İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir"

Transkript

1 MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI GİRİŞ SINAVI ( B KİTAPÇIĞI) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: İKTİSAT 1- IS-LM modeli bağlamında; genişletici bir para politikası, genişletici bir maliye politikasıyla birlikte uygulandığında, gelir ve faizle ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşacağı söylenebilir? A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir B) Faiz oranının yönü para politikasına, millî gelir düzeyinin yönü ise maliye politikasına bağlıdır C) Millî gelir düzeyi faizler düşeceğinden azalır, ancak kamu harcamaları artacağından yükselir D) Politikaların birbirini dengeleyici ve engelleyici özellikleri nedeniyle, faiz ve gelirin yönü belirsizdir 2- Aşağıdakilerden hangisi fayda düzeyi sabitken, fiyat değişimine bağlı olarak iki mal arasındaki değişim oranının farklılaşmasının yol açtığı talep miktarındaki değişimi açıklar? A) Gelir etkisi B) Fiyat etkisi C) İkame etkisi D) Bütçe kısıtı 3- X= Gerçek işsizlik - Doğal işsizlik formülünde, X yerine kullanılabilecek terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Arızi işsizlik B) Teknolojik işsizlik C) Devrevi işsizlik D) Yapısal işsizlik 4- Bir iktisadi konjonktür devresindeki dört aşama (dönem), krizin yaşandığı en dip aşamadan başlayarak, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde sıralanmıştır? A) Kriz - Canlanma - Refah - Gerileme B) Dip - Duraklama - Canlanma - Refah C) Dip - Gerileme - Canlanma - Doruk D) Kriz - Gerileme - Dip Zirve 5- İkâme esnekliği sıfır olan üretim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrusal üretim fonksiyonu B) Sabit ikame esnekli üretim fonksiyonu C) Sabit oranlı üretim fonksiyonu D) Cobb-Douglas üretim fonksiyonu 1

2 6- I- Hangi mal ve hizmetler, ne kadar üretilecektir? II- Üretim, hangi faktörlerin yardımıyla, hangi yöntemlerle, nasıl yapılacaktır? III- Mal ve hizmetler kimler için üretilecektir? Yukarıda sıralanan üç önemli soruya verilebilecek cevaplar, ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak için hangi temel iktisadi sorunun çözümüne imkân sağlayabilir? A) Kaynakların tam kullanımı sorunu B) Kaynakların etkin kullanımı sorunu C) Üretim kapasitesinin artırımı sorunu D) Kaynakların adil dağılımı sorunu 7- Bir ülkede GSMH 500 TL, dış alem faktör gelirleri 80 TL, dış alem faktör giderleri 50 TL, dolaylı vergiler 30 TL, amortismanlar 20 TL olarak gerçekleştiğine göre, bu veriler ışığında ülkenin yurtiçi geliri ne kadardır? A) 420 TL B) 460 TL C) 520 TL D) 540 TL 8- Bir mal veya hizmetin üretimi için doğrudan parasal bir harcamayı gerektirmeyen, fakat bir seçenekten vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Örtük maliyet B) Açık maliyet C) Muhasebe maliyeti D) Alternatif maliyet 9- Türkiyenin dış ödemeler bilançosu kalemlerinden hangisi cari işlemler dengesinde yer almaz? A) Hizmet gelirleri B) Sermaye ihraçları C) Yatırım giderleri D) Karşılıksız transferler 10- Diğer durumlar sabitken, X ve Y gibi iki malın fiyatında meydana gelecek farklı değişimlere bağlı olarak, bütçe doğrusunda oluşacak hareket (değişim) hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış kurgulanmıştır? A) İki malın fiyatı aynı yönde ancak farklı oranlarda artarsa, eğim değişmekle beraber bütçe doğrusu sola kayar B) İki malın fiyatı birbirine ters yönde değişirse, bütçe doğrusunun eğimi değişir ve ilk bütçe doğrusu ile kesişir C) İki malın fiyatı aynı oranda artar ve azalırsa, bütçe doğrusu paralel olarak sola ve sağa doğru hareket eder D) İki malın fiyatı değişmez ve sabit kalırsa, bütçe doğrusu gelirdeki değişimle aynı yönde hareket eder 2

3 11- Bir ülkedeki ödünç verilebilir fonlar ın kaynağını oluşturan tasarrufların aşağıdaki seçeneklerden hangisine bağlı olmadığı söylenebilir? A) Gelir dağılımına B) Elde edilen gelir türüne C) Fiyatlarla ilgili beklentilere D) Genel tutumluluk düzeyine 12- Esnek kur sisteminin uygulandığı dışa açık bir ekonomide, uygulanan daraltıcı para politikasının, döviz kuru kanalından oluşturacağı zincirleme etki, sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) Para Arzı Faiz Oranı Yabancı Sermaye Girişi Milli Paranın Değeri Üretim Milli Gelir B) Para Arzı Faiz Oranı Yabancı Sermaye Girişi Milli Paranın Değeri Üretim Milli Gelir C) Para Arzı Faiz Oranı Yabancı Sermaye Girişi Milli Paranın Değeri Üretim Milli Gelir D) Para Arzı Faiz Oranı Yabancı Sermaye Girişi Milli Paranın Değeri Üretim Milli Gelir 13- Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide talep şokuna neden olan başlıca etkenlerden biri değildir? A) Yatırım harcamalarındaki değişme B) Devlet harcamalarındaki değişme C) Dış ticaret farkındaki değişme D) Girdi fiyatlarındaki değişme 14- Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette uygulanan tarife dışı araçlar arasında yer almaz? A) Bağlı ticaret uygulaması B) Miktar kısıtlamaları C) Görünmez engeller D) Gönüllü ihracat kısıtlamaları 15- Toplumsal kayıtsızlık eğrisi ve dönüşüm eğrisine dayalı uluslararası ticaret kuramı analizlerinde, dış ticaret üçgeninin kenarlarının gösterdiği durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İhracatı, ithalâtı ve uluslararası fiyat oranını B) İhracatı, ithalâtı ve üretim maliyet miktarını C) Üretim maliyetini, ithalat vergisini ve dış fiyat oranını D) Ticaret hacmini, üretim maliyetini ve satış fiyatını 3

4 16- İşletmenin operasyonel faaliyetlerini yürüten, üretimden veya hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumlu olan yönetim kademesi hangisidir? A) Üst (tepe) yönetici B) Üst kademe yönetim C) Orta kademe yönetim D) Alt kademe yönetim 17- Aşağıdakilerden hangisi, Devletin gelirin oluşum sürecinde, gelir adaletsizliğini azaltmak amacıyla başvurduğu müdahale araçlarından biri değildir? A) Ücret farklılıklarına müdahale edilmesi B) Faiz oranları ve türlerinin değiştirilmesi C) Tarımsal ürün fiyatlarına müdahale edilmesi D) Sağlık harcamalarına müdahale edilmesi 18- Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler tarafından kullanılan üretim sistemlerinden biri değildir? A) El işçiliği sistemi B) Ev işçiliği sistemi C) İmece sistemi D) İmalathane sistemi 19- Bir ülkede, bir yandan mevcut enflasyon olgusuyla mücadele edilirken, diğer yandan reel olarak küçülen ekonomi eş zamanlı olarak canlandırılmaya çalışılıyorsa, o ülkenin aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşı karşıya olduğu söylenebilir? A) Resesyon B) Slumpflasyon C) Depresyon D) Stagflasyon 20- Aşağıda sayılanlardan hangisi sabit maliyetlerin özelliklerinden biri değildir? A) Sabit maliyet, birim ürüne düşen sabit maliyet olarak üretim seviyesi arttıkça azalır B) Sabit maliyet, takvim zamanına bağlı olarak değişkenlik göstermez C) Sabit maliyet, üretim seviyesinden bağımsız sabit bir büyüklüktür D) Sabit maliyet, değerlendirilen kapasite maliyetleri ve atıl kapasite maliyetleri toplamına eşittir 4

5 MALİYE 1- Advalorem sübvansiyon nedir? A) Üretilen mal birimi başına yapılan sübvansiyon B) Sadece daralma döneminde yapılan üretim-tüketim sübvansiyonu C) Her yıl düzenli olarak yapılan üretim-tüketim sübvansiyonu D) Üretilen malın maliyet ya da satış fiyatının belli bir oranı olarak yapılan sübvansiyon 2- Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yasama organından doğan kaynaklarından birisidir? A) Kanun hükmünde kararname B) Uluslararası anlaşma C) Tüzük D) Yönetmelik 3- Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasında yer almaz? A) Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak B) Kaynak tahsisinde, üretim ve bölüşümde etkinliği arttırmak C) Makroekonomik istikrarın sağlanmasına katkı sağlamak D) Döviz kurlarında istikrar sağlamak sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanununda yer almaz? A) Bir önceki yılın bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması B) Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı C) Borçlanma ve garanti sınırları D) Mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak hükümler 5

6 5- Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında, gelirin ikamet edilen ülke yerine kaynak ülkede vergilendirilmesi yöntemine ne ad verilir? A) İstisna yöntemi B) Mahsup yöntemi C) İkametgah yöntemi D) Uyrukluk yöntemi 6- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcama politikalarının sonuçlarından biri değildir? A) Fiyatlar genel düzeyi üzerinde bir etkisinin olmaması B) Toplam talebin hem ülkede üretilen mallar arasındaki hem de bölgeler arasındaki dağılımını etkileyebilmesi C) Sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini değiştirebilmesi D) Kişisel gelir dağılımını değiştirebilmesi 7- I-Motorlu Taşıtlar Vergisi II-Katma Değer Vergisi III-Gelir Vergisi IV-Veraset ve İntikal Vergisi V-Özel Tüketim Vergisi Yukarıdaki vergi türlerinden hangisi ya da hangilerinde yalnızca kaynak ilkesine göre vergileme yapılır? A) II ve V B) I, II ve V C) I ve IV D) II, III ve IV 8- Toplam kamu harcamaları 300 milyar TL, kamu gelirleri 290 milyar TL ve faiz ödemeleri 30 milyar TL ise birincil bütçe dengesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 10 milyar TL açık B) 10 milyar TL fazla C) 20 milyar TL fazla D) 20 milyar TL açık 6

7 9- Banka, kullandırdığı kredinin anaparası ile kredi faizi üzerinden hesapladığı banka ve sigorta muameleleri vergisini taksitler halinde tüketiciden tahsil etmektedir. Bu işlemdeki vergi yansıması aşağıdaki yansıma türlerinden hangisi ile açıklanabilir? A) Kanuni yansıma B) Fiili yansıma C) Sınırlı yansıma D) Biçimsel yansıma sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki bütçe türlerinden hangisinin gelir teklifi Maliye Bakanlığınca hazırlanır? A) Merkezi yönetim bütçesi B) Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçesi C) Genel ve özel bütçeli kuruluşların bütçesi D) Genel Bütçe 11- Vergi esnekliğinin çok yüksek olması durumunda, genişleme dönemlerinde aşırı düzeyde artan vergilerin, ekonomiyi yavaşlatarak tam istihdam düzeyine ulaşmasını engellemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Mali uçurum B) Mali tevzin C) Mali sürüklenme D) Mali yansıma 12- Gayri safi yurtiçi hasılası TL olan bir ülkede; Gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergiler toplamı Mülkiyet üzerinden alınan vergiler toplamı Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler toplamı 50 TL 40 TL 60 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ülkedeki dolaylı ve dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı nedir? Dolaylı Dolaysız A) %60 %40 B) %33 %67 C) %40 %60 D) %67 %33 7

8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? A) Kanun B) Üst yönetici onayı C) Bakanlar kurulu kararı D) Maliye Bakanlığı onayı 14- Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren ya da azaltan nedenlerden değildir? A) Zamanaşımı B) Uzlaşma C) Ölüm D) Terkin sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirlerinin Hazine veznelerine girmesi, giderlerinin bu veznelerden ödenmesi ve bu idarelerin özel vezne açamaması kuralı, aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir? A) Nakit birliği B) Mali birlik C) Hazine birliği D) Bütçe birliği 16- Yoğunlaşma etkisi de denilen Devletin büyümesi ve ekonomik faaliyetlerinin genişlemesi sonucunu doğuran hipoteze ne ad verilir? A) Opsen Hipotezi B) Oates hipotezi C) Dows hipotezi D) Direktör hipotezi 8

9 17- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek erbabının işe başlaması olarak kabul edilmez? A) Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel bir işyeri açmak B) İnternet üzerinden mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak C) Konut olarak kullandığı evinin balkonuna mesleki faaliyette bulunduğunu ifade eden bir tabela asmak D) Serbest meslek faaliyetinde bulunmak üzere ilgili mesleki teşekküllere kaydolduğu halde bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacağını ilgili mesleki teşekküle bildirmek 18- Aşağıdakilerden hangisi mali gelenekçiliğin (klasiklerin) benimsediği ilkeler arasında yer almaz? A) Devlet bütçesinin denk olması B) Kamu harcamalarının hacimce büyük olması C) Kamu giderlerinin dolaylı vergilerle karşılanması D) Bütçe açıklarının uzun vadeli borçlanmalarla karşılanması 19- I. Harcamalar üzerinden alınan vergileri de kapsar. II. İki taraflı anlaşmalardır. III. Kanun ile uygun bulunarak onaylanırlar. IV. Anayasa ya aykırılıkları ileri sürülemez. Türkiye nin imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) II ve III B) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden biri değildir? A) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır B) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir C) Bütçe, gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır D) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir 9

10 HUKUK 1- Ahmet, arkadaşı Bülent e cep telefonunu ödünç verir. Bülent, cep telefonunu bir süre kullandıktan sonra iyi niyetli Cemal e satar ve teslim eder. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ahmet, Cemal e karşı zilyetliğin korunması davalarından geri verme davasını açabilir B) Ahmet, Cemal e karşı taşınır davası açarak cep telefonunu geri alabilir C) Bülent, emin sıfatıyla zilyet olduğu ve Cemal de iyi niyetli olduğu için cep telefonu kendisine teslim edildiği anda Cemal, telefonun mülkiyetini kazanır D) Cemal, cep telefonunu, benzeri eşya satan bir yerden almadığı için Ahmet, Cemal e karşı istihkak davası açarak cep telefonunu geri alabilir Anayasasına göre TBMM üyeliği ara seçimleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir B) Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır C) Genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez D) Genel seçimlere bir yıl kala hiç bir şekilde ara seçim yapılmaz sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hapis cezaları arasında yer almaz? A) Süreli hapis cezası B) Ağır hapis cezası C) Müebbet hapis cezası D) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticaret unvanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Ticari bir işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişiler, ticaret unvanı olarak kendi adlarını kullanırlar B) Kollektif şirketler işletme konusunu göstermek kaydıyla ticaret unvanlarını serbestçe belirleyebilirler C) Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanında, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmesi zorunludur D) Anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin ticaret unvanında anonim şirket, limited şirket ve kooperatif kelimelerinin bulunması zorunludur 10

11 5- Aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin yardımcı sicillerinden biri değildir? A) Plan sicili B) Aziller sicili C) Mal sahipleri sicili D) Kamu orta malları sicili 6- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri aşağıda belirtilenlerden hangisi ile düzenlenir? A) Kanun B) Tüzük C) Yönetmelik D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan bir çekle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hiç düzenlenmemiş sayılır B) Muhatap böyle bir çeki ödemek zorunda değildir C) Hamiline yazılı çek hükmündedir D) Para havalesi hükmündedir 8- Zamanaşımı def iyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kesin def idir B) Geciktirici def idir C) Tam olmayan (kısmi) def idir D) Zamanaşımı def ini kullanma hakkından her zaman tek taraflı irade beyanı ile vazgeçilebilir 9- Anayasa Mahkemesinin kararları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz B) Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir C) Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarih kararın resmi gazetede yayımlandığı günden başlayarak altı ayı geçemez D) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez 11

12 10- Hasan tamircideki motosikletini 2500 liraya Mehmet e satmış, Mehmet in motosikletini tamirci Ali den teslim alabileceğini söylemiştir. Bisikleti Ali den teslim alan Mehmet, bisikletin zilyetliğini nasıl kazanmıştır? A) Hükmen teslimle B) Kısa elden teslimle C) Temsilci aracılığıyla D) Zilyetliğin havalesiyle 11- Ankara da oturan Ahmet çalışmak için İstanbul a gider, ancak kendisinden bir daha haber alınamaz. Bu olaya göre, eşi Ayşe nin izleyeceği yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ölüm karinesi işleyeceği için Ahmet ölmüş gibi hukuki sonuç doğacağından mülki idare amiri sadece Ayşe nin müracaatı üzerine ölüm tutanağı düzenletmelidir B) Ayşe, bir yıl beklemeli ve gaiplik kararı verilmesi için mahkemeye başvurmalıdır C) Ayşe, doğrudan doğruya mahkemeye başvurarak boşanma davası açmalıdır D) Ayşe, beş yıl beklemeli ve gaiplik kararı için mahkemeye başvurmalı, evliliğin feshini de istiyorsa bunu ayrıca talep etmeli veya açacağı bir başka dava ile istemelidir Anayasasına göre, yakalanan veya tutuklanan kişinin, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç, hakim önüne çıkarılma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Bireysel olarak işlenen suçlarda en geç 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün B) Bireysel olarak işlenen suçlarda en geç 24 saat, toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün C) Bireysel olarak işlenen suçlarda en geç 72 saat, toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün D) Bireysel olarak işlenen suçlarda en geç 24 saat, toplu olarak işlenen suçlarda en çok 2 gün 13- Aşağıdakilerden hangisi hukukumuzda kesin karine niteliği taşımaktadır? A) Babalık karinesi B) Tapu sicilindeki kayıtların herkesçe bilindiği karinesi C) Taşınırlarda zilyetlikten kaynaklanan mülkiyet karinesi (zilyetlikte hak karinesi) D) Gaiplik karinesi 12

13 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idari dava türleri arasında yer almaz? A) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları B) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları C) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar D) Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sayılı Türk Ticaret Kanununa göre şirketler devralma şeklinde birleşme ya da yeni kuruluş şeklinde birleşme yöntemleriyle birleşebilirler. Şirketlerin birleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sermaye şirketleri kooperatiflerle birleşebilirler B) Şahıs şirketleri şahıs şirketleri ile birleşebilirler C) Şahıs şirketleri devralan şirket olmaları şartıyla sermaye şirketleriyle birleşebilirler D) Kooperatifler devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleri ile birleşebilirler 16- Bir tarlaya eşit paylarla malik olan Ahmet, Bekir ve Cemal bu tarlayı ürün kirasına vermiştir. Bekir, mevcut sözleşmeyi feshetmek istemektedir. Bu olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Paylı malın kiraya veya ürün kirasına verilmesi önemli yönetim işi olmakla birlikte, mevcut sözleşmenin feshedilmesi olağan yönetim işi olduğundan Bekir, bu sözleşmeyi tek başına feshedebilir B) Bu olayda sözleşmenin feshi bir olağanüstü yönetim işidir, oy birliği ile yapılması gerekir C) Mevcut ürün kirası sözleşmesinin feshi ivedi yönetim işi olduğundan her paydaş tarafından tek başına gerçekleştirilebilir D) Mevcut ürün kirası sözleşmesinin feshi önemli yönetim işi sayıldığından ancak pay ve paydaş çoğunluğu ile karar alınması hâlinde gerçekleştirilebilir sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler arasında yer almaz? A) Sınırın aşılması B) Bağlılık kuralı C) Hata D) Haksız tahrik 13

14 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idari davalarda yetki konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin ikamet ettiği yer idare mahkemesidir B) Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir C) Tam yargı davalarında yetkili mahkeme zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili idare mahkemesidir D) Zarar, idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise eylemin yapıldığı yer idare mahkemesidir sayılı Türk Ceza Kanununa göre, hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 6 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olanların cezaları ertelenebilir B) İşlediği suçtan dolayı azami 2 yıl süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası ertelenebilir C) Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olanların 3 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilir D) Fiili işlediği sırada 65 yaşını doldurmuş olanların 3 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilir sayılı Türk Ceza Kanununa göre, sanığın veya hükümlünün ölümü halinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir? A) Sanığın ölümü halinde, niteliği itibariyle müsadereye tabi eşya veya maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir B) Hükümlünün ölümü, henüz infaz edilmemiş adli para cezasını ortadan kaldırmaz C) Hükümlünün ölümünden önce kesinleşmiş bulunan yargılama giderlerine ilişkin hüküm infaz olunur D) Hükümlünün ölümünden önce kesinleşmiş olan müsadereye tabi eşya veya maddi menfaatler ile ilgili hüküm infaz olunur 14

15 MUHASEBE 1, 2 ve 3 üncü sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. (K) ve (B), TL sermayeli X Ltd. Şti. nin kuruluş işlemlerini tarihinde tamamlamıştır tarihinde ortak (B) şirketin kuruluşu için noter ve tescil gideri olarak kendi cebinden TL + KDV (%18) ödemiştir. Ortakların sermaye payları eşit olup, ortak (K) sermaye taahhüdünü tarihinde nakit olarak ödemiş, ortak (B) ise aynı tarihte TL değerindeki dokuma tezgâhını vermiştir. 1- Kuruluş işlemlerinin tamamlandığı tarihinde yapılacak yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Sermaye Hs B) /1/ Sermaye Hs Ödenmemiş Sermaye Hs C) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Kasa Hs D) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Kasa Hs Sermaye Hs

16 2- Kuruluş aşamasında yapılan giderlerle ilgili yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /1/ Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs İndirilecek KDV Hs. 720 Kasa Hs B) /1/ Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs İndirilecek KDV Hs. 720 Ortaklara Borçlar Hs Ortak (B) C) /1/ Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs İndirilecek KDV Hs. 720 Ödenmemiş Sermaye Hs D) /1/ Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs İndirilecek KDV Hs. 720 Sermaye Hs

17 3- Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmelerine ilişkin yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /1/ Kasa Hs Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (K) /1/ Tesis Makine ve Cihazlar Hs Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (B) B) /1/ Kasa Hs Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (K) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (B) Tesis Makine ve Cihazlar Hs C) /1/ Kasa Hs Sermaye Hs Ortak (K) /1/ Tesis Makine ve Cihazlar Hs Sermaye Hs Ortak (B) D) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (K) Kasa Hs /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (B) Tesis Makine ve Cihazlar Hs

18 4 ve 5 inci sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. Dört ortaklı M Ltd. Şti TL olan mevcut sermayesinin iş kapasitesine göre fazla olduğuna karar vermiş ve sermayesini TL azaltmaya yönelik yasal işlemleri tarihinde tamamlamıştır. Ortaklardan (A) ve (B) nin yüzde 40 ar (C) ve (D) nin ise yüzde 10 ar hisseye sahip olduğu M Ltd. Şti., ortakların sermaye azaltımından doğan alacaklarını tarihinde çek vermek suretiyle ödemiştir. 4- Söz konusu işlemlere ait yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /2/ Sermaye Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs /2/ Ortaklara Borçlar Hs Sermaye Hs B) /2/ Ortaklara Borçlar Hs Sermaye Hs /2/ Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs Sermaye Hs

19 C) /2/ Sermaye Hs Ortaklara Borçlar Hs /2/ Ortaklara Borçlar Hs Sermaye Hs D) /2/ Sermaye Hs Ortaklara Borçlar Hs /2/ Ortaklara Borçlar Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

20 5- Söz konusu işlemlere ait defteri kebir kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) SERMAYE HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS ORTAKLARA BORÇLAR HS B) SERMAYE HS ORTAKLARA BORÇLAR HS C) SERMAYE HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS ORTAKLARA BORÇLAR HS D) SERMAYE HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS ORTAKLARA BORÇLAR HS 20

21 6- X işletmesi senetli TL tutarındaki ticari borcunu vadesinde ödeyemeyeceğini Y işletmesine bildirmiş ve senet TL tutarında daha ileri vadeli başka bir senetle değiştirilmiştir. Buna göre X işletmesinin yapacağı kayıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Borç senetleri hesabı borçlu TL B) Faiz gelirleri hesabı alacaklı 300 TL C) Borç senetleri hesabı alacaklı TL D) Finansman giderleri hesabı borçlu 300 TL 7- ABC Ltd. Şti TL +%18 KDV bedelle ticari mal satın almış olup bedelinin TL sini müşteri çeki ile, TL sini hatır çeki ile, TL sini hatır senedi ile geri kalanını ise çek keşide ederek ödemiştir. Bu işleme ilişkin doğru muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /---/ Ticari Mallar Hs İndirilecek KDV Hs Alınan Çekler Hs Alacak Senetleri Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs B) /---/ Ticari Mallar Hs İndirilecek KDV Hs Alınan Çekler Hs Diğer Çeşitli Alacaklar Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs C) /---/ Ticari Mallar Hs İndirilecek KDV Hs Alınan Çekler Hs Alacak Senetleri Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs D) /---/ Ticari Mallar Hs İndirilecek KDV Hs Alınan Çekler Hs Diğer Çeşitli Alacaklar Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

22 8- Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilançonun aktif ve pasif toplamında değişiklik meydana getirmez? A) Uzun vadeli kredi ile duran varlık satın alınması B) Bankadan kredi alınması C) Nakden hisse senedi satılması D) Kısa vadeli borç ödenmesi 9- İşletmelerin mali tablolarının dönemler itibarıyla karşılaştırılabilir olması aşağıdaki temel kavramlardan hangisinin amacıdır? A) Dönemsellik B) Tutarlılık C) Süreklilik D) İhtiyatlılık 10, 11 ve 12 nci sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. İşletme tarihinde gerçekleştirdiği ticari mal satışı karşılığında avro tahsil etmiştir. İşletme tarafından tarihinde 800 avro Türk Lirasına çevrilmiş, tarihinde avro ödeme yapılarak ofis mobilyası satın alınmış ve tarihinde satıcılara olan borcun bir kısmı avro ödenerek kapatılmıştır (mal alış ve satışlarında KDV dikkate alınmayacaktır, dönem içerisinde başka bir dövizli işlem olmamıştır, döviz mevcudunda değerleme ay sonlarında yapılmaktadır) tarihinde 1 avro = 2,70 TL tarihinde 1 avro = 2,65 TL tarihinde 1 avro = 2,75 TL tarihinde 1avro = 2,95 TL tarihinde 1 avro = 3,00 TL tarihinde satıcılara olan borcun ne kadarlık kısmı kapatılmıştır? A) TL B) TL C) TL D) TL 22

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir? A) U= x + y B) U= x y 12 12 2 2 C) U= x y D) U= x + y E) U= min{ x,y} TCZB TK

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar.

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. B) Tüketicinin geliri azalırsa, mala olan talep değişmez.

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt D ): Bu ödüllerden sonra yazdığı kitaplar öncekileri aratır oldu cümlesinde aratır oldu ifadesi bir beğenmeyiş durumunu ifade ettiği için

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı