T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : : \ başvurulur... YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T. C. BAŞBAKANLIK Nisan 1977 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE MAKAMINA Turizm ve Tanıtma Bakanı, Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Lütfi Tokoğlu görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Aydın Milletvekili Nahit Menteşe tarafımdan seçilmiştir. Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince atanması hususunu yüksek tasvip) rinize saygı ile arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA 10 Nisan BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 10 Nisan 1977 gün ve U/02420 sayılı yazınız. Turizm ve Tanıtma Bakanı, Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Lütfi TOK- OĞLU'nun görevinden ayrılması ile boşalan Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Aydın Milletvekili Nahit MENTEŞE'nin atanması, Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. FAHRİ S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1025

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: T. C. BAŞBAKANLIK 10 Nisan CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE MAKAMINA Millet Meclisinin 5 Nisan 1977 tarihinde almış bulunduğu karar gereğince, seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine karar verilmiş bulunmaktadır. Anayasa'nın 109 uncu maddesine göre, çekilmeleri gereken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağımsız Üyeleri arasından, Adalet Bakanlığına, Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyesi Zeyyad Baykara, İçişleri Bakanlığına, Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyesi, Prof. Dr. Sabahattin Özbek, Ulaştırma Bakanlığına, Mardin Bağımsız Milletvekili İbrahim Aysoy, Anayasa'nın 109 uncu maddesi gereğince tarafımdan atanmışlardır. Yüksek bilgilerinize saygı ile arzolunur. Süleyman Başbakan DEMİREL TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA 10 Nisan BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 10 Nisan 1977 gün ve 11/02421 sayılı yazınız. Millet Meclisince 5 Nisan 1977 tarihinde, seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden, Anayasa'nın 109 uncu maddesine göre, çekilmeleri gereken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağımsız üyeleri arasından, Adalet. Bakanlığına, Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyesi Zeyyat BAYKARA'nın; İçişleri Bakanlığına, Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyesi, Prof. Dr. Sabahattin ÖZ- BEK'in, Ulaştırma Bakanlığına, Mardin Bağımsız Milletvekili İbrahim AYSOY'un, Anayasa'nın 109 uncu maddesi uyarınca tarafınızdan atanmış olduklarını bildiren yukarıda kayıtlı yazınız alınmıştır. Bilgi edinilmesini rica ederim. FAHRİ S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 7/13180 Milletlerarası Andlaşma Köyişleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne ait «1 inci Derece Deprem Kuşağındaki Köy Konutlarının Yenilenmesi Projesi» için 30 milyon İsviçre Frankı kredi sağlanması hususunda Hükümetimiz ile Avrupa Konseyi İskân Fonu arasında 31 Ekim 1976 günü imzalanan ilişik ikraz Anlaşması ve Eklerinin, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1026

3 11 Nisan 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 imza tarihinden geçerli olmak üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/12/1976 tarihli ve UEKD /76-3/1437 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 31/12/1976 tarihinde karalaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEVZİOĞLU A. TÜRKEŞ Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK H. AKSAY M. K. ERKOVAN G. KARACA Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı t. MÜFTÜOĞLU F. MELEN O. ASİLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK H. BAŞOL Sağ. Sos. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı Ş. KAZAN A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı V. Orman Bakanı Genç. ve Spor Bakanı N. OK S. KILIÇ T. KAPANLI A. Ş. EREK Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı R. DANIŞMAN A. M. ABLUM Avrupa Konseyi İskân Fonu İle Türkiye Cumhuriyeti Arasında İkraz Anlaşması Avrupa'daki Millî Mülteciler ve Nüfus fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu (bundan sonra «Fon» denecektir) bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle «Müstakriz» denecektir) diğer yandan, Türk Hükümeti'nin 17 Haziran 1976 tarihli talebini, Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümü'nün kabul edilebiiirlik konusundaki 25 Haziran 1976 tarihli görüşünü, Guvernör'ün 10 Eylül 1976 tarihli raporunu, Fon Yönetim Kurulu'nun 290 (1976) ve 291 (1976) sayılı kararlarını, Avrupa Konseyi Ayrıcalıkları ve Muafiyetler Genel Sözleşmesine Ek 3 üncü Protokolü, 6 Ekim 1970 tarihli Fon İkraz Nizamnamesi'ni, gözönünde bulundurarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır; MADDE 1 Bu ikraz, bu mukavelenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan İkraz Nizamnamesi'ndeki genel şartlara ve bu mukavele ile saptanan özel şartlara göre kabul olunmuştur. MADDE 2 Fon, müstakrize, Türkiye'de deprem bölgelerindeki kırsal meskenlerin iyileştirilmesine matuf projenin (Fon/Proje ) finansmanında kullanılmak üzere , İsviçre Franklık bir ikrazda bulunmayı taahhüt eder. Müstakriz Fon'a, Proje tümüyle gerçekleşinceye (kadar bu ikrazın kullanılmasına ilişkin her türlü bilgiyi vermeyi taahhüt eder. MADDE 3 İkraz 7 yıl vadeli olup, bunun 5 yılı ödemesiz devredir ve anapara 2 yılda eşit taksitlerle itfa edilecektir. Faiz oranı yıllık % 7,25 dir. Yılda 360 gün ve ayda Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1027

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde, ilk kez 30 Nisan 1977 tarihinde olmak üzere, her yıl 30 Nisan ve 31 Ekim tarihlerinde ekteki itfa tablosuna uygun olarak (Ek. 1) ödenecektir. Anapara 31 Ekim 1982 tarihinde , FS. ve 31 Ekim 1983 tarihinde , F.S. (İsviçre Frangı) olarak geri ödenecektir. MADDE 4 İkraz tutarı, Fon tarafından FS , lık % 0,75 nispetinde bir prim kesildikten,sonra 31 Ekim 1976 tarihinde FS lık bir meblağ halinde ödenecektir. FS , tutarındaki meblağ, ödeme tarihinde Zürih Borsasındaki değer üzerinden ABD Dolarına tahvil edilmek suretiyle müstakrizin lehine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Ankara hesabına ödenecektir. Ödeme Banque Nationale de Suisse tarafından yapılacaktır. MADDE 5 İkrazın kullanılabilmesi maksadıyla, müstakriz, Fon'a, zamanında, ilişik bonoyu (Ek. 2) verir. Bono, İsviçre Frangı (FS) olarak düzenlenir ve ödenir. MADDE 6 Bono'da tespit edilmiş vadelerde öngörülen mebaliğin ödenmesi müstakrizi yukarıda 3 üncü maddede belirtilen, vecibelerden kurtarır. İşbu ikrazın anaparası ve bundan doğan faizler ve diğer masraflar ve özellikle aşağıda 9 uncu maddede belirtilenler müstakriz tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, müstakriz Fon'a karşı bütün vecibelerinden kurtulur. MADDE 7 Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz ve meblağ ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %. 1- nispetinde bir faiz ödenmesini gerektirir. Bu ilâve faiz : a) Gerekli ödemenin yapılmadığı veya faizlerden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadeleri devresinden itibaren, b) Anaparanın ödenmemiş olması halinde, anapara taksitinin ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren, ödenecektir. Bu iki hal aynı zamanda vuku bulduğu takdirde ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen bütün mebaliğ ödendiği zaman ek faiz talebedilmez. MADDE 8 İşbu İkraz gereğince müstakriz tarafından Fon lehine İsviçre Frangı olarak tediye edilecek bütün mebaliğ, Zürih'de, Société Générale Alsacienne de Banque'a ödenir. MADDE 9 Gerek işbu mukavelenin akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ikrazın yapılabilmesi ve garantisinden, gerek işbu ikraz ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ve umumiyetle bu vasıfta olan masraflarla diğer bütün masraflar müstakrize aittir. Fon'un İkraz Nizamnamesi'nin 4 ncü bölümünde öngörülen tahkim usulü ile ilgili masraflar için ise sözü geçen bölümün 25 nci madde hükümleri uygulanır. MADDE 10 Akit taraflar, Fon İkraz Nizamnamesi'nin 4 ncü bölümünde öngörülen şartlar çerçevesinde verilen bir hükmün sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazaî veya diğer bir merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan faydalanmamayı taahhüt ederler. Yürüme ve İdare Bölümü Sayfa : 1028

5 11 Nisan 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 11 Müstakriz, bu mukaveleden doğan yükümlülüklerden tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla ilişkilerinde ikrazın kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden faydalanamıyacaktır. Müstakriz ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılmaz. MADDE 12 İkrazın bu mukavelenin 2 nci maddesinde belirtildiği şekilde kullanılmasında Fon tarafından tasvip edilmeyen her değişiklik veya tahsis yapmama, Fon ikraz Nizamnamesi'nin 3 üncü bölümünün 13 (h) maddesi hükümleri uyarınca ikrazın durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir saik telâkki edilir. MADDE 13 İşbu mukavele 31 Ekim 1976'da yürürlüğe girecektir. MADDE 15 Fon Yönetim Kurulu'nca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon İkraz Ni zamnamesi bu mukavelenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Sözü geçen Nizamname'nin herhangi bir hükmü ile işbu mukavelenin herhangi bir hükmü arasında çelişiklik bulunması halinde mukavele hükmü geçerli sayılır. MADDE 14 İşbu mukavele ve bununla ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihljjjjjjjjji Üçüncü Katma Protokolü'nün 1 inci madde 3 üncü fıkrasında belirtildiği şekliyle, Fon ve ikinci derecede de İsviçre hukukuna tabiidirddddddddddddddddddddddddddddd. gffgfggfggfgfhhghfghfghhfghhfghddfgfdgsggssgsggfsdssssssssssss MADDE 16 İşbu mukavele, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere, iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Akit tarafların herbirinde bir nüsha bulunur. Ankara'da 31 Ekim 1976 tarihinde yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Sadullah AYGÜN Hazine Genel Müdürü Paris'te 31 Ekim 1976 tarihinde yapılmıştır. Millî Mülteciler ve Avrupa Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu Adına Charles Henri BONFİLS Guvernör İTFA TABLOSU Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne FS , lik (otuz milyon), 31/10/1976 tarihli ikraz. Fon/Proje 79 (1976). Vade 7 yıl; Ödemesiz dönem 5 yıl; faiz oranı % 7,25, emisyon fiyatı : 99.25; faiz altı aylık; anapara 2 yıllık eşit taksitler halinde geri ödenecektir. Taksit, tutarları % 75'lik İtfa edilen Ödenecek Vadeler FS faizler PS anapara FS anapara FS 30/ 4/ , , ,- 31/10/ , , / 4/ , , ,- 31/10/ , , / 4/ , /10/ / 4/ , , Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1029

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı : Taksit tutarları '% 75'lik İtfa edilen Ödenecek Vadeler FS faizler. FS anapara FS anapara FS 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , BONO , , , Sadullah AYGÜN Hazine Genel Müdürü TÜRKİYE CUMHURİYETİ Charles Henri BONFILS Guvernör HÜKÜMETİ ANKARA , FS. 31 Ekim 1976 Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu'na aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde otuz milyon İsviçre Franklık ( , FS) anaparayı ödemeyi taahhüt eder. Bu tarihlerde ödemeler, anaparanın taksiti ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır. Tarih Miktarı (SF) 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ /10/ , 30/ 4/ /10/ / 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ OS7.5O0, 31/10/ S7.500, 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , Yukarıdaki ödemeler Avrupa Konseyi İskân Fonu lehine, Zürihde, Société Générale Alsacienne de Banque'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından bu belgeye karşı halihazırda veya gelecekte konulcaak her türlü vergi, resim ve harca tabi tutulmadan yapılacaktır. Bu bono, Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 31 Ekim 1976 tarihinde Paris'te verilmiş olan ikraza karşılık teşkil eder. Bu bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadarki faizin tümü bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa

7 11 Nisan 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Bono sahibinin bu bonodaki haklarından herhangi birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklarından feragat sayılmayacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ Sadullah AYGÜN Hazine Genel Müdürü Contrat De Prêt Entre Le Fonds De Ree'tablissement Du Conseil De L'Europe Et Lé Gouvernement De La Re'jubliçue De Turguie Le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe pour les Régugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe (ci-apres appelé «Fonds»), d'une part, et le Gouvernement de la République de Turquie (ci-après appelé «emprunteur»), Id'autre part, VU la demande du Gouvernement turc en date du 17 Juin 1976, VU l'avis de recevabilité de la Division de la Population et de la Formation Professionnelle du Conseil de l'europe en date du 25 Juin 1976, VU le rapport du Gouverneur en date du 10 Septembre 1976, VU les Résolutions 290 (1976) et 291 (1976) du Conseil d'administration <iu Fonds, VU le Troisième Protocole Additionnel à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe, VU les articles du Règlement des Prêts du Fonds en date du 6 Octobre 197C, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 Le présent prêt est consenti aux conditions générales du Règlement des Prêts du Fonds en vigueur à la date de la signature du présent contrat et aux conditions particulières fixées par le présent contrat. ARTICLE 2 Le Ponds s'engage à accorder un prêt de FS ,. à l'emprunteur que celui-ci devra affecter au financement d'un projet pour l'amélioration de l'habitat rural dans les zones du séisme en Turquie (Fonds/Projet ). L'emprunteur s'engage à fournir au Fonds toute information relative à l'utilisation Ide ce prêt jusqu'à réalisation totale du projet. ARTICLE 3 Le prêt aura une durée de 7 ans avec 5 ans de franchise et 2 ans d'amortissement égaux. Le taux d'intérêt du prêt est de 7,25 % l'an. Les intérêts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement à terme échu les 30 Avril et 31 Octobre de chaque année et pour la première fois îe 30 Avril 1977 suivant le tableau d'amortissement ci-annexé (Annexe I). Le capital est remboursable avec FS , le 31 Octobre 1982 et avec FS , le 31 Octobre ARTICLE 4 Le montant du pr^t sera versé par le Fonds, sous déduction d'une prime de 0,75 % soit FS , égal à FS , le 31 Octobre Le montant de FS , sera versé, converti en $ US au cours du jour du versement à la Bourse de Zurich, au compte chez la Banque Centrale de la République de Turquie SA., Direction Générale, Ankara, en faveur de l'emprunteur. Ce versement sera effectué par la Banque Nationale de Suisse. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1031

8 Sayla: 8 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: ARTICLE 5 Aux fins de mobilisation du prêt, l'emprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II). La promissory-note est libellée et payable en Francs suisses. ARTICLE 6 Le versement des montants prévus sur la promissory-note aux échéances y fixées, libère l'emprunteur à due concurrence de ses obligations définies à l'article 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent prêt, ainsique tous les intérêts ou autres frais en découlant, notamment ceux de l'article 9 ci-dessous, seront dûment versés, l'emprunteur sera complètement libéré de ses obligations envers le Fonds. ARTICLE 7 Tous intérêts et sommes non versées en tout ou en partie dans le mois qui suit l'échéance, donnent lieu au paiement d'un intérêt de 1% l'an sur le montant du principal restant dû. Ce supplément d'intérêt doit être versé : a) à compter de la période pour laquelle les intérêts étaient dus, s'il ya non-paiement, ne serait-ce que d'une partie du montant des intérêts restant dus et, b) à compter du jour de son échéance s'il s'agit du non-paiement de montants du principal échus. Si ces deux cas coïncident, c'est la première date qui sera retenue. Le supplément d'intérêt n'est plus exigible au moment où toutes sommes restant dues sont payées. ARTICLE 8 Toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent prêt sont payables en favuer du Fonds en Francs suisses auprès de la Société Générale Alsacienne de Banque à Zurich. ARTICLE 9 Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et perçus et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, l'exécution et la liqui dation du présent contrat, soit la mobilisation et la garantie dupr't accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce prêt, sont à la charge de l'emprunteur. Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Règlement des Prêts du Fonds, les dispositions de l'article 25 dudit chapitre seront applicables. ARTÎCLE 10 Les parties contractantes s'engagent à ne se prévaloir d'aucun privilège, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour, s'opposer à l'exécution forcée éventuelle d'une sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 dù Règlement des Prêts du Fonds. * ARTICLE 11 L'emprunteur ne pourra se prévaloir d'aucun fait ayant trait, dans le cadre de l'utilisation du prêt, à ses relations avec des tiers pour se soustraire en partie ou en totalité aux obligations découlant du présent contrat. Le Fonds ne pourra être mis en cause à l'occasion des litiges qui pourraient surgir entre l'emprunteur et des tiers. ARTÎCLE 12 Tout changement ou tout manquement à l'affectatioa du prêt telle qu'eller a été décrite à l'article 2 du présent contrat qui n'aurait pas reçu l'agrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu à la suspension, YCrûtina ve idare Bölümü Sayfa : 1032

9 11 Nisan 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 à l'annulation ou à l'exigibilité du prêt, conformément aux dispositions du chapitre 3, article 13 (h) du Règlement des Prêt du Fonds. ARTICLE 13 Le présent contrat entrera en vigueur le 31 Octobre ARTICLE 14 Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qu'il est précisé dans les dispositions de l'article 1er, alinéa 3, du Troisième Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe du 2 Septembre 1949 et, h titre subsidiaire, par le droit suisse. ARTICLE 15 Le Règlement des Prêts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 le Conseil d'administration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque dudit Réglemeni et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra. ARTICLE 16 Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun d'eux faisant également foi. Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes. Fait à Ankara Fait à Paris, Le 31 Octobre 1976 le 31 Octobre 1976 Pour le Gouvernement de la Pour le Fonds de Réétablissement Rèpubligue de Turguie du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Populati on en Europe, Sadullah Aygiïn Charles - Henri BONFILS Directeur Général Du Trésor Le Gouverneur ANNEXE 1 TABLEAU D'AMORTISSEMENT Prêt Fonds/Projet 79 (1976) du 31/10/1976, de Francs Suisses , au Gouvernement de la REPUBLIQUE DE TURQUIE, Ankara Taux d'intérêts 7,25 %-payables semestriellement - prix d'émission 99,25 % durée 5 ans de franchise et 2 ans de remboursements annuels égaux. Montant des Intérêts Amortissement Capital Echéances Echéances à 7,26 % du capital restant dû FS FS FS FS 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1033

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: 159Q6 Echéances Monta ni des Echéances- Intérêts à 7,25 "o Amortissement du capital Capita! restant dû 30/ 4/ /10/ , , , , , , , , Sadullah AYGÔN Directuer Général du Trésor Sharles Herni Bonfùs Le Gouverneur ANNEXE 2 GOVERNMENT OF THE TURKISH REPUBLIC ANKARA PROMISSORY-NOTE SF October 1976 FOR VALUE RECEIVED, the undersigned Government of the Turkish Republic, Ankara, by this Promissory - note promises to pay to the Fonds de Reetablissement du Conseil de l'europe or order, the principal sum of Thirty Million Swiss Francs (SF , ) in instalments on the dates hereinafter specified. On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest in the unpaid balance of the principal. Date Amounts SF 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , 30/4 / , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , Above payments shall be made at the Société Générale Alsacienne de Banque à Zurich in favour of the Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the Government of the Turkish Republic, Ankara, or any political or taxing subdivision thereof. This promissory-note constitues a relation to a loan granted by the Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe to the Goverment of the Turkish Republic dated in Paris on 30 October Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediastly become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof. The failure of the holder to exercise any rights hereunder in any case shall not constitue a waiver of any of its rights in that or any other instance. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1034 GOVERNMENT OF THE TURKISH REPUBLIC Ministry of Finance

11 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarih) : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r ı 11 NİSAN 1977 PAZARTESİ Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İ L Â N L A R İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: Aşağıda İsimleri belirtilen işler karşılarında belirtilen gün ve saatte açık eksiltme) usulü ile yapılacaktır. M. bedeli Geç. Tem. t fa a 1 e İşin adı Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati A - İnşaat çivisi satın alınması ' Kg , ,80 19/4/ B - Neft yağı satın alınması 1510 Kg , ,25 19/4/ İhale Mithatpaşa Caddesi No. 17 de binanın 2. katında olacaktır. 2 İsteklilerin geçici teminatı Fon veznesine yatırarak karşüığında alacakları makbuzu veya limit içi teminat mektubu ile 1977 yılı tasdikli ticaret odası belgesini İhale gün ve saatine kadar komisyon raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir. 3 İhale dosyası aynı (binanın 3. katındaki 305 nolu odada görülebilir. i Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. S İhale 2490 sayılı Kanuna tabii olmadığından İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. İlân olunur / 2-2 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 1 5 kalem güreş malzemesi kapalı zarf usulü ile şato alınacaktır. 2 Malzemelerin tahımtai bedeli liradır. Geçici teminat tahmini bedelin % 4 ü olan 3.800, liradır. Kati teminalt ise ihale bedelinin % 8 i oranındadır. Geçici temünat mektubu ile birlikte 1977 vizöli Ticaret Oda'sı vesikası ihtiva eden ve kapalı zarf usulüne göre hazırlanmış olan teklif zarflarının 13/4/1977 Çarşamba günü saat e kadar İhale Komisyonu Sekreterliğine makbuz karşılığında teslim edilecektir. 3 Spor mıalzemelerine ait teknik ve idarî şartname Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürflüğünden teinin edilir. 4 İhale 13/4/1977 Çarşanıfba günü saat 1B.0O de Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılır. 5 Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 6 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığındıan ihaleyi yapıp yapmamakta veya ayrı ayrı armalara yaptırmakta serbesttir / 2-2

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: I Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satıtnalınacaktır. II Şartname almak istiyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. III Tekliflerin engeç 6 Mayıs 1977 günü saat da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. Dosyan Numarası: , Cinsi : 8 kalem motorlu vasıtalar için Auto-Lite ateşleme bujisi veya muadili., Şartname Bedeli: TL. 5089/3-3 Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: 1 İdaremiz ihtiyacı 80 adet basıcı, 50 adet emici klepe ile 0 3 hk 4 adet motopomp fiat ve teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 2 Teklif edilecek bedelin en az %7,5 nisbetinde geçici terninat verilmesi şarttır. 3 îhale ile ilgili teknik şartnameleri mesai saatleri içinde İdaremiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 4 İhalelerin her ikiside aynı gün 21/4/1977 tarihinde saat de yapılacaktır. 5 llgilenildiği takdirde, geçici teminat ile birlikte belirtilen gün ve saate kadar tekliflerin verilmesi şarttır. 6 İdare haleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir /3-3 A.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığından: 1 FaMltemiz Cebeci bölümünde yaptırılacak olan Nöroşirurji binası birinci kısım inşaatı, 1750 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddesi uyarınca hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan Ankara Üniversitesi Alım, Satım, Kiralama ve Benzeri Harcamalar (îhale) Yönetmeliğine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işin birinci keşif bedeli TL. geçici teminatı , TL. sidir. 3 îhale 28/4/1977 Perşembe günü saat de Cebeci Hastanesi Başhekimliği binasında toplanacak Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 4 Bu işe ait ihale dosyası Sıhhiye'de Dekanlık (Morfoloji) binasındaki Alım, Satım Müdürlüğünde saatleri adasında görülebilir. 5 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale dosyasında bulunan eksiltme şartnamesinde ihaleye iştirak etmek için istenen şartlan tamarnlıyarak ihale gününden (İhale günü dahil değildir.) en az üç gün evvel Tıp Fakültesi İnşaat Müdürlüğüne yazı ite müracaat etmeleri gerekir. 6 Şartnamede istemlen evrakın asılları yada Noterlikçe tasdikli suretlerinta konması şarttır. Tasdiksiz fotokopiler kabul edilmez. Eksik evrak ekleyenlerle, inceleme ve araştırma sonucu uygun görülmeyenlere evrakı tam olsa dahi belgesi vertumakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. 7 Fakültemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. 9 Postadaki gecikmeler kabul edilmez J2-2

13 11 Nisan 1B77 Sayı: 159C6 RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Malatya Üi Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Biriliği Başkanlığından: 1 Malatya İli Merkez Yetiştirme <vtö Çocuk Bakım Yurdunun ihtiyacı olan aşağıda oinsi, miktarı, muhammen bedeüi ve geçici teminatı yazılı yiyecek maddeten 2490 sayılı Kanun hümimlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiflıtrneye konulmuştur. 2 İhale 23 Nisan 1977 Pazartesi günü saat da Vilâyet Daimî Encümen salonumda ve Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3 Bu ise ait şartname mesatt saatleri içinde Malatya Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde ıgörîilelbsliit. 4 îsöeköerin Kanuna uygun şekilde hazırlayacakları teklif ır-c.ötupjarmı ve teminatlarını en geç ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri şarttır. Sıra No. Cinsi Miktarı Muh. bedeli Geç. teminat lira lira 2 3 Somun ekmeği Gıda maddeleri İSebze ve meyve (Bakkaliye) Kg. 40 kalem 39 'kalem /4-3 Makin» ve Kimya Endüstrisi Kurumundan: ANKARA ETİMESGUT MARANGOZ FABRİKASINA TOMRUK NiAKLFOTÎRİLECTJKTİR Kapalı zarf usulü ille aşağıda yazılı yerlerden kayın tomruk naktettirile cefetar. Tokat Orman İşletmesi 1250 m 3. Ataıus Orman İşletmesi 500» Mudurnu Orman İstetmesi 2500» Sinop Orman İşlertmesi 1500» Türkeli Orman 'İşletmesi 2000» Devrek Orman İşletmesi 1175» Ddrgine Orman İşletmesi 1850» TJtas Orman İsletmesi 280» Krz. Ereğü Orman İstetmesi 4175» Bu işe alilt şartname hergün mesaft saatleri dahilinde Ankara Etimesgut'taki Fabrikamızdan temin edilebilir. Teklif verme süresi 3 Mayıs 1977 saat ye kadardır. «Postadaki vaki gecftkmeler kalbul edilmez. Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya tamamını dilediğine yapmakta serbesttir / 4-3 Altıntaş Belediye Başkanlığından : 1 Belediyemizce lira keşif bedelli kanalizasyon işimiz 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince yaptmlacaktır. 2 İhale 20 Nisan 1977 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14,00'de Belediye binasında ve encümen huzurunda yapılacaktır. 3 Gefcicl teminat liradır. 4 Teminat nakit veya banka mektubu olarak ihale saatinden evvel Belediye veznesine yatırılacaktır 5 Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmiyeceğinden Belediye sorumlu değildir 5283 / 3-3

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: I5yüü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden : Döviz temini ve ithalâtı Genel Müdürlüğümüzce yapılmak üzere, aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Cinsi 1 Muhtelif Rasat Aletleri ve yedekleri 2 Muhtelif Elektronik Cihazlar ve yedekleri 3 Radiosonde Transmiteni, pili ile kopmle 4 Muhtelif Meteorolojik Balonlar ve gece aydınlatma pili Miktarı 8953 Adet 127» 4000» » Yukarıda oins ve miktarı yazılı şartnameler bu işie ilgili temsilcilik belgesinin ibrazı.karşılığında bedelsiz olarak Genel Müdürlüğümüz Kalaba/Ankara adresinden, mesai saatleri dahilinde temin edilir. Şartnamelere uygun teklifler en geç 16/5/1977 gününe kadar Genel Müdürlüğümüzde bulundurulacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez /4-3 Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından : Bakanlığımız ihtiyacı için 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf ususlüyle aşağıda cins, miktar, tahmini bedel, geçici teminat ve ihale tarihi yazılı ilâçlar satın alınacaktır. Eksiltme Ankara'da Ziraî Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. TekUf mektuplarının en geç eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona verilmiş olması gerektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Bu işe ait şartnameler Ankara'da Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğünden, istanbul'da Bölge Ziraî Mücadele İlâç ve Alet İkmal Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. Tahmini Geçici Miktarı Tutan Teminatı İ H A L E C İ N S İ Ton Lira Kr. lira Kr. Günü Saati Hububat tohum ilâcı (% 2 BHC+ "/o 10 DDT) C. I. P. C. Mitac 20, Torak, Actellic 50 EC, Hostathion (Hoe , , , , 19/4/ , ,- 19/4/ /4/ ) isimli Haçlardan U , , 19/4/ / 4-3 T. C. Devlet DemiryoUarı İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyon Başkanlığından: H adet komple otomatik sabo ünitesi satın alınacaktır. 1 Yukarıda yazılı malzeme hariçten teklifalma usulü ile satınalınacaktır. 2 Bu işe ait şartname Türkçe olarak hazırlanmış olup. TCDD'nin Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci veznelerinden 100, TL. mukabilinde temin edilebilir. 3 Tekliflerin en geç 311/5/1977 Salı günü saat e kadar TCDD Genel Mü dürlüğü Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 4 ı Teklifler mümkünse Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecek, teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 5 TCDD ihalyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği ta libe yapmakta tamamen serbesttir / 2-2

15 11 Nisan 1977 Sayı: 159C6 RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Balâ Cumhuriyet Savcılığından: 1 Balâ Cezaevinin 1977 malî yılı ihtiyacı olan tip undan 600 gram ağırlığındaki ekmeğin açık eksiltme suretiyle satın alınması kararlaştırılmıştır. 2 Satm alınacak miktar tahminen 7200 adettir. 600 gramlık ekmeğin tahminî bedeli 295 kuruş üzerinden liradır. 3 Geçimi teminatı % 7,5 üzerinden liradır. 4 Eksiltme 26 Nisan 1977 Salı günü saat 10,00'da Savcılık odasında Komisyon huzurunda yapılacaktır. 5 Teminat olarak banka mektubu, esham ve para kabul edilebilir. 6 Eksiltmeye girebilmek için bizzat Balâ İlçesinde fırıncılık yapmak şarttır. 7 Şartname her gün Savcılık odasında mesai saatlerinde görülebilir. S Taliplilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için 'geçici teminatı yatırmaları şarttır Taliplilerin müracaatları ilân olunur /4-2 1 Balâ Cezaevindeki tutuklu ve mahkûmlar ile görevli gardiyanların 1977 bütçe yılı çiğ gıda ihtiyacı açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 2 Satın alınacak çiğ gıda tutarı tahminen liradır. 3 Geçici teminatı % 7,5 üzerinden liradır. 4 Eksiltme 26 Nisan 1977 Salı günü saat 11,00'de Savcılık odasında Komisyon huzurunda yapılacaktır. 5 Teminat olarak banka mektubu esham ve para kabul edilebilir. 6 Şartname her gün Savcılık odasında mesai saatlerinde görülebilir. 7 Taliplilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için geçici teminatı yatırmaları şarttır. TalipuMerin müracaatları ilân olunur / 4-2 Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : BASILI KÂĞIT YAPTIRILACAKTIR 1 Bankamızın ihtiyacı olan 255 kalem evrakı matbua yaptırılması işi, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Söz konusu işin tahmini bedeli 9.70O.C00, (Yalnız dokuzmilyonyediyüzbinl lira olup, geçici teminatı ise 40.CC0, liradır. 3 Bu işe ait şartname, Ankara'da Malzeme Müdürlüğümüzden 100, lira bedel mukabilinde temin edilebileceği gibi, 255 kalem evrakı matbuanın numune dosyası da yine Malzeme Müdürlüğümüzde tetkik edilebilecektir. 4 Eksiltme, 25 Nisan 1977 Pazartesi günü saat da Ankara'da Genel Müdürlük binamızda toplanacak Satın Alma Komisyonumuzca yapılacağından, tekliflerin aynı gün saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde mezkûr Komisyona verilmesi gerekir. 5 Her ne sebeple olursa olsun belirtilen zamanda verilmeyen, teklif mektupları nazarı dikkate atamayacaktır. Postada gecikmeler kabul olunmaz. 6 Bu işe ait geçici teminat mektubunu veya Bankamız vernesine nakit yatırmışlarsa makbuzunun kapalı teklif zarfına kurulması lâzımdır. 7 İhaleye iştirak edecek firmaların kendi adlarına tescilli ve söz konusu işimizi yapabilecek kapasitede matbaaları bulunması, bir defada en az 300X00, liralık (Malzeme dahil) benzeri bir matbua baskısını yapıp teslim etmiş olması ve bu hususları tevsik edici belgenin kapalı teklif zarflarına konulması gerekir. 8 Bankamız sayılı Artırma.Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 5196,'3-2

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: Bartın Devlet Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi Bastabibliğinden: Cinsi Miktarı Muh. fiatı lira Kr. M. tutarı Lira Kr. Geç. Tem. İ h a l e Lira Kr. Günü Saati Ekmek Kemikli sığır eti Kemikli koyun eti Bakkaliye Sebzeler İlâç ve sıhhi Malz Kilo 7000» 3000» 27 Kal. 13» 57» L5S ,75 27/4/ '262:500, 150.O0O , , ,15 ' IİO.OOO , , ,30 Hastanelerimizin 1977 malî yılı ihtiyacı olan yukarıda çinisi, miktarı, ımıuhammen fiatı, tutarı ve seçici teminatı yazılı maddelerin 27ı/4/;197'7 Çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde kapalı zarf usulü eksiltme ile ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin geçici teminatlarını yatırarak teklif mektuplarım ve ticaret odası belgelerini flıale saatinden bir saat evveline kadar Bartın Devlet Hastanesinde toplanacak komisyona vermeleri şarttır. Şartnameler Ankara, istanbul, Zonguldak Sağlık Müdürlükleri ile Hastanelerimizde görülebilir. 5400/4-2 Ünye Belediye Başkanlığından : Ürayia Belediyesi İşhanı inşaatı 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zarf ve eksiltme ile ihaleye konulmuştur. 1 İsin birinci keşif bedeli ,11 liradır. 2 İhale 25 Nisan 1977 Pazartesi günü saat de Ünye Belediye EneümeL: huzurunda yapılacaktır. Teklif mektupları 25 Nisan 1977 Pazartesi 'günü ihale saatinden önce Belediye Encümen Başkanlığıma verilmesi şarttır. 3 Muvakkat teminat ,45 Mira olup, eksiltme şartname ve diğer evrak lar Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 4 Yeterlik belgesi alabilmek için 22 Nisan 1977 Cuma 'günü akşamına kadar B grubunda 6 milyonluk karne, plan ve teçhizat, tekına'k ptîisonel beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bmirisi, baııka referans mektubu, işin % 8 i kadar bitirilmemiş durumdaki işleri gösterir belge,* 1877 yılı tasdikli Ticaret Odası vesikası ve tüzel kişilerde ortaklığı temsile yetkili kişileri usulünce tasdikli imza örnekleri. '5 Postadaki gecikmeler ve telgraf ve telefonla yapılan müracaatlar nazarı itibare alınmaz / 4-3 PTT Genel Müdürlüğünden: Teşekkülümüz ihtiyacı için Km. il mm. İdk askı telsiz, 6000 Km. 1 mm. askı telli ve 6000 Km. 0,8 mm. ük askı telli olmak üzere 3 kalem de toplam Km. dış tesisat teli kapalı yazılı teklif alma suretiyle satmalınacaktır. Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 85, TL. bedelle temin edüebilir. İhaleye iştirak edecek firmaların 21/4/1977 günü saat 17.30'a kadar Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi Başkanlığına İdari şartnamenin 6. maddesinde kayıtlı belgelerle müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 26/4/1977 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir. Teklifler en geç 28/4/1977 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır / 3-2

17 11 Nisan 197? Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Manisa İmam-Hatip lisesi Müdürlüğünden : M. Bedeli G. Teminatı İHALENİN C İ N S İ Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli 1 8 Kalem bakkaliye yiyecek Maddeleri , 6.922, Kapalı Zarf 2 25 Kalem Sebze , 4.624, Kapalı Zarf 3 Tektip Ekmek Ad , Kapalı Zarf 1 Manisa İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğünün 1977 mali yılı ihtiyacından 3 grupta cins, miktar, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine istinaden kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İhaleler 25 Nisan 1977 Pazartesi günü Manisa İmam - Hatip Lisesi Müdüriyet odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 İhaleye gireceklerin usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, 1977 yılı ticaret odası belgesini, teminat makbuz veya mektupları ile birlikte ihale saati olan 15.00'den bir saat önce Komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri gereklidir. 4 Bu işlere ait şartnameler mesai saatleri içinde her gün Okul Müdürlüğünde görülebilir / 4-3 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: I Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satın alınacaktır. II Şartname almak Istiyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malzemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe üe şartnameleri merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğüne A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen, bedel mukabilinde temin edebilirler. III Tekliflerin en geç 13 Mayıs 1977 günü saat da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. IV < İhale 16 Mayıs 1977 günü saat 10.00'da yapılacaktır. Dosya numarası: , Cinsi: 10O kalem Auto-Lite motorlu vasıtalar için elektrik teçhizatı, Şartname bedeli 50, TL. 5317,'3-2 Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Makina İkmal Müdürlüğünden : 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı gereç, 2490 sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Satın alınacak gerecin muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir. 3 Bu işle ilgili idarî ve fennî şartnameler Müdürlüğümüzden (Ankara - Eskişehir yolu 9. Km.) çalışma saatlerinde alınabilir. 4 Bu işin eksiltmesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. ' 5 ' Aoık eksiltmeye girmek istiyenler 2490 sayılı Yasanın 2, 3 ve 32. maddeleri gereğince hazırlayacakları belgelerle birlikte eksiltme saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İlân olunur. Sıra No. : 1, Cinsi : Fiat Traktör komple makara, Miktarı : 2 kalem, Muhammen Bedel: ,, Geçici teminat: 40,998,, Eksiltmenin tarihi: 25/4/1977, Pazartesi, Saati : / 4-2

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı : istanbul Akşam Erkek Sanat Olculu Müdürtügüncten : Nakliye Yerleri a) Şehir İd nakliyatı b) Muhtelif îl ve İlçeleri Nakliyat (Dağıtım) Miktarı Kg Tutan lira Krş , , Yukarda miktarı ve tutarları yasalı çeşitli makina ve teçhizatın nakliye İşi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre eksiltmeye konulmuştur. 2 Şartnameler istanbul Akşam Erkek Sanat Okulu Tepebaşı Refik Saydam Caddesi Koytu Sokak No: 3 de Okul Bürosundan temin edilebilir. Posta üe gönderflmez. 3 Bu işe ait eksiltme 25 Nisan 1977 Pazartesi günü saat da 2. maddede yazılı okul binasının Müdür odasında yapılacaktır. 4 Geçici teminat (46,150, ) TL. dır. 5 İsteklilerin şartnamede belirtilen evrakları ile Ticaret odası veya istanbul Nakliyeciler Birliğinden alacakları belgeleri zarf içerisine koymaları gerekir. 6 Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Zarfların en geç ihale saatinden 1 saat evvel komisyon başkanlığına vermeleri gerekir / 4-3 T.B.M.M. MH. TB. K. Lığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: Şartnameden cins ve miktarları yazılı 4 kalem tatlı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde dairemiz Muhafız Tabur Komutanlığı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Muhammen bedeli , lira ve geçici teminatı , liradır. İhalesi 29/4/1977 Cuma günü saat da T.B.M.M. Mh.Tb.K. lığı Levazım Müdürlüğünde yapılacaktu". İhaleye iştirak etmek istiyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 1977 yılı Ticaret Odası belgesini ibraz etmeleri ilân olunur. Postadaki gecikmeler kabul edilmez /4-3 Hacettepe Üniversitesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: Üniversitemiz Hastane İdaresi Enstitüsü için (303) kalem ilâç, sargı ve gaz bezi ile (7) kalem laboratuvar malzemesi 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 73. maddesi uyarınca satın alınacaktır. Bu satın almaya ait liste ile teknik şartnamesi (Üniversitemiz Ayniyat vfe Levazım Müdürlüğünden) istenilebilir. Taliplerin; teknik şartnamesine uygun olarak: a) Düzenleyecekleri teklif mektubunu, b) Rektörlük adına tanzim edilecek (Limitli) muvakkat teminat mektubunu, c) Ticaret Odası sicil kayıt belgesini, 19 Nisan 1977 Salı günü saat 17XJ0 ye kadar, adı geçen Müdürlüğe vermeleri veya ele geçecek şekilde göndermeleri ilân olunur. Postada gecikme kabul edilmez. 4989/ *-*

19 11 Nisan 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden: 1 İncirliova Tire İlyolu Km de Köprüova menfez inşaatı isi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur, 2 İsin keşif bedeli , TL. sidir. 3 Etesiltme, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde, İhale Komisyonunca 2B/4/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 4 Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün mesai saatleri dahilinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde görülebilir. 5 Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin: Sco müracaat tarıini olan 15/4/İ977 Cuma günü mesai saati sonuna kadar örneği eksiltme dosyasında mevcut bir dilekçe ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne müracaatla aşağıda yazılı belgelerin eksiksiz eklenmesi lazımdır. a) üayıncuruk Bakanlığından alınmış ve süresi aolmamış (B) grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, b) Yapı araçları büdirisi, c) Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum büdirisi, d) {Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, e) Müteahhidin bu işde çalıştıracağı teknik personele ait teknik personel bildirisi, f) Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt büdirisi, g) İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden alınmış İş yeri görme belgesi. Yukarıda (Jb), (c), (e) ve (f) de belirtilen belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekaleten imza edilmiş olursa kabul edilmez. 6 Eksiltmeye gırebümek için -steklıleria: a) , TL. İlk geçici teminatım, b) yıh Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, c) Yeterlik belgesini, d) Vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, e) İsteklilerin bir ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirkülerini veya vetkâletnamesini, şirketin birinci ilânınızdan sonra alınmış hali faaliyet belgesini, teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. (Noterden tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez) 7 İstekliler, teklif mektüblannı 22/4/1977 günü ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde, İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Hân olunur / 4-3 Ankara Lv. Amirliği (4) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk, lığından: Kapalı zarf usulü ile M. S. B. ve Genkur. Merkezi teshin ve ısı kanalları inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli lira olup. Geçici Teminatı liradır. İhalesi 28/4/1977 günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 22/4/1977 günü saat a kadar Ankara'da M. S. B. înş. Emi. D. Bşk. müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 5190/4-2

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden : Aşağıda keşif bedeli, ihale gün ve saati geçici teminat ve belge müracaat son günü yazılı iş 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi Bölge İdare binasmda Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Md. Mlz. Şb. Md. de İzmir'de Karayolları 2., Istanbul-Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İsteklilerin belge müracaat son günü saat 17.30'a kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine bu işin ilk keşif bedelinin en az yarısı kadar "* aynı mahiyette iş yaptığına dair belge (Bu işin en az ilk keşif bedeli kadar A, B ve C grubu karnesi olanlarda bu belge aranmaz.) 1 Yapı araçları bildirisi (Bildiride ana inşaat makinalarıtnm sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları) 2 Mali durum bildiri, 3 Taahhüt bildirisi, 4 Teknik personel büdirisi (Yukarıda No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafmdan imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilenler kabul edilmez) banka mektubu, asîı veya noterden tasdikli imza sirküleri, kanunî ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (teminat banka mektubu ise selâhiyetli kişielrin imzalan tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1977 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerim hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplannı en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyurulur. İşin cinsi: Keşan - Gelibolu yolu Km: arası alt yapı ve üst yapı malzemelerinin sıkıştırılması ve sulanması işleri, Keşif bedeli: , TL., Geçici teminatı: , TL., İhale günü : 21 Nisan 1977 Perşembe, İhale saati: 15.00, Belge Müracaat son günü: 15/4/ /4-4 Beden Terbiyesi Genel: Müdürlüğünden: 1 10 adet Vini'teks tföpi güreş minderi brandası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 2 Minder torandatannın tahinini beleli , loradır. Geçici 'teminat tahmini bedelin % 4 ü olan 8.000, liradır. Kati teminat ise âhale bedelimin % 8 i oranındadır. Geçici teminat mektubu İle birlikte 1977 yılı vizeli Ticaret Odası vesikası ihtiva eden ve kapalı zarf usulüne ıgöre hazırlanmış olan teklif zarflarının 13/4/1977 Oarşamtoa günü saat e kadıar İhale Komisyonu Sekreterliğine makbuz karşılığında teslim edilecektir. 3 ı Brandalara ait teknik ve idarî şartname Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edilir. 4 İhale 13/4/1977 Çarşamba günü saat de Ankara Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 'İhale Komisyonunda yapılır. 5 Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 6 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine veya ayrı ayrı ffeımajara yaptırmakta serbesttir. 5280/2-2

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1995 PAZARTESİ Sayı : 22254 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 ŞUBAT 1977 PAZAR KARARNAME M. K- ERKOVAN. Millî Savunma Bakanı F. MELEN.

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 ŞUBAT 1977 PAZAR KARARNAME M. K- ERKOVAN. Millî Savunma Bakanı F. MELEN. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 ŞUBAT 1977 PAZAR Sayı: 15856 KARARNAME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Ocak 1993 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Ocak 1993 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Ocak 1993 PERŞEMBE Sayı : 21465 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlen için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 4 1 Eylül 4 Eylül 1985 Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur ÇARŞAMBA

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1984 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1984 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1984 PERŞEMBE Sayı: 18569 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T. AML. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 12 Eylül 1980 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T. AML. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 12 Eylül 1980 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ Sayı: 18049 J YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME 1. Bölüm: Madde 1- Bu şartnamenin amacı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00.010.06 6/5/2009 Konu :Gümrük Müşavirleri Dairesince Düzenlenen İşlemler GENELGE (2009/43) A) KULLANICI ONAY PROGRAMI

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı