T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : : \ başvurulur... YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T. C. BAŞBAKANLIK Nisan 1977 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE MAKAMINA Turizm ve Tanıtma Bakanı, Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Lütfi Tokoğlu görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Aydın Milletvekili Nahit Menteşe tarafımdan seçilmiştir. Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince atanması hususunu yüksek tasvip) rinize saygı ile arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA 10 Nisan BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 10 Nisan 1977 gün ve U/02420 sayılı yazınız. Turizm ve Tanıtma Bakanı, Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Lütfi TOK- OĞLU'nun görevinden ayrılması ile boşalan Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Aydın Milletvekili Nahit MENTEŞE'nin atanması, Anayasa'nın 102 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. FAHRİ S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1025

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: T. C. BAŞBAKANLIK 10 Nisan CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE MAKAMINA Millet Meclisinin 5 Nisan 1977 tarihinde almış bulunduğu karar gereğince, seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine karar verilmiş bulunmaktadır. Anayasa'nın 109 uncu maddesine göre, çekilmeleri gereken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağımsız Üyeleri arasından, Adalet Bakanlığına, Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyesi Zeyyad Baykara, İçişleri Bakanlığına, Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyesi, Prof. Dr. Sabahattin Özbek, Ulaştırma Bakanlığına, Mardin Bağımsız Milletvekili İbrahim Aysoy, Anayasa'nın 109 uncu maddesi gereğince tarafımdan atanmışlardır. Yüksek bilgilerinize saygı ile arzolunur. Süleyman Başbakan DEMİREL TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA 10 Nisan BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 10 Nisan 1977 gün ve 11/02421 sayılı yazınız. Millet Meclisince 5 Nisan 1977 tarihinde, seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden, Anayasa'nın 109 uncu maddesine göre, çekilmeleri gereken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağımsız üyeleri arasından, Adalet. Bakanlığına, Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyesi Zeyyat BAYKARA'nın; İçişleri Bakanlığına, Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyesi, Prof. Dr. Sabahattin ÖZ- BEK'in, Ulaştırma Bakanlığına, Mardin Bağımsız Milletvekili İbrahim AYSOY'un, Anayasa'nın 109 uncu maddesi uyarınca tarafınızdan atanmış olduklarını bildiren yukarıda kayıtlı yazınız alınmıştır. Bilgi edinilmesini rica ederim. FAHRİ S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 7/13180 Milletlerarası Andlaşma Köyişleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne ait «1 inci Derece Deprem Kuşağındaki Köy Konutlarının Yenilenmesi Projesi» için 30 milyon İsviçre Frankı kredi sağlanması hususunda Hükümetimiz ile Avrupa Konseyi İskân Fonu arasında 31 Ekim 1976 günü imzalanan ilişik ikraz Anlaşması ve Eklerinin, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1026

3 11 Nisan 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 imza tarihinden geçerli olmak üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/12/1976 tarihli ve UEKD /76-3/1437 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 31/12/1976 tarihinde karalaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEVZİOĞLU A. TÜRKEŞ Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK H. AKSAY M. K. ERKOVAN G. KARACA Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı t. MÜFTÜOĞLU F. MELEN O. ASİLTÜRK İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK H. BAŞOL Sağ. Sos. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı Ş. KAZAN A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı V. Orman Bakanı Genç. ve Spor Bakanı N. OK S. KILIÇ T. KAPANLI A. Ş. EREK Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı R. DANIŞMAN A. M. ABLUM Avrupa Konseyi İskân Fonu İle Türkiye Cumhuriyeti Arasında İkraz Anlaşması Avrupa'daki Millî Mülteciler ve Nüfus fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu (bundan sonra «Fon» denecektir) bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle «Müstakriz» denecektir) diğer yandan, Türk Hükümeti'nin 17 Haziran 1976 tarihli talebini, Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümü'nün kabul edilebiiirlik konusundaki 25 Haziran 1976 tarihli görüşünü, Guvernör'ün 10 Eylül 1976 tarihli raporunu, Fon Yönetim Kurulu'nun 290 (1976) ve 291 (1976) sayılı kararlarını, Avrupa Konseyi Ayrıcalıkları ve Muafiyetler Genel Sözleşmesine Ek 3 üncü Protokolü, 6 Ekim 1970 tarihli Fon İkraz Nizamnamesi'ni, gözönünde bulundurarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır; MADDE 1 Bu ikraz, bu mukavelenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan İkraz Nizamnamesi'ndeki genel şartlara ve bu mukavele ile saptanan özel şartlara göre kabul olunmuştur. MADDE 2 Fon, müstakrize, Türkiye'de deprem bölgelerindeki kırsal meskenlerin iyileştirilmesine matuf projenin (Fon/Proje ) finansmanında kullanılmak üzere , İsviçre Franklık bir ikrazda bulunmayı taahhüt eder. Müstakriz Fon'a, Proje tümüyle gerçekleşinceye (kadar bu ikrazın kullanılmasına ilişkin her türlü bilgiyi vermeyi taahhüt eder. MADDE 3 İkraz 7 yıl vadeli olup, bunun 5 yılı ödemesiz devredir ve anapara 2 yılda eşit taksitlerle itfa edilecektir. Faiz oranı yıllık % 7,25 dir. Yılda 360 gün ve ayda Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1027

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde, ilk kez 30 Nisan 1977 tarihinde olmak üzere, her yıl 30 Nisan ve 31 Ekim tarihlerinde ekteki itfa tablosuna uygun olarak (Ek. 1) ödenecektir. Anapara 31 Ekim 1982 tarihinde , FS. ve 31 Ekim 1983 tarihinde , F.S. (İsviçre Frangı) olarak geri ödenecektir. MADDE 4 İkraz tutarı, Fon tarafından FS , lık % 0,75 nispetinde bir prim kesildikten,sonra 31 Ekim 1976 tarihinde FS lık bir meblağ halinde ödenecektir. FS , tutarındaki meblağ, ödeme tarihinde Zürih Borsasındaki değer üzerinden ABD Dolarına tahvil edilmek suretiyle müstakrizin lehine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Ankara hesabına ödenecektir. Ödeme Banque Nationale de Suisse tarafından yapılacaktır. MADDE 5 İkrazın kullanılabilmesi maksadıyla, müstakriz, Fon'a, zamanında, ilişik bonoyu (Ek. 2) verir. Bono, İsviçre Frangı (FS) olarak düzenlenir ve ödenir. MADDE 6 Bono'da tespit edilmiş vadelerde öngörülen mebaliğin ödenmesi müstakrizi yukarıda 3 üncü maddede belirtilen, vecibelerden kurtarır. İşbu ikrazın anaparası ve bundan doğan faizler ve diğer masraflar ve özellikle aşağıda 9 uncu maddede belirtilenler müstakriz tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, müstakriz Fon'a karşı bütün vecibelerinden kurtulur. MADDE 7 Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz ve meblağ ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %. 1- nispetinde bir faiz ödenmesini gerektirir. Bu ilâve faiz : a) Gerekli ödemenin yapılmadığı veya faizlerden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadeleri devresinden itibaren, b) Anaparanın ödenmemiş olması halinde, anapara taksitinin ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren, ödenecektir. Bu iki hal aynı zamanda vuku bulduğu takdirde ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen bütün mebaliğ ödendiği zaman ek faiz talebedilmez. MADDE 8 İşbu İkraz gereğince müstakriz tarafından Fon lehine İsviçre Frangı olarak tediye edilecek bütün mebaliğ, Zürih'de, Société Générale Alsacienne de Banque'a ödenir. MADDE 9 Gerek işbu mukavelenin akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ikrazın yapılabilmesi ve garantisinden, gerek işbu ikraz ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ve umumiyetle bu vasıfta olan masraflarla diğer bütün masraflar müstakrize aittir. Fon'un İkraz Nizamnamesi'nin 4 ncü bölümünde öngörülen tahkim usulü ile ilgili masraflar için ise sözü geçen bölümün 25 nci madde hükümleri uygulanır. MADDE 10 Akit taraflar, Fon İkraz Nizamnamesi'nin 4 ncü bölümünde öngörülen şartlar çerçevesinde verilen bir hükmün sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazaî veya diğer bir merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan faydalanmamayı taahhüt ederler. Yürüme ve İdare Bölümü Sayfa : 1028

5 11 Nisan 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 11 Müstakriz, bu mukaveleden doğan yükümlülüklerden tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla ilişkilerinde ikrazın kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden faydalanamıyacaktır. Müstakriz ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılmaz. MADDE 12 İkrazın bu mukavelenin 2 nci maddesinde belirtildiği şekilde kullanılmasında Fon tarafından tasvip edilmeyen her değişiklik veya tahsis yapmama, Fon ikraz Nizamnamesi'nin 3 üncü bölümünün 13 (h) maddesi hükümleri uyarınca ikrazın durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir saik telâkki edilir. MADDE 13 İşbu mukavele 31 Ekim 1976'da yürürlüğe girecektir. MADDE 15 Fon Yönetim Kurulu'nca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon İkraz Ni zamnamesi bu mukavelenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Sözü geçen Nizamname'nin herhangi bir hükmü ile işbu mukavelenin herhangi bir hükmü arasında çelişiklik bulunması halinde mukavele hükmü geçerli sayılır. MADDE 14 İşbu mukavele ve bununla ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihljjjjjjjjji Üçüncü Katma Protokolü'nün 1 inci madde 3 üncü fıkrasında belirtildiği şekliyle, Fon ve ikinci derecede de İsviçre hukukuna tabiidirddddddddddddddddddddddddddddd. gffgfggfggfgfhhghfghfghhfghhfghddfgfdgsggssgsggfsdssssssssssss MADDE 16 İşbu mukavele, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere, iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Akit tarafların herbirinde bir nüsha bulunur. Ankara'da 31 Ekim 1976 tarihinde yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Sadullah AYGÜN Hazine Genel Müdürü Paris'te 31 Ekim 1976 tarihinde yapılmıştır. Millî Mülteciler ve Avrupa Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu Adına Charles Henri BONFİLS Guvernör İTFA TABLOSU Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne FS , lik (otuz milyon), 31/10/1976 tarihli ikraz. Fon/Proje 79 (1976). Vade 7 yıl; Ödemesiz dönem 5 yıl; faiz oranı % 7,25, emisyon fiyatı : 99.25; faiz altı aylık; anapara 2 yıllık eşit taksitler halinde geri ödenecektir. Taksit, tutarları % 75'lik İtfa edilen Ödenecek Vadeler FS faizler PS anapara FS anapara FS 30/ 4/ , , ,- 31/10/ , , / 4/ , , ,- 31/10/ , , / 4/ , /10/ / 4/ , , Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1029

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı : Taksit tutarları '% 75'lik İtfa edilen Ödenecek Vadeler FS faizler. FS anapara FS anapara FS 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , BONO , , , Sadullah AYGÜN Hazine Genel Müdürü TÜRKİYE CUMHURİYETİ Charles Henri BONFILS Guvernör HÜKÜMETİ ANKARA , FS. 31 Ekim 1976 Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu'na aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde otuz milyon İsviçre Franklık ( , FS) anaparayı ödemeyi taahhüt eder. Bu tarihlerde ödemeler, anaparanın taksiti ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır. Tarih Miktarı (SF) 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ /10/ , 30/ 4/ /10/ / 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ OS7.5O0, 31/10/ S7.500, 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , Yukarıdaki ödemeler Avrupa Konseyi İskân Fonu lehine, Zürihde, Société Générale Alsacienne de Banque'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından bu belgeye karşı halihazırda veya gelecekte konulcaak her türlü vergi, resim ve harca tabi tutulmadan yapılacaktır. Bu bono, Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 31 Ekim 1976 tarihinde Paris'te verilmiş olan ikraza karşılık teşkil eder. Bu bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadarki faizin tümü bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa

7 11 Nisan 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Bono sahibinin bu bonodaki haklarından herhangi birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklarından feragat sayılmayacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ Sadullah AYGÜN Hazine Genel Müdürü Contrat De Prêt Entre Le Fonds De Ree'tablissement Du Conseil De L'Europe Et Lé Gouvernement De La Re'jubliçue De Turguie Le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe pour les Régugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe (ci-apres appelé «Fonds»), d'une part, et le Gouvernement de la République de Turquie (ci-après appelé «emprunteur»), Id'autre part, VU la demande du Gouvernement turc en date du 17 Juin 1976, VU l'avis de recevabilité de la Division de la Population et de la Formation Professionnelle du Conseil de l'europe en date du 25 Juin 1976, VU le rapport du Gouverneur en date du 10 Septembre 1976, VU les Résolutions 290 (1976) et 291 (1976) du Conseil d'administration <iu Fonds, VU le Troisième Protocole Additionnel à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe, VU les articles du Règlement des Prêts du Fonds en date du 6 Octobre 197C, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 Le présent prêt est consenti aux conditions générales du Règlement des Prêts du Fonds en vigueur à la date de la signature du présent contrat et aux conditions particulières fixées par le présent contrat. ARTICLE 2 Le Ponds s'engage à accorder un prêt de FS ,. à l'emprunteur que celui-ci devra affecter au financement d'un projet pour l'amélioration de l'habitat rural dans les zones du séisme en Turquie (Fonds/Projet ). L'emprunteur s'engage à fournir au Fonds toute information relative à l'utilisation Ide ce prêt jusqu'à réalisation totale du projet. ARTICLE 3 Le prêt aura une durée de 7 ans avec 5 ans de franchise et 2 ans d'amortissement égaux. Le taux d'intérêt du prêt est de 7,25 % l'an. Les intérêts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement à terme échu les 30 Avril et 31 Octobre de chaque année et pour la première fois îe 30 Avril 1977 suivant le tableau d'amortissement ci-annexé (Annexe I). Le capital est remboursable avec FS , le 31 Octobre 1982 et avec FS , le 31 Octobre ARTICLE 4 Le montant du pr^t sera versé par le Fonds, sous déduction d'une prime de 0,75 % soit FS , égal à FS , le 31 Octobre Le montant de FS , sera versé, converti en $ US au cours du jour du versement à la Bourse de Zurich, au compte chez la Banque Centrale de la République de Turquie SA., Direction Générale, Ankara, en faveur de l'emprunteur. Ce versement sera effectué par la Banque Nationale de Suisse. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1031

8 Sayla: 8 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: ARTICLE 5 Aux fins de mobilisation du prêt, l'emprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II). La promissory-note est libellée et payable en Francs suisses. ARTICLE 6 Le versement des montants prévus sur la promissory-note aux échéances y fixées, libère l'emprunteur à due concurrence de ses obligations définies à l'article 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent prêt, ainsique tous les intérêts ou autres frais en découlant, notamment ceux de l'article 9 ci-dessous, seront dûment versés, l'emprunteur sera complètement libéré de ses obligations envers le Fonds. ARTICLE 7 Tous intérêts et sommes non versées en tout ou en partie dans le mois qui suit l'échéance, donnent lieu au paiement d'un intérêt de 1% l'an sur le montant du principal restant dû. Ce supplément d'intérêt doit être versé : a) à compter de la période pour laquelle les intérêts étaient dus, s'il ya non-paiement, ne serait-ce que d'une partie du montant des intérêts restant dus et, b) à compter du jour de son échéance s'il s'agit du non-paiement de montants du principal échus. Si ces deux cas coïncident, c'est la première date qui sera retenue. Le supplément d'intérêt n'est plus exigible au moment où toutes sommes restant dues sont payées. ARTICLE 8 Toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent prêt sont payables en favuer du Fonds en Francs suisses auprès de la Société Générale Alsacienne de Banque à Zurich. ARTICLE 9 Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et perçus et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, l'exécution et la liqui dation du présent contrat, soit la mobilisation et la garantie dupr't accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce prêt, sont à la charge de l'emprunteur. Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Règlement des Prêts du Fonds, les dispositions de l'article 25 dudit chapitre seront applicables. ARTÎCLE 10 Les parties contractantes s'engagent à ne se prévaloir d'aucun privilège, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour, s'opposer à l'exécution forcée éventuelle d'une sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 4 dù Règlement des Prêts du Fonds. * ARTICLE 11 L'emprunteur ne pourra se prévaloir d'aucun fait ayant trait, dans le cadre de l'utilisation du prêt, à ses relations avec des tiers pour se soustraire en partie ou en totalité aux obligations découlant du présent contrat. Le Fonds ne pourra être mis en cause à l'occasion des litiges qui pourraient surgir entre l'emprunteur et des tiers. ARTÎCLE 12 Tout changement ou tout manquement à l'affectatioa du prêt telle qu'eller a été décrite à l'article 2 du présent contrat qui n'aurait pas reçu l'agrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu à la suspension, YCrûtina ve idare Bölümü Sayfa : 1032

9 11 Nisan 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 à l'annulation ou à l'exigibilité du prêt, conformément aux dispositions du chapitre 3, article 13 (h) du Règlement des Prêt du Fonds. ARTICLE 13 Le présent contrat entrera en vigueur le 31 Octobre ARTICLE 14 Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qu'il est précisé dans les dispositions de l'article 1er, alinéa 3, du Troisième Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe du 2 Septembre 1949 et, h titre subsidiaire, par le droit suisse. ARTICLE 15 Le Règlement des Prêts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 le Conseil d'administration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque dudit Réglemeni et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra. ARTICLE 16 Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun d'eux faisant également foi. Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes. Fait à Ankara Fait à Paris, Le 31 Octobre 1976 le 31 Octobre 1976 Pour le Gouvernement de la Pour le Fonds de Réétablissement Rèpubligue de Turguie du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Populati on en Europe, Sadullah Aygiïn Charles - Henri BONFILS Directeur Général Du Trésor Le Gouverneur ANNEXE 1 TABLEAU D'AMORTISSEMENT Prêt Fonds/Projet 79 (1976) du 31/10/1976, de Francs Suisses , au Gouvernement de la REPUBLIQUE DE TURQUIE, Ankara Taux d'intérêts 7,25 %-payables semestriellement - prix d'émission 99,25 % durée 5 ans de franchise et 2 ans de remboursements annuels égaux. Montant des Intérêts Amortissement Capital Echéances Echéances à 7,26 % du capital restant dû FS FS FS FS 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , 30/ 4/ , , , 31/10/ , , , Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1033

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: 159Q6 Echéances Monta ni des Echéances- Intérêts à 7,25 "o Amortissement du capital Capita! restant dû 30/ 4/ /10/ , , , , , , , , Sadullah AYGÔN Directuer Général du Trésor Sharles Herni Bonfùs Le Gouverneur ANNEXE 2 GOVERNMENT OF THE TURKISH REPUBLIC ANKARA PROMISSORY-NOTE SF October 1976 FOR VALUE RECEIVED, the undersigned Government of the Turkish Republic, Ankara, by this Promissory - note promises to pay to the Fonds de Reetablissement du Conseil de l'europe or order, the principal sum of Thirty Million Swiss Francs (SF , ) in instalments on the dates hereinafter specified. On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest in the unpaid balance of the principal. Date Amounts SF 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , 30/4 / , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , 30/ 4/ , 31/10/ , Above payments shall be made at the Société Générale Alsacienne de Banque à Zurich in favour of the Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the Government of the Turkish Republic, Ankara, or any political or taxing subdivision thereof. This promissory-note constitues a relation to a loan granted by the Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe to the Goverment of the Turkish Republic dated in Paris on 30 October Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal and interest thereon to the date of payment shall immediastly become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof. The failure of the holder to exercise any rights hereunder in any case shall not constitue a waiver of any of its rights in that or any other instance. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1034 GOVERNMENT OF THE TURKISH REPUBLIC Ministry of Finance

11 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarih) : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r ı 11 NİSAN 1977 PAZARTESİ Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İ L Â N L A R İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: Aşağıda İsimleri belirtilen işler karşılarında belirtilen gün ve saatte açık eksiltme) usulü ile yapılacaktır. M. bedeli Geç. Tem. t fa a 1 e İşin adı Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati A - İnşaat çivisi satın alınması ' Kg , ,80 19/4/ B - Neft yağı satın alınması 1510 Kg , ,25 19/4/ İhale Mithatpaşa Caddesi No. 17 de binanın 2. katında olacaktır. 2 İsteklilerin geçici teminatı Fon veznesine yatırarak karşüığında alacakları makbuzu veya limit içi teminat mektubu ile 1977 yılı tasdikli ticaret odası belgesini İhale gün ve saatine kadar komisyon raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir. 3 İhale dosyası aynı (binanın 3. katındaki 305 nolu odada görülebilir. i Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. S İhale 2490 sayılı Kanuna tabii olmadığından İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. İlân olunur / 2-2 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 1 5 kalem güreş malzemesi kapalı zarf usulü ile şato alınacaktır. 2 Malzemelerin tahımtai bedeli liradır. Geçici teminat tahmini bedelin % 4 ü olan 3.800, liradır. Kati teminalt ise ihale bedelinin % 8 i oranındadır. Geçici temünat mektubu ile birlikte 1977 vizöli Ticaret Oda'sı vesikası ihtiva eden ve kapalı zarf usulüne göre hazırlanmış olan teklif zarflarının 13/4/1977 Çarşamba günü saat e kadar İhale Komisyonu Sekreterliğine makbuz karşılığında teslim edilecektir. 3 Spor mıalzemelerine ait teknik ve idarî şartname Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürflüğünden teinin edilir. 4 İhale 13/4/1977 Çarşanıfba günü saat 1B.0O de Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılır. 5 Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 6 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığındıan ihaleyi yapıp yapmamakta veya ayrı ayrı armalara yaptırmakta serbesttir / 2-2

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: I Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satıtnalınacaktır. II Şartname almak istiyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. III Tekliflerin engeç 6 Mayıs 1977 günü saat da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. Dosyan Numarası: , Cinsi : 8 kalem motorlu vasıtalar için Auto-Lite ateşleme bujisi veya muadili., Şartname Bedeli: TL. 5089/3-3 Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: 1 İdaremiz ihtiyacı 80 adet basıcı, 50 adet emici klepe ile 0 3 hk 4 adet motopomp fiat ve teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 2 Teklif edilecek bedelin en az %7,5 nisbetinde geçici terninat verilmesi şarttır. 3 îhale ile ilgili teknik şartnameleri mesai saatleri içinde İdaremiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 4 İhalelerin her ikiside aynı gün 21/4/1977 tarihinde saat de yapılacaktır. 5 llgilenildiği takdirde, geçici teminat ile birlikte belirtilen gün ve saate kadar tekliflerin verilmesi şarttır. 6 İdare haleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir /3-3 A.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığından: 1 FaMltemiz Cebeci bölümünde yaptırılacak olan Nöroşirurji binası birinci kısım inşaatı, 1750 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddesi uyarınca hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan Ankara Üniversitesi Alım, Satım, Kiralama ve Benzeri Harcamalar (îhale) Yönetmeliğine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işin birinci keşif bedeli TL. geçici teminatı , TL. sidir. 3 îhale 28/4/1977 Perşembe günü saat de Cebeci Hastanesi Başhekimliği binasında toplanacak Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 4 Bu işe ait ihale dosyası Sıhhiye'de Dekanlık (Morfoloji) binasındaki Alım, Satım Müdürlüğünde saatleri adasında görülebilir. 5 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale dosyasında bulunan eksiltme şartnamesinde ihaleye iştirak etmek için istenen şartlan tamarnlıyarak ihale gününden (İhale günü dahil değildir.) en az üç gün evvel Tıp Fakültesi İnşaat Müdürlüğüne yazı ite müracaat etmeleri gerekir. 6 Şartnamede istemlen evrakın asılları yada Noterlikçe tasdikli suretlerinta konması şarttır. Tasdiksiz fotokopiler kabul edilmez. Eksik evrak ekleyenlerle, inceleme ve araştırma sonucu uygun görülmeyenlere evrakı tam olsa dahi belgesi vertumakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. 7 Fakültemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. 9 Postadaki gecikmeler kabul edilmez J2-2

13 11 Nisan 1B77 Sayı: 159C6 RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Malatya Üi Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Biriliği Başkanlığından: 1 Malatya İli Merkez Yetiştirme <vtö Çocuk Bakım Yurdunun ihtiyacı olan aşağıda oinsi, miktarı, muhammen bedeüi ve geçici teminatı yazılı yiyecek maddeten 2490 sayılı Kanun hümimlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiflıtrneye konulmuştur. 2 İhale 23 Nisan 1977 Pazartesi günü saat da Vilâyet Daimî Encümen salonumda ve Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3 Bu ise ait şartname mesatt saatleri içinde Malatya Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde ıgörîilelbsliit. 4 îsöeköerin Kanuna uygun şekilde hazırlayacakları teklif ır-c.ötupjarmı ve teminatlarını en geç ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri şarttır. Sıra No. Cinsi Miktarı Muh. bedeli Geç. teminat lira lira 2 3 Somun ekmeği Gıda maddeleri İSebze ve meyve (Bakkaliye) Kg. 40 kalem 39 'kalem /4-3 Makin» ve Kimya Endüstrisi Kurumundan: ANKARA ETİMESGUT MARANGOZ FABRİKASINA TOMRUK NiAKLFOTÎRİLECTJKTİR Kapalı zarf usulü ille aşağıda yazılı yerlerden kayın tomruk naktettirile cefetar. Tokat Orman İşletmesi 1250 m 3. Ataıus Orman İşletmesi 500» Mudurnu Orman İstetmesi 2500» Sinop Orman İşlertmesi 1500» Türkeli Orman 'İşletmesi 2000» Devrek Orman İşletmesi 1175» Ddrgine Orman İşletmesi 1850» TJtas Orman İsletmesi 280» Krz. Ereğü Orman İstetmesi 4175» Bu işe alilt şartname hergün mesaft saatleri dahilinde Ankara Etimesgut'taki Fabrikamızdan temin edilebilir. Teklif verme süresi 3 Mayıs 1977 saat ye kadardır. «Postadaki vaki gecftkmeler kalbul edilmez. Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya tamamını dilediğine yapmakta serbesttir / 4-3 Altıntaş Belediye Başkanlığından : 1 Belediyemizce lira keşif bedelli kanalizasyon işimiz 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince yaptmlacaktır. 2 İhale 20 Nisan 1977 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14,00'de Belediye binasında ve encümen huzurunda yapılacaktır. 3 Gefcicl teminat liradır. 4 Teminat nakit veya banka mektubu olarak ihale saatinden evvel Belediye veznesine yatırılacaktır 5 Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmiyeceğinden Belediye sorumlu değildir 5283 / 3-3

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: I5yüü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden : Döviz temini ve ithalâtı Genel Müdürlüğümüzce yapılmak üzere, aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Cinsi 1 Muhtelif Rasat Aletleri ve yedekleri 2 Muhtelif Elektronik Cihazlar ve yedekleri 3 Radiosonde Transmiteni, pili ile kopmle 4 Muhtelif Meteorolojik Balonlar ve gece aydınlatma pili Miktarı 8953 Adet 127» 4000» » Yukarıda oins ve miktarı yazılı şartnameler bu işie ilgili temsilcilik belgesinin ibrazı.karşılığında bedelsiz olarak Genel Müdürlüğümüz Kalaba/Ankara adresinden, mesai saatleri dahilinde temin edilir. Şartnamelere uygun teklifler en geç 16/5/1977 gününe kadar Genel Müdürlüğümüzde bulundurulacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez /4-3 Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından : Bakanlığımız ihtiyacı için 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf ususlüyle aşağıda cins, miktar, tahmini bedel, geçici teminat ve ihale tarihi yazılı ilâçlar satın alınacaktır. Eksiltme Ankara'da Ziraî Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. TekUf mektuplarının en geç eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona verilmiş olması gerektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Bu işe ait şartnameler Ankara'da Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğünden, istanbul'da Bölge Ziraî Mücadele İlâç ve Alet İkmal Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. Tahmini Geçici Miktarı Tutan Teminatı İ H A L E C İ N S İ Ton Lira Kr. lira Kr. Günü Saati Hububat tohum ilâcı (% 2 BHC+ "/o 10 DDT) C. I. P. C. Mitac 20, Torak, Actellic 50 EC, Hostathion (Hoe , , , , 19/4/ , ,- 19/4/ /4/ ) isimli Haçlardan U , , 19/4/ / 4-3 T. C. Devlet DemiryoUarı İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyon Başkanlığından: H adet komple otomatik sabo ünitesi satın alınacaktır. 1 Yukarıda yazılı malzeme hariçten teklifalma usulü ile satınalınacaktır. 2 Bu işe ait şartname Türkçe olarak hazırlanmış olup. TCDD'nin Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci veznelerinden 100, TL. mukabilinde temin edilebilir. 3 Tekliflerin en geç 311/5/1977 Salı günü saat e kadar TCDD Genel Mü dürlüğü Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 4 ı Teklifler mümkünse Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecek, teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 5 TCDD ihalyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği ta libe yapmakta tamamen serbesttir / 2-2

15 11 Nisan 1977 Sayı: 159C6 RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Balâ Cumhuriyet Savcılığından: 1 Balâ Cezaevinin 1977 malî yılı ihtiyacı olan tip undan 600 gram ağırlığındaki ekmeğin açık eksiltme suretiyle satın alınması kararlaştırılmıştır. 2 Satm alınacak miktar tahminen 7200 adettir. 600 gramlık ekmeğin tahminî bedeli 295 kuruş üzerinden liradır. 3 Geçimi teminatı % 7,5 üzerinden liradır. 4 Eksiltme 26 Nisan 1977 Salı günü saat 10,00'da Savcılık odasında Komisyon huzurunda yapılacaktır. 5 Teminat olarak banka mektubu, esham ve para kabul edilebilir. 6 Eksiltmeye girebilmek için bizzat Balâ İlçesinde fırıncılık yapmak şarttır. 7 Şartname her gün Savcılık odasında mesai saatlerinde görülebilir. S Taliplilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için 'geçici teminatı yatırmaları şarttır Taliplilerin müracaatları ilân olunur /4-2 1 Balâ Cezaevindeki tutuklu ve mahkûmlar ile görevli gardiyanların 1977 bütçe yılı çiğ gıda ihtiyacı açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 2 Satın alınacak çiğ gıda tutarı tahminen liradır. 3 Geçici teminatı % 7,5 üzerinden liradır. 4 Eksiltme 26 Nisan 1977 Salı günü saat 11,00'de Savcılık odasında Komisyon huzurunda yapılacaktır. 5 Teminat olarak banka mektubu esham ve para kabul edilebilir. 6 Şartname her gün Savcılık odasında mesai saatlerinde görülebilir. 7 Taliplilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için geçici teminatı yatırmaları şarttır. TalipuMerin müracaatları ilân olunur / 4-2 Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden : BASILI KÂĞIT YAPTIRILACAKTIR 1 Bankamızın ihtiyacı olan 255 kalem evrakı matbua yaptırılması işi, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Söz konusu işin tahmini bedeli 9.70O.C00, (Yalnız dokuzmilyonyediyüzbinl lira olup, geçici teminatı ise 40.CC0, liradır. 3 Bu işe ait şartname, Ankara'da Malzeme Müdürlüğümüzden 100, lira bedel mukabilinde temin edilebileceği gibi, 255 kalem evrakı matbuanın numune dosyası da yine Malzeme Müdürlüğümüzde tetkik edilebilecektir. 4 Eksiltme, 25 Nisan 1977 Pazartesi günü saat da Ankara'da Genel Müdürlük binamızda toplanacak Satın Alma Komisyonumuzca yapılacağından, tekliflerin aynı gün saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde mezkûr Komisyona verilmesi gerekir. 5 Her ne sebeple olursa olsun belirtilen zamanda verilmeyen, teklif mektupları nazarı dikkate atamayacaktır. Postada gecikmeler kabul olunmaz. 6 Bu işe ait geçici teminat mektubunu veya Bankamız vernesine nakit yatırmışlarsa makbuzunun kapalı teklif zarfına kurulması lâzımdır. 7 İhaleye iştirak edecek firmaların kendi adlarına tescilli ve söz konusu işimizi yapabilecek kapasitede matbaaları bulunması, bir defada en az 300X00, liralık (Malzeme dahil) benzeri bir matbua baskısını yapıp teslim etmiş olması ve bu hususları tevsik edici belgenin kapalı teklif zarflarına konulması gerekir. 8 Bankamız sayılı Artırma.Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 5196,'3-2

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: Bartın Devlet Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi Bastabibliğinden: Cinsi Miktarı Muh. fiatı lira Kr. M. tutarı Lira Kr. Geç. Tem. İ h a l e Lira Kr. Günü Saati Ekmek Kemikli sığır eti Kemikli koyun eti Bakkaliye Sebzeler İlâç ve sıhhi Malz Kilo 7000» 3000» 27 Kal. 13» 57» L5S ,75 27/4/ '262:500, 150.O0O , , ,15 ' IİO.OOO , , ,30 Hastanelerimizin 1977 malî yılı ihtiyacı olan yukarıda çinisi, miktarı, ımıuhammen fiatı, tutarı ve seçici teminatı yazılı maddelerin 27ı/4/;197'7 Çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde kapalı zarf usulü eksiltme ile ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin geçici teminatlarını yatırarak teklif mektuplarım ve ticaret odası belgelerini flıale saatinden bir saat evveline kadar Bartın Devlet Hastanesinde toplanacak komisyona vermeleri şarttır. Şartnameler Ankara, istanbul, Zonguldak Sağlık Müdürlükleri ile Hastanelerimizde görülebilir. 5400/4-2 Ünye Belediye Başkanlığından : Ürayia Belediyesi İşhanı inşaatı 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zarf ve eksiltme ile ihaleye konulmuştur. 1 İsin birinci keşif bedeli ,11 liradır. 2 İhale 25 Nisan 1977 Pazartesi günü saat de Ünye Belediye EneümeL: huzurunda yapılacaktır. Teklif mektupları 25 Nisan 1977 Pazartesi 'günü ihale saatinden önce Belediye Encümen Başkanlığıma verilmesi şarttır. 3 Muvakkat teminat ,45 Mira olup, eksiltme şartname ve diğer evrak lar Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 4 Yeterlik belgesi alabilmek için 22 Nisan 1977 Cuma 'günü akşamına kadar B grubunda 6 milyonluk karne, plan ve teçhizat, tekına'k ptîisonel beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bmirisi, baııka referans mektubu, işin % 8 i kadar bitirilmemiş durumdaki işleri gösterir belge,* 1877 yılı tasdikli Ticaret Odası vesikası ve tüzel kişilerde ortaklığı temsile yetkili kişileri usulünce tasdikli imza örnekleri. '5 Postadaki gecikmeler ve telgraf ve telefonla yapılan müracaatlar nazarı itibare alınmaz / 4-3 PTT Genel Müdürlüğünden: Teşekkülümüz ihtiyacı için Km. il mm. İdk askı telsiz, 6000 Km. 1 mm. askı telli ve 6000 Km. 0,8 mm. ük askı telli olmak üzere 3 kalem de toplam Km. dış tesisat teli kapalı yazılı teklif alma suretiyle satmalınacaktır. Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 85, TL. bedelle temin edüebilir. İhaleye iştirak edecek firmaların 21/4/1977 günü saat 17.30'a kadar Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi Başkanlığına İdari şartnamenin 6. maddesinde kayıtlı belgelerle müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 26/4/1977 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir. Teklifler en geç 28/4/1977 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır / 3-2

17 11 Nisan 197? Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Manisa İmam-Hatip lisesi Müdürlüğünden : M. Bedeli G. Teminatı İHALENİN C İ N S İ Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli 1 8 Kalem bakkaliye yiyecek Maddeleri , 6.922, Kapalı Zarf 2 25 Kalem Sebze , 4.624, Kapalı Zarf 3 Tektip Ekmek Ad , Kapalı Zarf 1 Manisa İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğünün 1977 mali yılı ihtiyacından 3 grupta cins, miktar, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine istinaden kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İhaleler 25 Nisan 1977 Pazartesi günü Manisa İmam - Hatip Lisesi Müdüriyet odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 İhaleye gireceklerin usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, 1977 yılı ticaret odası belgesini, teminat makbuz veya mektupları ile birlikte ihale saati olan 15.00'den bir saat önce Komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri gereklidir. 4 Bu işlere ait şartnameler mesai saatleri içinde her gün Okul Müdürlüğünde görülebilir / 4-3 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: I Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satın alınacaktır. II Şartname almak Istiyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malzemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe üe şartnameleri merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğüne A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen, bedel mukabilinde temin edebilirler. III Tekliflerin en geç 13 Mayıs 1977 günü saat da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. IV < İhale 16 Mayıs 1977 günü saat 10.00'da yapılacaktır. Dosya numarası: , Cinsi: 10O kalem Auto-Lite motorlu vasıtalar için elektrik teçhizatı, Şartname bedeli 50, TL. 5317,'3-2 Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Makina İkmal Müdürlüğünden : 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı gereç, 2490 sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Satın alınacak gerecin muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir. 3 Bu işle ilgili idarî ve fennî şartnameler Müdürlüğümüzden (Ankara - Eskişehir yolu 9. Km.) çalışma saatlerinde alınabilir. 4 Bu işin eksiltmesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. ' 5 ' Aoık eksiltmeye girmek istiyenler 2490 sayılı Yasanın 2, 3 ve 32. maddeleri gereğince hazırlayacakları belgelerle birlikte eksiltme saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İlân olunur. Sıra No. : 1, Cinsi : Fiat Traktör komple makara, Miktarı : 2 kalem, Muhammen Bedel: ,, Geçici teminat: 40,998,, Eksiltmenin tarihi: 25/4/1977, Pazartesi, Saati : / 4-2

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı : istanbul Akşam Erkek Sanat Olculu Müdürtügüncten : Nakliye Yerleri a) Şehir İd nakliyatı b) Muhtelif îl ve İlçeleri Nakliyat (Dağıtım) Miktarı Kg Tutan lira Krş , , Yukarda miktarı ve tutarları yasalı çeşitli makina ve teçhizatın nakliye İşi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre eksiltmeye konulmuştur. 2 Şartnameler istanbul Akşam Erkek Sanat Okulu Tepebaşı Refik Saydam Caddesi Koytu Sokak No: 3 de Okul Bürosundan temin edilebilir. Posta üe gönderflmez. 3 Bu işe ait eksiltme 25 Nisan 1977 Pazartesi günü saat da 2. maddede yazılı okul binasının Müdür odasında yapılacaktır. 4 Geçici teminat (46,150, ) TL. dır. 5 İsteklilerin şartnamede belirtilen evrakları ile Ticaret odası veya istanbul Nakliyeciler Birliğinden alacakları belgeleri zarf içerisine koymaları gerekir. 6 Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Zarfların en geç ihale saatinden 1 saat evvel komisyon başkanlığına vermeleri gerekir / 4-3 T.B.M.M. MH. TB. K. Lığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: Şartnameden cins ve miktarları yazılı 4 kalem tatlı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde dairemiz Muhafız Tabur Komutanlığı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Muhammen bedeli , lira ve geçici teminatı , liradır. İhalesi 29/4/1977 Cuma günü saat da T.B.M.M. Mh.Tb.K. lığı Levazım Müdürlüğünde yapılacaktu". İhaleye iştirak etmek istiyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 1977 yılı Ticaret Odası belgesini ibraz etmeleri ilân olunur. Postadaki gecikmeler kabul edilmez /4-3 Hacettepe Üniversitesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: Üniversitemiz Hastane İdaresi Enstitüsü için (303) kalem ilâç, sargı ve gaz bezi ile (7) kalem laboratuvar malzemesi 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 73. maddesi uyarınca satın alınacaktır. Bu satın almaya ait liste ile teknik şartnamesi (Üniversitemiz Ayniyat vfe Levazım Müdürlüğünden) istenilebilir. Taliplerin; teknik şartnamesine uygun olarak: a) Düzenleyecekleri teklif mektubunu, b) Rektörlük adına tanzim edilecek (Limitli) muvakkat teminat mektubunu, c) Ticaret Odası sicil kayıt belgesini, 19 Nisan 1977 Salı günü saat 17XJ0 ye kadar, adı geçen Müdürlüğe vermeleri veya ele geçecek şekilde göndermeleri ilân olunur. Postada gecikme kabul edilmez. 4989/ *-*

19 11 Nisan 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden: 1 İncirliova Tire İlyolu Km de Köprüova menfez inşaatı isi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur, 2 İsin keşif bedeli , TL. sidir. 3 Etesiltme, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde, İhale Komisyonunca 2B/4/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 4 Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün mesai saatleri dahilinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde görülebilir. 5 Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin: Sco müracaat tarıini olan 15/4/İ977 Cuma günü mesai saati sonuna kadar örneği eksiltme dosyasında mevcut bir dilekçe ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne müracaatla aşağıda yazılı belgelerin eksiksiz eklenmesi lazımdır. a) üayıncuruk Bakanlığından alınmış ve süresi aolmamış (B) grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, b) Yapı araçları büdirisi, c) Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum büdirisi, d) {Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, e) Müteahhidin bu işde çalıştıracağı teknik personele ait teknik personel bildirisi, f) Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt büdirisi, g) İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden alınmış İş yeri görme belgesi. Yukarıda (Jb), (c), (e) ve (f) de belirtilen belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekaleten imza edilmiş olursa kabul edilmez. 6 Eksiltmeye gırebümek için -steklıleria: a) , TL. İlk geçici teminatım, b) yıh Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, c) Yeterlik belgesini, d) Vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, e) İsteklilerin bir ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirkülerini veya vetkâletnamesini, şirketin birinci ilânınızdan sonra alınmış hali faaliyet belgesini, teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. (Noterden tasdikli olmayan fotokopili belgeler kabul edilmez) 7 İstekliler, teklif mektüblannı 22/4/1977 günü ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde, İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Hân olunur / 4-3 Ankara Lv. Amirliği (4) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk, lığından: Kapalı zarf usulü ile M. S. B. ve Genkur. Merkezi teshin ve ısı kanalları inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli lira olup. Geçici Teminatı liradır. İhalesi 28/4/1977 günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 22/4/1977 günü saat a kadar Ankara'da M. S. B. înş. Emi. D. Bşk. müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 5190/4-2

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 1977 Sayı: Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden : Aşağıda keşif bedeli, ihale gün ve saati geçici teminat ve belge müracaat son günü yazılı iş 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi Bölge İdare binasmda Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Md. Mlz. Şb. Md. de İzmir'de Karayolları 2., Istanbul-Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İsteklilerin belge müracaat son günü saat 17.30'a kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine bu işin ilk keşif bedelinin en az yarısı kadar "* aynı mahiyette iş yaptığına dair belge (Bu işin en az ilk keşif bedeli kadar A, B ve C grubu karnesi olanlarda bu belge aranmaz.) 1 Yapı araçları bildirisi (Bildiride ana inşaat makinalarıtnm sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları) 2 Mali durum bildiri, 3 Taahhüt bildirisi, 4 Teknik personel büdirisi (Yukarıda No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafmdan imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilenler kabul edilmez) banka mektubu, asîı veya noterden tasdikli imza sirküleri, kanunî ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (teminat banka mektubu ise selâhiyetli kişielrin imzalan tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1977 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerim hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplannı en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyurulur. İşin cinsi: Keşan - Gelibolu yolu Km: arası alt yapı ve üst yapı malzemelerinin sıkıştırılması ve sulanması işleri, Keşif bedeli: , TL., Geçici teminatı: , TL., İhale günü : 21 Nisan 1977 Perşembe, İhale saati: 15.00, Belge Müracaat son günü: 15/4/ /4-4 Beden Terbiyesi Genel: Müdürlüğünden: 1 10 adet Vini'teks tföpi güreş minderi brandası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 2 Minder torandatannın tahinini beleli , loradır. Geçici 'teminat tahmini bedelin % 4 ü olan 8.000, liradır. Kati teminat ise âhale bedelimin % 8 i oranındadır. Geçici teminat mektubu İle birlikte 1977 yılı vizeli Ticaret Odası vesikası ihtiva eden ve kapalı zarf usulüne ıgöre hazırlanmış olan teklif zarflarının 13/4/1977 Oarşamtoa günü saat e kadıar İhale Komisyonu Sekreterliğine makbuz karşılığında teslim edilecektir. 3 ı Brandalara ait teknik ve idarî şartname Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edilir. 4 İhale 13/4/1977 Çarşamba günü saat de Ankara Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 'İhale Komisyonunda yapılır. 5 Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 6 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine veya ayrı ayrı ffeımajara yaptırmakta serbesttir. 5280/2-2

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: 23964 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın 1 arılııııcısı A. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: 15372 K A R A R

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı