TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz."

Transkript

1 TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. S Z BAKIRKÖYLÜLER LE DALGA MI GEÇ YORSUNUZ(!) 11 Temmuz 2014 günü Bak rköy Belediyesi, Ataköy Sahili nde Özyaz c lar a ait in aatlar mühürlemi ti. Mühür i lemi sonunda TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu, yap lan mühürleme i leminin yanl oldu unu belirtmi ve tarihi eserlerin bulundu u parsel için u konu may yapm t. TOK 'nin Ataköy Sahili için halk n lehine projeler planlad n belirterek: TOK Ba kan m z Ergün Turan Bey'in bize bir talimat var. Ataköy Sahili nde bulunan 60 bin metrekare yüzölçümlü Baruthane'nin sadece rekreasyon alan olarak düzenlenmesine ili kin yasal mevzuat çerçevesinde bir çal ma yap n dedi. Bunu burada ilk defa aç kl yoruz. Baruthane arazisi TOK 'ye ait, mülkiyeti 70 milyona aittir, sadece Ataköylüler e ait de ildir. Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. demi ti... Sürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 3 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 251 A USTOS - EYLÜL 2015 F YAT: 2 TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu (Yaz s 12. sayfada) hale artlar na göre; Su 1 TL, Çay 2 TL, Kahve 3 TL ye sat lacak BU HALE ÇOK TARTI ILIR Ataköy 5. K s m daki Attila lhan Park (Kavakl Park) 2. ihalede ayl k 149,152 TL ye kiraya verildi. haleyi Avas Mensucat G da San. Tic. LTD. T. isimli firma kazand. Bu firman n kira d nda yapaca yat r m, personel, elektrik, su ve do algaz için ödeyecekleri ile birlikte ayl k maliyeti minimum 304 bin TL yi buluyor. Konuyu uzun y llard r Kavakl Park kafeteryas n çal t ran, Arif ÖZET ile görü tük... (Yaz s sayfalarda) ZAFER BAYRAMIMIZ DA Kad n, erkek, ya l, genç yokluklar içinde yüre iyle, bile iyle, akl yla tüm dünyaya kar zafer kazanan ba ta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkada lar n ükranla and k, ehitlerimize rahmet diledik... Ve bu güzel ülkemizi canlar pahas na bize kazand ranlar hiçbir zaman unutmamaya birkez daha ant içtik... Ataköy Muhittin Üstünda lkö retim Okulu nda ÖRNEK ÇALI MALAR SEÇ M TAKV M BA LADI SEÇMEN KÜTÜKLER 2-10 EYLÜL ARASI MUHTARLIKLARDA ASKIYA ÇIKIYOR. MUTLAKA KONTROL EDEL M. ATAKÖY SAH L NDEK GALLERE K MLER, NEDEN GÖZ YUMUYOR? Ataköy, Türkiye nin ilk uydu kent projesiydi. Özellikle son 10 y ll k süre içinde; cebinde para ve siyasi gücü olanlar n cazibe haline getirdi i bir rant alan na dönü tü. Ba ta sahiller olmak üzere Ataköy ün dört bir yan adeta surlarla çevrildi. Hukuk ayaklar alt nda... Sahildeki in aatlar dare Mahkemeleri nden birisi durduruyor, noktas virgülüne kadar ayn konuda 1 2 (Yaz s 7. sayfada) di er dare Mahkemesi, yürütmeyi durdurmay jet h z yla kald r yor. Ancak; imdi yetkililere soruyoruz; Yasalara göre sahillerde 50 metrelik bant kamuya aittir. Ataköy Sahilleri nde bu kamuya ait 50 metrelik bant firmalar n i gali alt nda say l yasa ortada iken ve bu yasay uygulamas gereken merci Bak rköy Kaymakaml iken, Kaymakaml k neden yasal gere ini yerine getirmez? Gazetemiz sizler ad na Bak rköy Kaymakaml na yasan n uygulanmas için resmi müracaatta bulunmu durumda. Yasan n uygulanma süresi belli. Bekleyip görece iz... Tabii ki sonuna kadar sizlerin ad na takipçisi olaca z... Yukar daki foto raf 24 A ustos 2015 tarihinde çekildi. Ataköy ü görebiliyor musunuz? 1 numarada Kuzu n aat n projesi devam ediyor. 2 numarada da Çelebican n aat, projesine yeniden ba lad. Hani buras halka aç lacakt? Bu 2 firman n in aatlar tamamland ktan sonraki durumu dü ünebiliyor musunuz? Yasalar yok sayarak sahillerimizi bu duruma getirenlerden hesap sorma zaman gelmedi mi?

2

3 3 Uzun y llar Ye ilyurt Spor Kulübü nde Genel Koordinatör olarak görev yapan HULK ALKIM GÖREV NE M DÖNÜYOR? Hulki Bey,uzun y llar Ye ilyurt Spor Kulübü nde görev yapt n z. Bir nedenle oradan ayr ld n z. Ama bildi im kadar yla davay kazanm s n z, geri dönece iniz söyleniyor. Konu nedir? Önce bu ortam sa lad n z için te ekkür ederim. Ben 1 May s 2002 tarihi itibariyle Ye ilyurt Spor Kulübü nde göreve ba lad m. Ve 2 ayr ba kan dönemiyle de çal malar m sürdürdüm. Beni atayan, getiren Süha ba kan n görevi b rakmas ile Levent Gökçe ba kan ile devam ettim. ki ba kan da çal malar m n verimini be endikleri için benimle devam ettiler y l n n ubat ay nda yap lan son genel kurulda seçimi kazanan yönetim, eklini ve emalini tam olarak belirtmeden i akdimi feshetti. Ben de hukuka müracaat ettim. Yerel Mahkeme nin i e iade edilemez karar n, Yarg tay 9. Hukuk Dairesi alm oldu u kararla iptal etti ve 2. mahkemeye gerek olmaks z n beni i e iade etti. Ben de i ime geri dönmek istiyorum ve dönece im. Yani hukuk, aksakl ortadan kald rm oldu. Olay budur. Bütün haklar n z verilip i akdiniz feshedilibilir mi? Yarg tay n vermi oldu u bir hak var. Öyle bir hakk kullanabilirler. Ama ben i ime dönmek, b rakt m yerden devam etmek istiyorum. Carousel de Köy Okullar na Yard m Kampanyas HAYD SEN DE PAYLA Carousel Al veri ve Ya am Merkezi, e itim ve ö retim y l n n ba lamas na günler kala, önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan Köy Okullar Yard m Kampanyas n ba latt. Carousel proje ile birlikte, do udaki köy okullar n n ihtiyac olan k rtasiye malzemeleri ve giyim ürünlerini 29 Ekim tarihine kadar toplayarak oradaki 6-14 ya aras çocuklar n k dönemi ihtiyaçlar n kar lamay hedefliyor. Kampanya ile ilgili bilgi veren Carousel AVM yetkilileri, kampanyaya kat lmak isteyenlerin, k rtasiye malzemesi ve giyim e yalar n temiz ve düzgün ekilde AVM görevlilerine teslim edilebilece ini söylediler. Carousel i ziyaret ederek burada kampanyaya kat lan mü teriler ayr ca Carousel in 100 ü a k n seçkin ma azas nda indirim imkan da yakalayacak. AYIN YAZISI PARKLARDAK HALELER A ustos ay nda Bak rköy Belediyesi 2 önemli ihale yapt. Birinci ihale Ataköy 4. K s m da bulunan park içindeki kafeterya ile ilgili idi. Taner K tay bu çay bahçesini yakla k 20 y ld r i letiyor, Her ay Belediye ye 8 bin TL kira ödüyordu. hale devam ederken kira 17 bin liraya artt r l nca ihaleye kat lanlardan Eyüp Y lmaz Siyaset yap yorsunuz. Bak rköylüler i üzüyorsunuz diyerek tepkisini koyuyor ve ihaleden çekiliyor. Sonuç TL ayl k net kira ile ihale Taner K tay da kal yor. Özcan Atamer Gelelim Kavakl park ihalesine m² kullan m alanl ihalenin Restaurant- Kafeterya olarak tarihinde yap laca ilan ediliyor. 9 veya 10 ki i dosya al yor. hale günü geldi inde ihaleye 2 ki i kat l nca rekabet olu mad gerekçesiyle ihale iptal ediliyor. Söylenen gerekçe bu ama böyle bir gerekçe olmaz. halenin ertelenmesi ile ilgili as l neden k sa süre sonra kulaktan kula a dola yor. kinci ihale ile ilgili detaylar gazetemizde bulacaks n z. Benim üzerinde durmak istedi im; 40 bin TL ile ba layan ihalenin Avas Mensucat G da San. Tic. Ltd. firmas n n net 126 bin 400TL ayl k kira ile ihaleyi almas. hale artlar na döre çay 2 TL ye satacaks n z, 1 milyon TL üzerinde yat r m yapacaks n z. Bir y ll k ihaleye bu paralar vereceksiniz. Bu firma acaba ihale artlar ndaki 11. maddeye mi güveniyor? Bak n 11. madde ne diyor; Kirac sözle menin devam süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde sözle me süresinin uzat lmas, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlar n n, kiralanan alan n yüzölçümümün de i tirilmesi talebinde bulunamaz. Bu maddenin anlam çok aç k. Kirac belediye ile oturup sözle medeki maddelerin; ba ta kira olmak üzere, kamudan (Belediyeden) kaynakland gerekçesiyle indirilmesini talep edebilecek. Aksini dü ünen varsa bu maddenin ne anlama geldi ini aç klas nlar biz de gerçekleri ö renmi olal m. Bu arada o ihaleyi ba tan sona ben de izledim. Özellikle 2 firma sanki birileri taraf ndan özellikle davet edilmi. Devaml fiyat artt rd lar. Birkaç yüz lira farkla son anda ihaleden çekildiler. nat ve srarla son dakikaya kadar fiyat artt r p ihaleden çekilmelerine do rusu ben anlam veremedim. hale bitti AVAS firmas kazand. Bu ihale artlar na göre; belediyeye, personele ve genel giderlere ödeyece i ayl k ödemelerinin yar s n kazanmas bile mümkün degil. Aksi dü ünülseydi 28 y ld r Kavakl park i letenler, ihale 58 bin liraya geldi inde ihaleden çekilmezdi. AVAS firmas ad na ihaleye kat lan ki i ihaleyi kazand, imzay att ve ihale odas ndan ç kt. Ben de arkas ndan ç kt m. Kendisine Beyefendi hay rl olsun size bir sorum var. Her ey aç k ve ortada. Bu fiyat nas l verdiniz? diye sordum. Durup görü me nezaketini dahi göstermeden, cevab aynen öyle: Çok ey de i ir çokkkk Ne diyelim firma için hay rl s olsun. Bu konuda Bak rköy Belediyesi nin yanl yolda oldu unu söylemeden geçemeyece im. Tüm gerçekler ortada iken ihaleyi çok para verene verme diye bir kural yoktur. Belediye halk n dü ünmek zorundad r. Kald ki dünyan n her yerinde parklar halk n tabiat ile ba ba a kald klar, nefes ald klar yerlerdir. Yasalar da çok aç kt r. Tuvalet ihtiyac n kar lama d nda kafeterya, restoran gibi kullan m alanlar ile ilgili in aat yapamazs n z. Park n içine sokak ve caddelerde kulland n malzeme kullanarak yürüme yollar yapamazs n z. Park n tabiili ini bozamazs n z. Geli mi ülkeler bu i i çözmü. Parklarda hiçbir ekilde bu kullan m amaçl yap lar göremezsiniz. Restoran veya kafeteryaya gitmek isteyenler park n çevresinde bulunan, bu amaçla hizmet veren yerlere gidiyorlar. Mahalli otorite park n giri inde bir yere, örne in bir midibüs modeli belirlemi, onun girip park edece i beton bir zemin haz rlam, sabah belirlenen saatte oraya geliyor park ediyor. Belediyenin su ve elektri ini kullan yor. Ak am ayr lmas gereken saatte kendi park alan n temizleyip gidiyor. Araçta sadece kapal ambalajl yiyecek ve içecekler sat l yor. Çay ve kahve servisi karton bardaklarda yap l yor. Masa ve sandalye asla yok. Parka gelenler do al olarak banklarda veya çimenlerde oturuyor. Orlando da bir parkta ayn uygulama ile kar la m t m. Ancak burada midibüsün tavan n n platforma dönü türüldü ünü gördü ümde merak edip sormu tum. Ald m cevap neydi biliyor musunuz? Haftan n belli günlerinde çevremizdeki üniversitelerde ö renciler buraya gelirler, belirlenen saatlerde kendi kurduklar grupla konserler verirler olmu tu. O arac n foto raflar hala ar ivimdedir. Bizim parklar n durumu ortada. Parklar n hemen tamam i gal alt nda. Neden ayn uygulama bizde ba lat lmaz? Bak rköy de sosyal demokrat bir belediye ile yönetiliyoruz. Gelin Bak rköy deki tüm parklarda bu düzeni kurun. Zaten yapt n z ihalelerde ortaya ç kan kiralar alman z mümkün de il. Evet bu sistemde tabii ki daha dü ük kira alacaks n z ama kar l nda geli mi ülkelerdeki uygulamay Bak rköyümüz e kazand racaks n z. Tüm parklar m z gerçek parka dönü ecek. Sizler Türkiye ye örnek olacaks n z, Bak rköylüler sizi hiçbir zaman unutmayacak... Dü ünmeye de mez mi? Ne dersiniz?..

4

5 Roma mparatorlu u nun do usunu bat s na ba layan Via Egnatia ad yla an lan yol üzerindeki Bak rköy, Bizans döneminde, Marmara Denizi k y s nda s ralanm köylerin yedincisi anlam na gelen Evdomon To Makron Horion olarak an lm t r. Zaman içerisinde Rum halk dilinde Makro Hori (Uzun Köy) olarak de i im gösteren ad Osmanl döneminde Rumca Türkçe kar m bir söyleyi le Makriköy e dönü mü tür y l nda yer adlar de i tirilirken Bak rköy olarak belirlenmi tir. stanbul un kültür düzeyi yüksek, geli mi ilçelerinden biri olan Bak rköy, önceleri küçük bir Hristiyan bal kç köyüdür. Bünyesinde birçok etnik kökeni bar nd ran Bak rköy en çok da sanatç lar, artistleri, güzellik kraliçeleriyle ünlü... Unutulan Bak rköy'ün geçmi ini ve bugününü 74 y l n Bak rköy de geçirmi, Bak rköy ün a r abisi olarak bilinen Amir Alantepe ile konu tuk y l nda Sak za ac Mahallesi nde bulunan Felek Restoran n oldu u binada do an ve hayat n n 74 y l n Bak rköy de geçiren Amir Alantepe ile Bak rköy Sahil de bulunan Bak rköy Bal kç lar Derne i Kooperatifi nde bulu tuk. Denizci olan Alantepe ile dernek bahçesinde biraz konu tuktan sonra Hüseyin Akyol un teknesine binerek Bak rköy e bir de denizden bak p sohbete teknede devam etmeye karar verdik... Aslen Çerkez olan Amir Alantepe, babas n n 1928 y l nda u an Sak za ac nda bulunan Felek Restoran n oldu u binay ald n ve kendisinin de burada do up büyüdü ünü belirterek, çocuklu unu geçirdi i Bak rköy den eser kalmad n, Bak rköy ün y llar boyunca sömürüldü ünü söylüyor ve sözlerine ekliyor; Eski Bak rköylüler art k Bak rköy den kaç yor, Ege Sahilleri ne gidiyor. Bak rköy y llar içinde aristokrat yap s n kaybetti ve her geçen gün kötüye gidi var. 74 y l n Bak rköy de geçiren Amir Alantepe ye; Eskiden Bak rköy nas ld?, imdiki Bak rköy ile k yaslanabilir mi? diye sordu umda, üzülürek söze ba l yor Alantepe; Eskiden Bak rköy de herkes birbirini tan rd, Cevizlik Mahallesi ndeki Ye ilköy dekini, Florya daki Kartaltepe deki oturan tan rd, imdi ise öyle mi?; nsanlar kap kom usunu tan m yor. Eskiden çocuklu umuzu geçirdi imiz Ataköy Sahilleri, top oynad m z Barutgücü Sahas, sinemalar m z hepsi birer birer yok oldu. Yok olurken de yerlerine devasa ve Bak rköy e hiç yak mayan binalar yap ld. Bak rköy art k eski Bak rköy de il. diyor. Amir Bey, Bak rköy ün eskileri size genelde Bak rköy ün a r abisi diyorlar. Bu lakap nereden geliyor, kendinizi tan t r m s n z? 1941 y l nda Bak rköy de do dum. lkokulu Bak rköy Ta Mektep te okudum. Ortaokulu Isparta da bitirdim. Sonra Galatasaray Lisesi nde okudum. Oradan kovuldum. Pertevniyal e geldim, kovuldum ve sonra Bak rköy Lisesi ne geldim. Bak rköy Lisesi 1957 senesinde irinevler deydi. Sabahlar ilkokul, ö leden sonra ise liseydi senesinde de Kartaltepe ye geçti senesinde de imdiki yerine geçti. Bak rköy Lisesi nin ilk ö rencilerindenim. Ta nma süreçlerinde bütün masa, sandalye ve di er araç gereçleri hep beraber ta m t k. O zamanlar liseyi bitirenlere aste menlik veriyorlard. Ondan sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra hayat m denizde geçti. Babam denizciydi. A r abi söylemine gelince nerede haks zl k varsa üstüne gidiyordum. Belki bu nedenle bir yak t rma yapt lar. O zamanlar bir olay olsa, beni içeri al yorlard. Allah a ükür doland r c l k, h rs zl k ve benzeri kötü i lere yani yüz k zart c i lere bula mad k. B R ZAMANLAR BAKIRKÖY Eskiden Halk Evi Haks zl klara kar geldi imiz için hep içeri girip ç kt m. Eski Bak rköy ü anlat r m s n z? Ben do du umda Bak rköy ün nüfusu 6 bindi. Zaten telefonlar da 6 ile ba lard. lk telefon da bendedir. O zamanlar sahil boyu villa tipi evler vard. Sahil yolunda bir tek bina Gelik ti. ncirli Caddesi nde herhangi bir evin önünde oturdu unuz zaman Ömür de yemek yiyenleri görürdünüz. Bak rköy ün bütün sokaklar bahar Eskiden Ataköy Plaj geldi i zaman mis gibi güllerle, han melilerle, akasyalarla, hlamurlarla kokard. Tarifi mümkün olmayan bir güzelli i vard Bak rköy ün. O kadar emniyetli o kadar güzeldi ki Bak rköy ü anlatmak çok zor gerçekten, karakollar bo olurdu, çünkü karakolluk bir ey olmazd. Evlerin kap s aç k olurdu. Bunlar n hiçbiri kalmad. Tek katl, iki katl evlerin hepsi y k ld, o bahçelerin hepsi gitti. Kalan bir avuç bahçeye de insanlar asfalt döküp, arabalar n çekiyorlar. nsanlar n al t baz al veri yerleri vard. Mesela Rasim ma azas vard. Bak rköy ün en büyük ma azas oras yd. Sonradan di er al veri yerleri aç ld. imdiki Ziraat Bankas n n yerini bu bo binaya b rakt oldu u yerin hemen yan nda Yani vard. Dünyan n en güzel kahvalt l yd. Küçücük bir dükkand. Fakat önünde çok uzun kuyruklar olu urdu. Hepimiz kahvalt l klar m z oradan al rd k. Bunlar ho eylerdi. Anlat rken bile o günler gözümün önüne geliyor ve neden kaybettik o günleri diye dü ünüyorum ama galiba ya am n da gerçe i bu. O zamanlar Bak rköylüler nas l zaman giçirirdi? Gençli inizde neler yapard n z? Ataköy Plaj çocuklu umuzun plaj yd. Her gün orada denize girerdik. imdi oran n halini gördükçe içim kan a l yor. Ayr ca, bugünkü Carousel in oldu u yerde Vita Fabrikas vard. Onun tam kar s nda ise Barutgücü nün top sahas vard. Çocukken hep orada top oynard k. u an bo alt lan eski Vergi Dairesi o zaman Halk Evi ydi. Kapal salon sporlar n da orada yapard k. Onun d nda Bak rköylüler in k n belirli e lenme imkanlar vard. O da o günkü teknolojinin sundu u sinema. Birisi bugünkü Blue Regency Hotel in oldu u yerde o zamanlar Bak rköy ün en büyük sinemas olan Yeni Sinema, di eri ise Bak r Sinemas. Bak rköylüler k n sinemalara giderlerdi. Çünkü 3 günde bir film de i irdi. Radyodan ba ka hiçbir ey yoktu. Ama yaz gelsin Bak rköy nefis olurdu. Bütün sinemalarda, o zaman yazl k sinemalar çoktu Bak rköy de, her iki ak amda bir film de i irdi. Hangisine gidece imize a r rd k. Ayr ca Bak rköy ün çok önemli kurulu lardan birisi olan; Rum Okulu nun arka taraf nda (bugünkü BASAD), günümüzde Bak rköy Vergi Dairesi Müdürlü ü nün bulundu u yerde Halk Evi vard. Halk Evi nde çok önemli oyunlar oynan rd. Üstün Asutaylar, Münir Özkullar, Erdo an S caklar, Halit Akçetepeler hepsi oradan yeti mi tir. Hepsi Bak rköylü sanatç lar. Saymakla bitmez. Ama u an Bak rköy de do ru dürüst sanatç da kalmad malesef. O zamanlar kom uluk ili kileri nas ld? Bak rköy etnik kökenleri de i ik birçok insan n bir arada ya ad bir yer. Ve burada hiçbir ayr mc l k, hiçbir kavga olmam t r. Etnik kökenleri de i ik kom ular m z bizim bayramlar m zda bize gelirler, biz onlar n bayramlar nda onlar kutlar z. Güzel ili kileri olan bir yerdi. O zamanlar Zeytinburnu s n r ndan Küçükçekmece ye kadar Bak rköy dü. O zamanlar herkes birbirini tan rd, karakollar hep bo tu, çünkü karakolluk bir olay olmazd. nsanlar aristokratt. Sayg nl k vard, kap lar aç kt. Herkes kap s n n önünde otururdu. Cevizlik Mahallesi nde oturan bir vatanda Ye ilköy de oturan bir vatanda tan yordu. Yenimahalle de oturan bir vatanda Bas nköy deki vatanda tan yordu. Hayat n z n tamam n Bak rköy de geçirdiniz. Bak rköy ün yönetim tarz ndan memnunmusunuz? Bak rköy hiçbir dönemde iyi yönetilmedi. Ataköy Sahilleri nin hali ortada. Bunun gibi birçok örnek var Bak rköy de. Beton üzerine beton, yol üzerine yollar yap ld. Bak rköy eski havas n kaybetti. Bak rköy y llarca sömürüldü ve sömürülmeye devam ediyor. Olan Bak rköy e oluyor. Bak rköy ün sorunlar na kimse sahip ç km yor. Bu ilçenin siyasi partileri de, dernekleri de, sivil toplum kurulu lar da sahip ç km yor. Üzülüyorum. Bak rköy ün haline çok üzülüyorum. Menfaatine dokunuldu u zaman insanlar geri çekiliyor. Belediyeye gelenler 5 5 Günümüzdeki hali... kendi i lerine bak yorlar. Bu durumun de i ece ini de sanm yorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bak rköylüler den sadece bir tek ey istiyorum. Bugüne kadar bizi hep d ar dan gelenler yönetti, bundan sonra da bu durum böyle devam etmesin. Gerçek Bak rköylüler, semtine, köyüne sahip ç ks n. Arzu G R T

6

7 ATAKÖY MUH TT N ÜSTÜNDA LKÖ RET M OKULU NDAN Ataköy Muhittin Üstünda lkö retim Okulu, okul duvar panosunu çocuklar n sevdi i geleneksel türk karakterler ile süsledi. Okul Müdürü Gülseren H zarc o lu çal mayla ilgili gazetemize yapt aç klamada, Kültür tarihinde var olan kültürel yaratmalar, yüzy llard r kesintiye u ramadan devam etmekte ve günümüze ta nmaktad r. Okulumuzda geleneksel Türk karakterleri çal mas ile geçmi ile gelecek kültüre ait yeni bir ba kurmak amaçlanm t r. Bu çal mam z, gelene in geçmi ten gelece e ta nmas için bir vas ta görevi yapabilir. Çünkü gelene in içinde yenilenmek, güncellemek veya de i iklik yapmak ve bu sayede gelene i devaml k lmak mümkündür. dedi. H zarc o lu, Geleneksel Türk Karakterleri çal mam zda Nasreddin Hoca, Karagöz-Hacivat ve Kelo lan geçmi geleneksel Türk karakterlerini ve gelece in karakterleri olaca n öngördü ümüz Pepe ve Minik Kuzucuk karakterlerini bir arada alarak geçmi ve gelecek aras nda köprüyü ÖRNEK ÇALI MA çocuklar m za alg latmak istedik. Bu projede kültürün devaml l n, millet olman n ortak de erlerini ö rencilerimize hissettirmek temel amac m zd r diye konu tu. Ataköy Muhittin Üstünda lkö retim Okulu Müdürü Gülseren H zarc o lu okullar nda de i ik ve minik ö rencilerin hem kültür hem de tarih bilgilerini artt r c güzel çal malar yapt klar n ve bunlardan biririnin de ad m ad m stanbul çal mas oldu unu da belirtti. H zarc o lu, Yedi tepe üzerine kurulmu olan stanbul, yüzy llar öncesine dayanan zengin tarihi, dünyan n önde gelen eserlerinden surlar, saraylar, camileri ve mesire yerleriyle birçok tarihi ve e lence mekanlar yla aç k hava müzesi gibidir. Okulumuzun bulundu u ya ad m z ehir stanbul'un tarihi güzellikleri olan Haydarpa a Gar, Lale bahçeleri, Anadolu Hisar ve Rumeli Hisar, K z Kulesi, Galata Kulesi gibi kültürel güzelliklerimizi 'Ad m Ad m stanbul' projesi ile okulumuz merdivenlerine resmettik dedi. (Arzu G R T) Ataköylüler, yap lan yanl uygulamalar ve ba kan görememekten yak nd lar. ATAKÖYLÜLER YANLI UYGULAMALARI ELE T RD Geçti imiz günlerde ihalesi yap lan Ataköy 4. K s m'da bulunan Atapark'ta Ataköylüler ile kahvalt sofras nda bulu an Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu na Ataköylüler, kendisini göremediklerini ve yap lan yanl uygulamalar sordular. Kat l m n yo un oldu u kahvalt da Ataköylü vatanda lar Ba kan Kerimo lu'na kendisini göremediklerini, s k s k böyle mahalle toplant lar düzenleyerek istek ve taleplerini bizzat kendisine iletmek istediklerini dile getirdi. Ataköylüler, ba ta Atapark olmak üzere park artnamesindeki maddeleri, kentsel dönü ümü, ev ve sokak hayvanlar n olmak üzere birçok konuyu Ba kan Kerimo lu'na iletti. Atapark içerisinde yer alan mevcut binan n yenilenmesi d nda yap lacak de i ikliklerin, ba ta çocuklar olmak üzere çevre halk taraf ndan da olumsuz kar land n ifade eden vatanda lar, artnamede yer alan 6 masal bilgisayar odas n n olmamas gerekti ini söylediler. Vatanda lar, "Bizler çocuklar m z evden d ar ya internet ba ndan al p, do ayla, ye il kalm nadir mekanlardan biri olarak kalan park m za oyun oynas nlar, nefes als nlar diye getiriyoruz. Burada zaten mevcutta bir kütüphane var. Çocuklar m za kitap okumay a layal m" diyerek dü üncelerini anlatt. Bu konuyu dikkate alaca n belirten Kerimo lu, Atapark'a vatanda lar n istekleri do rultusunda bilgisayar odas n n yap lmayaca n söyledi. Atapark' n kendi içerisinde güvenlik noktas nda bir s k nt s olmad n belirten vatanda lar, artnamede yer alan restoran tipi yap n n d ar dan gelen insanlara mekan olabilece ini ve buran n mahalle aras nda bir yer oldu u için de, böyle bir yap la may kald rmayaca n söyleyerek, güvenlikleri konusunda endi e duyduklar n ifade ettiler. KENTSEL DÖNÜ ÜM SORULDU 68 ya nda oldu unu söyleyerek Ba kan Kerimo lu'na "Benim gelecekten beklentim çocuklar m zdan yana. Peki istikbalimiz olan Kentsel Dönü ümle ilgili bir geli me var m?" diye soran bir vatanda a cevap veren Kerimo lu, Mart ay nda Çevre ve ehircilik Bakanl na proje verdiklerini söyleyerek, Bak rköy de Kentsel Dönü üm'ün yerinde, kat nda ve ek maliyetsiz olarak yap laca n söyledi. TIP MERKEZ N N AK BET NE OLACAK? Son zamanlarda Bak rköy T p Merkezi hakk ndaki söylentilerden dolay T p Merkezi'nin akibetini soran vatanda a da cevap veren Kerimo lu, "T p Merkezi nde üniversite hastanesinde olmayan tetkikler yap l yor. Evet yap l yor ama hizmet kalitesi eksikli i var. Hizmet kalitesini revize edebilecek, çal kan, dinamik, bitmi okeye dönen de il, cevval hekimlerle bu i i yürütebilece imiz, revize edece imiz bir ekiple çal malar m za ba layaca z" dedi. 7 5 "BAKIRKÖY BÜLTEN GAZETES 'N, BAKIRKÖY BELED YES ÇALI ANI DA ITTI" Kahvalt n n ba lang c nda Bak rköy Belediyesi çal anlar ndan Bu ra I m' n belediyeye ait olmad söylenen, mtiyaz Sahibi Bahad r Gülsever'e ait "Bak rköy Bülten" isimli gazeteyi masalara da tmas dikkat çekti.

8

9 9 BAKIRKÖY RUH VE S N R HASTALIKLARI HASTANES Y NE GÜNDEMDE Bak rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nin y k l p yerine AVM yap laca yönünde kamuoyunda süren tart malarla ilgili olarak stanbul Tabip Odas da bir bas n toplant s düzenledi. Birçok oda ve derne in kat ld toplant da konu ile ilgili 'Ranta ve talana izin vermeyece iz' denildi. Türk Tabipleri Birli i 2 inci Ba kan Ra it Tükel, 100 y ll k tarihe sahip hastanenin kurulu oldu u alan ve halen kullan lan pek çok binan n Bizans, Roma, Osmanl ve Cumhuriyet tarihinin önemli bir parças oldu unu hat rlatt. Bak rköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nin ihale edilen yenilenme çal mas ku kuyla kar land. Rönesans n aat taraf ndan al nd öne sürülen ihale ve projenin, hastanenin klinikler, ye il alan ve tarihi binalar na zarar verece i ileri sürüldü. Türk Tabipleri Birli i 2 inci Ba kan Ra it Tükel, burada uygulanacak kamu-özel ortakl modelinin rant, talan ve devletin zarar etmesi anlam na geldi ini söyledi. 7 HASTANE FLAS ETT stanbul Tabip Odas nda düzenlenen bas n toplant s nda konu an Tükel, kamu özel ortakl yla yap lan sa l k entegre tesis modelinin ngiltere de denendi ini ancak 7 hastanenin iflas etmesi üzerine vazgeçildi ini belirterek, Kamu özel ortakl 2012 den beri tan k oldu umuz ve son derece sa l ks z bir model. Sa l k Bakanl kendi arsalar nda kar getiren, ticari alanlara izin veriyor. irket hem Sa l k Bakanl dan 25 y l kira alacak hem de kendine verilen hizmet ve alanlar i leterek kar elde edecek. Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nde benzer talan ve ranta izin vermeyece iz ve mücadele edece iz dedi. SES Bak rköy ube Ba kan Nuray Güngör hastanenin bahçesindeki a açlar n proje çerçevesinde numaraland r lmaya ba land n belirterek, lgili genel sekreterden 400 yatakl genel psikiyatri hastanesi, 200 yatakl yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi projesinin haz rland n ve son düzenlemelerin yap ld n ö rendik. Hastane alan nda valilik taraf ndan stanbul Sismik Riskin Azalt lmas ve Acil Durum Haz rl k Projesi ( SMEP) arac l yla yeni binalar eklenece i bilgisi ald k. Nöroloji, beyin cerrahi ve ba ml l k birimlerinin gelece i konusunda kesin bilgiler edinemedik dedi. Yenile me ve iyile meye kar olmad klar n vurgulayan Güngör, Kar s nda oldu umuz, hastane fiziksel ko ullar n n ve hizmet kalitesinin iyile tirilmesi de il. Bir de i im gerçekle ecekse, bunun hem mimari hem de fonksiyonel bir projesinin olmas gerekiyor. Hastanemizin devlet eliyle ve genel bütçeye uygun plan ve programla kamu bütçesini zarara sokmadan, effaf bir ekilde tart larak, psikiyatri ve nörolojik bilimlerin ortak çal ma yap s bozulmadan, do aya zarar verilmeksizin yap lmas n istiyoruz diye konu tu. MÜZE G B HASTANE Hastanenin 100 y ll k tarihinin sadece metrekare ve yatak say s üzerinden konu ulamayaca n anlatan Güngör, kurulu oldu u alan ve halen kullan lan pek çok binan n Bizans, Roma, Osmanl ve Cumhuriyet tarihinin önemli bir parças oldu unu hat rlatt. Yap la ma sahas nda Re adiye K las, Bizans Hipojesi (yeralt mezar odas ) ve an t a açlar bulundu unu ve bu durumun An tlar Yüksek Kurulu taraf ndan belgelendi ini belirten Güngör, Yüzy la yak n bilgi ve birikimle hizmet veren bu bütünlük parçalanmak isteniyor dedi. B RÇOK DERNEK VE ODA DESTEK VERD stanbul Tabip Odas 'nda düzenlenen bas n aç klamas na, Türk Tabipleri Birli i stanbul Tabip Odas, TMMOB Mimarlar Odas stanbul ubesi, stanbul Di Hekimleri Odas, KESK Sa l k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas stanbul ubeleri, Türkiye Psikiyatri Derne i, Türk Nöroloji Derne i, Türk Nöropsikiyatri Derne i, Toplumsal Dayan ma için Psikologlar Derne i, D SK Devrimci Sa l k Sendikas, D SK Genel- Sendikas 2 Nolu ube, Sosyal Hizmet Uzmanlar Derne i stanbul ubesi, Bak rköy Kent Savunmas, izofreni Dostlar Derne i ve Diren Bak rköy Çaml k Forumu Derne i destek verdi. SA LIK BAKANI KAMU-ÖZEL ORTAKLI I DEM T Konu ile ilgili aç klama yapan Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, CHP Milletvekili Eren Erdem'in "Hastanenin yerine avm mi yap lacak?" eklinde soru önergesi vermesi üzerine gazetecilere u yorumda bulunmu tu, Arkada lar yalan n neresini düzelteyim, yalana nas l cevap vereyim. Öyle bir ey yok. Herhangi bir satma, sat, bu gibi bir ey ben ilk defa sizden duyuyorum" dedi. "O yalan kim söylediyse de ona sorun" diyen Bakan Müezzino lu, "Öyle bir soru önergesi verildiyse de gerekli cevab n al r o. Ama kas t uradan ç k yorsa onu dolayl olarak yorumluyorum. Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nin bizim t p tarihimizde önemli bir yeri vard r. Tarihi gelecekte de önemli rol üstlenecektir. Onun ruhuna uygun olarak yar nlar da kamu-özel i birli i ile yap lacak. Oradan bir sat anlam ç karan varsa o anlam n herhalde orada bir tedaviye ihtiyac var" dedi. Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi ile ilgili tart malar sürerken, gazetemiz bu konuyu geçti imiz 2014 y l ubat ay nda gündeme getirmi ve yetkilileri uyarm t k. te O Haberimiz BAKIRKÖY ÜN S MGES RUH VE S N R HASTALIKLARI HASTANES TAR HE KARI IYOR Bak rköy ün simgesi olan, Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi; Ak l Hastanesi'ne dönü türülmesinden çok daha önce Sultan Re ad taraf ndan Re adiye Süvari K las olarak yapt r lm olan karargah binalar, o dönemde dikilmi çam a açlar yla, yine o dönemde askerlerin ibadet gereksinimi için in a edilmi cami günümüze kadar gelebildi. Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi'nin bugün Ataköy'de bulunan kompleksi, sava y llar nda k la olarak kullan l yordu. stanbul'un i gali s ras nda (1919) Frans zlar' n "Jiffar" ordusu taraf ndan kullan l p, Cumhuriyet'ten sonraki y llarda kullan lmad ndan dolay y prand ve daha sonra onar m yap ld. Mevcuttaki pavyon dö emeleri, tavanlar, bölmeler, banyolar, salonlar birer hastane servisi haline getirildi. O zamanki Topta Bimarhanesi'nden seroloji, anatomi laboratuarlar ta nd. Genel cerrahi, asabiye pavyonlar ve röntgen dairesi kuruldu. Hastane arazisinin çok say da in aat irketlerinin i tah n her dönemde kabartt biliniyor. Geçti imiz y llarda baz kurulu lar n Ataköy ve O-2 ( E-5) yoluna bakan bölümlerinde zemin etüdü çal malar yapt, Ataköy 4. K s m taraf ndaki hastane bahçesine biti ik binalar n yan ndan yol geçirme çal malar yap ld haf zalardan silinmeden imdi de T.C Sa l k Bakanl Sa l k Yat r mlar Genel Müdürlü ü Kamu Özel Ortakl Daire Ba kanl taraf ndan Kamu Özel Ortakl Modeli ile stanbul Bak rköy Entegre Sa l k Kampüsü Yap m i i ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi i i Sa l k Bakanl nca Kamu Özel birli i Modeli ile Tesis Yapt r lmas, yenilenmesi ve hizmet al nmasi ile baz Kanun ve Kanun hükmündeki kararnamelerde de i iklik yap lmas hakk nda Kanun hükümleri çerçevesinde belli istekliler aras nda ihale usulüyle yeterlilik ba vurular n n tarihinde yap ld, Kalyon, Ta Yap, Gama Güri, Polat Yol Yap firmalar n n da yer ald 17 firman n bulundu u biliniyor. Yap lmas dü ünülen stanbul Bak rköy Entegre Sa l k Kampüsünde 538 yatakl Kad n Do um ve çocuk hastanesi, 278 yatakl Kalp Damar Hastal klar Hastanesi ve 227 yatakl Onkoloji Hastanesi olmak üzere yatakl Entegre Sa l k Tesisi ni kapsayacak. Bu arada Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi ise mevcut hastanelerde Psikiyatri klinikleri kurularak tamamen ortadan kald r lacak. Mevcut Lepra Hastanesi ile cezaevi ba ka yerlere nakledilecek. BU KADARLA MI KALACAK? Geçti imiz y llarda hastane bahçesinde, otel, blok apartmanlar, bir bölümüne villalar, hatta O-2 (E-5) yolu kenar na AVM yap laca dilden dile dola yordu. Torunlar Holding in hastane bahçesinde baz projeleri oldu u söylentilerinin dola t günlerde; hastane bahçesinde baz ki ilerin ölçüm ve zemin etüdü yapt klar n, kendilerine bu çal malar yapman z ile ilgili izin belgesi olup olmad soruldu unda devlet görevlisi olduklar n söyledikleri, duyumlar üzerine hastane yetkilileri ile yapt m z görü melerde bu geli melerden haberleri olmad klar n söylemi lerdi. Hastanenin bahçesinde çok say da tarihi eser oldu u biliniyor. Görünür yüzeyde bile pek çok tarihi eser var. Geçen y l ye illendirme çal malar s ras nda tarihi de eri olan küvet ve sütunlar bulunmu tu. Bunlar hala hastane bahçesinde duruyor. Hastanenin Zuhuratbaba giri inde 2 tarihi köprü var birisinin üstü asfaltla kaplanm. Di erinin ise üstü asfalt ama sütunlar görülebiliyor. Birkaç sarn ç da görünür durumda. Hastane binas tarihi eser oldu u için y k lamayacak ama birilerine i letmeye verilecek söylentileri dola yor. Geli meler Bak rköy ün simgesi Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nin ortadan kald r laca n, yap laca söylenen hastane d nda kalan arazinin de birilerine verilece i iddialar aras nda. Tüm bu söylemler gerçekle irse binlerce a aç kesilecek yerlerini beton binalar alacak. HABER M Z YAYINLANDIKTAN SONRA HABERDE ADI GEÇEN TORUNLAR GYO DAN GAZETEM ZE A A IDAK AÇIKLAMA GÖNDER LM T. BAKIRKÖY ÜN S MGES RUH VE S N R HASTALIKLAR HAS- TANES TAR HE M KARI IYOR? Ba l kl haberimizde Geçti imiz y llarda hastane bahçesinde otel, blok apartmanlar bölümüne villalar, hatta O-2 ( E-5) yolu kenar na AVM yap laca dilden dile dola yordu. Torunlar Holding in hastane bahçesinde baz projeleri oldu u söylentilerinin dola t günlerde... ifadelerinin geçmesi üzerine Torunlar Holding ad na Bersay leti im Dan manl k tan a a daki aç klama gönderilmi tir. Say n Yetkili, Ataköy Gazetesi nin ubat 2014 tarihli say s nda yay mlanan Bak rköy ün Simgesi Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi Tarihe Kar yor haberinde Torunlar Grubu ile ilgili baz iddialara yer verilmi tir. Gazetenizde yer bulan bu iddialar n hiç biri gerçe i yans tmamaktad r. Torunlar Grubu nun Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesine ait arazi ile ilgili bugüne kadar hiçbir görü mesi ve giri imi olmam t r. Grubumuzun gayrimenkul ve AVM yat r mlar alan nda faaliyet gösteren irketi Torunlar GYO, Borsa stanbul da i lem gören halka aç k bir irkettir. Planlad ve hayata geçirdi i tüm projeler, yat r m planlar effaf bir ekilde, sosyal payda lar m zla ve Kamuoyu Ayd nlatma Platformu ile düzenli olarak payla lmaktad r. Yap lan bu tür spekülatif haberler kurumsal itibar m za zarar verdi i gibi yat r mc lar m z nezdinde de irketimizi zor durumda b rakmaktad r. Bu nedenle kurumumuzu zan alt nda b rakan bu tip haberler konusunda hassasiyet gösterilmesini bekledi imizi ve talebiniz halinde her türlü bilgiyi sizlerle payla maktan mutluluk duyaca m z belirtmek isteriz. Sayg lar m zla Torunlar GYO

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor!

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor! Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de Kutlad k Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de kutlad k. Gecemize Kaymakamlar, Belediye Ba kanlar, siyasi partilerimizin

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE,

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma A M E R K A D A Müslümanlar n Ya am çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma Ç NDEK LER A LE YA AMI Birliktelik Görüntüleri.................................. 2 Amerika da slam geleneklerinin merkezinde aile yer

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı