ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar"

Transkript

1

2

3

4

5 ifl makinalar mühendisleri birli i Kapak Foto raf : Özkan GÜNEL METSO fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN May s Say : ÖNSÖZ klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar IMMB Ad na Sahibi Muzaffer KÖYLÜ Sorumlu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KÖSA Yay n Komisyonu Muzaffer KÖYLÜ Duran KARAÇAY Bayram Ali KÖSA Murtaza BURGAZ smail UYAR Müslüm AYDIN Mustafa S LPAGAR Faik SOYLU Erdinç FIRAT lyas TEK N Yaz flma Adresi Cevat Dündar Caddesi Kavac kl fl Merkezi No: 15/37 Ostim / ANKARA Tel: Faks: e-posta: e-posta: Grup-e-posta: Grup e-posta üyelik adresi: Kapak Foto raf Özkan GÜNEL METSO Tasar m ve Bask Bizim Büro Bas mevi Selanik Caddesi 18/12 K z lay / ANKARA Tel: Faks: e-posta: Grafik Tasar m Hasan Erkan Rezan Tanr ver Sevinç Çelik Bu dergi üyelerine ilgili kurum ve kurulufllara ücretsiz olarak da t l r. Yay nlanan yaz lardaki sorumluluk yazarlar na, ilanlardaki sorumluluk ilan veren kurum ve kiflilere aittir. Yay nlanan yaz lara ücret ödenmez. Yay nlanmayan yaz lar geri iade edilmez S zd rmazl k Elemanlar Rulmanlar Hakk nda S kça Sorulan Sorular Su Depolar na Talep Art fl ve Lejyonella Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü Modern Pozisyonlama Teknolojileri Makina Kontrol Sistemleri Asfalt Kaplamada Bak m Metotlar Teknolojik Hastal klar Kaçak Ak m ve Korunma Yollar Tüm Yak t Türlerinin Kendi çinde Maliyet Karfl laflt rma Tablosu Etkinlik ve Haberlerimiz Bahar Yorgunlu unu Yenmek çin Bol Bol Su için, Yürüyüfl Yap n

6 önsöz Muzaffer Köylü MMB Yönetim Kurulu Baflkan MMB Nedir? MMB; fl makinalar konusunda uzmanlaflm fl makina mühendisleri taraf dan 1998 y l A ustos ay nda kuruldu. Farkl sektörlerden (inflaat firmalar, maden firmalar, ifl makinas üreticileri, ifl makinas temsilcileri ve servisler) gelen profesyonellerin ortak amaçla topland bir dernektir. MMB nin Amac Nedir MMB nin amac ; ço unlu u ithal ürünler olan ifl makinalar n n tan nmas n, ulusal servetimiz olan bu üretim makinalar n n iyi iflletilmesini ve ekonomik ömürlerinin verimli bir flekilde sürdürülmesini sa lamakt r. Amac m z; verimlili i sa layacak bilgi kaynaklar na en k sa sürede ulaflmak, bu kaynaklara ihtiyaç duyacak nitelikli insan potansiyelinin güç birli ini oluflturmakt r. Bu bilgilerin teknik alt kadrolara ulaflt - r lmas yla da en yayg n flekilde paylafl m n sa lamakt r. MMB; Üyelerine her y l düzenli seminerler vermek suretiyle, üyelerinin bilgi düzeyinin yükseltilmesini sa lamaktad r. Bu seminerler ayn zamanda sektördeki insanlar n bir araya gelerek tan flmalar n sa lamaktad r ki bu da geliflimi ivmelendirmektedir. MMB nin internet ortam ndaki grup mailinde üyeler ihtiyaçlar n gruba duyurmak suretiyle yard mlaflmay sürdürmektedir. Derne in her üç ayda yay nlad MMB dergisi ilgili kurumlar, flirketler ve bireylere ücretsiz olarak gönderilmektedir. Bir nflaat Projesine Bafllama Haz rl nda Makina flletme Yönetimi Yap m iflinin ihale öncesinde gerekli hesaplar yap lm fl, üretilecek ifllerin büyüklükleri ve yöntemleri yaklafl k belirlenmifltir. Bu oluflumdan hareketle; üretimin her aflamas nda yer alacak makina personeline ve makine planlamas na bakal m. Yap lacak ifl için ihtiyaç duyulacak ana makinalar belirlenir. Makinalar n projede çal flma süreleri bir yaklafl mla belirlenerek,. Firman n kendi makina park ndaki makinalar n kondüsyonlar dikkate almak suretiyle stoklar ndan, ikinci el, ya da yeni al nmas gereken makinalarla, kiralanmas gerekecek makinalar tespit edilir Projede sat n al nmas gereken makinalara ayr lan butçe ile uygulamadaki bütçe gözden geçirilir, gerekli düzeltmeler yap l r. flin yap laca bölgede makine ve ikmal aç s ndan yöresel imkanlar araflt r l r. Sürekli kullan lacak sarf malzemeleri, temin süreleri ve kaliteleri sorgulan r. Yörede kiral k makine imkanlar ve fiyatlar araflt r l r. Yeni al nacak makinalar n teslim al nma süreçlerinin proje süreçlerine uygun olup olmad na dikkat edilerek sat n alma tercihleri gözden geçirilir. Ayn yöntem stoktaki makinalar n ifle haz r edilme süreçleri ve harcamalar aç s ndan da dikkate al n r. Her aflamada yaklafl k finansman ihtiyaçlar bütçelenir. Projenin yap m h z na bak larak; öncelikle sarf malzemeleri ve yedekleri (ya, yak t, filtre, afl nma malzemeleri) temin edilir. Asgari stok planlamas yap l r. Revizyon edilen makinalarin son kontrolleri ve testleri yap l r. Tespit edilen eksiklikler giderilir. Tüm isler raporlanarak kay tlara al n r. Makinalar kullanacak deneyimli ve bilgili operatörler ifle al nm flt r. Son kontroller onlar taraf ndan yap l r. Makinalar n ifle haz r oldu undan emin olunur. Yeni sat n al nacak makinalar için e itime gönderilen operatörlerin e itimlerinin bitmesi takip edilir. Makinalar n flantiyeye geliflinde operatörlerde haz r bulundurulur. Makinalar n teslim ve kontrol ifllemleri sat c n n yetkilileri ile birlikte yap l r. fiantiyede e itim daha özet bir flekilde tekrarlan r. Makinalar n bak m onar mlar n yapacak teknik elemanlar nda e itimi tamamlanm flt r. Makinalar geldi inde e itim tekrar ile haz rl klar n tam eksiksiz olmas sa lan r.. Makina flefi, atölye flefi, saha mühendisi, atölye formeni, stok kontrol görevlisi, ustalardan oluflan yönetim planlamas toplant s yap l r. fl ak fl planlamas yap l r. makinalar n planl bak m önceliklidir. Makine naklini sa layacak araç (treyler) say s ve kapasitesi önemlidir. fle öncelikle girecek makinalar n nakliye öncesi sökülmüfl parçalar ba lan r. flin durumuna göre araziye öncelikli nakledilecek makinalar n haz rl klar yap l r. Ar zaya sebep olacak ihmallerin önlenmesi ve periyodik bak mlarda yap lacak kontroller önemlidir. Pek çok sorun büyümeden bafllangic nda yakalan r. Bu da makina iflletme maliyetlerinin büyümesini önler. Ya lama bak m ekibinin donan m n n tam ve ekibin bilgili olmas makinalar n iflte kalma surelerini art r r. flin h z na göre ya komponet yedeklemeye ya da tamir kiti yedeklemesine gidilir. Ayn kapasitedeki makinalar n ortak marka olmas isletme maliyeti aç s ndan önemli avantaj sa lar. Çal flma esnas nda araziden atölyeye, atölyeden araziye sürekli insan ve malzeme hareketi vard r. Bu zincirin düzenli kesintisiz olmas önemlidir. Operatörlerin bilgi ve deneyimleri yeterli ise, bak m ekibi iyi egitilmifl, stok sistemi iyi planlanm fl ve iyi yönetilen makine iflletme yap s flantiyeyi baflar ya tafl mada etkendir. Sayg lar mla,

7

8 fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERNE klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar CO2 üretmeyen araçlar, sera etkisinin oluflmas na sebep olmaz CO2 üretmeyen araçlar, biyokütle gibi yenilenebilir ham maddelerden üretilen yak tlarla çal fl r. Fosil yak tlar n yanma sürecinin aksine, CO2 üretmeyen araçlar atmosferdeki karbondioksiti artt rmaz. Yanma s ras nda üretilen karbondioksit miktar, yak t n üretildi i bitkinin büyümesi s ras nda emdi i karbondioksit ile tam olarak ayn d r; yeniden büyüyen ürün hasat verimi kadar oldu u sürece, atmosferdeki karbondioksit miktar artmayacakt r. Yenilenebilir yak tlara geçifl flu anda her zamankinden fazla gereklidir. Bunun üç önemli faktörü afla da verilmifltir: klim de ifliklikleri Fosil yak tlar kullanmam z, uzun vadede Dünya üzerindeki yaflam için kuflkusuz dramatik ve kestirilemeyen sonuçlar do uracak olan küresel s nmay artt rmaktad r. Artan enerji talebi Hindistan ve Çin gibi yüksek nüfuslu ülkelerdeki h zl ekonomik geliflme, flu anda hem üretim hem de ar tma kapasitesi aç s ndan tamamen kullan lmakta olan ham petrol piyasas üzerindeki bask y artt rmaktad r. S n rl kaynaklara belirsiz eriflim Dünyan n petrol ve di er fosil yak t kaynaklar eninde sonunda kuruyacakt r. Tek soru, bunun ne zaman olaca - d r. Baz gözlemciler, petrol üretiminin halihaz rda zirveye ulaflt n düflünmektedir. Uzun vadede petrolün fiyat yükselecek ve ayr ca jeopolitik faktörler nedeniyle istikrars z olacakt r. Farkl ön gerekliliklere sahip yedi alternatif Farkl yenilenebilir yak tlar, en önemli kriterler oldu unu düflündü ümüz yedi kriter temelinde de erlendirilecektir: 1. klim üzerindeki etki 2. Enerji verimlili i 3. Toprak kullan m verimlili i 4. Yak t potansiyeli 5. Araç adaptasyonu 6. Yak t maliyetleri 7. Yak t altyap s Yak t, her bir kriter için, en iyi sonucun befl oldu u befl noktal bir ölçek ile de erlendirilecektir. Üretim, Avrupa perspektifinden ele al nm flt r. Biyodizel Biyodizel, bitkisel ya lar n esterifikasyonu yoluyla üretilir. Kolza tohumu ya ve ayçiçe i ya, Avrupa'daki en yayg n ham maddelerdir. Biyodizel, klasik dizel yak t ile kar flt r labilir. Dizel yak t üretiminin di er bir ümit verici yolu, bitkisel ya lar n hidrojenasyonudur. Sentetik dizel Sentetik dizel, biyokütlenin gazlaflt - r lmas ile sentetik olarak üretilen hidrokarbonlar n bir kar fl m d r. Sentetik dizel, klasik dizel yak t ile herhangi bir sorun olmaks z n kar flt r labilir. DME - Dimetileter Dimetileter, düflük bas nç alt nda s - v halde tutulan bir gazd r. DME, biyokütlenin gazlaflt r lmas yoluyla üretilir. Metanol/Etanol Metanol, biyokütlenin gazlaflt r lmas yoluyla, etanol ise yüksek fleker ya da niflasta içeri ine sahip bitkilerin fermantasyonu yoluyla üretilir. Selülozdan etanol üretilmesine iliflkin araflt rmalar devam etmektedir. De erlendirme, atefllemeyi gelifltirici bir katk maddesinin kullan ld metanol/etanolu içermektedir. 6

9 fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERNE Biyogaz Biyogaz, büyük oranda hidrokarbonlu metandan oluflan gaz halinde bir yak tt r. Biyogaz at k su ar tma tesisleri, çöplüklerden ve biyolojik olarak bozunur maddelerin bulundu u di er yerlerden elde edilebilir. Biyokütlenin gazlaflt r lmas yoluyla üretilmesi de mümkündür. Biyogaz bujili motorlar gerektirir ve bu nedenle daha düflük bir enerji verimlili- ine sahiptir. Biyogaz + Biyodizel Biyogaz ve biyodizel, ayr depolar ve enjeksiyon sistemleri ile birlefltirilir. S k flt rma atefllemesini sa lamak için küçük bir oranda (yüzde 10) biyodizel ya da sentetik dizel kullan l r. Bu alternatifte biyogaz so utulmufl, s v haldedir. Hidrojen gaz + Biyogaz Hidrojen gaz düflük bir konsantrasyonda (bu durumda yüzde 8) biyogaz ile kar flt r labilir. Daha yüksek konsantrasyonlar da mümkündür. Hidrojen gaz, biyokütlenin gazlaflt r lmas ya da suyun yenilenebilir elektrik ile elektrolizi yoluyla üretilebilir. Bu alternatif, bujili motorlar kullan lmas n gerektirir. Hangi ham maddelerden hangi yak tlar n elde edilebilece ini gösteren bir matris. Esterifikasyon, ham bitkisel ya lara daha iyi fiziksel özelliklerin, öncelikle daha yüksek kararl l n kazand r ld kimyasal bir süreçtir. Fermantasyon, fleker içeren bir maddenin etanol ve karbondioksite ayr ld biyolojik bir süreçtir. Ham madde olarak selüloz kullan ld nda, fleker olarak ayr flman n (hidroliz) önce enzimler ya da asitler kullan larak yap lmas gereklidir. Gazlaflt rma, biyokütle gibi organik bir maddenin, hidrojen gaz ile karbon monoksitin bir kar fl m olan sentetik gaza dönüfltürülmesi anlam nda gelir. Sentetik gaz daha sonra çeflitli sentetik yak t bileflenlerinin oluflturulmas için kullan l r. Anaerobik çürütme, organik maddenin öncelikle metana ve karbondioksite ayr ld biyolojik bir süreçtir. klim üzerindeki etki Kuyudan tekere ilkesine göre zincirin tamam nda karbondioksit emisyonlar Kuyudan tekere terimi, ilgili tüm aflamalar n, di er bir deyiflle gübre dahil olmak üzere ham maddenin yetifltirilmesinin, ham maddenin hasat edilmesinin, yak t n üretildi i tesise tafl nmas - n n, yak t n üretilmesinin, yak t istasyonlar na da t lmas n n ve yak t n araçlarda kullan lmas n n göz önüne al nd anlam na gelir. Hesaplamalar tamamen yenilenebilir ham maddelere dayanmaktad r, ancak flu anda tar m ya da üretim için fosil yak tlar kullan lmaktad r. Gelecekte, fosil enerjisinin yerine yenilenebilir enerjiyi koymak mümkün olacakt r, ancak sonuçta verimlilik seviyesi daha düflük olacakt r. Sera gaz emisyonlar CO2 eflde erleri olarak ifade edilir, yani karbondioksit d fl ndaki sera gaz emisyonlar eflit miktarda CO2 eflde erlerine dönüfltürülür. Befl dereceli ölçek, klasik dizel yak - t na k yasla karbondioksit emisyonlar - n n azalmas n göstermektedir. Atmosferde net bir karbondioksit art fl na neden olmad klar nda, fosil yak t d fl ndaki CO2 emisyonlar dahil edilmemifltir % azalma % azalma % azalma % azalma 0-25 % azalma Biyodizel Sentetik dizel DME - Dimetileter Metanol Etanol Biyogaz Biyogaz + Biyodizel Hidrojen gaz + Biyogaz / / / / Alternatiflerden befl tanesi, iklim üzerindeki etkiyi %90'dan fazla azaltmaktad r. Metanol söz konusu oldu unda, en yüksek de eri elde etmek için siyah likörün gazlaflt r lmas gereklidir. 7

10 fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERNE Biyogaz ve hidrojen gaz + biyogazda, en yüksek de erin elde edilmesi için biyokütlenin gazlaflt r lmas gereklidir. Biyogaz n ev çöplerinin anaerobik çürütmesi yoluyla üretilmesi halinde, daha düflük de er geçerlidir. Etanol için sonuçlar, üretim yöntemine ba l olarak yüzde 0 ila 75 azalma aras nda de iflmektedir. Enerji verimlili i Kuyudan tekere bir yak t için toplam enerji tüketimi Enerji verimlili i burada azalan bir ölçek üzerinde de erlendirilmifl ve yüzde olarak ifade edilmifltir. Yüzde de eri, arac n tahrikli tekerleklerine ulaflan enerji miktar n belirtir. Karfl laflt rma yoluyla, günümüzde kullan lan fosil dizel yak t ile toplam verimlilik seviyesinin yaklafl k %35'ine ulafl ld söylenebilir. Bu nispeten yüksek verimlilik seviyesine, ham petrolün bir yar -bitmifl ürün olarak kabul edilebilmesi ve bu nedenle dizel üretiminin son derece enerji-verimli olmas sayesinde ulafl lmaktad r. Sonuçlar, kullan lan üretim sürecine ba l olarak ayn yak t için de ifliklik gösterebilir. %22'den fazla %20-22 %17-19 %14-16 %14'ten az Biyodizel Sentetik dizel / DME - Dimetileter / Metanol / Etanol / Biyogaz Biyogaz + Biyodizel Hidrojen gaz + Biyogaz Ka t hamuru sanayisinden elde edilen siyah likörden üretilmifl olmalar kofluluyla, DME ve metanol en yüksek de ere sahiptir. Sentetik dizel için en yüksek de er de siyah likörün gazlaflt r lmas n gerektirmektedir. Biyogaz, biyogaz + biyodizel ve hidrojen gaz + biyogazdaki de erler, gazlaflt rma ve anaerobik çürütme ile üretim için geçerlidir. Biyogaz n siyah likörün gazlaflt r lmas yoluyla üretimi, özete dahil edilmemifltir. Etanol için de erin çok düflük olmas, tar m ve yak t üretimi için çok yüksek düzeyde enerji tüketiminden kaynaklanmaktad r. Toprak kullan m verimlili i Toprak kaynaklar n n k tl, verimli toprak kullan m n n özellikle önemli bir husus olaca anlam na gelmektedir Artan g da ve yak t üretimi taleplerini karfl lamak için, verimli toprak kullan - m gittikçe önem kazanacakt r Sürüfl mesafesi / hektar / y l, biyoyak t n performans n ölçmenin bir yoludur. Her bir bitki için hektar bafl na verim, iyi kaliteli topraktan edilen ortalama verime iliflkin bilgiler kullan larak hesaplanm flt r. De erlendirme ölçe i, a r bir kamyonun y l ve hektar bafl na ne kadar yol yapabilece ini belirtir. Büyüme koflullar, sveç için geçerli koflullard r. Di er yerlerde yap lan tar m farkl sonuçlar vermektedir, ancak iliflkiler az ya da çok ayn d r. Üretilen yak t miktar n, hasat etme, üretim, tafl ma, vb. için gerekli yak t/enerji miktar kadar azaltt k. Sonuçlar, kullan lan üretim sürecine ba l olarak ayn yak t için de ifliklikler gösterebilir km'den fazla km km km 2500 km'den az Biyodizel Sentetik dizel DME - Dimetileter Metanol Etanol Biyogaz Biyogaz + Biyodizel Hidrojen gaz + Biyogaz / / / DME ve metanol, siyah likör gazlaflt rmas ile birlikte, en yüksek de ere sahiptir. Bu yak tlar yüksek hasat verimlerine sahiptir, az miktarda fosil yak t kullan m gerektirir ve yüksek enerji verimlili i sa lar. Sentetik dizel yüksek hasat verimlerine sahiptir, az miktarda fosil yak t kullan m gerektirir ancak daha düflük enerji verimlili i ve üretimde s n rl seçicilik sa lar. Etanol, s n rl enerji verimlili i ve belirli durumlarda büyük miktarda fosil enerjisi gerektirmesi nedeniyle düflük bir de ere sahiptir. Biyodizel, düflük ortalama hasat verimi ve büyük miktarda fosil enerjisi kullan m gerektirmesi nedeniyle en düflük de ere sahiptir. Siyah likörün gazlaflt r lmas yoluyla biyogaz üretimi, özete dahil edilmemifltir. Yak t potansiyeli Üretilebilecek yak t miktar, farkl alternatifler aras nda önemli ölçüde de ifliklik göstermektedir. Ham maddenin bulunabilirli i ve üretim süreci seçimi, üretilebilecek yak t miktar n belirlemektedir. Belirli süreçler, çok say da farkl ham maddeyi ve komple bitkileri kullanabilmektedir. Di erleri, ayr bitkilerin belirli k s mlar ile s n rl d r. Tar msal ürünlerden elde edilen ham maddelere iliflkin genel bir sorun, bunlar n g da üretimi ile rekabette olmalar d r. EUCAR/CONCAWE/JRC taraf ndan yap lan bir araflt rmaya göre, 2012 y l nda AB'de at k a aç, yetifltirilmifl a aç ve saman n potansiyel kullan labilirli i y ll k yaklafl k 700 TWh'dir (Terawatt saat), oysa ayçiçe i ya ve kolza ya n n potansiyeli y ll k yaklafl k 80 TRh olarak tahmin edilmektedir. Biyokütlenin yerini alabilece i fosil yak t miktar, yak t n üretim sürecinin verimlilik seviyesine ve nihai kullan m na ba l olarak de ifliklik göstermektedir. 8

11 fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERNE 2012 y l nda AB'deki biyokütle potansiyeli, fosil yak tlar n yerini almak için yeterli de ildir. Bu nedenle, daha büyük bir k sm n yerini doldurmak için daha fazla çaba ve özel önlemler gereklidir. Uzun vadede, do ru alternatiflerin seçilmesi durumunda fark edilir miktarda fosil yak t n yeri doldurulabilir. Tar msal perspektiften daha iyi olan alanlardan biyokütle ithal edilmesi de mümkündür TWh TWh TWh TWh TWh Biyodizel Sentetik dizel DME - Dimetileter Metanol Etanol Biyogaz Biyogaz + Biyodizel Hidrojen gaz + Biyogaz 350 ila 420 TWh, 2015 y l nda AB'de beklenen benzin ve dizel talebinin yaklafl k %10-12'sine eflde erdir. DME, metanol, biyogaz, biyogaz+biyodizel ve hidrojen gaz en yüksek de ere sahiptir. Sentetik dizel, DME, metanol ve biyogaz n hepsi tam bitkilerden, a aç ham maddelerinden ya da di er biyolojik malzemelerden üretilebilir. Bununla birlikte, sentetik dizel daha düflük bir verimlilik seviyesine sahiptir ve daha düflük oranda araçlarda kullan labilecek yak t sa lar. Biyogaz aç s ndan ise, at k malzemeler ve at k su üretimde kullan - labilir. Etanol, at k a aç ya da di er biyolojik malzemeler de dahil olmak üzere selüloz içeren bir dizi ham maddeden üretilebilir, ancak verimlilik seviyesi nispeten düflüktür. En düflük de ere sahip olan biyodizel, kolza ya ve ayçiçe i ya gibi bitkisel ya lardan üretilir. Kolza bitkisi ayn arazide sadece her dört ya da her alt y lda bir yetifltirilebildi inde, kullan labilirli i s n rl d r. Ayr ca, yak t için sadece tohumlardaki ya kullan labilir. Araç adaptasyonu Farkl yak tlar, farkl türlerde araç adaptasyonu gerektirir Burada, araçlar n yeni yak tlara adapte edilmesinin teknik olarak ne denli karmafl k oldu unu aç klayan toplu bir de erlendirme verilmektedir. Bu kriter ayn zamanda yak t n arac n verimlili i üzerindeki etkisini de içerir, bu etki azami motor performans, a rl k art fl ve yeniden yak t alma aras ndaki mesafe gibi farkl biçimlerde olabilir. Belirtilen son parametre örne in arac n yük kapasitesini etkileyebilir. Teknik karmafl kl k, yak t için daha fazla yer gerektiren faktörleri ve yeni ve daha pahal bileflenlere duyulan gereksinimi içerir. Ayn zamanda, gelecekteki emisyon gerekliliklerini karfl lamak için gerekli teknolojiyi kapsar. Örne in, baz yak tlar di erlerinden daha geliflmifl emisyon kontrolleri gerektirir. Tüm a r uygulamalar için uygundur ve herhangi özel bir araç adaptasyonu gerektirmez A r uygulamalar n ço u için uygundur ve pahal ya da çok kapsaml araç adaptasyonu gerektirmez A r uygulamalar n ço u için uygundur ancak pahal ya da kapsaml araç adaptasyonu gerektirir Tüm uygulamalar n yar s na kadar için uygundur ancak karmafl k, pahal ya da kapsaml araç adaptasyonu gerektirir Sadece s n rl say da uygulama için uygundur ve önemli, pahal ve kapsaml araç adaptasyonu gerektirir Biyodizel Sentetik dizel DME - Dimetileter Metanol Etanol Biyogaz Biyogaz + Biyodizel Hidrojen gaz + Biyogaz Biyodizel ve sentetik dizel en yüksek de ere sahiptir. Bu yak tlar ile çal flan araçlar esasen klasik dizel araçlar ile k - yaslanabilir. Ancak biyodizel daha fazla bak m yap lmas n gerektirir ve daha yüksek nitrik oksit emisyonlar na sahiptir. DME'nin daha düflük enerji içeri i al nan yolda yüzde 50 azalmaya neden olur, ancak bu yak - 9

12 fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERNE t n uzun mesafeli tafl mac l k için kullan lmas yine de mümkündür. DME benzersiz ve geliflmifl bir yak t sistemi gerektirir, ancak ayn zamanda egzoz gürültüsünün azalt lmas ve egzoz gazlar - n n ar t lmas ile ilgili maliyetler ve a rl k aç s ndan tasarruf sa lamaktad r. Etanolun düflük enerji içeri i, her bir depo yak t bafl na yüzde 30 daha az yol al nmas ile sonuçlanmaktad r. Biyogaz+biyodizel azami motor performans sa lamaktad r, ancak gaz n s v halde olmas halinde al nan yol yar ya düflmektedir. Bu ayn zamanda iki ayr yak t sistemi gerektirmektedir. Biyogaz ve hidrojen gaz + biyogaz, güç verimini azaltan bir Otto motoru gerektirmektedir. S k flt r lm fl gaz düflük bir enerji yo unlu una sahiptir, bu da al nan yolu yaklafl k yüzde 20 ile s n rlamaktad r. Karmafl k bir depo sistemi, yüksek maliyetlere ve a rl n artmas - na neden olmaktad r. Yak t maliyetleri Kuyudan depoya üretim maliyetleri De erlendirme ham madde maliyetlerini, üretim tesislerindeki sabit ve de iflken maliyetleri ve da t m zincirindeki tafl ma, altyap ve enerji tüketimi maliyetlerini içermektedir. Genel aç dan, ham madde fiyatlar ndaki dalgalanmalar ve h zl teknolojik geliflme nedeniyle gelecekteki maliyetlerin hesaplanmas zordur. Yak t n üretim maliyeti, vergiler, vb. nedeniyle ço u kez son kullan c fiyat n n sadece küçük bir bölümünü oluflturur. Buradaki maliyetleri, ham petrolün varilini 70 ABD dolar kabul ederek, vergiler hariç olmak üzere klasik dizel yak t ile karfl laflt rd k. Karfl laflt rma, dizel eflde erinin litresi bafl na yap lm flt r. Di er bir deyiflle, bir litre dizel ile ayn enerji içeri ini elde etmek için, baz yak tlar n bir litreden fazlas na gereksinim vard r. Sonuçlar, kullan lan ham maddeye ba l olarak ayn yak t için de ifliklik gösterebilir. Ham petrol esasl dizelden daha düflük % 0 ila +19 % +20 ila +59 % +60 ila +99 % +100 ila +140 Biyodizel Sentetik dizel / DME - Dimetileter / Metanol / Etanol / Biyogaz / Biyogaz + Biyodizel / Hidrojen gaz + Biyogaz / DME ve metanol en yüksek de ere sahiptir. Siyah likörden üretildiklerinde, maliyet içinde bugün bile rekabet edebilir durumdad rlar. Orman ürünlerinin ya da yetifltirilmifl a ac n gazlaflt r lmas yoluyla üretim daha pahal d r. Biyodizelin maliyeti, klasik dizelden yaklafl k %60 daha fazlad r. Biyogaz ve hidrojen gaz + biyogaz aç s ndan, at k malzemelere dayanan biyogaz özellikle düflük ham madde maliyetleri nedeniyle en avantajl sonuçlar sa lamaktad r. Biyogaz + biyodizel için, s v biçimindeki biyogaz s k flt r lm fl biyogazdan yaklafl k %25 daha pahal d r. Siyah likörün gazlaflt r lmas yoluyla biyogaz üretimi, özete dahil edilmemifltir. Sentetik dizel, yüksek yat r m maliyetleri ve üretimde nispeten düflük enerji verimlili i nedeniyle en pahal yak tt r. Etanolun üretimi genellikle pahal d r. Orman ürünlerinden üretim, en pahal süreçtir. Yak t altyap s Yak t n idaresi ve da t m Altyap, alternatif bir yak t için ço u kez en büyük sorun olarak kabul edilir. Yeni bir yak t n mevcut altyap ya ne kadar çabuk ve kolay dahil ve entegre edilebilece i aç s ndan önemli bir kriterdir. Bununla birlikte, klasik yak tlara ait altyap n n da önemli yat r mlar gerektirdi i ak lda tutulmal d r. Uzun vadede, altyap ikincil bir konudur. Bu kriter, yak t n altyap içinde idaresinin güvenlik ve çevre ile ilgili yönlerini de dikkate almaktad r. De ifliklik yok (s v yak t) Küçük de ifliklikler (s v yak t) Önemli de ifliklikler (s v yak t) Düflük bas nçta s v halde bulundurulan gaz Düflük s cakl klarda s v halde ya da yüksek bas nç alt nda bulundurulan gaz Biyodizel Sentetik dizel DME - Dimetileter Metanol Etanol Biyogaz Biyogaz + Biyodizel Hidrojen gaz + Biyogaz 10

13 fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERNE De erlere toplu bak fl Farkl kriterler ve yak tlar için tüm de erleri gösteren bir tablo. klim _ Enerji Toprak Yak t Araç Yak t Yak t üzerindeki verimlili i kullan m potansiyeli adaptasyonu maliyetleri altyap s etki verimlili i Biyodizel Sentetik dizel / / DME - Dimetileter / / / Metanol / / / / Etanol / / / / Biyogaz / / Biyogaz+Biyodizel / Hidrojen gaz +Biyogaz / / Kaynak: EUCAR/CONCAWE/JRC ve AB VOLVO Kaynak: EUCAR/CONCAWE/JRC, Lunds Üniversitesi, AB-projesi RENEW ve AB VOLVO Sentetik dizel en yüksek de ere sahiptir. Sentetik dizel, belirlenmifl standartlar ve özellikler tehlike at lmaks z n klasik dizel yak t ile kolayca kar flt r labilir. Biyodizel, daha düflük saklama kararl l nedeniyle belirli önlemler al nmas n gerektirir. Metanol ve etanol korozyona dayan kl malzemeler, artt r lm fl yang n koruma önlemleri ve saf yak t olarak kullan lmalar durumunda ayr bir altyap gerektirir. Metanol, yüksek sa l k riski nedeniyle tamamen kapal sistemlerde bulundurulmal d r. DME, oda s cakl nda ve atmosfer bas nc nda gaz halindedir. Bir araçta ise, 5 bar bas nç alt nda s v bir yak tt r. DME için gerekli altyap, S v laflt r lm fl Petrol Gaz (LPG) için kurulan altyap ya benzerdir. DME havadan daha a rd r ve s z nt durumunda birikebilir ve yang n tehlikesine neden olabilir. Biyogaz yüksek bas nç alt nda (200 bar) bulundurulur ve do al gaz için kullan lan mevcut sistem ile ayn altyap y gerektirir. Hidrojen gaz için gerekli altyap en pahal ve karmafl k olan d r, çünkü hidrojen gaz biyogazdan bile daha yüksek bir bas nç gerektirir. Bütünsel bak fl ve etkileflim - baflar n n anahtarlar Burada, bütünsel bir bak fl n ve gelece in biyoyak t n n analizi ve seçiminde farkl oyuncular aras ndaki etkileflimin önemini vurgulamaktad r. Tüm yenilenebilir yak tlar, ulafl m endüstrisinden kaynaklanan ve iklimi etkileyen emisyonlar dikkate de er ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. Dünyan n en büyük a r kamyon, otobüs, ifl makineleri ve dizel motor üreticilerin biri olarak Volvo, yenilenebilir yak tlar ile çal flabilen motorlar gelifltirerek iklim üzerindeki etki ile ilgili sorunlara iliflkin sorumluluktaki pay n üstlenmek istemektedir ve üstlenebilir. Bu broflürde belirtildi i gibi, tüm yenilenebilir yak tlar n avantajlar ve dezavantajlar vard r ve biz, bir araç üreticisi olarak, gelece in yak t n n seçiminde toplu bir de erlendirme yap lmas n teflvik etmek istiyoruz. Volvo olarak, burada tart fl lan tüm yenilenebilir yak t alternatifleri için araçlar üretebilece imizi göstermifl bulunuyoruz, ancak karbondioksitsiz ulafl ma yönelik geliflme asla kendi bafl na gerçekleflmeyecektir ve biz de bunu tek bafl m za gerçeklefltiremeyiz. Karbondioksitsiz ulafl m n gerçek olmas politikac lar n, devlet kurumlar n n ve yak t üreticilerinin aktif kat l m n gerektirmektedir. Benzer yak t standartlar ve uzun vadeli, istikrarl yönetmeliklerin oluflmas için, en az ndan AB seviyesinde politikac lar n ve devlet kurumlar n n uluslararas kararlar almas gereklidir. Yak t üreticileri ise, üretim ve da t m n ne zaman bafllayabilece ine iliflkin sorulara yan t vermelidir. Yenilenebilir yak tlar n bu broflürde bahsetmedi imiz bir yönü ise, kullan lan bitkilerin nas l yetifltirildi idir. Bu kriteri bilinçli olarak dahil etmedik, çünkü bu kriter genel bir kriterdir ve belirli bir yak t ile ba lant l de ildir. Ancak bu önemsiz oldu u anlam na gelmez, aksine çok önemlidir. Yenilenebilir yak tlar için kullan lan biyokütlenin yetifltirilmesinin uzun vadede sürdürülebilir bir biçimde yap lmas çok önemlidir, çünkü aksi halde, yak t n olumlu etkilerinin ortadan kalkmas riski mevcuttur. Ayr ca, karbondioksitsiz ulafl m n gelifltirilmesindeki ortak ç karlar m z n, g da üretimi gibi konular engellememesi gereklidir. Biyoyak tlar n kullan labilirli i, di er önemli bir faktördür. Mevcut üretim kaynaklar n n h zla genifllemesi durumunda bile, kullan labilirlik önümüzdeki y llarda s n rl olacakt r. Bu nedenle, k sa vadede en iyi ve en mant kl çözüm, mevcut biyoyak tlar n günümüzün fosil yak tlar ile kar flt r lmas d r. Yak tlar n kar flt r lmas hemen bafllat labilir, kapsaml teknik adaptasyonlar ya da yeni bir altyap gerektirmez ve h zl ve olumlu çevresel etkiler sa lar. 11

14 fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERNE Uzun vadeli bir perspektifte, enerji verimlili ine yönelik devam eden çabalar, hibrid teknolojisinin genifl kapsaml olarak kullan lmas ve yak t üretimindeki teknik ilerlemeler, karbondioksitsiz ulafl m olanaklar üzerinde büyük bir etki oluflturacakt r. Volvo Grubu, kullan labilir olacak karbondioksitsiz yak tlar n miktar n ve ne zaman kullan labilece ini kesin olarak söyleyememektedir. Bunu ne biz ne bir baflkas söyleyebilir, ancak iyimser olmak için nedenler bulundu unu hissediyoruz. Volvo Grubunun kendi tarihi, zaman içinde belli bir noktada imkans z görünen baz fleylerin bir kaç y l içinde gerçek oldu unu göstermektedir. Bu durum, egzoz gaz emisyon kontrolü, enerji verimlili i ve hibrid teknolojisi gibi çevreyle ilgili di er alanlarda kan tlanm flt r. Bu nedenle Volvo Grubu, karbondioksitsiz ulafl mla ilgili benzer bir geliflme olaca na içtenlikle inanmaktad r. Sözlükçe Anaerobik çürütme - Organik maddenin öncelikle metana ve karbondioksite ayr ld biyolojik bir süreç. Ateflleme gelifltirici - Bir dizel motorda yak t n s k flt rma yoluyla atefllenmesini sa layan bir yak t katk maddesi. Atmosfer bas nc - Deniz seviyesinde normal hava bas nc, yaklafl k 1 bar. Biyokütle - Enerjinin ç kar labilece i biyolojik malzeme. CO2 - Karbondioksit. CO2 eflde erleri - Çeflitli sera gazlar n, ayn sera etkisine sahip eflde er karbondioksit miktar na dönüfltüren bir hesaplama yöntemi. Dizel motor - Yak t n, yüksek oranda s k flt rma ile kendi kendine atefllendi- i bir motor. Elektroliz - Maddelerin elektrik ak - m kullan larak ayr flt r lmas, buradaki durumda ise suyun hidrojen ve oksijene ayr flt r lmas. Enerji verimlili i - Buradaki durumda, kullan lan enerjinin ne kadar büyük bir oran n n tahrikli tekerleklere ulaflt na iliflkin bir ölçü. Esterifikasyon - Ham bitkisel ya lar n esterlere dönüfltürüldü ü ve daha iyi fiziksel özelliklerin, özellikle daha yüksek kararl l n kazand r ld kimyasal bir süreç. Fermantasyonfieker - içeren bir maddenin etanola ve karbondioksite ayr ld biyolojik bir süreç. Ham madde selüloz oldu unda, fleker olarak ayr flman n (hidroliz) önce enzimler ya da asitler kullan larak yap lmas gereklidir. Fosil enerjisi - Eski jeolojik dönemlerden kalan, yenilenemeyen enerji; öncelikle petrol, kömür ve do al gaz. Fosil yak tlar - Araçlar için fosil enerjisine dayanan yak tlar; öncelikle petrol, kömür ve do al gaz. Gazlaflt rma - Biyokütle gibi organik bir maddenin, hidrojen gaz ile karbon monoksitin bir kar fl m olan sentetik gaza dönüfltürüldü ü bir süreç. Sentetik gaz daha sonra çeflitli sentetik yak t bileflenlerinin oluflturulmas için kullan labilir. Hibrid teknolojisi - Araçlar için, bir dizel motor ve bir elektrik motoru gibi iki farkl enerji dönüfltürücüye dayanan tahrik teknolojisi. Frenleme enerjisi depolanabilir ve elektrik motoruna verilebilir. Hidrojenasyon - Bitkisel ya lar n ve hayvan ya lar n n, sentetik hidrokarbonlar üretilmesi için bir ar tma sürecinde öncelikle hidrojen gaz ile ifllenmesi. Hidrokarbonlar - Karbon ve hidrojenin kimyasal ba lar. Hidroliz - Bir molekülün, bir su molekülü eklendikten sonra ayr flt r ld kimyasal bir süreç. klim etkisi - klimi etkileyen faaliyetler, buradaki durumda öncelikle sera gaz emisyonlar. Karbondioksitsiz ulafl m - Karbondioksitsiz ulafl m, biyokütle gibi yenilenebilir ham maddelerden üretilen ve atmosfere hiç net karbondioksit katmayan yak tlar ile çal flan araçlar ile yap l r. Kuyudan tekerle e - Bu kavram, ilgili tüm aflamalar n, di er bir deyiflle gübre dahil olmak üzere ham maddenin yetifltirilmesinin, ham maddenin hasat edilmesinin, yak t n üretildi i tesise tafl nmas n n, yak t n üretilmesinin, yak t istasyonlar na da t lmas n n ve yak t n araçlarda kullan lmas n n göz önüne al nd anlam na gelir. Metan - CH4 hidrokarbonunun en basit tipi; biyogaz ve do al gazdaki temel bileflen. Otto motor - Yak t n, bir buji ile atefllendi i motor. Selüloz - Bitkilerdeki hücre duvarlar n n bask n bilefleni. A aç, yaklafl k %40-50 selülozdan oluflur. Sera etkisi - Sera gazlar nedeniyle uzun dalgal radyasyonun Dünyan n atmosferinden ayr lmas engellenir, bu da Dünya yüzeyindeki s cakl klar n artmas - na katk da bulunur. Sera gazlar - Sera etkisine katk da bulunan gazlar, buradaki durumda ise öncelikle fosil kökenli karbondioksit. S k flt r lm fl biyogaz - Yaklafl k 200 bar s k flt r lm fl biyogaz. S k flt rma atefllemesi - Motordaki yak t, silindirde s k flt r larak atefllenir. S v biyogaz - Biyogaz, yaklafl k -165 Celcius dereceye so utuldu unda s v hale gelir. Siyah likör - Kimyasal ka t hamurunun üretiminden ç kan ve normalde yakma yoluyla ka t fabrikas nda geri kazan lan yüksek enerji art kl bir ürün. Siyah likörün gazlaflt r lmas - Ka- t fabrikalar nda üretilen siyah likör gazlaflt r labilir ve metanol, DME ya da sentetik dizel gibi sentetik araç yak tlar - n n üretilmesi için kullan l r. Ka t fabrikas nda, siyah likörün enerji içeri i yak - lan düflük nitelikli biyokütlenin kullan lmas ile yerine konur. Yenilenebilir elektrik - Yenilenebilir enerji ile üretilen elektrik, özellikle hidroelektrik enerjisi, biyokütle ya da rüzgar enerjisi. Yenilenebilir yak tlar - Biyokütle, hidroelektrik enerjisi, rüzgar enerjisi ya da günefl enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen yak tlar. Kaynak: Volvo 12

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

i ç i n d e k i l e r

i ç i n d e k i l e r fl Makinalar Mühendisleri Birli i Dergisi fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. i ç i n d e k i l e r ISSN 1306-6943 2007 Kas m Say : 20 MMB Ad na Sahibi Muzaffer KÖYLÜ

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder.

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder. Is Pompal Sistemler Yeliz Minareci; Mak. Müh. ÖZET Tasarruf, her alanda en önemli gündem maddelerinden biridir. Enerji sarfiyat n n büyük bölümünü s tma sistemleri oluflturmaktad r. Is tma sistemlerinde

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N STRATEJ S N N

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N STRATEJ S N N TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N E N E R J STRATEJ S N N D E E R L E N D R L M E S TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE 21. YÜZYILA G RERKEN TÜRK YE N N ENERJ STRATEJ

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı