Madde 13 Uzman erbaşların kıyafetleri, kıyafet yönetmeliğinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 13 Uzman erbaşların kıyafetleri, kıyafet yönetmeliğinde"

Transkript

1 gösterilir. UZMAN ERBAŞ KANUNU (3269 S.K.) Kıyafet ve zati tabanca 1 Madde 13 Uzman erbaşların kıyafetleri, kıyafet yönetmeliğinde (Ek fıkra : 27/7/1993 KHK 489/6 md.; Aynen kabul: 10/2/ /8 md.)uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir. İLGİLİ HÜKÜM: Kıyafet ve zatî tabanca Madde 21 Uzman erbaşların kıyafetlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Buna göre; a) Rütbe işareti olarak, uzman onbaşı ve uzman çavuş rütbe işaretini ve bulundukları rütbede her üç hizmet yılını müteakip de bir kıdem işaretini takarlar. Kıdem işareti, sözleşme onaylamaya yetkili makamın onayına müteakip takılır. b) Kışlık ve yazlık olarak haricî kıyafetleri, astsubay günlük elbisesinin; eğitim kıyafetleri ise, yaka ve rütbe işaretleri hariç astsubay eğitim elbisesinin aynısıdır. Uzman erbaşlar, ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir. 1 Burada yer alan açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya şu ibare eklenmelidir : En son değişikliklere göre, açıklamalı, notlu, içtihatlı, ek ve örnekli UZMAN ERBAŞ KANUNU VE YÖNETMELİĞİ, 2003" isimli Kitaptan alıntı yapılan ve askerihukuk.net isimli web sitesine konulan bu dosya ve açıklamaların tüm hakları anılan kitabın yazarı (E.) Hak.Alb. Orhan ÇELEN'e aittir." Bu ibare eklenmek şartıyla, buradaki dosyalardan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın açıklama ve dosyanın tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

2 AÇIKLAMA: a. Uzman erbaşların kıyafetleri: Uzman erbaşların kıyafetleri Uz. Erbaş K.nun 13 ve Yönt.nin 21 inci maddeleri çerçevesinde T.S.K. Kıyafet Yönetmeliğine göre düzenlenir. Buna göre; 1. Rütbe işareti olarak T.S.K. Kıyafet Yönetmeliği Beşinci bölüm madde 16 ve Şekil 78'de gösterilen uzman onbaşı ve uzman çavuş rütbe işaretini takarlar. Bunlar bulundukları rütbede her üç hizmet yılını müteakip de bir kıdem işaretini takarlar. Dördüncü kıdem işaretinden sonraki kıdem işareti, astsubay kıdemli başçavuş rütbesinden sonra kola takılan kıdem işaretine benzer şekildedir. 2. Şapkaları astsubay şapkasının aynıdır. 3. Uzman erbaşların harici kıyafeti (kışlık ve yazlık olarak) astsubay günlük elbisesinin, eğitim kıyafeti astsubay eğitim elbisesinin rütbe işaretleri hariç aynısıdır. 4. Uzman erbaşların giyecekleri er ve erbaşlar gibi Devlet tarafından sağlanır. Uzman erbaşların her türlü istihkakları Birlik Levazım Mal Saymanlıklarınca temin edilerek verilir. Uzman çavuş, onbaşıların günlük, merasim ve eğitim kıyafetleri astsubay elbiselerinin cins, kalite ve şekil bakımından aynıdır. Eğitim kıyafetleri er istihkakı olan kumaştan yapılır yazlık gömlek giymezler. Şapkaları astsubay şapkasının aynıdır. Yaka işaretleri yoktur. Uzman erbaşlar kışlık eğitim kıyafetlerinde pamuklu kumaştan mamul kamuflajlı fular takarlar(tsk. Kıyafet Yönetmeliği, 1. Kısım (Kara) 5.Bölüm md.10) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesi; TSK. Kıyafet Yönetmeliğinin uzman erbaşların yaka işareti taşımayacaklarına ilişkin hükmünün hukuka aykırı ve iptali gereken bir yönü bulunmadığını; davacı uzman erbaşın, kendisine yaka (sınıf) işareti taktırılması gerektiği yolundaki iddiasının hukuki dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir. (Bkz: AYİM.2.D., , E.2001/469, K. 2002/147) b. Kimlik Kartı: Muvazzaf ve emekli uzman erbaşlar ile eş ve çocuklarına Türk Silahlı Kuvvetleri Kimlik Kartı Yönergesinde gösterilen esaslara göre kimlik kartı verilir.

3 Türk Silahlı Kuvvetleri Kimlik Kartı Yönergesi ne göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli uzman erbaşlar ile uzman erbaşların aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri emeklilik statüsünü muhafaza eden uzman erbaşlar ile aile fertlerine askeri kimlik kartı verilir. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü maddesi e fıkrası ve İç Hz. Yönetmeliğinin 80 ve 81 nci maddeleri gereğince, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay, yedeksubay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erler görev sırasında ve görev dışında resmi ve sivil kıyafetli iken kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaya, istek halinde ve gerektiğinde göstermeye mecburdurlar. (Kimlik K. Yönergesi, 4/e) Hak sahibi olarak emekliye ayrılan uzman erbaşlara emekliye ayrılışları sırasında kimlik kartları bir defaya mahsus olmak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Kuvvet Komutanlıklarının kontrolünde kimlik kartı vermeye yetkili makamlar tarafından, daha sonraki zayi, yıpranma ve benzeri değişiklik hallerinde ilgili Askerlik Şube Başkanlıkları tarafından verilir. Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca, emekliye ayrılırken iptal edilen muvazzaf personel kimlik kartı seri numaraları, iptal edilen kimlik kartını veren makamlara bildirilir.(msy 52-7 (A) TSK. Kimlik Kartı Yönergesi, 9/c) Emekliye ayrılırken Kuvvet Komutanlıklarınca veya kimlik kartı vermeye yetkili makamlarca verilen ver silah taşımasına izin veren emekli personel kimlik kartlarında zayi olanların yerine, Kimlik Kartı Yönergesinin 11 nci madde a fıkrası hükümlerine göre, Askerlik Şube Başkanlıklarınca verilen yeni kimlik kartlarına silah taşıma izin belgesinde kayıtlı tabanca seri numarası da işlenir. Bu şekilde verilen kimlik kartları seri numaraları, silah seri numarası da belirtilmek suretiyle ilgili Kuvvet Komutanlıklarına bildirilir.(bkz: MSY 52-7 (A) TSK. Kimlik Kartı Yönergesi, 11/c.3) Kimlik kartı alabilecek olanlar şunlardır: TSK.lerinde görev yapan uzman erbaşlar ile aşağıdaki şartları taşıyan aile fertleri kimlik kartı alabilir. a. Eş,

4 b. Yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ve bu sebeple infak ve iaşesi kendisine ait olan ana-baba, büyük ebeveynler ile evlat edinenler, c. 19 yaşını doldurmamış, evli olmayan öz veya üvey erkek çocuklar ile erkek evlatlıklar d. Orta öğrenim yapmakta olan (20), yüksek öğrenim yapmakta olan (25) yaşını doldurmamış evli olmayan öz veya üvey erkek çocukları ile erkek evlatlıklar. e. Yaşı ne olursa olsun evlenmemiş veya dul kalmış veyahut boşanmış oldukları belge ile tevsik edilen öz veya üvey kız çocukları ile kız evlatlıklar f. 19 yaşın üzerinde olup malüllüğü belge ile tevsik edilen, çalışamaz durumda bulunan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek evli olmayan öz veya üvey erkek çocuklar ile erkek evlatlıklar. g. Yardım edilmediği takdirde zarurete düşecekleri ve bu sebeple infak ve iaşesinin kendi üzerine vacip olduğu beyan edilen, (1). 18 yaşın üzerinde olup malüllüğü resmi bir belge ile tevsik edilen ve çalışamaz durumda bulunan evli olmayan erkek kardeşler, (2). Evli olmayan ve geçimini sağlayacak geliri bulunmayanlardan; tahsile devam etmeyen 18, orta öğrenim yapmakta olan 20, yüksek öğrenimini yapmakta olanlardan 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklar. (3). Yaşı ne olursa olsun; evli olmayan; dul kalmış veya boşanmış olup, geçimini sağlayacak geliri olmayan kız kardeşler. h. Muvazzaf veya emekli (Silahlı Kuvvetler emeklilik statüsünü muhafaza eden); uzman erbaşların ölmeleri halinde; (1). Dul eşleri, (2). Dul ve yetim maaşı bağlanabilecek ana ve babalar. (3). Yetim maaşı bağlanabilen erkek çocuklar ile evlenmemiş veya dul kalmış veyahut boşanmış kız çocuklar.

5 ı. TSK.lerinden maaş bağlanmak suretiyle emekliye ayrılan veya emeklilik için gerekli yasal hizmet süresini, TSK.lerinde doldurduktan sonra istifa ederek ayrılan, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile bunların hak sahibi aile fertlerine, sonradan emeklilik hakkı veren başka bir kurumda görev alsalar dahi kimlik kartı verilir. Ancak kimlik kartı verildikten sonra Kimlik K. Yönergesi nin 6 ncı maddesinde belirtilen hallerden birinin ortaya çıkması halinde verilmiş olan kimlik kartı iptal edilir. (Bkz: Kimlik K. Yönergesi, 5/e) Aşağıda yazılı hallerde kimlik kartı verilmez: 1. Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak TSK.den çıkarılanlar, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar.(kimlik K. Yönergesi, 6/a) 2. Yabancı uyruklu kişi ile evlendiği için istifa etmiş sayılanlara, emeklilik için gerekli yasal hizmet süresini tamamlamış olsa dahi kimlik kartı verilmez. (Anılan Yönerge, 6/c) sayılı Yasanın 2301 sayılı Yasa ile değişik 2 nci maddesine göre TSK.den ilişiği kesilen uzman erbaşlara kimlik kartı verilmez. (Kimlik K. Yönergesi, 6/f) 4. Emeklilik esnasında cezai nedenlerle TSK.leri emeklilik statüsünü kaybeden uzman erbaşların kendilerine ve aile fertlerine ait kimlik kartları geri alınır ve kimlik kartı verilmez. (Kimlik K. Yönergesi, 6/h) 5. Kanunlara göre dul ve yetim maaşı alma hakkını kaybedenlerin kimlik kartı geri alınır ve kimlik kartı verilmez. (Kimlik K. Yönergesi, 6/ı) 6. T.C. Emekli Sandığınca, emekli aylığı bağlanmaksızın her ne suretle olursa olsun TSK.den ilişiği kesilen veya ayrılan Uzman Erbaşlara kimlik kartı verilmez. (Kimlik K. Yönergesi, 6/k)

6 7. 12 yaşından gün almamış aile fertlerine kimlik kartı verilmez. (Kimlik K. Yönergesi, 6/l) sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince, maaş bağlanmaksızın maluliyet sebebiyle TSK.den ayrılanlara; daha sonra hizmetlerinin birleştirilmesi nedeniyle emekli aylığı bağlansa dahi kimlik kartı verilmez. (Kimlik K. Yönergesi, 6/m) c. Uzman erbaşların zati tabanca edinebilmeleri: Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zati tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.(uz. Erbaş Yönt. 21). Emeklilik yaşamında tabanca ile ilgili hususlar genel olarak aşağıdaki gibidir: 1. Emekli subay, astsubay ve Jandarma uzman çavuşlara (Uzman erbaşlar dahil) ait kimlik kartlarının düzenlenmesi: 2 Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar 3 ile tarihli ve 926 sayılı 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebi ile ayırma işlemine tabi tutulanlar veya tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere, emekli subay ve astsubaylara silah taşıma ve bulundurma izni, bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarınca, jandarma subay, astsubay ve uzman 2 Bkz: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik (Bk.Krl.K. No:91/1779, Tarihi: ; Resmi Gazete: , S ). md As.C.K.nun 4551 sayılı Kanunla Ek 7 nci maddesinin (C) fıkrasına göre, Tard, ihraç ve rütbenin geri alınması fer i cezaları (erbaşlar için öngörülen rütbenin geri alınması fer i cezası hariç) Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma fer i cezası olarak değiştirilmiştir.

7 jandarma çavuşlarına Jandarma Genel Komutanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubaylarına da Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir. Kanunen zati silah almaya ve taşımaya yetkili olan subay ve astsubaylar ile jandarma uzman çavuşları Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişkilerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletmek zorundadırlar. Emekli olacak şahsın mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, taşıma izni verilecek olanını emekli kimlik kartına işler ve onaylar. Bulundurma izni verilecek tabancalar için bulundurma belgesi düzenler. Taşıma durumunun işlenmesinde, taşıma müsaadesinin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilir. Emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarının kimlik kartında bulunacak bu konudaki bilgiler, ilgiliye, silahını taşıma veya bulundurma müsaadesi verir. Taşıma ve bulundurma müsaadesinin tesbitinde emekli olan şahsın isteği esas alınır. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma müsaadelerini, düzenleyecekleri listelerle Genel Müdürlüğe bildirirler. 2. Silah satın alma izni verilmesi: 4 Görevli bulundukları sırada zati silaha sahip olmadan emekliye ayrılan subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlar, Bakanlıktan silah edinmelerinde sakınca bulunmadığına ilişkin belgeyle birlikte; a. Silah taşımalarına engel bir hallerinin bulunmadığını gösteren oturdukları yerin garnizon tabibinden, yoksa Hükümet tabibinden alacakları sağlık raporu, b. İkametgah belgesi, c. Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları sabıka kayıt belgesi, 4 Bkz: Ateşli silahlar ve Bıçaklar Ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik (Bk.Krl.K. No:91/1779, Tarihi: ; Resmi Gazete: , S ). md. 12

8 ile emekli kimlik kartlarını ekleyecekleri bir dilekçeyle bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına; jandarma subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşları Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenli Komutanlığı subay ve astsubayları da Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat ettikleri taktirde, kendilerine tabanca satın alma izni verilebilir. Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarına silah satın alma izni verilmez. Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlar hakkında 11 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.(bkz: Yukarıda, (A) fıkrasında belirtilen hususlar). 3. Silahların kayıt ve tescili: 5 Anılan Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik tarafından silah taşıma ve bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilir ve Genel Müdürlüğe 6 bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin, Bakanlık 7 Genel Bilgi Toplama Başkanlığı kayıtlarına işlenir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder. 4. Silahlar için mermi sağlanması: 8 Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşların,silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bu kişiler bulundukları yerin askerlik şube başkanlığına müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamüllerini satan ruhsatlı başbayi veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları 5 A.g. Yönetmelik, md Genel Müdürlük; Emniyet Genel Müdürlüğünü ifade eder(anılan Yönetmelik, md. 2/r). 7 Bakanlık; Içişleri Bakanlığını ifade eder(anılan Yönetmelik, md. 2/p). 8 A.g. Yönetmelik, md. 8

9 ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. 5. Satın alınabilecek silah ve mermi miktarı: 9 Valiler tarafından silah satın alma izni verilen gerçek kişilere, her ateşli silahı için yıllık azami 250 adet mermi satın alma izni verilir. 6. Silah taşıma veya bulundurma yetkilerini kaldıran haller: S.Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir. a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar, b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar, c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar, d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar, e) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, 9 A.g. Yönetmelik, md A.g. Yönetmelik, md. 16

10 f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundur- ma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar, g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler, ı) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, i) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri, j) Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar, k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar, l) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler, m) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar, n) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar, o) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

11 ö) 6831 sayılı Orman Kanununa, muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar, Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz. Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez. Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır. Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır. 7. Taşıma ve bulundurma hakkının kaybı: 11 Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi, mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahları zaptedilir. Bu silahların, zaptedildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri yapılır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsatı iptal edilen silahlar hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır. 8. Vefat halinde yapılacak işler: A.g. Yönetmelik, md. 17

12 Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının tümünün muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yoksa devri sağlanır. mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilir. 9. Ruhsatlı silahların devri: 13 Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetleri veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler. Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez. Askeri personelin sahsi silahlarını bir başkasına devir etmeleri halinde yapılacak işlem: 14 Zati silah edinmelerine müsaade edilen askeri şahıslar adlarına kayıtlı olan tabanca veya tabancalarını bir başka kişiye devredebilirler. Bu maksatla şahısların yapacağı işlemler aşağıya çıkarılmıştır: a. Askeri personelin silahını almak isteyen şahıs, bulunduğu ilin il emniyet müdürlüğüne müracaat ederek silahın kendi adına kaydını talep eder. b. Silahı adına kaydettirmek isteyen şahsın başvurusu üzerine il emniyet müdürlüğünce ilgili kuvvet komutanlığından silahın menşei belgesi talep edilir. Menşe belgesinin il emniyet müdürlüğüne gönderilmesinden sonra silah emniyet 12 A.g. Yönetmelik, md A.g. Yönetmelik, md Bkz: (KKY 54-4) Zoralım ve Şahsi Silah Yönergesi, Dördüncü Bölüm, md. 3

13 müdürlüğü tarafından devir alan şahıs adına kayıt edilir ve askeri şahsın mensup olduğu kuvvet komutanlığına şahsi silah envanterinde gerekli düzeltmenin yapılması için bilgi verilir. Subay ve astsubaylara teçhizat olarak verilen tabancaların muvazzaflık döneminde devir, satış ve hibe edilmesi kanunen yasaktır. c. Askeri personelin kendi adına kayıtlı olan silahını bir diğer askeri şahsa devir etmek istemesi halinde her iki personele ait müracaat dilekçeleri şahısların bağlı bulundukları komutanlıklarca K.K.Ord.D.Bşk.lığına gönderilir. Dilekçelerin uygunluğu tespit edildiğinde gerekli işlem yapılır. AS. YARGITAY KARARLARI: Suçta kullanılan zati tabancanın, silah taşıma yetkisine sahip bir askeri şahsa ait olması müsaderesine engel değildir(as.yrg.3. D., , E.152, K.146); (As.Yrg.2.D., , E.563, K.572). Subay ve astsubayların şapka veya kep giydikleri zaman taşmayacak şekilde traş olmaları gerektiğini âmir bulunan İç Hizmet Yönetmeliğinin 83. ve İç Hizmet Kanununun 34. maddesine aykırı bir şekilde saç ve favorilerini uzatan sanığa bu konu ile ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Deniz Ulaştırma Komutanlığının 1973, 1974 ve 1975 yıllarındaki müteaddit emirleri yazılı olarak tebliğ edildiği ve son olarak mensubu bulunduğu Eceabat Gemi Komutanı Ütğm. G.O. tarafından günü de kendisine saçlarını kestirmesi şifahî olarak emredildiği halde sanığın mevzuata, yazılı ve şifahî emirlere rağmen saçlarını kestirmemek suretiyle, emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği, ikrar, tanık beyanı ve yazılı belgelere dayanılarak sabit görülen eyleminden dolayı As.C.K.nun 87/1. maddesi hükmünce yedi gün hapis cezasıyla tecziyesine karar verilmesinde kanunî isabet görülmüştür(as.yrg.1.d., , E.346, K.332). Sanık J. er'inin, tüm erata okunan J.Gn.K.lığının şapka siperliğine karton konulmayacağı ve pantolonun arka ceplerinin düğmesiz olacağı hususundaki emrine rağmen şapka siperliğine karton koydurması ve pantolonunun arka ceplerine düğme

14 diktirmesi eylemi, emre itaatsızlıkta ısrar suçunu teşkil eder(as.yrg.1.d., , E.769, K.758). Sanık binbaşının, saçlarını uzun gördüğü asteğmenin devamlı nöbet tuttuğu ve nöbet istirahatinden dolayı traş olmaya fırsat bulamadığına dair savunmasına itibar etmeyerek çağırttığı subay berberine emir vermek suretiyle adı geçenin saçlarını 3 numara ile kestirmesi fiili, memuriyet nüfuzunu suiistimal suçunu teşkil eder(as.yrg. Drl.Krl., , E.71, K.70). Sanığın emre itaatsizlikte ısrar suçundan As.C.K. 87/1 maddesince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yürütülen yargılaması sonunda beraatine dair karar, As. savcı tarafından subutun mevcut olduğu gerekçesiyle temyiz edilmiştir. Dosyanın incelenmesinde; sanığın Mardin 70. Mekanize Tugay 1. Tabur Karargah Destek Bölük Komutanlığı emrinde Piyade Uzman Çavuş olarak görevli bulunduğu sırada, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı emri doğrultusunda, şehirde kiralık bir evde ailesiyle oturduğundan kendisinin ve ailesinin güvenliği için Bölük Komutanlığınca teslim olunan colt tabancayı, tarihinde aldığı 20 günlük istirahati geçirmek üzere ayrılırken, Bölük Komutanının tarihli ve 51 numaralı günlük emrine rağmen, Bölüğe teslim etmeyerek yanında götürmek suretiyle, emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği iddiası, kamu davasının konusunu teşkil etmektedir. Dosyadaki delillere göre, sanığın garnizonu terkettiği hususu tam olarak ortaya konulamamıştır. Silahın sanığa teslimindeki amacın bölgenin hassasiyeti itibariyle kendini ve ailesini korumak olduğu açıktır. İstirahat almak suretiyle kışladan ayrılan personelin, bu tabancayı Bölüğe teslim etmeleri gerektiği yolundaki Bölük Komutanlığı emrinin, esasen silahın teslim amacına uygun düşmediği dikkat çekmektedir. Kendisinin aranmasından sonra sanıkça silahın Bölüğe sağlam olarak teslim edildiği dikkate alındığında, müsnet suçun manevi unsur itibariyle oluştuğu şüpheli kalmaktadır. Bu itibarla, verilen beraat kararında isabetsizlik görülmemiş, askeri savcının aksi yöndeki temyiz itirazları varit bulunmamıştır(as.yrg.4.d., , E. 175, K. 173). Sanık Uzm.Onb. M.G.'ye verilen miri tabancayı garnizon dışına çıkartmaması hususunda imzalattırılan taahhütname bir bildirim niteliği taşır.

15 As.C.K.nuna tabi sanığın kız kaçırmak saiki ile firar etmesi sırasında hizmet sebebiyle verilen askeri tabancayı da birlikte götürmesi silahla firar suçunu oluşturur(as.yrg.1.d., , E. 481, K. 473). Yasal yollardan elde edilmiş birden ziyade tabancayı dahi taşımaya yetkili bulunan bir Astsubayın, yine bir Astsubay olan arkadaşına ait ruhsatlı olduğunu sandığı bir tabancayı emanet olarak alıp üzerinde taşımasında suç kastının varlığından bahsedilemiyeceği kuşkusuz bulunduğundan, Yerel Mahkemenin aynı doğrultudaki gerekçelerle vermiş olduğu Beraat kararında ve Dairenin bu kararı onamasında herhangi bir isabetsizlik görülmemiş ve bu nedenle Başsavcılığın itirazının reddi yoluna gidilmiştir.(as.yrg.drl.krl., , E. 110, K. 109) Sanığın çalınmasına sebebiyet verdiği suç konusu silahın Devlet malı olmayıp, kendi parası ile zor-alım silahı olarak Devletin subay-astsubaylara sattığı silahlardan satın almış olması nedeniyle; mahkemenin suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle vermiş olduğu beraat kararında kanuna aykırılık bulunmadığından askeri savcının temyiz isteminin reddi cihetine gidilmiştir.(as.yrg.1.d., , E. 481, K. 477). AS. YÜK. İDARE MAH. KARARLARI: T.S.K. İç Hz.K.nun 34/b üncü maddesi subay, askeri memur ve astsubayların vazife dışında sivil elbise giyebileceklerini, sivil elbise ile vazife yerine giriş ve çıkışların talimatname (Yönetmelik) ile düzenle-neceğini amir bulunduğundan; bu maddeye istinaden düzenlenmiş olan İç Hz.Yönt.liğinin 77 inci maddesi (b) fıkrası, subay ve astsubayların sivil elbise ile vazife yerlerine giriş ve çıkışlarını düzenlemiş ve bu düzenlemeye göre de Donanmanın harb ve yardımcı gemilerinde bulunan subaylarla, astsubay kıdemli başçavuşların göreve geliş ve ayrılışlarında sivil elbise giyebileceklerini belirtmiş ve bunlardan daha ast rütbedeki astsubayların gemilere giriş ve çıkışlarda sivil elbise giyemeyeceklerini göstermiştir. Yönetmelik hükmü kanuna aykırı bulunmadığından mesnedi bulunmayan davanın reddine.. karar verildi(ayim.1.d., , E.2, K.498). 211 sayılı İç Hizmet Kanununun 34/C maddesi, zati tabancaya sahip olmak hakkını, Silahlı Kuvvetlerde fiilen görev ifa eden subay ve astsubaylara tanımış olup

16 Silahlı Kuvvetlerle ilişiği kesilmiş olan emekli kişilere zati tabanca tahsis olanağı yoktur(ayim.1.d., , E.1976/1617, K.233). Düçar olduğu ruhi rahatsızlık nedeniyle TSK. ile ilişiği kesilen davacının zati tabancasının emeklilikte kendisine verilmeyip ilgili yönetmelik uyarınca tabancanın bir başkasına devrine kadar davacıya menşe belgesi verilerek, silahın idarece emanete alınması yerindedir(ayim.2.d., , E.1992/71, K.1992/684). TSK. emeklilik statüsü için 5434 Sayılı Kanunda öngörülen 25 yıl fiili hizmet koşulunu yerine getirmeden istifaen ordudan ayrılan davacıya, emekli subay kimlik kartı verilmez(ayim.2.d., , E.1993/99, K.1994/652). Davacı uzman erbaşa zoralım silahı tahsis edilmesinin nedeninin, elde yeterince zoralım silahının bulunmaması ve idarenin de kıt olan bu silahları öncelikle zoralım silahı edinmemiş subay ve astsubaylardan rütbe ve kıdem sırasına göre tahsis yapılmasının hedeflenmesi olması karşısında; idarenin bu konudaki takdirinde zaaf olduğu söylenemez. (AYİM.2.D., , E.1997/509, K. 1998/106) TSK. Kıyafet Yönetmeliğinin Uzman erbaşların yaka işareti taşımayacaklarına ilişkin hükmünün hukuka aykırı ve iptali gereken bir yönü bulunmadığından; davacı uzman erbaşın, kendisine yaka (sınıf) işareti taktırılması gerektiği yolundaki iddiası hukuki dayanaktan yoksundur.(ayim.2.d., , E.2001/469, K. 2002/147) Mahkemece sevki üzerine düzenlenen tıbbi raporla psikiyatri yönünden halen sağlam olduğu ve silah taşıma ve bulundurmasında sakınca olmadığı saptanan davacı emekli subaya, hibe yoluyla elde ettiği silah için ruhsat verilmemesi ve maliki olduğu zati silahın devri yolunda tesis edilen işlem hukuka aykırı görülmüştür. (AYİM.2.D., , E.2001/162, K. 2002/119)

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2735 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1991, No: 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2)

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2) 2463 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 6136 Kabul Tarihi : 10/7/1953 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/7/1953 Sayı : 8458 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU 11449 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU Kanun Numarası : 6191 Kabul Tarihi : 10/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Haziran 1991 CUMARTESİ Sayı : 20888 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/1772 Milletlerarası

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 04 10 Temmuz 2006 Yayımlandığı Tarih 11 Temmuz 2006 Sayı 306 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 7215 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 3713 Kabul Tarihi : 12/4/1991 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/4/1991 Sayı : 20843 Mükerrer Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 30 Sayfa : 125 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) 3451 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 211 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 3 Haziran 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28312 KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 MADDE 1 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1)

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1) 4391 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 926 Kabul Tarihi : 27/7/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/8/1967 Sayı : 12670 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 6 Sayfa :

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15 Haziran 2012 Yayımlandığı Tarih 15 Haziran 2012 Sayı 2012-11 İÇİNDEKİLER - - Dernekler Yönetmeliğinde

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında; 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı kanun ve 24 06 1995 ve 552 sayılı Yaş

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU Kanun Numarası: 926 Kabul Tarihi: 27/07/1967 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/08/1967 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12670 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2 0 10 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ İletişim Adresi Askerî Yargıtay Başkanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe - ANKARA Tel : 0 (312) 410 65 01 Faks

Detaylı

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Önsöz Securitaris Güvenlik Hizmetleri olarak, dünyanın dört bir yanında verdiğimiz hizmetin değişmez dayanağı,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar. POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2)

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1)

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) 5819 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 2839 Kabul Tarihi : 10/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1983 Sayı : 18076 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 380 BİRİNCİ

Detaylı