KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LOGISTICS SECTOR IN KAYSERI: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LOGISTICS SECTOR IN KAYSERI: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS"

Transkript

1 KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 375 Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** ÖZ Kayseri, farklı iktisadi göstergeler bakımından Türkiye de ilk sıralara yerleşen performansı, sanayi ve ticaret tecrübesi, coğrafi lokasyonu vb. özellikleriyle iktisadi potansiyel ve dinamizmi yüksek kentlerden biridir. Kentteki ulaştırma sistemlerinin kapasitesi de ekonomik gelişmeyi tamamlayıcı niteliktedir. Kent, ürettiği katma değer, ticaret hacmi, gelişen sanayisi, artan nüfusu, ulaşımdaki merkezî konumu, başkente yakınlığı ve geniş hinterlandıyla lojistik merkez olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu çalışmada, Kayseri nin lojistik avantajları ve kentte sektörün gelişme potansiyeli konularına odaklanılmaktadır. Bu kapsamda, kentin sanayi ve dış ticaret yapısı ile sektörün altyapısını oluşturan karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı göstergeleri gruplandırılarak ele alınacak ve lojistik sektörünün mevcut durumu ortaya konacaktır. Anahtar Kavramlar: Lojistik Sektörü, Kayseri Ekonomisi, SWOT Analizi. LOGISTICS SECTOR IN KAYSERI: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS ABSTRACT In terms of different economic indicators, Kayseri is one of the cities that has high economic potential and dynamism with its performance, industry and trade experience, geographical location and so on. The capacity of its transportation system supports economic development as complementary structural element. Kayseri makes progress to become a logistics center with the added value produced, the volume of trade, developing industry, growing population, a large hinterland, its central location and proximity to the capital. Main focus of this study is the logistics advantages and potential issues for development of the sector in the city. In this context, industrial and foreign trade structure, as well as road, rail and air transport indicators that make up the sectoral infrastructure will be evaulated, and current state of logistics in Kayseri will be put forward, making use of the findings of a SWOT analysis. Keywords: Logistics Sector, Kayseri s Economy, SWOT Analysis. * Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. ** Arş. Gör., Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.

2 376 GİRİŞ Lojistik faaliyet ve maliyetler üretim ve ticaret ilişkilerinin şekillenmesinde gittikçe artan bir rol oynamaktadır. Lojistik sektörünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki talep artışına bağlı olarak büyümeye devam etmesi beklenmektedir. İnternet kullanımının ve e-ticaretin yaygınlaşması sektöre yeni fırsatlar sunmaktadır. İktisadi özellikleriyle ara metropol konumundaki Kayseri, Orta Anadolu nun karayolu geçiş noktasında ve ana ticaret güzergâhları üzerinde; doğu-batı ve kuzey-güney aksları ortasında transit geçiş açısından bölgesel avantajlara sahip iken denize doğrudan erişim ve sınır ticareti fırsatlarından yoksundur. Kentte lojistik sektörünün, üstün yönleri, fırsatları, eksiklikleri ile gelişmeye açık taraflarının ortaya çıkarılması ve bunların sektörü tehdit eden unsurlarla bir arada incelenmesi, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, coğrafi ve ekonomik yönden önemli bir konumda bulunan Kayseri nin, lojistik sektörü açısından mevcut durumunun ve sorunlarının ortaya koyulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. I. LOJİSTİK KAVRAMI VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin tedarik noktasından üretim noktasına, mamullerin ise üretim noktasından tüketim noktasına akışının sağlanması için belli bir planlama ve yönetim sürecinde yürütülen faaliyetler bütünüdür (Rushton and Walker, 2007: 4). Günümüzde lojistik, sadece ürünün taşınması olarak değerlendirilmemektedir. Depolama, gümrükleme, paketleme, ambalajlama, muayene/gözetim, sigortalama, satın alma, yer seçimi, sipariş ve envanter yönetimi, parça ve hizmet desteği gibi faaliyetler lojistik kapsamına girmektedir (Lambert etc., 1998: 16). Lojistik hizmetlerle, doğru malın, doğru zamanda ve doğru maliyetle müşterilerinin kullanımına sunulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır (Bowersox etc., 2002: 73). Şekil-1 de lojistik yönetimini oluşturan unsurlar görülmektedir. Doğal kaynaklar (alan, tesis, taşıtlar, gereçler vb.), insan kaynağı (emek), finansal kaynaklar ve bilgi kaynakları lojistik girdileri oluşturmaktadır. Üreticilerin arz ettiği ürünler lojistik yönetimi kapsamında belirlenen lojistik faaliyetler yardımıyla tüketicilere ulaştırılmaktadır. Sunulan lojistik hizmet ve ürünlerin kazandığı yer ve zaman faydasıyla katma değer ortaya çıkmaktadır. Nitekim üreticiler girdikleri pazarlarda rekabet avantajı elde ederken, ürünün müşteriye intikaliyle süreç sonlanmaktadır.

3 377 Şekil 1: Lojistiğin Bileşenleri ve Lojistik Faaliyetler Kaynak: Lambert etc., 1998: 5. Hammaddenin temini ve tamamlanmış ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasında mesafelerin uzaması, daha uzak noktalara daha düşük maliyetli taşımacılık hizmetlerinin sağlanmasını zorunluluk haline getirmiştir. Bu durum, lojistik sektörünün ön plana çıkmasına ve ekonomi içerisindeki payının giderek büyümesine yol açmıştır. Lojistik, emek yoğun bir sektördür. Bu açıdan, doğrudan ve dolaylı olmak üzere, önemli bir istihdam kaynağı olma özelliğine sahiptir. Bununla beraber, gelişen teknolojinin lojistik hizmetleri ve ulaştırma araçlarını çeşitlendirmesi sektörün sermaye gereksinimi ve yoğunluğunu artırmaktadır. Sektörde istihdam uzmanlık ve teknik bilgiler gerektirirken sermaye yatırımlarında da yüksek finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası lojistik faaliyetler ülke içinde yürütülenlere göre daha kapsamlıdır ve daha fazla uzmanlık gerektirmektedir. Lojistik, sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Örneğin, üretimdeki azalma, beklentilerdeki bozulma, istihdamdaki ve yatırımlardaki gerileme gibi unsurlar lojistik işlem hacmini kısa sürede etkilemektedir. Öte yandan, lojistik sektörü, piyasa koşullarında meydana gelen değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek bir yapıya sahiptir. Lojistikte dış kaynak kullanımı ile işletmeler uzak pazarlara erişim imkanı yakalamakta ve iş fırsatlarından haberdar olmaktadır. Böylece işletmelerin yüksek yatırım harcamaları yapmak zorunda kalmadan ve sabit ulaştırma yatırım maliyetlerine katlanmadan çeşitli pazarlara girebilmesi ve bu pazarlarda hızlı, ucuz ve kaliteli ürün sunabilmesi mümkün kılınmaktadır. Günümüzde işletmelerin çoğu lojistik hizmet gereksinimini dış kaynak kullanımı ile sağlamaktadır. Dış ticarette rekabet edebilmenin koşulu olarak, dış pazar

4 378 araştırması, Ar-Ge ve inovasyon, ihracat teşvikleri, ihracat birimleri kurulması gibi uygulamalar ön plana çıksa da, etkin lojistik faaliyetler, işletmelerinin verimliliğini pekiştiren, maliyetleri düşüren ve dış pazarlara erişimi kolaylaştıran önemli bir faktördür. Ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması lojistik maliyetlerin düşük seviyelerde olmasına bağlıdır. Yüksek lojistik maliyetler, ithalat girdilerinin maliyetlerini arttırırken, ihracat gelirlerini düşürmektedir. II. TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Türkiye için yeni bir kavram olan lojistik, 1990 lı yıllarda askeri bir terim olarak kullanılmıştır. İş dünyasının gündemine ise 2000 yılından itibaren girmeye başlamıştır (Özbilgin, 2011: 77). Özellikle ulaştırma sisteminde görülen ilerlemeler ve dünya pazarlarına açılma sonucunda ekonomide meydana gelen gelişmeler lojistiğe önem verilmesine yolaçmıştır. Türkiye de sektörün büyüklüğünün GSYİH nin %12 si olduğu tahmin edilmektedir (Tanyaş, 2013). Ülkemizde lojistik altyapısındaki yetersizlikler ve düşük dış kaynak kullanım oranı gibi nedenlerden ötürü, sektör, öngörülen potansiyelinin ve pazar kapasitesinin altında faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, artan nüfus ve yoğunlaşan sanayi ile birlikte büyüyen ekonomi nedeniyle, Türkiye de lojistik arz ve talebi artış göstermektedir. Uluslararası sermayenin Türk lojistik piyasasına yaptığı yatırımlar ve yabancı şirketlerin sektöre ilgisi yerli şirketlerin pazar paylarını zorlamaktadır. Öte yandan, Türkiye de lojistik hizmeti sunan küçük ölçekli firmaların kurumsal kapasiteleri ve sermaye yapıları dikkate alındığında uluslararası lojistik firmalarıyla rekabet etmelerinin oldukça güç olduğu görülmektedir. Türkiye de lojistik daha çok tekstil, otomotiv, inşaat, gıda, mobilya, kimyasal maddeler gibi sektörlere hizmet sunmaktadır. Sektördeki firmalar İstanbul, İzmir, Mersin ve Kocaeli gibi liman kentlerinde yoğunlaşmıştır. Ankara, Adana, Samsun ve Gaziantep, lojistik yatırımların nispeten daha fazla olduğu diğer kentlerdir. Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla tüm taşıma sistemlerinden yararlanabilmektedir. Karayolu taşımacılığı, otomotiv endüstrisinin güçlenmesinin de etkisiyle hızlı biçimde gelişme göstermiştir li yıllarda havayolu ulaştırmasında önemli gelişmeler meydana gelmiş olsa da havayolu taşımalarının dış ticaretteki payı düşük düzeydedir. Demiryolu yük taşımacılığı da dış ticarette oldukça düşük bir paya sahiptir. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firma sayısının tam olarak bilinememesinin yanısıra sektörün büyüklüğü ve milli gelir içerisindeki payı, istihdam, ciro, üretilen katma değer, lojistik maliyetler gibi konularda veri bulunmamaktadır. Genellikle ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörüne ait veriler lojistik sektörü göstergeleri yerine ikame edilmektedir. İlgili kamu kurumları tarafından resmi olarak lojistiğe ilişkin bir tanım yapılmamış olması, lojistiğin bilimsel ve bütünleşik bir şekilde ele alınmaması ve başlı başına bir sektör olarak görülmemesi, sektör ile ilgili göstergelerin ölçümünü kısıtlamaktadır.

5 379 Tablo 1: Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme Sektörünün GSYİH deki Payı, ( ) Yıllar Sektör Büyüklüğü (TL) Sektör Payı (%) Büyüme Hızı (%) , ,88 2, ,38 12, ,56-4, ,26 13, ,69 9, ,81 10, ,02 10, ,09 7, ,36 7, ,41 1, ,02-7, ,22 11, ,40 10, ,39 2, ,31 3,40 Kaynak: TÜİK (2014h) Türkiye de ulaştırma sektörü TÜİK tarafından depolama ve haberleşme sektörü ile beraber değerlendirilmektedir. Tablo-1 de ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörünün GSYİH deki payı ve büyüme hızı görülmektedir. Tablo-1 e göre sektördeki en yüksek oranlı büyümenin 2000, 2002 ve 2010 da gerçekleştiği gözlenmektedir. Sektörün milli gelir içerisindeki payı %12 nin üzerindedir. TÜİK verilerine göre iktisadi faaliyet kolları içerisinde milli gelirde en yüksek payı olan sektörler arasında imalat sanayiinden sonra ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörü ikinci sırada yer almaktadır. Tablo-2 de ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörüne ait çeşitli göstergelere yer verilmiştir. Sektörel istihdam verileri ve temel göstergeler, TÜİK tarafından Nace Rev.2 ye göre oluşturulan serilerden yararlanılarak elde edilmiştir. Ulaştırma sektörünün stok değişmelerini ve mal ve hizmetlerin yeniden satışını içeren; sektör tarafından fiilen üretilen miktarın parasal olarak sağladığı üretim değeri 2009 da yaklaşık olarak 80,9 milyar TL, 2010 da 94,3 milyar TL, 2011 de 112,5 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Sektörün işletme faaliyetlerinden elde ettiği gayri safi gelir olarak sağladığı faktör maliyeti ile katma değer, 2009 da 20,6 milyar TL, 2010 da 20,4 milyar TL, 2011 de 23,4milyar TL dir. Bunun yanında, ulaştırma sektörünün yaklaşık olarak, 2009 da 95,5 milyar TL, 2010 da 110,9 milyar TL, 2011 de 141 milyar TL nin üzerinde cirosu bulunduğu görülmektedir.

6 380 Tablo 2: Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme Sektöründe İstihdam ve Temel Göstergeler, ( ) Yıllar Girişim Sayısı İstihdam Ciro (bin TL) Üretim Değeri (bin TL) Faktör Maliyetiyle Katma Değer (bin TL) Maddi Mallara İlişkin Brüt Değeri (bin TL) Kaynak: TÜİK (2014h) ve TÜİK (2014i). III. KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Kayseri de dış ticaretin artmasına paralel olarak lojistik sektörü aynı oranda gelişememiştir. Denize kıyısı olmaması, Kayseri nin her türlü ulaşımı etkin şekilde değerlendirme olanağını kısıtlamış ve kentin ulusal ve uluslararası ticaretteki yerini ve etkinliğini olumsuz etkilemiştir. Bu durum, sektörün sürdürülebilir gelişmesini engellemiş ve sanayi ürünlerinin rekabetçiliğini zayıflatmıştır. Kayseri de sanayi tesislerinin genellikle lojistik faaliyetleri kendi kaynaklarıyla yürütmeye çalıştığı ve dış kaynak kullanımına başvurmadığı gözlenmektedir. Bu durum kentteki işletmelerin büyümelerinin ve küresel firmalarla yarışabilmelerin önünde engeller oluşturmaktadır. Nitekim kentte yürütülen lojistik hizmetlerin taşımacılık ve depolama faaliyetleri ile sınırlı kaldığı ve katma değeri yüksek hizmetler konusunda yeterli seviyenin yakalanamadığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında, sektörde hizmet veren lojistik firmalarının yapısal olarak KOBİ niteliğinde olduğu ve orta düzey veya eski teknoloji kullananların çoğunlukta olduğu görülmektedir Tablo 3: İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayısı, 2012 Türkiye Kayseri Pay (%) İş kayıtlarına göre girişim sayıları ,41 İş kayıtlarına göre girişim sayıları (Ulaştırma ve depolama) ,24 Kaynak: TÜİK (2014i). Tablo-3 te Kayseri de ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı ve bunun ülkedeki payı görülmektedir. Türkiye de toplam 3,47 milyon olan girişimin %1,41 i olan 49 bini Kayseri de faaliyet göstermektedir. Ulaştırma ve depolama sektöründe ise Türkiye de toplam 576 bin girişimin %1,24 ü olan yaklaşık 7 bini Kayseri de bulunmaktadır. Görüldüğü gibi Kayseri de ulaştırma ve depolama alanında faaliyet yürüten girişim sayısının ülkedeki toplam girişimlerin sayısına oranı, kentteki toplam girişim sayısının ülkedeki oranından daha düşüktür.

7 381 Tablo 4: Türkiye de Ulaştırma ve Depolama Sektöründe Faaliyet Yürüten Girişimlere Göre İllerin Yığınlaşma Katsayıları (LQ), (2012) Sıra İller LQ Sıra İller LQ Sıra İller LQ 1 Şırnak 3, Bartın 1, Yalova 1,069 2 Iğdır 2, Amasya 1, Elazığ 1,067 3 Van 2, Hakkari 1, Çorum 1,060 4 Ardahan 1, Siirt 1, Afyon 1,058 5 Rize 1, Sivas 1, Aksaray 1,056 6 Şanlıurfa 1, Erzincan 1, Tekirdağ 1,040 7 Giresun 1, Nevşehir 1, Kırklareli 1,024 8 Artvin 1, Diyarbakır 1, Osmaniye 1,022 9 Mardin 1, Düzce 1, Mersin 0, Gümüşhane 1, Adıyaman 1, Edirne 0, Bayburt 1, Batman 1, Karaman 0, Bitlis 1, Kırşehir 1, Manisa 0, Ağrı 1, Niğde 1, Balıkesir 0, Kars 1, K.Maraş 1, Çanakkale 0, Ordu 1, Hatay 1, Konya 0, Muş 1, Muğla 1, Antalya 0, Tunceli 1, Kilis 1, Uşak 0, Sinop 1, Tokat 1, Gaziantep 0, Kastamonu 1, Kırıkkale 1, Adana 0, Bilecik 1, Samsun 1, Kayseri 0, Zonguldak 1, Malatya 1, Aydın 0, Yozgat 1, Kocaeli 1, Ankara 0, Karabük 1, Burdur 1, Denizli 0, Bingöl 1, Çankırı 1, Bursa 0, Erzurum 1, Kütahya 1, İstanbul 0, Bolu 1, Eskişehir 1, İzmir 0, Trabzon 1, Sakarya 1, Isparta 0,707 Not: TÜİK (2014i) kullanılarak tarafımızdan bu çalışma için hesaplanmıştır. Tablo-4 te ulaştırma, haberleşme ve depolama alanında faaliyet yürüten girişim sayısına göre yapılan yığınlaşma analizinden elde edilen yığınlaşma katsayıları (Location Quotient: LQ) görülmektedir. (Yığınlaşma katsayısının nasıl hesaplandığı, çalışmanın sonunda Notlar başlığı altında yer almaktadır). Yığınlaşma analizinde genellikle istihdam verileri kullanılarak sektörlerin yoğunluğu veya yığınlaşması hakkında ölçüm yapılmaktadır. TÜİK tarafından iller düzeyinde ulaştırma ve haberleşme sektöründe faaliyet gösteren girişim sayıları yayınlandığından, yığınlaşma katsayısı girişim sayısı değişkenine göre hesaplanmıştır. Tablo-4 e dikkat edi-

8 382 lirse genellikle illerin yığınlaşma katsayıları Türkiye ortalamasının üzerinde değerler almıştır. Bu durum, ulaştırma ve haberleşme sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin sayıca, diğer sektörlerdeki girişimlere göre daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, Kayseri de ulaştırma sektöründeki girişim sayısının yoğunluğu diğer illere göre düşüktür. Ulaştırma ve haberleşme sektörüne ait istihdam verileri TÜİK tarafından Düzey 2 bölgeleri düzeyinde yayınlanmaktadır. Bu yüzden sektörün yoğunluğu Düzey 2 bölgelerinde 2009, 2010 ve 2011 e göre incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır. Tablo-5 e göre, yığınlaşma katsayısı açısından TR10, TRC3, TR42, TR31 ve TR51 bölgeleri ülke ortalamasının üzerinde değerler almıştır. Bu beş bölgede sektörün istihdam payının yüksek olduğu ve yoğun faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. TR10, TR42, TR31 ve TR51 bölgelerinin sanayi ve ticaret açısından ülkenin en fazla gelişmiş bölgeleri olmaları ve güçlü ulaştırma altyapısı, lojistik sektörünün bu bölgelerde yoğunlaşmasının başlıca nedenlerindendir. TRC3 ve TRC2 bölgelerinde ise sanayinin gelişmemiş olmasının taşımacılık sektörünü öne çıkarması ve sınır ticaretine bağlı olarak işgücünün önemli bir kısmının ulaştırma sektöründe istihdam edilmesi yığınlaşma katsayılarını yüksek çıkarmıştır. Öte yandan Kayseri nin içinde yer aldığı TR72 bölgesinde istihdam verilerine dayanarak hesaplanan yığınlaşma katsayısının her üç yılda da ülke ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Bu durum ulaştırma ve haberleşme sektörünün TR72 bölgesinde yoğunlaşma yaşamadığını ve sürükleyici bir sektör olmadığını göstermektedir. Kayseri nin lojistik analizine de rastlanan, literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bayraktutan vd. (2012) de, her bir il için lojistik gelişmişlik seviyesini yansıtan gelişmişlik endeksi olarak tanımlanabilecek sayısal değerler elde edilerek illerin sıralaması yapılmıştır. Türkiye genelinde illerin sahip olduğu özellikler değerlendirilerek lojistik sektörü ile ilgili değişkenler kullanılmış ve sektörün iller arasındaki gelişmişlik farklılıklarını yansıtan endeks değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre lojistik açıdan en gelişmiş il olan İstanbul 83,31 endeks değeri ile Türkiye de ilk sırada; Kayseri ise 8,46 endeks değeriyle 21. sırada yer almaktadır. Kayseri de demiryolu ve karayolu altyapısı ile il nüfusu, ağır taşıt sayısı, kurulan şirket sayısı, banka şube sayısı ve kamunun gerçekleştirdiği ulaştırma yatırımları gibi değerlerin nispi olarak yüksek olması endeks değerini artırmıştır. Deniz taşımacılığı yapılamaması ve havayolu yük trafiğinin zayıf olması ilin endeks değerini olumsuz etkileyen faktörler olmuştur. Bayraktutan ve Özbilgin (2011), Türkiye de 26 düzey istatistik bölgesinin 2008 yılına göre ulaştırma sektörü istihdam ve ciro verileri ışığında sektörün bölgelerdeki yoğunluğunu hesaplanmış ve bölgeler arası karşılaştırma yapmışlardır. Kayseri nin de yer aldığı TR72 Bölgesi ulaştırma sektöründe istihdamın yoğun olduğu ve sektörün ürettiği cironun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bölgelerden biri olarak öne çıkmıştır. Ar ve Tanyaş (2012), Türkiye de illerin lojistik merkez kurulma önceliği açısından sıralamasını yapmıştır. Dış ticaret, taşımacılık alt yapısı, motorlu kara taşıtları ve sanayi olmak üzere dört ana başlık altında lojistik merkez kurulmasında etkili olan 20 kriter belirlenmiş ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemi kullanılarak lojistik merkez kurulma gerekliliği bağlamında illere ilişkin sıralama elde edilmiştir. Buna göre ilk sırada İstanbul (1,000), ikinci sırada Ankara (0,964), üçüncü sırada İzmir (0,941), son sırada Erzincan (0,510) yer almaktadır. Kayseri ise 0,702 ile 14. sırada bulunmaktadır.

9 383 Tablo 5: Düzey 2 Bölgelerine Göre Ulaştırma ve Haberleşme Sektörü LQ Değerleri, Sıra Bölgeler TR10, (İstanbul) 1,624 1,670 1,668 2 TRC3, (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 1,829 1,261 1,375 3 TR42, (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,062 1,230 1,142 4 TR31, (İzmir) 1,057 1,046 1,049 5 TR51, (Ankara) 1,212 1,036 1,029 6 TRC2, (Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,966 0,888 0,974 7 TR62, (Adana, Mersin) 0,978 0,919 0,938 8 TR22, (Balıkesir, Çanakkale) 0,741 0,777 0,909 9 TR63, (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 1,253 0,833 0, TRC1, (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,977 0,719 0, TR41, (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,775 0,760 0, TRB2, (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 1,052 0,769 0, TR81, (Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,586 0,810 0, TR72, (Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,894 0,967 0, TR90, (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,643 0,753 0, TRA1, (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,650 0,669 0, TR52, (Konya, Karaman) 0,625 0,657 0, TR71, (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,574 0,710 0, TR21, (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,652 0,669 0, TRA2, (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 0,587 0,83 0, TRB1, (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 0,914 0,689 0, TR61, (Antalya, Isparta, Burdur) 0,552 0,698 0, TR32, (Aydın, Denizli, Muğla) 0,806 0,840 0, TR33, (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 0,696 0,702 0, TR83, (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,496 0,649 0, TR82, (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,842 0,633 0,527

10 384 IV. KAYSERİ NİN LOJİSTİK ALTYAPISI A. COĞRAFİ KONUM Kayseri coğrafi konum bakımından önemli avantajlara sahiptir. Ayrıca, şehrin az engebeli bir alana sahip olması, yüksek kapasiteli depoculuğun gelişimine uygun niteliktedir. İç pazar için avantajlı coğrafi konumu olan kentin limanlara uzak olması uluslararası ticaret açısından olumsuz bir etken olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için kentin cazibesini azaltmakta ve iç pazar ölçeği ile yetinmeyip dış piyasalara erişmek isteyen yerel işletmelerin hareket alanını kısıtlamaktadır. Bununla birlikte, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve gerekli yatımların yapılmasıyla, hem Avrupa hem de Kafkasya ve Orta Doğu ülkeleri açısından kentin bir dağıtım ve aktarma merkezi haline gelmesi mümkün görülmektedir. B. KAYSERİ DE SANAYİ VE TİCARET Lojistik sektörünün kent ekonomisi üzerindeki etkisini anlayabilmek için kentin ekonomik yapısını analiz etmek gerekmektedir. Kayseri bulunduğu bölgede diğer iller ile karşılaştırıldığında sanayi ve ekonomik kalkınma bakımından ileri aşamalarda yer almaktadır. Kent, sahip olduğu sosyoekonomik potansiyeli ile ülkenin batısındaki gelişmişliğin doğuya aktarılmasında bir köprü vazifesi görebilecek durumda bulunmaktadır. Kayseri nin önemli bir gelişme odağı olmasında bazı faktörler önemli rol oynamıştır. Bunlar; kentin Ankara ve Adana ya yakın olması ile Cumhuriyet Döneminden sonra yapılan yoğun kamu yatırımlarıdır. Ayrıca yaşanan mekansal gelişme sürecinde kente özgü unsurlardan kaynaklanan içsel faktörlerin de öne çıktığı görülmüştür. Bunların başında da geleneksel bilgi ve beceri stoğu olarak nitelendirilebilecek esnaf ve zenaatkarlık gelmiştir (Özaslan ve Şeftalici, 2002: 16). Nitekim girişimcilerin pazarlama yeteneklerinin yüksek olması kent açısından ekonomik yapıyı olumlu etkilemektedir. Kayseri de sanayi sektörü ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Kentte çoğunlukla ülke sınırları içerisindeki pazarlara yönelik üretim gerçekleştiren sanayi kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdiği görülse de uluslararası ticaret yapan ve imalat sanayi faaliyetlerine dayalı çok sayıda büyük ölçekli sanayi tesisi bulunmaktadır. Üretim, organize sanayi bölgelerinde kümelenmekle birlikte, çeşitli noktalarda müstakil sanayi alanları da mevcuttur. Kent genelinde sanayi ve hizmet faaliyetleri il merkezinde yoğunlaşmıştır. Bu açıdan, merkez ilçeler ile diğer ilçeler ve kırsal ile kentsel alanlar arasında büyük ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıkları bulunmaktadır. Uzun süre, istihdam olanakları yetersiz olan çevre illerden ve ülkenin doğu bölgelerinden Kayseri ye doğru yoğun bir göç hareketi yaşanmştır.

11 385 Tablo 6: Türkiye ve Kayseri de Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi ve Kişi Başına İhracat-İthalat, 2012 Çeşitli Göstergeler Türkiye Kayseri Pay (%) Toplam elektrik tüketimi (MWh) ,49 Kullanım yerlerine göre elektrik tüketimi: Sanayi işletmesi (MWh) ,60 Kullanım yerlerine göre elektrik tüketimi: Ticarethane (MWh) ,93 Kişi başına toplam elektrik tüketimi (KWh) Kişi başına sanayi elektrik tüketimi (KWh) Kişi başına ihracat ($) Kişi başına ithalat ($) Kaynak: TÜİK (2014c), TÜİK (2014d), TÜİK (2014e). Sanayide kullanılan elektrik miktarı, sanayinin ve üretim miktarının göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Türkiye toplam elektrik tüketiminin %1,49 u, toplam sanayi elektrik tüketiminin %1,6 sı ve toplam ticarethane elektrik tüketiminin %0,93 ünün gerçekleştiği kentteki sanayi işletmelerinin ülke geneline göre elektrik tüketim oranı, kentteki toplam elektrik tüketiminin ülke geneline göre oranından daha yüksektir. Türkiye de kişi başına ihracat $ iken Kayseri de kişi başına ihracat $ dır. Türkiye de kişi başına ithalat $ iken Kayseri de kişi başına ithalat $ dır. Kayseri'de genel olarak, makine halısı, pamuklu ham bez, denim kumaşı, elektrik kablosu, alüminyum profil, çelik ve galvanizli borular, muhtelif gıda maddeleri, kadife, yatak ve yorgan, havlu, saksı, elektrikli fırın, ocak, oto iç ve dış lastiği, akü, büro mobilyaları, meyve konsantreleri, kuru bakliyat, pamuk ipliği, mobilya, elektrik süpürgesi, fiberoptik kablo, margarin, şeker, bisküvi, piliç vb. ürünler Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmektedir. ABD, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinden akü aksam ve parçaları, kimyevi maddeler, polyester ve viskos elyafı, radyan soba aksam ve parçaları, tekstil makinesi ve aksamı, dokunmuş mensucat, kumaş, yapağı, çeşitli hammaddeler, yatırım malı teçhizat ve makineleri ithalatı yapılmaktadır. Tarım sektörü hububat ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunun yanında yem ve sanayi bitkileri ile meyve ve sebze tarımı da yapılmaktadır. Hayvancılıkta ise büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği ile kanatlı hayvan üretimi yapılmaktadır (TÜİK, 2013: XII). Türk imalat sanayi üretimine önemli katkı sağlayan Kayseri, dış ticaret potansiyeli yüksek bir kenttir. Kayseri de faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmeler ve sanayi tesisleri ülke ve kent ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Kente üç adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Çok sektörlü ekonomik yapı, Ankara, Adana ve Sivas başta olmak üzere hinterland ile yoğun günübirlik etkileşim ve özellikle OSB lerde ileri teknoloji kullanım düzeyi dikkat çekmektedir. Bununla beraber Tablo 6 da görüldüğü üzere kentteki kişi başına ihracat ve ithalat, Türkiye de kişi başına ihracat ve ithalat değerlerinin altında kalmıştır.

12 386 C. KAYSERİ DE DIŞ TİCARET Kayseri, sanayi üretiminin yanı sıra dış ticaret açısından da ülke ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Kentin, ülke ihracat hacmindeki payını her geçen yıl artırması, lojistik sektörünün büyümesini sağlayan önemli etkenlerden birisidir. Tablo 7: Kayseri de İhracat ve Ülkedeki Payı, ( ) Yıllar Türkiye (bin $) Kayseri (bin $) Pay (%) Değişim Oranı (%) Sıralama ,85 14, ,94-14, ,02 20, ,09 26, ,04 7, ,10 5,63 12 Kaynak: TÜİK, 2014a. Kayseri nin, iller sıralamasında ihracatta 12., ithalatta 11. sıradadır de kentten ihracatın Türkiye toplam ihracatına oranı %1,10 iken, ithalatın ülke genelindeki ithalata oranı %0.70 dir. Tablo 8: Kayseri de İthalat ve Ülkedeki Payı, ( ) Yıllar Türkiye (bin $) Kayseri (bin $) Pay (%) Değişim Oranı (%) Sıralama ,69 7, ,71-27, ,78 44, ,72 18, ,67-7, ,70 10,44 11 Kaynak: TÜİK, 2014b. D. KAYSERİ ULAŞIM ALTYAPISI 1. Karayolu Kayseri nin çevre iller ve bölgelerle arasındaki ulaşım, genel olarak karayolu ile yapılmaktadır. Karayolları dolayısıyla uluslararası taşımacılıkta önemli yeri olan kentin, konumu dolayısıyla transit yük trafik yoğunluğu yüksektir.

13 387 Doğu-batı istikametinde Kırşehir den gelip Sivas a devam eden D-260 karayolu ile Aksaray ve Nevşehir den gelip Malatya ya devam eden D-300 karayolunun kesişiminde yer alan Kayseri, karayolu ile rahat ulaşım olanaklarına sahip bir kenttir. Türkiye de yer alan toplam km olan devlet ve il yollarının km si (%1,83 ü), km olan köy yolunun ise km si (%0,93 ü) Kayseri il sınırları içindedir. Kayseri de otoyol bulunmamaktadır. Tablo 9: Kayseri de Karayolu Uzunluğu, (2012) Yol Tipi Türkiye Kayseri Pay (%) İl ve devlet yolu (km) ,83 Otoyol (km) Köy yolu (km) ,93 Kaynak: TÜİK (2014f) 2013 de Türkiye deki toplam kamyon sayısı 751 binin üzerinde iken kamyonet sayısı 2,8 milyona yaklaşmıştır. Türkiye deki toplam kamyon sayısının %2,02 si olan ü, toplam kamyonet sayısının %1,63 ü olan i Kayseri de bulunmaktadır. Tablo 10: Kayseri de Yük Taşıtları Sayısı, (2012) Taşıt Türkiye Kayseri Pay (%) Kamyonet ,63 Kamyon ,02 Bin kişi başına otomobil sayısı Kaynak: TÜİK (2014g) Tablo 11 de Kayseri sınırları içerisinde bulunan karayollarındaki yük trafiği tonkm, taşıtların aldıkları mesafeler taşıt-km, yolcuların aldıkları mesafeler yolcu-km cinsinden görülmektedir. Ayrıca kentteki taşıma değerlerinin ülke genelindeki payı da hesaplanmıştır. Her üç ölçütün ortalama oranı %1 ile %1,5 arasında değişmektedir.

14 388 Tablo 11: Kayseri de Karayolu Taşımacılığı ve Ülkedeki Payı, ( ) Yıllar Ton/km (Bin) Pay (%) Taşıt/km (Bin) Pay (%) Yolcu/km (Bin) Pay (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Kaynak: KGM ( ) kullanılarak bu çalışma için oluşturulmuştur. 2. Demiryolu Türkiye deki toplam km demiryolunun 216 km.si (%2,2 si) Kayseri de bulunmaktadır (TÜİK, 2014f). Kayseri, doğu-batı yönlerinde kesintisiz ve hızlı bir demiryolu ulaşımına imkân verecek tren hattına sahiptir. Demiryolu ulaşımı doğrudan il merkezinden sağlanmakta ve kentteki demiryolu ağı, ülkenin batısını doğu bölgelere bağlamaktadır. Ülkenin doğu-batı istikametinde yer alan ve Kapıkule den başlayıp, Ermenistan sınırına kadar ulaşan demiryolu ağı Kayseri/Boğazköprü noktasında, Sivas ve Niğde illerine ayrılarak devam etmektedir. Boğazköprü, İncesu, Yeşilhisar hattı Niğde ye bağlanmaktadır. Kayseri il merkezinden geçen demiryolu hattı ise, Kayseri ili kuzeyine taşınarak doğuda Sivas il merkezine kadar uzanan güzergah boyunca Sarıoğlan, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden geçmektedir. Sivas il merkezinden ise, Ulaş, Kangal ve Divriği güzergahı boyunca devam etmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013: 44). Türkiye de demiryolu taşımacılığında tekelleşmenin getirdiği olumsuzluklar Kayseri de de etkisini göstermektedir. Altyapı eksiklikleri ve kurumsal yetersizliklerden ötürü kentte demiryolu taşımacılığının yük bazında payı düşüktür. Bu durum, karayolu taşımacılığını öne çıkarmakta, taşıma maliyetlerini artırmakta ve kent sanayisinin rekabet gücünü kısıtlamaktadır. Öte yandan, Ankara Kayseri güzergâhındaki hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla ulaşım altyapısının güçlenmesi ve ulaşım sürelerinin azalması beklenmektedir. 3. Havayolu Ulaşım açısından elverişli bir konumda bulunan ve uluslararası havaalanı statüsünde olan Erkilet Havaalanı, Kayseri il merkezine 5 km. uzaklıkta yer almaktadır. Havaalanın-

15 389 dan yurtiçinde çok sayıda kente ve yurtdışında çeşitli ülkelere düzenli seferler yapılmaktadır. Öte yandan, askeri amaçla da kullanılıyor olması, havaalanının yük ve yolcu taşıma kapasitesini düşürmektedir. Tablo 12: Kayseri de Havayolu Yük Taşımacılığı ve Ülkedeki Payı, (2013) Türkiye Kayseri Pay (%) İniş-kalkış yapan uçak sayısı ,13 Taşınan yük / Toplam (ton) ,77 Taşınan yük / İç hat (ton) ,97 Taşınan yük / Dış hat (ton) ,29 Kaynak: DHMİ (2014) Tablo 12 de Türkiye de ve Kayseri deki havayolu uçak ve yük trafiği bilgileri görülmektedir. Buna göre, 2013 de Türkiye de havaalanlarındaki toplam uçak trafiğinin %1,13 ü, toplam yük trafiğinin ise %0,77 si Kayseri de gerçekleşmiştir. 4. Diğer Lojistik Bileşenler Denize kıyısı olmaması nedeniyle Kayseri de denizyolu taşımacılığı yapılmamaktadır. Kente en yakın limanlar, Samsun, Mersin, İskenderun ve Adana Limanlarıdır. Özellikle Mersin Limanı na ulaşımdaki kolaylık, Kayseri sanayisi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Kayseri ile Mersin Limanı arasında hem karayolu hem de demiryolu bağlantısı bulunmasına rağmen demiryolu yük taşımacılığının yetersiz olması önemli bir sorun olarak görülmektedir. Limanlar ile Kayseri arasındaki taşımalar, kent ekonomisine ilave bir maliyet yüklemektedir. Bu durum, liman kentleri ile Kayseri arasındaki rekabeti olumsuz etkilemektedir. Antrepolar, gümrüklere gelen ticari eşyanın gümrük gözetimi altında ve gümrük mevzuatına uygun şekilde konulması amacıyla kurulan yerlerdir (Atiker, 2005: 2) yılı itibariyle Türkiye de toplam alanları 11 milyon m 2 yi bulan antrepo bulunmaktadır. Ülkedeki toplam antrepo alanının yaklaşık binde 7 si olan m 2 lik alana sahip antrepo ise Kayseri sınırları içerisinde yer almaktadır (İTO, 2010). Kayseri de karayolu yük taşımacılığı yapan küçük ölçekli firmaların kümelendiği Nakliyeciler Sitesi, kent merkezine yakın bir konumda yer almaktadır. Nakliyeciler Sitesi nde başta sanayi kuruluşları olmak üzere kentte faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu nakliye hizmetlerine erişim olanağı sağlanmaktadır. Lojistik hizmetleri tek noktada birleştiren lojistik merkezler, bölgesel gelişme ve sektör stratejilerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Lojistik merkezler, lojistik faaliyetlerin performans düzeyinin artırılması, firmalar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, ilave istihdam yaratılması gibi çok sayıda fırsatı beraberinde getirmektedir. Ayrıca, lojistik firmalar arasındaki etkileşim seviyesini geliştirmekte, işbirliği girişimlerini desteklemekte ve firmaların yatırım kararları üzerinde olumlu bir etki uyandırmaktadır.

16 390 TCDD başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar öncülüğünde Türkiye'nin birçok yerinde lojistik merkez ya da lojistik köy kurma çalışmaları yürütülmektedir. Kayseri de de TCDD tarafından Boğazköprü mevkiine yeni bir lojistik merkezi kurulması planlanmıştır. Boğazköprü lojistik köyünün faaliyete geçmesi ile birlikte mevcut durumda yaklaşık 71 bin ton/yıl olan taşıma miktarının 1,78 milyon ton/yıla çıkması beklenmektedir. Lojistik köyden demir, boru, yem, konteyner, saç levha, seramik, kömür, pamuk, çinko, mobilya, kablo, oto, lastik, askeri yükler ve soba taşınacaktır. Boğazköprü lojistik köyü 511 bin m 2 alan üzerine projelendirilmiş, 120 bin m 2 lik alanın kamulaştırılması için Kamu Yararı Kararı alınmıştır (Kayseri Valiliği, 2014). Kayseri ye bir lojistik merkez kurulması, sektör için önemli bir itici güç olarak görülmektedir. Lojistik merkezin faaliyete geçmesiyle lojistik firmalarının kentteki yatırımlarının artması beklenmektedir. E. KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUM (SWOT) ANALİZİ Kayseri de lojistik sektörünü etkileyen faktörleri bütünlük içinde görebilmek amacıyla SWOT analizi yapılması uygun bulunmuştur. Aşağıda görüleceği üzere, bu analizde ilde lojistik sektörünü olumlu etkileyen faktörler (güçlü yanlar), olumsuz etkileyenler (zayıf yanlar) ile gelecekte sektöre katkı sağlayabilecek olan faktörler (fırsatlar) ve olumsuz etki yaratabilecek olan faktörler (tehditler) yer almaktadır. Çalışmanın SWOT analizi kısmında veri elde etmede posta ve telefon yoluyla anket yöntemi kullanılmıştır. Bu aşamada, örneklem çerçevesi olarak Nakliyeciler Sitesi nde ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan lojistik ve yük taşımacılığı yapan firmalar içerisinden 15, lojistik hizmet alan işletmeler içinden ise 10 firma tespit edilmiştir. Yapılan telefon görüşmeleri ve yoluyla iletişim sonucu; söz konusu firmaların faaliyetlerinin şekli ve kapsamı, karşılaşılan sorunlar ve firma yetkililerinin beklentileri ve bazı çözüm yöntemlerine yönelik tutumları ile ilgili çeşitli bulgular elde edilmiştir. 1. Araştırma Bulguları Elde edilen bilgilerin tamamının birlikte ele alınıp değerlendirilmesi ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilebilmesi amacıyla bir SWOT matrisi oluşturulmuş ve aşağıda verilmiştir. GÜÇLÜ YANLAR Kentte bulunan üniversiteler sayesinde nitelikli insan gücüne sahip olması, Kentin ülke iç pazarına yakın konumu, Kentin yük taşıtlarının geçiş güzergahı üzerinde olması, Kentte ucuz ve hızlı lojistik hizmet süreçlerinin geliştirilmesi, Gelişmiş OSB altyapısı, Organize sanayi bölgelerinin tam doluluğa ulaşması, Ticaret ve sanayi geleneğinin köklü ve eski olması, Ticaret hayatının canlı olması,

17 Yüksek girişimcilik potansiyeli taşıyan iş ortamı, Güçlü kurumlar arası ilişkiler, Dışarıdan gelen yatırımcılara açık bir yapının var olması. ZAYIF YANLAR 391 Kente ait uzun vadeli ve bütüncül yaklaşımları içeren bir lojistik planın olmaması, Lojistik merkezin henüz kurulmamış olması, Kentte otoyol bulunmaması, Sektörde deneyim eksikliği, Stratejik işbirliklerinin oluşturulamaması, Sektörde hizmet veren firmaların küresel ekonomiye eklemlenme konusunda isteksiz olmaları, Limanlara uzak konumu, Demiryolu ve havayolu altyapısında modernizasyon gereksinimi, Demiryolu taşımacılığının karayoluna nispeten gelişmemesi, Geri bağlantıları ve büyüklük açısından havaalanının yetersizliği, Kombine taşımacılıktaki yetersizlikler, Depolama için nitelikli tesisin yeterince olmaması, Sektörde yabancı yatırımların istenilen düzeyde olmaması, Sektörün yenilikçilik alanındaki yetersiz performansı, Sektörün katma değer içindeki payının düşük olması, Nitelikli işgücü arzı eksikliği, OSB lerde demiryolu bağlantısının olmaması, Uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin zayıf olması, Kurumlar arası koordinasyon ve eşgüdüm eksikliği, Lojistik firmaların küçük ölçekli olması ve daha çok taşımacılık hizmeti vermesi, FIRSATLAR Lojistik merkez kavramının tam olarak anlaşılamaması. Kentteki işletmelerin küresel ekonomiye eklemlenme istekleri, Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sektörlerde markalaşmış ürünlerin ve firmaların kentte mevcudiyeti, Lojistiğe verilen önemin giderek artması,

18 392 TEHDİTLER Lojistik ve alt yapıyı güçlendirecek projelerin varlığı, Boğazköprü de kurulacak olan lojistik merkez, Kentin dört önemli üniversiteye sahip olması, Firmaların pazarlama yeteneklerinin yüksek olması, İlave ulaştırma yatırımlarına uygun alanların bulunması, Sektörün desteklenmesi için siyasi iradenin varlığı, Hızlı tren projesinin kenti kapsaması. Sektörde kayıt dışı ekonominin varlığı, Lojistik firmalarında kurumsallaşmanın olmaması, Küçük hacimli taşımaların yoğun olması ve dönüş yükü teminindeki zorluklar, Zamanında teslimat yapılamaması sorunu, Nakliye bedellerinde bölgelere göre ortaya çıkan fiyat farklılıkları, Nakliye araçlarında yakıt olarak yağ kullanılmasından dolayı çevrenin kirlenmesi, Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği, Düşük hizmet kalitesinin talebi zayıflatması, Yüksek akaryakıt fiyatlarının taşıma maliyetlerine getirdiği yük, Karayolu sektöründe yüksek maliyetlerden ötürü kar marjlarının düşmesi, Demiryolu sektöründe, özel teşebbüsün faaliyet gösterememesi, Türkiye deki ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, Kayseri de yaşam kalitesinin Türkiye nin batı bölgelerinde olduğu kadar iyi olmamasından ötürü nitelikli işgücünün kente çekilmesinde yaşanan güçlükler, Komşu ülkelerdeki iç karışıklıklar, Yabancı ülkelerde karayolu taşımacılığına yönelik uygulanan kotalar. 2. Kayseri de Lojistik Sektöründe Görülen Sorunlar ve Öneriler Lojistik, gelişen ticaret ve sanayi ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına dayanan bir sektördür. Bu açıdan, Kayseri de üretimin yoğun olması lojistik konusunda çeşitli altyapı eksikliklerini ortaya çıkarmıştır. Görüşmelerden ortaya çıkan sonuçlara göre Kayseri de sektörün en belirgin sorunu yüksek yakıt maliyetleridir. Ayrıca rekabetçi fiyat uygulamalarının meydana getirdiği düşük kar marjı ve Mersin Limanı na taşımacılığın karayoluyla yapılması önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bunun yanında, yatırım ve tanıtım eksikliğinden kaynaklı sorunlar bulunduğu ve kentteki potansiyelin yeterince değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.

19 393 Kayseri de lojistik açısından sektörel yükseköğretim alanının, sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. Kentteki 4 üniversitede de lojistik ile ilgili yüksekokul ve bölüm bulunmamaktadır. Lojistik bölümü mezunlarının sektörde beyaz yakalı nitelikte görev yapan çalışan olarak istihdam edilmesi verimliliği artıracak ve kurumsallaşmayı hızlandıracaktır. Sektörün ihtiyaç duyduğu işgücünü uluslararası standartlarda yetiştirmek için kentteki üniversitelerde lojistik bölümlerinin açılması ve iktisadi ve idari bilimler kapsamında lojistik derslerinin verilmesi büyük önem taşımaktadır. Lojistik konusunda nitelikli ve deneyimli işgücüne duyulan ihtiyacın karşılanabilmesi için üniversite dışında da çalışmalar yürütülmelidir. Bu bağlamda, üniversite, STK lar ve özel sektör işbirliği ile ortak çalışmalar başlatılmalıdır. Türkiye de ulaştırma altyapısındaki eksiklikler, ticaret ve gelişme olanaklarını sınırlayan bir etki yaratmakta; özel sektörün yatırım yapmasını güçleştirmektedir. Bu durum, Kayseri de de açık bir biçimde kendini göstermektedir. Kentte demiryolu ağının genişletilmesi, tüm taşıma türlerine yönelik altyapılarının dengeli şekilde geliştirilmesi ve alternatif taşıma sistemlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Kayseri deki üretimin dünyanın her yerine ulaştırabilmesi açısından limanlar ile kent arasındaki taşımaların üzerinde durulmasında fayda görülmektedir. Özellikle Mersin Limanı ile Kayseri arasındaki taşımaların demiryoluna kaydırılmasıyla sanayici için daha ucuz bir taşıma sistemi tesis edilmiş olacaktır. Ayrıca, havalimanı yanında kargo merkezi kurulması planlanmalı ve daha hızlı hizmet olanaklarıyla havayolu kargoculuğunun geliştirilmesi sağlanmalıdır. Kayseri de ticaret ve sanayinin gelişmesi için, karayolu, içsuyolu, demiryolu ve havayolu gibi farklı taşıma türlerinin birleştiği terminallere ihtiyaç duyulmaktadır. Demiryolu-karayolu lojistik terminal yatırımları sektörün gelişmesine ve ekonominin rekabet gücünün artırılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Gelişmiş ülkelerde çok sayıda örneğine rastlanan ve denizden uzak, iç bölgelere kurulan kara limanları ve iç limanlar (dry/inland port) gibi lojistik odaklar, taşımaların demiryoluna kaydırılması için atılan önemli adımlardan biridir. Lojistik sektöründe bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve lojistik hizmetlerin geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Özellikle ihraç ürünlerin tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin etkili ve verimli bir şekilde izlenmesi teknolojik altyapının niteliğine bağlıdır. Bu bağlamda, yeni teknolojilerin sektörde yer alan firmalara kazandırılabilmesi için dünyadaki teknolojik yeniliklerin takip edilmesi, yurtiçi lojistik yapılandırmasının yurtdışı yapılanmalarla desteklenmesi ve uluslararası firmalarla işbirliğine gidilmesi önemli kazanımlar sunacaktır. Kentin lojistik imkânlarının etkin bir şekilde kullanılması ve sanayinin beklentilerinin karşılanması için lojistik alt yapısı ile çevre illerle karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşımının güçlendirilmesi, alternatif hatların ve güzergâhların oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bunun için taşıma türleri arasındaki dengesizlik giderilmeli ve karayolu ulaşımı dışındaki taşıma sistemleri geliştirilmeye çalışılmalıdır. Bunun yanında, haksız rekabet oluşturan belgesiz taşımacılık faaliyetlerinde ve yolcu taşıma araçlarında kontrolsüz yapılan yük taşımacılığında denetimin artırılarak sektörde kayıtdışılığın azaltılması gerekmektedir. Ayrıca, işletmelerin lojistik şirketlerine olan borçlarını ertelemesi ve nakit ihtiyacını bu borçlardan karşılama düşüncesi sektörü mali açıdan olumsuz etkilemektedir.

20 394 Kayseri için uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül bir sektörel gelişme yaklaşımı ön plana çıkarılmalı ve mastır plan hazırlanmalıdır. Bu bağlamda, üniversite sanayi işbirliği özendirilmeli; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği geliştirilmeli ve lojistik sektörüne yönelik analizlerin niteliği ve niceliği artırılmalıdır. SONUÇ Dış ticaret hacmi, elektrik tüketimi, karayolu altyapısı, yük trafiği gibi göstergeler incelendiğinde Kayseri nin Türkiye de %1 ile %2 arasında değişen paya sahip olduğu görülmektedir. Kayseri, üretim kapasitesi ile ülke genelinde önemli bir sanayi ve ticaret merkezi konumundadır. Lojistik imkan ve ihtiyaçları gelişirken kentin, lojistik sektörü açısından bölgesel ve küresel düzeyde rekabet edecek özelliklere sahip olmaması dezavantaj yaratmaktadır. Lojistik altyapı konusunda diğer Anadolu kentlerine göre daha az sorun yaşamakla birlikte, kurumsal altyapısı yetersizdir. Bu yüzden, sanayinin lojistik kapsamına giren ihtiyaçları tam olarak karşılanamamaktadır. Bu durum, sanayi sektörünün, küresel pazarların rekabetçi hedeflerine uyum sağlaması için gerekli değişiklikleri gerçekleştirme becerisini sınırlamaktadır. Kayseri de denizyolu doğrudan erişiminin olmaması, havayolu ve demiryolu kargo taşımacılığının yetersizliği lojistik sektörü açısından dezavantaj yaratan unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca ülke metropolü, İstanbul a uzak bir konumda yer alması, lojistik sektörü açısından kentin çekiciliğini sınırlamaktadır. Bununla birlikte, üretim faaliyetlerinin yoğun olması yük trafiğinin boyutunu; sevkiyatın hacmini artırmaktadır. Kayseri nin, uluslararası ticarete entegre olarak dünya ticaretinden daha fazla pay almasında ve dış pazarını çeşitlendirmesinde lojistik sektörüne önemli roller biçilmektedir. Özellikle ulaştırma altyapısında yapılacak iyileştirmeler ve kurumsal altyapıda meydana gelecek ilerlemeler kentin uluslararasılaşma düzeyi için yeni fırsatlar sunacaktır. Bunun yanında, kentin dünya ticaretinden daha fazla pay alması ve sahip olduğu potansiyeli verimli bir şekilde değerlendirmesi, sanayi sektörünün etkin bir şekilde uluslararası limanlara bağlanması ile mümkün olacaktır. Ayrıca, Boğazköprü ye yapılacak lojistik merkezin yatırımcı firmalar ve hizmet alan işletmelere önemli bir kaynak tasarrufu ve yatırım avantajı kazandırması beklenmektedir. Kayseri de lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılabilmesi, lojistikte stratejik ve kurumsal yapılanmanın oluşturulması ve etkin bir geliştirme ve destekleme politikasının tesisi için ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği artırılmalıdır. Bu bağlamda, lojistik unsurların kapsamlı politika çerçevesi içinde ele alınması ve sektörün kurumsal niteliğinin gelişmesi gerekmektedir. Yerel potansiyeli harekete geçirecek bölgesel kalkınma politikalarının üretilmesinde ve lojistik sektörünün gelişimine yönelik projelerin desteklenmesinde bölgedeki kalkınma ajansına da önemli görevler düşmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma Yaşam Endeksi İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı