/ Kentsel Dönüşüm Sürecinin Evrelerinin İrdelenerek; Gelinen Noktada Mahalle Biriminin Öneminin Vurgulanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "05.05.2014. 1./ Kentsel Dönüşüm Sürecinin Evrelerinin İrdelenerek; Gelinen Noktada Mahalle Biriminin Öneminin Vurgulanması"

Transkript

1 KENTSEL DÖNÜŞÜM ve YENİLEME OLGUSU BAĞLAMINDA MAHALLE PLANLAMA TASARIM İLKELERİ PROBLEM TANIMI FİZİKSEL ve SOSYAL KONFORDAN YOKSUN KENTSEL MEKANLAR İletişim Kopukluğu, Çevreye Duyarsız, Güvenliksiz, Kimliksiz, Sosyal ve Teknik Altyapı koşullarından Yoksun Kent Çeperinde Saçaklanarak Büyüyen, Mevcut Kentle Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Ağların Kopartıldığı Yeni Toplu Konut Alanları AMAÇ 1./ Kentsel Dönüşüm Sürecinin Evrelerinin İrdelenerek; Gelinen Noktada Mahalle Biriminin Öneminin Vurgulanması 2./ Altyapısız ve Donatısız Yapılaşmış Kentsel Mekânların Dönüşüm Sürecinde; Mahalle Birim Alanının Temel Referans Olarak Ele Alınmasına İlişkin, Planlama ve Tasarım İlkelerinin Belirlenmesidir KAPSAM ve YÖNTEM 1./ Konunun kavramsal içeriği; kentsel dönüşüm olgusu tanımı, amaç ve bileşenleri ile tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler irdelenerek, Modernist Planlama Dönemi (19.yy 1970) ile Kentsel Rönesans Dönemi (1990 sonrası) karşılaştırmasında mahalle biriminin önemine ilişkin çıkarımda bulunmak 2./ Konunun uygulama ile ilişkilerinin kurulduğu bölüm ise; planlama ve tasarım aşamalarında mahalle birimi tanımı, hangi ölçütlerin yer seçimi kararlarını etkilediği ve tasarım aşamasında bu ölçütlerin mahalle biçimlenmesinde nasıl etki etmesi gerektiği 1

2 1. / KENTSEL DÖNÜŞÜM ve MAHALLE Kentsel Dönüşüm de Tanım ve Amaç Bir alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesini sağlamaya yönelik kapsamlı bir vizyon ve eylem bütünü (Roberts, P., 2000;9-36 ve Turok, I., 2005:25-30) olarak tanımlanmaktadır. Yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve canlandırılması, İşlemeyen bir toplumsal işlevin işler hale getirilmesi, Toplumsal dışlanma olan alanlarda bütünleşmenin sağlanması, Çevresel kalitenin ya da ekolojik dengenin kaybolduğu alanlarda bu dengenin yeniden sağlanması, Kentsel dönüşümün gerçekleşmesinde beş temel amaç söz konusudur. Kentin fiziksel koşulları ile toplumsal problemleri arasında doğrudan ilişki kurulması; Kentsel bozulmanın /çöküntünün nedenlerinin araştırılarak çözüm üretilmesi, Kent dokusunu oluşturan birçok ögenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap vermek, Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik ekonomik kalkınma modeli oluşturmak, Yerleşik alanların optimum kapasitede kullanılması ve kentlerin çeperlerindeki tarım alanları, boş alanlarda saçaklanmanın önlenmesi, Geniş katılımlı bir uzlaşma ortamının tesis edilmesi (Akkar, M., 2006:29-38). Kentsel Dönüşüm Olgusu Değişim Evreleri 1./ 1800 lerin ortalarından 1940 lara ve 1940 ların ikinci yarısından lere kadar devam eden dönem; devlet eliyle yeniden geliştirme ve kentsel yenileme, sağlıklaştırma ve iyileştirme, 2./ dönemi; gayrimenkul eksenli kamu-özel sektör ortaklıkları ile mekansal dönüşüm, 3./ 1990 ların ikinci yarısından itibaren ise toplumun yeniden hatırlandığı, yoksulluk ve yoksunluk ekseninde konunun ele alındığı dönüşüm çalışmaları, Carmon (1997) kentsel dönüşüm olgusunun üç ana kırılma noktasından geçtiğini ifade edilmektedir (Akt.: Görgülü, Z., Dinçer, İ., vd. 2006:17) 1./ 1970 lere Kadar Olan Dönem Modernist Felsefenin Üzerine İnşaa Edilen Müdahaleler Dizgesi Modernist düşüncede kentler; mükemmellik, netlik, kesinlik ve çelişkisizlik üzerine kurgulanan birer ütopya olarak ele alınmış, Le Corbusier konut alanları ve kentleri içinde yaşanacak makineler olarak tanımlamıştır (Botton, 2009:71). 2. Dünya savaşı sonrasında savaşın kentsel mekandaki yıkıcı etkilerinin ortadan kaldırılması, artan nüfusun ortaya çıkardığı konut açığının giderilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi Kentlerin güzelleştirilmesi, Kentlerin kamu sektörü kaynaklı yeniden inşası Sosyal Konutlar 2

3 1933 tarihli Uluslararası Modern Mimarlar Kongresi (CIAM) Atina Bildirgesi modern planlama anlayışının temel ilkeleri ortaya konmuştur Yerel değerler yerine evrensel çözüm arayışlarının benimsenmesi, Mevcut teknolojilerin mükemmelleştirilmesi, Toplu üretimin desteklenmesi, Kentin barınma, çalışma, donatı ve ulaşımdan oluşan dört ana işleve bölünmesi olarak ifade edilmektedir (Dostoğlu,1996:138; akt. Karakurt, 2006). Eleştiriler: Yerel kimliklerin yok edilmesi, mekânın sosyal ve ekonomik ağlardan kopartılarak tek tipleştirilmesi, kimliksizlik Mahalle Bölgeleme ve işlev alanlarını ayrıştıran planlama anlayışının bir parçası olarak birim konut alanı tasarımının ana nüvesini oluşturan mahallenin; fiziksel ve sosyal bir alt bölge olarak ele alınması ve bütüncül bakış açısı ile planlanması, Dar gelirli gruplar için yaşanabilirlik ölçütleri içinde rasyonel, güneş alan, ferah bir konut, açık ve yeşil alanlar, ortak donatı alanlarının oluşturulduğu, araç ve yaya yollarının ayrıştırıldığı mahalle ve komşuluk ünitelerinin oluşturulması, kesitinde özellikle Almanya da Berlin kentinde oluşturulan modernist mahalle tasarımları; günümüzde modern dönem mimarlık ve şehircilik akımının birer örneği olması açısından Dünya Mirası Listesi içine alınmıştır 2./ Dönemi Neo-Liberal Ekonomi Politikaları Sanayisizleşme Kent Merkezlerinin Yeniden İşlevlendirilmesi Kentsel mekana bütüncül bakış açısından uzaklaşan, emlak eksenli girişimcilik kültürünün egemen olduğu kentsel dönüşüm politikaları Şekil 1: Grossiedlung Britz (Hufeisensiedlung) ve Wohnstadt Carl Legien Berlin Kaynak: ve Konut alanlarında sosyal, ekonomik ve aidiyeti oluşturan mekânsal bağların yok edildiği, yoksulluğun etkisini artırdığı bir dönem 3

4 3./ 1990 Sonrası Dönem Yoksulluğun yeniden keşfedildiği ve Kentsel Rönesans kavramı üzerine inşaa edilen ve merkezi hükümet politikalarını yönlendiren (İngiltere) Kentsel Rönesans a Doğru raporunda (1999) temel parametreler; Sürdürülebilirlik, Çeşitlilik ve Yerel halk olarak belirlenmiştir. Temel ilkeler ise; Çöküntü koşullarını yaşayan kent merkezlerinin yeniden canlandırılması (ekonomik aktivite, işlevsel çeşitlilik, sosyal kapasite geliştirme çalışmaları, mekân ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar), Kentin çeperlerindeki boş ve tarım alanları üzerindeki yapılaşma baskısının önlenmesi, Yerleşik alan içinde kayıp ve terk edilmiş alanların yeniden geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, Trafik yoğunluğu ve kirletici etkilerinin önlenmesi (fosil yakıt kullanımının azaltılması, kamu taşımacılığının artırılması, yaya ve bisiklet ulaşımının desteklenmesi) Bu temel ilkelerden hareket ile mahalle ve komşuluk üniteleri kavramının yeniden hatırlandığı, yoksullukla yüzleşildiği bu dönemde; mahalle yenileme programları (İşsizlik, suç, yetersiz sağlık, yetersiz beceriler, standardın altında konut ile fiziksel çevre koşullarına müdahaleler) gündeme gelmeye başlamıştır (UTF Final Report, 2005). Sürdürülebilir yerel gelişme; ekonomik, sosyal ve fiziksel yeniden yapılanma çalışmalarının birlikte yürütülmesi ve her kentin (ya da alt bölgenin) kendine özgü koşulları ve sorunlarından hareketle çözüm yöntemi üretilmesi gerekliliği 1998 Atina Kartası (Portekiz, Avrupa Kent Plancıları Konseyi CEU) Vizyon; herkes için kent Temel Amaç; sürdürülebilir kentsel gelişme için kentlerin çevresi ile birlikte ele alındığı bütüncül, katılımcı ve planlama etkin yaklaşımın benimsenmesi olarak tespit edilmiştir (Karakurt, 2006). Konut alanı ve mahalle planlamasına yönelik ilkeleri; Gerçek katılım, Kentlerin en üst düzeyde sosyal yaşama olanak sağlayacak yerler olarak tasarlanması, Komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinde konut ve mahalle gibi ögelerin kilit rol üstlenmesi, Kentlerin yere özgü özelliklerinin ve kentsel çevre kimliklerinin korunması, Özel araç kullanımının en aza indirgenmesi, yaya ve bisiklet kullanımına olanak sağlayacak tasarımların gerçekleştirilmesi, olarak belirlenmiştir. (CEU, 1998) Atina Kartası (Stokholm, Avrupa Kent Plancıları Konseyi CEU) Vizyon; uyumlu kent Konut, mahalle alanları planlaması ve tasarımına yönelik olarak, 4 temel uyum süreci saptanmıştır. Zamanda uyum (eş zamanlı gelişme) Sosyal uyum (eşitlik, hakçalık, kültürel çeşitlilik, nesiller arası ilişki, kültürel alış-veriş, kamusal alan ve sosyal donatı alanlarına erişilebilirlik), Ekonomik uyum (küresel ağlara eklemlenme, ekonomik çeşitlilik), Çevreye uyum (temiz ve sağlıklı kentler, doğa peyzaj ve kentsel boş alanların korunması, temiz enerji) (CEU, 1998). 4

5 Modernist felsefenin dayandırıldığı sağlıklı ve güzel kent konseptinin yere özgü değer ve çeşitliliği yok eden yaklaşımının dezavantajlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir bakış açısının belirlendiği bu dönemde, geliştirilen yeni şehircilik politikalarında; insan odaklı yaklaşım, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve yere özgülük öne çıkan temel kavramlardır MAHALLE YENİLEME PROGRAMLARI MAHALLE YENİLEME PROGRAMLARI Ortalama 1000 kişi nüfus büyüklüğüne sahip komşuluk üniteleri üzerinden, Doğrudan katılım sürecinin işletilebileceği büyüklüklerde, En yoksul mahallelerde yaşayan vatandaşların koşullarının iyileştirilmesi; Doğal, tarihi ve kültürel çevrenin korunması; Yaşam kalitesi standartlarının artırılması; Kentsel büyüme ve yapılaşmanın çevre üzerindeki etkilerini azaltan, ekonomik yarışabilirliği destekleyen ve en önemlisi kamu sektörü öncülüğünde yürütülen bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Mahalle ve komşuluk grupları mekânsal tasarımına ilişkin temel İlkeler; 1./ Yaya erişimi Yaya ağırlıklı araç yolları (daraltılmış araç yolu kesiti, araç hızının azaltılmasına yönelik tasarımlar, sokakların ağaçlandırılması, araç depolama alanlarının zemin altında planlanması) Yayalaştırılmış sokaklar 2./ Bağlantılar / Ulaşım Ulaşım kademelenmesinin oluşturulması Yüksek kalitede yaya ağlarının oluşturulması 3./ Karma kullanımlar ve çeşitlilik İşlevsel çeşitlilik Günlük ihtiyacı karşılayacak hizmet alanlarının oluşturulması Farklı gelir grupları ve toplumsal katmanlar için konut tiplerinin üretilmesi 4./ Kaliteli mimari ve kentsel tasarım Estetik, konforlu ve duyarlı mekânlar Mevcut karakterin korunması Kamusal mekân İnsan ölçeğinde mimari Tarihi, doğal çevre ve yere duyarlı mimarlık ve peyzaj Topoğrafya, tarih, mikroklima ve yapı geleneği (mevcut doku) ile uyumlu mimari Zamanın, iklimin ve konumun algılanabildiği mimari Duyulara hitap eden (içinde yer almaktan haz duyulan) kentsel mekân 5./ Geleneksel komşuluk grubu kurgusunun oluşturulması Tanımlı bir merkez ve tanımlı sınırlar Merkezde kamusal mekân Merkezlerin toplanma ve dağılma noktaları ile desteklenmesi Estetik kaygılar gözetilerek tasarlanmış kamusal açık alanlar 5

6 10 dakikalık yürüme mesafesi içinde erişim Merkezden çepere yoğunluk kademelenmesi Kentsel alanlardan, doğal alanlara kademeli geçiş Kimlikli, algılanabilir ve kompakt komşuluk gruplarının tasarlanması RİBA (Royal Instutite of British Architecs) 6./ Yeşil ve çevreci taşımacılık Yerleşmeleri yüksek kaliteli demiryolu ağları ile bağlamak Yaya, bisiklet, paten vb. ulaşım sistemlerini destekleyen tasarımlar 7./ Sürdürülebilirlik Gelişmenin çevresel etkilerini minimize etmek Doğa ile uyumlu teknolojilerin kullanımı Enerjinin etkin kullanımı Karbon yakıtların daha az kullanımı Daha çok yürümek daha az araç kullanmak 8./ Yaşam kalitesi (Avrupa Kentsel Şartı -1992) Mekânsal / Çevresel ölçütler; Ses, gürültü ve kokudan arınmış çevre Mikro klimatik faktörlerin gözetilmesi, Tehlikelerden ve toksinlerden arındırılmış sağlıklı yaşam çevreleri, Doğal zenginlik ve tarihi mirasın korunması Kaliteli yapılı çevre Altyapı standardının sağlanması Manzara ve siluet faktörlerinin gözetilmesi Estetik kalite ve peyzaj kalitesi İşlevsel Ölçütler; Herkesin erişime açık ve ulaşılabilir kamusal mekânlar Güvenli, konforlu, etkin toplu ulaşım olanakları Yaya mekânları Güvenlik Sosyal ölçütler Kamusal mekânları eşit kullanım hakkı Kültürler arası etkileşim Sosyal alt bölge oluşturma Aidiyet oluşturulması 2. GÜNÜMÜZ KENTLERİNDE KONUT ALANLARI ve MAHALLE PROBLEM TANIMI; Mahalle sınırlarının belirlenmesinde alan ve nüfus büyüklüğü ölçütlerinin dikkate alınmaması; algılanabilir, aidiyet tesis edilebilir, örgütlenme ve katılımın sağlanabileceği bir planlama biriminin hayata geçirilememesi Başakşehir Mahallesi 583 Ha,, Güvercintepe Mahallesi 454 Ha Fikirtepe Mahallesi ise yaklaşık kişi Mahalle sınırlarının oluşturulmasında doğal (kıyı, eğim, vadi, akarsu, bitki örtüsü gibi coğrafi unsurlar) ve yapay eşiklerin (demiryolu, otoyol, sanayi alanı, büyük donatı alanları vb.) gözetilmemesi Doğal eşiklerin yapılaşmaya açılması su baskınları, hava akışının engellenmesine bağlı hava kirliliği Birbirine benzer, kimliksiz, eşiksiz ve boşluksuz yağ lekesi gibi büyüyen konut alanlarının oluşturulması Günlük gereksinimleri sağlayan donatı alanları (yeşil alan, ticaret, eğitim, sağlık, kültür) ve sosyal iletişim olanağı tanıyan mekânlardan yoksun olması ve bu bağlamda yaşam kalitesi göstergelerinin ve tasarım ölçütlerinin sağlanamaması Konut alanlarında dezavantajlı grupların (yaşlılar, özürlüler ve çocuklar) kamusal hayata katılımı önünde önemli engellerin olması Konforlu ve güvenli yaya mekânlarının olmaması Mahallenin içinden geçen kent / semt ölçeğine hizmet eden ulaşım arterlerinin mahalle güvenliği ve bütünlüğünün zedelenmesi Sosyal çevre ile yapılaşmış çevre arasındaki ilişkilerin kurgulanmadığı, boşluksuz bir yapılaşma kurgusu ile sağlıksız yaşam koşulları sergileyen bir niteliğe bürünmesi 6

7 Yaşadığımız kentlerde böylesi sağlıksız yaşam koşullarını sergileyen konut alanlarının dönüşümü konusu ile karşı karşıya kaldığımız süreçte; Konunun bütüncül olarak ele alınmadığı, parsel ve ada ölçeğinde yapılaşma koşullarının neredeyse boşluksuz oluşturulmaya çalışıldığı günümüzde, mahalle biriminin bir tasarım elemanı olarak ele alınması son derece önem taşımaktadır. FİKİRTEPE onanlı 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez İle E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı nda kentsel çevre ve yaşam kalitesi düşük olan Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim Mahallelerinin bir bölümü fiziksel, sosyal çevreyi iyileştirerek yaşam koşullarını sağlıklılaştırmak amacıyla Özel Proje Alanı lejantına alınmıştır onanlı Kadıköy Merkez İle E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile de Özel Proje Alanı lejantına Kentsel Dönüşüm Alanı ifadesi eklenmiştir tarihinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması İBB Meclisince onanmıştır. Planlama Alanı Nüfusu:48665 kişi Toplam hane: adet Ortalama aile büyüklüğü:3.25 kişi Dolu hane:14502 adet Kişi Basına Konut Büyüklüğü: m² Ortalama Kaks:1.86 Ortalama Taks: 0.67 Ortalama Net Yoğunluk: 445 kişi/ha 7

8 JEOLOJİK YAPI DEĞERLERİ Oran (%) Yerleşime Önlemli Uygun Alanlar 1(Kf, Tf) 33 Yerleşime Önlemli Uygun Alanlar 2(Çf) 30 Yerleşime Önlemli Uygun Alanlar 2(QA) EĞİM ANALİZİ 2. JEOLOJİ ANALİZİ 4. NÜFUS YOĞUNLUĞU PAFTASI 5. TAKS PAFTASI ORTALAMA TAKS:0.65 8

9 Betonarme : 4101 adet, %65 6. KAKS PAFTASI ORTALAMA KAKS: BİNA CİNSİ PAFTASI TOPLAM BİNA SAYISI : 6341 adet İYİ DURUMDA : 208 adet, %3,5 ORTA DURUMDA : 3758 adet, %59 KÖTÜ DURUMDA : 2342 adet, %37 ORTALAMA KAT YÜKSEKLİĞİ : 3 1 KATLI : 2245 adet, %36 2 KATLI : 1387 adet, %22 3 KATLI : 1229 adet, %19 4 KATLI : 889 adet, %14 5 KATLI : 413 adet, %6 6 + KATLI: 145 adet, %3 2. BİNA DURUMU PAFTASI 3. BİNA KAT ADEDİ PAFTASI 9

10 Donatı Alanları Adet m² % Dini Tesis Alanı İlköğretim Tesisi Kentsel Hizmet Alanı Kreş Sağlık Tesisi Sosyokültürel Tesis Spor Alanı İdari Tesis TOPLAM ARAZİ KULLANIM PAFTASI 5. DONATI ALANLARI PAFTASI SORUNLAR 1.Plansız Gelişme 2.Kentsel Çevre Ve Yaşam Kalitesinin Düşük Olması 3.Kötü Durumda ve Kalitesiz Yapı Stoğu 4.Nüfus ve Yapılaşma Yoğunluğu 5. Donatı Alanları Yetersizliği 6. Kentsel Hizmetler ve Altyapı Sorunları POTANSİYALLER Şehir Merkezine Yakınlık, Rantın Yüksek Olması, Ulaşılabilirlik, Düşük Katlı Binalar 5. Fiziksel Yaşam Çevrelerinde Bozulmalar 10

11 Mevcut yapıyı koruyarak yapılaşma ve kullanımlarla ilgili sağlıklaştırma ve iyileştirme mevcut fiziki dokuya çok fazla müdahale edilmeden fiziksel dokunun iyileştirilmesi, münferit uygulamalara olanak verilerek hızlı bir yenilenmenin sağlanması, mevcut kentsel yapının devamı niteliğinde uygulamada kolaylık getirilmesi hedeflenmiştir. Donatıları, kentsel açık ve yeşil alanları yeterli bir yaşam alanı oluşturma daha yaşanabilir bir çevre daha yeşil bir şehir nitelikli ve yeterli kentsel servisler çevredeki kentsel yaşamla bütünleşik nüfus bağlantılı ve erişilebilir bir kent, Bölge 6 Bölge 5 Bölge 4 Bölge 7 Bölge 3 Bölge 1 Bölge 2 1.SENARYO 2.SENARYO Kentsel yaşam ve çevre standartları yüksek yaşanabilir bir çevre oluşturma ÖNCELİKLER Münferit uygulamaya olanak verilmesi Hızlı bir yenilenmenin sağlanması Uygulamada kolaylık Donatı oranlarının arttırılması Kentsel alanların etkin biçimde kullanımının sağlanması. Kentin arazi parçalarının, kentin sürekli yenilenen kimliği içinde yeni anlamlar kazanarak geliştirilmesini sağlamak. Günümüzde sürdürebilirlik hedefi ile bağlantılı olarak, bölgede fonksiyonunu devam ettiremeyecek, fiziksel ömrünü tamamlamış, ya da yaşam ve çevre kalitesi düşük alanların tekrar kullanımını sağlayan yenilemeye yönelik projelerin geliştirilmesi. Kentsel yaşam ve çevre standartlarının iyileştirilmesi Fiziksel dokunun iyileştirilmesi Nitelikli ve yeterli kentsel servisler 3.SENARYO 11

12 Bölgenin Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Çevreye Dönüşmesi Ön Planda Tutulmuştur, Öncelikle Donatı Alanlarının Yeterli Düzeyde Artışının SağlanmasıHedeflenmiştir. (%22) Plan Tasarımında Gerektiği Yerlerde Mevcut Durumdaki Kullanımların Değişmesi Önerilmiş Bunun Karşılığında Düzenli Ve Yaşanabilir Fiziksel-sosyal Yaşam Ortamları Oluşturma, Kentsel Açık Mekan Ağı Kurma Ve Yaya Kullanımına Olanak Sağlama Amaçlanmıştır. Planın Etaplar Halinde Uygulanmasıİle Uygulamada Kolaylık Hedeflenmiştir. 2.Alternatif ETAPLAR PLAN YAKLAŞIMI 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı Hedefleri; kentsel dokunun iyileştirilmesi, dönüşüm stratejilerinin belirlenmesi, Gereksinimler doğrultusunda çeşitli donatılarla zenginleştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 12

13 Büyüklüğü 4001 m 2 ve daha büyük parseller; KAKS: 2,07 / h: serbest İskan edilen 2 bodrum kat Emsal haricidir. % 50 ilave KAKS verilmesi ve uygulama yapılan alanın %10 u oranındaki park, yeşil alanın emsali parselinde kullanılmak üzere parselin uygun bir köşesinde kamuya terk edilecektir notunun ilave edilmesi 1/1000 ÖLÇEKLİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI 13

14 MAHALLE Yönetim Birimi, Sosyal ve fiziksel bir alt bölge, Ekosistem Bir bütünün parçası 14

15 Mahalle Birimi Nüfus ve Alan Büyüklüğü Yayanın yorulmadan yürüyebildiği mesafe ve yüzyüze ilişki kurulabilecek kişi sayısı; kişi Ha. 800 m. yürüme yarıçapı Mahalle; Doğal ve sosyal çevre etkileşiminin belirlediği, Yapılaşmış çevre kurgusu ile kolay algılanabilen Yüz yüze ilişkilerin kurulabildiği, Aidiyet ve sahiplenme duygularını ortaya çıkaran Bir sosyal büyüklüğü tarif eden, Eğitim, kültür, sağlık ve açık yeşil alan donatıları ve bu donatı alanlarına erişilebilirliğin sağlandığı, dolayısı ile planlamanın en temel birimi olarak kabul edilen sağlıklı ve kaliteli konut yaşam çevresidir. Mahalle Birimi Tasarımına İlişkin Çıkarımlar (2003 Atina Karta sı) 2./ Mahalle Biriminin Nüfus ve Alansal Boyutuna Uygun Parçalanması; 1./ Doğal çevre ile uyum; 15

16 3./ Sınırları ile Algılanabilir Bir Birim; 4./Kontrollü Giriş-Çıkış (Mahalle Girişi) ile Güvenli ve Konforlu Bir Yaşam Çevresi 5./Karma İşlevli, Çeşitliliğin Kurgulandığı Kaliteli Bir Çevre Sonuç olarak; Günümüz kentlerinde konut alanları, altyapısız ve donatısız, sağlıksız kentsel çevreler oluşturmaktadır. En temel problem; konut alanlarının bir mahalle birimi olarak çevresi ile birlikte, bütüncül olarak ele alınmamasından kaynaklanmaktadır. Parsel bazında uygulamalar ile yönlendirilen kentlerde; kentsel boşlukların yalnızca yol alanı olarak algılandığı, Maksimum yapılaşma katsayıları ve kar beklentileri doğrultusunda oluşturulan konut alanları ile yaşanabilirlik ölçütlerine uygun olmayan, sağlıksız ve en önemlisi doğal afetlerin yıkıcı etkilerine açık kentsel mekânlar üretilmektedir. Bu bağlamda kentsel dönüşüm olgusunun gündemde olduğu günümüzde; Parsel ve ada bazında, müteahhitlerin kâr oranlarına bağlı olarak, boşluksuz ve yoğun (KAKS: 4.00 gibi) kentsel mekân uygulamalarıyla, yaşam kalitesi standartlarının sağlanmadığı çok daha olumsuz koşulların sergileneceği ortadadır. Dolayısıyla dönüşüm bir fırsat olarak değerlendirilmeli ve sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulmasını hedefleyen bir yaklaşım benimsenmelidir. 16

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi

İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB, 2006 1 Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB, 2006 2 İÇİNDEKİLER KISALTMA

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME YAKLAŞIMININ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME YAKLAŞIMININ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME YAKLAŞIMININ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ Yüksek Lisans Tezi FATMA KARABAŞ İSTANBUL, 2010

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ ÖZET S.Bilge ERDEDE 1, Burç ERDEDE 2, Sebahattin BEKTAŞ 3 1 Tapu ve Kadastro X. Böl. Müd., 55100,Samsun, bilgeerdede@gmail.com 2 Sahra Sıhhiye Okulu

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÖZET A. Şisman 1, D. Kibaroğlu 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık Sürdürülebilir ve Turizm Eksenli Bir Kentsel Dönüşüm Hedefine Doğru: Eminönü Tarihi Kent Merkezi Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık 12 milyon nüfusu ile stratejik ve jeopolitik önemi son derece

Detaylı

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi Toplu Konut İdaresinin Konut Politikasının Değişimi: 1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi YrdDoç. Dr. İsmail TANER. Abant İzzet

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün KENTSEL KORUMADA FARKLI UYGULAMA VE YAKLAŞIMLAR Dosya Editörü: Pınar Aykaç, ODTÜ, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Yüksek Lisans Programı/Arş. Gör. Anayasa nın 63. maddesinde, Devlet, tarih, kültür ve tabiat

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI TOKİ' NİN TASARIM İLKELERİNİN, TOKİ KONUT UYGULAMALARI ÜZERİNDEN İRDELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ 346 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ Mevcut Durum Değerlendirmesi Haziran 2014 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Çiğdem Çörek Öztaş, Şehir Plancısı Merve Akı, Şehir Plancısı Katkıda

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır ARAŞTIRMA RAPORU TÜRKİYE HAZİRAN 214 ÖZET GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz on yıl içinde, hükümet İstanbul ve Türkiye genelinde birçok şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için yasal bir çerçeve

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1

TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1 Araştırma Makaleleri TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1 Arş. Gör. Dr., Ç.O.M.Ü. Biga İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü karamsff@yahoo.com

Detaylı