T.C. MALİ YE BAKANUCU Muhasebat Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİ YE BAKANUCU Muhasebat Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 '. T.C. MALİ YE BAKANUCU Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : Konu: Maliye Uzman Yardımcıları Yetiştirme Yönergesi GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMıNA Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesi ile Maliye Bakanlığı Maliye Uzman Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönergesinin 27 nci maddesi gereğince hazırlanan "Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Uzman Yardımcıları Yetiştirme Yönergesi"nin yürürlüğe konulmasını olurlarımza arz ederim. Ramazan AKTAŞ Daire Başkanı Seb ın T Genel Müdür Yardımcısı OLUR.(5/..~/2013 fi'j~~j~ }Mehmet TAŞ Genel M 'dür.,.

2 MALİYE BAKANLIGI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜGÜ MALİYE UZMAN YARDIMCILARı YETİşTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde görevlendirilen Maliye Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesi ile Maliye Bakanlığı Maliye Uzman Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönergesinin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü, b) Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü, c) MAYEM: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığını, ç) Uzman Yardımcısı: Genel Müdürlükte görevlendirilen Maliye Uzman Yardımcılarını, d) Yönetmelik: Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğini, e) Yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder. 1

3 İKİNCİ BÖLÜM Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Eğitimi Uzman Yardımcılarının yetiştirilme süreci MADDE 4- (1) Mesleki temel eğitimden sonra Genel Müdürlükte görevlendirilen Uzman Yardımcıları; a) Maliye Uzmanlarının refakatinde teori ve uygulamaya yönelik yetiştirme eğitimine tabi tutulurlar, b) Tez çalışması yaparlar, c) Görev yapacakları dairelerin belirlenmesinden sonra, yeterlik sınavına kadar fiilen bu dairelerde çalışmaya tabi tutulurlar, ç) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olanlar staj, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle ilgili olarak taşra teşkilatında görevlendirilirler. Refakatte yetiştirme MADDE 5- (1) Mesleki temel eğitimden sonra Genel Müdürlükte görevlendirilen Uzman Yardımcılarının, Genel Müdürlükte refakatte bulunacakları daireler ve süreler Genel Müdürlük Makamından alınacak onayla belirlenir. (2) Refakatte yetiştirme eğitimi, Ek-l 'de yer alan "Yetiştirme ve Eğitim Onay Belgesi"ne uygun olarak, Genel Müdürlük dairelerinde dönüşümlü şekilde teorik ve uygulamalı yapılır. Bu eğitimin süresi oniki aydır. (3) Yetiştirme ve Eğitim Onay Belgesiyle; yetiştirme eğitiminin takvimi, dönüşümlü şekilde bulunulacak daireler ve süreleri, teorik ve uygulamalı eğitimin konusu ve saatleri ile refakatinde görevlendirilecek personel belirlenir. (4) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olanlar Maliye Uzmanlarının; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olanlar ise Maliye Uzmanı, Mühendis veya Sözleşmeli Bilişim Personelinin refakatinde görevlendirilir. 2

4 " (5) Uzman Yardımcıları, bulunduğu her bir dairenin iş ve işlemlerine ilişkin gözlem ve değerlendirme raporu hazırlar ve o dairedeki yetiştirme süresinin tamamlanmasını iş günü içerisinde ilgili Daire Başkanına sunarlar. müteakip beş Çalışma ziyaretleri gerçekleştirme MADDE 6- (1) Refakatli yetiştirme döneminde, Yetiştirme ve Eğitim Onay Belgesinde belirlenen takvime uygun olarak, muhasebe birimlerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilir. Çalışma ziyaretlerinin süresi, toplam on iş gününden az olamaz. (2) Çalışma ziyaretlerinde, "Muhasebe İş ve İşlem Süreçleri Listesi"nde (Ek-2) yer alan süreçlerin görülebilmesini temin etmek üzere Muhasebe Yetkilisi bir program hazırlar ve bu programın uygulanmasında her türlü yardım ve kolaylığı sağlar. (3) Her bir Uzman Yardımcısı için oluşturulan Muhasebe İş ve İşlem Süreçleri Listesi, ilgilinin dosyasında saklanır. Uzmanlık tezi MADDE 7- (1) Uzman Yardımcılarına, günlük süre içinde tez konusu verilir. oniki aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz (2) Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi, tez danışmanının görev ve sorumluluğu, tezin hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönerge ile belirlenir. Staj ve teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma MADDE 8- (1) MA YEM tarafından düzenlenen teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma eğitimini tamamlayan Uzman Yardımcıları, en az iki ay süreyle taşra teşkilatında staj ve teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle ilgili olmak üzere Denetim, İnceleme ve Analiz Dairesinde görevlendirilir. (2) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisi olan Maliye Uzmanlarının refakatinde bu görevleri yerine getirirler. 3

5 Uzman Yardımcılarının sürekli görev yapacakları dairelerin belirlenmesi MADDE 9- (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olanlar; taşra teşkilatında staj ve teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini tamamladıktan sonra Genel Müdürlük Makamı Onayı ile Genel Müdürlük dairelerinde refakate tabi olmadan görevlendirilir. (2) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olanlar, oniki aylık yetiştirme döneminden sonra Genel Müdürlük Makamı Onayı ile Genel Müdürlük dairelerinde refakate tabi olmadan görevlendirilir. (3) Gerek görülmesi halinde, Uzman Yardımcılarının daireleri Genel Müdürlük Makamı Onayı ile değiştirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar İnsan Kaynakları Dairesinin görevleri MADDE 10- (1) İnsan Kaynakları Dairesi; a) Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesine ilişkin Yetiştirme ve Eğitim Onay Belgesini hazırlar, b) Uzman Yardımcılarının dairelerde görevlendirilme işlemlerini yapar, c) Genel Müdürlük birimlerinin tanıtımı amacıyla tanıtım toplantıları organize eder, ç) Dairelerde görevlendirilen Uzman Yardımcısının yetiştirmesine katkı sağlamak amacıyla proje, yazılım ve uygulama geliştirme konusuna göre Maliye Uzmanı veya diğer personelin görevlendirilmesini sağlar, d) Uzman Yardımcılarının yetiştirilme dönemindeki her türlü koordinasyonu sağlar. Uzman Yardımcısı bulunan Daire Başkanlıklarının görevleri MADDE 11- (1) Uzman Yardımcısına teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesi ve refakat 'J' edilmesi hususu, bağlı bulunulan Daire Başkanınca sağlanır. 4

6 (2) Daire Başkanları, Uzman Yardımcılarının yetiştirme amaçlarına uygun olarak çalışma ortamı sağlarlar. (3) Uzman Yardımcıları tarafından sunulan raporları, Ek-3'te yer alan "Değerlendirme Formu"nu da ekleyerek on iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesine gönderirler. Refakatinde Uzman Yardımcısı bulunanların görevleri MADDE 12- (1) Refakatinde Uzman Yardımcısı bulunanlar, Uzman Yardımcılarının; a) Yetiştirme amaçlarına uygun olarak, refakat süresini tamamlamasını sağlarlar. b) Gerekli mesleki bilgileri almasına, görevlerine intibaklarının sağlanmasına, işlerin yürütülmesi hususunda beceri kazanmalarına, yazılı, sözlü ifade ve teknik yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olurlar. Uzman Yardımcılarının görev ve sorumlulukları MADDE 13- (1) Uzman Yardımcısı, görevlendirildiği her bir dairenin iş ve işlemlerine ilişkin olarak gözlem ve değerlendirme raporu hazırlar. (2) Daire Başkanları ve refakatinde bulundukları personelin verdikleri görevleri yerine getirirler. (3) Teori ve uygulama eğitimlerine tam olarak katılırlar. (4) Tez çalışmasını zamanında bitirerek, sunarlar. DÖRDÜNCÜBÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlük MADDE 14- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. 5

7 T.C. MALİ YE BAKANLIGI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜGÜ YETİşTİRME VE EGİTİM ONA Y BELGESİ EK-l 1 YETİşTİRME F AALİYETİ Görevlendirilen Daire Maliye Uzman Sorumlu Daire Başkanı Yardımcısı Sayısı Konu Sorumlu Kişi* Unvanı Ders Süresi** Refakat Süresi*** Görev lendirilen Daire Maliye Uzman Sorumlu Daire Başkanı Yardımcısı Sayısı Konu Sorumlu Kişi* Unvanı Ders Süresi ** Refakat Süresi*** Görevlendirilen Daire Maliye Uzman Sorumlu Daire Başkanı Yardımcısı Sayısı Konu Sorumlu Kişi * Unvanı Ders Süresi** Refakat Süresi *** Yukarıda belirtilen yetiştirme faaliyetinin uygulanmasını onaylarınıza arz ederim. UYGUNDUR Tarih İmza Adı Soyadı Unvanı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı * Refakat eden ve eğitim veren kişileri ifade eder. ** Ders süresi saat olarak belirtilecektir. Sorumlu uzman, belirtilen saat kadar eğitim verecektir. *** Refakat edilen süre hafta olarak belirtilecektir. Sorumlu uzman belirtilen süre kadar refakat edecektir.

8 :".y EK - 1/a Maliye Uzman Yardımcılaruna Görevlendiritdikleri Dairede Çalışma Sürelerini Gösterir Liste Uzman Yardımcısının n. n. r-s, n. n. n. n. Mul:ıuehe Birimleri SıralAd, Soyadı Başı. Tar. i BitişTar. Süresi Başl.Tar BitişTar. Süresi Başı' Tar INi" Tar. Süresi Başı' Tar. i Bi1işl81. Süresi Başı. Tar. i Bitiş Tar. SUresi Başı' Tar. i Bitiş Tar. Süresi Başı' TIU". i Bitiş Tar. SOresi B8~1. Tar, i Diliş Tar Soresi BaşLTar. i Bitiş Ter. Süresi ıo ii " Tarih İmza Yukarıda belirtilen yetiştirme faaliyetinin uygulanmasını onaylarınıza arz ederim. UYGUNDUR Adı Soyadı Unvanı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı

9 MUHASEBE BİRİMİ İş VE İŞLEM SÜREÇLERİ KONTROL LİsTESİ EK-2 Ad Soyadı: Muhasebe Birimi: MUHASEBE BİRİMİ İş VE İŞLEM SÜREÇLERİ GENEL TANıTıM i Muhasebe Birimi Personeli ile tanışma ve çalışma düzeni tanıtımı Say2000i ve KBS uygulamalarını kullanarak, muhasebe ve harcama birimlerindeki personele, görevlerine uygun yetkilendinne işlemleri Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 3 [gerekli kontrollerin yapılması Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır 4 bulundurmak, arsivierne işlemlerinin yapılması 5 Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ilgililere verilmesi ve gönderilmesi işlemleri Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesi, yersiz ve fazla tahsil edilenlerin ilgililerine iade edilmesi, 6 [giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi işlemleri 7 Yönetim Dönemi Hesabını mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere verilmesi Muhasebe Biriminin ay ve yıl sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması, Muhasebat Genel Müdürlüğüne sistem 8 üzerinden gönderilmesi işlemleri Harcama birimlerince hazırlanan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin incelenmesi, onaylanması ve Harcama Yetkilisine 9 laönderilmesi işlemleri LO Kanuni kesinti ve vükümlülüklere ilişkin yapılan tahsilatları süresi içinde ilgili yerlere gönderilmesi işlemleri Milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve hazine adına taşınmaz mallarının tapuda tescil ve 11 ferağına ilişkin işlemleri 12 Kefalet Kanununa göre mükellef memurların gereken kontrollerin yapılması VEZNE İŞLEMLERİ 13 Tahsilat islemlerinde, islem süreci ve tahsilat karşılığı ilgilisine alındı belgesinin verilmesi Alındı belgelerini mevzuata uygun şekilde alındı kayıt defterine kaydetmek, imza karşılığı ilgili yer ve yetkili kılınan kişilere 14 vermek, hatalı düzenlenen alındıların iptal islemlerini usulüne uygun sekilde gerçekleştirilmesi 15 Değerli kağıtların ve ceklerin muhafazasının yapılması 16 Gün içerisinde tahsil edilen paralardan, kasa fazlası tutarların teslimat müzekkeresi ile bankaya yatınlması Çeşitli nedenlerle aynı gün paranın bankaya yatınlmasının mümkün olmaması ve kasa fazlasının bulunması durınnunda, 17 muhasebe yetkilisi ile birlikte kasa tutarını müşterek muhafaza altına alınması Kasa Defterini usulüne uygun olarak tutmak, günlük resmi çalışma süresinin bitiminden bir saat önce kasayı kapatarak say2000i 18 sisteminden kasa defterinin dökümünü alarak muhasebe yetkilisinin imzasına sunulması Hak sahibince nakdi teminatlara ilişkin kaybedilen alındılar için tasdikli suretleri hazırlamak ve limiti aşan tutarlardaki alındılar 19 licin gazete ilanı aramak, Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 100-Kasa, 101-Alınan Çekler, 108-Diğer Hazır Değerler hesaplarını kontrol 20 edilmesi Ödeme işlemlerinde, bilgisayar ortamındaki kayıtlarla belge üzerindeki bilgiler karşılaştırılıp doğruluğu sağlandıktan sonra, 21 gerekli kimlik kontrolüne müteakip ilgilisine imza karşılığı ödeme işleminin yapılması Menkul kıymet ve varlıklar teslim alındığında ilgilisine alındı belgesi düzenleyerek vermek ve menkul kıymetleri, üzerlerinde 22 yardımcı hesap defteri sıra numarası taşıyan torba veya zarflar içerisinde kasada veya vezne odasında uygun bir bölümde saklanması 2 23 Teminat Mektuplarının teslim alınması, ilgilisine geri verilmesi veya paraya çevrilmesi gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde incelendikten sonra muhasebe işlem fişi düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi 24 İhale kanunları ve diğer mevzuat hükümleri gereğince teminat ve depozito olarak teslim edilen teminatlar karşılığında ilgilisine alındı belgesinin verilmesi 25 Teminatın ilgilisine geri verilmesi durumunda, mevzuatında belirtilen belgeleri aramak suretiyle gerekli işlemlerin yapılması 26 Teminat mektubunun bir kısmının serbest bırakılması gerektiği takdirde, durumu bir yazı ile ilgili banka şubesine bildirmek ve serbest bırakılan tutarı hesaplardan çıkarmakla birlikte, yardımcı hesap defterinde de bu durınnun ayrıca belirtilmesi Teminatların gereksiz olarak kayıtlarda bekletilmesini önlemek için; alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığım, mevzuatındaki süreler de dikkate alınarak takip etmek ve her mali yıl sonunda teminatlar hakkında ilgili 27 idareden bilgi almak ve alınan bilgi doğrultusunda söz konusu mektubu ilgilisine veya ilgili bankaya iade etmek ya da ertesi mali vıla devretme islemleri Yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa 28 garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kaldığından bankasına iade etme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 910 Teminat Mektupları Hesabı, 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı ile 29 ilgili işlemleri kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe işlemleri sorumlusuna bildirerek birlikte çözümlernek, mali yılın son [günü itibanyla teminatlara ilişkin sayım tutanaklarının düzenlenmesi işlemleri DEGERLİ KAGIT İSLEMLERİ Ambar ihtiyacı olarak gelen değerli kağıtları "sayım kurulu" huzurunda saymak, fazla veya noksanları ayrıntılı bir tutanakla 30 tespit edilmesi, mali yıl sonunda mevzuatına Uygun sekilde sayım tutanaklarının düzenlenmesi Yetkili Memurların isim, unvan, T.C. kimlik numaralarını ve tatbik imzalarını gösterir belgeleri ayrı bir dosyada muhafaza 31 edilmesi, Yetkili memurların görevlerinin değişmesi veya herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde, ellerinde bulunan değerli kağıtları teslim alma fişi karşılığında alınması ve değerli kağıt zimmet defterindeki kaydımn kapatılması EVET HAYıR

10 MUHASEBE BİRİMİ İş VE İŞLEM SÜREÇLERİ KONTROL LiSTESİ EK-2 Ad Soyadı: Muhasebe Birimi: MUHASEBE BİRİMİ İş VE İŞLEM SÜREÇLERİ Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 940- Değerli Kağıt Ambarları, 942- Zimrnetle Verilen Değerli Kağıtlar, 944Yoldaki Değerli Kağıtlar, 945- Değerli Kağıt İşlemleri hesaplarıyla ilgili diğer iş ve işlemleri yapılması BANKA HESABıNA İLİşKİN İŞLEMLER Ödemeye esas Ödeme Emri Belgesi yevmiye kaydının ve içinde yer alan 325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına ilişkin ekod ve detaylarının kontrol edilmesi. (Detaylar: Alıcıya ait bilgiler ve muhabir bankaya ait bilgiler), Nakit talep formu ve nakit talep raporlarının kontrol edilmesi, Ödeme evraklarının belirlenen saate kadar hazineden nakit taleplerinin yapılması Hazine Müsteşarlığınca karsılanan nakitlerin karşılandığına ilişkin mesajın görülmesi Gönderme emri formu ve kaydın otomatik muhasebeleştirmenin izlenmesi, Hazine Müsteşarlığınca karşılanan nakitlerin süresinde Talimat aktarına yetkili yardımcı ve talimat aktarına yetkilisince Kamu elektronik Ödeme Sisteminde (KEÖS) Bankaya aktarılması 39 Banka hesap özet cetveline göre Hazineden gelen gerçek (fiili) paranın 102 borç -510 alacak kaydının yapılması ve kontrolü 40 Bankaya aktarına işleminin zamanında yapılmaması durumunda oluşan risk ve yapılacak kayıtlar 41 Talimat kapatma işlemlerinin takibi 42 Geri gelen ve kullanılmadığı için Hazineye iade edilen para ve buna ait işlemlerin kontrolü ve muhasebe kayıtları Bankalardan kimlik, hesap uyuşmazlığı gibi nedenlerle iade edilen paraları emanet hesaplarına almak, gerekli araştırma ve 43 düzeltmeler yapıldıktan sonra ilgililerin hesabına göndermek üzere nakit talebi işlemlerinin yapılması 44 Günlük hesap özet cetvel i ile aylık mizanda banka hesabını kontrol edilmesi RET VE İADE islemleri 45 Muhasebe Birimine bağlı vergi dairelerinin tespiti Bağlı vergi dairelerinden gelen ret ve iadelerin ıslak imzalı belge ile elektronik kaydın uyuşup uyuşmadığının ve teslim 46 tutanaklarının kontrolü, Ret ve iadeler vergi dairesinden en geç elektronik olarak a kadar ıslak imzalı belge ise en geç a kadar saymanlığa 47 [gelir, saymanlıkta en gee a kadar nakit talep sürecini başlatır sürecinin izlenmesi 48 Vergi dairesinden gelen gelen ıslak imzalı evrakta hata olduğunda saymanlık işlem yapmadan iade etmesi PERSONEL ÖDEMELERİ, EKDERS. SOSYAL HAK VE YARDIMLAR 657 sayılı kanun, 375 ve 666 sayılı KHK, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Aylık ve ücret ödemeleri ile ilgili 1 Nolu 49 Tebliğ hükümlerine göre maaş işleyişi 50 Maaş bilgi girişi, hesaplama muhasebelestirme ve raporlama islemleri 51 KBS üzerinden maaş banka listelerinin gönderilmesi işlemleri 52 Harcama birimlerince KBS üzerinden Ekders puantajının sisteme yüklenmesi,hesaplanması ve muhasebe birimine gönderilmesi 53 Ekders kayıtlarının say2000i sisteminden elektronik kayıt ile ıslak imzalı belgenin kontrol edilerek muhasebeleştirilmesi 54 Harcama birimlerince KBS üzerinden Fazla mesai saat bilgilerinin sisteme yüklenmesi, hesaplanması ve muhasebe birimine i gönderilmesi 55 Fazla mesai kayıtlarının say2000i sisteminden elektronik kayıt ile ıslak imzalı belgenin kontrol edilerek muhasebeleştiriırnesi 56 Harcama birimlerince KBS üzerinden sosyal hak ve yardımların (Doğırm,ölüm,ödüI,ikramiye ve öğretim ödeneğihazırlık ödeneğil sisteme girişi, hesaplanması ve muhasebe birimine gönderilmesi 57 Sosyal hak ve yardımların say2000i sisteminden elektronik kayıt ile ıslak imzalı belgenin kontrol edilerek muhasebeleştiriırnesi 58 Harcama birimlerince KBS üzerinden Fiili hizmet zamların hesaplanması ve muhasebe birimine gönderilmesi 59 Fiili hizmet zamların say2000i sisteminden elektronik kayıt ile ıslak imzalı belgenin kontrol edilerek muhasebeleştirilmesi ÖDENEK İSLEMLERİ Harcama birimlerine ilişkin ilgili Strateji Geliştirme Başkanlıklarından elektronik ortamda alınan ödenek gönderme belgelerinin 60 kontrolü ve muhasebeleştirilmesi İlgili mevzuatında ödeme emri aranmaksızın yapılması öngörülen ödemeler hariç, ödemesi yapılmak üzere intikal eden ödeme 61 belgelerinin say2000i sisteminden ödeneğinin olup olmadığının kontrolü 62 Mali yıl ieinde veya yıl sonunda ödenek tenkis islemlerini yapılması Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 903- Kullanılacak Ödenekler, 904- Ödenekler, 905- Ödenekli Giderler hesaplarını 63 kontrol edilmesi ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ 64 Harcama birimlerince görevlendirilen harcama yetkilisi mutemetlerinin onay belgeleri dosyalarının incelenmesi Harcama yetkilisinin uygun gördüğü harcama yetkilisi mutemetleriyle, diğer ilgililere mevzuat hükümleri çerçevesinde avans 65 vermek veya kredi açma işlemlerinin yapılması Verilen avans ve kredilerin ilgili mevzuatında belirlenen süreler içinde mahsup edilip edilmediğini kontrol ve takip etmek, 66 mahsup dönemine aktarılması gereken avans ve kredilerin muhasebelestirme işlemlerinin yapılması Günlük hesap özet cetvel i ile aylık mizanda 160- İş Avans ve Kredileri, 161- Personel Avansları, 162- Bütçe Dışı Avans ve 67 Krediler hesaplarının kontrol edilmesi KİSİLERDEN ALACAKLAR İSLEMLERİ Strateji Geliştirme Birimlerince bildirilen kamu idarelerinin faaliyet alacakları ve kurırm alacakları dışında kalan ve kamu 68 idarelerince tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile diğer alacakların muhasebe kayıtlarının yapılması 69 Muhasebe kayıtlarına alınan her bir alacak icin bir tahsilat izleme dosyasının açılması EVET HAYıR

11 MUHASEBE BİRİMİ İş VE İŞLEM SÜREÇLERİ KONTROL LİsTESİ EK-2 Ad Soyadı: Muhasebe Birimi: 7D D MUHASEBE BİRİMİ İş VE İŞLEM SÜREÇLERİ Sayıştay ilamına istinaden bildirilenleri ilamda belirtilen sorumlular adına; adli idari veya askeri mahkeme kararlarına istinaden bildirilenleri kararda tazminle yükümlü olduğu belirtilenler adına; bunların dışındakileri ise sorumlular ve ilgililer adına hesaplara alınması Bakanlıkca terkinine karar verilen kamu alacaklarının terkin islemi Kişilerden Alacaklar hesabında takip edilen alacaklarla ilgili, tahsilata ilişkin işlemleri yapılması Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 14D- Kişilerden Alacaklar Hesabını kontrol edilmesi Kişilerden Alacaklar işlemleriyle ilgili belgelerin muhafaza dilmesi BÜTÇE GELİR-GİDER,RET VE İADE İŞLEMLERİ Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlara ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması Bütçe geliri olarak kaydedilmiş tutarlardan, red ve iadesine karar verilenlerin işlem süreci Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 6DD- Gelirler, 8DD- Bütçe Gelirleri, 8D5- Gelir Yansıtma, 63D- Giderler, 83D- Bütçe Giderleri, 831- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar, 835- Gider Yansıtma ve 810- Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesaplarının kontrol edilmesi EMANET İŞLEMLERİ Banka aracılığı ile yapılan tahsilatta, yükümlülüğe ilişkin bilgilerin yetersiz olması nedeniyle ilgili hesaplara alınamayan tutarları emanet hesabında izlenmesi Kamu kurum ve kuruluşlar adına emanete alınan (Sigorta primleri, İLKSAN kesintileri, Polis Yardımlaşma Sandığı, Sendika aidatları, Kefalet aidatları, İcra kesintileri, Belediye payları vb.) tutarların ilgili mevzuatına göre gerekli tetkik ve borç arastırması ile gönderme ve iade işlemlerinin yapılması Yıl sonunda, emanet hesabında bulunan tutarlardan zaman asırnma uğrayanları bütçeye gelir kaydedilmesi Harcama birimlerinden gelen icra yazılarına istinaden say2dddisisteminden dosya oluşturmak, icradan gelen fek veya borç bitme yazılarına istinaden dosyayı işleminden kaldırılması işlemleri Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 333- Emanetler Hesabı kontrol edilmesi SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİ İŞLEMLERİ Nakden veya mahsuben tahsil edilen sosyal güvenlik kesintilerini yasal süreler içinde ilgili kuruma gönderilmesi Harcama birimlerince yıl sonunda 2 nüsha olarak düzenlenen Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosunun say2dddi sistemindeki kayıtlar ile uygunluğunu sağlayarak muhasebe yetkilisinin imzasına sunma işlemi. Muhasebe birimi personeline ait Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosunu 2 nüsha düzenlemek, muhasebe yetkilisine tasdik ettirmek ve birinci nüshasını takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar ilgili kuruma göndermek, ikinci nüshasını da muhafaza etme işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumuna fazla veya versiz olarak gönderilen tutarları 14D-Kişilerden Alacaklar Hesabına alınması Günlük ve aylık olarak mizanda 36 i-ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının kontrol edilmesi MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı ile say2dddiüzerinden muhasebe birimine gönderilen tutarların ilgili hesaplara kaydının yapılması ve "Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosunu" kontrol edilerek gerekli işlemlerin yapılması AB HİBE İŞLEMLERİ 9D AB hibe dosyasının açılması 91 AB hibe işlemleri ile ilgili döviz hesabının açılması 92 Proje hesabında ödeme ve değerleme işlemleri GÜMRÜK İŞLEMLERİ,GÜMKART Tahsili veya emaneti gereken gümrük vergileri ile diğer gümrük gelirlerinin KBS Gümrük İşlemleri modülünde elektronik para 93 kartları ile pas cihazı üzerinden tahsil edilmesi ve alındı belgesi düzenlenmesi. Tahsili veya emaneti gereken gümrük vergileri ile diğer gümrük gelirlerinin KBS Gümrük İşlemleri modülünde kasadan tahsil 94 edilmesi ve alındı belgesi düzenlenmesi. 95 KBS Gümrük İşlemleri modülünde kasadan veya pas cihazı ile yapılan tahsilatların say2dddi'demuhasebeleştirilmesi. TAŞıNıR İŞLEMLERİ Harcama birimleri tarafından belgesi gönderilmek suretiyle taşınır hareketleriyle ilgili olarak bildirilen giriş, çıkış, devir, 96 hurdaya ayırma, kayıp ve çalınma gibi işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemlerin yapılması Kayıtlarda bulunan Amortismana Tabi Maddi Duran Varlıklara İlişkin amortisman kayıt ve işlemlerini mevzuata uygun olarak 97 yapılması Harcama birimlerince düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların, muhasebe 98 kavıtlarıvla karşılaştırıp uygunluğunu sağlayarak muhasebe yetkilisinin onayına sunulması Yukarıda belirtilen tüm iş ve işlem süreçler, uygulamalı olarak gösterilmiştir. Muhasebe Yetkilisinin Adı Soyadı: İmza : Tarih : EVET HAYıR

12 MALİYE UZMAN YARDIMCISI DEGERLENDİRME FORMU EK-3 ADI - SOYADI UNVANı... DAİRESİNCE DÜZENLENEN YETİşTİRME PROGRAMI YETİşTİRME SÜRESİ YAPILAN İŞLEMLER UZMAN YARDıMCıSı HAKKıNDAKİ DÜŞÜNCELER (i) (2) (3) (4) (5) MALİ YE UZMAN YARDIMCISININ GENEL DURUMU: SONUÇ Maliye Uzman Yardımcısı.'nın Dairemizde tarihleri arasında yapmış olduğu yetiştirme eğitimi sonunda edindiğimiz kanaat yukarıda açıklanmıştır. Düzenleme Tarihi Daire Başkanı Adı Soyadı İmza

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Manisa Defterdarlığı

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM

Detaylı

İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi

İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi İzmir Defterdarlığı Birim Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Kayseri Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 11.1.3 no lu

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 3 Amaç ve Kapsam... 3 Hukuki Dayanak... 3 Tanımlar... 3 İKİNCİ BÖLÜM... 4 MUHASEBE

Detaylı

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 31.12.2005/26040 ( 3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Erzincan Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ SAMSUN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık Birim Yönergelerine yönelik 1.3.7, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.2,

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Yüksekova

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ANTALYA DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Antalya Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı