6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör"

Transkript

1 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

2 6331 Sayılı Kanun Kapsamı 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı; Bu kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün iģlere ve iģyerlerine, bu iģyerlerinin iģverenleri ile iģveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalıģanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Kapsam dıģı kalan yerler; Ancak aģağıda belirtilen faaliyetler ve kiģiler hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iģyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı nın faaliyetleri b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri c) Ev hizmetleri

3 d) ÇalıĢan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar e) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileģtirme kapsamında yapılan iģ yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve güvenliği kanunu ile 50 kiģinin altında iģçi çalıģtıran iģverenler de iģ güvenliği uzmanı iģyeri hekimi diğer sağlık personeli görevlendirecekler. Tam süreli isg uzmanı ve iģ yeri hekimi görevlendirilen iģ yerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilme zorunluluğu yoktur.

4 6331 Sayılı Yürürlük Tarihi 3 Kademeli; Yasanın yürürlük tarihi kademeli olarak belirlendi. 1) Az tehlikeli sınıfında yer alan ve çalıģan sayısı 50 den az olan iģyerleri için iģ güvenliği uygulamaları sorumluluk baģlangıç tarihi: ) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıp çalıģan sayısı 50 den az olan iģyerleri için iģ güvenliği uygulamaları sorumluluk sorumluluk baģlangıç tarihi: ) Diğer iģyerleri (ÇalıĢan sayısı 50 den fazla olan tüm iģletmeler için) tarihlerinden itibaren kanunun tüm iģ sağlığı güvenliği yükümlülüklerinden sorumlu olacaktır.

5 ĠĢ Sağlığı Güvenliği Hizmeti akkında; ĠĢverenin belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip personeli olması halinde; hizmeti kendisi yerine getirilmesini üstlenebilecek veya iģyeri dıģında OSGB den hizmet satın alacaktır. ĠĢyeri dıģındaki kurum ve kuruluģlardan hizmet alınması iģverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak. Hizmetin devlet tarafından karģılanması; 1 ila 9 arasında çalıģanı olan iģverenlerden; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarında sayılanların iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili masrafları kurum tarafından karģılanacak.kurum bu giderleri iģverenlerin ödediği kısa vadeli sigorta primlerinden kaynak aktararak finanse edecek. (Bu destekle ilgili yönetmelik çıkarılacak) Az tehlikeli yerler için ÇalıĢma bakanlığı isterse bunu da ödeyebilecek.

6 ĠĢ güvenliği uzmanları iģyerlerinin tehlike durumuna göre derecelendiriliyor. Çok tehlikeli sınıf: Tehlikeli sınıf: Az tehlikeli sınıf: A sınıfı uzman B sınıfı uzman C sınıfı uzman Ancak kanunun geçici 4.maddesi ile 4 yıl daha A sınıfı yerine B sınıfı belgeli, 3 yıl daha B sınıfı yerine C sınıfı belgeli uzman ile çalıģılabilecek. ĠĢyeri hekimleri için tehlike sınıf farkı ve sertifika sınıf farkı yoktur.

7 ĠĢin durdurulması; Maden, metal ve yapı iģleri ile tehlikeli kimyasallarla çalıģılan iģlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği iģ yerlerinde risk değerlemesi yapılmamıģ olması durumunda iģ durdurulacak. ( ) Önemli detaylar; ĠĢletmelerin isg uzman ve hekimin haricinde isg uygulamaları zorunluluğu hali hazırda bulunmaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında sayılan iģyerlerinde iģçiler sağlık kontrolünden geçirilmeden iģe alınamayacak. ĠĢçiler ilk iģe giriģlerinde, iģ değiģikliklerinde ve rapor alıp iģe geri döndükten sonra sağlık kontrolünden geçirilecek.( )

8 ÇalıĢanlara iģ sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilecek. ÇalıĢan temsilcileri özel eğitilecek Yaptığı iģle ilgili eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıģtırılamayacak (mesleki eğitim) Eğitimlerde geçen süreler çalıģma süresinden sayılacak Eğitim masrafları iģçilere yansıtılamayacak ( ) Bakanlık bu kanuna göre hazırlanacak belge ve bilgileri elektronik ortamda isteyebilecek. (E -KATĠP PROGRAMI) (Çıkacak yönetmelikte açıklanacak)

9 ĠĢyerlerinde çalıģan temsilcilerinin seçilmesi; ĠĢ yerlerinde çalıģanlar arasından temsilciler seçilecek. - 2 ile 50 arası çalıģan 1, - 51 ile 100 arası çalıģan 2, ile 500 arası çalıģan 3, ile 1000 arası çalıģan 4, ile 2000 arası çalıģan 5, ve üzeri çalıģanı bulunan iģ yerlerinde 6 çalıģan temsilcisi görevlendirilecek. ( ) Birden fazla temsilcisi bulunan iģyerlerinde baģ temsilci temsilciler arasında yapılacak seçim ile belirlenir. ÇalıĢan temsilcileri görevlerinden dolayı kısıtlanamayacak. ÇalıĢan temsilcisi mümkünse seçim yoluyla seçilecek.

10 Önemli uyarı ĠĢverenler; ĠĢverenler tarihinden itibaren iģyeri sağlık ve güvenliği ile ilgili konular da çok titiz davranmaları gerekiyor. Aksi halde büyük cezai yaptırımlar ile karģı karģıya kalacaklar. Bu konularda atılan her adımın belgelendirilmesi çok önemli olacak. iģletme belgesi iptali gerçekleģeceğinden dolayı gizli denetimler beklenecek.

11 ĠĢyerlerinde Zorunlu ĠĢ Güvenliği Uygulamaları; Gerekli kayıt,belge,form,dokümantasyonun tutulması ÇalıĢanların oryantasyon,iģ güvenliği mesleki eğitimleri ĠĢverenin sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda risk değerlemeleri yapması gerekiyor. ÇalıĢanlara verilen iģin çalıģana uygunluğu (gebe, özürlü, sağlık problemi olanlar, emzirme dönemindekiler vs.) konusu önem kazanıyor. Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında yine iģverene büyük sorumluluklar yükleniyor. Detaylı sağlık tetkik ve raporlarının ele alınması Ġlave olarak sağlık personeli çalıģtırması gerekiyor. ÇalıĢanın çalıģmaktan kaçınma hakkı geliyor.

12 ĠĢyerlerinde Zorunlu ĠĢ Güvenliği Uygulamaları; ÇalıĢanlar iģyeri sağlık ve güvenliği ile ilgili risk konularında iģveren tarafından bilgilendirilecek. ÇalıĢanlardan bu konularda görüģ ve öneri alınacak ve bu toplantılara katılmaları sağlanacak. ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi Ağır idari para cezaları getiriliyor. Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politikası Kaliteli kiģisel koruyucu ekipman kullanımı ĠĢyerinde gerekli iç ortam, makine ekipmanın kontrol ve ölçümleri yapılacak Toplu koruma tedbirlerine öncelik verme Ģartı getirilmektedir(toz,gürültü vs)

13 Kanun Kapsamında Belirtilen Ġdari Para Cezaları ; Bu kanun hükümlerine uymayan iģverenleri uymadıkları durumun neticesine göre TL ile TL arasında ağır para cezaları bekliyor. ĠĢveren iģçinin iģle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede güvenlik için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değiģen Ģartlara uygun hale getirilmesi konusunda sorumludur. (2.000 TL) ĠĢyerinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukları düzeltir. (2.000 TL) ĠĢ yeri güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimi çalıģtırmak veya dıģarıdan hizmet almak zorundadır. (5.000 TL çalıģtırmadığı her ay için)

14 Sağlık personeli çalıģtırmak veya dıģarıdan hizmet almak zorundadır. (2.500 TL çalıģtırmadığı her ay için) Yukarıda görevlendirdiği kiģilere görevlerini yapmaları için gerekli araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarını karģılar (1.500 TL.) ĠĢ yerinde sağlık ve güvenlik hizmetleri yürütenler arasında koordinasyon sağlar. (1.500 TL) ÇalıĢanların sağlığı ve güvenliğini etkilediği bilinen konularda; görevlendirdiği kiģi veya hizmet aldığı kurumlar ile dıģarıdan kendi iģi için çalıģmaya gelen iģçileri ve iģverenlerini bilgilendirir. (1.500 TL) ĠĢ yeri hekimi ve güvenliği uzmanının tam süreli çalıģmasını gerektirdiği durumlarda, iģveren iģyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda haftalık çalıģma saatlerine uyulur. (1.500 TL)

15 ÇalıĢan temsilcileri seçer. ÇalıĢan temsilcileri görevlerinden dolayı kısıtlanamaz. (1.000 TL) ÇalıĢan temsilcileri riskin azaltılması için öneride bulunma ve gerekli tedbirlerin alınmasını iģverenden isteme hakkına sahiptir. (1.500 TL) ĠĢveren iģ sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır. ĠĢçilerin iģ ekipmanı seçimi, iģyerinin tertip ve düzeni, genç yaģlı, engelli ve kadın çalıģanların iģe göre gruplama yapmak zorundadır. (3.000 TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için TL) Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım birimleri oluģturur. ĠĢyeri dıģındaki acil durum birimleri ile irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. (1.000 TL)

16 Bütün iģ kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutar. Gerekli incelemeleri yapar ve rapor düzenler. ĠĢyerinde yaralanma ve ölüme neden olmadığı halde ekipmanlar da zarar oluģması halinde inceleme yapar ve rapor düzenler. (1.500 TL.) Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım birimleri oluģturur. ĠĢyeri dıģındaki acil durum birimleri ile irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. (1.000 TL) ĠĢveren iģ kazalarını kazadan sonraki 3 iģ günü içinde Sosyal güvenlik kurumuna bildirir. (2.000 TL) Diğer kanunlardaki yükümlülükler saklıdır. ĠĢveren çalıģanların sağlık durumlarını kontrol altında tutar. ĠĢe giriģlerde, iģ değiģikliğinde, ĠĢ kazası meslek hastalığı ve ya sağlık sebebiyle iģten uzak kalıp tekrar çalıģmaya baģladığında ise talep etmeleri halinde, iģe devam sürecinde bakanlığın belirlediği periyotlarda sağlık muayenelerinin yapılması zorunludur. (1.000 TL)

17 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iģlerde çalıģtırılacak iģçiler sağlık raporu olmadan iģe alınamaz. (1.000 TL her iģçi için) ĠĢveren çalıģanları; iģyerinde karģılaģabilecekleri riskler, koruyucu ve önleyici tedbirler, ilk yardım, afet, yangınla mücadele ve tahliye konularında bilgilendirmek zorundadır. (1.000 TL her iģçi için) ĠĢveren iģçilerin iģ sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlar. Bu eğitim özellikle iģe baģlamadan önce verilir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli iģlerde mesleki eğitim aldığını belgelemeyenler çalıģtırılamaz. Geçici iģ iliģkisi kurulan durumlarda da çalıģacak olanlara eğitim verilir. Bu giderler iģçilere yansıtılamaz. (1.000 TL her iģçi için)

18 ĠĢveren iģ sağlığı ve güvenliği konularında iģçilerin görüģlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konusunda sorumludur. (1.000 TL) Elli ve daha fazla çalıģanın bulunduğu altı aydan fazla süreli iģlerde iģveren iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıģmalarda bulunmak üzere kurul oluģturur. Mevzuata uygun kurul kararlarını uygular. (2.000 TL) Birden fazla iģ yerinin bulunduğu iģ merkezleri, iģ hanları, sanayi bölgeleri gibi yerlerde, iģ sağlığı ve güvenliği konusunda o yerin yönetimi sorumludur. Diğer iģ yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için iģverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan iģverenleri bakanlığa bildirir. (5.000 TL)

19 TeftiĢ yapmak üzere bakanlık tarafından gönderilen müfettiģleri engelleyen iģverene ceza kesilir. (5.000 TL) Denetimlerde tehlike görülüp faaliyeti durdurulan iģyerinin iģveren tarafından izinsiz devamı halinde ceza kesilir. ( TL) ĠĢveren iģin durdurulması sebebiyle iģsiz kalan çalıģanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düģüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre baģka iģ vermekle yükümlüdür. (1.000 TL her iģçi için) ĠĢletmeye baģlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluģabilecek iģyerleri için, iģyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu iģveren tarafından hazırlanır. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan iģverene ceza kesilir. ( TL)

20 Güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan iģyerini faaliyete geçiren, iģletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen iģyerini açan veya durdurulan iģyerinde faaliyete devam eden iģverene ( TL) Bu kanun ile ilgili çıkarılacak yönetmelik konuları kanunda belirtilmiģ olup yönetmelik beklenecektir. Bu yönetmeliklere uymayan iģverene her ay için TL Ceza uygulanacaktır. Bu kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. Ġdari para cezaları tüzel kiģiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluģları adına da düzenlenebilir. ÇalıĢanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

21 ÇALIġANINI KORU KĠ ĠġĠNĠ KORUYASIN. Ġġ GÜVENLĠĞĠNE YAPILAN 1 LĠRALIK YATIRIM SĠZLERE 2 LĠRA OLARAK GERĠ DÖNÜYOR. ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE DAHA ĠNSALCILDIR. KAZA GELĠYORUM DER. Ġġ GÜVENLĠĞĠ ÖNLEMĠNĠ AL, SEVENLERĠNLE BERABER KAL. ASLAN YATTIĞI YERDEN, GÜVENLĠK; ALDIĞIN TEDBĠRDEN BELLĠ OLUR. HĠÇBĠR Ġġ GÜVENSĠZ YAPILACAK KADAR ACĠL VE ÖNEMLĠ DEĞĠLDĠR. SAĞLIKLI VE GÜVENLĠ BĠR YAġAM DĠLEĞĠYLE.

22 TEġEKKÜR EDERĠM.. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN

Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN 30 Haziran 2012 CUMARTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Madde 1 Ocak 2013

Detaylı

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI SMMM Ahmet BARLAK www.ahmetbarlak.com ahmetbarlak3@hotmail.com 6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI İdari para cezaları ve uygulanması MADDE 26 (1) Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesinin

Detaylı

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ Dr. Erdem CAM ÇSG Eğitim Uzmanı 27 Mart 2014 27 Mart 2014 Tekirdağ İÇERİKİ İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA İş Sağlığı ve Güvenliğinde nız olalım 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER Dr.Erkan ATMACA İşyeri Hekimi DAYANAK OSGB Medikal Koordinatör NELER GETİRİYOR

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU R. Gazete No: 28339 R.G. arihi: 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU http://www.tulipconsultants.com Sunumu Hazırlayan: İlker Erdoğan U http:// Kanun No. 6331 Kabul arihi: 20/6/2012 İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06.

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06. S İ R K Ü L E R R A P O R Sirküler Tarihi : 14.02.2013 Sirküler No : 2013-05 Konu : İş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu İle Yürürlüğe Giren Hükümler Ve Yaptirimlari Hakkında Sirküler Bilindiği üzere 30.06.2012

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI Kadri KABAK Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Sunum İçeriği Mevcut mevzuat yapısı İstatistiki veriler Kanun neler getiriyor Plânlanan öncelikler

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

DUYURU. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler

DUYURU. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler DUYURU 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler Tarih: 8.1.2013 Sayın Müşterimiz, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!..

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!.. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!.. BURSA BİLANÇO - EYLÜL / EKİM 2012 SAYI 1422 Smmm. Ali SERBEST serbestali@hotmail.com I-GİRİŞ İşyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması

Detaylı

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Giriş Çalışma hayatı; istihdamdan, çalışma şartlarına; sosyal güvenlikten, mesleki eğitime; iş sağlığı ve güvenliğinden, yurtdışında çalışan vatandaşların

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 1. KANUN KAPSAMINA GİRENLER (İŞVEREN, ÇALIŞAN) (İSGK md.2) Kanun kapsamına, kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri girmektedir.

Detaylı

Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması

Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması 6631 İSG KANUNU Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması Mesleki risklerin önlenmesi, Eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, Organizasyonun yapılması, Gerekli araç ve gereçlerin

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMİNER 4

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMİNER 4 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMİNER 4 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU NA İŞ SAĞLIĞI AÇISINDAN AKADEMİK BAKIŞ VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÜCRETLERİ

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

Karşılaştırmalı, Açıklamalı ve Gerekçeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kanun Numarası:6331 Kabul Tarihi: 20/06/2012

Karşılaştırmalı, Açıklamalı ve Gerekçeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kanun Numarası:6331 Kabul Tarihi: 20/06/2012 Karşılaştırmalı, Açıklamalı ve Gerekçeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kanun Numarası:6331 Kabul Tarihi: 20/06/2012 TEMEL OLARAK KANUNUN KAPSAMI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı