TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz."

Transkript

1 TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. S Z BAKIRKÖYLÜLER LE DALGA MI GEÇ YORSUNUZ(!) 11 Temmuz 2014 günü Bak rköy Belediyesi, Ataköy Sahili nde Özyaz c lar a ait in aatlar mühürlemi ti. Mühür i lemi sonunda TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu, yap lan mühürleme i leminin yanl oldu unu belirtmi ve tarihi eserlerin bulundu u parsel için u konu may yapm t. TOK 'nin Ataköy Sahili için halk n lehine projeler planlad n belirterek: TOK Ba kan m z Ergün Turan Bey'in bize bir talimat var. Ataköy Sahili nde bulunan 60 bin metrekare yüzölçümlü Baruthane'nin sadece rekreasyon alan olarak düzenlenmesine ili kin yasal mevzuat çerçevesinde bir çal ma yap n dedi. Bunu burada ilk defa aç kl yoruz. Baruthane arazisi TOK 'ye ait, mülkiyeti 70 milyona aittir, sadece Ataköylüler e ait de ildir. Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. demi ti... Sürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 3 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 251 A USTOS - EYLÜL 2015 F YAT: 2 TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu (Yaz s 12. sayfada) hale artlar na göre; Su 1 TL, Çay 2 TL, Kahve 3 TL ye sat lacak BU HALE ÇOK TARTI ILIR Ataköy 5. K s m daki Attila lhan Park (Kavakl Park) 2. ihalede ayl k 149,152 TL ye kiraya verildi. haleyi Avas Mensucat G da San. Tic. LTD. T. isimli firma kazand. Bu firman n kira d nda yapaca yat r m, personel, elektrik, su ve do algaz için ödeyecekleri ile birlikte ayl k maliyeti minimum 304 bin TL yi buluyor. Konuyu uzun y llard r Kavakl Park kafeteryas n çal t ran, Arif ÖZET ile görü tük... (Yaz s sayfalarda) ZAFER BAYRAMIMIZ DA Kad n, erkek, ya l, genç yokluklar içinde yüre iyle, bile iyle, akl yla tüm dünyaya kar zafer kazanan ba ta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkada lar n ükranla and k, ehitlerimize rahmet diledik... Ve bu güzel ülkemizi canlar pahas na bize kazand ranlar hiçbir zaman unutmamaya birkez daha ant içtik... Ataköy Muhittin Üstünda lkö retim Okulu nda ÖRNEK ÇALI MALAR SEÇ M TAKV M BA LADI SEÇMEN KÜTÜKLER 2-10 EYLÜL ARASI MUHTARLIKLARDA ASKIYA ÇIKIYOR. MUTLAKA KONTROL EDEL M. ATAKÖY SAH L NDEK GALLERE K MLER, NEDEN GÖZ YUMUYOR? Ataköy, Türkiye nin ilk uydu kent projesiydi. Özellikle son 10 y ll k süre içinde; cebinde para ve siyasi gücü olanlar n cazibe haline getirdi i bir rant alan na dönü tü. Ba ta sahiller olmak üzere Ataköy ün dört bir yan adeta surlarla çevrildi. Hukuk ayaklar alt nda... Sahildeki in aatlar dare Mahkemeleri nden birisi durduruyor, noktas virgülüne kadar ayn konuda 1 2 (Yaz s 7. sayfada) di er dare Mahkemesi, yürütmeyi durdurmay jet h z yla kald r yor. Ancak; imdi yetkililere soruyoruz; Yasalara göre sahillerde 50 metrelik bant kamuya aittir. Ataköy Sahilleri nde bu kamuya ait 50 metrelik bant firmalar n i gali alt nda say l yasa ortada iken ve bu yasay uygulamas gereken merci Bak rköy Kaymakaml iken, Kaymakaml k neden yasal gere ini yerine getirmez? Gazetemiz sizler ad na Bak rköy Kaymakaml na yasan n uygulanmas için resmi müracaatta bulunmu durumda. Yasan n uygulanma süresi belli. Bekleyip görece iz... Tabii ki sonuna kadar sizlerin ad na takipçisi olaca z... Yukar daki foto raf 24 A ustos 2015 tarihinde çekildi. Ataköy ü görebiliyor musunuz? 1 numarada Kuzu n aat n projesi devam ediyor. 2 numarada da Çelebican n aat, projesine yeniden ba lad. Hani buras halka aç lacakt? Bu 2 firman n in aatlar tamamland ktan sonraki durumu dü ünebiliyor musunuz? Yasalar yok sayarak sahillerimizi bu duruma getirenlerden hesap sorma zaman gelmedi mi?

2

3 3 Uzun y llar Ye ilyurt Spor Kulübü nde Genel Koordinatör olarak görev yapan HULK ALKIM GÖREV NE M DÖNÜYOR? Hulki Bey,uzun y llar Ye ilyurt Spor Kulübü nde görev yapt n z. Bir nedenle oradan ayr ld n z. Ama bildi im kadar yla davay kazanm s n z, geri dönece iniz söyleniyor. Konu nedir? Önce bu ortam sa lad n z için te ekkür ederim. Ben 1 May s 2002 tarihi itibariyle Ye ilyurt Spor Kulübü nde göreve ba lad m. Ve 2 ayr ba kan dönemiyle de çal malar m sürdürdüm. Beni atayan, getiren Süha ba kan n görevi b rakmas ile Levent Gökçe ba kan ile devam ettim. ki ba kan da çal malar m n verimini be endikleri için benimle devam ettiler y l n n ubat ay nda yap lan son genel kurulda seçimi kazanan yönetim, eklini ve emalini tam olarak belirtmeden i akdimi feshetti. Ben de hukuka müracaat ettim. Yerel Mahkeme nin i e iade edilemez karar n, Yarg tay 9. Hukuk Dairesi alm oldu u kararla iptal etti ve 2. mahkemeye gerek olmaks z n beni i e iade etti. Ben de i ime geri dönmek istiyorum ve dönece im. Yani hukuk, aksakl ortadan kald rm oldu. Olay budur. Bütün haklar n z verilip i akdiniz feshedilibilir mi? Yarg tay n vermi oldu u bir hak var. Öyle bir hakk kullanabilirler. Ama ben i ime dönmek, b rakt m yerden devam etmek istiyorum. Carousel de Köy Okullar na Yard m Kampanyas HAYD SEN DE PAYLA Carousel Al veri ve Ya am Merkezi, e itim ve ö retim y l n n ba lamas na günler kala, önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan Köy Okullar Yard m Kampanyas n ba latt. Carousel proje ile birlikte, do udaki köy okullar n n ihtiyac olan k rtasiye malzemeleri ve giyim ürünlerini 29 Ekim tarihine kadar toplayarak oradaki 6-14 ya aras çocuklar n k dönemi ihtiyaçlar n kar lamay hedefliyor. Kampanya ile ilgili bilgi veren Carousel AVM yetkilileri, kampanyaya kat lmak isteyenlerin, k rtasiye malzemesi ve giyim e yalar n temiz ve düzgün ekilde AVM görevlilerine teslim edilebilece ini söylediler. Carousel i ziyaret ederek burada kampanyaya kat lan mü teriler ayr ca Carousel in 100 ü a k n seçkin ma azas nda indirim imkan da yakalayacak. AYIN YAZISI PARKLARDAK HALELER A ustos ay nda Bak rköy Belediyesi 2 önemli ihale yapt. Birinci ihale Ataköy 4. K s m da bulunan park içindeki kafeterya ile ilgili idi. Taner K tay bu çay bahçesini yakla k 20 y ld r i letiyor, Her ay Belediye ye 8 bin TL kira ödüyordu. hale devam ederken kira 17 bin liraya artt r l nca ihaleye kat lanlardan Eyüp Y lmaz Siyaset yap yorsunuz. Bak rköylüler i üzüyorsunuz diyerek tepkisini koyuyor ve ihaleden çekiliyor. Sonuç TL ayl k net kira ile ihale Taner K tay da kal yor. Özcan Atamer Gelelim Kavakl park ihalesine m² kullan m alanl ihalenin Restaurant- Kafeterya olarak tarihinde yap laca ilan ediliyor. 9 veya 10 ki i dosya al yor. hale günü geldi inde ihaleye 2 ki i kat l nca rekabet olu mad gerekçesiyle ihale iptal ediliyor. Söylenen gerekçe bu ama böyle bir gerekçe olmaz. halenin ertelenmesi ile ilgili as l neden k sa süre sonra kulaktan kula a dola yor. kinci ihale ile ilgili detaylar gazetemizde bulacaks n z. Benim üzerinde durmak istedi im; 40 bin TL ile ba layan ihalenin Avas Mensucat G da San. Tic. Ltd. firmas n n net 126 bin 400TL ayl k kira ile ihaleyi almas. hale artlar na döre çay 2 TL ye satacaks n z, 1 milyon TL üzerinde yat r m yapacaks n z. Bir y ll k ihaleye bu paralar vereceksiniz. Bu firma acaba ihale artlar ndaki 11. maddeye mi güveniyor? Bak n 11. madde ne diyor; Kirac sözle menin devam süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde sözle me süresinin uzat lmas, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlar n n, kiralanan alan n yüzölçümümün de i tirilmesi talebinde bulunamaz. Bu maddenin anlam çok aç k. Kirac belediye ile oturup sözle medeki maddelerin; ba ta kira olmak üzere, kamudan (Belediyeden) kaynakland gerekçesiyle indirilmesini talep edebilecek. Aksini dü ünen varsa bu maddenin ne anlama geldi ini aç klas nlar biz de gerçekleri ö renmi olal m. Bu arada o ihaleyi ba tan sona ben de izledim. Özellikle 2 firma sanki birileri taraf ndan özellikle davet edilmi. Devaml fiyat artt rd lar. Birkaç yüz lira farkla son anda ihaleden çekildiler. nat ve srarla son dakikaya kadar fiyat artt r p ihaleden çekilmelerine do rusu ben anlam veremedim. hale bitti AVAS firmas kazand. Bu ihale artlar na göre; belediyeye, personele ve genel giderlere ödeyece i ayl k ödemelerinin yar s n kazanmas bile mümkün degil. Aksi dü ünülseydi 28 y ld r Kavakl park i letenler, ihale 58 bin liraya geldi inde ihaleden çekilmezdi. AVAS firmas ad na ihaleye kat lan ki i ihaleyi kazand, imzay att ve ihale odas ndan ç kt. Ben de arkas ndan ç kt m. Kendisine Beyefendi hay rl olsun size bir sorum var. Her ey aç k ve ortada. Bu fiyat nas l verdiniz? diye sordum. Durup görü me nezaketini dahi göstermeden, cevab aynen öyle: Çok ey de i ir çokkkk Ne diyelim firma için hay rl s olsun. Bu konuda Bak rköy Belediyesi nin yanl yolda oldu unu söylemeden geçemeyece im. Tüm gerçekler ortada iken ihaleyi çok para verene verme diye bir kural yoktur. Belediye halk n dü ünmek zorundad r. Kald ki dünyan n her yerinde parklar halk n tabiat ile ba ba a kald klar, nefes ald klar yerlerdir. Yasalar da çok aç kt r. Tuvalet ihtiyac n kar lama d nda kafeterya, restoran gibi kullan m alanlar ile ilgili in aat yapamazs n z. Park n içine sokak ve caddelerde kulland n malzeme kullanarak yürüme yollar yapamazs n z. Park n tabiili ini bozamazs n z. Geli mi ülkeler bu i i çözmü. Parklarda hiçbir ekilde bu kullan m amaçl yap lar göremezsiniz. Restoran veya kafeteryaya gitmek isteyenler park n çevresinde bulunan, bu amaçla hizmet veren yerlere gidiyorlar. Mahalli otorite park n giri inde bir yere, örne in bir midibüs modeli belirlemi, onun girip park edece i beton bir zemin haz rlam, sabah belirlenen saatte oraya geliyor park ediyor. Belediyenin su ve elektri ini kullan yor. Ak am ayr lmas gereken saatte kendi park alan n temizleyip gidiyor. Araçta sadece kapal ambalajl yiyecek ve içecekler sat l yor. Çay ve kahve servisi karton bardaklarda yap l yor. Masa ve sandalye asla yok. Parka gelenler do al olarak banklarda veya çimenlerde oturuyor. Orlando da bir parkta ayn uygulama ile kar la m t m. Ancak burada midibüsün tavan n n platforma dönü türüldü ünü gördü ümde merak edip sormu tum. Ald m cevap neydi biliyor musunuz? Haftan n belli günlerinde çevremizdeki üniversitelerde ö renciler buraya gelirler, belirlenen saatlerde kendi kurduklar grupla konserler verirler olmu tu. O arac n foto raflar hala ar ivimdedir. Bizim parklar n durumu ortada. Parklar n hemen tamam i gal alt nda. Neden ayn uygulama bizde ba lat lmaz? Bak rköy de sosyal demokrat bir belediye ile yönetiliyoruz. Gelin Bak rköy deki tüm parklarda bu düzeni kurun. Zaten yapt n z ihalelerde ortaya ç kan kiralar alman z mümkün de il. Evet bu sistemde tabii ki daha dü ük kira alacaks n z ama kar l nda geli mi ülkelerdeki uygulamay Bak rköyümüz e kazand racaks n z. Tüm parklar m z gerçek parka dönü ecek. Sizler Türkiye ye örnek olacaks n z, Bak rköylüler sizi hiçbir zaman unutmayacak... Dü ünmeye de mez mi? Ne dersiniz?..

4

5 Roma mparatorlu u nun do usunu bat s na ba layan Via Egnatia ad yla an lan yol üzerindeki Bak rköy, Bizans döneminde, Marmara Denizi k y s nda s ralanm köylerin yedincisi anlam na gelen Evdomon To Makron Horion olarak an lm t r. Zaman içerisinde Rum halk dilinde Makro Hori (Uzun Köy) olarak de i im gösteren ad Osmanl döneminde Rumca Türkçe kar m bir söyleyi le Makriköy e dönü mü tür y l nda yer adlar de i tirilirken Bak rköy olarak belirlenmi tir. stanbul un kültür düzeyi yüksek, geli mi ilçelerinden biri olan Bak rköy, önceleri küçük bir Hristiyan bal kç köyüdür. Bünyesinde birçok etnik kökeni bar nd ran Bak rköy en çok da sanatç lar, artistleri, güzellik kraliçeleriyle ünlü... Unutulan Bak rköy'ün geçmi ini ve bugününü 74 y l n Bak rköy de geçirmi, Bak rköy ün a r abisi olarak bilinen Amir Alantepe ile konu tuk y l nda Sak za ac Mahallesi nde bulunan Felek Restoran n oldu u binada do an ve hayat n n 74 y l n Bak rköy de geçiren Amir Alantepe ile Bak rköy Sahil de bulunan Bak rköy Bal kç lar Derne i Kooperatifi nde bulu tuk. Denizci olan Alantepe ile dernek bahçesinde biraz konu tuktan sonra Hüseyin Akyol un teknesine binerek Bak rköy e bir de denizden bak p sohbete teknede devam etmeye karar verdik... Aslen Çerkez olan Amir Alantepe, babas n n 1928 y l nda u an Sak za ac nda bulunan Felek Restoran n oldu u binay ald n ve kendisinin de burada do up büyüdü ünü belirterek, çocuklu unu geçirdi i Bak rköy den eser kalmad n, Bak rköy ün y llar boyunca sömürüldü ünü söylüyor ve sözlerine ekliyor; Eski Bak rköylüler art k Bak rköy den kaç yor, Ege Sahilleri ne gidiyor. Bak rköy y llar içinde aristokrat yap s n kaybetti ve her geçen gün kötüye gidi var. 74 y l n Bak rköy de geçiren Amir Alantepe ye; Eskiden Bak rköy nas ld?, imdiki Bak rköy ile k yaslanabilir mi? diye sordu umda, üzülürek söze ba l yor Alantepe; Eskiden Bak rköy de herkes birbirini tan rd, Cevizlik Mahallesi ndeki Ye ilköy dekini, Florya daki Kartaltepe deki oturan tan rd, imdi ise öyle mi?; nsanlar kap kom usunu tan m yor. Eskiden çocuklu umuzu geçirdi imiz Ataköy Sahilleri, top oynad m z Barutgücü Sahas, sinemalar m z hepsi birer birer yok oldu. Yok olurken de yerlerine devasa ve Bak rköy e hiç yak mayan binalar yap ld. Bak rköy art k eski Bak rköy de il. diyor. Amir Bey, Bak rköy ün eskileri size genelde Bak rköy ün a r abisi diyorlar. Bu lakap nereden geliyor, kendinizi tan t r m s n z? 1941 y l nda Bak rköy de do dum. lkokulu Bak rköy Ta Mektep te okudum. Ortaokulu Isparta da bitirdim. Sonra Galatasaray Lisesi nde okudum. Oradan kovuldum. Pertevniyal e geldim, kovuldum ve sonra Bak rköy Lisesi ne geldim. Bak rköy Lisesi 1957 senesinde irinevler deydi. Sabahlar ilkokul, ö leden sonra ise liseydi senesinde de Kartaltepe ye geçti senesinde de imdiki yerine geçti. Bak rköy Lisesi nin ilk ö rencilerindenim. Ta nma süreçlerinde bütün masa, sandalye ve di er araç gereçleri hep beraber ta m t k. O zamanlar liseyi bitirenlere aste menlik veriyorlard. Ondan sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra hayat m denizde geçti. Babam denizciydi. A r abi söylemine gelince nerede haks zl k varsa üstüne gidiyordum. Belki bu nedenle bir yak t rma yapt lar. O zamanlar bir olay olsa, beni içeri al yorlard. Allah a ükür doland r c l k, h rs zl k ve benzeri kötü i lere yani yüz k zart c i lere bula mad k. B R ZAMANLAR BAKIRKÖY Eskiden Halk Evi Haks zl klara kar geldi imiz için hep içeri girip ç kt m. Eski Bak rköy ü anlat r m s n z? Ben do du umda Bak rköy ün nüfusu 6 bindi. Zaten telefonlar da 6 ile ba lard. lk telefon da bendedir. O zamanlar sahil boyu villa tipi evler vard. Sahil yolunda bir tek bina Gelik ti. ncirli Caddesi nde herhangi bir evin önünde oturdu unuz zaman Ömür de yemek yiyenleri görürdünüz. Bak rköy ün bütün sokaklar bahar Eskiden Ataköy Plaj geldi i zaman mis gibi güllerle, han melilerle, akasyalarla, hlamurlarla kokard. Tarifi mümkün olmayan bir güzelli i vard Bak rköy ün. O kadar emniyetli o kadar güzeldi ki Bak rköy ü anlatmak çok zor gerçekten, karakollar bo olurdu, çünkü karakolluk bir ey olmazd. Evlerin kap s aç k olurdu. Bunlar n hiçbiri kalmad. Tek katl, iki katl evlerin hepsi y k ld, o bahçelerin hepsi gitti. Kalan bir avuç bahçeye de insanlar asfalt döküp, arabalar n çekiyorlar. nsanlar n al t baz al veri yerleri vard. Mesela Rasim ma azas vard. Bak rköy ün en büyük ma azas oras yd. Sonradan di er al veri yerleri aç ld. imdiki Ziraat Bankas n n yerini bu bo binaya b rakt oldu u yerin hemen yan nda Yani vard. Dünyan n en güzel kahvalt l yd. Küçücük bir dükkand. Fakat önünde çok uzun kuyruklar olu urdu. Hepimiz kahvalt l klar m z oradan al rd k. Bunlar ho eylerdi. Anlat rken bile o günler gözümün önüne geliyor ve neden kaybettik o günleri diye dü ünüyorum ama galiba ya am n da gerçe i bu. O zamanlar Bak rköylüler nas l zaman giçirirdi? Gençli inizde neler yapard n z? Ataköy Plaj çocuklu umuzun plaj yd. Her gün orada denize girerdik. imdi oran n halini gördükçe içim kan a l yor. Ayr ca, bugünkü Carousel in oldu u yerde Vita Fabrikas vard. Onun tam kar s nda ise Barutgücü nün top sahas vard. Çocukken hep orada top oynard k. u an bo alt lan eski Vergi Dairesi o zaman Halk Evi ydi. Kapal salon sporlar n da orada yapard k. Onun d nda Bak rköylüler in k n belirli e lenme imkanlar vard. O da o günkü teknolojinin sundu u sinema. Birisi bugünkü Blue Regency Hotel in oldu u yerde o zamanlar Bak rköy ün en büyük sinemas olan Yeni Sinema, di eri ise Bak r Sinemas. Bak rköylüler k n sinemalara giderlerdi. Çünkü 3 günde bir film de i irdi. Radyodan ba ka hiçbir ey yoktu. Ama yaz gelsin Bak rköy nefis olurdu. Bütün sinemalarda, o zaman yazl k sinemalar çoktu Bak rköy de, her iki ak amda bir film de i irdi. Hangisine gidece imize a r rd k. Ayr ca Bak rköy ün çok önemli kurulu lardan birisi olan; Rum Okulu nun arka taraf nda (bugünkü BASAD), günümüzde Bak rköy Vergi Dairesi Müdürlü ü nün bulundu u yerde Halk Evi vard. Halk Evi nde çok önemli oyunlar oynan rd. Üstün Asutaylar, Münir Özkullar, Erdo an S caklar, Halit Akçetepeler hepsi oradan yeti mi tir. Hepsi Bak rköylü sanatç lar. Saymakla bitmez. Ama u an Bak rköy de do ru dürüst sanatç da kalmad malesef. O zamanlar kom uluk ili kileri nas ld? Bak rköy etnik kökenleri de i ik birçok insan n bir arada ya ad bir yer. Ve burada hiçbir ayr mc l k, hiçbir kavga olmam t r. Etnik kökenleri de i ik kom ular m z bizim bayramlar m zda bize gelirler, biz onlar n bayramlar nda onlar kutlar z. Güzel ili kileri olan bir yerdi. O zamanlar Zeytinburnu s n r ndan Küçükçekmece ye kadar Bak rköy dü. O zamanlar herkes birbirini tan rd, karakollar hep bo tu, çünkü karakolluk bir olay olmazd. nsanlar aristokratt. Sayg nl k vard, kap lar aç kt. Herkes kap s n n önünde otururdu. Cevizlik Mahallesi nde oturan bir vatanda Ye ilköy de oturan bir vatanda tan yordu. Yenimahalle de oturan bir vatanda Bas nköy deki vatanda tan yordu. Hayat n z n tamam n Bak rköy de geçirdiniz. Bak rköy ün yönetim tarz ndan memnunmusunuz? Bak rköy hiçbir dönemde iyi yönetilmedi. Ataköy Sahilleri nin hali ortada. Bunun gibi birçok örnek var Bak rköy de. Beton üzerine beton, yol üzerine yollar yap ld. Bak rköy eski havas n kaybetti. Bak rköy y llarca sömürüldü ve sömürülmeye devam ediyor. Olan Bak rköy e oluyor. Bak rköy ün sorunlar na kimse sahip ç km yor. Bu ilçenin siyasi partileri de, dernekleri de, sivil toplum kurulu lar da sahip ç km yor. Üzülüyorum. Bak rköy ün haline çok üzülüyorum. Menfaatine dokunuldu u zaman insanlar geri çekiliyor. Belediyeye gelenler 5 5 Günümüzdeki hali... kendi i lerine bak yorlar. Bu durumun de i ece ini de sanm yorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bak rköylüler den sadece bir tek ey istiyorum. Bugüne kadar bizi hep d ar dan gelenler yönetti, bundan sonra da bu durum böyle devam etmesin. Gerçek Bak rköylüler, semtine, köyüne sahip ç ks n. Arzu G R T

6

7 ATAKÖY MUH TT N ÜSTÜNDA LKÖ RET M OKULU NDAN Ataköy Muhittin Üstünda lkö retim Okulu, okul duvar panosunu çocuklar n sevdi i geleneksel türk karakterler ile süsledi. Okul Müdürü Gülseren H zarc o lu çal mayla ilgili gazetemize yapt aç klamada, Kültür tarihinde var olan kültürel yaratmalar, yüzy llard r kesintiye u ramadan devam etmekte ve günümüze ta nmaktad r. Okulumuzda geleneksel Türk karakterleri çal mas ile geçmi ile gelecek kültüre ait yeni bir ba kurmak amaçlanm t r. Bu çal mam z, gelene in geçmi ten gelece e ta nmas için bir vas ta görevi yapabilir. Çünkü gelene in içinde yenilenmek, güncellemek veya de i iklik yapmak ve bu sayede gelene i devaml k lmak mümkündür. dedi. H zarc o lu, Geleneksel Türk Karakterleri çal mam zda Nasreddin Hoca, Karagöz-Hacivat ve Kelo lan geçmi geleneksel Türk karakterlerini ve gelece in karakterleri olaca n öngördü ümüz Pepe ve Minik Kuzucuk karakterlerini bir arada alarak geçmi ve gelecek aras nda köprüyü ÖRNEK ÇALI MA çocuklar m za alg latmak istedik. Bu projede kültürün devaml l n, millet olman n ortak de erlerini ö rencilerimize hissettirmek temel amac m zd r diye konu tu. Ataköy Muhittin Üstünda lkö retim Okulu Müdürü Gülseren H zarc o lu okullar nda de i ik ve minik ö rencilerin hem kültür hem de tarih bilgilerini artt r c güzel çal malar yapt klar n ve bunlardan biririnin de ad m ad m stanbul çal mas oldu unu da belirtti. H zarc o lu, Yedi tepe üzerine kurulmu olan stanbul, yüzy llar öncesine dayanan zengin tarihi, dünyan n önde gelen eserlerinden surlar, saraylar, camileri ve mesire yerleriyle birçok tarihi ve e lence mekanlar yla aç k hava müzesi gibidir. Okulumuzun bulundu u ya ad m z ehir stanbul'un tarihi güzellikleri olan Haydarpa a Gar, Lale bahçeleri, Anadolu Hisar ve Rumeli Hisar, K z Kulesi, Galata Kulesi gibi kültürel güzelliklerimizi 'Ad m Ad m stanbul' projesi ile okulumuz merdivenlerine resmettik dedi. (Arzu G R T) Ataköylüler, yap lan yanl uygulamalar ve ba kan görememekten yak nd lar. ATAKÖYLÜLER YANLI UYGULAMALARI ELE T RD Geçti imiz günlerde ihalesi yap lan Ataköy 4. K s m'da bulunan Atapark'ta Ataköylüler ile kahvalt sofras nda bulu an Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu na Ataköylüler, kendisini göremediklerini ve yap lan yanl uygulamalar sordular. Kat l m n yo un oldu u kahvalt da Ataköylü vatanda lar Ba kan Kerimo lu'na kendisini göremediklerini, s k s k böyle mahalle toplant lar düzenleyerek istek ve taleplerini bizzat kendisine iletmek istediklerini dile getirdi. Ataköylüler, ba ta Atapark olmak üzere park artnamesindeki maddeleri, kentsel dönü ümü, ev ve sokak hayvanlar n olmak üzere birçok konuyu Ba kan Kerimo lu'na iletti. Atapark içerisinde yer alan mevcut binan n yenilenmesi d nda yap lacak de i ikliklerin, ba ta çocuklar olmak üzere çevre halk taraf ndan da olumsuz kar land n ifade eden vatanda lar, artnamede yer alan 6 masal bilgisayar odas n n olmamas gerekti ini söylediler. Vatanda lar, "Bizler çocuklar m z evden d ar ya internet ba ndan al p, do ayla, ye il kalm nadir mekanlardan biri olarak kalan park m za oyun oynas nlar, nefes als nlar diye getiriyoruz. Burada zaten mevcutta bir kütüphane var. Çocuklar m za kitap okumay a layal m" diyerek dü üncelerini anlatt. Bu konuyu dikkate alaca n belirten Kerimo lu, Atapark'a vatanda lar n istekleri do rultusunda bilgisayar odas n n yap lmayaca n söyledi. Atapark' n kendi içerisinde güvenlik noktas nda bir s k nt s olmad n belirten vatanda lar, artnamede yer alan restoran tipi yap n n d ar dan gelen insanlara mekan olabilece ini ve buran n mahalle aras nda bir yer oldu u için de, böyle bir yap la may kald rmayaca n söyleyerek, güvenlikleri konusunda endi e duyduklar n ifade ettiler. KENTSEL DÖNÜ ÜM SORULDU 68 ya nda oldu unu söyleyerek Ba kan Kerimo lu'na "Benim gelecekten beklentim çocuklar m zdan yana. Peki istikbalimiz olan Kentsel Dönü ümle ilgili bir geli me var m?" diye soran bir vatanda a cevap veren Kerimo lu, Mart ay nda Çevre ve ehircilik Bakanl na proje verdiklerini söyleyerek, Bak rköy de Kentsel Dönü üm'ün yerinde, kat nda ve ek maliyetsiz olarak yap laca n söyledi. TIP MERKEZ N N AK BET NE OLACAK? Son zamanlarda Bak rköy T p Merkezi hakk ndaki söylentilerden dolay T p Merkezi'nin akibetini soran vatanda a da cevap veren Kerimo lu, "T p Merkezi nde üniversite hastanesinde olmayan tetkikler yap l yor. Evet yap l yor ama hizmet kalitesi eksikli i var. Hizmet kalitesini revize edebilecek, çal kan, dinamik, bitmi okeye dönen de il, cevval hekimlerle bu i i yürütebilece imiz, revize edece imiz bir ekiple çal malar m za ba layaca z" dedi. 7 5 "BAKIRKÖY BÜLTEN GAZETES 'N, BAKIRKÖY BELED YES ÇALI ANI DA ITTI" Kahvalt n n ba lang c nda Bak rköy Belediyesi çal anlar ndan Bu ra I m' n belediyeye ait olmad söylenen, mtiyaz Sahibi Bahad r Gülsever'e ait "Bak rköy Bülten" isimli gazeteyi masalara da tmas dikkat çekti.

8

9 9 BAKIRKÖY RUH VE S N R HASTALIKLARI HASTANES Y NE GÜNDEMDE Bak rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nin y k l p yerine AVM yap laca yönünde kamuoyunda süren tart malarla ilgili olarak stanbul Tabip Odas da bir bas n toplant s düzenledi. Birçok oda ve derne in kat ld toplant da konu ile ilgili 'Ranta ve talana izin vermeyece iz' denildi. Türk Tabipleri Birli i 2 inci Ba kan Ra it Tükel, 100 y ll k tarihe sahip hastanenin kurulu oldu u alan ve halen kullan lan pek çok binan n Bizans, Roma, Osmanl ve Cumhuriyet tarihinin önemli bir parças oldu unu hat rlatt. Bak rköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nin ihale edilen yenilenme çal mas ku kuyla kar land. Rönesans n aat taraf ndan al nd öne sürülen ihale ve projenin, hastanenin klinikler, ye il alan ve tarihi binalar na zarar verece i ileri sürüldü. Türk Tabipleri Birli i 2 inci Ba kan Ra it Tükel, burada uygulanacak kamu-özel ortakl modelinin rant, talan ve devletin zarar etmesi anlam na geldi ini söyledi. 7 HASTANE FLAS ETT stanbul Tabip Odas nda düzenlenen bas n toplant s nda konu an Tükel, kamu özel ortakl yla yap lan sa l k entegre tesis modelinin ngiltere de denendi ini ancak 7 hastanenin iflas etmesi üzerine vazgeçildi ini belirterek, Kamu özel ortakl 2012 den beri tan k oldu umuz ve son derece sa l ks z bir model. Sa l k Bakanl kendi arsalar nda kar getiren, ticari alanlara izin veriyor. irket hem Sa l k Bakanl dan 25 y l kira alacak hem de kendine verilen hizmet ve alanlar i leterek kar elde edecek. Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nde benzer talan ve ranta izin vermeyece iz ve mücadele edece iz dedi. SES Bak rköy ube Ba kan Nuray Güngör hastanenin bahçesindeki a açlar n proje çerçevesinde numaraland r lmaya ba land n belirterek, lgili genel sekreterden 400 yatakl genel psikiyatri hastanesi, 200 yatakl yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi projesinin haz rland n ve son düzenlemelerin yap ld n ö rendik. Hastane alan nda valilik taraf ndan stanbul Sismik Riskin Azalt lmas ve Acil Durum Haz rl k Projesi ( SMEP) arac l yla yeni binalar eklenece i bilgisi ald k. Nöroloji, beyin cerrahi ve ba ml l k birimlerinin gelece i konusunda kesin bilgiler edinemedik dedi. Yenile me ve iyile meye kar olmad klar n vurgulayan Güngör, Kar s nda oldu umuz, hastane fiziksel ko ullar n n ve hizmet kalitesinin iyile tirilmesi de il. Bir de i im gerçekle ecekse, bunun hem mimari hem de fonksiyonel bir projesinin olmas gerekiyor. Hastanemizin devlet eliyle ve genel bütçeye uygun plan ve programla kamu bütçesini zarara sokmadan, effaf bir ekilde tart larak, psikiyatri ve nörolojik bilimlerin ortak çal ma yap s bozulmadan, do aya zarar verilmeksizin yap lmas n istiyoruz diye konu tu. MÜZE G B HASTANE Hastanenin 100 y ll k tarihinin sadece metrekare ve yatak say s üzerinden konu ulamayaca n anlatan Güngör, kurulu oldu u alan ve halen kullan lan pek çok binan n Bizans, Roma, Osmanl ve Cumhuriyet tarihinin önemli bir parças oldu unu hat rlatt. Yap la ma sahas nda Re adiye K las, Bizans Hipojesi (yeralt mezar odas ) ve an t a açlar bulundu unu ve bu durumun An tlar Yüksek Kurulu taraf ndan belgelendi ini belirten Güngör, Yüzy la yak n bilgi ve birikimle hizmet veren bu bütünlük parçalanmak isteniyor dedi. B RÇOK DERNEK VE ODA DESTEK VERD stanbul Tabip Odas 'nda düzenlenen bas n aç klamas na, Türk Tabipleri Birli i stanbul Tabip Odas, TMMOB Mimarlar Odas stanbul ubesi, stanbul Di Hekimleri Odas, KESK Sa l k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas stanbul ubeleri, Türkiye Psikiyatri Derne i, Türk Nöroloji Derne i, Türk Nöropsikiyatri Derne i, Toplumsal Dayan ma için Psikologlar Derne i, D SK Devrimci Sa l k Sendikas, D SK Genel- Sendikas 2 Nolu ube, Sosyal Hizmet Uzmanlar Derne i stanbul ubesi, Bak rköy Kent Savunmas, izofreni Dostlar Derne i ve Diren Bak rköy Çaml k Forumu Derne i destek verdi. SA LIK BAKANI KAMU-ÖZEL ORTAKLI I DEM T Konu ile ilgili aç klama yapan Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, CHP Milletvekili Eren Erdem'in "Hastanenin yerine avm mi yap lacak?" eklinde soru önergesi vermesi üzerine gazetecilere u yorumda bulunmu tu, Arkada lar yalan n neresini düzelteyim, yalana nas l cevap vereyim. Öyle bir ey yok. Herhangi bir satma, sat, bu gibi bir ey ben ilk defa sizden duyuyorum" dedi. "O yalan kim söylediyse de ona sorun" diyen Bakan Müezzino lu, "Öyle bir soru önergesi verildiyse de gerekli cevab n al r o. Ama kas t uradan ç k yorsa onu dolayl olarak yorumluyorum. Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nin bizim t p tarihimizde önemli bir yeri vard r. Tarihi gelecekte de önemli rol üstlenecektir. Onun ruhuna uygun olarak yar nlar da kamu-özel i birli i ile yap lacak. Oradan bir sat anlam ç karan varsa o anlam n herhalde orada bir tedaviye ihtiyac var" dedi. Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi ile ilgili tart malar sürerken, gazetemiz bu konuyu geçti imiz 2014 y l ubat ay nda gündeme getirmi ve yetkilileri uyarm t k. te O Haberimiz BAKIRKÖY ÜN S MGES RUH VE S N R HASTALIKLARI HASTANES TAR HE KARI IYOR Bak rköy ün simgesi olan, Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi; Ak l Hastanesi'ne dönü türülmesinden çok daha önce Sultan Re ad taraf ndan Re adiye Süvari K las olarak yapt r lm olan karargah binalar, o dönemde dikilmi çam a açlar yla, yine o dönemde askerlerin ibadet gereksinimi için in a edilmi cami günümüze kadar gelebildi. Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi'nin bugün Ataköy'de bulunan kompleksi, sava y llar nda k la olarak kullan l yordu. stanbul'un i gali s ras nda (1919) Frans zlar' n "Jiffar" ordusu taraf ndan kullan l p, Cumhuriyet'ten sonraki y llarda kullan lmad ndan dolay y prand ve daha sonra onar m yap ld. Mevcuttaki pavyon dö emeleri, tavanlar, bölmeler, banyolar, salonlar birer hastane servisi haline getirildi. O zamanki Topta Bimarhanesi'nden seroloji, anatomi laboratuarlar ta nd. Genel cerrahi, asabiye pavyonlar ve röntgen dairesi kuruldu. Hastane arazisinin çok say da in aat irketlerinin i tah n her dönemde kabartt biliniyor. Geçti imiz y llarda baz kurulu lar n Ataköy ve O-2 ( E-5) yoluna bakan bölümlerinde zemin etüdü çal malar yapt, Ataköy 4. K s m taraf ndaki hastane bahçesine biti ik binalar n yan ndan yol geçirme çal malar yap ld haf zalardan silinmeden imdi de T.C Sa l k Bakanl Sa l k Yat r mlar Genel Müdürlü ü Kamu Özel Ortakl Daire Ba kanl taraf ndan Kamu Özel Ortakl Modeli ile stanbul Bak rköy Entegre Sa l k Kampüsü Yap m i i ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi i i Sa l k Bakanl nca Kamu Özel birli i Modeli ile Tesis Yapt r lmas, yenilenmesi ve hizmet al nmasi ile baz Kanun ve Kanun hükmündeki kararnamelerde de i iklik yap lmas hakk nda Kanun hükümleri çerçevesinde belli istekliler aras nda ihale usulüyle yeterlilik ba vurular n n tarihinde yap ld, Kalyon, Ta Yap, Gama Güri, Polat Yol Yap firmalar n n da yer ald 17 firman n bulundu u biliniyor. Yap lmas dü ünülen stanbul Bak rköy Entegre Sa l k Kampüsünde 538 yatakl Kad n Do um ve çocuk hastanesi, 278 yatakl Kalp Damar Hastal klar Hastanesi ve 227 yatakl Onkoloji Hastanesi olmak üzere yatakl Entegre Sa l k Tesisi ni kapsayacak. Bu arada Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi ise mevcut hastanelerde Psikiyatri klinikleri kurularak tamamen ortadan kald r lacak. Mevcut Lepra Hastanesi ile cezaevi ba ka yerlere nakledilecek. BU KADARLA MI KALACAK? Geçti imiz y llarda hastane bahçesinde, otel, blok apartmanlar, bir bölümüne villalar, hatta O-2 (E-5) yolu kenar na AVM yap laca dilden dile dola yordu. Torunlar Holding in hastane bahçesinde baz projeleri oldu u söylentilerinin dola t günlerde; hastane bahçesinde baz ki ilerin ölçüm ve zemin etüdü yapt klar n, kendilerine bu çal malar yapman z ile ilgili izin belgesi olup olmad soruldu unda devlet görevlisi olduklar n söyledikleri, duyumlar üzerine hastane yetkilileri ile yapt m z görü melerde bu geli melerden haberleri olmad klar n söylemi lerdi. Hastanenin bahçesinde çok say da tarihi eser oldu u biliniyor. Görünür yüzeyde bile pek çok tarihi eser var. Geçen y l ye illendirme çal malar s ras nda tarihi de eri olan küvet ve sütunlar bulunmu tu. Bunlar hala hastane bahçesinde duruyor. Hastanenin Zuhuratbaba giri inde 2 tarihi köprü var birisinin üstü asfaltla kaplanm. Di erinin ise üstü asfalt ama sütunlar görülebiliyor. Birkaç sarn ç da görünür durumda. Hastane binas tarihi eser oldu u için y k lamayacak ama birilerine i letmeye verilecek söylentileri dola yor. Geli meler Bak rköy ün simgesi Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nin ortadan kald r laca n, yap laca söylenen hastane d nda kalan arazinin de birilerine verilece i iddialar aras nda. Tüm bu söylemler gerçekle irse binlerce a aç kesilecek yerlerini beton binalar alacak. HABER M Z YAYINLANDIKTAN SONRA HABERDE ADI GEÇEN TORUNLAR GYO DAN GAZETEM ZE A A IDAK AÇIKLAMA GÖNDER LM T. BAKIRKÖY ÜN S MGES RUH VE S N R HASTALIKLAR HAS- TANES TAR HE M KARI IYOR? Ba l kl haberimizde Geçti imiz y llarda hastane bahçesinde otel, blok apartmanlar bölümüne villalar, hatta O-2 ( E-5) yolu kenar na AVM yap laca dilden dile dola yordu. Torunlar Holding in hastane bahçesinde baz projeleri oldu u söylentilerinin dola t günlerde... ifadelerinin geçmesi üzerine Torunlar Holding ad na Bersay leti im Dan manl k tan a a daki aç klama gönderilmi tir. Say n Yetkili, Ataköy Gazetesi nin ubat 2014 tarihli say s nda yay mlanan Bak rköy ün Simgesi Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi Tarihe Kar yor haberinde Torunlar Grubu ile ilgili baz iddialara yer verilmi tir. Gazetenizde yer bulan bu iddialar n hiç biri gerçe i yans tmamaktad r. Torunlar Grubu nun Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesine ait arazi ile ilgili bugüne kadar hiçbir görü mesi ve giri imi olmam t r. Grubumuzun gayrimenkul ve AVM yat r mlar alan nda faaliyet gösteren irketi Torunlar GYO, Borsa stanbul da i lem gören halka aç k bir irkettir. Planlad ve hayata geçirdi i tüm projeler, yat r m planlar effaf bir ekilde, sosyal payda lar m zla ve Kamuoyu Ayd nlatma Platformu ile düzenli olarak payla lmaktad r. Yap lan bu tür spekülatif haberler kurumsal itibar m za zarar verdi i gibi yat r mc lar m z nezdinde de irketimizi zor durumda b rakmaktad r. Bu nedenle kurumumuzu zan alt nda b rakan bu tip haberler konusunda hassasiyet gösterilmesini bekledi imizi ve talebiniz halinde her türlü bilgiyi sizlerle payla maktan mutluluk duyaca m z belirtmek isteriz. Sayg lar m zla Torunlar GYO

10 10 Sevgili dostlar, değerli Bakırköylüler, Temmuz ayı sayımızda siyaset ve yönetici liderlere ayrıca seçmenlerine ülkenin sorunlarını dikkat çekerek bu konuda yapmaları gerekenleri sizlerle paylaşmıştık. Bu konuda son 2 ay içerisinde yapılan koalisyon görüşmesi de bildiğiniz gibi bizleri haklı çıkarmış, iktidarın muhalefet liderleriyle görüşmeleri bir oyalama, vakit geçirme tiyatrosu olduğunu ortaya koymuştur. Buna bağlı olarak da hepimizin seyrettiği gibi vatanımızın her köşesi 30 yıl öncesi benzeri insan katliamına dönüşmüştür. Erken seçimden fayda bekleyen iktidar grubu son bir haftayı da aynı şekilde ite kaka uzatmış, oyalamış, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde görülmeyecek biçimde uzlaşma yani koalisyon kapıları kapatılmıştır. Anayasa yı, babayasayı dinlemeyen zihniyet sayesinde yine her gün cenaze namazlarında boy göstererek utanmadan tiyatroya devam etmektedirler. Böylece koskoca Türkiye Cumhuriyeti yasal hükümetini kuramamış, sonumuz nereye gideceği bilinmeden Allah a kalmıştır. Memleketin her köşesinde yangın olmuş, yürekler yanmış, gençlerimiz, askerimiz, polisimiz can vermiş, sorumlular hiç umurlarında olmadan köşk ve sarayların lüks mekanlarında zevk içinde yaşamayı sürdürmüşlerdir. Değerli dostlar tüm bu olayları içimize nasıl sindireceğimizi, neler yapılması gerektiğini bilmiyorum, tüm millet kafası karışmış biçimde bilmeden seyretmektedir. Ben bu bağlamda yeni meclisi oluşturan bütün partilerin milletvekillerinden şunu rica ediyorum; Seçim öncesi verdiğiniz sözleri yaptığınız propagandaları alan çalışması projesindeki şeref ve namus çerçeveli sözlerinizi tutmaya davet ediyorum. Dolayısıyla Anayasa nın 105/3. maddesinin sizlere verdiği 3/2 oranındaki 184 milletvekili bir araya gelerek ve de meclisi acilen çalışmaya davet ederek, insanların yüzde 60 nın istediği ve sizin sözlerinizi yerine getirmek üzere çalışmaya davet ediyorum. Biz sizleri seçerek meclise çay içmeye, uyumaya, meclisi tatile sokmaya, maaşlarınızı peşinen alarak sahillerde sefa sürmeniz için göndermedik. Öncelikle iktidar dışındaki 3 muhalefet parti vekillerinden yukarıda söylediğimiz şekilde meclis soruşturması açılması için acilen önerge vermelerini bir vatandaş olarak talep ediyorum. Bunun için de sizlere bir örnek veriyorum. Demokrat Parti nin azılı günlerinde yıllarında mecliste 400 ü aşan Demokrat Parti Milletvekilleri karşısında CHP nin İsmet Paşa liderliğindeki 33 kişilik milletvekili ile orada demokrasi mücadelesi verdiğini yani meclisin demokratik bir mücadele arenası olduğunu ispatlamışlardı. Bunu sizlere yaşamış biri olarak önemle hatırlatıyorum. Çünkü biz sizlere oy verirken ülkede halen mevcut siyasi, sosyal, ekonomik iş ve aş konularının halledilmesi adına oralara göndermiş durumdayız. Başkaları gibi verdiğiniz namus ve şeref sözünüzü unutmadan görev yapmanızı, vaktinizi SMS lerle ve akşamları TV lerde boy göstermekle geçirmeyiniz, bekliyoruz. SİYASETTE AHLAK SORUNLARI Değerli dostlarım, sosyal, siyasal, ekonomik ve iş hayatımda kişilerin sahip olabileceği en değerli özellikleri DÜRÜST VE AHLAKLI olabilmektedir. Siyaset arenasında da bu özellikler çok önemle gerekmetedir, bu ahlaka sahip olmak özelliktir. Siyasi partilerimizin şu sıra yapmak istedikleri önseçim, delege ve kongre çalışmaları başladığından yukarıda bahsettiğimiz ahlak YAŞAM IIN İİÇ İİNDEN Fikret TORAMAN KOALİSYON TİYATROSU VE SİYASETTE AHLAK-ÇEVRE SORUNLARI konusu önem kazanmış, bizim kuşaklarda şahit olmadığımız yanlış davranış bozuklukları ve kişilik eksiklikleri öne çıkmıştır. Ben bu konuda büyük liderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa nın altın değerindeki bir sözü ile devam etmek istiyorum; TOPLUMSAL GELİŞMENİN DE; ÇÜRÜMENİN DE TEMELİNDE YÖNETİCİLERİN TAVRI YATAR Atamız ın bu değerli söylemi yukarıda adını ettiğimiz çalışma ve siyaset arenasında çok geçerlidir, gereklidir. İnsanların bu meziyete ihtiyaçları vardır. Çünkü siyasette ahlak tabandan tavana herkese lazım olan bir meziyettir. Düzgün ahlaka sahip olan, bozgunluk yapmayan, dedikodu yapmayan ve de ikilik yaratmayan kişiler daima takdire layıktırlar. Bu siyasi parti ve onun üyeleri içinde yararlıdır, insanları yüceltir. Mensubu olduğu siyasi partiyi de büyütür, saygınlaştırır. Ben bunları bu yerel seçimde çalışmalar esnasında hayretle yaşadığım ve seyrettiğim için sizlerle paylaşmak zorunda kaldım. Dürüstlüğe aykırı davranışlar toplumsal barışı da dayanışmayı da birlik ve beraber olarak güçlenlemeyi de önlemektedir. Bu gibileri ne olursa olsun toplum nezdinde sevgi saygı kazanamazlar. Bu nedenle dürüstlük ve iyi ahlak siyasetin de olmazsa olmazıdır. Aksi halde bu gibi kişiler hem kendilerine hem de mensubu oldukları siyasi kurumlara zarar verirler, vermeye devam ederler. Bu tutarsızlıkları sizlerle paylaşmamın sebebi olayları bizzat eski bir partili olarak yaşamış olmaktandır. Ve hayretler içinde kaldığım bazı arkadaşların tavırlarıdır. Kendilerine sevgi ve saygı duyduğum bazı dostlarımın bu yanlışlıklara düşmesidir. Demek ki insanlar 100 yaşına gelseler de bazen dost seçmekte ve kendilerine güvenmekte hata yapabiliyorlar. Yarım asırdan beri içinde bulunmaktan, oy vermekten ve nefesimin sonuna kadar destek vermeye kararlı bulunduğum CHP içindeki özellikle son genel seçim ve delege çalışmalarında mahallelerdeki ayrışımcı, ikili oynamanın partiye zarar verdiğini belki de tabandaki bu bozukluğun nedeni ile Bakırköy deki yüzde 70 lik potansiyelin yüzde 50 ye düşmesini sağlamış olabilir diye düşünüyorum. Devlet kuran ve ülkeyi kurtaran büyük liderin kurduğu bu büyük asil emanete yazık ediyoruz. Bu gibi ikilikler, adam satmalar bizi küçültür, büyütmez. Parti tabanlarını karıştırmak, ikiye bölmek, senci, benci olmak bölgesellik yapmak ile saygıyı yok edenler her zaman partisine zarar verir. Çünkü siyasetin temeli taban örgütüdür, bu temeli sağlam inşa edemezsen ufak depremlerde bile çökebilir. Ayrıca taban örgütlerinde ve sade vatandaşlarda bezginlik yaratır, sandığa gitmeyi zorlaştırır, dolayısıyla bugün gördüğümüz gibi ülkeyi siyasi kaosa sokabilirler. Tabanda kutuplaşıp birbirlerinden nefret eden fanatikler, bizden, ondan ayrımı ile haklıyı ve haksızı iş yapabilecek ile yapamayacakları ayırt edemezler, bulanık suda avlanmaya devam ederler. ÇEVRE VE SAHİL SORUNLARIMIZ Sevgili okurlarım, cennet ülkemizin tüm yeşil alanları, ormanları, parkları, toplanma alanları hatta afette toplanma alanları dahil talan edilen bir katliam sürecini yaşıyoruz. Aslında siyaset tablosu düzensiz olan bir ülkede tabiatın, Allah ın insanlara bahşettiği güzellik olan yaşam alanlarının da düzenli olması beklenemez, bunu yaşıyoruz. Marmara nın kuzey ormanlarından başlayarak tarım alanları, güney sahilleri, İstanbul un en güzel sahillerinden birini teşkil eden zamanında insanların plaj olarak kullanabildiği Ataköy ve Yeşilköy Sahilleri de dahil istila edilmiştir, yok olmuştur. Dolayısıyla çok eskilerde yapılan tesisler de bakımsızlıktan tükenmiş, insanlara zarar veren kirli hale getirilmiştir. Kendi insanlarımıza yetecek kadar kıyı şeritleri bulunmayan ülkemizde şimdilerde moda olan biçimde parklar, dinlence yerleri, Suriye liler tarafından panayıra dönüştürülmüştür. Bu doğa katliamına örnek olarak sizlere 20 Ağustos tarihli Sözcü Gazetesi nde Mahalle Muhtarımız tarafından haber yapılan fotoğrafları görmenizi ayrıca bugünkü gazetemizin diğer sayfalarında bulacağınız panayır görüntülerini görüşlerinize sunuyorum. Aslında burası sanki özellikle davet edilmiş biçimde tüm yaz sezonunda tarumar edilen pislik bölgesi haline gelmesi için Büyükşehir Belediyesi nden yasak tabelasına Arapça da yazılarak davet görmüşler, bizi şaşkına uğratmışlardır. İkaz da Arapça da bulunduğuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi orada geceli gündüzlü yatan yemek pişiren sabahın 08:00 inde mangal yapan içki alemleri yapan ve bütün atıkları çevrede terk eden Suriye lileri ve diğer esmer vatandaşları bir zahmet kontrol etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü onbinleri bulan bu insanlar geceli-gündüzlü yeşil alan kum ve kumsalda yatıyor, kalkıyor, s...r, bu insanların özel ihtiyaçlarının nasıl giderildiğini merak ediyoruz. İlgili belediyeler koydukları tabelalara rağmen neden burayı denetlemezler?, Zira insanların yedikleri her türlü yemek artığını o güzel çimenlerin üzerine serpiyor, iç çamaşırlarını denizde ve sulama fiskiyesinde yıkayarak çarşafına, donuna varıncaya kadar kurutmak üzere ağaçlara asıyor, çocuklar donsuz anadan doğma cirit atıyor, top oynuyor, büyük palabıyıklılar da hamakta sallanıyorlar. Yani panayır başarılı oluyor. Ben bu noktada hem Büyükşehir Belediyesi ni hem Bakırköy Belediyesi ni hem de buradan istifade edemeyen Yeşilköy halkımızı uyarıyor ve mutlaka buraya çözüm getirilmesi yollarını aramamızı tavsiye ediyorum. Ayrıca çevredeki bazı ilgili dernekleri de göreve davet ediyor, bu bağlamda hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. -

11 11 BAKIRKÖY BELED YES TIP MERKEZ NDE H ZMET DURMA NOKTASINDA Geçti imiz dönemlerde ba ar l bir ekilde yürütülen ve 7 den 77 ye tüm Bak rköylüler e sa l k alan nda muntazam hizmet verilen Bak rköy Belediyesi T p Merkezi nde s k nt lar büyük. Gazetemizi arayan çok say da okuyucumuz Düne kadar TIP Merkezi nden mükemmel hizmet al yorduk. Belediyemizin bu hizmetini her yerde örnek gösteriyorduk. imdi hizmet tamamen çöktü. Sosyal Belediyecili in en güzel örneklerinden birisiydi ama art k yok diyorlar... Sak za ac Mahallesi Kennedy Caddesi Numara 200 adresinde bulunan Bak rköy Belediyesi T p Merkezi nde ya anan s k nt lar, vatanda lar taraf ndan tepki çekiyor. Her gün ortalama 400 vatanda a sa l k hizmeti verilen merkezde bu say 100 lere kadar dü tü. ç Hastal klar, Kad n-do um Hastal klar, Genel Cerrahi, Nöroloji, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Gö üs Hastal klar, Kulak Burun-Bo az Hastal klar, Göz Hastal klar, Cilt Hastal klar, Aile Hekimli i, Psikiyatri ve Psikoloji olmak üzere 14 bran ta poliklinik hizmeti verilen merkezde u an ise bu dallar n yar s nda doktor bulunmad için hizmet verilemiyor. Bu arada merkezde bulunan ve 2013 y l a ustos ay nda hizmete aç lan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti de doktor olmad ndan faal durumda de il. Ayr ca, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji Laboratuvar Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri kapsam nda da; Röntgen, Gastroskopi, Kemik Yo unlu u Ölçümü, 3 boyutlu ultrason cihaz ile Ultrasonografi ve son teknoloji Dijital Mamografi Cihaz ile Mamografi Hizmetleri de aksayarak devam ediyor. Hizmet verilen bran larda da tam anlam yla hizmet verilemedi ini kaydeden vatanda lar gerek mail gerekse telefonlar açarak gazetemize belediye ile ilgili ikayetlerini bildiriyor. Ataköy, Kartaltepe, Ye ilköy ve enlikköy de bulunan Sa l k Birimleri, Osmaniye A z ve Di Sa l Binas ve di er sa l k noktalar nda da hizmetlerin tam anlam yla verilemedi inden yak nan vatanda lar, belediyenin sa l k ile ilgili tekrar eski günlerine dönmesi ve kaliteli hizmeti sunmas gerekti ini de belirtiyorlar. Öztürkler ailesi isyan ediyor KAT L VE KAÇIRANLAR BELL, YAKALAYAN YOK(!) Ataköy 5. K s m Çar s nda 8 ubat 2015 günü herkesin gözü önünde b çaklanarak öldürülen lise ö rencisi Ömer Fatih Öztürkler'in katil zanl s n n halen yakalanmamas baba Harun Öztürkler i isyan ettirdi. Harun Öztürkler, kalbinden b çaklanarak öldürülen 17 ya ndaki çocu unun katilinin bulunamamas nedeniyle her gün ac lar n n katland n belirtti. ubat ay ndan beri hiçbir olumlu geli menin ya anmad n belirten ac l baba, savc n n dosyay mahkemeye verdi ini ve Ekim ay nda ilk duru man n yap laca n da söyledi. Baba Öztürkler, sald r da yer alan 8 katilin kaçmas na yard mc olan amcas ile suçluyu kaç ran bir ki inin derhal tutuklanmas n istediklerini fakat aradan geçen aylarca sürede hiçbir geli menin ya anmad n ve ba vurmad makam n kalmad n da kaydetti. Ac l baba, hala yakalanamayan bir numaral katil zanl s Mert Z. le Mert Z yi olay yerinden kaç ran amcas n n da bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini ve ancak bu sayede ac s n n biraz olsun dinece ini de söyledi. Anne Semra Öztürkler de "Haks z n yan nda durmay n, hakl n n yan na geçsinler. Benim çocu um bir hiç u runa gitti. Bu millet bu devlet nerde? Benim çocu um gitti. Katili bir an önce bulsun getirsinler. Devlete sesleniyorum. Devlet devletli ini yaps n u çocuk canilerine dur desin. Art k yeter." dedi. BULAMADI Ç ÇEKÇ OLDU, HUKUK Ö RENC S EZD! Ba dat Caddesi nde arac yla ezip kaçt üniversite mezunu çiçekçi Mehmet Emin Kaya n n ölümüne neden oldu u gerekçesiyle aranan zanl n n, 19 ya ndaki hukuk ö rencisi Murathan Ö. oldu u ortaya ç kt Kad köy Ba dat Caddesi nde 11 Temmuz Cumartesi günü yol kenar ndaki çiçekçi Mehmet Emin Kaya y ezip kaçan, lüks arac kullanan zanl n n hukuk fakültesi ö rencisi oldu u öne sürüldü. Savc l n yakalama karar ç kard firari Murathan Ö. (19) ün yakalanmamas n ele tiren Kaya n n ailesi, zanl n n o gün alkollü oldu u için olay yerinden kaçt n öne sürdü. Kad köy Ba dat Caddesi, a k nbakkal mevkiinde 11 Temmuz da ya anan kaza öyle geli ti. Lüks arac n sürücüsü caddede seyir halinde oldu u s rada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, kald r m a arak yol kenar ndaki çiçek tezgah nda bulunan Mehmet Emin Kaya ya (34) çarpt. Kazada, Kaya a r yaralan rken, otomobil sürücüsü ise kaçt. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis, sa l k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sa l k ekipleri taraf ndan ambulansla hastaneye kald r lan Mehmet Emin Kaya, yap lan tüm müdahalelere ra men kurtar lamayarak yolda hayat n kaybetti. Üniversite mezunu çiçekçinin katili ise kazadan sonra kay plara kar t. Mehmet Emin Kaya n n yak nlar da isyanlarda. Katil belli Kaç ranlar belli. Yakalayan yok. Her iki katil çocuklar n aileleri, devletin emniyet birimleri ile adeta dalga geçiyorlar.

12 12 MUHALEFET GÖZÜYLE De erli okurlar, sayg de er Bak rköylüler; Yaz ma ba lamadan önce ehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize ba sa l dilerim. Biz öyle bir ecdad n torunlar y z ki tüm dünyaya hükmetmi gitti imiz her ülkede esirler almak, öldürmek yerine o toplumu kendimizden saym kucaklam ayr l rken de arkam zdan a latm z. Bizim öyle komutanlar m z var ki tüm dünyada örnek olmu Mustafa Kemal Atatürkümüz var. Bizim öyle askerimiz var ki Çanakkale de, sava rken ekme ini dü man askeriyle payla m, yaral dü man askerini s rt nda ta m dedelerin torunlar y z. Biz sava rken bile gitti imiz her ülkede gelenek, görenek, kültür ve eserleri ile tüm topluma mesajlar vermi gelecek nesillerinin ya amlar nda tarihlerinde iz b rakm Osmanl n n torunlar y z. Biz Türk üz, hem de Türko lu Türk üz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan u runa ehit verir ehit oluruz. Biz sava bile edebi ile yapar z. Yollara bomba dö eyip patlatan, ekme inin paras n kazanmak, ailesine namusuyla bakmak için çal an polis memuruna i ini yaparken arkadan kalle çe yana p ate açan adi teröristlerden de iliz. Ailesi ile ziyaretten dönen bir komutan k st r p çocuklar n n yan nda adice katleden canilerden de iliz. Biz kendi milletinden kad nlar da a kald r p kötü emellerine alet edip, zorla çal t r p kendi vatan na sald rtan erefsizlerden hiç de iliz. Biz bunlara terör örgütü diyemeyen, s rt n bu canilere dayayan sözde siyasetçilere ve da daki bu erefsizlerden talimat alanlardan de iliz, olmamal y z, olmayal m. Fakat 7 Haziran seçimlerine ve sonras na bak yorum, baz kesimler ideolojileri u runa, ya anan olaylar, ya anacaklar hiç dü ünmeden her eyi bir tarafa itmi unutmu u parti, bu ki i, bu lider olmas n diye bu vatan n dü man n kendine yanda saym emanet oy kullanm. Mustafa Kemal in askerleriyiz diyenlere seçim çal malar nda Mustafa Kemal in p diyerek hakaret eden ahlaks z ki ilerin partisine biz size emanet oy verdik diyenler. Önceden çözüm sürecine kar ç kanlar. imdi ise çözüm süreci bitti, ehitler var ülkemiz yang n yerine döndü diye feveran edip Mehmet Emin ERTEK N ST KRAR hükümeti suçlayanlar. Çözüm sürecinin neden bitti ini sorgulamadan, ülkenin gelece i, istikrar, vatanda n huzur ve refah söz konusu iken elini ta n alt na koymay p, bize vatanda muhalefet görevi verdi diyenlere soruyorum, size bu millet muhalefet görevini yaz l m verdi yoksa siz u ufac k beyninizle kendinize böyle bir rol mü biçtiniz? De erli okurlar; Maalesef kendini emanetçi gösterenlerin, emanet oy verenlerin, eli kana bulanm t r. ehitlerimizin kanlar üstlerine bula m t r. ehitlerimizin geride b rakt yavrular n n, yetimlerinin vebalini ömürleri boyunca çekeceklerdir. Teröre terör, teröriste terörist, diyemeyen siyasi partinin sözde bar mitingi ad alt ndaki kendilerini masum gösterme çabas içinde Bak rköy de düzenledi i mitinge kat lan ve destek veren CHP örgütüne soruyorum; Siz, gücümüzü Kck dan Pkk dan al yoruz diyen bir siyasi parti liderinin konu mas n dinlemekten hiç mi hicap duymad n z, hiç mi ehitleri ehit ailelerini dü ünmediniz? Siz CHP te kilat n n Bak rköylü Meclis Üyeleri bu kanl terör örgütünü kendine yolda edinmi, arkas na alm siyasi partinin vekilleri ile ayn karelere girip resim çektirdiniz, bu kan bu vebal size de bula m t r. Bunun hesab n bu millete, ehit ailelerine, geride kalan yetimlere vermek sizin boynunuzun borcudur. De erli okurlar; Ülkemizin 7 Haziran dan bu yana geçirdi i 150 günlük bir süreçten hiç kimsenin mutlu oldu unu dü ünmüyorum. te bu nedenle ülkemiz üstünde oynanan oyunlar ve hesaplar hiç kimsenin görmezden geldi ini dü ünmüyorum. Biz ülkemizde huzur, güven, istikrar istiyoruz. Güçlü Türkiye, yar nlara umutla bakan mutlu, huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Biz hedefleri olan ülkesini vatan n yar nlara ta yacak bir nesil, bir gençlik istiyoruz. O zaman biz büyükler önümüzde yap lacak seçimlerde ideolojilerden uzak ülkemizin gelece ini dü ünerek, ülkemizdeki istikrar dü ünerek, çocuklar m z n gelece ini dü ünerek yenilenen erken seçimde oylar m z kullanmal y z. Bu vesile ile herkesin 30 A ustos Zafer Bayram n kutlar; sa l k, mutluluk, huzur, dolu günler dilerim. S Z BAKIRKÖYLÜLER LE DALGA MI GEÇ YORSUNUZ(!) Konu ile ilgili, gazetemizde SÖZÜNÜZDE DURUN ba l kl haberimizi birkez daha yay nl yoruz... Belediyenin verdi i ruhsatlar, 2 y ll k süre 12 Mart ta doldu u için geçersiz SÖZÜNÜZDE DURUN NE DEM T N Z? 11 Temmuz 2014 günü Bak rköy Belediyesi Ataköy Sahili nde Özyaz c lar a ait in aatlar mühürlemi ti. Mühür i lemi sonunda TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu, yap lan mühürleme i leminin yanl oldu unu belirtmi ve tarihi eserlerin bulundu u parsel için u konu may yapm t. TOK 'nin Ataköy Sahili için halk n lehine projeler planlad n belirterek: TOK Ba kan m z Ergün Turan Bey'in bize bir talimat var. Ataköy Sahili nde bulunan 60 bin metrekare yüzölçümlü Baruthane'nin sadece rekreasyon alan olarak düzenlenmesine ili kin yasal mevzuat çerçevesinde bir çal ma yap n dedi. Bunu burada ilk defa aç kl yoruz. Baruthane arazisi TOK 'ye ait, mülkiyeti 70 milyona aittir, sadece Ataköylüler e ait de ildir. Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. Ataköy Sahili ndeki Blumar projesi mühürlendi STANBUL un tek do al plaj Ataköy sahilinde mahkemenin iptal kararlar na ra men her biri 70 metrelik kulelerin in aat sürerken, tarihi Baruthane binalar n n bulundu u parseldeki Blumar Ataköy projesi mühürlendi. stanbul 1 Numaral Kültür Varl klar n Koruma Bölge Kurulu nun 17 Nisan tarihli bölgede yap izni olmad na dair yaz s üzerine Bak rköy Belediyesi 24 Nisan da yap tespit ve durdurma tutana düzenleyerek in aat mühürledi. TOK nin y ll k 6 milyon TL den 49 y ll na Çelebican A.. ye kiralad parselde dördü 80 metre, üçü 40, 25 ve 19 metrelik, toplam 7 blok in a edilecekti. Proje için verilen 7 yap ruhsat n n da 2 y ll k sürede in aat ba lamad için geçersiz kald bildirildi. HALEDEN 2 HAFTA ÖNCE KURULDU, TEK KATILDI Üzerinde tarihi Baruthane yap lar n n bulundu u Ataköy sahilindeki 160 Parsel (Baruthane) Emlak Bankas taraf ndan TOK ye devredilmi ti. TOK de araziyi 12 Temmuz 2010 da restore et, i let modeliyle kiralamak için ihaleye ç kt. 59 bin 800 metrekare turizm ve rekreasyon alan parsel, üzerindeki tarihi yap lar n asl na uygun restorasyonu, an t a açlar n korunmas art yla y ll k 6 milyon liradan 49 y ll na, ihaleye tek kat lan Çelebican A.. ye kiraland. Ticaret sicil kay tlar na göre irket, ihale tarihinden hemen önce, 30 Haziran 2010 da kurulmu tu. RUHSATLAR DA GEÇERS Z Mimarlar Odas n n Ataköy sahilindeki projelere izin verilmesi için 1 Nolu Kurul u devre d b rakmak üzere kuruldu unu öne sürdü ü stanbul 7 No lu Koruma Kurulu projeye onay verirken, tescilli Baruthane yap lar n n bir bütün olarak korunmas na karar vermi ti. irketin buras için haz rlad Blumar projesi, 2012 de Çevre ve ehircilik Bakanl, 2013 te ise BB taraf ndan onand. Bak rköy Belediyesi proje için 12 Mart 2013 te 7 ayr yap ruhsat vererek 213 bin 303 metrekarelik in aat onaylad. stanbul Mimarlar Odas Sekreteri Ali Hac alio lu belediyenin verdi i ruhsatlar n 2 y ll k süre 12 Mart ta doldu u için geçersiz oldu unu söyledi. Bu süre içinde in aata ba lansayd sürenin 5 y la uzayaca n belirten Hac alio lu, i makinelerinin sanki in aat ba lam gibi parsele sokuldu unu, ruhsatlar n geçersiz kald n vurgulad. MAHKEMEL K OLDU Ataköy sakini Seniha Güngör, tescilli Baruthane Yap lar Toplulu u nun bulundu u parsel üzerinde i makineleriyle çal ld, tescilli a açlar n söküldü ü ikayetiyle 1 No lu Koruma Kurulu na ba vurdu. Kurul ba vuruya, Baruthane Yap lar Toplulu u nun tarihi eser olarak ihyas yönündeki kararlar haricinde 160 parsele ili kin olarak herhangi bir yeni yap izni verilmedi i gibi bu yönde bir talep de iletilmemi tir yan t n verdi. Ataköy sakini Kemalettin Do an da stanbul 8. dare Mahkemesi ne TOK nin düzenledi i ihalenin iptali istemiyle dava açt. stanbul 1 Numaral Kültür Varl klar Koruma Kurulu 14 Nisan 2015 tarihinde Bak rköy Belediyesi ne bir yaz yazarak parselde Baruthane Yap lar Toplulu u nun tarihi eser olarak ihyas yönündeki kararlar haricinde 160 parsele ili kin olarak herhangi bir yeni yap izni verilmedi ini bildirdi. BELED YE MÜHÜRLED Belediyeden iki teknik eleman, bir zab ta bu yaz üzerine parsele gidip Blumar projesi in aat n mühürledi. Belediyenin Yap Tespit ve Durdurma Tutana nda öyle denildi: Bak rköy Ataköy K s m Mah. 18 pafta, 564 ada 160 parsel Rauf Bey Cad.... kap say l yerde faaliyet göstermek isteyen in aatla ilgili olarak stanbul 1 Numaral Kültür Varl klar n Koruma Bölge Kurulu Müdürlü ü nden tarih, 321 say l yaz s nda stanbul 3. dare Mahkemesinde 2013/1384 esas nda görülmeye devam eden davada an lan mahkemece verilen tarihli yürütmenin durdurulmas karar na kar Bakanl n itiraz talebi üzerine stanbul Bölge dare Mahkemesi nin tarih ve... say l karar ile itiraz n kabulüne, stanbul 3. dare Mahkemesi nin tarih... say l karar n n kald r lmas na, yürütmenin durdurulmas isteminin reddine karar verildi i ve stanbul 1 Numaral Kültür Varl klar n Koruma Bölge Kurulu nun tarih... say l karar yürürlükte oldu u bildirilmi oldu undan, söz konusu yerle ilgili olarak in ai faaliyet haz rl k çal malar durdurulmu tur. 6 May s 2015 Hürriyet Gazetesi nden al nm t r. Haber Ali DA LAR

13 DEM RC LER ÇAR ISI NDA EYLEM Aya Yorgi ve Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakf taraf ndan al nan; Tarihi Bak rköy Demirciler ve Bal kç lar Çar s n n y kt r l p yerine otopark yap lmas karar protesto edildi. ADD Bak rköy ubesi, BASAD, Mimarlar Odas Trakya Büyükkent ubesi, ÇEKÜL Vakf, Türkiye Yazarlar Sendikas, Troya Folklor Derne i, Bak rköy Kent Savunmas, Çaml k Park Forumu, Sanatç lar Giri imi taraf ndan düzenlenen protesto enli ine Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu da kat larak destek verdi. enlikte "Rum Vakf! Tarihi Çar m Y kma! Otopark'a Hay r!" sloganlar at ld. Y k ma hay r demek için bir imza kampanyas n n ba lad ve ilerleyen zamanlarda eylemlerin sürece i belirtildi. Rum Vakf 'na ait Rum Kilisesi nin vak f arazilerinin kendilerine devredilmesi üzerine 2015'in Eylül ay nda Demirciler Çar s 'n n y k l p alt k sm n n otopark oldu u üst k sm nda ise dükkanlar n oldu u bir çar plan oldu u aç klanm t. Olayla ilgili olarak görü bildirmeyen vak f yetkililerine kar plana itiraz eden demirci esnaf, kendilerine dükkan verilmeyece ini hatta bu k s mlar n lüks dükkanlara dönü türülerek rant kap s haline getirilece ini belirtti. Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu da esnafa destek konu mas yapt s rada ise bir grup vatanda taraf ndan protesto edildi. Bak rköylüler in takip etti i belediyenin Kavakl park'ta kafe y k m ve ard ndan gerçekle emeyen ihale ile ilgili olarak protesto edilen Bülent Kerimo lu nun protesto sonras nda gergin oldu u gözlendi. Kerimo lu nu pretesto edenlere provokatör yak t rmas yap lmas ortal gererken Bülent Kerimo lu nun protesto edenlere kar sarf etti i sözler ve davran protestonun dozunun artmas na neden olurken, eyleme kat lanlar n büyük ço unlugu Kerimo lu bu konuda da s n fta kald görü lerini aç kça dile getirdiler... Çar esnaf ad na konu an demirci Ahmet Selahattin Özdemir de gözya lar aras nda yapt konu mada 1952 y l ndan beri çar da esnafl k yapt n söylerek, Rum Vakf : Bu sevdadan vazgeçin ve çar m za dokunmay n dedi. 13 KATILAN DERNEKLER N BAZILARINA TEPK Eylem sonras gazetemize gelerek görü lerini payla an okuyucular m z Yap lan eylem do ru ya da yanl. Onun tart mas na girmek istemiyoruz. Ancak Vak f yasal hakk n kullanmak istiyor. Yasal haklar bu tür eylemlerle önlenemez. Ancak kar l kl görü melerle belli noktaya gelinebilir. Belli ki bu i in içinde ba ka i ler var. Sivil Topluk Kurulu u diye kat lanlara öyle bir bak n. Bak rköy Kent Savunmas, Çaml k Park Forumu, bunlar sosyal Medya dan çal malar n yürütüyor. ADD Bak rköy ubesi, BASAD, Bak rköy ile ilgili hangi eylemde ne yapm lar? Belli ki bu i i belediye organize etmi. Bunlara siz de gelin demi ler. Onlar da gelmi ler. Bu arada sivil toplum kurulu u olarak kat lan Türkiye Yazarlar Sendikas, allah a k na sorar z size Bak rköy de bu kadar gerçek anlamda faaliyet gösteren sivil toplum kurulu u varken bu eyleme hiçbirisi kat lm yor, Türkiye Yazarlar Sendikas kat l yor. Bunu ç k p biri bize gazeteniz arac l ile aç klas n biz de ayd nlanal m... dediler.. ( Okuyucular m zdan gelen anlat ve yorumlar kar s nda cevap hakk n kallanmak isteyenlere gazetemizin sayfalar her zaman aç kt r.) ATAPARK A REKOR K RA BEDEL Ataköy 5. K s m'da bulunan Attila lhan Park (Kavakl Park) ihalesi ile tepkileri üzerine çeken Bak rköy Belediyesi, lçe s n rlar içerisinde bulunan park ve bahçelere düzenleme getirece iz diyerek yapt aç klamalar n ard ndan, Atapark ihalesini yapt. Belediye Meclis Binas Encümen Salonu nda yap lan ihaleye evra eksik oldu u için Murat Erdemcik ve Hüseyin Çak r al nmad. haleye Eyüp Y lmaz, ARM Yap, Beymar A., Nuri Çakal, Aristo Yay nc l k, Karmis, Taner K tay olmak üzere 7 ki i kat ld y l ndan beri 25 y ld r aral ks z olarak Atapark i letmecili ini yapan Taner K tay, 8 bin TL kira ödedi i park ihalesine girerken, "Hak eden kazans n" dedi. 8 bin TL den aç lan ihale 17 bin TL ye ç k nca Eyüp Y lmaz, belediyenin fiyat art nda s n r tan mamas n ele tirerek, belediye yetkililerine "Ba n za dert aç yorsunuz. Bak rköy'de siyaset yap yorsunuz ve Bak rköylüler i üzüyorsunuz, biraz makul olun. Bak rköy için endi e duyuyorum" diyerek ihaleden çekildi. 22 bin TL'ye ç kan fiyatland rman n ard ndan ihalede Nuri Çakal, Beymar A.. ve Taner K tay kald. 13. turda Nuri Çakal' n da ihaleden çekilmesiyle çeki me iyice t rmand. 36 tura kadar yükselen çeki meli aç k artt rman n sonunda Beymar A.. de ihaleden çekildi ve 34 bin 800 TL ile ihaleyi, Atapark' n eski i letmecisi Taner K tay kazand. hale sonunda imza i lemlerini tamamlayarak bas na aç klamalarda bulunan Taner K tay, "Biz ecrimisille 2012 y l ndan beri Atapark'ta kirac y z. Belediyemiz kira kontrat m z yasalla t rmak için ihale açt. Bize kötülü ü yapan belediye de il, derleme toplama ki ilerle ihalenin olu udur" diyerek sonuca tepki gösterdi. hale sonunda meclis kap s nda bekleyen vatanda lar, ihale bedelinin yüksek olmas ndan ikayet ederek, artnamede yer alan su 1, çay 2 ve kahvenin 3 TL ile s n rland r lmas na kar l k, vergisi ve stopaj ile 40 bin liray bulan kira bedelinin nas l ödenece ini sordu.

14 14 Fay Hatt A ustos un y ldönümünde deprem ve fay hatlar yeniden gündemdeydi... Ferzan ÖZER ATAKÖY DEK SPOR SALONU NUN SM DE ECEK M? 2012 Olimpiyat Oyunlar 'nda doping yapt gerekçesiyle 8 y l men cezas alan milli atlet Asl Çak r Alptekin, devletten ampiyonluk ödülü olarak Biz de her ey böyledir. Her ey yapt m oldu zihniyetiyle yap l r. Bak rköy ün tek kapal yüzme salonu olarak yap lan bina depreme Ama ben sizlere jeolojik fay hatlar ndan çok daha tehlikeli fay hatlar ndan bahsedece im... Bu fay hatlar n n harekete geçmesi halinde, jeoloji uzmanlar n n anlatt Kuzey Anadolu Fay Hatt ndan daha y k c fay hatlar d r... Jeolojik fay hatlar gibi bu fay hatlar n n da orada oldu u bilinir, ama ne zaman ve nas l ya da hangi iddete harekete geçece i hiç belli olmaz... lk fay hatt m z ideolojik fay hatt... Laikler ve dinciler diye ayr lan toplumsal ayr ma bu fay hatt n n en temel dinami idir. Onlarca y ld r biriken din a rl kl hareketler 2002 y l ndan itibaren iyice görünür olmaya ba lad. Bir yandan dini inançlar n bask alt nda oldu u gibi bir ma duriyet söylemiyle taraftar bulan bu yakla m art k tüm Ortado u yu kas p kavuran I D hareketiyle herkesin dikkatini çekmeye ba lad. kinci fay hatt m z etnik fay hatt... Bu fay hatt da çok uzun y llar alttan alta büyüyerek 1984 y l ndaki emdinli ve Eruh bask nlar ile su yüzüne ç kt. Dönemin siyasitçileri taraf ndan hafife al nan ve bu yüzden 40 binden fazla insan m z n hayat na mal olan bu fay hatt içinde ya ad m z günlerde en tehlikeli boyuta ula t... Üçüncü fay hatt m z dinsel fay hatt... Bu ülkenin en eski tarihli fay hatt d r... Alevi-Sünni ayr m gibi binlerce y ld r devam eden dini bir ihtilaf n bizim toplumumuzdaki depremleri hep çok y k c olmu tur... Osmanl döneminde ya ananlar n yan nda, Kahramanmara, Çorum, Sivas gibi olaylar n duman hala tütmektedir... Ve son olarak en hareketli fay hatt m z finansal fay hatt... ald 1000 adet Cumhuriyet Alt n 'n geri verecek. Yetkililer, doping yüzünden madalyas geri al nd için, Asl Çak r Alptekin Atletizm Spor Salonu'- nun da ad n n de i tirilebilece ini kaydettiler. Asl Çak r Alptekin'in olimpiyatlardaki alt n madalyas n n iptali ile birlikte, bu madalya ayn yar ta l k derece ile ikinci olan Gamze Bulut'a verilece i aç kland. FOTO RAFLARA D KKATL BAKIN dayan ks z gerekçesiyle kapal atletizmsalonuna çevrildi ve bu salona Asl Çak r Alptekin ad verildi. Binan n cephesine dev harflerle ismi yaz ld. smin baz harfleri uzun süredir dökülmü halde öylece duruyor. Bak rköy Gençlik Hizmetleri ve Spor lçe Müdürlü ü yandaki binalarda faaliyet gösteriyor. Ama hiçbir yetkili bu rezaleti görmüyor. Bakal m daha ne kadar görmemeye devam edecekler?.. Toplumun gelir düzeyi farkl kesimleri aras ndaki uçurumun son on y lda gittikçe aç lmas yla ortaya ç kan bu fay hatt, milyonlarca dar gelirli insan n borçland r lmas ve bu borçlar art k çevrilemeyecek hale do ru gitmesiyle çok tehlikeli bir hal alm t r. Yüksek borçlu hane halk, genç i siz nüfusumuzun Yunanistan dan bile fazla olmas gittikçe küçülen ekonomi ve küresel ekonominin de kötüye gidi i bu fay hatt n çok tehlikeli hale getirmi tir. O kadar ki; bu fay hatt n n k r lmas di er fay hatlar n n y k c l n artt rarak harekete geçirebilecek bir tehlikeyi de bünyesinde bulundurmaktad r... Ülkemizi bu fay hatlar n n yarataca y k mdan korumak siyasetçilerimizin i i olmal... Ama görüyoruz ki siyasetçilerimiz, bizi bu y k mlardan koruyacak önlemler yerine tam tersi bu fay hatlar n harekete geçirecek eylemler ve söylemler içindeler... Bu dü ük kalibreli siyasetçilerin ak llar n ba lar na toplamalar gerekiyor... Hem de acilen... BAKIRKÖY RUH SA LI I VE S N R HASTALIKLARI HASTANES EH R DI INA MI TA INACAK? CHP stanbul Milletvekili Bar Yarkada, Bak rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa l ve Sinir Hastal klar E itim Ara t rma Hastanesi nin yerinden ta naca ve bununla ilgili haz rl klar n gizlice yap ld iddialar n TBMM ye ta d. Milletvekili Yarkada ; Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman ve ö rencileri Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Dr. ükrü Haz m Tiner, Dr. Ahmet ükrü Emet ve Dr. hsan ükrü Aksel in deste i ile kurulan Türkiye de ilk modern ruh sa l hastanesi olan Bak rköy Ruh Sa l ve Sinir Hastal klar E itim ve Ara t rma Hastanesi nin yerinden ta naca ve bununla ilgili haz rl klar n gizlice yap ld iddialar n TBMM gündemine ta yarak, Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu na; Hastanenin ehir d na ta naca iddialar do ru olup olmad n ve hastane binalar n n olas bir depreme kar güçlendirilip, güçlendirilmedi ini. sordu.

15 hale artlar na göre; Su 1 TL, Çay 2 TL, Kahve 3 TL ye sat lacak BU HALE ÇOK TARTI ILIR Ataköy 5. K s m daki Attila lhan Park (Kavakl Park) 2. ihalede ayl k 149,152 TL ye kiraya verildi. haleyi Avas Mensucat G da San. Tic. LTD. T. isimli firma kazand. Bu firman n kira d nda yapaca yat r m, personel, elektrik, su ve do algaz için ödeyecekleri ile birlikte ayl k maliyeti minimum 304 bin TL yi buluyor. Konuyu uzun y llard r Kavakl Park kafeteryas n çal t ran, Arif ÖZET ile görü tük... Son aylarda Bak rköy gündemini me gul eden Ataköy 5. K s m'da bulunan ve halk aras nda Kavakl Park olarak bilinen Attila lhan Park' Kafeterya- Çay Bahçesi kiralama ihalesi Bak rköy Belediyesi Meclis Binas nda bulunan Encümen Salonu'nda yap ld. Çelik yelekli polis, çok say da zab ta ve özel güvenlikçilerin önlem ald ihale saat 15:00 da ba lad. haleyi gözlemci olarak meclis üyelerinden CHP Grup Ba kan Vekili Mahir Çelik, Mustafa Harputluo lu, Hasan Çal ve Ak Parti Meclis Üyesi Servet Toroman izledi. 58. turda sonuçlanan ihaleyi Avas Mensucat 124 bin 600 TL ile kazand. Ali Mento, Meliha Nur Polat, Balat Turizm, Avas Mensucat G da San. Tic. Ltd ti., Ate Tur, Kavakl Park Turizm, Beymar, Rumeysa Turizm Sanayi ve Birim Gayrimenkul olmak üzere toplamda 9 firma ihaleye kat ld. hale artnamesindeki evraklar n kontrolü ile ba layan aç k ihalede, Meliha Polat'a vekaleten kat lan Mustafa Polat artnamede istenen SO ve Güvenli i Belgesi olmad için, Birikim Gayrimenkul da OHSAS belgesi olmad için ihaleden men edildi. haleye kalan 7 firma ile ba layan aç k artt rma 40 bin muhammen bedel ile ba lad. 7. turda liraya ç kan fiyat n ard ndan Kavakl Park A. ihaleden çekildi. 28 y ld r Kavakl Park i letmecilerinden olan Arif Özet, "28 y lda Bak rköylü nün park n bu kadar yüksek fiyatl bir yer haline getirdi im için gurur duyuyorum. Ama 2 TL çay bedeli ile bu kira nas l ç kacak çok merak ediyorum. Kolay gelsin." diyerek salonu terk etti. haleye kat lan Kavakl Park A.. Avukat Nurhayat Akman, Komisyon Üyelerine, yap lan ihale ilan n n yasaya ayk r oldu unu belirterek konu mas n n zab tlara geçmesini istedi TL'de devam eden 16. turda Balat Tur ihaleden çekildi. 32. turda 100 bin 200 TL'de Ate Tur, 33. turda 101 bin TL'de Ali Mento, 57. turda TL'de Rumeysa Turizm ihaleden çekildi. 58. tura kalan Avas ve Beymar G da A.. aras nda kalan ihale de ayl k lira teklif veren Avas Mensucat G da kar s nda Beymar ihaleden çekildi ve 1 y ll na Atilla lhan Park' Kafeterya- Çay Bahçesi kiralama ihalesini Avas Mensucat G da San. Tic. Ltd ti ald. Su 1 TL, Çay 2 TL, Kahve 3 TL Avas Mensucat G da San. Tic. Ltd. ti. ayl k 124 bin 600 TL bedelle 1 y ll na kiralad Attila lhan Park Kafetarya ve Çay Bahçesi ihale artnamesine göre, su 1 TL, çay 2 TL, kahve 3 TL den sat lmak zorunda. Söz konusu fiyatlara uygun sat yap lmad n n tespiti halinde, her defas nda kirac ya günlük kira bedeli oran nda ceza uygulanacakt r. Söz konusu ayk r l n 5 defadan fazla oldu unun tespiti halinde 15. Madde'ye göre sözle menin fesh edilece i kirac taraf ndan pe inen kabul ve taahhüt edildi. hale artnamesini okuyanlar, "Bu maddeye göre kabaca bir hesap yap ld nda ihaleyi alan irketin sadece kira bedelini ç karabilmesi için günde 2 bin çay satmas gerekiyor". BU NE B Ç M DÜ ÜNCE ÖZGÜRLÜ Ü(!) hale artnamesinde yer alan, "Kiraya verilecek alanda hizmetin gerektirdi i malzeme d nda devlet güvenli i, örf, adet ve genel ahlaki de erlere ayk r ve DARECE SAKINCALI bulunacak her türlü alet, kitap, bro ür ve benzeri e ya bulundurulamaz. Bu hususlar n tespitinin fesh sebebi oldu unu kirac pe inen kabul eder" maddesi de tepki çekti. darece sak ncal ya da sak ncas z olan kitap, bro ür ve benzeri e yalar n neler olup olmad da artnameyi görenlerin kafas nda soru i areti b rakt. artnameyi okuyanlar, her defas nda dü ünce özgürlü ünden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesi olan Bak rköy Belediyesi'ne bu maddeyi yak t ramad klar n söyledi. Say n Arif Özet, uzun y llard r Attila lhan Park Çay Bahçesi (Kavakl park) i letmecisiniz. Evet 28 y ld r. Bir ihale yap ld. 1. ihale iptal edildi. 2. ihale yap ld. 2. hale yap ld s rada artt rmalar oldu. Siz uzun y llard r oray i leten biri olarak 58 bin TL de çekildiniz. hale TL ye bir tekstil firmas nda kald. halede enteresan noktalar var. hale artlar ndan birisi su 1 TL, çay 2 TL, kahve 3 TL ye sat lacak. kinci önemli madde personel konusu. Turizm Otelcilik Yüksekokulu Mezunu olacak, a ç l k okulu mezunu olacak yani çok kaliteli yüksek ücretli çal an elemanlar olacak. Bu durumda bir de 1 trilyonluk yap lacak i var orada. Dolay s yla bunlar üst üste koydu unuzda 30 personel 2 bin TL den çal t r ld n hesap ederek gidersek ayl k olarak 320 bin TL civar nda gider var. Suyu 1 TL ye, çay 2TL ye ve kahveyi 3 TL ye satarsan z bu para ç kar m? Mümkün de il. Ben 28 y ld r Kavakl park n kurucusu ve i letmecisi olarak en zirve yapt m dönemlerde sadece bir ay 260 bin TL ciro yapt m. Onun d nda k aylar nda ortalam bin aras ayl k ciroyla dükkan kapatt k. Yaz aylar nda bu rakam 60 bin yukar ç kt. Ataköy memuru, emeklisi bol bir yerdir. D ar dan bakt n zda farkl görünür ama i in içine girildi i zaman bu rakamlar n gerçekle mesi mümkün görünmüyor. Basit bir hesapla bu 320 bin TL lik ayl k olmazsa olmaz gideri kar lamak için takriben bin TL ciro yap lmas gerekiyor. Bu da günlük ortalama bin TL ye tekabül eder. Tüm samimiyetimle söylüyorum Kavakl park bugüne kadar en zirve dönemlerinde dahi günde 18 bin TL has lat yapmad. Kald ki, bu bahsetti im dönemler y llar yd. Ondan sonra zaten bölgede AVM ler aç ld, alternatifler olu tu. Biz o dönemlerde bölgede tektik. imdi çok alternatif var. Bunlar da tabiki i potansiyelini çok yak ndan ilgilendiren ve etkileyen konular. Dolay s yla bugünkü artlarda bu rakamlar n kar lanmas mümkün de il. Günde minumum 3 bin çay satmak zorunda civar nda kahvalt vermek zorunda. Benim uzun y llard r buray i letmem hasebiyle elimde y ll k sat raporlar m var. Hangi mamulün sat cirosu içinde yüzde kaça tekabül etti ini biliyorum. Örne in çay yüzde 30 dur. Bitki çaylar, kahve, hlamur bunlar yüzde 10 tutar, nargile yüzde 10 tutar. Hamburger, köfte ve benzeri yiyecekler de geri kalan yüzde 50 yi tutar. Bunlar ayr ca birim adede döktü ümüz zaman mevcut rakamlarla hergün burada 1000 ki inin 20 TL harcamak kayd yla bu rakamlar söz konusu olur ki, bölgenin nüfusu bellidir. 2. K s m da 950 daire, 5. K s m da 2200 daire var ortalama 3 ki iden 18 bin ki i yapar. Yani 18 günde bir oraya nöbete ba lasan z ve 20 TL harcamak art yla yine i in üstesinden gelmek mümkün de il. 15 Birinci ihalede kafeterya-restoran diye ihaleye ç km t. 2. hale de ise kafeterya ve çay bahçesi olarak ç kt. Biz ilk ihale zaman nda buna büyük tepki gösterdik. kinci ihalede restoran ibaresi kald r ld. Oraya gelecek insanlar n say s belli, 2 TL ye çay satarak bu fiyatlar n ç kmayaca ortada. Benim ihale günü dikkatimi çeken bir ey daha oldu. artnameye uyan herkes ihaleye girebilir. Giren ki ilere bak yorum. Bunlardan baz lar n n fiyat artt rmak için ihaleye girdikleri gibi bir izlenime kap ld m. Çok hakl s n z. haleyi ba tan sona kadar siz takip ettiniz. Ben 58 bin TL de çekildim. Ondan sonras n bilmiyorum. Ama sizler ahit oldunuz. Benim görüntülerden izledi im kadar yla içeride ciddi al c olarak Ali Mento yu, Balat Turizm i gördüm. Bir de biz vard k. Ama biz tabi i in içinde olan birisi olarak bu rakamlar n söz konusu olamayaca n n bilinciyle çekilmek zorunda kald k. Balat Turizm 80 bin TL de, Ali Mento 100 bin TL de çekildi. Ali Mento bal kç de il miydi? Evet Tarabya da çok lüks bir bal k lokantas var. Ataköy deki bu çay bahçesine ilgisi hepimizin dikkatini çekti. Yap lan ihalenin artnamesinde çok dikkatimi çeken bir madde daha var. darenin onaylamad yay n organlar n bulunduramazs n z diye bir ibare var. Ben bugüne kadar pek çok belediyenin ihalesini takip ettim, hiçbirinde özellikle sosyal demokrat ve bas n özgürlü ünü savunan bir belediyenin hiçbir ihalesinde böyle bir madde görülmemi tir. Bugüne kadar orada yay n organlar bulundurdunuz. Böyle bir konu var m yd sizin orada i letmecilik yapt n z sürede? Hay r. Biz oraya günlük gazeteleri al rd k. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Sözcü, Zaman yani tüm gazeteleri al rd k. Çünkü demokratik bir ülkede ya yoruz. Dileyen diledi i ekilde dü ünebilir, dü üncesini de her ekilde ifade edebilir. Bunun önüne bir engel koymak kamu hizmeti gören bir i letme olarak bunu hiçbir zaman do ru bulmay z, tasvip etmeyiz. Özellikle sosyal demokrat zihniyeti oldu unu söyleyen belediyenin bu tür bir nevi sansür olay na girmesi benim dikkatimi çekti. Özellikle bugünkü iktidar bas na kar sansür olmakla, yanda l kla itham eden bir anlay n bunun tam tersini dü ünerek ciddi bir özgürlük ortam n tesis etmesi varsa önceden yap lan yanl lar bertaraf ederek, e it mesafede her türlü dü ünce ve görü ün yay n organ n n burada halka sunulabilmesini beklerdim. Bir ey daha ifade etmek istiyorum. O iptal edilen ilk ihaleden sonra Bak rköy Belediyesi, sitesinde yap lan ele tirileri hemen sildi. Ben bunu belediyeye yak t ramad m. Ben 28 y ld r Kavakl park i letmecisi ve 50 y ll k Ataköy lü olarak yöneticilerimize defalarca söyledim. Çevreden istedi inizle görü ün benim hakk mda en ufak bir ele tiri varsa ben buray terkedece im dedim. Ben s radan bir çayç, vatanda olarak bu kadar aç kken koskoca Belediye Ba kan ve belediyenin yönetim ekibinin sansüre bu denli meyilli olmas n ayr ca yad rgad m. Burada ince bir nokta var. Bu kadar yüksek rakamlar ve 1 y ll k ihale. Ben ticari bir anlay a sahip ki ilerin oray bu artlarda almas n garip kar l yorum. Hakl s n z. Bizler ba ka bir i imiz olmamas hasebiyle ister istemez bu olaylar n içinde kalmak zorunday z ama kalamad k. Dedi iniz gibi bu rakamlarla üstelik bir y ll k süre için bunu yapacak olan ki ilerin olabilece ini zannetmiyorum. Burada ba ka türlü dü ünceler söz konusuydu zannediyorum. Ama tabi ki kimseyi de suçlamaya hakk m z yok. Ama ate olmayan yerden duman da ç km yor. Çok de i ik söylemler var.

16 16 Buras halk n park ve bahçesinde diledi i gibi dinlenebilece i, istedi i k l k k yafetiyle oturabilece i s radan basit çay bahçesi ve büfe olarak de erlendirilmeliydi. Fakat belediye ve yönetimi buran n çok yüksek gelirler elde edece i kanaatine nereden kap ld bunu da anlayabilmi de iliz. Dolay s yla i matematik olarak kar lanmas mümkün olmayan bir noktaya geldi. Belediye yöneticilerine hay rl olsun. Önümüzdeki ihalelerde, çay bahçelerinde hangi rakamlar söz konusu olacak, kimler buralara girecek. Neden buralara bir Mado, Süti, bir simit evi müdahil olmaz. Onlara yak maz m? Bunlar ciddi kurumlard r. En az ndan böyle bir kurum gelmi olsayd da aln m z n ak yla küçük bir barakadan 28 y lda bu kadar yüksek kira de eri eden bir müessesiyi de bir veda gecesi düzenleyerek anla erefle yeni sahiplerine teslim ederdik. çimiz rahat olurdu. Ataköy sakini olarak son derece rahats z ve huzursuzuz. YIKILIRKEN LLEGAL, YEN LENME PROJES NDE LEGAL Size bo alt n diye ihtarname geldikten sonra, gelip Ali Talip Özdemir döneminden kalma bir kafesle çocuk park n n orada gölgelik vard oray y kt lar. llegal diye iddia edip y kt klar bu yerleri yenilenme projesi ad alt nda ayn foto raflarla koymu lar. Y karken illegal, yenilenme projesinde legal. Bunu da hayretle kar lad k. Okuyucular m z ve Ataköylülerden o konuda çok telefonlar ve mailler geliyor, Kavakl park ta ba kalar n n kulland kaçak binalar da oldu u söyleniyor. Sizin o parkta ba ka kaçak binalar var m? 5. K s m in aatlar yokken, Timlo nun orada bir bekçi kulübesi vard. Daha sonra 1984 y l nda kurulan Bak rköy Belediyesi nin Park ve Bahçeler Te kilat ufak bir ilaveyle i çilerine orada bir dinlenme yeri, alet edevatlar n koydu u yer haline geldi bu kulübe. Biz büfeyi i letmeye ba lad m z zaman buras bize, hatta ilk mukavelelerimizde vard r, depo olarak tahsis edildi. Çok de erli ba kan m z Ali Talip Özdemir Bey zaman nda da bir derne e ifaen verildi. Ve o dernek ilavelerini yaparak orada betonarme bir binay koydu. Bu arada o derne e de sitemim vard r. 25 y l elektriklerini verdim. Ba ka hiçbir yerden alam yorlard. Çünkü kaçak binadalar. Ama bir gün bile te ekkür etmediler. Yani unu mu demek istiyorsunuz; Yasalara ba l y z, yasalar neyi gerektiyorsa onlar n yap lmas laz m. Ama adam na göre muamele yap lmamas laz m? Elbetteki. Bütün amac m z ve iddiam z yasalar n her vatanda m za e it ve adil ekilde uygulanmas d r. Konuya dikkatli bakanlar Kavakl park a yap lan muamele ile di er müesseselere yap lan muamelelerin son derece farkl oldu unu yakinen göreceklerdir. Ba ka söylemek istedikleriniz var m? Size çok te ekkür ediyorum. Bize de er verdiniz, bizi dinlediniz. Ataköy halk na da sevgiler, sayg lar sunuyorum. Çayc lar n n her zaman yanlar nda olduklar n bilmelerini istiyorum. hale günü, ihalenin yap ld Meclis Binas, çelik yelekli polisle, çok say da zab ta, çok say da özel güvenlikçi ve sivil polislerle adeta ku atma alt na al nm t. Çok say da polis arac ve 2 ambulans haz r bekletiliyordu. Polis araçlar içinde, gözalt na al nanlar n ta naca araç da gözlerden kaçmad. Bu durumu görenlerin Terör sald rs m var? sorusunu birbirlerine sorduklar da dikkatlerden kaçmad... Söz uçup gider yaz lan yaz lar, çizilen karikatürler ar ivlerimizde kal r. Asl nda yaz lacak söylenecek fazla bir ey yok. Halk m z art k her eyi biliyor, karar n ona göre veriyor. Eldeki bir ku, havadaki bin ku tan iyidir. F rsat elimize gelmi ti ama de erlendiremedik. Ülkemizi parçalamak isteyenlere, dikta rejimini isteyenlere kar dik durmak gerekiyor. Bu ülke kolay kazan lmad. Binlerce ehit kan var bu topraklarda. Her gün gelen ehit haberleri yüre imizi derinden parçal yor. nsan n ne gazete ne de TV seyretmek geliyor içinden. Siyasiler ise hala ç kar pe indeler, olur ey de il. Hükümet kurulacak m yoksa erken seçim mi olacak bunlarla u ra yoruz. Ülkemiz kan gölüne dönmü. Heyyy beyler akl n z ba n za toplay n. llaki de erken seçim isteyenlere halk m z öyle bir ders versin ki ya am boyunca hiç akl ndan ç kmas n. Ortal bu hale getirenleri halk çok iyi biliyor. Bu artlarda seçim güvenli i nas l sa lanacak? MHP nin eline gelen f rsat tepmesi seçmen taraf ndan nas l de erlendirilecek? Görece iz. Seçimin Türkiye ye maliyetini ZÜLKANÝ SÝRMEN SÖZÜN B TT YER biliyoruz, siyasilerin cebinden mi ç k yor? Halk bunun faturas n ödüyor. Kimin umrunda... Dolar ve Euro alm ba n gidiyor. Fakir daha da fakirle iyor, zengin ise bir o kadar daha zenginle iyor. Zaten sata sata bitiremediler. Memleketimiz çok kötü bir dönemden geçiyor. CHP nin erken seçimde her eyi yap p iktidar olmas gerekli art k. Ba ka çaresi yok. Koalisyonlardan korkanlar art k bununla beraber ya ayacaklar. Gönül isterdi ki CHP ve MHP ortak bir hükümet kurup a rla an sorunlar ele al p çözmeye ba lasalard u an AKP da lm t çil yavrusu gibi. Kaçacak yer ar yorlard hepsi. Ekonomi çökmü siyasiler hala ç kar pe inde. Vatanda dü ünen yok. Cebimizdeki para günden güne eriyor. Halk n al m gücü azal yor. Gönül isterdi ki yüzde 60 l k blok hükümeti kurulsun, yolsuzluklarla mücadele edilsin. T kanan kanun ve yasalar i ler hale gelsin, vatanda n yüzü gülsün ama MHP eline gelen f rsat de erlendiremedi ve sözün bitti i yerdeyiz. Siyasiler çok iyi dü ünüp karar versinler, sonra halk onlara çok iyi bir ders verir ki ya amlar boyunca unutamazlar. Her ey gönlünüzce olsun...

17

18

19

20

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI 1

SAĞLIK YATIRIMLARI 1 SAĞLIK YATIRIMLARI 1 Yatırımın Adı Gazi Devlet Hastanesi Yenilenmesi (300 yatak) Son Durum Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam etmektedir. Tahmini Bitiş Tarihi 2018 Şehir Hastanesi (900 yatak) Ön

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

KOSOVA CUMHUR YET PR ZRENBELED YE MECL S ba lay arak, Belediy e Meclisin y eni binas nda SMK ot ur Kat l mc lar Nijazi Kryeziu, SMK Ba kan, Afrim Avdaj, Besnik Krasniqi, Di er kat l mc lar Ramadan Muja

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Musa ÇAKMAK Oktay BAĞCI Erdoğan KARAKAŞ

Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Musa ÇAKMAK Oktay BAĞCI Erdoğan KARAKAŞ Karar Tarihi: 01.08.2012 Karar No : 67 Karar Konusu: Komisyona havale edilen yazılar. BELEDİYE MECLİSİ 2. BAŞKAN VEKİLİ: Musa ÇAKMAK ÜYELER: İlhan ŞENER -Hüseyin ALPASLAN -Halil UYANIK -Ertekin ŞAN(Katılmadı)

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ 01.01.2012 İçindekiler IĞDIR ÜNİVERSİTESİ... 1 ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ... 1 Amaç ve Kapsam:... 1 Madde 1-... 1 Tanımlar:... 1 Madde 2-...

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı