuyor, uyku taklidi yapýyorsa, bütün gayretleri sarf etseniz, nafiledir. Lila Hayri En yetenekli senaristler bizde çünkü yazdýklarý oyunlar, yýllarca ve yýllarca hafýzalardan silinmedi ve silinemeycek! Hele çekilen ve servis edilen fotoðraflar ýsýt ýsýt koy beyinsizlerin önüne hemencecik HAM yaparlar!!! Ömer Köse Kýbrýs'ýn güneyinde, Larnaka'nýn Dromolakþa (Dromolaxia) köyünde Kýbrýslýtürke ait taþýnmaz mallarýn satýlmasýnda usulsüzlük yapan (rüþvet) 5 Kýbrýslý Ruma hapislik cezasý verilirken, 3 Rumun mal varlýðýna da el konuldu! Nasýl ama ayný bizdeki gibi! Senar Ali Üncü Yeþilýrmak'tan Serhatköy'e deðin uzanan Güzelyurt Ýlçesi'nin maðduriyeti konusundaki suskunluðumuzu yok etmeliyiz! Þu an susma vakti deðil, haykýrma zamanýdýr! Konu ne olursa olsun; gerek turizm, saðlýk, eðitim, temizlik, üretim, yatýrým gerekse esnaf sorunlarý, artýk hep bir aðýzdan tek yürek olarak sesimizi duyurmalýyýz... Gün bugündür! Münür Rahvancýoðlu Tarih hakkýnda konuþmak için geçmiþi yaþamak deðil, geleceði kurma iradesi gereklidir... Ýrade, devrimciler için her zaman örgütlü bir iradedir... Kýbrýs Komünist Partisi'nden HALK-DER'e, Halk-Der'den Özgürlük'e, Özgürlük'ten Baraka'ya, Baraka'dan Baðýmsýzlýk Yolu'na... Mücadelemiz sürüyor, büyüyor... Ýbrahim Erdoðan Küçük kahramanlarýn yaþadýðý korkak yüreklerin dünyasýnda senden Züleyha Yusuf sadakati beklemek Tarkan'dan hým hým yar dým dým þarkýsý beklemek kadar abesle iþtigal... Muhtar Ömer Meraklý... Kalavaç ýn meþhur çörekleri... Umit Inatci (...) Birileri diyor ki; bunlarý gündeme getirmek bazý insanlarý rencide edebilir. Ýþte tecavüz gibi olaylarýn hala vuku bulmasýnýn altýnda yatan neden budur: nasýl olsa konuþulmaz, sineye çekilir diye birçok tecavüz olayý saklý kalýyor. Ve sonunda hiçbir þey olmamýþ gibi davranmak da þizofreninin tavan yaptýðý böylesi olaylarý doðuruyor. Yaþanýlan trajediyi dile getirmeyi maðdurlar üzerinden siyaset yapma anlamýnda deðerlendirip bunun utanç verici olduðunu düþünenler bilsinler ki ''maðdurun kendini korumaya alma sendromu'' diye bir ruh hali vardýr. Maðdur kendi tecrübesine kapanýr ve onu kendi içinde yaþar. Bunun açýða çýkmasýný var olma mücadelesine karþý bir saldýrý olarak algýlar ve kendi de saldýrganlaþýr. Empati yitimi böyle gerçekleþir ve insan kendi bedeninin acýsýna böyle yabancýlaþýr. Gerçek utanç buna hizmet etmektir... (yazýmýn tümü 'Nefret Söylemi ve Politik Þizofreni' baþlýðý altýnda bu pazar Afrika Pazar Eki'nde çýkacak) Mahmut Anayasa Hiç kimseye futbolu sevmeyin demiyorum, taraftar olmayýn da demiyorum, sadece bokunu çýkarmayýn diyorum... Hayatýnýzý buna göre þekillendirmeyin, bunun için kalp kýrmayýn... Futbol bir seyir oyunudur, izleyin zevk alýn, sevinin veya üzülün, çünkü her iki duygu da hayatýn gerçeðidir ama kan davasýna dönüþtürmeyin... Unutma ki sen kendi kendini parçalarken, uðruna öleceðini sandýðýn futbolcu maçtan sonra duþunu alýr ve spor arabasýna binerek evine gider, çünkü o bir profesyoneldir, oysa sen potansiyel bir amatör arabeske dönüþüyorsun... FB'ye, GS'ye, BJK'ye ayýrdýðýnýz zamanýn, bilgininin ve zekanýýn bir bölümünü de bu ülke için ayýrýn... O zaman umudumuzu kesmeyeceðiz yurdumuzdan... Bu çeliþkiyi bir düþünün, kafa patlatýn, beyninizi zorlayýn ve aydýnlanýn... Deneyin bakýn, inanýn ki zor deðil... Þirvan Uslu... Þht. Ertuðrul Ýlkokulu tiyatroda Salim Akbaþ Cumhurbaþkaný adaylarý kendilerine göre Doðuþ Derya'nýn açýklamalarýný deðerlendirdi. Tüm bunlar yetmedi, iþin içine Ankara da müdahil oldu. Ancak yinede devletin baþý olan Sn Eroðlu'ndan týs çýkmadý. Bundan sonra çýksa da to late. Sn Eroðlu her seçim öncesi yaptýðý gibi full konsantre sessizliðe büründü. Lider dediðin kiþi olaylarý geriden takip etmez. Aksine olaylarýn bu seviyeye gelmesini önlerdi. Deðiþim zamaný gelmiþtir oylarýmýz AKINCI'NIN. Yeni Liderimiz gerçekten baðýmsýz aday olan MUSTAFA AKINCIDIR. Derman Sarachoglou 16 yaþýmdan bu yana CTP'de çok þey gördüm. Gurur duyduklarým da oldu elbet, utandýklarým da. Genel olarak, öngörülerime uygun geliþti çoðu yaþananlar bugüne kadar. Ancak tek bir þeyi hiç öngöremedim ve CTP'deki geliþmeler içinde hiç olabileceðini aklýmýn ucundan bile geçirmedim; Ankara'nýn bir gün gelip, CTP milletvekilleri arasýnda, Türkiye ile uyum içinde olanlar ve olmayanlar diye ayýrým yapma noktasýna gelebileceði ve Ankara ile uyum içindekileri, isimlerini de vererek, partinin baþka milletvekillerini terbiye etmeye çaðýrabileceðini... Ankara'ya böylesi bir skandalý yaratmasý için cesaret verilebileceðini, hiç düþünemedim. Bu durumu öngöremedim. Bir yandan þok, öte yandan bir Kýbrýslýtürk olarak büyük bir utanç içindeyim yine sadece. Kimsecikler kusura bakmasýn bu satýrlarýmdan dolayý. Kýbrýslý Türklere, CTP'ye bugünleri yaþatanlar utansýn..! Mehmet Mahmut Kýbrýs'ta bugün yaþayan ve 1974'le beraber Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan Ada'ya yönlendirilen veya getirilen veya Kýbrýslýtürk yetkililerle beraber uygulanan teþviklerle Kýbrýs'a özel statü ile geçici veya kalýcý bir þekilde yerleþen ANADOLU insanlarýnýn; Kýbrýs topraklarýna sýðýp sýðmadýðý ancak ve ancak iki toplum arasýndaki görüþmeler sonucu; iki toplumun da kabul edeceði bir anlaþma ile karara baðlanacaktýr! Bu konudaki bu görüþümün adada yaþayan tüm demokrat ve federalistler tarafýndan benimseneceðine eminim! Ve son haftalarda bölüþtüðümüz paylaþýmlara katkýda bulunan herkesi bu konuda da görüþ belirtmeye davet ederim. 15 Aralýk tarihi itibarý ile sergilemekte olduðumuz empatinin taçlandýrýlmasý olacaktýr bu konudaki görüþlerimiz... Betül Arslan Asýl gerçek ölüm olduðu halde, neden acýtýr insanlar birbirinin canýný? Lütfen yaþarken sahip çýkalým yol arkadaþlarýmýza, dostlarýmýza. Bir zaman ayný yolu yürüdüðümüz arkadaþýmýz gittikten sonra, timsah gözyaþý dökmek nafile!

12 12 24 Aralýk 2014 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi EMÝNE HÜR Genç dostlar size derim Duadadýr ellerim Hepinize Tanrýdan Mutlu yýllar dilerim Kitap Dünyasý Suya Düþen Kan Harun Tokak UFUK KÝTAPLARI 388 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Bir diplomat 'evet' derse 'belki' anlamýný çýkarýn; 'Belki' derse 'hayýr'... Eðer bir diplomat 'hayýr' derse, o adam diplomat deðildir." Anonim TADIMLIK AYRILIK ACISI bir þeyler kýrýlýr ya içinde ellerinden kayýp gider ya zaman bir baþka yanar yüreðin yaðmur bulutlarý gözbebeklerinde... hep ayný hikâyeler aslýnda ne zaman yaþansa ilkmiþ gibi ezilir için bir yerlerde kopar gönül telin Ayþe Tural Kültürel Hazineler Armonisi Kýbrýs Türk Halkdanslarý Ankara'da Kýbrýs gecesi düzenledi Kültürel Hazineler Armonisi Kýbrýs Türk Halkdanslarý Ekibi Ankara'da "Kýbrýs Gecesi" düzenledi. Geceye KKTC Ankara Büyükelçisi Fazýl Can Korkut da katýldý. Gecede Kültürel Hazineler Armonisi Kýbrýs Türk Halkdanslarý Ekip Sorumlusu Yunus Özerdem, KKTC Ankara Büyükelçisi Fazýl Can Korkut 'a aný plaketi sundu. Kýbrýs Türk Halkdanslarýndan örneklerin sunulduðu gecede, el sanatlarý, yiyecek ve yayýnlardan örnekler sergilendi. Kýbrýs aðzý skeç, zivaniya yarýþmasý, oryantal yarýþmasý ve pek çok eðlence gerçekleþti. Kültürel Hazineler Armonisi Kýbrýs Türk Halkdanslarý Ekibi'nden yapýlan açýklamaya göre, ekip kurucusu ve sorumlusu Yunus Özerdem gecede yaptýðý konuþmada, Ankara'daki Kýbrýslý Türk üniversite öðrencileri ile TC'li ve KKTC'li öðretmenlerden oluþan ekibin kurulmasýnýn üzerinden bir yýlý aþkýn süre geçmesine raðmen 5 uluslararasý, pek çok da ulusal ve bölgesel festivalde Kýbrýs Türk Kültür Derneði ekibi olarak halkdanslarý gösterileri yaptýklarýný anlattý. Kýbrýs Türk Kültür Derneði'nin destekleriyle çalýþmalarýný KTKD binasýnda yaptýklarýný anlatan Özerdem, derneðe teþekkür etti. KKTC Ankara Büyükelçisi Fazýl Can Korkut da Kýbrýs Türk kültürünün tanýtýldýðý geceye katýlmaktan duyduðu memnuniyeti belirtti. Tiyatroculardan AKP'nin Cibali sansürüne tepki 1951 yýlýnda yazýlan Cibali Karakolu oyununda geçen "Ýlla hükümet mi soyacak?" sözüne AKP'li Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlan sansür tiyatro sanatçýlarý tarafýndan sert sözlerle eleþtirildi. Ýleri Haber'e konuþan oyuncu ve yönetmen Nedim Saban "Sanatçý sansürü karþý olmalý" derken, oyuncu Levent Üzümcü ise "Bir provokatörün sözüyle tiyatro oyunu kaldýrýlabiliyor" diye konuþtu. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý Þehir Tiyatrolarý'nda bu sezon sahnelenmeye baþlanan Cibali Karakolu adlý oyunda geçen "Ýlla hükümet mi soyacak?" sözünün 'þikayet' üzerine sansürlenerek kaldýrýlmasýna tiyatrocular tepki gösterdi. Ýleri Haber'e sansürü deðerlendiren usta oyuncu Nedim Saban "Oyunun sahnelendiði gün oyunun baþrol oyuncusu Zihni Göktay sahneye çýkýp 'Sansür var' dedi. Elimizde kayýtlar var. Sansüre karþý sanatçý dik durmalýdýr" derken, Levent Üzümcü ise "Bir provokatörün sözüyle tiyatro oyunu kaldýrýlabiliyor. Bu ne saçmasapan bir þeydir" ifadeleriyle sansüre sert tepki gösterdi. 'BÝR PROVOKATÖRÜN ÞÝKAYETÝYLE OYUN KALDIRILABÝLÝYOR' Tiyatrodaki sansür mekanizmasýný sert sözlerle eleþtiren usta oyuncu Üzümcü þunlarý söyledi: "Tiyatroya gelen seyircilerin belediyenin kurmuþ olduðu þikayetleri deðerlendirdiði Beyaz Masa diye bir yer var. Ýstanbul tiyatrolarýndaki þikayetleri Beyaz Masa'ya bildiriyorlar. Diyelim bir oyunu 30 bin 40 bin kiþi izlemiþse, 39 bin 999'u hiçbir yorumda bulunmuyor ama vatandaþýn biri tiyatroda geçen bir kýsmý ahlaki ve siyasi bir rahatsýzlýk olarak görüp Beyaz Masa'ya bildiriyor. Beyaz Masa da iþlerine geldiði için mevzu bahis yeri kaldýrýyor. Yani tiyatro herhangi bir provokatörün iþiyle yayýndan kaldýrýlabiliyor." 'BU SÖZÜ NEDEN ÜSTÜNÜZE ALINDINIZ?' "Cibali Karakolu dün yazýlmadý ki. Eski bir tiyatro oyunumuzdur ve ayný zamanda doðaçlama üzerine kurulu bir oyundur" diyen Üzümcü þöyle devam etti: "1951 yýlýndaki dönemin hükümetini kasteden bir oyunun bir sözü neden üstünüze alýndýnýz diye sormak gerekirken kim olduðu belli olmayaninsanlarýn þikayetiyle tiyatroda sansür uygulanýyor. Yani bu yapýlan ne kadar saçmasapan bir þey. Tiyatrodan bu kadar korkmak dünyanýn merkezinde kendilerini görmek çok garip geliyor bana." 'DEMEK KÝ BU SÖZDEN RAHATSIZ OLMUÞLAR' "Ýlla hükümet mi soyacak?" ifadesinin yer aldýðý Cibali Karakolu adlý oyunun önce sahne uzunluðundan sansürlendiðini iddia etmiþlerdi diyen Saban,"Bu oyun galaya gelene kadar uzun deðildi de 40 kere sahnelendikten sonra mý uzun olduðu ortaya çýktý" ifadelerini kullandý. Saban, Türkiye'nin adým adým kritik nokatalara götürüldüðüne iþaret etti. Daha önce birçok oyunda þikayet sonucu bu tür müdahalelerin olduðunu söyleyen Saban Cibali Karakolu'na uygulanan sansürde "Burasý belediyenin tiyatrosu, böyle bir söz burada söylenmez" tavrýnýn takýndýðýný ifade etti. "Demek ki rahatsýz olmuþlar bu sözden" diyen Saban sansüre karþý sanatçýlarýn birbirlerini desteklemesi gerektiðini ifade ederek "Sanatçý sansüre karþý dik durmalýdýr. Gelin hep beraber karþý duralým" çaðrýsýyla sözlerini sonlandýrdý. EL SANATLARI KOOPERATÝFÝ YARIN "YAÞAYAN GELENEKLERÝMÝZ" SERGÝSÝ DÜZENLÝYOR KKTC El Sanatlarý Kooperatifi tarafýndan "Yaþayan Geleneklerimiz" adýyla el sanatlarý sergisi düzenlenecek. Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ'ýn eþi Müge Denktaþ himayelerinde düzenlenecek serginin açýlýþý yarýn yapýlacak. Yarýn Saçaklý Ev'de yer alacak ve saat 11.00'de açýlacak sergi 27 Aralýk Cumartesi gününe kadar saatleri arasýnda gezilebilecek. El Sanatlarý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Esen Yalýn Aktoprak, sergide yýlbaþý nedeniyle özel indirimli satýþ da yapýlacaðýný duyurdu.

13 13 24 Aralýk 2014 Çarþamba GÜNEYDEN... Kalem Yalçýn Okut RUM GÖÇMENLERÝ LARNAKA'DAKÝ KIBRIS TÜRK BÝNALARINDAN ÇIKARIYORLAR TECAVÜZ VE FAÞÝZM Psikolog ya da psikiyatrist deðilim. Ancak þu alfabetik bilgiyi biliyorum: Tecavüz ve faþizm ikizdirler. Birbirlerini kollayýp geliþirler ve geliþtirirler. Antik çaðlardan beri, hatta tarihöncesinde, toplumlar Anahanlýktan Babahanlýða evrilirken ve evrildikten sonra erkek egemen düzen kadýnlarý hep hakir görmüþtür, hep ezmiþtir. Dövmüþtür de, sövmüþtür de, tecavüz de etmiþtir de... Ve fakat artýk 21. yüzyýldayýzdýr. 20. yüzyýlda, hatta çok çok yýllar öncesinde baþlayan ve geliþen Kadýn Haklarý Hareketi (feminizm) birçok erkek egemen tabuyu kadavraya yatýrýrcasýna lime lime etmiþ ve ciðerini ortalýða sergilemiþtir. Bizleri doðuran; emziren, besleyen, temizleyen ve büyüten annelerimize/ kadýnlarýmýza/sevgililerimize saygý ve sevgi duymak yerine onlarý sadece seks nesnesi, sadece düzülecek bedenler olarak görmek olsa olsa Suudi Arabistan petrol milyarderi gerzeklerin düþünce tarzý olabilir... Cesur Kadýn Doðuþ'a o aþþaðýlýk saldýrýlarý yazan gerzekler de ayný havuzdadýrlar. Ancak aralarýnda önemli bir fark vardýr: Petro-dolarlar üzerinde oturup 'gel keyfim gel' yaþayan Suudi prensleri ve diðer zevat ve zerzevatýn yüzlerce cariyeleri vardýr; ki çaðýmýzda o da yargýlanýp cezalandýrýlmasý gereken büyük bir kriminal suçtur. Fakat, dünya hegemonu 'demokrasi havarisi' ABD bu yargýlamaya izin vermez... BÝZDEKÝ SEKSÝST GERZEKLERE GELELÝM.. Kenan Akýn, sen Doðuþ'a saldýrmadan önce, hâlâ Ýnterpol Kýrmýzý Bülten listesinde olduðunu ve TC ve KKTC sýnýrlarý dýþýna seyahat edemediðini anlat... Ayriyeten "bakan" olduðun yýllarda yaptýðýn yolsuzluklar ve yediðin rüþvetler deþifre edilince tv kanallarýndaki canlý yayýnlarda nasýl aðlayarak sümük çektiðini anlat... Diðeri, Doðuþ'a "Doðuþummm..." diye yazan gerzek... Bilmem ne Hataylýlar derneði baþkanýymýþ.. Hay senin baþkanlýðýna... Hatay'ýn suyu mu çýkmýþtý da çýktýn ülkemize geldin?.. Bildiðim kadarýyla Hatay'da su çok. Oralarda otlanmaya devam etseydin ya... Çok sevdiðin AKP'nin politikalarý sonucu, Suriye'deki savaþ nedeniyle Hatay allemkallem... Burada hot-zot edeceðine gidip yurdunu kurtarmaya baksana!.. Yoksa çok korktuðun için mi kaçýp buraya geldin?.. Bizim buralarda korkaklara yer yoktur; bilesin... FAÞÝZM ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝDE BAÞLAR... Çaðýmýzýn çok önemli feminist yazarlarýndan Ingeborg Bachmann'ýn belirttiði gibi, 'faþizm ikili iliþkide baþlar' Türkiye'de her gün üç-dört-beþ ve daha fazla kadýn öldürülüyor. Kocalarý, sevgilileri, babalarý, aðbileri tarafýndan... Sadece Türkiye'de mi?.. Pakistan'da, Hindistan'da, Afganistan'da, uzak Asya'da, Afrika'da vb vb ülkelerde de. Çoðu ülkede katilleriyle ayný yatakta yatýyor maðdurlar. Bunun asýl nedeni de erkek-egemen kapitalist sistemdir. Bolþevikler 1917'de Çarlýk rejimini alaþaðý edip bütün dünyayý sarsan Ekim Devrimi'ni gerçekleþtirdikleri zaman, yaptýklarý ilk Medeni Kanun deðiþikliklerinden biri de þuydu: Çok karmaþýk olan, varlýklýlara ve çeþitli farklý katmanlara farklý farklý imtiyazlar veren Ortodoks Kilisesi'nin evlilik seromonilerini basitleþtimek ve birkaç maddede özetlemekti. O maddelerden en önemlilerinden biri de, "boþanmýþ bir kadýnla evlenmeye karar veren bir erkek, velev ki o kadýnýn önceki evlilik veya evliliklerinden çocuðu varsaydý, yeni koca o çocuðu da kabul edip nüfusuna kaydedecekti. 1920'lerden bahsediyoruz... Bir de, 2014'te hâlâ bizdeki gerzeklere bakýn... Rum göçmenlerin, Larnaka Türk mahallesinde bulunan Kýbrýs Türk binalarýndan çýkarýlacaklarý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Barbaros caddesi üzerinde bugün berber dükkaný olarak kullanýlan bir bina ile iki evin, bir bahçenin ve üç diðer binanýn, Kýbrýslý Türk sahiplerinin açtýklarý davayý kazanmasýnýn akabinde, Larnaka Kaymakamlýðý'nýn verdiði talimat üzerine boþaltýlacaðýný yazdý. Haberde, binalarýn ne zaman boþaltýlacaðýna ve dava açan Kýbrýslý Türk'ün adýna yer verilmedi. Bu arada, gazete bir baþka haberinde de, Rum göçmenlere 2017 yýlýna kadar bin 112 arsa tahsis edileceðini bildirdi. Haberde, arsa tahsisiyle ilgili Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos tarafýndan Rum Meclisi'ne dün bilgi verildiði kaydedildi. SODAY'DAN YARDIM ÇAÐRISI - KKTC Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SODAY), Girne Kervansaray'da evleri yanan ve çocuklarýyla birlikte maðdur olan aile için yardým çaðrýsýnda bulundu. Dernek Basýn Bürosu aracýlýðýyla açýklama yapan Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Yöntem, aileye yardým amaçlý giriþimlerinin devam ettiðini belirterek, yardým yapmak isteyen vatandaþlara derneðe ulaþma çaðrýsý yaptý. SODAY'a ve numaralý telefonlardan ulaþýlabilir. GÜNSEL'E GAGAUZYA DEVLET NÝÞANI YDÜ Kurucu Rektörü Dr.Suat Günsel'e, Gagauzya Özerk Cumhuriyeti'nin 20.yýl Devlet Niþaný, Cumhurbaþkaný Mikhail Formuzal tarafýndan takdim edildi. YDÜ'den verilen bilgiye göre, özerkliði ilan ediliþinin 20'nci yýlýnda düzenlenen törene, Moldova Cumhuriyeti Baþbakaný Ýurie Ienca, devlet adamlarý, Rusya, Romanya, Ukrayna Belarus ve TC Moldova Büyükelçileri ve Moldova'da akredite edilmiþ büyükelçiler katýldý. Törenin ardýndan Günsel, Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu'na, davetlilere ve halka hitaben konuþma yaptý. Günsel konuþmalarýnda, Gagauzya'nýn dünya tarafýndan örnek alýnan özerk bir devlet olduðunu belirtti ve Gagauz halkýný tebrik etti. Gagauzya'nýn sürekli geliþmekte olan bir ülke olduðunu kaydeden Günsel, KKTC'de yüksek eðitim alan Gagauz gençlerinin devlet ve özel sektörde iyi mevkilerde görev ifa etmelerini görmenin kendisini çok memnun ettiðini belirtti. YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsele Gagauzya Özerk Cumhuriyeti temaslarýnda Rektör yardýmcýsý Prof. Dr. Fahreddin Sadýkoðlu ile Kurucu Rektör Yardýmcýsý Tümer Garip eþlik ediyor. Deðerlendirme sonuçlarýna göre burs hakký elde eden öðrencilerin ivedi olarak Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesine baþvuru yapýp dosya tamamlamalarý gerektiði duyurulan açýklamada, dosya tamamlama iþlemini geç yapan öðrencilere geriye dönük burs ödemesi yapýlmayacaðýnýn altý çizildi. Öztürkler tarafýndan yapýlan açýklamada, ayrýca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesine itiraz edebileceði, itirazlarýn gecikmeden zamanýnda yapýlmasýnýn esas olduðu vurgulandý. Bu sonuçlarýn adresinden de takip edilebileceði belirtildi. GÜLLE MAÐUSA DEVLET HASTANESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle yaklaþan yeni yýl öncesinde saðlýk kuruluþlarýna baþlattýðý ziyaretlerine dün de devam etti. Gülle yeni yýl ziyaretleri kapsamýnda Gazimaðusa Devlet Hastanesi'ne giderek, çeþitli bölümlerde yatan hastalarla görüþtü. Gülle, daha sonra ise Devlet Laboratuarý'na gitti. Ziyaretlerde konuþan Bakan Gülle, 2014'ün bir çok çalýþma ve özellikle saðlýkta yeniden yapýlanma konularýnýn hýzlandýrýldýðý bir yýl olduðunu vurguladý. Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde randevulu siteme geçilmesiyle hasta memnuniyetinin arttýðýný dile getiren Gülle, "2015 yýlý daha da çok çalýþarak geçecek. Yeniden yapýlanma yönündeki çalýþmalar hýzlanacak, özellikle Genel Saðlýk Sigortasý'nýn programý ortaya konacak ve onun altyapýsý ile yasalarýna yönelik çalýþmalar yapýlacak saðlýðýn tüm hizmetlerinin planlandýðý bir yýl olacak" dedi. Tarým politikasýnýn belirlenmesinde ve ayrýca Genel Gýda ve Yem Yasasý'na baðlý gýda güvenliði Rum polisi, hakem Marios Panayis'in futboldaki þike iddialarýyla ilgili ifadelerinin ardýndan önceki gün arama emri çýkararak, "Kýbrýs Futbol Federasyonu" (KOP) ofislerine girdiði haber verildi. Alithia ve diðer gazeteler, polisin, futbol federasyonundaki bilgisayarlarý ve diðer belgeleri inceleyerek soruþturma için yararlý olabilecek bilgiler topladýðýný ekledi. LÝMASOL'DA YARIM KÝLO KOKAÝN 277 ÖÐRENCÝ DAHA BURS HAKKI ELDE ETTÝ Milli Eðitim Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Ve Dýþiliþkiler Dairesi, 277 öðrencinin daha burs hakký elde ettiðini açýkladý. Daire Müdürü Ziya Öztürkler tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Öðretim yýlý için burs müracaatýnda bulunan öðrencilerin Burs Baþvuru Forumlarýnýn deðerlendirilmesine devam edildiði belirtildi. Daha önce duyurusu yapýlan burs hakký elde eden 583 öðrenci ile geliri kriter üstü olan 58 öðrenci belirlendiðinin kaydedildiði açýklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðünden deðerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakký elde eden 277 öðrenci ile geliri kriter üstü olan 29 öðrencinin daha belirlendiði ifade edildi. POLÝS KOP'DA ARAMA YAPTI Rum Narkotikle Mücadele Birimi'nin geçen pazar günü Limasol'da gerçekleþtirdiði bir operasyonda, iki þahsýn tasarrufunda yarým kilo kokain ele geçirildiði haber verildi. Operasyon sonucunda 65 yaþýnda Dikelya sakini bir Rum ile 44 yaþýnda bir Romanyalýnýn yakalandýðýný yazan Fileleftheros gazetesi, kovuþturma makamlarýnýn, yakalanan þahýslarýn KKTC'den Rum kesimine uyuþturucu nakleden veya yurt dýþýndan Güney Kýbrýs'a uyuþturucu taþýyan bir çeteye ait olduklarýný tahmin ettiðini ileri sürdü. Gazete, zanlýlarýn dün Limasol Kaza Mahkemesi'ne sevk edildiklerini ve sekiz gün gözaltýnda kalmalarýna karar verildiðini ekledi. ÝKÝ TOPLUMU MAÇ Kýbrýs Türk ve Rum tarafýnýn müzakerecilerinin de aralarýnda bulunduðu Kýbrýslý Rum ve Türklerden oluþan karma futbol takýmýyla BM Barýþ Gücü askerlerinden oluþan futbol takýmlarýnýn oynadýðý futbol karþýlaþmasý Rum basýnýnda yer aldý. Politis gazetesi, Ledra Palace'ta bulunan Çetinkaya stadýnda oynanan futbol karþýlaþmasýyla ilgili haberini "Kýbrýs RumKýbrýs Türk Karma Takýmý Kaybetti Birinci Dünya Savaþýnýn Yüzüncü Yýlý Ýçin Ara Bölgede Dostluk Maçý" baþlýklarý altýnda yansýttý. Diðer gazeteler ise konuya iliþkin haberlerini þu baþlýklarla yansýttýlar: Haravgi: "Futbol Hatýrlýyor"; Simerini: "Ara Bölgede Farklý Bir Maç"; Alithia: "Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türkler Tarihi Maç Yaþadýlar"; Fileleftheros: "Kýbrýslý Türk ve Rumlar Ayný Takýmda Top Oynadýlar". FUTBOLCUYA IRKÇILIK konusunda ise Devlet Laboratuarý'nýn önemli görevler üstlendiðini belirten Gülle, TÜRKAK akreditasyonu ile Laboratuarýn hizmet kalitesini daha da yükselteceðine iþaret etti. Bakan Gülle ayrýca Ýlaç ve Eczacýlýk Dairesi'ni de ziyaret etti. Rum Ombudsman Eliza Savvidu, Omonia futbol takýmý oyuncusu Mickael Pote'ye karþý APOEL ve Anorthosis maçlarýnda ýrkçý saldýrýlarda bulunulmasýný gündeme getirerek yetkili birimlerin bu konuda önlem almamasýný eleþtirdi. Simerini gazetesi "Ombýdsman Mickael Pote'ye Karþý Irkçý Saldýrýlarý Teþhir Ediyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Savvidu'nun ilgili raporunda Pote'ye karþý rengi ve ýrký temelinde saldýrýlarda bulunulduðunu belirterek, bunlarýn ceza gerektiren hareketler olduðuna iþaret ettiðini belirtti. Alithia gazetesine göre ise Savvidu, Pote'nin kendisine yapýlan hakaretlere tepki göstermesinin ardýndan sarý kart alarak cezalandýrýlmasýný da eleþtirdi.

14 14 24 Aralýk 2014 Çarþamba DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Adahan Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:17 K. Kaymaklý (Otobüs Terminali Yolu Royal Hotel Yaný) Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:3 A Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Ýlgi, yakýnlýk göstermek, hoþgörülü davranmak (iki kelime). 2-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Bir araba markasý. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 3-Birinden bir þey isterken "dilerim, rica ederim" anlamlarýnda kullanýlýr. Yeni olmayan. 4-En kýsa zaman. Benzer yanlarý bulunmak. 5-Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Notada duraklama iþareti. 6-Ýlgi. Belli bir yerle ilgili, yerel, mahalli. 7-Ýyi, pek iyi. Bir þeyin iyi veya kötü olma özelliði, nitelik. 8-Baba. Ters okunuþu "Bir kavun türü". 9-Ýpek iplikle dokunmuþ ince, þeffaf kumaþ. Manganez'in kýsaltmasý. Ters okunuþu "Bir sonuç elde etmek, herhangi bir þey ortaya koymak için güç harcayarak yapýlan etkinlik, çalýþma". 10-Ufuklar, dört bir taraf. Dumaný ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya tuðladan yapýlmýþ yol. 11-Kabul etmeme. Bir þarkýda her kýtadan sonra tekrarlanan ve bestesi deðiþmeyen parça. Dünkü bulmacanýn çözümü IÞÝD'in kaçýrdýðý Ezidi kadýnlar intihar etti n Uluslararasý Af Örgütü'nün hazýrladýðý "Cehennemden Kaçýþ" raporu yayýnlandý. Raporda; IÞÝD tarafýndan kaçýrýlan yüzlerce Ezidi kadýnýn yaþadýklarýndan dolayý intihar ettiði belirtildi. Musul'da tutsak edildikten sonra tecavüze uðrama korkusu dolayýsýyla intihar ettiðini söyledi. Uluslararasý Af Örgütü'nün hazýrladýðý "Cehennemden Kaçýþ" adlý raporu, IÞÝD'in Kuzey Irak'tan kaçýrdýðý Ezidi kadýnlarý seks kölesi olarak kullandýklarýný, bir kýsmýnýn bu durumdan kurtulmak için intihar ettiklerini yazdý. Yayýnlanan raporda Ezidi kadýnlarla yapýlan röportajlara da yer verildi. IÞÝD'den kaçan 27 yaþýndaki Wafa takma adlý genç kadýn, zorla evlendirilmemek için kýz kardeþi ve kendisinin hayatlarýna son vermek istediklerini söylüyor. Wafa röportajda þunlarý söylüyor: "Boðazýmýza eþarplarýmýzý dolayýp bütün gücümüzle çekip kendimizi öldürmek istedik. Birçok kadýn 'hediye' veya 'satýlýk' olarak cihatçýlara ve onlarý destekleyenlere veriliyor. Yine birçoðu Ýslam dinini seçmeye zorlanýyor." Uluslararasý Af Örgütü'nün Danýþmaný Donatelle Rovera yüzlerce Ezidi kadýn ve kýzýn IÞÝD yüzünden cinsel þiddet ve seks köleliði dolayýsýyla yaþamlarýnýn alt üst olduðunu belirtti. Seks kölesi olarak yaþýndaki hatta daha küçük yaþtakilerin kullanýldýðý, IÞÝD militanlarýnýn tecavüz suçunu da en az savaþ suçu kadar fazla iþlediklerini belirten Rovera, 19 yaþýndaki Jilan'ýn "IÞÝD HAYATLARIMIZI MAHVETTÝ" IÞÝD'in elinden kaçan ve Jilan ile ayný odada tutulan iki kýz röportajda þunlarý söyledi: "Bir gün bize banyo yaptýktan sonra dansçýlarýn giydikleri kýyafetlere benzeyen kýyafetleri giymemizi söylediler. Jilan kendini banyoda öldürdü. Bileklerini kesti." Hamile annesi ve diðer aile üyeleriyle birlikte evlerinden kaçýrýlan 16 yaþýndaki Randa takma isimli genç kýz ise bir adama 'satýlýk' veya 'hediye' olarak verildiðini ve tecavüze uðradýðýný belirterek þunlarý söyledi: "Bana ve aileme yaptýklarý çok acý vericiydi. IÞÝD, hayatlarýmýzý mahvetti. Ailemi bir daha görecek miyim bilmiyorum?" IÞÝD'in hazýrlamýþ olduðu 'Tutsaklara ve Kölelere Almakla ilgili Sorular ve Yanýtlar' broþüründe 'ergenliðe eriþmemiþ bir kadýn köle ile eðer cinsel iliþkiye hazýrsa iliþkiye girilebileceði' yazýyordu. Kürt Bölgesel Yönetimi, 3 bin 500'den fazla Ezidi erkek, kadýn ve çocuk kayýp olduðunu açýkladý. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Üzeri düzleþmiþ, aþýnmýþ olan. Eskiden toprak ürünlerinden onda bir oranýnda alýnan vergi, ondalýk. 2Doðadan elde edilen, üretilen yararlý þey, mahsul. Þaka. 3-Kiþi. Osmanlý imparatorluðunda vezir veya yüksek mevkide devlet adamlarýnýn giydikleri bir baþlýk. 4-Bir kadýn ismi. Yaydan çýkan. 5-Hiçbir hastalýðý, vücutça hiçbir eksiði olmayan, saðlýklý, sýhhatli, selim. Kalay'ýn kýsaltmasý. 6-Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozlarýn kullandýðý araç. Ters okunuþu "Beyaz". Baryum'un kýsaltmasý. 7-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Suya batmak veya üzerine su dökülmüþ olmak. 8-Hekimlikte kullanýlan, çok uçucu renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sývý. Bütün, elde bulunanýn hepsi. 9-Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eðlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açýk, ceketi daha çok atlas yakalý takým giysi. Namus. 10-Büyük kardeþ, aðabey. Bir þeyin baðlanýp tutturulduðu nesne, tutturgaç. 11-Horoz, hindi gibi hayvanlarýn tepesinde bulunan kýrmýzý deri uzantýsý. Harf okunuþu. Uluslararasý kelimesinin Ýngilizcesinin kýsa yazýlýþý. Babasýnýn kaçýrdýðý üç yaþýndaki oðlunu bir yýl sonra IÞÝD posterinde gördü yanýna götürdüðünü, terör örgütü baðlantýsýndan hiç þüphelenmediðini söyledi. Herrera oðlunu en son Kasým 2013'te, Ýtalya'nýn Belluno kasabasýndaki evlerinden ayrýlýrken görmüþ. Posterdeki çocuðun Ýsmail olduðundan da emin. Mesinoviç'in geçen eylülde çatýþmada öldüðü sanýlýrken, Ýsmail'in fotoðrafý da IÞÝD'le baðlantýlý sitelerde prppaganda olarak paylaþýlýyor. La Repubblica gazetesiyse, Ýsmail'in babasý tarafýndan kaçýrýlmasýnýn ardýndan terörle mücadele ekiplerinin kuzey Ýtalya bölgesinde Ýslamcý terörizm soruþturmasý baþlattýðýný yazdý. Ýtalya'da yaþayan Kübalý göçmen bir kadýn, eþinin geçen yýl Suriye'ye kaçýrdýðý üç yaþýndaki oðullarý Ýsmail'i IÞÝD'in propaganda posterinde görünce þok geçirdi. Ýsmail posterde, boynunda 'küçük' bir Kalaþnikof, baþýnda da Arapça yazýlý siyah bir bandanayla, bir adamýn elinden tutmuþ yürürken görülüyor. Ýtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuþan Lidia Herrera, kendisi geçen yýl ailesini ziyaret için Küba'ya gittiðinde eþi Ýsmar Mesinoviç'in oðullarýyla birlikte Suriye'ye gidip IÞÝD'e katýldýðýný anlattý. Herrera, eþinin oðullarýný sýk sýk Bosna ve Almanya'daki ailesinin DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 24 Aralýk 2014 Çarþamba 15

16 16 24 Aralýk 2014 Çarþamba

17 24 Aralýk 2014 Çarþamba 17 7

18 18 24 Aralýk 2014 Çarþamba

19 24 Aralýk 2014 Çarþamba Lapta gençleþiyor LaptaYönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Takýmý Antrenörü Celal Keleþ, "Öz kaynaðýmýza güvenimiz tamdýr. Öz kaynaktan gelen futbolcularýmýzýn önünü açtýk" Teknik Direktörlüðünü Erdinç Akyulaf'ýn yaptýðý Lapta Türk Birliði Spor Kulübü sezon baþý ile birlikte baþlattýðý yenilenme sürecini ilk devrenin sonunda tamamlandý. Sezona ciddi maddi ve manevi sorunlar ile baþladýklarýný, üstelik genel kurulun geç yapýlmasý nedeniyle göreve de geç geldiklerini belirten Lapta Türk Birliði Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Takýmý Antrenörü Celal Keleþ, "Üstelik kulübün borcu bize belirtilenin üzerinde çýktý. Bu nedenle sezon öncesi yapmamýz gerekenleri, sezon içerisinde yapmak zorunda kaldýk" dedi. Takýmýn gençleþtirilmesinin zaten yapýlmasý gerektiðini ve yönetim olarak hedefleri arasýnda olduðuna da iþaret eden keleþ, "Öz kaynaðýmýza güvenimiz tamdýr. Öz kaynaktan gelen futbolcularýmýzýn önünü açtýk. Bugün yaþýnda olan bu futbolcularýmýz 12 yýldýr bir birlikte futbol oynuyorlar. Onlarý takýma adapte etmek bizim görevimiz ve bugün yapýlan da budur" þeklinde konuþtu. Tecrübeli kadroya sahip kulüplerin de ligde kalma garantisi olmadýðýný belirten Celal Keleþ, "Bizler de risk aldýk. Genç ve dinamik bir kadro kurduk. Takýmýmýz hedefsiz deðildir. Hedefimiz ligde kalmaktýr. Her maçýmýzý bize yakýþýr Odunda þok Þöminelik ve sobalýk odun. Not: 2,5 ton, 370 TL Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: seviyede oynuyor ve tecrübe kazanýp, takýmý oturtmaya çalýþýyoruz" dedi. 3-4 yýl sonra þampiyonluk verecek bir takýmýn temellerini attýklarýný da belirten Keleþ, gelecekte bu politikayý bozmak isteyenlerin þansý olmayacaðýný da iddia etti. Gidenler Sezon baþýnda forma giyen 11 futbolcu Mustafa Avcý, Kemal Göktaþ, Umut Göktaþ, Hasan Sadrazam, Gökhan Konyalýoðlu, Vakkas Kaynarca, Bayram Daðgül, Cevdet Çaðer, Hüseyin Güneralp, Ertan Denizer ve Gökhan Sarýoðlu bugün çeþitli nedenlerle kadroda yer almýyor. Gelenler Lapta öz kayaðýndan yetiþen 6 futbolcu Memduh Sarýoðlu, Emre Nalbant, Mustafa Yaþar, Erkut Gazi, Süleyman Batuk ve Uður Yýldýz kadroda yer almaya baþladýlar. Koruyanlar 12 futbolcu Ferhat Oðlak, Orhan Tanýk, Rumen Aleksandrov, Yarov Borisov Vandev, Macit Ormancý, Ramazan Çoruk, Ertu Gazi, Barýþ Ýzzet, Ersenal Bahadi, Selçuk Soyer, Tekin Ýncebaldýr ve Göksel Soyer ise kadrodaki yerlerini korudular. LEFKOÞA AÝLE MAHKEMESÝNDE Kd. Yargýç DÜRÝYE ELKIRAN Huzurunda Vasi Tayini Ýstidasý No: 7/14 Fasýl 227 Küçüklerin ve Mahcurlarýn Vesayeti Yasasý. Gönyeli sakinlerinden Müsrif Durmuþ Zaim. Müstedi: Hüseyin Zaim, Bornova Sokak, Zaim Apt. No:7, Gönyeli. Arasýnda. Yukarýda sayý ve ünvaný verilen Vasi Tayini Ýstidasýnda Müstedi þahsen hazýr bulunduðu halde, Müstedi Hüseyin Zaim'in tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasý tetkik ve tezekkür edildikten sonra BU MAHKEME; 30/9/1943 Baf doðumlu KKTC vatandaþý mahcur Durmuþ Zaim'in mallarýnýn idaresi için oðlu Hüseyin Zaim'in vasi olarak tayin edilmesine EMÝR VERÝR. YÝNE BU MAHKEME; Ýþbu emrin günlük bir gazetede ve Resmi Gazetede birer kez yayýnlanmasýna EMÝR VERÝR. 12/12/2014 tarihinde verildi. 16/12/2014 tarihinde hazýrlandý. (Ýmza): DÜRÝYE ELKIRAN Kd. Yargýç Aslýna Uygundur Mukayyit SK/ Satýlýk yýllarý arasýnda üretim yapan fabrikanýn makine ve techizatý satýlýktýr. Üretim alaný: Tabii kauçuk- Latex ürünleri 1.Kauçuk mutfak eldiveni 2.Kauçuk iþçi eldiveni 3.Ameliyat ve muayene eldiveni 4. Balon 5. Kauçuk emzik (Biberon emziði) 6. Tabii kauçuk (Naturel Rubber) ve sentetik kauçuktan imal edilen yapýþtýrýcýlar (ayakkabý yapýþtýrýcýsý vs.) Not: Üretim için teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa verilecektir. Tel: Eleman aranýyor 1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol alabilecek yönetici kabiliyetine sahip olan, bilgisayar kullanabilen yaþlarýnda part-time eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda tecrübe sahibi þefyönetici ve iþletme tecrübesi olan eleman 3-Düz iþçi Müracaat: arasý Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi Tel: GÝTAR DERSÝ Lefkoþa bölgesinde özel gitar dersi verilir. Tel: Satýlýk Arazi Çatalköy þehit arsalarý yaný 22 dönüm arazi. Tel: EL SATILIK ÇOCUK YATAÐI 3 yaþýndan 8 yaþýna kadar kullanýlabilen IKEA marka ahþap çocuk yataðý, þiltesi ve 2 sandalyeli çocuk masasý ile birlikte satýlýktýr Gençlerbirliði Teknik Direktörü Ahmet Ogan, ilk devreden memnun deðil... Hedeflediðimiz yerde deðiliz Sezon baþýnda ilk devre sonu için 20 puan hedef koyduklarýný ancak bunu baþaramadýklarýný söyleyen Ahmet Ogan, ilk devrede Lapta ile oynadýklarý maçta kaybettikleri 2 puana çok üzüldüklerini vurguladý... K-Pet Süper Ligi'nde puan cetvelinin 8'inci sýrasýnda yer alan Larnaka Gençlerbirliði, bu noktadan memnun deðil. Son haftalarda alýnan maðlubiyetlerle 13 karþýlaþmayý 18 puanla geride býraktýklarýný belirten Larnaka Gençlerbirliði Teknik Direktörü Ahmet Ogan, "Hedeflenen noktamýz bu deðildi" dedi. Sezon baþýnda ilk devre sonu için 20 puan hedef koyduklarýný ancak bunu baþaramadýklarýný söyleyen Ahmet Ogan, ilk devrede Lapta ile oynadýklarý maçta kaybettikleri 2 puana çok üzüldüklerini vurguladý. Þansýzlýklar Ellerinde çok genç bir kadro olduðunu bu yüzden de yapýlan bireysel hatalardan dolayý kritik puanlar kaybettiklerini söyleyen genç teknik adam, Abbas, Emir ve Hasan'ýn sakatlanmasýnýn kendileri adýna büyük þanssýzlýk olduðunun altýný çizdi. Küçükkaymaklý maçýnda kaleci Ali'nin sakatlanýp, Mormenekþe maçýna antrenman yapmadan çýktýðýný söyleyen Ogan, "Özellikle son hafta oynadýðýmýz Mormenekþe maçýný kazanýp, diðer maçlarda alýnan baþarýlarý taçlandýrmak arzusunda idik. Ancak bunu baþaramadýk" þeklinde konuþtu. Transfer Þart Devre arasýnda mutlaka transfer yapmak istediklerini söyleyen Ahmet Ogan, savunmaya yapacaklarý takviye ile ikinci devreye daha güçlü girmeyi hedeflediklerini kaydetti. Sezon sonunda hedeflerinin ilk 5 olduðunu söyleyen Ahmet Ogan, hata yapmadan maçlarýný oynayýp ligi tamamlamak istediklerini söyledi. Kupada Final Pepsi Kýbrýs Kupasý'nda ise, hedeflerinin finale kadar gitmek olduðuna vurgu yapan Ahmet Ogan, "Kupa maçlarýnýn ayrý bir havasý var. Lig maçlarýna benzemez. Finale kadar gidebiliriz" þeklinde konuþtu SATILIK PÝYANO En az 100 yýllýk iyi durumda piyano satýlýktýr. Tel: SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz.

20 Eyuboðlu, Spor Dairesi'ni ziyaret etti... Türkiye Hentbol Federasyonu Baþkaný Bilal Eyuboðlu ile KKTC Hentbol Federasyonu Baþkaný Ozan Beysan beraberlerindeki bir heyetle Spor Dairesi'ni ziyaret ederek daire müdürü Hüseyin Cahitoðlu ile görüþtü. Eyuboðlu ziyarette, KKTC Hentbol Federasyonu ile daha önce hayata geçiremedikleri proje için yeni bir giriþim baþlatmak istediklerini söyledi. ÝLAN 1/1 RENKLÝ ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aralýk 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4750 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aralýk 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4750 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Önümüzdeki yýl çözüm olup olmayacaðýndan emin deðiliz, ama portokal, çilek, enginar, zeytin ve hurma festivallerinden eminiz. Hatta gulumbra festivali bile yapabiliriz yeni yýlda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Özür dilediler ama kabul edilmedi

Özür dilediler ama kabul edilmedi TBMM Ýdare Amiri Ömer Faruk Öz çok haksýz biçimde özür talep etmeye devam ediyor... Ona hak ettiði cevabý verecek yiðit yok mu þu siyaset sahnemizde? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aralýk 2014 Salý

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ekrandaki canlý yayýnda Mustafa Akýncý farký farkedildi... Sibel Siber'in yayýný neden terketmek istediði anlaþýlmadý. Ya müzakereler de geç saatlere dek sürerse, masayý býrakýp kaçacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Þubat 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4799 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Þubat 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4799 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maraþ'ýn vakýf malý olduðu yaygarasý yeniden baþladý... Kuzeydeki vakýf mallarýný yeye yeye semirdiler, ama doymadýlar anlaþýlan... Maraþ'takileri de yeyecekler! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Þubat

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı