Bu sunum kapsamında baş ve boyun bölgesine yönelik MR Anjiyografi tekniklerinden söz edilmekte,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu sunum kapsamında baş ve boyun bölgesine yönelik MR Anjiyografi tekniklerinden söz edilmekte,"

Transkript

1 BOYUN VE BEYİN MR ANJİYOGRAFİ Dr. Hasan YİĞİT Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bu sunum kapsamında baş ve boyun bölgesine yönelik MR Anjiyografi tekniklerinden söz edilmekte, temel anjiyografik anatomi sık rastlanılan bazı varyasyonları ile gözden geçirilmekte ve klinik uygulama örneklerine yer verilmektedir. Aşağıdaki tabloda inceleme bölgesine ve endikasyona göre genel olarak tercih edilen MR Anjiyografi teknikleri ve yanında alternatif ya da tamamlayıcı inceleme teknikleri özetlenmiştir. İnceleme Tercih edilen yöntem Alternatif / tamamlayıcı yöntemler Boyun MRA 3B Kontrastlı 3B TOF, 2B TOF, ASL+3B SSFP, ASL+3B parsiyel-fourier FSE Beyin MRA 3B TOF 3B Kontrastlı, 3B Faz Kontrast AVM - AVF Time-resolved Kontrastlı 3B Kontrastlı, 3B TOF, 3B Faz Kontrast Beyin MRV 3B Kontrastlı 2B TOF, 3B Faz Kontrast, Time-resolved Kontrastlı, 2B Faz Kontrast, 3B TOF Boyun MRA Tekniği Boyun MRA da inceleme bölgesi aortik ark ile kafa tabanı arasını kapsamalıdır. Bu amaca yönelik faz dizilimli dedike nörovasküler bobinler tercih edilir. Karotis ve vertebral arterlerin görüntülenmesinde günümüzde standart yöntem 3B kontrastlı MRA dır. İnceleme anatominin en dar olduğu koronal düzlemde gerçekleştirilir. Kontrast madde sonrası elde edilen görüntüler kontrast madde öncesi alınan mask görüntülerden çıkarılarak subtrakte kaynak görüntüler oluşturulur. Kaynak görüntülerden MIP algoritması ile oluşturulan 3B görüntüler, kaynak ve reformat görüntülerle birlikte değerlendirilir. 1

2 Genellikle ml kontrast madde 1.8-2ml/sn hızla verilir. Ardından 20 ml salin infüzyonu gerçekleştirilir ve bu şekilde tam doz kontrast maddenin uniform olarak servikal damarlara ulaşması sağlanır. Tercih edilen pik kontrastlanma penceresi 5 sn gibi oldukça kısa olduğundan zamanlama oldukça önemlidir. Doğru zamanlama için test bolus, otomatik tetikleme ya da floroskopik tetikleme yöntemlerinden biri tercih edilmelidir. Beyin MRA / MRV Tekniği Beyine yönelik MR anjiyografi incelemelerinde dedike nörovasküler bobinlerin yanı sıra dedike kafa bobinleri de kullanılabilir. Birçok anatomik bölgede kontrastlı MRA, kontrastsız MRA yöntemlerinin yerini almış olmakla birlikte intrakranyal arterlerin görüntülenmesinde avantajları nedeniyle 3B TOF MRA yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemle kontrast madde kullanılmadan makul bir sürede yüksek rezolüsyonlu görüntüleme mümkündür. En büyük problem özellikle distal arter dallarında yavaş akıma bağlı satürasyondur. TOF MR anjiyografide akıma dik kesitler kullanılması gerektiğinden inceleme aksiyal düzlemde gerçekleştirilir. Serebral venler ve dural sinüslerin görüntülenmesinde halen kullanılmakta kontrastsız 2B TOF MRV, in-plane akım satürasyonu, intravoksel defazing ve düşük uzaysal rezolüsyon gibi dezavantajları nedeniyle yerini büyük ölçüde 3B kontrastlı MRV incelemesine bırakmıştır. 2B TOF MRV incelemesinde majör dural sinüslere dik olması için koronal inceleme düzlemi tercih edilirken, 3B kontrastlı MRV anatominin daha dar olduğu sagittal düzlemde gerçekleştirilir. Time-resolved kontrastlı MRA (4B MRA), yüksek temporal rezolüsyonlu dinamik anjiyografi yöntemi olup arteriyovenöz malformasyon ya da arteriyovenöz fistül gibi kontrast madde pasajının görüntülenmesinin önem taşıdığı durumlarda tercih edilmektedir. Bununla birlikte MR venografi yöntemi olarak da kullanılması mümkündür. Temel Anjiyografik Anatomi & Bazı Varyasyonlar 2

3 Baş-boyun bölgesine ait arterlerin segmentlerini tanımlayan çeşitli sınıflandırmalar mevcut olup sık kullanılanlar aşağıda özetlenmiştir. Vertebral arter: V1: Ekstraosseöz, V2: Foraminal (C2-C6 transvers proçes foraminalarında), V3: Ekstraspinal (C2 foraminasını terk edince), V4: İntradural İnternal karotis arter (Bouthillier Sınıflandırması): C1: Servikal, C2: Petröz, C3: Laserum, C4: Kavernöz, C5: Klinoid, C6: Oftalmik, C7: Komünikan Anterior Serebral Arter: A1: Horizontal-prekomünikan, A2: Vertikal-postkomünikan, A3: Distal anterior serebral arter ve kortikal dallar. Orta Serebral Arter: M1: Horizontal (pre + post bifurkasyon), M2: İnsular, M3: Operkular, M4: Kortikal dallar. Posterior Serebral Arter: P1: Prekomünükan-mezensefalik, P2: Ambient, P3: Kuadrigeminal, P4: Kalkarin. Karotis ve vertebral arterlerin arkus aorta ve dallarından ayrılması ile ilgili varyasyonlar yaygın olup Bovine tip aortik ark (%30) ve sol vertebral arterin direkt arkus aortadan ayrılması (%10) örnek olarak verilebilir. Vertebrobaziler sistem dallarından anterior-inferior serebellar arter (AICA) ve posterior inferior serebellar arter (PICA) ortak çıkım gösterebilir. Vertebral arter V4 segment distalinin PICA ayrımı sonrası izlenmemesi ya da hipoplazisi sık görülen bir varyasyondur. Posterior serebral arterin P1 segmentinin hipoplazisi ya da yokluğu ile birlikte P2 segmentinin posterior komünikan arter yolu ile internal karotis arterden dolması dolması sık görülen bir varyasyon olup Fetal orjinli posterior serebral arter olarak adlandırılmaktadır. A1 segmentinin hipoplazisi ya da yokluğu %10-25 arasında bildirilmektedir. Fenestrasyon intrakranyal arterlerin segmental duplikasyonu olup özellikle posterior dolaşımda izlenirler; anevrizma ve diğer vasküler lezyonlarla birlikteliği tanımlanmıştır. 3

4 Araknoid granülasyon (Pacchionian cisimciği) araknoidin duraya protrüzyonunu ifade eder ve venöz sinüslerde dolum defekti şeklinde izlenirler; en çok superior sagittal sinüs, transvers sinüs ve sinüs rektide saptanırlar. Dural sinüslerin hipoplazisi en sık transvers sinüste ve superior sagittal sinüs 1/3 ön bölümünde izlenir. Serebral venöz sistemde konfluens düzeyinde de varyasyonlar sıktır. Klinik Uygulamalar Baş-boyun MRA için başlıca klinik uygulama tıkayıcı arter hastalıklarıdır. Tanısal amaçlı katater anjiyografisi yerini günümüzde hemen tümüyle noninvazif anjiyografik tetkiklere bırakmış olup daha az nefrotoksik kontrast madde kullanımı ve iyonizan radyasyon içermemesi nedeniyle MRA öne plana çıkmaktadır. Beyin MRG ile kombine ederek tıkayıcı arter hastalığının beyinde yol açtığı sonuçların da görülmesi en önemli avantajlarındandır. İnternal karotis arter stenozları için stenoz şiddetini hesaplamada geniş kapsamlı farklı çalışmalara dayanan farklı ölçüm yöntemleri söz konusudur. Bunlar içerisinde stenoz bölgesindeki rezidü lümen çapını stenoz sonrası normal internal karotis ater çapı ile kıyaslayan NASCET yöntemi genel olarak en çok kabul gören yöntemdir. Bu yöntemde stenoz şiddeti %50 nin altı, %50-69 ve %70-99 şeklinde sınıflandırılır; her bir seviye için farklı tedaviler söz konusudur. Genellikle ekstrakranyal arterlerde görülen arteriyel diseksiyon genç erişkinlerde iskeminin en önemli nedenidir. Çift lümen-intimal fleb görünümü patognomoniktir. Lümende gittikçe artan daralma (string), daralma sonrası fokal genişleme (string and pearl) diğer diseksiyon bulgularıdır. İntramural hematomu göstermek için diseksiyon şüphesinde MRA protokolüne aksiyal ya da koronal yağ baskılı T1 ağırlıklı görüntüler eklenmelidir. Anevrizmalar özellikle vasküler bifurkasyo bölgelerinde yerleşirler. MRA ile değerlendirilirken lezyonların boyutu, kaynaklandığı damar, morfolojisi-boyun yapısı belirtilmelidir. Arteriyovenöz fistüller (AVF) pakimeningeal arterler ile dural sinüsler-venler ya da leptomeningeal venler arasındaki arteriyovenöz şantlardır. AVF değerlendirmesinde kontrast madde pasajını dinamik 4

5 olarak görüntüleyen time-resolved MRA yararlıdır. AVF lerin sınıflandırılmasında sinüse açılım durumunda anterograd ya da retrograd akım olması, kortikal venlerde retrograd akım olup olmadığı, kortikal vene açılımda venöz ektazi olup olmadığı ve spinal medüller venlere açılım olup olmadığı göz önünde bulundurulmaktadır. Karotikokavernöz fistüller, intrakavernöz internal karotis arter ile kavernöz sinüs arasında (direkt) ya da internal/eksternal karotis arter dalları ile kavernöz sinüs arasında (indirekt) olabilir. Genişlemiş drenaj veni genellikle süperior oftalmik ven olmakla birlikte sfenoparietal sinüs gibi diğer venöz yapılar da olabilir. Arteriyovenöz malformasyonların değerlendirilmesinde ise nidus boyutu, duyu-motor-görmekonuşma merkezleri gibi hassas alanlarda olup olmadığı ve venöz drenajının yüzeyel ya da derin venöz sisteme olması önem taşımakta olup buna göre cerrahi risk planlaması yapılmaktadır. Gelişimsel venöz anomali (eski adıyla venöz anjiyom) oldukça sık karşılaşılan bir malformasyon olup genellikle rutin beyin MRG incelemelerinde saptanmaktadır. Tipik olarak kaput medusa görünümde ince venöz yapılar geniş bir drenaj veni ile dural sinüslere ya da derin epandimal venlere açılırlar. Baş-boyun kitlelerinde MRA genellikle standart MRG yi tamamlayıcı bir tekik olup vasküler tutulum, invazyon, çevreleme ya da yer değiştirmeyi ortaya koyar. Paragangliom gibi hipervasküler kitlelerin tanısında da yararlıdır. Serebral venöz tromboz değerlendirmesinde venlerde yavaş akım, hem 2B TOF MRV de, hem de konvansiyonel MRG görüntülerinde trombozu taklit edebildiğinden kontrastlı MRV teknikleri tercih edilmelidir. Kaynaklar 1. Mukherjee S, Wintermark M. Carotid and vertebral circulation: clinical applications. In: Carroll TJ, Carr JC, eds. Magnetic resonance angiography, principles and applications. 1st ed. New York: Springer Science+Business Media 2012;

6 2. Hadizadeh DR, Urbach H, Willinek WA. Intracranial arterial and venous disease. In: Carroll TJ, Carr JC, eds. Magnetic resonance angiography, principles and applications. 1st ed. New York: Springer Science+Business Media 2012; Agid R, Shelef I, Scott JN, Farb RI. Imaging of the intracranial venous system. Neurologist 2008; 14: Provenzale JM. MRI and MRA for evaluation of dissection of craniocerebral arteries: lessons from the medical literature. Emerg Radiol 2009; 16: Yiğit H, Turan A, Ergün E, Koşar P, Koşar U. Time-resolved MR angiography of the intracranial venous system: an alternative MR venography technique. Eur Radiol 2012; 22:

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast MR ANJİYOGRAFİ TEKNİKLERİ Dr. Hasan YİĞİT Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast maddeye dayanan kontrastlı

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ

TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANA BİLİM DALI TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ UZMANLIK TEZİ DR. ULAŞ ÖZGÜLER TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AHMET BAKİ YAĞCI DENİZLİ

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI Sürüm.3 Kasım 2014 0 TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 KISALTMALAR 4 A. AMAÇ 5 2. EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım başkanınmesajı başkanın mesajı1 Değerli meslektaşlarım Kuruluşumuzun 10. yılına girmiş olduğumuz bu günlerde geriye bakıldığında birçok zorluğa karşın spinal cerrahi anlamında çok önemli yollar katettiğimizi

Detaylı

Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi

Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Çetin ATASOY*, Suat FİTOZ*, Numan NUMANOĞLU** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE MİNÖR KAFA TRAVMALI HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLME ENDİKASYONLARININ İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ DR. DUDU

Detaylı

Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi

Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi 508 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc ardiol 2011;39(6):508-517 doi: 10.5543/tkda.2011.01588 Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi Doppler ultrasound imaging of

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ

VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Klinik Şefi: Dr.L.İhsan KURU VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ

Detaylı

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ ŞEF: Rad.Dr.Bülent ÖNER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (1) 63-69, 2005 DERLEME Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri İbrahim BARAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Hodgkin Lenfoma Yaşayanlarında Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi Kullanımı Use of Computed Tomography Angiography in Hodgkin Lymphoma Survivors

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 3 Beyin Anevrizması

Detaylı

AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ

AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ Doç.Dr. Hulki Forta AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ (UZMANLIK TEZİ) Dr. Çiğdem Türkmen İSTANBUL-2005 Uzmanlık

Detaylı

Vertebrobaziler yetmezlik (VBY) orta yaş ve üstündeki hastalarda

Vertebrobaziler yetmezlik (VBY) orta yaş ve üstündeki hastalarda Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:279-286 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Vertebrobaziler yetmezli in tan s nda radyolojik inceleme ve vertebrobaziler ak m n MRG ile ölçümü Meltem Gülsün, Ifl l

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ Klinik Şefi: Doç. Dr. Adem KIRIŞ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME Radyoloji Uzmanlık Tezi Dr. N. Emre EVREN

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Klinik Şefi: PROF. DR. Hidayet AKDEMİR LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı