-5549 Sayılı Kanun Kapsamında Diğer Yükümlülükler -Yükümlülüklere İlişkin Yaptırımlar -Yükümlülük Denetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-5549 Sayılı Kanun Kapsamında Diğer Yükümlülükler -Yükümlülüklere İlişkin Yaptırımlar -Yükümlülük Denetimi"

Transkript

1 T.C. Maliye Bakanlığı MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 5549 Sayılı Kanun Kapsamında Diğer Yükümlülükler Yükümlülüklere İlişkin Yaptırımlar Yükümlülük Denetimi Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü

2 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsam Yükümlüler (md. 2/d) Yükümlülükler Kimlik Tespiti (md.3) Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi (md.4) Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri (md.5) Uyum görevlisi atanması (md.5) Devamlı Bilgi Verme (md.6) Bilgi ve Belge Verme (md.7) Muhafaza ve İbraz (md.8) Yükümlülerin korunması (md.10) Yükümlülük denetimi (md.11) İdari ve adli cezalar (md.13,14) Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi (md.15) Sırrın ifşaı (md.22) 2

3 YÜKÜMLÜLER

4 5549 Sayılı Kanunda Yükümlüler Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri ifade eder. (5549 sk. Md.2/d) 4

5 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Yükümlüler a) Bankalar, b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri, d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, e) Yatırım fonu yöneticileri, f) Yatırım ortaklıkları, g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, ğ) Finansal kiralama şirketleri, h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve kargo şirketleri, j) Varlık yönetim şirketleri, k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alımsatımı yapanlar, l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları, n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenler, o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar, ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar, p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, r) Spor kulüpleri, s) Noterler, ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alımsatımı, şirket, vakıf ve derneklerin kurulması, idaresi ve devredilmesi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar, t) Şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi işleriyle sınırlı olmak üzere, bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler.

6 Yükümlülükler DEVAMLI BİLGİ VERME

7 5549 sk. Md.6 (1) Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirmek zorundadırlar. (2) Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi sürelerde verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. (3) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak, yükümlüler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlardan da Başkanlığa devamlı bilgi vermeleri istenebilir. Kimlerin, hangi usûl ve esaslara göre devamlı bilgi vereceği yönetmelikle belirlenir. 7

8 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Devamlı Bilgi Vermeye İlişkin Esaslar Kapsam Yükümlüler tarafından devamlı bilgi verme (madde 32) Devamlı bilgi vermede istisna ve muafiyetler (madde 33) Kamu kurumları tarafından devamlı bilgi verme (madde 34) 8

9 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Yükümlüler tarafından devamlı bilgi verme MADDE 32 (1) Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirmek zorundadır. (2) Mahiyeti itibarıyla birbiriyle bağlantılı işlemler tek bir işlem olarak değerlendirilir. (3) Hafta sonu ve tatil günleri ile gece boyunca yapılan işlemler, bu işlemlerin yapıldığı zamanı takip eden ilk iş gününün işlemi olarak kabul edilir. (4) Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi sürelerde verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. (5) Bakanlık, devamlı bildirime ilişkin formların düzenlenmesine, her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı yoluyla Başkanlığa bildirilmesine ve bildirimlerde elektronik imza kullanımına ilişkin usul ve esasları, yükümlüler bazında ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik uygulama tarihleri Başkanlıkça belirlenir. (6) Başkanlıkça, bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik rehberler çıkarılabilir ve bu rehberler elektronik ortamda yayımlanabilir. Bildirimler bu rehberlere uygun şekilde yapılır. 9

10 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Devamlı bilgi vermede istisna ve muafiyetler MADDE 33 (1) Yükümlülerce Başkanlığa devamlı bilgi verilmesinde, bankaların kendi aralarında kendi ad ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemler ile finansal kuruluşların 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamındaki idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yaptıkları işlemler devamlı bilgi verme yükümlülüğü kapsamında değildir. 10

11 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kamu kurumları tarafından devamlı bilgi verme MADDE 34 (1) Kanunları gereğince yükümlülere kuruluş ve faaliyet izni veren veya bunlara ilişkin kayıt tutmak zorunda olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar; yükümlülerin adı, soyadı veya unvanı, yüzde ondan fazla hisseye sahip ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür veya yöneticilerine ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerini Başkanlığa bildirirler. (2) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler, ilgili kurum veya kuruluş tarafından değişikliği takip eden ayın onbeşinci gününe kadar Başkanlığa bildirilir. (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hususların Kanunun 9 uncu maddesine istinaden kurulan erişim sistemi ile sağlanması halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (4) Bildirime ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir. 11

12 Sermaye Piyasaları ile İlgili Devamlı Bilgi Verme Uygulaması MKK Veritabanı Web Service Bilgi Sorgulama SPK SPK Md 47 Kişi Sorgulama Talep Aşamasında

13 Yükümlülükler BİLGİ BELGE VERME

14 5549 sk. Md.7 Bilgi ve Belge Verme (1) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar, Başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. (2) Yukarıdaki fıkraya göre talepte bulunulanlar savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar. 14

15 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Bilgi ve belge verme MADDE 31 (1) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar; Başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlar da dâhil olmak üzere her türlü ortamdaki kayıtlarını, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır. (2) Kendisinden talepte bulunulanlar, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar. (3) Yükümlüler yerinde yapılacak denetimler kapsamında defter ve belgeleri denetime hazır bulundurmak; tüm bilgi işlem sistemini, denetimin amaçlarına uygun olarak denetim elemanlarına açmak ve verilerin güvenliğini sağlamak zorundadır. (4) Bilgi ve belgeler acil haller dışında yazılı olarak istenir. Yazıyla istenilen bilgi ve belgeler için yedi günden az olmamak üzere uygun bir süre verilir. Sözlü olarak bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu talep yazı ile teyit edilir. 15

16 Yükümlülükler MUHAFAZA VE İBRAZ

17 5549 sk. Md.7 Muhafaza ve İbraz Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; Belgeleri düzenleme tarihinden, Defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, Kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdür. 17

18 Md.46 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Muhafaza ve İbraz Yükümlü nezdindeki hesaplarla ilgili kimlik tespitine ilişkin belgelerin muhafaza süresinin başlangıç tarihi hesabın kapatıldığı tarihtir. Başkanlığa yapılan şüpheli işlem bildirimine veya uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimlere yönelik belge ve kayıtlar, bildirime ek yapılan belgeler, uyum görevlilerince bildirimde bulunmama kararı verilen şüpheli işlemlere ilişkin yazılı gerekçeler, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kapsamındadır. 18

19 YÜKÜMLÜLERİN KORUNMASI

20 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Md. 10 (1) Bu Kanun gereğince yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler hiçbir şekilde hukukî ve cezaî bakımdan sorumlu tutulamaz. (2) Özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair, mahkeme dışında, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilemez. Bu kişilerin kimliklerinin saklı tutulması ve güvenliklerinin sağlanması için mahkemece gerekli önlemler alınır. 20

21 YAPTIRIMLAR

22 5549 sayılı Kanun Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza MADDE 13 (1) Bu Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere Başkanlıkça beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese olması halinde, idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. (2) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklere uyulmaması durumunda yükümlülüğü yerine getirmeyen görevliye de ayrıca ikibin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. (3) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan yükümlülüklere uymayan yükümlülere, eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için 30 günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere birinci fıkra hükümleri uygulanır. (4) Yükümlülüğün ihlâl edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idarî para cezası verilemez. (5) Bu madde ile ilgili diğer usûl ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yükümlülük ihlâlinde adlî ceza MADDE 14 (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 7 ve 8 inci maddelerindeki yükümlülükleri ihlâl eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suç dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

23 İDARİ PARA CEZASI ADLİ PARA CEZASI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esasların İhlali Şüpheli İşlem Bildiriminde Bulunmamak Devamlı Bilgi Verme Yükümlülüğünün İhlali Uyum Programına İlişkin İhlaller Şüpheli İşlem Bildirim Gizliliğinin İhlali Bilgi Belge Vermemek Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğünün İhlali

24 5549 sk. Md.1314 Yaptırımlar İdari Yaptırım (İdari Para Cezası) Banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müesseseler için TL Diğer yükümlüler için TL Kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyen görevliye YTL Adli Yaptırım 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası Tüzel kişiler için bunlara özgü güvenlik tedbirleri 24

25 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu tarih ve sayılı R.G. Genel kanun niteliği Madde 3 (Değişik: 6/12/ /31 md.) (1) Bu Kanunun; a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır. 25

26 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi Madde 7 (1) Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlenmiş kabahatin varlığı için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün varlığı gereklidir. Kast veya taksir Madde 9. (1) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir. İştirak Madde 14 (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir. (2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir. (3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir. (4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır. İçtima Madde 15 (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir. (2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. (3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.

27 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Soruşturma zamanaşımı Madde 20 (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idarî para cezasına karar verilemez. (2) (Değişik: 6/12/ /33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi; a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, b).. c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, yıldır. (3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır. (4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar. (5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.

28 İSTATİSTİKLER

29 Döneminde. Kesilen İdari Para Cezası Kararı Sayısı 216 (Tüzel Kişi 31, Görevli 185) Banka 86 Aracu Kurum 53 Yetkili Müessese 76 Faktöring 1 İhlallerin 31 adedi ŞİB de bulunmamak, 396 adedi kimlik tespiti yapmamak Kesilen İdari Para Cezası Toplam Tutarı TL Tüzel Kişi TL Görevli TL 29

30 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ

31 Yükümlülük Denetimi Aklama ve terörün finansmanı suçu ile mücadelede, önleyici tedbirler kapsamında sayılan yükümlülüklere uyum büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yükümlülüklere uyumun denetimi Başkanlığımız tarafından öncelikle izlenecek konular arasında değerlendirilmektedir. 31

32 5549 Sayılı Kanun Md. 11 Yükümlülük Denetimi (1)Bu Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetimi, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtasıyla yerine getirilir. (2) Başkanlık, yükümlüler nezdinde yapılacak denetimin münferiden veya bir denetim programı kapsamında yapılmasını isteyebilir. Kendisinden talepte bulunulan birim bu talebin gereğini yerine getirmek zorundadır. Görevlendirilecek Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları Başkanlığın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir. (3) Yükümlülük denetimiyle görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları da dahil gerçek ve tüzel kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü evrak ve kayıtları incelemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ayrıca diğer kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanır. (4) Denetim elemanları, kendi görev alanlarına ilişkin olarak kurumlarınca verilen görevleri yaparken tespit ettikleri yükümlülük ihlâllerini Başkanlığa bildirir. 32

33 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Yükümlülük Denetimi Denetimin kapsamı (Md 35) Denetime yetkililer ve yetkileri (Md 36) Denetim elemanının görevlendirilmesi (Md 37) Denetim raporları (Md 38) Raporlar üzerine yapılacak işlemler (Md 39) Yükümlülük ihlallerinin Başkanlığa bildirilmesi (Md 40) 33

34 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Md. 35 Denetimin kapsamı (1) Yükümlülük denetimi, yükümlülerin yükümlülüklere uyum durumunu tespit amacıyla yapılan yükümlülüklere uyum denetimi ile yükümlülük ihlallerini tespite yönelik yükümlülük ihlal incelemesini kapsar. (2) Başkanlık, yükümlülük denetiminin münferiden veya bir denetim programı kapsamında yapılmasını isteyebilir. Başkanlık, uygulama zamanı konusunda ilgili denetim biriminin görüşünü alarak denetim programı hazırlayabileceği gibi bu birimin denetim programına yükümlülük denetiminin de dâhil edilmesini talep edebilir. (3) Başkanlık yükümlülüklere uyum denetimlerinin ve yükümlülük ihlal incelemelerinin kapsam ve süresini belirlemeye yetkilidir. (4) Kendisinden yükümlülük denetimi yapılması talebinde bulunulan birim bu talebin gereğini yerine getirmek zorundadır. (5) Başkanlık yükümlülük denetimi konusunda diğer usul ve esasları belirlemeye, bu kapsamda denetim rehberleri hazırlamaya yetkilidir. 34

35 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Md. 36 Denetime yetkililer ve yetkileri (1) Yükümlülük denetimleri denetim elemanları vasıtasıyla yerine getirilir. (2) Yükümlülük denetimiyle görevlendirilen denetim elemanları, kamu kurum ve kuruluşları da dâhil gerçek ve tüzel kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü evrak ve kayıtları incelemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ayrıca diğer kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanır. (3) Yükümlüler, denetim esnasında denetim elemanlarına uygun çalışma ortamı sağlamak da dâhil gerekli her türlü kolaylığı göstermek zorundadır. 35

36 Md. 37 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Denetim elemanı görevlendirilmesi Başkanın görevlendirme talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve Bakanın onayı ile denetim elemanı en geç on gün içinde görevlendirilir. Göreve başlama tarihi Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. (Münferiden 15 gün içinde) Görevinden ayrılacak olan denetim elemanı, denetimde gelinen aşamaları gösterir bir devir raporu düzenleyerek Başkanlığa gönderir. İlgili birim, mevcut denetim elemanı görevinden ayrılmadan en az on gün önce, yeni denetim elemanı görevlendirir. Başkanlık, denetim için birden fazla denetim elemanından oluşan ekip teşkil edebilir. 36

37 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Denetim raporları (Md. 38) Yükümlülüklere uyum denetimi sonucunda yükümlülük uyum denetimi raporu, yükümlülük ihlal incelemesi sonucunda ise yükümlülük ihlali inceleme raporu düzenlenir. Denetim elemanları yükümlülüklere uyum denetimi sırasında tespit ettikleri yükümlülük ihlalleri için ayrıca yükümlülük ihlali inceleme raporu düzenler. YÜKÜMLÜLÜK UYUM DENETİMİ RAPORU YÜKÜMLÜLÜK İHLAL İNCELEME RAPORU 37

38 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler Md.39 Rapor Sunumu Denetim Elemanı Düzeltme İçin İade HukukiMaddi Hata Bakımından Değerlendirme İdari Para Cezası Süre Verme Suç Duyurusu 38

39 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Bildirim MADDE 40 (1) Denetim elemanları, kendi görev alanlarına ilişkin olarak kurumlarınca verilen görevler ile aklama suçu incelemeleri sırasında karşılaştıkları yükümlülük ihlallerini Başkanlığa yazılı olarak derhal bildirir. (2) Yükümlü nezdinde herhangi bir kanunla verilmiş denetim yetkisini haiz olanlar, kendi birimlerince verilen görevlerin ifası sırasında, Kanun kapsamındaki bir yükümlülük ihlaliyle karşılaştıklarında durumu birimleri aracılığıyla Başkanlığa intikal ettirir. (3) Yükümlülük denetimi sırasında aklama ve terörün finansmanına ilişkin herhangi bir hususun tespit edilmesi veya böyle bir durumun varlığından şüphe edilmesi halinde konu, denetim elemanları tarafından derhal Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. 39

40 Denetimin Kapsamı MASAK adına; Maliye Müfettişi Hesap Uzmanı Gümrük Müfettişi Gelirler Kontrolörü BDDK Murakıbı Hazine Kontrolörü BDDK Uzmanı SPK Uzmanı Münferiden Veya Programa Bağlı İhlal İncelemesi Uyum Denetimi Uzaktan Denetim İstatistikler Politika Belgeleri 40

41 YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ (Denetim ve Rapor Türleri) Yükümlülüklere Uyum Denetimi Yükümlülüklere Uyum Denetim Raporu Yükümlülük İhlali İncelemesi Yükümlülük İhlal İnceleme Raporu 41

42 Yükümlülüklere Uyum Denetimi Münferiden veya bir programa bağlı olarak yükümlülüklere uyum açısından yapılır. Yükümlülüklere Uyum Denetim Raporu düzenlenir. Raporda, yapılan denetimin kapsamı, tarih aralığı, izlenilen yöntemler, yapılan tespitler, değerlendirme ve ulaşılan sonuç yer alır. Yükümlü nezdinde yapılan tüm denetim içeriğini, hukuki ve istatistikî sonuçlarını gösteren genel bir rapordur Yapılan denetimin sonucunda ulaşılan tüm bilgi ve belgeleri içeren ve denetimin yapılmasında izlenilen yöntemleri ve sonuçları Başkanlığa bildiren bir rapordur 42

43 Yükümlülüklere Uyum Denetimi Aracı kurumlarda; Uyum Programı Bileşenlerinin; aracı kurumun işlem hacmi, işletme büyüklüğü ve işlemlerinin niteliği bakımından yeterli düzeyde olup olmadığı ve uyum programı kapsamında alınan tedbirlerin ve kurum politikasının yerinde ve etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı risk bazlı bir yaklaşımla denetlenmelidir. Aracı kurumun risk yönetim politikasının performansı ve yeterliliği denetlenmelidir. Belirlenen risk algılamasının şüpheli işlem üretip üretmediği değerlendirilmelidir. Aracı kurumun iç denetim faaliyeti kapsamında düzenlediği iç denetim raporları incelenmelidir. 43

44 Yükümlülüklere Uyum Denetimi Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar, ŞİB ve Muhafaza İbraz Yükümlülükleri Bakımından Belirli tarih aralığındaki işlem kayıtlarının örnekleme metodu ile denetlenmesi Rasgele tarihlere ilişkin işlem kayıtlarının örnekleme metodu ile denetlenmesi Belli bir tutarın üstündeki, yurt içi ve dışı havalelerin yahut menkul kıymet alımsatımlarının denetlenmesi İşlem yasaklı müşteri yoklaması yapılması Özellikle aklama suçu açısından yüksek risk taşıyan ülkelere ve bu ülkelerden Türkiye ye yapılan işlemlerin denetlenmesi 44

45 Yükümlülük İhlal İncelemesi Yükümlülük ihlallerini ortaya çıkarmak ve gerekli yaptırımları uygulayabilmek amacıyla yapılan incelemelerdir. Somut bir olaya bağlı olarak yapılan yükümlülük denetimidir. Sonucunda Yükümlülük İhlal İncelemesi Raporu düzenlenir. Bu raporda hakkında idari para cezası ve/veya adli ceza uygulanacak yükümlülerin ve/veya görevlilerin kimlik ve adres bilgileri, ihlal edilen fiilin ayrıntıları ve cezai yaptırım yer alır. Yükümlülük ihlalinin bulunup bulunmadığına ilişkin tespitleri ve bu tespitlere ilişkin bilgi, bulgu, sonuç ve ilgili ekleri içeren raporlardır. 45

46 İdari Para Cezası Gerektiren Yükümlülük İhlal İncelemesi Raporu Sonucunda, Başkanlıkça idari yaptırım kararı alınmakta ve karara ilişkin bir tutanak doldurulmaktadır. Tutanakta (Kabahatler Kanunu madde 25); Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanması gerekmektedir. 46

47 İdari Para Cezası Gerektiren Yükümlülük İhlal İncelemesi Raporu Kabahatler Kanununda, kabahati gerektiren fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin karar tutanağına ek yapılması istenmiş olduğundan ihlali tespit edilen işlem ve kişilere dair; her türlü bilgi belge, ifade tutanakları, kabahati işleyenlerin kimlik bilgileri (vergi ve TC kimlik numaraları dahil), adres bilgileri, kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman, raporda veya ekinde mutlaka yer almalıdır. 47

48 İdari Para Cezası Gerektiren Yükümlülük İhlal İncelemesi Raporu Raporlar, hakkında idari para cezası yaptırım kararı verilen yükümlü ve/veya görevlilere tebliğ edilecek ve Başkanlıkça düzenlenecek İdari Yaptırım Kararı tutanaklarına ek yapılmaktadır. Başkaca kişilerin öğrenmesinde sakınca görülen herhangi bir ifade veya değerlendirme (mevzuata veya uygulamaya ilişkin görüş, öneri veya tenkit gibi) içermemesi gerekmektedir. Denetim elemanları tarafından Başkanlığa hitaben bu şekilde bir açıklama veya değerlendirme yapma ihtiyacı hasıl olması durumunda ayrıca bir yazı ile rapordan ayrılabilir bir ek yapılması uygun olacaktır. 48

49 Adli Ceza Gerektiren Yükümlülük İhlal İncelemesi Raporu Adli ceza gerektiren yükümlülük ihlal incelemesi raporlarında da, İdari Para Cezası Gerektiren Raporlardaki asgari unsurları içermesi gerekmektedir 49

50 (Denetimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar) 3 yıllık zamanaşımı süresi Kimlik teyidi Sonradan bilgi ve belge temini 5549 sayılı Kanun da uyarma, uyarı vs. şeklinde bir yaptırım bulunmamaktadır. Cezalar tutar veya miktar olarak belirtilmemelidir. hakkında 13. maddenin 2. fıkrası uyarınca idari yaptırım kararı verilmesinin uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır gibi Yerinde denetim esastır. ŞİB ihlal tarihi olarak belirli bir tarih yazılmalıdır. 5. madde kapsamında ihlale ilişkin süre Başkanlıkça takdir edilecektir. 50

51 Denetimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Şüpheli işlemde bulunmayan kişinin, bunu bildiği ya da en azından çok bariz bir şekilde bilebileceği halde görmezden geldiği ispatlanmalıdır. (örneğin kişinin ifadelerinden yola çıkılarak bu ispatlanabilmektedir) Bir işlemin şüpheli olup olmadığı değerlendirilirken; işlemin içerdiği tutar, kimlere menfaat sağladığı ya da zarar verdiği, işlemin yapıldığı coğrafi bölge gibi kriterler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak değerlendirme, her zaman müşteri özelinde yapılmalıdır. 51

52 2008 Yılında Gerçekleştirilen Yükümlülüklere Uyum Denetimleri YÜKÜMLÜN ÜN UNVANI DENETLENEN YÜKÜMLÜ SAYISI YÜKÜMLÜLÜK İHLALİNDE BULUNAN YÜKÜMLÜLÜK İHLALİNE RASTLANILMAYAN DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDEN Banka Yetkili Müessese TOPLAM

53 2008 Yılında Açılan Yükümlülük İhlal Dosyaları Yükümlülük Yükümlü Dosya Türü Dosya Sayısı Banka Yetkili Müessese Aracı Kurum Kimlik Tespiti ŞİB Bilgi Verme Kimlik Tespiti + ŞİB İhlal İncelemesi İhlal Değerlendirmesi TOPLAM

54 2008 Yılında İncelemesi/Değerlendirmesi Tamamlanan Yükümlülük İhlal Dosyaları DOSYA TÜRÜ DOSYA SAYISI YAPTIRIM TÜRÜ HAKKINDA YAPTIRIM UYGULANAN KİŞİ SAYISI 1 İdari Para Cezası 3 Yükümlülük İhlal İncelemesi 1 7 İdari Para Cezası+Adli Ceza Hıfz 17 7 Değerlendirmesi Devam Eden Yükümlülük İhlal Değerlendirmesi 35 2 İdari Para Cezası Adli Ceza TOPLAM

55 2008 Yılında Uygulanan İdari Para Cezaları (TL) 55

56 2008 Yılında Savcılıklara Yapılan Suç Duyuruları DOSYA TÜRÜ DOSYA SAYISI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN KİŞİ SAYISI YÜKÜMLÜLERE GÖRE DAĞILIMI BANKA GÖREVLİSİ ARACI KURUM GÖREVLİSİ İhlal İncelemesi İhlal Değerlendirmesi TOPLAM

57 Kişi bazında Yükümlülük İhlali Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunulanlar ve Sayıları Suç Duyurusunda Bulunulanlar Toplam Bankalar Tapu Sicil Müdürlüğü 1 1 Yetkili Müesseseler Aracı Kurumlar 1 1 Diğer 2 2 Toplam

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK 5337 SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Getirilen Temel Değişiklikler

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Getirilen Temel Değişiklikler Bankacılar Dergisi, Sayı 64, 2008 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Getirilen Temel Değişiklikler Aysel YILDIRIM * Sayın Başkan,

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler Bankacılar Dergisi, Sayı 64, 2008 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler Oktay ÜSTÜN * Değerli katılımcılar, Bankalar Birliği nin değerli temsilcileri,

Detaylı

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Neden personelin eğitimine odaklanıyoruz? 2 Eğitimler, banka personelinin aklama ve terörün finansmanı konusundaki yasal düzenlemelerin

Detaylı

Sirküler No : 2014/62 Sirküler Tarihi : 11.09.2014

Sirküler No : 2014/62 Sirküler Tarihi : 11.09.2014 Sirküler No : 2014/62 Sirküler Tarihi : 11.09.2014 Konu : Danıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinin "t" ve "u" bentlerini

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler İstanbul-22 Ekim 2010 ÖNLEYİCİ TEDBİRLER YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2 Yükümlü Aşağıda sayılanlar ile bunların Türkiye

Detaylı

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir 1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) Kamunun yapacağı tebligatlarda da elektronik ortamın kullanımını gündeme getirmiş ve elektronik tebligat da uygulamaya girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 28. Dikkat Önemli

SİRKÜLER NO: 2014 / 28. Dikkat Önemli SİRKÜLER NO: 2014 / 28 Dikkat Önemli 25.07.2014 Konu: 5549 sayılı kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen KEP almayan yükümlülere Başkanlık tarafından yapılan her tespit için 10 000,00 TL idari para cezasına

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26999 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler -Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar- Çağatay USLUOĞLU

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU Genel Tebliği Sıra No:2

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU Genel Tebliği Sıra No:2 31 Aralık 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK 2 Nolu Genel Tebliği Maliye Bakanlığından : MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU Genel Tebliği Sıra No:2 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 Eylül 06 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 07 Ekim 2008 Sayı 383 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Suç Gelirlerinin

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları 1. UYUM PROGRAMI 1.1. Kapsam 1.2. Uyum Görevlisi 2. KURUM POLİTİKASI VE PROSEDÜRLERİ 2.1.

Detaylı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı 9337 KABAHATLER KANUNU Kanun Numarası : 5326 Kabul Tarihi : 30/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYUM PROGRAMI İÇİNDEKİLER

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYUM PROGRAMI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Giriş. Amaç. Dayanak ve Kapsam..... Kurum Politikası Risk Yönetimi... Müşteri Kabul Politikası... Risk Tanımlaması. Risk Derecelendirme, Sınıflandırma Yöntemleri... Yüksek Risk Grubuna Uygulanacak

Detaylı

AIG Sigorta A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KURUM POLİTİKASI

AIG Sigorta A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KURUM POLİTİKASI AIG Sigorta A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KURUM POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. TANIM VE KISALTMALAR... 6 3. AMAÇ... 7 4. KAPSAM... 7 5. RİSK YÖNETİMİ...

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi

Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Ocak 2009 Yayın Adı : Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Hazırlayan : Av. Aslı Özkan Yayın No. : 40 Bu kitap Türkiye Sermaye Piyasası

Detaylı

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği BAĞIMSIZ DENETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55. 2 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28695 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi

Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi 1. Giriş Hasan AYKIN * Organize suç örgütleri yasadışı uyuşturucu ve silah ticareti, göçmen

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013 Sayı : 28690 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53

Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013 Sayı : 28690 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 12117 ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı