T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 5 EYLÜL 1961 SALI Sayı: J KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan Tabiî Uranyum Satış Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun Kanun No : 357 Kabul tarihi : 29/8/1961 Madde 1 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 7 Şubat 1961 tarihinde Washington'da imzalanan 2,5 ton Tabiî Uranyum Satış Anlaşması ve taraflar arasında teati olunan mektuplar onaylanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2/9/1961 Tabiî Uranyum Satış Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Bundan sonra «Alıcı» olarak ifade edilecektir),- Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nam ve hesabına hareket eden Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Komisyonundan (Bundan sonra «Satıcı» olarak ifade edilecektir) aşağıda sözü edilen malzemeyi, 10 Haziran 1955 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Was>hingtcn'da imzalanan Atom Enerjisinin Sulhçu gayelerle istimali ile ilgili İşbirliği Sözleşmesideğiştirüse veya yerine başkası konsa dahi ile, (Bundan sonra «İşbirliği Sözleşmesi» ojarak ifade edilecektir) bu Anlaşmanın bir parçasını teşkil eden 1 numaralı Ek'te kayıtlı esaslar ve şartlar dahilinde, satınalmayı ve Satıcıda satmayı kabul ederler Aşağıda kayıtlı malzeme Ankara Üniversitelinde kurulan kritik - altı reaktörde yalnız sulhçu amaçlarla kullanılacaktır. Malzeme Alüminyum içinde ambalajlanmış yaklaşık olarak Kg. ağırlığında tabiî uranyum Gönderildiği yer : Teslim tarihi : En kısa zamanda Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nam ve hesabına hareket eden Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Komisyonu adına Mr. A. A. Wells Tarih : 7 Şubat 1961 Fiyatlar --Her kilogram başına 40 0 r dolar' ve ayrıca ambalaj giderleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bülent Uşakhgil Tarih : 7 Şubat Numaralı Ek Yukarıda sözü edilen Anlaşma, aşağıda kayıtlı esas ve şartlara bağlıdır : 1. Satıcı, Alıcıya veya usulü dairesinde yetkili kılman Alıcının temsilcisine veya Alıcı tarafından tesbit edilene, satıcı tarafından seçilen bir yerde, malzemenin alıcıya taşınması için ticari bir nakliyeciye tesliminden sonra malzeme yalnızca Alıcının rizikosu altındadır. Bu riziko, malzemenin Alıcıya tesliminden sonra mazemenin ambalajından veya nakliyesinden doğacak her türlü hasar veya kaybı da içine almakla beraber sadece bununla sınırlanmıyacaktır. Malzeme üzerindeki tasarruf hakkı, malın nakliyeciye teslimi ile Alıcıya intikal edecektir Bu satış, Satıcı tarafından, açık, kapalı veya kanuni her hangi bir garantiyi gerektirmeksizin yapılmıştır. 2. Birleşik Devletlerin hükümranlığı dahilinde her hangi bir şahsın malzeme üzerindeki zilyedliği, 1954 Atom Enerjisi Kanununun değiştirilmiş şekline ve uygulanabilen kaidelerle mevzuat ve Satıcının emirlerinin icaplarına bağlı olacaktır. 3. Transit, iç ve dış nakliye ve tesmm sırasındaki bütün sigorta ve buna, kab, ambalaj, hammaliye ve bu malzemen n depolama bedelleri de dâhil edilerek, bu Ek'in cüzütammını teşkil ettiği Anlaşmada : belirtilen bütün diğer masraflar, nakliyeciye teslimden sonra. Alıcının sorumluluğunda olacak ve hasarlar onun tarafından karşılanacaktır. 4. Satılan bu malzeme Satıcının her hangi bir tesisini işleten bir şahıs tarafından tedarik edilebilir. 5. Satıcı, bu Ek'in, bir cüzütammmı teşkil ettiği An'aşmndT belirtilen tarihte malzemenin,teslimi ile ilgili ola? ak, her ne sebepten olursa olsun vuku bulacak hiçbir gecikmeden so rmlu değildir. 6. Bu Anlaşmaya konu olan satış, bütü^ hususlarda yukarıda sözü edilen İşbirliği Sözleşmesinde, değiştirüse veya yerine başkası konsa dahi, kayıtlı esaslara bağlı ve uygun olacaktır. Bundan başka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, devredilen bu malzemenin yalnızca, bu Ek'in bir cüzütammını teşkil ettiği Anlaşmada belirtilen amaçlarda kullanılması için gerekli korunma tedbirlerini almayı ve bu malzemenin salimen muhafaza edilmesini sağlamayı kabul eder. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işletme zabıtları tutacak ve onları, istendiğinde ibraz edecek ve devredilen bu malzemenin miktar kontro'unu temine yardım amacı ile raporlar sunacaktır. Komisyon talep ederse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Komisyon temsilcilerinin zaman zaman devredilen malzemenin kullanılmasını ve durumunu ve malzemenin kullanılacağı kritik - altı reaktörün işleyişini incelemelerine izin verecektir. 7. Ne bu Satış Anlaşması, ne de burada kayıtlı hak ve menfaatler Alıcı tarafından başkasına deyredilmiyecektir.

2 Sahife: 5022 (Resmi Gazete) 5 EYLÜL Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin, hiçbir üyesi veya delegesi veya Amerika Birleşik Devletleri Daimi Temsilcisi bu Satış Anlaşmasına kabul edilmediği gibi bu Anlaşma sebebiyle veya bu Anlaşmadan doğacak her hangi bir kara da hissedar olamaz. 9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu malzemenin nakliyesini, 1036 Deniz Ticaret Kanununun değiştirilmiş şeklinin 901 (b) kısmı hükümlerine tabi tutacaktır. Bu hükümler, Birleşik Devletler yardımından finanse edilip okyanus gemileri ile taşınabilen malzemenin en az % 50 sinin Birleşik Devletler Bandıralı özel şahıslara ait ticari gemilerle bu gemilerin Birleşik Devletler Bandıralı ticari gemiler İçin makûl ve iyi bir fiyatta mevcut olman nispetinde - taşınma-, sını derpiş etmektedir. 10. Devredilen bu malzemenin kullanılması İle İlgili teknik raporların örnekleri düzenli olarak Birleşik Devletler Hükümetine gönderilecektir. 11. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, devredilen her türlü malzemenin kullanılmasından her ne sebeple olursa olsun doğacak bütün zararları, üçüncü şahıslarınki dâhil, tazmin edecek ve bütün bu sorumluluklardan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini azade kılacaktır. BİRLEŞİK DEVLETLER ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU Sayın Bülent Uşaklıgil Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Büyükelçi, 22 Temmuz 1960 tarihli muhtıranıza ve daha sonra Elçiliğiniz mensuplariyle vaki görüşmemize konu teşkil eden Ankara Üniversitesi kritik - altı atom reaktörü için hibe olunan kilogramlık uranyumla ilgili tabii uranyum Satış Anlaşmasından iki örnek bilgileri için ilişikte sunulmuştur. Bu, normal olarak bu gibi İşlemlerde yapılan anlaşma nevidir. Anlaşmaya konu malzemenin bedeli Karşılıklı Güvenlik Kanununun 419 uncu kısmı uyarınca sağlanan fondan ödenecektir, işlemi kolaylaştırmak amaciyle, uranyumun bedeli Atom Enerjisi Komisyonuna doğrudan doğruya bu fondan iade edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İşrbirliği halinde çalışmaktan memnuiyet duymaktayız. Saygılarımla, A, A. Wells Milletlerarası Münasebetler Dairesi Direktörü Sayın Mr. A. A. Wells, Milletlerarası Münasebetler Dairesi Direktörü Atom Enerjisi Komisyonu Washington Sayın Mr. Wells, 6 Şubat Şubat 1961 tarihli ve aşağıda bir örneği kayıtlı mektubunuzu aldım : «22 Temmuz 1960 tarihli muhtıranıza ve daha sonra maiyetinizle vaki görüşmemize konu teşkil eden Ankara Üniversitesi kritik - altı atom reaktörü için hibe olunan kilogramlık uranyumla ilgili tabii uranyum Satış Anlaşmasındaki İki örnek bilgileri İçin ilişikte sunulmuştur. Bu, normal olarak bu gibi işlemlerde yapılan anlaşma nev'idir. Anlaşmaya konu malzemenin bedeli Karşılıklı Güvenlik Kanununun 419 uncu kısmı uyarınca sağlanan fondan ödenecektir. İşlemi kolaylaştırmak amaciyle, uranyumun bedeli Atom Enerjisi Komisyonuna doğrudan doğruya bu fondan iade edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti memnuniyet duymaktayız. Saygılarımla, Bu mektubun, Tabii Uranyum Satış Anlaşmasının bir «cüzütammını teşkil ettiği mukarerdir. Saygılarımla, Hükümeti ile İşbirliği halinde çalışmaktan A. A. Wells Milletlerarası Münasebetler Dairesi Direktörü» Bülent Uşaklıgil Büyükelçi Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün onaylanmasına dair. Kanun Kanun No: 358 Kabul tarihi: 29/8/1961 Madde 1 Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokol onaylanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2/9/1961 Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokol Avrupa Konseyi Azası, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşması mümzileri veya bu Anlaşmaya taraf bulunan ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları İskan Fonu üyesi olan mümzi Hükümetler; Mezkûr Fon Statüsünün I ve IX (g) uncu maddeleri ahkamını nazarı itibara alarak; Avrupa Konseyi Statüsünün 40 ıncı maddesini göz önünde tutarak; İskân Fonu malları, mevcudatı ve muamelelerinin hukuki rejiminin olduğu kadar, uzuvlariyle memurlarının hukuki statüsünün de teshilini arzu ederek; Bu mevzuda, Fon muamelelerinin tabi tutulduğu ve netice İtibariyle Fon tarafından verilen îkrazattan İstifade edenlere inikas eden vasıtalı veya vasıtasız vergi külfetleri mümkün mertebe tenzil edilmek suretiyle, Fon Statüsündeki hedeflerin tahakkukunun teshil edilmesinin zaruri olduğunu nazarı itibara alarak; Avrupa Konseyi imtiyaz ve muafiyetleri ahkâmını İskan Fonu bakımından, itmam eylemeyi arzu ederek. Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : KISIM Anlaşma maddeleri, şahsiyet, ehliyet I Madde 1. Vekiller Komitesinin (56) 9 saydı kararı ile tasdik olunan veya mezkûr Komite veyahut mezkûr statünün IX (h) maddesi hudutları dahilinde hareket eden İdare Komitesi tarafından tadil edilen Avrupa Konseyi İskân Fonu Statüsü, İşbu Protokolün mütemmim cüz'ünü teşkil eder. Avrupa Konseyi İskân fonu tam bir hukuki şahsiyeti haiz ve ezcümle; (i) Mukavele akdetmek; (il) Menkul ve gayrimenkul hak ve mallar iktisap etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak; (İli) Dâva ikame etmek; (iv) Statüsündeki hedeflerle ilgili hertürlü muameleyi yapmak, ehliyetini haizdir. İskân Fonunun muamele, tasarruf ve akıdları, işbu Protokol, Fon Statüsü ve bu Statüye tevfikan ısdar olunan nizamname ahkâmiyle tanzim olunur. Bundan başka Fon, İşbu Protokolü ve mezkûr statüyü İhlâl etmeyen bir Milli Kanunim tahsisi olarak, tatbikına sarahaten rıza gösterebilir. KISIM III. Kaza mercileri, mallar, mevcudat, muameleler Madde 2. Fon âzası bir Devletin veya Fonun istikraz akdettiği veyahut istikraz garantisi verdiği bir Devletin salahiyetli her hangi bir kazai mercii, Fonun müddelaleyh olduğu ihtilâflara bakabilirler. Bununla beraber : (1) Bu kazai mercilerde, gerek bir âza Devlet veya bu Devlet adına hareket eden veyahut bu Devletin temlik eylediği hakları İleri

3 5 EYLÜL 1961 (Resmî CartfeV SaMFet 5023 s"rrn şnlrslar tarafından, Fen aleyhine, gerek Fon tarafından mezkûr âza Devlet veya mezkûr şahıslar aleyhine dâva ikame edilemez. fil) Fon ile bir Âza Devlet veya bu Devletin yetkili kı'dığı her hangi bir müstakriz arasında aktedilen istikraz veya istikraz garantisi muka.'delerinden neş'et edecek ihtilâflar, bu mukavelelerde tesbit edilecek bir tahkim usu "! ile tesviye olunacaktır. Fon tarafından imza- 1 '-nan ikraz veya ı;ef?ı:ıti mukavelelerinden neş'et edecek ihtilâflar, i".?]an Fon Sipt'is^nün I ı*d> kısmının X uncu maddesinin tatbikatı N t V -âr.i^n ısd't olunan «Ikrazat Nizamnamesi» ile tesbit olunmuş tir t.hkim usulüne müracaat etmek suretiyle tesviye olunacaktır. Madde 3. Fonun nalları ve mevcudatı, nerede bulunursa budunsun ve ziîyedleri kim olursa o^sun. Fonun aleyhine normal müracaat yollariyle itiraz edilemiyecek lazumüllcra bir karar verilinceye kadar, her türlü «Haciz», «Defi», ve «tera» tedbirlerinden masun olacaktır. 2 nai mr delenin 3 tin^ü bendinde mezkûr tahkim usulü neticesinde veri'en ilâmların, Fon Âzası Devletlerin ülkesinde cpbrî infaz na, 1 bu ilârajann muteberliğini tevsikten, bunların Fon'un îkrazat Nizamnamesi ile tesbit edilmiş vazife ve salâhiyet ve usul kaidelerine uvgun olup olmadıklarından ve aynı zamanda da mezkûr ilâmlarla alâkadar rıemlokr-tte ver'imiş kat! Mr mahkeme kararı arasında mübayenet olup olmadığından gayri bir tatkıka tabi tutamaksızın - bu Devletlerin her birinde mer'i hukuki yollar dahilinde ve ilâmın infaz edileceği Devletin ülkesinde mutat infaz formüllerinden sonra, devam olunur. Her mümzi. tasdik belges nin tevdii sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri vasıtası ile, diğer mümzilere, millî mevzuatına tevfikan bu muamele için : müracaat edilecek salahiyetli merciin hangisi olduğunu tebliğ edecekti*. Madde 4. Fonun ir-alları ve mevcudatı, nerede bulunursa bulunsun ve zilyedi kim olursa olsun son araştırma, el koyma, müsadere, istimlâk veya icra kuvveti veya teşri kuvvet tarafından emredilen diğer her türlü cebir tedbirinden masundur. Fon servislerinin çalışmaları için kullanılan bina ve mahaller ve Fonun arşivleri de masundur. Madde 5. İskân Fonu, Statüsünde derpiş edilen gayelerin tahakkukunun lcabettirdiği nispette : a) Her türlü dövizi ve her hangi bir para ile alacaklı hesabı bulundurabilir, b) Paraların, banka yolu ile, bir memleketten başka bir memlekete veya, her hangi bir memleket dahilinde transfer edebilir ve elinde bulundurduğu her türlü dövizi her hangi başka bir paraya tahvil edebilir. İskân Fonu, işbu maddede derpiş edilen hak'arını kullanırken, her hangi bir Âza Devletin Hükümeti tarafından serdedilen her türlü mütalâayı nazarı itibara alacaktır. Madde 6. Fonun mallan ve mevcudatı her türlü kayıtlama, nizamlama, murakabe ve moratoryumdan masundur. Madde 7. İskân Fonu, mevcudatı, gelirleri ve diğer malları, bütün vasıtasız vergilerden muaftır. Fonun, muh assai asını gayelerine tevfikan mültecilerin ve nüfus fazlalıklarının ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere akdettiği veya statüsünde derpiş edilen şartlar dahilinde garanti ettiği istikrazlarla ilgili olarak Fon Âzası Devletlerin ülkesinde yaptığı muamelelerde, İskân Fonu bütün vergilerden muaftır. İfa edilen âmme hizmetlerinin ücretlerine tekabül eden vergi, hare ve resimler için Fona hiç bir muafiyet bahsedilemez. Âza Dvlctierin Hükümetleri, mümkün olduğu takdirde, her defasında, aşağıdaki hususları teminen, lüzumlu tedabiri ittihaz eyler : a) Fonun çıkardığı tahvillerin veya akdettiği istikrazların faiz gelirlerinin vergiden muafiyeti, b) Fon, resmî İhtiyaçları için mühim mübayaatta bulunduğu veya ücretleri bu kabil rüsum ve harçları ihtiva eden hizmetlerden faydalandığı zaman, mevkul veya gayrimenkul malların fiyatlarına veya * hizmetlerin ücretlerine dâhil olan vasıtalı resimlerle harçların tutarın n iadesi veya tediyesi, Zilyedi kim olursa olsun, İskân Fonunun çıkardığı veya garanti ettiği senetler veya tahvülerden (Bunların temettüler! ve faizleri de dâhil olmak üzere) a) Bu vergi, bu senet veya tahvil, münhasıran Fon tarafından çıkarılmış veya garanti edilmiş olmasından mütevellit fark gözetici bir tedbir teşkil ediyorsa; veya b) Böyle bir verginin tek hukuki mesnedini mahal veya senet veya tahvilin çıkarıldığı veya garanti edildiği, ödendiği veya kabi 1! tediye hale getirildiği, döviz Veyahut Fonun makam, büro. veya muamele merkezinin bulundukları yer teşkil ediyorsa, Ne mahiyette olursa olsun vergi tahsil edilmez. Madde 8. Fonun resmî ihtiyaçlarına mahsus maddelerin ithali ve ihracı her türlü gümrük resminden ve âmme nizamı, emniyeti ve sağlığı mülâhazası ile vaz'edümiş olanları hariç olmak üzere, her türlü ithal - ihraç yasaklariyle takyidatmdan muaf tutulmuştur. Bununla beraber, muafen ithal edilmiş olan maddeler, ithal edilecekleri memleketin ülkesinde o memleket hükümetinin kabul edeceği şartlar dahilinde yapılacaklar hariç olmak üzere, hiçbir veçhile temlik edilemezler. KISIM Uzuvlar III. Madde 9. Fon Statüsünün 8 inci maddesinde mezkûr uzuvlar, her Âza Devletin ülkesinde, resmî muhaberatı bakımından, asgari diğer her hangi bir Hükümetin diplomatik misyonu mensubinine bahşedilen müsait bir muamele tarzından istifade ederler. Fon uzuvlarının resmî muhaberatı ve diğer resmî tebligatı sansüre tabi tutulamaz. Madde 10. idare Komitesi, idare Meclisi ve Murakabe Komitesi azaları, resmî sıfatları itibariyle ve salâhiyetlerinin hudutları dahilinde yapacakları tasarruflarda, sözleri ve yazılan da dâhil olmak üzere, kazai muafiyetten istifade ederler. Bu muafiyet salâhiyetlerinin inkızaşmdan sonra da devam eder. Bundan başka, muhacerete dair takyidat, yabancıların kaydı, kambiyo takyidatı ve seyahat kolaylıkları mevzularında da Âza Devletler tarafından, muadil bir statüyü haiz Fona âza diğer hükümetlerin temsilcilerine bahşedilen müşabih bir muamele tarzından istifade ederler. Temsil ödeneği olarak kendilerine verilen meblâğ veya vazifelerinin ifası ile ilgili masraflar hiçbir vergiye tabi değildir. Madde uncu maddede zkredilen şahıslara bahşedilen imtiyaz ve muafiyetler, onların şahsi istifadeleri için değil, fakat vazifelerini tam bir istiklâl içinde ifa edebilmelerini sağlamak maksadiyle verilmiştir. Bu itibarla, bir üye, masuniyetin adaletin tahakkukuna mâni olduğuna veya masuniyetin ref'inin, bu masuniyet hangi gaye için hahşedilmişse o gayeye zarar iras etmiyeceğine kanaat getirdiği hallerde, temsilcisinin masuniyetini ref'etmek o âza için bir hak değil, aynı zamanda bir vazife teşkil eder. Madde 12. a) Yukarıdaki 10 ve 11 inci maddeler hükümleri, bir şahıs tarafından temsilciliğini deruhte etmiş veya etmekte bulunduğu Devletin makamlarına karşı dermeyan edilemez. b) 10, 11 ve 12 (a) maddeleri, temsilcilerin muavinlerine, müşavirlere, teknik uzmanlara ve heyet sekreterlerine de tatbik olunur. KISIM - IV Memurlar Madde 13. Fon Guvernörü ile Fon Memurları, Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasının 18 inci maddesinde derpiş edilen imtiyaz ve muafiyetlerinden istifade ederler. işbu madde hükümlerinden tamamen veya kısmen faydalanacak memur kategorilerini Fon Guvernörü tetkik edecektir.

4 Sahife: 5024 (Resmî Gazete) $ EYLÜL 1961 Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasının 17 nci maddesinde derpiş edilen tebliğlerden, gerek Guvernörü gerek mütekaddim bentte zikredilen memurları ilgilendirenlerini, Avrupa Genel Sekreteri yapacaktır. Genel Sekreter, Guvernörle istişareyi mütaakıp, bu masuniyetin bir dâvanın normal cereyanına mâni olacağına veya bu tedbirin Fon işlerinin hüsnü idaresine zarar iras etmeden masuniyetin refedilebileceğine kanaat getirdiği hallerde, bir memura bahşedilen masuniyeti refedcbilir ve refetmelidir. Fon Guvernörünün masuniyetinin ref'i ile ilgili karar ittihaza Fon İdare Komitesi salahiyetlidir. KISIM - V Anlaşmanın tatbiki Madde 14. Fon âzası Devletlerin Hükümetleri, iskân Fonu muvacehesinde deruhte ettikleri statüden münbais vecibelerin ifası için muktazi salâhiyetleri Meclisten talep etmeyi taahhüt eylerler, iskân Fonu Statüsünün VI ncı maddesinin 3 üncü kısmına tevfikan müstakriz veya kefil sıfatiyle deruhte edecekleri vecibeleri ifa edebilmek üzere, mezkûr salâhiyetleri zamanında talep etmeyi taahhüt ederler. Madde 15. Fon, her üye Devlet ile, işbu Protokol hükümlerinin tatbiki ile ilgili esasları tesbit eden, mezkûr hükümleri itmam eyliyen veya 13 üncü madde hükümlerini ihlâl eden hususi anlaşmalar akdedebilecektir. Aynı zamanda, iskân Fonu âzası olmıyan her Devlet ile işbu Protokol hükümlerinin bu Devlete tatbiki ile ilgili anlaşmalar akdedebilir. KISIM - VI Nihai hükümler Madde 16. işbu Protokol tasdik edilecek ve tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Fon hisse senetlerinin en az üçte birini temsil eden üç mümzi tarafından tasdiknamelerin tevdi edilmesinden itibaren yürürlüğe girecektir. Diğer Fon azaları hakkında, tasdiknamelerini tevdi ettikleri tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Mümziler, Protokolün mütekaddim fıkrada derpiş edilen şartları dahilinde yürürlüğe girmesini beklemekle beraber iskân Fonunun işlemeye başlamasını geciktirmemek maksadiyîe Anayasa hükümleri ile kabili telif olduğu nispette, Protokolü 1 Eylül 1958 tarihinde veya en geç imzası tarihinden itibaren muvakkaten mevkii mer'iyete koymayı kabul ederler. Madde 17. işbu Protokolün imzalanmasını mütaakıp iskân Fonu âzası olan her Hükümet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edeceği bir iltihak vesikası ile işbu Protokole iltihak edebilir. Bu iltihak, Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra vukubulmuşsa vesikanın tevdii tarihinden itibaren, Protokolün yürürlüğe girmesinden evvel vukubulmuşsa yürürlüğe giriş tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir. Protokolün yürürlüğe girmesinden evvel iltihak vesikasını tevdi eden her Hükümet, Anayasa hükümleriyle kabili telif olduğu nispette, derhal protokolü muvakkaten mevkii tatbike koyacaktır. Yukarıda maruz ahkâmı tasdiken, muhassas mümziler işbu Protokolü imza etmişlerdir. işbu Protokol, 6 Mayıs 1959 da Strazburg'da, her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere ingilizce ve Fransızca olarak ve Avrupa Konseyi Arşivlerine tevdi edilmek üzere, bir tek nüsha halinde tanzim edilmiştir. Genel Sekreter, usulüne uygun olarak tasdik edilmiş Protokol suretlerini bütün mümzilere veya iltihak edenlere gönderecektir. Belçika Krallığı Hükümeti adına : Jean Salmon Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına : Lecompte, Boinet ı(17 Mart 1959 da Paris'te imzalanmıştır.) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına : Vergi muafiyetleri mevzuunda, Federal Almanya Cumhuriyeti, iskân Fonu istikrazlarına, kendi istikrazları veya diğer Milletlerarası Teşekküllerin istikrazlarına tanınmış imkânlardan daha fazlasını bahşedemiyecektir. Bu itibarla, 7 nci maddenin 4 üncü bendi hükümleri, bu bentde derpiş edjen tedabirin ittihazı hususunda Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetine her hangi bir vecibe tahmilini tasammun edemez. 18 Mart 1959 da Paris'te imzalanmıştır. Dr. Adolf ReifebrScheidt Yunanistan Krallığı Hükümeti adına : N. Cambalouris. 18 Mart 1959 da imzalanmıştır. izlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına : Petur Eggerz Strazburg'da 20 Nisan 1959 da imzalanmıştır. italyan Cumhuriyeti Hükümeti adına : İtalya, 3 üncü madde hakkında, Hukuk sisteminin umumi prensiplerini göz önünde tutarak, 2 nci maddenin 3 üncü bendine mezkûr tahkim usulü neticesinde verilen ilâmlar hakkında, bunların Millî Âmme Nizamına mugayir olmaları halinde, infaz formülünü ita etmemek hakkını mahfuz tutar. Bombassei de Vettor Lüksembürg Büyük Dukalığı Hükümeti adına : Pierre Wurth 17 Mart 1959 da Paris'te imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına : 31 Mart 1959 da Strazburg'da tasdik edilmesi ihtirazı kaydı ile imzalıyan M. Borovalı Avrupa Konseyi Arşivlerine tevdi edilmiş olan, ingilizce ve Fransızca tek asli nüshaya uygunluğu usulüne tevfikan tasdik edilmiş sureti. J/5020 Sayın Vekil. Genel Sekreter Muavini (İmza) Dunstan Citrus Strasburg, 27 Mayıs Mart 1959 tarih ve J/3490 sayılı ve 2 Nisan 1959 tarih ve J/4555 sayılı mektuplarına atfen, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Genel Anlaşmasına ek 3 üncü Protokolün, İzlanda Daimî Temsilcisi tarafından Strazburg'da 20 Nisan 1959 tarihinde imza edildiğini Ekselanslarının ıttılaına arzetmekle kesbi şeref eylerim; bu suretle, 3 üncü Protokol halen İskân Fonununa Âza 8 Hükümet tarafından imza edilmiş bulunmaktadır. Mezkûr Protokolün usulüne tevfikan tasdik edilmiş bir sureti leffen takdim kılınmıştır; âdi suretler bilâhara Vekâletinize gönderilecektir. En derin ihtiramatı faikamm kabulünü saygıyla rica ederim. Sayın Vekil. Genel Sekreter Muavini (İmza) Dunstan Curtis Ek Sayın Hariciye Vekili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Temsilcisi. Ankara Avrupa Konseyi İskân Fonu Statüsü Madde L, Fonun tesisi Bir Avrupa Konseyi İskân Fonu tesis edilmiştir. (Bundan böyle «Fon» diye tesmiye olunacaktır.)

5 5 EYLÜL 1961 (Resmî Gazete) Sahife: 5025 Fon, Avrupa Konseyine bağlıdır ve bu sıfatla Konseyin yüksek idaresine tabidir. Madde II. Gaye Fon, ikrazatta bulunarak veya 'ikrazat garantisi vererek, (a) işbu Statünün VI nci maddesine tevfikan bir Fon âzası tarafından kabul edilen ve bu şahıslar lehine yeni iş imkânları yaratılmasına matuf bulunan entegrasyon programlarını; (b) Bir Fon âzası tarafından kabul edilen ve Avrupa'da ikamet edip de, Avrupa'da başka bir memlekette veya Avrupa dışında bir memlekette yerleşmek istiyen ve bu ikrazat veya masarif tutarım, Fon tarafından avans olarak verilmiş meblâğ nispetinde, tediye etmeyi taahhüteyliyen şahıslar lehine ikrazatta bulunulmasını veya masrafların tesmiyesini derpiş eden iskân\ programlarını; Finanse etmek suretiyle, Millî Mülteciler de dâhil olmak üzere, nüfus fazlalıkları mevcudiyetinin Avrupalı memleketler için ortaya çıkardığı veya çıkarabileceği meselelerin halline yardım etmek gayesini istihdaf eder. Madde III. İntisap Avrupa Konseyi âzası Hükümetler IV üncü maddenin 2 (a) (i) kısmı ahkâmına tevfikan, Fon âzası olabilirler. Fona iltihakları uygun görülen diğer Hükümetler, IV üncü maddenin 2 (a), (i) kısmı ahkâmına tevfikan, her hususi hal için Fonun tesbit edeceği hususi şartlar dâhilinde Fona âza olabilirler. Madde IV. Azaların vecîbeleri Kısım 1 iştirak hisse senetleri : Fon, azaların taahhüt ettikleri ve bir hesap dövizi ile muharrer iştirak hisse senetleri çıkarır. Her hissenin nominal kıymeti aynıdır. Azalar bu taahhütlerini, taahhüdün yap^d'ğı sırada cari kambivo ravici üze rinden millî paraları ile tediyelerde bulunmak suretiyle ifa ederler. Kısım 2 Taahhüdat : (a) Her âza bir miktar iştirak hisse senedi almayı taahhüt eder; fi) Avrupa Konseyi âzası Devletlerden her birine tahsis edilen iştirak hisse senedi miktarı, işbu Statüye ekli cetvelde tesbit edilmiştir Fon azalarından her biri, ilk taahhüdü kendisine tahsis edilen hisse senetleri miktannm dörtte birinden dûn olmamak üzere, istediği kadar iştirak hisse senedi almayı taahhüt eyler. r i s > Fona iltihak eden diğer azaların işt'rak hisse senetleri mik tan. işbu Statünün TX uncu maddps'nin (e) fıkrasına tevfikan Fon tdarr Komitesi ile bilmutabakat tesbit edilecektir. (M Her âza, intisabını hemen takiben taahhüt eylediği iştirak his^p senetleri miktarının taahhüt fiyatının asgari <y r 25 ini tediye eder Bakiye. IX uncu maddenin (e) fıkrasına tevfikan ödenir. Kısım 3 Taahhüdat kıymetinin muhafazası : Âza Devletlerden birinin parasının paritesi veya paranın kambiyo haddi mühim bir tenezzül kaydettiği takdirde, bu Devlet, mâkul bir müd det zarfında. Fona iştirak hissesi senedi şeklinde taahhüt eylediği meblâğın taahhüt edildiği tarihteki kıymetinin muhafazasına yetecek kadar. Fona kendi parası ile munzam bir meblâğ tediye edecektir. Kısım 4 Vecibelerin hududu : Hiçbir âza, Fon tarafından deruhde edilmiş bir vecibeden dolayı üçüncü şahıslara karşı taahhüt altına girmez. Madde V. Malî yardımlar ve istikraz muameleleri Fon. gayelerine uygun sahalarda kullanılmak maksadiyle, malî yardımlar kabul edebileceği gibi, istikrazatta da bulunabilir. Fon, hedeflerine uygun olan muayyen gayelere mahsus meblâğı kabul etmeye salâhiyettar kılınmıştır. Madde VI. İkrazat ve garantilere dair umumi ahkâm Kısım 1 ikrazat şekilleri : Fon, aşağıdaki şekillerden biri tahtında ikrazatta bulunabilir : (i) Fona âza Hükümetlere yapılan ikrazat; ili) Fon âzası bir Hükümet tarafından garanti edilen ve bu azanın tasvip ettiği bir hükmi şahsa yapılan ikrazat; (iii) Fon âzası bir Hükümet tarafından garanti edilen ve bu âza vasıtasiyle muhacirlere veya bu azanın tasvip ettiği bir hükmi şahsa yapılan ikrazat. Kısım' 2 Garantiler : Fon II nci maddede derpiş olunan gayelerin tahakkukundan mütevellit muamelâtı, her bir hususi hal için" tesbit edilecek şartlarla, garanti edebilir. Kısım 3 Müstakriz veya kefilin vecibeleri : (a) işbu maddenin I (i) kısmı çerçevesinde yapılan ikrazat mevzuunda Fon Âzası Hükümetler tarafından deruhte edilen taahhütler ve işbu maddenin II (ii) ve (iii) kısmı çerçeves'nde Fon Âzası Hükümetler tarafından verilen garantiler, her bir hal için : i(i) Muayyen bir dövizle ifade edilmiş muayyen bir meblâğı muayyen bir müddet zarfında ödemek ve, (ii) Muayyen meblâğ için, muayyen bir tarihten itibaren, muayyen vâdelerde, muayyen bir nispette bir faiz ve bir komüsyon tediye etmek hususlarında kayıtsız şartsız bir vaadi tazammun etmelidir. (b) Fon, Fon Âzası Hükümetlerin müstakriz veya kefil sıfatiyle deruhte ettikleri vecibelerin hangi paralarla ifade edildiğini tâyin etmek maksadiyle, matlubatı da dâhil olmak üzere mevcudatı ve, IV üncü maddenin 3 üncü kısmına tevfikan yapılmış bilcümle tediyat da dâhil olmak üzere, azaları tarafından ödenen taahhüdat arasındaki sabit nispeti, gerek kıymet olarak gerek döviz olarak, muhafazaya gayret eder. Kısım 4 Halefiyet : işbu maddenin (i) (ii) ve (iii) kısmına tevfikan garanti edilen ikraz mukavelelerinde bu garanti çerçevesinde Fona karşı olan taahhütlerini yerine getiren kefilin, müstakriz veya müstakrizler muvacehesinde Fona halef olacağı derpiş edilecektir. Kısım 5 Üyelerin beyanları : Fon, iskân ve Entegrasyon Programları ile ilgili ikraz taleplerini tevsikan, alâkadar azanın : (i) Programı tasvibettiğine; (ii) Programın, Avrupa'daki topraklarında mukim şahısların yeniden iskânma veya entegrasyonuna imkân vereceğine kani olduğunu beyan ettiğine; (iii) Gerekli meblâğı, mâkul şartlarla, diğer bir kaynaktan elde etmenin imkânsız olduğuna kani bulunduğunu beyan ettiğine dair bir beyanını kabul eder. Kısım 6 Verilecek malûmat : işbu Statünün X unnj maddesinde derpiş edilen îdrre Meclisi her müstakrizin, talebini tevsikan, vermekle mükellef olduğu malûmatın ve taahhütlerin mahiyetini tesbit edecektir. Madde VII. Yatırımlar Kısım 1 Geçici yatırımlar : Fon, bir Devlet tarafından yatırılan meblâğın ilk defa istimal edilmesine intizaren, bunu bu Devletin Hazine bonolarına veya bu Devletin çıkardığı veyahut garanti ettiği diğer tahvillere yatırabilir. idare Meclisi yatırım muamelelerinde, plasman işlerinde ihtisas sahibi uzmanların mütalâasını alacaktır. Kısım 2 ihtiyatların biriktirilmesi ve yatırımlara tahsis edilmesi: Faiz ve komüsyon gelirleri fazlasından tekevvün eden Fon ihtiyatları, idare Meclisi tarafından tesbit edilecek şartlar dâhilinde, tamamen veya kısmen biriktirilebilecek ve yatırımlara tahsis edilebilecektir. Madde VIII. Fonun Teşkilâtı, idare ve murakabesi Fonun Teşkilâtı, idaresi ve murakabesi, mütaakıp maddeler ahkâmına tevfikan, aşağıdaki uzuvlar tarafından sağlanır : idare Komitesi; idare Meclisi; Guvernör; Murakabe Komitesi.

6 5026 (Resmî G&zete)i 5 EYLÜL 196i Madde IX. İdare Komitesi Kısım 1 Münhasıran üyelerin alacağı kararlar : İcra Komitesi halinde toplanan üyeler : (a) Hesap parasını seçmek ve iştirak hisse senetlerinin nominal kıymetini tesbit etmek; (b) Fonun hangi şartlar dâhilinde mali yardımları kabul edeceğini, veya istikrazda bulunacağını tâyin etmek ve, Fonun mevcudatı üzerindeki hakları da dâhil olmak üzere, mukrizlere. veya sermayedarlara bahşedilecek hakları tesbit etmek; (c) Fonun gayelerini gerçekleştirmek için, ihtiyaçlara göre, taahhüt edilen hisselere müracaat edilecek vâdeleri tesbit etmek; i(d) Fonun tedviri ile ilgili prensipleri tesbit etmek. (e) Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetlerden gayrı hükümotferin, Fona iltihak etmelerine müsaade etmek, bu iltihakın şartlarını ve bu Hükümetler tarafından taahhüt edilecek iştirak hisse senetlerinin miktarını tesbit etmek; ı(f) Guvernörü tâyin etmek, azletmek ve istifasını kabul etmek; '(g) Azaların bilhassa Fonun mevcudat ve mallarının kendi ülkelerinde veya üçüncü memleketin ülkesinde tabi olacağı hususi rejimi tesbit etmek maksadiyle ittihaz edecekleri beynelmilel veya diğer teşriî tedbirleri ve Fonun hususi muamelelerinden mütevellit taahhütlerini tavsiye etmek; (h) işbu Statüyü, gayelerini değiştirmeden, tadil etmek; ;(i) İşbu Statüyü tefsir etmek;!(j) Fonun muamelelerini devamlı olarak tadil etmek ve mevcudatım tevzi etmek; ı(k) Dahilî Nizamnameyi tesbit etmek ve reisini tâyin etmek; j(l) Murakabe Komitesini teşkil edecek üç murakıp tâyin etmek; Hususlarında salahiyetli kılınmıştırlar. Kısım 2 Rey : ı(a) Münhasıran Fon Üyelerinin alacağı kararlar, gerek toplantılar sırasında şifahen, gerek toplantılar arasında yazılı olarak izhar edilen reye müracaat etmek suretiyle ittihaz olunur. (b) Fonun her üyesi, zilyedi bulunduğu her bir hisse senedine mukabil bir oya sahiptir. Madde X. İdare Meclisi Kısım 1 Münhasıran idare Meclisinin alacağı kararlar : idare ^Meclisi, Fonun idaresi için muktazi bilcümle salâhiyetleri haizdir. Bilhassa aşağıdaki mevzularda bir karar alır ; ı(a) 7 nci maddenin ikinci kısmı hükümlerinin tatbikatı cümlesinden olarak, Fonun muhtemel ihtiyatlarının, ne miktarının biriktirilmesi ve ne miktarının da yatırımlara tahsis edilmesi lâzımgeldiğini zaman zaman tâyin etmek; i(b) İdare masraflarının faiz ve komüsyon gelirlerini tecavüz edemiyeceği prensibine tevfikan, Fonun idare bütçesini tasvip etmek; (c) Güvernöre, umumi veya hususi mahiyette talimat vermek; l(d) Fonun Dahilî Nizamnamesinin ve ezcümle lkrazat ve ikraz garantileri şartlarını tesbit etmek; (e) Nazırlar Komitesine arzedilmek üzere, Fon Guvernörü tarafından hazırlanan raporu her yıl hususi temsilciye sunmak. Kısım 2 İdare Meclisinin tarzı terekkübü. (a) idare Meclisi, İdare Komitesi tarafından tâyin edilen bir R> isle Fon Âzalarının birer temsilcisinden teşekül eder. İdene Meclisinin her üyesi zilyedi bulunduğu hisse senetleri sayısına müsavi miktarda reye sahiptir. (b) İdare Meclisi, ilgili Milletlerarası ve Hükümetîerarası Teşekküllerin Temsilcilerini, rey hakkını haiz olmaksızın, çalışmalarına iştirake davet edebilecektir. Kısım 3 idare Meclisi üyelerinin vazife süresi. idare Meclisine tâyin edilen bir üye, kendisini tâyin eden Fen Âzası tarafından azledilinceye kadar vazifesine devam eder. idare Meclisi üyeliği sona erenler, her zaman tekrar tâyin edilebilirler veya seçilebilirler. Kısım 4 idare Meclisinin karar alma şekli.!(a) idare Meclisi, Reisin daveti üzerine, lüzumlu görüldüğü kadar sık ve her halükârda üç ayda bir toplanır.,(b) idare Meclisinin kararları, hazır bulunan üyelerin ittifakı arasıyla ittihaz olunur. Meclisin kararlarının muteber olması için, üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması lâzımdır. Kısım 5 İdare Meclisi komisyonları. idare Meclisi her zaman, üyelerinden müteşekkil komisyonlar kurabilir ve bu komisyonlara, her defasında tasrih edilmiş salâhiyetler tevkil edebilir. Kısım 6 idare Meclisi üyelerinin ücretleri. İdare Meclisi üyeleri, Fondan her hangi bir ücret almazlar; bununla beraber, idare Meclisi üyeliği vazifelerinin ifası sırasında yaptıkları mâkul masraflar, Fon tarafından kendilerine ödenir. Madde Ouvernör Kısım 1 Guvernörün vazifeleri. Guvernör, idare Meclisinin talimatı dâhilinde ve Meclisin nezareti tahtında, Fonun cari işlerinin tedvirini sağlar. Fonun yaptığı bilcümle muamelelerde Fonu temsil eder. İdare Meclisinin sarih müsaadesi olmadıkça, statünün V ve VI nci maddeleri ahkâmına tevfikan, her hangi bir malî vecibe tekabbül edemez. Kendisine verilen bütçe tahsisatı hudutları dâhilinde, idari masrafları yapar. Bu masrafları en asgari bir seviyede tutmak için gerekli tedbirleri alır. Hususiyle, Avrupa Konseyinin kendisine arzedebileceği hizmetlere başvurur ve, malî mevzularda, üye Devletlerin Merkez Bankaları ile Milletlerarası Tediyeler Bankasının iş birliğini ve nüfus fazlalıklarının iskân ve entegrasyonu mevzuunda da, bu sahalarda yetkili müesseselerle şahsiyetlerin teşriki mesaisini temin eder. Fonun malları ile mevcudatının zilyedliğini deruhte eder ve uygun bir muhasebe tutar. Kısım 2 idare Meclisine verilecek raporlar. Guvarnö*", Fonun durumu ve derpiş edilen muameleler hakkında İdare Meclisine, muntazam fasılalarla, rapor gönderir ve, Meclise, talep edebileceği her türlü malûmatı verir. Guvernör, her sene, o yılın bilcümle muamelâtı hakkında tam bir rapor hazırlar. Bu rapora, Fonun bilançosunu, malî muamelelerin zamanı idare hesabı ile bu belgelere müsteniden Murakabe Komitesinin hazırladığı raporu ekler. Kısım 3 Guvernörün tâyini ve ücreti. Guvernör, üç yıllık bir süre için tâyin edilir ve süresinin hitamında yeniden seçilebilir. Ücretinin miktarı, Fon İdare Meclisi tarafından tesbit edilir. Madde Xı. XII. Murakabe Komitesi Murakabe Komitesi, yılda bir defa, Fonun hesaplarını tetkik eder ve zamanı idaıe hesabı ile bilançonun doğruluğunu tevsik eder. Komitenin laporu, bilanço ile zamanı idare hesabının kayıtlara tetabuk ettiğini ve bunların her malî devre sonundaki Fo:ı muamelelerinin halüki durumunu tam bir şekilde aksettirdiklerini tasdik eder. Madde XIII. Makam Fonun makam Fransa'da Strazburg cehridir, idare servislerinin makam, idare Meclisi tarafmdan tesbit edilecektir. Madde XTV. Muamelelerin tatili ve Fonun tasfiyesi Kısım 1 Muamelelerin tatili; idare Komitesi muamelelere son verilmesini kararlaştırırsa, Fon'un taahhüdatmm tesviyesine ve mevcudatının nizami tahakkukuna, muhafazasına ve korunmasına taallûk edenler hariç olmak üzere, bilcümle faaliyetini derhal durduracaktır. Kısım 2 Üyelerin çekilmesi; Her üye cari malî yılın nihayetine tekaddüm eden 6 ay zarfında bir ihbarda bulunmak suretiyle, Fon'dan çekilebilir. Eu çekilişin şartları icra Komitesi tarafmdan tesbit edilecektir. Kısım 3 Fon'un tasfiyesi; Fon azaları, V inci madde çerçevesinde yapılan mali yardımların kabulü sırasında Fon tarafından deruhde edilmiş, tevziatla ügili meta-

7 S ETLÛfc ım (Remaİ Gazöte) *i&f*: 5927 libatın ifası da dâhil olmak üzere, bilcümle îaahhüdatm tesviyesinden veya bu tasfiye maksadiyle ihtiyatların tesisinden sonra, aşağıdaki pren- ^ siplere müsteniden mevcudatın tevziine dair bir plân üzerinde mutabakata varabilirler : (a) Fon muvacehesinde borçlu durumda bulunan bir Fon üyesinin, vaziyetini ıslah etmeden, tevziata İştirak kabul edilemez. (b) Fon'un net aktifi imkân verdiği takdirde, Fon*un her üyesi, IV üncü maddeye tevfikan ödediği meblâğı, bu tediyenin eda edildiği para ile veya bu mümkün değilse, tevzi tarihinde câri kambiyo rayici üzerinden hesaplanmış, diğer dövizlerle, ifade dilen muadil bir meblâğı dağıtma payı olarak alır. Fon'un net aktifi bu hisselerin tam olarak tediyesine imkân vermediği takdirde, muhtemel açık bütün Fon üyeleri arasında aynı şekilde paylaşılır. (c) Bu payların dağıtılmasından sonra kalan Fon'un net aktifi, ner biri bir Fon üyesüıin zilyedi bulunduğu hisse senetleri sayısı ile mütenasip olarak, bütün Fon üyeleri arasında tevzi edüir. (d) Bu paylar, bazı Fon üyelerine diğer Fon üyelerinin dövizi ile ödendiği takdirce, bu azalar, tevziat çerçevesinde tediye edilen meblâğ ile ilgili muamelelerin kambiyo ithamnamelerinde derpiş edilen usullere uygun olarak ifasını teninen, gerekli tedbirleri alacaklardır. Madde XV. Nihai hükümler K'sım Teşkilâtın toplantıları; işbu statü, Nazırlar Komitesinin kısmî bir anlaşmaya müsteniden aldığı bir karar ile kabul edi İL 1 'edilmez. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Hususi Temsilci ile bilımılabakat. i-pu statüye uygun olarak Fonun tenkil edilmesi irin muktazi reva şayanı temenni bilcümle tedabiri ittihaz edecek olan İd?ve Komitesini ilk toplantısını akdetmeye drm. edecektir. Kısım 2 Muamelelerin başladığının tebliği : Guvamör, Fon'un muamelelere başlamaya hazır olduğu tarihi Fon üyelerine tebliğ edecektir, Kısım 3 "iltihak : Ca) Fon üyesi olmayan bir Avrupa Konseyi âzası, Nazırlar Komitesine hitabeden bir beyanat ile Fon'a iltihak edebilir. Bu beyanat, ilti- 'i ak eden Hükümetin işbu statüyü kabul ettiğini ve bu Hükümetin, işbu " statünün IV üncü maddesine tevfikan, İdare Komitesi ile bilmutabakat tesbit edilen miktarda iştirak hisse senedini taahhüt eylediğini ihtiva etmelidir. (b) IX uncu madde 1. kısım (es fıkrasına tevfikan, Fon'a iltihak etmesi kabul edilmiş olan Avrupa Konseyi üyesi olmayan her Hükümet, igbu Statüyü kabul ettiğini, işbu Statünün IV üncü maddesine tevfikan İdare Komitesi ile bilmutabakat tesbit edilen miktarda İştirak hisse senedini taahhüt eylediğini, işbu Statüden doğan bütün vecibelerini ifa ede-! cek duruma gelmek için muktazi bilcümle tedabiri ittihaz eylediğini ve İJare Komitesi^ tarafından tesbit, csiilen bütün iltihak şartlarını yerine j getirdiğini tevsik eden bir vesikayı, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine ' tevdi etmek suretiyle Fon'a iltihak edebilir. (c) Avrupa Konseyi Genol Sekreteri, mütekaddim fıkraların tatbikatı cümlelinden olarak, her iltihak beyanının ve iltihak vesikasının alındığını, Guvarnö.'e ve Fonun azalarına tebliğ edecektir. Kısım 4 İşbu Statünün tefsiri : İşbu Statünün tefsirini tazammun eden İdare Meclisinin her kararı, bir üyenin talebi üzerine, İdare Komitesine götürülebilir. İdare Komitaslnin kararı vermesine intizar en, Fon, gerekli olduğu ölçüde, İdare Meclisinin kararına müsteniden harekete geçebilir. Kısım 5 Usulüne tevfikejı tasdik edilmiş suret; Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi Azalarına ve _Fona iltihak etmiş Awupa Konseyi üyesi olmayan, hükümetlere işbu 'Statünün usulüne tevfikan tasdik edilmiş bir suretini gönderecektir. Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna dair Sözleşmenin onaylanması hakkında Kanun Madde 2 Mültecilerin Hukuki Durumuna d.ıir Sözleşmenin 42 nci maddesinin bahşettiği imkâna uygun olarak, onaylama asanda aşağıdaki ihtiraz! kayıt kabul edilmiştir : «Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, mülteciye Türkiye'de. Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz.» Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2/9/1961 Deklarasyon A) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, mezkûr Sözleşmenin 1 İnci maddesinin (A) fıkrasında mevzuubahis 12 Mayıs 1828 ve 30 Haziran 1928 Anlaşmalarına Taraf değildir. Ayrıca, 30 Haziran 1928 Anlaşmanın şümulüne giren 150 kişi esasen 3527 sayılı Af Kanunu şümulüne girmekle, mezkûr Anlaşmanın memleketleriz bakımında derpiş ettiği husus ortadan kalkmıştır. Bu durum muvacehesinde, Cumhuriyet Hükümeti 28 Temmuz 1951 tarihli Sözleşmeyi yukarıdaki Anlaşmalardan müstakil olarak kabul etmektedir. B) İşbu Sözleşmenin tahmil ettiği vecibeler bakımından Ourcîmriyet Hükümeti, 1 inci maddenin (B) fıkrasındaki «1 Ocak 1951 don evvel cereyan eden hâdiseler» ibaresini, «1 Ocak den önce Avrupa'da cereyan eden hâdiseler» şeklinde anlamaktadır. C) Keza Sözleşmenin 1 inci maddesinin mülteci vas'm: kaydına mütedair (C) fıkrasındaki «Vatandaşı bulunduğu memleketin himayesinden kendi isteği ile tekrar istifade ederse, vej-a, vatandaşlığım kaybet Akten sonra kendi arzusu ile tekrar iktisap ederse» ibarelerini Cumhuriyet Hükümeti bu istifade ve iktisap keyfiyetinin sadece al.k~d ır:n talebine değil, aynı samanda bahis konusu Devletin muvafakatine bağlı bulunduğu şeklinde anlamaktadır. Mültecilerin Hukuki Durumuna dair Sözleşme BAŞLANGIÇ Birleşmiş 'Milletler antlaşması ve 10 Aralık dc G?nel Kuruî w kabul olunan insan Haklan Evrensel Beyannamesin"'!!, insan?ar.n ena hürriyetlerden ve insan haklarından, fark gözotmeksizln, faydalanmaları esasım teyit ettiğini nazan itibara alan, Birleşmiş Milletlerin, birçok defalar, mültecilere karşı darin alâkasını izhar ve mültecilerin ana hürriyetleri ile insan hakların mümkün okluğu kadar şümullü bir şekilde kullanmalarını temine gav^ıt ettiğini nazarı itibara alan, Mültecilerin hukuki durumuna dair evvelce imi;t'an..- n milletlerarası Anlaşmaların tekrar tetkik ve tedvini ile bu Anlaşma :rrn. tatbik 1 sahasını ve mülteciler için sağladığı himayeyi yeni bir An!"-»«.m vj» siyle genişletmenin arzuya şayan olduğunu nazan itibara alan, İltica hakkını tanımanın bâzı memleketler için son dorece ağır külfet tevlit edebileceğini ve milletlerarası şümul ve mahiyeti B^rle^miş Milletlerce kabul edilmiş bulunan meselelerin, bu takdirde, mi'letlerarası iş birliği olmaksızın memnımiyete şayan bir surette haucdilemiyeceğini nazarı itibara alan, Bütün devletlerin, mülteci meselesinin içttmoi ve insani mahiyetini kabul ederek, bu meselenin devletlerarasında bir gerginlik sebebi halini almasını önlemek İçin imkânlan nispetinde ellerinden geleni yapmaların; temenni eden, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin, mültecilerin himayesini temin eden milletlerarası sözleşmelerin tatbikatına nezaret eylemekle vazifeli olduğunu nazan itibara alan, ve bu meseleyi hal için alman tedbirlerin birbiri ile faydalı bir şekilde telifi hususunun devletler ile Yüksek Komiser arasındaki iş birliğine bağlı olduğunu kf bu! eden, Yüksek Âkıd Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kairacşlardır. BÖLÜM - I Genel hükümler Kanun No : 359 Kabul tarihi : 29/8/1961 Madde 1 Cenevre'de, 28 Tesamuz 1831 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki Durumuna dair Sözleşme ilişik deklarasyonla birlikte onaylanmıştır. «Mülteci» Madde 1. tabirinin tarifi A) İşbu Sözleşme bakımından «Mülteci» tâbiri aşağıda gdiiir.-uen şahıslara tatbik edilir :

8 Sahile- 50?8 (Resmî Gazete) 5 EYLÜL Mayıs 1926 ve 30 Haziran 1928 Anlaşmaları, veya 28 Ekim 1933 ve 10 Şubat 1938 Sözleşmeleri ve 14 Eylül 1939 Protokolü, yahut Milletlerarası Mülteci Teşkilâtı Anayasasına göre mülteci sayılan şahıs; Milletlerarası Mülteci Teşkilâtı tarafından faaliyeti esmamda alınmış mülteci sıfatını vermeme kararları, bu kısmın 2 nci fıkrasındaki şeraiti haiz olan kimselere mülteci sıfatının verilmesine mâni değildir; 2. 1 Ocak 1951 den evvel cereyan eden hâdiseler neticesinde ve ırkı, dinî, tabiiyeti, muayyen bir içtimai grupa mensubiyeti veya siyasi kanaatleri yüzünden takibata uğrıyacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı o'duğu memleket dışında bulunan ve işbu memleketin himavesinden istifade edemiyen veya mezkûr korkuya binaen istifade etmek istemiyen, yahut tâbiiyeti yoksa ve bahis konusu hâdiseler neticesinde evvelce mûtaden ikamet ettiği memleket dışında bulunuyorsa, oraya dönemiyen veya mezkûr korkuya binaen dönmek istemiyen şahıs; Birden fazla tâbiiyeti ohn bir şahıs hakkındaki «Vatandaşı olduğu memleket» tâbiri tâbiiyetini haiz olduğu memleketlerden her birini kasteder. Haklı bir korkuya müstenit muteber bir sebep olmaksızın, vatandaşı olduğu memleketlerden birinin himayesinden istifade etmiyen şahıs, vatandaşı olduğu memleketin himayesinden mahrum sayılmaz. B. (1) îşbu Sözleşme bakımından madde 1, kısım (A) daki «1 Ocak 1951 den evvel cereyan eden hâdiseler» ibaresinin, (a) veya «1 Ocak 1951 den evvel Avrupa'da cereyan eden hâdiseler» (b) «1 Ocak 1951 den evvel Avrupa'da veya başka bir yerde cereyan eden hâdiseler» Mânâsındı anlaşılacak ve her Âkıd Devlet bu Söz^eşmevi imzaladığı, tasdik ettiği veya iltihak eylediği sırada bu Sözleşmeye göre taahhüt ettiği vecibeler bakımından bu ibarenin şümulünü belirten bir beyanda bu'unacaktır. (2) fa) şıkkını kabul eden her Âkıd Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndereceği bir tebliğle (b) şıkkını kabul etmek suretiyle vecibelerini her zaman genişletebilir. C. Bu Sözleşme yukarıdaki (A) kısmındaki hükümlerin şumu'üne giren her şahıs hakkında aşağıdaki hallerde tatbikattan kalkacaktır : 1 Vatandaşı olduğu memleketin himayesinden kendi isteği ile tekrar istifade ederse veya 2 Vatandaşlığını kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar iktisap ederse, veya 3 Yeni bir vatandaşlık iktisap etmişse ve vatandaşlığını iktisap ettiği memleketin himayesinden istifade ediyorsa, veya 4 Kendi arzusu ile terk ettiği veya takip korkusu ile haricinde kaldığı memlekette kendi arzusu ile, tekrar yerleşmek üzere dönmüşse- 5 Mülteci tanınmasını intaç ettiren şartlar ortadan kalktığı için vatandaşı olduğu memleketin himayesinden istifade etmekten imtinaa artık devam edemezse; Şu kidir ki işbu fıkra vatandaşı olduğu memleketin himaves'nrlcn istifadeyi reddetmek için evvelce vâki takiplere müstenit haklı sebepler ileri sürebilen (A) kısmının 1 inci fıkrasının derpiş ettiği bir mülteciye tatbik o'unmıyacaktır; 6 Tâbiiyetsiz olup da, mülteci tanınmasını intaç ettiren şartlar ortadan kalktığı için, mûtat ikametgâhının bulunduğu memlekete dönmek durumunda olan bir şahıs bahis konusu olduğunda; Şu kadar ki işbu fıkîa, mûtat ikametgâhmm bulunduğu memlekete dönmeyi reddetmek için evvelce mâruz kaldığı takiplere müstenit haklı sebepler ileri sürebilen (A) kısmının 1 inci fıkrasının derpiş ettiği bir mülteciye tatbik olunmıyacaktır. D. Bu Sözleşme, Birleşnv'ş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri haricinde, diğer bir Birleşmiş Milletler organı veya teşekkülünden halen himaye veya yardım gören kimselere tatbik olunmaz. Bövle bir himaye veya vardım, her hangi bir sebeple bu gibi kimselerin durumu Birleşmiş Milletler Gene] Kurulunun bu hususla ilgili kararları gereğince nihai surette halledilmeksizin sona ermiş ise, bu şahıslar Sözleşme rejiminden bihakkın istifade ederler. E. Bu Sözleşme, ikamet ettiği memleketin yetkili makamlarınca o memleket vatandaşlığını haiz olanlara mahsus hak ve vecibeleri haiz addedilen bir şahsa tatbik olunmaz. F. Bu Sözleşme hükümleri : a) Bunlara mütedair milletlerarası vesikalarda tarif.edildiği mânada barışa karşı bir suz, bir harb suçu veya insanlığa karşı bir suç işlediği; b) Mülteci sıfatiyle kabul edildiği memlekete ilticadan evvel iltica memleketi dışında ağır bir genel suç işlediği; c) Birleşmiş Milletlerin gaye ve prensiplerine aykırı fiillerden suçlu olduğu hususunda; Ciddî kanaat mevcut olan bir şahıs hakkında tatbik edilmez. Madde 2. Genel vecibeler Her mültecinin, bulunduğu memlekete karşı, hassaten kanunlara, tüzüklere ve âmme düzenini korumak için alınan tedbirlere uymak vecibesini ihtiva eden görevleri vardır. Madde S. Ayır det meme Âkıd Devletler bu Sözleşme hükümlerini mültecilere, ırk din, veya menşe memleketi bakımından ayırdetmeden tatbik ederler. Madde 4. Din Âkıd Devletler, ülkelerindeki mültecilere, ibadet ve çocuklarının dinî eğitim hürriyeti bakımından, en az vatandaşlara tatbik edilen muamele kadar müsait muamele tatbik ederler. Bu Sözleşme Madde 5. dışında bahşolunan haklar Bû Sözleşmenin hiçbir hükmü, bir Âkıd Devlet tarafından mültecilere bu Sözleşme dışında bahşolunan diğer hakları ve menfaatleri ihlâl etmez. Madde 6. «Aynı şartlarla» tâbiri Bu Sözleşme bakımından, «Aynı şartlarla» tâbiri, ilgili kimseninbir mülteci olmadığı takdirde muayyen bir hakkı kullanmak için yerine getirmesi gereken bütün şartların (Geçici yahut daimi ikamet müddetine ve şartlama ait olanlar dâhil) mahiyetleri itibariyle bir mülteci tarafından verine getirilemiyecek olanlar müstesna, kendisi tarafından yerine getirilmesini tazammun eder. Mütekabiliyet Madde 7. şartından muafiyet 1. Bu Sözleşmede derpiş olunan daha müsait hükümler saklı kalmak üzere, her Âk-d Devlet, mültecilere genel olarak yabancşlara tanıdığı rejim! bahşeder. 2. Bütün mülteciler. Âkıd Devletlerin ülkesinde üç sene İkametten sonra, kanuni mütekabiliyet şartından muaf olurlar. 3 Her Âkıd Devlet, bu Sfizloşme kendisi hakkında yiirürlfiğe girdiği tarihte mültecilerin, mütekabilivet şartı olmadan, istifade edebilecekleri haklan ve menfaatleri kendilerine tanımaya devam eder. 4.Âkıd Devletler, mütekabiliyet şartınm bu'unmaması halinde, mültecilere 2 nci ve 3 ncü fıkralara göre ismfade edebilecekleri haklardan ve menfaatlerden başka hak ve menfaatler bahşetmek imkânlarını ve 2 nci ve 3 üncü fıkralarda mezkûr şartları haiz olrmvan mültecileri mütekabil muamele muafiyetinden istifade ettirmek İmkânını müsait surette nazarı itibara alırlar. 5. Yukardaki 2 nci ve 3 üncü fıkralar hükümleri gerek bu Sözlcşmen'n 13, 18, 19, 21 ve 22 nci maddelerinde mezkûr haklara ve menfaatlere, gerekse bu Sözleşmede derpiş olunmıyan haklara ve menfaatlere tatbik edilir. Madde - 8. İstisnai tedbirlerden muafiyet Yabancı bir Devlet vatandaşlarının şahıslan, malları veva menfaatleri aleyhinde ittihaz olunabilecek istisnai tedbirler bakımından Âkıd Devletler, bu gihi tedbirleri, mezkûr devletin resmen vatandaşı olan bir mülteciye sırf bu vatandaşlığına müsteniden tatbik etmezler. Bu maddede ifade olunan genel prensibi mevzuatlarına göre tatbik edemiyen Âkıd Devletler bu gibi mültecilere münasip hallerde muafiyet bahşederler.

9 5 EYLÜL 1961 (Resmî Gazete) 1 Sahife: 5029 Madde. Geçici tedbirler İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü bir Âkıd Devletin harb zamanında veya diğer vahim ve müstesna hallerde, millî güvenliği için elzem saydığı tedbirleri muayyen bir kimse hakkında, bu kimsenin hakikatte bir mülteci olduğu ve mezkûr tedbirlerin kendisi hakkında millî güvenliği icabı muhafazası gerektiği tesbit edilinceye kadar, geçici olarak ittihaz eylemesine mâni değildir. Madde 10. İkametin devamı 1. Bir mülteci İkinci Dünya Harbi sırasında sürgün edilerek Âkıd Devletlerden birinin ülkesine götürülmüş olup burada ikamet etmekte ise, bu mecburi ikamet müddeti bu ülkede kanuni ikamet sayılacaktır. 2. Bir mülteci İkinci Dünya Harbi sırasında bir Âkıd Devletin ülkesinden sürgün edilip bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden evvel daimi ikamet kastı ile oraya dönmüş ise, sürgünden önceki ve sonraki devre, aralıksız ikamet zaruri olan hallerde, bir tek aralıksız ikamet sayılacaktır. Madde 11. Mülteci gemi adamları Her Âkıd Devlet, bayrağını taşıyan bir geminin mürettebatı arasında muntazam şekilde hizmete alınmış mülteciler varsa, bunların ülkesinde yerleşmesine müsaade eylemek imkânlarını ve bilhassa diğer bir memlekette yerleşmelerini kolaylaştırmak üzere kendilerine seyahat belgeleri vermeyi yahut muvakkaten ülkesine kabul eylemeyi müsait surette inceler. BÖLÜM - II Hukuki durum Madde 12. Şahsi statü 1. Her mültecinin şahsi statüsü ikametgâhı memleketinin kanununa, ikametgâhı yoksa bulunduğu memleketin kanununa tabidir. 2. Mülteci tarafından evvelce iktisap edilen ve şahsi statüye dair olan haklara, bilhassa evliliğe bağlı haklara, her Âkıd Devlet tarafından gerekirse bu devletin mevzuatının gösterdiği şartları yerine getirmek kaydiyle riayet olunur. Ancak bahis konusu hakkın, şahıs mülteci olmasaydı o devletin mevzuatı tarafından tanınacak haklar arasında bulunması lâzımdır. Madde 13. Menkul ve gayrimenkul mülkiyet Âkıd Devletler, menkul ve gayrimenkul iktisabı ve buna müteferri diğer haklar, menkul ve gayrimenkul mülkiyete ait kira ve diğer mukaveleler bakımından her mülteciye mümkün olduğu kadar müsait ve her halde aynı şartlar içinde genel olarak yabancılara bahşolunandan daha az müsait olmıyan bir muamele tatbik ederler. Madde 14. Fikri ve sınai mülkiyet Sınai mülkiyetin ve bilhassa ihtiralar, desenler, modeller, alâmeti farika, ticari unvanın himayesi konusunda ve edebi, artistik, ilmî mülkiyetin himayesi konusunda, her mülteci, mûtat ikametgâhının bulunduğu memlekette işbu memleketin vatandaşlarına bahşolunan himayeden istifade eder. Mülteci, diğer Âkıd Devletlerden her hangi birinin ülkesinde, bu ülkede mûtat ikametgâhının bulunduğu memleketin vatandaşlar ma bahşolunan himayeden istifade eder. Madde 15. Dernek haklan Âkıd Devletler, muntazam surette ülkelerinde ikamet eden mülteçilere, siyasi ve kazanç maksadı taşımıyan dernekler ile meslek sendikaları bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir memleketin vatandaşlarına bahşolunan en müsait muameleyi tatbik ederler. Madde 16. Mahkemede taraf olarak bulunma hakkı 1. Her mültecinin Âkıd Devletlerin ülkesinde mahkemelere serbestçe ve kolayca müracaata hakkı vardır. 2. Her mülteci, mûtat ikametgâhının bulunduğu Âkıd Devlette, adlî yardım ve teminat akçesinden muafiyet dâhil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi muamele görür. 3. Mûtat ikametgâhının bulunduğu memleketten gayrı Âkıd Devletlerde ve 2 nci fıkrada mezkûr konular hakkında, her mülteci mûtat ikametgâhının bulunduğu memleket vatandaşlarına edilen muamelenin aynından istifade eder. BÖLÜM - m Kazançlı işler Madde 17. Ücretli meslekler 1. Âkıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette ikamet eden her mülteciye, ücretli bir meslekte çalışmak hakkı bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir memleketin vatandaşına bahşedilen en müsait muameleyi bahşederler. 2. Her halde, millî çalışmayı himaye için yabancılara veya yabancılar istihdamı konusunda vaz'edilen tahdit tedbirleri, bu Sözleşmenin ilgili Âkıd Devlet hakkında yürürlüğe girdiği tarihte bunlardan muaf tutulan veya aşağıdaki şartlardan birini haiz olan mültecilere tatbik edilmez : a) Memlekette üç sene ikamet etmiş olmak; b) Bcametgâh memleketi vatandaşı olan bir kimse ile evli bulunmak, eşini terk etmiş olan bir mülteci bu hükümden istifadeyi iddia edemez; c) ikametgâh memleketi vatandaşı olan bir veya birkaç çocuğu 'olmak. 3. Âkıd Devletler ücretli mesleklerde çalışmak bakımından bütün mültecilerin ve bilhassa ülkelerine bir işçi bulma programına yahut göçmen getirme plânına göre girmiş olan mültecilerin haklarını vatandaşları hakları ile bir arada tutmaya matuf tedbirler ittihazını müsait surette düşünürler. Madde 18. ücretsiz meslekler Âkıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette bulunan mültecilere ziraat, sanayi, küçük sanatlar ve ticaret sahalarında ücretsiz bir meslek sahibi olmak ve ticaret ve sanayi şirketleri kurmak hususlarında mümkün olduğu kadar müsait ve her halde aynı şartlarla genel olarak yabancılara bahşedilenden daha az müsait olmıyan muameleyi bahşederler. Madde 19. Serbest meslekler 1. Her Âkıd Devlet, ülkesinde muntazam surette ikamet eden ve bu Devletin yetkili makamlarınca tanınan diplomalara sahip olup serbest bir meslek icrasını arzu eden mültecilere mümkün olduğu kadar müsait ve her halde aynı şartlar içinden genel olarak yabancılara bahşedilenden daha az müsait olmıyan şekilde muamele bahşeder. 2. Âkıd Devletler, bu gibi mültecilerin, anavatandan gayrı, milletlerarası münasebetlerini deruhde eyledikleri ülkelere yerleşmelerini temin için, kanunları ve anayasalarına göre iktidarları dahilindeki her şeyi yaparlar. BÖLÜM - rv Sosyal durum Madde 20. Vesika usulü Bütün ahalinin tabi olduğu ve nadir bulunan maddelerin genel dağıtımım düzenliyen bir vesika usulü mevcut olan hallerde mültecilere vatandaşlar gibi muamele edilecektir.

10 Sahifc: 5030 (Resmî Gazete)" 5 EYLÜL 1961 Madde 21. Mesken 1. Âkıd Devletler, mesken bakımından, bu mesele kanun ve ni- j zamlar veya âmme makamlarının kontroluna tabi olduğu nispette, ül- j kelerinde muntazam surette ikamet eden mültecilere mümkün olduğu 1 kadar müsait bir muamele bahşederler; bu muamele her halde aynı i şartlar içinde genel olarak yabancılara bahşedilenden daha az müsait I olmaz. Madde 22. Maarif 1. Âkıd Devletler mültecilere ilk tahsil konusunda vatandaşlara tanınan aynı muameleyi yaparlar. 2. Âkıd Devletler mültecilere ilk tahsilden gayrı tahsil sınıfları konusunda ve bilhassa tahsilden istifade; yabancı memleketlerde verilmiş tahsil belgeleri, üniversite diplomaları ve belgelerinin tanınması; hare ve resimlerden muafiyet ve tahsil bursları konularında mümkün olduğu kadar müsait ve her halde aynı şartlar içinde genel olarak yabancılara bahşedilenden daha az müsait olmıyan şekilde muamele ederler. Madde 23. Sosyal yardım Âkıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette ikamet eden mültecilere sosyal yardım ve iane konularında vatandaşlara yapılan muamenin aynını yaparlar. Madde 24. Çalışma mevzuatı ve sosyal sigorta 1. Âkıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette ikamet eden mültecilere aşağıdaki konularda vatandaşlara yapılan muamelenin aynını bahşedeceklerdir : a) Mevzuatla düzenlendiği veya idari makamların yetkisine tabi * t oldukları nispette, istihkaka dâhil olmak şartiyle, aile yardımları da dâhil, İşçi istihkakları, çalışma müddeti, munzam çalışma saatleri, ücretli tatil, evde çalışmaya ait tahditler, çalışmaya başlama yaşı, çıraklık ve meslekî yetiştirme, kadınların ve gençlerin çalışması, kolektif iş mukaveleleri ile bahşolunan menfaatler, b) Aşağıdaki tahditler ile sosyal sigorta (îş kazalarına, meslek [ hastalıklarına, analığa, hastalığa, sakatlığa, yaşlılığa ve ölüme, işsizliğe,! aile mükellefiyetlerine) ve millî mevzuata göre bir sosyal sigorta siste- t minç dâhil diğer her hangi bir tehlikeye ait kanuni hükümler :. i) Müktesep hakların ve iktisap edilmek üzere olan hakların mu- I hafazası için hususi anlaşmalar; li) ikametgâh memleketinin millî mevzuatının emrettiği ve tama- I men Devlet fon 1 arından karşılanan ödenek veya ödenek p'arçaları ile nor- I mal bir emeklilik ödeneği için lüzumlu aidat şartlarını haiz olmıyan kim- ş selere yapılan yardımlar hakkında hususi anlaşmalar.! 2. Bir mültecinin bir iş kazası veya bir meslek hastalığı netice- i sinde ölümüne ait tazminat haklarına, hak sahibinin Âkıd Devlet ülkesi dışında ikamet etmesi yüzünden halel gelmez. 3. Âkıd Devletler, sosyal sigorta konusunda müktesep haklara veya iktisap edilmek üzere olan haklara dair akdettikleri veya akdedecekleri anlaşmalardan mültecileri de istifade ettireceklerdir; şu şartla ki, mülteciler mezkûr anlaşmaları imzalıyan devletlerin vatandaşlarmdan : aranan şartları haiz olsunlar. \ 4. Âkıd Devletler, Âkıd olmıyan Devletler ile aralarında yürürlükte ' bulunan veya bulunacak olan bunlara benzer anlaşmalardan mültecileri, mümkün olduğu nispette, istifade ettirmek imkânlarını müsait surette tetkik edeceklerdir. BÖLÜM : V. İdari tedbirler Madde İdari yardım 1. Bir mültecinin bir hakkını kullanması, kendilerine müracaat - edecek durumda olmadığı yabancı makamların usulen yardımını gerektirmekte ise ülkesinde ikamet ettiği Âkıd Devletler bu yardımın kendi ^ j I t ^ makamlarınca veya milletlerarası bir makam tarafından yapılmasını temin ederler. 2. Birinci fıkrada mezkûr makam veya makamlar, bir yabancıya kendi millî makamları tarafından veya vasıtası ile usulen verilebilecek belgeleri veya tasdiknameleri mültecilere kontrolleri altında verirler veya verdirirler. 3. Bu suretle verilen belgeler veya tasdiknameler, aksi sabit oluncaya kadar, yabancılara kendi millî makamları tarafından veya vasıtası İle verilen resmî belgelerin yerine geçerler, ve muteber sayılırlar. 4. Muhtaçlar lehinde tanınabilecek istisnalar mahfuz kalmak şartı ile bu maddede mezkûr hizmetler mukabilinde ücret alınabilir; bununla beraber işbu ücretler mutedil bir nispette ve müşahit hizmetler için vatandaşlardan alınan harçlara mütenasip olurlar. 5. Bu madde hükümleri hiç bir suretle 27 ve 28 inci maddeleri ihlâl etmez. Madde 26. Seyrisefer serbestliği Her Âkıd Devlet ülkesinde muntazam surette ikamet eden mültecilere, aynı şartlarla umumiyetle yabancılara tatbik olunan mevzuattaki istisnalar mahfuz olmak şartı ile, ikamet mahallerini seçmek ve serbestçe seyrüsefer etmek hakkı tanırlar. Madde 27. Hüviyet belgeleri Âkıd Devletler ülkelerinde bulunan ve muteber bir seyahat belgesine sahip olmıyan her mülteciye hüviyet belgeleri verirler. Madde 28. Seyahat belgeleri 1. Âkıd Devletler ülkelerinde muntaam surette ikamet eden mültecilere, millî emniyet veya âmme nizamına ait ciddi sebepler mâni olmadıkça, bu ülke haricine seyahatlerini temin edecek seyahat belgeleri verirler. Mekûr belgeler bu Sözleşme ekindeki hükümler tatbik edilir. Âkıd Devletler bu nevi belgeyi ülkelerinde bulunan diğer her hangi bir mülteciye verebilirler; ülkelerinde bulunup muntazam surette ikamet ettikleri memleketten bir seyahat belgesi almak imkânından mahrum olan mültecilerin vaziyetini bilhassa müsait surette tetkik ederler. 2. Evvelce münakit milletlerarası anlaşmalara taraf olan Devletler tarafından verilmiş seyahat belgeleri Âkıd Devletlerce tanınır. Ve mültecilere işbu madde mucibince verilmiş gibi muamele edilir. Madde 29. Mali mükellefiyetler 1. Âkıd Devletler mültecilere, her ne isimle olursa olsun, benzer vaziyetlerde vatandaşlarına tahmil ettiklerinden veya edebileceklerinden başka veya daha yüksek resim, hare, vergiye tabi tutmazlar. 2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, hüviyet belgeleri dâhil yabancılara verilecek idari belgeler hakkındaki harçlara ait kanun ve tüzük hükümlerinin mültecilere tatbikına mâni değildir. Madde 30. Emvalin transferi 1. Her Âkıd Devlet, mültecilerin, ülkesine ithal ettikleri emvali, yerleşmek üzere kabul edilecekleri diğer bir memleketin ülkesine, kendi kanun ve nizamlarına göre nakletmelerine müsaade eder. 2. Her Âkıd Devlet, yerleşmek üzere kabul olundukları diğer bir memlekette yerleşmelerine lüzumlu her hangi diğer emvali götürmek için müsaade istiyen mültecilerin müracaatlerini müsait surette tetkik eder. Madde 31. İltica memleketinde usulsüz durumda bulunan mülteciler 1. Âkıd Devletler, hayatları veya hürriyetleri birinci maddede gösterilen şekilde tehdit altında bulunmuş olan memleketten doğruca gelerek müsaadesiz ülkelerine giren veya ülkelerinde bulunan mültecilere usulsüz girişlerinden veya bulunuşlarından dolayı ceza vermezler; bunla- ran vakit geçirmeden resmî makamlara müracaatle usulsüz girişlerini veya bulunuşlarım mucip makbul sebepleri anlatmaları şarttır.

11 5 EYLÜL 1961 (Resmî Gazete)! Sahife: Akıd Devletler, bu mültecilerin hareketlerini lüzumlu olanlardan başka tahdit etmiyeceklerdir. Bu tahditler ancak işbu mültecilerin iltica memleketindeki durumları düzenleninceye veya bunlar diğer bir memlekete kabullerini temin edinceye kadar tatbik olunacaktır. Akıd Devletler, bu mültecilerin diğer bir memlekete kabullerini temin etmeleri için mâkul bir müddet ve lüzumlu bütün kolaylıkları bahşederler. Madde 32. Sınır dışı etme 1. Âkıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette bulunan bir mülteciyi ancak millî emniyet veya âmme mamı sebepleri ile smır dışı ederler. 2. Bu mültecinin smır dışı edilmesi, kanunla derpiş olunan usule tevfikan verilmiş bir karara istinat eder. Âcil millî emniyet mülâhazaları mâni değilse, mültecinin, suçsuzluğunu ispat eylemesine salahiyetli bir makam yahut salahiyetli makam tarafından hususi surette seçilmiş bir veya birkaç kimse nezdinde itiraz etmesine ve bu maksatla temsil olunmasına müsaade edilir. 3. Âkıd Devletler bu gibi bir mülteciye, diğer bir memlekete muntazam surette kabulünü temin edebilmesi için mâkul bir müddet verirler. Âkıd Devletler, bu müddet sırasında, münasip sayacakları dahili mahiyette her hangi bir tedbiri alabilirler. Madde 33. Sınır dışı veya iade etme yasağı Hiçbir Âkıd Devlet bir mülteciyi, ırkı, dni, vaiandaşl'ğı, muayyen bir içtimai zümreye mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolay siyle hayat veya hürriyetinin tehdit edileceği ülkelerin hudutlarından her ne I şekilde olursa olsun sınır dışı veya iade edemez. 2. Bununla beraber, bulunduğu memleketin err.niye'. n lel.iat'i; sayılması hususunda ciddi sebepler mevcut olan, veyabı:^> vahun bir cürümden dolayı katileşmiş bir hükümle mahkûm olö-ığn ıçm nı.zkû? memleket topluluğu için bir tehlike teşkil eden bir mülteci işbu hükümden istifadeyi talep edemez. Madde 34. Vatandaşlığa alma 1. Âkıd Devletler, Bırî^ş.jiiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, veya onu istihdaf edecek diğer her hangi bir Birleşmiş Milletler teşekkülü ile vazifesini ifa sırasında işbirliği yapmayı ve hususiyle işbu Sözleşme hükümlerinin tatblkında nezaret vazifesini kolaylaştırmayı taahhüt ederler. 2. M-d Devletler, Yüksek Komiserliğin veya onu istihdaf edecek her hang! bir Birleşmiş Milletler Teşekkülünün Birleşmiş Milletlerin salahiyetli uzuvlarına rapor vermesini teminen, aşağıdaki hususlar hakkında talep olunacak malûmatı ve istatistikleri münasip bir şekilde vermeyi taahhüt ederler : a) Mültecilerin hukuki durumu, b) Bü Sözleşmenin tatbiki, c) Mültecilere mütaallik mevcut veya yürürlüğe girecek kanun, tüzük ve kararnameler. Madde 36. MilU kanun ve tüzükler hakkında malûmat Âkıd Devletler, işbu Sözleşmenin tatbikini temin maksadiyle yaymayabilecekleri kamu» vettiaüirleri Birleşmiş Milletler Umumi Kâtibine toâirirjüe^ " \ Madde 37. I i Bundan evvelki sözleşmelerle münasebetler \ 28 inci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine halel gelmemek şartiyle, işbu Sözleşme, Âkıdlar arasında, 5 Temmuz 1922, 31 Mayıs 1924, 12 Ma- I yıs 1926, 30 Haziran 1938 ve 30 Temmuz 1935 tarihli Anlaşmalar ile 28 Ekim 1933, 10 Şubat 1938 tarihli Sözleşmelerin, 14 Eylül 1939 tarihli Protokolün ve 15 Ekim 1946 tarihli Anlaşmanın yerine kaim olmuştur. \ BÖLÜM VII. Nihai hükümler Madde 38. Uyuşmazlıkların halli Bu Sözleşmenin Tarafları arasında Sözleşmenin tefsiri veya tatbiki hakkında zuhur edip diğer yollardan halledilmemiş olan uyuşmazlıklar, uyuşmazlık taraflarından birinin talebi üzerine Milletlerarası Adalet Divanına tevdi edüir. Madde 89. tmza, tasdik ve iltihak 1. Bu Sözleşme Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzaya açık : ıtulur ve bu tar.hten sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi olunur. Bir'eşı.nş u!illetler Avrupa Ofisinde 28 Temmuzdan 31 Ağustos tar'h'ne kndaı ve bilâhare Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Merkezinde 17 Eylül 1951 den 31 Aralık 1952 ye kadar tekrar imzaya açık bulundurulur. 2. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye bütün Devletler ile mülteciler ve vatansızların hukuki durumu hakkındaki diplomatik konferansa davet edilen üye olmıyan diğer her hangi bir devletin veya Genel Kurul tarafından imzalamaya davet olunan her devletin imzasına açık tutulur. Sözleşme tasdik olunur ve tasdiknameler Birleşmiş Milletler i Genel Sekreterine.evdi olunur. 3. işbu maddenin 2 nci fıkrasında işaret edilen devletler 28 Temmuz 19i l tar'hınden itibaren Sözleşmeye iltihak edebilirler, iltihak, iltihak vas : : asının Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi suretiyle vukubuiu. Âkıd Devletler, mültecileri imtisıl eyleme'" ve vatandaşlığa almayı her türlü imkân nispetinde kolaylaştırırla-. Vatandaşlığa alma muamelelerini çabuklaştırmaya ve bu muamele nin macraf ve resimlerini her türlü imkân nispetinde azaltmaya bilhassa gayret ederler. Madde 40. Sözleşmenin tatbik olunacağı ülkeye dair hüküm 1. Her hangi bir devlet imza, tasdik veya iltihak sırasında işbu BÖLÜM VI. Tatbikata mütaallik geçici h iilcü-mler Sözleşmenin milletlerarası sahada temsil ettiği ülkelerin hepsine veya bir j veya birkaçına şâmil olacağını beyan edebilir. Böyle bir beyan Sözleşmenin mezkûr devlet hakkında yürürlüğe girdiği tarihte muteber olur. 2. Bu tarihten sonra her zaman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Madde yapılacak bir tebligat İle bu teşmil yapılabilir ve tebligatın Birleş Millî makamların Birleşmiş Milletlerle işbirliği miş Milletler Genel Sekreterine tevdii gününü takip eden doksanıncı i günden itibaren veya Sözleşmenin mezkûr devlet hakkında yürürlüğe girdiği tarih daha sonra ise, bu tarihte yürürlüğe girer. 3. Bu Sözleşmenin imza, tasdik veya iltihak tarihinde tatbik edilmiyeceği ülkeler bakımından, ilgili her devlet, icap ediyorsa, bu ülkeler hükümetlerinin, Anayasa hükümleri gereğince lüzumlu olan muvafakatlerini almak kaydiyle, Sözleşmenin mezkûr ülkelere tatbikma müncer olacak her türlü tedbiri mümkün olduğu kadar süratle almak İmkânını tetkik eder. Madde 41. Federal devlet hükmü hakkında aşağıdaki hü Birleşik olmıyan veya federal bir devlet kümler tatbik edilir : a) Bu Sözleşme maddelerinden tatbiki federal teşriî makamın teşriî yetkisine ait olanlar hakkında federal hükümetin vecibeleri bu bakım* dan federal devlet olmıyan tarafların vecibelerinin aynı olacaktır. b) Bu Sözleşme maddelerinden tatbiki, birliği teşkil eden ve federasyonun anayasasına göre teşriî tedbirler ittihazına mecbur olmıyan Devlet, eyalet veya kantonların her birinin teşriî yetkisine ait olanları, federal hükümet, Devletler, eyaletler veya kantonların yetkili makat*!** rina em kısa zamanda, t müspet mütalâaaiyle bildirim

12 Salıife: 5032 (Resmî Gamete) 1 5 EYLÜL 1981 c) Bu Sözleşmeye Taraf federal bir Devlet, kendisine her hangi bir Âkıd Devletin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri vasıtasiyle tevdi olunacak" talebi üzerine, Sözleşmenin her hangi bir hüküm hakkında federasyonda ve bunu teşkil eden birliklerde câri mevzuat ve tatbikata dair mezkûr hükmün teşriî veya diğer şekilde ne derecede tatbik edildiğini gösteren bir izahname sunar. Madde 42. İhtirazı kayıtlar" 1. Her Devlet, imza, tasdik veya iltihak esnasında Sözleşmenin 1, 3, 4, 16 (1), 33, (Dâhil) maddeleri haricindeki maddeler hakkmda ihtirazi kayıtlar beyan edebilir. 2. Bu maddenin 1 inci fıkrası mucibince ihtirazi bir kayıt beyan eden her Âkıd Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndereceği bir tebliğ ile bunu her zaman geri alabilir. Madde 43. Yürürlüğe girme 1. Bu Sözleşme altıncı tasdik veya iltihak vesikasının tevdii tarihini takip eden doksanıncı gün yürürlüğe girer. 2. Sözleşme altıncı tasdik veya iltihak vesikasının tevdiinden son- * ra tasdik veya iltihak eden Devletlerden her biri hakkında, bu Devletin tasdik veya iltihak vesikasını tevdii tarihini takip eden doksanıncı gün yürürlüğe girer., Madde 44. Fesih 1. Her Âkıd Devlet Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndereceği bir tebligat ile Sözleşmeyi her zaman feshedebilir. 2. Fesih, ilgili Devlet hakkmda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından tebligatın alınması tarihinden bir sene sonra hüküm ifade eder mcı madde mucibince bir beyan veya tebliğde bulunan her Devlet, Sözleşmenin tebliğde bildirilen ülkelere artık tatbik edilemiyeceğini bilâhara Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tebliğ edebilir. Sözleşmenin mevzuubahis ülkeye tatbiki işbu tebliğin Genel Sekreter tarafından alınması tarihinden bir sene sonra hitam bulur. Madde 45. Tadil 1. Her Âkıd Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndereceği tebliğ yoliyle bu Sözleşmenin tadilini her zaman talep edebilir. 2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu icâbı halinde, bu talep hakkında alınacak tedbirleri tavsiye eder. Madde 46. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin tebliğleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler üyesi bütün Devletlere ve 39 uncu maddede derpiş edilen üye olmıyan devletlere aşağıdaki hususları tebliğ eder : a) Birinci maddenin B kısmında derpiş edilen beyan ve tebliğler; b) 39 uncu maddede derpiş edilen imza, tasdik veya iltihaklar; c) 40 mcı maddede derpiş edilen beyan ve tebliğler; d) 42 nci maddede derpiş edilen beyan olunmuş veya geri alınmış ihtirazî kayıtlar; e) 43 üncü maddeyi tatbikan, bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih; f) 44 üncü maddede derpiş edilen fesih ve tebliğler; g) 45 inci maddede derpiş edilen tadil talepleri. Yukarıdaki hususları tasdikan, aşağıda İmzaları bulunanlar, usulüne tevfikan yetkili olarak, işbu Söz eşmeyi Hükümetleri adına imzalamışlardır. 1 Cenevre'de, 28 Temmuz 1951 tarihinde, Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteber olmak suretiyle bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bu nüsha Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Arşivine tevdi olunur Ve tasdikli suretleri bütün Birleşmiş MilletleV üyesi Devletlerle 39 uncu maddette tierpiş editea âsa olmıyan Devletlere varilir. E K Paragraf 1 1. Bu Sözleşmenin 28 inci maddesinde derpiş edilen seyahat vesikası ilişikteki numuneye uygun olur. 2. Bu vesika en az iki dilde tanzim olunur, ikisinden biri İngilizce veya Fransızca olur. Paragraf 8 Vesikayı veren memleketin mevzuatı mahfuz kalmak şartiyle, çocuklar anne ve babadan birinin veya istisnai hallerde diğer bir reşit mültecinin seyahat vesikasına kaydolunabilirler. Paragraf 8 Vesikanın verilmesi için alınacak harçlar, millî paraportlara tatbik olunan en düşük harçları tecavüz etmez. Paragraf 4 Hususi veya istisnai vakalar mahfuz olmak Üzere, vesika mümkün olduğu kadar çok sayıda memleket için verilir. Paragraf 5 Vesikanın yürürlük süresi, ita eden makamın ihtiyarına göre bir veya iki yıl olur. Paragraf 1. Vesika hâmili kanuni ikametgâhını diğer bir ülkeye nakletmediği müddetçe ve vesikayı veren makamın ülkesinde muntazam surette ikamet etmekte ise vesikanın yenilenmesi veya süresinin uzatılması ita eden makama aittir. Yeni bir vesika verilmesi, aynı şartlar ile eski vesikayı ita eden makama aittir. 2. Bu husus için kendilerine hususi yetki verilen diplomatik temsilciler veya konsolosluk makamları, hükümetleri tarafından verilmiş olan seyahat vesikalarının süresini altı ayı geçmiyen bir süre için uzatmaya yetkilidirler. 3. Âkıd Devletler kanuni ikametgâhlarını artık kendi ülkelerinde bulunmayan ve fakat kanuni ikametgâhlarının bulunduğu memleketten bir seyahat vesikası alamıyan mültecilerin seyahat vesikalarının yenilenmesi veya sürelerinin uzatılması imkânlarım hayırhane şekilde mütalâa ederler. Paragraf 7 Âkıd Devletler işbu Sözleşmenin 28 inci maddesi hükümleri mucibince verilen vesikaları muteber addederler. Paragraf 8 Mültecilerin gitmek istediği memleketin yetkili makamları, kendisini memlekete kabul edeceklerse ve bir vizeye lüzum varsa hâmili olduğu vesikaya vize vazederler. Paragraf 9 1. Âkıd Devletler, nihai olarak gidecekleri ülkenin vizesini almış olan mültecilere transit vizeleri vermeyi taahhüt ederler. 2. Her hangi bir yabancıya vize verilmemesini haklı gösterebilecek sebeplerle işbu vizenin verilmesi reddedilebilir. Paragraf 10 Çıkış - giriş veya transit vizelerine mütaallik harçlar yabancı pasaport vizelerine tatbik olunan asgari tarifeyi tecavüz etmez. Paragraf 11 Bir mültecinin kanuni ikametgâhını değiştirip diğer bir Âkıd Dev letin ülkesinde yerleşmesi halinde, 28 inci maddenin hüküm ve şartlarım göre yeni bir vesika verilmesi artık işbu ülkenin yetkili makamına, ai olur, ve mültecinin bu makama müracaata hakkı bulunur. Paragraf Yeni bir vesika veren makam eski İS vesikayı geri almaya ve eğe eski vesikada iadesi tasrih ediliyorsa Us şcle «sşrîlekete iadey* mm hurdur»

13 5 EYLÜL 1961 (Resmî Gaaötte) SahSfe: 5CB3 Aksi takdirde yeni vesikayı veren makam eskisini geri alır ve iptal eder. Paragraf İS 1. Âkıd Devletlerden her biri kendisi tarafından Sözleşmenin 28 inci maddesine göre verilen bir seyahat vesikası hâmilinin, bu vesikanın yürürlük süresi içinde her zaman ülkesine tekrar gelmesine müsaade eylemeyi taahhüt eder. 2. Yukardaki fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bir Âkıd Devlet, vesika hâmilinin, memleketten çıkanlara veya girenlere tahmil edilen muamelelere tabi olmasını talep edebilir. 3. İstisnai hallerde veya mülteciye muayyen süreli ikamet müsaadesi verilmişse Âkıd Devletlerin adı geçen vesikayı verirken mültecimin avdet edebileceği müddeti, üç aydan az olmamak üzere, tahdit eylemek hakkı mahfuzdur. Paragraf H Yalnız 13 üncü paragraf hükümleri mahfuz olmak üzere işbu ek hükümleri Âkıd Devletlerin ülkelerinde giriş, transit, geçici ikamet, yerleşme ve çıkış hallerine tatbik edilen kanun ve tüzükleri hiç bir suretle ihlal etmez. Paragraf İS Vesikanın verilmesi veya vesikaya vaz'edilen şerhler, hususiyle vatandaşlık bakımından, hâmilinin statüsünü tâyin veya ihlal etmez. Paragraf 16 Vesikanın verilmesi hâmiline hiçbir suretle ita eden memleketin diplomatik temsilcileri veya konsolosluk makamlarmm himayesini talep etmek hakkım vermez, ve bu temsilci veya makamlara da bir himaye hakkı bahşetmez. İlişik (Seyahat vesikası numunesi) (Vesika küçük bir defter şeklinde olacaktır) (Takriben 15X10 cm.) Kimyevi veya diğer vasıtalar ile yapılacak silinme ve değişikliklerin kolaylıkla farkedilecek bir tarzda basılması ve «28 Temmuz 1951 Sözleşmesi» kelimelerinin ita eden memleketin dilinde her sayfada tekrar edilerek basılması tavsiye olunur. Doğum Mesleki yeri ve tarihi Şimdiki ikametgâhı (2) 4- Karısının evlenmeden evvelki soyadı ve adı (lan) 4- Kocanın soyadı ve adı (lan) Boy Saç Göz rengi Burun Yüz Renk şekli Hususi işaretler EŞKÂL Refakatindeki çocuklar Soyadı Adı (lan) Doğum yeri ve tarihi Cinsiyeti 4- Lüzumsuz kelimeler çizilir. (Bu vesika, kapak hariç sayfadan ibarettir.) Vesika hâmilinin fotoğrafı ve vesikayı veren makamm damgası, Hâmilin parmak izi, (ihtiyari), Hâmilin imzası (Bu vesika, kapak hariç, sayfadan ibarettir.) (3) (4) 1. Bu vesika aşağıdaki memleketler için verilmiştir : 2*. Bu vesikanın verilmesine esas teşkil,eden vesika veya vesikalar : Defterin kapağı SEYAHAT VESİKASI (28 Temmuz 1951 Anlaşması); (D SEYAHAT VESİKASI (28 Temmuz 1951 Sözleşmesi) Bu vesika, yürürlük süresi uzatılmazsa, kadar muteberdir. Soyadı Adı (lan) >t tarihine Refakatindeki çocuk (lar) 1. Bu vesika, haminne sırf millî pasaport yerine geçecek bir seyahat vesikası sağlamak maksadiyle verilmiştir. Hâmilinin vatandaşlık durumu hakkında hiçbir hüküm ifade eylemez ve vatandaşlığma tesir etmez. 2. Vesika hâmilinin t ye (vesikayı veren makamlann mensup olduğu memleketin adı yazılır) aşağıda daha sonrası için bir tarih yazılmamışsa tarihine kadar dönmesine müsaade edilmiştir (vesika hâmilinin dönmesine müsaade olunan süre üç aydan az olmamalıdır.) I 3. Vesika hâmili ikametgâhını bu vesikanın verildiği memleketten başka bir memlekete naklettiği takdirde, yeniden seyahati arzu ederse, yeni bir vesika almak için ikametgâhı memleketinin, yetkili makamlarına müracaat etmelidir. (Eski vesika ita eden makama gönderilmek üzere yeni vesikayı veren makama tevdi edilir.) labilir (1) Kroşeler arasmdam oümmer mrm eden hükümetlerce hom^ Vesikanın verildiği yer : -Tarihi :, Tahsil edilen hare : (Bu vesika kapak hariç Vesikayı veren makamm imzası ve damgası (5)( sayfadan ibarettir.) Vesika süresinin uzatılması Tahsil edilen hare tarihinden tarihine kadar da n tarihinde uzatılmıştır. Vesikanın süresini uzatan makamın imza ve damgası Vesika süresinin uzatılması 1 Tahsil edilen hare tarihinden ] tarihine kadar 1 de tarihinde uzatılmıştır. I Vesikanın süresini uzatan makamm 1 imza ve damgası 1 çısu vıesikay KapaK nane,,^. J < İ Wv,w şayiadan ibarettir.)

14 SaHfe: 5034 (Resmî Gamete) 5 EYLÜL 1961 Tahsil edilen hare tarihine kadar uzatılmıştır. Tahsil edilen hare tarihine kadar uzatılmıştır. (6) Vesika süresinin de uzatılması tarihinden Vesikanın süresini uzatan makamın imza ve damgası Vesika süresinin de uzatılması tarihinden Vesikanın süresini uzatan makamın imza ve damgası (7-32), VİZELER Her vizede vesika hâmilinin soyadı tekrar edilir. (Bu vesika, kapak hariç, sahifeden ibarettir.) tarihinde tarihinde Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export - import Bank of Washington (Eximbank) arasında imzalanan liralık İstikraz Anlaşmasının onaylanmasına dair Kanun Kanun No : 360 Kabul tarihi : 29/8/1961 Madde 1 'Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank of Washington arasında 1 Evlûl 1959 tarihinde imzalanan liralık İstikraz Anlaşması kabul ve onaylanmıştır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2/9/1961 Anlaşma Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda «Hükümet» diye anılacaktır) ile, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin (aşağıda «Birleşik Devletler» diye anılacaktır) resmî bir müessesesi olan Export - Import Bank of Washington (aşağıda «Eximbank» diye anılacaktır) arasırîda 1 Eylül 1959 tarihinde akdedilmiş ve aynı tarihte mer'iyete girmiştir. Tasdik olunur ki Milletlerarası İşbirliği İdaresi Direktörü (Aşağıda «Direktör» diye anılacaktır) muaddel 1954 tarihli Zirai Ticareti Geliştirme ve Yardım Kanunu hükümlerine tevfikan ve 13 Şubat 1959 tarihli Zirai Mahsul Fazlalıkları Anlaşması (aşağıda «Emtia Anlaşması» diye anılacaktır) hükümleri gereğince, Emtia Anlaşmasının III üncü maddesinde mutabık kalındığı şekilde yatırılan Türk liralarının yüzde kırkdokuzunu (% 49) geçmemek üzere, yüz elli üç milyon dört yüz yirmi sekiz bin dört yüz (TL , ) Türk liralık bir meblâğı Emtia Anlaşmasının II. maddesinin 1 (O ve 2 nci paragrafları tahtında kullanılabilir hale gelmiş olması şartiyle Hükümete ikraz etmeyi kararlaştırdığından, ve Direktör Eximbank'a kredi için fonlar tahsis ettiğinden va «Milletlerarası Nakdi ve Malt Meseleler Milli Damşma Konseyh ît istişareden sonra, Eximbank'm krediyi kullanma ve idare etme şartlarını tasrih eylemiş bulunduğundan; Aşağıdaki hususlarda, mutabık kalmışlardır : 1. Eximbank bu Anlaşma ile Hükümet lehine Hükümet ile Direktör arasmda zaman zaman üzerlerinde mutabık kalınacak olan projelerin veya diğer iktisadi kalkınma maksatlarının finansmanına yardım etmek üzere Emtia Anlaşması tahtında tekevvün eden ve bu Anlaşma tahtmda yüz elli üç milyon dört yüz yirmi sekiz bin dört yüz Türk-lirası (TL ) olarak tahmin edilen, Türk liralarının yüzde kırk dokuz (% 49) unu aşmamak üzere bir kredi tesis eder. 2. Hükümet bu Anlaşma ile Eximbank'a veya haleflerine veyahut da göstereceği diğer kimselere, işbu kredinin resülmali olan yüz elli üç milyon dört yüz yirmi sekiz bin dört yüz Türk lirası (TL J nı veya bu resülmalden işbu krediye mukabil kendisine tediye edilmiş bulunan miktarı A eki olarak bu Anlaşmanın bir cüz'ü haline getirilmiş bulunan tediye plânında gösterilen taksitlerle tediye etmeyi ve aşağıda tasrih edildiği veçhile itfa edilmemiş resülmal üzerinden senelik yüzde dört (% 4) nispetinde bir faiz tediye etmeyi taahhüt eder. Resülmal altı aylık taksitler halinde ve»bu Anlaşma mucibince Direktör tarafından Hükümete ilk ödemenin yapıldığı aym nihayetinden itibaren dört (4) sene sonra başlamak üzere A ekinde gösterilen miktar ve zamanlarda tediye edilecektir. Kullanılan miktar mezkûr resülmal yekûnundan fazla olursa, A ekinde gösterilen/taksitlerde aynı nispette ayarlamalar yapılacaktır. Eğer kullanılan miktar resülmal yekûnuna nazaran resülmal yekûnunun yüzde onu (% 10) u aşan miktardan az ise, A ekinde gösterilen taksitlerde aynı nispette ayarlamalar yapılacaktır. Eğer kullanılan miktar resülmal yekûnuna nazaran resülmal yekûnunun yüzde on (% 10) u veya daha az bir miktarda noksan ise aşağıdaki fark A ekinde gösterilen son taksitten veya taksitlerden tenzil edilecektir, ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinden faiz krediden ilk tediyenin yapıldığı ayın nihayetinde işlemeye başlayacak ve faiz tediyesi bu tarihten altı (6) ay sonra başlamak üzere altı ayda bir yapılacaktır. Resülmal veya faizin tam olarak ve zamanında tediyesinde kusur edilmesi halinde, ödenmemiş resülmal ve faizin tamamı Eximbank'm talebi üzerine vacibüttediye olacaktır. Eximbank'm bu hakkının herhangi bir zamanda kullanmaması bu hakkından feragatini tazammun etmiyecektis. 3. Hükümet hesabma kullanılan meblâğlar Emtia Anlaşmasının m. maddesi hükmü tahtmda yatırılan ve Anlaşmanın II. maddesinin 1 (C) ve 2 nci paragrafları hükümlerine göre kredi olarak istimal edilmek üzere tahsis olunan Türk liralarmdan sarfedilecektir. Direktör tarafmdan zaman zaman yapılacak bu tediyeler, Direktör tarafından bu gibi tediyelerin yapıldığına dair Hükümete ve Eximbank'a muayyen devreler sonunda tevdi edilecek hesap hulâsalarının tarihi itibariyle bu kredi tahtında yapılmış avanslar teşkil edecektir. Eximbank bu Anlaşma üzerine bu şekilde avans verilen Türk liraları hakkında meşruhat verecektir. 4. Hükümet tarafmdan Eximbank'a bu Anlaşma tahtında yapılacak faiz ve resülmal tediyesi Türk lirası veya Hükümetin isteği ile Birleşik Amerika doları ile yapılacaktır. Hükümetin dolarla tediyeyi tercih etmesi halinde bu kabilden bir tediyenin miktarı, tediye zamanında aşağıdaki esaslara göre tesbit edilecek Türk lirası borca muadil olarak hesaplanacaktır. (a) Bu Anlaşmaya taraf olanların diğer bir rayicin doğru ve makul olacağı hususunda anlaşmamaları ve Türk lirası için fiilî rayicin, bu para için Beynelmilel Para Fonu Ue mutabık kalman itibari kıymetten yüzde bir ('% 1) den fazla inhiraf etmesine Hükümet tarafından müsaade olunmaması kaydiyle, Birleşik Devletler dolarlarının Türkiyede mukim şahıslara, hariçteki tediye vecibelerini yerine getirmek üzere Türk lirası mukabilinde satılmış olduğu fiilî rayiç; b) Veyahut zaman zaman Taraflarca üstünde mutabık kalınacak rayiçtir. Faiz ve resülmal Washington, D. C. deki Eximbank Bürosuna ödenecektir. Eximbank tarafmdan kabul edilen Türk lirası Amerikan.Maliye Nâzın tarafmdan tâyin edilecek Amerikan memur veya memurlarınca muhafaza edilmek üzere Birledik Devletler Maliye Nazırlarına devredilecektir Hükümet, ceza ve prim ödemeksizin bu borcun resülmaîine karşılık vâdesinden önce Türk lirası ile veya Hükümet istediği takdirde, 4 üncü kısımdaki hükümlere uygun olarak hesaplanacak vâdesinden önce yapılan tediye tarihindeki rayiç üzerinden Birleşik Devletler doları ile tedlyvde buiu»abimr. Hükümet tarafında» ytopılaıı ^erheij^i Wr V&-

15 5 EYLÜL 1961 (Reuní Gamite) Satófe: 5035 desinden önce tediye A ekinde gösterilen resülmal taksitlerinden vâdesi en geç hulul edenlere kargılık sayılacaktır. 6. Hükümet bu Anlaşma tahtında temin edilen meblâğlardan hususi teşebbüse veya fertlere veya kâr sağlayan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazata Türkiye'deki buna mümasil ikrazata tatbik edilmekte olana hemen hemen müsavi bir faiz nispeti tatbik etmeyi kabul eder. Hükümet kâr sağlayan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazat hariç, bu İkraz Anlaşması tahtmda temin edilen meblâğlardan herhangi bir kısmmm kâr sağlayan tipteki âmme teşebbüslerine doğrudan doğruya veya dolayısiyle tahsis veya transfer edilemiyeceğini keza kabul eder. 7. Hükümet, yukardaki 4 ve 5 inci paragraflar tahtında Birleşik Devletlere tediye olunan Türk liralarının Birleşik Devletler tarafmdan " itürkij'e veya ona bağlı topraklardaki Birleşik Devletlere ait bir masraf veya tediyede kullanılabileceğini kabul eder. Keza bu paralar, üzerinde taraflar arasında mutabık kalınacak başka sahalarda kullanılabilir veya başka paralara tahvil edilebilir. Birleşik Devletler bu Anlaşma tahtında ikraz edeceği Türk liralarının kullanılmasında Türkiye'nin ekonomik durumunu nazarı itibara almayı kabul eder. 8. Hükümet, Birleşik Devletlerin bu Anlaşma tahtında ihraz edeceği sarfedilmemiş bakiyeleri faiz getiren tahvillere veya Türk parası ile gösterilen mevduat olarak yatırabileceğini kabul eder. Birleşik Devletler, Hükümetin Birleşik Devletler tarafmdan diğer bir şekilde bağlanmamış olan sarf edilmemiş bakiyenin tamamını veya herhangi bir kısmını o tarihte mutabık kalınacak Kambiyo rayici üzerinden Birleşik Devletler* doları ile mubayaa edileceğini kabul eder. 9. Bu Anlaşmaya taraf olanlar bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü tadil etmenin karşılıklı menfaatleri icabı olduğuna karar verdikleri takdirde, mutabakatlerinin yazılı olarak ifade suretiyle, resülmal ve faizin herhangi bir kısmına veya tamamına şâmil olmak üzere, bu kabilden bir tadilâtı taraflar arasında mutabık kalınacak (a) herhangi bir vesikayı veya (b) diğer herhangi bir mütalâayı Amerika Birleşik Devletlerine tevdi suretiyle icra edebilirler. 10. İşbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart olarak aşağıdaki vesikalar Eximbank'a tevdi edilecektir ; (a) Bu Anlaşmayı İmza eden şahsın salahiyetli olduğunu ve bu kredi mevzuunda Hükümetin temsilcisi olarak hareket ettiğini gösteren vesaik; (b) Hükümetin Anayasa ve kanunlarma göre bu Anlaşma tahtınj da krediyi almak için icabeden bütün muameleleri icra etmiş bulunduğunu ve bu Anlaşmanın ahkâmı gereğince, Hükümet için muteber ve bağlayıcı bir vecibe teşkil ettiğini Eximbank tarafmdan tatminkâr bulunacak bir şekilde gösteren Adliye Vekilinin veya Eximbank tarafmdan kabul edilecek bir hukuk müşavirinin mütalâası. YUKARDAKİ HUSUSLARI TASDÎKAN, Türkiye Cumhuriyeü Hükümeti ile Export - Import Bank of Washington işbu Anlaşmayı iki nüsha olarak Amerika Birleşik Devletlerinde Distriet of Columbia'da Washington şehrinde yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. TÜRKÎYE CUMHURİYETİ adma EXPORT-IMPORT BANK OF% WASHINGTON adma Tediye tarihi Ek «A» TEDİYE PLÂNI Resülmal tediyesi T. L. Resülmal tediyesinden sonra kalan bakiye T. L (Krediden ilk tediyenin yapıldığı ayın sonundan itibaren geçecek 4 üncü yılın, takvim ayının 1 inci günü, aşağıda gösterilen bakiye taksitler bu tarihten itibaren altışar ayda bir tediye edilecektir.) i î i f t Í î I i I ı ! E? \ \ \ Í i i ! S i t KARARNAMELER Karar Sayısı: 5/1503 ilişik cetvelde hüviyetleri yazılı (159 - yüzellidokuz) kişinin Türk vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanlığının 21/7/1961 tarihli ve 73236/00/12741/9577 sayılı yazısı üzerine, 1312 sayılı kanunun 5 ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 1/8/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı ve Bash. Yardımcısı F. ÖZDİLEK D«vlet Bakanı S. ULAY Devlet Başkanı ve Başbakan Org. C GÜRSEL Devlet Bakanı H. MUMCUOĞLÜ Adalet Bakanı E. TÜZEM EN MM Sa- Bakanı V. F. ÖZDİLEK İçişleri Bakam N. ZEYTtNOĞLÜ Dışişleri Bakana S. SARPER MM Ej&ít. Bakam Bayxrwkdlik Balkans Ticaret Bakan» A. TAHTAKİLIÇ Prof.M-GÖKDOĞAN M. BAYDUR S Güm.ve TekeJ Bakanı ; F. ASKIN Tanım Bakanı O. TOSUN Ulaştırma Bakanı O. MERSİNLİ Sanayi Bakanı Basın-Yayın ve Turizm Bakanı /. SOYA* a BABAN Maliye Bakanı K. KURDAŞ Sa. ve So. Y. Bakanı R. ÜNER Çalışma Bakanı C. TALAS înnar ve İskân Bakanı R. ÖZAL

16 Sahile: 5036 (Resmî Gazete) 5 EYLÜL sayılı kanuna göre vatandaşlığa alınacakların listesi Sıra Doğum No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri tarihi 1 Hilmi Türkşen Abdlnazif Iskece M. Ali Dimetokalı Ali Dimetoka 1907 S Eşi Hacer Dimetokalı Ferhat» Oğlu Adem Dimetokalı M. Ali Kızı Emine Dimetokalı M. Ali > Rasime Karagöz Halil Iskeçe ismail Komşu Hüseyin Eşi Hanife Komşu Nasuf > Oğlu Nasuf Komşu İsmail > 10 Oğlu Hüseyin Komşu ismail Emin Bahçeci Mümin Gümülcine Mümin Güler Mümin Iskeçe Emin eşi Fatma Bahçeci Mehmet Bulgaristan Bekir Tahsinoğlu (Yıldırım) Tahsin Iskeçe ' Salih Güler Mustafa Eşi Nedime Güler Mustafa» Polat Haydarı Ahmet Havza Ömer Güzler Ali Kumçiftlik Eşi Habibe Güzler Ali İbrahim Bıçak Rahim Dikveş Oğlu Veysel Bıçak ibrahim Niyazi Demirel Mümin Gümülcine Eşi Ayşe Demirel Emin» Hamdi Köseler Hamit Dimetoka Eşi Seviye Köseler Sami Ali Yabacı Mehmet Asayurt Halil Usta Yusuf Gümülcine 1923 '28 Eşi Bahriye Usta ibrahim ismail Kabasakal Ali 30 Eşi Makbule Kabasakal Refik Kâzım Tamahkâr Hasan Dimetoka Gülsüm Uzun Ahmet Iskeçe Hasan Bakkal Hüseyin Gülsüm Gönül 35 Oğlu Zülfü Gönül Hasan Hasan Sami Köseler Ahmet Dimetoka Eşi Fatma Köseler Ahmet Dimetoka Yaşar Parsa Ali» Sıdıka Seymen Sadı istanbul Torunu Şaziye Seymen Mustafa Gümülcine Lütfiye Kıratlı Salih» Sıdıka Yavaş Ali Dimetoka Oğlu Ali Yavaş Tahir Gümülcine Kızı Hatice Yavaş Ali Damadı Faik Yavaş Ali» Hüseyin Kurtuluş Mehmet» Recep Yaİım Hasan Iskeçe Kaşif Polazlı Mehmet Razgrat Eşi Azize Polazlı Hasan Gümülcine Mümin Kırcalı Ahmet» Ahmet Dokur Mustafa Dimetoka Mehmet Dokur Hasan Iskeçe Eşi Münevver Dokur Mustafa > 54 Hanife Düzgören Abdullah > Zeytun Düzgören Mahir Özalp Emine Yılmaz Mahir Oğlu Ahmet Yılmaz Kasan Iskeçe Oğlu Basri Yılmaz Hüseyin Gelini Emine Yılmaz Hüseyin Ramazan Yapar Hüseyin Eşi Nazmiye Yapar ismail Manastır ismail Kuru Muhittin» Şaban Çakır Mustafa Iskeçe Eşi Naciye Çakır Mümin Şerife özmeriç Halil» ismail Yıldız Halil Kumçiftlik Eşi H af ize Yıldız Mustafa lstanköy Oğlu Mustafa Yıldız M. Ali > Oğlu Osman Yıldız ismail > , Hüseyin Savaş ismail Nasuf Aydın Mehmet Iskeçe Havva Hüdür Mehmet Gümülcine Mustafa Ellez Mehmet Rodos Eşi Hanife Ellez Mustafa Iskeçe Oğlu Fehmi Ellez 76 Kadir Eşref Temizkan Murat Mustafa» Ömer Vatansever Eşref Gümülcine Mehmet Kirişçi Mümin Mestanlı Mümin Ürkmez Osman Şaban Şener Nazif Iskeçe Eşi Sevdiye Şener Ramis N eğiş tan 15/4/1916 j Sıra Doğum * ^o Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri tarihi 82 Hasan ibrahim Türkali Celil Blaca Eşi Saadet Türkali İbrahim Rodos Ali Iğnet Halil» Emin Sığınmış Ali Osmanpazarı Eşi Habibe Sığınmış ismail Gümülcine Kızı Hatice Sığınmış Hüseyin Remzi Yılmaz Emin Hasan Doğan Kadir Hasan îskeçeli Hüseyin Eşi Fatma îskeçeli Ali Iskeçe Tahsin Uiusman Mümin» Emin Göçmez Hüsnü Rodos Haşan Koca Şerif Iskeçe 1931 I Hacer Karahoca Hüseyin Gümülcine Mestan Yıldız Mehmet Iskeçe Eşi Arziye Yıldız Mehmet Yugoslavya Oğlu Mustafa Yıldız Sefer Debre Elfide Karasu Mestan Gümülcine Oğlu Hüsnü Karasu Mustafa Iskeçe Kızı Meliha Karasu Hüseyin > Gelini Cavide Karasu Hüseyin > Ali Arabacı Hasan Hüseyin Çolak Hasan Bulgaristan Eşi Penbe Çolak Mehmet Iskeçe Abdülvahit Vural Salih» Ahmet Küçük Abdulvahap Kabil Muzaffer Şengezer Sabri Kumçiftlik Eşi Sabriye Şengezer ismail Iskeçe 1924 L10 Mustafa Adalı Musa» Sezai Soypak Sabri Kumçiftlik 1936 L12 Mustafa Çağlar Hüseyin Üsküp Mustafa Şen Tahsin Gümülcine Tahsin Tekcan Hasan» ismail Derici Bekir Koşukavak Eşi Emine Derici Mehmet Gümülcine Oğlu Mehmet Derici 118 Emine Karabulut Selim ismail Oğlu Osman Karabulut ismail Iskeçe ibrahim Şani Hüsnü» Merhaba Gran Şani Prizren 30/3/ Muhitin Aracı (Ertürk) Gilmaddin Harbin 23/9/ Raif Budurlu Ahmet Romanya Cahit Medineli Hüseyin Rodos Mehmet Kaya Sabri Eşi Dilber Kaya Ali Oğlu îhsan Kaya Mehmet Zakire Küçük Mehmet > Oğlu Yusuf Küçük Halil ibrahim Iskeçe Sabri Bereketli Ramazan Eşi Emine Bereketli Yusuf Oğlu Tevfik Bereketli Ahmet Gümülcine Anası Fatma Bereketli Sabri Iskeçe Sıtkı Yılmaz Hasan Gümülcine Eşi Selver Yılmaz Rasim Iskeçe Bekir Sabırlı Hüseyin» Eşi Meziyet Sabırlı Hüseyin Gümülcine Yusuf Keskjn Hüseyin Eşi Kadriye Keskin Salih Üsküp Süleyman Güngör Celâlettin Nedim Yorulmaz Hasan Gümülcine Eşi Hatice Yorulmaz Sadık Ahmet Halaçlı Rasim» Emin Yurtsever Mehmet Kumçiftlik Eşi Naciye Yurtsever Yusuf Gümülcine Oğlu Mehmet Yurtsever Mehmet Oğlu Yusuf Yurtsever Emin Recep Kanar Emin» 1938 İ 49 Oğlu Selim Kanar Selim Osmanpazarı Mustafa Hatipoğlu Recep Eskicuma Eşi Naciye Hatipoğlu Nuri Gümülcine Anneannesi Zeynep Mehmet Terziören 1932 Hatipoğlu Hasan Gümülcine Nuri Atılgan Hüseyin 1925» 154 Hasan Yalçın Ahmet * Bulgaristan Refiye Akarçay Hasan Gümülcine Mümin Akarçay Halil Hasan Akarçay Halil > Hüseyin Akarçay Halil Mehmet Hacıoğlu Süleyman Rodos 1915

17 5 EYLÜL 1961 (Resmî Gazete) Sahife: 5037 Karar Sayısı : 5/ sayılı kanun muvacehesinde yürürlükten kalkmış bulunan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti Yer Sarsıntısı Bölgeleri Haritası» (*) nm, bu mevzuda yeni esaslara göre yapılmakta olan çalışmaların tamamlanmasına kadar tekrar yürürlüğe konulması; ilgili Bakanlıkların temsilcilerinden müteşekkil komisyonun muvafık mütalâasına dayanan îmar ve tskân Bakanlığının 7/6/1961, 25/7/1961 tarihli ve 106/ ve sayılı yazıları üzerine, mezkûr kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/8/1961 tarihinde tasvip edilmiştir. Devlet Bakanı ve Başb Yardımcısı F. ÖZDtLEK Millî Sa. Rakam V. F. ÖZDİLEK Devlet Bakanı S. ULAY İçişler? Bakanı İV. ZEYTİNOĞLU Devlet Başkanı ve Başbakanı Org. C GÜRSEL Devlet Bakanı H. MUMCUOĞLU DıgîşVri Bakama, S. SARPER Adalet Bakanı E. TÜZEMEN Malive Bakanı K. KURDAS zısı üzerine, 5392 sayılı kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 21/8/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Balkanı ve Başb. Yardımcısı F. ÖZDtLEK 4illî Sa. Bakamı V. F. ÖZDtLEK Devlet Bakams S. ULAY içişleri Bakamı N. ZEYTtNOĞLU Millî Ejrit Bakanı Baymdrrlık Bakamı i. TAHTAKİLÎÇ Prof.M.GÖKDOĞAN»iim.ve Tekel Bakamı F. ASKIN Sanavi Bakanı l SOYAK Tarım Balkanı O. TOSUN Devlet Başkanı ve Başbakan Org. C GÜRSEL Devlet Bakanı H. MUMCUOĞLU Dışişleri Bakanı S. SARPER Ticaret Bakamı M. BAYDUR Basin-Yaiym ve Turizm Bakamı C- BABAN Ulaştırana Bakam O. MERSİNLİ Adalet Balkanı Dr. K. TÜRKOĞLU Maliıye Bakamı K. KURDAS Sa. ve So. Y. Bakanı R. ÜNER Çalışma Bakara C. TALAŞ îmar ve İskân Bakamı R. ÖZAL Millî Eeit- Bakanı Bavındırlrk Bakanı A. TAHTAK1L1Ç Prof.M.GÖfCDOĞAN Ticaret Bakam M. BAYDUR 6a. ve So. Y. Bakan^ R. ÜNER Güm-ve Tekel Bakanı F. ASKIN Tarım Bakanı O. TOSUN Ulaştırma Bakamı O. MERSİNLİ Çalışma Bakan? C. TALAŞ içişleri Bakanlığından : Sanavi Bakamı /. SOY AK Basın-Yayın ve Turizm Balkanı C BABAN (*) Haritası dosyasındadır. Karar Sayısı : 5/1548 İmar ve tsikân Bakanı R. ÖZAL iklim, su ve toprak rejimine zarar vermeven ve daha verimli kültür araz'si haline ge r irilmesi Tarım Bakanlığınca uvgun görülen Sakarya Vilâyetinin Karasu Kazası dah'lindeilişik harita'arda (*)'mevkileriyle sınır ve miktar'arı gösterilen ceman (3 070) dekar ormanın, orman rejimi d'şmda bırakılması: M'llî Savunma Bakan'ığınm uvgun mütalaasına davanan adı çe^en Bakanbğm 31/8/1961 tarihli ve /63P savılı yazısivîe vapılan teklifi üzerine, 6831 savıh Kanunun 2 nn maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 12/8/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır T)ev)f>t Bnkam ve Basb F ÖZDlLEK YarHTmrrsı Devlet Bakanı S. ULAY Devlet Başkanı ve Başbakan. Org. C GÜRSEL Devlet Bakam H. MUMCUOĞLU Adalet Rflkırt E. TÜZEMEN 1 Gümrük ve Tekel Bakanhğı Tetkik ve Murakabe Heyeti Âzası Mehmet Raşit Bilgegürün'ün 1250 lira kadro ile almakta olduğu maaşla Ankara Vali Muavinliğine, Tavas Kaymakamı Recep Ceylan'ın Fethiye Kaymakamlığına, Fethiye Kaymakamı Raif Erbilol'un Tavas Kaymakamlığına, Sındırgı Kaymakamı ismail Güzeliş'in, Kepsut Kaymakamlığına, Kepsut Kaymakamı Hidayet Karaman'ın, Sındırgı Kaymakamlığına, Ankara Hukuk işleri Müdürü Mehmet Ali Münip tlban'm Konya Hukuk işleri Müdürlüğüne, Konva Hukuk işleri Müdürü ibrahim Aran'm Ankara Hukuk işleri Müdürlüğüne, Bingöl Hukuk işleri Müdürü olup 5439 sayılı kanunun ikinci maddesine tevfikan içişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Muhakemat Mülürlüğünde çalıştırılan Muzaffer Çağlar'm içişleri Bakanlığı Hukuk Müşavir Muavinliğine, naklen tâyinleri, tensip edilmiştir. 2 Bu kararın yürütülmesine içişleri Bakanı memurdur. 29/8/1961 DEVLET BAŞKANI VE BAŞBAKAN Org. CEMAL GÜRSEL Millî Sa Bakam V F. ÖZDtLEK tciswi Bakam N. ZEYTİNOĞLU Drşişleri Bakanı S. SARPER Malive Bakam K. KURDAS içişleri Bakanı N. ZEYTINOĞLU Millî EsHtim Bskam Bavrmdrrlıık Bakam Ticaret Bakamı A. TAHTAKıL1Ç Prof.M.GÖKDOĞAN M. BAYDUR Güm.ve Tekel Bakamı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakamı F. ASKIN O. TOSUN O. MERSİNLİ Sanavi Bakanı Basın-Yay m ve Turizm Bakamı /. SOY AK C. BABAN (*) Haritaları dosyasındadır. Karar Sayı.v : 5/1598 Sa. ve So. Y. Bakamı R. VNER Çalışma Bakamı C. TALAŞ imar ve tökân Bakamı R. ÖZAL isviçre'nin merkezi Bern'de bir Basın Ataşeliği kurulması; Basın- Yayın ve Turizm Bakanlığının 16/6/1961 tarihli ve 4567/8051 sayılı ya- Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 1 Taşra teşkilâtımızda açık bulunan 1250 lira maaşlı izmir Gümrük'eri Başmüdürlüğüne Türkiye Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi istanbul irtibat Müdürü Asaf Oytun'un naklen ve terfian tâyini tensip edilmiştir. 2 Bu kararı Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür.- Gümrük ve Tekel Bakam F. AŞKıN 24/8/1961 DEVLET BAŞKANI VE BAŞBAKAN Org. CEMAL GÜRSEL

18 SaMfter 5038 (Rasoaî Gaséete) 5 EYLÜL 1961 Y üksek Seçim Üerııİıı hararı Yüksek Seçim Kurulu Başk anlığından : Karar: 142 Konya îl Seçim Kurulundan alman 25/8/1961 gün ve 38 sayılı yaaayılı kanunun 18 inci maddesinde ilçedeki en yüksek dereceli hâlu- Oyuna sunulması sırasında raporlu bulunması sebebiyle ilce seçim kurulunun hâkim muavini tarafından teşkil edilmiş olduğu; bu kere rapor süresinin bitmesi ve hâkimin görevine başlaması üzerine ilce seçim kurulu başkanının kim olacağında tereddüt edildiği bildirilerek yapılacak işlem sorulmaktadır. Konu incelendi, gereği konuşuldu : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı kanunun 18 inci maddesinde ilçedeki en yüksek dereceli hakimin kurulun başkanı olduğu yazılıdır. Kadınhanı İlçesindeki tek hâkimin Anayasanın halkoyuna sunulması sırasında raporlu bulunması sebebiyle kendisinden daha az kıdemli bir hâkim olan hâk'm muavininin başkanlığı altında kurulun kurulmuş olması tabii ise de bu hal rapor süresinin bitmesinden ve hâkimin görevine dönmesinden sonra dahi kurul dışında bırakılmasını gerektlrnıiyeceğînden, kıdemli hâkimin İlce seçim kurulundaki yerini alması ve hâkim muavininin kuruldaki başkanlık görevinin de aynı günde sona ermesi gerektir. Ancak rapor süresinin bitmesinden sonra da kurul başkanlığının hâkime devredilmernasinde israr edilmesi, ancak bir itiraz sebebi olabileceğinden buna 298 s?yıh kanunun 120 inci maddesi gereğince itiraz edilmemiş ve kurulun : kuruluşu kesinleşmiş bulunursa, bu kuruluşta, o zaman, bir değişiklik yapılamaz. Esasen Resmî Gazete'nin 17/5/1961 günlü sayısında yayını lanmış bulunan 22 sayılı kararımız dahi bu ilkelere dayanmaktadır. i Sonuç : İlce seçim kuruluna başkanlık etmesi gerekli hâkimin ra- - porlu bulunması yüzünden kurulun kıdemce ondan sonra gelen hâkimin ' başkanlığı aîtmda kurulmuş olması sebebiyle, kıdemli hâkimin rapor j müddetinin bitmesinden ve göı evine dönmesinden sonra o hâkimin ku- ' rul başkanlığına başlaması gerekli bulunduğuna ve fakat raporun bitmcsiyle görevine dönen hâkimin diğer tarafın İsrarı karşısında kanuni süresi içinde kuruluşa itiraz etmemiş olması sebebiyle kuruluşun kesinleşmesi halinde kuruluşta bir değişiklik yapılamıyacağına ve bu kara- \ rm Resmî Gazete'de yayınlanmasına 31/8/1961 gününde oybirliğiyle * karar verildi. î L A N IJ JSL JR. M* S* B..1 No, lıı Satm Alma Komisyonu Başkanlığından 114 ton arpa şehriye satm alınacaktır. Tahmini tutarı lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 25/9/1931 günü saat da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 57 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. S425 / ton pirinç satın alınacaktır. Tahmini tutarı lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 29/9/1961 günü saat 11,00 de kapalı i zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve Istan- ; bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri / ton kuru fasulye, 40 ton nohut ve 15 ton kırmızı mercimek satm alınacaktır. Tahmini tutarı lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 27/9/1961 günü saat 11,00 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. Miktarı Fiyatı Tutarı G. Tem. Cinsi Ton Kr. Lira Lira Kuru fasulye Nohut Kırmızı mercimek S421 / ton kesme makarna, 50 ton fiyonk makarna ve 30 ton çubuk makarna satın alınacaktır. Tahmini tutan lira olup geçici teminatı liradır, ihalesi 25/9/1961 günü saat 11,00 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde.görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri. Miktan Fiyatı Tutarı G. Tem. Cinsi Ton Kr. Lira Lira Kesme makarna Fiyonk makarna Çubuk makarna / ton salça satm alınacaktır. Tahmini tutarı 2S0C0 lira olup geç<eî teminatı 2100 liradır. İhalesi 26/9/1961 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale satinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri / ton hoşaflık kuru üzüm satın alınacaktır. Tahmini tutan lira olup geçici teminatı 4035 liradır. İhalesi 30/9/1961 gün l saat 11 d t : kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat cvveüna kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri / 4-1 ^.v? x / ÜSii* lu Satm Alma Kmnmvmm 3aşkanl] mdaı> Kapalı zarf usulü ile metre haki saten satın alınacaktır. Tamamının muhammen bedeli lira olup, geçici teminatı lira- "iu\ İhalesi 21 Eylül 1981 Perşembe günü saat 11,00 de Komisyonda yayılacaktır. Haki satenin tamamı bir istekliye İhale edilebileceği gibi metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale olunabilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri gereğince hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığın.?, makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler hiç»ir surette kabul edilemez. Evsaf şartname ve numunesi K- v» Usyonda vc- İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir / *-2

19 5 EYLÜL 1961 Sattgfet 5039 M» S* B. 2 No* lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile metre siyah s eten satın alınacaktır. Tamamının muhammen bedeli lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 26 Ey'.ûi 1961 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Siyah çetenin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale olunabilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince hazırlıyaeakîarı teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez. Evsaf ve şartname ve numunesi Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir / 4-1 M. S. B. 4 No, İn Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zqrf usulü ile Şarkışla'da fırın inşaatı yaptırılacak keşif bedeli ,67 lira olup geçici teminatı 1.708,00 liradır. İhalesi 21/0/1961 Perşembe günü saat de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel komisyonda ve İst. Lv. Amirliğinde görülebilir, isteklilerin i*nle gününden «-n az üç gün evvel 2. TIv. K'vv İriş. Şb. ne müracaat il o yeterlik belgesi almaları şarlhr. TâFplerin 2490 sayılı kanunun nfctfmlc:'i daire.«*inûö ha-'îirhyacaklan teklif zarflarını imfe r, saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına ve rmeleri. Posta ile gönderilecek sarkardaki gecikmeler hi** bir suretle kabul edilmez. 3316,''-2 Kapalı zaıf usulü ile grup A : dizi agraf, grup B : tüp iğneli katküt acınacaktır. Tahmini bedeli , lira olup geçici teminatı 3.451,50 liradır. İhalesi 20/9/1961 Çarşamba günü saat d komisyonda yapılacaktır. Numune, ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve îst. Lv. Â. liginde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakiprı teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. Tamamı bir mütaahhide ihale olunabileceği gibi gruplar ayrı iki mütaahhide de ihale olunabilir. Grup A mn Geçici teminatı : 982,50 T. L. dır. Grup B nin Oeçici teminatı : 2.475,-- Uradır, mn 14-2 Kapalı zarf usulü ile alarm tesisatı yaptırılacaktır. Kesif bedeli , lira olup geçici teminatı liradır. İhalesi 25/9/1981 Pazartesi günü saat ll.cg de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. Â. liginde görülebilir. İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Ev. înş. Gı'p. Bşk. na ml'iacaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif rarflarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vérmele i. Posta ila gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle kabul edilmez. Bayındırlık Bakaalığmâam.* 3403/4-1 kumaşı Bakanlıktan diğe^ ma'zemozi yükleniciye ait o:*r»ak ü*»r* 10«>k*m kırlık müstahdem elbisesi diktirileccktir. İşis muhammen badeli , ) lira olup, geçici teminatı (56?.50} liradır. Eksiltme 19/9/1981 Salı günü saat 15 de Bakanlık Ma' teme Mudüilüğirıde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık eksiltir* suretiyle yapılacaktır, Bu işe ait şartname Hakanlık Malssme Müdürlüğünde gt'-fllebi'ir. İsteklilerin belirli %ün va saatle ( ) lira i? I»: kumaş fes/»m*»!' ile birlikte İromlayonda. basur bulıvcmsl^rı ;»!unu >. ı-ayiiiauiik a&kunıi i Karayolları Genel Muaüriugu Merkez Ateiye Hurda oto dış lâstiği satılacaktır, 17632,50 TL. muhammen bedelli 569 aded muhtelif ebaddaki hurda oto dış lâstiği 2490 sayılı kanun gereğince açık artırma suretiyle yapılacaktır. Açık artırma 15/9/1961 Cuma günü saat da yapılacaktır. Bu için muvakkat teminatı (1322,44) TL. olup Genel Müdürlük v««3iesine yatırılacaktır. Hurda lâstiklere ait şartname ve ebad listesi bedelsiz olarak Ately» Müdürlüğünden temin olunabilir. Lâstikler hergün mesaî saatleri dahilinde atelye sahasında görülebilir. 3373/4-2 Siirt Asliye Hukuk Yargıçlığından : 961/55 Davacı Muhittin özturan'm dâvâlılar Bshri / ğaoğlu ve Zehra vs arkadaş'arı aleyhine açmış olduğu kayıt iptali dâvasının yapılan muhakemesi sonunda : Kaydın iptaline 12/7/1961 tarih ve 961/55 esas ve 961/142 karar sayılı hükümle karar verilmiştir. Muhakemenin gıyaplarında cereyan eden Fatma ve Zeki ve Siret özturan haklarındaki hüküm ilânen tebliğ olunur Edirne Asliye Hukuk Yargıçlığından : 961/246 Davacı Edirne'nin Çavuşbey Mahallesinden Sezai Kıvrak tarafından açmış olduğu nizasız veraset dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : Vereseden Meliha'nüı kocası Kemal'in adresi meçhul olduğu ve duruşmanındı 12/9/1961 günü s?.at 9 a bırakıldığından ölü Meliha'nın kocası Hüseyin oğlu Kemal'in karısı Meliha'dan kalan mirastan hangi hakkı tercih ettiğinin bildirilmesi için duruşmaya gelmesi duruşmaya gelmediği takdirde karısından kalan mirastan mülkiyeti tercih ettiği kabul olunacağı davetiye yerme kaim olmak üzere usulen ilân o'unur. Fethiye Asliye Hukuk Yargıçlığından : Davacı Fethiye'nin Yanıklar Köyünden Ramazan Sert tarafından karısı Mehmet kızı Elif (Ayşe) Sert aleyhine zina ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma dâvasının cereyan etmekte olan duruşmasında : Davacı 22/3/1961 tarihli dllekçesiyle karısı arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve bunun karısınm zina yaptığından ileri geldiğinden bilbahis boşanmalarına karar verilmesini istemiş ve dâv.ı 2/10/1961 Pazertesi günü saat 9 a talik edilmiş olmakla dâvâlının duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekili» temsil ettirilmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Sorgun Asliye Hukuk Yargıçlığından :" 960/ Davacı Sorgun Orman Fidanlığı tarafından dâvâlı Tahsin Baran aleyhine açılan tazminat dâvasının duruşmasında verilen karar gereğince : Dâvâlı adma çıkarılan davetiyelerin verilen adresde bulunmadığı meşruhatiyle bilâ tebliğ iade edildiğinden davetiye ilânen tebliğ edilmiş ve gıyap kararının da ilânen icrasına karar verilmiş olmakla davalı Tahsin Baran'm 21/9/1981 tarihinde duruşmaya gelmediği ve bir vekilde göndermediği takdirde gıyabında duruşma icra edileceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. aaes

20 Sahife: 5040 (Resmî Gazete) 5 EYLÜL 1961 DSİ Genel Müdürlüğünden : 1 DSİ, X uncu Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan ( , ) T.L. keşif bedelli Urfa - Akçakale - Aylak grup köyleri içmesuyu inşaatı ihaleye konulmuştur. 2 İhale 20/9/1961 Çarşamba günü saat 15 de Ankara'da, K a vaklıdere Bestekâr Sokak No. 72 de DSİ. İçmesuları Dairesi Reisliği binasında toplanacak olan DSİ Merkez İhale Komisyonu odasında kapalı sarf usulü ile yapılacaktır. 3 İhale tasarısı ve ekleri 100, ) T. L. bedel mukabilinde DSİ. İçmesuları Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 4 İsteklilerin idareden alarak dolduracakları; teknik personel, plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri İle Bayındırlık Bakanlığının yeni tip mütaahhitllk karnelerini, karneleri yoksa İdareden alıp dolduracakları İş beyannamesini ve bu beyannamede yazılı işleri tevsik eden, evrakı müsbitelerini, ihaleye iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 5 ihaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin, 13/9/1961 Çarşamba günü akşamına kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan bir dilekçe ile DSİ İçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. Bu tarihten evvel ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez. İstekliler, belge alıp almadıklarım 16/9/1961 Cumartesi sabahından itibaren İçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat edip öğrenebilirler. 6 İhaleye girmek İsteyen şahıs ve şirketlerin DSİ Genel Müdürlüğüne (62 800, > liralık geçici teminat vermeleri ve ticaret odası belgesini* ibraz etmeleri lâzımdır. Şirketlerin ticaret odası belgesi ilân tarihinden sonra alınmış olmalıdır. 7 Sözü geçen iş (C) grupunda olup, ihaleye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin A. B. C. iş gruplarından birinden karne almış olmaları şarttır. S İsteklilerin, teklif zarflarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 dakika evveline kadar DSİ Merkez thale Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 9 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez / Muhammen bedeli , Ura olup geçici teminatı 1500, liradır, tşbu teminat T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabımıza veya tdare veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 3 Eksiltme 15/9/1961 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinde, İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğüngörülebilir. 5 İsteklilerin belli günde usulüne göre hazırhyacaklan 1961 yık ticaret odası vesikası ve teminat mektuplarım havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel sözü edilen Komisyona vermiş ^olmaları şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3348/4-2 Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığından: 1 Bakanlığımız ihtiyacı için 500 aded köy ebe çantası ve teferruatı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Bu işin tahmin edilen bedeli lira olup İlk teminatı liradır. 3 Şartnamesi 20 lira mukabilinde Bakanlık Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 4 _ Eksiltme 25 Eylül 1961 Pazartesi günü saat 16 da Bakanlıkta toplanacak Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve $2 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları, kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, e Postada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği» ilân olunur / 4-1 Gaziantep Gümrük tdare Memurluğundan : Devlet Hava Meydanları îşletmesi Genel Müdürlüğünden: Dâva No. Adı, soyadı ve adresi Para cezası Ücreti vekâlet Lira K. Ura K. 1 Eksiltmeye konulan İs : DHMÎ Genel Müdürlüğü: Sivil Kava cılık Okulu inşaatı isi olup. kesif bedeli Uradır. 2 Eksiltme gfttnü 6/9/1961 tarihine rastlayan Çarşamba crünu saat de Ankara'da Kızılay'da Genel Müdürlük binasında kapalı zs> usulü ile varılacaktır. 3 Eksiltme evrakı. Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliği* de ve Teşilköv Hava Limanı Başmüdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye iştirak için: a) İsteklilerin 1961 yılma ait ticaret odası beldesiyle usulü da İreninde liralık muvakkat teminat vermeleri şarttır Muvak kat teminat T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesaba yatırılarak mu kabilinde makbuz alınacaktır. b) isteklilerin en geç 2/9/1961 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri (müracaatta gene» evrak kaydı muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez) ve dilekçe lerine en az bir defada liralık bu önemde resmi bir dairenin bir bina inşaatı işini yapıp geçici ve kesin kabullerini yaptırdıkları, na dair belgeleriyle liralık banka referansı, plân ve teçhizat taahhüt, teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 5 isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektubu, 1961 yılı ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi, teminat mektubu veya makbuzunu havi kapak zarflarım eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanına- vermeleri şarttır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 6 isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 8216/4-4 1 idaremiz İhtiyacı için satın alınacak 100 aded 1,5 Kg. lık C02 U yangın söndürme cihazı kapak zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır Gaziantep Boyacı Mahallesinden Mehmet oğlu 341 doğumlu Mehmet Yeşiller Kızıp Şıhlar Mahallesinden Mustafa oğlu 329 doğumlu Hantal Hasan Kalkan Urfa nın Kendirci Mahallesinden olup Eyııbiye Mahallesi Cami civarında oturur Müslüm oğlu 933 doğumlu Akil Göçmen (Alike) Bozkur Kazasının Ahırlı Nahiyesi Yağlıhüyük Köyünden Halü oğlu Makbule den doğma 937 doğumlu Oktay Zeybek Elâzı* Kirbat Köyünden olup Susuriye Mahallesi Elmalı Sokak No. 9 da Mehmet oğlu 942 doğumlu Kâzım Erdoğan Adana'nüı Koçavezir Mahallesi 153/50 de Selim oğlu Halime'den doğma 932 doğumlu Mehmet Zeki Tosun Yavuzeli ilçesinin Havuz Köyünden olup Şenlikçe Köyünde oturur Ali oğlu Güley'den doğma 941 doğumlu Şeyhe Maşa Şurucu Kapıcı Köyünden olup Adana 78. Sokak No. 23 de oturur Abdurrahman oğlu Ayşe'den doğma 325 doğumlu Süleyman ötmer E Yukarıda adları ve dâva dosyasındaki adresleri yazılı bulunan suçlular muhtelif tarihlerde işledikleri kaçakçılık suçundan dolayı hizalarında gösterilen para cezası ile ücreti vekâlet mahkeme kararlariyle mahkûm ubulunduklarından uzun zaman yapılan araştırmalara rağmen belirli ikametgâhlarında bulunmayıp nerede oldukları da tesbit edilememiş olduğundan tebligat yerine kaim olmak üzere İlân olunur /1-1

Kurucu Meclis S. SAYISI: 0

Kurucu Meclis S. SAYISI: 0 Kurucu Meclis S. SAYISI: 0 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan tabiî uranyum satış anlaşmasının onaylanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI 1035 Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 11.5 1964 - Sayı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi : 28 Haziran 1962 Kanun Tarih ve Sayısı : 19.07.1971 / 1453 Resmi

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı Tadil Eden 5 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı Tadil Eden 5 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun 808 Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı Tadil Eden 5 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 9.IV.1955-Sayı:8977) No. Kabul tarihi

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (*)

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (*) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (*) BASLANGIÇ Birleşmiş Milletler antlaşması ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, insanların ana hürriyetlerden ve insan

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460)

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460) 1192 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza edilen Anlaşma gereğince temin edilen paraların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ EK 1 ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğünün Kişilerden Alacaklar başlıklı sıra no:16 nolu Genel tebliğinin ek 2 si olan ve örneği aşağıda gösterilen senet düzenlendiği tarihe göre gerekli değişiklikler

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİNE İLİŞKİN 1956 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ. (1956 tarihli New York Sözleşmesi)

NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİNE İLİŞKİN 1956 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ. (1956 tarihli New York Sözleşmesi) NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİNE İLİŞKİN 1956 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (1956 tarihli New York Sözleşmesi) Kanunen kendilerine bakmakla mükellef olan kimseleri yabancı memleketlerde

Detaylı

CENEVRE'DE 28 TEMMUZ 1951 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN MÜLTECİLERİN; HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KANUN

CENEVRE'DE 28 TEMMUZ 1951 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN MÜLTECİLERİN; HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KANUN CENEVRE'DE 28 TEMMUZ 1951 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN MÜLTECİLERİN; HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No: 359 Kâbul tarihi: 29/8/1961 Madde - 1 Cenevre'de, 28 Temmuz 1951

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

işkencenin VE GAYRiiNSANi YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENiN ÖNLENMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESi DİBAÇE Aşağıda imzaları bulunan Avrupa Konseyi

işkencenin VE GAYRiiNSANi YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENiN ÖNLENMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESi DİBAÇE Aşağıda imzaları bulunan Avrupa Konseyi işkencenin VE GAYRiiNSANi YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENiN ÖNLENMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESi DİBAÇE Aşağıda imzaları bulunan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin

Detaylı

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 13. 5. 1973 - Sayı : 14539) No. Kabul tarihi

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR :

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : İçindekiler D Ö R D Ü N C Ü K İ T A P KIYMETLİ EVRAK Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : Sahife 301. Şekil serbestisi prensipi 1 :i02. Vazıı kanunca istenilen şekil 1 303. Akitte mahfuz kalan şekil 2 304. Fikir

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 12. 7. 1975 - Sayı : 15293) _ 386. Kabul tarihi 1.7. 1975

(Resmî Gazete ile yayımı : 12. 7. 1975 - Sayı : 15293) _ 386. Kabul tarihi 1.7. 1975 _ 386 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 12. 7. 1975 -

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 8.8.1951 / 5835 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 14.8.1951 /

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1

UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1 UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1 Uçuş halindeki uçağı veya kontrolünü ele geçirme şeklinde kanunsuz fiillerin fert ve mal emniyetini tehlikeye düşürdüğünü

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 6. 1. 1964 - Sayı : 11599)

dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 6. 1. 1964 - Sayı : 11599) Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 6. 1. 1964 - Sayı :

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 385 Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 27 Ocak 1977 tarihinde Strasbourg da imzalandı ve 11. Madde ye uygun olarak 4 Ağustos 1978 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 3065 SAYILI KDV KANUNU NUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN İ BENDİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 372 Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) Kanun No., Kabul Tarihi

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2014-48893 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE8A6ANY* Sayı :18235917-903.07.03- Konu :Yurtdışı Görevlendirme İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz

Detaylı

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON (5 Ekim 1961 de akdedilmiştir) İşbu Konvansiyonu imzalayan devletler, Yabancı resmi belgeler için diplomatik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 19. I. 1950 - Sayı : 7410) No. Kabul tarihi 5513 11.1.1950 BlRÎNCl

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Avrupa Sözleşmeleri Külliyatı - No. 187 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Vilnius, 3.V.2002 2 ETS 187 Ölüm Cezasının

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı