BEYiN, GÖÇÜ VE TEKNOLOJI SORUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYiN, GÖÇÜ VE TEKNOLOJI SORUNU"

Transkript

1 BEYiN, GÖÇÜ VE TEKNOLOJI SORUNU Giriş Ahmet ŞAHİNÖZ * Kalkınma çabasında olan ülkelerin, bugün eksikliğini duyduğu en önemli unsurlardan biri de yetişmiş insangücüdür. Buna karşın, söz konusu ülkelerden gelişmiş endüstri toplumlanna doğm doktor, ö~retmen, mühendis, uzman, bilim adamı, sanatçı, teknisyen gibi yetişmiş insaıırların oluşturduğu önemli bir beyin göçüue tanık olma!lçt.aıylz. İnsanların, gerekli e~ ~imini alıp yetiştiği ülkeden temelli veya uzun bir süre ayn1ışını ifade eden beyin göçü, gelişmekte olan ülkeler için çok büyük bir ekonomik, sosyal ve kültürel kaynak kaybıdır. Yetişmiş insangücünün bir ülkede sonsuz miktarda bulunmadığını düşünürsek, beyin göçü sonucunda ulusal kalkınma süreci -az veya çok yavaşkıyacak ve hatta zaman zaman da, bu göçün niteliğine göre, gerileyebhlecektir. Gelişmekte olıan ülkelerden endüstrhleşm.iş toplumılıara beyin göçü, alışıl-agelmiş uluslararası teknoloji a!ktarunı (transferi) kavramını tersine döndürmektedir. Yani yei'işmiş insanın göçü ile yoksuı lukelerden zengin ülkelere bir çeşit teknoloji aktanmı gerçekleştirilmektedir. Yetişmiş İnsıaa::ıgücü, uygul,anılan üretim veya hizmet teknolojnerinin vazgeçilmez birer unsuru olduğu için, bu insanların göçüne de teknoloji aktanmı diyoruz. Bu çerçevede, 1960 dan 1972 yıllanna kadar, gelişmekte olan ülkelerden endüstrileşmiş ülkelere 300 bin dolayında insan göç etmiştir. ı Türkiye, Yunanistan, İran, Pakistan, Hindistan ve bazı Latin Amerika ülkeleri ile birlikte en fazla yetişmiş insangücü kaybeden ülkeler arasında yer almaktadıı:'. Ters yönde teknoloji aktanmını oluşturan bu beyin göçünden dünyada en fazla yaradanan ülkeler, endüstrisi en fazla gelişmiş ülkeler olmuştur. Sözünü ettiğimiz 300 bin yetişmiş insanın 230 birn, yani dörtte üçünden fazla bir bölümü A.B.D. (90 bin), İ[l:giJtere (84 bim) ve Kanada (56 bin) arasüuda böıüşülmüştür. Geri kalan dörtte birlik bölüm ise, öbür endüstrileş miş ülkelere gitmiştir. Dr., Hacettepe Üniversitesi'nde görevli. ı C.N.U.C.E.D. (La Conference des Nations Unies pour le Comınerce et le Developpement).Un transfert de technologie ıl. l'envers: Ses dimensions. ses con~uences economiques et ses implications politiques., TD/BK/6j7 13, Ekim 1975.

2 50 AMME İDARE Sİ DERGİSİ I. Ters Yönde Teknoloji Aktarımı ya da Ekonomik Yardım Brezilyalı profesör J. Lci-te Lopes'in e bc1irniği gibi "...uzun zaman, ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerine yalnızca en zeki insanlardan oluşan, dinamik ve bilgili toplumların başarabileceği bir sportif mücadele imiş gibi bakılmıştır». Bu düşünce çerçevesinde, daha az akıllı, daha az beceriıkli ve daha pasif, hatta tembelolanasya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerininins anları bu yarışta doğalolarak geri kalmışlardır. Konumuz dışında kaldığı için ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı üzerinde dunnayacağız. Fakat şu kadarını belirtelim ki, ülkelerin ekonomik kalkınma süreçleri bir maraton ıkoşusu ise, koşuculardan bir bölümüdiğer koşucuların km111u emerek doping yapmıştır; kanı ernilenler tökezlediği ölçüde diğerleri Herlemiştir. Aslında bu tür yüzeysel bir düşünce biçimi beyin göçü olgusu ile zaten yıkılıp gitmiştir. Günümüzde binlerce Asya veya Afrika insanı, en gelişmiş endüstri ülkelerinde en kannaşık teknolojilerin işleyişinde ya da ortaya çıkışında çaılışmakta ve bmm, eğitdım, araştırma konul-arı ile uğraşmaktadırlar. Yine bu ülkelerin milyonlarcaişçisi bu ülkelerin endüstri çarklarını döndürmektedir. Bir yandan böyle bir yanıiticı düşünce tarzı, diğer yandan endüstrileşmiş ülkelerin gelişmekte olanlara ya doğrudan ya da uluslamrası finansman kuruluşları (Dünya Bankası, Uluslararası ParaFonu gibi) ve özel bankalar aracılığı ile borç vermeleri ya da yardım yapmaları, beyin göçü yoluyla gerçekleşen ters yöndeki ekonomik ve teknolojik yardımı maskelemektedir. Böylece uluslararası ekonomik yardım ya da teknoloji aktarımı deninee akla hep, endüstri toplumlarından gelişmekte olan ülkelere doğru yönelen bir akım gelir. Oysa beyin göçü olgusu bu akımı yirmi yılı.aşkın 'bir süredir tersine çevirmiştir. Çünkü göç eden insanların yetişmesini sağlamak için gerekli yatırımları gelişmekte olan ülkeler yapmaktadır. Ve göç ile birlikte bu yatırımların bir kısmı da göç edilen ülkeye aktarılmaktadır. Buinsanların o ülkede üretime katkıları da yapılan ekonomik yardımın başka bir bölümünü oluşturur. Göçeden insanların gittikleri ülkelerde teknolojik gelişmeye ve uygulamaya yaptııkları katkı ise bir 'teknoloji aktarımı anlamına gelmektedir. Kafalarda yereden uluslararası tekııoloji aktanmı ka'vramıgeçerliliğini böylece kaybediyor. Gelişmekte olan ülkelerden endüstri toplumlarma, beyin göçü yoluyla yapılan ekonomik aktarımın' önemini vurgulamak bakımından aşağıdaki tablo ilginçtir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (C.N.U.C.E.D.) tamfindan gerçekleştirilen bu tabloda yılları arasında A.B.D., Kanada ve İngiltere'ye göç eden yetişmiş insangücünün sermaye cinsinden değeri ile bu üç ülkenin göç kaynağı ülkelere yaptıkları ekonomik yardım karşılaştınlmıştır. Göç -eden yetişmiş insan gücünün sermaye cinsinden değeri, bu insanların gittikleri ülkelerde aldıkları bürüt ücretlerin, sağlanan özel avantajlarla düzeltilmesi ile hesaplanmıştır. 2 J.Leite Lopes, «Quard la science se fait instrument de domination., Le Monde Dipıomatique, Kasım 1975, Paris.

3 BEYtN GÖçü VE TEKNOLOJt SORUNU 51 Göçeden Yetişmiş İnsangücünün Sermaye Cinsinden Deleri lle Geıişmiş Ülkeler Tarafından Yapılan Ekonomik Yardımm Karşılaştınlması: (Milyar $) Ülkeler Ekonomik Yardım Göçmenlerin Sennaye Cinsinden Deteri Fark A.B.D. (1) 39,6 33,9 5,7 Kanada (2) 2,3 11,5-9,2 İngiltere (3) 4.4 5,5-1,1 TOPLAM 46,3 50,9-4,6 (1) : , (2): , (3) : Kaynak: C.N.U.C.E.D.; TD/B/C/6/7,13 Ekim Görüldüğü gibi, gel,işmekte olan ülkelerin üç büyük endüstri ülkesine beyin göçü yoluyla sağladığı yardım, adlgeçen üç ülkeden aldık1arı ekonomik yardımlardan 4,6 milyar $ daha fazladır. Kaldı ki, tabloda görülen 50,9 milyar $ lık ekonomik yardımın büyük bir bölümü de bir gün geri ödenmek üzere alınan kredilerden oluşmaktadır. Beyin göçü yoluyla, endüstri:leşmiş bu üç ülkeye yapılan 50,9 milyar $ lık sermaye aktarımının, aynı kaynaktanedindiğimiz bilgilere göre, bölgele. re dağılımı şöyledir: Asya'dan % 6S (33,1 milyar $), Latin Amerika'dan % 17 (8,6 milyar $), Afrika'dan qiı 6 (3,1 milyar $) ve diğer bölgeı1eııdoo % 12 (6,1 milyar $). Gelişmekte olan ülke grupları arasında Asyakıtasının başta gelmesi hiç şüphesiz büyük ölçüde bu bölgenin nüfusunun çokluğundan kaynakl anmaktadır. Örneğin, sadece Hindistan ve Pakistan nüfusu Latin Amerika ve Afrikanın nüfusları toplamına eşit düzeydedir. Beyin göçünün coğrafi yönüne geliınce, bunu büyük ölçüde ülkelerarası ekonomik, poi.itik ve kültürel ilişkiler bel~rlemektedir. Örneğin Latin Amerika'dan göç eden yetişmiş insangücünün % 81 i A.B.D. ne yerleşmektedıir. Oysa aynı ülkeye Afrikalı göçmenlerin sadece % 27 si yönelmektedir. Afrika,ne yüzyiljarca ekonomıiık, polrük, askeri ve ikü1türel illışkileri olan İngiltere için bu oran % 60 dır. Burada diyebiliriz ki, gelişmiş endüstri toplumlarının endüstrileşernemiş ülkeler üzerinde geçmişte ya da günümüzde uzun yıllar gerçekleştirdikleri ekonomik sömürü, onlar için aynı zamanda, gelecekte kullanmak üzere insan yetiştirmek için uzun dönemli bir yatınm olmuştur. Ekonomik olarak bağımlı olunan ülkeden üretim teknikleri ve modelleri alınırken, genel olaraık o ülkenin yaşam biçirm,,killtürü, eğitim sdstemleri ve politik yöneüm şeklinde kopye edijmeye, :mmanla da öziimsemneye çahşıj.ır. Endüstrileşmİş ülkeler gittikleri yerlere ekonomik öğelerin yanında kendi üst yapı kurumlarını da götürilp yerleştirmeye çalışırlar. Ülkemiz eğitim

4 52 AJ~1ME İDAREst DERGtsı sisteminde 20. yüzyılın başındaon itibaren biir dönem Fransızca, bir dönem Almanca, İkinci Dünya Savaşından sonra İngiHzce, yetmişli yıllardan sonra tekrar Almanca yabancı dillerinin ağırlık kazanması herhalde tarihi tesadüfler dizisini oluşturmamaktadır. Yukarıda sözünü ettiğimiz koşullarda yetişen bir insan için, elbette eğitim si:stem~nden, kültüründen ve tekniğinucn etkilendiği ülke, diğer endüstrileşmi'ş ülkelere oranla daha çekici olacaktır. Ülkemizden göç eden yetişmiş insan gücünün 20. yüzyılın başında Fransa'ya, 1950 yıllarından sonra A.B.D. ne ve son yıllarda da yoğıun olarak federal Almanya'ya yönelmesi böyle bir gelişmenin sonucudur. Özellikle İkinci Dünya Savaşından hemen sonra ekonomik gücünün zirves,ine ulaşan A.B.D. nin gelişmekte olan ülkelerle sıkı bir ekonomik, teknik, politiik ve kültürel ilişkiler içine girmesi, bu ülkeye yönelen beyin göçünü karşılaştırmalı olarak arttırmıştır. Buna karşılık, yüzyılımızın başlarından itibaren yeryüzündeki ekonomik, politik ve askeri etkinliği giderek zayıflayan ve iç ekonomik dinamiği de giderek bozulan İngiltere'nin bu göçlerden aldığı pay da şüphesiz azalacaktji. Çok ıkısa biır zaman parçasıını içermesine rağmen, sözünü ettiğimiz gelişmeye örnek oluşturması açısından e.n.u.e.e.d.'nin şu araştırma sonucu ilginçtir: 1966 yılında üç büyük endüstri ülkesine yönelen beyin göçünün % 45 ini İngiltere, % 31 ini A.B.D. ve % 24 ünü Ka...'1a:dakaıbul etmekte idi ynlında A.B.D. mn bu göçteki payı % 50 yeçrkarken İngiJterel1i.n yapı tam ters yönıde bir gehşme He % 28'e düşüyor. Dış borçları 1973 yılında 100 milyar $ iken, 1977 de 300 ve günümüzde 500 milyar $ ı aşan ve dış ödemeler dengesi açığı y~ldan yıla büyüyen kalkınmaçabasındaki ülkelerin, alacaklı endüstri ülkelerine beyin göçü yoluyla giderek artan bir oranda sermaye ve teknoloji aktarımı yapması düşündürüclidür. e.n.u.e.e.d.'nin ya da DeDE'nin y:ıili1ıık toplantıtarında, güney kuzey birleşimlerinde ya da endüstrileşidiş ülkeler Zllrve,toplantılarında yoksul ülkelerin dış borçlarına ilişkin alınan iyimser kar arlar -borç erteleme, borçların ödenmesinde kolaylık tanınması ya da yeniden borç verilmesi gibi- gelişmekte olan ülkelerin beyin göçü ile kaybeu,iklerini karşjlam3.'ktarrı çok uzaktır. KaLdı!ci, 'aiıınıan bu olumlu kaııaırlar, yoksul ülkeleri düşünmekten çok, kendi ekonomilerinın sorunlarına çözüm aramaya yöneliktir. Verilen yeni krediler, gelişmekte olan ülkenin borç hanesine yazılırken aynı zamanda satın alınan endüstriyel mallarla alacaklı ülkeye geri dönmektedir. K1sacası, OOıdüstril~şmİJş ilikeler içingelişmekte olan ülkelere ekonomik yardım, kendi ekonomik durgunluklarım aşmak ve kendi bünyelerinde oluşan bir takım sosyo-ekonomj.k sorunları,ihraç etmek için bir araç olarak kullamlmaktadır. Türkiyeden endüstrileşmiş ülkelere doğru gerçekleşen beyin göçüne ge Lince,elimizde sağlıklı veriler bulunmamaktadır. Bu konuda çeşitli kuruluşların rakamları birbirler,iyle çelişkü, içindedir. Zaten ilgitlıi kuruluşlar da bu konuda sağlıklı bir araştırına yapmamışlardır. Genel bir kanı olarak şunu söyleyebiliriz ki, Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en çok yetişmj,ş insan gücü kaybeden ülkelerden biıriısidir.

5 BEYİN GÖÇÜ VE TEKNOLOJİ SORUNU 53 Amerikan Kongresi istatistiklerine göre, Türkiye'den A.B.D. ne, sadece 1% yıllan are-sında 61 bilim adamı, 327 müıhendis ve 319 doktor olmak üzere 707 yetişmiş insan gücü göç etmiştir. 3 Bu rakamlar yalnızca A.B.D.'ne göçmen statüsü ile kabul edilenleri kapsamaktadır. Yine aynı yıllar arasında Türkiye'den gelişmiş ü1kelıerıe, Birleşmiş MiıııeHer'in kaynaklarına dayanan rakamlara göre,4 yılda ortalama 375 yetişı.ni.ş :insan göç etmiştir. Bunların % 51,5 i tıp, % 40 ı mühendislik, % 5,5 i tabii bilimler ve % 3 ü sosyal bilimler ahıınlamıdangelımekredıiır. Z. Kuışçu'nun ülıkemiz deki meslek odalarında yaptığı araştırma sonuçlarına göre ise, 1977 yılı sonu itibariyle yurt dışına 4016 mühendis ve 2168 doktor göç etmiştir. Yurt dışına göç eden bilim adamı, müıhendis, doktor ve diğer yetişmiş insan gücünün Türkiye ekonomisine yüklediği zarar pare.sal olarak ancak mhlyarlar1a ölçüleb]lir. Mailiiı balkıımdaın mkerl'in 1ro.ybı, göç eden ele manın yetişmesi için yapılan masraf ile o elemanın her yıl yarattığı üre tim değeri (!ci bu ancak o kişinin gittiği ülkede aldığı yıj.hk ücret üzerinden hesaplanır) toplanarak bulrunur. Fakat ülkemiz için, parasal o1arak hesaplanamayan ve görüşümüze göre en önemli kayıp, giden yetişmiş elemanların ülkenin teknolojik ve dolayısıyla ekonomik gelişmesine olan olumsuz etkisidir. II. Beyinler Neden Göç Ederler? Gelişmekte olan ülke ekonomilerini önemli ekonomik ve teknolojik ka yıplara uğratan beyin göçüne neden olan etkenler çok çeşitlidir. Doğal olarak akla gelebilecek ilk neden, ülkeler arasındaki yaşam koşulları ve gelir düzeyledi farklılığıdır. Yetişmiş insan gücü çoğu zaman kendi ülkesi yerine, ona ve ailesine daha iyi yaşam koşulları sunan ve geleceğini güvence altma alan gelişmiş endüstri toplumlarında hayatını sürdürmeyi yeğleyecektir. Kanımıza göre, beyin göçlerinde itici veya hızlandırıcı bir işlevi yerine getiren bu olgu, bazı yazarların ileri sürdüğü şekilde beyin göçünde temel neden olmadığı gibi, beyin göçü olayını sağhkh bir biçimde irdeleyccek sosyo-ekonomik ve teknik unsurlardan da yoksundur. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerde yüksek okul bitirenler her zaman mesleklerine uygun çalışma olanağı bulamamaktadırlar. Zira kuru lan yüksek eğitim kurumları her zaman toplumdaki gereksinmelerle aynı yönde değildir. Ekonominin duyduğu gereksinmelerle eğitim kurumlarının aynı doğrultuda olmayışı, bu kurumlardan geçen insaniara iş bulmada ya da bulunan.işe uyum sağlamada güçlükler yaratmaktadır. Dış ülkelerde mesieğine uygun iş bulma olanağını gören genç beyinler göçe başlamaktadırlar. Dış ülkelerde doktora ya da ihtisas yapan insanlar,için gittikleri ülkelerde kalmak çok daha kolayolmaktadır. Kendi ülkelerinde kendi alanlarında iş bulamama ya da mesleklerinde ilerleyememe kaygısı, olanları o ülkede kalmaya zorlamaktadır. İşsizliğin neden olduğu beyin göçünün or 3 Zeki Kuşçu, Yurt Dışına Beyin Göçü, DPT. Sosyal Planlama Dairesi, 1979, s Zeki Kuşçu, a.g.e., s. 73.

6 S4 AMME ıdares1 DERGİSİ tadan kalkması, eğ1tim kurumları ile toplumun gereksinim duyduğu iş alanları arasında uyum sağlamaya bağlıdır. Yirmi yıldır dünyada durmadan büyüyen beyin göçünün ya da ters yönde uluslararası teknoloji aktarıımının temel nedenlerini, iş bularnamanın sonucu yanında uluslararası ekonomik ilişkiler ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma stratejileri içinde ararnak gerekir. Konumuz açısından, kalkınma stratejileri içerisinden; gelişmekte olan ülkelerde bilimsel ve teknik araştırmaların işleyişi, uluslararası ekonomik ilişkiler içerisinden de; teknolojide uluslararası işbölümü konuları üzerinde kısaca duracağız. A. Teknolojide Uluslararası işbölümü Üretim güçlerinin gelişmesinde ve bir ülkenin ekonomik kalkınmasında temel taşlardan birisiıni oluşturan teknoloji, gün geçtikçe karmaşık bir yapıya bürünmektedir. Günümüz Batı toplumlaru endüstrileşmelerinin başlangıcmda, gerekli makine ve donanımı, yeni üretim tekniklerini geliştiren ülkeden satın alarak, o alandaki teknolojiyi kolayca ve ucuz bir biçimde özümleycbiliyorlaroı. Örneğin 19 ncu yüz)'!ıl ortalarında Fransa için bu tür dışalım harcamaları toplam yatınrolarının sadece % ls'ini oluşturuyordu. s Endüstrileşme olayına, sadece İkinci Dünya Savaşından itibaren gereken önemi vermeye başlayan ülkeler için durum çok değişmiştir. Yüzyılıım.ızın ortalarına varıldığında, teknoloji hem mali yönden çok pahalılaşmış, hem de yapısal yönden karmaşık bir durum almıştır. Özetle, endüstrileşme çabasında olan ülkeler için, bir kaç ma:lcina ve gereklıi donanım dış ahmıyla teknoloji özümseme olanağı çok azalınıştır. Günümüzde yeni teknolojileri,ileri endüstri ülkelerinin ürettikleri bilinen bir gerçektir. Yeni üretim teknolojilerinin yaratılmasında gerekli mali olanakları, teknik öııgütıeri, laboratuvarıarı, donanımı ve büyük ölçüde de bu iş içiın özel yetiştirijmiş insangücünü onlar eberinde tutmaktadıriar. Dünyadaki (sosyalist ülkeler hariç) bilimsel ve teknik araştırma harcamalarının % 98 i endüstri ülkeleri tar afından gerçekleştirilmektedir. 6 Bu ülkelerden A.B.D. tek başına bu harcamaların % 70 ini, Batı Avrupa ülkeleri % 2S ini yapmaktadır. A.B.D. nin bu alandaki kesin üstünlüğü, sadece ekonomisinin Batı Avrupa ülkelerine or anlagenişliğ;inden değil, fakat aynı zamanda bu alanda sarfettiği özel çabalarından da kaynaklanmaktadır. Bu özel eğilime örnek ol.arak OeDE'nin şu rakamlarını da verebiliriz; A.B.D. de yıllık bilimsel ve teknik araştırma harcamaları. Gayri Safi Milli Hasüanın % 3 ünü aşarken bu oran İngiltere, Fransa, Federal Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya gibi diğer endüstrileşmiş ülkelerde % 2 nin altında kalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelere gelince, dünya bilimsel ve teknik araştırma harcamalarında sadece % 2 oranında bir paya sahiptirler. Bu da o ülkeles P. Bairoch, Revolutlon industriellee et sous developpement, S.E.D.E.S., Paris, s H.A.B. Parpia,.Les transferts de technologie» Monde en Devel0Pl'el11cnt, I.S.l\1.E.A. No: 14, Paris, 1976, 331.

7 BEYİN GÖÇÜ VE TEKNOLOJİ SORUNU 55 rin Gayri Safi Milli Harcamalarının art alama % 0,2-0,3 ü demektir. Bu oran, bilimsel ve teknik araştırmalara 1972 yılında 662,4 milyon harcayan Türkiyeiçin % 0,3 tür. 7 Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olanlar arasındaki bu derin uçurum sadece mali alanda kalmamakta, bu alanda çalışan yetişmiş insangucu yönünden de 'kcndvni göstermektedk. Sözü edilen endüstrlieşnıiş ülkelerde her kişiye, bilimsel ve teknik araşrtmnalarda çalışan 10,4 bil~m adamı ve mühendis düşerken, bu 'sayı Asya ülkelerinde 1,6, Latin Amerika ülkelerinde 1,5, ve Afrika ülkelerinde 0,35 te kalmaktadır. 8 Bilimsel ve teknik araştırmanın ekonomik gelişmedeki anahtar işlevini kavr amış endüstri toplumları bu alana ayırdıkları mali fonları her geçen gün arttırmaktadırlar. Yine A.B.D. ni örnek olarak verirsek, 1940 yılında Gayri Safi Milli Hasılanın sadece % 0,3 ünü bilimsel ve teknik: araştırmalara ayııran bu ülke, bu oranı 1969 yılında % 3 e kadar çıkarmıştır. 9 Gelişmek.te olan ülkelerde bilimçlri ya da bilinçsiz 'araştırmalara gerekli önem vcrilememtştir. Bu alandaki harcamalar da zamanla ya aza,lmış ya da önemli bir artış kaydedememiştir. Örneğin Türkiye'de 1972 yılında % 0,3 olan araştırma harcamaları, 1964 yılında % 0,36 civarında idi. Dünya bilimsel ve teknik araştırmalarının birkaç tane endüstrileşmiş ülkede yapılması, bu alandaki jik yoğunlaşmayı gösterir. Fakat en önemli yoğunlaşma ikinci yoğunlaşmadır ki, bu da endüstrileşmiş ülkelerdeki araştırmaların sınırlı sayıda çok uluslu şirketlerin kontrolunda olmasıdır. Amerikan Senatosu'nun raporlarına göre, A.B.D_ de endüstri kesimindeki teknolojik araştırmaların % 80 i çok uluslu şirketler tarafından yönlendirilmektedir. LO Bireysel araştırmalar ise gün geçtikçe önem ve etkinliğini yitirmektedir. Bireysel çabalar, mali zorunluklardan ötürü ister istcmez şirketlerin kontroluna geçmektedir. Örneğin 1900 yılında A.B.D. deki patentlcrin % 80 i bireysel çalışmalar sonucu ortaya çıkmışken bugün bu oran 0'0 30 kadardır. LL Teknoloji,k araştırma ve üretimin, tek tek bireylerin ya da devletin değil de, yıllık satış gelirleri ülkemiz Gayri Safi Milli Hasılasınıın bir kaç katına varan çok uluslu şirketlerin elinde bulunması, gelişmekte olan ülkelerin bu alanda söz sahibi olmalarını biraz daha güçleştirmektedir. Çok uluslu şirketlerin bilimsel ve teknik araştırma ve üretim stratejisi tamamen yoğunlaşmaya yöneliktir. Teknolojik araştırma merkezleri ana şirketlerin bulunduğu ülkelerde üstlenmişlerdir. Böylelikle bu şirketler, uluslararası teknoloji aktarımını ve bu alanda kullanılan ka:naharı kendi tekellerine alarak hem mali yönden yarar sağlamakta, hem de teknolojinin gelişim düzeyini kendi ekonomik ~'ıkarlanna göre ayarlayabiimektedirler. Çok uluslu Amerikan şirketlerinin A.B.D. sıl1ıırları dışında gerçekleştiıdiği bilimsel ve teknik araştırma harcamaları, bu alandaki toplam harea 7 TBTAK; ı977 Al'aştımıa Geliştİnne Harcamaları Raporu, Aralık 1977 Ankara. 8 J. Ouarİın «(Un impossible transferi») L'economiste Ttiers Monde, No: 15, Kasın1 ~ Aralık 1976, Paris, s Te\'fik D:ılgıç; Bilişim ve Teknoloji, AİTİA, Yayın No: 203, 1982, Ankara. 10 C. A..\.1ich:ılet; Le Capitalisme Mondlal, Ed. PUF, Paris, 1976, s, Tevfik Dalgıç, a.g.e" s. 30.

8 S6 AMME İDARESt DERGİS! malarının, Amerikan Senatosu rapoi'lanna göre % 6 sını, K. PaV'iıtt'e ıı göre ise sadece % 2,6 sını oluşturmaktadır. Olaym daha da ilginç yönü ise, A.B.D. sınırları dışında gerçekleştirilen bu araştırmalann yine endüstrileşmiş bi.r kaç tane kapitalist ülkede yoğunlaşmasıdır; % 27 Kanada'da, % 2S İngiltere'de, % 20 Batı Almanya'da ve geri kalan kısmın % 8 i Fransa'da olmak üzere diğer Batı Avrupa ülkelerine ve Avusturya'ya dağılmıştır. Oysa bugün A.B.D. nin dış yatırımlarınm % 30 u gelişme çabasında olan ülkelerde bulunmaktadır. Uluslararası ekonomik işbölümünün bir parçası olan bugünkü teknoloj'ik jş böllli"'llünde gelişmekte olan ülkelerin üstlendiği görevaçıktır: Çok ulusiu şil'ketierce geiişti:rilen teknolojiyi satın alııp kullanmak. Uygulanmakta olan uluslararası işbölümü çerçevesinde teknolojinin sadece geliştirilmesi değil, ama bu teknolojiyi oluşturan araç ve gereçlerin üretimi de çok uluslu şirketlere, dolayısıyla endüstrileşmiş ülkelere aittir. Böylece gel!i.şmekte olan mkeler hem teknolojik yönden endüstrileşmiş ülkelere bağımlı olacaktır, hem de onların dikte ettirdiği üretim ilke ve koşullarına uyacaklardır. Bu tür bir işbölümünde, kısa dönem için de olsa, çıkarı olan yerli endüstri kesiminin özel bir çaba saırfedip bu ıişıleyiş.i kurması ve ulusal teknolojik araştırma ve üretime yönelmesi kolay ~olay beklenemez. Bu alanda kullanılmayan beyingücü ise, i.ster istemez, araştltına olanaklan bulunan gelişmiş ülkelere yönelecektir. Endüstrileşmiş ülkeler, daha doğrusu çok uluslu şirketler kendilerinin geliştirip üretim sistemine soktukları teknolojiyi, uluslararası yasalarla hukuki koruma alnına almışlardır. Teknolojik buluşların dokunulmazlığrnı sağlayan brevet sistemi 1883 Paris Sözleşmesiııe dayanmaktadır. 13 Brevet, bir yandan buluş sahibi şirketlere teknoloji satımlanyla,kar sağlarken, bir yandan da herhangi bir ilikeye satılan brevet sayesinde o ülkede ilgili mal üretimi alanmda tekel durumu yaratmaktadır. Burada Paris Sözleşmesi yoluyla bu1uş sahibi bireylere sa~lanan brevet haklarından bahsetmiyoruz, çünkü bireysel brevetler genellikle şirketlerce satın alınmadıkça, uygulama alanı bulamamaktaın başka, uluslararası teknoloji pazarlanna da çıkarnamaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerin durumu da bireysel buluş sahiplerinden pek farklı değildir. Teknolojrk buluşlar gerçekleşse bile üretim sürecine sokulup işletilemediklerinden, kolayca çok uluslu şirketlerinehne düşmektedıir yılında gelişmekte olan ünceler, dünyada 'kaydolunan brevetlerin sadece % 6 sına sahiptirler ve bunların da a'l1cak % S-lO unu kunanaıbiliyorlard1. 14 Bu ülkelere çok uluslu şii'ketlerce satılan brevetler ise çoğu zaman işletilmemekte,ve brevet satıcı şirketin mallarını o ülkede tekel durumuna getirmektedir. Yine 1970 rakamlarına göre bu ülkelere dışandan satılan 12 K. Pavitt, «The Multinationals and the Transfer of Technology», The Multlnatlonal Enterprise, Ed. J. H. Dunning, London, Transfert de techologie et developpement, Sous la direction de P. Julet, 1.. techniques, Paris, 1977, s Le rôle du systi:me de brevets dans le transfert de tecbnique aux P.V.D.» O.N.U., 1975.

9 BEYtN GöçO VE TEKNOLOJ! SORUNU 57 breveledn % 90' ından fazlası kağıt üzerinde birer bitgi yığını olmaktan öteye gidernemiştir. ıs Oysa telmolojik buluşlarda esas yarar, o teknolojinin üretim sürecine sokulmasıyla sağlanabilir. Üretime sokulan yeni teknolojiler daha ileri teknolojilerin doğmasına yardım ederler. Bugünkü kullanımıyla brevet si,stemi, bilimsel ve teknik araştırmalara destek olmak yerine bir engel oluşturmaktad1l. Buluşlara sağlanan hukuki dokmnulmazlık, bilimsel ve teknik araştırma alanlarını parselleyerek araştırmacı kişi ve kuruluşları o alanla~ rın dışmd'a tutmaktadır. Kalkınma yolunda olan ülkelerde bilimsel ve teknik araştıitinaların ne düzeyde olduklarını ve ne şekilde yapılageldiklerini görmeden, bugün geçerliliğini koruyan uluslararası teknik işbölümünün özünü, konumuz açısından yinelemek yararlı ol'acaktır : Üretim teknolojisini sürekli dışarıdan alan gelişmekte olan ülkeler, sonuçta araştırıcıya değil, yönedici ve uygulayıcıya gereksinim duyarlar. Oysa endüstrileşmiş ülkelerin, tam tersine araştırıcı ve yeni. şeyler yaratan insana gereksinünleri vardır. Gelişmekte olan ülkelerden endüstrheşmişiere aralıksız beyin göçü,akımı, büyük ölçüde işteböyle bir dengesiz işbölümünün zorunlu sonuçlarından biridir. B. Bilimsel ve Teknik Araştırmaların İşleyişi Bilimsel ve teknik araştırmaların temel Hkesi yaratıaılıktır. Toplumlardaki gereksinimler doğrultusundaaraştırmalar buluşlara dönüşür. 18 ci yüzyıldan, hatta daha da önceki yüzyıllardan itibaren Batı Avrupa ülkeleri böyle bir süreçten geçerek, insanın birçok işlevini kusursuz yerine getiren elektronik beyinlere ulaşmışlardır. Buna karşılık, Batının geliştirdiği teknikleri olduğu gibi alıp kullanarak endüstrisini ve giderek ekonomisini kalkındırmaya çalışan ülkeler sadece taklitçilik sanatını geliştirmişlerdir. Ülke koşullarandan esinlenen özgün bir teknoloji yaratılmadığı gibi, ülkenin gereksinimleri dışardan alınan teknolojiye uydurulmaya çalışılmıştır. Böyle bir ortam, ne özgün araştırmalar yapılmasına, ne de yeni yaratıcı araştırıcıların doğmasına elverişlidir. Bugün, gelişmekte okın ülkelerde, yetersiz de olsa bilimsel ve teknik araştırmalar yapılmaktadır. Fakat sözü geçen çabalar, ne düzey, ne de içerik bakımından bu ülkeleri teknolojik bağımsızlığa kavuşturabilecek bir yapıda değildirler. Bu araştırmalar, mevcut teknoloj'i, yani dışandan a!ktanlan teknoloji üzerinde Yobiurılaşma1üadır. BiEndiği gibi, teknöloj~ler toplıunıun gereksinmelerinden doğarlar. Endüstrileşmiş ülkelerin gereksinimlerini yanıtlayan ve sorunlarına çözüm getiren teknolojiler üzerinde, o ülkelerin yöntemleri ile çalışmak, gelişmekte olan ülkelere çok fazla bir yarar sağlamayacaktır. Bwıa karşılık sözü geçen uğraşılar, sonuçta teknolojik bağımlılık çemberinden çıkılmadığıı sürece, uluslararası dolaylı ya da dolaysız teknoloji aktarımım ve dolaşımını elimle tutan büyük endüstri şi:rketleri 15 C. V. Vaitsos, «La fonction des brevets dans les P.V.D. Economle et Soc!cle, No: lo. Paris, s

10 58 AMME İDARESİ DERGİSİ ne ya da ülkelerine hizmet edeceklerdir. İşte fizik bir beyin göçü olmaksızın gerçekleşe!) bu beyin hizmetine, «görünmeyen beyin göçü" diyebiliriz. Gerçekten de, İkinci Dünya Savaşından sonra kalkıınna çabalarını yoğunlaştırabhmiş b1limsel ve temik birikimin çok az' olduğu yoksul ülkelerde bilim adamlarının, araştırıcıların, uzmanların ya da mühendislerin, ülke koşullarına uygun yöntemlerle, kendi öz sonınıanna dönük teknik ve bilimsel araştırmalara eğikbilmeleri ve olumlu sonuç alabilmeleri oldukça zor bir olaydır. Çünkü yeni araştırma yöntemleri geliştirmek ve yeni özgün teknikiere yönelmek bugünden yarına olabilecek bir iş değildir. tlk önce ülkenin bu alanda belli bir bhgi ve uygulama birikimine sa1ıip olması gerekir. Sonra, bilindiği gibi, bilim adamlarırun yetişmesi ve teknik kadroların oluşması temel eğitim yıllarından başlayan uzun dönemli yatırımlara gereksinim duyar. AraştırmaLar için gerek];i laboratuvaı:1,.araştırma merkezleri ve araç-gereçler, büyük mali yatırımlar gerektirir1er. Ülkemizde yapıldığı gibi, Gayri Safi Milll Hasılanın sadece 00 0,3-5 ini biiimsel ve tekniik araştırmalara ayırarak bu işin üstesinden gelinemez. Bugün bilim adamlarını ve diğer araştırıcı kadroları yetiştiren eğitim kurumları ülkenin sosyo-ekonomik, teknik ve kültürel yapısı ile uyum içinde değildir. Gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsi eğitim sistemlerini, kendi koşullarını gözönü:ne almadan, endüs:riieşmiş toplumlardan kopye etmişlerdir. Bu da eğihm sistemi ile ekonomik uğraşılar aras1nda birkopukluğun doğmasına yol açmaktadır. Bu kopukluk her kişinin kendi bilgi alanında çalışabilmesini önlemekte ve o kişileri dışarıda şanslarım denemeye itmektedir. Özgün bir eğitim sistemi yerine kopye eğitim si s temlerirün yeğlenme~i, gösterişi olmayan fakat uzun dönemde büyük toplumsal yarar sağlayan yatırımlardan kaçışı gösterir. Bu kaçış, ülkenin bilim ve teknik: arşatırma alamndaki potansiyelimi değerlendirememesıne ve hazır araştırıcılarırun da yurt dışına göçlerine neden olmaktadır. Ekonomik ve teknik alanda dış bağımlılığın doğal karşıl andığı ve 17 ncıi yüzyıl İngilii: Ekolünden esinlenen serbest piyasa koşullarırun geçerli olduğu bir ka~kınma stratejisinde, hazır ve ucuz yabancı teknoloji dururken, daha pahalı ve gerçekleşmesi uzun zaman isteyen yerli bir teknoloji yaratma çabalarına elbette önemli bir yer verilemez. Bu demek değildir ki, başka ülkelerce üretilen teknolojilerden yararlanılmayacak. Amerika'yı ikinci kez keşfetmenin elbette bir yararı olmayacaktır. Fakat unutmamak gerekir ki, bir ülkenin ekonomtk kalkınması ve dış bağımlılık çemberini kırabilmesi,ancak endüstrileşme ile olur. Endüstrileşme ise, o toplumun kendi tekno10jisini geliştirip üretmesi vcekol1ominin dışarıdan alınacak teknolojiyi, bağımlıhk yaratılmadan, özümseyebilecek düzeye gelmesiyle olanaklıdır. Türkiye ve diğer gelişmekte o].an ülkelerde yapılan bihmsel veteknik araştırmalar, belirli ortak özellikler taşırlar. Bu alanda göze çarpan en büyük özellik, araştırmaların birbirinden kopuk olmasıdır. Başka deyişle, araştırmalar ve araştırıcılar arasında etkin bir iletişim ve yakınlaşma sağ Ianamamıştır. Örneğin ülkemizde TBTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) ile üniversiteler arasında düzenli bir bilgi alışverişi ya da

11 B~Y1N Göçü VE TEKNOLOJ1 SORUNU 59 etkileşim gerçekleştirilememiştir. Bu olumsuz durum, ünd,versiteler arasında da geçerlidir. Söz konusukurumlararası araştırıcıahş-verişi de bir düzene bağlanamaınıştır. Durum böyle olunca da, araştırmalarm birleşmesi ya da işbirliğine yöneltıilmesi sonucu doğacak olası başarı şansları kaybolmaktadır. Tek tek araştırmalar ve araştırıcılar arasında düzenli bir iletişim sağ lanamadığı gibi, araştırma kurumları (araştırma mel'kezleri, üniversiteler, enstitüler, pilot fabrikalar, laboratuv.aırlaır, v.s.) ale Hgilli üretim birimleri arasında da yeterli bir işbirliği kurulamamıştır. Türkiye'de Bilimsel ve Teknik Araştırma Meııkezlerininen yaygını ve en önemlisi üniversiteler olduğu halde,!bu kurumlar ile endüstri kesimi 'arasında tam bir kopukluk söz konusudur. Endüstri yapımızın dışarıdan teknoloji aktarmaya yönelik olması yanında, bu kopuklukta ülkenin ekonomik kalkınma stratejisini saptayıp uygulayanların da büyük ihmalleri vardır. Ulusal endüstriyi yerli teknolojiye doğru yönlendirmek ve araştırma kurumu ve kuruluşlarındaki her çalışmanın ilgili ekonomik üretim birimine aktarılmasını sağlayacak olan Lar devlet yetkilileridir. Araştırma sonuç1arının kağıt üzerinde ya da laboratuvar köşelerinde kalarak uygulamaya dönüştürülmemesi ülke ekonoınisi yönünden hem.kaynaık 'israfına yol 'açar hem de toplumun özgün teknoloji yaratma çabalarını kaynağında körelür. Bilimsel ve teknik bulguların uygulamaya aktarılmaması aynı zamanda bu alanda çalışanları psikoloj,j<k olarak olumsuz yönde etkilıer. çalışmas~nın sonucunun bir işe yaramadığını gören bilimsel ve teknikkadrolar, araştırmalarının o ülke için gereksiz olduğuna karar vereceklerdir. Böyle bir ortamda A.B.D.'ye, Kanada'ya ya da Avrupa'ya yönelen beyin göçü elbette durdurul'amaz. Kanımızca, Türkiye'de bmmsel ve teknik araştırma kurumları ile üretim birimleri arasındaki ilişki Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kurulmal'! idi. Eğer DPT bu görevi başaramayacakrse"ki böyle yaygın bir işi11 üstesinden gelebilmesi bugünkü yapısı gereği kuşkuludur- doğrudan doğruya Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Bakanlığı kurulmalıdır. Bu bakanlık hem araştırmalar ve araştırıcılar arası, hem araştırma kurumları ile üretim bidmieri ve kesimleri arası bağlantıyı kurmalıdır. Bakanlığın görevlerinden biıri de, araşürma kururrrı1arında ve endüstrıi kesiminde firma düzeyinde araştırma,lara dinamlilk bir yapı kazandnımakıt]r. Araştırma bulgularının uygulama şansını yükseltmektir. Böyle bir bakanlığın kurulması ve bilim ve teknikalanında yeniden denamik bir biçimde örgütlenme, ülkemizden beyin göçünü azaltacak ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak ivedi bir gö revdir. Araştırma kurumları ile üretim birimleri arasındaki kopukluk giderek bu iki merkezi birbirine yabancılaştırır. Yabancılaşma ise, bugün ülkemizde üniversiteler ile endüstri kesimi arasında olduğu gibi, üretim birimlerinin araştırma kurumlarına güvensizliık duymasma neden olur. Yine böyle bir yabancılaşmanın araşürma: kuııum1arı ve araştıncılar üzerindeki olum&uz etkisi çok daha tehl~kelid1r. Ülkenin üretim güçlel1in1n gelişim düzeyinden veekonominin o an duyduğu gereksinmelerden soyutla

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1 Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik 13-14 Nisan 2007 Ankara TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya,

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ Danışman Doç. Dr. İbrahim

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İşletmelerin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşmanın Nedenleri Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Stratejileri İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Doç.Dr.Hasan

Detaylı

Bölüm 3 Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz

Bölüm 3 Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz Bölüm 3 Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz Ulusal yenilik sistemi kavramı, özellikle 1990 larda teknoloji ve yenilik politikalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Detaylı

1991 SANAYİ KONGRESİ

1991 SANAYİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası 1991 SANAYİ KONGRESİ ARALIK 91 MAKİNA YAPIM SANAYİİ SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN: TMMOB MAKlNA MÜHENDiSLERi ODASI İSTANBUL ŞUBESi MMO YAYIN NO: 149/5 İÇiNDEKiLER SUNUŞ 5 HAZIRLIK

Detaylı

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI ENDER GÖRGÜN PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR.

Detaylı