İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir"

Transkript

1 MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI GİRİŞ SINAVI ( B KİTAPÇIĞI) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: İKTİSAT 1- IS-LM modeli bağlamında; genişletici bir para politikası, genişletici bir maliye politikasıyla birlikte uygulandığında, gelir ve faizle ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşacağı söylenebilir? A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir B) Faiz oranının yönü para politikasına, millî gelir düzeyinin yönü ise maliye politikasına bağlıdır C) Millî gelir düzeyi faizler düşeceğinden azalır, ancak kamu harcamaları artacağından yükselir D) Politikaların birbirini dengeleyici ve engelleyici özellikleri nedeniyle, faiz ve gelirin yönü belirsizdir 2- Aşağıdakilerden hangisi fayda düzeyi sabitken, fiyat değişimine bağlı olarak iki mal arasındaki değişim oranının farklılaşmasının yol açtığı talep miktarındaki değişimi açıklar? A) Gelir etkisi B) Fiyat etkisi C) İkame etkisi D) Bütçe kısıtı 3- X= Gerçek işsizlik - Doğal işsizlik formülünde, X yerine kullanılabilecek terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Arızi işsizlik B) Teknolojik işsizlik C) Devrevi işsizlik D) Yapısal işsizlik 4- Bir iktisadi konjonktür devresindeki dört aşama (dönem), krizin yaşandığı en dip aşamadan başlayarak, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde sıralanmıştır? A) Kriz - Canlanma - Refah - Gerileme B) Dip - Duraklama - Canlanma - Refah C) Dip - Gerileme - Canlanma - Doruk D) Kriz - Gerileme - Dip Zirve 5- İkâme esnekliği sıfır olan üretim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrusal üretim fonksiyonu B) Sabit ikame esnekli üretim fonksiyonu C) Sabit oranlı üretim fonksiyonu D) Cobb-Douglas üretim fonksiyonu 1

2 6- I- Hangi mal ve hizmetler, ne kadar üretilecektir? II- Üretim, hangi faktörlerin yardımıyla, hangi yöntemlerle, nasıl yapılacaktır? III- Mal ve hizmetler kimler için üretilecektir? Yukarıda sıralanan üç önemli soruya verilebilecek cevaplar, ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak için hangi temel iktisadi sorunun çözümüne imkân sağlayabilir? A) Kaynakların tam kullanımı sorunu B) Kaynakların etkin kullanımı sorunu C) Üretim kapasitesinin artırımı sorunu D) Kaynakların adil dağılımı sorunu 7- Bir ülkede GSMH 500 TL, dış alem faktör gelirleri 80 TL, dış alem faktör giderleri 50 TL, dolaylı vergiler 30 TL, amortismanlar 20 TL olarak gerçekleştiğine göre, bu veriler ışığında ülkenin yurtiçi geliri ne kadardır? A) 420 TL B) 460 TL C) 520 TL D) 540 TL 8- Bir mal veya hizmetin üretimi için doğrudan parasal bir harcamayı gerektirmeyen, fakat bir seçenekten vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Örtük maliyet B) Açık maliyet C) Muhasebe maliyeti D) Alternatif maliyet 9- Türkiyenin dış ödemeler bilançosu kalemlerinden hangisi cari işlemler dengesinde yer almaz? A) Hizmet gelirleri B) Sermaye ihraçları C) Yatırım giderleri D) Karşılıksız transferler 10- Diğer durumlar sabitken, X ve Y gibi iki malın fiyatında meydana gelecek farklı değişimlere bağlı olarak, bütçe doğrusunda oluşacak hareket (değişim) hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış kurgulanmıştır? A) İki malın fiyatı aynı yönde ancak farklı oranlarda artarsa, eğim değişmekle beraber bütçe doğrusu sola kayar B) İki malın fiyatı birbirine ters yönde değişirse, bütçe doğrusunun eğimi değişir ve ilk bütçe doğrusu ile kesişir C) İki malın fiyatı aynı oranda artar ve azalırsa, bütçe doğrusu paralel olarak sola ve sağa doğru hareket eder D) İki malın fiyatı değişmez ve sabit kalırsa, bütçe doğrusu gelirdeki değişimle aynı yönde hareket eder 2

3 11- Bir ülkedeki ödünç verilebilir fonlar ın kaynağını oluşturan tasarrufların aşağıdaki seçeneklerden hangisine bağlı olmadığı söylenebilir? A) Gelir dağılımına B) Elde edilen gelir türüne C) Fiyatlarla ilgili beklentilere D) Genel tutumluluk düzeyine 12- Esnek kur sisteminin uygulandığı dışa açık bir ekonomide, uygulanan daraltıcı para politikasının, döviz kuru kanalından oluşturacağı zincirleme etki, sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) Para Arzı Faiz Oranı Yabancı Sermaye Girişi Milli Paranın Değeri Üretim Milli Gelir B) Para Arzı Faiz Oranı Yabancı Sermaye Girişi Milli Paranın Değeri Üretim Milli Gelir C) Para Arzı Faiz Oranı Yabancı Sermaye Girişi Milli Paranın Değeri Üretim Milli Gelir D) Para Arzı Faiz Oranı Yabancı Sermaye Girişi Milli Paranın Değeri Üretim Milli Gelir 13- Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide talep şokuna neden olan başlıca etkenlerden biri değildir? A) Yatırım harcamalarındaki değişme B) Devlet harcamalarındaki değişme C) Dış ticaret farkındaki değişme D) Girdi fiyatlarındaki değişme 14- Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette uygulanan tarife dışı araçlar arasında yer almaz? A) Bağlı ticaret uygulaması B) Miktar kısıtlamaları C) Görünmez engeller D) Gönüllü ihracat kısıtlamaları 15- Toplumsal kayıtsızlık eğrisi ve dönüşüm eğrisine dayalı uluslararası ticaret kuramı analizlerinde, dış ticaret üçgeninin kenarlarının gösterdiği durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İhracatı, ithalâtı ve uluslararası fiyat oranını B) İhracatı, ithalâtı ve üretim maliyet miktarını C) Üretim maliyetini, ithalat vergisini ve dış fiyat oranını D) Ticaret hacmini, üretim maliyetini ve satış fiyatını 3

4 16- İşletmenin operasyonel faaliyetlerini yürüten, üretimden veya hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumlu olan yönetim kademesi hangisidir? A) Üst (tepe) yönetici B) Üst kademe yönetim C) Orta kademe yönetim D) Alt kademe yönetim 17- Aşağıdakilerden hangisi, Devletin gelirin oluşum sürecinde, gelir adaletsizliğini azaltmak amacıyla başvurduğu müdahale araçlarından biri değildir? A) Ücret farklılıklarına müdahale edilmesi B) Faiz oranları ve türlerinin değiştirilmesi C) Tarımsal ürün fiyatlarına müdahale edilmesi D) Sağlık harcamalarına müdahale edilmesi 18- Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler tarafından kullanılan üretim sistemlerinden biri değildir? A) El işçiliği sistemi B) Ev işçiliği sistemi C) İmece sistemi D) İmalathane sistemi 19- Bir ülkede, bir yandan mevcut enflasyon olgusuyla mücadele edilirken, diğer yandan reel olarak küçülen ekonomi eş zamanlı olarak canlandırılmaya çalışılıyorsa, o ülkenin aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşı karşıya olduğu söylenebilir? A) Resesyon B) Slumpflasyon C) Depresyon D) Stagflasyon 20- Aşağıda sayılanlardan hangisi sabit maliyetlerin özelliklerinden biri değildir? A) Sabit maliyet, birim ürüne düşen sabit maliyet olarak üretim seviyesi arttıkça azalır B) Sabit maliyet, takvim zamanına bağlı olarak değişkenlik göstermez C) Sabit maliyet, üretim seviyesinden bağımsız sabit bir büyüklüktür D) Sabit maliyet, değerlendirilen kapasite maliyetleri ve atıl kapasite maliyetleri toplamına eşittir 4

5 MALİYE 1- Advalorem sübvansiyon nedir? A) Üretilen mal birimi başına yapılan sübvansiyon B) Sadece daralma döneminde yapılan üretim-tüketim sübvansiyonu C) Her yıl düzenli olarak yapılan üretim-tüketim sübvansiyonu D) Üretilen malın maliyet ya da satış fiyatının belli bir oranı olarak yapılan sübvansiyon 2- Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yasama organından doğan kaynaklarından birisidir? A) Kanun hükmünde kararname B) Uluslararası anlaşma C) Tüzük D) Yönetmelik 3- Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasında yer almaz? A) Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak B) Kaynak tahsisinde, üretim ve bölüşümde etkinliği arttırmak C) Makroekonomik istikrarın sağlanmasına katkı sağlamak D) Döviz kurlarında istikrar sağlamak sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanununda yer almaz? A) Bir önceki yılın bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması B) Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı C) Borçlanma ve garanti sınırları D) Mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak hükümler 5

6 5- Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında, gelirin ikamet edilen ülke yerine kaynak ülkede vergilendirilmesi yöntemine ne ad verilir? A) İstisna yöntemi B) Mahsup yöntemi C) İkametgah yöntemi D) Uyrukluk yöntemi 6- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcama politikalarının sonuçlarından biri değildir? A) Fiyatlar genel düzeyi üzerinde bir etkisinin olmaması B) Toplam talebin hem ülkede üretilen mallar arasındaki hem de bölgeler arasındaki dağılımını etkileyebilmesi C) Sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini değiştirebilmesi D) Kişisel gelir dağılımını değiştirebilmesi 7- I-Motorlu Taşıtlar Vergisi II-Katma Değer Vergisi III-Gelir Vergisi IV-Veraset ve İntikal Vergisi V-Özel Tüketim Vergisi Yukarıdaki vergi türlerinden hangisi ya da hangilerinde yalnızca kaynak ilkesine göre vergileme yapılır? A) II ve V B) I, II ve V C) I ve IV D) II, III ve IV 8- Toplam kamu harcamaları 300 milyar TL, kamu gelirleri 290 milyar TL ve faiz ödemeleri 30 milyar TL ise birincil bütçe dengesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 10 milyar TL açık B) 10 milyar TL fazla C) 20 milyar TL fazla D) 20 milyar TL açık 6

7 9- Banka, kullandırdığı kredinin anaparası ile kredi faizi üzerinden hesapladığı banka ve sigorta muameleleri vergisini taksitler halinde tüketiciden tahsil etmektedir. Bu işlemdeki vergi yansıması aşağıdaki yansıma türlerinden hangisi ile açıklanabilir? A) Kanuni yansıma B) Fiili yansıma C) Sınırlı yansıma D) Biçimsel yansıma sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki bütçe türlerinden hangisinin gelir teklifi Maliye Bakanlığınca hazırlanır? A) Merkezi yönetim bütçesi B) Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçesi C) Genel ve özel bütçeli kuruluşların bütçesi D) Genel Bütçe 11- Vergi esnekliğinin çok yüksek olması durumunda, genişleme dönemlerinde aşırı düzeyde artan vergilerin, ekonomiyi yavaşlatarak tam istihdam düzeyine ulaşmasını engellemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Mali uçurum B) Mali tevzin C) Mali sürüklenme D) Mali yansıma 12- Gayri safi yurtiçi hasılası TL olan bir ülkede; Gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergiler toplamı Mülkiyet üzerinden alınan vergiler toplamı Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler toplamı 50 TL 40 TL 60 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ülkedeki dolaylı ve dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı nedir? Dolaylı Dolaysız A) %60 %40 B) %33 %67 C) %40 %60 D) %67 %33 7

8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? A) Kanun B) Üst yönetici onayı C) Bakanlar kurulu kararı D) Maliye Bakanlığı onayı 14- Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren ya da azaltan nedenlerden değildir? A) Zamanaşımı B) Uzlaşma C) Ölüm D) Terkin sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirlerinin Hazine veznelerine girmesi, giderlerinin bu veznelerden ödenmesi ve bu idarelerin özel vezne açamaması kuralı, aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir? A) Nakit birliği B) Mali birlik C) Hazine birliği D) Bütçe birliği 16- Yoğunlaşma etkisi de denilen Devletin büyümesi ve ekonomik faaliyetlerinin genişlemesi sonucunu doğuran hipoteze ne ad verilir? A) Opsen Hipotezi B) Oates hipotezi C) Dows hipotezi D) Direktör hipotezi 8

9 17- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek erbabının işe başlaması olarak kabul edilmez? A) Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel bir işyeri açmak B) İnternet üzerinden mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak C) Konut olarak kullandığı evinin balkonuna mesleki faaliyette bulunduğunu ifade eden bir tabela asmak D) Serbest meslek faaliyetinde bulunmak üzere ilgili mesleki teşekküllere kaydolduğu halde bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacağını ilgili mesleki teşekküle bildirmek 18- Aşağıdakilerden hangisi mali gelenekçiliğin (klasiklerin) benimsediği ilkeler arasında yer almaz? A) Devlet bütçesinin denk olması B) Kamu harcamalarının hacimce büyük olması C) Kamu giderlerinin dolaylı vergilerle karşılanması D) Bütçe açıklarının uzun vadeli borçlanmalarla karşılanması 19- I. Harcamalar üzerinden alınan vergileri de kapsar. II. İki taraflı anlaşmalardır. III. Kanun ile uygun bulunarak onaylanırlar. IV. Anayasa ya aykırılıkları ileri sürülemez. Türkiye nin imzaladığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) II ve III B) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden biri değildir? A) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır B) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir C) Bütçe, gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır D) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir 9

10 HUKUK 1- Ahmet, arkadaşı Bülent e cep telefonunu ödünç verir. Bülent, cep telefonunu bir süre kullandıktan sonra iyi niyetli Cemal e satar ve teslim eder. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ahmet, Cemal e karşı zilyetliğin korunması davalarından geri verme davasını açabilir B) Ahmet, Cemal e karşı taşınır davası açarak cep telefonunu geri alabilir C) Bülent, emin sıfatıyla zilyet olduğu ve Cemal de iyi niyetli olduğu için cep telefonu kendisine teslim edildiği anda Cemal, telefonun mülkiyetini kazanır D) Cemal, cep telefonunu, benzeri eşya satan bir yerden almadığı için Ahmet, Cemal e karşı istihkak davası açarak cep telefonunu geri alabilir Anayasasına göre TBMM üyeliği ara seçimleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir B) Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır C) Genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez D) Genel seçimlere bir yıl kala hiç bir şekilde ara seçim yapılmaz sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hapis cezaları arasında yer almaz? A) Süreli hapis cezası B) Ağır hapis cezası C) Müebbet hapis cezası D) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticaret unvanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Ticari bir işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişiler, ticaret unvanı olarak kendi adlarını kullanırlar B) Kollektif şirketler işletme konusunu göstermek kaydıyla ticaret unvanlarını serbestçe belirleyebilirler C) Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanında, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmesi zorunludur D) Anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin ticaret unvanında anonim şirket, limited şirket ve kooperatif kelimelerinin bulunması zorunludur 10

11 5- Aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin yardımcı sicillerinden biri değildir? A) Plan sicili B) Aziller sicili C) Mal sahipleri sicili D) Kamu orta malları sicili 6- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri aşağıda belirtilenlerden hangisi ile düzenlenir? A) Kanun B) Tüzük C) Yönetmelik D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan bir çekle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hiç düzenlenmemiş sayılır B) Muhatap böyle bir çeki ödemek zorunda değildir C) Hamiline yazılı çek hükmündedir D) Para havalesi hükmündedir 8- Zamanaşımı def iyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kesin def idir B) Geciktirici def idir C) Tam olmayan (kısmi) def idir D) Zamanaşımı def ini kullanma hakkından her zaman tek taraflı irade beyanı ile vazgeçilebilir 9- Anayasa Mahkemesinin kararları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz B) Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir C) Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarih kararın resmi gazetede yayımlandığı günden başlayarak altı ayı geçemez D) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez 11

12 10- Hasan tamircideki motosikletini 2500 liraya Mehmet e satmış, Mehmet in motosikletini tamirci Ali den teslim alabileceğini söylemiştir. Bisikleti Ali den teslim alan Mehmet, bisikletin zilyetliğini nasıl kazanmıştır? A) Hükmen teslimle B) Kısa elden teslimle C) Temsilci aracılığıyla D) Zilyetliğin havalesiyle 11- Ankara da oturan Ahmet çalışmak için İstanbul a gider, ancak kendisinden bir daha haber alınamaz. Bu olaya göre, eşi Ayşe nin izleyeceği yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ölüm karinesi işleyeceği için Ahmet ölmüş gibi hukuki sonuç doğacağından mülki idare amiri sadece Ayşe nin müracaatı üzerine ölüm tutanağı düzenletmelidir B) Ayşe, bir yıl beklemeli ve gaiplik kararı verilmesi için mahkemeye başvurmalıdır C) Ayşe, doğrudan doğruya mahkemeye başvurarak boşanma davası açmalıdır D) Ayşe, beş yıl beklemeli ve gaiplik kararı için mahkemeye başvurmalı, evliliğin feshini de istiyorsa bunu ayrıca talep etmeli veya açacağı bir başka dava ile istemelidir Anayasasına göre, yakalanan veya tutuklanan kişinin, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç, hakim önüne çıkarılma süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Bireysel olarak işlenen suçlarda en geç 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün B) Bireysel olarak işlenen suçlarda en geç 24 saat, toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün C) Bireysel olarak işlenen suçlarda en geç 72 saat, toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün D) Bireysel olarak işlenen suçlarda en geç 24 saat, toplu olarak işlenen suçlarda en çok 2 gün 13- Aşağıdakilerden hangisi hukukumuzda kesin karine niteliği taşımaktadır? A) Babalık karinesi B) Tapu sicilindeki kayıtların herkesçe bilindiği karinesi C) Taşınırlarda zilyetlikten kaynaklanan mülkiyet karinesi (zilyetlikte hak karinesi) D) Gaiplik karinesi 12

13 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idari dava türleri arasında yer almaz? A) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları B) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları C) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar D) Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sayılı Türk Ticaret Kanununa göre şirketler devralma şeklinde birleşme ya da yeni kuruluş şeklinde birleşme yöntemleriyle birleşebilirler. Şirketlerin birleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sermaye şirketleri kooperatiflerle birleşebilirler B) Şahıs şirketleri şahıs şirketleri ile birleşebilirler C) Şahıs şirketleri devralan şirket olmaları şartıyla sermaye şirketleriyle birleşebilirler D) Kooperatifler devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleri ile birleşebilirler 16- Bir tarlaya eşit paylarla malik olan Ahmet, Bekir ve Cemal bu tarlayı ürün kirasına vermiştir. Bekir, mevcut sözleşmeyi feshetmek istemektedir. Bu olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Paylı malın kiraya veya ürün kirasına verilmesi önemli yönetim işi olmakla birlikte, mevcut sözleşmenin feshedilmesi olağan yönetim işi olduğundan Bekir, bu sözleşmeyi tek başına feshedebilir B) Bu olayda sözleşmenin feshi bir olağanüstü yönetim işidir, oy birliği ile yapılması gerekir C) Mevcut ürün kirası sözleşmesinin feshi ivedi yönetim işi olduğundan her paydaş tarafından tek başına gerçekleştirilebilir D) Mevcut ürün kirası sözleşmesinin feshi önemli yönetim işi sayıldığından ancak pay ve paydaş çoğunluğu ile karar alınması hâlinde gerçekleştirilebilir sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler arasında yer almaz? A) Sınırın aşılması B) Bağlılık kuralı C) Hata D) Haksız tahrik 13

14 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idari davalarda yetki konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin ikamet ettiği yer idare mahkemesidir B) Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir C) Tam yargı davalarında yetkili mahkeme zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili idare mahkemesidir D) Zarar, idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise eylemin yapıldığı yer idare mahkemesidir sayılı Türk Ceza Kanununa göre, hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 6 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olanların cezaları ertelenebilir B) İşlediği suçtan dolayı azami 2 yıl süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası ertelenebilir C) Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olanların 3 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilir D) Fiili işlediği sırada 65 yaşını doldurmuş olanların 3 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilir sayılı Türk Ceza Kanununa göre, sanığın veya hükümlünün ölümü halinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir? A) Sanığın ölümü halinde, niteliği itibariyle müsadereye tabi eşya veya maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir B) Hükümlünün ölümü, henüz infaz edilmemiş adli para cezasını ortadan kaldırmaz C) Hükümlünün ölümünden önce kesinleşmiş bulunan yargılama giderlerine ilişkin hüküm infaz olunur D) Hükümlünün ölümünden önce kesinleşmiş olan müsadereye tabi eşya veya maddi menfaatler ile ilgili hüküm infaz olunur 14

15 MUHASEBE 1, 2 ve 3 üncü sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. (K) ve (B), TL sermayeli X Ltd. Şti. nin kuruluş işlemlerini tarihinde tamamlamıştır tarihinde ortak (B) şirketin kuruluşu için noter ve tescil gideri olarak kendi cebinden TL + KDV (%18) ödemiştir. Ortakların sermaye payları eşit olup, ortak (K) sermaye taahhüdünü tarihinde nakit olarak ödemiş, ortak (B) ise aynı tarihte TL değerindeki dokuma tezgâhını vermiştir. 1- Kuruluş işlemlerinin tamamlandığı tarihinde yapılacak yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Sermaye Hs B) /1/ Sermaye Hs Ödenmemiş Sermaye Hs C) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Kasa Hs D) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Kasa Hs Sermaye Hs

16 2- Kuruluş aşamasında yapılan giderlerle ilgili yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /1/ Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs İndirilecek KDV Hs. 720 Kasa Hs B) /1/ Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs İndirilecek KDV Hs. 720 Ortaklara Borçlar Hs Ortak (B) C) /1/ Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs İndirilecek KDV Hs. 720 Ödenmemiş Sermaye Hs D) /1/ Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs İndirilecek KDV Hs. 720 Sermaye Hs

17 3- Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmelerine ilişkin yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /1/ Kasa Hs Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (K) /1/ Tesis Makine ve Cihazlar Hs Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (B) B) /1/ Kasa Hs Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (K) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (B) Tesis Makine ve Cihazlar Hs C) /1/ Kasa Hs Sermaye Hs Ortak (K) /1/ Tesis Makine ve Cihazlar Hs Sermaye Hs Ortak (B) D) /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (K) Kasa Hs /1/ Ödenmemiş Sermaye Hs Ortak (B) Tesis Makine ve Cihazlar Hs

18 4 ve 5 inci sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. Dört ortaklı M Ltd. Şti TL olan mevcut sermayesinin iş kapasitesine göre fazla olduğuna karar vermiş ve sermayesini TL azaltmaya yönelik yasal işlemleri tarihinde tamamlamıştır. Ortaklardan (A) ve (B) nin yüzde 40 ar (C) ve (D) nin ise yüzde 10 ar hisseye sahip olduğu M Ltd. Şti., ortakların sermaye azaltımından doğan alacaklarını tarihinde çek vermek suretiyle ödemiştir. 4- Söz konusu işlemlere ait yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /2/ Sermaye Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs /2/ Ortaklara Borçlar Hs Sermaye Hs B) /2/ Ortaklara Borçlar Hs Sermaye Hs /2/ Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs Sermaye Hs

19 C) /2/ Sermaye Hs Ortaklara Borçlar Hs /2/ Ortaklara Borçlar Hs Sermaye Hs D) /2/ Sermaye Hs Ortaklara Borçlar Hs /2/ Ortaklara Borçlar Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

20 5- Söz konusu işlemlere ait defteri kebir kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) SERMAYE HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS ORTAKLARA BORÇLAR HS B) SERMAYE HS ORTAKLARA BORÇLAR HS C) SERMAYE HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS ORTAKLARA BORÇLAR HS D) SERMAYE HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS ORTAKLARA BORÇLAR HS 20

21 6- X işletmesi senetli TL tutarındaki ticari borcunu vadesinde ödeyemeyeceğini Y işletmesine bildirmiş ve senet TL tutarında daha ileri vadeli başka bir senetle değiştirilmiştir. Buna göre X işletmesinin yapacağı kayıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Borç senetleri hesabı borçlu TL B) Faiz gelirleri hesabı alacaklı 300 TL C) Borç senetleri hesabı alacaklı TL D) Finansman giderleri hesabı borçlu 300 TL 7- ABC Ltd. Şti TL +%18 KDV bedelle ticari mal satın almış olup bedelinin TL sini müşteri çeki ile, TL sini hatır çeki ile, TL sini hatır senedi ile geri kalanını ise çek keşide ederek ödemiştir. Bu işleme ilişkin doğru muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) /---/ Ticari Mallar Hs İndirilecek KDV Hs Alınan Çekler Hs Alacak Senetleri Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs B) /---/ Ticari Mallar Hs İndirilecek KDV Hs Alınan Çekler Hs Diğer Çeşitli Alacaklar Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs C) /---/ Ticari Mallar Hs İndirilecek KDV Hs Alınan Çekler Hs Alacak Senetleri Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs D) /---/ Ticari Mallar Hs İndirilecek KDV Hs Alınan Çekler Hs Diğer Çeşitli Alacaklar Hs Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

22 8- Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilançonun aktif ve pasif toplamında değişiklik meydana getirmez? A) Uzun vadeli kredi ile duran varlık satın alınması B) Bankadan kredi alınması C) Nakden hisse senedi satılması D) Kısa vadeli borç ödenmesi 9- İşletmelerin mali tablolarının dönemler itibarıyla karşılaştırılabilir olması aşağıdaki temel kavramlardan hangisinin amacıdır? A) Dönemsellik B) Tutarlılık C) Süreklilik D) İhtiyatlılık 10, 11 ve 12 nci sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. İşletme tarihinde gerçekleştirdiği ticari mal satışı karşılığında avro tahsil etmiştir. İşletme tarafından tarihinde 800 avro Türk Lirasına çevrilmiş, tarihinde avro ödeme yapılarak ofis mobilyası satın alınmış ve tarihinde satıcılara olan borcun bir kısmı avro ödenerek kapatılmıştır (mal alış ve satışlarında KDV dikkate alınmayacaktır, dönem içerisinde başka bir dövizli işlem olmamıştır, döviz mevcudunda değerleme ay sonlarında yapılmaktadır) tarihinde 1 avro = 2,70 TL tarihinde 1 avro = 2,65 TL tarihinde 1 avro = 2,75 TL tarihinde 1avro = 2,95 TL tarihinde 1 avro = 3,00 TL tarihinde satıcılara olan borcun ne kadarlık kısmı kapatılmıştır? A) TL B) TL C) TL D) TL 22

İKTİSAT. B) İki malın fiyatı birbirine ters yönde değişirse, bütçe doğrusunun eğimi değişir ve ilk bütçe doğrusu ile kesişir

İKTİSAT. B) İki malın fiyatı birbirine ters yönde değişirse, bütçe doğrusunun eğimi değişir ve ilk bütçe doğrusu ile kesişir MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI GİRİŞ SINAVI ( A KİTAPÇIĞI) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1- I- Hangi

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DURAN VARLIKLAR Duran Varlıklar; Bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Esasen bu verginin ödenme vadesi 31.07.2016 tarihidir.

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DÖRTYOL VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 27.04.2013-11:45:54 0900259577 a.cin80@hotmail.com Ticaret Sicil No 3642 505 6727200 Soyadı

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı