AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný saðlanmasý amacýyla Ýþ piyasasýna ve dolayýsýyla ekonomiye oldukça olumlu konuyla ilgili AB uygulamalarýnýn hazýrlanan tüzüklere etkiler yaratmasý beklenen Rekabet Yasasý 16 Mart a k t a r ý l m a s ý i ç i n y a p ý l a n ç a l ý þ m a l a r d a 2009 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafýndan sürdürülmektedir. Rekabet Yasasý'nýn etkin olarak onaylandý. AB Müktesebatýyla uyumlu hazýrlanan uygulanmasýnda önemli rol oynayacak olan devlet Rekabet Yasasý, mal ve hizmet piyasalarýndaki rekabeti yardýmlarý tüzüklerinin hazýrlanýp yürürlüðe girmesi engelleyen anlaþma, karar ve uygulamalar, uyumlu için ilerleyen aylarda da Rekabet Politikasý eylemler ve birleþme ile devralmalar, büyük ölçekli çalýþmalarýna aralýksýz devam edecek. þirketlerin ürün ve hizmet piyasalarýndaki alým gücü, yýkýcý fiyatlandýrma veya teþebbüslerin hakim durumlarýnýn önlenmesi; ve rekabeti korumak ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YASASI UYGULANMAYA BAÞLANDI amacýyla rekabeti önleyen teþebbüslerin denetlenmesi, rekabeti bozucu eylemler karþýsýnda gerekli Ý þ S a ð l ý ð ý v e yaptýrýmlarýn uygulanmasý ve devlet yardýmlarý ile ilgili Güvenliði Yasasý þeffaf kurallarý içermektedir. Mart 2009 itibari ile uygulamaya girdi. Yasa'nýn Meclisten geçmesini müteakip AB Yasa konuyla ilgili Müktesebatýna Uyum Programýnýn (MUP) 8. Faslý olan AB direktifleri temel Rekabet Politikasý kapsamýnda Mart tarihlerinde alýnarak, iþyerlerinde Ekonomi ve Turizm Bakanlýðý'nda uzman ziyareti çalýþanlarýn saðlýk, gerçekleþtirildi. Toplantýlara AB uzmanlarý, güvenlik ve refahýnýn saðlanmasý ve çalýþma Baþbakanlýk Avrupa Birliði ve Koordinasyon Merkezi, koþullarýnýn iyileþtirilmesi için alýnacak önlemlerin Ekonomi Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðýndan belirlenmesini amaçlýyor. Bunun yanýnda Sosyal görevlileri, Ticaret ve Sanayi Odasý temsilcileri katýldý. Politikalar ve Ýstihdam Faslýnýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýndaki çalýþmalar devam ediyor. Bu doðrultuda, 23- Mart ayýnda gerçekleþtirilen toplantýlarda devlet 27 Þubat tarihleri arasýnda Lefkoþa'da seminer, atolye yardýmlarýnýn AB direktifleriyle yeniden çalýþmasý, toplantý ve etkinlikler düzenlenmiþtir. yapýlandýrýlmasýný saðlayacak Devlet Yardýmlarý Baþbakanlýk Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi, tüzükleri görüþüldü. Halihazýrda, AB uzmanlarý ile Avrupa Birliði Destek Ofisi ve Çalýþma ve Sosyal Bakanlýklardan yetkililer, Devlet Yardýmlarý Güvenlik Bakanlýðý'nýn ortak organizasyonuyla Posta kapsamýna girebilecek sektör ve konularýn belirlenmesi Dairesi Müdürlüðü Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirmektedirler. Bunun Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði semineri vasýtasý ile kamunun yanýnda, Rekabet Yasasý'nýn onaylanmasý ile birlikte, çeþitli kurumlarýndan katýlan kamu görevlileri ve sivil MUP'ta öngörülen takvim doðrultusunda Bakanlar toplum örgütleri AB Müktesebatýnda yer verilen Ýþ Kuruluna sevk edilmesi hedeflenen tüzüklerin Saðlýðý ve Güvenliði hususlarýnda bilgilendirilmiþtir. hazýrlanmasýna devam edilmektedir. Buna göre Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Ýnsani ve ekonomik nedenlerden dolayý önemi artarak devam eden Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði uygulamalarý müktesebatýn Sosyal Politika ve Ýstihdam faslýnýn önemli bir bölümünü kapsýyor. Bu alandaki mevzuat uyumlaþtýrma çalýþmalarýna hýzla devam eden Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý yasanýn etkin uygulanabilmesi açýsýndan önem taþýyan iþ ekipmanlarý, iþ yerlerindeki koþullar, güvenlik ve saðlýk iþaretleri, çalýþanlarýn maruz kaldýklarý gürültü riski, yüklerin elle taþýnmasýnda asgari saðlýk ve güvenliðin saðlanmasý, kiþisel koruyucu donanýmýn iþ yerlerinde kullanýmýný düzenleyen tüzükler de hazýrlanýp son Sosyal Politika ve Ýstihdam ile ilgili uzman ziyareti esnasýnda AB uzmanlarýnca müktesebatla uyumu kontrol edilmesinin ardýndan Bakanlar Kuruluna sevk edilmiþtir. Gelecek ay ise AB uyum çalýþmalarý kapsamýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda AB uygulamalarýnýn KKTC'de uygulanmasýndan sorumlu olacak olan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý personeline yurt dýþýnda eðitim verilmesi hedeflenmektedir. KAMU ÝHALELERÝ UZMAN ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Kamu Ýhaleleri uzman ziyareti Þubat tarihlerinde AB Kamu Ýhale uzmanlarý, Merkezi Ýhale Komisyonu ve Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin katýlýmý ile Maliye Bakanlýðý Merkezi Ýhale Komisyonu Müdürlüðü'nde gerçekleþti. Misyon çerçevesinde AB Müktesebatýnýn kiþilerin, mallarýn, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaþýmýnýn eþit muamele ve milliyet kaynaklý ayrýcalýðýn önlenmesi ilkelerini uygulanmasýnýn saðlanmasýna imkân veren AB kamu ihale uygulamalarýnýn KKTC Devlet Ýhale Tüzüðü ne aktarýlmasý için çalýþmalar baþlatýldý. 5 gün devam eden Devlet Ýhale Tüzüðü çalýþmalarýnýn yaný sýra kamu ihale alanýna düzenlemeler getiren AB direktiflerinin öngördüðü uygulamalarýn etkin bir biçimde uygulanmasýnýn önünü açacak gerekli bir merkezi kurumsal yapýnýn oluþturulmasý amacýyla bir de yasa çalýþmasý baþlatýldý. Bir süredir devam eden Merkezi Ýhale Komisyonunun kurumsallaþtýrýlmasý ve mevcut Devlet Ýhale Tüzüðü nün AB mevzuatýyla uyumlu hale getirilmesi çalýþmalarý çerçevesinde gelecek aylarda kurum personelinden oluþan bir heyetin AB'deki ihale kurumlarýnýn çalýþmalarýný yerinde inceleyip, Avrupalý meslektaþlarý ile bir dizi temaslarda bulunmak amacýyla yurt dýþýna gitmesi ön görülmektedir. TÜKETÝCÝ VE SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE Ý L G Ý L Ý U Z M A N Z Ý Y A R E T Ý GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 7 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanan Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum P r o g r a m ý ( M U P ) kapsamýndaki Tüketicinin ve Saðlýðýn Korunmasý F a s ý l ý ç e r ç e v e s i n d e Tüketicinin Korunmasý konusuna iliþkin M a r t t a r i h l e r i arasýndan ilk çalýþma gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmanýn ilk aþamasý olarak yasa hazýrlama teknikleriyle ilgili 3 günlük bir çalýþtay gerçekleþtirilmiþtir ve Avrupa Birliði direktiflerinin uyumlaþtýrýlmasýna yönelik teknik yardým alýnmýþtýr. Bu çalýþma kapsamýnda birtakým örnekler ele alýnarak, ilgili direktiflerin iç hukuka aktarýlmasýna iliþkin uzmanlar tarafýndan teknik bilgiler katýlýmcýlara aktarýlmýþtýr. Ýkinci aþama olarak Tüketicinin Korunmasý'na iliþkin Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý'nda belirtilmiþ olan ve 2009 yýlý içerisinde hazýrlanmasý öngörülen iki tane tüzükle ilgili çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bu çalýþma çerçevesinde söz konusu tüzükler hazýrlanýrken uyumlaþtýrýlacak olan Avrupa Birliði mevzuatýna iliþkin detaylý bilgiler verilmiþtir. Ayrýca, ilgili bakanlýk müsteþarý tarafýndan görevlendirilen personel tarafýndan, 2009 yýlýnda uyumlaþtýrýlacak mevzuatla ilgili hazýrlanmýþ olan kavram belgelerine son þekli verilmiþtir.bir sonraki çalýþmanýn ise Nisan ve Mayýs aylarý içerisinde yapýlmasý öngörülmüþtür. Öte yandan, ayný faslýnýn Kan Bankasý ve Kan ve Kan Ürünleri baþlýðý ile ilgili çalýþma ziyareti Mart 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþmiþtir. Ziyarete TAIEX uzmanlarý, Ms. Leslie Sobaga ve Dr. Rene Tardivel katýlmýþlardýr. Misyonun amacý, Kan Bankasýnýn bina, donaným, personel ve uygulanan prosedurler vb gibi olmak üzere her yönden deðerlendirilmesi ayrýca kullanýlan Standart Operating Procedures (SOP) lerin yazýlý olarak yer alacagý 'Kan Bankasý Kýlavuzu'nun hazýrlanmasýdýr. Bu kýlavuz doküman hazýrlanýrken ilgili AB direktiflerine uyumlu olarak hazýrlanacaðý için yapýlan iþlem paralelinde gelecek yýl kaleme alýnmasý öngörülen Kan ve Kan Ürünleri Yasasý na da hazýrlýk yapýlmýþ olacaktýr. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Uzmanlar mevcut kan bankamýzý yerinde ziyaret edip Mali Kontrol ile ilgili AB müktesabatýný tanýtýcý ilk ilgili çalýþma grubu üyeleri olan Kan Bankasý çalýþmalara 9 Þubat 2009 tarihinde AB Program Destek çalýþanlarýndan yerinde bilgiler almýþlardýr. Ziyaret bir Ofisi binasýnda düzenlenen toplantý ile baþlanmýþtýr. deðerlendirme amacý taþýmasýna raðmen uzmanlar Toplantýda, Avrupa Komisyonu Bütçe Genel konu ile ilgili olarak Fransa'dan örnekler sunarak Müdürlüðü B.4 Birim Sorumlusu Robert Gielisse ve gelecek çalýþma ziyaretlerinde netleþtirilecek ve Kamu Ýç Mali Kontrol Grup Sorumlusu Robert De çoðaltýlacak olan SOP'lere bir örnek olmasý için Kan Koning Kamu Ýç Mali Kontrol ile ilgili sunumlar toplama SOP'u hazýrlamýþlardýr gerçekleþtirmiþtir. AB müktesebatýný tanýtan sunuma;. Meclis, Maliye Bakanlýðý, Baþbakanlýk, Lefkoþa Çalýþma grubundaki arkadaþlarýn Kan Bankasýnda Belediyesi, Sayýþtay Baþkanlýðý ve ABKM'den olmak yürütülmekte olan tüm faaliyetlere iliþkin SOP'larý üzere toplam 50 kiþi katýlmýþtýr. hazýrlamak üzere baþlangýç yapmalarý istenmiþtir. Uzmanlarýn hazýrlayacaðý rapor doðrultusunda ve Kamu Ýç Mali Kontrol ve Dýþ Denetim ile ilgili AB çalýþma programý uyarýnca çalýþma ziyaretleri devam müktesebatýný tanýtýcý sunumlarýn 9 Þubat 2009 edecektir. tarihinde AB Destek Ofisinde yapýlmasýnýn ardýndan, Mali Kontrol baþlýðýnýn bir diðer ayaðýný oluþturan ÞÝRKETLER HUKUKU ÝLE ÝLGÝLÝ UZMAN ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Avrupa Birliði Çýkarlarýnýn Korunmasý na iliþkin AB müktesabatýnýnýn tanýtýlacaðý sunumlar için 17 Þubat 2009 tarihinde Brüksel'e bir ziyaret gerçekleþtirilmiþtir. 7 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan Önceden hazýrlanan bir program dâhilinde Avrupa onaylanan Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Birliðinin Yolsuzlukla Mücadele Birimi OLAF Programý (MUP) kapsamýndaki Fasýl 6: Þirketler yetkilileri Sayýstay, Savcýlýk, Maliye Bakanlýðý, Polis Hukuku faslýna iliþkin Mart 2009 tarihlerinde ilk Genel Müdürlüðü ve AB Koordinasyon Merkezi'nin çalýþma gerçekleþtirilmiþtir. temsilcilerinden oluþan 15 kiþilik bir gruba aday ülkelerin uymakla yükümlü olduklarý AB müktesebatý 2008 yýlý içersisinde gerçekleþtirilen çalýþmalar ve uyum için gerekli olan idari yapýlanmalarý çerçevesinde, Þubat ayýnda uzman tarafýndan Fasýl 113 tanýtmýþlardýr. Þirketler Yasasý ve Fasýl 116 Kolektif ve Komandit Þirketler ve Ticari Unvanlar Yasasý temel alýnarak AB Mali Çýkarlarýnýn korunmasý ile ilgili sunumlarda hazýrlanmýþ olan Farklýlýk Analizi Raporunun sunumu ele alýnan konular sýrasýyla þöyledir: gerçekleþtirilmiþtir. Bu sunum esnasýnda ulusal O L A F v e Yo l s u z l u k l a M ü c a d e l e mevzuat ve Avrupa Birliði Þirketler Hukuku mevzuatý Koordinasyon Servisi (AFCOS), arasýnda belirlenmiþ olan temel farklýlýklara AB Mali Çýkarlarýnýn korunmasý ile ilgili deðinilerek, yapýlmasý gereken düzenlemelerle ilgili Sözleþme (PIF) ve Protokoller, bilgi verilmiþtir. Ayrýca çalýþma esnasýnda Avrupa Euro'nun sahteciliðe karþý korunmasý ve Birliði Müktesebatýna Uyum Programý'nda, 2009 yýlý içerisinde gerçekleþtirilmesi öngörülen yasa tasarýlarýna iliþkin teknik yardým alýnmýþ ve ilgili Bakanlýk müsteþarý tarafýndan görevlendirilmiþ personelin hazýrlamýþ olduðu birtakým çalýþmalara ise son þekli verilmiþtir. Bir sonraki çalýþmalarýn Mayýs ayý içerisinde gerçekleþtirilmesi öngörülmüþtür. MALÝ KONTROL ÝLE ÝLGÝLÝ UZMAN ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ S (K-II) sayýlý karar uyarýnca 12 baþlýkta yürütülen uyum çalýþmalarýnýn tamamlanýp Müktesebata Uyum Programý'nýn onaylanmasýnýn ardýndan, bir diðer baþlýk olan Mali Kontrol Faslý Ocak 2009 ayýnda açýlmýþtýr. Topluluk müktesebatýnýn 32 sayýlý Mali Kontrol faslý üç unsurdan oluþmaktadýr. Kamu Ýç Mali Kontrol, Dýþ Denetim, Avrupa Birliði çýkarlarýnýn (fonlarýnýn) korunmasý/dolandýrýcýlýkla mücadele. OLAF soruþturmalarý ABGS'YE MALÝ KONTROL ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMA ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Mali Kontrol Faslý ile ilgili müktesabatý tanýtýcý sunumlarýn Þubat ayýnda Lefkoþa ve Brüksel de yapýlmasýnýn ardýndan Maliye Bakanlýðý, Polis Genel Müdürlüðü, Baþsavcýlýk, Sayýþtay Baþkanlýðý ve ABKM temsilcilerinden oluþan çalýþma grubu 10 Þubat tarihinde Ankara daki Avrupa Birliði Genel S e k r e t e l i ð i ' n e (ABGS) bir ziyaret g e r ç e k l e þ t i r d i. ABGS'yi temsilen Mali Kontrol faslýnýn m ü z a k e r l e r i n d e bizzat yer almýþ u z m a n l a r, M a l i K ontrol faslýnýn Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 koordinatörlüðünü üstlenen Maliye Bakanlýðý Avrupa Biyologlar Birliðinin etkinliði KKTC'de uzmanlarý ve Sayýþtay ve Polis Genel Müdürlüðü'nden yapma kararýnýn son derece önemli olduðuna iþaret gelen uzmanlar Mali Kontrol faslýyla ilgili yürüttükleri ederek, derneði kutlayan Talat, þöyle konuþtu: ''Bunun uyum çalýþmalarýný anlatarak deneyimlerini önemi þu noktada düðümlenmektedir; Kýbrýslý Türkler paylaþtýrlar. Ziyaretin hemen sonrasýnda uyum dünyadan tecrit edilmekte ya da tecrit edilmeye stratejilerini hazýrlayarak Mali Kontrol Çalýþma Grubu, çalýþýlmaktadýr. Böylesi bir etkinlik bu tecridi ABGS'nin de deðerlendirmelerini alarak stratejiye son rahatlatmakta, azaltmakta, etkisini düþürmekte ve þeklini verecektir. Kýbrýslý Türklere umut vermektedir, heyecan Bu çalýþmalarýn yanýsýra Sermayenin Serbest Dolaþýmý vermektedir, geleceðe daha güvenle bakmalarýna ile ilgili hazýrlanan çalýþma planý çerçevesinde yardýmcý olmaktadýr.' Mart tarihlerinde ülkemize gelen uzman Dreymann Jurgen, taslak Yabancý Sermaye Yasasý'ný AB müktesebatýyla uyumuna yönelik bir boþluk analizi AB DIÞÝÞLERÝ BAKANLARI TOPLANTISI YAPILDI çalýþmasý gerçekleþtirdi. ABKM temsilcisinin de hazýr bulunduðu çalýþamaya, Maliye Bakanlýðý, Ekonomi ve AB Dýþiþleri Bakanlarý gayri resmi toplantýsý Turizm Bakanlýðýnýn temsilcilerinden oluþan (Gymnich), dönem baþkaný Çek Cumhuriyeti'nin Sermayenin Serbest Dolaþýmý Çalýþma Grubu katýldý. Bohemia bölgesindeki Hluboka nad Vltavou Misyonun tamamlanmasýnýn ardýndan Çalýþma Grubu, kasabasýnýn ayný ismi taþýyan tarihi þatosunda verilen uzmanýn önerileri ýþýðýnda yasa üzerinde gerekli çalýþma yemeðiyle baþladý. deðiþiklikleri yapmak için çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Çek Cumhuriyeti Kara Para Aklanmasýnýn Önlenmesine yönelik Dýþiþleri Bakaný hazýrlanan Eylem Planý çerçevesinde Mart K a r e l tarihlerinde ülkemizi ziyaret eden kara para uzmaný Schwarzenberg'in ev David Artingstall Maliye Bakanlýðý Mali Bilgi Edinme sahipliðinde baþlayan Birimi (MABEB) ve Polis Genel Müdürlüðü toplantýnýn ilk gününe temsilcilerine Risk Deðerlendirmesi kavramýný Birliðe üye 27 ülkenin tanýtarak, kara para eylem planýnýn uygulanmasýna dýþiþleri bakanlarý ile yönelik eðitim ihtiyaçlarýný tespit etti. Uzman ayrýca AB Ortak Güvenlik kara parayla ilgili denetleyici birimlerin temsilcileri ile v e D ý þ P o l i t i k a de görüþerek denetim konusundaki yasal mevzuatýn Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve birliðin komþu etkinliðini deðerlendirdi. ülkelerle iliþkilerinden sorumlu üyesi Benita Ferrero- Waldner katýldý. AVRUPA ÜLKELERÝ BÝYOLOGLAR BÝRLÝÐÝ TOPLANTISI KKTC'DE YAPILDI KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliðinin (ECBA) yýllýk toplantýsýný KKTC'de yapmasýnýn son derece önemli bir karar olduðunu belirterek, Kýbrýslý Türklerin dünyadan tecrit edildiðini ya da tecrit edilmeye çalýþýldýðýný, böylesi bir etkinliðin tecridin etkisini azalttýðýný söyledi. Üç gün süren ECBA 2009 toplantýsýna Türkiye, Ýngiltere, Almanya, Hollanda, Portekiz ve KKTC'den biyologlar katýldý. Toplantýnýn açýlýþý Lefkoþa'daki tarihi Büyük Han'da yapýldý. Açýlýþa Cumhurbaþkaný Talat da katýldý. Cumhurbaþkaný Talat, açýlýþta yaptýðý k o n u þ m a d a, b ö y l e s i n e u l u s l a r a r a s ý b i r etkinliðin burada yapýlýyor olmasýndan mutluluk duyduðunu ifade etti. Basýna kapalý olarak baþlayan toplantýnýn açýlýþ oturumunda da, "salonun küçük olduðu" gerekçesiyle basýn mensuplarýnýn görüntü almasýna izin verilmedi. Toplantýya geliþte gazetecilere kýsa bir açýklama yapan Schwarzenberg, hükümetinin güvensizlik oyu alarak düþmesiyle ilgili olarak, "dönem baþkanlýðýnýn sorunsuz olarak sonuçlandýrýlacaðýný" belirtti. Toplantýlarýn gündeminde ABD Baþkaný Barack Obama'nýn 5 Nisan günü Prag'a yapacaðý resmi ziyaret, ABD-AB zirvesinin hazýrlýðý, Ortadoðu barýþ görüþmeleri, Birliðin geniþleme süreci, baþta Kosova sorunu olmak üzere Batý Balkanlar'daki geliþmeler ile ABD'nin yeni Ýran stratejisi gibi konularýn bulunduðu bildirildi. Diplomatik kaynaklar, geniþleme süreci çerçevesinde Hýrvatistan'ýn müzakere sürecinde Slovenya ile yaþadýðý sýnýr sorununun aðýrlýklý olarak ele alýndýðýný belirtiyor. Avusturya heyetinden bir diplomat, gazetecilere bilgi verirken, Dýþiþleri Bakaný Michael Spindelegger'in toplantýda geniþleme sürecine iliþkin konuþma yaptýðýný söyledi. Avusturyalý diplomat, konuþmanýn içeriði konusunda detay vermeden, "Bilinen görüþlerimizi açýkladý" dedi. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Birlik üyesi 27 ülkenin dýþiþleri bakanlarýnýn katýldýðý toplantýya müzakere süreci devam eden Türkiye, Hýrvatistan ve Makedonya da davet edildi. Bu çerçevede Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan da toplantýlara katýlmak üzere Çek Cumhuriyeti'ne gitti. Almanya, Nabucco boru hattýna kamu fonlarý aktarýlmasýna karþý çýkýyordu. Polonya ve eski Doðu Bloku'na mensup ülkeler ise Avrupa'nýn Rus doðal gazýna baðýmlýlýðýnýn ancak bu proje sayesinde kýrýlacaðýný savunarak projeyi destekliyor. AB ACÝL YARDIM FONLARINI ÝKÝ KATINA AB, KDV ÝNDÝRÝMÝNDE UZLAÞI SAÐLADI ÇIKARDI AB Maliye Bakanlarý, isteyen üye ülkelerin restoran, temizlik ve tadilat gibi bazý alanlarda KDV'yi yüzde Avrupa Birliði, ekonomik kriz içindeki üyelerine 15'in altýna indirebilmesi konusunda uzlaþtý. Böylece destek olmak amacýyla ayrýlan acil yardým fonlarýný iki on yýllýk kavga sona ermiþ oldu. AB'de on yýldýr katýna çýkardý. Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose gündemde olan, ancak ekonomik kriz dolayýsýyla daha Manuel Barroso fonun 50 milyar Euro'ya çýktýðýný da alevlenen Katma Deðer Vergisi (KDV) indirimi açýkladý. tartýþmalarýna son nokta kondu. Söz konusu fon yalnýzca Euro bölgesi dýþýndaki AB üyelerinin kullanýmýna açýk olacak. Ödemeler dengesi Reuters ve AP'in haberine göre, AB Maliye Bakanlarý, sorunu yaþayan Macaristan ve Letonya fondan þu ana Brüksel'deki toplantýda, üye ülkelere bazý mal ve kadar 10'ar milyar Euro aldý. Sýradaki ülke ise hizmetlerde KDV oranýný düþürme imkâný tanýnmasý Romanya olduðu belirtiliyor. k a r a r ý a l d ý. K D V AB liderleri, Brüksel'deki iki günlük zirvelerinin indirimi, restoranlar ile sonunda ayrýca Uluslararasý Para Fonu IMF'ye 75 temizlik ve tadilat milyar Euro (yaklaþýk 100 milyar dolar) vermeye karar iþlerinde geçerli olacak. verdi. Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, küresel A n l a þ m a y a krizde zor duruma düþen ülkelere yardým edebilmesi Mart'ta Brüksel'de için IMF'nin kaynaklarýnýn ikiye katlanarak, 500 milyar y a p ý l a n l i d e r l e r dolara çýkarýlmasýna çalýþacaklarýný söyledi. IMF'de zirvesinde son hali reform konusunda nihai kararýn, 2 Nisan'da Londra'da verildi. yapýlacak G20 zirvesinde verilmesi bekleniyor. KDV yüzde 5'e kadar düþebilecek Nabucco'ya 200 milyon KDV konusunda uzlaþma, Almanya, Ýsveç ve Malta'nýn AB liderleri ayrýca baþýný çektiði ülkelerin muhalefeti yumuþatmasýyla Nabucco boru hattý mümkün oldu. Anlaþmayla, isteyen ülkeler, ayakkabý projesinin de dâhil olduðu ve bisiklet tamiri, temizlik, kuaförlük, tesisatçýlýk ve beþ milyar dolarlýk bir restoran gibi küçük ölçekli iþlerde KDV'yi AB asgari enerji altyapýsý paketi oraný olan yüzde 15'in altýna, hatta yüzde 5'lere kadar üzerinde uzlaþmaya vardý. düþürebilecek. Bu anlaþma öncesinde üye ülkelerin Pakette Nabucco'ya 200 KDV oranýný yüzde 15'in altýna düþürme imkaný milyon Euro ayrýldý; diðer bulunmuyor, istisnalar için 27 üye ülkenin oybirliði projeler gibi bu kaynaðýn gerekiyordu. KDV alt limitinden muaf tutulan cam da 2010 yýlý sonuna kadar temizliði, kuaförlük, bisiklet tamiri, bina ve ev tadilatý harcanmasý istendi. Orta alanlarýnda 2010 yýlý sýnýrý da kaldýrýldý. AB Maliye Asya ve belki de Orta Doðu doðalgazýný Türkiye Bakanlarý, kitaplar için geçerli olan düþük KDV üzerinden Avrupa'ya taþýmasý planlanan oranlarýnýn da sürdürülmesini karara baðladý. Malta'nýn kilometrelik Nabucco hattýnýn, resmi tahminlere göre yiyeceklerde sýfýr KDV uygulamasýný sürdürmesi 7,9 milyar Euro'ya mal olmasý bekleniyor. onaylanýrken Portekiz ve Kýbrýs Rum Kesimi ne de bazý istisnalar tanýndý. Ocak ayýnda Macaristan'da yapýlan bir toplantýda Macaristan Baþbakaný Ferenc Gyurcsany, AB'ye proje için 2 milyar Euro bulma çaðrýsýnda bulunmuþtu. Macaristan baþbakaný 200 ya da 300 milyon Euro'nun N a b u c c o ' n u n ö n f i n a n s m a n i h t i y a c ý n ý karþýlayabileceðini, ardýndan da daha güçlü mali taahhütler gerekeceðini söylemiþti. Avrupa Komisyonunun vergilendirme iþlerinden sorumlu üyesi Laszlo Kovacs, KDV indirimlerinin isteðe baðlý olmasýyla üye ülkelere büyük esneklik saðlandýðýný vurguladý. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 Hedef tüketim ve istihdam AB KDV indirimleriyle ürün fiyatýný azaltarak tüketimi canlandýrmayý ve istihdamý artýrmayý hedeflemektedir. Öneriye en güçlü desteði veren ülke Fransa olmuþtur. Özellikle restoranlarda KDV oranlarýnýn düþürülmesi, Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin de ana seçim vaatlerinden biriydi. Sarkozy ile, KDV indiriminin ticarete zarar vereceðini ve vergi gelirlerini azaltacaðýný savunan Alman hükümeti arasýnda çetin bir mücadele yaþanmýþtý. 'Almanya'da KDV indirimi olmayacak' Nitekim Almanya Maliye Bakaný Peer Steinbrück, toplantý sonrasýnda yaptýðý açýklamada, KDV indiriminin Almanya için söz konusu olmayacaðýný vurguladý. Ancak Alman hükümetine ülke içinde KDV indirimi için yapýlan baskýnýn artmasý bekleniyor. Alman Otelcilik ve Konaklama Tesisleri Birliði ile Bavyera eyaleti Avrupa Bakaný Emilia Müller, Maliye Bakaný Steinbrück'e, KDV indirimini engellemekten vazgeçmesi ve konaklama sektöründe yüzde 7'ye indirmesi çaðrýsýnda bulundu. Almanya'da sonbaharda yapýlacak federal meclis seçimleri öncesinde KDV indirimi talebiyle öne çýkan Bavyera eyaleti de, restoranlar için KDV indirimi önerisini Eyalet Temsilciler Meclisine götüreceðini açýkladý. KRÝZE RAÐMEN TELEKOM SEKTÖRÜ AVRUPA'DA BÜYÜYOR Av r u p a K o m i s y o n u n c a yayýmlanan bir rapora göre telekom þirketleri mali krize raðmen 2008'de kayda deðer ölçüde büyüme kaydettiler. Raporda telekom sektöründe yeni yatýrýmlar teþvik edildi. Ancak telefon operatörleri büyümenin son beþ yýlýn en düþük seviyesinde bulunduðunu iddia ettiler. Komisyonun yayýmladýðý rapora göre, Avrupa Birliðinde (AB) telekom sektöründe kar oraný 2008'de yüzde 1,3 olurken toplam miktar 300 milyar olarak not edildi. Sektörel büyüme oranlarý AB'nin geri kalan ekonomi sektörlerine göre ortalamanýn üzerinde seyrediyor. 2008'de büyüme oranýný yüzde 1 oldu. AB Telekom Komiseri Viviane Reding kar oranýnýn 2004'te göreve gelmesinden bu yana yýldan yýla sürekli arttýðýna dikkat çekti. Reding Brüksel'de gazetecilere, Telekomlarýn sonu deðiþim. Sektör büyüyor, diyerek büyük telekom firmalarýnýn kendisini sektördeki büyümeyi bir takým gereksiz düzenlemelerle yavaþlattýðý yolundaki suçlamalarýna cevap verdi. Reding 2007'de cep telefonu görüþmelerinde tavan deðer belirledi. Ancak telekom þirketleri buna þiddetle karþý çýkarak kendisini popülizm yapmakla suçladý. Nitekim Lüksemburglu Komiser göreve geldiðinden bu yana tüketici fiyatlarýnda yaklaþýk yüzde 35'lik indirim saðladýðý için kendisiyle gurur duyuyor. Tüketici daha fazla deðeri daha az paraya satýn alýyor, þeklinde konuþan Reding bu noktada durmaya niyetli deðil. Telekom komiseri yakýn bir zamanda telefon þirketlerinin hizmet destek amaçlý olarak abonelerin herhangi bir operatörden hizmet alýmýný durdurmasý sýrasýnda ödediði cep telefonlarýnda sonlandýrma ücretlerinde de indirime gitmek istediðini belirtiyor. Sonuç olarak AB'li büyük telekom þirketleri yatýrýmlarda kesintiye gitmek durumunda kalýyorlar. Telekom firmalarýnýn temsilcisi konumunda bulunan ETNO'nun yayýmladýðý rakamlara göre, 2008'de yatýrýmlar son beþ yýlýn en düþük deðerine indi ve büyüme 2006'da yüzde 4,1 iken 2008'de yüzde 1,5'e düþtü. Ancak Komisyonun yayýmladýðý rakamlar daha farklý. 2007'de yatýrýmlar yaklaþýk yüzde 1,5 civarýndaydý. Böylece ardý ardýna altý yýl büyüme gerçekleþti. Bu durum mali krize raðmen 2008'de de devam edecek. Yatýrým rakamlarýyla ilgili tartýþmalar telefon sisteminde bakýr hatlarýn optik fiber kablolar (NGN) ile deðiþtirilmesi noktasýnda da devam ediyor. NGN'lerin sektörün önümüzdeki yýllardaki geliþiminde hayli önemli olacaðý belirtiliyor. Bu sayede daha hýzlý internet hizmeti ve birtakým yeni hizmetler en üstün kalitede saðlanabiliyor. Telekom paketinde anlaþma 'yakýn' AB üyesi 27 ülkenin telekom bakanlarý Komisyonun yayýmladýðý son raporu ve yatýrým konusunu 31 Mart'ta Brüksel'de tartýþmaya açtý. Bakanlarýn ayrýca telekom kurallarýnda 2007'den bu yana devam eden geniþ kapsamlý reform çalýþmalarýný da sonlandýrmalarý da bekleniyor. Reding düzenlediði basýn toplantýsýnda, Bütün taraflarýn biraz daha çaba harcamalarý halinde anlaþmaya çok yaklaþacaðýmýza eminim derken paketin yüzde 95'nin tamamlandýðýný kaydetti. Avrupa kurumlarýnda ele alýnan reform paketi ile ilgili yasal süreç Kasým 2007'de baþlamýþ bulunuyor. Reding müzakere sonuçlarý konusunda iyimser olduðunu söylemekle birlikte optik kablolarýn önemini dikkate almadý. NGN'ler paketin sadece küçük bir kýsmý. Öte yandan Brüksel küçük operatörlerin haklarýný gözetebilecek bir model üzerine yoðunlaþarak piyasada Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 daha güçlü rekabeti hedefliyor. Ancak baþta Almanya Turizm göz ardý edilmedi ve Ýspanya olmak üzere kimi üye ülkeler sektör Avrupa Birliði, turizme baðýmlý olan ülkelere zarar þampiyonlarýna destek vererek büyük çaplý yatýrýmlarýn vermemek için hava taþýmacýlýðýna, çevreye zarar ancak büyük þirketlerce desteklenebileceðine inanýyor. veren diðer sektörlerden daha az kýsýtlama getirdi. HAVACILIK SEKTÖRÜ DE KARBONDÝOKSÝT Atmosfair Örgütü'nden Dietrich Brockhagen uçak TÝCARETÝ KAPSAMINA ALINDI emisyonunun zararlarý konusunda yolcuyu aydýnlatmak ve kararý ona býrakmak yolunu seçtiklerini söylüyor: "Çevreyi korumaya yönelik adýmlarýn halk S e r a g a z l a r ý n ý n tarafýndan memnuniyetle karþýlandýðýný görüyoruz. atmosfere salýnýmýný Ancak kerosin vergisi gibi seyahat ücretlerini artýran ek azaltýp kontrol altýna masraflar gündeme geldiðinde bunun tepkiyle almayý hedefleyen karþýlandýðý da gözden kaçmýyor. Biz, 'Uçakla seyahat karbondioksit ticareti, edemezsin, yoksa vebali boynuna' demek yerine, a r t ý k h a v a y o l l a r ý 'Ýklimin korunmasýnda payýnýn olabilmesi için seni sektörü için de geçerli bilgilendiriyoruz' yöntemini uyguluyoruz." olacak. AB'nin kararý 2012'de yürürlüðe Örgütün internet sayfasýnda bir emisyon hesap girecek. makinesi bulunuyor. Ýnternet kullanýcýsý bu hesap makinesine uçuþ mesafesini verip, zararlý madde Sera gazlarý salýnýmýnda önemli payý olan havayollarý emisyonunda kendine düþen payý hesaplayabiliyor. sektörünün emisyon ticaretinden muafiyeti sona eriyor. Örneðin Berlin'den New York'a gidiþ-dönüþ sefer Kyoto Ýklim Protokolü'nde imzasý bulunan bir ülkenin yapan bir uçaðýn atmosfere saldýðý gaz yolcu baþýna karbondioksit salýným kotasýný aþmasý durumunda ortalama 4 bin kilogram. Bu miktar, orta sýnýf bir henüz kotasýný doldurmamýþ bir diðer ülkeden para otomobilin 12 bin kilometrede çýkardýðý sera gazýnýn karþýlýðý kota satýn almasý esasýna dayanan emisyon iki katýndan fazlasýna denk geliyor. ticareti artýk havacýlýk sektörü için de geçerli olacak. AB, uygulamanýn 2012 yýlýnda baþlatýlmasý kararý aldý. Karar çerçevesinde havayollarý þirketleri, ilk aþamada Hardal kökünden elektrik yýllarý arasýnda açýða çýkarýlan sera gazý Bu arada alternatif enerji arayýþlarý da sürüyor. miktarý baz alýnarak, salýnýmý yüzde 3 oranýnda Brockhagen, Hindistan'ýn baþkenti Yeni Delhi'nin azaltmakla yükümlü olacak. Havayollarý þirketi bunun kuzeyinde mali destekte bulunduklarý bir biyokütle karþýlýðýnda emisyon ticareti sertifikasýnýn yüzde 85'ini enerji santralini örnek göstererek, bu santralde hardal bedavaya alacak. Sertifikanýn yüzde 15'ini ise para saplarýndan elektrik üretildiðini kaydediyor. ödeyerek elde edecek. Brockhagen, Üretilen bu elektrik genel enerji þebekesine aktarýlýyor. Önceleri çürümeye býrakýlan hardal kökü þimdi çiftçiler tarafýndan deðerlendiriliyor. Germanwatch adlý çevre örgütünün iklim raportörü Çiftçi bundan para kazanýyor ve enerji santralleri de bu fizikçi Manfred Treber, havacýlýk sektörünün de sayede çevre dostu elektrik üretebiliyor" diyor. emisyon ticareti kapsamýna alýnmasýnýn sevindirici olduðunu ancak yüzde 15'lik bölümün deðil, kotanýn tümünün satýn alýnmasý gerektiðini vurguluyor: "Uçak AB BÜROKRATLARINA ZORUNLU ÇÝFTLÝK emisyonlarýnýn atmosfere daha fazla zarar verdiðinin STAJI GETÝRÝLDÝ de özellikle vurgulanmasý gerekiyor. Avrupa'da þimdiye kadar sadece karbondioksit emisyonu ticareti yapýlýyordu. Ama hava trafiði nedeniyle atmosfere Avrupa Birliði, tarým salýnan sera gazlarýnýn küresel ýsýnmaya yaptýðý etki, konusuyla ilgilenen karbondioksitin etkisinden 2 ila 5 kat daha fazla. Bu, bürokratlarýný sektörü göz önünde bulundurulmuyor." daha iyi anlamalarýný s a ð l a y a b i l m e k i ç i n Uçaklar, özellikle de jetler atmosfere diðer taþýtlardan çiftliklerde zorunlu eðitim çok daha zararlý gazlar salýyor. Hava trafiði, Avrupa'da çalýþmalarýna tabi tutacak. atmosfere salýnan toplam karbondioksitin yüzde Plana göre, Avrupa 3'ünden sorumlu. Treber, havacýlýk sektöründe yýllýk Komisyonunun tarým emisyon artýþýnýn yüzde 3 ila yüzde 5'i bulduðunu k o n u l a r ý y l a i l g i l i kaydediyor ve Emisyon ticaretinin iklimin bürokratlarý dizüstü korunmasýndaki en etkili araç olduðu çoktan bilgisayarlarýný, ütülü takým elbiseleri ve döpiyeslerini kanýtlandý" diyor. bir kenara býrakýp kazma, kürek, çiftliklerde giyecekleri rahat kýyafetlerle yollara düþecekler. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 2010'dan itibaren yaþama geçirilecek programýn amacý Komisyonun çalýþmalarýný daha da basitleþtirmek ve bürokratik maliyeti düþürmek. AB bütçesinin yüzde 40'ý, çoðunluðu sübvansiyonlar olmak üzere tarýma ayrýlmýþ durumda. Avrupa tarým sektörü, Birliðin tarým politikasýný karmaþýk bulduðunu sýkça dile getiriyor. Bir diðer eleþtiri de, Birliðin alanda neler olup bittiðini dikkate almaktan çok sektörü masa baþýnda hazýrlanan ve alanda yaþananlardan kopuk kurallara boðuyor olmasý. Avrupa Komisyonu, mevzuatý basitleþtirmek için son yýllarda önemli çaba sergilendiðini ve 2012 yýlýna kadar idari maliyeti yüzde 25 azaltmayý hedeflediðini söylüyor. Bir Komisyon yetkilisi, programýn amacýnýn Avrupa Birliði bürokratlarýyla kýrsal kesim çalýþanlarýnýn ayný dili konuþmalarýný saðlamak olduðunu kaydetti. Çiftçiler giriþimi olumlu bulduklarýný açýkladýlar. Ancak programý, Birliðin tarým politikalarý konusunda yaþadýðý derin sýkýntýyý perdelemek amacý taþýdýðýný öne sürerek eleþtirenler de var. AB'DE HAYVAN KESÝMÝNE ÝLÝÞKÝN ÞARTLAR H AY VA N R E FA H I N A U Y G U N H A L E GETÝRÝLÝYOR Avrupa Parlamentosu Tarým Komitesi 16 Mart günü, Uluslar Avrupasý Birliði (UEN) Polonyalý üyesi Janusz Wojciechowski'nin hazýrladýðý tavsiye raporunu kabul ederek, kesim sýrasýnda hayvan refahýnýn korunmasýný düzenleyen 1993 tarihli direktifin deðiþtirilmesi yönündeki Komisyon önerisini onayladý. Buna göre AP milletvekilleri, hayvan kesimi esnasýnda kullanýlacak yöntemlerin ölüm anýnda ya da bayýltma sonrasý gerçekleþmesini saðlamasý ilkesini kabul ederken, dini ritüellerin uygulanabilirliði için geçerli genel istisnalarýn korunmasý ve bu baðlamda ulusal düzeyde karar alýnmamasý çaðrýsýnda bulundu. Hayvan refahýnýn korunmasý doðrultusunda kesimden sorumlu kiþinin hayvanýn acý çekmemesini temin etmesi gerektiði yönündeki fikir birliðiyle birlikte tarým komitesi, bayýltma sürecinin sorunsuz islemesi için hayvanlarýn bilinç düzeyine duyarlý göstergeler kullanýlmasýný öneren tasarýyý onayladý. Hayvan refahý konusundaki yüksek standartlarýn üretim maliyetlerini artýrmasýndan ötürü Komisyonun AB dýþýndan ithal edilen hayvan ürünleri için de ayný standartlarýn uygulanmasýný garanti etmesi gerektiðini savunan milletvekilleri, Birliðe ihraç yapan kesimevlerinin denetimi ile AB standartlarýnýn karþýlandýðýný kanýtlayan tasdiknamelerin þart koþulmasý fikrini paylaþýyor. Tarým k o m i t e s i n i n onayladýðý rapor, A v r u p a Parlamentosunun 4 7 M a y ý s tarihlerindeki genel k u r u l u n d a tartýþýlacak. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2009 / Sayý: 34 KAMU ÝHALELERI VE REKABET POLÝTÝKASI FASILLARINDA AB YE UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Kamu Ýhaleleri konusundaki

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37 AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI Avrupa Komisyonunun

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2009 / Sayý: 36 KÜÇÜKBAÞ HAYVAN YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE KOBÝLERÝN REKABET GÜCÜNÜN VE BÝLGÝ SÜT ÜRETÝM HÝJYENÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ V E

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler gündem2009 / 01 Temmuz Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü Kentler ve Yerel Yönetimler Türkiye Müteahhitler Birliði YÖNETÝM KURULU Baþkan M. Erdal EREN Baþkan Vekilleri Emin SAZAK Emre AYKAR Yaþar EREN Adnan

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 Sayý : 5 2005/2 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 EDÝTÖR 07 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Teleskobik Yükleyici Serisi 08 BÝLGÝ Dolaylý Vergilerin AB ile Uyumlaþtýrýlmasý SÖYLEÞÝ Prof. Dr. M. Nuray

Detaylı

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 Ýçindekiler I. Katký Koyan Kuruluþlardan Önsöz 3 Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) II. Rapor Özeti 4 VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 VIII.

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı