Fazla yorum yaparak hata a rim. - 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fazla yorum yaparak hata a rim. - 13"

Transkript

1 yok. 11 Fazla yorum yaparak hata a rim. 13 SPOR25 9 EYLÜL 2012 PAZAR 80 Kr ye ANKARA Zaman Okur Hattý:

2 02GÜNDEM 9 Önümüzdeki sene ilk STANBUL AA ZAMAN nesi teslim edil ken, makinistle - - Türkiye Gençlik Filarmoni EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN SAY FA TA SA RIM: ERCAN YAVUZ

3

4 hizmete gire FO AA

5 05GÜNDEM çok sa EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN HATAY TANBUL AA SAKARYA

6 06 GÜNDEM 9 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN ) % */* % % ' % - & % F # C6 " 6 7 ' 4. < # 6 4 )$# C6 $ " # H ; C& ## 4 L 1 D " " ' $ ( 6 ( " ' C6 $ ( # H M!! < ( ' " " " 7 ( " 1 " ;( ( " 3 $ ' ( ) $( # " $ - ( & % F ; ' < # 6$ " & ## 4 L $ " " ' " H 9& ## C1 1 & " ( 1 " $ " ( $ 6! ( # " " ( # $ % $ 4 L C& # ' #,! #! & ' " ', "!! # $ : 4 )$# $ ( - % 2 " 6 # ( " ) ' ' ) " $ " % # " % & % 9+ ' % 6 2 " ( $" % $ ' $ ' $) ( ' ' & $) ( '! " $ " " #$ : + " #, $) ( " ( " ( # - " $ " ( ( % 2 " '! " '! "! ) $ % " # M " " " ' ( ( ( # % " $ ( ( % ' " H 9< ' ) ' ( $"! % ( " " ' " # ( " " 2 2 G ( " ) )$ " ( $ 6 $ " $" % ( % ) $ $" " : & % F 4$ $ $J & & '" 7$ 7 E % # + # C6 4$ & 5 #? H M!! <? ( ' " M!! < ' ( ( %! >! % " + # ' " ) H 9< % ( % " ' ( ;! # % ' ( 1 " $ $ # 2 1 $ # 1 $ # : 7$ 7 + # /$ ( %! " " ' % $ '! " (! 9< $ " ( ) $( $ ( % " $ ( % " ' ( % " '! " # " $ : # + # M!! < " $ ( (! " " ' " " "" " " E % # + # /$ " ' # ' H 96 ' "! $ ( " 3 $ # * 1 * 1 " 1 # ( ) " " ) " " " " ' " % 1 #! ) ' " " % " ' & '" ( % ( # ) $ ( Bingöl Üniversite > zenlenen Kimlik, Kültür ve De- + 9 % & + + +! )+ % &,! * *& % (,! * +!! # X /*%% / +% & )+ * * % $" + % '+ + %$ $" +( - &! # $, *, +,/ % $"! % % ( * % 3 ( * * %! # $" % ( 6ý, < 0 ( 8 " $ 3 ; T U 3 8 # (! " " $ " ' " / " & T AU '! A ( 2O ($ $ % " 8 " ( "$ 3 ; '! C) ( $" ( " #! # ( " - ' ; ($# " $ ' " 3 ; ( " ( ; " ( " 3 ; ( " '! " # )$ ( ' 4 % ( $ #! " % )$ " ) ' )! ( 6 " ( ( ' 8$ " ( ' $ % / " & " 7! $ 3 ; ) ( " + ' ; + # ; T AU < "! & T NU '! % # R )! / " & " " # % ; % * Q"ý 4 SAMSUN 4 ( 2 ' " / 6$' "! ( ' " A (! ( ( " ) & ' $" " (! ) $ ( " ( " ) / 1! ;" $ # ' $ 4 ; " ( ( V# ) # " $ ; D5 ' ;" $ % " A ( " " " " ( " % M "! ( ) " & $ > " % C) # $ # $ ' ' ;" $ ) "$ " >! ) % 8 ( '" (! ( ( 1! ;" $ $ ' " ' ) ' " / 6$'! ( ' " A ( ' "! ( $ 0' ( " ) ) $) ( " % / 6$' ) 2! ( % % ( " # ( ( " 4 % )! ( 6$' 9/ ) C! " # & " $ " ( ( ( " # " " C/ " ) ) < $"!! # : / 1! ;" $ 97! (! ( ) '$" % 6 " " / 6$' & ( % ) < " $" $ 1 #! "! " " "! " $ ( $" : " ) W # + # - " " " ' 0 ' & " # & " 6 " ' " < # " & % ; < '! " 2 '$ & % 6 $ &$ + < " 1 % 5 " R ( # 7 # < '$ 6 ' 3 # 2! 3 # 5 6 # 6 $( 2 " < # ) L. # Y 2 # Y ) 6 ($ 6 $ E % 2 (#$ 5 ' ( ' 2 8 " R &$#$ / / D 5 +$#% 5 " " R " 3 ; " $ < ' ZAMAN X :Q2[ 9 : 572 :

7 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN de bu oran yüzde 42 artarak kaçak ürünün de- - MUSTAFA GÜN

8 MURAT YÜLEK man.com.tr EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN FO ZAMAN

9

10 1,7880 1,7950 2,2920 2,2890 1,8800 1,9200 2,8500 2,9000 2,2700 2,3100 0,3000 0,3150 0,2650 0,2800 1,8150 1,8400 1,8500 1,8800 1,8200 1, ,00 670,00 675,00 695,00 99,50 99,85 90,55 91,46 90,55 99,70 74,63 74,89 58,21 58,41 1,7100 1, ,54 1,7925 1, ,40 96,60 99,95 3,35 3,47 4,77 95,40 97,00 99,60 2,60 2,68 4,40 643,00 648,00 669,00 21,00 3,24 4,04 1,8980 1,816 1,800-0,02-0,88-5,16 2,4650 2,287 2,298 0,01 0,48-6,77 2,9650 2,900 2,910 0,01 0,34-1,85 2,0300 1,920 1,920 0,00 0,00-5, Piyasalar, ekonomilerden gelen kötü 67,368 67, ,375 98, ,824 57, NOT: TK: T4-T3-T2-T1: T: (*) Geçen hafta içinde ABD ve Avrupa dan gelen olumsuz ekonomik veriler bor- - nuçlar gerileme- - berleri es geçe ZAMAN ,8230 1,8200 1,8230 1,8150 1,7980 1,7950 2,2940 2,2900 2,2950 2,2900 2,2930 2, ,00 664,00 664,00 666,00 670,00 670,00 114,98 114,79 112,37 114,60 113,00 114,54

11 Metroyu bitirecek Melih Arat EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN Yine bekleriz

12 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN Sayý : 2003 / /09/2011 Karar no : 2009 / 58 Davacý, AKÇAABAT MALÝYE HAZÝNESÝ ile Davalý, NURÝYE ÖZER arasýnda mahkememizde görülmekte olan Tapu Ýptali Ve Tescil davasý nedeniyle; Mahkememizce 10/04/2009 tarih 2003/472 Esas 2009/58 Karar sayýlý ilamý ile davacýlar tarafýndan açýlmýþ bulunan tapu iptali ve tescil davasýnýn reddine karar verilmiþ olup; dava dosyasý davacý vekili Av Gülayþe Aydýn tarafýndan verilen 03/11/2009 havale tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiþ ve dava dosyasýnda davalý Hakký Özer'e tebligat çýkartýlmýþ ve muhatabýn adresinden ayrýldýðýndan bahisle tebligat yapýlamamýþ olup, adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin davalý Hakký Özer'e ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliði yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: Resmi ilanlar de KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne baðlý ilgili Anabilim Dallarýna, Eðitim-Öðretim Yýlý GÜZ Yarýyýlý için Yüksek Lisans ve Doktora öðrencileri alýnacaktýr. Program kontenjanlarý, baþvuru tarihleri ve yeri aþaðýda belirtilmiþtir. YÜKSEK LÝSANS PROGRAMI VE KONTENJANLARI ABD Dalý Kontenjan Özel Þartlar ALES Puan Türü Ortak Su Su Ürünleri Fakülteleri, Ziraat Fakültesi Su ürünleri Bölümü, ürünleri 11 Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 55 Sayýsal Yetiþtiriciliði Bölümü, Eðitim fakültesi Fen Bilgisi ve Biyoloji Bölümü, Çevre Mühendisliði, Gýda Mühendisliði mezunlarý baþvurabilir DOKTORA PROGRAMI VE KONTENJANLARI ABD Dalý Kontenjan Özel Þartlar ALES Puan Türü Orman Orman Endüstri Mühendisliði,Endüstri Mühendisliði,Biyoloji,Kimya, Endüstri 5 Kimya Mühendisliði, Ýþletme, Ýþletme Mühendisliði,Orman Mühen- 65 Sayýsal Mühendisliði disliði,aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði,Mobilya ve Dekorasyon E- Anabilim Dalý ðitimi Anabilim Dallarýnda Yüksek Lisans yapanlar kabul edilecektir Not : Ýlan edilen Anabilim Dallarýna, farklý daldan mezun olarak müracaat eden ve kesin kayýt hakký kazanan öðrencilere Yönetmelik gereði ilgili Anabilim Dalý gerekli gördüðü takdirde bilimsel hazýrlýk programý uygulanýr. BAÞVURU TARÝHLERÝ VE SINAVLAR Tarih Açýklama 6-7 Eylül 2012 Baþvurularýn Kabulü ( Baþvurular, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðüne yapýlacaktýr. ) 10 Eylül 2012 Mülakat (Sözlü Sýnav) Alýnacak Adaylarýn Ýlaný 11 Eylül 2012 Mülakat (Sözlü Sýnav) 12 Eylül 2012 Sýnav Sonuçlarýnýn Açýklanmasý 13 Eylül 2012 Kesin Kayýt (Asýl listeden kayýt yaptýrmaya hak kazanan adaylar için) 14 Eylül 2012 Yedek Aday Ýken Kesin Kayda Hak Kazanan Adaylarýn Kesin Kayýtlarý 14 Eylül 2012 Danýþmanlarýn Belirlenmesi Eylül 2012 Ders Kayýtlarý BAÞVURU ÞARTLARI Yüksek Lisans Programýna Baþvuracak Adaylarýn; 1) Lisans diplomasýna sahip olmalarý, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý'ndan (ALES) ilgili puan türünden en az 55 puana sahip olmalarý, 3) ÜDS, KPDS veya TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen diðer yabancý dil sýnavlarýndan birine girmiþ olmak ve bununla ilgili belgeyi baþvuru esnasýnda sunmuþ olmalarý gerekir. Doktora Programýna Baþvuracak Adaylarýn; 1) Yüksek Lisans diplomasýna sahip olmalarý ve yüksek lisans mezuniyet ortalamalarýnýn 100'lük sistemde 70 veya 4'lük sistemde 2,5 olmasý gerekir. Dönüþüm gerektiðinde YÖK tablosu geçerlidir. 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý'ndan (ALES) ilgili puan türünden en az 65 puana sahip olmalarý, 3) ÜDS, KPDS den 55 puan veya TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen diðer yabancý dil sýnavlarýndan bu puana eþdeðer bir puan almýþ olmasý ve bununla ilgili belgeyi baþvuru esnasýnda sunmuþ olmalarý gerekir. DEÐERLENDÝRME Yüksek lisans ve doktora programlarýna öðrenci kabulünde adaylarýn ALES puaný, lisans not ortalamasý, dil puanlarý ve mülakat sonucu deðerlendirilir. Deðerlendirme aþaðýdaki þekilde yapýlýr: 1) Adaylarýn ALES puanlarýnýn % 50'si, mezuniyet not ortalamalarýnýn % 15'i, yabancý dil puanlarýnýn % 15'i ve mülakat notunun % 20'si dikkate alýnýr. 2) Lisans mezuniyet not ortalamasýnýn baþarý puanýna katkýsý %15'dir. a) Öðrenci Üniversitesinden 100'lük sisteme göre mezun olmuþsa mezuniyet notu, b) Dörtlük sisteme göre mezun olmuþ ve mezun olduðu Üniversiteden not ortalamasýnýn yüzlük sistemdeki karþýlýðýný belirten yazý veya tablo getirmiþ ise yüzlük sisteme çevrilen dönüþüm notu, c) Dörtlük sisteme göre mezun olmuþ ve mezun olduðu Üniversiteden herhangi bir dönüþüm belgesi getirmemiþ ise not ortalamasýnýn Yükseköðretim Kurulu web sitesinde verilen karþýlaþtýrma tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilen dönüþüm notu dikkate alýnýr. 3) Yabancý Dil notunun baþarý puanýna etkisi %15'dir. a) Öðrenci ÜDS veya KPDS sýnavlarýndan birine girmiþ ise sýnav sonuç belgesinde yer alan notu, b) TOELF ve IELTS gibi Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen yabancý dil sýnavýna girmiþ ise sonucunun yüzlük sisteme dönüþtürülmüþ notu dikkate alýnýr. 4) Mülakat notunun baþarý puanýna etkisi %20'dir. Adaylarýn mülakatta baþarýlý sayýlmasý için en az 50 puan almasý zorunludur. 5) Adaylarýn ALES puanlarýnýn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn %15'i, dil puanlarýnýn %15'i, hesaplanýr. Puanlar en yüksek puandan baþlayarak sýralandýðýnda kontenjanýn 3 katý kadarý mülakata çaðýrýlmak üzere ilan edilir. 6) Mülakat sonrasý adaylarýn ALES puanlarýnýn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn %15'i dil puanlarýnýn %15'i ve mülakat notunun %20'si hesaplanarak genel baþarý puaný bulunur; baþarýlý sayýlabilmek için genel baþarý puanýnýn en az 60 olmasý gerekir. 7) Deðerlendirme iþlemi sonunda adaylar, en yüksek puandan baþlayarak sýralanýr; her program için kontenjan kadar yedek ilan edilir. Sýralamada eþitlik olmasý halinde lisans not ortalamasý yüksek olan adaya öncelik verilir. 8) Kayýt hakký kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasýnda kesin kayýt yaptýrmadýklarý takdirde kayýt hakkýný kaybederler. Ýlgili programa süresi içerisinde kesin kayýt yaptýrmayan adaylarýn yerine yedek adaylarýn kayýtlarý yapýlýr ve bu iþlem sýrasýnda yedek sýralamasýna uyulur. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENECEK BELGELER ( * ) 1. Yüksek Lisans Programý için Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Enstitüce Onaylý Örneði Doktora Programý için Yüksek Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Enstitüce Onaylý Örneði 2. Transkript 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çýktýsý 4. Yabancý Dil Sýnav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çýktýsý 5. Nüfus Cüzdaný Fotokopisinin Enstitüce Onaylý Örneði (T.C. Kimlik Numaralý) 6. 2 Adet Vesikalýk Fotoðraf 7. Baþvuru Formu (Enstitüden alýnacaktýr.) 8. Özgeçmiþ 9. Herhangi bir yerde çalýþýyor ise, kurum amirinden alacaklarý lisansüstü eðitim yapmasýnda sakýnca görülmediðine iliþkin belge 10. Askerlik Durum Beyaný Sonuçlarýn Duyurulmasý ve Kesin Kayýt (*) (1) Baþvuru sonuçlarý internet ortamýnda ilgili Enstitülerin web sayfasýnda duyurulur. (2) Kayýtlar, ilgili Enstitülerin web sayfasýnda ilan edilen tarihlerde Enstitü Öðrenci Ýþleri Birimince yapýlýr. (3) Kesin kayýt hakký kazanan öðrencilerden istenen belgeler þunlardýr: a) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslý ve 1 adet fotokopisi, b) YÖK Denklik Belgesi c) Transkript belgesi, d) Kesin Kayýt Baþvuru Formu e) T.C. Büyükelçiliði ya da Konsolosluðu ndan alýnacak öðrenim vizesi, f) Pasaportun aslý ve 1 adet fotokopisi, g) Öðrenim amaçlý ikamet beyaný, h) 6 adet fotoðraf (son altý ay içinde çekilmiþ), (*) Ýlk baþvuruda getirilen asýl belgeler, kesin kayýtta tekrar istenmeyecektir. ENSTÝTÜ ADRES VE TELEFONLARI Adres : Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleþkesi Fazýl Boyner Saðlýk Yüksekokulu 3. Kat - KASTAMONU Tel : (366) Faks : B: Resmi ilanlar de İ L A N BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2012 / 67 Davacý Barýn Ýnþaat Emlak Turizm ve Ticaret Ltd.Þti. tarafýndan davalý Suna Biçeroðlu aleyhine mahkememizde açýlan tazminat davasýnýn 23/07/2012 tarihli ara kararýyla ön inceleme duruþmalý olarak yapýlmasýna karar verilmiþtir. Davalý Suna Biçeroðlu'na Mazhar Özman Sok. Koru Apt. No: 11/8 Feneryolu Kadýköy/Ýstanbul adresine tebligat yapýlamadýðý, yapýlan zabýta araþtýrmalarý sonucunda anýlan davalýnýn tebligat adresi de tespit edilemediðinden, SUNA BÝÇEROÐLU'nun HMK. 122.madde gereðince ön inceleme duruþmasýnýn 13/09/2012 günü saat 10:15 de olduðu (6100 sayýlý HMK nun 139. maddesi uyarýnca ön inceleme duruþmasý nedeniyle sulh için gerekli hazýrlýðý yapmanýz, duruþmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargýlamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafýn yokluðunda yapýlan iþlemlere itiraz edemeyeceði ve diðer tarafýn, onun muvafakatý olmadan iddia ve savunmasýný geniþletebileceði yahut deðiþtirebileceði hususu ve duruþmaya gelmediðiniz taktirde yokluðunuzda karar verileceði ihtar olunur) hususu ilanen teblið olunur. B: Resmi ilanlar de İSTANBUL 3 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN İLAN Esas No: 2008/30 Karar No: 2010/88 Davacý Rýfat Bali vekili Av. Haluk Ýnanýcý tarafýndan davalýlar Hakan Akdoðan, Doðan Egmont Yay. ve Yap. Tic. A.Þ. aleyhine açýlan davanýn mahkememizce yapýlan yargýlamasý sonunda; "Davanýn kýsmen kabulü ile, davacýnýn "Musa'nýn Evlatlarý Cumhuriyetin Yurttaþlarý" ve "Bir Türkleþtirme Süreci" adlý eserlerinden kaynaklanan mali ve manevi haklarýna davalýlarýn "Struma Karanlýkta Bir Ninni" adlý eser ile izinsiz alýntý yapmak ve kaynak göstermemek suretiyle tecavüzde bulunduklarýnýn tespiti ile tecavüzün ref ine, davalýlar tarafýn kitabýndaki sayfalardaki, 93. Sayfadaki, Sayfalardaki 145. Sayfadaki ve sayfalardaki alýntýlarýn davalýlar eserinden çýkartýlmasýna, karar kesinleþtiðinde özetinin, masrafý davalýlardan alýnmak suretiyle ülke genelinde yayýnlanan tirajý yüksek üç gazetede birer kez ilanýna," Dair mahkememizce verilen 2008/30 Esas-2010/88 Karar sayýlý 28/04/2010 tarihli ilam, Yargýtay 11. Hukuk Dairesi Baþkanlýðýnýn 2010/14029 Esas- 2012/5671 Karar sayýlý ve 09/04/2012 tarihli ilamý ile ONANMIÞ, taraflarca süresi içerisinde karar düzeltme yapýlmadýðýndan, 04/06/2012 tarihinde kesinleþmiþ olmakla, hüküm özeti ilan olunur. 19/07/2012 B: Resmi ilanlar de KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne baðlý Anabilim Dallarýna, Eðitim-Öðretim Yýlý GÜZ Yarýyýlý için doktora öðrencisi alýnacaktýr. Kontenjan, baþvuru tarihleri ve baþvuru adresi aþaðýda belirtilmiþtir. DOKTORA PROGRAM VE KONTENJANI Anabilim Dalý / Program Kontenjan Özel Þartlar ALES Puan Türü Ýlköðretim / Sosyal Bilgiler 5 l Sosyal Bilgiler Eðitimi, Eðitimi Doktora Programý l Coðrafya Eðitimi, 65 Sözel l Tarih Eðitimi, Alanlarýnda yüksek lisans yapmýþ olmak BAÞVURU TARÝHLERÝ VE MÜLAKAT SINAVINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER BAÞVURU TAKVÝMÝ Tarih Açýklama Eylül 2012 Pazartesi Salý Baþvurularýn Kabulü (Baþvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Posta ile yapýlan baþvurular kabul edilmeyecektir.) 26 Eylül 2012 Çarþamba Mülakata (Sözlü Sýnava) Alýnacak Adaylarýn Ýlaný 27 Eylül 2012 Perþembe Mülakat (Sözlü Sýnav) 28 Eylül 2012 Cuma Sýnav Sonuçlarýnýn Açýklanmasý 01 Ekim 2012 Pazartesi Kesin Kayýt (Asýl Listeden Kayýt Yaptýrmaya Hak Kazanan Adaylar Ýçin). 02 Ekim 2012 Salý Yedek Aday Ýken Kesin Kayda Hak Kazanan Adaylarýn Kesin Kayýtlarý 03 Ekim 2012 Çarþamba Danýþmanlarýn Belirlenmesi ve Ders Kayýtlarý 04 Ekim Ocak 2013 Eðitim-Öðretim 10 Ocak - 18 Ocak 2013 Yarýyýl Sonu Sýnavlarý BAÞVURU ÞARTLARI Doktora Programýna Baþvuracak Adaylarýn; 1) Yüksek Lisans diplomasýna sahip olmalarý ve yüksek lisans mezuniyet ortalamalarýnýn 100'lük sistemde 70 veya 4'lük sistemde 2,5 olmasý gerekir. Dönüþüm gerektiðinde YÖK tablosu geçerlidir. 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý'ndan (ALES) ilgili puan türünden en az 65 puana sahip olmalarý gerekir. 3) ÜDS, KPDS'den 55 puan veya TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen diðer yabancý dil sýnavlarýndan bu puana eþdeðer bir puan almýþ olmasý ve bununla ilgili belgeyi baþvuru esnasýnda sunmuþ olmalarý gerekir. 4) Türkiye'deki bir yükseköðretim kurumundan mezun olan yabancý uyruklu öðrencilerin ALES sýnavýna girmiþ olmasý gerekir. Türkiye dýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan mezun olan yabancý uyruklu öðrenciler için ALES'e girme þartý aranmaz. Ancak, YÖK'den denklik belgesi ile Türkçe ve Yabancý Dil Araþtýrma ve Uygulama Merkezinden (TÖMER) Türkçe yeterlik belgesi istenir. DEÐERLENDÝRME Doktora programlarýna öðrenci kabulünde adaylarýn ALES puaný, yüksek lisans not ortalamasý, dil puanlarý ve mülakat notlarý deðerlendirilir. Deðerlendirme aþaðýdaki þekilde yapýlýr : 1) Adaylarýn ALES puanlarýnýn % 50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn % 15'i, yabancý dil puanlarýnýn % 15'i ve mülakat notunun % 20'si dikkate alýnýr. 2) Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasýnýn baþarý puanýna katkýsý %15'dir. a) Öðrenci Enstitüden 100'lük sisteme göre mezun olmuþsa mezuniyet notu, b) Dörtlük sisteme göre mezun olmuþ ve mezun olduðu Enstitünün not ortalamasýnýn yüzlük sistemdeki karþýlýðýný belirten yazý veya tablo getirmiþ ise yüzlük sisteme çevrilen dönüþüm notu, c) Dörtlük sisteme göre mezun olmuþ ve mezun olduðu Enstitüden herhangi bir dönüþüm belgesi getirmemiþ ise not ortalamasýnýn Yükseköðretim Kurulu web sitesinde verilen karþýlaþtýrma tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilen dönüþüm notu dikkate alýnýr. 3) Yabancý Dil notunun baþarý puanýna etkisi %15'dir. a) Öðrenci ÜDS veya KPDS sýnavlarýndan birine girmiþ ise sýnav sonuç belgesinde yer alan notu, b) TOELF ve IELTS gibi Üniversitelerarasý Kurul tarafýndan ÜDS'ye eþdeðer kabul edilen yabancý dil sýnavýna girmiþ ise sonucunun yüzlük sisteme dönüþtürülmüþ notu dikkate alýnýr. 4) Mülakat notunun baþarý puanýna etkisi %20'dir. Adaylarýn mülakatta baþarýlý sayýlmasý için en az 50 puan almasý zorunludur. 5) Adaylarýn ALES puanlarýnýn %50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn %15'i, dil puanlarýnýn %15'i, hesaplanýr. Puanlar en yüksek puandan baþlayarak sýralandýðýnda kontenjanýn 3 katý kadarý mülakata çaðýrýlmak üzere ilan edilir. 6) Mülakat sonrasý adaylarýn ALES puanlarýnýn %50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarýnýn %15'i dil puanlarýnýn %15'i ve mülakat notunun %20'si hesaplanarak genel baþarý puaný bulunur; baþarýlý sayýlabilmek için genel baþarý puanýnýn en az 60 olmasý gerekir. 7) Deðerlendirme iþlemi sonunda adaylar, en yüksek puandan baþlayarak sýralanýr; her program için kontenjan kadar yedek ilan edilir. Sýralamada eþitlik olmasý halinde yüksek lisans not ortalamasý yüksek olan adaya öncelik verilir. 8) Kayýt hakký kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasýnda kesin kayýt yaptýrmadýklarý takdirde kayýt hakkýný kaybederler. Ýlgili programa süresi içerisinde kesin kayýt yaptýrmayan adaylarýn yerine yedek adaylarýn kayýtlarý yapýlýr ve bu iþlem sýrasýnda yedek sýralamasýna uyulur. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENECEK BELGELER 1. Yüksek Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Enstitüce Onaylý Örneði 2. Transkript 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çýktýsý 4. Yabancý Dil Sýnav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çýktýsý 5. Nüfus Cüzdaný Fotokopisinin Enstitüce Onaylý Örneði (T.C. Kimlik Numaralý) 6. 2 Adet Vesikalýk Fotoðraf 7. Baþvuru Formu (Enstitüden alýnacaktýr.) 8. Özgeçmiþ 9. Herhangi bir yerde çalýþýyor ise, kurum amirinden alacaklarý lisansüstü eðitim yapmasýnda sakýnca görülmediðine iliþkin belge 10. Askerlik Durum Beyaný (adayýn yazýlý beyaný kabul edilir) 11. Adli Sicil Kaydý (adayýn yazýlý beyaný kabul edilir) ENSTÝTÜ ADRES VE TELEFONLARI : Adres: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüðü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleþkesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu 1. Kat KASTAMONU Tel : (0 366) ve B: Resmi ilanlar de Ali bak borsa, Veli kredi Makul, kitleye özel ve ölçülebilir hedefler belirlenmeli Veliler ve yerel topluluklar konulara dahil edilmeli F ANKARA ZAMAN

13 13 ZAMAN BDP lilere seslendi: Ya Kandil ya Meclis sorunun çözüm yerinin mesafe yüzde 40 tek ana arter olan lam tasarrufun FO

14 f14 Esed rejimi, krizi Türkiye ye ihraç BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Suriye Milli Konseyi nin lelim BEYRUT AA 9 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN Suriye de yönetime - yo BU HAFTA

15 f15 9 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN Rusya da din ve ahlâk dersleri zorunlu oldu BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM HASAN HACI Tarihî Hofburg Ekrem Duman Joost Lagendijk

16 çene - EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I- SINAVA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER : Maliye Bakanlýðý merkez teþkilatýnda yer alan Baþkanlýk, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Baþkanlýklarýnda görevlendirilmek üzere 150 adet Maliye Uzman Yardýmcýsý alýnacaktýr. Maliye Uzman Yardýmcýlýðý Giriþ Sýnavýna, 9,10 Temmuz 2011 veya 7,8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sýnavlarýndan KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almýþ olan adaylar baþvuruda bulunabilecektir. II- SINAV TARÝHÝ VE YERÝ : a) Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümü klasik usulde 3,4/11/2012 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara'da sabah ve öðleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapýlacaktýr. b) Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümüne katýlmaya hak kazanan adaylar ile bunlarýn sýnava giriþ yerleri ve saatleri; e-devlet portalý (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlýðý (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüðü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarýnda sýnavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.adaylar için ayrýca sýnava giriþ belgesi düzenlenmeyecektir. c) Yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylar Ankara'da sözlü sýnava tabi tutulacaktýr. Sözlü sýnav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.pergen.gov tr) internet sayfalarýnda ayrýca ilan edilecektir. III- SINAVA BAÞVURU ÞARTLARI : Giriþ sýnavýna katýlmak isteyenlerde son baþvuru tarihi (5/10/2012) itibarýyla aþaðýdaki þartlar aranýr. a) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel þartlarý taþýmak, b) En az dört yýllýk lisans eðitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdýþýndaki öðretim kurumlarýndan mezun olmak, c) Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý tarihte otuzbeþ yaþýný doldurmamýþ olmak (3/11/1977 tarihinde veya bu tarihten sonra doðanlar), ç) Baþvuruyu süresi içerisinde yapmýþ olmak. IV- SINAV BAÞVURUSU : a) Baþvurular 24/9/2012 tarihinde baþlayýp 5/10/2012 tarihinde saat 17:30 da sona erecektir. b) Giriþ sýnavýna baþvuru, elektronik ortamda Maliye Bakanlýðý internet sayfasýnda (www.maliye.gov.tr) yayýmlanacak olan Baþvuru Formu ile yapýlacaktýr. c) Baþvuruyu elektronik ortamda yapanlarýn, Baþvuru Formunun imzalý bir örneðini Personel Genel Müdürlüðüne (Sýnav Hizmetleri Þubesi) veya en geç sýnav saatinden önce sýnav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur. ç) Baþvuru Formunu elektronik ortam dýþýnda doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin baþvurularý da süresi içinde olmak kaydýyla kabul edilecektir. d) Baþvuru Formunu elden getirecek olanlar Formu Maliye Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü Sýnav Hizmetleri Þubesi 2. Kat No:201 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA adresine süresi içerisinde teslim edeceklerdir. e) Posta yoluyla gönderilecek Baþvuru Formlarýnýn 5/10/2012 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat: 17:30) Bakanlýk Genel Evrakýna ulaþmasý gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayý zamanýnda ulaþmayan baþvurular iþleme konulmayacaktýr. f) Atama yapýlacak kadro sayýsýnýn, en fazla on katý kadar aday giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümüne; en fazla iki katý kadar aday ise sözlü bölümüne çaðrýlacaktýr. Bunlardan son sýradaki adayla ayný puaný alan adaylar da giriþ sýnavýna çaðrýlacaktýr. g) Yazýlý sýnavda baþarýlý olanlara, sözlü sýnavýn yeri, günü ve saatine iliþkin yazý, sýnav tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazýlý sýnavda baþarýlý olanlarýn listeleri Bakanlýk internet sayfasýnda duyurulacaktýr. V- SINAV ÞEKLÝ VE SINAV KONULARI : Giriþ sýnavý, yazýlý ve sözlü olarak iki aþamada yapýlacaktýr. Yazýlý sýnavda baþarýlý olamayanlar sözlü sýnava alýnmayacaktýr. Yazýlý sýnav konularý aþaðýdaki gibidir : a) Ýktisat Grubu; 1) Mikro ve makro iktisat, 2) Ýktisat politikasý, 3) Ýþletme iktisadý, 4) Uluslararasý iktisat. b) Maliye Grubu; 1) Maliye teorisi, 2) Kamu harcamalarý ve bütçe, 3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi, 4) Maliye politikasý. c) Hukuk Grubu; 1) Anayasa hukuku, 2) Medeni hukuk (Baþlangýç-kiþiler hukuku-eþya hukuku), 3) Ýdare hukukunun genel esaslarý ve idari yargý, Resmi ilanlar de 4) Borçlar hukuku (Genel hükümler), 5)Ticaret hukuku (Baþlangýç-ticari iþletme-ticaret þirketleri-kýymetli evrak) 6) Ceza hukuku (Genel hükümler). ç) Muhasebe Grubu; 1) Genel muhasebe, 2) Þirketler muhasebesi. Sözlü sýnav konularý aþaðýdaki gibidir: a) Yazýlý sýnav konularýna iliþkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayýp özetleme, ifade yeteneði ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranýþ ve tepkilerinin mesleðe uygunluðu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandýrýcýlýðý, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik geliþmelere açýklýðý, Giriþ sýnavýnda iktisadi, mali ve hukuki konularýn tartýþýlmasýna, deðerlendirilmesine, yorumlanmasýna ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir. VI- DEÐERLENDÝRME : a) Yazýlý sýnavýn deðerlendirilmesi : Yazýlý sýnav, yüz tam puan üzerinden deðerlendirilir. Yazýlý sýnavý baþarmýþ sayýlmak için her konu grubundan en az elli puan alýnmasý ve bunlarýn ortalamasýnýn en az yetmiþ puan olmasý þarttýr. Yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylardan, en yüksek puaný alan adaydan baþlanarak en fazla 300 aday sözlü sýnava çaðrýlacaktýr. b) Sözlü sýnavýn deðerlendirilmesi : Adaylar bu duyurunun, V-SINAV ÞEKLÝ VE SINAV KONULARI baþlýklý bölümünün, sözlü sýnav konularýna iliþkin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden deðerlendirilir. Sözlü sýnavý baþarmýþ sayýlmak için komisyon baþkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanlarýn ortalamasýnýn en az yetmiþ olmasý zorunludur. Giriþ sýnavýný baþarmýþ sayýlmak için yazýlý ve sözlü sýnavlarýn her birinden en az yetmiþ puan alýnmasý zorunludur. Giriþ sýnavýnda baþarýlý olanlarýn yazýlý ve sözlü sýnav puanlarýnýn ortalamasý baþarý sýrasýný oluþturur. En yüksek puandan baþlamak üzere baþarý sýrasýna göre 150 aday asil, en fazla 75 aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanlarýn ayný olmasý halinde sýrasýyla yazýlý puaný ve giriþ sýnavýna baþvurduðu KPSS puaný yüksek olana öncelik tanýnacaktýr. Giriþ sýnavýnda yetmiþ ve üzerinde puan almýþ olmak sýralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teþkil etmez. VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ÝTÝRAZ : Sýnav sonuçlarý, Maliye Bakanlýðý (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüðü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarýnda yayýmlanmak suretiyle duyurulacaktýr. Yazýlý sýnav sonuçlarýna, sonuçlarýn açýklanmasýndan itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlýðýnda olacak þekilde yazýlý olarak itiraz edilebilir. Ýtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sýnav komisyonu tarafýndan en geç on gün içinde deðerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir. VIII- DÝÐER HUSUSLAR : a) Adaylar, sýnavda kimlik tespitinde kullanýlmak üzere fotoðraflý ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdaný veya T.C. kimlik numarasý olan sürücü belgesi ile pasaport) yanlarýnda bulunduracaktýr. b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asýllarýnýn sözlü sýnav öncesinde Personel Genel Müdürlüðüne ibrazý zorunlu olduðundan, bir örneði onaylanarak alýnacak ve aslý ilgiliye iade edilecektir. c) Giriþ sýnavýný kazananlardan baþvuru formunda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu tespit edilenlerin sýnav sonuçlarý geçersiz sayýlarak atamalarý yapýlmaz. Atamalarý yapýlmýþ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. ç) Gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya belge verdiði tespit edilenler hakkýnda 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulacaktýr. d) 5/10/2012 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaþmayan baþvurular dikkate alýnmayacaðýndan, adaylarýn elektronik ortamda meydana gelebilecek veya diðer aksaklýklarý göz önüne alarak, baþvurularýný son güne býrakmamalarý gerekmektedir. e) Giriþ sýnavýnda baþarýlý olup, Maliye Uzman Yardýmcýsý olarak atamasý yapýlan adaylarýn görev yapacaðý birim, mesleki temel eðitimin sonunda, hizmetin gereði ve birimlerin talebi dikkate alýnarak ilgili komisyon tarafýndan belirlenecektir. Ýlan olunur. Ýletiþim Bilgileri : Adres : Maliye Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü Sýnav Hizmetleri Þubesi 2. Kat No:201 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) A: Abdullah Aymaz Almazbek Beishenaliev ile se

17 17GÜNDEM re AA EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN - Alanya da ele geçirilen - Fo

18 SAYFA TASARIM: 18 9 EYLÜL PAZAR ZAMAN SEY R GÜNLÜ Ü JFK KANALTÜRK YÖN.: OYN.: SAMAN- YOLU HABER TV TRT HABER SAMANYOLU TV TRT 1 MEHTAP TV ATV KANAL D SHOW TV STAR TV Türk Filmi Sinema TV Filmi KANAL 7 TV8 KANALTÜRK KANAL A CINE5 DOST TV TV 5 Türk Filmi Telegol DÜNYA TV Siya Qadere Sinema TV YÖN.: OYN.: - - Sinema Mukabele FOX TV Sinema ATV TV YÖN.: OYN.: TVNET YUMURCAK TV Tom Mimi SAMANYOLU HABER TV NTV CNN TÜRK HABERTÜRK 24 SAMANYOLU TV YÖN.: OYN.: - - gizli TRT ÇOCUK Tatonka TGRT HABER Stil SAMANYOLU KANAL KANAL D ATV SHOW TV STAR FOX TV NTV CNN TÜRK TV ) RTÜK TRT HABER a HABER STAR TV GAZZE - Medikal Bulmaca Ayaklarda, bedenin tüm böl S E A N S C E N A Z E

19 SAYFA TASARIM: KÜLTÜR-SANAT 19 9 EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN Diyorlar ki Diyorlar ki Diyorlar ki- Diyorlar ki Diyorlar ki ralar Diyorlar ki Nazan

20 f20yorum ve Cumhuriyetçi Parti O EYLÜL 2012 PAZAR ZAMAN *Kütahya Mil- FARUK KARDIÇ MUHAMMED YILMAZ EMRAH ÜLKER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere; Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI I. GENEL BİLGİLER Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI. HAZĠNE AVUKATLIĞINA GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI. HAZĠNE AVUKATLIĞINA GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI HAZĠNE AVUKATLIĞINA GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Çalışma Alanı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için ve Doktora öğrencileri

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 2, 2 Avukat, 24 Memur ve 2

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim

Detaylı

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir: T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 1- GENEL T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında Defterdarlıklarda çalıştırılmak üzere sınavla 276 Defterdarlık

Detaylı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından; T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA GİRİŞ SINAVI İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARBIMCISI ALINACAKTIR. A. GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan Muhakemat

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DOKTORA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS. DOKTOR A/ (Yüksek. (Lisansa. Lisansa. Dayalı) Dayalı) Yabancı Uyruklu T.C.

DOKTORA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS. DOKTOR A/ (Yüksek. (Lisansa. Lisansa. Dayalı) Dayalı) Yabancı Uyruklu T.C. lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARI YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARINA EK KONTENJANLA ÖĞRENCİ ALIMI

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 013 014 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ALES Puan Türü Özel Öğrenci (Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezsiz Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezli Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Doktora) Doktora Yüksek Lisans (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek

Detaylı

Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili İngilizce) Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili Türkçe) Doktora Tezli. Yüksek. Yüksek. Lisans. Lisans. Tezli

Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili İngilizce) Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili Türkçe) Doktora Tezli. Yüksek. Yüksek. Lisans. Lisans. Tezli Tezli Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Doktora T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde genel idari hizmetleri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü -İlan Metni- Üniversitemiz Sosyal Bilimler

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 01-013 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Mevlâna AraĢtırmaları Enstitüsü Müdürlüğü SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Mevlâna AraĢtırmaları Enstitüsü Müdürlüğü SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Mevlâna AraĢtırmaları Enstitüsü Müdürlüğü SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Mevlâna

Detaylı

İktisat 10 Uluslararası İlişkiler 8 Kamu Yönetimi 6 Hukuk 4 Endüstri Mühendisliği 8 Kimya Mühendisliği 2 Maden Mühendisliği 2 TOPLAM 40

İktisat 10 Uluslararası İlişkiler 8 Kamu Yönetimi 6 Hukuk 4 Endüstri Mühendisliği 8 Kimya Mühendisliği 2 Maden Mühendisliği 2 TOPLAM 40 Ekonomi Bakanlığından: YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR I. GENEL BİLGİLER Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır.

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS Yabancı Uyruklu

YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS Yabancı Uyruklu T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR BAŞVURU TARİHLERİ

Detaylı

Yatay Geçiş. T.C. Uyr. Yatay Geçiş. Yab. Uyr. 15-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. 30-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak.

Yatay Geçiş. T.C. Uyr. Yatay Geçiş. Yab. Uyr. 15-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. 30-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı T.C.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Detaylı

Tezli Yüksek Lisans ve. Doktora için ALES Puan Türü. Alan Dışı

Tezli Yüksek Lisans ve. Doktora için ALES Puan Türü. Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Uluslararası Öğrenciler Alan İçi Alan Dışı Uluslararası Öğrenciler Alan İçi Alan Dışı Uluslararası Öğrenciler Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için ALES Puan Türü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 05-06 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 06.12.2011 Toplantı Sayısı : 031 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2011/031 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüze alınacak öğrenci

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek, Tezsiz Yüksek ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. BAŞVURU

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVIN KAPSAMI :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVIN KAPSAMI : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVIN KAPSAMI : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü öğrenci alınacak programların, kontenjanları, öğrenci kabul koşulları ve başvuruda

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

Tezsiz Yüksek. Tezsiz Yüksek Lisans. Tezli Yüksek Lisans. Program Özel Şartları. Anabilim / Anasanat Dalı. Lisans İçin ALES Türü. Yab. Uyr. T.C. Uyr.

Tezsiz Yüksek. Tezsiz Yüksek Lisans. Tezli Yüksek Lisans. Program Özel Şartları. Anabilim / Anasanat Dalı. Lisans İçin ALES Türü. Yab. Uyr. T.C. Uyr. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı İç Denetim

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Sınav Tarihi ve Saati Dil YDS Anabilim Dalı. Puan. Program Özel Şartları ya da Türü. Eşdeğeri

Sınav Tarihi ve Saati Dil YDS Anabilim Dalı. Puan. Program Özel Şartları ya da Türü. Eşdeğeri İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJANLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI ALES Sınav Tarihi ve Saati T.C. Yab. Yatay

Detaylı

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Bakanlığımız merkez teşkilatında (Ankara) istihdam edilmek üzere, 17/10/2015 tarihli 29505 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

DOKTORA İÇİN ALES TÜRÜ YAB UYR. ANABİLİM / ANASANAT DALI T.C UYR. YATAY GEÇİŞ PROGRAM ÖZEL ŞARTLARI MALİYE VE MALİ YÖNETİM ANABİLİM DALI 7 1 EA

DOKTORA İÇİN ALES TÜRÜ YAB UYR. ANABİLİM / ANASANAT DALI T.C UYR. YATAY GEÇİŞ PROGRAM ÖZEL ŞARTLARI MALİYE VE MALİ YÖNETİM ANABİLİM DALI 7 1 EA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM / ANASANAT DALI MALİYE VE MALİ YÖNETİM

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 014-015 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans

Detaylı

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI haberleşme uzman yardımcısı 2 (iki) havacılık uzay teknolojileri uzman yardımcısı alımı ilanı BİK İlan No : ILN00454084

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN II.ÖĞRETİM. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 6 SÖZ. Fen Bilgisi Eğitimi 4 SAY

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN II.ÖĞRETİM. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 6 SÖZ. Fen Bilgisi Eğitimi 4 SAY T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli)

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli) T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Lisansüstü

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ALES PUAN TÜRÜ T.C. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT T.C 2017-2018 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % İlköğretim Anabilim Dalı/Temel

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI ne yarışma sınavı İle 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 25inci Maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesinde

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI ENSTİTÜMÜZ WEB SAYFASINDAN ONLİNE YAPILACAKTIR.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI ENSTİTÜMÜZ WEB SAYFASINDAN ONLİNE YAPILACAKTIR. T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 7. 8. ve 13. Maddeleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU İÇERİK 1 Genel Hususlar... 2 2 Enstitü Programları için Başvuru Şartları ve Özel Hususlar... 5 2.1 (Biyoteknoloji)...

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli)

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli) T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU I - YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER: Sağlık Bakanlığı ve bağlı

Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU I - YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER: Sağlık Bakanlığı ve bağlı Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU I - YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu/THSK, Türkiye Kamu Hastaneleri

Detaylı

BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE

BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşulları ve kontenjanların yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Başvuru koşullarını taşıyorsanız başvurunuzu

Detaylı

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları 1. Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen veya Tezli Yüksek diplomasına sahip olmak, 2. Akademik Personel ve üstü Eğitim Giriş

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

-T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

-T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Enstitümüz İktisat, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih ana bilim dalı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır. TAKVİM Başvuru

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 54, Avukat, 6 Tekniker ve

Detaylı

Başvuru Tarihleri 02 Ocak Ocak Ocak Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri 16 Ocak Ocak 2017

Başvuru Tarihleri 02 Ocak Ocak Ocak Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri 16 Ocak Ocak 2017 TAKVİM Doktora / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 02 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin İlanı 13 Ocak 2017 Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri 16 Ocak 2017 19 Ocak

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜMÜZ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2017-2018 Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüze alınacak lisansüstü öğrenci kontenjanları, kayıt-kabul şartları,

Detaylı

İLAN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

İLAN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN İLAN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam

Detaylı

TC Uyruklu (Alan dışı)

TC Uyruklu (Alan dışı) T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: MALİ DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: MALİ DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: MALİ DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince;

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KARAR 2015/09/01: 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak Yüksek Lisans öğrenci kontenjanlarının

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ ) PROGRAM İLANI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 31 Temmuz-04 Ağustos 2017 tarihleri

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ALES PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu ÜNİP * T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALLARI PROGRAMA

Detaylı

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI* TC Uyruklu (Alan içi) TC Uyruklu (Alan dışı)

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI* TC Uyruklu (Alan içi) TC Uyruklu (Alan dışı) T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2016-2017

Detaylı