AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama :... :..... :... :... SIRA:.. 1. Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 120 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1

3 ALAN BİLGİSİ ANAYASA HUKUKU 1. Referandum, halk vetosu ve halk girişimi gibi kurumlara yer veren demokrasi uygulamasına ne ad verilir? A) Liberal demokrasi B) Parlamenter demokrasi C) Sosyal demokrasi D) Temsili demokrasi E) Yarı doğrudan demokrasi Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi genel seçimlerde görevinden istifa etmedikçe aday olamayacaklar arasında sayılmamıştır? A) Türk silahlı kuvvetleri mensupları B) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları C) Hakimler ve savcılar D) Kamu kurumlarında görevli olan memurlar dışındaki kamu görevlileri E) Kamu kurumlarında çalışan işçiler 3. Aşağıdakilerden hangisi bakan olabilmek için aranan zorunlu şartlardandır? A) Milletvekili olmak B) İktidar partisi üyesi olmak C) Başbakan tarafından seçilmek D) Halk tarafından seçilmek E) En az ortaokul mezunu olmak 4. Aşağıdakilerden hangisi merkezi devletin özelliklerinden birisi değildir? A) Otoritenin tek merkezde yoğunlaştığı devletlerdir. B) Organların ve anayasanın çokluğu vardır. C) Yerinden yönetim kuruluşları, merkezi devlete yardımcı olmak üzere merkezi yönetimin bir parçası olarak yapılandırılmışlardır. D) Tüm siyasi otorite devlet hükmi şahsında toplanmıştır. E) Merkezi devletlere üniter devlet de denilmektedir Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi için nitelikli bir çoğunluk gerekli değildir? A) Meclis başkanının seçimi B) Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması C) Genel ve özel af ilanı D) Anayasa değişikliği E) Görev sırasında güven oylaması Anayasası na göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. B) Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun üyesidir. C) Kurul, yedi asıl beş yedek üyeden oluşur. D) Adalet bakanı kurulun üyesidir. E) Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili olarak 1982 Anayasası'nda düzenlenmiş bir husus değildir? A) Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki uyuşmazlıkları çözme yetkisinin olduğu B) Yargı kolları arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını çözme yetkisinin olduğu C) Yargı kolları arasında çıkan hüküm uyuşmazlıklarını çözme yetkisinin olduğu D) Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 12 asıl 12 yedek üyeden oluştuğu E) Mahkeme başkanını Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri arasından seçeceği 1

4 Anayasası na göre, aşağıdaki nedenlerden hangisi ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesi kanunla sınırlanabilir? A) Kamu yararı B) Kişisel yarar C) Genel sağlık D) Genel ahlak E) Yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi 9. Aşağıdakilerden hangisi açısından 1982 Anayasası nda zaman içinde değişiklik yapılmamıştır? A) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırma sebepleri B) Milletvekili seçilme yeterliliği C) Milletvekilliğinin düşme sebepleri D) Olağanüstü yönetim usulleri E) Cumhurbaşkanı seçimi 11. Zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu bildirimin yapılabileceği günden işlemeye başlar. B) Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece zamanaşımı durur. C) Sözleşme zamanaşımına uğramaz. D) Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas edilebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir. E) Zamanaşımı bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilse, diğerlerine karşı kesilmiş olmaz. BORÇLAR HUKUKU 10. Aşırı yararlanma ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) İrade bozukluğu hallerinden biridir. B) Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde aşırı yararlanma söz konusu olur. C) Aşırı yararlanma durumunda zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. D) Zarar gören kanunun tanıdığı hakları düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir. E) Aşırı yararlanma bir butlan sebebi değildir. 12. A, temsilcisi T yi sebep göstermeksizin azletmiştir. Ancak A, T ye verdiği yetki belgesini geri almamıştır. T, elindeki yetki belgesini göstererek A adına ve hesabına iyi niyetli B ile kira sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A, kira sözleşmesi ile bağlıdır. B) A, sözleşmeye onay vermezse, T sözleşmenin tarafı haline gelir. C) Kira sözleşmesi kesin hükümsüzdür. D) Azil için sebep göstermek zorunlu olduğundan T nin yaptığı işlem geçerlidir. E) Kira sözleşmesi askıda geçersizdir; A nın onayıyla geçerli hale gelir. 2

5 13. Yapı malikinin sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın yapımındaki bozukluklardan doğan zararlardan, malikle birlikte müteselsilen sorumludur. B) Zararın doğmasından sonra malik değişirse yeni malik zarardan sorumlu olmaz. C) Yapı malikinin sorumluluğu hem maddi hem manevi zararlar içindir. D) Yapı eserinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir. E) Yapı malikine, illiyet bağını kesen sebepler hariç olmak üzere, kurtuluş kanıtı getirme imkânı tanınmamıştır sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 99, f. 2 uyarınca: Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parasıyla da ödenebilir. Bu hükümde aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? A) İfa amacıyla edim B) Seçimlik yetki C) Seçimlik borç D) İfa yerine edim E) Yenileme 14. Alacaklının temerrüdü ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yapma veya verme edimlerinde söz konusu olur. B) Alacaklı, müteselsil borçlulardan birine karşı temerrüde düşerse, diğerlerine karşı da temerrüde düşmüş olur. C) Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir. D) Borcun konusu bir şeyin teslimini gerektirmiyorsa, alacaklının temerrüdü hâlinde borçlu, borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere göre müspet zararın tazminini isteyebilir. E) Sözleşmenin konusu olan şeyin niteliği tevdi edilmesine uygun düşmez ise borçlu, alacaklıya önceden ihtarda bulunması koşuluyla, hâkimin izniyle onu açık artırma yoluyla sattırıp bedelini tevdi edebilir. 16. M, İstanbul da bulunan evini K ye kiraya vermiştir. Kira sözleşmesinin kurulmasından üç ay sonra K nın kardeşi Ü kendisinin de K ile birlikte kiracı olmak isteğini taraflara bildirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sözleşmeye katılmanın geçerliliği, katılma konusu sözleşmenin şekline bağlıdır. B) K ile Ü nün bu konuda anlaşmış olması yeterli değildir, M nin de rızası gerekir. C) Teklifin kabulü halinde anlaşmada aksi kararlaştırılmamışsa K ve Ü, M ye karşı müteselsilen alacaklı ve borçlu olur. D) Olayda sözleşmenin devri değil sözleşmeye katılma teklifi söz konusudur. E) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nda borca katılma düzenlenmiş fakat sözleşmeye katılma kurumuna yer verilmemiştir. 3

6 17. A ile B arasında kurulan sözleşmede, B nin edimini zamanında ifa etmemesi durumunda A ya geciktiği her hafta için 100 TL ödeyeceği kararlaştırılmıştır. B, edimi zamanında ifa edememiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A hiçbir zarara uğramamış olsa bile, kararlaştırılan cezanın ifası gerekir. B) A nın uğradığı zarar kararlaştırılan ceza tutarını aşıyorsa A, borçlunun kusuru bulunduğunu ispat etmedikçe aşan miktarı isteyemez. C) A, hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte cezanın ifasını da isteyebilir. D) Asıl borç vadeden önce borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir sebeple imkânsız hâle gelse bile cezanın ifası istenebilir. E) Hâkim, aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden indirir. 18. Sebepsiz zenginleşme ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimsenin verdiğini geri alması mümkün değildir. B) Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Ancak, açılan davada hâkim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir. C) Sebepsiz zenginleşmeden doğan talep şahsi nitelik taşıdığından üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. D) Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, talep hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir. E) Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. MEDENİ HUKUK 19. Hakimin hukuk yaratması ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Atıf yolundan yararlanan hakim, hukuk yaratmış olmaz. B) Hâkimin hukuk yaratabilmesi için gerçek bir hukuk boşluğunun bulunması gerekir. C) Hakimin hukuk yaratması, takdir yetkisi kapsamındadır. D) Hâkim, hukuk yaratırken genel ve soyut bir kural öngörmelidir. E) Hâkimin yarattığı hukukun, kural olarak benzer bir olayda uygulanması zorunluluğu yoktur. 20. Karinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İyi niyet karinesi, adi karinedir. B) Birlikte ölüm karinesi, adi karinedir. C) Tapu sicilindeki kayıtların doğruluğu hakkında karine, kesin karinedir. D) Ölüm karinesi, adi karinedir. E) Taşınıra bir sınırlı aynî hak veya kişisel hak iddiasıyla zilyet bulunan kimsenin iddia ettiği hakkın varlığı karine olarak kabul edilir. Ancak zilyet bu karineyi, şeyi kendisine vermiş olan kişiye karşı ileri süremez. 21. Tam ehliyetsizlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tam ehliyetsiz, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu tutulabilir. B) Tam ehliyetsize yöneltilen irade beyanı hukuki sonuç doğurmaz. C) Tam ehliyetsizler, terk suretiyle mülkiyet hakkını sona erdiremezler. D) Tam ehliyetsiz, işleme yoluyla bir taşınırın mülkiyetini kazanabilir. E) Tam ehliyetsizlerin haksız fiillerinde söz konusu olan hakkaniyet sorumluluğu manevi zararlar için geçerli değildir. 4

7 22. Yerleşim yeri ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yerleşim yeri belli olmayanların fiilen oturdukları yer, sürekli kalma niyeti bulunmasa bile onların yerleşim yeri kabul edilir. B) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. C) Bir kimsenin kural olarak aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. D) Yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde Türkiye'de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin hâlen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır. E) Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi, yenisinin edinilmesine bağlı değildir. 24. M ye ait vazo üzerinde rehin hakkı sahibi olan R, bir süre saklaması için vazoyu kardeşi K ye verir. Bu arada M, vazo üzerinde C lehine de rehin kurar ve bu durum rehinli alacaklı R ye yazılı olarak bildirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Rehin hakkının doğumu için malın C ye teslimi şart olduğundan C, rehin hakkını kazanamamıştır. B) C, rehin zilyetliğini kısa elden teslim yolu ile kazanmıştır. C) C, rehin zilyetliğini hükmen teslim yolu ile kazanmıştır. D) C, rehin zilyetliğini, zilyetliğin havalesi yolu ile kazanmıştır. E) Olayda alt rehin söz konusudur. 25. Aşağıdakilerden hangisi tapuya şerh verilebilecek kişisel haklardan değildir? 23. Derneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dernekler; kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzelkişilik kazanırlar. B) Dernekler, ilk genel kurul toplantılarını altı ay içinde yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler. C) Dernek tüzüğünde üyelikten çıkarma sebepleri gösterilmişse, çıkarma kararına bu sebeplerin gerçekleşmediği iddiasıyla itiraz edilemez. D) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. E) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması halinde dernek kendiliğinden son bulur. A) Rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı B) Taşınmaz satış vaadi C) Yasal ön alım hakkından feragat sözleşmesi D) İnanç anlaşması E) Geri alım 26. A, B ve C birlikte bir otomobil satın almışlardır. A, daha sonra payını Ü ye satmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B ve C, Ü ye karşı yasal ön alım haklarını kullanabilirler. Bunun için dava açmaları gerekir. B) Mal üzerinde paydaş sayısı kadar değil, tek bir mülkiyet söz konusudur. C) Pay, rehnedilebilceği gibi alacaklılar tarafından da haczettirilebilir. D) Paydaşlar, kendi aralarında oybirliğiyle anlaşarak yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilir. E) Paylı malın kiraya verilmesi için pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesi gerekir. 5

8 27. İşgalle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz ve aslen kazanma yollarındandır. B) Tapuya taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar da bu yolla kazanılabilir. C) Taşınmaz üzerinde var olan sınırlı ayni haklar işgal yoluyla kazanmada varlığını devam ettirir. D) Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar işgal yoluyla kazanılamaz. E) Mülkiyete ilişkin kaydın yolsuz terkin edildiği hallerde taşınmaz, işgal yoluyla kazanıma konu olmaz. 30. Tutuklama koruma tedbirine karar verilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yurt dışında bulunan kaçak sanık hakkında tutuklama kararı verilemez. B) Tutuklama kararı verilmesi sırasında müdafi bulundurulması zorunludur. C) Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda sanık hakkında tutuklama kararı verilemez. D) On beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. E) Tutuklama kararı hem soruşturma evresinde hem de kovuşturma evresinde verilebilir. CEZA HUKUKU 28. Ankara dan Adana ya gitmekte olan trende yolculuk yapan B, trenin Kırıkkale istasyonunda durması üzerine, hava almak amacıyla kısa bir gezintiye çıkar. B nin yerinden ayrılmasını fırsat bilen C, B nin valizinde bulundurduğu paraları gizlice alır. B, durumu Adana ya ulaştığında fark eder. Söz konusu olayda yargılama yetkisi hangi yer mahkemesine veya mahkemelerine aittir? A) Yalnızca Ankara B) Ankara ve Kırıkkale C) Yalnızca Kırıkkale D) Kırıkkale ve Adana E) Ankara ve Adana 29. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümlerine göre süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar, cezalarının ne kadarlık kısmını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanırlar? A) Üçte ikisini B) Üçte birini C) Yarısını D) Dörtte birini E) Beşte birini 31. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan kanun yollarından birisi değildir? A) Temyiz B) İstinaf C) Acele itiraz D) Kanun yararına bozma E) Yargılamanın yenilenmesi 32. Af kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kamu davasının açılmasından sonra genel affın çıkması halinde mahkeme, davanın düşmesine karar verir. B) Özel af ile hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilir. C) Genel af halinde hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. D) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları özel affa rağmen etkisini devam ettirir. E) Anayasaya göre genel af ilanına karar verme yetkisi cumhurbaşkanındadır. 6

9 33. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumuna ne ad verilir? A) Zincirleme suç B) Bileşik suç C) Mütemadi suç D) Özgü suç E) İhmali suç 36. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan aşağıdaki suçlardan hangisi yalnızca bir kamu görevlisi tarafından işlenebilir? A) Resmi belgede sahtecilik B) Özel belgede sahtecilik C) Kasten öldürme D) Zimmet E) Mala zarar verme 34. I. Kamu davası açıldıktan sonra kanunda öngörülen dava zamanaşımı süresinin dolması II. Şüphelinin ölümü III. Şikâyete bağlı suçlarda kamu davası açıldıktan sonra suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmesi IV. Aynı sanığın aynı fiilinden dolayı daha önce yargılanmış olması Yukarıdaki durumların hangisinde veya hangilerinde davanın düşmesi kararı verilmez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve II E) II ve IV 35. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren en geç hangi süre içerisinde talep edilmesi halinde yeniden soruşturma açılır? A) Bir ay B) İki ay C) Üç ay D) Dört ay E) Beş ay İDARE HUKUKU 37. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin başkent teşkilatı içinde değerlendirilmez? A) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar Kurulu C) Başbakanlık D) Danıştay E) İl Genel İdaresi 38. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı örgütü içinde değerlendirilmez? A) Devlet Denetleme Kurulu B) Milli Güvenlik Kurulu C) Başyaverlik D) Genel Sekreterlik E) Özel Kalem Müdürlüğü 39. Kamu istikraz sözleşmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Bir hizmetin, özel kişi tarafından kurulup işletilmesi ya da sadece işletilmesi B) Halktan borç para alınması şeklindeki sözleşmeler C) Götürü veya orantılı bir kazanç karşılığı bir kamu hizmetinin özel kişiye gördürülmesi şeklindeki sözleşmeler D) Ormanların işletilmesine ilişkin sözleşmeler E) Madenlerin işletilmesine ilişkin sözleşmeler 7

10 40. Aşağıdakilerden hangisi kolluk faaliyeti olarak nitelenemez? A) Toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili tedbirlerin alınması B) Bir binanın yıkılma tehlikesi karşısında binanın boşaltılması C) Umuma açık yerlerde satılan yiyeceklerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediğinin araştırılması D) Sosyal güvenliği sağlayıcı tedbirlerin alınması E) Jandarma tarafından kavgaya karışanların ifadesinin alınması 43. Aşağıdakilerden hangisi idarenin yaptırım uygulama yetkisi içinde değerlendirilmez? A) Verimli olmadığı düşünülen memurun başka bir yere tayini B) Memura uyarma cezası verilmesi C) Kamu hukukundan doğan alacakları idarenin kendisinin tahsil etmesi D) Belediyenin yıkım kararını bizzat uygulaması E) Belediyenin para cezası takdir etmesi 41. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir? A) Yürütmenin durdurulması için mutlaka bir talep olmalıdır. B) Dava açılmadan önce ihtiyaten yürütmenin durdurulması mahkemeden istenebilir. C) Yürütmenin durdurulması, hem ilk derece aşamasında hem de temyiz ve itiraz aşamasında istenebilir. D) Yürütmenin durdurulması bir güvence karşılığı verilir. E) Yürütmenin durdurulması kararı gerekçeli olmalıdır. 44. Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlar Kurulu için Anayasa tarafından belirtilmiş idari görevler arasında yer almaz? A) Tüzük çıkarmak B) Kanun hükmünde kararname çıkarmak C) Yönetmelik çıkarmak D) Genelkurmay başkanını seçmek E) Mahalli idarelerin kendi aralarında birlik kurmalarına izin vermek 42. İdari yargıda ön karar aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) İdari bir eylemden dolayı zarar gören kişinin başvurusu üzerine idarece alınan karardır. B) Tam yargı davası açmadan önce ihtiyati tedbir niteliğindeki mahkeme kararıdır. C) İptal davası açmadan önce ihtiyati tedbir niteliğindeki mahkeme kararıdır. D) Tam yargı davası devam ederken idari yargı yerince verilmiş bir ara karardır. E) Dava devam ederken zararın bir kısmının ödenmesine ilişkin mahkeme kararıdır. 45. Aşağıdakilerden hangisi iptal ve tam yargı davaları ile ilgili olarak yanlıştır? A) Her iki dava da aynı yargılama usulüne tabidir. B) İdari işlemler, her iki dava türüne de konu olabilir. C) İdari sözleşmeler, her iki dava türüne de konu olabilir. D) Her iki dava türü de öznel niteliklidir. E) Her iki dava türünde de yetki kamu düzenindendir. 8

11 ULUSLARARASI HUKUK 46. Bir uluslararası antlaşma metninin oluşturulması, bağlayıcı güç kazanması ve hüküm doğurması için belirli aşamaların tamamlanması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuku bakımından bu aşamalara ilişkin olarak doğru bir ifadedir? A) T.C. Anayasası nın 104. maddesi ve 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi nin 7. maddesi uyarınca bir uluslararası antlaşma metni ile bağlanma rızasını açıklamak amacıyla yetki belgesi gerekmeksizin devleti temsil etme yetkisi yalnızca Cumhurbaşkanına tanınmıştır. B) Dışişleri Bakanı, yalnızca Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda devleti temsil etme yetkisine sahiptir. C) Bir uluslararası antlaşmanın Türk iç hukukunda yürürlüğe girebilmesi için kural olarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. D) T.C. Anayasası nın 90. maddesinin son fıkrasının ilk cümlesi uyarınca temel hak ve özgürlüklere ilişkin bütün uluslararası antlaşmalar, Resmi Gazete'de yayımlanmaksızın yürürlüğe girerler. E) Bir uluslararası antlaşma, Anayasa nın 90. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yer alan istisnalar dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin söz konusu antlaşmayı bir kanunla onaylaması ile yürürlüğe girer. 48. I. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf olan devletler arasında, bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mercii Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi olup tarafların kendi seçtikleri herhangi bir barışçı yolla bu uyuşmazlığı ortadan kaldırabilmesi mümkün değildir. II. Geçici tedbir uygulanması durumunda, söz konusu geçici tedbir Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi nin 290. maddesinin 3. fıkrası uyarınca ancak uyuşmazlığın taraflarından birinin isteği üzerine ve tarafların mahkemede dinlenmesinden sonra emredilebilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir. III. Tarafların istemesi durumunda Mahkeme, uyuşmazlığı ex aequo et bono karara bağlama yetkisine sahiptir. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 47. Bir devlet ülkesinde ikamet eden yabancı özel kişinin, artık o devletin vatandaşıyla aynı hakka sahip olduğunu ve kendisinin daha fazla hak talep etmemesi gerektiğini; dolayısıyla bu kişinin vatandaşı olduğu devletin, yabancı devlet ülkesinde doğan zararlardan dolayı diplomatik koruma yolunu işletemeyeceğini savunan doktrin aşağıdakilerden hangisidir? A) Calvo Doktrini B) Estoppel Doktrini C) Kissinger Doktrini D) Estrada Doktrini E) Stimson Doktrini Uluslararası Hukukta, kuvvete başvurma hakkını aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A) Jus in bello B) Jus cogens C) Jus sanguinis D) Jus ad bellum E) Jus soli

12 50. I. Bir devlet egemenliğinden ayrılarak birden fazla devletin ortaya çıkması durumunda II. Birden fazla devletin birleşmesi durumunda III. Bir ülke parçasının, üzerinde egemen olan devletten, başka bir devletin egemenliğine geçmesi durumunda Yukarıda yer alan durumlardan hangisi ya da hangileri, bir devletin diğer bir devlete halef olması sonucunu doğurur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II, III COĞRAFYA 53. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de görülen yerel rüzgârlardan biri değildir? A) Mistral B) Samyeli C) Föhn D) Karayel E) Meltem 54. Aşağıdakilerden hangisinde doğal/tarihi turistik değer ile bulunduğu il doğru olarak eşleştirilmemiştir? A) İshakpaşa Sarayı - Ağrı B) Ayder Yaylası - Rize C) Efes Antik Kenti - Muğla D) Sümela Manastırı - Trabzon E) Cennet Cehennem Obrukları - Mersin ORTAK ALAN 55. TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasına neden olabilecek durumlardan biri değildir? A) Olağanüstü hâl ilanı B) Savaş çıkması C) Mali istikrarsızlık D) Sıkıyönetim ilanı E) Seferberlik hâli 52. Cumhurbaşkanının katılmadığı durumlarda, Milli Güvenlik Kurulu na kim başkanlık yapar? A) Genelkurmay Başkanı B) Milli Savunma Bakanı C) Başbakan D) Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri E) MGK Genel Sekreteri Yukarıda verilen tablo ve grafiğe göre aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? A) İhracat sürekli olarak ithalattan fazla olmuştur. B) En fazla ihracat ve ithalat 2006 da gerçekleşmiştir. C) İthalatın en fazla arttığı dönem arasıdır. D) 1980 e kadar ithalat ve ihracat değerleri birbirine eşittir. E) İhracatta bazı yıllarda bir önceki döneme göre azalmalar olmuştur. 10

13 56. Aşağıdakilerden hangisi karstik oluşuma sahip ovalardan biridir? 57. A) Muş Ovası B) Silifke Ovası C) Bafra Ovası D) Tefenni Ovası E) Çarşamba Ovası MATEMATİK 2 2 x 4x 3 x x 1 x x 2 ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) x 2 x 1 2x 1 x 1 x 3 x 2 D) 2x 1 x 1 E) 3x x a x b y 9 a x b y 7 denklem sistemini sağlayan (x,y) ikilisi (1,2) olduğuna göre a b çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) a,b ve c tam sayılar olmak üzere, a b 24 koşullarını sağlayan kaç tane b b c 15 sayısı vardır? A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2

14 ABCD 62. Düzlemde bir dörtgeninin kenar uzunlukları AB =5 cm, BC =6 cm, CD =9 cm ve AD =7 cm olduğuna göre [BD] köşegeninin uzunluğu tam sayı olarak en fazla kaç cm olur? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 TÜRKÇE 63. (I) Kan alırken yaşanan en büyük sıkıntı, damarı bulamamaktır. (II) Bu sorunu gidermek için tehlikesiz bir yöntem geliştiriliyor. (III) Damar bulmak amacıyla geliştirilen özel bir ışık mevcut. (IV) Bu ışık sayesinde damarların nerede olduğunu görmek mümkün. (V) Bu da hastanın kollarını delmeden kan alınabileceğini gösteriyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 64. (I) Müzelerimizi birkaç günlüğüne kapatsak maalesef bundan hiç kimsenin haberi bile olmayacak. (II) Müzelerimizi gezenlerin çoğu, gerçeği söylemek gerekirse, yabancı çünkü. (III) Okullar da olmasa, müzelere yerli ziyaretçi bulmak sorun olacak. (IV) Okullarında müze gezilerini bilinçli gerçekleştirdiklerini sanmıyorum. (V) Piknikten farkı olmayan bu geziler, aslında insanlarımızın müze gezme isteğinin hiç olmadığını gösteriyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 65. (I) Bir yılbaşı gecesi halk evinde toplantı var. (II) Davetlilerin bazıları birer ikişer, bazıları da grup grup geliyorlar. (III) Birini beklediği her hareketinden belli olan Nihal, kapının her açılışında heyecanlanıyor. (IV) Kapı açılıyor, Nihal dönüp bakıyor, jandarma komutanıyla annesi geliyor. (V) Nihal üzülüyor ve beklemeye devam ediyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümle, yapısına göre basit bir isim cümlesidir. B) II. cümle, olumlu bir fiil cümlesidir. C) III. cümle, kurallı ve olumlu bir cümledir. D) IV. cümle, yapısına göre sıralı bir cümledir. E) V. cümle, birleşik ve devrik bir cümledir. 66. Ne kadar az okuyan bir ulus olduğumuzu her yurt dışına çıkışımda bir kez daha fark ediyorum. Bunun için kamu taşıtlarındaki insanlara şöyle bir bakmak yetiyor. Ellerinde gazeteler, dergiler, kitaplar... Dönüşte bir de bizimkilere bakıyorum: Boş gözlerle çevreyi seyredenler, uyuyakalanlar, sohbet edenler... Sabahleyin koskoca otobüste okuyan bir kişi bile bulamıyorum. Bu parçanın anlatımında; I. Benzetmelerden yararlanılmıştır. II. Kişileştirme yapılmıştır. III. Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır. yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine başvurulmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 12

15 67. Ne yazılmışsa onun doğru olduğunu düşünmek, okurken kendimizi hiç yormamak isteriz. Örneğin romanlarda okuduğumuz o kaval seslerini, o kayalara tırmanan yaramaz keçileri, o boğuk sesli güvercinleri, o ağaç tepelerinde dem çeken kumruları büyük şehirlerden uzaklaşınca bulacağımızı sanırız. Oysa buralarda, akşamları gökyüzünü kaplayan karga sürülerinden başka kuş bile yok. Gerçekle karşılaşınca da hemen yazarları suçlamaya başlarız. Bu parçada aşağıdaki durumlardan hangisinden yakınılmaktadır? A) Sanat adamlarının okuyucuyu kandırmasından B) Eserlerin kurmaca olaylara yer vermesinden C) Okuyucuların yazılanları sorgulamadan okumasından D) Toplumda okuyucu ile yazarların kopuk olmasından E) Sanat eserlerinin anlaşılmaz dil ve üslubundan 68. Belli bir aşamaya gelen toplum, o aşamaya uygun bir edebiyata gereksinim duyar. İhtiyaç duyduğu yazar tipini de kendi içinden çıkarır. Toplum ilerledikçe edebiyatı da ilerler, yazarları da. Toplumsal değerlere en aykırı duran yazarlar bile, o aykırılığa gereksinim duyan toplum tarafından yaratılır. Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplum, içinde zıt fikirler barındıran sanatçılarla ilerler. B) Toplumdaki değişmeler edebiyatı ve yazarları etkiler. C) Toplumun değerlerini özümseyen yazarlar başarılı olur. D) Yazar, toplumun değişmesini ve gelişmesini sağlar. E) Edebiyat eserlerinin toplumsal olayları yansıtması gerekir. TARİH 69. Aşağıdakilerden hangisi Türk hükümdarlarının sadece İslamiyet sonrasında kullandıkları unvanlar arasındadır? A) Hakan B) Han C) Kağan D) Sultan E) Şanyü 70. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi azınlıkların kurdukları zararlı cemiyetler arasında gösterilemez? A) Kilikyalılar B) Hınçak - Taşnak C) Etnik-i Eterya D) Mavri Mira E) Pontus-Rum 71. Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM döneminde gerçekleşen faaliyetlerden birisi değildir? A) Kars ve Gümrü Antlaşmaları nın imzalanması B) Lozan Antlaşması nın onaylanması C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu D) Firariler Kanunu E) Saltanatın kaldırılması 72. Moskova Dostluk Antlaşması nın imzalanması İstiklal Marşı nın kabulü Londra Konferansı nın toplanması Türk-Afgan Antlaşması nın imzalanması Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisinden sonra meydana gelmiştir? A) I. İnönü B) II. İnönü C) Sakarya D) Büyük Taarruz E) Eskişehir - Kütahya 13

16 73. Şeyh Sait İsyanı Menemen Olayı Yukarıdaki olaylar, Türkiye de aşağıdakilerden hangisinin bir süre ertelenme nedenleri arasında sayılabilir? A) Demiryollarının yapılması B) Halkçılığın uygulanması C) Eğitimde birliğin sağlanması D) Çok partili yaşama geçilmesi E) Denk bütçenin hazırlanması 74. I. Milletler Cemiyeti ne üyelik II. Balkan Antantı na üyelik III. Sadabat Paktı na üyelik IV. Hatay ın Türkiye ye katılması Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 75. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Halkçılık D) İnkılâpçılık E) Devletçilik 77. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ne en son katılan ülkelerden biridir? A) Portekiz B) Yunanistan C) Almanya D) Romanya E) İtalya 78. Aşağıdakilerin hangisi Avrupa Birliği Antlaşmasından sonra Avrupa Topluluğu'nun yeni görev ve hedefleri arasında yer almaz? A) Adalet ve iç işleri alanında etkili bir iş birliği geliştirmek B) Avrupa Anayasası için gerekli hazırlıkları yapmak C) AB yurttaşlığını ihdas ederek vatandaşların hak ve çıkarlarını güçlendirmek D) Dengeli ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlamak E) Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak 79. Avrupa Birliği Adalet Divanı nın işlevi nedir? A) Gelen dava dosyalarına yasal hükümler vermek B) Avrupa Birliği fonlarının kullanımını denetlemek C) Avrupa Birliği projelerini finanse etmek D) Avrupa Birliği nin güvenliğini sağlamak E) Üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlamak AB HUKUKU ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ 76. Aşağıdakilerden hangisi AB nin yardımcı kurumları arasında yer almaz? A) Avrupa Yatırım Bankası B) Konsey C) AB Ombudsmanı D) Ekonomik ve Sosyal Komite E) Bölgeler Komitesi 80. Acquis Communautaire olarak adlandırılan Avrupa Birliği'nin tüm yasalarını, kurallarını ifade eden kavramın dilimizdeki kullanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa Birliği Tüzükleri B) Avrupa Birliği Direktifleri C) Avrupa Birliği Yönergeleri D) Avrupa Birliği Müktesebatı E) Avrupa Birliği Genelgeleri 14

17 81. Kopenhag Kriterleri hangi yılda kabul edilmiştir? A) 1991 B) 1992 C) 1993 D) 1994 E) Avrupa Birliği'nin doğrudan seçilmiş yasama organı aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa Komisyonu B) Avrupa Birliği Konseyi C) Avrupa Parlamentosu D) Adalet Divanı E) Avrupa Konseyi 83. Avrupa Birliği nin ortak para birimi olan Euro yu aşağıdaki ülkelerden hangisi kabul etmemiştir? A) İtalya B) Yunanistan C) Almanya D) İngiltere E) Fransa 84. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Parlamentosunun çalışma yerlerinden biridir? A) Bern B) Lüksemburg C) Almanya (Berlin) D) Paris (Fransa) E) Londra 85. Türkiye AB üyelik başvurusunu ne zaman yapmıştır? A) 1980 B) 1987 C) 1990 D) 1993 E) Avrupa Birliği sistemi içinde yeni yasaları hangi kurum önerir? A) Avrupa Parlamentosu B) Avrupa Birliği Konseyi C) Avrupa Komisyonu D) Üye devletler E) Adalet Divanı 87. Ortak para birimi Euro ne zaman yürürlüğe girmiştir? A) 1999 B) 2000 C) 2001 D) 2002 E) Avrupa Birliği (AB)'ni 1 Kasım 1993 te oluşturan antlaşma, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Maastricht Antlaşması B) Roma Antlaşması C) Londra Antlaşması D) Malta Sözleşmesi E) Paris Antlaşması 89. Avrupa Birliği'nin ana karar alma organı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi B) Avrupa Birliği Konseyi C) Adalet Divanı D) Avrupa Parlamentosu E) Avrupa Komisyonu 90. Euro nun ve Avrupa para politikasının yönetiminden aşağıdaki kurumlardan hangisi sorumludur? A) Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi B) Bölgeler Komitesi C) Avrupa Yatırım bankası D) Avrupa Merkez Bankası E) Avrupa Parlamentosu 15

18 BAŞKANLIĞIN GÖREV ALANINA GİREN TEMEL BİLGİLER 91. Aşağıdakilerden hangisi Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) nın alt programlarından değildir? A) Erasmus Programı B) Grundtvig Programı C) Comenius Programı D) Leonardo da Vinci Programı E) Socrates Programı 92. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Leonardo da Vinci Programı kapsamında bulunmamaktadır? A) Hareketlilik Faaliyeti B) Ortaklık Faaliyeti C) Hizmet içi Eğitim Faaliyeti D) Yenilik Transferi Faaliyeti E) Hazırlık Ziyaretleri 93. ECVET ve EQAVET hangi sektörel programın iki önemli tematik konusudur? A) Erasmus Programı B) Leonardo da Vinci Programı C) Comenius Programı D) Grundtvig Programı E) Ortak Konulu (Transversal) Program 94. Bir üniversite öğrencisi Erasmus Programı kapsamında aşağıdaki ülkelerden hangisinde staj yapabilir? A) ABD B) Kanada C) Rusya D) Japonya E) Malta 95. Gönüllü projeleri hangi sektörel program altındadır? A) Erasmus Programı B) Leonardo da Vinci Programı C) Comenius Programı D) Grundtvig Programı E) Ortak Konulu (Transversal) Program Comenius Okul Ortaklıkları, Leonardo da Vinci Ortaklıkları ve Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları yılda kaç başvuru almaktadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Çalışma Ziyaretleri hangi program altında bulunmaktadır? A) Ortak Konulu ( Transversal) Program B) Comenius Programı C) Erasmus Programı D) Leonardo da Vinci Programı E) Grundtvig Programı 98. Avrupa düzeyinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programı nın genel uygulanması ve takibinden kim sorumludur? A) Avrupa Komisyonu B) Avrupa Konseyi C) Avrupa Parlamentosu D) Avrupa Gençlik İnisiyatifi E) Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 99. Eurodesk, aşağıdaki programlardan hangisi kapsamındadır? A) Gençlik Programı B) Comenius Programı C) Leonardo Da Vinci Programı D) Erasmus Programı E) Sokrates Programı 100. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) kapsamında aşağıdaki ülkelerden hangisinde gönüllülük hizmeti yapılamaz? A) Rusya B) Ermenistan C) İran D) Tunus E) Malta TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

19 17

20 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CE- VAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 18

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000 MASTER KİTAPÇIK GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR 2011-İdari Yargı TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 3

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 ANAYASA HUKUKU 2013 KPSS de tıpkı 2012 de olduğu gibi 3 yasama, 1 yargı kısmından soru gelmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 10757 TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI (Madde: 01 82) BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ (Madde: 83 130) BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 I. İrade açıklaması 1. Genel olarak BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç

Detaylı

MADDE 1 - Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.

MADDE 1 - Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Türk Borçlar Kanunu KANUN NO: 6098 Kabul Tarihi: 11.01.2011 RGT: 04.02.2011 RG NO: 27836 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM: Sözleşmeden Doğan Borç

Detaylı