DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU"

Transkript

1 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu

2

3 Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma ve aidiyet duygular yla güçlendirebiliyor. Tak m m z n bir parças olan çal flanlar m z, bayilerimiz ve yöneticilerimiz de bu anlay fl ile hareket ettikleri için grubumuz, her y l baflar lar na yenilerini eklemeye devam ediyor Tak m ruhu UEFA 2008 Avrupa fiampiyonas karfl laflmalar nda dünyan n en önemli futbolcular n izlerken akl ma hep tak m olmak kavram üzerinde hepimiz düflünmüflüzdür. Dünyada milyonlarca insan kendine ba layan bu karfl laflmalarda bir oyuncunun sakatlanmas, kalecinin bir anl k dalg nl veya hakemin cebinden ç kard bir k rm z kart, yaln zca o futbolcunun de il bir tak m n, hatta bir ülkenin kaderi oluverdi. At lan bir gol, kurtar lan bir penalt da bire bir yaln zca o futbolcunun baflar s olmaktan öte tak m ruhu nda ifadesini bulurcas na tak mda yer alan herkes birbirini takdir etti, baflar hep birlikte çoflkuyla sahiplenildi. Asl nda t pk futbol gibi ifl hayat nda da tak mda bulunan herkes birbirini tamaml yor ve bir bütünün parças n oluflturuyor. Üretim band nda çal flanlardan yöneticilere, sat fl ekibinden güvenlik görevlisine kadar herkes ayn amaca hizmet ederek, Tak m Ruhu nun oluflmas nda önemli bir rol üstleniyor. Tak mda yer alan herkes kendi üzerine düflen sorumlulu u özenle yerine getirebildi i oranda tak m n baflar s na hizmet ediyor. Avrupa fiampiyonas nda izledi imiz gibi baflar l bir tak m olmak için öncelikle tüm tak m elemanlar aras nda hedef birli- inin sa lanmas çok önemli. Çünkü tak m ruhu her fleyden önce bir güçlü bir his. Ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma ve aidiyet duygular yla tak m ruhunu güçlendirebiliyor. Boydak Holding in temellerinin at ld günden bugüne kadar geçen sürede bu tak m n bir parças olan tüm çal flanlar - m z, bayilerimiz, profesyonel yöneticilerimiz de bu anlay fl ile hareket ettikleri için grubumuz her y l baflar lar na yenilerini eklemeyi baflarabilmifltir. Ayn hedefe kararl l kla yürüyen bu tak m n önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdi i alanlarda yeni baflar lara imza atmas ve sektöründe öncü olmas kaç n lmazd r. Böyle büyük ve baflar l bir tak m n bir oyuncusu olmaktan büyük bir sevinç ve gurur duydu umu siz tak m arkadafllar mla paylaflmak istedim. Hepimize mutu ve sa l kl bir yaz diliyorum. Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler GÜNDEM Türkçe Olimpiyatlar 6 GÜNCEL Mondi Bayiileri Kayseri de 10 V ZYON Temel Kotil 16 B Z GÜLDÜRENLER Tolga Çevik 20 ÜLKE DUBA KAMERA ARKASI Tercihiniz stikbal ise siz de bir numaras n z 28 AYIN ÜRÜNÜ Mondi Köfle Tak mlar 32 AKTÜEL Yank Yazgan 34 NEREYE G DEL M 20 Adapazar 36 SPOR Fatih Terim 44 LEZZET 50 BOYDAKTAN HABERLER Bulmacan n çözümü mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editörler Füsun Güvenç Seyit Göktepe Görsel Yönetmen Do a Özkan Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Fatma Güner Özcan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 50 Mondi markas n n grubumuza kat lmas n n üzerinden geçen iki y ldan sonra Mondi bayilerimiz ilk buluflmas n May s tarihlerinde gerçeklefltirdi. Bayilerimiz, son derece verimli geçen buluflmam zdan 2010 y l na üçüncü büyük marka olarak girme hedefi ile ayr ld Editörün Notu lk buluflmada büyük hedef Mondi Bayiler Buluflmas için ilk kez May s tarihleri aras nda Kayseri de bir araya gelen bayilerimiz, Mondi nin ve grubumuz bünyesindeki farkl markalar n tesislerini gezerek, 50 y ll k geçmifle sahip olan grubumuzun üretim teknolojisinde yakalad geliflmeyi, yat r m inceliklerini ve boyutunu bu kadar yak ndan tan ma olana buldular. Kayseri Hilton Otel de gerçeklefltirilen toplant da ise bayilerimiz, Yönetim Kurulu Baflkan m z Hac Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mondi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan m z Memduh Boydak ile Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyemiz Nazif Türko lu baflta olmak üzere holding üst düzey yöneticilerimizle de buluflma ve tan flma imkân buldular. Say n Hac Boydak n 2010 y l nda sektörde ilk üç marka aras nda Mondi nin de yer alaca sözünü vermesiyle, Mondi markas n n büyüme h z na olan güvenleri artan bayilerimiz, bayiler buluflmas sonunda Kayseri den ayr l rken hedeflerine çok daha emin ad mlarla yürüyecek olman n güveni içindeydiler. Sayfalar m zda Mondi bayiler buluflmam z n ayr nt lar n bulaca n z gibi stikbal, Bellona ve Mondi ana bayi ve bayilerimizin sat fl süreçlerini daha h zl, güçlü ve etkin k larak müflterilere daha kaliteli bir hizmet sunmak amac yla 2007 y l sonunda Boydak Holding üst yönetimi taraf ndan bafllat lan Ana Bayi ve Perakende Bayi Projesi nin kullan ma geçildi i haberini de okuyacaks n z. Bayilerimizle ilgili bir di er haberimizi ise Adapazar bölgemizi tan tt m z ve bu bölgedeki bayilerimizin çal flmalar n anlatt m z sayfalar m zda bulacaks n z. Boydak Holding olarak bugüne kadar yat r m n ve ticaretin, Türkiye mizin gelece i aç s ndan büyük önem tafl d bilinciyle hareket ettik. Ancak sanayideki geliflmeye olan katk m z, hiçbir zaman sosyal sorumluluk projelerine olan inanc m - z geri plana itmedi... Bu y l alt nc s düzenlenen Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar, stikbal olarak Alt n Sponsor s fat yla katk sa lad m z sosyal sorumluluk projelerinden biriydi. Sayfalar m zda ayr ca THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil in 75. y l nda THY yi anlatt röportaj n, Bersay letiflim Gurubu Yönetim Kurulu Baflkan ve iletiflim uzman Ali Saydam la marka konusunda yapt m z söylefliyi ve perakende sektörü ile ilgili olarak ünlü isimlerin de erlendirmelerinin yer ald perakende haberimizi okuma imkân bulacaks n z. Önümüzdeki günlerde kutlayaca m z 30 A ustos Zafer Bayram n z tebrik eder, büyük hedeflerinizi k sa sürede gerçeklefltirmenizi dileriz... Murtaza Durmufl/Yaz iflleri Müdürü 5

6 Gündem Dünya Türkçe konufltu Bu y l alt nc s düzenlenen Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar, Türkçe flark lar, fliirler, oyunlarla benzersiz bir buluflmaya sahne oldu. Bu y l alt nc s düzenlenen Türkçe Olimpiyatlar kardefllik ve hoflgörü dili olan güzel Türkçemizi yücelten ön enemli etkinlik olarak dikkat çekiyor. lk defa düzenlendi- i 2003 y l ndan bu yana ç gibi büyüyen bir ilgiyle varl n sürdüren Türkçe Olimpiyatlar, Türkçe ö renip, Türkçe nin güzelliklerini tadan binlerce ö rencinin varl - yla daha da bir anlam kazan yor. 22 May s - 2 Haziran tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Alt nc Türkçe Olimpiyatlar na bu y l 110 ülkeden 550 yar flmac kat ld. Türkiye deki finallere kat lmaya hak kazanan ö renciler, ülkelerini Tükçe olarak tan tan stantlar haz rlay p kendi kültürlerini tan tma f rsat n bulman n yan s ra di er ülke temsilcileriyle kaynaflarak onlar n kültürlerini tan ma coflkusunu da yaflad lar. Türk kültürünün dünyaya tan - t lmas, Türkçe nin yabanc lara ö retilmesi süreçlerini de kapsayan Olimpiyatlar arac l yla dünya üzerinde bizim seslerimiz, bizim sözcüklerimiz ç nlad. Bizim flark lar m z, bizim geleneksel oyunlar m z, bizim fliirlerimiz, bizim türkülerimiz baflka dillerde bambaflka bir duy- stikbal in katk lar yla 22 May s 2 Haziran tarihleri aras nda gerçeklefltirilen etkinli e 110 ülkeden toplam 550 yar flmac kat ld 6

7 gu, bambaflka bir heyecan uyand rd. Türkçe Olimpiyatlar n n gerçeklefltirilmesinde özelikle yurtd fl nda okullar açma gayreti göstererek e itimimize, dilimize büyük katk lar sunan, Türk kültürüne ve Türk diline hizmet eden devlet büyüklerine, siyaset adamlar na, bas n-yay n, e itim ve sanat camias mensuplar na ödüller verildi. Organizasyon Komitesi Baflkan Mehmet Sa lam, dünyan n dört bir yan ndaki Türk okullar n n aç lmas için hiç tan mad klar ülkelere giden ö retmenlerin her birinin hayatlar - n n ayr bir destan oldu unu belirterek onlar minnet ve flükranla and - n söyledi. Bu organizasyonun yap lmas n Türkiye nin gönlü en zengin ifladamlar n n sa lad na dikkat çeken Sa lam, Türkiye nin engin bir misafirperverlik duygusuyla bütün ülkeleri ba r na bast n, ülke olarak böyle bir organizasyona ev sahipli i yap - yor olmaktan da büyük bir onur duyduklar n sözlerine ekledi. Konuflma, yazma, dil bilgisi, flark, fliir, sunum, genel kültür, özel beceriler, makale, ülke tan - stikbal, alt n sponsor Ülkemizin düzenledi i en kapsaml ve en baflar l etkinliklerin bafl nda gelen Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar na destek az msanmayacak derecedeydi. Tük Telekom un ana sponsor oldu u Olimpiyatlar a Bank Asya platin sponsor olarak katk lar n sunarken, stikbal, Romanson, Kumtel ve Evyap alt n sponsorlar olarak bu benzersiz etkinli in alt na imza atm fl olman n hakl gururunu yaflad lar y l nda düzenlenen ilk Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar na sadece 17 ülke kat lm flt. K sa sürede dünyada büyük ilgi uyand ran Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar na 2004 y l nda 24, 2005 y - l nda 41, 2006 y l nda 83, 2006 y l nda 100 ülke kat ld. 7

8 Gündem 8 t m, anadil Türkçe yazma, anadil Türkçe flark ve anadil Türkçe fliir olmak üzere 13 dalda yap lan yar flmalar n yar final ve final de erlendirmeleri alanlar nda y llar n birikimine ve kültürüne sahip sayg n bir jüri taraf ndan gerçeklefltirildi. Aralar nda Türk Dil Kurumu Baflkan Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal n, Milli E itim Bakanl Yurt D fl E itim Ö retim Genel Müdürü Hasan Kaplan, eski baflbakanlardan Y ld r m Akbulut un da bulundu u tertip heyetinin de erlendirmesi sonucu dereceye girenlere madalya ve para ödülü verildi. fiark yar flmas birincili i Azerbaycan dan Hatice Alizade, Ben Seni Sevdi imi Dünyalara Bildirdim ile elde ederken, fliirin birincisi Arnavutluk tan, Arif Nihat Asya n n Naat n okuyarak birincili e ulaflan Adelia Selimaj oldu. Halk Oyunlar Yar flmas nda ise birincilik Vietnaml ekibin oldu. Sergiledikleri Zeybek oyunuyla büyük be eni toplayan Vietnam, Kafkas oyunuyla Azerbaycan ikinci, Karadeniz oyunuyla Moldova üçüncü olarak izledi. fiampiyonlara ödüllerini TBMM Baflkan Köksal Toptan, Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Adalet Bakan Mehmet Ali fiahin ve Devlet Bakan Mehmet fiimflek in de aralar nda bulundu- u seçkin davetli toplulu u verdi. 2 Haziran günü stanbul Gösteri Merkezi nde düzenlenen finalle sona eren 6. Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar n n ödül töreninde bir konuflma yapan TBMM Baflkan Köksal Toptan, Türkçe Olimpiyatlar n n muhteflem görüntülere sahne oldu unu belirterek eme i geçen herkese ayr ayr teflekkür etti. Bugün burada, Türkçe Olimpiyatlar nda gerçekten Türkçenin bitti i yerdeyiz diyen Toptan, yaflan - lan güzelliklerin haf zalarda unutulmayacak izler b rakt n da sözlerine ekledi. Ülkemizin yetifltirdi i en büyük futbolcular n bafl nda gelen Hakan fiükür de flark yar flmas nda dereceye girenlerin ismini aç klamak üzere ç kt sahnede duygulu anlar yaflad. Y llard r maçlarda büyük heyecanlar yaflad n, fakat bu etkinlikte duydu u heyecan n hiçbirine benzemedi ini dile getiren y ld z futbolcunun, Dünyan n de iflik ülkelerinde görev yapan ö retmenlerin önünde sayg yla e iliyorum sözleri ise dakikalarca ayakta alk flland. Geçti imiz y l Avrupa Dil Ödülü ne lay k görülen Türkçe Olimpiyatlar nda her y l verilen Türk Dili Ödülleri nin sahipleri de belli oldu. Yar flman n Karamano lu Mehmet Bey Ödülü bu y l Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a, Ali fiir Nevaî Ödülü Hilmi Yavuz ve Prof. Dr. Orhan Okay a, smail Gasp - ral Ödülü ise Beflir Ayvazo lu ve Taha Akyol a verildi.

9

10 Güncel Bu y l ilki düzenlenen Mondi Bayiler Buluflmas May s tarihleri aras nda Kayseri de gerçeklefltirildi Mondi bayilerimiz Bu y l May s tarihlerinde Kayseri de gerçeklefltirilen ilk Mondi Bayiler Buluflmas nda bir araya gelen bayilerimiz, Mondi A.fi. üretim tesislerini yak ndan inceleme f rsat bulurken, Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Boyteks, Boyçelik, Form Sünger, Boytafl 3 ve Boyser i de ziyaret ettiler. Mondi bayilerimiz, Boydak Holding üretim tesislerinin ziyaretinin ard ndan Kayseri Hilton Otel deki toplant ya kat ld lar. Boydak holding çat s alt nda faaliyet gösteren flirketlerin tan t m yla ilgili film gösterimi ile bafllayan toplant da aç l fl konuflmas n yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, iki y l gibi k sa bir süre önce holding bünyesine kat lan Mondi markas n n, bu kadar k sa bir zaman içinde büyük yol kat etti ini bildirdi. Önümüzdeki iki y l içinde ise Mondi markas n n daha h zl büyüyece ini ve 2010 y l nda mobilya sektöründe ilk üç marka içinde yer alaca n söyleyen Hac Boydak, Boydak Holding in Mondi markas na yönelik bak fl n anlatt. Türk mobilya sektörüne yönelik bir de erlendirme de yapan Hac Boydak, Türkiye nin geçti imiz befl-alt y l içinde ekonomik ve sosyal alanlarda h zl bir geliflim içinde oldu unu ifade ederek, ülkemizin dünya piyasalar nda söz sahibi olabilmesi ve dünyan n geliflmifl ülkeleri aras na girebilmesi için daha çok çal flmas gerekti inin de alt n çizdi. Sektörün önü aç k Mobilya sektörünün genel de erlendirmesini yapan, bunun yan nda Mondi markas n n grup içindeki yeri ve piyasadaki genel pazarlama politikalar üzerine konuflan Boydak Holding Yönetim kurulu Üyesi ve Mondi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Memduh Boydak, mobilya sektörünün önünün aç k oldu unu, öneminin giderek artt n, yaflam tarzlar n n de iflti ini ve sektörün sürekli geliflti ini belirtti. Bu geliflmeler sonucunda s radan bir meslek olan mobilyac l n, flu anda büyük bir sektör haline geldi ini dile getiren Memduh Boydak, kurumsallaflman n ve markalaflman n önemini vurgulayarak, sektördeki markal mobilya pazar pay n n yüzde 35 i geçti ini ve perakendecilerin ancak markalarla birlikte yollar na sa lam ad mlarla devam edebileceklerini söyledi. Memduh Boydak, Mondi markas n n 2010 y l nda sektörde üçüncü marka haline gelece ini ifade ederek yapt klar m z yapacaklar m z n teminat d r diye konufltu. Türkiye ad ile an lacak markalar Boydak Holding Yönetim kurulu üyesi Nazif Türko lu, toplant daki konuflmas nda Türkiye ve dünyada yaflanan ekonomik geliflmelerin genel bir de erlendirmesini 10

11 Kayseri de bulufltu yapt. Ekonomideki geliflmeler, günümüz politikalar, ülkemizin dünya devletleri aras ndaki yeri ve geçti imiz y llarda meydana gelen ekonomik krizlere de inen Türko lu, geliflmifl dünya devletlerinin aras - na girebilmemiz için milletçe çok çal flmam z, yeni ve güçlü markalar oluflturmam z gerekti ini belirterek bu ba lamda bayilerimizin de holdingimize ve markam - za güvenerek ifllerine sar lmas gerekti ini söyledi. Ülkelerin markalarla an ld n anlatan Türko lu, Güney Kore denildi inde LG, Samsung, Hyundai, Daihatsu; Almanya akla geldi inde Mercedes, BMW, Bosch, Siemens, Opel, Volkswagen; Japonya ismi geçti inde Toyota, Honda gibi markalar n hat rland n aç klad ve buradan yola ç karak Türkiye ile an lacak markalar n ortaya ç kar lmas n n ne kadar önemli oldu unun alt n çizdi. Perakendede h zl de iflim Boydak Holding Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan k da markalaflman n önemi ve küreselleflme üzerine bafllatt konuflmas n dünyadan ve Türkiye den Türk mobilya sektörüne yönelik bir de erlendirme de yapan Hac Boydak, Türkiye nin geçti imiz befl-alt y l içinde ekonomik ve sosyal alanlarda h zl bir geliflim içinde oldu unu ifade ederek, ülkemizin dünya piyasalar nda söz sahibi olabilmesi ve dünyan n geliflmifl ülkeleri aras na girebilmesi için daha çok çal flmas gerekti inin de alt n çizdi. örnekler vererek sürdürdü. Sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik geliflmelere paralel olarak perakende sektöründe de h zl bir de iflim yafland n belirten Uyan k, küçük, ba ms z perakendeci dükkânlar ndan modern ma azalar zincirine do ru h zl bir de iflimin söz konusu oldu unu ve bu de iflimin ülkeden ülkeye farkl l k gösterse de küreselleflmenin ülkeler aras ndaki fark h zla azaltt n söyledi. Sektördeki de iflimin kaç n lmaz oldu unu dile getiren Bilal Uyan k, tüketicilerin art k al flverifli s k c bir faaliyettan çok hoflça vakit geçirme imkân sunan sosyal bir faaliyet olarak görmek istedi ini belirtti. Uyan k, bu nedenle de tüketicinin beklentisine uygun ma aza, e lence, yeme-içme ve park imkân n n bir arada sunuldu u modern al flverifl merkezleri avantajl hale gelirken, mevcut perakendecilerin de bu e ilime ayak uydurmak zorunda kald - n n alt n çizdi. 11

12 Güncel 12 Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, geceye flark lar yla renk katan Aliflan be eniyle dinledi. Dünden bugüne Mondi Mondi Bayiler Buluflmas ndaki konuflmas nda Genel Müdür zzet Sümer ise konuflmas nda, 1994 y l nda faaliyete bafllayan Mondi nin Boydak Holding e kat lmadan önceki durumunu örneklerle anlatt ve Boydak Holding bünyesine kat ld ktan sonraki geliflmeleri aç klad. Dünden bugüne Mondi markas n de erlendiren Sümer, bayilerin de global geliflmelere karfl kay ts z kalamayacaklar n ve Mondi markas n n h zl büyümesine paralel olarak büyümeleri gerekti ini söyledi. Sümer in konuflmas n n ard ndan, Mondi nin ürün çeflitlili inin h zl art fl na de inerek konuflmas na bafllayan Mondi Pazarlama Müdürü Soner Sakall, ürün gruplar n n y ll k ciro içinde sahip oldu u paylar n karfl - laflt rmas n yaparak, gelecek y llara yönelik hedefleri anlatt. Mondi bölge müdürlüklerini temsilen söz alan Doru Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Baflkan A. Kamil fiirikçi de Mondi markas na duyduklar güvenin alt n çizerken, Mondi markas büyürken bayilerimizin de bu do rultuda yat r mlar n yaparak geliflmelere ayak uydurmalar gerekti ini belirtti. Mondi Bayiler Buluflmas düzenlenen gala gecesi ile sona erdi. Bayilerimizin tüm yorgunluklar n att gecede flovmen Ercan Ak fl k ve sanatç Aliflan geceye renk katt lar. Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Türko lu ve Mali ve dari fller Koordinatörü Nam k Kemal Ulusoy da gecede haz r bulundular. Gecenin sunuculu unu televizyon dünyas n n en renkli isimlerinden olan Ercan Ak fl k yapt.

13 HES Kablo'nun tercihi HP ProCurve a ürünleri Bu bir reklamd r. "Ürün seçiminde, uygun maliyet, kolay yönetilebilirlik ve yüksek yat r m geri dönüflü elde etme gibi kriterleri göz önünde bulundurduk. Bu konularda en iyi yan t HP ProCurve ürünlerinden ald k. Baflar l çal flmalar ndan dolay HP ve çözüm orta Mega Bilgisayar'a teflekkür ederiz." Hac lar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi. (HES Kablo), 1974 y l nda enerji kablolar üretmek amac yla kuruldu. Firma zamanla, bak r haberleflme, fiber optik, data ve LAN kablolar ile alüminyum iletken, elektrolitik bak r tel, emaye bobin teli ve PVC granüllerinin de üretimine bafllayarak ürün yelpazesini geniflletti m 2 'lik bir alana kurulu entegre tesislerinde üretim yapan HES Kablo, ürünlerini yurtiçi pazara sunman n yan s ra, 110 ülkeye de ihraç ediyor. Firma, artan ifl kapasitesini karfl lamakta zorlanan a altyap s n yenileme ihtiyac hissetti. Firma, 100 Mb kapasiteli a sistemlerini gelifltirmek üzere bafllatt çal flmalar kapsam nda, HP ve Yetkili fl Orta Mega Bilgisayar ile iflbirli ine gitti. Yenileme çal flmalar iki aflamada gerçeklefltirildi. lk aflamada, firman n mevcut Multi Mode (MM) kablolar, Single Mode (SM) kablolar ile de ifltirildi. Yenilenen kablolar kabinlerde sonland r larak birbirlerine ba land. kinci aflamada ise HP ProCurve anahtarlar n kurulum ve konfigürasyon çal flmalar tamamland. Topoloji ve yedeklik çal flmalar sonucunda firma, olas bir aksakl k durumunda kesintisiz hizmet verecek bir a yap s na kavufltu. Geliflen teknolojinin ileride gerektirebilece i yenileme çal flmalar n n kolayl kla yap labilmesi için, her merkezde ikifler adet çekirdek yedek hat b rak ld. Sistemdeki konfigürasyon, güvenlik ve yetkilendirme kontrolleri ise HP ProCurve IDM Manager yaz l m ile sa land. Hasan Ünal, HES Kablo Bilgi Teknolojileri ve Reklam Müdürü Teknoloji 2 adet HP ProCurve 5400 Anahtar 18 adet HP ProCurve 3500 Anahtar HP ProCurve Identity Driven Manager (IDM) Yaz l m Fayda HES Kablo, artan ifl hacmini karfl layabilecek kapasitede bir a sistemine ve L3 güvenli ine sahip oldu. HP ProCurve IDM Manager Yaz l m ile, HES Kablo, a sistemlerini tek elden yönetebilme imkan na kavufltu. 10/100/1000 PoE destekli HP ProCurve ürünleri ile firman n gelecekte kurmay planlad IP Telefon Sistemi için gerekli zemin sa land. Mega Bilgisayar 1989 y l nda Kayseri'de kuruldu. Güvenilir ve deneyimli altyap s ile Kayseri bölgesindeki firmalara en uygun çözüm ve hizmetleri sunmay hedefliyor. E itimli kadrosu ile müflterilerine ihtiyaçlar do rultusunda çözümler sunuyor. HP Yetkili fl Orta 2007'de "En Baflar l Bölgesel fl Orta " ve En Kaliteli Servis Veren Bölgesel Servis Sa lay c ödüllerine lay k görüldü.

14 Sanayi ve Ticaret Bakan m z Zafer Ça layan a rlad k Sanayi ve Ticaret Bakan m z Zafer Ça layan, 14 Haziran tarihinde stanbul Esenler deki flirketimizi ziyaret ederek Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak baflta olmak üzere Boydak Holding üst yönetimiyle görüfl al flveriflinde bulundu. 14

15 Sanayi ve Ticaret Bakan m z Zafer Ça layan Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Boydak ve Yönetim Kurulu Üyemiz Memduh Boydak ile görüflmesini s cak bir ortamda gerçeklefltirdi. Bizim daha birçok yeni Boydak a ihtiyac m z var Sanayi ve Ticaret Bakan m z Zafer Ça layan, stanbul Esenler deki flirketimizi ziyaret ederek Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Boydak ve Memduh Boydak baflta olmak üzere Boydak Holding üst yönetimiyle görüfl al flveriflinde bulundu. Boydak Holding in Anadolu sermayesinin en önde gelen temsilcilerinin bafl nda bulundu unu hat rlatan bakan Ça layan, özellikle mobilya sektöründe yaratt yepyeni teknolojilerle Boydak n dünya çap nda bir baflar ve üstünlük kazand n n alt n çizdi. Türkiye nin sahip oldu u genç nüfus potansiyelini en iyi flekilde de erlendirerek bu dönemde ve önümüzdeki dönemde ekonomide dünyan n ilk on ülkesi aras na girmeyi bafll ca hedef olarak belirlediklerini belirten Ça layan sözlerine flöyle devam etti: Özel sektörün gereken olanaklar sa land nda neler yapabilece ini hepimiz biliyoruz. Hükümet olarak amac m z özel sektör odakl büyüme, istihtam yaratmak ve daha da büyümek. Türkiye nin en büyük 550 firmas aras nda Boydak Holding in alt firmas var. Buradan da flu sonuç ç k yor ki, bizim daha birçok yeni Boydak a ihtiyac m z var. Ekonomide hedeflerimize ancak bu flekilde ulaflabiliriz. Son dönemde müteflebbislerin dünyaya entegrasyonu konusunda büyük aflamalar kaydetti ini vurgulayan Ça layan, Türkiye nin yakalad ivmenin sürdürülebilir olmas nda herkesin üstüne düfleni yerine getirmeye daha büyük bir azimle devam etmesi gerekti ini de sözlerine ekledi. Cumhuriyetimizin yüzüncü y l nda dünyan n en büyük ekonomisi olaca z Sanayi ve Ticaret Bakanl olarak bir sanayi stratejisi oluflturduklar n hat rlatan Zafer Ça layan, Türkiye Avrupa n n ve Asya n n üretim merkezi olacak. Çok büyük bir genç nüfus potansiyeline sahibiz. Gençlerimizi mesleki e itime tabî tutaca z. fl gücü planlamas yapaca z. Sanayi stratejimizi destekleyecek sanayi envanterimizi ise haz rlad k. Yeni bir teflvik modeli uygulayaca- z. Bu model sektörel, bölgesel ve proje bazl olacak. Türkiye yi Cumhuriyetimizin yüzüncü y l nda dünyan n en büyük ekonomisi haline getirece iz fleklinde konufltu ve hükümet olarak sanayinin ve sanayicinin desteklenmesi, ülke ekonomisinin daha da büyütülebilmesi için ortaya koyduklar kararl - l n alt n bir kez daha çizdi. Mobilya sektörünün baz sorunlar n çözmesi gerekiyor Mobilya sektörünün çok güçlü bir etki alan na sahip oldu una dikkat çeken Zafer Ça layan, sektör içinde daha net çözümlere kavuflturulmas gereken konular oldu unu da belirtti. Mobilya sektörünün marka yaratma, tasar m ve Ar-Ge çal flmalar konusunda daha baflar l çal flmalara imza ataca umudunu tafl d n ifade eden Ça layan, bunun yan nda mobilya sektöründe yer alan küçük ölçekli giriflimlerin de büyümesi yolunda çaba sarf edilmesi gerekti ini vurgulad. Bakan Ça layan, çimento sanayiinde dünyan n üçüncü, Avrupa n n ise ikinci büyük gücü oldu umuzu belirterek, mevcut sorunlar n h zla çözülmesi sonucu mobilya alan nda da ayn baflar lara imza atabilece imizi sözlerine ekledi. Boydak Holding dünya ölçe inde herkese örnek olacak Mobilya sektörünün birlikte hareket etmesi gerekti ine özellikle dikkat çeken Zafer Ça layan, Boydak Holding in gelifltirdi i yeni teknolojiler, belirledi i büyük hedefler do rultusunda dünya ölçe inde herkese örnek oluflturacak bir seviyeye geldi ini dile getirerek, ayn baflar lar n önümüzdeki y llarda da katlanarak artaca ndan en küçük bir flüphesi olmad n belirtti. Boydak Holding e yak fl r bir dergi Son olarak dergimiz BizBize hakk nda görüfllerini de belirten Sanayi ve Ticaret Bakan m z Ça layan, Hem biçim, hem içerik olarak dolu dolu bir dergi haz rlam fls n z. Boydak Holding e yak flan da zaten budur, dedi. Boydak Holding olarak sözümüzü verdik Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Boydak baflta olmak üzere pek çok üst düzey yöneticimiz taraf ndan a rlanan bakan m z Zafer Ça layan a Boydak Holding olarak Türkiye ekonomisine katk lar m z sürdürece imize dair söz verdik. 15

16 Vizyon Türk Hava Yollar 75 Genel Müdür Doç. Dr. Temel Kotil, YAfiINDA 75 y ll k serüvenle ilgili sorular m z yan tlad Atatürk taraf ndan 20 May s 1933 te, Devlet Hava Yollar daresi ad ile kurulan Türk Hava Yollar (THY), bugün 20 milyonu aflk n yolcusu ve 100 ün üzerinde uçaktan oluflan genç filosu ile dünya havac l k arenas n n baflrol oyuncular aras nda yer al yor. Geçti imiz y l kapasite ve trafik art fl bak m ndan ilk 10 büyük havayolu aras nda birincili e oturan THY, ortakl olan SunExpress Havayollar flirketi ile zmir-kayseri aras nda yüzde 90 gibi yüksek bir doluluk oran ile uçufllar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu y l 75. y l n büyük bir gururla kutlayan THY nin dünden bugüne geliflimini THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Temel Kotil den dinledik: Türk Hava Yollar, bu y l 75. y l n kutluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 75. y l kitab m zda da belirtti imiz gibi Türk Hava Yollar, Cumhuriyetimizi her bak mdan dünya medeniyetleri seviyesine ulaflt rmak amac yla Atatürk taraf ndan 20 May s 1933 te, Devlet Hava Yollar daresi ad ile kuruldu y - l nda ise anonim drtakl k statüsüne geçirildi. Bu milli ve güçlü kurumun 75. y - l n kutlamak elbette hepimize heyecan ve gurur veriyor te çeflitli imkâns zl klara ra men ilk ad m at lan Türk Hava Yollar n n baflar hikâyesi, bafllang c ndan bugüne eme i geçen herkesin azimli çabalar ile yaz lm flt r. 75 y l boyunca at lan ad mlar ve yaflanan kurumsal büyüme göstermifltir ki, Türk Hava Yollar n n yönetimi bir bayrak yar fl d r ve bayra tafl ma s ras gelen herkes, bu görevi lay k yla yerine getirmeye çal flmaktad r. Bizler de, bu gelene i heyecan ve azimle sürdürüyoruz. Türk Hava Yollar n n 75 y ll k tarihinde var lan noktay bize özetleyebilir misiniz? Türk Hava Yollar, çok az say da uçak ve personelle ifle bafllad tarihten bu yana, ulusal ve uluslararas alanda hem baflar l hem de kârl bir kurulufl olmaya çal flm flt r. Bu amaç, kurumun tarihinde yer alan yönetici ve personel için milli bir dava olarak kabul edilmifltir. Bizler de yönetime geldi imiz tarihten itibaren, Türk Hava Yollar na bu amaçla Temel Kotil hizmet ettik. Bugün övünerek söylüyoruz ki Türk Hava Yollar, dünyan n en sayg n havayollar aras nda yerini alm fl, 20 milyonu aflk n yolcusu, 100 ün üzerinde uçaktan oluflan genç filosu ve Star Alliance üyesi olarak dünyan n her noktas na uçabilme imkân olan, bayrak tafl y c s fat yla dünya havac l k arenas n n baflrol oyuncular ndan olmaya aday en büyük Türk markas d r. Geçti imiz y l kapasite ve trafik art fl bak m ndan ilk 10 büyük havayolu aras nda birinci, En az bagaj kaybeden havayolu de erlendirmesinde de yine birinci s rada yer ald k. Ayn dönemde, tafl - nan yolcu say s n 18 milyona ç karmay baflard k ve kilometre bafl na arz edilen kol- 16

17 tuk say s yaklafl k 35 milyona yükseldi. Dünyan n en önemli havayolu ittifaklar ndan Star Alliance'a üyeli imiz, Nisan ay nda yürürlü e girdi. Bu üyelikle, yolcular - m z tek biletle 180 ülkeden dünyan n 965 farkl noktas na uçma imkân kazan yor. Star Alliance ailesine kat lmam zla, Asya ile Avrupa y birlefltiren stanbul da küresel önemde bir uçufl merkezi olma flans n yakal yor. Di er yandan uçak bak m ve onar m merkezimiz Türk Hava Yollar Teknik A.fi. ve kendi uçufl ekibimizi de yetifltirdi imiz Uçufl E itim Merkezi, yaln zca ülkemizde de il, yak n co rafyada kendi alan nda tek merkez olma gücüne sahip kurulufllar. Uluslararas Hava Tafl mac l Birli i'nin 2008 deki y ll k toplant s, Haziran ay içinde stanbul'da yap ld ve bu sayede, THY nin uluslararas alandaki prestijine bir halka daha ekleniyor. 75. y l m z, 2007 y l için öngördü ümüz tüm hedefleri gerçeklefltirmenin mutlulu u içerisinde kutluyoruz. THY nin Genel Yönetim Binas na yerlefltirilen an t, THY Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Candan Karl tekin (sa da), THY Genel Müdürü Temel Kotil (solda) ve 75. Y l Kitab n n konsept dan flman Prof. Önder Küçükerman açt. 75. y l kutlama etkinliklerinizden söz eder misiniz? Öncelikle 75. y l kitab m zdan söz edeyim. 75. Y l nda Türk Hava Yollar ( ) kitab, kurumumuzun parlak geçmiflini, Türk ve dünya havac - l k sektöründeki yerini, tarihi boyunca etkileflim içinde bulundu u kifli ve kurumlar kuflatacak biçimde, sergiledi i baflar lar kapsayan içeri iyle referans olarak gösterilebilecek iddial ve özgün bir eser olarak haz rland. Ayr ca 20 May s ta, yani tam 75 y l önce kuruldu u tarihte, sabah saat da Taksim Atatürk An t na çelenk koyarak bafllad m z törene, 75. y l kitab m z n tan t m ve genel yönetim binas na yerlefltirilen an t n aç l fl n gerçeklefltirerek devam ettik. Kutlamalar - m za, 70 ülkeden genel merkezimize gelen mahalli personelimizin kat ld n da memnuniyetle söylemek isterim. Konuk personelimize, geçen y l ilkini yapt m z bir Bo az turu ile flükranlar m z sunduk. Ayn günün akflam nda, THY nin 75. y l - na özel olarak, 75 kiflilik Macar Radyo Senfoni Orkestras ve nce Saz Grubu iflbirli iyle haz rlanan Yollar adl albümün lansman ise Cemal Reflit Rey Konser Salonu nda yap ld. Yedi eserden oluflan albümdeki parçalar n isimlerini anmak isterim: pek Yolu, Baharat Yolu, Günefl Yolu, Hezarfen Yolu, Göç Yolu, Kral Yolu, Hac Yolu... Görülece i gibi bu güzel ezgiler, isimlerini medeniyetin kültür ve ekonomik altyap s na yön vermifl yollardan alm fllard. 21 May s ta stanbul Gösteri Merkezi nde Türk Hava Yollar ailesi olarak Anadolu Atefli Dans Toplulu u nun Troya gösterisini izledik. Kayseri ye mesaj n z nedir? Dünyan n en eski flehirlerinden biri olan Kayseri, Kapadokya bölgesinde yer almas, tarihte pek Yolu nun u raklar ndan biri olmas ile her ça da uygarl klar n befli i olmufl, turizm ve ekonomi aç s ndan önemli bir ilimiz. THY da bu güzide ilimizin öneminin fark nda olarak, iki y l önce Kayseri'den yap lan yurtiçi ve yurtd fl sefer say s n art rm flt. Bugün Kayseri den Avrupa n n belli noktalar na seferlerimiz var. Bu aktarmas z d fl hat seferleri, bölgenin ekonomisi ile turizmine katk da bulunuyor ve sadece Kayseri den de il, civar illerden de çok say da vatandafl n ilgisini çekiyor. Nisan ay nda, stanbul-nevflehir aras nda haftan n dört günü gerçeklefltirilen uçufllar n her gün yap lmas yolunda bir talep ald k. Nevflehir, turizmde gitgide dünyan n en önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Buraya gelen yabanc misafirlerin, havayolu tafl - mac l n öncelikli olarak tercih edip etmediklerine dair bilgi elde edersek, bu yönde de yeni bir düzenleme yapaca z. THY ortakl olan SunExpress Havayolu flirketi ile zmir-kayseri aras nda ortak uçufllar düzenlemeyi sürdürüyoruz ve doluluk oran m z da yüzde 90 gibi yüksek bir rakama ulaflm fl durumda. Verdi imiz hizmetlerin, Kayserili vatandafllar m z n teveccühüne mazhar olmas bizi mutlu ediyor. THY, 75. y l nda da, yurdun her bir noktas ndaki yurttafllar m z diledikleri yere ulaflt rma görevine gurur ve heyecanla devam ediyor. Dünyan n en önemli havayolu ittifaklar ndan Star Alliance'a üyeli imiz, Nisan ay nda yürürlü e girdi. Bu üyelikle, yolcular m z tek biletle 180 ülkeden, dünyan n 965 farkl noktas na uçma imkân kazan yor 17

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı