T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 5 EYLÜL 1961 SALI Sayı: J KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan Tabiî Uranyum Satış Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun Kanun No : 357 Kabul tarihi : 29/8/1961 Madde 1 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 7 Şubat 1961 tarihinde Washington'da imzalanan 2,5 ton Tabiî Uranyum Satış Anlaşması ve taraflar arasında teati olunan mektuplar onaylanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2/9/1961 Tabiî Uranyum Satış Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Bundan sonra «Alıcı» olarak ifade edilecektir),- Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nam ve hesabına hareket eden Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Komisyonundan (Bundan sonra «Satıcı» olarak ifade edilecektir) aşağıda sözü edilen malzemeyi, 10 Haziran 1955 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Was>hingtcn'da imzalanan Atom Enerjisinin Sulhçu gayelerle istimali ile ilgili İşbirliği Sözleşmesideğiştirüse veya yerine başkası konsa dahi ile, (Bundan sonra «İşbirliği Sözleşmesi» ojarak ifade edilecektir) bu Anlaşmanın bir parçasını teşkil eden 1 numaralı Ek'te kayıtlı esaslar ve şartlar dahilinde, satınalmayı ve Satıcıda satmayı kabul ederler Aşağıda kayıtlı malzeme Ankara Üniversitelinde kurulan kritik - altı reaktörde yalnız sulhçu amaçlarla kullanılacaktır. Malzeme Alüminyum içinde ambalajlanmış yaklaşık olarak Kg. ağırlığında tabiî uranyum Gönderildiği yer : Teslim tarihi : En kısa zamanda Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nam ve hesabına hareket eden Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Komisyonu adına Mr. A. A. Wells Tarih : 7 Şubat 1961 Fiyatlar --Her kilogram başına 40 0 r dolar' ve ayrıca ambalaj giderleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bülent Uşakhgil Tarih : 7 Şubat Numaralı Ek Yukarıda sözü edilen Anlaşma, aşağıda kayıtlı esas ve şartlara bağlıdır : 1. Satıcı, Alıcıya veya usulü dairesinde yetkili kılman Alıcının temsilcisine veya Alıcı tarafından tesbit edilene, satıcı tarafından seçilen bir yerde, malzemenin alıcıya taşınması için ticari bir nakliyeciye tesliminden sonra malzeme yalnızca Alıcının rizikosu altındadır. Bu riziko, malzemenin Alıcıya tesliminden sonra mazemenin ambalajından veya nakliyesinden doğacak her türlü hasar veya kaybı da içine almakla beraber sadece bununla sınırlanmıyacaktır. Malzeme üzerindeki tasarruf hakkı, malın nakliyeciye teslimi ile Alıcıya intikal edecektir Bu satış, Satıcı tarafından, açık, kapalı veya kanuni her hangi bir garantiyi gerektirmeksizin yapılmıştır. 2. Birleşik Devletlerin hükümranlığı dahilinde her hangi bir şahsın malzeme üzerindeki zilyedliği, 1954 Atom Enerjisi Kanununun değiştirilmiş şekline ve uygulanabilen kaidelerle mevzuat ve Satıcının emirlerinin icaplarına bağlı olacaktır. 3. Transit, iç ve dış nakliye ve tesmm sırasındaki bütün sigorta ve buna, kab, ambalaj, hammaliye ve bu malzemen n depolama bedelleri de dâhil edilerek, bu Ek'in cüzütammını teşkil ettiği Anlaşmada : belirtilen bütün diğer masraflar, nakliyeciye teslimden sonra. Alıcının sorumluluğunda olacak ve hasarlar onun tarafından karşılanacaktır. 4. Satılan bu malzeme Satıcının her hangi bir tesisini işleten bir şahıs tarafından tedarik edilebilir. 5. Satıcı, bu Ek'in, bir cüzütammmı teşkil ettiği An'aşmndT belirtilen tarihte malzemenin,teslimi ile ilgili ola? ak, her ne sebepten olursa olsun vuku bulacak hiçbir gecikmeden so rmlu değildir. 6. Bu Anlaşmaya konu olan satış, bütü^ hususlarda yukarıda sözü edilen İşbirliği Sözleşmesinde, değiştirüse veya yerine başkası konsa dahi, kayıtlı esaslara bağlı ve uygun olacaktır. Bundan başka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, devredilen bu malzemenin yalnızca, bu Ek'in bir cüzütammını teşkil ettiği Anlaşmada belirtilen amaçlarda kullanılması için gerekli korunma tedbirlerini almayı ve bu malzemenin salimen muhafaza edilmesini sağlamayı kabul eder. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işletme zabıtları tutacak ve onları, istendiğinde ibraz edecek ve devredilen bu malzemenin miktar kontro'unu temine yardım amacı ile raporlar sunacaktır. Komisyon talep ederse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Komisyon temsilcilerinin zaman zaman devredilen malzemenin kullanılmasını ve durumunu ve malzemenin kullanılacağı kritik - altı reaktörün işleyişini incelemelerine izin verecektir. 7. Ne bu Satış Anlaşması, ne de burada kayıtlı hak ve menfaatler Alıcı tarafından başkasına deyredilmiyecektir.

2 Sahife: 5022 (Resmi Gazete) 5 EYLÜL Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin, hiçbir üyesi veya delegesi veya Amerika Birleşik Devletleri Daimi Temsilcisi bu Satış Anlaşmasına kabul edilmediği gibi bu Anlaşma sebebiyle veya bu Anlaşmadan doğacak her hangi bir kara da hissedar olamaz. 9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu malzemenin nakliyesini, 1036 Deniz Ticaret Kanununun değiştirilmiş şeklinin 901 (b) kısmı hükümlerine tabi tutacaktır. Bu hükümler, Birleşik Devletler yardımından finanse edilip okyanus gemileri ile taşınabilen malzemenin en az % 50 sinin Birleşik Devletler Bandıralı özel şahıslara ait ticari gemilerle bu gemilerin Birleşik Devletler Bandıralı ticari gemiler İçin makûl ve iyi bir fiyatta mevcut olman nispetinde - taşınma-, sını derpiş etmektedir. 10. Devredilen bu malzemenin kullanılması İle İlgili teknik raporların örnekleri düzenli olarak Birleşik Devletler Hükümetine gönderilecektir. 11. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, devredilen her türlü malzemenin kullanılmasından her ne sebeple olursa olsun doğacak bütün zararları, üçüncü şahıslarınki dâhil, tazmin edecek ve bütün bu sorumluluklardan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini azade kılacaktır. BİRLEŞİK DEVLETLER ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU Sayın Bülent Uşaklıgil Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Büyükelçi, 22 Temmuz 1960 tarihli muhtıranıza ve daha sonra Elçiliğiniz mensuplariyle vaki görüşmemize konu teşkil eden Ankara Üniversitesi kritik - altı atom reaktörü için hibe olunan kilogramlık uranyumla ilgili tabii uranyum Satış Anlaşmasından iki örnek bilgileri için ilişikte sunulmuştur. Bu, normal olarak bu gibi İşlemlerde yapılan anlaşma nevidir. Anlaşmaya konu malzemenin bedeli Karşılıklı Güvenlik Kanununun 419 uncu kısmı uyarınca sağlanan fondan ödenecektir, işlemi kolaylaştırmak amaciyle, uranyumun bedeli Atom Enerjisi Komisyonuna doğrudan doğruya bu fondan iade edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İşrbirliği halinde çalışmaktan memnuiyet duymaktayız. Saygılarımla, A, A. Wells Milletlerarası Münasebetler Dairesi Direktörü Sayın Mr. A. A. Wells, Milletlerarası Münasebetler Dairesi Direktörü Atom Enerjisi Komisyonu Washington Sayın Mr. Wells, 6 Şubat Şubat 1961 tarihli ve aşağıda bir örneği kayıtlı mektubunuzu aldım : «22 Temmuz 1960 tarihli muhtıranıza ve daha sonra maiyetinizle vaki görüşmemize konu teşkil eden Ankara Üniversitesi kritik - altı atom reaktörü için hibe olunan kilogramlık uranyumla ilgili tabii uranyum Satış Anlaşmasındaki İki örnek bilgileri İçin ilişikte sunulmuştur. Bu, normal olarak bu gibi işlemlerde yapılan anlaşma nev'idir. Anlaşmaya konu malzemenin bedeli Karşılıklı Güvenlik Kanununun 419 uncu kısmı uyarınca sağlanan fondan ödenecektir. İşlemi kolaylaştırmak amaciyle, uranyumun bedeli Atom Enerjisi Komisyonuna doğrudan doğruya bu fondan iade edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti memnuniyet duymaktayız. Saygılarımla, Bu mektubun, Tabii Uranyum Satış Anlaşmasının bir «cüzütammını teşkil ettiği mukarerdir. Saygılarımla, Hükümeti ile İşbirliği halinde çalışmaktan A. A. Wells Milletlerarası Münasebetler Dairesi Direktörü» Bülent Uşaklıgil Büyükelçi Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onaylanmasına dair. Kanun Kanun No: 358 Kabul tarihi: 29/8/1961 Madde 1 Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokol onaylanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2/9/1961 Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokol Avrupa Konseyi Azası, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşması mümzileri veya bu Anlaşmaya taraf bulunan ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları İskan Fonu üyesi olan mümzi Hükümetler; Mezkûr Fon Statüsünün I ve IX (g) uncu maddeleri ahkamını nazarı itibara alarak; Avrupa Konseyi Statüsünün 40 ıncı maddesini göz önünde tutarak; İskân Fonu malları, mevcudatı ve muamelelerinin hukuki rejiminin olduğu kadar, uzuvlariyle memurlarının hukuki statüsünün de teshilini arzu ederek; Bu mevzuda, Fon muamelelerinin tabi tutulduğu ve netice İtibariyle Fon tarafından verilen îkrazattan İstifade edenlere inikas eden vasıtalı veya vasıtasız vergi külfetleri mümkün mertebe tenzil edilmek suretiyle, Fon Statüsündeki hedeflerin tahakkukunun teshil edilmesinin zaruri olduğunu nazarı itibara alarak; Avrupa Konseyi imtiyaz ve muafiyetleri ahkâmını İskan Fonu bakımından, itmam eylemeyi arzu ederek. Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : KISIM Anlaşma maddeleri, şahsiyet, ehliyet I Madde 1. Vekiller Komitesinin (56) 9 saydı kararı ile tasdik olunan veya mezkûr Komite veyahut mezkûr statünün IX (h) maddesi hudutları dahilinde hareket eden İdare Komitesi tarafından tadil edilen Avrupa Konseyi İskân Fonu Statüsü, İşbu Protokolün mütemmim cüz'ünü teşkil eder. Avrupa Konseyi İskân fonu tam bir hukuki şahsiyeti haiz ve ezcümle; (i) Mukavele akdetmek; (il) Menkul ve gayrimenkul hak ve mallar iktisap etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak; (İli) Dâva ikame etmek; (iv) Statüsündeki hedeflerle ilgili hertürlü muameleyi yapmak, ehliyetini haizdir. İskân Fonunun muamele, tasarruf ve akıdları, işbu Protokol, Fon Statüsü ve bu Statüye tevfikan ısdar olunan nizamname ahkâmiyle tanzim olunur. Bundan başka Fon, İşbu Protokolü ve mezkûr statüyü İhlâl etmeyen bir Milli Kanunim tahsisi olarak, tatbikına sarahaten rıza gösterebilir. KISIM III. Kaza mercileri, mallar, mevcudat, muameleler Madde 2. Fon âzası bir Devletin veya Fonun istikraz akdettiği veyahut istikraz garantisi verdiği bir Devletin salahiyetli her hangi bir kazai mercii, Fonun müddelaleyh olduğu ihtilâflara bakabilirler. Bununla beraber : (1) Bu kazai mercilerde, gerek bir âza Devlet veya bu Devlet adına hareket eden veyahut bu Devletin temlik eylediği hakları İleri

3 5 EYLÜL 1961 (Resmî CartfeV SaMFet 5023 s"rrn şnlrslar tarafından, Fen aleyhine, gerek Fon tarafından mezkûr âza Devlet veya mezkûr şahıslar aleyhine dâva ikame edilemez. fil) Fon ile bir Âza Devlet veya bu Devletin yetkili kı'dığı her hangi bir müstakriz arasında aktedilen istikraz veya istikraz garantisi muka.'delerinden neş'et edecek ihtilâflar, bu mukavelelerde tesbit edilecek bir tahkim usu "! ile tesviye olunacaktır. Fon tarafından imza- 1 '-nan ikraz veya ı;ef?ı:ıti mukavelelerinden neş'et edecek ihtilâflar, i".?]an Fon Sipt'is^nün I ı*d> kısmının X uncu maddesinin tatbikatı N t V -âr.i^n ısd't olunan «Ikrazat Nizamnamesi» ile tesbit olunmuş tir t.hkim usulüne müracaat etmek suretiyle tesviye olunacaktır. Madde 3. Fonun nalları ve mevcudatı, nerede bulunursa budunsun ve ziîyedleri kim olursa o^sun. Fonun aleyhine normal müracaat yollariyle itiraz edilemiyecek lazumüllcra bir karar verilinceye kadar, her türlü «Haciz», «Defi», ve «tera» tedbirlerinden masun olacaktır. 2 nai mr delenin 3 tin^ü bendinde mezkûr tahkim usulü neticesinde veri'en ilâmların, Fon Âzası Devletlerin ülkesinde cpbrî infaz na, 1 bu ilârajann muteberliğini tevsikten, bunların Fon'un îkrazat Nizamnamesi ile tesbit edilmiş vazife ve salâhiyet ve usul kaidelerine uvgun olup olmadıklarından ve aynı zamanda da mezkûr ilâmlarla alâkadar rıemlokr-tte ver'imiş kat! Mr mahkeme kararı arasında mübayenet olup olmadığından gayri bir tatkıka tabi tutamaksızın - bu Devletlerin her birinde mer'i hukuki yollar dahilinde ve ilâmın infaz edileceği Devletin ülkesinde mutat infaz formüllerinden sonra, devam olunur. Her mümzi. tasdik belges nin tevdii sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri vasıtası ile, diğer mümzilere, millî mevzuatına tevfikan bu muamele için : müracaat edilecek salahiyetli merciin hangisi olduğunu tebliğ edecekti*. Madde 4. Fonun ir-alları ve mevcudatı, nerede bulunursa bulunsun ve zilyedi kim olursa olsun son araştırma, el koyma, müsadere, istimlâk veya icra kuvveti veya teşri kuvvet tarafından emredilen diğer her türlü cebir tedbirinden masundur. Fon servislerinin çalışmaları için kullanılan bina ve mahaller ve Fonun arşivleri de masundur. Madde 5. İskân Fonu, Statüsünde derpiş edilen gayelerin tahakkukunun lcabettirdiği nispette : a) Her türlü dövizi ve her hangi bir para ile alacaklı hesabı bulundurabilir, b) Paraların, banka yolu ile, bir memleketten başka bir memlekete veya, her hangi bir memleket dahilinde transfer edebilir ve elinde bulundurduğu her türlü dövizi her hangi başka bir paraya tahvil edebilir. İskân Fonu, işbu maddede derpiş edilen hak'arını kullanırken, her hangi bir Âza Devletin Hükümeti tarafından serdedilen her türlü mütalâayı nazarı itibara alacaktır. Madde 6. Fonun mallan ve mevcudatı her türlü kayıtlama, nizamlama, murakabe ve moratoryumdan masundur. Madde 7. İskân Fonu, mevcudatı, gelirleri ve diğer malları, bütün vasıtasız vergilerden muaftır. Fonun, muh assai asını gayelerine tevfikan mültecilerin ve nüfus fazlalıklarının ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere akdettiği veya statüsünde derpiş edilen şartlar dahilinde garanti ettiği istikrazlarla ilgili olarak Fon Âzası Devletlerin ülkesinde yaptığı muamelelerde, İskân Fonu bütün vergilerden muaftır. İfa edilen âmme hizmetlerinin ücretlerine tekabül eden vergi, hare ve resimler için Fona hiç bir muafiyet bahsedilemez. Âza Dvlctierin Hükümetleri, mümkün olduğu takdirde, her defasında, aşağıdaki hususları teminen, lüzumlu tedabiri ittihaz eyler : a) Fonun çıkardığı tahvillerin veya akdettiği istikrazların faiz gelirlerinin vergiden muafiyeti, b) Fon, resmî İhtiyaçları için mühim mübayaatta bulunduğu veya ücretleri bu kabil rüsum ve harçları ihtiva eden hizmetlerden faydalandığı zaman, mevkul veya gayrimenkul malların fiyatlarına veya * hizmetlerin ücretlerine dâhil olan vasıtalı resimlerle harçların tutarın n iadesi veya tediyesi, Zilyedi kim olursa olsun, İskân Fonunun çıkardığı veya garanti ettiği senetler veya tahvülerden (Bunların temettüler! ve faizleri de dâhil olmak üzere) a) Bu vergi, bu senet veya tahvil, münhasıran Fon tarafından çıkarılmış veya garanti edilmiş olmasından mütevellit fark gözetici bir tedbir teşkil ediyorsa; veya b) Böyle bir verginin tek hukuki mesnedini mahal veya senet veya tahvilin çıkarıldığı veya garanti edildiği, ödendiği veya kabi 1! tediye hale getirildiği, döviz Veyahut Fonun makam, büro. veya muamele merkezinin bulundukları yer teşkil ediyorsa, Ne mahiyette olursa olsun vergi tahsil edilmez. Madde 8. Fonun resmî ihtiyaçlarına mahsus maddelerin ithali ve ihracı her türlü gümrük resminden ve âmme nizamı, emniyeti ve sağlığı mülâhazası ile vaz'edümiş olanları hariç olmak üzere, her türlü ithal - ihraç yasaklariyle takyidatmdan muaf tutulmuştur. Bununla beraber, muafen ithal edilmiş olan maddeler, ithal edilecekleri memleketin ülkesinde o memleket hükümetinin kabul edeceği şartlar dahilinde yapılacaklar hariç olmak üzere, hiçbir veçhile temlik edilemezler. KISIM Uzuvlar III. Madde 9. Fon Statüsünün 8 inci maddesinde mezkûr uzuvlar, her Âza Devletin ülkesinde, resmî muhaberatı bakımından, asgari diğer her hangi bir Hükümetin diplomatik misyonu mensubinine bahşedilen müsait bir muamele tarzından istifade ederler. Fon uzuvlarının resmî muhaberatı ve diğer resmî tebligatı sansüre tabi tutulamaz. Madde 10. idare Komitesi, idare Meclisi ve Murakabe Komitesi azaları, resmî sıfatları itibariyle ve salâhiyetlerinin hudutları dahilinde yapacakları tasarruflarda, sözleri ve yazılan da dâhil olmak üzere, kazai muafiyetten istifade ederler. Bu muafiyet salâhiyetlerinin inkızaşmdan sonra da devam eder. Bundan başka, muhacerete dair takyidat, yabancıların kaydı, kambiyo takyidatı ve seyahat kolaylıkları mevzularında da Âza Devletler tarafından, muadil bir statüyü haiz Fona âza diğer hükümetlerin temsilcilerine bahşedilen müşabih bir muamele tarzından istifade ederler. Temsil ödeneği olarak kendilerine verilen meblâğ veya vazifelerinin ifası ile ilgili masraflar hiçbir vergiye tabi değildir. Madde uncu maddede zkredilen şahıslara bahşedilen imtiyaz ve muafiyetler, onların şahsi istifadeleri için değil, fakat vazifelerini tam bir istiklâl içinde ifa edebilmelerini sağlamak maksadiyle verilmiştir. Bu itibarla, bir üye, masuniyetin adaletin tahakkukuna mâni olduğuna veya masuniyetin ref'inin, bu masuniyet hangi gaye için hahşedilmişse o gayeye zarar iras etmiyeceğine kanaat getirdiği hallerde, temsilcisinin masuniyetini ref'etmek o âza için bir hak değil, aynı zamanda bir vazife teşkil eder. Madde 12. a) Yukarıdaki 10 ve 11 inci maddeler hükümleri, bir şahıs tarafından temsilciliğini deruhte etmiş veya etmekte bulunduğu Devletin makamlarına karşı dermeyan edilemez. b) 10, 11 ve 12 (a) maddeleri, temsilcilerin muavinlerine, müşavirlere, teknik uzmanlara ve heyet sekreterlerine de tatbik olunur. KISIM - IV Memurlar Madde 13. Fon Guvernörü ile Fon Memurları, Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasının 18 inci maddesinde derpiş edilen imtiyaz ve muafiyetlerinden istifade ederler. işbu madde hükümlerinden tamamen veya kısmen faydalanacak memur kategorilerini Fon Guvernörü tetkik edecektir.

4 Sahife: 5024 (Resmî Gazete) $ EYLÜL 1961 Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasının 17 nci maddesinde derpiş edilen tebliğlerden, gerek Guvernörü gerek mütekaddim bentte zikredilen memurları ilgilendirenlerini, Avrupa Genel Sekreteri yapacaktır. Genel Sekreter, Guvernörle istişareyi mütaakıp, bu masuniyetin bir dâvanın normal cereyanına mâni olacağına veya bu tedbirin Fon işlerinin hüsnü idaresine zarar iras etmeden masuniyetin refedilebileceğine kanaat getirdiği hallerde, bir memura bahşedilen masuniyeti refedcbilir ve refetmelidir. Fon Guvernörünün masuniyetinin ref'i ile ilgili karar ittihaza Fon İdare Komitesi salahiyetlidir. KISIM - V Anlaşmanın tatbiki Madde 14. Fon âzası Devletlerin Hükümetleri, iskân Fonu muvacehesinde deruhte ettikleri statüden münbais vecibelerin ifası için muktazi salâhiyetleri Meclisten talep etmeyi taahhüt eylerler, iskân Fonu Statüsünün VI ncı maddesinin 3 üncü kısmına tevfikan müstakriz veya kefil sıfatiyle deruhte edecekleri vecibeleri ifa edebilmek üzere, mezkûr salâhiyetleri zamanında talep etmeyi taahhüt ederler. Madde 15. Fon, her üye Devlet ile, işbu Protokol hükümlerinin tatbiki ile ilgili esasları tesbit eden, mezkûr hükümleri itmam eyliyen veya 13 üncü madde hükümlerini ihlâl eden hususi anlaşmalar akdedebilecektir. Aynı zamanda, iskân Fonu âzası olmıyan her Devlet ile işbu Protokol hükümlerinin bu Devlete tatbiki ile ilgili anlaşmalar akdedebilir. KISIM - VI Nihai hükümler Madde 16. işbu Protokol tasdik edilecek ve tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Fon hisse senetlerinin en az üçte birini temsil eden üç mümzi tarafından tasdiknamelerin tevdi edilmesinden itibaren yürürlüğe girecektir. Diğer Fon azaları hakkında, tasdiknamelerini tevdi ettikleri tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Mümziler, Protokolün mütekaddim fıkrada derpiş edilen şartları dahilinde yürürlüğe girmesini beklemekle beraber iskân Fonunun işlemeye başlamasını geciktirmemek maksadiyîe Anayasa hükümleri ile kabili telif olduğu nispette, Protokolü 1 Eylül 1958 tarihinde veya en geç imzası tarihinden itibaren muvakkaten mevkii mer'iyete koymayı kabul ederler. Madde 17. işbu Protokolün imzalanmasını mütaakıp iskân Fonu âzası olan her Hükümet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edeceği bir iltihak vesikası ile işbu Protokole iltihak edebilir. Bu iltihak, Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra vukubulmuşsa vesikanın tevdii tarihinden itibaren, Protokolün yürürlüğe girmesinden evvel vukubulmuşsa yürürlüğe giriş tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir. Protokolün yürürlüğe girmesinden evvel iltihak vesikasını tevdi eden her Hükümet, Anayasa hükümleriyle kabili telif olduğu nispette, derhal protokolü muvakkaten mevkii tatbike koyacaktır. Yukarıda maruz ahkâmı tasdiken, muhassas mümziler işbu Protokolü imza etmişlerdir. işbu Protokol, 6 Mayıs 1959 da Strazburg'da, her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere ingilizce ve Fransızca olarak ve Avrupa Konseyi Arşivlerine tevdi edilmek üzere, bir tek nüsha halinde tanzim edilmiştir. Genel Sekreter, usulüne uygun olarak tasdik edilmiş Protokol suretlerini bütün mümzilere veya iltihak edenlere gönderecektir. Belçika Krallığı Hükümeti adına : Jean Salmon Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına : Lecompte, Boinet ı(17 Mart 1959 da Paris'te imzalanmıştır.) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına : Vergi muafiyetleri mevzuunda, Federal Almanya Cumhuriyeti, iskân Fonu istikrazlarına, kendi istikrazları veya diğer Milletlerarası Teşekküllerin istikrazlarına tanınmış imkânlardan daha fazlasını bahşedemiyecektir. Bu itibarla, 7 nci maddenin 4 üncü bendi hükümleri, bu bentde derpiş edjen tedabirin ittihazı hususunda Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetine her hangi bir vecibe tahmilini tasammun edemez. 18 Mart 1959 da Paris'te imzalanmıştır. Dr. Adolf ReifebrScheidt Yunanistan Krallığı Hükümeti adına : N. Cambalouris. 18 Mart 1959 da imzalanmıştır. izlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına : Petur Eggerz Strazburg'da 20 Nisan 1959 da imzalanmıştır. italyan Cumhuriyeti Hükümeti adına : İtalya, 3 üncü madde hakkında, Hukuk sisteminin umumi prensiplerini göz önünde tutarak, 2 nci maddenin 3 üncü bendine mezkûr tahkim usulü neticesinde verilen ilâmlar hakkında, bunların Millî Âmme Nizamına mugayir olmaları halinde, infaz formülünü ita etmemek hakkını mahfuz tutar. Bombassei de Vettor Lüksembürg Büyük Dukalığı Hükümeti adına : Pierre Wurth 17 Mart 1959 da Paris'te imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına : 31 Mart 1959 da Strazburg'da tasdik edilmesi ihtirazı kaydı ile imzalıyan M. Borovalı Avrupa Konseyi Arşivlerine tevdi edilmiş olan, ingilizce ve Fransızca tek asli nüshaya uygunluğu usulüne tevfikan tasdik edilmiş sureti. J/5020 Sayın Vekil. Genel Sekreter Muavini (İmza) Dunstan Citrus Strasburg, 27 Mayıs Mart 1959 tarih ve J/3490 sayılı ve 2 Nisan 1959 tarih ve J/4555 sayılı mektuplarına atfen, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Genel Anlaşmasına ek 3 üncü Protokolün, İzlanda Daimî Temsilcisi tarafından Strazburg'da 20 Nisan 1959 tarihinde imza edildiğini Ekselanslarının ıttılaına arzetmekle kesbi şeref eylerim; bu suretle, 3 üncü Protokol halen İskân Fonununa Âza 8 Hükümet tarafından imza edilmiş bulunmaktadır. Mezkûr Protokolün usulüne tevfikan tasdik edilmiş bir sureti leffen takdim kılınmıştır; âdi suretler bilâhara Vekâletinize gönderilecektir. En derin ihtiramatı faikamm kabulünü saygıyla rica ederim. Sayın Vekil. Genel Sekreter Muavini (İmza) Dunstan Curtis Ek Sayın Hariciye Vekili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Temsilcisi. Ankara Avrupa Konseyi İskân Fonu Statüsü Madde L, Fonun tesisi Bir Avrupa Konseyi İskân Fonu tesis edilmiştir. (Bundan böyle «Fon» diye tesmiye olunacaktır.)

5 5 EYLÜL 1961 (Resmî Gazete) Sahife: 5025 Fon, Avrupa Konseyine bağlıdır ve bu sıfatla Konseyin yüksek idaresine tabidir. Madde II. Gaye Fon, ikrazatta bulunarak veya 'ikrazat garantisi vererek, (a) işbu Statünün VI nci maddesine tevfikan bir Fon âzası tarafından kabul edilen ve bu şahıslar lehine yeni iş imkânları yaratılmasına matuf bulunan entegrasyon programlarını; (b) Bir Fon âzası tarafından kabul edilen ve Avrupa'da ikamet edip de, Avrupa'da başka bir memlekette veya Avrupa dışında bir memlekette yerleşmek istiyen ve bu ikrazat veya masarif tutarım, Fon tarafından avans olarak verilmiş meblâğ nispetinde, tediye etmeyi taahhüteyliyen şahıslar lehine ikrazatta bulunulmasını veya masrafların tesmiyesini derpiş eden iskân\ programlarını; Finanse etmek suretiyle, Millî Mülteciler de dâhil olmak üzere, nüfus fazlalıkları mevcudiyetinin Avrupalı memleketler için ortaya çıkardığı veya çıkarabileceği meselelerin halline yardım etmek gayesini istihdaf eder. Madde III. İntisap Avrupa Konseyi âzası Hükümetler IV üncü maddenin 2 (a) (i) kısmı ahkâmına tevfikan, Fon âzası olabilirler. Fona iltihakları uygun görülen diğer Hükümetler, IV üncü maddenin 2 (a), (i) kısmı ahkâmına tevfikan, her hususi hal için Fonun tesbit edeceği hususi şartlar dâhilinde Fona âza olabilirler. Madde IV. Azaların vecîbeleri Kısım 1 iştirak hisse senetleri : Fon, azaların taahhüt ettikleri ve bir hesap dövizi ile muharrer iştirak hisse senetleri çıkarır. Her hissenin nominal kıymeti aynıdır. Azalar bu taahhütlerini, taahhüdün yap^d'ğı sırada cari kambivo ravici üze rinden millî paraları ile tediyelerde bulunmak suretiyle ifa ederler. Kısım 2 Taahhüdat : (a) Her âza bir miktar iştirak hisse senedi almayı taahhüt eder; fi) Avrupa Konseyi âzası Devletlerden her birine tahsis edilen iştirak hisse senedi miktarı, işbu Statüye ekli cetvelde tesbit edilmiştir Fon azalarından her biri, ilk taahhüdü kendisine tahsis edilen hisse senetleri miktannm dörtte birinden dûn olmamak üzere, istediği kadar iştirak hisse senedi almayı taahhüt eyler. r i s > Fona iltihak eden diğer azaların işt'rak hisse senetleri mik tan. işbu Statünün TX uncu maddps'nin (e) fıkrasına tevfikan Fon tdarr Komitesi ile bilmutabakat tesbit edilecektir. (M Her âza, intisabını hemen takiben taahhüt eylediği iştirak his^p senetleri miktarının taahhüt fiyatının asgari <y r 25 ini tediye eder Bakiye. IX uncu maddenin (e) fıkrasına tevfikan ödenir. Kısım 3 Taahhüdat kıymetinin muhafazası : Âza Devletlerden birinin parasının paritesi veya paranın kambiyo haddi mühim bir tenezzül kaydettiği takdirde, bu Devlet, mâkul bir müd det zarfında. Fona iştirak hissesi senedi şeklinde taahhüt eylediği meblâğın taahhüt edildiği tarihteki kıymetinin muhafazasına yetecek kadar. Fona kendi parası ile munzam bir meblâğ tediye edecektir. Kısım 4 Vecibelerin hududu : Hiçbir âza, Fon tarafından deruhde edilmiş bir vecibeden dolayı üçüncü şahıslara karşı taahhüt altına girmez. Madde V. Malî yardımlar ve istikraz muameleleri Fon. gayelerine uygun sahalarda kullanılmak maksadiyle, malî yardımlar kabul edebileceği gibi, istikrazatta da bulunabilir. Fon, hedeflerine uygun olan muayyen gayelere mahsus meblâğı kabul etmeye salâhiyettar kılınmıştır. Madde VI. İkrazat ve garantilere dair umumi ahkâm Kısım 1 ikrazat şekilleri : Fon, aşağıdaki şekillerden biri tahtında ikrazatta bulunabilir : (i) Fona âza Hükümetlere yapılan ikrazat; ili) Fon âzası bir Hükümet tarafından garanti edilen ve bu azanın tasvip ettiği bir hükmi şahsa yapılan ikrazat; (iii) Fon âzası bir Hükümet tarafından garanti edilen ve bu âza vasıtasiyle muhacirlere veya bu azanın tasvip ettiği bir hükmi şahsa yapılan ikrazat. Kısım' 2 Garantiler : Fon II nci maddede derpiş olunan gayelerin tahakkukundan mütevellit muamelâtı, her bir hususi hal için" tesbit edilecek şartlarla, garanti edebilir. Kısım 3 Müstakriz veya kefilin vecibeleri : (a) işbu maddenin I (i) kısmı çerçevesinde yapılan ikrazat mevzuunda Fon Âzası Hükümetler tarafından deruhte edilen taahhütler ve işbu maddenin II (ii) ve (iii) kısmı çerçeves'nde Fon Âzası Hükümetler tarafından verilen garantiler, her bir hal için : i(i) Muayyen bir dövizle ifade edilmiş muayyen bir meblâğı muayyen bir müddet zarfında ödemek ve, (ii) Muayyen meblâğ için, muayyen bir tarihten itibaren, muayyen vâdelerde, muayyen bir nispette bir faiz ve bir komüsyon tediye etmek hususlarında kayıtsız şartsız bir vaadi tazammun etmelidir. (b) Fon, Fon Âzası Hükümetlerin müstakriz veya kefil sıfatiyle deruhte ettikleri vecibelerin hangi paralarla ifade edildiğini tâyin etmek maksadiyle, matlubatı da dâhil olmak üzere mevcudatı ve, IV üncü maddenin 3 üncü kısmına tevfikan yapılmış bilcümle tediyat da dâhil olmak üzere, azaları tarafından ödenen taahhüdat arasındaki sabit nispeti, gerek kıymet olarak gerek döviz olarak, muhafazaya gayret eder. Kısım 4 Halefiyet : işbu maddenin (i) (ii) ve (iii) kısmına tevfikan garanti edilen ikraz mukavelelerinde bu garanti çerçevesinde Fona karşı olan taahhütlerini yerine getiren kefilin, müstakriz veya müstakrizler muvacehesinde Fona halef olacağı derpiş edilecektir. Kısım 5 Üyelerin beyanları : Fon, iskân ve Entegrasyon Programları ile ilgili ikraz taleplerini tevsikan, alâkadar azanın : (i) Programı tasvibettiğine; (ii) Programın, Avrupa'daki topraklarında mukim şahısların yeniden iskânma veya entegrasyonuna imkân vereceğine kani olduğunu beyan ettiğine; (iii) Gerekli meblâğı, mâkul şartlarla, diğer bir kaynaktan elde etmenin imkânsız olduğuna kani bulunduğunu beyan ettiğine dair bir beyanını kabul eder. Kısım 6 Verilecek malûmat : işbu Statünün X unnj maddesinde derpiş edilen îdrre Meclisi her müstakrizin, talebini tevsikan, vermekle mükellef olduğu malûmatın ve taahhütlerin mahiyetini tesbit edecektir. Madde VII. Yatırımlar Kısım 1 Geçici yatırımlar : Fon, bir Devlet tarafından yatırılan meblâğın ilk defa istimal edilmesine intizaren, bunu bu Devletin Hazine bonolarına veya bu Devletin çıkardığı veyahut garanti ettiği diğer tahvillere yatırabilir. idare Meclisi yatırım muamelelerinde, plasman işlerinde ihtisas sahibi uzmanların mütalâasını alacaktır. Kısım 2 ihtiyatların biriktirilmesi ve yatırımlara tahsis edilmesi: Faiz ve komüsyon gelirleri fazlasından tekevvün eden Fon ihtiyatları, idare Meclisi tarafından tesbit edilecek şartlar dâhilinde, tamamen veya kısmen biriktirilebilecek ve yatırımlara tahsis edilebilecektir. Madde VIII. Fonun Teşkilâtı, idare ve murakabesi Fonun Teşkilâtı, idaresi ve murakabesi, mütaakıp maddeler ahkâmına tevfikan, aşağıdaki uzuvlar tarafından sağlanır : idare Komitesi; idare Meclisi; Guvernör; Murakabe Komitesi.

6 5026 (Resmî G&zete)i 5 EYLÜL 196i Madde IX. İdare Komitesi Kısım 1 Münhasıran üyelerin alacağı kararlar : İcra Komitesi halinde toplanan üyeler : (a) Hesap parasını seçmek ve iştirak hisse senetlerinin nominal kıymetini tesbit etmek; (b) Fonun hangi şartlar dâhilinde mali yardımları kabul edeceğini, veya istikrazda bulunacağını tâyin etmek ve, Fonun mevcudatı üzerindeki hakları da dâhil olmak üzere, mukrizlere. veya sermayedarlara bahşedilecek hakları tesbit etmek; (c) Fonun gayelerini gerçekleştirmek için, ihtiyaçlara göre, taahhüt edilen hisselere müracaat edilecek vâdeleri tesbit etmek; i(d) Fonun tedviri ile ilgili prensipleri tesbit etmek. (e) Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetlerden gayrı hükümotferin, Fona iltihak etmelerine müsaade etmek, bu iltihakın şartlarını ve bu Hükümetler tarafından taahhüt edilecek iştirak hisse senetlerinin miktarını tesbit etmek; ı(f) Guvernörü tâyin etmek, azletmek ve istifasını kabul etmek; '(g) Azaların bilhassa Fonun mevcudat ve mallarının kendi ülkelerinde veya üçüncü memleketin ülkesinde tabi olacağı hususi rejimi tesbit etmek maksadiyle ittihaz edecekleri beynelmilel veya diğer teşriî tedbirleri ve Fonun hususi muamelelerinden mütevellit taahhütlerini tavsiye etmek; (h) işbu Statüyü, gayelerini değiştirmeden, tadil etmek; ;(i) İşbu Statüyü tefsir etmek;!(j) Fonun muamelelerini devamlı olarak tadil etmek ve mevcudatım tevzi etmek; ı(k) Dahilî Nizamnameyi tesbit etmek ve reisini tâyin etmek; j(l) Murakabe Komitesini teşkil edecek üç murakıp tâyin etmek; Hususlarında salahiyetli kılınmıştırlar. Kısım 2 Rey : ı(a) Münhasıran Fon Üyelerinin alacağı kararlar, gerek toplantılar sırasında şifahen, gerek toplantılar arasında yazılı olarak izhar edilen reye müracaat etmek suretiyle ittihaz olunur. (b) Fonun her üyesi, zilyedi bulunduğu her bir hisse senedine mukabil bir oya sahiptir. Madde X. İdare Meclisi Kısım 1 Münhasıran idare Meclisinin alacağı kararlar : idare ^Meclisi, Fonun idaresi için muktazi bilcümle salâhiyetleri haizdir. Bilhassa aşağıdaki mevzularda bir karar alır ; ı(a) 7 nci maddenin ikinci kısmı hükümlerinin tatbikatı cümlesinden olarak, Fonun muhtemel ihtiyatlarının, ne miktarının biriktirilmesi ve ne miktarının da yatırımlara tahsis edilmesi lâzımgeldiğini zaman zaman tâyin etmek; i(b) İdare masraflarının faiz ve komüsyon gelirlerini tecavüz edemiyeceği prensibine tevfikan, Fonun idare bütçesini tasvip etmek; (c) Güvernöre, umumi veya hususi mahiyette talimat vermek; l(d) Fonun Dahilî Nizamnamesinin ve ezcümle lkrazat ve ikraz garantileri şartlarını tesbit etmek; (e) Nazırlar Komitesine arzedilmek üzere, Fon Guvernörü tarafından hazırlanan raporu her yıl hususi temsilciye sunmak. Kısım 2 İdare Meclisinin tarzı terekkübü. (a) idare Meclisi, İdare Komitesi tarafından tâyin edilen bir R> isle Fon Âzalarının birer temsilcisinden teşekül eder. İdene Meclisinin her üyesi zilyedi bulunduğu hisse senetleri sayısına müsavi miktarda reye sahiptir. (b) İdare Meclisi, ilgili Milletlerarası ve Hükümetîerarası Teşekküllerin Temsilcilerini, rey hakkını haiz olmaksızın, çalışmalarına iştirake davet edebilecektir. Kısım 3 idare Meclisi üyelerinin vazife süresi. idare Meclisine tâyin edilen bir üye, kendisini tâyin eden Fen Âzası tarafından azledilinceye kadar vazifesine devam eder. idare Meclisi üyeliği sona erenler, her zaman tekrar tâyin edilebilirler veya seçilebilirler. Kısım 4 idare Meclisinin karar alma şekli.!(a) idare Meclisi, Reisin daveti üzerine, lüzumlu görüldüğü kadar sık ve her halükârda üç ayda bir toplanır.,(b) idare Meclisinin kararları, hazır bulunan üyelerin ittifakı arasıyla ittihaz olunur. Meclisin kararlarının muteber olması için, üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması lâzımdır. Kısım 5 İdare Meclisi komisyonları. idare Meclisi her zaman, üyelerinden müteşekkil komisyonlar kurabilir ve bu komisyonlara, her defasında tasrih edilmiş salâhiyetler tevkil edebilir. Kısım 6 idare Meclisi üyelerinin ücretleri. İdare Meclisi üyeleri, Fondan her hangi bir ücret almazlar; bununla beraber, idare Meclisi üyeliği vazifelerinin ifası sırasında yaptıkları mâkul masraflar, Fon tarafından kendilerine ödenir. Madde Ouvernör Kısım 1 Guvernörün vazifeleri. Guvernör, idare Meclisinin talimatı dâhilinde ve Meclisin nezareti tahtında, Fonun cari işlerinin tedvirini sağlar. Fonun yaptığı bilcümle muamelelerde Fonu temsil eder. İdare Meclisinin sarih müsaadesi olmadıkça, statünün V ve VI nci maddeleri ahkâmına tevfikan, her hangi bir malî vecibe tekabbül edemez. Kendisine verilen bütçe tahsisatı hudutları dâhilinde, idari masrafları yapar. Bu masrafları en asgari bir seviyede tutmak için gerekli tedbirleri alır. Hususiyle, Avrupa Konseyinin kendisine arzedebileceği hizmetlere başvurur ve, malî mevzularda, üye Devletlerin Merkez Bankaları ile Milletlerarası Tediyeler Bankasının iş birliğini ve nüfus fazlalıklarının iskân ve entegrasyonu mevzuunda da, bu sahalarda yetkili müesseselerle şahsiyetlerin teşriki mesaisini temin eder. Fonun malları ile mevcudatının zilyedliğini deruhte eder ve uygun bir muhasebe tutar. Kısım 2 idare Meclisine verilecek raporlar. Guvarnö*", Fonun durumu ve derpiş edilen muameleler hakkında İdare Meclisine, muntazam fasılalarla, rapor gönderir ve, Meclise, talep edebileceği her türlü malûmatı verir. Guvernör, her sene, o yılın bilcümle muamelâtı hakkında tam bir rapor hazırlar. Bu rapora, Fonun bilançosunu, malî muamelelerin zamanı idare hesabı ile bu belgelere müsteniden Murakabe Komitesinin hazırladığı raporu ekler. Kısım 3 Guvernörün tâyini ve ücreti. Guvernör, üç yıllık bir süre için tâyin edilir ve süresinin hitamında yeniden seçilebilir. Ücretinin miktarı, Fon İdare Meclisi tarafından tesbit edilir. Madde Xı. XII. Murakabe Komitesi Murakabe Komitesi, yılda bir defa, Fonun hesaplarını tetkik eder ve zamanı idaıe hesabı ile bilançonun doğruluğunu tevsik eder. Komitenin laporu, bilanço ile zamanı idare hesabının kayıtlara tetabuk ettiğini ve bunların her malî devre sonundaki Fo:ı muamelelerinin halüki durumunu tam bir şekilde aksettirdiklerini tasdik eder. Madde XIII. Makam Fonun makam Fransa'da Strazburg cehridir, idare servislerinin makam, idare Meclisi tarafmdan tesbit edilecektir. Madde XTV. Muamelelerin tatili ve Fonun tasfiyesi Kısım 1 Muamelelerin tatili; idare Komitesi muamelelere son verilmesini kararlaştırırsa, Fon'un taahhüdatmm tesviyesine ve mevcudatının nizami tahakkukuna, muhafazasına ve korunmasına taallûk edenler hariç olmak üzere, bilcümle faaliyetini derhal durduracaktır. Kısım 2 Üyelerin çekilmesi; Her üye cari malî yılın nihayetine tekaddüm eden 6 ay zarfında bir ihbarda bulunmak suretiyle, Fon'dan çekilebilir. Eu çekilişin şartları icra Komitesi tarafmdan tesbit edilecektir. Kısım 3 Fon'un tasfiyesi; Fon azaları, V inci madde çerçevesinde yapılan mali yardımların kabulü sırasında Fon tarafından deruhde edilmiş, tevziatla ügili meta-

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler DÖRDÜNCÜ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL Gemi BİRİNCİ KISIM Umumi Hükümler A) Tarifler: I - Gemi, ticaret gemisi: Madde 816 Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

KIBRIS CUMHURİYETİ ANAYASASI KISIM I -. UMUMİ HÜKÜMLER

KIBRIS CUMHURİYETİ ANAYASASI KISIM I -. UMUMİ HÜKÜMLER KIBRIS CUMHURİYETİ ANAYASASI KISIM I -. UMUMİ HÜKÜMLER MADDE 1 Kıbrıs Devleti, bu Anayasa gereğince, Cumhur Başkanı Kıbrıs Elen Cemaatı tarafından seçilen bir Elen ve Cumhur Başkan Muavini Kıbrıs Türk

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 287 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 2751

Detaylı

3504 30. 11. 1988. "Madde 1

3504 30. 11. 1988. Madde 1 320 Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı (Eurocontrol) Sözleşmesini Değiştiren Protokole İlişkin Diplomatik

Detaylı

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem 569 BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 818 Kabul Tarihi : 22/4/1926 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/5/1926 Sayı : 366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 ve 1954 ŞİRKETLER KANUNU GEREĞİNCE SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM MAHDUT MESULİYETLİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti île Belçika Krallığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti île Belçika Krallığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti île Belçika Krallığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yanıtımı : 4. 5. 1975 - Sayı : 15226) No. Kabul tarihi

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TĐCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBĐK SAHASI: I - TĐCARĐ HÜKÜMLER:

Detaylı

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html 1 of 244 12/19/2008 7:07 PM TÜRK TĐCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBĐK

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur. KANUN NO: 818 BORÇLAR KANUNU (*) Kabul Tarihi: 22 Nisan 1926 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mayıs 1926 - Sayı: 366 3.t. Düstur, c.7 - s.763 (*) 4.2.2011 tarih 27836 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.1.2011

Detaylı

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir;

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir; I. ANA HÜKÜMLER: Madde 1 - Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde 2 - Bu Şirketin

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL Madde - 1 KURULUŞ İşbu esas Mukavelenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı şahıslar

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 1658

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. Madde 3 - Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. Madde 3 - Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır. MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 - Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır. a- Otel, motel, tatil

Detaylı

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI 195 SAYILI KANUN BAKANLAR KURULU KARARLARI YÖNETMELĠKLER GENEL KURUL KARARLARI PRENSĠP KARARLARI 2011 ĠSTANBUL Ġ S T A N B U L, 2011 BASIN ĠLÂN KURUMU TEġKĠLĠNE DAĠR KANUN BASIN

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN www.tugramalimusavirlik.com 1 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanunun şümulü (kapsamı) :M.1 Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII. 1952 Muamelât Umum

Detaylı

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 5.1.1967 - Sayı : 12496)

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 5.1.1967 - Sayı : 12496) ^ L' 140 - Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 5.1.1967 - Sayı : 12496) No. Kabul tarihi 812 27.12. 1966 MADDE 1. 30 Mart

Detaylı

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 A) Tarif:

Detaylı

HARÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 * * * Kanunun şümulü: Madde 1 - Bu

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı