Çöp Toplamakla Görevli Kiþilerin Saðlýðý ve Grevlerinde Alýnmasý Gereken Çevre Saðlýðý Önlemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çöp Toplamakla Görevli Kiþilerin Saðlýðý ve Grevlerinde Alýnmasý Gereken Çevre Saðlýðý Önlemleri"

Transkript

1 Çöp Toplamakla Görevli Kiþilerin Saðlýðý ve Grevlerinde Alýnmasý Gereken Çevre Saðlýðý Önlemleri Dr. Didem Avcý*, Dr. Recai Oður* Çöp ve Çöp Toplama Gündelik tüketimden artan ve atýlan atýklara çöp denir (1). Türkiye'de kiþi baþýna günde 0,6 kg evsel nitelikli katý atýk olmak üzere, ortalama 1 kg belediye atýðý üretilmektedir (2). Ülkemizde çöpün bileþimi tam olarak belirlenmiþ deðildir (1). Çevre ve Orman Bakanlýðý verilerine göre; evsel katý atýklarýn %68'ini organik atýklar, kalan kýsmýný ise kaðýt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, aðaç, cam ve kül gibi maddeler oluþturmaktadýr (3). Alt yapýsý bozuk toplumlarda insan atýklarý da çöpü oluþturabilir (1). Çöp toplama hizmetleri, 1930 tarihinden bu yana Belediye Kanunu ve Umumi Hýfzýssýhha Kanunu ile belediyelerin baþlýca görevlerinden biri sayýlmýþtýr. Belediyeler bu görevi kamu bütçesinden finanse edilen bir kamu hizmeti olarak yürütmüþlerdir. Ýnsan ve toplum saðlýðý odaklý yaklaþým nedeniyle merkezi düzeyde sorumlu kuruluþ Saðlýk Bakanlýðý olmuþtur. 1990'lý yýllarda az sayýda da olsa kimi büyük belediyeler þirket kurmuþ ve bu görevi sermayesinin hemen tümü kendilerine ait þirketler eliyle görmüþlerdir. Fotoðraf: Sokak Çocuklarý 1, Dr. Salih Topçu/ Ankara TTB-STED Fotoðraf Yarýþmasý 2001 Grev olmasý durumunda, temizlik, atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, depolanmasý ve iþlenmesine iliþkin gerekli her türlü önlemin alýnmasý belediyelerin, aldýrýlmasý mülki amirlerin görevidir. Çöpler ya ev ev dolaþýlarak ya da kamuya ait büyük çöp kutularýnda biriktirilen çöplerin alýnmasýyla toplanýr. Çöplerin biriktirildiði çöp kaplarýnýn özelliklerini belirleyen Türk Standartlar Enstitüsü'nün yayýmladýðý standartlarýn adlarý ve standart numaralarý EK- 1'de verilmiþtir (3,4). Toplama sýklýðý ne olursa olsun, kaplarýn hacmi evler için 40 lt'yi ya da genel yerler için 80 lt'yi geçmemelidir. Dolu iken aðýrlýðýnýn 35 kg'ý aþmamasý gerekir. Çöplerin plastik torbalarda niteliðine göre ayrýlarak toplanmasý büyük kolaylýk saðlar. Evde mutfakta bulunan çöp kovalarýnýn günlük olarak temizlenmesi gerekir (1). Türkiye'de belli baþlý belediyelerin standartlarýna göre, ana caddelerden her gün, ara sokaklardan ise haftada iki kez çöplerin toplanmasý öngörülmüþtür. Çöpler, iþyeri, otel ve lokantalardan her gün toplanmak zorundadýr. Kamuya açýk yerlerin çöplerinin de günlük toplanmasý saðlanmalýdýr. Yerleþim yerlerinin çöplerinin yazýn haftada iki kez ve kýþýn ise haftada bir kez toplanmasý zorunludur. Gecekondu bölgelerinde en az haftada iki kez çöp toplanmalýdýr (1). Çöp toplama hizmeti yerel yönetimlerce topluma sunulan bir hizmettir. Çöp toplamakla görevli kiþilerin yaptýðý iþin temel basamaklarý, çöp toplama giyeceklerini giymek; çöp aracýna binmek/çöp aracýndan inmek; çöp kabýna/aracýna çöpleri koymak/ boþaltmak; boþalan çöp kabýný yerine koymak; çöp aracýnýn tertibatýný çalýþtýrmak, çöpleri ezme iþlemini baþlatmak ve çöp aracýný sürmek, bunun yanýnda cadde süpürme araçlarý vb. diðer araçlarý kullanmaktýr. Görevli kiþiler tüm hava koþullarýnda; sabah erken saatlerde, gece geç saatlerde çöp toplamaktadýrlar. Çöp Toplamanýn Yol Açtýðý Saðlýk Sorunlarý Çöp toplamakla görevli kiþiler yukarýda belirtilen standartlara uygun çalýþmazlarsa, *Proje Birimi Sorumlusu; SB Temel Sað. Hiz. Gn. Müd., Halk Saðlýðý Doktoru, Ankara **GATA Halk Saðlýðý AD, Ankara 2004 cilt 13 sayý 5 178

2 Fotoðraf: Sokak Çocuklarý 2, Dr. Salih Topçu/ Ankara TTB-STED Fotoðraf Yarýþmasý 2001 kiþisel saðlýk ve güvenliklerini koruyucu önlemler konusunda bilgi sahibi deðillerse, eðitim almamýþlarsa ya da almýyorlarsa çeþitli saðlýk sorunlarý ile karþý karþýya kalacaklardýr. Çöplerden kaynaklanan belli baþlý saðlýk sorunlarý aþaðýda sýralanmýþtýr. Enfeksiyonlar: Enfeksiyon zincirinin tamamlanmasý için bir kaynak, bulaþma yolu ve saðlam kiþiye gerek vardýr. Kaynak çöplerdir; bulaþma yolu hava, temas, su, besin ya da zoonozlar (hayvanlarla bulaþan hastalýklar), vektörlerdir (böcekler, kemiriciler); saðlam kiþi ise çöp toplamakla görevli kiþiler ya da çöple temasta bulunan insanlardýr. Çöp toplamakla görevli kiþilerde ortaya çýkan enfeksiyonlar, çöplerle doðrudan temas sonucu ortaya çýkan deri (irritan ya da alerjik ya da her ikisinin bir arada bulunduðu kontakt dermatit; sýcak, soðuk, vibrasyon, basýnç gibi fizik ve mekanik nedenlerle; bakteriyel, viral, mantar gibi biyolojik nedenlerle ortaya çýkanlar) ve kan (hepatit B, HIV/AIDS) enfeksiyonlarý; göz (konjonktivit, yabancý cisim) ve solunum yolu enfeksiyonlarý; çöpten beslenen hayvanlarýn ýsýrmasý sonucu ortaya çýkan farklý hastalýklar; çöpten beslenen sineklerin aracýlýk yaptýðý baðýrsak enfeksiyonlarý olarak sýnýflandýrýlabilir (5). Sýtma: Çöp toplama alanlarýnýn eteklerinde çöpten sýzan birikinti sularý önemli bir sivrisinek üreme alanýdýr. Çöp toplama alanlarýnýn çevresinde yoðun baþýboþ köpek vardýr. Bunlar bu ortamda çalýþanlarda paraziter hastalýklara yol açmaktadýr. Kronik hastalýklar: Çöp toplama iþinde çalýþanlar yaþam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen kronik hastalýklara yakalanabilirler. Bunlarýn belli baþlý nedenleri çöp yakma iþleminin yol açtýðý kronik solunum yolu hastalýklarý (astým, amfizem, kronik bronþit); çöp ve içindeki tehlikeli bileþenlerin yol açtýðý kanserler; uzun ve yorucu çalýþma koþullarýnýn yol açtýðý psikososyal sorunlar (stres, gece çalýþma koþullarý, sýcak-soðuk etkisi, sosyal dýþlanma); beslenme bozukluklarý (sosyoekonomik koþullar, kirlenmiþ el, giysi ile temas eden gýdalarýn alýmý, yetersiz, kalitesiz ve kirli gýda alýmý) ve aðýr konteyner, çöp kaplarý vb. taþýmaktan kaynaklanan kemik ve kas yakýnmalarý (sýrt aðrýlarý, osteoartrit, dejeneratif bozukluklar) (5). Kazalar: Çöp toplama iþlemi çeþitli kazalara ortam hazýrlamaktadýr. Hem çöplerin içinde bulunan maddeler, hem de çöp toplama iþlemenin kendisi kaza nedeni olabilir. Kazalar, keskin cisimlerle temas sonucu ortaya çýkan yaralar, bunlarýn mikrop kapmýþ hali; genel çöplere karýþmýþ küçük miktarda tehlikeli kimyasal atýklarla temas sonucu zehirlenme ve kimyasal yanýklar; çöp toplama alanlarýnda ortaya çýkan iþ kazalarý ya da çöp biriktirme alanlarýnda metan gazý patlamasý sonucu görülen yanýklar ve diðer yaralanmalar ve hareket halindeki çöp toplama araçlarýnýn arkasýnda emniyetsiz yolculuk sonucu düþme ve yaralanmalar biçiminde ortaya çýkabilir. Korunma Çöp hizmetleri için, kamuoyunun açýk ve etkili katýlýmý ile bir ulusal politika belirlenmelidir. Ulusal politika, azaltma, geri kazanma, bertaraf etme iþlemlerinin her biri için ülke koþullarýna uygun yöntem ve teknolojiler geliþtirmeyi hedeflemeli; hizmetin bir kamu hizmeti olarak yürütülmesini güvence altýna almalýdýr. Ulusal politika bir yasa ile yürürlüðe girmelidir. Ulusal politika, merkezi düzeyde yöntem ve teknoloji geliþtirme görevi üstlenmiþ, planlayýcý, yatýrýmcý ve finansman saðlayan bir uzman kurum eliyle yaþama geçirilmelidir. Hizmet alanýna iliþkin ulusal planlama bu kurumca yapýlarak DPT kanalýyla yürürlüðe girmelidir. Hizmet, kamuya dayalý ve belediyelerin temel görevlerinden olmalýdýr cilt 13 sayý 5 179

3 Çöp toplama görevinin neden olabileceði saðlýk sorunlarýnda n korunmak için, çöp toplayýcýlarýnýn saðlýk eðitimi almasý ve özellikle kiþisel hijyen kurallarý yönünden farkýna vardýrýlmalarý, bilgi kazanmalarý ve bunlarý davranýþlarýna yansýtmalarý saðlanmalýdýr. Evlerde üretilen çöplerin toplanmasýnýn finansmaný ilkece belediye bütçesinden karþýlanmalý, belediyelerin halkla en yakýn temas içinde olan kuruluþlar olduklarý göz önünde bulundurularak, çöp üretiminin azaltýlmasý bilinci belediyeler kanalýyla yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Sanayi atýklarý, tehlikeli atýklar ve büyük iþletme atýklarý, tarifeye dayalý olarak bunlarý üretenlerden alýnacak bedel karþýlýðýnda Sanayi Bakanlýðý ile iþbirliði içinde belediye hizmeti olarak giderilmelidir. Sektördeki uluslararasý geliþmeler; þirketler ve bunlarýn küresel stratejileri yakýndan ve özenle izlenmeli; ulusal karar ve örgütlenme yapýsý bu baskýn deðiþken göz önünde tutularak kurulmalý ve iþletilmelidir. TS 12011/Nisan 1996, Çevre Saðlýðý-Çöp Toplama, Taþýma, Depolama ve Ýþleme Ýþlerinde Çalýþanlarýn Giyecek Standardý, çöp toplama, taþýma ve iþleme uygulamalarýnda görevli kiþilerin giyecekleri iþ elbiseleri ve donanýmlarýnýn tanýmýna, sýnýflandýrýlmasýna ve özelliklerine iliþkindir (6). Standarda göre bazý temel kurallar þunlardýr: - Baþlýk, kasket, kask (baret), koruyucu gözlük, maske, eldiven, çizme, iki parçadan oluþan iþ elbisesini kapsayan iþ kýyafetleri standartlara uygun olmalýdýr. - Ýþ kýyafetleri ortama (örnek; kask), mevsimlere uygun olarak ek donanýmlara sahip olmalýdýr (örnek; kýþlýk ceket, yazlýk tulum). - Ýþ kýyafetleri ve donanýmlarýnýn kumaþ, yapým özellikleri, iþçilik, boyut ve toleranslarý standartlara uygun olmalýdýr. Çalýþma sýrasýnda uyulmasý gereken diðer kurallar ise þunlardýr: - Soyunma yerlerinin giriþ ve çýkýþ kapýlarý ayrý olmalý ve çalýþma ortamýndan gelen iþçiler temizlenip günlük giysilerini giydikten sonra yeniden çalýþma ortamý ile temaslarýný engelleyecek biçimde tasarlanmýþ olan çýkýþ kapýsýndan çýkmalýdýr. - Her iþçinin kendine ait giysisi bulunmalýdýr. Ýþçiler arasýnda, iþ giysisi tanýmýna giren malzemelerle ilgili deðiþmeler yapýlmamalý, malzemenin kime ait olduðunu açýkça gösteren bir yazý malzemenin görünür bir yerine iþlenmelidir. Yazýlarýn iþlenmesi, malzemelerin temizlenmesi amacýyla yapýlan iþlemlere dayanýklý olmalýdýr. Her malzemenin yeterli miktarda yedeði bulunmalýdýr. - Ýþ giysisi, iþ bitiminde soyunma yerlerindeki belirlenen bölmelere býrakýlmalýdýr. Bu giysi ile genel yerlere girilip çýkýlmasý, buralarda bulunan toplu kullanýma ait araçgerecin kullanýlmasý, su ve gýda iþleriyle ilgili diðer iþlerde çalýþýlmasý, yiyecek içecek hazýrlanmasý ve yenmesi yasaklanmalýdýr. Özellikle eldiven ve maske takýlý iken sigara içilmemelidir. Ýþ ortamýnda kullanýlan giysiler çýkarýldýktan sonra, çalýþanlar banyo yaptýktan sonra günlük giysi giymelidir. - Ýþ giysisini oluþturan malzemeler, yapýldýðý maddenin gerektirdiði biçimde periyodik bakýmlara alýnmalýdýr. Onarýlabilecek hasarý olanlar, temizlendikten sonra onarýlmalý, onarýmý olanaðý olmayanlar yenilenmelidir. - Ýþçiler çalýþma saatleri içinde tuvalete gitmek gereksinimi duyarlarsa, tuvaletten önce ve sonra ellerini sabun ve suyla temizlemelidir. - Ýþ giysisi temizliði evde yapýlmamalýdýr. Ýþ bitiminde soyunma yeri öncesi, çizme ve eldivenler baþta olmak üzere iþ giysisinin temizlik ve dezenfeksiyonunun yapýlacaðý ön temizlik yerleri bulunmalýdýr. Bu yerler, yeterli basýnçta sýcak ve soðuk su tesisatý ile eldiven ve çizme gibi iþ malzemelerinin dezenfeksiyonunu saðlayacak tertibata ve pis su toplama sistemine sahip, taban ve duvarlarý fayans ve benzeri yýkanabilir maddeden yapýlmýþ olmalýdýr. - Ýþ baþlangýcý ve bitiminde, çalýþma yerinde, çalýþanlarýn rahatça soyunup giyinebilecekleri soyunma yerleri bulunmalýdýr. Soyunma yerleri baðýmsýz olmak üzere bir günlük kýyafetlerini ve diðer kiþisel eþyasýný korumak üzere yeterli asma yerine sahip, her iþçiye en az iki bölmeli dolap olacak þekilde yapýlmýþ olmalý, her iþçinin rahatça yýkanabilmesi için yeterli kabine sahip banyo ve tuvaleti bulunmalýdýr. Çöp toplama görevinin neden olabileceði saðlýk sorunlarýndan korunmak için, çöp toplayýcýlarýnýn saðlýk eðitimi almasý ve özellikle kiþisel hijyen kurallarý yönünden farkýna vardýrýlmalarý, bilgi kazanmalarý ve bunlarý davranýþlarýna yansýtmalarý saðlanmalýdýr. Çöp toplamakla görevli kiþilerin kiþisel hijyeni, hem kendi saðlýklarý, hem de toplum saðlýðý açýsýndan önemlidir. Kiþisel hijyenin temel bileþenleri temizlik ve saðlýk bilgisi, bilinci, sorumluluðu; el, yüz, koltuk altý temizliði; saç bakýmý; ayak temizliði ve bakýmý; 2004 cilt 13 sayý 5 180

4 yýkanma; uyku düzeni; spor ve egzersizle saðlýklý kalma; uygun giyim; dinlenme ve boþ zamanlarý deðerlendirme ve yaþam ortamýný temiz tutma biçiminde açýklanabilir. Çöp toplama iþlemi standartlara uygun donanýmlý araçlar ve kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Çöp toplama hizmetini sunan yerel yönetimler ya da özel sektör çalýþanlarý, bu sayede toplum için gerekli saðlýk, güvenlik ve kalite koþullarýný saðlamalýdýr. Yerel yönetimlerce çalýþanlara yönelik saðlýk eðitimleri düzenlenmeli, toplumun, tüketici bilincini artýrýcý çalýþmalar yapýlmalýdýr. Çöp Toplamakla Görevli Kiþilerin Grevlerinde Alýnmasý Gereken Çevre Saðlýðý Önlemleri (7,8): 1- Topluma Yönelik Kurallar Gerek konutlarda, gerek iþyerlerinde oluþan çöpler, aðzý kapatýlmýþ saðlam naylon torbalarda biriktirilmeli ve oluþan çöp biriktirme alanlarýna belirtilen saatlerde býrakýlmalýdýr. Çöplerin miktarýný ve hacmini azaltýcý önlemler alýnmalýdýr. Bu amaçla, daha az artýk oluþturan besin maddeleri seçilmeli, hacimli çöpler sýkýþtýrýlarak torbalara konmalýdýr. Öncelikle organik çöp miktarýnýn azaltýlmasý gerekmektedir. Çöp yýðýnlarýnýn yakýnýnda bulunan konut ve iþyerlerinde çöplerden gelebilecek haþarat ve kemiricilerin içeri girmesi, barýnmasý ve üremesine yönelik önlemler alýnmalýdýr. Koku yapabilecek, vektörlerin ve diðer hayvanlarýn beslenmeleri yönünden uygun ortam oluþturacak; yemek artýðý, sebze, meyve vb. organik çöpler diðerlerinden ayrý olarak biriktirilmelidir. Maðaza, imalathane, dükkan ve benzeri iþyerleri ile konutlarýn toplu olarak bulunduðu sitelerin, oluþan çöpleri, kendilerinin saðlayacaðý variller ve/ya da yerel yönetimlerce saptanan çöp biriktirme alanlarýnda biriktirilmelidir. Bu amaçla kullanýlacak olan variller su geçirmez, paslanmaya karþý dayanýklý, üstü ve çevresi kapalý, içine vektör ve kedi, köpeklerin giremeyeceði biçimde kapaklý olmalýdýr. Çöp biriktirme alanýnda biriken çöpler yakýlmamalýdýr. Yakýlan atýklar havayý kirletir. Çünkü çoðu zaman yanma sýrasýnda kýsmen yanmýþ gazlardan ve partiküllerden ibaret is bulutlarý oluþur ve solunum yollarý hastalýklarý için tehlike yaratýr. Ayrýca kent için bir yangýn tehlikesi de olabilir. Çöplerin yakýlmalarý sonucu oluþan karbonlaþma fare üremesi için uygun ortam oluþturur. Çöplerin kanalizasyon mazgallarýný ve ýzgaralarýný týkamamasýna dikkat edilmelidir. Çöpe hiçbir surette hayvan ölüsü býrakýlmamalýdýr. Grev süresince böcek öldürücü týbbi ve zirai mücadele ilaçlarý, atýklarý ve ambalajlarý çöpe atýlmamalý, bu maddeler çocuklarýn ve atýk toplayýcýlarýn ulaþamayacaðý derinlikte gömülmelidir. 2- Yerel Yönetimler ve Sorumlu Kurum ve Kuruluþlara Yönelik Kurallar Her yerel yönetimin grev durumunda birikecek çöplerle ilgili olarak hazýrlanmýþ bir çalýþma planý bulunmalý ve bu plan gerekli durumlarda halka duyurulmalýdýr. Geliþen koþullara ve varolan kaynaklara göre çalýþma planý güncelleþtirilmelidir. Kamuoyuna, biriken çöplerin yol açabileceði çevre ve saðlýk sorunlarýna karþý alýnacak önlemler ve yapacaklarý iþler konusunda bilgi verilmelidir. Çöp yýðýnlarýnýn üzerine her akþam, çöp sýzýntý suyunun %5 klor içermesini saðlayacak biçimde kireç kaymaðý, klor eriyiði ya da çamaþýr suyu vb dökülmelidir. Yerel yönetimlerce ya da onlarla iþbirliði içinde apartman, iþhaný vb yönetimlerince belirli bölgelere çöp biriktirmek amacýyla büyük konteynerler yerleþtirilmelidir. Tehlikeli ve zararlý atýklarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve öncelikli olarak uzaklaþtýrýlmasý saðlanmalýdýr. Söz konusu atýklarýn uzaklaþtýrýlmasý hiçbir nedenle geciktirilmemelidir. Çöplerin birikmesi sonucu etkilenen çevrenin kýsa ve uzun dönem kullaným planlarý ile etkilerin bu açýdan deðerlendirmesi yapýlmalýdýr. Hayvan leþleri ve çeþitli ürün atýklarý, hastalýk nedeniyle ölen hayvan leþleri, köpek ve benzeri hayvanlar tarafýndan çýkarýlýp yenemeyecek kadar derin çukurlara konulmalý ve üzerine sönmemiþ kireç atýlarak üstü kapatýlmalýdýr. Biriken atýklarýn miktar ve özellikleri ile deþarj yoðunluðu grev süresince periyodik olarak deðerlendirilmelidir. Grev baþladýðý tarihten baþlayarak þehir þebeke suyuna süper klorlama uygulamasýna geçilmelidir. Derhal il/ilçe hýfzýssýhha kurulu toplantýya çaðrýlarak konu deðerlendirilmeli grevin uzun sürmesi sonucu ortaya çýkabilecek ciddi saðlýk risklerine karþý örgütsel ve yasal önlemler alýnmalýdýr. 3- Çöpe Yönelik Kurallar 3.1- Çöp Biriktirme Alanlarý Çöp biriktirme alanlarý, su kaynaklarý, havuzlar, deniz, göl, bataklýk ya da diðer su 2004 cilt 13 sayý 5 181

5 kitlelerine en az 80 metre uzaklýkta olmalýdýr. Çöp biriktirme alanlarý, yayalarýn ve araçlarýn geçiþlerine engel olmayacak bir yerde olmalýdýr. Özellikle araçlarýn çöplerin üzerinden geçmesiyle çöplerdeki kirlilik daha geniþ bir alana yayýlabilir. Çöp biriktirme alanlarý gýda depolanan, hazýrlanan ve satýlan mekanlardan en az 150 metre uzaklýkta olmalýdýr. Burada verilen sayýsal deðerler grev durumlarý için geçerlidir. Normal koþullar için esas alýnamaz Çöpün Korunmasý Çöp yýðýnlarýnýn üzeri yaðýþlý havalarda su geçirmez malzeme ile kapatýlmalý, sularýn çöp yýðýnýna ulaþmamasý için gerekli önlemler (bariyer ve benzeri) alýnmalýdýr. Çöp yýðýnýndan sýzabilecek sýzýntý suyunun yayýlmasý önlenmeli, yayýlma olan yerler de asgari %5 klor içerecek biçimde sulandýrýlmýþ çamaþýr suyu ile yýkanmalýdýr. Çöple oluþan sýzýntý suyunun içinde suda çözünebilen organik ve inorganik kirleticiler vardýr. Bu kirleticiler genellikle bulaþýcý hastalýklarýn yayýlmasýna yol açabilmektedir. Biriken çöplerin bölgedeki yeraltý ve yerüstü sularýný kirletmesi önlenmelidir. Bu amaçla, hazýrlanacak özel çöp biriktirme yerlerinin tabanýna en az 50 santimetre kalýnlýðýnda sönmemiþ kireç dökülmelidir. Ek-1. Çöplerin biriktirildiði çöp kaplarýnýn özelliklerini belirleyen Türk Standartlarý Enstitüsü nün yayýmladýðý standartlarýn adlarý ve standart numaralarý TS , Atýklar-Çöp Kaplarý-Kurallar TS EN , Seyyar Çöp Kaplarý Bölüm 1-Taraklý Kaldýrma Araçlarý Ýçin 80 Litreden 390 Litreye Kadar kapasiteli Ýki Tekerlekli Kaplar-Boyutlar ve Tasarým TS EN , Seyyar Çöp Kaplarý Bölüm 2-Muylu ve/ya da Taraklý Kaldýrma Araçlarý Ýçin 500 Litreden 1200 Litreye Kadar Kapasiteli-Düz Kapaklý-Dört Tekerlekli Kaplar-Boyutlar ve Tasarým TS EN , Seyyar Çöp Kaplarý Bölüm 3-Muylu ve/ya da Taraklý Kaldýrma Araçlarý Ýçin 770 Litreden 1300 Litreye Kadar kapasiteye Sahip, Kubbe Kapaklý, Dört Tekerlekli Kaplar- Boyutlar ve Tasarým TS EN , Seyyar Çöp Kaplarý Bölüm 4-Geniþ Muylu ya da BG ve/ya da Geniþ Taraklý Kaldýrma Araçlarý Ýçin 770 Litreden 1300 Litreye Kadar Kapasiteye Sahip, Kubbe Kapaklý, Dört Tekerlekli Kaplar-Boyutlar ve Tasarým TS EN , Seyyar Çöp Kaplarý-Bölüm 6- Güvenlik ve Saðlýk Kurallarý TS EN , Seyyar Çöp Kaplarý-Bölüm 5: Performans Özellikleri ve Deney Metotlarý TS EN , Ýnþaat ve Kazý Makinalarý-Emniyet- Bölüm 11: Toprak ve Çöp Sýkýþtýrýcýlar Ýçin Özellikler Direktif : 98/37/EC TS EN , Çöp Toplama Taþýtlarý ve Bunlara Baðlý Kaldýrma Araçlarý-Genel Þartlar ve Güvenlik Þartlarý-Bölüm 1: Arkadan Yüklemeli Çöp Toplama Taþýtlarý Direktif: 98/37/EC Çöp toplama bölgeleri yakýnýndaki kaynak sularý kontrol edilerek kirli sularýn çöp toplama iþçileri ve yöre halký tarafýndan kullanýmý engellenmelidir Vektör Mücadelesi Çöp yýðýnlarýnda ve çöp toplama alanlarýnda haþere ve kemiricilerin oluþmasý, beslenmesi, üremesi ve çevreye yayýlmasý önlenmelidir. Grev sýrasýnda ve grevin bitiminde çöpler kaldýrýlýrken bunlarýn yok edilmesi için gerekli önlemler alýnmalýdýr. Vektör kontrolünde kullanýlacak olan kimyasal ilaçlar, yetkili saðlýk kuruluþu tarafýndan uygun görülen özelliklerde olmalý ve yalnýzca bu konuda eðitim almýþ kiþiler tarafýndan uygulanmalýdýr. Fare, sýçan ve benzeri kemiricilerin barýnabilecekleri ve çoðalabilecekleri ortamlar, fare dýþkýsý röflesi veren özel floresan lambalar ile denetlenmelidir. Çöp yýðýný çevresinde fare saptanýrsa, bunlarýn çoðalmasý ve burada daha fazla barýnmasýnýn önlenmesi gerekir. Fareler sayýsýz hastalýðýn taþýyýcýsýdýrlar ve daha fazla gýda ve uygun bir sýðýnak bulmak amacýyla yerleþim yerlerine göç ederler. Açýkta kalan çöpler esas olarak karasinek ve fare/sýçan popülasyonun artmasýna yol açmaktadýr. Bu nedenle, karasineklere yönelik kalýcý insektisitlerin kullanýmý temel alýnmalýdýr. Geliþigüzel insektisit kullanýmý hedef zararlýlarda direnç oluþumuna yol açabilmektedir. Kaynaklar 1-Güler Ç. Çobanoðlu Z, Arýkan N. ve ark., Kýrsal Bölgelerde Çalýþan Saðlýk Personeline Yönelik Çevre Saðlýðý, Bilimsel Ýmece Eðitim Toplantýsý Uygulama Kitabý. T.C.Saðlýk Bakanlýðý 1995; Ankara. 2-Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri, Teknoloji Öngörü Projesi, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkýnma Tematik Paneli, Vizyon ve Öngörü Raporu. 24 Ocak 2003; Ankara. 3-Seyyar Çöp Kaplarý-Bölüm 6-Çöp Kaplarý için Güvenlik ve Saðlýk Kurallarý. TS EN 840-6/Nisan 1998; ICS Çevre Saðlýðý-Çöp Toplama, Taþýma, Depolama ve Ýþleme Ýþlerinde Çalýþanlarýn Giyecek Standardý. TS 12011/Nisan 1996; ICS Özarmaðan G. Mesleksel Deri Hastalýklarý, Ýþyeri Hekimliði Ders Notlarý. 2. Basým, Türk Tabipleri Birliði Yayýný Þubat 1998; Ankara Standartlar. Türkiye Standartlarý Enstitüsü Web Sayfasý. 7- TS 12036/Nisan Þehir ve Kasabalar Temizliði ve Katý Atýklar konulu genelge. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü / cilt 13 sayý 5 182

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler...

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler... Ýçindekiler Ön Söz........................................3 Sunuþ.........................................5 01. Amaç.......................................6 02. Kapsam.....................................6

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi KAPAK Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ve Yüzer Kafes Balýk Üretim Tesislerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði

TS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ve Yüzer Kafes Balýk Üretim Tesislerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 27-36 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 TS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ve Yüzer Kafes Balýk Üretim Tesislerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 1* 2 Servet

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777192 3. 0. 2 Madde/Preparat Kullanýmý: Yakýt arýtma Ürün Parça Numarasý: 777192 (25Kg Steel) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ

TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ 31. yýl TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ Egitim Hizmetleri Denetim Hizmetleri Danýþmanlýk ve Uzmanlýk Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Kiþisel Koruyucu Donanýmlar 31. yýl TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 758136 1. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Smoke detector (12 canister) Ürün Parça Numarasý: 740837 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Strandveien

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 659276-B 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Engineering Repair Compound Ürün Parça Numarasý: 659276 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Stranveien

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat)

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) AMBALAJ ATIKLARI Hangi Atıklar Kaynağında Ayrı Biriktirilmeli? Kağıt ve Karton Gazete ve Dergiler Metal Kutular Cam Şişe

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: AIR-r 1. 0. 0 Head Office:: Wilhelmsen Ships Service AS Address: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway, Tel:(+47) 67 58 45 50

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777033 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Water treatment Ürün Parça Numarasý: 777033 (25Ltr plastic) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

BOYA UYGULAMA ÝÞLERÝNDE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ

BOYA UYGULAMA ÝÞLERÝNDE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ Dr. Ö. Kaan KARADAÐ Ýþ Saðlýðý Bilim Uzmaný, MSG Dergisi Yayýn Kurulu Üyesi BOYA UYGULAMA ÝÞLERÝNDE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ Giriþ Boyama iþlemi herhangi bir materyali estetik, koruyucu bir tabakayla kaplamaktýr.

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı