HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ"

Transkript

1 HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Derneğin Adı: Madde 1. Derneğin adı Hematoloji Uzmanlık Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/40 Bakanlıklar Ankara dır. Derneğin şubesi yoktur. Bu tüzükle 2908 sayılı Dernekler Kanununa uygunluğu sağlanmıştır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışmalar: Madde 2. Derneğin amacı ülkemizde ve Avrupa ve Asya ülkelerini içeren coğrafi bölgede sağlık bilimleri ile (Hematoloji, hemaferezis ve transfüzyon ile ilgili bilim dalları, solid organ ve doku transplantasyonu, İmmunoloji), sosyal, iktisadi, ekonomik, teknik, ulaştırma, iletişim, eğitim, medya, turizm, inşaat ve madencilik, müşavirlik alanlarında bilimsel bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları yapmak geliştirmek, desteklemek ve iktisadi faaliyetlerde bulunmak, bu alanda yapılacak olan bilimsel çalışmalarını uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Bu amaçla; 1. Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemesi) bulunur, ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vs.) düzenler ve yayınlar yapar. Gerektiğinde yurt dışına eğitime gönderir. 2. Yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla ilgili tüm branşlarla ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olur ve gerektiğinde temsilci gönderir. 3. Amacına yönelik vakıflar kurar ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılır. 4. Dernek bünyesin de Kurulacak Hematoloji ve Kemik iliği Transplantasyon ve Doku Bilgi Bankası üniteleri ile hastalara ve donörlere güvenli ve yeterli işlemlerinin sunulmasını sağlar ve her türlü doku bilgi kayıtlarını tutar. Hastaların ve donörlerin güvenli ve yeterli yararlanmaları için gerekli tüm girişimleri yapar. Hematoloji ve Kemik iliği Transplantasyon ve Doku Bilgi Bankası konusunda gerekli olan tüm doktor, personel ve teknik elemanların eğitiminin planlanması ve uygulanması için gerekenleri yapar. Hematoloji kliniği, Kemik iliği Nakil Merkezleri ve Kök Hücre işleme, araştırma laboratuvarı ve Hemaferez merkezi açar. 5 Derneğin yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda, bilimsel aktivite ve araştırmaları destekler ve ödüllendirir. Hizmet ödülleri verir. 6. Dernek her türlü araştırma merkezi, hastane yada poliklinik, kan bankası, amaçlarına uygun hertürlü şirketler kurar ve işletir yada devir alır ve bu gibi kuruluşları destekler. 7. Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder. 8. Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli sosyal etkinliklerde (piyango, balo, eğlence, temsil, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması, vb.) bulunur. 9. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar alır ve gereksinim duymadıklarını satar. Taşınır ve taşınmaz malları kiralar ya da kiraya verir. İpotek ve diğer ayni hakları kurar ve kaldırır. 10. Sağlık Bilimleri ile gen tedavisi, hücre işleme ve hücre mühendisliği işlemlerinin etkin olarak yapılmasını ve merkezler arasında standardizasyonu sağlar. Bu konuda gerekli el kitaplarını hazırlar. 11. Kalite güvencesi ve kalite kontrol programlarını başlatır. Derneğe Üye Olma Madde 3. Derneğin üç türlü üyesi vardır. Asil üye, onursal üye, fahri üye. Derneğe asil üye olabilmek için: 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, yaşını bitirmiş bulunmak, sayılı Dernekler yasasının 4. ve 18. maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında bulunmamak, 4. Hematoloji Uzmanı olmak, 5. Her Hematoloji Uzmanı başvurusu sonrası yönetim kurulu kararı ile derneğin fahri üyesi olarak kabul edilir ve asil üye olmak üzere dilekçe veren aday yönetim kurulunda değerelendirilerek bir ay içinde yazılı olarak cevap verilir. 6. Hematoloji Uzmanı olduğu halde 5. maddeyi yerine getiremeyen hematoloji uzmanı fahri üye statüsünde değerlendirilir.

2 7.Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak bir dilekçe ve Uzmanlık belgeleri ve iki üyenin referans mektupları ile Dernek Yönetim Kurulu na başvururlar.üyelik için yapılan başvurular ilk yönetim kurulunda değerlendirilir ve adayın asil üyeliği için işleme başlanır. 8. Yönetim kurulu alınacak üyeler hakkında kurucu yönetim kurulu üyelerine görüş sorarak bilgi istemelidir. Madde 4. Fahri üye: Hematoloji alanında ulusal ve uluslararası katkılarda bulunmuş Dernek üyesi olmayan Türk ya da yabancı bilim adamları Yönetim Kurulu nun önerisini ve Genel Kurul un 2/3 çoğunluğunun alacağı kararla fahri üye olurlar. Fahri üyelerden ödenti alınmaz. Fahri üyeler Genel Kurul a oy hakkı olmaksızın katılabilirler. 3. Madde de bulunan şartları yerine getirmeyen her hematoloji uzmanı Fahri üye olarak kabul edilir.ayrıca Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu nun kararı ile o dönem için fahri üye olurlar. Fahri üyeler istedikleri takdirde ve yönetim kurulunun onayı ile fahri üye olarak kalabilirler ve Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak bu üyelerin oy hakkı yoktur. Üyeliğin Sona Ermesi Madde 5. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde üyelik sona erer; İstifa, Ölüm, Dernekler Yasasının 17. Maddesinde belirtilen durumlar, Derneğin gelişmesine ve amaçlarına ulaşmasına engel olacak eylemlerde bulunmak, Derneğe ödenmesi gereken yıllık ödentiyi 2 yıl boyunca ödememek ve Yönetim Kurulu nun yazılı uyarısı ile öngörülen sürede ödememekte direnmek. Son 3 bentte yazılı maddeler nedeniyle üyelikten çıkartmaya Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul yetkilidir. Her üye yazılı müracaat etmesi halinde dernek üyeliğinden ayrılabilir. Yıllık Ödenti Miktarı Madde 6. Derneğin asil üyeleri yıllık 20 TL. öderler. Yıllık ödenti miktarı Yönetim Kurulu nun önerisi Genel Kurul ca yeniden belirlenebilir. Gerek görüldüğü takdirde yönetim kurulu giriş aidatı belirleyebilir. Derneğin Organları Madde 7. Derneğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu dur. Genel Kurul Madde 8. Derneğe kayıtlı üyeler Genel Kurul u oluştururlar. Genel Kurul un başlıca görev ve yetkileri şunlardır: Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini 2 yıl süre ile seçer. Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini 2 yıl süre ile seçer. Yönetim Kurulu nun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu görüşerek Yönetim Kurulu nu aklar. Yönetim Kurulu nun önereceği bütçe ile çalışma programını olduğu gibi ya da değiştirerek kabul eder. Gerektiğinde Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar ve Derneğin feshine karar verir. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da varolan taşınmaz malların satılması için Yönetim Kurulu na yetki verir. Derneğin uluslarara sı çalışmalarda bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması konusunda karar verir. Bu tüzükte ya da mevzuatta Genel Kurul ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir. Genel Kurul Toplantısı Madde 9. Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir aralık ayı içinde yapılır. Ayrıca; Yönetim ya da Denetleme Kurulu nun gerekli gördüğü durumlarda ve derneğin toplam asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu nun çağrısı ile Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca belirlenecek ve uygun zamanda ilan edilecek yerde toplanabilir. Madde 10. Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi Yönetim Kurulu nca düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, toplantı tarihinden en az on beş gün önce toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle katılacak üyelere duyurulur. Bu ilanda belirlenen toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda, iki toplantı tarihi arasında en az bir haftalık bir süre bulunmak koşuluyla, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir.

3 Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılma hakkına sahip üyeleri gösterir bir liste eklenir. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. Madde 11. Genel Kurul, Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul a katılacak üyeler Yönetim Kurulu nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasında açık oyla bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenleyerek başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu na verilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır. Genel Kurul un karar alma yeter sayısı toplantıya katılanların yarısından bir fazladır. Yönetim Kurulu Madde 12. Yönetim Kurulu, yapılacak ikinci genel kurula kadar, genel Kurul tarafından seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.ikinci genel kurulda yönetim kurulu 7 asıl,7 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, Başkan, Genel Sekreter, Sayman ve üyelerden oluşur.. Asıl üyeliklerde boşalma olması durumunda en çok oy almış yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine yerin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul u toplamakla görevlendirir. Yönetim Kurulu nun Yetki ve Görevleri Madde 13. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Başkanın çağrısı ile toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu nun görev süresi iki yıldır. İki yılda bir yapılan her olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Seçimi yenilenir. Aynı üyeler Yönetim Kurulu na ve diğer kurullara yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu nun yetki ve görevleri şunlardır: Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek, Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul a sunmak, Genel Kurul ca alınan kararları uygulamak, Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak, Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülebilmesi için alt komiteler kurmak ve bu komitelere görevliler atanmak. Alt komitelerin çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde bu çalışmaları durdurmak, Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak, disiplin soruşturmasını yapmak ya da üyeliklerine son vermek, Ulusal ya da uluslararası kongre ya da diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek, Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel Kurul a sunmak, Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulu nca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Yetki ve Görevleri Madde 14. Başkan : Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu nun vereceği yetkiye dayanarak Dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan para çekmeye yetkilidir. Başkan enfazla iki defa seçilebilir

4 Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defterini, karar defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması sağlar. Başkan yokluğunda onların görevlerini üstlenir. Sayman: Derneğin Gelir-Gider defterini, Bütçe defterini ve Demirbaş defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulu nca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim Kurulu na bu işlemler konusunda bilgi verir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan para çekmeye yetkilidir. Denetleme Kurulu Madde 15. Denetleme Kurulu nu oluşturmak üzere Genel Kurulu tarafından üyeleri arasından açık oyla 3 asıl 3 yedek üye seçilir. Asıl üyeler aralarından birini başkan olarak seçerler. Denetleme Kurulu en az altı ayda bir toplanarak gereken incelemeleri yapar. Derneğin gelir ve giderlerini, hesaplarını denetler, saptamalarını Yönetin Kurulu na bildirir. İki yıllık faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Genel Kurul u olağanüstü toplantıya çağırır. Dernek Tüzüğü nün Değiştirilmesi Madde 16. Derneğin tüzüğü, Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine, Genel Kurul a katılanların üçte iki çoğunluğunca alınacak kararla değiştirilebilir. Değişiklik önerileri önceden yazılı olarak üyelere bildirilmelidir. Tüzük değişikliği 2908 sayılı dernekler Yasası nın 13. Maddesi uyarınca ilan edilir. Derneğin İç Denetimi Madde 17. Derneğin iç işleyiş ve denetimi için Yönetim Kurulu nca hazırlanarak Genel Kurul tarafından son şekli verilecek yönetmelikler hazırlanabilir. Derneğin Gelir ve Giderleri Madde 18. Derneğin gelir kaynakları şunlardır: Üyelerden alınacak ödentiler, Her türlü bağış ve yardımlar, şirket gelirleri,dernek tarafından düzenlenecek konser, kermes,sergi, konferans, seminer, kongre, sempozyum, kurs, ders notları ve kitap basımı, piyango, spor yarışması, balo, eğlence, temsil ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler, Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. Madde 19. Derneğin giderleri şunlardır: Genel Kurul giderleri, Toplantı giderleri, Yayınlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri, Dernek amacına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği giderler, Satın alınacak taşınır veya taşınmaz mallar için harcanacak giderler. Derneğin Gelir ve Giderlerinin İzlenmesinde Uyulacak İlkeler Madde 20. Derneğin her türlü geliri, Dernekler kanunu hükümlerine uygun şekilde sağlanacak alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur. Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulu nca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilecektir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla ancak bu kişi veya kişiler ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkilidirler. Bunların dışında kimse para toplamaya yetkili değildir. Defter ve Kayıtlar Madde 21. Dernek sayılı dernekler yönetmeliğinin 32 maddesine yazılı defterleri tutarlar. Derneğin Feshi Madde 22. Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilir. Bunun için Genel Kurul un üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanması gerekir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulu üye toplamlarının iki katından az olmamak kaydıyla, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin karar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir. Fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

5 İnfisah Madde 23. Dernek, aciz haline düştüğü veya Yönetim Kurulu nun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı, yahut tüzüğün 10. maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunmaması nedenleriyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde infisah eder. Fesih veya İnfisah ın sonucu (Tasfiye) Madde 24. Her ne sebeple olursa olsun, Derneğin feshi halinde Genel Kurul tarafından seçilecek 3 kişiden oluşan kurul tasfiye işlemlerini sonuçlandırır. Tasfiyeden sonra geri kalan para, menkul ve gayrimenkul gibi derneğin bilcümle varlığı genel kurulun karar verdiği vakıf a veya dernek devredilir. Tüzükte Yer almayan Hususlar Madde 25. Bu tüzükte yer almayan konularda 2908 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Kurucu Üyeler: Suleyman Dincer Birol Güvenç Serdar Bedii Omay Cafer Aksoy Mustafa Pehlivan Ercüment Ovalı Çağatay Ünsal Yönetim Kurulu: Suleyman Dincer Birol Güvenç Serdar Bedii Omay Mustafa Pehlivan Ercüment Ovalı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS dur. Merkezi İstanbul

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ MEVCUT METİN MADDE 1- Kuruluş Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda

Detaylı

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi:

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi: Son Tüzük Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü Derneğin Adı, Merkezi: Madde 1 Adı : Derneğin adı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği dir (T.O.F.D. ) Merkezi : Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ Madde I. DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, MERKEZİ Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde her nev'i seramik sağlık gereçleri üreten

Detaylı