Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI. Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI. Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri"

Transkript

1 Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri STANBUL

2 Yay n No : 2249 flletme-ekonomi Dizisi : Bask - Kas m stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Kahraman Ofset Neflriyat San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. No:34/4 Atahan-Yüzy l-ba c lar/ STANBUL Tel.: 0212/ Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 "Annelerin bir tanesi Hayretçi im'e..."

4

5 ÖNSÖZ 1980 lerden itibaren uluslararas para piyasalar, bilgisayar ve haberleflme teknolojilerindeki geliflmelerin de katk s yla çok geliflmifl ve çeflitlenmifl ve baz lar Türkiye de bilinmeyen/kullan lmayan yeni finansal araçlar, ürünler ve ifllemler uluslararas piyasalar n vazgeçilmez unsurlar haline gelmifltir. Bu kitap/yaz l m paketinin haz rlanmas ndaki amaç; yat r mc lar, finansal kurulufllar n hazine, fon yönetimi, menkul k ymetler, pazarlama, bilgi ifllem departmanlar nda çal flan uzman personelini, flirketlerin finans/hazine yöneticilerini ve lisansüstü finans ö rencilerini, döviz ve para piyasas araçlar, ürünleri ve ifllemleriyle bunlar n EXCEL/VBA yaz l mlar kullan larak de erlemesi konusunda bilgilendirmektir. Bu çal flma, okuduklar n n sentezini yapan bir akademisyenin yaklafl m ndan ziyade, hayat n n çeflitli dönemlerinde finans piyasalar nda, s ras yla; (1) kalk nma bankas n n proje analisti, (2) sermaye piyasas otoritesinin uzman personeli, (3) arac kurum/banka yöneticisi, (4) halka aç k flirket (holding grubu) yöneticisi, (5) varl k yöneticisi olarak çal flm fl, (6) bu görevleri ifa ederken ayn zamanda finans konusunda akademik kariyer yapm fl ve (7) finans disiplini alt nda çeflitli konularda bilgisayar yaz l mlar üretmifl bir profesyonelin piyasa tecrübelerini yans tmaktad r. Kitab n içinde, profesyonel yaflant m zda karfl laflt m z örnekler, sözleflmeler, menkul k ymet sertifikalar, ve kendi gelifltirdi imiz bilgisayar modelleri yer almaktad r. Kitap 3 K - s m a ayr lm fl; 1. K s m da para piyasalar n n kapsam, bu kitap/bilgisayar modelleri paketinde kullan lan baz matematiksel kavramlar ve EXCEL/VBA bilgisayar programlama dili tan t lm fl, 2. K s m da döviz piyasalar nda yap lan ifllemler ve 3. K s m da da para piyasas araçlar /ürünleri/ifllemleri kapsanm flt r. EXCEL/VBA modellerinin ekran görüntüleri Türkçe olmakla beraber modellemede zorunlu olarak ngilizce EXCEL/VBA kullan lm flt r çünkü; (1) VBA in Türkçe versiyonu zaten yoktur, ve (2) EXCEL in baz versiyonlar nda haz r finansal fonksiyonlar n Türkçelefltirilmesi hatal yap ld ndan bu fonksiyonlar kullan larak yap lan hesaplamalar da hatal olmaktad r... Finans dünyas Amerikal lar n öncülü ünde geliflmifltir ve dolay s yla piyasalarda kullan lan araçlar, ürünler, teknikler ve tan mlamalar n orijinalleri ngilizce dir. Türkiye de finans ilminin tarihçesine bak ld nda; geçmiflte uzman olmad konuda kitap yazan akademisyenler (!) ngilizce deyimlere konuyla ilgisi olmayan Türkçe karfl l klar bulmufllar, örne in; dönemsel eflit ödemeler yerine ngilizce annuity den bozma annüite, finansal oranlar a ngilizce financial ratios dan bozma finansal rasyolar, iki-adayl da l m a ngi-

6 VI PARA P YASALARI lizce binomial distribution dan bozma binom da l m, borsadaki piyasa yap c ya jobber dan bozma cober, kredi mektubu na letter of credit ten bozma akreditif demifller, sabit-gelirli finansal araçlar olmas gereken deyimi sabit-getirili finansal araçlar yapm fllard r... Baz baflka yazarlar forfaiting, forward, yield curve, swap, straddle gibi ngilizce deyimleri sanki bunlar özel isimler mifl gibi Türkçe kitaplarda aynen kullanm fllard r... Burada ise hem Türkçe ye katk da bulunmak, hem de kullan c lar n konuya hakimiyetini sa lamak üzere tüm ngilizce deyimler için Türkçe karfl l klar önerilmifl, ve gerekti- inde aç klamalar yap lm flt r. Önerdi imiz Türkçe deyimlerden hiç de ilse bir k sm n n finans piyasalar nda çal flan profesyonellere ve akademisyenlere yol gösterici olaca n umuyorum. Para piyasalar n n hukuki çerçevesi nin tart fl lmas tamamen ayr bir uzmanl k alan olup; ticaret hukuku, borçlar hukuku, bankac l k hukuku, sermaye piyasas hukuku ve vergi hukuku konular nda uzman olmay gerektirmektedir. Burada, böyle bir iddia tafl - maks z n, yeri geldikçe para piyasas araçlar /ürünleri ve ifllemleriyle ilgili hukuki çerçeveye k saca de inilmifltir. Bilgisayarla modelleme; çok say da seçene in nicellefltirilmesine dayanan karmafl k bir ifltir. Bu kitap/yaz l m paketinde yer alan modellerin baz lar profesyonel amaçlarla kullan lm fl olmakla beraber, hatalardan ar nm fl olduklar n söylemek çok iddial olur... Kitab n içeri indeki tüm hatalar n sorumlulu u bana aittir. Okurlar; kitab n içeri i, hatalar, modelleme vd. konulardaki görüfllerini afla daki elektronik posta adresime iletirlerse memnun olurum... A.Gültekin KARAfi N Londra, 08/07/2009

7 Ç NDEK LER I. KISIM : Genel Bilgiler PARA P YASALARININ KAPSAMI G R fi SAAT ALIM/SATIM P YASA MERKEZLER ve MERKEZ TAKAS YEN ÜRÜNLER ve YEN filemler PARA P YASALARINA KATILANLAR PARA P YASALARININ YAPISI YABANCI PARA (DÖV Z) P YASASI PARA P YASASI ARAÇLARI BAZI F NANSAL ve MATEMAT KSEL KAVRAMLAR G R fi PARANIN ZAMAN DE ER Kesikli Bindirgeme ve Sürekli Bindirgeme Gerçek ( ç) skonto ve Düz (D fl) skonto skonto ( ndirgeme) Faktörü Peflin ve Vadeli Faiz Oranlar Faiz Oranlar n n Ara-De erlemesi F NANS P YASALARINDA Gün Sayma UYGULAMALARI F NANS P YASALARINDA fl Günleri EXCEL/VBA B LG SAYAR PROGRAMLAMA D L G R fi BAZI EXCEL/VBA KAVRAMLARI VBA MAKROLARI VBA YÖNTEMLER EXCEL EKLENT LER AfiA I-DÖKÜLEN L STELER...56 II. KISIM : Döviz Piyasalar PEfi N DÖV Z P YASALARI G R fi...65

8 VIII Ç NDEK LER 4.2. YABANCI PARA (DÖV Z) filemler Peflin Döviz fllemleri Çapraz Döviz Kurlar Piyasalar n Çal flma fiekli PEfi N DÖV Z P YASALARINA KATILANLAR PEfi N DÖV Z P YASALARINDA ALIM/SATIM TEKN VADEL DÖV Z P YASALARI G R fi VADEL DÖV Z filemler VADEL DÖV Z POZ SYONLARININ VADE BOYUNCA DE ERLEMES KORUNMUfi FA Z ARB TRAJI STANDART VADEL DÖV Z SÖZLEfiMELER Standart Vadeli Döviz Sözleflmeleri ile Risk Kapatma DÖV Z OPS YONLARI G R fi OPS YONLAR OPS YONLARDA F YAT SINIRLARI ALIM OPS YONU SATIM OPS YONU Efi TL (AO-SOE) AO-SOE ile ARB TRAJ STRATEJ S OPS YON ALIM/SATIM STRATEJ LER OPS YON DE ERLEME MODELLER DÖV Z P YASASI ARAÇLARI HESAP MAK NASI PARA DE fi TOKUfiLARI G R fi PARA DE fi-tokufilari FA Z ORANI DE fi-tokufilari (FODT) Faiz Oran De ifl-tokufllar n n De erlemesi Nominal FODT Oranlar FODT Oranlar, FODT E risi ve FODT Aç kl klar FODT nun Kullan m Alanlar FODT Opsiyonlar FODT EXCEL/VBA MODEL YABANCI PARA (Döviz) DE fi-tokufilari (DDT) Döviz De ifl-tokufllar n n Fiyatland r lmas DDT DE ERLEME MODEL...131

9 Ç NDEK LER IX III. KISIM : Para Piyasas Araçlar MEVDUAT G R fi VADES Z MEVDUAT VADEL MEVDUAT Ç FT PARALI MEVDUAT HAZ NE BONOLARI G R fi HAZ NE BONOLARI TÜRK YE DE HAZ NE BONOLARI HAZ NE BONOLARI P YASASINDA YAPI HAZ NE BONOLARI NIN F YATLANDIRILMASI TAHV L-EfiDE ER GET R KES LM fi DEVLET TAHV L KUPONLARI F NANSMAN BONOLARI ve BANKA BONOLARI G R fi F NANSMAN BONOLARI F NANSMAN BONOLARI NIN DE ERLEMES BANKA BONOLARI EK : 11/1 F NANSMAN BONOSU TANITIM DÖKÜMANI ÖRNE KABUL KRED LER G R fi KABUL KRED LER (Banka Kabulleri) KABUL KRED LER N N DE ERLEMES EK : 12/1 Sözleflme fieklinde Düzenlenmifl Bir POL ÇE ÖRNE MEVDUAT SERT F KALARI G R fi TÜRK YE DE MEVDUAT SERT F KALARI MEVDUAT SERT F KALARI NIN F YATLANDIRILMASI GER SATINALMA (REPO) SÖZLEfiMELER G R fi GER SATINALMA (REPO) SÖZLEfiMELER REPO FA Z ORANI NI BEL RLEYEN ETKENLER REPO SÖZLEfiMELER N N F YATLANDIRILMASI ÜÇ-TARAFLA REPO...192

10 X Ç NDEK LER BULUfiAN-DEFTER ve BULUfiMAYAN-DEFTER MENKUL KIYMETLER N BORÇ VER LMES REPO P YASALARINDA SON GEL fimeler EK : 14/1 ATA ONLINE REPO ve TERS REPO ÇERÇEVE ANLAfiMASI VADEL FA Z ORANI SÖZLEfiMELER VADEL FA Z ORANI SÖZLEfiMELER VADEL FA Z ORANI SÖZLEfiMELER N N K NC L P YASADA DE ERLEMES VADEL -VADEL filem TAKV M AÇIKLI I STANDART VADEL FA Z ORANI SÖZLEfiMELER (SVFOS) G R fi VADEL filem ile STANDART VADEL SÖZLEfiME N N KARfiILAfiTIRILMASI KISA-VADEL Standart Vadeli Faiz Oran Sözleflmeleri TÜRK YE DE SVFOS KISA-VADEL SVFOS N N F YATLANDIRILMASI VFOS ve SVFOS LE R SK KAPATMA HAZ NE BONOLARI ve SVFOS ile ARB TRAJ PARA P YASASI ARAÇLARI HESAP MAK NASI D ER PARA P YASASI ARAÇLARI D ER PARA P YASASI ARAÇLARI Varl a Dayal Menkul K ymetler (VDMK) Belediye Ka tlar Gelir Ortakl Senetleri K savadeli potek Teminatl ve pote e Dayal Menkul K ymetler Para Piyasas Fonlar PARA P YASALARINDA YEN ÜRÜNLER Vadeli Mevduat + Korunmufl Al m/sat m Opsiyonu Faiz Oran Tavan ve Faiz Oran Taban Sözleflmeleri Faiz Oran Yakas Sözleflmeleri...235

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.

A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr. A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK Hukuku ve flletmesi Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.Ülkü Yüksel Marmara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi TÜ- stanbul

Detaylı

ÜRET M YÖNET M. Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU. University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business

ÜRET M YÖNET M. Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU. University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business N N TEMEL KAVRAMLARI I Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business Geniflletilmifl ve Güncellefltirilmifl ONDÖRDÜNCÜ BASKI II Yay n No : 2066 flletme-ekonomi

Detaylı

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : 519 1. Bas Eylül 2002 - stanbul ISBN 975-295-144-9 Copyright

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bengül Gülümser ARSLAN (Ünite 1) Prof.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr. Etem

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

MKB Dergisi 3 Ayl k Finans ve Ekonomi Süreli Yay n

MKB Dergisi 3 Ayl k Finans ve Ekonomi Süreli Yay n MKB Dergisi 3 Ayl k Finans ve Ekonomi Süreli Yay n stanbul Menkul K ymetler Borsas Ad na mtiyaz Sahibi Baflkan Osman B RSEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Meral VARIfi Yaz flleri Müdürü Saadet ÖZTUNA Yay n

Detaylı