JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU"

Transkript

1 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

2 Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) arasýnda tarihinde imzalanan Protokol uyarýnca, Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýnýn 1. aþamasýný oluþturan yazýlý sýnav ÖSYM tarafýndan, 2. aþamasýný oluþturan seçme sýnavlarý Jandarma Okullar Komutanlýðý tarafýndan yapýlacak ve deðerlendirilecektir. Bu kýlavuz yazýlý sýnavla ilgili baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi esaslarýný kapsamaktadýr. BAÞVURMA SÜRESÝ : 8-26 Þubat 2010 SINAV TARÝHÝ VE SAATÝ : 24 Nisan 2010, BAÞVURU HÝZMETÝ ÜCRETÝ SINAV ÜCRETÝ YENÝ ÞÝFRE EDÝNME ÜCRETÝ : 3,00 TL : 45,00 TL : 2,00 TL DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan, baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent- ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent- ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM ANKARA Bürosu: Çetin Emeç Bulvarý Sokak No: Yukarý Öveçler- ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-ÝSTANBUL BAÞVURMA, GÝRÝÞ KOÞULLARI VE 2. AÞAMA SINAVLARI ÝLE ÝLGÝLÝ DANIÞMA ÝÇÝN Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA Telefon Numarasý : (312) Bu kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý kararlarý ile Genelkurmay Baþkanlýðýnýn emirleri doðrultusunda deðiþtirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlýðý tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna internet aracýlýðýyla duyurulur.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma ve Giriþ Koþullarý Baþvurma Ýþlemleri Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvurunun Tamamlanmasý Ýnternet Eriþim Þifresi Bilgisi Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar Baþvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler YAZILI SINAV Yazýlý Sýnavýn Kapsamý Yazýlý Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Yazýlý Sýnavýn Uygulanmasý Yazýlý Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar YAZILI SINAVIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ YAZILI SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ ÝKÝNCÝ AÞAMA SINAVLARI... 9 (Ön Saðlýk Muayene, Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testleri (FDKT) ve Mülakat)... 9 TABLO-1. YAÞ-BOY-KÝLO TABLOSU TABLO-2. ÜNÝVERSÝTELER VE KODLARI TABLO-3. FAKÜLTE/YO/MYO KODLARI TABLO-4. ÖNLÝSANS PROGRAMLARI VE KODLARI TABLO-5. LÝSANS PROGRAMLARI VE KODLARI TABLO-6. LÝSE/DENGÝ OKUL TÜRLERÝ VE KODLARI ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) arasýnda imzalanan protokol uyarýnca, jandarma sýnýfýnda muvazzaf astsubay yetiþtiren Jandarma Okullar Komutanlýðý, Jandarma Astsubay Temel Kursunda öðrenim görecekleri seçmek amacýyla yazýlý sýnav yapýlacaktýr. 1.1 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýnýn 1. aþamasý olan yazýlý sýnav, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan 24 Nisan 2010 Cumartesi günü yapýlacaktýr. Sýnav saat 9.30'da baþlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir. 1.2 Yazýlý sýnavda adaylara, önlisans düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluþan bir test uygulanacaktýr. Cevaplar, cevap kâðýtlarýna iþaretlenecek, cevap kâðýtlarý ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir. 1.3 Yazýlý sýnav sonuçlarý, en yüksek puan alan adaydan baþlanarak genel baþarý sýrasýna konulacak ve deðerlendirme sonucunda 2. aþama sýnavlarýna çaðýrýlacak aday sayýsýna baðlý olarak bir baraj puaný belirlenecektir. 1.4 Yazýlý sýnav için belirlenen baraj puanýný aþan adaylar, sýnavýn 2. aþamasýna katýlmaya hak kazanacaklardýr. Sýnavýn 2. aþamasý aþaðýda belirtilen alt aþamalardan oluþmaktadýr: a) Belge Ýnceleme b) Ön Saðlýk Muayenesi c) Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testleri (FKDT) ç) Mülakat d) Asker Hastanelerinde Saðlýk Muayenesi 1.5 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavlarýnýn tüm aþamalarýný kazanarak, Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlý saðlýk kurulu raporu alan ve yapýlacak güvenlik soruþturmasý müspet sonuçlanan asýl sýradaki adaylar ile boþ kalan kontenjanýn tamamlanmasý için sýradaki yedek adaylarýn okula kabulü yapýlacaktýr. Adaylar, Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursunda Beytepe / ANKARA da muhtemelen Þubat veya Mayýs 2011 tarihinde baþlamak üzere eðitim-öðretim göreceklerdir. ( Kesin tarihle ilgili olarak adaylar daha sonra bilgilendirilecektir.) 1.6 Baþvurularýn kabulü, yazýlý sýnavýn uygulanmasý ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde Aday Bilgi Formundaki aday tarafýndan verilen bilgiler esas alýnacaktýr. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr. 1.7 Yazýlý sýnav sonuçlarý, Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesiyle ÖSYM tarafýndan adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. 1.8 Yazýlý sýnav sonuçlarý sýnavýn yapýldýðý yýl için geçerli olacaktýr. 1.9 Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, sýnava, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salonda girmesi ve sýnav sonunda bu belgeyi görevlilere teslim etmiþ olmasý, kopya eylemine karýþmamýþ olmasý, cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemiþ olmasý, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðýný ve cevap kâðýdýný eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, diðer sýnav kurallarýna uymasý. zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilir Baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alýnan sýnav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez Yazýlý sýnava baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden sýnavýn yapýlacaðý hafta içerisindeki Perþembe gününden itibaren 3,00 TL karþýlýðýnda bu belgelerini yeniden edinebilirler. Bu belge sadece adayýn kendisine veya birinci derece yakýnlarýna (anne, baba, kardeþ, eþ ve çocuk) kimlik kontrolü yapýlarak verilir. 1

5 1.12 Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar, bu belgelerini Merkezimizden ücreti karþýlýðýnda yeniden edinebilirler. Belge, sadece adayýn kendisine veya birinci derece yakýnlarýna (anne, baba, kardeþ, eþ ve çocuk) kimlik kontrolü yapýlarak elden verilir. Bu belge ayrýca aday tarafýndan alýnmýþ evrak referans numarasýnýn belirtilmesi koþuluyla müracat eden kiþiye ücreti karþýlýðýnda elden verilir. Sýnav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar, bu kýlavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlý Dilekçe Örneði ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize posta yoluyla da baþvurabilirler. Dilekçenin iþleme konabilmesi için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-ANKARA Þubesindeki numaralý hesabýna 3,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir Sýnav sonuçlarýnýn yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" veya fotokopisi ile ÖSYM'ye (Bilkent/ANKARA) baþvurabilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-ANKARA Þubesindeki numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sýnav evraký ÖSYM'de sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir Adaylarýn Merkezimizle yapacaklarý bütün yazýþmalarda bu kýlavuzdaki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði kullanýlmalýdýr. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adaylarýn dilekçeleri iþleme kesinlikle konmayacaktýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize belge geçer (faks) veya e-posta yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr Adaylar, sýnava baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra; kimlik bilgileri deðiþikliði, adres deðiþikliði vb. deðiþiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar deðiþikliði, internet adresinde yer alan açýklamalar doðrultusunda, ÖSYM nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr. 2. BAÞVURMA 2.1 BAÞVURMA VE GÝRÝÞ KOÞULLARI Durumlarý aþaðýdaki maddelere uyan adaylar Yazýlý Sýnav için baþvurabilirler Genel Koþullar a) T.C. vatandaþý ve erkek olmak, b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ, hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruþturma altýnda olmamak, c) Tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý, siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ olmak, ç) Yapýlacak güvenlik soruþturmasýnda olumlu sonuç almak, d) Herhangi bir kadýnla nikâhsýz yaþamamak, e) Daha önce çalýþtýðý kurum veya kuruluþlarýndan disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çýkarýlmamýþ olmak, f) Adli sicil müdürlüðü, ilgili Cumhuriyet savcýlýðý ve kayýtlý olduðu yerli askerlik þubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçaðý olarak aranmamak veya bu suçlardan soruþturma altýnda olmamak veya para cezasýna çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak, g) Hakkýnda Yedek Subay Olamaz. kararý bulunmamak, ð) Türk Silahlý Kuvvetlerinin manevi þahsiyetine gölge düþürmemiþ ve askerliðin þeref ve haysiyeti ile baðdaþmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamýþ olmak, h) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatý ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek, 2

6 ý) Askerlik hizmetini yapmýþ olmak, yapmamýþ ise tecilli olmak, geçici / kesin kayýt ve kabul döneminde (Kesin kayýt ve kabul tarihleri adaylara duyurulacaktýr.), silah altýnda olmamak veya silah altýna alýnacak olmamak, DÝKKAT! Askerlik tecili kesin kayýt ve kabül tarihinden önce sona eren adaylarýn askerlik þubelerinden yeniden tecil haklarýnýn olup olmadýðýný öðrenmeleri maddî ve manevi kayba uðramalarýný engelleyecektir. i) Yapýlacak sýnavlarda baþarýlý olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak, j) Baþvuru, sýnavlar ve kayýt-kabul iþlemleri sýrasýnda adaydan istenen bilgi, belge ve diðer yükümlülükleri tam, doðru ve eksiksiz olarak yerine getirmek. DÝKKAT! Askerliðini yapmakta olan adaylar, bütün sýnavlarý kazansalar dahi, terhis belgesindeki terhis tarihi kesin kayýt ve kabul tarihinden sonra olanlarýn kesin kayýt ve kabul iþlemleri yapýlmayacaktýr Saðlýk ile Ýlgili Koþullar a) Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði nin, Jandarma sýnýfýnda muvazzaf astsubay adaylarýnda aranacak saðlýk yeteneklerine iliþkin bölümünde gösterilen saðlýk koþullarýna sahip olmak ve sevk edileceði tam teþekküllü asker hastanesinden Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur. kararlý saðlýk kurulu raporu almak, b) Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði nde belirtilen hükümler esas olmak üzere ; (l) (II) Vücut yapýsý düzgün, her bakýmdan saðlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak, Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalýðý ve bozukluðu, yara, ameliyat, yanýk izi, leke ve kellik bulunmamak, (III) Aðýr zührevi hastalýk geçirmemiþ olmak, (IV) Sara, iþeme, uykuda gezme, bayýlma, çarpýntý vb. rahatsýzlýklarý bulunmamak, (V) Kalp, böbrek, karaciðer rahatsýzlýklarý ve ameliyatlarý ile tüberküloz geçirmemiþ olmak, (VI) Düz tabanlýk vb. fizyolojik kusurlarý bulunmamak, (VII) Ýþitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve iþitme cihazý kullanmamak, gözünde þaþýlýk, renk körlüðü vb. hastalýk bulunmamak, (VIII) Aðýz, çene ve diþ yapýsýnda kusur bulunmamak, (IX) Türkçe yi kusursuz konuþmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuþma bozukluklarý vb. olmamak), (X) Resmî kurumlardan alýnmýþ saðlýk kurulu raporlarý olsa bile, sürekli ilaç kullanmayý gerektiren herhangi bir rahatsýzlýðý bulunmamak. DÝKKAT! Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði ndeki saðlýk niteliklerini taþýmadýklarý sonradan anlaþýlan adaylarýn, asker hastanelerinin verecekleri Saðlýk Kurulu Raporuna dayanýlarak, eðitim-öðretim yýlý içerisinde okulla iliþikleri kesilmektedir Yaþ, Boy Uzunluðu ve Vücut Aðýrlýðý ile Ýlgili Koþullar a) Baþvuru tarihi baþlangýcý itibariyle ve düzeltilmemiþ nüfus kaydýna göre; 1)Önlisans son sýnýf/mezunu adaylar için; 25 yaþýný doldurmamýþ olmak,(bir üst yaþtan gün almamýþ olmak 8 Þubat 1985 ve daha sonra doðmuþ olmak) 2)Lisans son sýnýf/mezunu adaylar için; 27 yaþýný doldurmamýþ olmak,(bir üst yaþtan gün almamýþ olmak 8 Þubat 1983 ve daha sonra doðmuþ olmak) b) Tablo-1 de yer alan yaþ-boy-kilo sýnýrlarý içerisinde yer almak. (Aðýrlýk, þortlu vücut aðýrlýðýdýr. Boy, çýplak ayakla ölçülür.) Öðrenim Durumu ile Ýlgili Koþullar a) Bu kýlavuzda yer alan Tablo-2 deki üniversitelere baðlý; Tablo-3 teki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az önlisans eðitim düzeyinde mezun olmak veya en geç 31 Aralýk 2010 tarihine 3

7 kadar mezun olabilecek durumda olmak (31 Aralýk 2010 tarihine kadar mezun olamayan adaylarýn okula kayýtlarý yapýlmayacaktýr.) (Önlisans/lisans programlarýnýn isimleri ve kod numaralarý Tablo-4 ve Tablo5'te belirtilmiþtir.) b) Kaynak olarak belirlenmiþ fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az önlisans düzeyinde mezun olmuþ/olabilecek durumda olmakla birlikte, lise/dengi okul öðrenimini Tablo-6 da kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda (Devam mecburiyeti olan) yapmýþ olmak, c) Yüksek öðrenimlerini yurt dýþýnda bitirenlerin diplomalarýnýn denkliði, Yükseköðretim Kurulu (YÖK) tarafýndan onaylanmýþ olmak, ç) Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlý Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak. Yukarýdaki koþullardan herhangi birine durumunun uymadýðý tespit edilenler, sýnavý kazanmýþ olsalar bile bu durumdan doðabilecek hiçbir haktan yararlandýrýlmazlar. DÝKKAT! Jandarma Genel Komutanlýðý; baþvurularýn baþlamasýndan, sýnavlarýn yapýlmasý ve Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eðitim-öðretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde; giriþ koþullarý, 1. ve 2. aþama sýnavlarýnýn þekli, tarihleri, uygulanmasý, deðerlendirilmesi okulun süresi ve eðitim-öðretim programlarý üzerinde istediði deðiþiklikleri önceden haber vermek kaydýyla yapabilir. Adaylar, kýlavuzda yer alan bütün þartlarý ve yapýlabilecek deðiþiklikleri kabul etmiþ sayýlýrlar. 2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurular, 8-26 Þubat 2010 tarihleri arasýnda elektronik ortamda alýnacaktýr ve 2009 yýllarýnda yapýlan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurmuþ olan adaylar baþvurularýný; isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla, isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapabilirler ve 2009 yýllarýnda yapýlan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurmamýþ adaylar 2010 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavý baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir. Sýnava katýlmak isteyen adaylar, kýlavuz ile Aday Bilgi Formunu baþvuru süresi içinde ÖSYM nin internet adresinden temin edeceklerdir. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. Adaylar, 45,00 TL olan sýnav ücretini sýnava baþvurma süresi içerisinde ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için ilgili banka þubesine gidip, T.C. Kimlik Numarasý, ad ve soyadý ile gireceði sýnavýn açýk adýný vermeleri gereklidir. Baþvurudan önce sýnav ücreti yatýrýlmýþ olmalýdýr. Sýnav ücreti yatýrýlmadan baþvuru yapýlamaz. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de sýnav ücretinin yatýrýlmasý ile ilgili kural aynen geçerlidir. DÝKKAT: Sýnav ücretini yatýran adaylarýn banka þubesinden ayrýlmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlýþlýk yoksa bankadan ayrýlmalarý, yanlýþlýk varsa mutlaka bankadan ayrýlmadan düzelttirmeleri gerekmektedir. Baþvurularýný, Baþvuru Merkezinde yapacak olan tüm adaylar, özel kimlik belgesi ile lise diplomasýnýn bir örneðini ve doldurulmuþ Aday Bilgi Formunu, mezun adaylar ise yukarýda istenen belgelere ilave olarak, üniversite diplomalarýnýn bir örneðini, baþvuru sýrasýnda yanlarýnda bulunduracaklardýr. Baþvuru Merkezine adayýn kendisinin gitmesi zorunludur. Adaylarýn fotoðraflarý baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan çekilerek internetle ÖSYM kayýtlarýna aktarýlacaktýr. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktýr. Baþvuruda 3,00 TL olan Baþvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafýndan ödenecektir. Süresi içinde yapýlmayan baþvurular ile ÖSYM'ye ve Jandarma Okullar Komutanlýðý'na postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez. Yaþ düzeltmesi yaptýrdýðý için aday bilgileri, ÖSYM Baþvuru Merkezleri tarafýndan sisteme girilemeyen; Önlisans son sýnýf/mezunlarý için; yaþ düzeltmesi yaptýrmadan önceki doðum tarihi 8 Þubat 1985 ve daha sonra olanlar, 4

8 Lisans son sýnýf/mezunlarý için; yaþ düzeltmesi yaptýrmadan önceki doðum tarihi 8 Þubat 1983 ve daha sonra olanlar. baþvuru süresi içinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içinde; elden, acele posta veya kargo ile ÖSYM'ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Belgeler; 1) Doldurulmuþ 2010-Jandarma Astsubay Temel Kursu Aday Bilgi Formu 2) Yaþ düzeltme iþlemini gösterir Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði 3) Son üç ay içerisinde cepheden, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf 4) Sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösterir banka dekontu 5) Lise/dengi okul mezuniyet belgesi örneði 6) Mezun adaylar için lisans/önlisans mezuniyet belgesi örneði Baþvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaþmayan bu belgeler iþleme konulmayacaktýr. 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Formdaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaylara aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðýndan bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gerekir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU 11. ÖÐRENÝM DURUMU Bu alanda öðrenim durumuna uygun seçenek koduyla birlikte yazýlacaktýr. Öðrenim durumlarý birden fazla seçeneðe uyan adaylar, son durumlarýný gösteren seçeneði yazacaklardýr. 31 Aralýk 2010 tarihine kadar mezun olamayan adaylarýn okula kayýt ve kabulleri yapýlmayacaktýr. 1. Önlisans son sýnýf öðrencisiyim 2. Önlisans mezunuyum 3. Lisans son sýnýf öðrencisiyim 4. Lisans mezunuyum 12. ÖZEL DURUMU Bu alanda özel durumuna uygun seçenek, koduyla birlikte yazýlacaktýr. Özel durumu bulunmayan adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 1. Þehit Çocuðuyum Milli Savunma Bakanlýðý Þehitlik Yönergesi kapsamýnda þehit sayýlan kiþiler ile babasý/annesi diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda görevliyken þehit olan anne veya babanýn çocuklarý bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. 2. Malul Gazi Çocuðuyum Türk Silahlý Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaþ, erbaþ ve er olarak görev yaptýðý 5

9 sýrada, Emekli Sandýðý kanunu hükümlerine göre haklarýnda vazife malulü kararý verilerek malul gazi sayýlan anne veya babanýn çocuklarý bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. 3. Muharip Gazi Çocuðuyum Kýbrýs Barýþ Harekâtý ile Kore Savaþýna katýlan Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaþ, erbaþ ve er çocuklarý bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. Özel durumlu adaylar, 2. Aþama Sýnavlarý sýrasýnda bu durumlarýný belgeleyeceklerdir. 13. MEZUN OLDUÐU LÝSE/DENGÝ OKUL TÜRÜ Yükseköðrenim öncesi mezun olunan lise/dengi okulun Tablo-6 daki türü ve kodu bu alana yazýlacaktýr. Adaylarýn mezun olduklarý lise/dengi okul mezuniyet belgelerinin bir örneðini baþvuru sýrasýnda yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. 14. MEZUN OLDUÐU/OLACAÐI ÜNÝVERSÝTE Mezun olunan veya olunacak yükseköðretim programýnýn baðlý bulunduðu üniversitenin adý ve Tablo-2 deki kodu bu alana yazýlacaktýr. Yükseköðrenimlerini tamamlamýþ, mezun olduklarýný beyan eden adaylarýn önlisans/lisans mezuniyet belgelerinin bir örneðini baþvuru sýrasýnda yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. 15. MEZUN OLDUÐU/OLACAÐI FAKÜLTE/YO/MYO Mezun olunan veya olunacak önlisans/lisans programýnýn baðlý olduðu fakülte/yüksekokul/myo'nun Tablo-3'teki adý ve kodu bu alana yazýlacaktýr. 16. ÖNLÝSANS/LÝSANS PROGRAMLARI Baþvuru yapacak adaylarýn mezun olmalarý gereken önlisans ve lisans programlarý Tablo-4 ve Tablo-5'te yer almaktadýr. Mezun olunan veya olunacak önlisans (Tablo-4)/ lisans (Tablo-5) programýnýn adý ve kodu bu alana yazýlacaktýr. 17. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ Bu alanda sýnava girilmek istenen merkezin adý ve kodu yazýlacaktýr. Sýnava girmek istediði merkezi yazmayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. 010 Adana 030 Afyonkarahisar 061 Ankara-Altýndað-Mamak 062 Ankara-Çankaya 063 Ankara-Kuzey (Keçiören / Yenimahalle / Etimesgut / Sincan) 160 Bursa 230 Elazýð 250 Erzurum 270 Gaziantep 341 Ýstanbul-Kadýköy 342 Ýstanbul-Üsküdar 343 Ýstanbul-Beyoðlu 344 Ýstanbul-Beyazýt 345 Ýstanbul-Avcýlar 351 Ýzmir-Güney (Konak / Balçova / Buca / Gaziemir) 352 Ýzmir-Kuzey (Karþýyaka / Bornova / Çiðli) 380 Kayseri 420 Konya 440 Malatya 550 Samsun 580 Sivas 610 Trabzon 650 Van 6

10 18. YAZIÞMA ADRESÝ Yazýlý Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacaðýndan adresin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. 19. TELEFON NO Adaya ulaþýlabilecek telefon numaralarý, kodlarýyla birlikte yazýlacaktýr. 20. E-POSTA ADRESÝ E-Posta adresi varsa bu alana yazýlacaktýr. 2.4 BAÞVURUNUN TAMAMLANMASI Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru Merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayýn web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn cepheden, baþý açýk, sakalsýz, gözlüksüz, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Salon Baþkanýnýn fotoðraftan adayýn kimliðini belirlemede güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði göz önünde tutulmalýdýr. Baþvuru merkezi görevlisi adayýn bilgilerini ve fotoðrafýný elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri Formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doðru ise belgeyi imzalayýp görevliye onaylamasý için geri verecektir. Onaylanmýþ fotoðraflý belge görevliden alýnmalý ve sýnavýn bütün aþamalarýnda gerekli olacaðýndan saklanmalýdýr. 2.5 ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ BÝLGÝSÝ Baþvuru iþlemi sonrasý adaya verilen þifre, adayýn T.C. Kimlik Numarasý ile birlikte ÖSYM nin ais.osym.gov.tr internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve bazý bilgilerini deðiþtirmesini saðlar. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda, hem de adayýn ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yýllarda da yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan, adaylarýn bu þifrelerini unutmamalarý, kimseye vermemeleri ve özenle saklamalarý yararlarýnadýr. Yeni þifre edinmek isteyen adaylarýn, nüfus cüzdanlarý ile þahsen ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ile ÖSYM Bürolarýna baþvurmalarý ve 2,00 TL hizmet ücreti ödemeleri gerekir. 2.6 BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Adayýn bilgilerinde ve onay iþlemlerinde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa; baþvuru için tanýnan süre içinde internetten/baþvuru Merkezlerinden baþvuru yapýlmamýþsa, aday bilgi formu posta/kargo vb. ile Merkezimize gönderilmiþ ise, baþvuru yapýlmamýþ veya geçersiz sayýlacaktýr. Formdaki bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. 2.7 BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGELER 2010-Jandarma Astsubay Temel Kursu Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri sýnavdan önce adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. ÖSYM tarafýndan gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu deðildir. 3. YAZILI SINAV Sýnavda adaylara uygulanacak test, bir kitapçýk hâlinde verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Soru kitapçýklarý farklý türde basýlacaktýr. Türü ne olursa olsun bütün soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak, sorularýn veya seçeneklerin sýralanýþý deðiþebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçýðý türünün doðru cevap anahtarý farklý olacaktýr. Soru kitapçýðý türü, kitapçýðýn üzerinde ve iç sayfalarýnda büyük harflerle yazýlý olacaktýr. 3.1 YAZILI SINAVIN KAPSAMI Sýnavda önlisans düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluþan bir test uygulanacaktýr. Test, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, Türkiye Coðrafyasý, Temel Yurttaþlýk Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi konularýndaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorular ile Türkçe yi kullanma, zihni kapasite, düþünme 7

11 ve muhakeme gücü, karar verme yeteneði ile matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluþacaktýr. Testin cevaplama süresi 120 dakikadýr (2 saat). 3.2 YAZILI SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2010-JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Belgenin üzerinde, adayýn kimlik bilgileri ve fotoðrafý ile sýnava gireceði merkez, sýnav tarihi ve saati, sýnava girilecek bina ve salon yazýlý olacaktýr. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmek için Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, adayýn kimliðini gösteren fotoðraflý ve soðuk damgayla onaylý bir belge (nüfus cüzdaný vb.) gerekmektedir. c) BÝR ADET FOTOÐRAF: Sýnavda görevliler, adayý kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir adet fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr Jandarma Astsubay Temel Kursu Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr. Bu belgelerin aslý dýþýndaki belgeler de kabul edilmeyecektir. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonuyla girmeleri kesinlikle yasaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak kurþun kalem (mümkünse 2B; deðilse B veya HB), yumuþak, leke býrakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ. 3.3 YAZILI SINAVIN UYGULANMASI Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn, sýnavýn baþlama zamanýndan yarým saat önce sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirmek yetkisi salon baþkanýna aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, adayýn fotoðrafýnýn da bulunduðu Fotoðraflý Salon Aday Yoklama Listesi kullanýlarak Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ve özel kimlik belgesi ile yapýldýktan sonra Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Salona yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uygulanacak kurallarý adaylara okuyacak ve kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý da daðýtýlacak, her aday kendisine verilen soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana iþaretleyecektir. Soru kitapçýðý türü belirtilmeyen cevap kâðýtlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün olamayacaðýndan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Cevaplarýn soru kitapçýðý üzerinde deðil, cevap kâðýdý üzerinde iþaretlenmesi gerekmektedir. Cevap kâðýdýný deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir. Bir soruya verilen cevabýn deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Özellikle verilen bir cevap silinip yerine baþka bir cevap iþaretlenmediðinde bu iþaret çok iyi silinmelidir. Cevaplarýn soru kitapçýðý üzerinde deðil, cevap kâðýdý üzerinde iþaretlenmesi gerekmektedir. Soru kitapçýðý üzerinde iþaretlenen cevaplar geçerli sayýlmaz. Soru kitapçýklarý üzerinde ayrýlmýþ olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdýktan sonra sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Sýnav süresinin bitiminde soru kitapçýðý ve cevap kâðýtlarý toplanacak ve salon görevlileri tarafýndan koruma altýna alýnarak hemen paketlenecek ve paketler hiçbir biçimde açýlmayacaktýr. Sýnav evrakýný teslim ederek sýnav salonundan dýþarý çýkan bir aday tekrar sýnav salonuna alýnmayacaktýr. 3.4 YAZILI SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adaylarýn sýnava, çaðrý cihazý, telsiz, cep telefonu, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla girmeleri sýnav süresince, birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, 8

12 salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardýmcý araçlar kullanmalarý, baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde bir þeyler yiyip içmeleri ve sýnav düzenini bozacak baþka davranýþlarda bulunmalarý sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adaylarýn kimlikleri ve kusurlarý sýnav görevlilerince sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý ÖSYM'ce geçersiz sayýlacaktýr. Adaylarýn test sorularýna verdikleri cevaplarýn daðýlýmlarý bilgi iþlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafýndan deðerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduðu sonucuna varýlan salonlarda, kopya eylemine karýþtýðý belirlenen adaylarýn cevaplarýnýn bir kýsmý ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adaylarýn, kopya giriþiminde bulunmamalarý ve baþkalarýnýn kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâðýtlarýný baþkalarý tarafýndan görülmeyecek bir þekilde tutmalarý gerekmektedir. Sýnav süresinin bitiminde adaylarýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý, salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini, Soru Kitapçýðý veya Cevap Kâðýdýndan herhangi birini almayý unutabilir.böyle bir durumda ilgili aday derhâl gerekli uyarýda bulunmalý ve yukarýda sayýlan belgelerinin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. ÖSYM'de her salona ait sýnav evraký paketi, görevli ekipler tarafýndan tek tek açýlýr, paketin içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sýrasýnda belgesi eksik çýkan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlýr. 4. YAZILI SINAVIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Cevap kâðýtlarýna iþaretlenen cevaplar, ÖSYM de optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir. Deðerlendirmede doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýsý saptanacak, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak, adayýn almýþ olduðu ham puan bulunacaktýr. Bu puan, adayýn yazýlý sýnav puaný olacaktýr. Jandarma Astsubay Temel Kursu na girecek adaylardan; þehit, malul gazi, muharip gazi çocuklarýna, alýnacak öðrenci adayý miktarý içerisinden %5 kontenjan ayrýlacaktýr. Yazýlý sýnavda baþarýlý olan en son adayýn almýþ olduðu puanýn %90 ýný alan þehit, malûl gazi, muharip gazi çocuklarý baþarýlý sayýlarak 2. aþama (Ön Saðlýk Muayene, Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testi ve Mülakat) sýnavlarýna Jandarma Okullar Komutanlýðýnca çaðrýlacaktýr. 5. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ Yazýlý Sýnav Sonuç Belgeleri 2010 Mayýs ayýnýn üçüncü haftasý içerisinde adaylarýn adreslerine ÖSYM tarafýndan postalanacaktýr. 2. aþama sýnavlarýna çaðýrýlmaya hak kazanan adaylarýn Yazýlý Sýnav Sonuç Belgelerinde, sýnav tarihi ve saati ile sýnava gireceði komisyon belirtilecektir. Sýnav sonuçlarý ile internet adreslerinde de yayýnlanacaktýr. 6. ÝKÝNCÝ AÞAMA SINAVLARI Yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylarýn 2.aþama sýnavlarý, (Ön Saðlýk Muayene, Fiziki kabiliyet deðerlendirme testi ve Mülakat) muhtemelen 28 Haziran - 08 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. 2.aþama sýnavlarý kýlavuzu baþvurularýn tamamlanmasýný müteakip internet adresinde yayýnlanacaktýr. Adaylara ÖSYM Baþkanlýðý tarafýndan yazýlý sýnav sonuç belgesi dýþýnda herhangi bir belge gönderilmeyecektir. 9

13 TABLO -1 YAŞ BOY KİLO TABLOSU DOĞUM YILI YAŞ BOY EN AZ (CM) AĞIRLIK EN AZ (KG) AĞIRLIK EN FAZLA (KG) AÇIKLAMALAR 1993* * ve 1993 doğumlu 168 cm. den uzun olan adaylar da aşağıdaki tabloya tabidir AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR *19 yaşından küçük olup, boyu 168 cm.den büyük olanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen standartlar uygulanacaktır. BOY KİLO TABLOSU BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) DİKKAT! Boy, çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort ile ölçülür

14 TABLO-2 MEZUN OLDUĞU / OLACAĞI ÜNİVERSİTE KODU ÜNİVERSİTE ADI KODU ÜNİVERSİTE ADI 101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 128 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 235 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 220 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 167 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 127 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 102 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 231 İZMİR ÜNİVERSİTESİ 103 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 219 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 171 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 129 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 155 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) 214 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 104 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 130 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 163 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 131 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 169 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 175 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 105 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 132 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 106 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 170 KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 187 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 156 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 178 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 229 KAVRAM EĞİTİM VAKFI(İSTANBUL) 107 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 133 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 201 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 181 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 202 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 176 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 108 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 134 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 188 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 215 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 203 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 216 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 186 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 185 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 189 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 135 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 158 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) 179 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 237 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ(KAYSERİ) 205 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 136 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 183 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 137 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 180 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 138 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 109 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 139 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 166 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) 184 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 110 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 161 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 111 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 174 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 206 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN-TARSUS) 140 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 112 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 223 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 207 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 141 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 177 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 168 ORDU ÜNİVERSİTESİ 113 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 142 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 114 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 182 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 208 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 232 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 115 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 144 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 116 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 238 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) 157 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 240 PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL) 117 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 160 RİZE ÜNİVERSİTESİ 118 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 217 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 162 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 145 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 143 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 146 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 209 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 173 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 119 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 172 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 120 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 147 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 121 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 226 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 122 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 193 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 123 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 148 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 154 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 194 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 236 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 233 TÜRKİYE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM VAKFI (İST) 234 GELİŞİM EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET VAKFI (İSTANBUL) 221 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 164 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 149 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 190 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 159 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 124 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 195 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 210 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 222 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 191 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 218 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 125 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 150 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 165 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 151 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 192 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 152 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 211 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 301 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC. GAZİMAĞUSA) 227 İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR) 302 GİRNE AMERİKEN ÜNİVERSİTESİ (KKTC. GİRNE) 126 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 303 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC. LEFKE) 225 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 304 ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ. (KKTC. LEFKOŞA) 230 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 305 YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC. LEFKOŞA) 212 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 239 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 228 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 213 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 990 YURTDIŞINDA OLUP GEÇERLİLİĞİ VE DENKLİĞİ YÖK TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ ÜNİVERSİTELER 11

15 TABLO-3 MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMININ BAĞLI OLDUĞU FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULU KODU FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI KODU FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI 01 Açık Öğretim Fakültesi 44 Mesleki Eğitim Fakültesi 02 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 45 Mimarlık Fakültesi 03 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 46 Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 04 Beşeri Bilimler Fakültesi 47 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 05 Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 48 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 06 Deniz Bilimleri Fakültesi 49 Mühendislik Fakültesi 07 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 50 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 08 Denizcilik Fakültesi 51 Mühendislik ve Tasarım Fakültesi 09 Devlet Konservatuarı 52 Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi 10 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı 53 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 11 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 54 Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 12 Diş Hekimliği Fakültesi 55 Orman Fakültesi 13 Eczacılık Fakültesi 56 Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Edebiyat Fakültesi 57 Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu 15 Eğitim Bilimleri Fakültesi 58 Sağlık Yüksekokulu 16 Eğitim Fakültesi 59 Sahne Sanatları Fakültesi 17 Elektrik-Elektronik Fakültesi 60 Sanat ve Tasarım Fakültesi 18 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 61 Sivil Havacılık Yüksekokulu 19 Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu 62 Siyasal Bilgiler Fakültesi 20 Fen Edebiyat Fakültesi 63 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 21 Fen Fakültesi 64 Spor Yüksekokulu 22 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 65 Su Ürünleri Fakültesi 23 Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 66 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 24 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 67 Teknik Eğitim Fakültesi 25 Güzel Sanatlar Fakültesi 68 Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 26 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 69 Tıp Fakültesi 27 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 70 Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 28 Hemşirelik Yüksekokulu(ERKEK) 71 Ticari Bilimler Fakültesi 29 Hukuk Fakültesi 72 Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu 30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 73 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 31 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 74 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 32 İktisat Fakültesi 75 Tütün Eksperliği Yüksekokulu 33 İletişim Bilimleri Fakültesi 76 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 34 İletişim Fakültesi 77 Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 35 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 78 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 36 İnşaat Fakültesi 79 Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 37 İşletme Fakültesi 80 Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu 38 İşletme ve Ekonomi Fakültesi 81 Veteriner Fakültesi 39 Kimya Fakültesi 82 Yabancı Diller Yüksekokulu 40 Kimya Metalurji Fakültesi 83 Yer Bilimleri Fakültesi 41 Konservatuar 84 Ziraat Fakültesi 42 Maden Fakültesi Makine Fakültesi 86 En az 2 yıllık Önlisans programlarının bağlı olduğu fakülte/okullar Yurtdışında olup, geçerliliği ve denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş önlisans ve lisans programlarının bağlı olduğu fakülte/okullar 12

16 TABLO-4 ÖNLİSANS PROGRAMLARI KODU PROGRAMIN ADI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 4202 ADLİ TIP 8589 ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ 5301 AĞAÇ İŞLERİ 9077 AĞIRLAMA HİZMETLERİ 1103 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 1104 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 9149 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ 1105 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 4205 AMELİYATHANE HİZMETLERİ 5302 AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ 4206 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI 4207 ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ 1106 ANESTEZİ 6107 ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ 1108 ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ / ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ 5303 ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK 8503 ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH 1109 ARICILIK 1110 AŞÇILIK 5304 AT ANTRENÖRLÜĞÜ 5305 ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ 9062 ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ 5306 AV VE YABAN HAYATI 9072 AVCILIK VE YABAN HAYATI 5307 AVRUPA TOPLULUĞU 8591 AYAKKABI TASARIMI 9018 AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ 4210 AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI 1111 BAĞCILIK 9056 BAHÇE TARIMI 1112 BAHÇE ZİRAATI 4213 BAKIR ÇALGILAR 6113 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 5308 BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ 1114 BANKACILIK 1115 BANKACILIK VE SİGORTACILIK 9010 BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ 4214 BASIN VE YAYINCILIK 1116 BESİCİLİK 5309 BETON TEKNOLOJİSİ 9104 BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ 8504 BİLGİ İŞLEM 4217 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 5310 BİLGİ YÖNETİMİ 1352 BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET) 4218 BİLGİSAYAR 5311 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK 5312 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE 5313 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON 1117 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE 1118 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 4219 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON 8505 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM 5314 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK 1119 BİLGİSAYAR DONANIMI 8501 BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ 1120 BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ 1121 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1353 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET) 8506 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 4221 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 8507 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ 9075 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ 13

17 TABLO-4 ÖNLİSANS PROGRAMLARI KODU PROGRAMIN ADI 1122 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA 1123 BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ 1124 BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA 4223 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 4224 BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 8508 BİLİŞİM-YÖNETİM 4225 BİNA KORUMA VE YENİLEME 9102 BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ 5315 BİTKİ KORUMA 1125 BİTKİSEL ÜRETİM 5316 BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA 1126 BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ 1127 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ 5317 BORSA VE FİNANS 6128 BOYA TEKNOLOJİSİ 5318 BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ 8509 BUDAMA VE AŞILAMA 9074 BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 1129 BÜRO YÖNETİMİ 1130 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 8510 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 9061 BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 8511 CAM / CAM ENDÜSTRİSİ 1131 CAM-SERAMİK 4231 CERRAHİ 8512 CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ 5320 CEVHER HAZIRLAMA 5321 CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK 5322 CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK 9101 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1132 ÇAY EKSPERLİĞİ 1133 ÇEVRE 6134 ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ 1135 ÇEVRE KORUMA 9014 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 8593 ÇEVRE SAĞLIĞI 9021 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ 9020 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI 4234 ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ 1136 ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ 5323 ÇOCUK GELİŞİMİ 8513 DEĞİRMENCİLİK 5324 DEKOR TASARIMI 8514 DEMİRYOLU ARAÇLARI 8515 DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ 8516 DENİZ ADAMLIĞI 9054 DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ 1137 DENİZ ELEKTRONİĞİ 1138 DENİZ HABERLEŞME 4236 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ 9137 DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME 1139 DENİZ VE LİMAN İŞLETME 9026 DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 8517 DENİZCİLİK 1140 DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ 1141 DERİ KONFEKSİYON 5325 DERİ TEKNOLOJİSİ 1142 DERİCİLİK 1145 DIŞ TİCARET 1146 DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ 9005 DİĞER (BELLİ ALANLARA TANINAN AYRICALIKLARDAN YARARLANAMAZLAR.) 8518 DİŞ HEKİMLİĞİ-HİJYEN 1143 DİŞ PROTEZ 8519 DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ 9081 DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ 1144 DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ 1147 DİYALİZ 8520 DOĞAL GAZ VE ISITMA / DOĞALGAZ VE ISITMA 8595 DOĞAL TAŞ DEKORASYONU 9037 DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ 14

18 KODU PROGRAMIN ADI 8597 DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ 1148 DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ 8521 DOKUMA 5326 DOKUMACILIK VE EL SANATLARI 6149 DÖKÜM 1150 DUVAR SÜSLEME SANATLARI 8582 EBELİK 9087 ECZANE HİZMETLERİ 4245 ECZANE TEKNİKERLİĞİ 4247 EĞİTİM ÖNLİSANS 8522 EKMEKÇİLİK 8523 EL BASMACILIĞI 1151 EL SANATLARI 1152 ELEKTRİK 9063 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI 1153 ELEKTRİK-ELEKTRONİK 8524 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ 9065 ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ 1154 ELEKTRONİK 6155 ELEKTRONİK HABERLEŞME 9067 ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ 9068 ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 5327 ELEKTRONİK TİCARET 5328 ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ 1156 EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ 1157 EMTİA BORSASI 1158 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME 9016 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 9059 ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ 9028 ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK 1159 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 5329 ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK 5330 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 1160 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ 5331 ENDÜSTRİYEL SERAMİK 6161 ENDÜSTRİYEL TASARIM 1162 ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK 1163 ENDÜSTRİYEL YÖNETİM 4256 ENERJİ 9109 ESER KORUMA 1164 ET ENDÜSTRİSİ 9033 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 5332 E-TİCARET 1165 EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ 5333 EV GEREÇLERİ 2105 EV İDARESİ 9107 EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 9008 EVDE HASTA BAKIMI 4259 FEN VE TABİAT BİLGİSİ 1166 FERMANTASYON / FERMANTASYON TEKNİKERLİĞİ 8525 FERMENTE ÜRÜNLER 1169 FINDIK EKSPERLİĞİ 1167 FİDAN VE FİDECİLİK 1168 FİDAN YETİŞTİRME 5334 FİLM YAPIM TEKNİKLERİ 5335 FİNANS 8526 FİNANS VE MUHASEBE 5336 FİZİK TEDAVİ 4263 FİZYOTERAPİ 8527 FOTOĞRAF 1170 FOTOĞRAFÇILIK 1171 FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK 8599 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 4266 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 4267 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 9066 GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ 1172 GELENEKSEL EL SANATLARI 1173 GEMİ İNŞAATI 1174 GEMİ MAKİNELERİ 1175 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME TABLO-4 ÖNLİSANS PROGRAMLARI 15

19 TABLO-4 ÖNLİSANS PROGRAMLARI KODU PROGRAMIN ADI 8601 GEMOLOJİ VE MÜCEVHER 4269 GENEL ÇALIŞMALAR 6176 GENEL İŞLETME 9036 GEOTEKNİK 9100 GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ 8528 GIDA KALİTE VE SAĞLIK KONTROL / GIDA KALİTESİ VE SAĞLIK KONTROLÜ 8583 GIDA TEKNİKERLİĞİ 1177 GIDA TEKNOLOJİSİ 8603 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI 9105 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 8529 GÖRSEL İLETİŞİM 4273 GRAFİK VE REKLAMCILIK 8502 GRAFİK-GRAFİK TASARIMI 8530 GÜMRÜK İŞLERİ 1178 GÜMRÜK İŞLETME 4275 GÜVENLİK 1179 GÜVERTE 1180 HABERLEŞME 1181 HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ 1182 HALI VE KİLİM 1183 HALICILIK 1184 HALICILIK VE DESİNATÖRLÜĞÜ 9022 HALICILIK VE KİLİMCİLİK 1185 HALKLA İLİŞKİLER 1186 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 8531 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 9135 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (AÇIKÖĞRETİM) 4278 HAREKAT 1187 HARİTA 1188 HARİTA KADASTRO / HARİTA VE KADASTRO 8546 HARİTA TEKNİKERLİĞİ 1189 HARİTA VE MADEN ÖLÇME 1190 HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ 1191 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON 8532 HAVA KONTROLÖRLÜĞÜ / HAVA KONTROLÖRÜ 4279 HAVA LOJİSTİĞİ 4280 HAVA SAVUNMA 4281 HAVA TRAFİK 4282 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ 8533 HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 1192 HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI 1193 HAYVANSAL ÜRETİM 1194 HAZIR BETON TEKNOLOJİSİ 1195 HAZIR GİYİM 1196 HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK 5380 HEMŞİRELİK 6197 HİDROELEKTRİK SANTRALLARI / HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ 1198 HİDROTERAPİ 1199 HOST VE HOSTESLİK / HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS) 4283 İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME 4284 İHBAR KONTROL 9064 İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ / İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ 1200 İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA 4285 İKMAL 8584 İKRAM 9076 İKRAM HİZMETLERİ 5337 İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 4286 İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ 4287 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4289 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 5338 İNSAN KAYNAKLARI 9073 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1201 İNŞAAT 8535 İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ 9052 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 6202 İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ 8605 İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE YAYINCILIĞI 8536 İNTERNET İLE PAZARLAMA 4291 İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ 1203 İPEK BÖCEKÇİLİĞİ 16

20 TABLO-4 ÖNLİSANS PROGRAMLARI KODU PROGRAMIN ADI 4292 İSTİHBARAT 4293 İSTİHKAM 5339 İŞ İDARESİ 1204 İŞ MAKİNELERİ 8607 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5340 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ 1205 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 5341 İŞLETME 1206 İŞLETME ORGANİZASYONU VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ 4296 İŞLETME YÖNETİMİ 1207 İŞLETMECİLİK 8537 İTFAİYECİLİK VE SİVİL SAVUNMA 1208 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ 1209 İTHALAT-İHRACAT 1210 JEOTEKNİK TEKNİKERLİĞİ 5342 JOKEYLİK 9029 KAĞIT TEKNOLOJİSİ 1211 KAĞIT VE KAĞIT İŞLEME TEKNOLOJİSİ 1212 KAĞITÇILIK 1213 KALIPÇILIK 1214 KALİTE KONTROL / ÜRETİMDE KALİTE KONTROL 4300 KAMIŞLI ÇALGILAR 1215 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 1216 KARAYOLU ULAŞIMI VE TRAFİK 8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ 6217 KAYNAK TEKNOLOJİSİ 8539 KAYNAKÇILIK 8540 KESİM VE ET / KESİM VE ET ENDÜSTRİSİ 1219 KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ 1218 KİMYA 1247 KİMYA TEKNOLOJİSİ 1220 KONFEKSİYON (HAZIR GİYİM) / KONFEKSİYON 8541 KONSERVASYON 1221 KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ 9069 KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ 8542 KONTROL VE ÖLÇÜ ALETLERİ 1222 KOOPERATİFÇİLİK 5343 KOSTÜM TASARIMI 6223 KOZMETİK TEKNOLOJİSİ 5344 KUAFÖRLÜK 1224 KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI 9134 KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 9060 KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 5345 LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 1225 LABORATUVAR 9042 LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ 8543 LASTİK / LASTİK ENDÜSTRİSİ 1226 LASTİK TEKNOLOJİSİ 8609 LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ 1227 LASTİK-PLASTİK 4311 LEVAZIM 5346 LOJİSTİK 4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ 1228 MADEN 9030 MADEN TEKNOLOJİSİ 5347 MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA 1229 MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ 1230 MAHALLİ İDARELER 1231 MAHALLİ İDARELER (ZABITA) 1232 MAKİNE 1233 MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ 1234 MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON / MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON 1235 MALİYE 1236 MANTARCILIK 4318 MARKA İLETİŞİMİ 5348 MASAÜSTÜ YAYINCILIK 1237 MATBAACILIK 5349 MATBAACILIK VE BASKI TEKNİKLERİ 4319 MEDİKAL BAKIM 9133 MEDYA VE İLETİŞİM 17

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adı ları 2107 İlahiyat 105110084 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Türkçe YGS-4 13 254,52324 9262 İlahiyat - Sosyal Bilimler 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) İlahiyat Fakültesi (İÖ) Türkçe YGS-4 13

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER 3001 3003 Meslek yüksekokullarının herhangi bir Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 1102 6352 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 8589 ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ 5301 AĞAÇ İŞLERİ 1103 AĞIZ DİŞ

Detaylı

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden 1/ 8 ÖNLİSANS Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri Üniversite Bölüm Ö.L L Y.L D Dicle Adalet 2 Süleyman Demirel Adalet 3 Bülent Ecevit Ağırlama Hizmetleri 2 Kırıkkale Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

TABLO 4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO 4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 4202 ADLİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR a. Sınavlı MYO Kontenjanları Acil Bakım Teknikerliği 40 25 Adalet 150 160 Adalet Meslek Yüksek Okulu 350 350 Ağaç İşleri 30 30 Ağız Diş Sağlığı

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı Puan Genel Yerleşen Türü Kontenjan Aday Sayısı Min Puan Mesleki

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR

2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR Bakım 1 Acil Durum ve Afet Yönetimi X X X X X X X X 2 Acil Yardım X X X X X X X 3 Acil Yardım Teknikerliği X X X X X X X 4 Acil Yardım ve Afet Yönetimi X X X X X X X X 5 Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5.com 2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5 olarak YGS ile tercih edilebilen ön lisan bölümlerini ve bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini sizler için derledik.

Detaylı

104850573 Elektronörofizyoloji 20 20 YGS-1 2013,2,D,95 373,75000 ------- 100351676 Tapu ve Kadastro 40 40 YGS-6 - - - - 271,67358 -------

104850573 Elektronörofizyoloji 20 20 YGS-1 2013,2,D,95 373,75000 ------- 100351676 Tapu ve Kadastro 40 40 YGS-6 - - - - 271,67358 ------- Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Teknik Bilimler 102970882 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 30 4 YGS-1 - - - - 172,32893 ------- Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN

Detaylı

KPSS 2009/3 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2009/3 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 3001 Meslek yüksekokullarının herhangi bir programından 3003 3005 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 4202 ADLİ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 013014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM İLANI FEN FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 13.1 Biyoloji PROTOKOL İMZALANAN

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 3001 Herhangi bir önlisans programından mezun 3002 Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun 9339 3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun 1102 6352 3004 Sosyal

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 5

2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 5 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE, FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 5. YARIYILINA FARK DERSLER ALARAK KAYIT YAPABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANI LİSANS BÖLÜMLERİ 1 ACİL DURUM VE

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Öğrenci Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kamu Yönetimi 2 Uluslararası

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

KPSS 2010/1 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/10

KPSS 2010/1 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/10 3001 Herhangi bir önlisans 3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun 1102 6352 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer.

Program Adı Bölüm Puan Türü. En Büyük Puan. OB Kont. OBK En Büyük Puan. OBK En Küçük Puan. OB Yer. Program Kodu. En Küçük Puan. l l Yer. Program Kodu Program Adı Bölüm Puan Türü 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Hemşirelik 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Gastronomi ve Mutfak Sanatları 100110018 ABANT İZZET

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER 3001 Herhangi bir ön lisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun 3002 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek 3003 Yüksekokulundan

Detaylı

KPSS 2010/2 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2010/2 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 3001 Herhangi bir önlisans programından mezun 3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun 1102 6352 3004 Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun 9098 3005 Acil Bakım

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı