AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný saðlanmasý amacýyla Ýþ piyasasýna ve dolayýsýyla ekonomiye oldukça olumlu konuyla ilgili AB uygulamalarýnýn hazýrlanan tüzüklere etkiler yaratmasý beklenen Rekabet Yasasý 16 Mart a k t a r ý l m a s ý i ç i n y a p ý l a n ç a l ý þ m a l a r d a 2009 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafýndan sürdürülmektedir. Rekabet Yasasý'nýn etkin olarak onaylandý. AB Müktesebatýyla uyumlu hazýrlanan uygulanmasýnda önemli rol oynayacak olan devlet Rekabet Yasasý, mal ve hizmet piyasalarýndaki rekabeti yardýmlarý tüzüklerinin hazýrlanýp yürürlüðe girmesi engelleyen anlaþma, karar ve uygulamalar, uyumlu için ilerleyen aylarda da Rekabet Politikasý eylemler ve birleþme ile devralmalar, büyük ölçekli çalýþmalarýna aralýksýz devam edecek. þirketlerin ürün ve hizmet piyasalarýndaki alým gücü, yýkýcý fiyatlandýrma veya teþebbüslerin hakim durumlarýnýn önlenmesi; ve rekabeti korumak ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YASASI UYGULANMAYA BAÞLANDI amacýyla rekabeti önleyen teþebbüslerin denetlenmesi, rekabeti bozucu eylemler karþýsýnda gerekli Ý þ S a ð l ý ð ý v e yaptýrýmlarýn uygulanmasý ve devlet yardýmlarý ile ilgili Güvenliði Yasasý þeffaf kurallarý içermektedir. Mart 2009 itibari ile uygulamaya girdi. Yasa'nýn Meclisten geçmesini müteakip AB Yasa konuyla ilgili Müktesebatýna Uyum Programýnýn (MUP) 8. Faslý olan AB direktifleri temel Rekabet Politikasý kapsamýnda Mart tarihlerinde alýnarak, iþyerlerinde Ekonomi ve Turizm Bakanlýðý'nda uzman ziyareti çalýþanlarýn saðlýk, gerçekleþtirildi. Toplantýlara AB uzmanlarý, güvenlik ve refahýnýn saðlanmasý ve çalýþma Baþbakanlýk Avrupa Birliði ve Koordinasyon Merkezi, koþullarýnýn iyileþtirilmesi için alýnacak önlemlerin Ekonomi Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðýndan belirlenmesini amaçlýyor. Bunun yanýnda Sosyal görevlileri, Ticaret ve Sanayi Odasý temsilcileri katýldý. Politikalar ve Ýstihdam Faslýnýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýndaki çalýþmalar devam ediyor. Bu doðrultuda, 23- Mart ayýnda gerçekleþtirilen toplantýlarda devlet 27 Þubat tarihleri arasýnda Lefkoþa'da seminer, atolye yardýmlarýnýn AB direktifleriyle yeniden çalýþmasý, toplantý ve etkinlikler düzenlenmiþtir. yapýlandýrýlmasýný saðlayacak Devlet Yardýmlarý Baþbakanlýk Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi, tüzükleri görüþüldü. Halihazýrda, AB uzmanlarý ile Avrupa Birliði Destek Ofisi ve Çalýþma ve Sosyal Bakanlýklardan yetkililer, Devlet Yardýmlarý Güvenlik Bakanlýðý'nýn ortak organizasyonuyla Posta kapsamýna girebilecek sektör ve konularýn belirlenmesi Dairesi Müdürlüðü Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirmektedirler. Bunun Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði semineri vasýtasý ile kamunun yanýnda, Rekabet Yasasý'nýn onaylanmasý ile birlikte, çeþitli kurumlarýndan katýlan kamu görevlileri ve sivil MUP'ta öngörülen takvim doðrultusunda Bakanlar toplum örgütleri AB Müktesebatýnda yer verilen Ýþ Kuruluna sevk edilmesi hedeflenen tüzüklerin Saðlýðý ve Güvenliði hususlarýnda bilgilendirilmiþtir. hazýrlanmasýna devam edilmektedir. Buna göre Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Ýnsani ve ekonomik nedenlerden dolayý önemi artarak devam eden Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði uygulamalarý müktesebatýn Sosyal Politika ve Ýstihdam faslýnýn önemli bir bölümünü kapsýyor. Bu alandaki mevzuat uyumlaþtýrma çalýþmalarýna hýzla devam eden Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý yasanýn etkin uygulanabilmesi açýsýndan önem taþýyan iþ ekipmanlarý, iþ yerlerindeki koþullar, güvenlik ve saðlýk iþaretleri, çalýþanlarýn maruz kaldýklarý gürültü riski, yüklerin elle taþýnmasýnda asgari saðlýk ve güvenliðin saðlanmasý, kiþisel koruyucu donanýmýn iþ yerlerinde kullanýmýný düzenleyen tüzükler de hazýrlanýp son Sosyal Politika ve Ýstihdam ile ilgili uzman ziyareti esnasýnda AB uzmanlarýnca müktesebatla uyumu kontrol edilmesinin ardýndan Bakanlar Kuruluna sevk edilmiþtir. Gelecek ay ise AB uyum çalýþmalarý kapsamýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda AB uygulamalarýnýn KKTC'de uygulanmasýndan sorumlu olacak olan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý personeline yurt dýþýnda eðitim verilmesi hedeflenmektedir. KAMU ÝHALELERÝ UZMAN ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Kamu Ýhaleleri uzman ziyareti Þubat tarihlerinde AB Kamu Ýhale uzmanlarý, Merkezi Ýhale Komisyonu ve Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin katýlýmý ile Maliye Bakanlýðý Merkezi Ýhale Komisyonu Müdürlüðü'nde gerçekleþti. Misyon çerçevesinde AB Müktesebatýnýn kiþilerin, mallarýn, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaþýmýnýn eþit muamele ve milliyet kaynaklý ayrýcalýðýn önlenmesi ilkelerini uygulanmasýnýn saðlanmasýna imkân veren AB kamu ihale uygulamalarýnýn KKTC Devlet Ýhale Tüzüðü ne aktarýlmasý için çalýþmalar baþlatýldý. 5 gün devam eden Devlet Ýhale Tüzüðü çalýþmalarýnýn yaný sýra kamu ihale alanýna düzenlemeler getiren AB direktiflerinin öngördüðü uygulamalarýn etkin bir biçimde uygulanmasýnýn önünü açacak gerekli bir merkezi kurumsal yapýnýn oluþturulmasý amacýyla bir de yasa çalýþmasý baþlatýldý. Bir süredir devam eden Merkezi Ýhale Komisyonunun kurumsallaþtýrýlmasý ve mevcut Devlet Ýhale Tüzüðü nün AB mevzuatýyla uyumlu hale getirilmesi çalýþmalarý çerçevesinde gelecek aylarda kurum personelinden oluþan bir heyetin AB'deki ihale kurumlarýnýn çalýþmalarýný yerinde inceleyip, Avrupalý meslektaþlarý ile bir dizi temaslarda bulunmak amacýyla yurt dýþýna gitmesi ön görülmektedir. TÜKETÝCÝ VE SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE Ý L G Ý L Ý U Z M A N Z Ý Y A R E T Ý GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 7 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanan Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum P r o g r a m ý ( M U P ) kapsamýndaki Tüketicinin ve Saðlýðýn Korunmasý F a s ý l ý ç e r ç e v e s i n d e Tüketicinin Korunmasý konusuna iliþkin M a r t t a r i h l e r i arasýndan ilk çalýþma gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmanýn ilk aþamasý olarak yasa hazýrlama teknikleriyle ilgili 3 günlük bir çalýþtay gerçekleþtirilmiþtir ve Avrupa Birliði direktiflerinin uyumlaþtýrýlmasýna yönelik teknik yardým alýnmýþtýr. Bu çalýþma kapsamýnda birtakým örnekler ele alýnarak, ilgili direktiflerin iç hukuka aktarýlmasýna iliþkin uzmanlar tarafýndan teknik bilgiler katýlýmcýlara aktarýlmýþtýr. Ýkinci aþama olarak Tüketicinin Korunmasý'na iliþkin Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý'nda belirtilmiþ olan ve 2009 yýlý içerisinde hazýrlanmasý öngörülen iki tane tüzükle ilgili çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bu çalýþma çerçevesinde söz konusu tüzükler hazýrlanýrken uyumlaþtýrýlacak olan Avrupa Birliði mevzuatýna iliþkin detaylý bilgiler verilmiþtir. Ayrýca, ilgili bakanlýk müsteþarý tarafýndan görevlendirilen personel tarafýndan, 2009 yýlýnda uyumlaþtýrýlacak mevzuatla ilgili hazýrlanmýþ olan kavram belgelerine son þekli verilmiþtir.bir sonraki çalýþmanýn ise Nisan ve Mayýs aylarý içerisinde yapýlmasý öngörülmüþtür. Öte yandan, ayný faslýnýn Kan Bankasý ve Kan ve Kan Ürünleri baþlýðý ile ilgili çalýþma ziyareti Mart 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþmiþtir. Ziyarete TAIEX uzmanlarý, Ms. Leslie Sobaga ve Dr. Rene Tardivel katýlmýþlardýr. Misyonun amacý, Kan Bankasýnýn bina, donaným, personel ve uygulanan prosedurler vb gibi olmak üzere her yönden deðerlendirilmesi ayrýca kullanýlan Standart Operating Procedures (SOP) lerin yazýlý olarak yer alacagý 'Kan Bankasý Kýlavuzu'nun hazýrlanmasýdýr. Bu kýlavuz doküman hazýrlanýrken ilgili AB direktiflerine uyumlu olarak hazýrlanacaðý için yapýlan iþlem paralelinde gelecek yýl kaleme alýnmasý öngörülen Kan ve Kan Ürünleri Yasasý na da hazýrlýk yapýlmýþ olacaktýr. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Uzmanlar mevcut kan bankamýzý yerinde ziyaret edip Mali Kontrol ile ilgili AB müktesabatýný tanýtýcý ilk ilgili çalýþma grubu üyeleri olan Kan Bankasý çalýþmalara 9 Þubat 2009 tarihinde AB Program Destek çalýþanlarýndan yerinde bilgiler almýþlardýr. Ziyaret bir Ofisi binasýnda düzenlenen toplantý ile baþlanmýþtýr. deðerlendirme amacý taþýmasýna raðmen uzmanlar Toplantýda, Avrupa Komisyonu Bütçe Genel konu ile ilgili olarak Fransa'dan örnekler sunarak Müdürlüðü B.4 Birim Sorumlusu Robert Gielisse ve gelecek çalýþma ziyaretlerinde netleþtirilecek ve Kamu Ýç Mali Kontrol Grup Sorumlusu Robert De çoðaltýlacak olan SOP'lere bir örnek olmasý için Kan Koning Kamu Ýç Mali Kontrol ile ilgili sunumlar toplama SOP'u hazýrlamýþlardýr gerçekleþtirmiþtir. AB müktesebatýný tanýtan sunuma;. Meclis, Maliye Bakanlýðý, Baþbakanlýk, Lefkoþa Çalýþma grubundaki arkadaþlarýn Kan Bankasýnda Belediyesi, Sayýþtay Baþkanlýðý ve ABKM'den olmak yürütülmekte olan tüm faaliyetlere iliþkin SOP'larý üzere toplam 50 kiþi katýlmýþtýr. hazýrlamak üzere baþlangýç yapmalarý istenmiþtir. Uzmanlarýn hazýrlayacaðý rapor doðrultusunda ve Kamu Ýç Mali Kontrol ve Dýþ Denetim ile ilgili AB çalýþma programý uyarýnca çalýþma ziyaretleri devam müktesebatýný tanýtýcý sunumlarýn 9 Þubat 2009 edecektir. tarihinde AB Destek Ofisinde yapýlmasýnýn ardýndan, Mali Kontrol baþlýðýnýn bir diðer ayaðýný oluþturan ÞÝRKETLER HUKUKU ÝLE ÝLGÝLÝ UZMAN ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Avrupa Birliði Çýkarlarýnýn Korunmasý na iliþkin AB müktesabatýnýnýn tanýtýlacaðý sunumlar için 17 Þubat 2009 tarihinde Brüksel'e bir ziyaret gerçekleþtirilmiþtir. 7 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan Önceden hazýrlanan bir program dâhilinde Avrupa onaylanan Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Birliðinin Yolsuzlukla Mücadele Birimi OLAF Programý (MUP) kapsamýndaki Fasýl 6: Þirketler yetkilileri Sayýstay, Savcýlýk, Maliye Bakanlýðý, Polis Hukuku faslýna iliþkin Mart 2009 tarihlerinde ilk Genel Müdürlüðü ve AB Koordinasyon Merkezi'nin çalýþma gerçekleþtirilmiþtir. temsilcilerinden oluþan 15 kiþilik bir gruba aday ülkelerin uymakla yükümlü olduklarý AB müktesebatý 2008 yýlý içersisinde gerçekleþtirilen çalýþmalar ve uyum için gerekli olan idari yapýlanmalarý çerçevesinde, Þubat ayýnda uzman tarafýndan Fasýl 113 tanýtmýþlardýr. Þirketler Yasasý ve Fasýl 116 Kolektif ve Komandit Þirketler ve Ticari Unvanlar Yasasý temel alýnarak AB Mali Çýkarlarýnýn korunmasý ile ilgili sunumlarda hazýrlanmýþ olan Farklýlýk Analizi Raporunun sunumu ele alýnan konular sýrasýyla þöyledir: gerçekleþtirilmiþtir. Bu sunum esnasýnda ulusal O L A F v e Yo l s u z l u k l a M ü c a d e l e mevzuat ve Avrupa Birliði Þirketler Hukuku mevzuatý Koordinasyon Servisi (AFCOS), arasýnda belirlenmiþ olan temel farklýlýklara AB Mali Çýkarlarýnýn korunmasý ile ilgili deðinilerek, yapýlmasý gereken düzenlemelerle ilgili Sözleþme (PIF) ve Protokoller, bilgi verilmiþtir. Ayrýca çalýþma esnasýnda Avrupa Euro'nun sahteciliðe karþý korunmasý ve Birliði Müktesebatýna Uyum Programý'nda, 2009 yýlý içerisinde gerçekleþtirilmesi öngörülen yasa tasarýlarýna iliþkin teknik yardým alýnmýþ ve ilgili Bakanlýk müsteþarý tarafýndan görevlendirilmiþ personelin hazýrlamýþ olduðu birtakým çalýþmalara ise son þekli verilmiþtir. Bir sonraki çalýþmalarýn Mayýs ayý içerisinde gerçekleþtirilmesi öngörülmüþtür. MALÝ KONTROL ÝLE ÝLGÝLÝ UZMAN ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ S (K-II) sayýlý karar uyarýnca 12 baþlýkta yürütülen uyum çalýþmalarýnýn tamamlanýp Müktesebata Uyum Programý'nýn onaylanmasýnýn ardýndan, bir diðer baþlýk olan Mali Kontrol Faslý Ocak 2009 ayýnda açýlmýþtýr. Topluluk müktesebatýnýn 32 sayýlý Mali Kontrol faslý üç unsurdan oluþmaktadýr. Kamu Ýç Mali Kontrol, Dýþ Denetim, Avrupa Birliði çýkarlarýnýn (fonlarýnýn) korunmasý/dolandýrýcýlýkla mücadele. OLAF soruþturmalarý ABGS'YE MALÝ KONTROL ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMA ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Mali Kontrol Faslý ile ilgili müktesabatý tanýtýcý sunumlarýn Þubat ayýnda Lefkoþa ve Brüksel de yapýlmasýnýn ardýndan Maliye Bakanlýðý, Polis Genel Müdürlüðü, Baþsavcýlýk, Sayýþtay Baþkanlýðý ve ABKM temsilcilerinden oluþan çalýþma grubu 10 Þubat tarihinde Ankara daki Avrupa Birliði Genel S e k r e t e l i ð i ' n e (ABGS) bir ziyaret g e r ç e k l e þ t i r d i. ABGS'yi temsilen Mali Kontrol faslýnýn m ü z a k e r l e r i n d e bizzat yer almýþ u z m a n l a r, M a l i K ontrol faslýnýn Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 koordinatörlüðünü üstlenen Maliye Bakanlýðý Avrupa Biyologlar Birliðinin etkinliði KKTC'de uzmanlarý ve Sayýþtay ve Polis Genel Müdürlüðü'nden yapma kararýnýn son derece önemli olduðuna iþaret gelen uzmanlar Mali Kontrol faslýyla ilgili yürüttükleri ederek, derneði kutlayan Talat, þöyle konuþtu: ''Bunun uyum çalýþmalarýný anlatarak deneyimlerini önemi þu noktada düðümlenmektedir; Kýbrýslý Türkler paylaþtýrlar. Ziyaretin hemen sonrasýnda uyum dünyadan tecrit edilmekte ya da tecrit edilmeye stratejilerini hazýrlayarak Mali Kontrol Çalýþma Grubu, çalýþýlmaktadýr. Böylesi bir etkinlik bu tecridi ABGS'nin de deðerlendirmelerini alarak stratejiye son rahatlatmakta, azaltmakta, etkisini düþürmekte ve þeklini verecektir. Kýbrýslý Türklere umut vermektedir, heyecan Bu çalýþmalarýn yanýsýra Sermayenin Serbest Dolaþýmý vermektedir, geleceðe daha güvenle bakmalarýna ile ilgili hazýrlanan çalýþma planý çerçevesinde yardýmcý olmaktadýr.' Mart tarihlerinde ülkemize gelen uzman Dreymann Jurgen, taslak Yabancý Sermaye Yasasý'ný AB müktesebatýyla uyumuna yönelik bir boþluk analizi AB DIÞÝÞLERÝ BAKANLARI TOPLANTISI YAPILDI çalýþmasý gerçekleþtirdi. ABKM temsilcisinin de hazýr bulunduðu çalýþamaya, Maliye Bakanlýðý, Ekonomi ve AB Dýþiþleri Bakanlarý gayri resmi toplantýsý Turizm Bakanlýðýnýn temsilcilerinden oluþan (Gymnich), dönem baþkaný Çek Cumhuriyeti'nin Sermayenin Serbest Dolaþýmý Çalýþma Grubu katýldý. Bohemia bölgesindeki Hluboka nad Vltavou Misyonun tamamlanmasýnýn ardýndan Çalýþma Grubu, kasabasýnýn ayný ismi taþýyan tarihi þatosunda verilen uzmanýn önerileri ýþýðýnda yasa üzerinde gerekli çalýþma yemeðiyle baþladý. deðiþiklikleri yapmak için çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Çek Cumhuriyeti Kara Para Aklanmasýnýn Önlenmesine yönelik Dýþiþleri Bakaný hazýrlanan Eylem Planý çerçevesinde Mart K a r e l tarihlerinde ülkemizi ziyaret eden kara para uzmaný Schwarzenberg'in ev David Artingstall Maliye Bakanlýðý Mali Bilgi Edinme sahipliðinde baþlayan Birimi (MABEB) ve Polis Genel Müdürlüðü toplantýnýn ilk gününe temsilcilerine Risk Deðerlendirmesi kavramýný Birliðe üye 27 ülkenin tanýtarak, kara para eylem planýnýn uygulanmasýna dýþiþleri bakanlarý ile yönelik eðitim ihtiyaçlarýný tespit etti. Uzman ayrýca AB Ortak Güvenlik kara parayla ilgili denetleyici birimlerin temsilcileri ile v e D ý þ P o l i t i k a de görüþerek denetim konusundaki yasal mevzuatýn Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve birliðin komþu etkinliðini deðerlendirdi. ülkelerle iliþkilerinden sorumlu üyesi Benita Ferrero- Waldner katýldý. AVRUPA ÜLKELERÝ BÝYOLOGLAR BÝRLÝÐÝ TOPLANTISI KKTC'DE YAPILDI KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliðinin (ECBA) yýllýk toplantýsýný KKTC'de yapmasýnýn son derece önemli bir karar olduðunu belirterek, Kýbrýslý Türklerin dünyadan tecrit edildiðini ya da tecrit edilmeye çalýþýldýðýný, böylesi bir etkinliðin tecridin etkisini azalttýðýný söyledi. Üç gün süren ECBA 2009 toplantýsýna Türkiye, Ýngiltere, Almanya, Hollanda, Portekiz ve KKTC'den biyologlar katýldý. Toplantýnýn açýlýþý Lefkoþa'daki tarihi Büyük Han'da yapýldý. Açýlýþa Cumhurbaþkaný Talat da katýldý. Cumhurbaþkaný Talat, açýlýþta yaptýðý k o n u þ m a d a, b ö y l e s i n e u l u s l a r a r a s ý b i r etkinliðin burada yapýlýyor olmasýndan mutluluk duyduðunu ifade etti. Basýna kapalý olarak baþlayan toplantýnýn açýlýþ oturumunda da, "salonun küçük olduðu" gerekçesiyle basýn mensuplarýnýn görüntü almasýna izin verilmedi. Toplantýya geliþte gazetecilere kýsa bir açýklama yapan Schwarzenberg, hükümetinin güvensizlik oyu alarak düþmesiyle ilgili olarak, "dönem baþkanlýðýnýn sorunsuz olarak sonuçlandýrýlacaðýný" belirtti. Toplantýlarýn gündeminde ABD Baþkaný Barack Obama'nýn 5 Nisan günü Prag'a yapacaðý resmi ziyaret, ABD-AB zirvesinin hazýrlýðý, Ortadoðu barýþ görüþmeleri, Birliðin geniþleme süreci, baþta Kosova sorunu olmak üzere Batý Balkanlar'daki geliþmeler ile ABD'nin yeni Ýran stratejisi gibi konularýn bulunduðu bildirildi. Diplomatik kaynaklar, geniþleme süreci çerçevesinde Hýrvatistan'ýn müzakere sürecinde Slovenya ile yaþadýðý sýnýr sorununun aðýrlýklý olarak ele alýndýðýný belirtiyor. Avusturya heyetinden bir diplomat, gazetecilere bilgi verirken, Dýþiþleri Bakaný Michael Spindelegger'in toplantýda geniþleme sürecine iliþkin konuþma yaptýðýný söyledi. Avusturyalý diplomat, konuþmanýn içeriði konusunda detay vermeden, "Bilinen görüþlerimizi açýkladý" dedi. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Birlik üyesi 27 ülkenin dýþiþleri bakanlarýnýn katýldýðý toplantýya müzakere süreci devam eden Türkiye, Hýrvatistan ve Makedonya da davet edildi. Bu çerçevede Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan da toplantýlara katýlmak üzere Çek Cumhuriyeti'ne gitti. Almanya, Nabucco boru hattýna kamu fonlarý aktarýlmasýna karþý çýkýyordu. Polonya ve eski Doðu Bloku'na mensup ülkeler ise Avrupa'nýn Rus doðal gazýna baðýmlýlýðýnýn ancak bu proje sayesinde kýrýlacaðýný savunarak projeyi destekliyor. AB ACÝL YARDIM FONLARINI ÝKÝ KATINA AB, KDV ÝNDÝRÝMÝNDE UZLAÞI SAÐLADI ÇIKARDI AB Maliye Bakanlarý, isteyen üye ülkelerin restoran, temizlik ve tadilat gibi bazý alanlarda KDV'yi yüzde Avrupa Birliði, ekonomik kriz içindeki üyelerine 15'in altýna indirebilmesi konusunda uzlaþtý. Böylece destek olmak amacýyla ayrýlan acil yardým fonlarýný iki on yýllýk kavga sona ermiþ oldu. AB'de on yýldýr katýna çýkardý. Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose gündemde olan, ancak ekonomik kriz dolayýsýyla daha Manuel Barroso fonun 50 milyar Euro'ya çýktýðýný da alevlenen Katma Deðer Vergisi (KDV) indirimi açýkladý. tartýþmalarýna son nokta kondu. Söz konusu fon yalnýzca Euro bölgesi dýþýndaki AB üyelerinin kullanýmýna açýk olacak. Ödemeler dengesi Reuters ve AP'in haberine göre, AB Maliye Bakanlarý, sorunu yaþayan Macaristan ve Letonya fondan þu ana Brüksel'deki toplantýda, üye ülkelere bazý mal ve kadar 10'ar milyar Euro aldý. Sýradaki ülke ise hizmetlerde KDV oranýný düþürme imkâný tanýnmasý Romanya olduðu belirtiliyor. k a r a r ý a l d ý. K D V AB liderleri, Brüksel'deki iki günlük zirvelerinin indirimi, restoranlar ile sonunda ayrýca Uluslararasý Para Fonu IMF'ye 75 temizlik ve tadilat milyar Euro (yaklaþýk 100 milyar dolar) vermeye karar iþlerinde geçerli olacak. verdi. Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, küresel A n l a þ m a y a krizde zor duruma düþen ülkelere yardým edebilmesi Mart'ta Brüksel'de için IMF'nin kaynaklarýnýn ikiye katlanarak, 500 milyar y a p ý l a n l i d e r l e r dolara çýkarýlmasýna çalýþacaklarýný söyledi. IMF'de zirvesinde son hali reform konusunda nihai kararýn, 2 Nisan'da Londra'da verildi. yapýlacak G20 zirvesinde verilmesi bekleniyor. KDV yüzde 5'e kadar düþebilecek Nabucco'ya 200 milyon KDV konusunda uzlaþma, Almanya, Ýsveç ve Malta'nýn AB liderleri ayrýca baþýný çektiði ülkelerin muhalefeti yumuþatmasýyla Nabucco boru hattý mümkün oldu. Anlaþmayla, isteyen ülkeler, ayakkabý projesinin de dâhil olduðu ve bisiklet tamiri, temizlik, kuaförlük, tesisatçýlýk ve beþ milyar dolarlýk bir restoran gibi küçük ölçekli iþlerde KDV'yi AB asgari enerji altyapýsý paketi oraný olan yüzde 15'in altýna, hatta yüzde 5'lere kadar üzerinde uzlaþmaya vardý. düþürebilecek. Bu anlaþma öncesinde üye ülkelerin Pakette Nabucco'ya 200 KDV oranýný yüzde 15'in altýna düþürme imkaný milyon Euro ayrýldý; diðer bulunmuyor, istisnalar için 27 üye ülkenin oybirliði projeler gibi bu kaynaðýn gerekiyordu. KDV alt limitinden muaf tutulan cam da 2010 yýlý sonuna kadar temizliði, kuaförlük, bisiklet tamiri, bina ve ev tadilatý harcanmasý istendi. Orta alanlarýnda 2010 yýlý sýnýrý da kaldýrýldý. AB Maliye Asya ve belki de Orta Doðu doðalgazýný Türkiye Bakanlarý, kitaplar için geçerli olan düþük KDV üzerinden Avrupa'ya taþýmasý planlanan oranlarýnýn da sürdürülmesini karara baðladý. Malta'nýn kilometrelik Nabucco hattýnýn, resmi tahminlere göre yiyeceklerde sýfýr KDV uygulamasýný sürdürmesi 7,9 milyar Euro'ya mal olmasý bekleniyor. onaylanýrken Portekiz ve Kýbrýs Rum Kesimi ne de bazý istisnalar tanýndý. Ocak ayýnda Macaristan'da yapýlan bir toplantýda Macaristan Baþbakaný Ferenc Gyurcsany, AB'ye proje için 2 milyar Euro bulma çaðrýsýnda bulunmuþtu. Macaristan baþbakaný 200 ya da 300 milyon Euro'nun N a b u c c o ' n u n ö n f i n a n s m a n i h t i y a c ý n ý karþýlayabileceðini, ardýndan da daha güçlü mali taahhütler gerekeceðini söylemiþti. Avrupa Komisyonunun vergilendirme iþlerinden sorumlu üyesi Laszlo Kovacs, KDV indirimlerinin isteðe baðlý olmasýyla üye ülkelere büyük esneklik saðlandýðýný vurguladý. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 Hedef tüketim ve istihdam AB KDV indirimleriyle ürün fiyatýný azaltarak tüketimi canlandýrmayý ve istihdamý artýrmayý hedeflemektedir. Öneriye en güçlü desteði veren ülke Fransa olmuþtur. Özellikle restoranlarda KDV oranlarýnýn düþürülmesi, Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin de ana seçim vaatlerinden biriydi. Sarkozy ile, KDV indiriminin ticarete zarar vereceðini ve vergi gelirlerini azaltacaðýný savunan Alman hükümeti arasýnda çetin bir mücadele yaþanmýþtý. 'Almanya'da KDV indirimi olmayacak' Nitekim Almanya Maliye Bakaný Peer Steinbrück, toplantý sonrasýnda yaptýðý açýklamada, KDV indiriminin Almanya için söz konusu olmayacaðýný vurguladý. Ancak Alman hükümetine ülke içinde KDV indirimi için yapýlan baskýnýn artmasý bekleniyor. Alman Otelcilik ve Konaklama Tesisleri Birliði ile Bavyera eyaleti Avrupa Bakaný Emilia Müller, Maliye Bakaný Steinbrück'e, KDV indirimini engellemekten vazgeçmesi ve konaklama sektöründe yüzde 7'ye indirmesi çaðrýsýnda bulundu. Almanya'da sonbaharda yapýlacak federal meclis seçimleri öncesinde KDV indirimi talebiyle öne çýkan Bavyera eyaleti de, restoranlar için KDV indirimi önerisini Eyalet Temsilciler Meclisine götüreceðini açýkladý. KRÝZE RAÐMEN TELEKOM SEKTÖRÜ AVRUPA'DA BÜYÜYOR Av r u p a K o m i s y o n u n c a yayýmlanan bir rapora göre telekom þirketleri mali krize raðmen 2008'de kayda deðer ölçüde büyüme kaydettiler. Raporda telekom sektöründe yeni yatýrýmlar teþvik edildi. Ancak telefon operatörleri büyümenin son beþ yýlýn en düþük seviyesinde bulunduðunu iddia ettiler. Komisyonun yayýmladýðý rapora göre, Avrupa Birliðinde (AB) telekom sektöründe kar oraný 2008'de yüzde 1,3 olurken toplam miktar 300 milyar olarak not edildi. Sektörel büyüme oranlarý AB'nin geri kalan ekonomi sektörlerine göre ortalamanýn üzerinde seyrediyor. 2008'de büyüme oranýný yüzde 1 oldu. AB Telekom Komiseri Viviane Reding kar oranýnýn 2004'te göreve gelmesinden bu yana yýldan yýla sürekli arttýðýna dikkat çekti. Reding Brüksel'de gazetecilere, Telekomlarýn sonu deðiþim. Sektör büyüyor, diyerek büyük telekom firmalarýnýn kendisini sektördeki büyümeyi bir takým gereksiz düzenlemelerle yavaþlattýðý yolundaki suçlamalarýna cevap verdi. Reding 2007'de cep telefonu görüþmelerinde tavan deðer belirledi. Ancak telekom þirketleri buna þiddetle karþý çýkarak kendisini popülizm yapmakla suçladý. Nitekim Lüksemburglu Komiser göreve geldiðinden bu yana tüketici fiyatlarýnda yaklaþýk yüzde 35'lik indirim saðladýðý için kendisiyle gurur duyuyor. Tüketici daha fazla deðeri daha az paraya satýn alýyor, þeklinde konuþan Reding bu noktada durmaya niyetli deðil. Telekom komiseri yakýn bir zamanda telefon þirketlerinin hizmet destek amaçlý olarak abonelerin herhangi bir operatörden hizmet alýmýný durdurmasý sýrasýnda ödediði cep telefonlarýnda sonlandýrma ücretlerinde de indirime gitmek istediðini belirtiyor. Sonuç olarak AB'li büyük telekom þirketleri yatýrýmlarda kesintiye gitmek durumunda kalýyorlar. Telekom firmalarýnýn temsilcisi konumunda bulunan ETNO'nun yayýmladýðý rakamlara göre, 2008'de yatýrýmlar son beþ yýlýn en düþük deðerine indi ve büyüme 2006'da yüzde 4,1 iken 2008'de yüzde 1,5'e düþtü. Ancak Komisyonun yayýmladýðý rakamlar daha farklý. 2007'de yatýrýmlar yaklaþýk yüzde 1,5 civarýndaydý. Böylece ardý ardýna altý yýl büyüme gerçekleþti. Bu durum mali krize raðmen 2008'de de devam edecek. Yatýrým rakamlarýyla ilgili tartýþmalar telefon sisteminde bakýr hatlarýn optik fiber kablolar (NGN) ile deðiþtirilmesi noktasýnda da devam ediyor. NGN'lerin sektörün önümüzdeki yýllardaki geliþiminde hayli önemli olacaðý belirtiliyor. Bu sayede daha hýzlý internet hizmeti ve birtakým yeni hizmetler en üstün kalitede saðlanabiliyor. Telekom paketinde anlaþma 'yakýn' AB üyesi 27 ülkenin telekom bakanlarý Komisyonun yayýmladýðý son raporu ve yatýrým konusunu 31 Mart'ta Brüksel'de tartýþmaya açtý. Bakanlarýn ayrýca telekom kurallarýnda 2007'den bu yana devam eden geniþ kapsamlý reform çalýþmalarýný da sonlandýrmalarý da bekleniyor. Reding düzenlediði basýn toplantýsýnda, Bütün taraflarýn biraz daha çaba harcamalarý halinde anlaþmaya çok yaklaþacaðýmýza eminim derken paketin yüzde 95'nin tamamlandýðýný kaydetti. Avrupa kurumlarýnda ele alýnan reform paketi ile ilgili yasal süreç Kasým 2007'de baþlamýþ bulunuyor. Reding müzakere sonuçlarý konusunda iyimser olduðunu söylemekle birlikte optik kablolarýn önemini dikkate almadý. NGN'ler paketin sadece küçük bir kýsmý. Öte yandan Brüksel küçük operatörlerin haklarýný gözetebilecek bir model üzerine yoðunlaþarak piyasada Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 daha güçlü rekabeti hedefliyor. Ancak baþta Almanya Turizm göz ardý edilmedi ve Ýspanya olmak üzere kimi üye ülkeler sektör Avrupa Birliði, turizme baðýmlý olan ülkelere zarar þampiyonlarýna destek vererek büyük çaplý yatýrýmlarýn vermemek için hava taþýmacýlýðýna, çevreye zarar ancak büyük þirketlerce desteklenebileceðine inanýyor. veren diðer sektörlerden daha az kýsýtlama getirdi. HAVACILIK SEKTÖRÜ DE KARBONDÝOKSÝT Atmosfair Örgütü'nden Dietrich Brockhagen uçak TÝCARETÝ KAPSAMINA ALINDI emisyonunun zararlarý konusunda yolcuyu aydýnlatmak ve kararý ona býrakmak yolunu seçtiklerini söylüyor: "Çevreyi korumaya yönelik adýmlarýn halk S e r a g a z l a r ý n ý n tarafýndan memnuniyetle karþýlandýðýný görüyoruz. atmosfere salýnýmýný Ancak kerosin vergisi gibi seyahat ücretlerini artýran ek azaltýp kontrol altýna masraflar gündeme geldiðinde bunun tepkiyle almayý hedefleyen karþýlandýðý da gözden kaçmýyor. Biz, 'Uçakla seyahat karbondioksit ticareti, edemezsin, yoksa vebali boynuna' demek yerine, a r t ý k h a v a y o l l a r ý 'Ýklimin korunmasýnda payýnýn olabilmesi için seni sektörü için de geçerli bilgilendiriyoruz' yöntemini uyguluyoruz." olacak. AB'nin kararý 2012'de yürürlüðe Örgütün internet sayfasýnda bir emisyon hesap girecek. makinesi bulunuyor. Ýnternet kullanýcýsý bu hesap makinesine uçuþ mesafesini verip, zararlý madde Sera gazlarý salýnýmýnda önemli payý olan havayollarý emisyonunda kendine düþen payý hesaplayabiliyor. sektörünün emisyon ticaretinden muafiyeti sona eriyor. Örneðin Berlin'den New York'a gidiþ-dönüþ sefer Kyoto Ýklim Protokolü'nde imzasý bulunan bir ülkenin yapan bir uçaðýn atmosfere saldýðý gaz yolcu baþýna karbondioksit salýným kotasýný aþmasý durumunda ortalama 4 bin kilogram. Bu miktar, orta sýnýf bir henüz kotasýný doldurmamýþ bir diðer ülkeden para otomobilin 12 bin kilometrede çýkardýðý sera gazýnýn karþýlýðý kota satýn almasý esasýna dayanan emisyon iki katýndan fazlasýna denk geliyor. ticareti artýk havacýlýk sektörü için de geçerli olacak. AB, uygulamanýn 2012 yýlýnda baþlatýlmasý kararý aldý. Karar çerçevesinde havayollarý þirketleri, ilk aþamada Hardal kökünden elektrik yýllarý arasýnda açýða çýkarýlan sera gazý Bu arada alternatif enerji arayýþlarý da sürüyor. miktarý baz alýnarak, salýnýmý yüzde 3 oranýnda Brockhagen, Hindistan'ýn baþkenti Yeni Delhi'nin azaltmakla yükümlü olacak. Havayollarý þirketi bunun kuzeyinde mali destekte bulunduklarý bir biyokütle karþýlýðýnda emisyon ticareti sertifikasýnýn yüzde 85'ini enerji santralini örnek göstererek, bu santralde hardal bedavaya alacak. Sertifikanýn yüzde 15'ini ise para saplarýndan elektrik üretildiðini kaydediyor. ödeyerek elde edecek. Brockhagen, Üretilen bu elektrik genel enerji þebekesine aktarýlýyor. Önceleri çürümeye býrakýlan hardal kökü þimdi çiftçiler tarafýndan deðerlendiriliyor. Germanwatch adlý çevre örgütünün iklim raportörü Çiftçi bundan para kazanýyor ve enerji santralleri de bu fizikçi Manfred Treber, havacýlýk sektörünün de sayede çevre dostu elektrik üretebiliyor" diyor. emisyon ticareti kapsamýna alýnmasýnýn sevindirici olduðunu ancak yüzde 15'lik bölümün deðil, kotanýn tümünün satýn alýnmasý gerektiðini vurguluyor: "Uçak AB BÜROKRATLARINA ZORUNLU ÇÝFTLÝK emisyonlarýnýn atmosfere daha fazla zarar verdiðinin STAJI GETÝRÝLDÝ de özellikle vurgulanmasý gerekiyor. Avrupa'da þimdiye kadar sadece karbondioksit emisyonu ticareti yapýlýyordu. Ama hava trafiði nedeniyle atmosfere Avrupa Birliði, tarým salýnan sera gazlarýnýn küresel ýsýnmaya yaptýðý etki, konusuyla ilgilenen karbondioksitin etkisinden 2 ila 5 kat daha fazla. Bu, bürokratlarýný sektörü göz önünde bulundurulmuyor." daha iyi anlamalarýný s a ð l a y a b i l m e k i ç i n Uçaklar, özellikle de jetler atmosfere diðer taþýtlardan çiftliklerde zorunlu eðitim çok daha zararlý gazlar salýyor. Hava trafiði, Avrupa'da çalýþmalarýna tabi tutacak. atmosfere salýnan toplam karbondioksitin yüzde Plana göre, Avrupa 3'ünden sorumlu. Treber, havacýlýk sektöründe yýllýk Komisyonunun tarým emisyon artýþýnýn yüzde 3 ila yüzde 5'i bulduðunu k o n u l a r ý y l a i l g i l i kaydediyor ve Emisyon ticaretinin iklimin bürokratlarý dizüstü korunmasýndaki en etkili araç olduðu çoktan bilgisayarlarýný, ütülü takým elbiseleri ve döpiyeslerini kanýtlandý" diyor. bir kenara býrakýp kazma, kürek, çiftliklerde giyecekleri rahat kýyafetlerle yollara düþecekler. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 2010'dan itibaren yaþama geçirilecek programýn amacý Komisyonun çalýþmalarýný daha da basitleþtirmek ve bürokratik maliyeti düþürmek. AB bütçesinin yüzde 40'ý, çoðunluðu sübvansiyonlar olmak üzere tarýma ayrýlmýþ durumda. Avrupa tarým sektörü, Birliðin tarým politikasýný karmaþýk bulduðunu sýkça dile getiriyor. Bir diðer eleþtiri de, Birliðin alanda neler olup bittiðini dikkate almaktan çok sektörü masa baþýnda hazýrlanan ve alanda yaþananlardan kopuk kurallara boðuyor olmasý. Avrupa Komisyonu, mevzuatý basitleþtirmek için son yýllarda önemli çaba sergilendiðini ve 2012 yýlýna kadar idari maliyeti yüzde 25 azaltmayý hedeflediðini söylüyor. Bir Komisyon yetkilisi, programýn amacýnýn Avrupa Birliði bürokratlarýyla kýrsal kesim çalýþanlarýnýn ayný dili konuþmalarýný saðlamak olduðunu kaydetti. Çiftçiler giriþimi olumlu bulduklarýný açýkladýlar. Ancak programý, Birliðin tarým politikalarý konusunda yaþadýðý derin sýkýntýyý perdelemek amacý taþýdýðýný öne sürerek eleþtirenler de var. AB'DE HAYVAN KESÝMÝNE ÝLÝÞKÝN ÞARTLAR H AY VA N R E FA H I N A U Y G U N H A L E GETÝRÝLÝYOR Avrupa Parlamentosu Tarým Komitesi 16 Mart günü, Uluslar Avrupasý Birliði (UEN) Polonyalý üyesi Janusz Wojciechowski'nin hazýrladýðý tavsiye raporunu kabul ederek, kesim sýrasýnda hayvan refahýnýn korunmasýný düzenleyen 1993 tarihli direktifin deðiþtirilmesi yönündeki Komisyon önerisini onayladý. Buna göre AP milletvekilleri, hayvan kesimi esnasýnda kullanýlacak yöntemlerin ölüm anýnda ya da bayýltma sonrasý gerçekleþmesini saðlamasý ilkesini kabul ederken, dini ritüellerin uygulanabilirliði için geçerli genel istisnalarýn korunmasý ve bu baðlamda ulusal düzeyde karar alýnmamasý çaðrýsýnda bulundu. Hayvan refahýnýn korunmasý doðrultusunda kesimden sorumlu kiþinin hayvanýn acý çekmemesini temin etmesi gerektiði yönündeki fikir birliðiyle birlikte tarým komitesi, bayýltma sürecinin sorunsuz islemesi için hayvanlarýn bilinç düzeyine duyarlý göstergeler kullanýlmasýný öneren tasarýyý onayladý. Hayvan refahý konusundaki yüksek standartlarýn üretim maliyetlerini artýrmasýndan ötürü Komisyonun AB dýþýndan ithal edilen hayvan ürünleri için de ayný standartlarýn uygulanmasýný garanti etmesi gerektiðini savunan milletvekilleri, Birliðe ihraç yapan kesimevlerinin denetimi ile AB standartlarýnýn karþýlandýðýný kanýtlayan tasdiknamelerin þart koþulmasý fikrini paylaþýyor. Tarým k o m i t e s i n i n onayladýðý rapor, A v r u p a Parlamentosunun 4 7 M a y ý s tarihlerindeki genel k u r u l u n d a tartýþýlacak. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2009 / Sayý: 35 KARAYOLU ULAÞIMI ÝLE ÝLGÝLÝ UYUM YENÝ ÇED TÜZÜÐÜ ÜZERÝNDE ÇALIÞMALAR Ç A L I Þ M A L A R I K A P S A M I N D A

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

HACCP, TS 13001 ve EUREPGAP UYGULAMALARININ TÜRKÝYE TAZE MEYVE-SEBZE DIÞ TÝCARETÝNE OLASI ETKÝLERÝ

HACCP, TS 13001 ve EUREPGAP UYGULAMALARININ TÜRKÝYE TAZE MEYVE-SEBZE DIÞ TÝCARETÝNE OLASI ETKÝLERÝ GÝRÝÞ HACCP, TS 13001 ve EUREPGAP UYGULAMALARININ TÜRKÝYE TAZE MEYVE-SEBZE DIÞ TÝCARETÝNE OLASI ETKÝLERÝ Yrd.Doç.Dr. Ahmet DELÝCE* Ülkemizde tarým sektörü, ulusal gelirin yaklaþýk %15'ini meydana getirmekte

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı