DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU"

Transkript

1 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu

2

3 Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma ve aidiyet duygular yla güçlendirebiliyor. Tak m m z n bir parças olan çal flanlar m z, bayilerimiz ve yöneticilerimiz de bu anlay fl ile hareket ettikleri için grubumuz, her y l baflar lar na yenilerini eklemeye devam ediyor Tak m ruhu UEFA 2008 Avrupa fiampiyonas karfl laflmalar nda dünyan n en önemli futbolcular n izlerken akl ma hep tak m olmak kavram üzerinde hepimiz düflünmüflüzdür. Dünyada milyonlarca insan kendine ba layan bu karfl laflmalarda bir oyuncunun sakatlanmas, kalecinin bir anl k dalg nl veya hakemin cebinden ç kard bir k rm z kart, yaln zca o futbolcunun de il bir tak m n, hatta bir ülkenin kaderi oluverdi. At lan bir gol, kurtar lan bir penalt da bire bir yaln zca o futbolcunun baflar s olmaktan öte tak m ruhu nda ifadesini bulurcas na tak mda yer alan herkes birbirini takdir etti, baflar hep birlikte çoflkuyla sahiplenildi. Asl nda t pk futbol gibi ifl hayat nda da tak mda bulunan herkes birbirini tamaml yor ve bir bütünün parças n oluflturuyor. Üretim band nda çal flanlardan yöneticilere, sat fl ekibinden güvenlik görevlisine kadar herkes ayn amaca hizmet ederek, Tak m Ruhu nun oluflmas nda önemli bir rol üstleniyor. Tak mda yer alan herkes kendi üzerine düflen sorumlulu u özenle yerine getirebildi i oranda tak m n baflar s na hizmet ediyor. Avrupa fiampiyonas nda izledi imiz gibi baflar l bir tak m olmak için öncelikle tüm tak m elemanlar aras nda hedef birli- inin sa lanmas çok önemli. Çünkü tak m ruhu her fleyden önce bir güçlü bir his. Ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma ve aidiyet duygular yla tak m ruhunu güçlendirebiliyor. Boydak Holding in temellerinin at ld günden bugüne kadar geçen sürede bu tak m n bir parças olan tüm çal flanlar - m z, bayilerimiz, profesyonel yöneticilerimiz de bu anlay fl ile hareket ettikleri için grubumuz her y l baflar lar na yenilerini eklemeyi baflarabilmifltir. Ayn hedefe kararl l kla yürüyen bu tak m n önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdi i alanlarda yeni baflar lara imza atmas ve sektöründe öncü olmas kaç n lmazd r. Böyle büyük ve baflar l bir tak m n bir oyuncusu olmaktan büyük bir sevinç ve gurur duydu umu siz tak m arkadafllar mla paylaflmak istedim. Hepimize mutu ve sa l kl bir yaz diliyorum. Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler GÜNDEM Türkçe Olimpiyatlar 6 GÜNCEL Mondi Bayiileri Kayseri de 10 V ZYON Temel Kotil 16 B Z GÜLDÜRENLER Tolga Çevik 20 ÜLKE DUBA KAMERA ARKASI Tercihiniz stikbal ise siz de bir numaras n z 28 AYIN ÜRÜNÜ Mondi Köfle Tak mlar 32 AKTÜEL Yank Yazgan 34 NEREYE G DEL M 20 Adapazar 36 SPOR Fatih Terim 44 LEZZET 50 BOYDAKTAN HABERLER Bulmacan n çözümü mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editörler Füsun Güvenç Seyit Göktepe Görsel Yönetmen Do a Özkan Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Fatma Güner Özcan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 50 Mondi markas n n grubumuza kat lmas n n üzerinden geçen iki y ldan sonra Mondi bayilerimiz ilk buluflmas n May s tarihlerinde gerçeklefltirdi. Bayilerimiz, son derece verimli geçen buluflmam zdan 2010 y l na üçüncü büyük marka olarak girme hedefi ile ayr ld Editörün Notu lk buluflmada büyük hedef Mondi Bayiler Buluflmas için ilk kez May s tarihleri aras nda Kayseri de bir araya gelen bayilerimiz, Mondi nin ve grubumuz bünyesindeki farkl markalar n tesislerini gezerek, 50 y ll k geçmifle sahip olan grubumuzun üretim teknolojisinde yakalad geliflmeyi, yat r m inceliklerini ve boyutunu bu kadar yak ndan tan ma olana buldular. Kayseri Hilton Otel de gerçeklefltirilen toplant da ise bayilerimiz, Yönetim Kurulu Baflkan m z Hac Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mondi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan m z Memduh Boydak ile Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyemiz Nazif Türko lu baflta olmak üzere holding üst düzey yöneticilerimizle de buluflma ve tan flma imkân buldular. Say n Hac Boydak n 2010 y l nda sektörde ilk üç marka aras nda Mondi nin de yer alaca sözünü vermesiyle, Mondi markas n n büyüme h z na olan güvenleri artan bayilerimiz, bayiler buluflmas sonunda Kayseri den ayr l rken hedeflerine çok daha emin ad mlarla yürüyecek olman n güveni içindeydiler. Sayfalar m zda Mondi bayiler buluflmam z n ayr nt lar n bulaca n z gibi stikbal, Bellona ve Mondi ana bayi ve bayilerimizin sat fl süreçlerini daha h zl, güçlü ve etkin k larak müflterilere daha kaliteli bir hizmet sunmak amac yla 2007 y l sonunda Boydak Holding üst yönetimi taraf ndan bafllat lan Ana Bayi ve Perakende Bayi Projesi nin kullan ma geçildi i haberini de okuyacaks n z. Bayilerimizle ilgili bir di er haberimizi ise Adapazar bölgemizi tan tt m z ve bu bölgedeki bayilerimizin çal flmalar n anlatt m z sayfalar m zda bulacaks n z. Boydak Holding olarak bugüne kadar yat r m n ve ticaretin, Türkiye mizin gelece i aç s ndan büyük önem tafl d bilinciyle hareket ettik. Ancak sanayideki geliflmeye olan katk m z, hiçbir zaman sosyal sorumluluk projelerine olan inanc m - z geri plana itmedi... Bu y l alt nc s düzenlenen Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar, stikbal olarak Alt n Sponsor s fat yla katk sa lad m z sosyal sorumluluk projelerinden biriydi. Sayfalar m zda ayr ca THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil in 75. y l nda THY yi anlatt röportaj n, Bersay letiflim Gurubu Yönetim Kurulu Baflkan ve iletiflim uzman Ali Saydam la marka konusunda yapt m z söylefliyi ve perakende sektörü ile ilgili olarak ünlü isimlerin de erlendirmelerinin yer ald perakende haberimizi okuma imkân bulacaks n z. Önümüzdeki günlerde kutlayaca m z 30 A ustos Zafer Bayram n z tebrik eder, büyük hedeflerinizi k sa sürede gerçeklefltirmenizi dileriz... Murtaza Durmufl/Yaz iflleri Müdürü 5

6 Gündem Dünya Türkçe konufltu Bu y l alt nc s düzenlenen Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar, Türkçe flark lar, fliirler, oyunlarla benzersiz bir buluflmaya sahne oldu. Bu y l alt nc s düzenlenen Türkçe Olimpiyatlar kardefllik ve hoflgörü dili olan güzel Türkçemizi yücelten ön enemli etkinlik olarak dikkat çekiyor. lk defa düzenlendi- i 2003 y l ndan bu yana ç gibi büyüyen bir ilgiyle varl n sürdüren Türkçe Olimpiyatlar, Türkçe ö renip, Türkçe nin güzelliklerini tadan binlerce ö rencinin varl - yla daha da bir anlam kazan yor. 22 May s - 2 Haziran tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Alt nc Türkçe Olimpiyatlar na bu y l 110 ülkeden 550 yar flmac kat ld. Türkiye deki finallere kat lmaya hak kazanan ö renciler, ülkelerini Tükçe olarak tan tan stantlar haz rlay p kendi kültürlerini tan tma f rsat n bulman n yan s ra di er ülke temsilcileriyle kaynaflarak onlar n kültürlerini tan ma coflkusunu da yaflad lar. Türk kültürünün dünyaya tan - t lmas, Türkçe nin yabanc lara ö retilmesi süreçlerini de kapsayan Olimpiyatlar arac l yla dünya üzerinde bizim seslerimiz, bizim sözcüklerimiz ç nlad. Bizim flark lar m z, bizim geleneksel oyunlar m z, bizim fliirlerimiz, bizim türkülerimiz baflka dillerde bambaflka bir duy- stikbal in katk lar yla 22 May s 2 Haziran tarihleri aras nda gerçeklefltirilen etkinli e 110 ülkeden toplam 550 yar flmac kat ld 6

7 gu, bambaflka bir heyecan uyand rd. Türkçe Olimpiyatlar n n gerçeklefltirilmesinde özelikle yurtd fl nda okullar açma gayreti göstererek e itimimize, dilimize büyük katk lar sunan, Türk kültürüne ve Türk diline hizmet eden devlet büyüklerine, siyaset adamlar na, bas n-yay n, e itim ve sanat camias mensuplar na ödüller verildi. Organizasyon Komitesi Baflkan Mehmet Sa lam, dünyan n dört bir yan ndaki Türk okullar n n aç lmas için hiç tan mad klar ülkelere giden ö retmenlerin her birinin hayatlar - n n ayr bir destan oldu unu belirterek onlar minnet ve flükranla and - n söyledi. Bu organizasyonun yap lmas n Türkiye nin gönlü en zengin ifladamlar n n sa lad na dikkat çeken Sa lam, Türkiye nin engin bir misafirperverlik duygusuyla bütün ülkeleri ba r na bast n, ülke olarak böyle bir organizasyona ev sahipli i yap - yor olmaktan da büyük bir onur duyduklar n sözlerine ekledi. Konuflma, yazma, dil bilgisi, flark, fliir, sunum, genel kültür, özel beceriler, makale, ülke tan - stikbal, alt n sponsor Ülkemizin düzenledi i en kapsaml ve en baflar l etkinliklerin bafl nda gelen Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar na destek az msanmayacak derecedeydi. Tük Telekom un ana sponsor oldu u Olimpiyatlar a Bank Asya platin sponsor olarak katk lar n sunarken, stikbal, Romanson, Kumtel ve Evyap alt n sponsorlar olarak bu benzersiz etkinli in alt na imza atm fl olman n hakl gururunu yaflad lar y l nda düzenlenen ilk Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar na sadece 17 ülke kat lm flt. K sa sürede dünyada büyük ilgi uyand ran Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar na 2004 y l nda 24, 2005 y - l nda 41, 2006 y l nda 83, 2006 y l nda 100 ülke kat ld. 7

8 Gündem 8 t m, anadil Türkçe yazma, anadil Türkçe flark ve anadil Türkçe fliir olmak üzere 13 dalda yap lan yar flmalar n yar final ve final de erlendirmeleri alanlar nda y llar n birikimine ve kültürüne sahip sayg n bir jüri taraf ndan gerçeklefltirildi. Aralar nda Türk Dil Kurumu Baflkan Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal n, Milli E itim Bakanl Yurt D fl E itim Ö retim Genel Müdürü Hasan Kaplan, eski baflbakanlardan Y ld r m Akbulut un da bulundu u tertip heyetinin de erlendirmesi sonucu dereceye girenlere madalya ve para ödülü verildi. fiark yar flmas birincili i Azerbaycan dan Hatice Alizade, Ben Seni Sevdi imi Dünyalara Bildirdim ile elde ederken, fliirin birincisi Arnavutluk tan, Arif Nihat Asya n n Naat n okuyarak birincili e ulaflan Adelia Selimaj oldu. Halk Oyunlar Yar flmas nda ise birincilik Vietnaml ekibin oldu. Sergiledikleri Zeybek oyunuyla büyük be eni toplayan Vietnam, Kafkas oyunuyla Azerbaycan ikinci, Karadeniz oyunuyla Moldova üçüncü olarak izledi. fiampiyonlara ödüllerini TBMM Baflkan Köksal Toptan, Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Adalet Bakan Mehmet Ali fiahin ve Devlet Bakan Mehmet fiimflek in de aralar nda bulundu- u seçkin davetli toplulu u verdi. 2 Haziran günü stanbul Gösteri Merkezi nde düzenlenen finalle sona eren 6. Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar n n ödül töreninde bir konuflma yapan TBMM Baflkan Köksal Toptan, Türkçe Olimpiyatlar n n muhteflem görüntülere sahne oldu unu belirterek eme i geçen herkese ayr ayr teflekkür etti. Bugün burada, Türkçe Olimpiyatlar nda gerçekten Türkçenin bitti i yerdeyiz diyen Toptan, yaflan - lan güzelliklerin haf zalarda unutulmayacak izler b rakt n da sözlerine ekledi. Ülkemizin yetifltirdi i en büyük futbolcular n bafl nda gelen Hakan fiükür de flark yar flmas nda dereceye girenlerin ismini aç klamak üzere ç kt sahnede duygulu anlar yaflad. Y llard r maçlarda büyük heyecanlar yaflad n, fakat bu etkinlikte duydu u heyecan n hiçbirine benzemedi ini dile getiren y ld z futbolcunun, Dünyan n de iflik ülkelerinde görev yapan ö retmenlerin önünde sayg yla e iliyorum sözleri ise dakikalarca ayakta alk flland. Geçti imiz y l Avrupa Dil Ödülü ne lay k görülen Türkçe Olimpiyatlar nda her y l verilen Türk Dili Ödülleri nin sahipleri de belli oldu. Yar flman n Karamano lu Mehmet Bey Ödülü bu y l Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a, Ali fiir Nevaî Ödülü Hilmi Yavuz ve Prof. Dr. Orhan Okay a, smail Gasp - ral Ödülü ise Beflir Ayvazo lu ve Taha Akyol a verildi.

9

10 Güncel Bu y l ilki düzenlenen Mondi Bayiler Buluflmas May s tarihleri aras nda Kayseri de gerçeklefltirildi Mondi bayilerimiz Bu y l May s tarihlerinde Kayseri de gerçeklefltirilen ilk Mondi Bayiler Buluflmas nda bir araya gelen bayilerimiz, Mondi A.fi. üretim tesislerini yak ndan inceleme f rsat bulurken, Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Boyteks, Boyçelik, Form Sünger, Boytafl 3 ve Boyser i de ziyaret ettiler. Mondi bayilerimiz, Boydak Holding üretim tesislerinin ziyaretinin ard ndan Kayseri Hilton Otel deki toplant ya kat ld lar. Boydak holding çat s alt nda faaliyet gösteren flirketlerin tan t m yla ilgili film gösterimi ile bafllayan toplant da aç l fl konuflmas n yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, iki y l gibi k sa bir süre önce holding bünyesine kat lan Mondi markas n n, bu kadar k sa bir zaman içinde büyük yol kat etti ini bildirdi. Önümüzdeki iki y l içinde ise Mondi markas n n daha h zl büyüyece ini ve 2010 y l nda mobilya sektöründe ilk üç marka içinde yer alaca n söyleyen Hac Boydak, Boydak Holding in Mondi markas na yönelik bak fl n anlatt. Türk mobilya sektörüne yönelik bir de erlendirme de yapan Hac Boydak, Türkiye nin geçti imiz befl-alt y l içinde ekonomik ve sosyal alanlarda h zl bir geliflim içinde oldu unu ifade ederek, ülkemizin dünya piyasalar nda söz sahibi olabilmesi ve dünyan n geliflmifl ülkeleri aras na girebilmesi için daha çok çal flmas gerekti inin de alt n çizdi. Sektörün önü aç k Mobilya sektörünün genel de erlendirmesini yapan, bunun yan nda Mondi markas n n grup içindeki yeri ve piyasadaki genel pazarlama politikalar üzerine konuflan Boydak Holding Yönetim kurulu Üyesi ve Mondi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Memduh Boydak, mobilya sektörünün önünün aç k oldu unu, öneminin giderek artt n, yaflam tarzlar n n de iflti ini ve sektörün sürekli geliflti ini belirtti. Bu geliflmeler sonucunda s radan bir meslek olan mobilyac l n, flu anda büyük bir sektör haline geldi ini dile getiren Memduh Boydak, kurumsallaflman n ve markalaflman n önemini vurgulayarak, sektördeki markal mobilya pazar pay n n yüzde 35 i geçti ini ve perakendecilerin ancak markalarla birlikte yollar na sa lam ad mlarla devam edebileceklerini söyledi. Memduh Boydak, Mondi markas n n 2010 y l nda sektörde üçüncü marka haline gelece ini ifade ederek yapt klar m z yapacaklar m z n teminat d r diye konufltu. Türkiye ad ile an lacak markalar Boydak Holding Yönetim kurulu üyesi Nazif Türko lu, toplant daki konuflmas nda Türkiye ve dünyada yaflanan ekonomik geliflmelerin genel bir de erlendirmesini 10

11 Kayseri de bulufltu yapt. Ekonomideki geliflmeler, günümüz politikalar, ülkemizin dünya devletleri aras ndaki yeri ve geçti imiz y llarda meydana gelen ekonomik krizlere de inen Türko lu, geliflmifl dünya devletlerinin aras - na girebilmemiz için milletçe çok çal flmam z, yeni ve güçlü markalar oluflturmam z gerekti ini belirterek bu ba lamda bayilerimizin de holdingimize ve markam - za güvenerek ifllerine sar lmas gerekti ini söyledi. Ülkelerin markalarla an ld n anlatan Türko lu, Güney Kore denildi inde LG, Samsung, Hyundai, Daihatsu; Almanya akla geldi inde Mercedes, BMW, Bosch, Siemens, Opel, Volkswagen; Japonya ismi geçti inde Toyota, Honda gibi markalar n hat rland n aç klad ve buradan yola ç karak Türkiye ile an lacak markalar n ortaya ç kar lmas n n ne kadar önemli oldu unun alt n çizdi. Perakendede h zl de iflim Boydak Holding Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k da markalaflman n önemi ve küreselleflme üzerine bafllatt konuflmas n dünyadan ve Türkiye den Türk mobilya sektörüne yönelik bir de erlendirme de yapan Hac Boydak, Türkiye nin geçti imiz befl-alt y l içinde ekonomik ve sosyal alanlarda h zl bir geliflim içinde oldu unu ifade ederek, ülkemizin dünya piyasalar nda söz sahibi olabilmesi ve dünyan n geliflmifl ülkeleri aras na girebilmesi için daha çok çal flmas gerekti inin de alt n çizdi. örnekler vererek sürdürdü. Sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik geliflmelere paralel olarak perakende sektöründe de h zl bir de iflim yafland n belirten Uyan k, küçük, ba ms z perakendeci dükkânlar ndan modern ma azalar zincirine do ru h zl bir de iflimin söz konusu oldu unu ve bu de iflimin ülkeden ülkeye farkl l k gösterse de küreselleflmenin ülkeler aras ndaki fark h zla azaltt n söyledi. Sektördeki de iflimin kaç n lmaz oldu unu dile getiren Bilal Uyan k, tüketicilerin art k al flverifli s k c bir faaliyettan çok hoflça vakit geçirme imkân sunan sosyal bir faaliyet olarak görmek istedi ini belirtti. Uyan k, bu nedenle de tüketicinin beklentisine uygun ma aza, e lence, yeme-içme ve park imkân n n bir arada sunuldu u modern al flverifl merkezleri avantajl hale gelirken, mevcut perakendecilerin de bu e ilime ayak uydurmak zorunda kald - n n alt n çizdi. 11

12 Güncel 12 Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, geceye flark lar yla renk katan Aliflan be eniyle dinledi. Dünden bugüne Mondi Mondi Bayiler Buluflmas ndaki konuflmas nda Genel Müdür zzet Sümer ise konuflmas nda, 1994 y l nda faaliyete bafllayan Mondi nin Boydak Holding e kat lmadan önceki durumunu örneklerle anlatt ve Boydak Holding bünyesine kat ld ktan sonraki geliflmeleri aç klad. Dünden bugüne Mondi markas n de erlendiren Sümer, bayilerin de global geliflmelere karfl kay ts z kalamayacaklar n ve Mondi markas n n h zl büyümesine paralel olarak büyümeleri gerekti ini söyledi. Sümer in konuflmas n n ard ndan, Mondi nin ürün çeflitlili inin h zl art fl na de inerek konuflmas na bafllayan Mondi Pazarlama Müdürü Soner Sakall, ürün gruplar n n y ll k ciro içinde sahip oldu u paylar n karfl - laflt rmas n yaparak, gelecek y llara yönelik hedefleri anlatt. Mondi bölge müdürlüklerini temsilen söz alan Doru Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Baflkan A. Kamil fiirikçi de Mondi markas na duyduklar güvenin alt n çizerken, Mondi markas büyürken bayilerimizin de bu do rultuda yat r mlar n yaparak geliflmelere ayak uydurmalar gerekti ini belirtti. Mondi Bayiler Buluflmas düzenlenen gala gecesi ile sona erdi. Bayilerimizin tüm yorgunluklar n att gecede flovmen Ercan Ak fl k ve sanatç Aliflan geceye renk katt lar. Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Türko lu ve Mali ve dari fller Koordinatörü Nam k Kemal Ulusoy da gecede haz r bulundular. Gecenin sunuculu unu televizyon dünyas n n en renkli isimlerinden olan Ercan Ak fl k yapt.

13 HES Kablo'nun tercihi HP ProCurve a ürünleri Bu bir reklamd r. "Ürün seçiminde, uygun maliyet, kolay yönetilebilirlik ve yüksek yat r m geri dönüflü elde etme gibi kriterleri göz önünde bulundurduk. Bu konularda en iyi yan t HP ProCurve ürünlerinden ald k. Baflar l çal flmalar ndan dolay HP ve çözüm orta Mega Bilgisayar'a teflekkür ederiz." Hac lar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi. (HES Kablo), 1974 y l nda enerji kablolar üretmek amac yla kuruldu. Firma zamanla, bak r haberleflme, fiber optik, data ve LAN kablolar ile alüminyum iletken, elektrolitik bak r tel, emaye bobin teli ve PVC granüllerinin de üretimine bafllayarak ürün yelpazesini geniflletti m 2 'lik bir alana kurulu entegre tesislerinde üretim yapan HES Kablo, ürünlerini yurtiçi pazara sunman n yan s ra, 110 ülkeye de ihraç ediyor. Firma, artan ifl kapasitesini karfl lamakta zorlanan a altyap s n yenileme ihtiyac hissetti. Firma, 100 Mb kapasiteli a sistemlerini gelifltirmek üzere bafllatt çal flmalar kapsam nda, HP ve Yetkili fl Orta Mega Bilgisayar ile iflbirli ine gitti. Yenileme çal flmalar iki aflamada gerçeklefltirildi. lk aflamada, firman n mevcut Multi Mode (MM) kablolar, Single Mode (SM) kablolar ile de ifltirildi. Yenilenen kablolar kabinlerde sonland r larak birbirlerine ba land. kinci aflamada ise HP ProCurve anahtarlar n kurulum ve konfigürasyon çal flmalar tamamland. Topoloji ve yedeklik çal flmalar sonucunda firma, olas bir aksakl k durumunda kesintisiz hizmet verecek bir a yap s na kavufltu. Geliflen teknolojinin ileride gerektirebilece i yenileme çal flmalar n n kolayl kla yap labilmesi için, her merkezde ikifler adet çekirdek yedek hat b rak ld. Sistemdeki konfigürasyon, güvenlik ve yetkilendirme kontrolleri ise HP ProCurve IDM Manager yaz l m ile sa land. Hasan Ünal, HES Kablo Bilgi Teknolojileri ve Reklam Müdürü Teknoloji 2 adet HP ProCurve 5400 Anahtar 18 adet HP ProCurve 3500 Anahtar HP ProCurve Identity Driven Manager (IDM) Yaz l m Fayda HES Kablo, artan ifl hacmini karfl layabilecek kapasitede bir a sistemine ve L3 güvenli ine sahip oldu. HP ProCurve IDM Manager Yaz l m ile, HES Kablo, a sistemlerini tek elden yönetebilme imkan na kavufltu. 10/100/1000 PoE destekli HP ProCurve ürünleri ile firman n gelecekte kurmay planlad IP Telefon Sistemi için gerekli zemin sa land. Mega Bilgisayar 1989 y l nda Kayseri'de kuruldu. Güvenilir ve deneyimli altyap s ile Kayseri bölgesindeki firmalara en uygun çözüm ve hizmetleri sunmay hedefliyor. E itimli kadrosu ile müflterilerine ihtiyaçlar do rultusunda çözümler sunuyor. HP Yetkili fl Orta 2007'de "En Baflar l Bölgesel fl Orta " ve En Kaliteli Servis Veren Bölgesel Servis Sa lay c ödüllerine lay k görüldü.

14 Sanayi ve Ticaret Bakan m z Zafer Ça layan a rlad k Sanayi ve Ticaret Bakan m z Zafer Ça layan, 14 Haziran tarihinde stanbul Esenler deki flirketimizi ziyaret ederek Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak baflta olmak üzere Boydak Holding üst yönetimiyle görüfl al flveriflinde bulundu. 14

15 Sanayi ve Ticaret Bakan m z Zafer Ça layan Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Boydak ve Yönetim Kurulu Üyemiz Memduh Boydak ile görüflmesini s cak bir ortamda gerçeklefltirdi. Bizim daha birçok yeni Boydak a ihtiyac m z var Sanayi ve Ticaret Bakan m z Zafer Ça layan, stanbul Esenler deki flirketimizi ziyaret ederek Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Boydak ve Memduh Boydak baflta olmak üzere Boydak Holding üst yönetimiyle görüfl al flveriflinde bulundu. Boydak Holding in Anadolu sermayesinin en önde gelen temsilcilerinin bafl nda bulundu unu hat rlatan bakan Ça layan, özellikle mobilya sektöründe yaratt yepyeni teknolojilerle Boydak n dünya çap nda bir baflar ve üstünlük kazand n n alt n çizdi. Türkiye nin sahip oldu u genç nüfus potansiyelini en iyi flekilde de erlendirerek bu dönemde ve önümüzdeki dönemde ekonomide dünyan n ilk on ülkesi aras na girmeyi bafll ca hedef olarak belirlediklerini belirten Ça layan sözlerine flöyle devam etti: Özel sektörün gereken olanaklar sa land nda neler yapabilece ini hepimiz biliyoruz. Hükümet olarak amac m z özel sektör odakl büyüme, istihtam yaratmak ve daha da büyümek. Türkiye nin en büyük 550 firmas aras nda Boydak Holding in alt firmas var. Buradan da flu sonuç ç k yor ki, bizim daha birçok yeni Boydak a ihtiyac m z var. Ekonomide hedeflerimize ancak bu flekilde ulaflabiliriz. Son dönemde müteflebbislerin dünyaya entegrasyonu konusunda büyük aflamalar kaydetti ini vurgulayan Ça layan, Türkiye nin yakalad ivmenin sürdürülebilir olmas nda herkesin üstüne düfleni yerine getirmeye daha büyük bir azimle devam etmesi gerekti ini de sözlerine ekledi. Cumhuriyetimizin yüzüncü y l nda dünyan n en büyük ekonomisi olaca z Sanayi ve Ticaret Bakanl olarak bir sanayi stratejisi oluflturduklar n hat rlatan Zafer Ça layan, Türkiye Avrupa n n ve Asya n n üretim merkezi olacak. Çok büyük bir genç nüfus potansiyeline sahibiz. Gençlerimizi mesleki e itime tabî tutaca z. fl gücü planlamas yapaca z. Sanayi stratejimizi destekleyecek sanayi envanterimizi ise haz rlad k. Yeni bir teflvik modeli uygulayaca- z. Bu model sektörel, bölgesel ve proje bazl olacak. Türkiye yi Cumhuriyetimizin yüzüncü y l nda dünyan n en büyük ekonomisi haline getirece iz fleklinde konufltu ve hükümet olarak sanayinin ve sanayicinin desteklenmesi, ülke ekonomisinin daha da büyütülebilmesi için ortaya koyduklar kararl - l n alt n bir kez daha çizdi. Mobilya sektörünün baz sorunlar n çözmesi gerekiyor Mobilya sektörünün çok güçlü bir etki alan na sahip oldu una dikkat çeken Zafer Ça layan, sektör içinde daha net çözümlere kavuflturulmas gereken konular oldu unu da belirtti. Mobilya sektörünün marka yaratma, tasar m ve Ar-Ge çal flmalar konusunda daha baflar l çal flmalara imza ataca umudunu tafl d n ifade eden Ça layan, bunun yan nda mobilya sektöründe yer alan küçük ölçekli giriflimlerin de büyümesi yolunda çaba sarf edilmesi gerekti ini vurgulad. Bakan Ça layan, çimento sanayiinde dünyan n üçüncü, Avrupa n n ise ikinci büyük gücü oldu umuzu belirterek, mevcut sorunlar n h zla çözülmesi sonucu mobilya alan nda da ayn baflar lara imza atabilece imizi sözlerine ekledi. Boydak Holding dünya ölçe inde herkese örnek olacak Mobilya sektörünün birlikte hareket etmesi gerekti ine özellikle dikkat çeken Zafer Ça layan, Boydak Holding in gelifltirdi i yeni teknolojiler, belirledi i büyük hedefler do rultusunda dünya ölçe inde herkese örnek oluflturacak bir seviyeye geldi ini dile getirerek, ayn baflar lar n önümüzdeki y llarda da katlanarak artaca ndan en küçük bir flüphesi olmad n belirtti. Boydak Holding e yak fl r bir dergi Son olarak dergimiz BizBize hakk nda görüfllerini de belirten Sanayi ve Ticaret Bakan m z Ça layan, Hem biçim, hem içerik olarak dolu dolu bir dergi haz rlam fls n z. Boydak Holding e yak flan da zaten budur, dedi. Boydak Holding olarak sözümüzü verdik Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Boydak baflta olmak üzere pek çok üst düzey yöneticimiz taraf ndan a rlanan bakan m z Zafer Ça layan a Boydak Holding olarak Türkiye ekonomisine katk lar m z sürdürece imize dair söz verdik. 15

16 Vizyon Türk Hava Yollar 75 Genel Müdür Doç. Dr. Temel Kotil, YAfiINDA 75 y ll k serüvenle ilgili sorular m z yan tlad Atatürk taraf ndan 20 May s 1933 te, Devlet Hava Yollar daresi ad ile kurulan Türk Hava Yollar (THY), bugün 20 milyonu aflk n yolcusu ve 100 ün üzerinde uçaktan oluflan genç filosu ile dünya havac l k arenas n n baflrol oyuncular aras nda yer al yor. Geçti imiz y l kapasite ve trafik art fl bak m ndan ilk 10 büyük havayolu aras nda birincili e oturan THY, ortakl olan SunExpress Havayollar flirketi ile zmir-kayseri aras nda yüzde 90 gibi yüksek bir doluluk oran ile uçufllar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu y l 75. y l n büyük bir gururla kutlayan THY nin dünden bugüne geliflimini THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Temel Kotil den dinledik: Türk Hava Yollar, bu y l 75. y l n kutluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 75. y l kitab m zda da belirtti imiz gibi Türk Hava Yollar, Cumhuriyetimizi her bak mdan dünya medeniyetleri seviyesine ulaflt rmak amac yla Atatürk taraf ndan 20 May s 1933 te, Devlet Hava Yollar daresi ad ile kuruldu y - l nda ise anonim drtakl k statüsüne geçirildi. Bu milli ve güçlü kurumun 75. y - l n kutlamak elbette hepimize heyecan ve gurur veriyor te çeflitli imkâns zl klara ra men ilk ad m at lan Türk Hava Yollar n n baflar hikâyesi, bafllang c ndan bugüne eme i geçen herkesin azimli çabalar ile yaz lm flt r. 75 y l boyunca at lan ad mlar ve yaflanan kurumsal büyüme göstermifltir ki, Türk Hava Yollar n n yönetimi bir bayrak yar fl d r ve bayra tafl ma s ras gelen herkes, bu görevi lay k yla yerine getirmeye çal flmaktad r. Bizler de, bu gelene i heyecan ve azimle sürdürüyoruz. Türk Hava Yollar n n 75 y ll k tarihinde var lan noktay bize özetleyebilir misiniz? Türk Hava Yollar, çok az say da uçak ve personelle ifle bafllad tarihten bu yana, ulusal ve uluslararas alanda hem baflar l hem de kârl bir kurulufl olmaya çal flm flt r. Bu amaç, kurumun tarihinde yer alan yönetici ve personel için milli bir dava olarak kabul edilmifltir. Bizler de yönetime geldi imiz tarihten itibaren, Türk Hava Yollar na bu amaçla Temel Kotil hizmet ettik. Bugün övünerek söylüyoruz ki Türk Hava Yollar, dünyan n en sayg n havayollar aras nda yerini alm fl, 20 milyonu aflk n yolcusu, 100 ün üzerinde uçaktan oluflan genç filosu ve Star Alliance üyesi olarak dünyan n her noktas na uçabilme imkân olan, bayrak tafl y c s fat yla dünya havac l k arenas n n baflrol oyuncular ndan olmaya aday en büyük Türk markas d r. Geçti imiz y l kapasite ve trafik art fl bak m ndan ilk 10 büyük havayolu aras nda birinci, En az bagaj kaybeden havayolu de erlendirmesinde de yine birinci s rada yer ald k. Ayn dönemde, tafl - nan yolcu say s n 18 milyona ç karmay baflard k ve kilometre bafl na arz edilen kol- 16

17 tuk say s yaklafl k 35 milyona yükseldi. Dünyan n en önemli havayolu ittifaklar ndan Star Alliance'a üyeli imiz, Nisan ay nda yürürlü e girdi. Bu üyelikle, yolcular - m z tek biletle 180 ülkeden dünyan n 965 farkl noktas na uçma imkân kazan yor. Star Alliance ailesine kat lmam zla, Asya ile Avrupa y birlefltiren stanbul da küresel önemde bir uçufl merkezi olma flans n yakal yor. Di er yandan uçak bak m ve onar m merkezimiz Türk Hava Yollar Teknik A.fi. ve kendi uçufl ekibimizi de yetifltirdi imiz Uçufl E itim Merkezi, yaln zca ülkemizde de il, yak n co rafyada kendi alan nda tek merkez olma gücüne sahip kurulufllar. Uluslararas Hava Tafl mac l Birli i'nin 2008 deki y ll k toplant s, Haziran ay içinde stanbul'da yap ld ve bu sayede, THY nin uluslararas alandaki prestijine bir halka daha ekleniyor. 75. y l m z, 2007 y l için öngördü ümüz tüm hedefleri gerçeklefltirmenin mutlulu u içerisinde kutluyoruz. THY nin Genel Yönetim Binas na yerlefltirilen an t, THY Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Candan Karl tekin (sa da), THY Genel Müdürü Temel Kotil (solda) ve 75. Y l Kitab n n konsept dan flman Prof. Önder Küçükerman açt. 75. y l kutlama etkinliklerinizden söz eder misiniz? Öncelikle 75. y l kitab m zdan söz edeyim. 75. Y l nda Türk Hava Yollar ( ) kitab, kurumumuzun parlak geçmiflini, Türk ve dünya havac - l k sektöründeki yerini, tarihi boyunca etkileflim içinde bulundu u kifli ve kurumlar kuflatacak biçimde, sergiledi i baflar lar kapsayan içeri iyle referans olarak gösterilebilecek iddial ve özgün bir eser olarak haz rland. Ayr ca 20 May s ta, yani tam 75 y l önce kuruldu u tarihte, sabah saat da Taksim Atatürk An t na çelenk koyarak bafllad m z törene, 75. y l kitab m z n tan t m ve genel yönetim binas na yerlefltirilen an t n aç l fl n gerçeklefltirerek devam ettik. Kutlamalar - m za, 70 ülkeden genel merkezimize gelen mahalli personelimizin kat ld n da memnuniyetle söylemek isterim. Konuk personelimize, geçen y l ilkini yapt m z bir Bo az turu ile flükranlar m z sunduk. Ayn günün akflam nda, THY nin 75. y l - na özel olarak, 75 kiflilik Macar Radyo Senfoni Orkestras ve nce Saz Grubu iflbirli iyle haz rlanan Yollar adl albümün lansman ise Cemal Reflit Rey Konser Salonu nda yap ld. Yedi eserden oluflan albümdeki parçalar n isimlerini anmak isterim: pek Yolu, Baharat Yolu, Günefl Yolu, Hezarfen Yolu, Göç Yolu, Kral Yolu, Hac Yolu... Görülece i gibi bu güzel ezgiler, isimlerini medeniyetin kültür ve ekonomik altyap s na yön vermifl yollardan alm fllard. 21 May s ta stanbul Gösteri Merkezi nde Türk Hava Yollar ailesi olarak Anadolu Atefli Dans Toplulu u nun Troya gösterisini izledik. Kayseri ye mesaj n z nedir? Dünyan n en eski flehirlerinden biri olan Kayseri, Kapadokya bölgesinde yer almas, tarihte pek Yolu nun u raklar ndan biri olmas ile her ça da uygarl klar n befli i olmufl, turizm ve ekonomi aç s ndan önemli bir ilimiz. THY da bu güzide ilimizin öneminin fark nda olarak, iki y l önce Kayseri'den yap lan yurtiçi ve yurtd fl sefer say s n art rm flt. Bugün Kayseri den Avrupa n n belli noktalar na seferlerimiz var. Bu aktarmas z d fl hat seferleri, bölgenin ekonomisi ile turizmine katk da bulunuyor ve sadece Kayseri den de il, civar illerden de çok say da vatandafl n ilgisini çekiyor. Nisan ay nda, stanbul-nevflehir aras nda haftan n dört günü gerçeklefltirilen uçufllar n her gün yap lmas yolunda bir talep ald k. Nevflehir, turizmde gitgide dünyan n en önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Buraya gelen yabanc misafirlerin, havayolu tafl - mac l n öncelikli olarak tercih edip etmediklerine dair bilgi elde edersek, bu yönde de yeni bir düzenleme yapaca z. THY ortakl olan SunExpress Havayolu flirketi ile zmir-kayseri aras nda ortak uçufllar düzenlemeyi sürdürüyoruz ve doluluk oran m z da yüzde 90 gibi yüksek bir rakama ulaflm fl durumda. Verdi imiz hizmetlerin, Kayserili vatandafllar m z n teveccühüne mazhar olmas bizi mutlu ediyor. THY, 75. y l nda da, yurdun her bir noktas ndaki yurttafllar m z diledikleri yere ulaflt rma görevine gurur ve heyecanla devam ediyor. Dünyan n en önemli havayolu ittifaklar ndan Star Alliance'a üyeli imiz, Nisan ay nda yürürlü e girdi. Bu üyelikle, yolcular m z tek biletle 180 ülkeden, dünyan n 965 farkl noktas na uçma imkân kazan yor 17

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı