Fazla yorum yaparak hata a rim. - 13

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fazla yorum yaparak hata a rim. - 13"

Transkript

1 yok. 11 Fazla yorum yaparak hata a rim. 13 SPOR25 9 EYLÜL 2012 PAZAR 80 Kr ye ANKARA Zaman Okur Hattý:

2 02GÜNDEM 9 Önümüzdeki sene ilk STANBUL AA ZAMAN nesi teslim edil ken, makinistle - - Türkiye Gençlik Filarmoni EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN SAY FA TA SA RIM: ERCAN YAVUZ

3

4 hizmete gire FO AA

5 05GÜNDEM çok sa EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN HATAY TANBUL AA SAKARYA

6 06 GÜNDEM 9 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN ) % */* % % ' % - & % F # C6 " 6 7 ' 4. < # 6 4 )$# C6 $ " # H ; C& ## 4 L 1 D " " ' $ ( 6 ( " ' C6 $ ( # H M!! < ( ' " " " 7 ( " 1 " ;( ( " 3 $ ' ( ) $( # " $ - ( & % F ; ' < # 6$ " & ## 4 L $ " " ' " H 9& ## C1 1 & " ( 1 " $ " ( $ 6! ( # " " ( # $ % $ 4 L C& # ' #,! #! & ' " ', "!! # $ : 4 )$# $ ( - % 2 " 6 # ( " ) ' ' ) " $ " % # " % & % 9+ ' % 6 2 " ( $" % $ ' $ ' $) ( ' ' & $) ( '! " $ " " #$ : + " #, $) ( " ( " ( # - " $ " ( ( % 2 " '! " '! "! ) $ % " # M " " " ' ( ( ( # % " $ ( ( % ' " H 9< ' ) ' ( $"! % ( " " ' " # ( " " 2 2 G ( " ) )$ " ( $ 6 $ " $" % ( % ) $ $" " : & % F 4$ $ $J & & '" 7$ 7 E % # + # C6 4$ & 5 #? H M!! <? ( ' " M!! < ' ( ( %! >! % " + # ' " ) H 9< % ( % " ' ( ;! # % ' ( 1 " $ $ # 2 1 $ # 1 $ # : 7$ 7 + # /$ ( %! " " ' % $ '! " (! 9< $ " ( ) $( $ ( % " $ ( % " ' ( % " '! " # " $ : # + # M!! < " $ ( (! " " ' " " "" " " E % # + # /$ " ' # ' H 96 ' "! $ ( " 3 $ # * 1 * 1 " 1 # ( ) " " ) " " " " ' " % 1 #! ) ' " " % " ' & '" ( % ( # ) $ ( Bingöl Üniversite > zenlenen Kimlik, Kültür ve De- + 9 % & + + +! )+ % &,! * *& % (,! * +!! # X /*%% / +% & )+ * * % $" + % '+ + %$ $" +( - &! # $, *, +,/ % $"! % % ( * % 3 ( * * %! # $" % ( 6ý, < 0 ( 8 " $ 3 ; T U 3 8 # (! " " $ " ' " / " & T AU '! A ( 2O ($ $ % " 8 " ( "$ 3 ; '! C) ( $" ( " #! # ( " - ' ; ($# " $ ' " 3 ; ( " ( ; " ( " 3 ; ( " '! " # )$ ( ' 4 % ( $ #! " % )$ " ) ' )! ( 6 " ( ( ' 8$ " ( ' $ % / " & " 7! $ 3 ; ) ( " + ' ; + # ; T AU < "! & T NU '! % # R )! / " & " " # % ; % * Q"ý 4 SAMSUN 4 ( 2 ' " / 6$' "! ( ' " A (! ( ( " ) & ' $" " (! ) $ ( " ( " ) / 1! ;" $ # ' $ 4 ; " ( ( V# ) # " $ ; D5 ' ;" $ % " A ( " " " " ( " % M "! ( ) " & $ > " % C) # $ # $ ' ' ;" $ ) "$ " >! ) % 8 ( '" (! ( ( 1! ;" $ $ ' " ' ) ' " / 6$'! ( ' " A ( ' "! ( $ 0' ( " ) ) $) ( " % / 6$' ) 2! ( % % ( " # ( ( " 4 % )! ( 6$' 9/ ) C! " # & " $ " ( ( ( " # " " C/ " ) ) < $"!! # : / 1! ;" $ 97! (! ( ) '$" % 6 " " / 6$' & ( % ) < " $" $ 1 #! "! " " "! " $ ( $" : " ) W # + # - " " " ' 0 ' & " # & " 6 " ' " < # " & % ; < '! " 2 '$ & % 6 $ &$ + < " 1 % 5 " R ( # 7 # < '$ 6 ' 3 # 2! 3 # 5 6 # 6 $( 2 " < # ) L. # Y 2 # Y ) 6 ($ 6 $ E % 2 (#$ 5 ' ( ' 2 8 " R &$#$ / / D 5 +$#% 5 " " R " 3 ; " $ < ' ZAMAN X :Q2[ 9 : 572 :

7 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN de bu oran yüzde 42 artarak kaçak ürünün de- - MUSTAFA GÜN

8 MURAT YÜLEK man.com.tr EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN FO ZAMAN

9

10 1,7880 1,7950 2,2920 2,2890 1,8800 1,9200 2,8500 2,9000 2,2700 2,3100 0,3000 0,3150 0,2650 0,2800 1,8150 1,8400 1,8500 1,8800 1,8200 1, ,00 670,00 675,00 695,00 99,50 99,85 90,55 91,46 90,55 99,70 74,63 74,89 58,21 58,41 1,7100 1, ,54 1,7925 1, ,40 96,60 99,95 3,35 3,47 4,77 95,40 97,00 99,60 2,60 2,68 4,40 643,00 648,00 669,00 21,00 3,24 4,04 1,8980 1,816 1,800-0,02-0,88-5,16 2,4650 2,287 2,298 0,01 0,48-6,77 2,9650 2,900 2,910 0,01 0,34-1,85 2,0300 1,920 1,920 0,00 0,00-5, Piyasalar, ekonomilerden gelen kötü 67,368 67, ,375 98, ,824 57, NOT: TK: T4-T3-T2-T1: T: (*) Geçen hafta içinde ABD ve Avrupa dan gelen olumsuz ekonomik veriler bor- - nuçlar gerileme- - berleri es geçe ZAMAN ,8230 1,8200 1,8230 1,8150 1,7980 1,7950 2,2940 2,2900 2,2950 2,2900 2,2930 2, ,00 664,00 664,00 666,00 670,00 670,00 114,98 114,79 112,37 114,60 113,00 114,54

11 Metroyu bitirecek Melih Arat EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN Yine bekleriz

12 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN Sayý : 2003 / /09/2011 Karar no : 2009 / 58 Davacý, AKÇAABAT MALÝYE HAZÝNESÝ ile Davalý, NURÝYE ÖZER arasýnda mahkememizde görülmekte olan Tapu Ýptali Ve Tescil davasý nedeniyle; Mahkememizce 10/04/2009 tarih 2003/472 Esas 2009/58 Karar sayýlý ilamý ile davacýlar tarafýndan açýlmýþ bulunan tapu iptali ve tescil davasýnýn reddine karar verilmiþ olup; dava dosyasý davacý vekili Av Gülayþe Aydýn tarafýndan verilen 03/11/2009 havale tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiþ ve dava dosyasýnda davalý Hakký Özer'e tebligat çýkartýlmýþ ve muhatabýn adresinden ayrýldýðýndan bahisle tebligat yapýlamamýþ olup, adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin davalý Hakký Özer'e ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliði yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: Resmi ilanlar de KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne baðlý ilgili Anabilim Dallarýna, Eðitim-Öðretim Yýlý GÜZ Yarýyýlý için Yüksek Lisans ve Doktora öðrencileri alýnacaktýr. Program kontenjanlarý, baþvuru tarihleri ve yeri aþaðýda belirtilmiþtir. YÜKSEK LÝSANS PROGRAMI VE KONTENJANLARI ABD Dalý Kontenjan Özel Þartlar ALES Puan Türü Ortak Su Su Ürünleri Fakülteleri, Ziraat Fakültesi Su ürünleri Bölümü, ürünleri 11 Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 55 Sayýsal Yetiþtiriciliði Bölümü, Eðitim fakültesi Fen Bilgisi ve Biyoloji Bölümü, Çevre Mühendisliði, Gýda Mühendisliði mezunlarý baþvurabilir DOKTORA PROGRAMI VE KONTENJANLARI ABD Dalý Kontenjan Özel Þartlar ALES Puan Türü Orman Orman Endüstri Mühendisliði,Endüstri Mühendisliði,Biyoloji,Kimya, Endüstri 5 Kimya Mühendisliði, Ýþletme, Ýþletme Mühendisliði,Orman Mühen- 65 Sayýsal Mühendisliði disliði,aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði,Mobilya ve Dekorasyon E- Anabilim Dalý ðitimi Anabilim Dallarýnda Yüksek Lisans yapanlar kabul edilecektir Not : Ýlan edilen Anabilim Dallarýna, farklý daldan mezun olarak müracaat eden ve kesin kayýt hakký kazanan öðrencilere Yönetmelik gereði ilgili Anabilim Dalý gerekli gördüðü takdirde bilimsel hazýrlýk programý uygulanýr. BAÞVURU TARÝHLERÝ VE SINAVLAR Tarih Açýklama 6-7 Eylül 2012 Baþvurularýn Kabulü ( Baþvurular, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðüne yapýlacaktýr. ) 10 Eylül 2012 Mülakat (Sözlü Sýnav) Alýnacak Adaylarýn Ýlaný 11 Eylül 2012 Mülakat (Sözlü Sýnav) 12 Eylül 2012 Sýnav Sonuçlarýnýn Açýklanmasý 13 Eylül 2012 Kesin Kayýt (Asýl listeden kayýt yaptýrmaya hak kazanan adaylar için) 14 Eylül 2012 Yedek Aday Ýken Kesin Kayda Hak Kazanan Adaylarýn Kesin Kayýtlarý 14 Eylül 2012 Danýþmanlarýn Belirlenmesi Eylül 2012 Ders Kayýtlarý BAÞVURU ÞARTLARI Yüksek Lisans Programýna Baþvuracak Adaylarýn; 1) Lisans diplomasýna sahip olmalarý, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý'ndan (ALES) ilgili puan türünden en az 55 puana sahip olmalarý, 3) ÜDS, KPDS veya TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen diðer yabancý dil sýnavlarýndan birine girmiþ olmak ve bununla ilgili belgeyi baþvuru esnasýnda sunmuþ olmalarý gerekir. Doktora Programýna Baþvuracak Adaylarýn; 1) Yüksek Lisans diplomasýna sahip olmalarý ve yüksek lisans mezuniyet ortalamalarýnýn 100'lük sistemde 70 veya 4'lük sistemde 2,5 olmasý gerekir. Dönüþüm gerektiðinde YÖK tablosu geçerlidir. 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý'ndan (ALES) ilgili puan türünden en az 65 puana sahip olmalarý, 3) ÜDS, KPDS den 55 puan veya TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen diðer yabancý dil sýnavlarýndan bu puana eþdeðer bir puan almýþ olmasý ve bununla ilgili belgeyi baþvuru esnasýnda sunmuþ olmalarý gerekir. DEÐERLENDÝRME Yüksek lisans ve doktora programlarýna öðrenci kabulünde adaylarýn ALES puaný, lisans not ortalamasý, dil puanlarý ve mülakat sonucu deðerlendirilir. Deðerlendirme aþaðýdaki þekilde yapýlýr: 1) Adaylarýn ALES puanlarýnýn % 50'si, mezuniyet not ortalamalarýnýn % 15'i, yabancý dil puanlarýnýn % 15'i ve mülakat notunun % 20'si dikkate alýnýr. 2) Lisans mezuniyet not ortalamasýnýn baþarý puanýna katkýsý %15'dir. a) Öðrenci Üniversitesinden 100'lük sisteme göre mezun olmuþsa mezuniyet notu, b) Dörtlük sisteme göre mezun olmuþ ve mezun olduðu Üniversiteden not ortalamasýnýn yüzlük sistemdeki karþýlýðýný belirten yazý veya tablo getirmiþ ise yüzlük sisteme çevrilen dönüþüm notu, c) Dörtlük sisteme göre mezun olmuþ ve mezun olduðu Üniversiteden herhangi bir dönüþüm belgesi getirmemiþ ise not ortalamasýnýn Yükseköðretim Kurulu web sitesinde verilen karþýlaþtýrma tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilen dönüþüm notu dikkate alýnýr. 3) Yabancý Dil notunun baþarý puanýna etkisi %15'dir. a) Öðrenci ÜDS veya KPDS sýnavlarýndan birine girmiþ ise sýnav sonuç belgesinde yer alan notu, b) TOELF ve IELTS gibi Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen yabancý dil sýnavýna girmiþ ise sonucunun yüzlük sisteme dönüþtürülmüþ notu dikkate alýnýr. 4) Mülakat notunun baþarý puanýna etkisi %20'dir. Adaylarýn mülakatta baþarýlý sayýlmasý için en az 50 puan almasý zorunludur. 5) Adaylarýn ALES puanlarýnýn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn %15'i, dil puanlarýnýn %15'i, hesaplanýr. Puanlar en yüksek puandan baþlayarak sýralandýðýnda kontenjanýn 3 katý kadarý mülakata çaðýrýlmak üzere ilan edilir. 6) Mülakat sonrasý adaylarýn ALES puanlarýnýn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn %15'i dil puanlarýnýn %15'i ve mülakat notunun %20'si hesaplanarak genel baþarý puaný bulunur; baþarýlý sayýlabilmek için genel baþarý puanýnýn en az 60 olmasý gerekir. 7) Deðerlendirme iþlemi sonunda adaylar, en yüksek puandan baþlayarak sýralanýr; her program için kontenjan kadar yedek ilan edilir. Sýralamada eþitlik olmasý halinde lisans not ortalamasý yüksek olan adaya öncelik verilir. 8) Kayýt hakký kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasýnda kesin kayýt yaptýrmadýklarý takdirde kayýt hakkýný kaybederler. Ýlgili programa süresi içerisinde kesin kayýt yaptýrmayan adaylarýn yerine yedek adaylarýn kayýtlarý yapýlýr ve bu iþlem sýrasýnda yedek sýralamasýna uyulur. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENECEK BELGELER ( * ) 1. Yüksek Lisans Programý için Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Enstitüce Onaylý Örneði Doktora Programý için Yüksek Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Enstitüce Onaylý Örneði 2. Transkript 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çýktýsý 4. Yabancý Dil Sýnav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çýktýsý 5. Nüfus Cüzdaný Fotokopisinin Enstitüce Onaylý Örneði (T.C. Kimlik Numaralý) 6. 2 Adet Vesikalýk Fotoðraf 7. Baþvuru Formu (Enstitüden alýnacaktýr.) 8. Özgeçmiþ 9. Herhangi bir yerde çalýþýyor ise, kurum amirinden alacaklarý lisansüstü eðitim yapmasýnda sakýnca görülmediðine iliþkin belge 10. Askerlik Durum Beyaný Sonuçlarýn Duyurulmasý ve Kesin Kayýt (*) (1) Baþvuru sonuçlarý internet ortamýnda ilgili Enstitülerin web sayfasýnda duyurulur. (2) Kayýtlar, ilgili Enstitülerin web sayfasýnda ilan edilen tarihlerde Enstitü Öðrenci Ýþleri Birimince yapýlýr. (3) Kesin kayýt hakký kazanan öðrencilerden istenen belgeler þunlardýr: a) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslý ve 1 adet fotokopisi, b) YÖK Denklik Belgesi c) Transkript belgesi, d) Kesin Kayýt Baþvuru Formu e) T.C. Büyükelçiliði ya da Konsolosluðu ndan alýnacak öðrenim vizesi, f) Pasaportun aslý ve 1 adet fotokopisi, g) Öðrenim amaçlý ikamet beyaný, h) 6 adet fotoðraf (son altý ay içinde çekilmiþ), (*) Ýlk baþvuruda getirilen asýl belgeler, kesin kayýtta tekrar istenmeyecektir. ENSTÝTÜ ADRES VE TELEFONLARI Adres : Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleþkesi Fazýl Boyner Saðlýk Yüksekokulu 3. Kat - KASTAMONU Tel : (366) Faks : B: Resmi ilanlar de İ L A N BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2012 / 67 Davacý Barýn Ýnþaat Emlak Turizm ve Ticaret Ltd.Þti. tarafýndan davalý Suna Biçeroðlu aleyhine mahkememizde açýlan tazminat davasýnýn 23/07/2012 tarihli ara kararýyla ön inceleme duruþmalý olarak yapýlmasýna karar verilmiþtir. Davalý Suna Biçeroðlu'na Mazhar Özman Sok. Koru Apt. No: 11/8 Feneryolu Kadýköy/Ýstanbul adresine tebligat yapýlamadýðý, yapýlan zabýta araþtýrmalarý sonucunda anýlan davalýnýn tebligat adresi de tespit edilemediðinden, SUNA BÝÇEROÐLU'nun HMK. 122.madde gereðince ön inceleme duruþmasýnýn 13/09/2012 günü saat 10:15 de olduðu (6100 sayýlý HMK nun 139. maddesi uyarýnca ön inceleme duruþmasý nedeniyle sulh için gerekli hazýrlýðý yapmanýz, duruþmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargýlamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafýn yokluðunda yapýlan iþlemlere itiraz edemeyeceði ve diðer tarafýn, onun muvafakatý olmadan iddia ve savunmasýný geniþletebileceði yahut deðiþtirebileceði hususu ve duruþmaya gelmediðiniz taktirde yokluðunuzda karar verileceði ihtar olunur) hususu ilanen teblið olunur. B: Resmi ilanlar de İSTANBUL 3 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN İLAN Esas No: 2008/30 Karar No: 2010/88 Davacý Rýfat Bali vekili Av. Haluk Ýnanýcý tarafýndan davalýlar Hakan Akdoðan, Doðan Egmont Yay. ve Yap. Tic. A.Þ. aleyhine açýlan davanýn mahkememizce yapýlan yargýlamasý sonunda; "Davanýn kýsmen kabulü ile, davacýnýn "Musa'nýn Evlatlarý Cumhuriyetin Yurttaþlarý" ve "Bir Türkleþtirme Süreci" adlý eserlerinden kaynaklanan mali ve manevi haklarýna davalýlarýn "Struma Karanlýkta Bir Ninni" adlý eser ile izinsiz alýntý yapmak ve kaynak göstermemek suretiyle tecavüzde bulunduklarýnýn tespiti ile tecavüzün ref ine, davalýlar tarafýn kitabýndaki sayfalardaki, 93. Sayfadaki, Sayfalardaki 145. Sayfadaki ve sayfalardaki alýntýlarýn davalýlar eserinden çýkartýlmasýna, karar kesinleþtiðinde özetinin, masrafý davalýlardan alýnmak suretiyle ülke genelinde yayýnlanan tirajý yüksek üç gazetede birer kez ilanýna," Dair mahkememizce verilen 2008/30 Esas-2010/88 Karar sayýlý 28/04/2010 tarihli ilam, Yargýtay 11. Hukuk Dairesi Baþkanlýðýnýn 2010/14029 Esas- 2012/5671 Karar sayýlý ve 09/04/2012 tarihli ilamý ile ONANMIÞ, taraflarca süresi içerisinde karar düzeltme yapýlmadýðýndan, 04/06/2012 tarihinde kesinleþmiþ olmakla, hüküm özeti ilan olunur. 19/07/2012 B: Resmi ilanlar de KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne baðlý Anabilim Dallarýna, Eðitim-Öðretim Yýlý GÜZ Yarýyýlý için doktora öðrencisi alýnacaktýr. Kontenjan, baþvuru tarihleri ve baþvuru adresi aþaðýda belirtilmiþtir. DOKTORA PROGRAM VE KONTENJANI Anabilim Dalý / Program Kontenjan Özel Þartlar ALES Puan Türü Ýlköðretim / Sosyal Bilgiler 5 l Sosyal Bilgiler Eðitimi, Eðitimi Doktora Programý l Coðrafya Eðitimi, 65 Sözel l Tarih Eðitimi, Alanlarýnda yüksek lisans yapmýþ olmak BAÞVURU TARÝHLERÝ VE MÜLAKAT SINAVINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER BAÞVURU TAKVÝMÝ Tarih Açýklama Eylül 2012 Pazartesi Salý Baþvurularýn Kabulü (Baþvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Posta ile yapýlan baþvurular kabul edilmeyecektir.) 26 Eylül 2012 Çarþamba Mülakata (Sözlü Sýnava) Alýnacak Adaylarýn Ýlaný 27 Eylül 2012 Perþembe Mülakat (Sözlü Sýnav) 28 Eylül 2012 Cuma Sýnav Sonuçlarýnýn Açýklanmasý 01 Ekim 2012 Pazartesi Kesin Kayýt (Asýl Listeden Kayýt Yaptýrmaya Hak Kazanan Adaylar Ýçin). 02 Ekim 2012 Salý Yedek Aday Ýken Kesin Kayda Hak Kazanan Adaylarýn Kesin Kayýtlarý 03 Ekim 2012 Çarþamba Danýþmanlarýn Belirlenmesi ve Ders Kayýtlarý 04 Ekim Ocak 2013 Eðitim-Öðretim 10 Ocak - 18 Ocak 2013 Yarýyýl Sonu Sýnavlarý BAÞVURU ÞARTLARI Doktora Programýna Baþvuracak Adaylarýn; 1) Yüksek Lisans diplomasýna sahip olmalarý ve yüksek lisans mezuniyet ortalamalarýnýn 100'lük sistemde 70 veya 4'lük sistemde 2,5 olmasý gerekir. Dönüþüm gerektiðinde YÖK tablosu geçerlidir. 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý'ndan (ALES) ilgili puan türünden en az 65 puana sahip olmalarý gerekir. 3) ÜDS, KPDS'den 55 puan veya TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen diðer yabancý dil sýnavlarýndan bu puana eþdeðer bir puan almýþ olmasý ve bununla ilgili belgeyi baþvuru esnasýnda sunmuþ olmalarý gerekir. 4) Türkiye'deki bir yükseköðretim kurumundan mezun olan yabancý uyruklu öðrencilerin ALES sýnavýna girmiþ olmasý gerekir. Türkiye dýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan mezun olan yabancý uyruklu öðrenciler için ALES'e girme þartý aranmaz. Ancak, YÖK'den denklik belgesi ile Türkçe ve Yabancý Dil Araþtýrma ve Uygulama Merkezinden (TÖMER) Türkçe yeterlik belgesi istenir. DEÐERLENDÝRME Doktora programlarýna öðrenci kabulünde adaylarýn ALES puaný, yüksek lisans not ortalamasý, dil puanlarý ve mülakat notlarý deðerlendirilir. Deðerlendirme aþaðýdaki þekilde yapýlýr : 1) Adaylarýn ALES puanlarýnýn % 50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn % 15'i, yabancý dil puanlarýnýn % 15'i ve mülakat notunun % 20'si dikkate alýnýr. 2) Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasýnýn baþarý puanýna katkýsý %15'dir. a) Öðrenci Enstitüden 100'lük sisteme göre mezun olmuþsa mezuniyet notu, b) Dörtlük sisteme göre mezun olmuþ ve mezun olduðu Enstitünün not ortalamasýnýn yüzlük sistemdeki karþýlýðýný belirten yazý veya tablo getirmiþ ise yüzlük sisteme çevrilen dönüþüm notu, c) Dörtlük sisteme göre mezun olmuþ ve mezun olduðu Enstitüden herhangi bir dönüþüm belgesi getirmemiþ ise not ortalamasýnýn Yükseköðretim Kurulu web sitesinde verilen karþýlaþtýrma tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilen dönüþüm notu dikkate alýnýr. 3) Yabancý Dil notunun baþarý puanýna etkisi %15'dir. a) Öðrenci ÜDS veya KPDS sýnavlarýndan birine girmiþ ise sýnav sonuç belgesinde yer alan notu, b) TOELF ve IELTS gibi Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen yabancý dil sýnavýna girmiþ ise sonucunun yüzlük sisteme dönüþtürülmüþ notu dikkate alýnýr. 4) Mülakat notunun baþarý puanýna etkisi %20'dir. Adaylarýn mülakatta baþarýlý sayýlmasý için en az 50 puan almasý zorunludur. 5) Adaylarýn ALES puanlarýnýn %50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn %15'i, dil puanlarýnýn %15'i, hesaplanýr. Puanlar en yüksek puandan baþlayarak sýralandýðýnda kontenjanýn 3 katý kadarý mülakata çaðýrýlmak üzere ilan edilir. 6) Mülakat sonrasý adaylarýn ALES puanlarýnýn %50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn %15'i dil puanlarýnýn %15'i ve mülakat notunun %20'si hesaplanarak genel baþarý puaný bulunur; baþarýlý sayýlabilmek için genel baþarý puanýnýn en az 60 olmasý gerekir. 7) Deðerlendirme iþlemi sonunda adaylar, en yüksek puandan baþlayarak sýralanýr; her program için kontenjan kadar yedek ilan edilir. Sýralamada eþitlik olmasý halinde yüksek lisans not ortalamasý yüksek olan adaya öncelik verilir. 8) Kayýt hakký kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasýnda kesin kayýt yaptýrmadýklarý takdirde kayýt hakkýný kaybederler. Ýlgili programa süresi içerisinde kesin kayýt yaptýrmayan adaylarýn yerine yedek adaylarýn kayýtlarý yapýlýr ve bu iþlem sýrasýnda yedek sýralamasýna uyulur. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENECEK BELGELER 1. Yüksek Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Enstitüce Onaylý Örneði 2. Transkript 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çýktýsý 4. Yabancý Dil Sýnav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çýktýsý 5. Nüfus Cüzdaný Fotokopisinin Enstitüce Onaylý Örneði (T.C. Kimlik Numaralý) 6. 2 Adet Vesikalýk Fotoðraf 7. Baþvuru Formu (Enstitüden alýnacaktýr.) 8. Özgeçmiþ 9. Herhangi bir yerde çalýþýyor ise, kurum amirinden alacaklarý lisansüstü eðitim yapmasýnda sakýnca görülmediðine iliþkin belge 10. Askerlik Durum Beyaný (adayýn yazýlý beyaný kabul edilir) 11. Adli Sicil Kaydý (adayýn yazýlý beyaný kabul edilir) ENSTÝTÜ ADRES VE TELEFONLARI : Adres: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüðü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleþkesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu 1. Kat KASTAMONU Tel : (0 366) ve B: Resmi ilanlar de Ali bak borsa, Veli kredi Makul, kitleye özel ve ölçülebilir hedefler belirlenmeli Veliler ve yerel topluluklar konulara dahil edilmeli F ANKARA ZAMAN

13 13 ZAMAN BDP lilere seslendi: Ya Kandil ya Meclis sorunun çözüm yerinin mesafe yüzde 40 tek ana arter olan lam tasarrufun FO

14 f14 Esed rejimi, krizi Türkiye ye ihraç BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Suriye Milli Konseyi nin lelim BEYRUT AA 9 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN Suriye de yönetime - yo BU HAFTA

15 f15 9 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN Rusya da din ve ahlâk dersleri zorunlu oldu BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM HASAN HACI Tarihî Hofburg Ekrem Duman Joost Lagendijk

16 çene - EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I- SINAVA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER : Maliye Bakanlýðý merkez teþkilatýnda yer alan Baþkanlýk, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Baþkanlýklarýnda görevlendirilmek üzere 150 adet Maliye Uzman Yardýmcýsý alýnacaktýr. Maliye Uzman Yardýmcýlýðý Giriþ Sýnavýna, 9,10 Temmuz 2011 veya 7,8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sýnavlarýndan KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almýþ olan adaylar baþvuruda bulunabilecektir. II- SINAV TARÝHÝ VE YERÝ : a) Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümü klasik usulde 3,4/11/2012 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara'da sabah ve öðleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapýlacaktýr. b) Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümüne katýlmaya hak kazanan adaylar ile bunlarýn sýnava giriþ yerleri ve saatleri; e-devlet portalý (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlýðý (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüðü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarýnda sýnavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.adaylar için ayrýca sýnava giriþ belgesi düzenlenmeyecektir. c) Yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylar Ankara'da sözlü sýnava tabi tutulacaktýr. Sözlü sýnav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.pergen.gov tr) internet sayfalarýnda ayrýca ilan edilecektir. III- SINAVA BAÞVURU ÞARTLARI : Giriþ sýnavýna katýlmak isteyenlerde son baþvuru tarihi (5/10/2012) itibarýyla aþaðýdaki þartlar aranýr. a) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel þartlarý taþýmak, b) En az dört yýllýk lisans eðitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdýþýndaki öðretim kurumlarýndan mezun olmak, c) Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý tarihte otuzbeþ yaþýný doldurmamýþ olmak (3/11/1977 tarihinde veya bu tarihten sonra doðanlar), ç) Baþvuruyu süresi içerisinde yapmýþ olmak. IV- SINAV BAÞVURUSU : a) Baþvurular 24/9/2012 tarihinde baþlayýp 5/10/2012 tarihinde saat 17:30 da sona erecektir. b) Giriþ sýnavýna baþvuru, elektronik ortamda Maliye Bakanlýðý internet sayfasýnda (www.maliye.gov.tr) yayýmlanacak olan Baþvuru Formu ile yapýlacaktýr. c) Baþvuruyu elektronik ortamda yapanlarýn, Baþvuru Formunun imzalý bir örneðini Personel Genel Müdürlüðüne (Sýnav Hizmetleri Þubesi) veya en geç sýnav saatinden önce sýnav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur. ç) Baþvuru Formunu elektronik ortam dýþýnda doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin baþvurularý da süresi içinde olmak kaydýyla kabul edilecektir. d) Baþvuru Formunu elden getirecek olanlar Formu Maliye Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü Sýnav Hizmetleri Þubesi 2. Kat No:201 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA adresine süresi içerisinde teslim edeceklerdir. e) Posta yoluyla gönderilecek Baþvuru Formlarýnýn 5/10/2012 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat: 17:30) Bakanlýk Genel Evrakýna ulaþmasý gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayý zamanýnda ulaþmayan baþvurular iþleme konulmayacaktýr. f) Atama yapýlacak kadro sayýsýnýn, en fazla on katý kadar aday giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümüne; en fazla iki katý kadar aday ise sözlü bölümüne çaðrýlacaktýr. Bunlardan son sýradaki adayla ayný puaný alan adaylar da giriþ sýnavýna çaðrýlacaktýr. g) Yazýlý sýnavda baþarýlý olanlara, sözlü sýnavýn yeri, günü ve saatine iliþkin yazý, sýnav tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazýlý sýnavda baþarýlý olanlarýn listeleri Bakanlýk internet sayfasýnda duyurulacaktýr. V- SINAV ÞEKLÝ VE SINAV KONULARI : Giriþ sýnavý, yazýlý ve sözlü olarak iki aþamada yapýlacaktýr. Yazýlý sýnavda baþarýlý olamayanlar sözlü sýnava alýnmayacaktýr. Yazýlý sýnav konularý aþaðýdaki gibidir : a) Ýktisat Grubu; 1) Mikro ve makro iktisat, 2) Ýktisat politikasý, 3) Ýþletme iktisadý, 4) Uluslararasý iktisat. b) Maliye Grubu; 1) Maliye teorisi, 2) Kamu harcamalarý ve bütçe, 3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi, 4) Maliye politikasý. c) Hukuk Grubu; 1) Anayasa hukuku, 2) Medeni hukuk (Baþlangýç-kiþiler hukuku-eþya hukuku), 3) Ýdare hukukunun genel esaslarý ve idari yargý, Resmi ilanlar de 4) Borçlar hukuku (Genel hükümler), 5)Ticaret hukuku (Baþlangýç-ticari iþletme-ticaret þirketleri-kýymetli evrak) 6) Ceza hukuku (Genel hükümler). ç) Muhasebe Grubu; 1) Genel muhasebe, 2) Þirketler muhasebesi. Sözlü sýnav konularý aþaðýdaki gibidir: a) Yazýlý sýnav konularýna iliþkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayýp özetleme, ifade yeteneði ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranýþ ve tepkilerinin mesleðe uygunluðu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandýrýcýlýðý, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik geliþmelere açýklýðý, Giriþ sýnavýnda iktisadi, mali ve hukuki konularýn tartýþýlmasýna, deðerlendirilmesine, yorumlanmasýna ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir. VI- DEÐERLENDÝRME : a) Yazýlý sýnavýn deðerlendirilmesi : Yazýlý sýnav, yüz tam puan üzerinden deðerlendirilir. Yazýlý sýnavý baþarmýþ sayýlmak için her konu grubundan en az elli puan alýnmasý ve bunlarýn ortalamasýnýn en az yetmiþ puan olmasý þarttýr. Yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylardan, en yüksek puaný alan adaydan baþlanarak en fazla 300 aday sözlü sýnava çaðrýlacaktýr. b) Sözlü sýnavýn deðerlendirilmesi : Adaylar bu duyurunun, V-SINAV ÞEKLÝ VE SINAV KONULARI baþlýklý bölümünün, sözlü sýnav konularýna iliþkin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden deðerlendirilir. Sözlü sýnavý baþarmýþ sayýlmak için komisyon baþkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanlarýn ortalamasýnýn en az yetmiþ olmasý zorunludur. Giriþ sýnavýný baþarmýþ sayýlmak için yazýlý ve sözlü sýnavlarýn her birinden en az yetmiþ puan alýnmasý zorunludur. Giriþ sýnavýnda baþarýlý olanlarýn yazýlý ve sözlü sýnav puanlarýnýn ortalamasý baþarý sýrasýný oluþturur. En yüksek puandan baþlamak üzere baþarý sýrasýna göre 150 aday asil, en fazla 75 aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanlarýn ayný olmasý halinde sýrasýyla yazýlý puaný ve giriþ sýnavýna baþvurduðu KPSS puaný yüksek olana öncelik tanýnacaktýr. Giriþ sýnavýnda yetmiþ ve üzerinde puan almýþ olmak sýralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teþkil etmez. VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ÝTÝRAZ : Sýnav sonuçlarý, Maliye Bakanlýðý (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüðü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarýnda yayýmlanmak suretiyle duyurulacaktýr. Yazýlý sýnav sonuçlarýna, sonuçlarýn açýklanmasýndan itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlýðýnda olacak þekilde yazýlý olarak itiraz edilebilir. Ýtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sýnav komisyonu tarafýndan en geç on gün içinde deðerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir. VIII- DÝÐER HUSUSLAR : a) Adaylar, sýnavda kimlik tespitinde kullanýlmak üzere fotoðraflý ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdaný veya T.C. kimlik numarasý olan sürücü belgesi ile pasaport) yanlarýnda bulunduracaktýr. b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asýllarýnýn sözlü sýnav öncesinde Personel Genel Müdürlüðüne ibrazý zorunlu olduðundan, bir örneði onaylanarak alýnacak ve aslý ilgiliye iade edilecektir. c) Giriþ sýnavýný kazananlardan baþvuru formunda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu tespit edilenlerin sýnav sonuçlarý geçersiz sayýlarak atamalarý yapýlmaz. Atamalarý yapýlmýþ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. ç) Gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya belge verdiði tespit edilenler hakkýnda 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulacaktýr. d) 5/10/2012 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaþmayan baþvurular dikkate alýnmayacaðýndan, adaylarýn elektronik ortamda meydana gelebilecek veya diðer aksaklýklarý göz önüne alarak, baþvurularýný son güne býrakmamalarý gerekmektedir. e) Giriþ sýnavýnda baþarýlý olup, Maliye Uzman Yardýmcýsý olarak atamasý yapýlan adaylarýn görev yapacaðý birim, mesleki temel eðitimin sonunda, hizmetin gereði ve birimlerin talebi dikkate alýnarak ilgili komisyon tarafýndan belirlenecektir. Ýlan olunur. Ýletiþim Bilgileri : Adres : Maliye Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü Sýnav Hizmetleri Þubesi 2. Kat No:201 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) A: Abdullah Aymaz Almazbek Beishenaliev ile se

Suriye de ikinci - - - - Türkiye de Zaman sergisi - - - - - - GÜNDEM02 SPOR300. Tekneleri batmak üzere olan 103 kaçak. Zaman Okur Hattý: 444 8 555

Suriye de ikinci - - - - Türkiye de Zaman sergisi - - - - - - GÜNDEM02 SPOR300. Tekneleri batmak üzere olan 103 kaçak. Zaman Okur Hattý: 444 8 555 Türkiye de Zaman sergisi GÜNDEM02 - - - SPOR300 WWW.ZAMAN.COM.TR Suriye de ikinci - - - - - Afyonkarahisar da mühimmat deposunda meydana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tekneleri batmak

Detaylı

Mursi, 70 ge- Kanserli dama-a- Raul Meireles SPOR28. Zaman Okur Hattý: 444 8 555. 4 EYLÜL 2012 SALI WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr

Mursi, 70 ge- Kanserli dama-a- Raul Meireles SPOR28. Zaman Okur Hattý: 444 8 555. 4 EYLÜL 2012 SALI WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr Mursi, 70 ge- - 14 Kanserli dama-a- - 21 Raul Meireles SPOR28 4 EYLÜL 2012 SALI WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr - - - - - 06 - - - - 08 - - - - - - 04 - - - - - - - - -12 - -- - - - - 0 - - - - 07 Zaman Okur Hattý:

Detaylı

felaket getirdi Esed zulmünden kaçarken ölüme na Murat raporu, Oda TV - - -19 HARUN ÇÜMEN - - - - - - - 7 EYLÜL 2012 CUMA WWW.ZAMAN.COM.

felaket getirdi Esed zulmünden kaçarken ölüme na Murat raporu, Oda TV - - -19 HARUN ÇÜMEN - - - - - - - 7 EYLÜL 2012 CUMA WWW.ZAMAN.COM. na Murat 08 SPOR32 7 EYLÜL 2012 CUMA WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr Esed zulmünden kaçarken ölüme - - - - - - - GÜNDEM 06 raporu, Oda TV - - - - - - - - - - -GÜNDEM 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - -GÜNDEM

Detaylı

Hastane müdavimi 2 milyon aileye

Hastane müdavimi 2 milyon aileye Türkiye, meyi sevdi. GÜNDEM03 - SPOR27 SPOR29 6 - - - - - - - - - - - - - -12 - - - - - - - - - - FOTOÐRAF: AA, SERDAR YILMAZ Hastane müdavimi 2 milyon aileye - - - ANKARA - - - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında Defterdarlıklarda çalıştırılmak üzere sınavla 276 Defterdarlık

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı