T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Daircsi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Daircsi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü"

Transkript

1 ISTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Daircsi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GÎB [148-TAMİM/VIl-2012/VUK-l/16985]^T-5OA 02*^2012 Konu : Bilgi verme, bilgi isteme. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ SERİ : & SIRA NO : W^ (.UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE.Vergi Dairesi Müdürlüğü) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde Vergi Dairesi Müdürlüklerinin mükellefler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile olan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin 12/11/2003 tarih 2003/14, 26/11/2004 tarih 2004/36, 18/05/2005 tarih 2005/20, 16/06/2005 tarih 2005/23, 27/09/2006 tarih 2006/20, 27/10/2006 tarih 2006/22, 14/08/2007 tarih 2007/20, 03/04/2009 tarih 2009/5, 09/01/2008 tarih 2008/1, 04/06/2008 tarih 2008/18, 14/06/2011 tarih 2011/157 sayılı tamimlerin güncellenmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalar bu tamimin konusunu oluşturmaktadır. I- ÇİFTÇİLERİN BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUKLARINI GÖSTERİR BELGEYİ İSTEMELERİ: 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çahşanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanun'a ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin olarak, 24/07/2003 tarihinde kabul edilen ve 02/08/2003 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanun'un 51'inci maddesi ile 2926 sayılı Kanun'un "Sigortahları Bildirme Yükümlülüğü" başlıkh 8'inci maddesi ve aynı Kanun'un 52'nci maddesi ile 2926 sayıh Kanun'un "Tescilde Esas Alınacak Kayıttar" başlıkh 10'uncu maddesi değiştirilmiştir. Bu itibarla, 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortah olması gerekenlerin tespit edilerek tescillerinin yapılabilmesi için Kanun'un "Tanımlar" başlıkh 3'üncü maddesinin (b) bendinde belirtildiği gibi kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahaüerde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasmı, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasım, taşınmasını sağlayanlan veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde Bağ- Kur (SGK) sigortalısı olduklarını gösterir belgeyi istemeleri ile Kurumun talebi halinde de çiftçilerimize ilişkin kayıtların Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir. - Ankara Cad. Valilik Karşısı No:5 Kat:2 Cağaloğlu/IST. Telefon:(0212) Faks:(0212)5l JL 1/6 Ayrıntılı bilgi için: Ahunur ÜNER Gelir Uzm. Yrd. Yeltekin KAYABAŞl Gelir Uzmanı

2 II- YÜKSEK SEÇÎM KURULUNDAN BİLGİ İSTEMİ : Vergi Dairelerince Yüksek Seçim Kuruluna yazılacak bilgi isteme yazılarında, bilgi verilmemesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'inci maddesine göre Özel usulsüzlük cezası kesileceği yönündeki uyarılara yer verilmemesi gerekmektedir. III- BİLANÇO, GELİR TABLOSU VE İŞLETME HESABI HÜLASASI TASDİKİ: Bilanço gelir tablosu ve işletme hesabı hülasası tasdikine ilişkin taleplerin sayı gözetilmeksizin yerine getirilmesi gerekmektedir. IV- KIYI BANKACILIĞINDAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİYLE İLGİLİ VERGİ İLİŞİĞİ OLMADIĞINA DAİR BELGE VERİLMESİ: Bankalar Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca bankacıhk işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde bulunan tasarruf, ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatımn Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca ödenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki 2006/10727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'mn 3'üncü maddesinde, hak sahiplerince 2003/6668 sayılı kararnamenin eki kararın 5'inci maddesinde beliılilen belgelerin yanında ayrıca kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirleri için vergi dairesinden vergi ilişiğinin olmadığına dair belgenin ödemeyi yapacak görevli banka şubesine ibraz edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacıhk) elde edilen faiz gelirleriyle ilgili vergi ilişiği olmadığına dair belge verilebilmesi için hak sahiplerinin kıyı bankacıhğından elde edilen faiz gelirlerini beyan edip vergilerini ödemeleri gerekmektedir Konu ile ilgili olarak müracaat eden mükelleflerden ikametgah adresi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, telefon numarası, varsa cep telefon numarası ve e-posta adresinin yer aldığı bir dilekçe ile onaylı nüfus cüzdanı örneği (ya da nüfus cüzdamnın arkalı önlü çekilmiş okunaklı bir fotokopisi ash ile birlikte ibraz edilmesi halinde vergi dairesi yetkilileri onaylayabileceklerdir) ahnacaktır. Off-shore hesap sahibinin yabancı uyruklu olması halinde pasaportun onaylı bir örneği alınacak ya da fotokopisi ahnarak aslı gibi olduğu vergi dairesi yetkililerince tasdik edilecektir. Dilekçe ve eklerinin ahnması üzerine vergi dairelerince günlük olarak bilgisayara giriş yapılacaktır. Bu bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda mükellefe vergi ilişiğinin olmadığına dair belge verilmesinde sakınca olmadığının Gelir İdaresi Başkanhğınca bildirilmesi üzerine, otomasyonlu vergi dairelerinde bilgisayardan iki nüsha vergi ilişiği olmadığına dair belge alınacaktır. Belgenin bir örneği tarih konularak imzalamp mühürlendikten sonra mükellefe verilecek, diğer örneği ise dosyasında saklanacaktır. Başkanhkça ilişik kesme onayı verilmeyen mükelleflerle ilgili olarak inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. Ankara Cad. Valilik Karşısı No:5 Kat:2 Cagaloğlu/İST. Telefon: (0212) Faks: (0212) c-posta: Ayrıntılı bilgi için: Ahunur ÜNER Gelİr Uzm. Yrd. Yeltekin KAYABAŞI Gelir Uzmam m

3 V- İSTANBUL YAKASI IL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞTERİLERİ HAKKINDA BİLGİ BELGE TALEPLERİ: îstanbul Yakası İl Telekom Müdürlüğünden hizmet alan müşterilere ait bilgi ve beigelere ilişkin Genel Müdürlükten talep edilen bilgiler İl Telekom Müdürlüklerinden temin edilerek ilgili kurum ya da kuruluşa aktarılmaktadır. 18/07/2007 tarihi itibarıyla İstanbul Yakası İl Telekom Müdürlüğünden hizmet alan müşterilerine ait kimlik, telefon veya adres bilgisi talepleri, Telekom Müşteri Sistemi kullanılarak tek merkezden verileceğinden, söz konusu bilgi taleplerinin "Ankara İl Telekom Müdürlüğü Operatörlü Servisler Müdürlüğü Alsancak Sok. B Blok 5. Kat Ulus/ANKARA" adresinden talep edilmesi gerekmektedir. Bilgilendirme mektubunun gönderilmesinden sonra söz konusu taleplerin ilgili Kurum veya Kurumca İl Telekom Müdürlüğüne gönderilmesi durumunda (mesai saatleri dışında elden takipli veya acil talepler hariç) herhangi bir işlem yapılmayacak olup ilgili Kurum/Kuruluşa iade edilmek durumunda kalınacağından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yukarıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılması gerekmektedir. VI- İŞE BAŞLAMA VE BIRAKMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU: Gelir İdaresi Başkanlığmın, vergi dairesi başkanlıklarına hitaben 20/04/2011 tarih ve B.07.1.GİB [01] sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği vergi dairelerine getirilen ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefı olanların işe başlamaları ve işi bırakmalarına ilişkin bildirim zorunluluğu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında 14/06/2007 tarihinde yapılan protokol gereği Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda yerine getirilmektedir. 25/02/2011 tarih ve 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanuıı ve Kamın Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'ta 5510 sayılı Sosyat Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 8'inci ve 9'uncu maddelerinde değişiklik yapılarak 6111 sayılı Kanun'un 52'nci maddesi ile anılan Kanun'a Geçici 35'inci madde eklenmiştir. A- Ticari Kazanç veya Serbest Meslek Kazancı Nedeniyle Gercek veva Basit Usulde Gelir Vcrgisi Mtikellcfi Olanlar: 6111 sayılı Kanun'un 27'nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "4'uncü maddenin birinci fikrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde buiunanlar hariç oîmak üzere diğer alt bentleri kapsamında sigortalı sayılan kişiler için 7'nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından;" ibaresi "4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunaniar hariç olmak üzere diğer alt bentleri kapsamında sigortah sayılan kişilerden köy ve mahalle muhtarları için seçildiklerine iîişkin mazbatalarmı ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihlen, sigortalüıkları vergi mükellefıyetlerinin başladığı tarihten başlayan sigortalılar için vergi mükellefıyeti işieminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçrn&melcüzere Ankara Cad. Valilik Karşısı No:5 Kat:2 Cağaloğlu/İST. Telefon: (0212) Faks: (0212) Jf^ 3/6 Ayrıntılı bilgi için: Ahunur ÜNER Tjelir Uzm. Yrd.

4 ilgili vergi dairesince vergi mükellefınin işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihîen ve diğerleri için 7'inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde beiirtilen sigortaiılık basiangıcından;" şeklinde, "esnaf sicil memurluğu" iharesi "Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdüriüğü" olarak değistirilmiştir." şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme uyarınca, sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten başlayan sigortalılar için vergi mükellefıyeti işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince vergi mükellefınin işe başlama islemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde mükelleflerin işe başladıklannın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun'un 28'inci maddesiyle; "5510 sayılı Kanun'un 9 'uncu maddesinin birinci fikrasmın (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değişlirilmiş; (7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde yer alan "tarihten" ibarelerinden sonra gelmek üzere "bir gün öncesinden" ibareleri, (10) numaralı alt bentten sonra aşağıdaki ali bent ve üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümîe eklenmiştir. "5) Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çahşanlar için, iarımsal faaiiyetinin sona erdiği veya 6'ncı maddenin birinci fikrasımn (Î) bendi uyarmca muafiyet kapsamma girdiği yahui 65 yasını doidurması nedeniyie talepte bulunduğu tahhten," "11) 6132 sayıh Kanun'a îabijokey ve antrenörler için, lisansları yenilenmeyenlerin lisansiı oldukları ydın sonundan," "Vergi daireierince vergi mükellefıyetinin sona erdiğine ilişkin yapüacak büdirimierde bu süre vergi mükeilefiyeti terk işieminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi mükeüefmin işi bırakma işiemlerinin vergi dairelerince iekemmül ettirildiği tarihten başlar. " şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme uyarınca da, vergi mükellefıyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi mükellefmin işi bırakma islemlerinin ilgili vergi dairesince tekemmül ettirildigi tarihten itibaren en gec on gün içinde mükelleflerin işini bıraktıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Ancak, Gelir İdaresi Başkanhğı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan protokol gereğince ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefı olanların işe başlamalan ve işi bırakmalarına ilişkin bildirimler Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda yerine getirilmektedir. Bu nedenle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 8'inci ve 9'uncu maddeleri kapsamındaki işe başlama ve işi bırakmalara ilişkin bildirimler vergi dairelerince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanhğına yazılı olarak yapılmayacaktır. Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefı olanların, işe başlama ve/veya işi bırakmalanna ilişkin bildirimlerin yukarıda belirtilen sürelerde elektronik ortamda ilgili kuruma gönderebilmesi için işe başlama ve İşi bırakma bildirimlerine ilişkin sicil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasına azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. îşe başlama ve/veya işi bırakma bildirimine ilişkin sicil İşlemlerinin vergi dairelerince süresinde yapılamaması nedeniyle, Başkanlığımızca işe başlama ve/veya gj^bırakma ^_ 2^ 4/6 Ankara Cad. Valilik Karşısı No:5 Kat:2 Cağaloğlu/İST. Telefon: (0212) Faks: (0212) Aynntılı bilgi için: Ahunur ÜNER^Iir Uzm. Yrd.

5 bildiriminin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna yukarıda belirtilen sürelerden sonra bildirilmesi halinde, adı geçen Kurumca düzenlenecek idari para cezalarmdan, işlemleri süresinde gerçekleştirmeyen vergi dairesi yöneticileri ve personeli bizzat sorumlu olacaktır. B- SGK Baskanlıgı birimlerince adlarına idari para cezaları kesilen vergi dairelerince vapılacak islemler: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı birimlerince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda belirtilen sürelerde ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefı olanların işe başlamaları ve/veya işi bırakmalarına ilişkin bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanhğı birimlerine bildirilmemiş olduğu gerekçesiyle bazı vergi dairesi müdürlüklerine idari para cezası uygulanmıştır. Sosyat Güvenlik Kurumu Başkanhğı birimlerince bazı vergi dairelerine kesilen idari para cezalarına, vergi dairelerince itiraz edilmekle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanhğı birimlerince yapılan bu itirazlara cevap verilmediği, idare mahkemelerine cezaların iptali için dava açıldığı ve davaların halen devam ettiği bilgileri Gelir İdaresi Başkanhğına intikal etmektedir sayıh Kanun'un 52'inci maddesi ile 5510 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 35'inci maddesinde "Bu Kanun'un 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 9'uncu maddesinin hirinci fıkrasımn (b) bendinde belirtilenler için aynı maddenin üçüncü fıkrasında beiirtilen yükümlülükier ile Il'nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden bu maddenin yürürlük tarihine kadar yerine getirilmiş olanları, yasal süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uyguianmaz. Bu yükümlükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmis tutariar red ve iade veya mahsup edilmez." hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefı olanların işe başlamaları ve/veya işi bırakmalarına ilişkin bildirimlerin, 5510 sayıh Kanun'da belirtilen sürelerde yerine getirilmediği gerekçesiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı birimlerince adlarına idari para cezalan kesilen vergi dairelerince, EVDO sisteminde "GİB / Sorgulamalar" menüsündeki "S.G.K.ya Bildirim Tarihini Sorgulama Ekranı"ndan öncelikle idari para cezası kesilmesine gerekçe olan mükelleflerin işe başlama ve/veya işi bırakma tarihlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 6111 sayıh Kanun'un yayımlandığı 25/02/2011 tarihinden önce Gelir İdaresi Başkanhğınca elektronik ortamda bildiriminin yapıldığı teyit edildikten sonra, 6111 sayılı Kanun'un 52'nci maddesi ile 5510 sayıh Kanun'a eklenen Geçici 35'inci madde hükmü kapsamında bildirim yükümlülüğünün 25/02/2011 tarihinden önce yerine getirilmesi nedeniyle daha önce uygulanan idari para cezalannm kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilmesi gerektiği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanhğı birimlerinden bir yazıyla talep edilecektir. Aynca, dava safhasında olanlar için de ilgili mahkemeye verilecek ek bir dilekçe ile 6111 sayıh Kanun'un 52'nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 35'inci madde hükmü kapsamında bildirim yükümlülüğünün 25/02/2011 tarihinden önce yerine getirilmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı birimlerince vergi dairesine kesilen idari para cezalarının terkin edilmesi yönünde karar verilmesi ilgili mahkemelerden talep e^îtecektir. Ankara Cad. Valilik Karşısı No:5 Kat:2 Cağaloğlu/İST. Telcfon: (0212) Faks: (0212) Ayrıntılı bilgi için: Ahunur ÜNEB^elİrUzm. Yrd. j ^ 1 5/6

6 VII- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINCA İSTENEN MÜKELLEFİYET YAZILARININ TÜM VERGİ DAİRELERİNCE TEMİN EDİLMESİ GEREKTİĞİ: Yeşilkart, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımı Asker Ailelerine Sağhk Cüzdanı verilmesi, Yaşlıhk ve Sakatlık Ayhğı bağlanması ile Muhtaçlık Belgesi düzenlenmesi işlemlerinde başvuru sahiplerinin mükellefıyet kaydının bulunduğu yer vergi dairesine yönlendirilmeden işlemlerin başvurulan vergi dairesince gerçekleştirilmesi, daha detaylı bilgi istenilmesi halinde ise başvuru sahiplerinin bağlı bulundukları vergi dairelerine yönlendirilmeleri gerekmektedir. VIII- ÖZÜRLÜ KİŞİYE BAKAN AKRABASINA EVDE BAKIM ÜCRETİ BAĞLANMASI İLE İLGİLİ MÜKELLEFİYET BİLGİSİ VERİLMESİ: "Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat eden kişilerin durumiarının incelenerek özürlü kişiye bakan akrabasına evde bakım ücreti bağlandığı, bu hizmetin Yönetmeliğe uygun olarak yürütülebilmesi amacıyla müracaat eden kişilerden bir takım belge ve bilgiler istendiği, özürlü yakınlarının mağdur edilmemesi ve müracaatçıların mal varhğı ve gelir durumları ile ilgili gerçek tespitlerin yapılabilmesi için Mal ve Sosyal Güvenlik Durumunu Gösterir Belge (Form-l)'nin "tapu sicil, vergi dairesi, belediye ve trafık tescil" kurumları tarafından tam olarak doldurulmasının büyük önem taşıdığı, bu bilgilerin doldurulması işlemlerini müracaatçının kendisinin elden takip etmesiyle ilimizdeki tüm vergi dairelerinden ekte yer alan "Form-ı" belgesinin vergi dairesi ile ilgili olan bölümünün; kişilerin "vergi sicil kaydımn bulunup, bulunmadığı ve işyeri niteliğine ilişkin" bilgilerin vergi dairelerince onaylanması gerekmektedir. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce özürlü kişiye bakan akrabasına evde bakım ücreti bağlanması ile ilgili olarak, vergi dairelerine Form-1 belgesini onaylatmak üzere müracaat eden özürlü yakınlarına, formda istenilen vergi mükellefıyetinin olup olmadığı yönündeki bilgilerin verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali anlamına gelmeyeceğinden, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesi hükümleri de göz önünde bulundurularak, söz konusu bilgilerin verilebileceği tabiidir. Bilgi edinilmesini, söz konusu hususlarda gerekli tedbirlerin alınarak aksakhklara mahal verilmemesini ve gereğinin bu tamimde yapılan açıklamalar doğrultusunda yapılması hususuna azami özenin gösterilmesini rica ederim. Ankara Cad. Valilik Karşısı No:5 Kat:2 Cağaloğlu/ÎST. Teldbn: (0212) Faks: (0212) e-posia: Aynntılı bilgi için: Ahunur ÜNER Gelir Uzm. Yrd. 6/6

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 2 Mos 2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA Konu : Vergi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü f uıûpsan Capiul Û J Spot İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[153-TAMÎM/VI-2012/VUK2-6161]-

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

-SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (10.09.2014 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ GÜNCEL HALİ)

-SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (10.09.2014 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ GÜNCEL HALİ) Sayı: SGK/2014.005 Tarih: 16.09.2014 -SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (10.09.2014 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ GÜNCEL HALİ) SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Bu Kitap, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/05/2006 Yayımlandığı R.Gazete : 16/06/2006-26200 II İ Ç İ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

VERGİ KİMLİK NUMARASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ

VERGİ KİMLİK NUMARASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ VERGİ KİMLİK NUMARASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ Altar Ömer ARPACI Maliye Bakanlığı Gelirler Baş kontrolörü Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü V. I GİRİŞ

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 2926 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-331 16.4.2009 Konu Hak ediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE

Detaylı