Yenileşim Seferberliği ve Küresel Beyin Gücümüz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenileşim Seferberliği ve Küresel Beyin Gücümüz"

Transkript

1 Yenileşim Seferberliği ve Küresel Beyin Gücümüz Prof. Banu ONARAL, Drexel Üniversitesi Dr. Kurtuluş İZZETOĞLU, Drexel Üniversitesi Bilgi, bilim ve teknolojiye dayalı çözümlerin toplumsal yarar ve ekonomik değere dönüşmesi, yenileşim (inovasyon) sözcüğüyle ifade edilir. Yenileşim, toplumları tehdit eden tüm güçlere karşı en etkin savunma yöntemi olarak da düşünülebilir ve güvenlik, sağlık, gıda, enerji ve çevre gibi yüksek öncelikli toplumsal gereksinimlere en etkin cevap veren yaklaşım olarak algılanabilir. Bu nedenle yenileşimin, toplumsal kalkınmanın özünü oluşturan, modern ekonominin temelini sağlamlaştıran, rekabet gücümüzü artıran ve ulusal bağımsızlığımızı sağlayan akım olarak irdelenmesi de mümkündür. Savunma sanayiinin toplumsal yenileşimdeki rolü, bu geniş bakış açısından incelendiği takdirde, toplumun her kesimiyle ilişkilendirilebilir. Nitekim, batı ekonomilerinde ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri nde, Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii, bilim ve teknoloji eğitimine kapsamlı destek sağlayan ve araştırmageliştirmeye (Ar-Ge) geniş çaplı yatırım yapan önemli ve güçlü bir sektör kabul edilmektedir. Birinci Dünya Harbi nden itibaren, bilim ve teknolojinin savunma ve toplumsal kalkınmadaki önemi vurgulanmış; uzun vadeli yüksek eğitim ve Ar-Ge programları Savunma Bakanlığı ve sanayii tarafından desteklenmiştir. Çift veya çok kullanımlı teknolojik çözümlerin özel sektöre aktarımıyla, yeni sanayiler doğmuştur. Örneğin bilim, teknoloji ve girişimde öncü kabul edilen Boston ve San Fransisko kentleri, Amerikan savunma sanayii yatırımlarının, çevre üniversiteleri, özel sektör ve yerel idareleri güçlendirmesiyle bugünkü konumlarına ulaşmış; Philadelphia gibi eşdeğerde eğitim ve özel sektör yapısına sahip yöreleri geride bırakmışlardır. Son yıllarda, bu birikimlerini, etkin ve doğru zamanlı stratejileriyle birçok kere katlamış; bilgi ekonomisinin fırsat ve nimetlerinden azami oranda yararlanabilen küresel çekim merkezlerine dönüşmüşlerdir. Küresel rekabete rağmen halen en nitelikli biliminsanlarını, girişimcileri ve yatırımcıları cezbetmekte ilk sıraları korumaktadırlar. Bu yükseliş çizgisinde savunma sanayiinin akademik, özel ve diğer kamu sektörleriyle ortaklık ve paydaşlıklara açık olması, kritik bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye nin nitelikli insan ve yeraltı zenginlikleri, ekonomik gücü ve jeopolitik konumu, küresel rekabet açısından incelendiğinde, kritik dönüşüm noktasına yaklaştığı görülmektedir. Ülkemiz, stratejik alanlarda akademik, özel, kamu ve sivil toplum kaynakları birleştirip heyecan verici ve evrensel kıstasları barındıran, büyük hedef projelerine girişmeye hazırlanıyor. TÜBITAK tarafından derlenen Vizyon 2023 belgesinde vurgulanan Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, net katma değerini kendi beyin gücüne göre arttırabilen bir Türkiye uzgörüsünü ülke olarak yakalayabiliriz 1. Bu bağlamda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı nın diğer bilgi ve bilim öncüleriyle girişebileceği etkileşim düzeni, oynayacağı birleştirici veya tamamlayıcı rol ve kurabileceği ortaklıklar ile paydaşlıklar, bu hassas dengeli denklemi olumlu yöne itme gücüne sahiptir. Bilgi Çağında Aslolan İnsan : Geride bırakmakta olduğumuz sanayi çağı, sermaye, teknoloji ve işgücü yönetimine dayanmaktaydı. Bilgi Çağı nın ana eksenleri ise beyin gücü ve bilgi paylaşımından oluşmaktadır 2. Bilginin akışı, yayılması, kullanımı ve tüketimi, bu yeni çağı tanımlamakta; toplumun her kesiminde etkisini giderek artırmaktadır. Yenileşim süreçleri kurumlaşırken, yaşam tarzımız, toplumsal alt ve üstyapılarımız, kurumsal düzenlerimiz, ve özellikle dünya görüşümüz süratle değişmektedir 3. Yenileşimde Olay Ortam : Yenileşim Ekosistemleri kavramıyla anılan zengin etkileşim ortamları, bilgi toplumunun oyun sahasını oluşturmakta ve bireyleri, yaratıcı ve üretken kılmak için gerekli kaynakları tümleşmiş şekilde sunmaktalar. Hızla ilerlemekte olan bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojilerini azami derecede kullanmaktadır. Bu nedenle, bilgi ve insan dolaşımı, artık zaman ve mekan tanımamakta; denizler aşırı, kıtalar arası işbirlikleri ve güç birlikleri oluşmaktadır. Bilgi ve bilimle donanmış bireyler, yenilikçi fikirlerini ve bu fikirlerden doğan çözümleri, ağdokuları, güç birlikleri ve diğer ortaklıklar sayesinde paylaşmakta, pekiştirmekte, olgunlaştırmakta ve hayata geçirmektedir. Çözüm bekleyen büyük hedefler etrafında fiziksel veya sanal olarak birleşen beyin gücü, etkin işbirlikleri kurabilmektedir. Bireyler arasındaki etkileşimde saklı olan değer, özendirici stratejiler, politikalar ve yasal düzenlemeler sayesinde ekonomik sonuçlara süratle dönüşmektedir. 12

2 Küresel Çekim Merkezleri: Bilgi çağının özkaynağı olan biliminsanları, özgün fikirlerini açık ve etkin bir şekilde paylaşabildikleri çekim merkezlerine, coğrafya gözetmeksizin, yöneliyorlar. Fikirlerinin yenilikçi çözümlere dönüşmesinde kendi yetilerini tamamlayan işinsanlarına, girişimcilere, hukukçulara, risk yönetiminde deneyimli bilirkişilere, yatırımcılara ve diğer kaynaklara kolayca erişebildikleri yöre ve kurumları tercih ediyorlar. Yenilikçi biliminsanlarını ve girişimcileri risk atılımlarına gönüllendiren yerel, yöresel veya ulusal ortamların başlıca özelliği, alışılagelmiş önleyici, kısıtlayıcı ve cezalandırıcı politikalar yerine yönlendirici, destekleyici, özendirici ve ödüllendirici yaklaşımları benimsemeleridir. Çoğunlukla gelişmiş ülkelerde bulunmakla beraber, beyin gücünün toplumsal kalkınmadaki önemini idrak eden gelişmekte olan ülkeler de süratle uluslararası bilgi kentleri kurmaktalar. Coğrafya kısıtlaması tanımayan teknoloji bölgeleri, bilim kentleri ve benzer çekim noktaları Brezilya, Çin, Hindistan, Singapur, Tayvan veya Güney Kore gibi ülkelerde, hatta Orta-Dogu da, petrol sermayesinin finansmanıyla, hızla yükseliyor 4,5. Yenileşim Kültürü: Bilginin akışkanlığı, gerek sektörler arası, gerekse küresel işbirliklerine yol açıyor. Özel sektörde rekabet öncesi, savunma sanayiinde gizlilik öncesi olarak tanımladığımız aşamada, üniversiteler, özel ve kamu kuruluşları, ve meslek, sektör veya sivil toplum örgütleri arasındaki sınırlar eriyor. Yenileşim kültürü denebilecek, farklı sektörden bireyleri ve kurumları buluşturan bu melez çalışma ve yaşam şekli, modern hayata damgasını vuruyor. Aynı hedefi benimseyen ve başarılı sonuca farklı yetenek, yetkinlik, kaynak, sermaye gibi değerleri katanların birlikteliğinden mucizeler doğacağına inanç sonsuz. Öne çıkan örneklerden biri olan Fusionopolis, Singapur da daha önce yaşam bilim cazibe merkezi olarak kurulmuş olan Biopolis i, girişimcilik ve risk yatırım ve yöneticiliği açısından tamamlayıcı bir rol oynamak üzere tasarlandı ve Kasım 2008 de işletmeye açıldı. Risk Paylaşımı ve Yenileşimin Finansmanı: Yenileşim ortamlarında yeşeren yüksek riskli/yüksek kazanımlı fikirler, ticaretleşme sürecine, bilimsel ve teknolojik olarak kanıtla başlıyor. Eş zamanlı olarak, fikir hakları, mevzuat engelleri, prototipleme, ürün tasarım ve üretime dönüşüm aşamaları, iş geliştirme ve pazara giriş stratejileriyle sınanarak riskin azalması sağlanıyor. Elbirliği ile ortaya çıkan iş planı sayesinde risk eşiğini aşabilen çözümler, toplumun gereksinim duyduğu ürün, hizmet, süreç veya diğer çözümlere dönüşmek üzere hızla ticaretleşme sürecine giriyor. Genellikle ekosistemin üniversite, teknopark veya Ar-Ge merkezi ayağında doğan ve ön kanıtlanma basamaklarını başarıyla aşan fikirler, kurulu şirketler veya kamu kurumlarına sunuluyor. Bu aşamada lisanslanmayan veya başka bir şekilde sahiplenilmeyenler, girişimcilerin kurdukları başlangıç firmalarının temelini teşkil ediyor, firma fidanlıkları nda ekonomik kalkınma ajanslarının ve iş meleklerinin girişim sermaye yatırımlarıyla filizleniyorlar. Bu serpilme süreci, ürün veya firmaların riskini asgariye indirecek deneme ve çalışmalara odaklanıyor. Geleceğin endüstrisinin temelini oluşturan bu filiz firmalar, ortaklıklar kurarak büyüme yolunu seçiyor veya risk iştahını tatmin edebilecekleri sektör şirketlerine satış için pazarlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri nde Yenileşim Amerika Birleşik Devletleri nin ekonomik süper-gücüne bilim ve teknoloji rüzgarlarını arkasına alarak eriştiği bilinmektedir. Daha yakından incelendiği takdirde, asıl sihirli formül, Amerikan toplumunun girişimci ruhunu, bilim ve teknolojiye dayanan yenileşim iradesiyle birleştirebilmiş olduğunda bulunmaktadır 6. Diğer yandan, bilim ve teknolojiyi her türlü iç ve dış tehditlere karşı bir savunma yöntemi olarak benimsemeleri de bugünkü Ar-Ge kültürünün ve yapılanmasının ardında yatan gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Son yarım asırda, dünyanın her köşesinden gelen biliminsanlarını ve girişimcileri cezbetmelerinin ve kucaklamalarının, diğer ülkeleri imrendiren birçok başarı öyküsünün temelinde yattığı görülüyor. Bilime dayalı kalkınmayı ağırlık merkezine oturtmuş olan bu düzenin, artık ABD toplumunun genlerine işlemiş olduğunun farkına varılıyor. ABD de endüstri devrimi, İngiltere yle eşzamanlı olarak 18. yüzyılın ortalarında başlamış ve ilk üniversitelerin kurulmasına paralel gelişmiştir. Bağımsızlığını kazandığı 1776 yılından itibaren ABD, büyüyen ekonomik gücünü, eğitime ve bilime yatırım yaparak pekiştirmiştir. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, özellikle İç Savaş sırasında, teknolojinin savunmadaki önemini kavrayan ABD, o devirde kurulan eyalet üniversitelerine toprak hibe ederek, benzeri görülmemiş bir akademik seferberliği tetiklemiştir. Bu dalgayı, aynı yüzyılın sonralarında çok sayıda özel üniversitenin (Stanford Üniversitesi 1881, Drexel Üniversitesi 1881, Rensselaer Politeknik Enstitüsü 1894 vs) kurulması takip etmiştir. Yüz yılı aşkın bir süre önce yaşanan bu süreç, ülkemizde 90 lı yıllardan itibaren sayıları artan devlet ve vakıf üniversitelerinin ardı ardına kurulmasını andıran ilginç bir tarih sayfasıdır. Dikkat çeken husus, yeni üniversite kurucularının pek çoğunun bilgi ve bilimin toplumsal refaha dönüşeceğine inanmış girişimciler olmasıdır. Birinci Dünya Harbi nde bilim ve teknolojinin savunmada öneminin öne çıkmasından ders alan ABD Cumhurbaşkanı Franklin D. Roosevelt, ilk Bilim Danışma Kurulu nu 1933 te kurmuştur. Bu kurul, Büyük Buhran a (Great Depression) bilime yatırım yaparak cevap verilmesini ileri sürmüş; fakat, öneri yasalaştırılamamıştır 7. İkinci Dünya Harbi nin kazanılmasında, bilim ve teknolojinin oynadığı can alıcı rol 8, 1945 yılında Vannevar Bush un ABD Cumhurbaşkanı na sunduğu Bilim, Sonsuz Sınır adlı raporla 9 (Science, the Endless Frontier), ABD devlet politikalarında temel ve uygulamalı bilimlerin önemini perçinlemiş, Ulusal Bilim Kurumu (Nati- Savunma Sanayii Gündemi 13

3 onal Science Foundation) gibi akademik ve özel sektöre araştırma ve geliştirme fonu sağlayan çeşitli kurumların temellerinin atılmasına neden olmuştur yılında Sovyetler Birliği nin Sputnik uydusunu başarıyla uzaya fırlatması, ABD nin uzayda üstünlüğünü kaybetme telaşı içinde, Savunma İleri Araştırma Proje Ajansı nın (Defense Advanced Research Projects Agency DARPA) kurmasına neden olmuştur. DARPA, bilimsel ve teknolojik sürprizleri öngörmek, hatta bilimsel sürprizler yaratabilecek yüksek riskli/yüksek kazanımlı Ar-Ge takımlarını ve projeleri mimlemek ve süratle karar verip işe girişmek için gerekli çevik yapıda kurulmuştur. İnternet ve GPS dahil olmak üzere bugün yaşamımızın ayrılmaz parçası olan çözümlerin pek çoğu, DARPA fonlarıyla yola çıkmıştır. Son ekonomik krizde de bilime yapılan yatırım (American Recovery and Reinvestment Act 2009) alışılagelmiş boyutları dahi aşmıştır 10. Diğer bir bakış açısından, ABD nin ekonomik başarısı, işe girişme iradesindedir. Bu sır, bilim ve teknolojinin stratejik öncelikler çerçevesinde, uzun vadeli ve yeterli kapsamda yatırımlarla tutarlı ve kararlı bir şekilde desteklenmesi ve girişimciliği özendiren ve destekleyen politika ve yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirebilmesinde saklıdır. Amerikan toplumunun merkeziyetçi yaklaşımlara direnci ve serbest düzene yatkınlığı, zaman içinde çok sesli ve zengin içerikli bir yüksek eğitim, bilim ve teknoloji Ar-Ge alt ve üstyapısının evrimine neden olmuştur. Dağınık ve dağıtık görüntüsüne rağmen Ar-Ge, işlev, yönetim, standardizasyon-kalite, denetim-düzenleme veya finansmanını yüklenmiş olan federal, eyalet veya yerel sektör ile meslek kurum ve örgütlerin birbirlerini tamamlayıcı görevleri yüklendiklerini ve büyük hedefler, özellikle tehditler veya sürprizler karşısında uyumlu güç birlikleri kurabildiklerini izlenmektedir. Duruma ayak uydurabilen, esnek ve çevik örgütlenme kabiliyeti, deneyimlerle evrilmiş yönetişim (governance) yöntemlerinde ve kurumların sürekli kendini yenileyebilen ve hakketme kıstaslarına dayanan kadrolarında aranabilir. Diğer can alıcı husus ise bu ekosistemi oluşturan kurum ve kuruluşların bilimsel izleme, ölçme, denetleme ve değerlendirme kıstas ve standartlarını benimsemiş olmaları ve bu nedenlerle uyum içinde hareket edebilmeleridir. Amerikan kültürünün risk alan ve yenilgiye uğrayan bireye gösterdiği hoşgörüyü de unutmamalıyız. Son yarım asırda, imrendirici yenileşim öykülerine imza atmasının ve biliminsanlarının ve girişimcilerin çekim merkezi olmasının en önemli bir nedeni, girişim sermayesi ni beceriyle kullanabilen ve değerlendirebilen bir neslin yetişmesi ve risk yatırımlarının kurumsallaşmış bir sektör haline gelmiş olmasıdır. Yenileşimin finansmanı konusunda ABD küresel anlamda en etkin ve yetkin kuşağı yetiştirmiştir. Yarım asırlık sürecin 2000 li yıllarda yavaşlaması ve ekonomik göstergelerin ABD nin küresel rekabette mesafe kaybettiğine işaret etmesiyle, Ulusal Yenileşim Girişimi (National Innovation Initiative), Rekabet Konseyi (Council on Competitiveness) ve benzer örgüt ve kurumlar devreye girdi. Halen yenileşimi olumsuz etkileyen yapısal engeller ve kısıtlamalar gözden geçiriliyor ve çareler aranıyor. Örneğin, disiplinler arası ve kurumlar arası ortaklıkları ve sektörler arası paydaşlıkları özendiren Ar-Ge fonları hızla artıyor. Fikir hakları ve mülkiyetleri gibi yenileşimin hassas dengelerini koruyan yasalar, bilgi toplumunun şartlarına göre tekrar ele alınıyor 11. Üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin, 1980 de çıkan bir kanun sayesinde devlet fonlarıyla geliştirilen teknolojilerin fikir mülkiyetine sahip çıkmasıyla kurulan Teknoloji Aktarım Ofisleri nin girişimci yapıya kavuşmaları için çeşitli modeller deneniyor 12. Üniversiteler ve araştırma kurumlarında yapılan buluşların hızla ticaretleşebilmesi için farklı özyetkinlikleri birlikte çalışmaya özendiren programlar devlet 13 ve özel vakıflar 14 tarafından destekleniyor. Görüldüğü gibi yenileşim seferberliğiyle Amerikan toplumu, kaybetmekte olduğu üstünlüğünü tekrar kazanmak için azimle çalışıyor. Türkiye de Yenileşim Seferberliği ve Yurtdışındaki Beyin Gücümüzün Katkısı Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye nin küresel yenileşim ölçütlerinde ilk 50 arasına girememesi, endişelendirici bir durum arz etmekle beraber, toplumsal araştırmalar, halkımızın yenileşime hevesinin ve yatkınlığının akranlarımızdan üstün olduğunu kanıtlayan umutlu sonuçlar vermektedir. Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki payı hala %1 altındadır; fakat, artış hızı ümit vericidir ve %2 civarında seyreden Avrupa ortalamasına doğru tırmanması planlanmaktadır. Belki en umut verici yön, halk arasında ve medyada giderek artan çözümcü, olumlu ve yenilikçi ifadelerin, soruna odaklı çaresiz ve kötümser söylemin yerini süratle almasıdır. Diğer yandan, özgün ve özerk sanayinin, toplumsal kalkınma ve ulusal egemenliğimizin vazgeçilmez şartı olduğu toplumun her kesiminde kabul edilmesidir. Güçlü Türkiye ye Doğru Yenileşim Seferberliği ve Yurtdışındaki Beyin Gücümüz: Yurtdışından izlenebildiği kadarıyla, son yıllarda zenginleşen yenileşim altyapımızı oluşturan sivil toplum, meslek ve sektör örgütleri, üniversiteler, kamu kurumları, basın ve yayın organları, yenileşim kavramlarının yaygınlaşması için başarılı kampanyalar başlattılar 1,15,16. Böylelikle, yenileşimin toplumsal kalkınmamızın can damarı olduğu bilinci süratle yerleşmiş bulunuyor. Güçlü Türkiye ye giden yolun rüştünü ispat etmiş, özgün tasarımları ve yüksek kaliteli üretimi ile küresel rekabete soyunmuş bilgi toplumundan geçtiği, artık toplumsal benliğimize işlemiş durumda. Bu aşamayı, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda, toplumsal gerçeklerimizi göz önüne alarak, sanayi devrinde yapılmış yatırımları ve birikimleri sahiplenerek, kendimize özgü yaklaşımlarla ve kendi uzmanlarımızla gerçekleştirmenin en sağlıklı ve sürdürülebilir yol olduğu konusunda fikir birliği mevcut 17. Bilgi toplumuna geçişimizin, gelişmiş ülkelere benzemeyeceği de muhakkak. Başlangıç noktamızın farklı ol- 14

4 ması, bizi özel strateji ve politikaları arayıp bulmaya zorluyor. Küreselleşmenin fırsatları kadar tehditlerini de sağduyulu ve bilime dayalı yöntemlerle, ortak aklımızla, tüm kaynak ve birikimlerimizi birleştirerek lehimize çevirmek zorundayız. Bu bağlamda, yurtdışında oluşmuş olan beyin gücümüzün bilgi, beceri, yetenek ve deneyim dağarcığını, bu geçişte azami şekilde değerlendirmemizin bize stratejik avantaj sağlayacağı ortadadır. Söylemden Eyleme: Toplumumuz yenileşim seferberliğine hazırdır ve bir an evvel söylemden ulusal kapsamda eyleme geçme arzusundadır. Bu atılım, Ata mızın En hakiki mürşit ilimdir ilkesini benimsemiş, bilgi ve bilimle donanmış, yetkin, aydın ve çağdaş genç kuşağımız sayesinde başarıya ulaşacaktır. Onları en verimli kılacak ortamları hazırlamak, kurumsal ve yasal engelleri, kısır mevzuatı ve bürokrasiyi söküp atmak, özendirici, ödüllendirici ve düzenleyici politikaları ivedilikle yerleştirmek, özel ve kamu sektöründe birikmiş sermayemizi bir araya getirip yenileşim seferberliğine adamak, birincil görevimizdir. Aynı zamanda, yurtdışında bulunan müthiş beyin gücümüzü, bu atılımda en etkin şekilde değerlendirmemiz gerekir. Tayvan, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi ülkeler, kalkınma hamlelerinde bu cevheri akılcı yaklaşımlarla kullanarak kritik avantaj sağlamıştır. Halen yurtdışında çalışan biliminsanlarımızın birikim ve deneyimlerinden, sürdürülebilir bilgi ve bilim köprüleri kurarak yararlanılmalıdır yılında ABD de kurulan Türk Amerikan Biliminsanları ve Akademisyenleri Derneği (Turkish American Scientist and Scholars Association (TASSA): bu misyonu yüklenmiş, Türk Bilimler Akademisi, Ulusal İnovasyon Girişimi gibi kurum ve derneklerle paydaşlıklar geliştirmiştir. Cumhuriyet Tarihimizde Yenileşim: Tarihimiz halkımızın mucizeler yaratma yeteneğini tüm dünyaya ispatladığı örneklerle bezenmiştir. 87 yıl önce Kurtuluş Savaşı nı zaferle noktaladıktan sonra girişilen eğitim seferberliği çağdaş toplumlar arasında hakkettiğimiz konuma doğru ilerlememizin miladı sayılabilir. Cumhuriyetin ilk on yılında toplumsal kalkınma yolunda ulusal eğitim, altyapı ve sanayileşmede kaydedilen ilerleme efsanelere konu olacabilecek inanılmaz özveri ve başarı öyküleriyle doludur 18. İkinci on yıl, yani 30 lu yıllarda, piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak kurulan kamu kurumlarının yanı sıra Ata mızın sanayi neferlerim diye andığı girişimcilerinin de katkılarıyla hızlanan sanayi seferberliği benzeri görülmedik bir toplumsal dönüşüm serüvenine sahne olmuştur. Savunma sanayii dahil bir çok sektörde özgün tasarım ve üretime dayalı endüstrinin temelleri atılmıştır 19. Dışa Güdümlü Dönem: İkinci Dünya Harbi nden sonra hızını yitiren kalkınma sürecimiz, dışa güdümlü bir modele sürüklenmiş, savunma sanayiimiz dahil olmak üzere birçok sanayi kolumuz yabancı devlet ve şirket tekellerinin boyunduruğu altına girmiş, revaçtan düşmüş lisanslarla düşük katma değerli üretim yapmak zorunda kalmış, montaj ve fasona mahkum olmuş veya tamamıyla ortadan kalkmıştır 20. Özellikle savunma sanayiinin dışa güdümlülüğün sakıncaları, 1974 Kıbrıs Buhranı ile açığa çıkmıştır. 80 li yıllarda hızlanan Türk Silahlı Kuvvetleri ni güçlendirme çalışmaları sonucu, 1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma bilim ve teknolojilerinde yetenek ve bilgi dağarcığı geliştirme ve üretimi arttırma sorumluluğunu yüklenmiştir. Aynı yıllarda eğitim ve bilim dünyamız da benzer bir dönem yaşamış ve batıdan alınan yüzeysel modeller, toplumsal gerçeklerimize ve değerlerimize uyarlanmadan kabullenilmiştir 21. Hazır çözümler, bilim ve teknolojide özgün katkılar yapmanın zahmetine, yeni tasarımın kendini kabul ettirme sürecinde verilen çetin mücadeleye yeğlenmiştir. Bu yıllarda, hayli biliminsanımız yurtdışında çalışmayı tercih etmiş; eğitim için gidenlerin büyük kısmı, dönüşlerini ertelemişlerdir. Geride bıraktığımız bu devrin izleri hala öğretim sistemimizi etkilemekte ve reform çağrıları giderek artmaktadır 22. Küresel sıralamalarda sadece beş üniversitemizin dünyadaki ilk beş yüz üniversiteler listesine 23 girebilmiş olması da yukarıda değindiğimiz dışa bağımlılık devrinin sonuçlarıdır. Gerek yüksek eğitimde kendini ispat etmiş üniversiteler, gerekse son yıllarda hizmete giren vakıf ve devlet üniversiteleri özgün yaklaşımlarla, çağdaş akademik kıstasları yakalamaya çaba göstermekte ve iyi örneklerin sayısı hızla artmaktadır. Yüksek öğretimde kurumsal yapının özerkleşmesine paralel olarak, girişilecek yenilikçi akademik atılımlar ile küresel konumumuzun süratle iyileşeceği açıktır. Başarı Öykülerimiz: Gerek bilim ve teknoloji geliştirmede gerekse sanayide yukarıda bahsettiğimiz dönemde uğradığımız kan kaybına rağmen, dünyada, ses getiren başarılar sergilenmiştir. Yurtdışından ilgi ve bazen gıpta ile izleyebildiğimiz örnekler arasında, Eskişehir de Anadolu Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi nin yörede kümelenmiş seramik ve malzeme sektörü ve yerel sanayi ve ticaret odalarıyla kurduğu işbirliği sayesinde sunduğu sanayi Ar-Ge siyle tümleşmiş endüstriyel doktora programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi nin Teknopark ında savunma sanayii fonları ile desteklenen genç firmaların yabancı medyada konu edilen başarı öyküleri, Avrupa Birliği tarafından desteklenen E-Biltem (Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) mükemmeliyet merkezini sayabiliriz. İlginç bir bilim köprüsü örneği olarak, Sağlık için İzmir teması altında kurulmakta olan İNOVİZ den söz etmek yerinde olabilir. İNOVİZ, Ege Serbest Bölgesi A.Ş., İzmir Kalkınma Ajansı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve yöresel sağlık sektörünün Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün kurduğu konsorsiyumla birleşmiş ve TASSA üyelerinin katılımıyla 2009 yılı başlarından itibaren çalışmaya başlamıştır. Program odakları, sağlık bilim ve teknolojilerinde Ar-Ge, teknoloji transferi ve uluslararası yüksek lisans ve doktora derecesinden oluşmaktadır. Son yıllarda sanayimiz kalite devrimini başarıyla gerçekleştirmiş öncü sektörlerimiz, Ar-Ge ye dayalı özgün Savunma Sanayii Gündemi 15

5 ürünlerle yurtdışı pazarlarına açılmaya başlamıştır. TÜBİTAK, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı, farklı açılardan yenileşimi körükleyen ve birbirlerini tamamlayan yönlendirici ve destekleyici programları devreye sokarak, bu yöndeki gelişmeleri çeşitlendirmiştir. SAN-TEZ (Sanayi Tezleri), Tekno-Girişim ve İŞ- BAP (Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri) gibi yenilikçi kavramlarla şekillenmiş programlar, akran ülkeleri imrendiren düzenlemelere yol açmakta; sanayicilerimizin Ar-Ge ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile çözüme kavuşturulmasını hedeflemektedir. Yenileşim Seferberliğinde Savunma Sanayii Güç birlikleri: Küresel rekabette mücadelemiz birbirimizle değil, dünyadaki rakiplerimizledir. Ekonomimiz bir bütün olduğuna göre, toplumsal kalkınmamız savunma, sağlık ve gıda, enerji ulaşım ve çevre gibi toplumsal önceliklerimize yönlendireceğimiz yatırımlarla orantılı olacaktır. Ulusal önceliklerimiz ve stratejik çıkarlarımız doğrultusunda heyecan verici büyük hedef atılımlarını, akılcı stratejilerle ve doğru politikalarla, tüm güç ve kaynaklarımızı seferber ederek gerçekleştirebileceğimiz açıktır. Evrensel ölçme, izleme, değerlendirme ve denetleme kıstaslarını benimseyerek, öz kültür ve değerlerimizi dikkate alarak geliştireceğimiz hakketme ve liyakata dayalı yöntemleri kullanarak şeffaf, açık ve katılımcı yönetişim ile bir araya gelebilmemiz mümkündür. Gizlilik ve rekabet öncesinde, savunma sanayiinin diğer sektörlerle paydaşlığı, tarafsız bölge konumu nedeniyle, toplumun her katmanında arzu edilen, fakat ülkenin genelinde gerçekleştirilemeyen güç birliğini tetikleyebilir. Çok Kullanımlı Teknolojiler: Teknoloji platformlarının uygulama ayırt etmediği gerçeğini kabul edersek, savunma sanayiini sivil sanayiden soyutlayamayız. Bilgi ve biliminsanlarımızın sanayiler arası dolaşımı sayesinde, sektörler arası karşılıklı besleme ve dayanışma, güçlü bir ekonominin birincil koşuludur. Savunma sanayiinin diğer sektörlerde gelişen teknolojilere, özellikle çift veya çok kulanım yeteneği olan çözümlere yatırım yapması, yeni sanayi kollarının kurulmasına yol açabilir ve toplumsal kalkınmamıza ciddi bir ivme kazandırabilir. Özellikle, sağlık ve enerji çözümlerinin geri kazanımı, önemli boyutlara ulaşabilir. Savunma Ar-Ge Fonları: Savunma sanayii Ar-Ge yatırımlarının bir kısmını çok kullanımlı teknolojilere doğrultarak bilime dayalı ekonomiye geçişimizi hızlandırabiliriz. Bu konuda çevik hareket edebilen, yetenek ve çözüm avcılığı yapabilen, diğer Ar-Ge destek kurumlarını tamamlayan bir yapının tercih edilmesi yararlı olacaktır. Teknolojinin derin tatkik i (due diligence) ve değerlendirilmesi, yatırım, sermaye ve risk yönetimi ile ticari sürdürülebilirlik konularında deneyimli kadroların kurulması ve yetişmesi, sadece savunma sanayiinin değil, tüm ülkenin çıkarınadır. Yeni Kuşağın Eğitimi ve Yenileşim Ortamları: Kalkınmanın öz cevheri olan yenilikçi neslin eğitimine, yenileşim ekosisteminin geniş yelpazesini göz önünde bulundurarak destek sağlamak, yeteneklerini pekiştiren ve verimliliklerini arttıran ortamların hazırlanmasında, akademik, özel sektör kurumlarıyla, kamu ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak da savunma sanayiinin amaçları arasında yer tutmalıdır. Endişe verici bir istatistik, sanayide bağımsız Ar-Ge yapma yetisine sahip, sosyal ve temel bilimlerden uygulamalı konulara ve mühendisliğe kadar uzanan bir spektrum üzerinde doktoralı veya benzer deneyimli gençlerimizin sayısının, küresel normlara göre hayli düşük olmasıdır. Bu açığın kapatılmasında, savunma sanayii önemli bir rol oynayabilir. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve yönetimi, yenileşim hukuku (fikir hakları, mevzuat vs) ve finansmanı konularında, yetkinlik dağarcığımızın zenginleşmesi için hiçbir yatırımdan kaçınmamamız gerekmektedir. Yurtdışındaki Beyin Gücü: Yukarıda aranan uzmanlık konularında eğitim görmüş ve deneyim kazanmış pek çok genç veya yetişkin yurttaşımız halen yurtdışında bulunmaktadır. Bazı tahminlere göre, sadece Kuzey Amerika da yaşayan biliminsanlarımızın sayısı i bulmuştur. Ayrıca, çeşitli kademelerde okuyan geniş bir öğrenci kitlemiz bulunmaktadır. Yenileşim seferberliğinde bu cevherimizi işlemek ve toplumsal kalkınmamızda değerlendirmek görevimizdir. Üniversiteler, özel sektör, kamu kuruluşları ve özellikle TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortaklaşa bu beyin gücümüze ulaşmak ve ülkemize geri dönüşlerini kolaylaştırmak için yapılacak fedakarlıklar yerinde olacaktır. İlk aşamada, TÜBİTAK ın ARBİS veya benzer veritabanı, uluslararası bilgiyi derleyen, konu ve uzmanlık anahtar sözcükleriyle veya yöreye göre aranabilen bir altyapıya dönüştürülebilir. Bu bilgi ve bilim dağarcığımıza etkin bir şekilde erişebilmemiz, bilim köprülerini yenileşim girişimlerinde etkin bir şekilde değerlendirmemiz, çığır açabilir. Büyük Hedefimiz: Türkiye mizin kültür ve tarih zenginliklerini bilgi, bilim ve yenileşimle harmanlıyarak ulusal kalkınmada değerlendirmektir. Ata mızın akıl ve bilimden oluşan manevi mirasını hakkettiğimizi, yenileşim seferberliğinin başarısıyla kanıtlamalıyız. Bu yolda sabır, sebat, dayanma gücü ve inançla yürümeliyiz ve gelecek kuşakların adına geleceği yakalamalıyız. Bir Örnek: Asker Eğitiminde Beyin İşlevlerinin İzlenmesi Aşağıdaki örnekte, yukarıda değinilen kavramlar ve öne sürülen öneriler, optik beyin görüntülemeye dayalı somut bir örnek çerçevesinde ele alınmaktadır. Asker eğitimine paralel olarak, sivil eğitim ve beyin sağlığı tanı ve tedavilerinde öncül çözümlere temel oluşturacak çok kullanımlı bir teknoloji platformu olan kızıl-ötesi ışıkla işlevsel beyin izleme (fnir) yöntemi açıklanmaktadır. Bu çalışmanın ilginç yönü, bilgi toplumunun gelecek evrimi olarak öngörülen beyin toplumu nun (neurosociety) ilk işa- 16

6 retlerinden biri olabilecek nitelikte bir beyin görüntüleme teknolojisine dayanmasıdır 24. Geleceğin askeri, görevlerinde hızla uzmanlaşabilmeli ve kazandığı becerileri her türlü savaş sahasında etkin bir şekilde sergileyebilmelidir. Bu nedenle, dünya ordularında asker eğitimine yoğun kaynak ve uzun zaman ayrılmakta ve yeni asker eğitim teknikleri ve simülasyon yöntemleri geliştirilmektedir. Göreve uygun asker seçimi sağlanabilir ve acemilikten uzmanlığa geçiş süresi azaltılabilirse, yapılan yatırımlarda ciddi bir azalma kaydedilecektir. Doğru göreve yerleştirilme ve hızla beceri kazanma, sadece simülasyonlar sırasında kaydedilen davranış başarısının ölçülmesiyle değil, beyin işlevlerinin ve bilişsel durumun (cognitive state) etkili bir şekilde izlenmesi yoluyla, güvenilir bir şekilde sağlanabilir. Eğitim sırasında bellek, dikkat ve problem çözme gibi yetilerde değişimler gözlendiği ve uzmanlaşma sırasında beynin kullanılan alanlarında farklılaşma olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır 25. Bu teknolojiler sayesinde, işleyen bellek ve dikkat gibi beyin fonksiyonlarını ölçmekle kalmayıp insan beyni, uzmanlaşma ve performans arttırma döngülerinin bir öğesi haline gelir. Bu döngüde beynin etkin rol oynaması, Şekil-1 de gösterildiği gibi, yeni ve doğal ortamlara uygun beyin işlevleri görüntüleme teknolojileri ile sağlanabilir. Kızıl-Ötesi Işığa Dayalı Beyin İşlev İzleme Yöntemi (fnir): Son yıllarda laboratuarımızda ve diğer akran merkezlerde, kızıl-ötesi işaret ile beynin yüzeyindeki korteks tabakasını tarayan teknoloji, temel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirilmiş, functional near-infrared spectroscopy (fnir) adı altında sahada ve klinikte ön-denemeler başarılı olmuştur. Kabaca, fnir işareti korteksi kaplayan kılcal damarlardaki kanın oksijenlenme seviyesini ölçmektedir. Bu yöntemin diğer işlevsel beyin görüntüleme teknolojilerine karşılaştırıldığında en önemli özelliği, taşınabilirliği ve doğal ortamlara uyarlanabilirliğidir. Ayrıca, beynin elektrik işaretlerini takip eden EEG işaretiyle de tamamlayıcı özellikleri bulunmaktadır. fnir in optik tabanlı olması, ekonomik ve kolayca üretilmesine izin vermektedir. Kızıl ötesi ışık dokuya yollanarak, dokuyla etkileşime girdikten sonra geri dönüşünde Şekil-2 de gösterilen sistemle ölçülebilmektedir. Yukarıda değindiğimiz gibi ışık ve doku arasındaki etkileşim, kılcal damarlardaki kanda gerçekleşir; ışık alyuvarlar (hemoglobin) tarafından kısmen emilir, kısmen yansır. Işığın emilme miktarı, oksijen-bağlı-hemoglobin (oxy-hemoglobin) miktarı ile doğru orantılı olarak değişir. Bilindiği gibi, sinir hücrelerinin çalışması için gerekli olan oksijen, hücrelere kandaki hemoglobinle ulaşır. Beynin çalışmasıyla oksijene talep ve dolayısıyla, temiz kan arzı artar. Kandaki oksijenbağlı-hemoglobin molekül sayısının artmasına, dolayısıyla gönderilen kızıl ötesi ışığın daha çok emilmesine neden olur 26. Bu fiziksel ilkeye dayanan fnir, sinir hücrelerinin çalışmasına orantılı işaret verir; dolayısıyla beyin işlevlerindeki değişimin nicelikli izlenmesini sağlar. Asker eğitimi uygulamasında fnir, beynin işlemesini doğrudan izleyerek şu verileri sağlamaktadır: i. eğitilen kişinin bilişsel durum ve gelişimi, ii. simülasyona dayalı eğitimde acemiden Beyin Görüntüleme Eğitim Simülasyonları ile Beyin Fonksiyonlarının Müşterek Çalışması Hızlandırılmış Etkili Beceri Kazanma ve Görev Performansını En Optimum Düzeye Çıkartacak Daha Gelişmiş Arayüz ve Strateji Geliştirme Şekil 1. Beyin işlevlerinin izlenebildiği ve müşterek çalışabildiği yeni uzmanlık kazanma ve performans arttırma modeli uzman seviyesine geçişi ve uzmanlaşmanın tamamlandığını, iii. sahada görev sırasındaki bilişsel durumu. Diğer Kullanım Alanları ve Disiplinlerarası Takım: Asker ve öğrenci eğitim ve öğrenimi dışında fnir teknolojisi çeşitli sağlık çözümlerinde de umut vaat etmektedir. Özellikle, beyin ve akıl hastalıklarının ve bilişsel yetersizliklerin tanı ve tedavisinde, geniş bir klinik uygulama yelpazesi bulunmaktadır. Üniversitemizde ve ortak laboratuarlarda sürmekte olan araştırmalar arasında, anestezi derinliği ölçümü, beyin travma rehabilitasyonu, bağımlılık takibi, kaybedilmiş hareketi öğrenme, çocuklarda dikkat toplama, bebeklerde bilişsel gelişme, yaşlılarda bilişsel gerileme çalışmaları bulunmaktadır. ALS (amyotrophic lateral sclerosis) ve benzeri kas-iskelet kontrolünü kaybetmiş hastaların beyni ile bilgisayar arasındaki iletişim arayüzünde, beyin işaretlerini kullanmak da fnir in sağlık uygulamalarında potansiyelini gösteren örneklerdir 27,28. Araştırma takımlarımız, biyomedikal mühendisler, yazılım, iletişim, aygıt ve sistem tasarımcıları, sayısal işaret işlemcileri, beyin bilimcileri, bilişsel ve klinik psikologlar, nörologlar, akıl sağlığı ve beyin etiği uzmanları (neuroethics) yanında teknoloji yöneticileri, işinsanları, girişimciler, hukukçular ve yatırımcılardan oluşmak- Savunma Sanayii Gündemi 17

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3 1 2 İÇİNDEKİLER 1. BİLİŞİM... 4 2. BİLİŞİM ve ANKARA... 5 a. AR-GE ve İnovasyonun Başkenti Ankara... 5 b. Nitelikli İnsan Gücüyle Ankara... 7 c. Sürdürülebilir

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP)

Dünyada ve Türkiye de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) Dünyada ve Türkiye de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) Mahmut Kiper 1 Dünyada ve Türkiye de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

2003-2023 Strateji Belgesi

2003-2023 Strateji Belgesi TÜBİTAK Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi (Versiyon 19 [2 Kasım 2004]) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kasım 2004 İÇİNDEKİLER Giriş...1 Bölüm I Vizyon 2023 Teknoloji

Detaylı

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU Ekim 2011 ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) tarafından hazırlanmış olan ODTÜ Araştırma Merkezleri Değerlendirme Raporu esas

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu VESTEL ELEKTRONİK 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA VESTEL ELEKTRONİK 2 Kısaca Vestel Elektronik 4 Vestel in Küresel Operasyonu 6 2011 Yılına Hızlı Bir Bakış 8 Bir Bakışta Zorlu Grubu DEĞERLENDİRMELER

Detaylı

TEKNOLOJİK İNOVASYON GÜDÜMLÜ ABD EKONOMİSİNDEKİ TEKNOPARKLARIN ÜLKE KALKINMASINDAKİ ROLÜ

TEKNOLOJİK İNOVASYON GÜDÜMLÜ ABD EKONOMİSİNDEKİ TEKNOPARKLARIN ÜLKE KALKINMASINDAKİ ROLÜ TEKNOLOJİK İNOVASYON GÜDÜMLÜ ABD EKONOMİSİNDEKİ TEKNOPARKLARIN ÜLKE KALKINMASINDAKİ ROLÜ Yahya Özdemir yahya.ozdemir56@gmail.com Yalova Üniversitesi Yalova, TÜRKİYE Özet: Ülke toplumlarının gelişmişlik

Detaylı

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419)

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2006, TÜS AD Tüm

Detaylı

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr Savunma Sanayii Müsteşarlığı G NDE ISSN 2010/1 SAYI 11 1307-8380 MODELLEME SİMÜLASYON Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü www.ssm.gov.tr Ziya İPEKKAN SimBT Dünyada her şey için, yaşam için,

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM ATAK ANKA 2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İçindekiler Bakan Sunuşu 4 Müsteşar Sunuşu 6 Önsöz 8 Vizyonumuz 10 Misyonumuz

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi

Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi 2013 Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi PROJE RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 A. GİRİŞ... 3 B. SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK... 4 B1. DÜNYA DA DURUM...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri. Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models

Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri. Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models Evrim Özgül, İffet İyigün Meydanlı Arçelik A.Ş. Ar-Ge Direktörlüğü, İnovasyon ve Sistem

Detaylı

KOBİ lerde Finansmana Erişim

KOBİ lerde Finansmana Erişim KOBİ lerde Finansmana Erişim KOBİ LERDE FİNANSMANA ERİŞİM 2009, TÜRKONFED KAPAK TASARIMI: ARJANS YAPIM: MYRA KOORD NASYON: S BEL DO AN BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK: MYRA BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK KOORDİNASYONU: GÜLDEREN

Detaylı

İş Dünyası-Üniversite İşbirliğinde Türkiye nin Yeni Perspektifi. Nihat Ergün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı. Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği

İş Dünyası-Üniversite İşbirliğinde Türkiye nin Yeni Perspektifi. Nihat Ergün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı. Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği İçindekiler Yıl: 18 Sayı: 53 MÜSİAD Adına Sahibi Ömer Cihad VARDAN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet DEVELİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Yayın Kurulu Kemal YAMANKARADENİZ Yrd. Doç. Dr. Kahraman

Detaylı

DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTE ÖRGÜTLENMESİ

DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTE ÖRGÜTLENMESİ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, 2013, s. 95-127 DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTE ÖRGÜTLENMESİ Prof. Dr. Erkan Erdil Doç. Dr. M.Teoman Pamukçu Y.Doç.Dr.İ.Semih Akçomak

Detaylı

1 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014. Faaliyet Raporu

1 NETAŞ Faaliyet Raporu 2014. Faaliyet Raporu 1 2014 Faaliyet Raporu Netaş Faaliyet Dönemi: 01.01.2014-31.12.2014 Şirketin Ünvanı: Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Ticaret Sicil Numarası: 94955/40304 Mersis NO: 0632000106100010 Genel Müdürlük Adresi: Yenişehir

Detaylı