HAYDARPAŞA ŞiMENDiFER TABURU KIŞLASI (Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYDARPAŞA ŞiMENDiFER TABURU KIŞLASI (Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi)"

Transkript

1

2 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin HAYDARPAŞA ŞiMENDiFER TABURU KIŞLASI (Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi) HAYDARPAŞA RAILWAY OPERATING BATTALION BARRACKS (Haydarpaşa Technical and Industry Vocational High School) Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin M.S.Ü. Güzel Sanatlar Üniversitesi restorasy n 129

3 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Üsküdar - Kadıköy arasında yer alan Haydarpaşa Semti sahip olduğu geniş otlakları ve konumu ile Bizans döneminden itibaren çok çeşitli nedenlerle ilgi duyulan bir semt olmuştur. Burada yazlık sarayların olduğu, Surre Alayı nın ve sefere çıkan ordunun buradan uğurlandığı veya karşılandığı bilinmektedir. Ancak yerleşim açısından bölgenin uğradığı köklü değişim Sultan III. Selimi innizâm-ı Cedid askerleri için yaptırdığı Selimiye Kışlası ve yakınındaki dini-sosyal yapıların oluşturduğu külliyenin inşaası ile başlamış ve Haydarpaşa sahrasını da içine alacak şekilde genişlemiştir. Selimiye Kışlası yapılmadan önce Kavak İskelesi nden Haydarpaşa Tren İstasyonu na kadar uzanan bölgede daha küçük ölçekli olmak üzere kasır, hastane ve kışla binaları bulunmakta iken bu yapıların yerlerine değişen koşullar ve ihtiyaçlara bağlı olarak yeni yapılar inşa edilmiştir. Bu inşaî faaliyetler çerçevesinde Selimiye Kışlası ndaki askerlere sağlık hizmet vermek üzere Sultan Abdülmecid tarafından irade buyurulan Haydarpaşa Askerî Hastanesi ni ( ) özellikle vurgulamak gerekir. Aynı yüzyıl içerisinde ilk Haydarpaşa Tren İstasyonu nun ve Haydarpaşa Limanı nın inşaası, bölgenin ekonomik ve stratejik önemindeki değişimin yansıması olarak kabul edilebilir. Geniş düzlükleri nedeniyle askerlerin eğitim alanı olarak da kullanılan bölgedeki ikinci yapılaşma hamlesi Sultan II. Abdülhamid döneminde gerçekleşmiştir. İlk olarak modern tıp eğitimi vermek üzere Mekteb-i Tıbbiye (1900), ardından da hemen karşısına Seririyat Hastanesi (1903) inşa edilir. Makalenin konusunu oluşturan yapı ise Haydarpaşa Gar Binası nın II. Abdülhamid döneminde gerçekleşen ikinci inşaası ile birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü sözkonusu bina Haydarpaşa Tren İstasyonu nu ve demiryolu hattını korumak ve aynı zamanda bakım-onarımını gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş Şimendifer Taburu nun kışlasıdır. Yapı, sonraki süreçte bir çok defalar işlev değiştirmiş ve bu değişikliklere bağlı olarak özgün plan ve mimarisinde birtakım kayıplarla günümüze ulaşabilmiştir. Bugün Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından kullanılmakta olan kuzeybatı güneydoğu istikametinde konumlanmış, 12.14x82.91 m. ölçülerindeki binanın cephelerinde ve özellikle de plan kuruluşunda ciddi müdaheleler saptanmıştır. Birtakım bulgular ve yapının mimari detayları Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası olarak tasarlanan yapının 1900 lerin başlarında inşa edildiğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Haydarpaşa, II. Abdülhamid dönemi, Şimendifer Taburu Kışlası With its large meadows and location, Haydarpaşa District, which is located between Üsküdar and Kadıköy, has been an interesting district for various reasons since the Byzantine period. It is known that there were summer palaces here and that the Regiment of Surre (gifts sent to Mecca by the Sultan) and the Army going to war were bid farewell and welcomed here. However, the region started to undergo a dramatic change of settlement with the construction of the Selimiye Barracks (Scutari Barracks) built by Sultan Selim III for the soldiers of Nizam-ı Cedid (New Order) and a nearby social complex consisting of religious-social buildings and it was expanded to include the Haydarpaşa field. Before the construction of the Selimiye Barracks, there were small-scale pavillion, hospital and barracks in the area extending from the Kavak Port up to Haydarpaşa Train Station, but these buildings were replaced by new ones based on changing conditions and needs. Within the framework of these construction works, we have to underline, in particular, Haydarpaşa Military Hospital ( ), which was requested by Sultan Abdulmecid to give healthcare services to the soldiers in the Selimiye Barracks. The construction of the initial Haydarpaşa Train Station and Haydarpaşa Port in the same century can be accepted as an illustration of the changes in the region s economic and strategic significance. The second structuring move in the region, which was used as a training area for the soldiers thanks to its large plains, came during the period of Sultan Abdulhamid II. Firstly, Mekteb-i Tıbbiye (Medical School) was built in 1900 to provide medical training, and later Seririyat Hastanesi (Polyclinic Hospital) was built in 1903 right across the other. The subject building of the article must be evaluated along with the second construction of Haydarpaşa Train Station during the era of Abdulhamid II. Because, the building in question is the Railway Battalion barracks, which was established to protect Haydarpaşa Train Station and the railway tracks and also to provide maintenance and repair. The construction s function changed numerous times in the following period and therefore there have been some losses in the original plan and architecture until today. Today, with regards to the building of sizes of 12.14x82.91 m, located in the northwest southeast direction, and which is used by Haydarpaşa Vocational High School, serious interferences have been identified in its faces and especially in the creation of its plan. Some findings and the architectural details of the construction make us think that the construction which was designed as Haydarpaşa Railway Battalion Barracks was built in the early 1900s. Key Words: Haydarpaşa, era of Abdulhamid II., Rail Ways Battalion Barracks 130 restorasy n

4 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin 19. yüzyıl, tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu için de büyük ve köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu değişimin yansımaları ve sonuçları siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer tüm alanlarda açık bir biçimde gözlemlenebilmektedir yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile Avrupa daki topraklarının önemli bir bölümünü kaybeden Osmanlı İmparatorluğu yeni bir sürecin eşiğindedir ve bu tarihten itibaren uluslararası güç dengelerindeki ağırlığı ve etkisi giderek azalmaya başlar. Kayıpları telafi etmek için gerçekçilikten uzak ve bilinçsizce yapılan hamlelerin Osmanlı hazinesine maliyeti çok ağır olmuştur ve bu durum Osmanlı maliyesi için iç ve dış borçlanmaları kaçınılmaz hale getirir. Şüphesiz ki, Osmanlı İmparatorluğu nun bu dönemi her bakımdan ayrı bir incelemeyi gerektirir ancak konumuzu ilgilendirdiği yönüyle vurgulanması gereken en önemli husus; yeni dünya düzeninde Osmanlı yönetiminin geliştireceği politikalar, kendi iç dinamiklerine göre değil Batı nın oluşturduğu standartlara göre şekillenecektir. 18. ve 19. yüzyıllarda kurulan veya yeniden dizayn edilen askeri ve sivil bir çok kurum örneğinde olduğu gibi, devleti ve toplumu daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için atılan adımlar sosyal yaşamın değişen ihtiyaçlarına ve koşullarına bağlı olarak doğal seyri içinde gelişmekten ziyade örnek alınan Batılı ülkelerdeki uygulamaların yine onlar tarafından tatbik edilmesi şeklindedir. Bu çerçevede kimi zaman Osmanlı sultanlarının istek ve iradeleri kimi zaman da sivil insiyatif olarak öne çıkan sosyal grupların talepleri belirleyici olmuştur. Ancak değişimin temel nedeni Avrupa ülkelerinin ordularıyla mücadele edebilecek teknik donanıma ve sisteme sahip bir ordu yaratmaktır. Bu amaçla 18. ve 19. yüzyıllarda bir çok kışla binası inşa edilmiş ve ayrıca ordunun muhtelif ihtiyaçlarına yönelik hastane, baytarhane, mektep, tersane, demiryolu ve istasyonlar ile imalat atölyeleri gibi kurum ve kuruluşların teşekkülü sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle; modernleşme çerçevesinde birçok proje önce askeri alanda gerçekleşmiş, sonuçlarının olumlu olduğu görülünce de sivil hayata tatbik edilmiştir. Dönemin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen askeri yapılar ile eğitim ve sağlık yapılarının birçoğu, geniş alanlar gerektirdiği için İstanbul un özellikle nüfus ve yapılaşma yoğunluğu az olan bölgelerinde yer almış ve şehrin batıya dönük yeni yüzünü oluşturmuştur. Yapının Tarihçesi Günümüzde Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin kullanmakta olduğu bina da söz konusu dönemin Harita 1. Pervititch Sigorta Haritası nda yapının yeri. yapılarından biridir. Üsküdar İlçesi Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesinde 5 Pafta 296 Ada 16 Parselde bulunan yapı Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup, İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 3673 sayılı kararıyla tescillenmiş ve koruma grubu II olarak belirlenmiştir. Konumuzu teşkil eden Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin binasına geçmeden önce Haydarpaşa semtinin topografik yapısından ve yerleşim özelliklerinden bahsetmek yararlı olacaktır. Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan semt M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren önem kazanmaya başlamış ve Kadıköy ile çevresinin en önemli mesire yerlerinden biri olmuştur. Haydarpaşa adının nereden geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Sultan III. Selim in veziri olan Haydar Paşa nın bu civarda bir kışla ve kasır yaptırdığı bilinmekte ve semtin adının da sözü edilen Haydar Paşa ya dayandığı düşünülmektedir. Ancak bir başka görüş ise semtin adını 1533 de vezirliğe yükseltilen Hadım Haydar Paşa ile ilişkilendirmektedir tarihli bir kayıtta yer alan Bahçe-i Haydar Paşa ifadesi ikinci görüşün daha kuvvetli olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Akbulut 1994: 27-29). Haydarpaşa adı verilen bu semtte IV. Konsil in toplandığı Saint Euphemia Kilisesi ve 17 yaşında tahta çıkan İmparator Arcadius un yazlık sarayı gibi Bizans dönemine ait önemli yapıların olduğu bilinmektedir. Ayrıca Haydarpaşa, Anadolu ya sefere çıkan orduların uğurlandığı ve karşılandığı yer olmuştur. Semtin bu özelliği Osmanlı döneminde de devam etmiş, ayrıca Surre Alayı denilen hac kervanları da yine buradan uğurlanmıştır (Atalar 1986: ). Haydarpaşa Çayırı 19. yüzyılda Nizâm-ı Cedid askerlerinin talim yaptıkları yer iken, I. Dünya Savaşı yıllarında da açık restorasy n 131

5 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Harita 2. Necip Bey Haritası nda yapının konumu. Harita 4. H.1268-M Tarihli İstanbul Haritası. ordugâh olarak kullanılmıştır. Ordu ve saray atlarının beslendiği geniş otlaklara sahip, havası hastalar için son derece elverişli olan bu semt için ilk iskân politikaları Sultan III. Murad ( ) döneminde geliştirilmiş ise de, belli-belirsiz sokak dokuları Sultan III. Selim ( ) döneminde oluşmaya başlar. Semtin yerleşim dokusundaki gelişme 1873 yılında Haydarpaşa - İzmit demiryolu hattının faaliyete geçmesi, yılları arasında kıyıda bir dolgu alan yaratılarak Haydarpaşa Limanı nın inşa edilmesi ve 1908 yılında da Haydarpaşa Garı nın hizmete açılması ile ivme kazanır (Öztürk 2008: 5, Seçil 2005: 15). Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin (Haydarpaşa Sanat Enstitüsü) 1959 yılından bu yana kullanmakta olduğu binanın tarihçesine ilişkin bilgiler söz konusu yapının Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Seririyat Hastanesi ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapı ve kurumların gölgesinde kalmış olması nedeniyle son derece yetersizdir. Ancak yine de, konuyla doğrudan ilgisi olmasa bile birtakım yayınlardan elde edilen, yapının işlevine dönük bilgiler bir araya getirilerek söz konusu binanın tarihçesine ilişkin belirli bir sürecin tanımlanması mümkün olabilmiştir. Harita 3. Alman Mavileri Haritası nda yapı. Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin web sayfasında ALMAN (B) binası olarak adlandırılan yapıya neden bu ismin verildiği öğrenilememiştir. Ancak bu adlandırmanın, aşağıda belirtilen başlıca iki nedene bağlı olarak yapıldığı düşünülebilir; Söz konusu binanın, Sultan II. Abdülhamid in saltanat döneminde OTTO RITTER ve HELMUTH CUNO adında iki Alman mimar tarafından planlanıp, 1906 yılında tamamlanarak hizmete giren Haydarpaşa Garı ile birlikte inşa edilmiş olabileceği, yılları arasında İstanbul a davet edilen Alman hekim Robert Rieder in (Rieder Paşa), Osmanlı Devleti nde tıp eğitiminin düzenlenmesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlaması ve Haydarpaşa da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane nin ve Seririyat Hastanesi nin inşaasını yönlendirmesi. Konuyla ilgili araştırmalar göstermiştir ki, ALMAN (B) BİNASI olarak adlandırılmasının nedeni ne olursa olsun sözkonusu yapının Haydarpaşa Garı ile bağlantılı bir durumu vardır. Makalenin konusunu oluşturan bina istanbul için hazırlanmış haritlardanpervititch te gösterilmekle beraber sadece askeri yapı olarak tanımlanmış, adı veya mimarisine ilişkin her hangi bir detay belirtilmemiştir (Harita 1). Ancak sözkonusu kaynakların daha erken tarihli olanları incelendiğinde yılları arasında İstanbul Şehremaneti Harita Şube Müdürü olarak görev yapan Necip Bey in hazırlamış olduğu 1/5000 ölçekli haritalarda yapının Tatbikat-ı Baytariye Mektebi adıyla işlenmiş olduğu görülür (Harita 2).Bu durum, konumuzu oluşturan yapının kimliğine ilişkin geriye dönük elde ettiğimiz ilk bulgudur yıllarında hazırlanan Alman Mavilerinde ise yapının kışla olarak tanımlandığı ancak yakınında yer alan dört yapı ile birlikte büyük bir kompleks meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu yapılardan ikisinin kuzeydoğu, güney-batı istikametinde konumlandıkları ve bugün Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından kullanılan bina ile aynı konturlara sahip oldukları görülür (Harita 3).Geniş bir alana yayılan bu yapılar topluluğundan 132 restorasy n

6 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin Fotoğraf 1. Tatbikat-ı Baytariye Mektebi Hoca ve Talebeleri sadece yola cepheli olan günümüze ulaşabilmiş, diğerleri ise bilinmeyen bir tarihte yıkılarak yerlerine başka binalar yapılmıştır. Günümüzde Alman B binası olarak adlandırılan yapının iki yanında yer alan dikey konumdaki yapıların Necip Bey Haritasında neden gösterilmediğini açıklayabilmek mümkün değildir ancak söz konusu yapılardan biri, konturları kısmen değişmiş olmakla birlikte Pervititch haritasında işlenmiş olup, muhtemelen yıkım sürecinde çekilmiş 1966 tarihli bir hava fotoğrafında da tespit edilebilir. Ayrıca bu durum, her iki yapının farklı tarihlerde yıkılmış olabileceği yönünde bir kanaat uyandırmaktadır. Prusya Devleti Erkan-ı Harbiyesi ndenmoltke nin hazırladığı H.1268/M tarihli bir harita (Harita 4) ise günümüze ulaşan yapının inşa edildiği dönemde Haydarpaşa nın yapılaşma durumunu göstermesi bakımından önemlidir. Haydarpaşa Askeri Hastanesi ile Selimiye Kışlası nın belirtildiği haritada, Mekteb-i Tıbbiye (1900), Seririyat Hastanesi (1903) ve konumuzu oluşturan Şimendifer Taburu Kışlası yer almamıştır. Kaldı ki, Mekteb-i Tıbbiye ile Seririyat Hastanesi nin inşa tarihleri konusunda herhangi bir belirsizlik söz konusu değildir ve haritanın hazırlandığı dönemde henüz inşa edilmemiş oldukları zaten bilinmektedir. Bu bakımdan sözü edilen haritanın gerçekçi tespitler içerdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından kullanılan yapının 1900 lü yılların başlarında Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası olarak Haydarpaşa Garı ile birlikte veya hemen sonrasında inşa edildiği düşünülebilir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi nde bulunan, şimendifer taburu ile ilgili belgelerden biri 25 Ra 1325 (8 Mayıs 1907) tarihli olup, bir şimendifer taburu oluşturulmasının istendiği anlaşılmaktadır. Söz konusu belge Haydarpaşa Tren Garı nın hizmete girdiği 1906 yılından bir sene sonraya ait olması nedeniyle, konumuzu oluşturan yapının tarihlendirilmesi açısından da bir anlam ifade edebilir. Demiryolu hattının geçtiği bölgelerde konuşlandırılan şimendifer taburları demiryollarının sadece korunmasından değil inşaat ve bakım-onarımından da sorumlu olmuşlardır. Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası olarak inşa edilen yapı bir süre Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu na hizmet verir yılında dönemin Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa nın girişimleriyle kurulan Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu Bakırköy de kiralanan bir binada eğitim faaliyetlerine başlamış ancak Balkan Savaşı ( ) sonrasında önce Davutpaşa, ardından da Orhaniye Kışlası na nakledilmiştir. Okul son olarak da Haydarpaşa da yeni inşa edilmiş bulunan (Yaşar 2002: ) Şimendifer Taburu Kışlası na yerleştirilir ancak I. Dünya Savaşı nın patlak vermesi üzerine eğitim faaliyetleri durdurulur (Bal 2006: 16). Süvari Binicilik Okulu nun tam olarak hangi tarihte Haydarpaşa ya nakledildiği bilinmemekle beraber anlaşılıyor ki, Haydarpaşa daki eğitim faaliyetleri belirtilen sebepten dolayı çok da uzun süreli olamamıştır. Aşkın Yaşar ve Ferruh Dinçer in ortaklaşa hazırladıkları makalede yer alan bir ifadeyi konumuzu teşkil eden yapının tarihçesi bakımından özellikle vurgulamak gerekir. Sözü edilen makalede, Süvari Binicilik Okulu nun nakledildiği Şimendifer Taburu Kışlası nın yeni inşa edilmiş olduğundan bahsedilmektedir (Dinçer-Yaşar 2002: 1153). Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu nun eğitim faaliyetleri durdurulduktan sonra İstanbul un işgaline kadar olan sürede binanın kimler tarafından ve hangi amaçla kullanıldığı bilinmemektedir. Ancak 13 Kasım 1918 tarihinde İngiliz işgal kuvvetleri Anadolu yakasında çok geniş bir bölgeyi kontrolleri altına almışlar ve daha önce Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu na tahsis edilmiş bulunan (Dinçer 1980: ) bina da İngiliz askerlerinin karargâh veya karakol olarak kullanmak üzere işgal ettikleri birçok yapıdan biri restorasy n 133

7 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Fotoğraf 2. Haydarpaşa Semti ve önemli yapılar. olmuştur. Dahası İngilizler Haydarpaşa Tren Garı nı ve 93 km. uzunluğundaki Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattını da işgal etmişlerdir (Uzun 2005: 54). Bugün Haydarpaşa Garı ile GATA arasında yer alan ve Kırım Savaşı nda ( ) ölen Birleşik Krallık askerlerinin defnedildiği mezarlık, İngiliz işgalcilerin bu bölgeye olan ilgilerinin en somut göstergesidir. İşgalin sona ermesi ile birlikte boşalan bina uzun zamandır yer sıkıntısı çekmekte olan Askeri Baytar Mektebi ne devredilir. Baytar Mektebi nin Osmanlı eğitim sisteminde yer alışı 19. yüzyılda ihdas olunan diğer pek çok kurum için söylenebileceği gibi askerî amaçlıdır. Bu çerçevede, 1842 yılında yurt dışından davet edilen Prusyalı Godlewsky nin öncülüğünde, eğitim süresi üç yıl olmak üzere toplam 12 öğrenci ile eğitime başlanır (Erk 1959: 80-85). Ancak 1848 yılında Harp Okulu Komutanı olarak atanan Ferik Ahmet Paşa nın Harp Okulu nda baytar eğitiminin verildiği sınıfların açılmasını teşvik etmesiyle, Baytar Mektebi Harp Okulu bünyesine katılır ve böylece baytarlık eğitimi daha sistemli ve kurumsal bir hale gelir (Dinç 1979: 1-13). Bunun bir başka göstergesi de 1848 yılı sonrasında, özellikle dünyadaki ilk baytar okulunun kurulduğu Fransa dan 8. Süvari Alayı nın birinci veterineri Dubroca nın getirtilmesi ve eğitim süresinin dört yıla çıkarılmasıdır. İlerleyen zamanlarda veterinerlere sadece askeri alanda değil sivil alanda da çok büyük ihtiyaç olduğunun anlaşılması üzerine 1889 yılında Mülkiye Baytar Mektebi adıyla ilk sivil baytar mektebi kurulmuştur yılında askerî ve mülkî baytar mektepleri birleştirilinceye kadar askerî baytar mektebi harbiye ve tıbbiye arasında birçok defa yer değiştirir. Askerî Baytar Mektebi, Tıbbiye bünyesinde yer aldığı süre içinde bir dönem Haydarpaşa da Mekteb-i Tıbbiye nin bir kanadına yerleştirilmiş, 1921 yılında da Seririyat Hastanesi bünyesinde küçük, ahşap bir binaya nakledilmiştir. Ancak buradaki koşulların son derece yetersiz olması nedeniyle 1923 yılında Ankara daki Veteriner Dairesi nin büyük gayretleri sonucu bir dönem İngiliz işgal kuvvetlerinin fırka karargâhı olarak kullandıkları binalar Askerî Baytar Mektebi ne tahsis edilmiş ve bir talimatnameyle mektebin adı Askerî Tatbikat-ı Baytariye Fotoğraf 3. Haydarpaşa Teknik ve Endstri Meslek Lisesi ve Kurucu Müdürü. Mektebi ve Seririyatı olarak değiştirilmiştir (Dinç 1980: ). Anlaşılacağı üzere, yayınlarda binanın 1923 yılından itibaren Askerî Tatbikat-ı Baytariye Mektebi ve Seririyatı na tahsis edildiği bildirilmektedir. Ancak, sözkonusu yapının 1918 tarihli Necip Bey Haritası nda da Tatbikat-ı Baytariye Mektebi olarak tanımlanmış olması, tahsis işleminin aslında 1923 yılından daha önceki bir tarihte düşünülmüş olduğu fakat işgal nedeniyle gerçekleştirilemediği şeklinde yorumlanabilir. Böylece anlaşılmaktadır ki, 1959 yılında Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ne tahsis edilen bina yılları arasında Askeri Baytar Mektebi tarafından kullanılmıştır (Fotoğraf 5).Yukarıda verilen bilgiler ışığında Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ALMAN (B) Binasının ilk inşaasından günümüze kadar olan süreçte işlev değişiklikleri ve kullanıcıları şu şekilde özetlenebilir. Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası (1900 lü yılların başları) Süvari Binicilik Okulu ( ) İngiliz Fırka Karargâhı ( ) Tatbikat-ı Baytariye Mektebi ( ) Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (1959-xxxx) Yapının Plan ve Mimari Özellikleri Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışla Binası 12.14x82.91 m. ölçülerinde olup, kuzeybatı güneydoğu istikametinde konumlanmış yatık dikdörtgen bir kuruluşa sahiptir (Fotoğraf 2).Birbirine eklemlenmiş yedi ana bölüm halinde şekillenen plan şemasında bölümlerden ikisi (3-5 nolu bölümler) dikine gelişen akslar halinde biçimlenerek, yapının yanlara doğru uzayan yatay kurgusunda birer denge unsuru olmuşlardır. Söz konusu iki bölüm aynı zamanda giriş ve merdiven hollerini de barındırıyor olmaları nedeniyle iç mekandaki sirkülasyonun kilit noktaları durumundadırlar. Giriş ve merdiven hollerinin birbirine bağladığı yatık dikdörtgen bölümler (2-4-6 nolu bölümler) muhtemelen askeri amaçlı kullanımın gerektirdiği 134 restorasy n

8 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin Çizim 1. Zemin kat planı. Çizim 2. Zemin kat restitüsyonu. Çizim 3. Birinci kat planı. Çizim 4. Birinci kat restitüsyon çizimi. Çizim 5. İkinci kat planı. Çizim 6. İkinci kat restitüsyon çizimi. Çizim 7. Üçüncü kat planı. Çizim 8. Üçüncü kat restitüsyon çizimi. Fotoğraf 4. Giriş cephesindeki çift yanlı merdivenler mekansal bütünlükleriyle öne çıkarken, plan kuruluşu iki uçta yer alan kareye yakın bölümlerle tamamlanmıştır. Yapının, zaman içerisinde farklı kurumlar tarafından kullanımına bağlı olarak büyük çaplı müdaheleleremaruz kalması, özellikle kat planlarındaki mekansal oluşumun özgünlüğünü tamamen yitirmesine neden olmuştur. Bu müdahelelerin hangi dönemlerde gerçekleştiğine dair sağlıklı bir tespit mümkün olmamakla birlikte, bugün Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin öğretmen kadrosunda yer alan ve lise öğrenimini aynı okulda tamamlayan Sayın Ali Rıza Karslı nın ifadeleri, söz konusu değişikliklerin 1970 li yıllarda gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak simetrik bir plan düzenine sahip olan yapıda simetriyi bozan en belirgin unsur, güneydoğu yönündeki restorasy n 135

9 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Fotoğraf 5. Güneybatıcephede giriş bölümünün Pencereleri Fotoğraf 6. Zemin Kattaki Yan Kapılar Fotoğraf 7. HEML Kuzeydoğu cephesi. son bölümde (7 nolu bölüm) yer alan merdivenlerdir. Bu merdivenlerin özgünlüğü konusunda herhangi bir şüphe bulunmamakla beraber ayrı bir merdivene duyulan ihtiyacın nedeni hakkında görüş bildirmek bir yorumdan öteye geçmeyecektir (Çizim ).Ancak, yapının bir kışla binası olarak tasarlandığı düşünülür ise bu bölümün, ayrı bir girişi, tuvaleti ve katlar arasında bağlantıyı sağlayan merdivenleri ile komuta kademesine ait idari birimleri barındıran yönetim ofisi olduğu söylenebilir. Mevcut haliyle yapı, zemin ve üç normal kat olmak üzere toplam dört katlıdır. Aslında yapının özgün halinde de dört katlı olduğu bir fotoğraf ile sabittir ancak 1959 sonrasına ait olan fotoğrafta dördüncü kat daha alçak tutulmuş bir Fotoğraf 8a ve 8b. Kuzeydoğu cephede pencereye dönüştürülen kapılar. 136 restorasy n

10 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin Fotoğraf 9. Birleştirilen pencereler Fotoğraf10. Formu Değişen üçüncü kat pencereleri. Fotoğraf Çift yanlı merdivenlerin altındaki müdahaleler. çatı katı görünümündedir(fotoğraf 3). Belirlenemeyen bir tarihte özgün çatının kaldırılarak son katın yükseltildiği ve yapının tamamen farklı bir çatı konstrüksiyonu ile kapatıldığı anlaşılmaktadır. Şüphesiz bu değişim özellikle son kat ile sınırlı kalmak kaydıyla yapının cephelerine de güçlü bir biçimde yansımıştır. Yapının plan bütünlüğü ve bir kışla binası olarak mekanların işlev ve ilişkileri dikkate alındığında bölümlenmelerin bugünkü kadar karmaşık ve düzensiz olmaması gerektiği kanaati oluşmuştur. Binanın yakın dönemlerdeki eğitim amaçlı kullanımına bağlı olarak, büyük mekânların bölünmüş olduğu, yeni kapılar açıldığı veya mevcut kapıların boyutlarında oynamalar yapıldığı ve katlarda muhdes tuvaletlerin yaratıldığı anlaşılmaktadır (Çizim ). Elbetteki bu değişiklikler yapının elektrik, mekanik ve sıhhi tesisatına da doğrudan yansımış olmalıdır. Fotoğraf 13. Duvar örgüsü. Yapıda, arka ve yan cephelerin genel kurgusu ile cephe detaylarını oluşturan unsurlar bir bütünlük ve uyum arz etmekle beraber özellikle giriş cephesi barındırdığı farklılıklarla oldukça anıtsal bir görünüme sahiptir. Bu anıtsallığı restorasy n 137

11 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Fotoğraf 14. Kat döşemelerinde demir putreller. Fotoğraf 15. Zemin kat tavanında volta döşeme Fotoğraf 16.Derince tren istasyonu sosyal tesisi (1873). sağlayan unsurlar ise giriş ve merdiven holü olarak düzenlenmiş dikine akslar halinde gelişen bölümlerin (3-5 nolu bölümler) önünde yer alan çift yönlü, geniş taş merdivenlerdir (Fotoğraf 4). Sözkonu merdivenlerin iki yanında uzanan ferforje korkuluklar merdiven başlarında çokgen, merdiven bitiminde ise kare kesitli taş babalara saplanmaktadırlar. Ayrıca, bu bölümlerin ön cephelerinde yer alan kemerli pencereler de diğerlerinden farklı olup, merdivenlerin yarattığı anıtsallığı cephelerin üst kısımlarına taşıyan unsurlar olmuşlardır. Ancak sözkonusu bölümlerin en üst katındaki pencereler arka cephede özgünlüklerini korurken, yola bakan cephede tamamen değişmiş, büyük dikdörtgen bir pencere açıklığına dönüşmüştür (Fotoğraf 5). Yapının ön cephesinde, sözü edilen anıtsal girişlerden başka iki uçtaki kareye yakın bölümlerin (1-7 nolu bölümler) zemin katına açılan üstten basık yay kemerle kavranmış birer kapı daha vardır (Fotoğraf 6). İki uçtaki kareye yakın bölümler ile giriş ve merdiven holü olarak düzenlenen bölümlerin nolu bölümler) dışa taşan durumları ön ve arka cephede düşey aksların oluşmasını sağlamış ve cephelerde bir kırılma ve hareketlilik yaratmıştır. Yapının tüm cephelerinde kat sayısına bağlı olarak dört sıra halinde şekillenen bir pencere düzeni söz konusu 138 restorasy n

12 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin iken, cephe kurgusunun plastik unsurları olan kat silmelerinin sadece zemin ve çatı katı seviyesinde yer aldıkları ve tüm cephelerde kesintisiz olarak devam ettikleri görülmektedir (Fotoğraf 7). Ayrıca, iki uçtaki kareye yakın bölümlerin (1-7 nolu bölümler), ön cephelerinde olduğu gibi arka cephelerinde de kapıların bulunduğu ancak bunların sonradan kapatılarak pencereye dönüştürüldükleri, cephedeki düzgün çatlaklardan anlaşılabilmektedir (Fotoğraf 8a-8b). Yapının cephelerinde gözlemlenen diğer değişiklikler ise şunlardır; Güneydoğu uçtaki kareye yakın bölümün (7 nolu bölüm) yola bakan cephesinde iki pencerenin birleştirilirek daha geniş açıklıklı tek pencereye dönüştürülmesi (Fotoğraf 9) İki uçtaki kareye yakın bölümlerde (1-7 nolu bölümler) son kat pencerelerinin her üç yönde de değişmiş olması (Fotoğraf 10) Yapının ön cephesinde, çift yönlü merdivenlerin altındaki boşlukların kapatılarak odaya dönüştürülmesi (Fotoğraf 11-12). Yapının cephelerinde veya iç mekânında herhangi bir süslemeye rastlanmamakla beraber kat silmeleri, pencereleri üstten kavrayan dekoratif söveler ve düşey aksları belirgin hale getiren girintili-çıkıntılı taş kaplamalar cephelerdeki başlıca plastik unsurlardır. Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yığma tuğla duvar örgüsüne sahip olmakla beraber (Fotoğraf 13) beton ve demirin de kullanıldığı erken 20. yüzyıl uygulamalarından biridir. Özellikle döşemelerde kullanılan demir putreller iç mekânın bazı bölümlerinde açıkça gözlenebilirken, (Fotoğraf 14) bazı mekânlarda da volta döşeme uygulaması tespit edilmiştir (Fotoğraf 15). Ayrıca, Osmanlı Mimarisinde betonarme inşa tekniğinin erken örnekleri olarak kabul edilen diğer yapılar da yine Haydarpaşa da yer alan Mekteb-i Tıbbiye ve Seririyat Hastanesinin anfileri olmuştur (Batur 2004: 1-15). Dolayısıyla erken 20. yüzyıl yapısı olduğunu düşündüğümüz Şimendifer Taburu Kışla Binası nda beton harç ve demirin de kullanılmış olması, Haydarpaşa da ki diğer yapılarla dönem ilişkisine işaret eden bir detay olarak değerlendirilebilir. Sonuç Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından kullanılmakta olan 5 Pafta 296 Ada 16 Parseldeki yapı 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş, hem teknik, hem de tasarım olarak döneminin çağdaş uygulamalarından biridir. Özellikle, cephe tasarımının barındırdığı detaylar itibariyle neo-klasik üslubun yalın uygulamalarından bir olarak değerlendirilmesi mümkündür. 19. yüzyıl sonu- 20. yüzyıl başında inşa edilmiş birçok kamu yapısında olduğu gibi özellikle demiryolu ağını genişletmek adına gerçekleştirilen faaliyetlerin bir parçası olarak Osmanlı mimarlık kültürüne giren istasyon binalarında da benzer cephe ögelerini ve tasarım anlayışını görmek mümkündür (Fotoğraf 16).Yapı günümüze kadar süregelen yaklaşık bir asırlık ömründe çok farklı kurumlar tarafından kullanılmış ve fonksiyon yüklenmiştir. Özellikle 1959 yılından sonra Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin kullanımına tahsis edildiği dönemde, sürekli artan mekan ihtiyacına bağlı olarak plan şemasında ciddi değişiklikler olmuş, özgünlüğünü tamamen yitirmiştir. Ancak dış cephelerdeki değişimin mekansal kurguya oranla daha sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Kaynakça Akbulut, M.R Ar, B Arslan N Atalar, M Bal, R Batur, A Demir, F Dinçer, F Dinçer, F Duymaz, Ş Haydarpaşa, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.4, İstanbul, s İşgal Altındaki İstanbul da Kentsel ve Mimari Ortam (İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. Gravür ve Seyahatnamelerde İstanbul, İstanbul. Surre-name ( ), İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.5, Ankara s Türk Kara Kuvvetlerinde Süvari Birlikleri, (A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), Ankara. Geç Osmanlı Mimarlığında Betonarme Yapım Tekniği, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Ekim 2004 (İTÜ/TAŞKIŞLA), ayrıbasım, s Sultan II. Abdülhamid in Mirası İstanbul da Kamu Yapıları, İstanbul. Türkiye de Askeri Veteriner Hekimlik Tarihi Üzerine Araştırmalar I, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 26/3-4, Ankara 1979, s Türkiye de Askeri Veteriner Hekimlik Tarihi Üzerine Araştırmalar III, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 27/1-2, Ankara 1980, s II. Abdülhamid Dönemi İmar Faaliyetleri, (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Isparta. restorasy n 139

EMİNÖNÜ HANLARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: IV.VAKIFHAN

EMİNÖNÜ HANLARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: IV.VAKIFHAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 7(2) 2014, 101 129 EMİNÖNÜ HANLARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: IV.VAKIFHAN Bengü HAKYEMEZ (benguhakyemez@yahoo.com.tr)

Detaylı

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ Hazırlayan: Servet ÜNKAZAN Danışman: Yrd.Doç. Dr. Mustafa ÖZER Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Sanat Tarihi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

İstanbul un Modernleşme Dönemi Otelleri (1840-1914)

İstanbul un Modernleşme Dönemi Otelleri (1840-1914) MAKALE / ARTICLE İstanbul un Modernleşme Dönemi Otelleri (1840-1914) Istanbul s Modernization-Period Hotels (1840-1914) Elif Çelebi YAKARTEPE, 1 Can BİNAN 2 Osmanlı Devleti nde 19. yüzyıldaki modernleşme

Detaylı

restorasy n 99 İhsan Eriş, Uğur Yüzereroğlu, Nüket Demir

restorasy n 99 İhsan Eriş, Uğur Yüzereroğlu, Nüket Demir İhsan Eriş, Uğur Yüzereroğlu, Nüket Demir İhsan Eriş Y.Mimar, Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü Uğur Yüzereroğlu Yüksek Mimar Nüket Demir Restoratör, Konservatör. restorasy n 99 Vakıf Restorasyon Yıllığı

Detaylı

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli A Model from the First National Architecture Period in Ankara: Hotel Erzurum

Detaylı

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İZMİR HASTANELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİ. Didem Akyol Altun *

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İZMİR HASTANELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİ. Didem Akyol Altun * Tarih İncelemeleri Dergisi XXIX / 2, 2014, 405-443 CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İZMİR HASTANELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİ Didem Akyol Altun * Özet İzmir kenti, 17. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına uzanan bir

Detaylı

ARİF PAŞA KONAĞI (FATİH İLÇESİ, 237 ADA, 6 PARSEL) RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ

ARİF PAŞA KONAĞI (FATİH İLÇESİ, 237 ADA, 6 PARSEL) RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ ARİF PAŞA KONAĞI (FATİH İLÇESİ, 237 ADA, 6 PARSEL) RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ Dr.

Detaylı

Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi

Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi MAKALE / ARTICLE Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades

Detaylı

Aydın da Mimarlık Mirası Olarak Cumhuriyet Dönemi Konutları

Aydın da Mimarlık Mirası Olarak Cumhuriyet Dönemi Konutları MAKALE / ARTICLE MEGARON 2015;10(1):43-56 DOI: 10.5505/MEGARON.2015.88598 Aydın da Mimarlık Mirası Olarak Cumhuriyet Dönemi Konutları Residential Buildings of the Turkish Republican Period as Architectural

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER - Başkan Sunuşu 1-1. BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINA GEÇİŞ SÜRECİ 3-2. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4 2.1. Tarihçe 4 2.1.1. Kentin Kısa Tarihi 4 2.1.2. Belediyenin

Detaylı

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 Yayınlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Editörler H. Tuğba ÖRMECİOĞLU İkbal ERBAŞ Kapak Tasarımı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2007 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Sibel POLAT Neslihan DOSTOĞLU Özet: Son yıllarda

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article 19. YY. İSTANBUL UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri

Araştırma Makalesi / Research Article 19. YY. İSTANBUL UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

HASEKİ HÜRREM SULTAN KÜLLİYESİ 2010-2012 YILLARI RESTORASYONU

HASEKİ HÜRREM SULTAN KÜLLİYESİ 2010-2012 YILLARI RESTORASYONU HASEKİ HÜRREM SULTAN KÜLLİYESİ 2010-2012 YILLARI RESTORASYONU Haseki Hürrem Sultan Group of Buldings Restoration of the Yaers Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu Kadir Has Üniversitesi Dr. Olcay Aydemir Y. Mimar,

Detaylı

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL İzmir in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Bilge AR 502031101. Doç.Dr. Turgut SANER. Doç.Dr. Nur Bilge CRISS (Bilkent.Ü.)

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Bilge AR 502031101. Doç.Dr. Turgut SANER. Doç.Dr. Nur Bilge CRISS (Bilkent.Ü.) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞGAL ALTINDAKİ İSTANBUL DA KENTSEL VE MİMARİ ORTAM YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Bilge AR 502031101 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 8 Mayıs 2006 Tezin

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

Anadolu Demiryolu mirası ve korunması

Anadolu Demiryolu mirası ve korunması itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:7, Sayı:2, 14-25 Eylül 2008 Anadolu Demiryolu mirası ve korunması Yonca KÖSEBAY ERKAN *, Zeynep AHUNBAY İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Taşkışla,

Detaylı

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak Türkiye de Çok Katlı Konut Oluşum Sürecinin İstanbul Örneği Üzerinden İncelenmesi Selin MUTDOĞAN * ÖZET Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinden itibaren Anadolu topraklarında hızlı bir değişim yaşanmaya

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bir Stüdyo Çalışması, İYTE: Alaçatı Tarihi Yerleşim Alanı Koruma Projesi* Nicel YILMAZ SAYGIN, Nilgün KİPER, Evrim GÜÇER İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ülkemizde doğal

Detaylı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X. Poster Sunuşları Bildiri Özetleri Kitabı 31 Ekim - 2 Kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ERZURUM İletişim Atatürk Üniversitesi

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI

MİMARLIK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül YÜREK 20. YÜZYIL BAŞINDAN GÜNÜMÜZE ADANA DA KENT OTELLERİNİN GELİŞİMİ MİMARLIK ANABİLİM DALI ADANA, 2007 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ 20.

Detaylı

Osmanlı Bedestenleri Bağlamında Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni

Osmanlı Bedestenleri Bağlamında Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni MAKALE / ARTICLE MEGARON 201;9(1):55-69 DOI: 10.5505/MEGARON.201.53825 Osmanlı Bedestenleri Bağlamında Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Kayseri Hançerli Sultan Vakfı in the Context of the Ottoman Bedestens

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

TRİLYE BELDESİNDEKİ TARİHİ YAPILAR ve TAŞ MEKTEP İN YAPISAL BOZULMALARIN İNCELENMESİ

TRİLYE BELDESİNDEKİ TARİHİ YAPILAR ve TAŞ MEKTEP İN YAPISAL BOZULMALARIN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 TRİLYE BELDESİNDEKİ TARİHİ YAPILAR ve TAŞ MEKTEP İN YAPISAL BOZULMALARIN İNCELENMESİ Nilüfer AKINCITÜRK Özet: Bursa, Osmanlı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

Çakırer Özservet,Y. GİRİŞ

Çakırer Özservet,Y. GİRİŞ Vol. 2, No.1, 43 57, 2014 Cilt 2, Sayı 1, 43-57, 2014 Research Article Araştırma Makalesi İstanbul Sütlüce - Halıcıoğlu Bölgesi Yerleşim Dokusunun Dönüşümü Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULAŞTIRMA UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306

Detaylı