JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU"

Transkript

1 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

2 Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) arasýnda tarihinde imzalanan Protokol uyarýnca, Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýnýn 1. aþamasýný oluþturan yazýlý sýnav ÖSYM tarafýndan, 2. aþamasýný oluþturan seçme sýnavlarý Jandarma Okullar Komutanlýðý tarafýndan yapýlacak ve deðerlendirilecektir. Bu kýlavuz yazýlý sýnavla ilgili baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi esaslarýný kapsamaktadýr. BAÞVURMA SÜRESÝ : 8-26 Þubat 2010 SINAV TARÝHÝ VE SAATÝ : 24 Nisan 2010, BAÞVURU HÝZMETÝ ÜCRETÝ SINAV ÜCRETÝ YENÝ ÞÝFRE EDÝNME ÜCRETÝ : 3,00 TL : 45,00 TL : 2,00 TL DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan, baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent- ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent- ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM ANKARA Bürosu: Çetin Emeç Bulvarý Sokak No: Yukarý Öveçler- ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-ÝSTANBUL BAÞVURMA, GÝRÝÞ KOÞULLARI VE 2. AÞAMA SINAVLARI ÝLE ÝLGÝLÝ DANIÞMA ÝÇÝN Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA Telefon Numarasý : (312) Bu kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý kararlarý ile Genelkurmay Baþkanlýðýnýn emirleri doðrultusunda deðiþtirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlýðý tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna internet aracýlýðýyla duyurulur.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma ve Giriþ Koþullarý Baþvurma Ýþlemleri Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvurunun Tamamlanmasý Ýnternet Eriþim Þifresi Bilgisi Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar Baþvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler YAZILI SINAV Yazýlý Sýnavýn Kapsamý Yazýlý Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Yazýlý Sýnavýn Uygulanmasý Yazýlý Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar YAZILI SINAVIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ YAZILI SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ ÝKÝNCÝ AÞAMA SINAVLARI... 9 (Ön Saðlýk Muayene, Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testleri (FDKT) ve Mülakat)... 9 TABLO-1. YAÞ-BOY-KÝLO TABLOSU TABLO-2. ÜNÝVERSÝTELER VE KODLARI TABLO-3. FAKÜLTE/YO/MYO KODLARI TABLO-4. ÖNLÝSANS PROGRAMLARI VE KODLARI TABLO-5. LÝSANS PROGRAMLARI VE KODLARI TABLO-6. LÝSE/DENGÝ OKUL TÜRLERÝ VE KODLARI ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) arasýnda imzalanan protokol uyarýnca, jandarma sýnýfýnda muvazzaf astsubay yetiþtiren Jandarma Okullar Komutanlýðý, Jandarma Astsubay Temel Kursunda öðrenim görecekleri seçmek amacýyla yazýlý sýnav yapýlacaktýr. 1.1 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýnýn 1. aþamasý olan yazýlý sýnav, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan 24 Nisan 2010 Cumartesi günü yapýlacaktýr. Sýnav saat 9.30'da baþlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir. 1.2 Yazýlý sýnavda adaylara, önlisans düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluþan bir test uygulanacaktýr. Cevaplar, cevap kâðýtlarýna iþaretlenecek, cevap kâðýtlarý ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir. 1.3 Yazýlý sýnav sonuçlarý, en yüksek puan alan adaydan baþlanarak genel baþarý sýrasýna konulacak ve deðerlendirme sonucunda 2. aþama sýnavlarýna çaðýrýlacak aday sayýsýna baðlý olarak bir baraj puaný belirlenecektir. 1.4 Yazýlý sýnav için belirlenen baraj puanýný aþan adaylar, sýnavýn 2. aþamasýna katýlmaya hak kazanacaklardýr. Sýnavýn 2. aþamasý aþaðýda belirtilen alt aþamalardan oluþmaktadýr: a) Belge Ýnceleme b) Ön Saðlýk Muayenesi c) Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testleri (FKDT) ç) Mülakat d) Asker Hastanelerinde Saðlýk Muayenesi 1.5 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavlarýnýn tüm aþamalarýný kazanarak, Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlý saðlýk kurulu raporu alan ve yapýlacak güvenlik soruþturmasý müspet sonuçlanan asýl sýradaki adaylar ile boþ kalan kontenjanýn tamamlanmasý için sýradaki yedek adaylarýn okula kabulü yapýlacaktýr. Adaylar, Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursunda Beytepe / ANKARA da muhtemelen Þubat veya Mayýs 2011 tarihinde baþlamak üzere eðitim-öðretim göreceklerdir. ( Kesin tarihle ilgili olarak adaylar daha sonra bilgilendirilecektir.) 1.6 Baþvurularýn kabulü, yazýlý sýnavýn uygulanmasý ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde Aday Bilgi Formundaki aday tarafýndan verilen bilgiler esas alýnacaktýr. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr. 1.7 Yazýlý sýnav sonuçlarý, Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesiyle ÖSYM tarafýndan adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. 1.8 Yazýlý sýnav sonuçlarý sýnavýn yapýldýðý yýl için geçerli olacaktýr. 1.9 Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, sýnava, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salonda girmesi ve sýnav sonunda bu belgeyi görevlilere teslim etmiþ olmasý, kopya eylemine karýþmamýþ olmasý, cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemiþ olmasý, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðýný ve cevap kâðýdýný eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, diðer sýnav kurallarýna uymasý. zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilir Baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alýnan sýnav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez Yazýlý sýnava baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden sýnavýn yapýlacaðý hafta içerisindeki Perþembe gününden itibaren 3,00 TL karþýlýðýnda bu belgelerini yeniden edinebilirler. Bu belge sadece adayýn kendisine veya birinci derece yakýnlarýna (anne, baba, kardeþ, eþ ve çocuk) kimlik kontrolü yapýlarak verilir. 1

5 1.12 Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar, bu belgelerini Merkezimizden ücreti karþýlýðýnda yeniden edinebilirler. Belge, sadece adayýn kendisine veya birinci derece yakýnlarýna (anne, baba, kardeþ, eþ ve çocuk) kimlik kontrolü yapýlarak elden verilir. Bu belge ayrýca aday tarafýndan alýnmýþ evrak referans numarasýnýn belirtilmesi koþuluyla müracat eden kiþiye ücreti karþýlýðýnda elden verilir. Sýnav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar, bu kýlavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlý Dilekçe Örneði ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize posta yoluyla da baþvurabilirler. Dilekçenin iþleme konabilmesi için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-ANKARA Þubesindeki numaralý hesabýna 3,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir Sýnav sonuçlarýnýn yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" veya fotokopisi ile ÖSYM'ye (Bilkent/ANKARA) baþvurabilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-ANKARA Þubesindeki numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sýnav evraký ÖSYM'de sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir Adaylarýn Merkezimizle yapacaklarý bütün yazýþmalarda bu kýlavuzdaki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði kullanýlmalýdýr. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adaylarýn dilekçeleri iþleme kesinlikle konmayacaktýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize belge geçer (faks) veya e-posta yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr Adaylar, sýnava baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra; kimlik bilgileri deðiþikliði, adres deðiþikliði vb. deðiþiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar deðiþikliði, internet adresinde yer alan açýklamalar doðrultusunda, ÖSYM nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr. 2. BAÞVURMA 2.1 BAÞVURMA VE GÝRÝÞ KOÞULLARI Durumlarý aþaðýdaki maddelere uyan adaylar Yazýlý Sýnav için baþvurabilirler Genel Koþullar a) T.C. vatandaþý ve erkek olmak, b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ, hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruþturma altýnda olmamak, c) Tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý, siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ olmak, ç) Yapýlacak güvenlik soruþturmasýnda olumlu sonuç almak, d) Herhangi bir kadýnla nikâhsýz yaþamamak, e) Daha önce çalýþtýðý kurum veya kuruluþlarýndan disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çýkarýlmamýþ olmak, f) Adli sicil müdürlüðü, ilgili Cumhuriyet savcýlýðý ve kayýtlý olduðu yerli askerlik þubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçaðý olarak aranmamak veya bu suçlardan soruþturma altýnda olmamak veya para cezasýna çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak, g) Hakkýnda Yedek Subay Olamaz. kararý bulunmamak, ð) Türk Silahlý Kuvvetlerinin manevi þahsiyetine gölge düþürmemiþ ve askerliðin þeref ve haysiyeti ile baðdaþmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamýþ olmak, h) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatý ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek, 2

6 ý) Askerlik hizmetini yapmýþ olmak, yapmamýþ ise tecilli olmak, geçici / kesin kayýt ve kabul döneminde (Kesin kayýt ve kabul tarihleri adaylara duyurulacaktýr.), silah altýnda olmamak veya silah altýna alýnacak olmamak, DÝKKAT! Askerlik tecili kesin kayýt ve kabül tarihinden önce sona eren adaylarýn askerlik þubelerinden yeniden tecil haklarýnýn olup olmadýðýný öðrenmeleri maddî ve manevi kayba uðramalarýný engelleyecektir. i) Yapýlacak sýnavlarda baþarýlý olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak, j) Baþvuru, sýnavlar ve kayýt-kabul iþlemleri sýrasýnda adaydan istenen bilgi, belge ve diðer yükümlülükleri tam, doðru ve eksiksiz olarak yerine getirmek. DÝKKAT! Askerliðini yapmakta olan adaylar, bütün sýnavlarý kazansalar dahi, terhis belgesindeki terhis tarihi kesin kayýt ve kabul tarihinden sonra olanlarýn kesin kayýt ve kabul iþlemleri yapýlmayacaktýr Saðlýk ile Ýlgili Koþullar a) Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði nin, Jandarma sýnýfýnda muvazzaf astsubay adaylarýnda aranacak saðlýk yeteneklerine iliþkin bölümünde gösterilen saðlýk koþullarýna sahip olmak ve sevk edileceði tam teþekküllü asker hastanesinden Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur. kararlý saðlýk kurulu raporu almak, b) Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði nde belirtilen hükümler esas olmak üzere ; (l) (II) Vücut yapýsý düzgün, her bakýmdan saðlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak, Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalýðý ve bozukluðu, yara, ameliyat, yanýk izi, leke ve kellik bulunmamak, (III) Aðýr zührevi hastalýk geçirmemiþ olmak, (IV) Sara, iþeme, uykuda gezme, bayýlma, çarpýntý vb. rahatsýzlýklarý bulunmamak, (V) Kalp, böbrek, karaciðer rahatsýzlýklarý ve ameliyatlarý ile tüberküloz geçirmemiþ olmak, (VI) Düz tabanlýk vb. fizyolojik kusurlarý bulunmamak, (VII) Ýþitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve iþitme cihazý kullanmamak, gözünde þaþýlýk, renk körlüðü vb. hastalýk bulunmamak, (VIII) Aðýz, çene ve diþ yapýsýnda kusur bulunmamak, (IX) Türkçe yi kusursuz konuþmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuþma bozukluklarý vb. olmamak), (X) Resmî kurumlardan alýnmýþ saðlýk kurulu raporlarý olsa bile, sürekli ilaç kullanmayý gerektiren herhangi bir rahatsýzlýðý bulunmamak. DÝKKAT! Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði ndeki saðlýk niteliklerini taþýmadýklarý sonradan anlaþýlan adaylarýn, asker hastanelerinin verecekleri Saðlýk Kurulu Raporuna dayanýlarak, eðitim-öðretim yýlý içerisinde okulla iliþikleri kesilmektedir Yaþ, Boy Uzunluðu ve Vücut Aðýrlýðý ile Ýlgili Koþullar a) Baþvuru tarihi baþlangýcý itibariyle ve düzeltilmemiþ nüfus kaydýna göre; 1)Önlisans son sýnýf/mezunu adaylar için; 25 yaþýný doldurmamýþ olmak,(bir üst yaþtan gün almamýþ olmak 8 Þubat 1985 ve daha sonra doðmuþ olmak) 2)Lisans son sýnýf/mezunu adaylar için; 27 yaþýný doldurmamýþ olmak,(bir üst yaþtan gün almamýþ olmak 8 Þubat 1983 ve daha sonra doðmuþ olmak) b) Tablo-1 de yer alan yaþ-boy-kilo sýnýrlarý içerisinde yer almak. (Aðýrlýk, þortlu vücut aðýrlýðýdýr. Boy, çýplak ayakla ölçülür.) Öðrenim Durumu ile Ýlgili Koþullar a) Bu kýlavuzda yer alan Tablo-2 deki üniversitelere baðlý; Tablo-3 teki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az önlisans eðitim düzeyinde mezun olmak veya en geç 31 Aralýk 2010 tarihine 3

7 kadar mezun olabilecek durumda olmak (31 Aralýk 2010 tarihine kadar mezun olamayan adaylarýn okula kayýtlarý yapýlmayacaktýr.) (Önlisans/lisans programlarýnýn isimleri ve kod numaralarý Tablo-4 ve Tablo5'te belirtilmiþtir.) b) Kaynak olarak belirlenmiþ fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az önlisans düzeyinde mezun olmuþ/olabilecek durumda olmakla birlikte, lise/dengi okul öðrenimini Tablo-6 da kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda (Devam mecburiyeti olan) yapmýþ olmak, c) Yüksek öðrenimlerini yurt dýþýnda bitirenlerin diplomalarýnýn denkliði, Yükseköðretim Kurulu (YÖK) tarafýndan onaylanmýþ olmak, ç) Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlý Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak. Yukarýdaki koþullardan herhangi birine durumunun uymadýðý tespit edilenler, sýnavý kazanmýþ olsalar bile bu durumdan doðabilecek hiçbir haktan yararlandýrýlmazlar. DÝKKAT! Jandarma Genel Komutanlýðý; baþvurularýn baþlamasýndan, sýnavlarýn yapýlmasý ve Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eðitim-öðretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde; giriþ koþullarý, 1. ve 2. aþama sýnavlarýnýn þekli, tarihleri, uygulanmasý, deðerlendirilmesi okulun süresi ve eðitim-öðretim programlarý üzerinde istediði deðiþiklikleri önceden haber vermek kaydýyla yapabilir. Adaylar, kýlavuzda yer alan bütün þartlarý ve yapýlabilecek deðiþiklikleri kabul etmiþ sayýlýrlar. 2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurular, 8-26 Þubat 2010 tarihleri arasýnda elektronik ortamda alýnacaktýr ve 2009 yýllarýnda yapýlan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurmuþ olan adaylar baþvurularýný; isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla, isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapabilirler ve 2009 yýllarýnda yapýlan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurmamýþ adaylar 2010 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavý baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir. Sýnava katýlmak isteyen adaylar, kýlavuz ile Aday Bilgi Formunu baþvuru süresi içinde ÖSYM nin internet adresinden temin edeceklerdir. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. Adaylar, 45,00 TL olan sýnav ücretini sýnava baþvurma süresi içerisinde ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için ilgili banka þubesine gidip, T.C. Kimlik Numarasý, ad ve soyadý ile gireceði sýnavýn açýk adýný vermeleri gereklidir. Baþvurudan önce sýnav ücreti yatýrýlmýþ olmalýdýr. Sýnav ücreti yatýrýlmadan baþvuru yapýlamaz. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de sýnav ücretinin yatýrýlmasý ile ilgili kural aynen geçerlidir. DÝKKAT: Sýnav ücretini yatýran adaylarýn banka þubesinden ayrýlmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlýþlýk yoksa bankadan ayrýlmalarý, yanlýþlýk varsa mutlaka bankadan ayrýlmadan düzelttirmeleri gerekmektedir. Baþvurularýný, Baþvuru Merkezinde yapacak olan tüm adaylar, özel kimlik belgesi ile lise diplomasýnýn bir örneðini ve doldurulmuþ Aday Bilgi Formunu, mezun adaylar ise yukarýda istenen belgelere ilave olarak, üniversite diplomalarýnýn bir örneðini, baþvuru sýrasýnda yanlarýnda bulunduracaklardýr. Baþvuru Merkezine adayýn kendisinin gitmesi zorunludur. Adaylarýn fotoðraflarý baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan çekilerek internetle ÖSYM kayýtlarýna aktarýlacaktýr. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktýr. Baþvuruda 3,00 TL olan Baþvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafýndan ödenecektir. Süresi içinde yapýlmayan baþvurular ile ÖSYM'ye ve Jandarma Okullar Komutanlýðý'na postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez. Yaþ düzeltmesi yaptýrdýðý için aday bilgileri, ÖSYM Baþvuru Merkezleri tarafýndan sisteme girilemeyen; Önlisans son sýnýf/mezunlarý için; yaþ düzeltmesi yaptýrmadan önceki doðum tarihi 8 Þubat 1985 ve daha sonra olanlar, 4

8 Lisans son sýnýf/mezunlarý için; yaþ düzeltmesi yaptýrmadan önceki doðum tarihi 8 Þubat 1983 ve daha sonra olanlar. baþvuru süresi içinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içinde; elden, acele posta veya kargo ile ÖSYM'ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Belgeler; 1) Doldurulmuþ 2010-Jandarma Astsubay Temel Kursu Aday Bilgi Formu 2) Yaþ düzeltme iþlemini gösterir Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði 3) Son üç ay içerisinde cepheden, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf 4) Sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösterir banka dekontu 5) Lise/dengi okul mezuniyet belgesi örneði 6) Mezun adaylar için lisans/önlisans mezuniyet belgesi örneði Baþvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaþmayan bu belgeler iþleme konulmayacaktýr. 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Formdaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaylara aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðýndan bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gerekir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU 11. ÖÐRENÝM DURUMU Bu alanda öðrenim durumuna uygun seçenek koduyla birlikte yazýlacaktýr. Öðrenim durumlarý birden fazla seçeneðe uyan adaylar, son durumlarýný gösteren seçeneði yazacaklardýr. 31 Aralýk 2010 tarihine kadar mezun olamayan adaylarýn okula kayýt ve kabulleri yapýlmayacaktýr. 1. Önlisans son sýnýf öðrencisiyim 2. Önlisans mezunuyum 3. Lisans son sýnýf öðrencisiyim 4. Lisans mezunuyum 12. ÖZEL DURUMU Bu alanda özel durumuna uygun seçenek, koduyla birlikte yazýlacaktýr. Özel durumu bulunmayan adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 1. Þehit Çocuðuyum Milli Savunma Bakanlýðý Þehitlik Yönergesi kapsamýnda þehit sayýlan kiþiler ile babasý/annesi diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda görevliyken þehit olan anne veya babanýn çocuklarý bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. 2. Malul Gazi Çocuðuyum Türk Silahlý Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaþ, erbaþ ve er olarak görev yaptýðý 5

9 sýrada, Emekli Sandýðý kanunu hükümlerine göre haklarýnda vazife malulü kararý verilerek malul gazi sayýlan anne veya babanýn çocuklarý bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. 3. Muharip Gazi Çocuðuyum Kýbrýs Barýþ Harekâtý ile Kore Savaþýna katýlan Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaþ, erbaþ ve er çocuklarý bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. Özel durumlu adaylar, 2. Aþama Sýnavlarý sýrasýnda bu durumlarýný belgeleyeceklerdir. 13. MEZUN OLDUÐU LÝSE/DENGÝ OKUL TÜRÜ Yükseköðrenim öncesi mezun olunan lise/dengi okulun Tablo-6 daki türü ve kodu bu alana yazýlacaktýr. Adaylarýn mezun olduklarý lise/dengi okul mezuniyet belgelerinin bir örneðini baþvuru sýrasýnda yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. 14. MEZUN OLDUÐU/OLACAÐI ÜNÝVERSÝTE Mezun olunan veya olunacak yükseköðretim programýnýn baðlý bulunduðu üniversitenin adý ve Tablo-2 deki kodu bu alana yazýlacaktýr. Yükseköðrenimlerini tamamlamýþ, mezun olduklarýný beyan eden adaylarýn önlisans/lisans mezuniyet belgelerinin bir örneðini baþvuru sýrasýnda yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. 15. MEZUN OLDUÐU/OLACAÐI FAKÜLTE/YO/MYO Mezun olunan veya olunacak önlisans/lisans programýnýn baðlý olduðu fakülte/yüksekokul/myo'nun Tablo-3'teki adý ve kodu bu alana yazýlacaktýr. 16. ÖNLÝSANS/LÝSANS PROGRAMLARI Baþvuru yapacak adaylarýn mezun olmalarý gereken önlisans ve lisans programlarý Tablo-4 ve Tablo-5'te yer almaktadýr. Mezun olunan veya olunacak önlisans (Tablo-4)/ lisans (Tablo-5) programýnýn adý ve kodu bu alana yazýlacaktýr. 17. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ Bu alanda sýnava girilmek istenen merkezin adý ve kodu yazýlacaktýr. Sýnava girmek istediði merkezi yazmayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. 010 Adana 030 Afyonkarahisar 061 Ankara-Altýndað-Mamak 062 Ankara-Çankaya 063 Ankara-Kuzey (Keçiören / Yenimahalle / Etimesgut / Sincan) 160 Bursa 230 Elazýð 250 Erzurum 270 Gaziantep 341 Ýstanbul-Kadýköy 342 Ýstanbul-Üsküdar 343 Ýstanbul-Beyoðlu 344 Ýstanbul-Beyazýt 345 Ýstanbul-Avcýlar 351 Ýzmir-Güney (Konak / Balçova / Buca / Gaziemir) 352 Ýzmir-Kuzey (Karþýyaka / Bornova / Çiðli) 380 Kayseri 420 Konya 440 Malatya 550 Samsun 580 Sivas 610 Trabzon 650 Van 6

10 18. YAZIÞMA ADRESÝ Yazýlý Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacaðýndan adresin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. 19. TELEFON NO Adaya ulaþýlabilecek telefon numaralarý, kodlarýyla birlikte yazýlacaktýr. 20. E-POSTA ADRESÝ E-Posta adresi varsa bu alana yazýlacaktýr. 2.4 BAÞVURUNUN TAMAMLANMASI Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru Merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayýn web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn cepheden, baþý açýk, sakalsýz, gözlüksüz, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Salon Baþkanýnýn fotoðraftan adayýn kimliðini belirlemede güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði göz önünde tutulmalýdýr. Baþvuru merkezi görevlisi adayýn bilgilerini ve fotoðrafýný elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri Formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doðru ise belgeyi imzalayýp görevliye onaylamasý için geri verecektir. Onaylanmýþ fotoðraflý belge görevliden alýnmalý ve sýnavýn bütün aþamalarýnda gerekli olacaðýndan saklanmalýdýr. 2.5 ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ BÝLGÝSÝ Baþvuru iþlemi sonrasý adaya verilen þifre, adayýn T.C. Kimlik Numarasý ile birlikte ÖSYM nin ais.osym.gov.tr internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve bazý bilgilerini deðiþtirmesini saðlar. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda, hem de adayýn ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yýllarda da yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan, adaylarýn bu þifrelerini unutmamalarý, kimseye vermemeleri ve özenle saklamalarý yararlarýnadýr. Yeni þifre edinmek isteyen adaylarýn, nüfus cüzdanlarý ile þahsen ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ile ÖSYM Bürolarýna baþvurmalarý ve 2,00 TL hizmet ücreti ödemeleri gerekir. 2.6 BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Adayýn bilgilerinde ve onay iþlemlerinde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa; baþvuru için tanýnan süre içinde internetten/baþvuru Merkezlerinden baþvuru yapýlmamýþsa, aday bilgi formu posta/kargo vb. ile Merkezimize gönderilmiþ ise, baþvuru yapýlmamýþ veya geçersiz sayýlacaktýr. Formdaki bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. 2.7 BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGELER 2010-Jandarma Astsubay Temel Kursu Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri sýnavdan önce adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. ÖSYM tarafýndan gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu deðildir. 3. YAZILI SINAV Sýnavda adaylara uygulanacak test, bir kitapçýk hâlinde verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Soru kitapçýklarý farklý türde basýlacaktýr. Türü ne olursa olsun bütün soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak, sorularýn veya seçeneklerin sýralanýþý deðiþebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçýðý türünün doðru cevap anahtarý farklý olacaktýr. Soru kitapçýðý türü, kitapçýðýn üzerinde ve iç sayfalarýnda büyük harflerle yazýlý olacaktýr. 3.1 YAZILI SINAVIN KAPSAMI Sýnavda önlisans düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluþan bir test uygulanacaktýr. Test, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, Türkiye Coðrafyasý, Temel Yurttaþlýk Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi konularýndaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorular ile Türkçe yi kullanma, zihni kapasite, düþünme 7

11 ve muhakeme gücü, karar verme yeteneði ile matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluþacaktýr. Testin cevaplama süresi 120 dakikadýr (2 saat). 3.2 YAZILI SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2010-JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Belgenin üzerinde, adayýn kimlik bilgileri ve fotoðrafý ile sýnava gireceði merkez, sýnav tarihi ve saati, sýnava girilecek bina ve salon yazýlý olacaktýr. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmek için Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, adayýn kimliðini gösteren fotoðraflý ve soðuk damgayla onaylý bir belge (nüfus cüzdaný vb.) gerekmektedir. c) BÝR ADET FOTOÐRAF: Sýnavda görevliler, adayý kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir adet fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr Jandarma Astsubay Temel Kursu Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr. Bu belgelerin aslý dýþýndaki belgeler de kabul edilmeyecektir. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonuyla girmeleri kesinlikle yasaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak kurþun kalem (mümkünse 2B; deðilse B veya HB), yumuþak, leke býrakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ. 3.3 YAZILI SINAVIN UYGULANMASI Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn, sýnavýn baþlama zamanýndan yarým saat önce sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirmek yetkisi salon baþkanýna aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, adayýn fotoðrafýnýn da bulunduðu Fotoðraflý Salon Aday Yoklama Listesi kullanýlarak Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ve özel kimlik belgesi ile yapýldýktan sonra Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Salona yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uygulanacak kurallarý adaylara okuyacak ve kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý da daðýtýlacak, her aday kendisine verilen soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana iþaretleyecektir. Soru kitapçýðý türü belirtilmeyen cevap kâðýtlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün olamayacaðýndan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Cevaplarýn soru kitapçýðý üzerinde deðil, cevap kâðýdý üzerinde iþaretlenmesi gerekmektedir. Cevap kâðýdýný deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir. Bir soruya verilen cevabýn deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Özellikle verilen bir cevap silinip yerine baþka bir cevap iþaretlenmediðinde bu iþaret çok iyi silinmelidir. Cevaplarýn soru kitapçýðý üzerinde deðil, cevap kâðýdý üzerinde iþaretlenmesi gerekmektedir. Soru kitapçýðý üzerinde iþaretlenen cevaplar geçerli sayýlmaz. Soru kitapçýklarý üzerinde ayrýlmýþ olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdýktan sonra sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Sýnav süresinin bitiminde soru kitapçýðý ve cevap kâðýtlarý toplanacak ve salon görevlileri tarafýndan koruma altýna alýnarak hemen paketlenecek ve paketler hiçbir biçimde açýlmayacaktýr. Sýnav evrakýný teslim ederek sýnav salonundan dýþarý çýkan bir aday tekrar sýnav salonuna alýnmayacaktýr. 3.4 YAZILI SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adaylarýn sýnava, çaðrý cihazý, telsiz, cep telefonu, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla girmeleri sýnav süresince, birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, 8

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

Önlisans Programları Kod Ad

Önlisans Programları Kod Ad Kod Ad 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 9339 ADALET MESLEK EĞİTİMİ 6352

Detaylı

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir önlisans programından 91,95434 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 9,49734 Sosyal Güvenlik önlisans programından 78,6224

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1 3001 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 3003 mezun 1102 6352 3004 Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun 9098 3005 Acil Bakım

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2013 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI (2012-DGS TERCİH KILAVUZU) Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI (2012-DGS TERCİH KILAVUZU) Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4201 Acil Yardım 8589

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER 3001 3003 Meslek yüksekokullarının herhangi bir Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 1102 6352 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3-4 TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1015 Acil Bakım Teknikerliği Hemşirelik 5795 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 5904 Adli Tıp Teknikerliği 1022 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 5198 Ameliyathane Teknikerliği

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-4 TE

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak. 999 İlkokul 1000 Ortaokul 1001 İlköğretim 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2003 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk

Detaylı