ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ."

Transkript

1 Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GAZETECÝYE HAPÝSLÝK CASÝNOCUYA BERAAT 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... AYAÐA KALKMAMAK EN BÜYÜK SORUN Erdoðan Baybars EYLEM DEDÝKLERÝ Ali Osman HARCAMALAR Dolgun Dalgýçoðlu YARGININ YÜZ AKI Mehmet Levent ÝKÝ REJÝM, ÝKÝ KADIN Elvan Levent Ýrsen Küçük'e kurultay ile ilgili ilk darbe mahkemeden geldi. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Emine Dizdarlý Ahmet Kaþif'in baþvurusunu haklý bularak Ýrsen Küçük'ün partideki tüm genel baþkanlýk yetkilerini durdurdu... Mahkemeden ara emri Maðusa'da feci bir kaza daha Karþýdan karþýya geçerken minibüsün altýnda kaldý DAÜ Hukuk Fakültesi 1. sýnýf öðrencisi 19 yaþýndaki Merve Yüzçelik, Tuzla kavþaðýnda karþýdan karþýya geçmek isterken Ýtimat minibüsünün altýnda kaldý ve hayatýný kaybetti...minibüs þoförü Mümtaz Tanrýverdi gözaltýna alýndý sayfada Küçük tumba Karar Kaþif taraftarlarý tarafýndan alkýþlarla karþýlandý... Kaþif'in avukatý Fuat Veziroðlu, ara emri kararýnýn geçici bir süreç olduðunu, bu kararýn esas davanýn karara baðlanmasýna kadar geçerli kýlýndýðýný söyledi... "Kaþif'in tek görevi susmak" diyen Veziroðlu'nun bu açýklamasýndan sonra Kaþif sadece "Teþekkür ederim" demekle yetindi... Ýrsen Küçük ise yaptýðý açýklamada, sahada kazanýlan zaferin masa baþýnda farklý teknik yöntemlerle ters çevrilmeye çalýþýldýðýný öne sürdü... Küçük, "Delegemizin iradesini hiçe sayan bu anlayýþa delegemiz ilk fýrsatta dersini verecektir" dedi... Lefkoþa'da miting 7. sayfada Artemis davasýnda þaþýrtan karar 4 beraat, 4 para cezasý 2011 Nisan'ýnda Kaya Artemis Otel'de geçen iþkence olayý ile ilgili olarak açýlan davada karar dün okundu... Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi 8 sanýktan 4'ünü suçsuz bulurken, 4'ü için de 2'þer bin TL para cezasý verdi... Yargýç Ömer Güran Otel odasýnda bir sandalyeye baðlanarak kanlar içinde kalýncaya dek feci biçimde dövülen, ölümle tehdit edilen ve parmaklarý çelik puro makasý ile kesilmek istenen maðdur Mehmet Bal'ýn ifadesini Mahkeme Baþkaný Ömer Güran inandýrýcý bulmadý... Ömer Güran, Mehmet Bal lehine yeminli ifade veren tanýklarýn söylediklerine de itibar etmedi yýl önce gazetemizdeki bir yazýdan dolayý Þener Levent ile Memduh Ener'e 6'þar ay hapislik veren Yargýç Ömer Güran'ýn, ciddi darp iddiasýyla yargýlanan casinocuya beraat vermesi þaþýrtýcý oldu sayfada Akça'ya tepkiler "Akça'nýzý da, akçenizi de istemiyoruz" Þener Elcil: Büyükelçi Akça vali gibi açýklamalar yapmaya devam ediyor sayfada Gökçebel: Toplumumuza hakaret ediyor 2. sayfada Çakýcý: Açýklamalarý utanç verici 2. sayfada Korkmazhan: Bizi 82. il olarak görüyor 8. sayfada 18 sendika, 5 sivil toplum örgütü ve 5 partiden BES'e destek mitingi 8. sayfada

2 Afrika okuru diyor ki... EMÝNE DÝZDARLI CUMHURBAÞKANI OLSUN! UBP kurultayý seçim sonuçlarý mahkemeye intikal etmiþ olmasýna raðmen ve de henüz karar açýklanmadan Ankara'dan Ýrsen Küçük lehine gelen destek ve tebrik mesajlarý yargýya müdahale olarak algýlanmýþtý. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Emine Dizdarlý dün açýkladýðý kararý Ankara'nýn paþa gönlüne göre deðil, hukuka dayanarak verdi. Emine Dizdarlý'nýn bu ilkeli tutumu umarýz Ankara'nýn önünde iki büklüm olan siyasetçi ve bürokratlara da örnek teþkil etsin. SAHTE EVRAK DÜZENLEME Lefkoþa'da H.G.(E-23), yurt dýþýndan temin ettiði sahte öðrenci belgesini Milli Eðitim Bakanlýðý'na vererek, tedavüle sürdükten sonra buradan temin ettiði belgeyi Asal Þubeye vererek askerliðini bir yýl süreyle ertelettiði tespit edildi. KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU Esentepe'de, önceki gün N.T.'nin (E-56) ikametgahýnda polis tarafýndan yapýlan aramada, ithali yasaklanmýþ muhtelif markalarda toplam 21 adet marka canlý av tüfeði fiþeði bulunarak emare olarak alýndý. Adý edilen hakkýnda yasal iþlem baþlatýlýrken, soruþturama devam ediyor. SAHTE PARAYA DÝKKAT Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "DNP" isimli iþ yerine giden F.G.'nin (E-45), yaptýðý 25 TL'lik alýþveriþe karþýlýk, tasarrufunda bulundurduðu "A " seri numaralý sahte 200 TL'lik banknotu verip tedavüle sürdüðü ve para üzeri olarak 175 TL nakit parayý sahtekarlýkla temin ettiði tespit edildi. Söz konusu þahýs benzer suçlardan poliste tutuklu bulunurken, soruþturma devam ediyor. MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, önceki gece Pýnar Kaya ve Bahar Kaya'nýn müþterek olarak kullandýklarý ikametgahtan Pýnar Kaya'ya ait 500 TL ve Bahar Kaya'ya ait 150 TL nakit para cüzdanlarý içerisinden çalýndý. TUZLA'DA HIRSIZLIK Tuzla'da, H.Ç.'nin (K-20) misafir olarak gittiði Hacer Karatuna'ya ait ikametgah içerisinden muhtelif ziynet eþyalarýný çaldýktan sonra Gazimaðusa'da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanýna satarak karþýlýðýnda 720 TL parayý sahtekarlýkla temin ettiði tespit edildi. BANKAMATÝK HIRSIZLIÐI Gazimaðusa'da meydana gelen olayda R.I.(E-29), burs alma hakký kazanan Enes Kavalçalan'a ait hesaba yatýrýlmasý gerekirken, yanlýþlýkla kendi hesaba yatýrýlan bin 40 TL tutarýndaki nakit parayý, kendisinin olmadýðýný bildiði halde Ýþ Bankasý Gazimaðusa Bankamatik þubesinden kendisine ait kredi kartý ile bin TL'sini çekip çaldýðý tespit edildi. Söz konusu þahýs aranýyor. 128 KÝLO DONMUÞ HAYVAN ETÝ Lefkoþa'da, M.Ü.'nün (E-46) ikametgahýnda polis tarafýndan yapýlan aramada 128 Kilo donmuþ hayvan etini kanunsuz olarak tasarruf ettiði tespit edildi. Adý edilen tutuklanýrken, soruþturma devam ediyor. LEFKOÞA'DA KANUNSUZ AVLANMA Lefkoþa'da boþ bir arazi içerisinde tasarrufunda bulundurduðu að ile kanunsuz bir þekilde saka kuþu avlayan H.K.(E-34), suçüstü yakalandý. Adý edilen hakkýnda yasal iþlem baþlatan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. Þener Elcil: Akça'nýzý da, akçenizi de istemiyoruz! Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn KKTC ekonomisiyle ilgili açýklamalarýna tepki göstererek, Büyükelçi Akça'nýn "vali gibi açýklamalar yapmaya devam ettiðini" vurguladý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yaptýðý yazýlý açýklama þöyle: Adamýzýn kuzeyindeki ayrýlýkçý rejimi kurduðunu unutan TC elçisi, vali gibi açýklamalar yapmaya devam etmektedir yýlýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüðünü ve bozulan anayasal düzenini tekrardan tesis etmek için garantörlük sorumluluðu çerçevesinde adada bulunan Türkiye yetkililerinin bu açýklamalarý "iþgal rejiminin" açýk bir göstergesidir. Adamýzý bölmek için her türlü çabayý ortaya koyan Türkiye hükümetleri, insanlarýmýzýn nereden alýþveriþ yapmasý gerektiðine bile karýþabilmektedirler. Sözde demokrasi anlamýnda ortaya sürülen parlamenter sistemin baþýnda oturanlar ise tam bir kukla düzeni içinde koltuk AKÇA'YA BÝR TEPKÝ DE KTOEÖS TEN Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý Baþkaný Tahir Gökçebel, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn, "bu politikalarla Türkiye halkýný maceraya sürükleyip, Kýbrýs Türklerini kandýrmaktan vazgeçmesi gerektiðini" iddia etti. Akça'nýn, "Kýbrýs Türk toplumunun haklarýný kullanýlarak, hukuki olarak burada olduðunu söyleyerek iþgal valisi edasý ile açýklama yapmaktan" vazgeçmesi gerektiðini savunan Gökçebel, Akça'nýn, "baðýmsýz KKTC'de mi, Türkiye Cumhuriyeti'nin AB üyesi yapýlmasýný onayladýðý, maç yaptýðý, her türlü iliþkiye girdiði ama Kýbrýs Türklerine kapýsýný kapattýrdýðý Kýbrýs Cumhuriyeti'nde mi" büyükelçi olduðuna karar vermesi gerektiðini öne sürdü. Makarios Politikalarý ile Kýbrýs Türkü'ne Çakýcý: Akça'nýn açýklamalarý utanç verici Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýna tepki göstererek, "Hükümet mahkemede, Büyükelçi kendini hükümet yerine koyarak, hükümet adýna açýklama yapýyor. Bu ancak utanç verici olarak nitelenebilir" dedi. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Çakýcý, Büyükelçi Akça'nýn ülke ekonomisine iliþkin açýklamalarýnýn Kuzey Kýbrýs'ýn içiþlerine yönelik baþka bir müdahale olduðunu iddia ederek, "Sayýn Akça, vali edasýyla konuþmaktan vazgeçmelidir" dedi. Büyükelçi'nin kendisini ülkenin maliyeden sorumlu kiþisi olarak görmekte olduðunu ve ona göre hareket ettiðini savunan Çakýcý, "Bunu Hatta daha da ileri giderek þunu önermek istiyorum: Bugüne kadar hiç kadýn Cumhurbaþkanýmýz olmadý. Seçilenlerin hepsi erkekti. Fakat hiçbirisi Ankara'nýn dayatmalarý karþýsýnda Emine Dizdarlý kadar adam gibi duramadý. Muharrem Faiz derhal bir kamuoyu araþtýrmasý yapmalý ve "Kimi Cumhurbaþkaný görmek istersiniz?" sorusunun karþýsýndaki yanýtlarýn içine Emine Dizdarlý'yý da yazmalýdýr. O zaman ne kadar haklý olduðum görülecektir. kavgasý vermektedirler. Adamýzýn kuzeyinde TC'nin yarattýðý ve yönettiði sistem çöktükçe günah keçisi olarak hep Kýbrýslý Türkler gösterilmektedir. TC'nin elçisi Sn. Akça, eðitimden saðlýða Kýbrýslý Türkler'in günlük yaþamýna dahi müdahale ettiðini unutmuþ görünmektedir. Kumarhane, fuhuþ, kara para aklama Sn. Akça'nýn ve hükümetinin yarattýðý ekonomik faaliyetlerin baþýnda gelirken, bu yatýrýmlarýn da TC sermayesinin elinde olduðu açýktýr. Dini inançlarýmýza, kültürümüze, kimliðimize müdahale devam ederken, entegrasyon sürecini gerçekleþtirmek için limanlara, havaalanlarýna, elektriðe para vermeyeceðiz açýklamasý yaparak, bunlarýnda TC sermayesine peþkeþ çekileceðinin mesajýný vermektedir. TC'nin yýllýk olarak verdiði para, buraya taþýdýðý resmi nüfus oranýna bölündüðünde günlük olarak kiþi baþýna 4,79 TL düþmektedir. Bu gerçek ortada iken "size para veriyoruz", diyerek her alana müdahale etmek iþgalin açýk bir göstergesidir. AKP'ye söylenecek tek bir þey vardýr. "Ne Akça'nýzý ne de akçenizi istemiyoruz!" yýllarca ekonomik abluka uygulandýðýný, iþ ve aþ verilmediðini, fakirleþtirildiðini, mülksüzleþtirildiðini, göç ettirilerek nüfusunun yok edilmeye çalýþýldýðýný kaydeden Gökçebel, 1974'ten sonra uygulanan politikalarýn bundan farklý olduðunun söylendiðini, ancak bu gün, "üretimden kopartýlan, özelleþtirme politikalarý ile zenginlikleri yaðmalanan, aþaðýlanan, dünyadan tecrit edilen, kültürel, ekonomik, nüfus ablukalarýna alýnan, fakirleþtirilip, iþ ve aþ baskýsý ile yönetilen, demokrasisi ortadan kaldýrýlan ve göç yollarýna mahkum edilenin" yine Kýbrýs Türkü olduðunu öne sürdü. Gökçebel, Büyükelçi'nin, Kýbrýs Türk toplumuna hakaret ettiðini öne sürerek, Akça'nýn bundan ve "kurtarýcý rolü oynamaktan" vazgeçmesi ya da susmasý gerektiðini savundu. onaylamamýz mümkün deðildir" dedi. Çakýcý, "Türkiye AB Bakaný Egemen Baðýþ ile Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn UBP Kurultayý öncesi adaya gelerek 'istikrar' adýna Baþbakan Ýrsen Küçük'e destek verdiklerini, ülke ekonomisini övdüklerini ve 'kimyamýz tuttu' dediklerini" kaydederek, Büyükelçi Akça'nýn hükümete yönelik eleþtirilerinin tüm bu söylemleri yalanladýðýný öne sürdü ve "Demek ki kimya tutmamýþ" dedi. Akça'nýn, "Kýbrýs Türk halkýnýn öz varlýklarýnýn satýþýna ve ekonomik programýn uygulanacaðýna dair mesajlar da verdiðini" savunan Çakýcý, "Bu programda ýsrar etmek, belki baþka odaklara yarar saðlar, ancak Kýbrýs Türk halkýna asla ve asla yarar saðlamaz" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GAZETECÝYE HAPÝSLÝK CASÝNOCUYA BERAAT Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Emine Dizdarlý günün kahramanýydý dün... Hukukçularýmýzýn pek çoðu hayranlýkla söz etti ondan... Hatta bir tanesi, -Emine Haným'ýn yerinde baþka biri olsa bu kararý veremezdi kolay kolay, dedi. Hiç þaþmadým... Bu yargýcý biz de çok iyi tanýrýz çünkü yýlýnda uðradýðýmýz casusluk komplosu sýrasýnda huzuruna çýkrýldýðýmýz yargýç oydu. Ve çok kritik davada bile hiçbir etki altýnda kalmadý, hiçbir baskýya boyun eðmedi. Zamanýn Baþsavcýsý Akýn Sait'e "Delil yoksa bile delil bul" diyecek kadar kendilerini kaybedenler, kimbilir yargýca da neler söylediler. Askeri Mahkeme salonunda benim serbest olduðuma karar verdiði günü unutamam... Kararýný açýkladýðý an, týklým týklým dolu kocaman salonda müthiþ bir alkýþ koptu... Oysa mahkeme salonunda alkýþ yasak... Emine Haným kendisine olan bu alkýþlarý susturmak için akla karayý seçti... Bir yargýca iltifat etmek de, onu eleþtirmek de bizde adet deðil... Ama yargýcýmýz o alkýþlarý gerçekten hak etti... Bugün hapiste deðil de dýþarýda isek, en çok ona borçluyuz bunu... Beni bir de Yargýç Ömer Güran yargýladý... Memduh Hoca ile birlikte yýlýnda... Denktaþ'ýn þikayeti üzerine açýlan bir ceza davasý... Gazetede dava konusu olan yazý Hoca'nýn bir yazýsý... "Bir numaralý vatan haini kim?" "Denktaþ'a, yani cumhurbaþkanýna mevkiinde zarar verme olasýlýðý" diye bir madde var ceza yasalarýmýzda Ýngilizden kalma... O maddeden yargýlandýk iþte... Ve suçlu bulunduk... Cezalandýrýldýk... Hem de Ýngiliz sömürge yönetiminde bile hiçbir gazeteciye verilmeyen bir cezayla... Altýþar ay hapis! Yargýç Ömer Güran o gün bir cunta lideri gibi okudu kararýný... Ve aynen þu cümleyi kurdu: -Onlara öyle bir ceza vereyim ki akýllarý baþlarýna gelsin... Mahkemeden sonra doðru cezaevine götürüldük... Denktaþ çok memnundu... Ýki yýldýr yakýndan izlediðimiz Kaya Artemis davasý dün sonuçlandý... Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran kararýný okudu. Sekiz sanýktan dördüne beraat, diðer dört sanýða ise ikiþer bin lira para cezasý! Duyunca inanamadým... Oldu olacak, ifadesine itibar etmediði maðdur Mehmet Bal'ý da içeri soksaydý! Mehmet Bal, bu adada tanýdýðým en mert, en yürekli gençlerden biri... Ýki yýl boyunca gazetemize gelip gitti... Derdini anlattý... Çok acýlý ve kahýrlýydý... Otelde bir odaya kapatýlmýþ, eli ayaðý baðlanmýþ ve her yeri kanlar içinde býrakýlýncaya kadar dövülmüþtü. Ölümle ve çelik puro makasý ile parmaklarý kesilmekle de tehdit edilmiþti. Abisi durumu öðrenip polise baþvurmasa, kimbilir belki de oradan sað çýkamayacaktý. Ona iþkence edenler, dýþarýya kanlar içinde çýkmasýn diye onu banyoya soktular, kanlý giysilerini poþete koyup çöpe attýlar, baþka giysi verdiler ve sonra serbest býraktýlar... Polis gelmeden halýlardaki kan izlerini temizlediler. Suçlularýn cezalandýrýlmasý için baþvurmadýðý makam kalmadý Mehmet'in... Komutana da gitti, Eroðlu'na da, Talat'a da, Serdar Denktaþ'a da... Þikayetini geri çeksin diye para teklifleri yapýldý kendisine... Hepsini reddetti, cebinde onnuk olmadýðý halde... Adalet istedi yalnýz... Ve iþte sonuç: Aralarýnda baþ aktörün de bulunduðu dört sanýða beraat, dört sanýða da önemsiz bir para cezasý! Söyleyin... Yaþanýr mý böyle bir memlekette?.. Ama iþin asýl ironik tarafý baþka... Daha da derin... Daha da düþündürücü... Ömer Güran bir yazýmýzdan dolayý bize altýþar ay hapislik verdi... Ne birini býçakladýk, ne darp ettik, ne de ölümle tehdit ettik... Sadece bir yazýya altý ay hapislik... Vatandaþý kanlar içinde býrakýncaya dek döven, ölümle ve parmaklarýný kesmekle tehdit eden casinoculara ise beraat... Casinocu olacaðýmýza gazeteci olduðumuz için kabahat bizde herhalde...

3 AFRÝKA dan mektup... YARGI SÜRECÝNÝ DAHA FAZLA UZATMAYA GEREK YOK Kurultayla ilgili mahkemenin ara emri kararýný önemsizleþtirmeye ve küçümsemeye gerek yok. Esas dava tabii ki henüz görüþülmedi, ancak köyün minareleri göründü sayýlýr. Ahmet Kaþif tüzüðün çiðnendiði gerekçesiyle ara emri talep etmemiþ mi? O halde ne? Yargýç tüzüðün çiðnenmemiþ olduðu yargýsýna varsa, Kaþif'i de haklý bulmaz ve bu kararý vermezdi. Esas davanýn ana konusu da zaten bu olacak... Tüzük çiðnendi mi, çiðnenmedi mi? Ona bakacak mahkeme... Küçük'ün avukatlarý tüzüðün çiðnenmediðine dair þimdi mahkemeyi ikna edemediyse, o zaman mý edecek? Aslýnda dünkü karardan sonra Küçük takýmý yargý sürecini daha ileri taþýmamalý, hem mahkemeyi, hem de kamuoyunu boþu boþuna meþgul etmemeli ve þimdiden 2. tur seçimi kabul etmeliydi... Ama onlar öyle yapmýyorlar... Ara emrine karþý istinafa gideceklerini açýkladýlar... Ki bu da azýmsanmayacak bir süreç gerektiriyor... E, sýrada bir de esas dava var, ki Kaþif'in avukatý Fuat Veziroðlu bunun iki haftada tamamlanmasýný hayal ediyor, bu sürecin de uzadýkça uzama tehlikesi var... Tüm bunlar mahkemeyi de, kamuoyunu da çok yoracak... Ayrýca bir de þu: Dünden itibaren Ýrsen Küçük'ün parti içindeki yetkileri durduruldu... Yani eli-kolu baðlandý parti içinde... Baþbakanlýk yetkileri devam ediyor, ama hiçbir þey eskisi gibi olmayacak... Partisine hükmedemeyen yetkileri elinden alýnmýþ bir baþkan nasýl baþbakanlýk yapacak... Parti Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayamaz. Parti Meclisi'ni toplayamaz... Hükümette atacaðý önemli adýmlarý partisi ile paylaþamadýktan sonra ne iþe yarar? Böyle bir durumla ilk kez karþý karþýyayýz burada... Ve doðrusu bu iþin nasýl yürüyeceðini merak ediyoruz... Aslýnda 2. tur baþkanlýk seçiminin artýk kaçýnýlmaz olduðunun Ýrsen Küçük de farkýnda... Þimdiden delegeye sýðýnma ihtiyacý hissetti yeniden... Çaðrý yapýyor onlara... Sahada kazandýðýnýz zaferin, masa baþýnda elinizden alýnmasýna fýrsat vermeyin diyor... * Yargý süreci daha çok uzayacak gibi görünüyor... Ve bu da zaten kaos içinde olan memleketi daha da derin bir kaosa sokacak... Dünkü tüm bu haberler yanýnda gözden kaçan önemli bir haber var... Belediye Emekçileri Sendikasý, UBP'li belediye meclisi üyelerinin hazýrladýðý önerilere ilk kez yeþil ýþýk yaktý... Böylelikle ilk kez bir uzlaþma zemini belirdi... Erken seçimde direten ve bunun için BES'e destek veren siyasi partilerin pek hoþuna gitmedi ancak bu... Ne var ki UBP'deki kaos sürerse, belediyedeki kriz de çözülmez kolay kolay... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Merve Yüzçelik (ortada) mutlu günlerinde Minibüsün altýnda kaldý Gamze BAYKUR- Maðusa'da dün sabah meydana gelen feci kazada DAÜ Hukuk Fakültesi öðrencisi 19 yaþýndaki Merve Yüzçelik hayatýný kaybetti. Merve Yüzçelik, dün sabah saat 11:30 raddelerinde Tuzla kavþaðýnda karþýdan karþýya geçmek isterken Lefkoþa istikametinden Maðusa'ya doðru seyreden Mümtaz Tanrýverdi yönetimindeki Ýtimat þirketine ait minibüsün altýnda kaldý. Maðusa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Yüzçelik, alýndýðý ameliyatta hayatýný kaybetti. Avukat olacaktý Aslen Erdemli köyünde ikamet eden talihsiz genç kýz, DAÜ Hukuk Fakültesi birinci sýnýfa gidiyordu. Hafta içi teyzesinin yanýnda kalan Merve Yüzçelik, hafta sonlarý ise Erdemli'ye ailesinin yanýna gidiyordu. Acý haberi alan baba Hüseyin Yüzçelik ile annesi Ülgen Yüzçelik evlatlarýný kaybetmenin acýsýyla yýkýldý. Minibüs þoförü gözaltýna alýndý Ýtimat þirketine ait minibüsü kullanan þoför Mümtaz Tanrýverdi ise gözaltýna alýndý. Tanrýverdi'nin bugün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlmasý bekleniyor. Merve Yüzçelik in anne-babasý ve yakýnlarý kazadan sonra yýkýldý existence Elvan Levent ÝKÝ REJÝM, ÝKÝ KADIN Onyedi aydýr baðýrýp çýðlýk çýðlýða Seni eve çaðýrýyorum. Celladýn ayaklarýna kapandým- Sen hem oðlum, hem felaketim benim. Herþey bir asýrlýk bir kargaþaya büründü, Ve kimin canavar, kimin insan olduðunu ayýrt edemiyorum artýk, Ýnfazýný daha ne kadar beklerim, bilmiyorum. Ve sadece görkemli çiçekler ve çan sesleri Ve hiçbir yere uzanan ayak izleri. Ve koskoca bir yýldýz tam gözlerimin içine bakýyor. Ve yakýn bir ölümü vadediyor. Yukarýdaki satýrlar benim en sevdiðim Rus þairlerinden Anna Ahmatova nýn Aðýt þiirindendi. Stalin rejiminden en çok nasibini alan þairlerdendi. Nasibini aldý demek, bu kadýnýn yaþadýklarýný anlatmak için fazla hafif kalýrdý aslýnda. Stalin, týpký bir canavar gibi Ahmatova yý diri diri gömdü desek, daha yerinde olurdu bir ihtimal. Önce bir sabah güneþ doðarken gelip kocasýný götürdüler. Kurþuna dizdiler sonra... Sonra hayat arkadaþýný götürdüler. Geri dönmedi bir daha, yýllarca tel örgülerin ardýnda yatýp, sürgünde öldü. Ve en son da gelip oðlunu götürdüler, yine erken bir sabah vakti. Tek oðluydu. On yýldan fazla gün yüzü görmedi o da. Defalarca idam kararý çýktý hakkýnda... Ellili yýllarýn sonunda, o zamanlar ismi Leningrad olan Petersburg þehrinde yaptýðý bir konuþmada, bu uzun Aðýt þiirini nasýl yazmaya baþladýðýný þöyle anlatýyordu Ahmatova: O korkunç Büyük Terör yýllarýnda, hapisane kuyruðunda onyedi ay bekledim. Bir keresinde beni tanýyan biri çýktý. Arkamda duran yaþlý bir kadýndý. Elbette adýmý hiç duymamýþtý. Birden, hepimizin çok iyi bildiði o zincirlenmiþ gibi durduðumuz halden uyanýr gibi eðilip kulaðýma fýsýldadý: Bunu peki, bunu da anlatabilir misiniz? Ben de ona dönüp þöyle dedim: Anlatabilirim. Ýþte o zaman, eskiden yüz dedikleri o yüzeyde, tebessüme benzer birþey süzüldüðünü gördüm. Cumartesi Anneleri ni getirirdi aklýma Ahmatova nýn Aðýt þiiri... Gözaltý na alýnýp, geri dönmeyen çocuklarýný arayanlarý... Faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakýnlarýnýn katillerini soranlarý... Bir de bugün Türkiye de kocasý ve kýzý hapiste olan Nur Sürer in hikayesi hatýrlattý bana Ahmatova yý... Bir süre önce baba-kýz onlar da açlýk grevine katýlmýþlardý. Nur Sürer ise týpký bir zamanlar Ahmatova nýn olduðu gibi dýþarda, o cezaevi ni kendi içinde yaþýyordu. Kolay mýydý dýþarda sevdiklerinin içerde her gün adým adým ölüme yaklaþtýðýný bilerek yaþamak? Düþünün iki kadýn, iki rejim... Arada yarým asýrdan fazla bir zaman... Biri Stalin rejimi... Biri de Erdoðan rejimi... Ne diyordu Ahmatova Aðýt ýnýn Karar bölümünde: Ve iþte bir taþ kadar aðýr o sözcük Düþtü benim henüz canlý yüreðime. Önemli deðil, ben buna hazýrdým zaten, Üstesinden gelirim bir þekilde. Bugün yapacak iþim çok: Hafýzamý sonsuza dek öldürmem gerek, Ruhumun taþlaþmasý, Yaþamayý yeniden öðrenmem gerek. Yoksa, yazýn sýcak rüzgarý, Sanki penceremin dýþýnda bir bayram. Ben bu aydýnlýk günü ve boþ evi Çoktan hissetmiþtim içimde.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Son koz olarak çýktý ortaya Emirkaný "Beni affet" deyip öptü elini Küçük'ün Belki etkiler diye ara emri kararýný Kalkar diye altýndan belki vicdani yükün Ali OSMAN Periyodik EYLEM DEDÝKLERÝ Bir miting daha yapýldý... Siyasilerin mitingte baskýn olmasýný istemeyenlerle siyasi partiler arasýnda baþlangýçta soðuk rüzgarlar esti... Çalýþanýn emeðinin hakkýný nasýl arayacaðýna dair, yani çözümle ilgili tek kelime söylemediler... Düzene tek kelime edilmeden geçen bir miting daha... Korkuyorlar çünkü... Korkuyorlar dediðimde aklýma Aþýk Ýhsani gelir... Yýllar önce arkadaþlarla onu izlemeye gitmiþtik... Yer, Ýzmir'de Çimen gazinosuydu yanýlmýyorsam... Epey bekledikten sonra sunucu Aþýk Ýhsani'nin gelemeyeceðini söyledi. Nedeni de, aranmaktaydý ve polis büyük bir kalabalýkla çevrede onu bekliyordu... Aþýk Ýhsani çok güzel çözmüþtü bunlarý... Aklýmda kalan bir þarkýsý þöyleydi... Yýllarca bizim de dilimizden düþmedi bu þarký... Söylerken göðsümüz kabarýrdý, býraksalar Nazým Hikmet'in Atatürk'ü gibi Afyon'dan Ýzmir'e atlamayacaktýk ama devrim yapacak sanýrdýk kendimizi... "Ne günlere duruyorsun arkadaþ Yürü kalk olanca hýzýnla yürü Býçak geldi ta kemiðe dayandý Karýnla oðlunla kýzýnla yürü Sözüm sana iþçi kardeþ bak dinle Gün bugündür yürü zaman seninle Ayaðýndan kesilirsen elinle Olmazsa diþinle dizinle yürü" "Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar Geliyoruýz geleceðiz yakýndýr" diyen Ýhsani, þarkýlarýyla kavgayý iþaret ediyordu... Kolun yoksa dizinle, ayaðýn kesilirse elinle yürü kavgaya derken her türlü þartlarý zorla, demek istiyordu. Hatýrlarým da, yýllar önceki mitinglerde CTP lideri Ferdi Sabit'in þöyle bir çaðrýsý olmuþtu... "En güzel elbiselerinizi giyin... Baþýnýza zeytin dalýndan taçlar takýn, düðüne gider gibi gelin miting alanýna" diyordu... Aradaki farký gördünüz mü? Birisi kurtuluþ için kavgaya çaðrý yaparken, diðeri de oynamaya, eðlenmeye çaðýrýyor kitleleri... Aslýnda kavga veya mücadele denen bu olay nedir? Burada nasýl bir mücadele verilmektedir? Ya da baþka bir þekilde sorarsak bu bir kavga þekli midir? Öfkeli kalabalýklarý meydana toplayýp öfkelerini inek gibi saðmaktan öte anlamý var mýdýr yapýlanlarýn? Burada, ayak patýrtýsýndan korkan insanlarla nereye varýlýrsa oraya kadardýr mücadele dedikleri de... Bir miting de bitti iþte... Egemen kesim, düzenin sahipleri sýrça köþklerinden seyrettiler bu oyunu... Hesaplarýný kitaplarýný yaptýlar... Kim daha uygundur, kim deðildir hesaplarýný yaptýlar... Arada çýkan sesleri yorumladýlar... Miting meydanlarýna toplananlarý kendilerinin hanesine oy olarak yazmak isteyen partiler de üstdüzey yöneticileriyle kafa kafaya verip hendesesini çýkardýlar eylem dedikleri bu oyunun... Þimdi Ankara'dan veya buradaki görevlilerinden gelecek tepkileri deðerlendirecekler... Ýlk kez deðil, saðmal ineklerin(!) sonucunda daha önce de koltuk kapmýþlardý, acaba bir kez daha kapabilirler mi sorusunun cevabýný bekleyecekler... Kalay Kaya Artemis iþkence davasýnda þaþýrtýcý karar 4 beraat, 4 de para cezasý Bafra Turizm Bölgesi Kaya Artemis Oteli'nde 24 Nisan 2011 tarihinde Mehmet Bal isimli casino þoförünü kaçýrarak tehdit ettikleri, ciddi þekilde dövdükleri ve parmaklarýný çelik puro makasýyla kesmek istedikleri iddiasýyla Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanan ve aralarýnda casino müdürü Hakan Atýcý'nýn da bulunduðu 8 sanýðýn kararý dün okundu. "Adam kaçýrma", "Þiddet tehdidi" ve "Ciddi darp" suçlarýný kabul etmeyerek duruþmaya giden Casino Müdürü sanýk Hakan Atýcý, Mustafa Arýoðlu, Zeki Özkan ve Serkan Bilgi aleyhlerine getirilen tüm davalardan Ýddia Makamýnýn makul þüpheden ari bir þekilde davayý kanýtlayamadýðý için beraat ederken, sanýk Orhan Asiltürk, Metin Aydýn, Önder Aslan ve Berat Gönen ise "Ciddi darp" suçundan dolayý 2'þer bin TL para cezasýna mahkum edildi. Bulgular yapýldý Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, Ýddia Makamý tarafýndan mahkemede üçüncü tanýk olarak dinletilen müþteki Mehmet Bal'ýn þahadetini deðerlendirdikten sonra sahi þeridinde yaþananlar, müþtekinin otele nasýl götürüldüðü ve otelde yaþananlarýn irdelenmesi gerektiðini belirtti. Sanýk Orhan Asiltürk, Metin Aydýn, Önder Aslan ve Berat Gönen'in müþtekiyi ilk tespit ettikleri yer olan sahil þeridine gittiklerini ve müþteki ile burada karþýlaþtýklarý hususunda bulgu yaptýklarýný belirten Güran, sanýk Mustafa Arýoðlu, Zeki Özkan ve Serkan Bilgi'nin sahil þeridine gitmedikleri konusunda bulgu yaptýklarýný açýkladý. Güran, sanýk Benan Gönen ile Orhan Asiltürk'ün müþteki Mehmet Bal'ý darp ettiði konusunda bulguya vardýklarýný belirterek, sanýk Metin Aydýn ile Önder Aslan'ýn olay yerinde olduðuna dair kesin bir bulguya vardýklarýný da açýkladý. Güran, yine müþtekinin Bergama isimli toplantý odasýnda herhangi bir darp ve þiddet fiiline maruz kalmadýðý sonucuna vardýklarýný belirtti. Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, müþtekinin verdiði þahadette otel arabasýnýn bagajýna kapatýlarak otele götürüldüðünü aktardýðýný anýmsatarak "Acaba söyledikleri doðru mu?" þeklinde soru iþaretleri olduðunu belirtti. Güran, Olay yeri inceleme uzmanlarýnýn yaptýðý incelemede müþtekinin söylediklerini doðrulayacak hiçbir iz ve emareye rastlanmadýðýný ve herhangi bir görgü tanýðýnýn da olmadýðýnýn altýný çizdi. "Müþteki Uyuþturucudan 4 kiþi tutuklandý Gamze BAYKUR- Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kiþi gözaltýna alýndý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma verme ve tasarruf" suçlarýndan dolayý dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Ali Tamcoþar, Ýlkay Göl, Ozan Bekai ve Mustafa Bekai, tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 2 gün süreyle tutuklu kalacak. Toplam 8 gram Sentetik Cannabionid ele geçirildi Olayýn tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlý Ali Tamcoþar ile Ýlkay Göl'ün 13 Kasým tarihinde Girne'de iþlenen kanunsuz uyuþturucu madde alma ve verme meselesi ile ilgili olarak Güvercinlik'te tespit edilerek tutuklandýðýný belirtti. Zanlý Göl'ün evinde yapýlan aramada 2 paket olmak üzere 6 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu belirten Kavaz, zanlý Göl'den yapýlan soruþturmada söz konusu uyuþturucu maddeleri zanlý Ozan Bekai ile Mustafa Bekai'den aldýðýnýn öðrenildiðini açýkladý. Kavaz, zanlý Ozan Bekai ile Mustafa Bekai'nin evinde yapýlan aramada ise 2 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ile uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan 3 adet ucu yanýk sarma sigara bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Kavaz, her 4 zanlýnýn da 3'er gün süreyle NERDE O RUMDAN MAYDANOZ ALAN KADINLARIN "BROSTÝMO" ÖDEDÝÐÝ GÜNLER Halil Ýbrahim Akça gerçekten TC'nin Kýbrýs Valisi deðil de Lefkoþa Büyükelçisi olsaydý "Güneyden alýþveriþlerden rahatsýz oluyoruz" diye açýklama yapmazdý. Bu açýklamayý yapana "Elçi" denmez, haþa!! Bize nostalji yaþattýðý için, bizi eski günlere götürdüðü, hatýralarýmýzý canlandýrdýðý için Sayýn Vali'ye teþekkürü bir borç biliriz. Nerde o eski vatanperver duygular, nerde o eski milliyetçi nizam, nerde o eski intizam. Nerde o Rum satýcýdan maydanoz alan kadýnlarýn "brostimo" ödediði,hatta Rumdan alýþveriþ yapan Türklerin dövüldüðü günler Mehmet Bal'ýn baþýndan geçenleri veya yaþadýðýný iddia ettiði olaylarý ya gizledi ya da farklý þekilde aktardý" diyen Güran, müþtekinin sahil þeridinde yaþananlardan hiç bahsetmediðini belirtti. Güran, müþtekinin baþýndan geçen veya yaþadýðýný iddia ettiði olaylarý farklý zamanlarda farklý þekilde aktardýðý için güvenilir tanýk profili çizmediði için müþtekinin þahadetine itibar etmeye olanak olmadýðýný belirterek, þahadetin mahkeme tarafýndan kabul görmediðini açýkladý. "Tanýk Ramazan Evren'in þahadetine itibar etmiyoruz " Ramazan Evren isimli tanýðýn, olay günü müþtekiyi görmediðini Bergama isimli toplantý odasýna hiç gitmediðini ancak Sanýk Hakan Atýcý'nýn elinde çelik puro makasý, sanýk Benan Gönen'in elinde ise döner býçaðý gördüðünü net bir dille söylediðini anýmsatan Ömer Güran, olay tarihinde 1 buçuk yýl sonra ortaya çýkan tanýk Ramazan Evren'in þahadetine itibar etmediklerini belirtti. Sanýk Hakan Atýcý'yý, müþtekiyi darp etmekten sorumlu tutmak doðru deðildir Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, sanýk Hakan Atýcý'nýn müþtekiye karþý þiddet kullanacak olsaydý ilk anda kullanma þansýna sahip olduðunu belirterek, sanýk Atýcý'yý, müþtekiyi darp etmekten veya þiddet uygulamaktan sorumlu tutmanýn doðru olmadýðýnýn altýný çizdi. "Adam kaçýrma" olgusuna rastlayamadýklarýný belirten Güran, müþtekinin götürüldüðü yer olduðu iddia edilen Bergama isimli toplantý odasýnýn otel yerleþkesinde olduðunu ve otel sýnýrlarý dýþýndan otele getirildiði yönünde hiçbir þahadet olmadýðýný açýkladý. Hem beraat hem mahkumiyet Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, sanýk Hakan Atýcý, Mustafa Arýoðlu, Zeki Özkan Orhan Asiltürk, Metin Aydýn, Önder Aslan ve Berat Gönen'in, Ýddia Makamý tarafýndan makul þüpheden ari þekilde kanýtlayamadýðý "Adam kaçýrma" ve "Þiddet tehdidi" davalarýndan beraat etmesine karar verirken, sanýk Orhan Asiltürk, Metin Aydýn, Önder Aslan ve Berat Gönen ise Ýddia Makamý tarafýndan makul þüpheden ari þekilde kanýtlanan "Ciddi darp" suçundan dolayý 2'þer bin TL para cezasýna mahkum edilmesine karar verdi. poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 2 gün tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Ali Tamcoþar, Ýlkay Göl, Ozan Bekai ve Mustafa Bekai'nin 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YARGININ YÜZ AKI Ne R.T. Erdoðan'ýn, Kýlýçdaroðlu'nun, Bahçeli'nin, Çiçek'in, alelacele gönderdikleri kutlama mesajlarý... Ne de Emir H. Emirkaný'nýn "sahte" belge olayýnýn kurultayda Ýrsen Küçük'ü yýpratmak için yapýlmýþ olduðunu itiraf edip "Beni affet" diyerek Ýrsen Küçük'ün elini öpmesi... Ýþe yaramadý! Adaletin ve hukukun tecellisini önleyemedi hiçbiri. Ve bu ülkede yargýnýn saygýnlýk ve güvenilirliðini, hukukun üstünlüðünü herþeyden önde tutan onurlu yargýçlarýmýz olduðu, bütün müdahalelere raðmen bir kez daha ortaya çýktý. Hukuk camiasý için bir sürpriz olmadý karar. Çünkü bütün beklentiler ve yorumlar Küçük'ün parti baþkanlýðý yetkilerinin sürüp sürmeyeceðine iliþkin Ahmet Kaþif'in açtýðý ara emri davasýnýn, bu þekilde sonuçlanacaðý yönündeydi. Bunun için sürpriz sayýlmadý iþte. Buna raðmen yine de bir bomba gibi patladý toplumda. Hakkýn ve adaletin kolunun içten ya da dýþtan hiçbir müdahaleyle bükülemeyeceðini, yargýnýn saygýnlýk, onur ve güvenilirliðine halel getirecek hiçbir giriþime prim vermeyecek yargýçlarýmýzýn bulunduðunu herkes gururla izledi. Mahkemelik UBP kurultayýndan baþý çok aðrýdý bu toplumun. Sýradan bir parti kurultayý, skandallar ve dolap beygiri gibi dönmelerle memleketin bir numaralý meselesi haline getirildi! Her türlü siyasi etikten yoksun, amaca ulaþmak için her türlü rezaleti mübah sayan bir zihniyetin ülkenin üstüne çöreklendiðine þahit oldu herkes. Hiçbir þeyi deðiþtirmeyeceðine olan inancýmýza raðmen, biz bile kurtaramadýk kendimizi bu kurultay sarmalýndan! Ama bazýlarý gibi sanki bir dönüm noktasý olacakmýþ gibi durmadýk üstünde. Hep iþin rezalet ve çirkinlik boyutunu yazdýk. Çünkü mesele, kurultayýn yapay önemini deðil, bunlarý sokmaktý vatandaþýn gözüne... Nerden bakarsanýz bakýn, yargýyý etki altýna almak için dýþtan ve içten yapýlan çirkin müdahaleleri düþündüðümüzde, Ýrsen Küçük'ün, parti baþkanlýðý yetkilerini elinden alan ara emri kararý, yargýmýzýn yüz akýdýr. Saygýnlýðý, onuru ve toplum vicdanýný rahatlatan sesidir. Dileyelim ve umalýk ki bu ses, onu kýsmak için her yolu deneyen adreslere ulaþsýn... Bu adreslerin sakinleri bundan sonra hadlerini aþan her adýmý bu ses kulaklarýnda çýnlayarak atsýnlar. Her akýllarýna eseni, kimyamýz uyuþuyor diyerek bu halka empoze edemeyeceklerini anlasýnlar. Bizi, þamar oðlaný "beslemeler" olarak görmekten vazgeçsinler. Kendi stratejik çýkarlarý uðruna Kýbrýslýtürk toplumunu gözden çýkarýp yoða yazmaya zerre kadar haklarý olmadýðýný bilsinler. Büyükelçisi de, bütün büyükelçiler gibi büyükelçiliðini kabullensin... Vali ya da sadrazam pozlarýna girmesin! Size verdiðimiz paralarý alýþveriþ yoluyla Ruma vermeniz bizi rahatsýz ediyor, diyemesin. Tekrar edeyim... UBP'deki iç kavga bizi tek bir yönüyle ilgilendirir. Bu da Ankara'nýn bu kavgada taraf tutmasý! Ben kendi adýma söyleyim. AKP'nin taraf olduðu hiç kimsenin tarafýnda deðilim. AKP kimin karþýsýnda duruyorsa, doðru tavýr, o kiþinin yanýnda olmaktýr. Çünkü bunun hikmeti kendinden mamuldür.

5 15 Kasým 2012 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Korkarým ki yine bir "kurtarýcý"ya ihtiyacýmýz olacak Gidiþat o. AYAÐA KALKMAMAK EN BÜYÜK SORUN MÝÞ-MIÞLAR * Eroðlu ucu açýk müzakereye katýlmayacaðýný söylemiþ. - Haklýdýr Ucu açýk müzakere olmaz Her an elektrik çarpabilir * Tatar bütçeyi "istikrar ve geliþim bütçesi" olarak deðerlendirmiþ. - Hade hazýrlanýn arkadaþlar Yine uçuþa geçiyoruz. * Ülkenin yarýsý diyabetmiþ. - Diðer yarýsý da kalp. Saðlam kalmadý ki! * Lefkoþa Türk Belediyesi'nin günlük kaybý 333 bin liraymýþ. - Ne gam Bu sayede demokrasimiz de günde 1 milyon TL kazanýyor ama! * SBS'nin adý KGS olarak deðiþtiriliyormuþ. - Sýnavýn adýný deðiþtirmekle ne deðiþir ki. Ama maksat iþ yapýyor görünmek. * Büyükelçi Akça, "Ýthalat rejimini, limanlarýn faaliyetini ve hizmet kalitesini yeniden gözden geçirmemiz gerekir" demiþ. - Elinizi vicdanýnýza koyun da söyleyin, bu da mý yalan Bu da mý yanlýþ Kitap gibi laf iþte!.. * Lefkoþalýlar, yaþanabilir bir Lefkoþa istiyormuþ. - Kusura bakmayýn arkadaþlar, bu Lefkoþa'nýn bir daha adam olmasý mümkün deðil. Lefkoþa'nýn yerini deðiþtirmek gerek. Becerebilirseniz, yaþanabilir bir kent olur O da belkiii! * Koop-Süt'ün atýklarý Kanlý Dere'ye akýyormuþ. * Deðiþtirin þu derenin adýný artýk. Sidikli dere koyun, sütlü dere koyun, boklu dere koyun ama "kanlý" demeyin þuna artýk. Kandan baþka her þey var. Ne zaman ki keçi Abdurrahman Bey yapýldý, iþte o gün, bu memleketin çivisi çýktý. O günden sonra hayýr yüzü görmedik... Ve o günden sonra, insanýmýz arasýnda ne sevgi kaldý, ne saygý... Bakmayýn saðda solda size lololo okuyanlara... Kimse kimseyi sallamýyor. Kimse kimseyi takmýyor. Kimse kimseyi iplemiyor. Ve "Ateþ olsan düþtüðün yer kadar yakarsýn" küçümsemesi ile bakýyor herkes birbirine Nasýl bu hale düþtük? Dedik ya Keçiyi Abdurrahman Bey yaptýlar, böyle oldu. Sen, bir kalbur samaný ikiye bölemeyen adamý, getirir de baþýma amir dikersen, ben ona ve sana nasýl saygý duyarým? Duymam! Çünkü ne bok olduðunu, nerden çýktýðýný çok iyi bilirim. Karakolda Okulda Dairede... Hiç farketmiyor. Polis de öyle Öðretmen de öyle Memur da Herkes kendi adamýna verince terfiyi, geride kalanlar da, yanýndan geçen bakanýný bile sallamaz oldu. Oh olsun! BUGÜN BAYRAM TATÝLDEN BELLÝ Bugün 15 Kasým Bugün ayýn ortasý... Bugün 2012'nin son üç çeyreðine BÖYLE BÝR ANDI girdik! Ve bugün KKTC'nin kurulduðu gün. Bugün törenler yapýlacak, nutuklar atýlacak Ama kusura bakmayýn Bu konuda söyleyecek bir sözüm yok. Yukarý tükürsen býyýk Aþaðý tükürsen sakal En iyisi hiç aðzýmý açmayým ben. Hepinize kutlu olsun. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Lütfen gürültü yapmayýn "Erken Seçim" uyuyor Uyandýrmaya deðmez!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HARCAMALAR (Ýstanbul)- Gideceðiz ama bizleri bir de TC pasaportu almaya mecbur ettiler; hayýrlýsýyla müracaat ettik bekliyoruz. Bu konuþma karikatür baloncuðundan alýnmadý. Gerçeklerimizden. Yarýn bilmem kaçýncý yýlýný kutlayacaklarý cumhuriyet adýný verdikleri bu kuruluþtan. Dünyada kimse tanýmýyor onu. O yüzden verdiði pasaport hiçbir yerde geçmiyor. Ama tanýnmasa da herhalde dünyanýn en zengin vatandaþlarýyýz ki bizi hem KKTC'nin, hem de TC'nin pasaportunu almaya mecbur ediyorlar. Ona da para ver, buna da. Sanki iki pasaportla uzaya gideceðiz. Oysaki birine mühür vurmazlar, ötekinden vize isterler. Bu gün ve bu akþam Hem Kýbrýs'ýn kuzeyinde, hem birçok ülkede kutlamalar, törenler, resepsiyonlar yapýlacak. Hepsi de tanýnmayan KKTC'nin tanýnmadan geçen 29 yýlý için. Ýstanbul'dan bir arkadaþým arayýp arkadaþlarýn resepsiyona katýlýp katýlmayacaðýný sordu. -Katýlacaðýz, dedim. Gitmek istemiyor. -Gel en azýndan epeydir görmediðin Kýbrýslý arkadaþlarý görürsün; biz de onun için gidiyoruz, dedim. Ýçinden gitmek gelmiyormuþ. Sonra açýldý. -Kaç zamandýr Kýbrýs'tan televizyon kanallarýný izleyemiyordum. Geçenlerde uydu taktýrdým; izlemeye baþladým. Sorarým Dolgun abi, izlediðim kanallardan hangisi Kýbrýs'a ait? -Var, dedim "birkaç tanesinde Kýbrýslý sunucu var". -Var ama çoðunda yok. Hangi kanalý açsam laylaylom. Bizimle dalga geçerler. Yerimizi hem iþgal ettiler, hem de televizyonlardan bizmiþiz gibi program yaparlar. Taktýrdýðýma piþman oldum. Akþama da resepsiyona gitmeyeceðim, omuzu kalabalýklarý görmeyeceðim. Dilerseniz bir akþam bir meyhanede toplanýp görüþürüz. Haklýydý. Hem tanýma, hem de birkaç Kýbrýslý göreceðim diye git katýl Hem sadaka gibi verilen paralarýn nasýl harcandýðýna þahit ol, hem de tanýnmayan bir kuruluþa katýlýmýn çok olduðu görünümüne katkýda bulun... Evet, bu iyi bir fikir Ýyisi mi resepsiyon yerine biz bir yerlerde toplanalým. Hem para yok diyorlar, TC'ye avuç açýyorlar, hem de hesapsýz harcama yapýyorlar. Zaten tanýnmýyor. Zaten, körler birbirini aðýrlar misali kendin çal kendin oyna bir tören yapýyorlar. Ýyisi mi resepsiyon yerine biz bir yerlerde toplanalým Her neyse. Olmayan paradan bahsetmiþken elçi görünümlü valinin söyledikleri birden aklýma geldi. "Güney Kýbrýs'ta harcama yapýlmasý, Türkiye'den KKTC'ye kaynak gönderirken bizi hep tereddüte iten ve rahatsýz olduðumuz bir konu" diyor. Diyor ama nedense ayný elçi Ýstanbul'a gidenlerin oradaki harcamalarý, göstermelik resepsiyonlar ve TC pasaportlarýna verilen gereksiz paralardan rahatsýz olmuyor. Uyuþturucu sanýklarýna hapis cezasý Gamze BAYKUR- Yedikonuk köyünde 15 kök hintkeneviri bitkisi eken ve Kemal Köse'ye 5 gram aðýrlýðýnda Hintkeneviri veren sanýk Ahmet Yastý ve uyuþturucu madde alan sanýk Kemal Köse dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandýlar. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma ve tasarruf" suçundan yargýlanan sanýk Köse 1 ay, "Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraati, tasarrufu ve verme" suçlarýndan yargýlanan sanýk Yastý 6 ay hapis cezasýna mahkum edildi. 15 kök Hintkeneviri yetiþtirdi Sanýk Ahmet Yastý, 2011 yýlý Ocak ayý içerisinde 30 adet Hintkeneviri tohumunu ekmiþ ancak tohumlardan sadece 15 tanesi açmýþtý. Sanýk söz konusu 15 kök Hintkenevirinin hasadýný yapýp kurutmuþtu yýlý Eylül ayý içerisinde ise ailesini ziyaret etmek için Yedikonuk köyüne giden sanýk Kemal Köse, sanýk Yastý ile buluþarak içmek için uyuþturucu madde istemiþti. Sanýk Yastý ise ziraatini yapýp kuruttuðu Hintkeneviri türü uyuþturucu madde içinden 5 gram alarak sanýk Köse'ye vermiþti. 15 yýla kadar hapis cezasý öngörülüyor Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, sanýk Kemal Köse ile Ahmet Yastý'yý aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. Toroslu, sanýklarýn mahkum edildiði davalarýn 15 yýla kadar hapis cezasý veya 50 TL'ye kadar para cezasý öngörüldüðünü belirtti. Sanýk Köse'nin 5 gram Hintkeneviri türü uyuþturucu maddeyi kendi kullanýmý için sanýk Yastý'dan aldýðýný belirterek, sanýk Yastý'nýn ise para kazanmak için Hintkeneviri ziraatini yaptýðýný vurguladý. Çok ciddi þekilde yaygýnlaþan bu suçlarý iþleyen sanýklara kamu menfaatini göz önünde bulundurarak hapis cezasý vermeyi uygun ve adil bulduklarýný açýklayan Toroslu, sanýk Köse'yi 1 ay, sanýk Yastý'yý ise 6 ay hapis cezasýna mahkum etti. EKONOMÝK ÖRGÜTLER PLATFORMU'NA TEPKÝ KTÖS: Memur sözünden alerji kapýyorlar KTÖS, Ekonomik Örgütler Platformu'na eleþtirilerde bulundu. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada, Ekonomik Örgütler Platformu'ndaki örgütlerin, çalýþanlarýn haklarýndan ve "memur" kelimesinden alerji kapmakta olduklarýný savunarak, "Lefkoþa Türk Belediyesi'nin yüksek faizlerle borçlandýrýlýp batýrýlmasýna, çalýþanlarýn sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý ödeneklerinin yatýrýlmamasýna ses çýkarmayan bu örgütler, iþbirlikçi UBP hükümetinin bugüne kadar yaptýklarýna destek verdiklerini ne çabuk unutmuþlardýr" dedi. Elcil in açýklamasý þöyle: Kendini ekonomik Örgütler Platformu olarak tanýmlayan fakat ekonominin üretime dayalý olduðunu unutan bir kýsým örgüt, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþananlarla ilgili iþbirlikçi UBP hükümetinin aldýðý çarpýk kararlarý bahane ederek gazetelere ilanlar vermiþtir. Her nedense bugüne kadar doðru dürüst açýklama bile yapmayan bu örgütler çalýþanlarýn haklarýndan ve "memur" kelimesinden alerji kapmaktadýrlar. Lefkoþa Türk Belediyesi'nin yüksek faizlerle borçlandýrýlýp batýrýlmasýna, çalýþanlarýn sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý ödeneklerinin yatýrýlmamasýna ses çýkarmayan bu örgütler, iþbirlikçi UBP hükümetinin bugüne kadar UBP'li belediye meclis üyelerinin önerilerini CTP yasal bulmadý Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) Yerel Yönetimler Sekreteri Hakan Kuntay, Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) UBP'li Meclis Üyeleri'nin Belediye'ye iliþkin önerilerinin yasal zemin barýndýrmadýðýný ve dolayýsýyla güven duyulacak öneriler olmadýðýný savundu. Kuntay, yaptýðý yazýlý açýklamada, 12 Meclis Üyesi'nin imzasýný taþýyan önerilerin hedef þaþýrtmaktan baþka bir þey hizmet etmediðini ileri sürerek, "Öneriler incelendiðinde yaratýlan imaj, belediyenin 194 kiþinin istihdamý nedeniyle battýðý yönündedir. Oysa belediyeyi batýran bu kiþiler deðil usulsüz ve yasadýþý yapýlan borçlanmalardýr" ifadelerini kullandý. Kuntay, kendi hatalarýndan kurtulmaya ve yasa dýþý borçlanmalarý yasal zemine oturtmaya çalýþan UBP'li üyelerin suçu kaðýt üzerinde býrakmaya ve yaptýklarý yasa dýþý borçlanmalarý kamufle etmeye çalýþtýklarýný ileri sürdü. Kuntay, "CTP-BG'li belediye meclis üyelerimizle yaptýðýmýz yaptýklarýna destek verdiklerini ne çabuk unutmuþlardýr. Fon duvarlarýnýn arkasýna saklanýp halkýn soyulmasýna, ucuz iþgücü adý altýnda kaçak nüfus aktarýlmasýna çanak tutanlar, vergi kaçýranlara göz yumanlar, Ankara'ya gidip zamanýn TC Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'ten "Göç Yasasýný" geçirip, çalýþanlarýn maaþlarýnýn indirilmesi için ricada bulunanlar, TC Dýþiþleri'nin parasý ile Brüksel'e gidip ambargo izolasyon yalaný ile dünyayý kandýrmaya çalýþanlar, þimdi de adanýn kuzeyindeki ekonomi onlarýn paralarý ile dönüyormuþ gibi açýklama yapmayý kendilerine bir hak olarak görmektedirler. TC'nin asimilasyon politikalarý gereði Kýbrýslý Türkler'in üretiminden koparýlmasýnýn ve göç ettirilmesinin sebeplerinin baþýnda gelen "Ucuz iþgücü" kullanýlmasýný destekleyen bu örgütlerin "memur sayýsý fazla" önyargýsý ile ilgili sorulmasý gereken tek bir soru vardýr. Avrupa Birliði ülkelerinde 250 kiþiye, Türkiye'de 309 kiþiye bir polis düþtüðüne göre ve adanýn kuzeyinde 294 bin olarak açýklanan nüfusa göre 1000 polisin yeterli olmasý gerekirken, 2600 polisin þu anda görev yapmasý konusunda niye suskun kalýyorsunuz? Yoksa bu ayrýlýkçý rejim, çýkarlarýnýz ve servetlerinizi koruduðu müddetçe sesiniz çýkmaz mý? deðerlendirmeler sonucu, Sayýþtay raporlarýnýn yasal iþleme konulmasýný önermeyen ve gayri yasal iþlemlerin hukuka gitmesini savunmayanlarýn önerileri gayri ciddi olarak bulunmuþtur" dedi. GÜNLÜK "BÝRBÝRÝMÝZE SAHÝP ÇIKIYORUZ" OdaTV ve Ergenekon davalarýndan yargýlanan gazeteciler, kamuoyunu KCK davasýna, KCK davasýndan tutuklu gazeteciler de herkesi Ergenekon davalarýna duyarlý olmaya davet etti. Dün yayýna baþlayan, Dýþarýdaki Gazeteciler grubunun internet sitesinde yargýlanan gazetecilerin görüþlerine yer verildi. OdaTV davasý tutuklu sanýðý Soner Yalçýn þöyle yazdý: "Haber yaparak, yazý yazarak 'terör suçu' iþlemiþim! Bunu sadece ben yapmadým! Dava adý KCK da olsa Ergenekon da olsa onlarca meslektaþým yaptý! Bizden istenen açýk, düþün-me, yaz-ma!" PKK davasý tutuksuz sanýðý Ozan Kýlýnç "Biz Azadiya Welat gazetesi olarak her iki davayý da takip edeceðiz. Gazetecilerin yargýlandýðý bu davalar fiyaskodan ibarettir" dedi. Ahmet Þýk "Bu davalarýn birbirinden farký yok" derken Barýþ Terkoðlu "Bizler birbirinden farklý renklerde açsak da üstüne ayný zorbanýn bastýðý çiçekleriz. Uðradýðýmýz haksýzlýk sayesinde birbirimizi daha iyi anlýyoruz" dedi. Sitenin Ýngilizce bölümünün adresi Grubun mail adresi: Twitter ADI KK, SOYADI TC KKTC'nin 29. kuruluþ yýlý bugün... Henüz beþ yaþýndayken söylediðimizi bir daha söyleyelim. Adý KK... Soyadý TC... Adresi Mersin 10/Turkey. Uyudu, ama büyümedi ninni... Bostana giren danayý kovamadý çünkü kimse! UBP TUMBA Otuz yýl önce "UBP tumba" demiþtik yýl sonra hala UBP'yi devirmekle uðraþýyoruz. Kara bahtým, kem talihim dedikleri bu mu? ÜNVERDÝ YANILDI Þerife Ünverdi iyi bir falcý deðil. Küçük kazanacak dedi, oysa Kaþif kazandý. Dünden itibaren herkes Kaþif'in etrafýnda kenetlenmeye baþladý. Emir Emirkaný'nýn Küçük'ten af dilemesi bile bir iþe yaramadý... AÐZINI DÝKELÝM Dünkü mahkeme kararý için Ýrsen Küçük "Bu karar olsa olsa istismarcýlarýn diline malzeme olur" dedi. Ne yani, herkesin aðzýný dikelim mi þimdi? YETKÝSÝZ BAÞBAKAN Mehmet Çakýcý'ya göre, artýk ülkede yetkisiz bir baþbakan var. Sanki daha önce çok mu yetkiliydi? Týrnak... "KKTC üniversitelerindeki öðrenci sayýsý 55 bine ulaþmýþ. Böyle bir müjdeye biz sadece 'Allah' deriz... Ama doðruysa! Umarýz da öyledir ama bizim bildiðimiz baþka þeyler var. KKTC üniversitelerinde kayýtlý olan binlerce öðrencinin kayýt yaptýrdýktan sonra çeþitli sektörlerde çaýlþtýklarý." Levent ÖZADAM (Haberdar) "KKTC 29 yaþýnda ama henüz emekleme çabasý bile yok. Acaba rahmetli Dr. Küçük bugün yaþananlarý hayal edebilir miydi? Yoksa son nefesinde 'Allah Kýbrýs Türkü'nün yanýnda olsun, onu korusun' derken içinde bugünlere dair bir korku mu vardý?" Erçin ÞAHMARAN (Star) "Zaten fiili olarak artýk talepleri olanlar, hükümete ya da bakanlara gitmek yerine, Büyükelçilikle Yardým Heyeti'ni tercih ediyor. Yani aslýnda yönetilen ve yöneten sistemi oldukça normal þekilde çalýþýyor. Geriye sadece bir demokrasi gösterisi kalýyor. Buna da gerek varsa, artýk Büyükelçileri biz seçelim." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) Günün Kahramaný ÞENER ELCÝL TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'ya en anlamlý yanýtý KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil verdi. Elcil "Akça'nýzý da, akçenizi de istemiyoruz" dedi. Bu da KTÖS'ün o meþhur pankartýný hatýrlattý: "Ankara, ne paraný, ne memurunu, ne paketini istiyoruz"... Büyükelçi Akça'ya Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý Baþkaný Tahir Gökçebel, TDP lideri Mehmet Çakýcý ve BKP Örgüt Sekreteri Abullah Korkmazhan da sert tepki gösterdi... Ne var ki Akça da bu tepkilerin geleceðini bile bile söyleyeceðini söyledi. Toplumumuza meydan okuyor... O halde sesimizi daha gür yükseltelim... Sözden eyleme geçme zamaný çoktan gelip geçti.

7 7 15 Kasým 2012 Perþembe GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI ÇÖPLERÝ TOPLANDIKTAN SONRA DÖKMENÝN ALEMÝ VAR MI? Mahkemeden Ýrsen Küçük'e darbe n LEFKOÞA KAZA MAHKEMESÝ, ÝRSEN KÜÇÜK'ÜN UBP GENEL BAÞKANLIK YETKÝLERÝNÝN TÜMÜNÜ DURDURDU n AHMET KAÞÝF'ÝN AVUKATLARINDAN VEZÝROÐLU: "YARGIMIZA GÜVENÝYORUZ" Lefkoþa Kaza Mahkemesi, UBP Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif'in, UBP Kurultayý'nda alýnan Divan kararý ile ilgili yaptýðý itirazý ve "Ýrsen Küçük'ün genel baþkanlýk yetkilerinin durdurulmasý" istemini haklý bularak, Ýrsen Küçük'ün tüm genel baþkanlýk yetkilerini durdurdu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Kýdemli Yargýç Emine Dizdarlý, huzurunda görülen davanýn kararýný dün açýkladý ve dava ile ilgili ara emri kararý verdi. Dava kararýnýn açýklanmasý sýrasýnda davacý Ahmet Kaþif'in avukatlarý Fuat Veziroðlu, Hasan Yücelen, Yunsal Ýlhan ve Münir Doratlý ile davalý tarafýn avukatlarý Ergin Ulunay, Güner Göktuð, Hasan Hsipoðlu ve Salih Can Doratlý hazýr bulundu. Ara emri baþvurusu kararýnýn açýklanmasýna basýn ve avukatlar da büyük ilgi gösterdi, salon kararý dinlemek isteyenlere yetersiz kaldý. Mahkemenin kararýný okuyan Kýdemli Yargýç Emine Dizdarlý, mahkemenin, Kaþif'in 21 Ekim'de gerçekleþtirilen UBP Kurultayý Divan Baþkanlýðý kararýna yönelik yaptýðý itirazý dinlediðini, deðerlendirdiðini ifade ederek, kararýný davacý ve davalý taraflarý dinleyerek verdiðini kaydetti. Dizdarlý, mahkemede iki tarafýn da tanýklarýný dinlettiðini, verilen þahadetleri aldýðýný, emareleri deðerlendirdiðini, avukatlarýn itirazlarýný ve taleplerini dinlediðini ifade etti. Kaþif'in, kurultayda, UBP tüzüðüne aykýrý davranýldýðýný savunduðunu, kimsenin delege sayýsýnýn yarýsýndan fazlasýný almadýðýný, 2. tura gidilmesi gerektiðini, ancak divanýn Ýrsen Küçük'ü genel baþkan ilan ettiðini, bunun hatalý bir karar olduðunu öne sürdüðünü ifade eden Dizdarlý, Kaþif'in haklý olduðuna dair iþaretler olduðunu kaydetti. Yaklaþýk 1 saat kararý okuyan Dizdarlý, siyasi partilerin tüzüðüne uymamasý ve bunun da onaylanmasý durumunda, partilerde demokrasinin kalmayacaðýna dikkat çekti. Böyle bir durumda kimsenin hakkýný mahkemede arayamayacaðýný da ifade eden Dizdarlý, ayrýca parti tüzükleri ve divan baþkanlýðýnýn görevlerini de anlattý. Kararýn acil olduðunu, davacýnýn iddialarýnda haklýlýðý olan konular bulunduðunu ifade eden Dizdarlý, davalý tarafýn itirazlarýný ise reddetti ve Ýrsen Küçük'ün yetkilerini kullanmasýnýn men edilmesini emretti. Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin aldýðý kararý, Ahmet Kaþif taraftarlarý alkýþlarla karþýladý. VEZÝROÐLU BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÝ Kararýn açýklanmasýnýn ardýndan basýn toplantýsý düzenleyen Ahmet Kaþif'in avukatlarýndan Fuat Veziroðlu, davanýn kazanýlmadýðýný, sadece ara emri kararý alýndýðýný, bu kararýn da "üzerine yatmadan" esas davanýn bir an önce sonuçlanmasý için çalýþacaklarýný söyledi. Ahmet Kaþif'e soru sorulmamasýný istemeyen Veziroðlu, "Kaþif'in dava süresince tek görevi susmaktýr" dedi. Ara emrinin geçici bir süreliðine verildiðini, esas davanýn en geç 2 hafta içerisinde görüþülüp karara baðlanmasýný istediklerini, ancak karþý tarafýn avukatlarýnýn bu ara emri kararýný istinafa götürebileceðini ifade eden Veziroðlu, yargýya güvenlerinin tam olduðunu, bunu ara emri duruþmasýný kazansalar da kaybetseler de söyleyeceklerini vurguladý. "Yargýmýza güveniyoruz" diyen Veziroðlu, bir dava görülürken önemli olanýn davayý kazanmak veya kaybetmek deðil, önemli olanýn hakimin kararýný kanuna ve vicdana uygun vermesi olduðunu vurguladý. Bu neticeyi almak için uzun ve yoðun bir hukuksal çalýþma yaptýklarýný, duruþmalarý en kýdemli olarak kendisinin yürüttüðünü ancak çalýþmalarý avukatlar Yunsal Ýlhan, Hasan Yücelen ve Münir Doratlý ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Veziroðlu, alýnan ara emri kararýnýn geçici bir süreç olduðunu, ara emri kararýnýn; esas davanýn karara baðlanmasýna kadar olduðunu söyledi. Veziroðlu, ara emri kararýnýn kimin haklý veya haksýz olduðunu ortaya koymadýðýný, davanýn, esasý dinlendikten sonra karara baðlanacaðýný ifade etti. Ara emri alan tarafýn bir adým öne geçtiðini, alýnan kararýn üstüne yatabileceðini, ancak kendilerinin böyle bir niyetinin olmadýðýný, davanýn esasýnýn bir an önce görüþülüp karara baðlanmasý için çalýþacaklarýný ve hakime de yardýmcý olacaklarýný ifade eden Veziroðlu, davanýn tahminen en fazla iki hafta içinde dinlenip karara baðlanmasýný beklediklerini kaydetti. Veziroðlu, mahkemeye intikal eden bir konu hakkýnda Kaþif'in açýklama yapamayacaðýný, bu yüzden soru sorulmamasýný istedi ve "Kaþif'in tek görevinin susmak" olduðunu vurguladý. Basýn toplantýsýnda yer alan Ahmet Kaþif de, Vezioðlu'nun bu konuþmasýnýn ardýndan sadece "çok teþekkür ederim" dedi. Küçük: Delegemiz ilk fýrsatta dersini verecek n UBP GENEL BAÞKANI BAÞBAKAN KÜÇÜK, MAHKEME KARARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA YAPTI Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný, Baþbakan Ýrsen Küçük, Ulusal Birlik Partisi'nin 21 Ekim'de yapýlan 19'uncu Olaðan Kurultayý'nda "delegenin yetki vermediði" Ahmet Kaþif'in açtýðý dava ve dosyaladýðý ara emri talebinin, Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nce uygun bulunduðunun herkesin malumu olduðunu belirterek, "Ulusal Birlik Partisi delegesinin büyük iradesiyle sahada kazanýlan zaferini, masa baþýnda farklý teknik yöntemlerle, ters çevirmeye çalýþan bir zihniyetle mücadele ettiðimizi herkesin bilmesi gerektiðini düþünüyorum" dedi. Küçük, Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin dün aldýðý kararýn ardýndan yaptýðý yazýlý açýklamada, "Demokratik seçim sonuçlarýný kabul etmeyen, delegemizin iradesini hiçe sayan bu anlayýþa delegemiz ilk fýrsatta dersini verecektir" diyerek, þunlarý kaydetti. "Mahkemenin verdiði 'ara emri' kararý, ülkeye hizmet ve sorunlarýmýzýn çözümü konusunda Baþbakanlýk yetkilerimi sýnýrlayýcý hiçbir özellik taþýmamaktadýr. Yargýmýzýn verdiði bu karara saygý duymakla birlikte adaletli bulmadýðýmýzý ve istinafa götüreceðimizi peþinen belirtmek isterim. Bilinmelidir ki; Ýrsen Küçük olarak bu ülkenin Baþbakaný ve Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Baþkaný'yým. Bu karar, bu sýfatlarýma hiçbir þekilde halel getirmemiþtir. Mahkemenin verdiði ara emri, halkýmýza ve partime vereceðim hizmetleri engellemeyeceði gibi, partimiz de, artýk herkes tarafýndan açýkça bilinen malum çevrelerce götürülmek istenen aciz duruma sürüklenmeyecektir. Ýstismar etmek isteyenler bilmelidir ki; bu karar, ne ülkeyi, ne de büyük Ulusal Birlik Partisi'ni kaosa sürüklemeye muktedir deðildir. Bu karar, olsa olsa istismarcýlarýn diline malzeme olur, bunun sorumlularý da partimize hesap vermekten kaçamayacaklardýr. Genel Baþkan yetkilerini kullanmasa dahi, Ulusal Birlik Partisi ülkeye ve halkýmýza hizmet yolunda kararlýlýkla, etkinlikle faaliyetlerini sürdürecek güçte, büyüklükte ve kabiliyettedir. Biz buradayýz, görevimizin baþýndayýz, halka ve partimize olan sorumluluðumuzun bilincinde, hizmet için var gücümüzle çalýþýyoruz." Lefkoþa'dan telefonla arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti de çöplerden... "Ben Lefkoþa'dan arýyorum. Ýkamet yerim Açýk Öðretim Fakültesi civarýdýr. Þikayetim mahalledeki bazý insanlardandýr. Kaymakamlýk geçen gün saat sýralarýnda bölgedeki çöpleri toplattý. Çöpler toplatýldýktan ve çöp arabasý bölgeden uzaklaþtýktan sonra bir komþumuz evindeki çöp bidonundaki poþetleri çýkarýp sokaða býraktý. Bunu yaparken de bana göre zevk alýyordu. Bu nasýl bir iþtir anlamadým. Amaç nedir? Muhalif bir partinin üyesi veya sempatizaný olabilirsin de bu yapýlanlara akýl sýr ermez. Aðacýn altýna boþaltýlan çöpler ikinci bir toplanmaya kadar kokacaklar. O çöplere sinekler konacak, sadece bizim deðil kendisinin de mutfaðýna girecekler, yemeklere konacaklar... Doðru olmayan bu hareketi kýnamaktan baþka elimizden ne gelir ki? Belediyeye açýp þikayette bulunsak belediye çalýþanlarý grevde... Kimi kimden..." TIBBÝ ATIK ARACI Lapta'dan arayan bir vatandaþýmýz Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý bir personelinin týbbi atýk aracýný makam aracý gibi kullandýðýný ve bu aracý mahalle arasýna park ettiðini söyledi. Þikayeti þöyle: "Ben Lapta'dan arýyorum. Þikayetçi olduðum konu bana göre önemlidir. Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Girne Hastanesi'nde çalýþan bir personel Lefkoþa'ya alýndý. Bu þahsýn altýna da bir araba verdiler. Arabanýn plaka numarasý RHA 3762'dir. Bu þahýs bu aracý makam arabasý olarak kullanýyor. Her gün aracý alýp Lefkoþa'dan Lapta'ya geliyor. Ertesi gün de Lapta'dan Lefkoþa'ya gidiyor. Önce ekonomik krizde olan bir KKTC'de bu tür iþlerin yapýlmasý düþündürücüdür. Nasýl bir ekonomik çýkmazdadýr hükümet diye... Onu da bir tarafa býrakalým... Kullandýðý araç týbbi atýk aracýdýr. Bu araçla yapýlan iþlemlerden sonra araç dezenfekte edilmelidir. Dezenfekte edilmeyen araç insanlara da hayvanlara da hastalýk bulaþtýrýr... Çünkü þahýs aracý mahalle arasýna park eder. Mahallesi de Lapta Oðuzhan Sokak'týr. Saðlýk BÝZÝM DUVAR Bakanlýðý'na þikayette bulunduk umursamadýlar. Böyle riskli bir aracý bu þekilde kullanmakla murat edilen nedir? Neden halkýn þikayetleri kaale alýnmýyor?" BES DEME PES DE Bizim Mandra Ve nihayet, günlerdir büyük bir merak ve heyecanla beklenen ara emri kararý, ilgili mahkemeden çýkar ve UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün, parti baþkanlýðý yetkileri, kurultay davasýnýn sonuçlanmasýna kadar elinden alýnýr. Hukuk çevreleri, kararýn sürpriz olmadýðýný ve beklenen bir karar olduðunu belirtirken, sokaktaki adam "Bu davanýn kurultayýn tekrarlanmasý kararýyla biteceði de bu ara emri kararýyla ortaya çýkmýþtýr" diye kendi kendine söylenir.

8 8 15 Kasým 2012 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir TEÞEKKÜRLER KKTC... Bugün KKTC nin kuruluþ yýldönümü... Dünyadaki hiçbir devlete benzemez bizimkisi! Ankara dan baþka kimse göndermez tebrik mesajý, kendimiz bile hatýrlamak istemeyiz bugünü... Sabah atlarýz arabamýza güneye geçmek için... Kýbrýs Cumhuriyeti ni daha çok benimseriz. Haksýz da deðiliz hani, KKTC ne verdi ki bize... Devlet olmanýn hangi sorumluluðunu yerine getirdi. Tamamen uluslararasý kurallara aykýrý bir þekilde kuruldu ve bugüne geldi. Eðitimi özel... Saðlýðý özel... Temizliði özel... Enerjisi özel... Haberleþmesi özel... Tamamen Türkiye nin kontrolünde sermayenin yönettiði bir düzen hakim bu topraklarda. Devlet olmak tüm kurumlarýný özele satmak ise var mý KKTC den önde! Kendi kurumlarýnýn baþýnda baþka ülkenin memurlarý olan bir devlet daha var mý dünyada! Devlet yönetiminin baþýna.. Merkez Bankasý nýn baþýna... GKK nýn baþýna... Ankara lý çavuþ geçmiþ, oturmuþ tam göðsüne, senin iradeni gasp ediyorlar. Senden her 15 Kasým da olmayan bir devleti kutlamaný istiyorlar. Tanklar tüfekler ile savaþ nutuklarý atýyorlar. Bölünmüþ bir Kýbrýs ý istiyorlar. Koyun olun istiyorlar, koyun olun ki güdülmesi kolay olsun diyorlar... Denktaþ 1983 te ne söylemiþti bir hatýrlayýnýz... Bu devlet sizin eseriniz, övününüz sevininiz demiþti. Bu durumu yaratan kendisi ve 12 Eylül cuntasýydý... Kýbrýslý Türkleri tarih boyunca yapýlabilecek en büyük kötülüðü lideri dediði Denktaþ tarafýndan yapýldý. Peki tek suçlu Denktaþ mýydý? Kurucu mecliste parmak kaldýranlar, bu ayrýlýkçý devlete onay verenlerin hiç mi suçu yoktu? Bugün konuþtuklarýnda tehdit edildik, istemeden onayladýk diyorlar. Bunu kahramanlýkmýþ gibi anlatýyorlar. Kahramanlýk, solculuk, devrimcilik böyle birþeyse eðer, neden Mahir Çayan ve arkadaþlarý baðýmsýzlýk uðruna can verdiler! Neden Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan daraðacýnda faþistler tarafýndan asýldýlar... Bu devrimcilerin de bir hayatý, ailesi yok muydu? Bugün onlarýn yapýp sizin yapamadýðýnýz þeyi kahramanlýk olarak deðil, utanýlacak bir olay gibi anlatmalýsýnýz. Kýbrýslý Türklerin bu durumda olmasýnda hepinizin parmaðý vardýr. Bugün Kýbrýs Cumhuriyeti nin yönetiminde yok isek bu cesaret eksikliðindendir. Ben kendi adýma, Partizanlýk yüzünden annemi BRT den atan... Benim ve oðlumun geleceðini çalan... Babamýn siyasi nedenlerden hapis yatmasýný saðlayan... Dünya ile iliþkimi kesen... Çöplerin içinde yaþamamý saðlayan... B.klu sular ile yýkanmama razý olan... Göç etmeme sebep olan... Bana besleme demelerine göz yuman... Ýrademi satan... Lefkoþa yý Hatay a çeviren... Gurur duyma yeteneðimi kaybettiren KKTC ye ve onu kuranlara teþekkür ediyorum... Ýyi ki varsýn ki Kýbrýs ta barýþýn ne kadar acil olduðunu, Kýbrýs Cumhuriyeti nin bir devlet senin ise sadece göstermelik bir yapý olduðunu anlýyorum... Ülkemizde yaþayan ve bu devlete inanan herkesin bayramýný kutlarken, Kýbrýslý Türklere de geçmiþ olsun diyorum... Baðýmsýz bir Kýbrýs ý kutlama dileklerimle... BKP: Akça bizi 82. il olarak görüyor Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça ve AKP Hükümetinin, Kýbrýslý Türklerin iradesine saygý göstermeyip müdahalelerde bulunmaya devam ettiðini iddia ederek bu duruma tepki gösterdi. Korkmazhan partisi adýna yaptýðý yazýlý açýklamada Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýný deðerlendirdi. Akça'nýn "hava ve deniz limanlarý ile elektrik ve telefon sistemlerinin özelleþtirilmesi; Güney'den alýþveriþ yapýlmasý ve bankalardaki 9 milyar TL'nin yatýrýma dönüþülmemesi" yönündeki görüþlerini BES'ten önerilere yeþil ýþýk CAN: "BOZAT, PAKETÝN HAYATA GEÇÝRÝLMESÝ VE SÖZ KONUSU KARARLARIN UYGULAMAYA KONULMASI ÞARTIYLA SENDÝKANIN GEREKEN DESTEÐÝ VERECEÐÝNÝ BELÝRTTÝ" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sendikalar Mukayyidi Kemal Can, UBP'li Lefkoþa Türk Belediyesi Meclisi üyelerinin, 10 baþlýk altýnda topladýklarý öneri paketine Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Baþkaný Savaþ Bozat'ýn sözlü olarak yanýt vererek, "Paketin hayata geçirilmesi ve söz konusu kararlarýn uygulamaya koyulmasý þartýyla sendikanýn gereken desteði vereceðini" belirttiðini açýkladý. Sendikalar Mukayyidi Kemal Can'ýn konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklama þöyle: "Lefkoþa Türk Belediyesi Meclisi Üyeleri, 10 baþlýk altýnda topladýklarý öneri paketini 13 Kasým 2012 Salý günü, saat 11.30'da, benim aracýlýðýmla Belediye Emekçileri Sendikasý Baþkaný Sn.Savaþ LTB çalýþanlarýna destek mitingi BES'ÝN LTB'DEKÝ MÜCADELESÝNE DESTEK VEREN 18 SENDÝKA, 5 SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE 5 SÝYASÝ PARTÝ ATATÜRK MEYDANI'NDA MÝTÝNG DÜZENLEDÝ Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn (BES), 'maaþlarýn ödenmemesi, sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýnýn yapýlmamasý' nedeniyle, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde (LTB) sürdürdüðü mücadeleye destek veren 18 sendika, 5 sivil toplum örgütü ile 5 siyasi parti dün akþam Lefkoþa Atatürk (Dikilitaþ) Meydaný'nda miting düzenledi. Mitinge Korteji saat 18.00'de LTB önünden hareket ederek, Atatürk Meydaný'na geldi. Hiçbir siyasi partinin bayrak ve flamasý yer almayan mitinge, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Türk-Sen, Dev-Ýþ, Koop-Sen, El-Sen, Tel-Sen, Çað-Sen, Basýn-Sen, DAÜ-Sen, DAÜ-Bir-Sen, Güç-Sen, Týp-Ýþ, Emek-Ýþ, Devrimci Genel-Ýþ, Maðusa Türk Genel-Ýþ, Petrol-Ýþ, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Taþeronlar Birliði, Zeytinyaðý Üreticileri, Baraka, Barikat, CTP-BG, TDP, YKP, BKP ve KSP destek verdi. Kalabalýk eylemcilerin katýldýðý mitinge destek veren örgüt temsilcileri, sahneye çýkarak topluca mitinge gelenleri selamladý. Türkiye'den Kamu Emekçileri Sendikasý Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri ve Türkiye Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Baþkaný Dr. Çetin Erdolu Kamu ile Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Genel Sekreteri Adnan Serdaroðlu da mitinge katýlarak destek verdiler ve halký selamladýlar. Selamlamalarýn ardýndan Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn da alanda olduðu ve mitinge destek verdiði anons edildi. Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencileri de alana topluca gelerek eyleme destek verdi. BES Baþkaný Savaþ Bozat ile eyleme destek veren tüm örgütler adýna Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý'nýn konuþmasýyla devam eden deðerlendiren Korkmazhan, Büyükelçi Akça'nýn, Kýbrýs Türk toplumu adýna konuþup karar alamayacaðýný belirtti. "Ankara'nýn parasýný da, ekonomik paketlerini de istemiyor, müdahalelerini reddediyoruz" diyen Abdullah Korkmazhan, KKTC'deki kurumlarýn AKP yandaþlarýna peþkeþ çekilmesine izin vermeyeceklerini savundu. TC yetkililerini, KKTC'yi 82. Ýl olarak görmekle suçlayan Korkmazhan, Kýbrýs'ýn Kýbrýslýlarýn olduðunu, Türk toplumunun kendi varlýk, kimlik, kültür ve zenginliklerini koruyup özgürlük mücadelesini kazanacaðýný, Büyükelçi Akça'nýn da yaþayarak göreceðini ifade etti. Bozat'a sunmuþtur. Dün saat 14.30'da Belediye Emekçileri Sendikasý Baþkaný Savaþ Bozat ile yaptýðým telefon görüþmesinde, BES Baþkaný Bozat; 10 maddelik öneri paketine yazýlý yanýt vermeyeceklerini tarafýma iletmiþtir. Sayýn Savaþ Bozat telefon görüþmemizde, LTB Meclis üyelerinin sunduðu 10 maddelik öneri paketinin hayata geçirilmesi ve söz konusu kararlarýn uygulamaya koyulmasý þartýyla, Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn gereken desteði vereceðini söylemiþtir. Sayýn Savaþ Bozat'ýn 10 maddelik öneri paketine telefonda sözlü yanýtý: "Öneri paketinde sunduklarý kararlarý hayata geçirsinler, biz gerekeni yapacaðýz'' þeklinde olmuþtur." miting, sýrasýyla Sol Anahtara müzik grubu; Zabit ve Arda Gündüz'ün seslendirdiði þarký ve marþlardan oluþan mini dinletiyle tamamladý. BOZAT BES Baþkaný Savaþ Bozat, 8 aydýr emeklerinin karþýlýðý olan maaþ ve ücretlerin düzenli ödenmesi; sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýnýn düzenli yatýrýlmasý ve yönetenlerin bu iki temel konu olmak üzere yasalara uymasý için mücadele ettiklerini söyledi. Bozat, devam eden mücadelenin ekmek ve sosyal güvenlik haklarýný almaya yönelik olduðunu vurgulayarak, hedefin bunlarla birlikte, Lefkoþa Türk Belediyesi'ni ve Lefkoþa'yý bugünkü duruma düþürenlerden hesap sormak olduðunu belirtti. Savaþ Bozat, "Yarýndan itibaren oyun bitmiþtir" diyerek sürdürdüðü konuþmasýnda, Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn gittiðini, bugün itibarýyla da UBP'nin baþýnýn belli olmadýðýný savundu. BIÇAKLI Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçakla tüm örgütler adýna yaptýðý konuþmada, mitingin karanlýktan aydýnlýða uzanan yolun onurlu insanlarý tarafýndan gerçekleþtirildiðine iþaret ederek, UBP'nin 2009'da halka yalan söyleyerek oyunu çaldýðýný ileri sürdü. UBP'nin Hükümet olduktan sonra da iþçileri, emeklileri kandýrmaya devam ettiðini; imzaladýklarý protokollere bile uymadýðýný savunan Býçaklý "UBP insanlarý kandýrarak ülkeyi yöneteceðini zannediyor" dedi. Arslan Býçaklý, "BES Hükümet yasalara uysun diye grev yapýyor, bu dünyanýn neresinde görüldü. Bu nasýl bir þey" diye isyan etti. Kalem Yalçýn Okut Aynen 12 yýl önceki gibi 1999'da baþlayýp 2000'de sona eren açlýk grevi ve ölüm oruçlarýnda olanlar tekrarlanýyor. 12 yýl önceki ölüm oruçlarýnda devletin tavrý ne idiyse, þimdi de o. O zaman da 150 insan göz göre göre ölüme terkedilmiþ, 30 gencecik kadýn da büyük bir riyakârlýkla "Hayata Dönüþ" operasyonu adý altýnda yakýlarak öldürülmüþtü. Sakat kalanlar da ayrý... O zamanki yetkililerin hoyrat, gaddar ve kindar söylem ve tavrlarýný þimdilerde Tayyip Erdoðan devralmýþ durumda. Hatta, gaddarlýðýn ve kindarlýðýn dozajýný artýraraktan... Vaktiyle, IRA militanlarý Boby Sands ve arkadaþlarý da bedenlerini ölüm orucuna yatýrýnca, bir diðer gaddar devletin kibirli baþbakaný Demir Lady Thatcher de, bugünlerde T. Erdoðan'ýn dile getirdiði kin dolu söylemlerin benzerlerini dile getiriyordu: "Teröristler þimdi de þiddeti kendi kendilerine uyguluyorlar, uygulasýnlar!.." "Gebersinler!" dileðinden baþka bir þey deðildi, Demir Lady'nin o dileði. Nitekim Boby Sands ve 9 arkadaþýnýn ölüme yatýrdýklarý bedenleri -yanýlmýyorsam- 65 veya 66. gün tükendi. Bedenleri tükendi ama, özgürlük çýðlýklarý tükenmedi; giderek daha da artarak gür bir sese dönüþtü. IRA'nýn Ýngiliz sömürgeciliðine karþý yýllarca süren diþe-diþ mücadelesinden sonra Ýngiltere askerlerini Kuzey Ýrlanda'dan çekmek zorunda kaldý. Demir Lady Thatcher'e ne mi oldu?.. Bunadý!.. Evet, tek kelimeyle: bunadý... Baþbakanlýktan devrildikten sonra, parlamentoya gitmeye ve kensine ayrýlan odada oturup emirler yaðdýrmaya devam etti. Kendisini hâlâ baþbakan sanýyormuþ son dönemlerinde!.. Ve týpký Ecevit'in son zamanlarýnda baþýna gelen gibi, o da altýna ediyormuþ... Tayyip Erdoðan da Demir Lady ile ayný dileði paylaþtýðýný saklamýyor. Ancak, Türkiye'nin þark toplumu, Türk politikacýlarýn büyük çoðunluðunun da þark kurnazý olmalarýndan olsa gerek, iþin içine bir de yalan katýyor: Yiyip içiyorlarmýþ, bütün yaptýklarý "show"muþ... Pes doðrusu; bu kadar piþkinliðe ve bu kadar kindarlýða pes doðrusu. Ýntikam almaktan baþka nasýl izah edilir bu tavýr?.. Aynen Margareth Thatcher gibi, "gebersinler" dileðinden baþka nedir bu?.. Oysa, açlýk grevine yatan ve bilâhare de bedenlerini ve benliklerini ölüm orucuna yatýran 700 kadar insanýn talepleri hiç de karþýlanmayacak talepler deðildir. En baþta, çok iyi Türkçe bilmediklerinden, duruþmalardaki savunmalarýný kendi öz dillerinde yapmak istiyorlar. Ayrýca, anadillerini özgürce kullanabilmek istiyorlar. Bir de liderleri A. Öcalan'a bir buçuk yýldan beridir uygulanan avukatlarýyla bile görüþtürmeme tecridinin kaldýrýlmasýný talep ediyorlar. O kadar... Bu taleplerin hangisi Devlet-i Ali-i Osmani'nin temellerine dinamit olur ve o devleti yýkar?.. Hiçbirisi... Örneðin, TC mahkemeleri herhangi bir nedenden, diyelim bir Ýngiliz'i, bir Fransýz'ý, ya da bir Alman'ý yargýlarken o Avrupalýlar kendi dillerinde savunma yapmýyorlar mý?.. Bu en tabii hak Kürtlerden niye esirgeniyor?.. Türkiye'nin maðrur muktedirleri rejimi gerçekten demokratikleþtirmek istiyorlarsa herþeyden önce kangrene dönüþmüþ olan Kürt meselesini çözmeliler. Fakat, hep gözlerden kaçýrýlmaya çalýþan çýplak gerçeklik þurada yatýyor: TC Maðrur Muktedirleri'nin kendi kafa yapýlarý, kafalarýndaki Ýslam ideolojisi demokratik deðildir ki kendiler de demokrasi istesinler... Öyle olmasaydý, Suudi Arabistan ve Körfez monarþileri ile içli dýþlý sarmýsak baþlý olmazlardý...

9 9 15 Kasým 2012 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV HAPÝS YATARAK ALLAHA ÝNANMAMI ÝSTÝYORLAR Bir insanýn Allah'a inanýp inanmayacaðýný hükümet mi tayin edecek? 1,5 yýl hapis yatarak benim Allah'a inanmamý istiyorlar. Onlar 75 milyonluk Türkiye'nin 37.5'inin oyunu almýþ olabilir. Ben 350 milyonluk AB'nin kültürlerarasý büyükelçisiyim.zor beni hapse atmalarý. Ha hala atýyorlarsa buyursunlar atsýnlar. AKP'den korkmuyorum. Benim þu an içinde bulunduðum davaya baksana bütün dünya gülüyor Türkiye'ye. 'Sen kerhanede mi doðdun' diyen Þamil Tayyar var. Egemen Baðýþ saçmasapan açýklamalar yapýyor. Kültür Bakaný, Fazýl Say'ý zaten halk cezalandýrdý diyor. Bir sanatçýsýný korumayan herif, umurunda deðil. Soner Yalçýn sadece muhalif bir gazeteci olarak iki yýldýr tutuklu. Bir insan hayatýnýn bu kadar uzun dönemini tüketmek büyük bir haksýzlýktýr. Bunu dünyaya baðýrmak lazým. Fazýl SAY (CNN Türk) TARÝH 14 EKÝM 2011 CTP Milletvekili Sonay Adem'in dün mecliste, Derviþ Eroðlu'nun bankalarda toplam 2 milyon TL mevduatýnýn bulunduðunu açýklamasýndan sonra gündeme eski bir soru geldi: Hangi politikacýnýn ne kadar mal ve para varlýðý var ve de nerden buldu? Gözden kaçmayanlar... SEZAR OLUN DA HAKKINIZI VERELÝM Yok baþbakan yetkisiz yok hükümet kalmadý yok Kýbrýs Türk halký seyirci konumuna düþürüldü, yok deve Bundan önce baþbakanlar yetkiliydi de þimdi mi anlaþýldý yetkisiz olduklarý. Bundan önce hükümet vardý da þimdi mi yok oldu. Kýbrýs Türk halký bundan önce bu filmde baþrollerdeydi de, þimdi mi seyirci oldu?.. "Bu düzen böyle gitmez" diyenler bile bu düzenden medet umarken, seçime gitsek ne yazar? Bunu söyleyince "Bütün partiler ayný deðil, Sezar'ýn hakkýný Sezar'a verin" diye kýzýyorlar bir de E Sezar olun da, hakkýnýzý verelim DÝPNOT World Economic Forum'un Global Cinsiyet Raporu'nda Türkiye, kadýnlarýn eðitime katýlýmýnda 135 ülke arasýnda 108'inci sýrada. Suriye bile Türkiye'den daha iyi durumda. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Biz Ferhat'ýz. Ferhat, Aslý'ya ulaþmak için nasýl daðlarý deldiyse, biz de millete ulaþmak için daðlarý deliyoruz." Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) VÝRGÜL... BU KADAR ESARET YETMEZ AMA EVET Gün boyu yayýnlanan Türk dizilerinin ev kadýnlarýný ekrana kilitlediðini söyleyen Makedonya Toplum Bakaný Ivo Ivanovski Türk dizilerinin gündüz yayýnlanmasýný engellemek için televizyon kanununda deðiþiklik yapýlacaðýný açýkladý. Ivanovski, "Muhteþem Yüzyýl, Ezel, Binbir Gece, hepsi güzel diziler ama 500 yýl Türk esaretinde kaldýðýmýz yeter" þeklinde konuþtu. Makedonya "yeter" diyebilir, ama KKTC asla!.. KKTC esaretin ta kendisidir. KKTC esarete "yeter" demez, "Bu kadar esaret yetmez ama yine de evet" der KUÞUN AKLI DARIDA "Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin UBP kurultayýna yönelik aldýðý ara emri ve Ýrsen Küçük'ün tüm genel baþkanlýk yetkilerinin durdurulmasý kararý erken seçim anlamýna gelir." Mehmet ÇAKICI (Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný) Tayyip Erdoðan'ýn seyretmesi gereken iki film: "Demir Lady" ve "Açlýk" Dün gece TV'de "Demir Leydi" filmi vardý. Baþbakan inþallah izlemiþtir. Ýzlediyse, tek baþýna marketten süt alýrken kimselerin tanýmadýðý, iki büklüm olmuþ eski Ýngiliz Baþbakaný'nýn alnýnda, "Maðrur olma padiþahým, senden büyük Allah var" yazýsýný okumuþtur. Ne kaldý ki bir dönemin esip gürleyen Thatcher'dan geriye, 80'lerin berbat anýlarýndan baþka? 1981'de Kuzey Ýrlanda'da IRA mahkumlarý direniþe geçmiþti. Tek tip üniforma giymemek, haftada bir ziyaretçi kabul edebilmek, diðer mahkumlarla KARÝKATÜR / görüþebilmek istiyorlardý. Thatcher, talepleri kesin bir dille reddedince açlýk grevi baþladý. Direniþin simgelerinden biri 27 yaþýndaki Bobby Sands'ti. Sands, eyleme baþladýktan 40 gün sonra, Ýrlanda Parlamentosu'nda bir koltuk boþalýnca seçime girdi ve kazandý. Artýk milletvekiliydi. Thatcher'ýn inadý yine kýrýlamadý. Bunun üzerine açlýk grevleri yayýldý. Dünya ayaða kalktý, ama Baþbakan, "Ölüm, tavrýmýzý deðiþtirmez" diye diretti. Sands, direniþinin 66. günü can verdi. Ardýndan 9 mahkum daha açlýk Serhan Gazioðlu grevinde öldü. Kuzey Ýrlanda kana bulandý. Sovyetler, "Sands ölmedi, öldürüldü" açýklamasý yaptý. Ýtalyan meclisi Sands için saygý duruþuyla açýldý. Castro ve Filistin'deki tutuklular ona selam mesajý yolladý. Thatcher, "Bütün Kuzey Ýrlanda açlýk grevine yatsa teröristler siyasi tutuklu sayýlmayacak" diye kestirip attý. Sonunda ne oldu? Kuzey Ýrlanda bakaný deðiþti. Yeni bakan, mahkumlarýn tüm taleplerini kabul etti. Olan, bu haklar uðruna canlarýný veren 10 gence oldu. Thatcher, otobiyografisinde "Açlýk grevinde ölen Sands ve yoldaþlarýnýn yürekliliðine saygý göstermek mümkündü" diye yazdý. Aradan 30 yýl geçti. Ýngiliz arþivleri halka açýldý. Öðrendik ki, kamuoyu önünde esip gürleyen Thatcher, "Soon" kod adlý bir arabulucu aracýlýðýyla IRA liderlerine "Açlýk grevini býrakýn, uzlaþalým" mesajý göndermiþ. Mesajýn altýna da kendi el yazýsýyla not düþmüþ: "Bu temas kamuoyuna yansýtýlýrsa tamamen reddederiz." Sands 66. günde ölmüþtü, PKK'lýlar 62. günü geride býraktý. Sands açlýk grevindeyken milletvekili seçilmiþti, burada BDP'li milletvekilleri açlýk grevine girdi. Hükümetle eylemciler arasýnda gizli bir pazarlýk yapýlýyor mu; bilmiyorum. Kürtçe savunma hakký ve Öcalan'a avukatlarýyla görüþme izni mümkünse niye bekleniyor, anlayamýyorum. Ama iktidarýn, vicdaný körleþtiren, kalýn bir göz baðý olduðunu biliyorum. Dilerim Baþbakan Thatcher'ýn filmini seyretmiþtir. Umarým anýlarýný da okumak ister. Hatta 1981 direniþini anlatan "Açlýk" filmini de izler. Belki onca yýl kan dökülerek çözülemeyen Kuzey Ýrlanda sorununun diyalog yoluyla nasýl çözülebildiðini merak eder. Ders alýrsanýz tarih, sizi de kaydeder. Ders almayanlar, olsa olsa hatýralarýnda özür diler. ( Bu yazý CAN DÜNDAR'ýn "Milliyet"te yayýmlanan "Baþbakan dün geceki filmi izlemiþ midir?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 15 Kasým 2012 Perþembe YKP-FEM'DEN ETKÝNLÝKLER n YKP-FEM VE KUÝR KIBRIS, "NEFRET SUÇU MAÐDURU TRANS BÝREYLERÝ" ANMA ETKÝNLÝKLERÝ DÜZENLÝYOR KENDÝNÝ BAYRAM ÇOCUÐU GÝBÝ HÝSSETMÝÞ- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bu yýl 5'incisi düzenlenen Miss Pearl of Europe (Avrupa'nýn Ýncisi) Güzellik yarýþmasýna katýlacak güzelleri kabul etti. Yarýþma Organizatörü Koreograf-Sunucu Bülent Günkut'in eþlik ettiði güzeller, Cumhurbaþkanlýðýnda kendilerini tanýtarak, ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Cumhurbaþkaný Eroðlu'na takdim etti. Eroðlu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, hediyelerden dolayý kendisini adeta "bayram çocuðu" gibi hissettiðini söyledi. Eroðlu yarýþmaya davet yapýlmasý üzerine, 17 Kasým gecesi yurtdýþý ziyaretinden dolayý Ada'da bulunamayacaðýný bildirdi. YKP-Fem ile Kuir Kýbrýs, "Nefret Suçu Maðduru Trans Bireyleri" anmak için hafta sonu etkinlikler düzenliyor. Örgütlerden verilen bilgiye göre, 20 Kasým 1998'de Rita Hester isimli kiþinin ABD'nin Boston þehrinde kendi evinde göðsüne aldýðý 20 býçak darbesiyle öldürülmesi sonrasýnda 20 Kasým gününün her yýl dünya çapýnda "Nefret Cinayeti Maðduru Trans Bireyleri Anma Günü" olarak çeþitli etkinliklerle anýlýyor. Trans bireylerin haklarýný ve mücadelelerini toplumlarýn gündeminde tutmak için yapýlan anma etkinlikleri çerçevesinde Cumartesi ve Pazar günlerinde YKP-Fem ile Kuir Kýbrýs bir dizi etkinlik gerçekleþtirecek. 17 Kasým Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde "Lefkoþa'da Ben, Sen, O belgeseli" gösterimi yapýlacak ve saatleri arasýnda panel gerçekleþtirilecek. 18 Kasým Pazar günü de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda, Esmeray'ýn tek kiþilik yeni oyunu "Yýrtýk Bohça" saat 19.00'da izleyicilerle buluþacak. TABÝPLER BÝRLÝÐÝ DÝYABET KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði sýk idrara çýkma, ani kilo kaybý, aðýz kuruluðu ve çok su içme, açlýk hissinin artmasý, çok yemek yeme, ellerde ve ayaklarda uyuþma, karýncalanma, bulanýk görme, halsizlik, aþýrý yorgunluk, kuru ve kaþýntýlý bir cilt, tekrarlayan ve uzun süren enfeksiyonlar ciltteki yara ve kesiklerin yavaþ iyileþmesi gibi belirtilerin þeker hastalýðýný habercisi olduðunu bildirdi. Bu belirtilere sahip olan kiþilerin, erken teþhis için tokluk kan þekerini ölçtürüp, en erken zamanda doktora baþvurmasý gerektiði kaydedildi. Tabipler Birliði Yönetim Kurulu adýna 14 Kasým Diyabet Günü mesajý yayýnlayan Dr. Özlem Gürkut ve Eðitim Sorumlusu Dr. Erden Aþardað, diyabet tedavisinde bir devrim olan insulinin, 1921 yýlýnda bulunduðunu ve 14 Kasým'ýn insulinin bulunmasýný saðlayan çabalarý Charles Best ile birlikte baþlatan Frederick Banting'in doðum günü olduðunu bildirdi. Mesajda, ' 45 yaþ ve üstü, ailede diyabet öyküsü bulunanlar, þiþman ve hareketsiz yaþama sahip kiþiler, hipertansiyon veya kan yaðlarýnýn yüksekliði (hiperlipidemi) hastalarý ile gebelik döneminde diyabeti ortaya çýkmýþ, iri bebek doðurmuþ veya aþýrý stres altýnda kiþilerin risk altýnda olduklarýna' da dikkat çekildi. MECLÝS HATIRASI- Güzelleri Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer de kabul etti. Meclis Baþkaný Hasan Bozer kabulde yaptýðý konuþmada, 15 Kasým Cumhuriyet Bayramý kapsamýnda bu yýl 5'incisi düzenlenecek Avrupa'nýn Ýncisi 2012 Güzellik Yarýþmasý için ülkeye gelen güzelleri KKTC'de aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti belirterek, yarýþmada tüm güzellere baþarý diledi. Konuþmasýnda, güzellere Kýbrýs hakkýnda kýsa bilgi veren Meclis Baþkaný Bozer, adanýn kuzey ve güneyinde Kýbrýslý Türk ve Rumlardan oluþan iki ayrý otorite ve yönetim bulunduðunu; kuzeyinde Kýbrýslý Türkler, güneyinde ise Kýbrýslý Rumlarýn yaþadýðýný kaydetti. Bozer, 21 ayrý ülkeden gelen güzellerin yarýþma kapsamýnda Kýbrýslý Türkleri daha yakýndan tanýma imkaný bulacaðýný da ifade ederek, organizasyonun ülke ile insanýnýn daha iyi tanýnmasý için iyi þans olacaðýný söyledi. GÖRMEZLER DERNEÐÝ'NE CD BAÐIÞI Girne Liman Rotaract Kulübü üyeleri çeþitli kaynaklardan bularak hazýrladýklarý ve profesyonel sanatçýlar tarafýndan seslendirilmiþ 25 CD'yi Kýbrýs Türk Görmezler Derneði Baþkaný Derviþ Yücetürk'e teslim etti. Girne Liman Rotaract Kulübü'nden yapýlan açýklamaya göre, Derviþ Yücetürk, derneðe yapýlan bu tür yardýmlarýn yararýnýn büyük olduðunu belirterek kulüp üyelerine teþekkür etti. HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝNE TAZMÝNATLARI ÖDENDÝ 56. YIL RESEPSÝYONU- Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) kuruluþunun 56'ýncý yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde üyelerine resepsiyon verdi. KTAMS'ta yer alan etkinliðe bazý sendika ve siyasi parti temsilcileri de katýldý. Genel Tarým Sigortasý Fonu, Hayvancýlýk Zorunlu Sigorta Tüzüðü gereðince, 2012 Ekim ayý büyükbaþ düþük ve Brucella, küçükbaþta Brucella, Media Visna olmak üzere zarar gören toplam 101 üreticiye 178 bin 680 TL. tazminat ödendiðini açýkladý. Açýklamada, banka hesap numarasý veren üreticilerin tazminatlarýnýn hesaplarýna yatýrýldýðý, hesap numarasý vermeyen üreticilerin ise tazminatlarýný kimlik kartlarýný ibraz etmeleri koþuluyla Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan alabilecekleri belirtildi.

11 15 Kasým 2012 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Basklý gençler Kürt tutsaklar için açlýk grevinde Türkiye cezaevlerinde açlýk grevi yürüten Kürt siyasi tutsaklara destek amacýyla için bir grup Basklý genç de açlýk grevinde. San Sabastian Gençlik Hareketi Sözcüsü Joska Natke "Eylemimiz Bask'ýn Kürdistan direniþini selamla eylemi. Açlýk grevlerine yabancý deðiliz. En son cezaevinde 45 günlük açlýk grevine giren çok sayýdaki arkadaþýmýz hastalandý" dedi. Türkiye cezaevlerindeki Kürt siyasi tutsaklarýn açlýk grevi eylemi sürerken, Ýspanya'nýn Bask bölgesinden eyleme anlamlý bir destek geldi. Bask'ýn San Sabastiyan kentinde bir grup genç aktivistin "Kürdistan'ý tutuklularýyla dayanýþma" adýyla dün sabahtan beri açlýk grevinde olduðu öðrenildi. San Sebastiyan Gençlik Hareketi'nin bir iþgal evinde süren eylem yarýn sabaha kadar sürecek. Eylemi þu anda Joska Natke, Anne Balzola ve Itzar Galborsola adlý gençler sürdürüyor. Rus aydýnlar: "Açlýk grevindeki siyasi tutsaklar Erdoðan rejimini çökertebilirler" Cezaevlerinde 64. gününe giren açlýk grevlerine destek veren Rus yazar, akademisyen ve gazeteciler, "1982'de olduðu gibi büyük zindan direniþleri olmasaydý bugünkü inançlý ve güçlü Kürtler olmazdý. Bugün de bu direniþ sonuç alacak, Erdoðan rejimi çökecektir" dedi. Rusya Azýnlýk Halklar Birliði Üyesi Roman Spektor, tutsaklarýn Kürt halkýnýn özgürlüðü için ölümü göze aldýklarýný ve bunun çok anlamlý olduðunu belirtti. Toplantýya katýlan Moskova Antifaþist Merkezi Baþkaný Yevgeni Proþeçkin ise, açlýk grevleri devam ederken Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan'ýn idam tartýþmalarýný gündeme getirdiðine dikkat çekti. "Erdoðan'ýn sýk sýk özlemle dile getirdiði tek millet, tek bayrak, tek dil söylemi Hitler'in bir ýrk, bir dil, bir devlet söylemine benziyor. Yani Erdoðan'ýn da Hitler'den farký kalmadý. Bu tekçi zihniyet uluslarararasý alanda daha fazla teþhir edilmeli" dedi. Moskova stratejik araþtýrma uzmanlarýndan Grigori Pavloviç ise Rusya'nýn Kürt politikasýnýn belirsiz olduðunu söyledi ve açlýk grevlerinin sorunun çözümünde önemli bir aþama olarak deðerlendirilmesi gerektiðini Gençlerin sözcüsü Joska Natke, açlýk grevinin yarýndan itibaren baþka bir grup tarafýndan sürdürüleceði ve Cuma günü ise Bask bölgesinin baþkenti Vitoria-Gasteiz'da baþka bir eylemin baþlayacaðýný bildirdi. Gençlik hareketlerinin Bask'ýn baðýmsýzlýðý ve siyasi tutuklularýn özgürlüðü için mücadele ettiðine dikkat çeken Joska Natke "Mücadelemiz ile Kürdistan'ýn mücadelesi benzeþiyor. Açlýk grevi eylemlerine de yabancý deðiliz. Bizim de 700'den fazla siyasi tutuklumuz var. En son cezaevinde 60'ya yakýn arkadaþýmýz 45 gün açlýk grevine girdi ve çoðu bu eylemden dolayý hastalandý" dedi. Basklý aktivist Natke açlýk grevini sürdüren tutuklulara þu mesajý gönderdi: "Yalnýz deðilsiniz. Sizden binlerce kilometre uzakta da olsak sesinizi duyuyoruz. Beynimiz ve yüreðimizle sizinleyiz. Umarýz en yakýn zamanda talepleriniz kabul edilir." (ANF) kaydetti. Vlademir Zaharov, "Kürtler artýk özgürlük taleplerinden geri atmayacaðýný açlýk grevleri ile ortaya koymuþlardýr. Kürtlerin kýrmýzý çizgisi özgürlükleridir" dedi. Zaharov, açlýk grevcilerinin taleplerini desteklediðini belirtti. Ortadoðu uzmaný Vadim Makarenko þöyle konuþtu: "Türkiye devletine baþkaldýran Kürtlere hayraným. Kürtler Türkiye gibi sömürgeci bir devlete karþý mücadele etmektedirler. Açlýk grevine giren siyasi tutsaklar bu eylemlerle Erdoðan rejimini çökertebilirler. 1982'de geliþtirilen zindan direniþleri olmasaydý bugünkü inançlý ve güçlü Kürtler olmazdý" dedi. Rus aydýnlarýn yaptýklarý ortak açýklamada açlýk grevcilerinin taleplerinin haklý talepler olduðu belirtilerek AKP Hükümetine seslenildi. Ölümler yaþanmadan taleplerin karþýlanmasýný isteyen Rus aydýnlar, Kürt sorununun çözümünde Abdullah Öcalan'ýn muhatap alýnmasý ve aðýrlaþtýrýlmýþ tecridin kaldýrýlmasýný da talep etti. Toplantý sonucunda oluþturulan bildirinin uluslar arasý insan haklarý örgütlerine ve Rusya'da bulunan tüm ülke konsolosluklarýna gönderilmesi kararlaþtýrýldý. Sakinleþtirici ve uyku hapý kullanmada Kýbrýs 4'üncü sýrada Güney Kýbrýs'ta öðretmenlerin artýk sigara içen öðrencilerden deðil, okulda uyuþturucu kullanýlmasýndan þikayet ettiði belirtilirken, yapýlan bir araþtýrmaya göre Güney Kýbrýs'ýn, sakinleþtirici ve uyku hapý kullanan öðrenciler sýralamasýnda dördüncü sýrada bulunduðu, öðrencilerin yüzde 7'sinin en az bir kez hint keneviri kullandýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Okul Avlularýnda Marihuana Kokusu... Okullarda Öðrencilerin Uyuþturucu Kullanmasý... ESAP 2012 Sonuçlarý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, baðýmlýlýk yaratan madde kullanýmý konusunda öðretmenlerin, eskiden, sadece sigara içicisi öðrencilerle karþýlaþtýðýný, ancak þimdi olgularýn deðiþtiðini; uyuþturucu kullanan öðrencilerle karþýlaþýlmaya baþladýðýný, okul alanlarýnda bile uyuþturucu kullanýldýðýný yazdý. ELEKTRONÝK KUMAR ÝDDÝASI Polis Kýbrýslý Türkün dairesini inceledi Rum Güvenlik Makamlarýnýn, bir Kýbrýslý Türk'ün kiraladýðý ve bu makamlarda þüphe uyandýracak þekilde yüksek teknoloji ürünü mekanizmalarla donattýðý dairesinde incelemede bulunduðu; dairenin, KKTC'ye elektronik kumarla ilgili veriler aktarmada kullandýðýnýn görüldüðü ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesi "Haberin Ardýndan Kýbrýslý Türkün Dairesine Baskýn Yaptý... Elektronik Kumar Þüphesi Doðrulandý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, geçtiðimiz günlerde Kýbrýslý Türk'ün dairesiyle ilgili yaptýklarý haberin ardýndan, polis ve KKTC ve Türkiye harcamalarý 4 milyon Euro Kýbrýslý Rumlarýn Ocak - Ekim 2012 döneminde KKTC ve Türkiye'de yaptýklarý kredi kartý harcamalarý 4 milyon Euro'yu buldu. Alithia gazetesi haberinde, "JCC" þirketinin verilerine göre, Ocak - Ekim 2012 tarihleri arasýnda Kýbrýslý Rumlarýn KKTC ve Türkiye'de kredi kartlarýyla yaptýklarý harcamalarýn 4 milyon Euro'yu bulduðunu yazdý. Gazete, Kýbrýslý Rumlarýn kredi kartý harcamalarýnýn yüzde 75'inden fazlasýnýn uçak biletleri, kumarhaneler ve KKTC ile Türkiye'deki otellerde gerçekleþtiðini belirtti. Haberde, Kýbrýslý Rumlar'ýn KKTC ve Türkiye'deki kredi kartý harcamalarýnda az miktarda düþüþ olduðu, 2011 yýlýndaki harcamalarýn bir önceki yýla göre yüzde 4 düþtüðü, 2012 yýlýndaki harcamalarýn da benzer düzeyde seyrettiði ifade edildi. KIBRISLI TÜRKLERÝN HARCAMALARI 14 MÝLYON EURO Gazete bu arada, Ocak - Ekim 2012 Birkaç gün önce bir lisede öðretmenlerden birinin uyuþturucu kullanýcýsý bir öðrenci tespit ettiðini kaydeden gazete, bir baþka lisede, bir öðretmenin, teneffüste marihuana kokusu aldýðýný ve okul müdürlüðünden bu konuda önlem alýnmasýný istediðini aktardý. Gazete haberinde Alkol ve Diðer Uyuþturucu Kullanýmýna Yönelik Avrupa Okul Anketi Projesi (ESPAD) tarafýndan yapýlan 2012 yýlý araþtýrmasýnýn sonuçlarýný da aktardý. Buna göre; Rum öðrencilerin yüzde 7'si bir kez olsun hint keneviri kullandýðýný, yüzde 7'si de amfetamin, kokain, ecstasy, LSD, eroin ve GHB gibi baþka yasadýþý madde kullandýðýný beyan etti. Ayný araþtýrmaya göre Güney Kýbrýs, doktor reçetesi olmadan (öðrenciler tarafýndan) sakinleþtirici ve uyku hapý kullanýmýnda yüzde 13 oranýyla dördüncü sýrada bulunuyor. enformasyon dairesi yetkililerinin daireye gidip, burada incelemelerde bulunduðunu yazdý. Ýncelemenin, yüksek teknoloji ürünü mekanizmalarýn ve kurulan hizmetlerin, KKTC'ye büyük hacimli veri aktarýmý yapýlmasýnda kullanýldýðýna iliþkin Rum makamlarýnýn þüphelerini onayladýðýný kaydeden gazete, ancak muhtemelen yeri deðiþtirilen serverin bulunmadýðýný belirtti. Haberde, polis incelemelerinin neden gazetede haber çýktýktan sonra yapýldýðýna dair eleþtirilerde de bulunuldu. Troyka Rum genel saðlýk sistemine de neþter vurdu Simerini "Troyka Saðlýða Neþter Vuruyor... Saðlýk Harçlarý Getirilmesini ve Ek Mesailerin Azaltýlmasýný Da Öneriyor" baþlýklý haberinde, Troyka'nýn dün Rum Saðlýk Bakanlýðý ve Saðlýk Sigortasý Örgütü teknokratlarýna sunduðu 13 öneriye yer verdi. Gazete, Troyka'nýn talep ettiklerini þöyle sýraladý: "Genel Saðlýk Sistemi'nin (GESY) uygulama maliyetinin güncellenmesi; bedava saðlýk hizmetinden yararlanma hakký olanlarýn yeniden düzenlenmesi; týbbi bakým tedavi protokolleri yapýlmasý; ilaç yardýmlarýnýn protokole baðlanmasý; laboratuar testlerinin döneminde Kýbrýslý Türklerin ise Güney Kýbrýs'ta 14 milyon Euro'luk harcama yaptýklarýný iddia etti. Habere göre, Kýbrýslý Türkler harcamalarýnda ev ve tekstil ürünleri, uçak biletleri ve süpermarket alýþveriþlerini tercih ettiler. Gazete, Kýbrýslý Türkler'in 2011 yýlý harcamalarýnýn bir önceki yýla göre yüzde 4 düþüþ kaydettiðini ancak 2012 yýlýnda bu miktarýn geçen seneye göre yüzde 3 artýþ gösterdiðini vurguladý. Öte yandan Simerini gazetesi ise, Kýbrýslý Rumlar'ýn KKTC'de 4 milyon Euro harcadýklarýný, KKTC ve Türkiye'de yaptýklarý harcamanýn miktarýnýn ise 8 milyon Euro olduðunu öne sürdü. Haberde, sadece Ekim ayýnda Kýbrýslý Rumlarýn harcamalarýnýn 460 bin Euro'yu bulduðu, Kýbrýslý Türklerin ise 1 milyon 500 bin Euro harcadýklarý iddia edildi. protokole baðlanmasý; devlet hastanelerinde verilen hizmet fiyatlarýnýn 2013 Ekim ayýna kadar güncellenmesi; devlet yataklý tedavi kurumlarýnýn özerkleþtirilmesi; hastanelerdeki medikal ve paramedikal personelin çalýþma saatlerinin yeniden düzenlenmesi; personel ek mesai ve ödeneklerinin azaltýlmasý; medikal hizmetlere de harç uygulanmasý; bütün devlet hastanelerinde denetim uygulanmasý; hastalara verilmekte olan en pahalý 10 ilacýn kaydedilmesi ve denetlenmesi; tedavi için yurtdýþýna, özel kliniklere v.b. sevk edilen hastalarýn kaydý, denetimi ve vakalarýn kaydedilmesi." Kýnama etkinlikleri Rum polisi için sorun oldu KKTC'nin kuruluþ yýldönümünü kýnamak amacýyla Güney Kýbrýs'taki öðrenci örgütlerinin düzenleyecekleri etkinliklerin farklý yerlerde yapýlacak olmasý Rum polisi için sorun haline geldi. Fileleftheros gazetesi haberinde, POFEN ve PSEM öðrenci birliklerinin Rum polisiyle yaptýklarý istiþare sonrasýnda Okullar Bölgesi barikatýna (Ay. Kasiano) yönelik yapacaklarý kýnama yürüyüþünden vazgeçerek sabah 10:30'da "Maðusa Kapýsý'ndan Orfea Stadý'na" yürüyüþ gerçekleþtireceklerini yazdý. Gazete, "Protoporia" öðrenci birliðinin ise, Rum polisinin Okullar Bölgesinde kýnama etkinliðine koruma saðlayamayacaðýný bildirmesini protesto ederek, söz konusu barikatta etkinlik düzenleyeceðini duyurduðunu yazdý. Habere göre, "Agonas" öðrenci birliði ise bu sabah 10:45'te Ledra Palace sýnýr kapýsýnda kýnama etkinliði düzenleyeceðini duyurdu.

12 12 Günün Manisi Aðaçlarda kesdane Keselim dane dane Benim sevgili yarim Dünyalarda bir tane KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Bilgelik Hikayeleri (Cep Boy) Cevdet Kýlýç ÝNSAN YAYINLARI 15 Kasým 2012 Perþembe TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Demokrasinin ve özgürlüklerin tek garantisi, sokaktaki sýradan insanlarýn onlarýn kýymetini bilmesi, hakkýný vermesidir." Thomas Jefferson bahara açacak erguvanlarým þaþýp kalacaksýn bir yýldýz yaðmurunda birlikte vuracak yüreklerimiz dolunay þahit... Ayþe Tural "Sen varsýn diye" adlý þiirinden Gülseven Coles 2012 Koleksiyonu nu sergiledi (Mustafa Erkan)Açýlýþýný Emel Samioðlu'nun yaptýðý Gülseven Coles dördüncü kiþisel sergisi "2012 Koleksiyonu" izleyicisiyle buluþtu. 12 Kasým Pazartesi akþamý Saçaklý Ev'de açýlan sergide sulu boya, yaðlý boya ve pastel olmak üzere 40 adet eser sergileniyor. Coles Ýngiltere ve Fransa'da sulu boya ve pastel boya kurslarýna katýldý. Ýngiltere'den Kýbrýs'a 1994 yýlýnda dönüþ yaptýktan sonra ülkemizin tanýnmýþ ressamlarýndan Güner Pir, Emel Samioðlu ve Feridun Iþýman ile yaðlýboya ve akrilik çalýþmalarýnda bulundu. Gülseven "Resim benim hayatýmdýr. Ýnsanýn rüyasýný yaþamasý için hiçbir zaman geç deðildir. Daha önce kendimi sadece, romantik ruhsal ve ahenkli bir peyzaj sanatçýsý olarak görüyordum. Fakat son zamanlarda önümde yeni ufuklar açýldý ve insan anatomisini tanýyarak figürler üzerine çalýþmaya baþladým. Bir çok karma ve solo sergilerim oldu" dedi. Sergi 16 Kasým Cuma gününe kadar saatleri arasýnda Saçaklý Ev sergi salonunda izleyicilerin beðenisine açýk olacak KIBRIS TÜRK YAYINLARI TÜYAP ÝSTANBUL SANAT FUARI - ARTÝST 2012'DE TANITILACAK Fotoðraflar: Mustafa Erkan "YAÞAM EVÝ"NE "VAKÝT VARKEN" ÝLE DESTEK OLUNUYOR Kaner Þirketler Grubu'nun 70. yýlý anýsýna, þirketin kurucularý Adem Kaner ve Vedat Kaner kardeþlerin hayatlarýný konu alan, Ferhat Atik tarafýndan kaleme alýnan "Vakit Varken" isimli biyografik roman, "Yaþam Evi" projesi için yayýmlandý. Kitabýn satýþ geliri, Kaner Þirketler Grubu ile Spastikleri Koruma Cemiyeti iþbirliðinde gerçekleþtirilecek 18 yaþ üstü farklý geliþen bireylere yönelik "Yaþam Evi" projesi için harcanacak. Þirketten verilen bilgiye göre, "Vakit Varken" kitabý ve "Yaþam Evi" projesi dün Gloria Jean's Coffees Sarayönü þubesinde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Toplantýya Kaner Þirketler Grubu'nu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Güliz Kaner, kitabýn yazarý Ferhat Atik, Spastikleri Koruma Cemiyeti'nden Nadire Sökmez ve diðer yetkililer ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Baþkurt katýldý. Kitabýn Gloria Jean's Coffees maðazalarý ve Rüstem Kitabevi'nde 15 TL'den satýþa sunulduðu belirtildi. "Yaþam Evi" projesine ayrýca katkýda bulunmak isteyenlerin, Asbank Lefkoþa Þubesi numaralý Spastikleri Koruma Cemiyeti hesabýna baðýþ yapabilecekleri de kaydedildi. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi, Kýbrýs Türk yazýn hayatýnýn daha geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý amacýyla, Uluslararasý 31.TÜYAP Ýstanbul Kitap Fuarý'na, Kýbrýs Türk Sanatý'ný tanýtmak hedefiyle de Uluslararasý 22.TÜYAP Ýstanbul Sanat Fuarý - Artits 2012'ye katýlýyor. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, TÜYAP Tüm Fuarcýlýk Yapým A.Þ.'nin organizatörlüðünde düzenlenecek fuarlar, Kasým tarihleri arasýnda Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. Türkiye Yayýncýlar Birliði'nin iþbirliði ile düzenlenen 31. Uluslararasý Ýstanbul Kitap Fuarý, 600 yayýnevi ve sivil toplum kuruluþunun katýlýmýyla, 200 etkinlik ve yüzlerce imza ile kapýlarýný kitapseverlere açmaya hazýrlanýyor. Hollanda'nýn onur konuðu olarak yer alacaðý Ýstanbul Kitap Fuarý'na aralarýnda KKTC'nin de bulunduðu 40 ülkeden yayýnevleri, telif ajanslarý ve konuk yazarlar katýlacak. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi koordinasyonunda katýlacaðý fuarlarda, Kýbrýs Türk Yayýnlarý Stantý ve Kýbrýslý Türk Ressamlarýn eserlerinin yer alacaðý bir sergi açýlacak.

13 15 Kasým 2012 Perþembe 13 MARJÝN Su DÜÞBÜYÜTEN Baraka Aktivisti Bugün kktc'nin kuruluþunun 29. yýl dönümü. Törenler, resepsiyonlar, kutlamalar ve resmi geçitler için tüm hazýrlýklar tamamlandý. Gün içinde askeri-sivil bürokrasisi, devlet erbabý, milliyetçi kesimler ve sistem bekçileri Cumhuriyet'in önünde saygý duruþuna geçecek. Hep bir aðýzdan, þakþakçýlar korosu olarak 'þükran sana anavatan, yaþasýn cumhuriyet' senfonisini söyleyecekler. Öte yandan 29.yýlýnda Cumhuriyet'in, Lefkoþa Belediyesi emekçileri eve ekmek götürememenin sýzýsýný yutkunacak; Cumhuriyet'in mahkemelerinde sendikacýlar yargýlanmaya devam edecek, gençler göç planlarý kurarken bir kamu sektörü daha özelleþtirme masasýna yatýrýlacak; saðlýk, eðitim ve ulaþým biraz daha özele kayacak; üniversitenin ismi kullanýmdan kaldýrýlacak, yerine ilahiyat getirilecek, petrol dolum tesisi için çalýþmalara hýz verilecek; þehrin göbeðine yeni bir bayrak, bir anýt daha dikilecek, yeni bir cami inþa edilecek, yine bir bomba patlayacak; tam sonbahara girerken gazete sayfalarýnda bir askerin daha intihar ettiði haberine rastlanýlacak. Cumhuriyet kurulalý neredeyse 30 yýl oldu. Geriye dönüp 29 yýllýk sürece baktýðýmýzda Cumhuriyet'in, Kýbrýslý Türk halkýnýn, aþaðýdakilerin üzerine bir karabasan gibi düþtüðünü görürüz. Bundan dolayý iki Cumhuriyet'ten söz etmek mümkün. Aþaðýdakilerin cumhuriyeti ve yukarýdakilerin cumhuriyeti. Yukarýdakilerin huzurunun aþaðýdakilerin huzursuzluðuna, fakat aþaðýdakilerin öfkesinin de yukarýdakilerin korkusuna denk gelen iki farklý cumhuriyet. Yukarýdakilerin cumhuriyeti yalana, yalaklýða, kara paraya ve alçaklýða dayalý bir cumhuriyet. Ahlaksýzlýðýn kural olduðu, YAÞASIN CUMHURÝYET! iradesinden vazgeçmiþ, varolmayý gözden çýkartmýþ, bunun getirisi olarak da aþaðýdakileri -tüm deðerleriyle birlikte- yok etmeye programlandýrýlmýþlarýn cumhuriyeti. Halka ve emeðe düþman olanlarýn, barýþ, baðýmsýzlýk ve devrim kelimelerinden tüyleri diken diken olanlarýn cumhuriyeti. Duyarsýzlarýn, gaddarlarýn, paradan baþka deðer bilmeyenlerin, tüm deðerleri deðersiz kýlanlarýn cumhuriyeti. Bombacýlarýn, faili 'meþhurlarýn', derinlerdekilerin, kuklalarýn, kaçakçýlarýn, katillerin ve dolandýrýcýlarýn cumhuriyetidir yukardakilerin cumhuriyeti. Yukardakilerin cumhuriyeti aþaðýdakilerin geleceðini gasp edenlerin, emek hýrsýzlarýnýn, korku ve baský püskürtenlerin; gericilerin, hurafelerin, faþistlerin, burjuvalarýn ve kapitalistlerin cumhuriyetidir. Gelelim aþaðýdakilerin, yani bizlerin cumhuriyetine. Peþin peþin söyleyelim, aslýnda aþaðýdakilere ait olan bir cumhuriyet yoktur. Yukarýdakilerin cumhuriyetinin gölgesi, onun bir yansýmasý, üzerlerine çöken bir karabasandýr aþaðýdakilerin cumhuriyeti. Sosyal haklarýn gaspý, sendikasýzlaþma, yoksulluk ve yoksunluktur aþaðýdakilerin cumhuriyeti. Geleceksizleþtirme, umutsuzluk, karamsarlýk ve býkkýnlýktýr cumhuriyet onlar için. Aþaðýdakiler için huzursuzluðun, göçün, karamsarlýðýn ve intiharýn cumhuriyetidir bu cumhuriyet. Bölünmüþlüðün, taksimin, sýnýrlarýn, tel örgüleri, insansýz bölgelerin cumhuriyetidir aþaðýdakilerin yaþadýðý cumhuriyet. Bu cumhuriyet ekolojik talanýn, doðanýn gaspýnýn, cinsiyet eþitsizliklerinin, cumhuriyetidir. Polis copunun, mahkeme avlusunun, biber gazýnýn, gözaltýnýn; iþgalcinin gözü altýnda varoluþ mücadelesi vermektir aþaðýdakilerin cumhuriyeti. Her gün biraz daha ölmenin, ölümün cumhuriyetidir aþaðýdakilerin kktc'si. Fakat buna raðmen aþaðýdakiler için esas mesele yaþamak ve varolmak; yukarýdakilerin gölgesinden kurtulmak, üzerlerine çöken karabasaný kovmaktýr. Edebiyat/felsefe ile ilgilenenler için ütopya ve distopya türleri kulaða yabancý gelmeyecektir. Her iki tür de var olmayan bir zamanda, var olmayan bir ülke, toplum düzeni ve yaþamý kurgusunu iþler. Ütopya iyi, güzel, zevk, umut, huzur, zenginlik, kardeþlik, mutluluk ve refah gibi deðerlerle örülmüþ bir toplum/düzen tasviri yaparken; karþý ütopya olarak da bilinen distopya ise aðýrlýkla kötü, çirkin, acý, huzursuzluk, karamsarlýk, yoksulluk, yoksunluk, umutsuzluk, korku ve baský gibi deðerlerle örgütlenmiþ bir toplum/düzen sunar. Ütopyalar insanlýðýn geleceðine dair mutlu ve huzurlu bir ufuk geniþliði yaratýrken, distopyalar tam tersine herhangi bir gelecek muþtusu sunmaz. Bunun yerine distopyalarda insanlar üzerinde gittikçe denetim ve baskýsýný arttýran, onlarý yaratýlmak istenen sistemin bir deneði olarak kullanan, kesinlikle otoriter bir düzenin kaçýnýlmazlýðý vardýr. Ýþte tam da Cumhuriyet'in 29. yýl dönümünde, 'Yaþasýn Cumhuriyet' naralarý nasýl da karanlýk ve umutsuz distopyalardan çýkmýþ kesitleri andýrýyor. 30.yýlýn arifesinde tarihsel bir deðerlendirme, kktc'nin ne kadar da George Orwell'in 1984'ünü, Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyasý'ný ve Zamyatin'in Biz'ini anýmsattýðýný göreceðiz. Aþaðýdakilerin, mücadele edenlerin ufku ne kadar geniþ olursa, yaþamý dönüþtürme motivasyonu da o kadar güçlü olur. Bizlere, yani aþaðýdakilere düþen görev düþ ile gerçeði harmanlayýp mücadeleye ulamak; öfkeyi umuda, umudu sokaða taþýyýp zamanýmýzýn ütopyasýný yaratmaktý. TEMÝZ TOPLUM DERNEÐÝ AÇIKLADI SAÐLIK BAKANLIÐI ÝLE YDÜ HASTANESÝ ARASINDA ÝMZALANAN ÝKÝ PROTOKOL VAR Temiz Toplum Derneði, Saðlýk Bakanlýðý ile Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi arasýnda imzalanan iki protokol bulunduðunu öne sürdü. Dernek baþkaný Kudret Özersay yaptýðý yazýlý açýklamada, YDÜ Hastanesi ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda imzalandýðýný öne sürdüðü protokollerle ilgili olarak, "Ortada iki adet protokol vardýr ve her ikisi de gizli kalmak kaydý düþülerek yapýlmýþtýr. Birincisi aylarca uygulanmýþ, hiç gerek yokken devleti zarara uðratmasý tehlikesine raðmen ikinci protokol de tanzim ve taraflara imzalatýlmýþtýr" iddiasýnda bulundu. EROÐLU ÝSTANBUL'A GÝDÝYOR Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, 31. Uluslararasý Ýstanbul Kitap Fuarý'nýn açýlýþýný yapmak ve konferans vermek üzere gerçekleþtireceði Ýstanbul ziyaretinin tarihini deðiþtirdi. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Eroðlu, Ýstanbul'a cumartesi yerine cuma akþamý gidecek. Adaya pazar günü dönecek olan Eroðlu'na, Cumhurbaþkanlýðý Özel Kalem Müdürü Göktürk Ötüken eþlik edecek. CUMHURÝYET ÞÖLENÝ KASIM TARÝHLERÝ ARASINDA Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Gençlik Dairesi Müdürlüðü tarafýndan organize edilen 4'üncü Cumhuriyet Þöleni Kasým tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek þölen programý hakkýnda bilgi verdi.

14 14 15 Kasým 2012 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Gönlünü kýrmak, incitmek. 2-Ýz, belirti, ipucu. Gece yapýlan sinema, tiyatro gösterisi. 3-Masallara ve bazý inançlara göre, göze görünmeyen yaratýk. Bir araba markasý. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. 4-Pamuk, keten veya ipekten seyrek dokunmuþ delikli bir tür kumaþ. Bir zanaatý gereði gibi öðrenmiþ olan ve kendi baþýna yapabilen kimse. 5-Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. 6-Bir sonuç elde etmek, herhangi bir þey ortaya koymak için güç harcayarak yapýlan etkinlik, çalýþma. Býrakýp gitme. 7-Para veya deðerli eþya saklamaya yarayan çelik dolap. Ýlgilendiren, ilgili. Binek hayvaný. 8-Tek kurþun atan bir çeþit tüfek. Namus. 9-Kavisli, kýsa, uç bölümü geniþ, kabzasýna doðru daralan bir tür kýlýç. Ters okunuþu "Ýþletmek için bir yere ödünç verilen paraya karþýlýk alýnan kâr". 10-Baba, cet. Cuma ve bayram namazlarýnda minberde okunan dua ve verilen öðüt. 11-Kaybolmamasý için gizli bir yere koymak. Ýskambil oyununda "Birli". Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik Arkasý-Metropol Yolu) Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yatakta giyilen giysi, gömlek. Bazý top oyunlarýnda oyunculardan birinin topu baþkasýna geçirmesi. 2-Umma, beklenti, umut. Gürültü patýrtý. 3-Gönülden sevilen, gönül verilmiþ olan kadýn, sevgili. Giyiniþ ve davranýþlarýndan akýlsýz olduðu anlaþýlan. 4-Rütbesiz asker. Yolculukta veya askerlikte kullanýlan, boyna veya bele asýlý olarak taþýnan su kabý. 5-Bir kadýn ismi. Bir nota. 6-Geniþlik. Ters okunuþu "Duyuþ, düþünüþ ve inanýþtaki ayýrýcý özellik". 7-Hristiyanlarýn peygamberi. Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya dek aldýðý duruma verilen ad. Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný anlatýr. 8-Islaklýk, yaþlýk. Alkollü sert bir içki. 9-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Ýlgilendiren, ilgili. 10-Ters okunuþu "Dikiþte kullanýlan pamuk ipliði". Çiftçilikte topraðý iþleyerek ürüne ortak olan kimse, ortakçý. 11-Çokluk, sýklýk, yoðunluk. Þapka yerine kullanýlan, kýrmýzý kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde baþlýk. TV'DE BU AKÞAM Gizli Gerçekler Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:05 Yönetmen: Rod Lurie, Oyuncular:Kate Beckinsale, Vera Farmiga, Matt Dillon, David Schwimmer, Noah Wyle, Angela Bassett, Preston Bailey, Julie Ann Emery, Alan Alda, Kristen Shaw, Merle Dandridge, Ashley Leconte Campbell, Jenny Odle Madden, Michael O'neill, Kristen Bough, Robert Harvey Filmin Konusu: Washington D.C.'deki bir gazetede muhabir olan Rachel Armstrong, bir CIA ajanýný ifþa eder ve kaynaðýný ortaya çýkarmayý reddettiðinden hapse girer. Hapiste yaþamýný devam ettiren Rachel, olayýn sonuçlanmasý için mahkemede de de zorlu zamanlar geçirir. Dev Yaratýk Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 21:40 Orijinal Ýsmi: BEHEMOTH Türkçe Ýsmi: DEV YARATIK Yapým Yýlý: 2011 Tür: BÝLÝM KURGU/ GERÝLÝM Yönetmen: DAVID HOGAN Oyuncular: ED QUINN, PASCALE HUTTON, CINDY BUSBY Yeryüzünde volkanlar üzerinde incelemeler yapan bilim adamlarý þimdiye kadar kimsenin bilmediði bir sýrrý uyandýrýrlar. Bu yüzyýllardýr uyuyan bir volkandýr. Ancak asýl bilinmeyen volkanýn içinde uyuyan yaratýktýr Bu yaratýk insanlýk tarihinin karþýlaþtýðý en büyük ve en tehlikeli canavardýr Yenilmez 2 Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:45 Yönetmen: Walter Hill Oyuncular: Wesley Snipes, Ving Rhames, Peter Falk, Michael Rooke George Cahmbers ün ve para için dövüþmeye alýþmýþ bir boksördür. Ancak profesyonel spor hayatý sona erince kendini iþsiz ve beþ parasýz bulur. Menajerinin Rusya'da bir reklam kampanyasýna katýlma teklifini kabul eder. George, ne olduðunu bile anlamadan kendini Rusya'nýn en karanlýk ve korkunç hapishanesinde bulur. Hapishane ayný zamanda yenilmez bir dövüþçü olan Yuri Boyka'ya da ev sahipliði yapmaktadýr. Mafya babasý Gaga, Boyka ile George?u bir maçta karþý karþýya getirmek ister. George, özgürlüðünü kazanmak için Boyka'yý yenmek zorundadýr. Kazanma Hýrsý Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal adý : 'Varsity Blues' Yönetmen : Brian Robbins Oyuncular : James Van Der Beek, Jon Voight, Paul Walker Yapým Yýlý : 1999 Türü : Romantik komedi, Dram Varsity Blues, Dawson's Creek'in yýldýzý James Van Der Beek'in çýkýþ yaptýðý film olarak biliniyor. Amerikan futbolunun fazlasýyla popüler olduðu bir Texas kasabasýnda, lisenin futbol takýmýnda yer alan 17 yaþýndaki Mox, hayatýndan memnun deðildir. Kendi hayallerini gerçekleþtirmesini bekleyen babasý ve hayatý tüm takýma zehir eden koçu, kasabayý terk edip herkesin uzaðýndaki bir üniversiteye gitme planlarý yapmasýna neden olur. Ancak futbola tam anlamýyla tapan ve kendisinden çok þey bekleyen kasaba halký, onu gittikçe köþeye sýkýþtýrýr. Dawson's Creek baþladýktan hemen sonra dahil olduðu bu projedeki performansý ile Çýkýþ Yapan Oyuncu ödüllerini alan James Van Der Beek'e, usta oyuncu Jon Voight, bu filmle çýkýþ yapan Paul Walker, Amy Smart ve Ali Larter gibi tanýdýk yüzler eþlik ediyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ ABD'DE DÜÞEN TEK MOTORLU UÇAKTA 3 KÝÞÝ ÖLDÜ ABD'de Mississippi eyaletinin baþkenti Jackson'da küçük bir uçaðýn düþmesi sonucu 3 kiþinin öldüðü bildirildi. Yetkililer, PA-32 tipi tek motorlu uçaðýn Hawkins Havaalaný yakýnlarýndaki bir evin üzerine çakýldýðýný açýkladý. ÝRAN'DA HELÝKOPTER DÜÞTÜ: 9 ÖLÜ, 1 YARALI Ýran'da kurtarma görevine giden bir helikopterin dönüþ yolunda düþmesi sonucu 9 kiþi hayatýný kaybetti. Fars Haber Ajansý, Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Meþhed kentinde acil kurtarma görevi sýrasýnda düþtüðünü duyurdu. MEKSÝKA'DA VURAN VURANA Meksika'nýn batýsýnda bir düðün sýrasýnda düzenlenen silahlý saldýrýda 4 kiþinin öldüðü, 10 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Savcýlýk Sözcüsü Carlos Arrieta, Michoacan eyaletine baðlý Salvador Escalante kentindeki düðün törenini basan iki silahlý saldýrganýnýn düðün pastasýnýn kesilmesini izleyen konuklarýn üzerine ateþ açtýðýný, bir kiþinin olay yerinde, bir kiþinin de hastaneye götürülürken öldüðünü belirtti. Bu arada baþkent Meksiko'nun Iztapalapa mahallesinde sinema salonunda film izleyen 10 yaþýndaki bir çocuðun bina dýþýndan açýlan ateþ sonucu hayatýný kaybettiði bildirildi. ÝSRAÝL, GAZZE'DE ''ASKERÝ OPERASYONLARA BAÞLADIÐINI'' AÇIKLADI Ýsrail, Gazze'de ''Hamas liderlerini hedef alan askeri operasyonlara baþladýðýný'' duyurdu. Ýsrail Ordusu Sözcüsü Ovijai Odraei, yaptýðý basýn açýklamasýnda, Ýsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Hamas baþta olmak üzere bölgedeki ''terörist gruplara'' aðýr bir darbe indirmek için askeri operasyonlara baþladýðýný bildirdi. ÝSPANYA'DA GENEL GREV Ýspanya'da ekonomik krize karþý hükümetin yaptýðý kesintileri protesto etmek için iþçi sendikalarýnýn çaðrýlarýyla yapýlan 24 saatlik genel grev, baþkent Madrid'deki Sol Meydaný'ndan baþlatýldý. Ülkenin iki büyük iþçi sendikasý CCOO ve UGT'nin genel sekreterlerinin katýlýmýyla düzenlenen etkinliðe, sendika liderleri maksimum katýlým istedi. 150 sivil toplum örgütünün de destek verdiði genel grev kapsamýnda, 600'den fazla uçuþun iptal olacaðý, toplu ulaþýmlarýn asgari hizmet düzeyinde verileceði bildirildi. KÖRFEZ ÜLKELERÝ GÜVENLÝK ÝÞBÝRLÝÐÝ ANLAÞMASI ÝMZALADI Körfez Ülkeleri Ýþbirliði Konseyi (KÝK) üyesi ülkeler baþkent Riyad'da güvenlik iþbirliði anlaþmasý imzaladý. Suudi Arabistan Ýçiþleri Bakaný Prens Muhammed bin Naif'in baþkanlýk ettiði 31. KÝK Toplantýsý'na, Bahreyn, Katar, Umman, Kuveyt, Birleþik Arap Emirlikleri içiþleri bakanlarý katýldý.

15 15 15 Kasým 2012 Perþembe Diyetisyen Pembe Erçalýþkan KIÞA ÖZEL BESLENME ÝPUÇLARI Kýþ mevsiminin kendini hissettirmeye baþladýðý bu günlerde soðuk algýnlýklarý, grip ve bronþit gibi kýþ hastalýklarýna yakalanma riski daha da artýyor. Üzerinize kalýn bir þeyler giymek kadar önemli olan diðer bir konuda, baðýþýklýk sistemini beslenme ile güçlendirmektir * Yazdan kalan alýþkanlýkla akþam yemeklerinin geç yenmeye devam edilmesi kan þekerinin düzensiz yükselmesi ve düþmesine neden olur. Bu durumu engellemek için günde 6 öðün beslenmeye ve gün içerisinde 4 saatten uzun aç kalmamaya özen gösterilmelidir. * Soðuk algýnlýðýndan korunmak için C vitamini yönünden zengin olan yiyeceklerin kýþ dönemi boyunca sýk sýk tüketilmesi gerekmektedir. Baðýþýklýk sistemini güçlendirmeye yardýmcý olan C vitamini nin bolca bulunduðu kaynaklar; kuþburnu, maydanoz, karnabahar, lahana, biber, turp, tere, portakal, limon, mandalina, greyfurt. Günlük yaþantýda bu besinler göz ardý edilmemeli ve günde 5-8 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Sigara içenlerin içmeyenlere göre iki kat fazla C vitamini tüketmesi gerektiði unutulmamalýdýr. * Çay ve kahve yerine kuþburnu, ýhlamur, ada çayý, zencefil, rezene, gibi bitki çaylarýnýn kýþ hastalýklarýna karþý olumlu etkileri görülmektedir. * Baðýþýklýk sistemini güçlendirmede probiyotik besinlerin büyük desteði vardýr. Günlük beslenme de probiyotik yoðurt veya kefir; süt veya yoðurt yerine koyularak bu besinlerin olumlu etkilerinden yararlanýlmalýdýr. * Baðýþýklýk sistemi üzerine olumlu etkileri bulunan omega-3 yað asitinin en önemli kaynaðý balýktýr Bu sebeple haftada en az 2 kez balýk tüketmeye özen gösterilmelidir. * Genel olarak fast-food gibi yaðlý hazýr gýdalarla beslenirseniz bu vücudu ve vücut sistemini de olumsuz yönde etkileyeceði için; çok rahat hasta olabilir ya da kilo sorunu yaþayabilirsiniz. * Yaz aylarýndaki sýcak havalarýn ardýndan soðuk kýþ aylarýna girerken metabolizma kendisini ona göre ayarlar. Birçok insan yazýn kendiliðinden kilo verdiðini dile getirir. Burada metabolizmanýn rolü büyüktür. Kýþýn metabolizma; soðuklara karþý vücudu koruyabilmek için derialtý yað dokusunu arttýrmaya çalýþtýðýndan yavaþlar ve kilo alma durumu meydana gelir. Bu dönemde kilo almak çok kolaydýr. Yaza oranla ayný beslenmenize raðmen aðýrlýk kazanýmý olabilir. Metabolizmayý hýzlandýrabilmek için 2,5-3 saatte bir aralýklarla beslenmeli, lif oraný düþük, kalorisi yüksek hamuriþleri, yaðda kýzartmalar, kavurmalar, salam, sosis, sucuk gibi þarküteri ürünleri, kuruyemiþ, hazýr gýda ve hazýr yemeklerin tüketimini azaltmalýdýr ve haftada en az 3 (tercihen 5) kez dk fiziksel aktivite yapýlmalýdýr. * Ayrýca kýþ döneminde hareketliliðin azalmasý nedeni ile sindirim, hazýmsýzlýk, kabýzlýk problemleri olabilir. Bu nedenle haftada 3 kez kuru baklagil tüketmeye özen gösterilmeli bunun yanýnda kepekli tahýllar ve kuru meyveler tercih edilmelidir. Vücudun ihtiyacý olan su tüketimi günlük litrenin altýna düþürülmemelidir * Gündüz sürelerinin kýsalmasýndan dolayý güneþ ýþýnlarýndan yararlanma süresi de azalýyor. Kalsiyum un yararlýlýðýný artýran ve baðýþýklýk sistemi üzerine etkili olan diðer bir vitamin D vitaminidir. Bu nedenle mutlaka D vitamini ve kalsiyum kaynaklarýnýn vücutta kullanýlmasýný saðlayabilmek için dakika da olsa güneþ ýþýðýndan faydalanmak gerekmektedir. SARAY HATIRASI- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dün sabah Pamuk Þekerim Kreþ ve Anaokulu öðrencilerini aðýrladý. Eroðlu, 15 Kasým kutlamalarý çerçevesinde kendisini ziyaret eden kreþ ve anaokul öðrencileriyle sohbet edip, tavsiyelerde bulundu. Çocuklar da 15 Kasým þiiri okuyup, þarký söyledi. Eroðlu, bazý çocuklarýn öksürmesi üzerine, havalarýn dengesizliðine iþaret etti ve dikkatli olmalarýný istedi. Pamuk Þekerim Kreþ ve Anaokulu Müdürü Müesser Erenler de okul hakkýnda bilgi verdi. Mustafa Çelik 1. ölüm yýldönümünde anýldý "Sevgi her engeli aþar" sözüyle tanýnan, hayatýný ortopedik engellilerin engelleri aþmasý için çalýþmalara adayan, sporcu ve þair kiþiliðiyle de tanýnan Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'nin merhum baþkaný Mustafa Çelik, ölümünün birinci yýldönümünde anýldý. Çelik, önce Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda düzenlenen törenle; ardýndan yaþama geçmesine öncülük ettiði Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde anýldý. Dernek bahçesine dikilen sanatçý Sevcan Çerkez'in yaptýðý Mustafa Çelik heykeli, tüm engellilerin annesi, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu ve Mustafa Çelik'in eþi Özlem Çelik tarafýndan açýldý. BOZKURT Betül Arslan'ýn sunduðu, þiirler okuduðu duygusal törende birçok kiþi gözyaþlarýný tutamadý. Çelik'in biyografisinin okunmasýndan sonra konuþan Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Orkun Bozkurt, bir yýlýn nasýl geçtiðini bilemediklerini, Çelik vefat ettiði gün yokluðuna alýþamayacaklarýný bildiklerini, ancak onun kendilerine dayanma gücü verdiðini söyledi. Orkun Bozkurt, Mustafa Çelik'in yolunda devam edeceklerini ancak boþluðunun doldurulamayacaðýný vurguladý. sürekli bu cümleyi kullandýðýný belirten Eroðlu, herkese "Eðer bizler el ele tutuþmaz, birbirimizi sevmezsek hiçbir engeli aþamayýz. Gelin çok geç olmadan el ele tutuþalým, birbirimizi sevelim" çaðrýsýnda bulundu. Engelliler Federasyonu'nun kendisini engellilerin annesi ilan etmesinin kendisine en büyük lütuf olduðunu ifade eden Meral Eroðlu, "Biz birbirimizi seviyoruz ama bu yetmez, tüm engellerin aþýlmasý için tüm toplumun birbirini sevmesi lazým" diye konuþtu. MERAL EROÐLU ÖZLEM ÇELÝK: "ÇOK ÖZLEDÝM" Cumhurbaþkaný'nýn eþi Meral Eroðlu, Mustafa Çelik'in yeri doldurulamayacak bir insan olduðunu vurgulayarak, "Bize býraktýðý en güzel miras, 'sevgi her engeli aþar' sözüdür" dedi. Çelik'in toplumdaki sevgisizliði hissettiði için Mustafa Çelik'in eþi Özlem Çelik ise gözyaþlarýný tutamadýðý konuþmasýnda "Mustafa kelimelerle anlatýlmaz. Onu çok özledim" dedi. Daha sonra Mustafa Çelik heykeli Meral Eroðlu ve Özlem Çelik tarafýndan açýldý.

16 16 15 Kasým 2012 Perþembe Doðu Akdeniz Üniversitesi nde pis su pompalarý temini için teklif kabul edilmektedir. 1. Ýhale ile ilgili belgeler DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden 75 TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Ýhalede Geçici Teminat en az % 5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak asgari 15 Þubat 2013 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 16 Kasým 2012 tarihinde Cuma günü saat ö.e. 10:00 a kadar üzerinde DAÜ PÝS SU POMPALARI TEMÝNÝ ÝHALESÝ (ÝHALE NO: 3486) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasý ndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr.

17 15 Kasým 2012 Perþembe 17

18 18 15 Kasým 2012 Perþembe

19 15 Kasým 2012 Perþembe 19 UBP ÝLE ÝLGÝLÝ ARA EMRÝ Çakýcý: Bu karar "erken seçim" demektir Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayýna yönelik aldýðý ara emri ve Ýrsen Küçük'ün tüm genel baþkanlýk yetkilerinin durdurulmasý kararýnýn; "erken seçim" anlamýna geldiðini savundu. Çakýcý TDP Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, UBP Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen Küçük'ün halk nezdinde kaybettiðini savunduðu desteðin, UBP Kurultayýyla birlikte UBP içinde de kaybettiðinin görüldüðünü ifade etti. Mahkeme kararýyla birlikte de, genel baþkanlýk yetkilerinin elinden alýndýðýný iddia eden Çakýcý, hükümet partisi içinde yaþanan bu geliþmelerin ardýndan ülkede erken seçimin artýk kaçýnýlmaz olduðunu öne sürdü. Çakýcý, artýk ülkede "yetkisiz bir baþbakan" olduðunu, parti baþkanlýðý yetkileri elinden alýnan Küçük'ün, Baþbakanlýk yetkilerini kullanmasýnýn da artýk mümkün olmadýðýný iddia ederek, Denktaþ: Hükümete güvensizlik önergesi vereceðiz Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Mahkeme'nin, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayý sonrasýnda açýlan ara emri davasýnda Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Parti Genel Baþkanlýðý yetkilerini kullanmasýný durdurmasýyla birlikte Hükümetin de "yoklukla malul" durumuna düþtüðünü iddia etti. Denktaþ, Meclis'te hükümete karþý güvensizlik önergesini gündeme getireceklerini açýkladý. Denktaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, kendi partisi tarafýndan bile yetkilendirilmemiþ bir Baþbakan'ýn ülke geneliyle ilgili karar üretmesinin imkaný kalmadýðý görüþünü belirtti. "Sayýn Ýrsen Küçük'ün Baþbakanlýk yetkisi kullanýp kullanamayacaðý hususu bu aþamada Meclis'te yeniden ele alýnmalýdýr. Baþbakan atama yetkisini elinde bulunduran Cumhurbaþkaný, Anayasal yetkisini kullanarak 'güvenoyu' alabilecek bir milletvekiline Baþbakanlýk verebilir" KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3+1 full eþyalý daire kiralýktýr. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 2+1 sýfýr beyaz eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire * Yeniþehir'de 2+1 sýfýr full eþyalý daire * Girne Boðaz'da 4+2 full eþyalý villa Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare yeni daire Türk malý * Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Stg "Hükümet de Baþbakan da artýk yok demektir" görüþünü dile getirdi. "Gelinen aþamada ülkede hayati kararlar alacak hükümetin kalmadýðýný, bunun da ülkedeki kaosun daha da derinleþtiði anlamýna geldiðini" iddia eden Çakýcý, "Bundan sonra süreci uzatmak halka yazýktýr. Halka gitmekten baþka çare kalmamýþtýr. En kýsa zamanda Siyasi Partiler Yasasý ile Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý'nda radikal deðiþiklikler yaparak, halkýn iradesi ile yeni bir meclis ve yeni bir hükümet oluþturulmalýdýr" dedi. UBP'nin, Türkiye'nin desteðine raðmen baþarýsýz olduðu görüþünü dile getiren Çakýcý, "Hükümet, Baþbakan mahkemede... Kýbrýs Türk halký ise sadece seyirci konumuna sokuldu. Böylesi bir ortamda Türkiye Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça da ortaya çýkarak hükümet adýna açýklama yapabiliyor. Hükümetin olmadýðý bir ortamda hükümet de, belediyeler de elçinin idaresinde olabiliyor. Bu düzen böyle gidemez, gitmemeli" görüþünü öne sürdü. diyen DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ açýklamasýnda, "Nitekim Ýrsen Küçük'e Baþbakanlýk yetkisi verilirken bu güveni elde edeceði bilinmekteydi. Ancak bugün için durum ayný noktada deðildir ve iþin en ilginç tarafý ise bunun Mahkemece karar altýna alýnmýþ olmasýdýr" ifadesini kullandý. "GÜVENSÝZLÝK ÖNERGESÝ GÜNDEME GETÝRECEÐÝZ" Serdar Denktaþ, gelinen aþamada Cumhuriyet Meclisi'nde DP tarafýndan güvensizlik önergesinin gündeme getirileceðini de açýklayarak, "kendi partisi üzerinde bile hüküm hakký kalmayan bir baþbakanýn baþkanlýðýndaki hükümetin ülkede yaratýlan bunca ciddi sorunun üstesinden gelmesinin mümkün olmadýðýnýn görüldüðünü" savundu. Satýlýk villa Dumlupýnar'da dubleks Türk koçanlý villa 270 metre kare... Fiyatý 118 bin Stg. Tel: OTOBÜS TURU 18 Kasým Pazar Limasol'da hayvanat bahçesinde kahve molasý, Fasuri çiftliði ve Koloþ Kafesi'ni ziyaret. Alehtora'da Huzuri Sultan Türbesi ziyareti, Baf limanýnda yemek, Mutallo Türk mahallesinde gezi, Türk hamamý ve Türk þehitliði ziyareti, Yeroþibu'da alýþveriþ... Tel: KÝRALIK EV Meriç'te 3 yatak odalý ev 500 TL. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Sokak hayvanlarý için beslenme noktalarý Girne Belediyesi, kentin çeþitli yerlerine sokak havanlarýnýn beslenme ve su ihtiyaçlarýný karþýlamalarý amacýyla beslenme noktalarý kurdu. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, doðal hayatta yaþayan köpek ve kedilerin aç kalmamasý için, kentin muhtelif yerlerine Beslenme Noktalarý kurulurken; konu ile ilgili olarak Belediye ve Hayvanlarý Koruma ve Kurtarma Derneði iþbirliðinde çalýþmalar yürütüldü. Belediye Baþkaný Sümer Aygýn konu ile ilgili SATILIK ARABA 2005 model Suzuki Swift. Tel: DUYURU Restorantlar ve ev yemekleri yapan iþletmeler için hazýrlanmýþ paketlenmiþ tavþan... Tel: SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: yaptýðý açýklamada, sokak hayvanlarý sorununun birçok þehrin ortak sorunu olduðunu belirterek meselenin çözümünde, Girne Belediyesi'nin büyük mesafe kat ettiðini kaydetti. Aygýn, Hayvanlarý Koruma ve Kurtarma Derneði iþbirliðinde, bir kaç yýldýr rehabilitasyon ve kýsýrlaþtýrma çalýþmalarý neticesinde sokak hayvanlarýnýn sayýsýnda belirgin bir azalma olduðuna ve sokak hayvanlarý sorununun kaynaðýnýn köpekler deðil, insanlar olduðuna dikkat çekti. TEKLÝF VERME SÜRESÝ UZATIMI 3486 No'lu Doðu Akdeniz Üniversitesi Pis Su Pompasý Temini Ýhalesinde teklif verme süresi görülen lüzum üzerine 23 Kasým 2012 tarihi Cuma günü ö.e.saat 10:00'a kadar uzatýlmýþtýr. SATILIK KEÇÝ Alayköy de 7 adet satýlýk keçi. Tel: SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber SATILIK Bürotime yönetici masasý, hareketli dolap, yüksek dolap, dosya dolabý ile beraber yönetici grubu satýlýktýr

20 Rallide final koþulacak KKTOK tarafýndan düzenlenen KKTC 2012 Ralli Þampiyonasý'nýn son yarýþmasý 17 Kasým Cumartesi günü koþulacak. Nethouse Networks Solutions'un desteklediði yarýþma Balýkesir ve Taþkent Bölgelerinde koþulacak. Nevzat Pusat Sancar, 17 arabanýn kayýt yaptýrdýðý ve toplam 7 özel etabýn yer aldýðý yarýþý birinci sýrada tamamlamasý halinde, 2012 Þampiyonu olacak. Boþ tribünlere Cumhuriyet Kupasý Cumhuriyet Kupasý maçýnda KTFF Karma takýmý ile Londra Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu karma takýmlarý karþýlaþtý. Atatürk Stadý'nda beklenen ilgiyi görmeyen karþýlaþma boþ tribünlere oynandý. Maçý 4-0 kazanan KTFF Karma takýmý kupanýn sahibi oldu Cumhuriyet Kupasý karþýlaþmasýnda KTFF Karma Takýmý, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyon Karmasýný Çaðrý ve Kasým'ýn 3 golü ile 4-0 maðlup etti Hakemler: Mehmet Sezener, Ömer Doðru, Evren Karademir KTFF Karma: Türkkan(Hasan), Çaðrý, Serkan, Abbas(Erdoð), Mustafa, Erdinç(Hüseyin), Serhan(Hamis), Ýbrahim, Hüseyin(Halil), Mustafa Yaþýnses(Ahmet), Kasým LTTFF Karmasý: Tarkan(Eray), Uður(Ömer), Mustafa, Barýþ, Taylan, Ýsmet(Albert), Hulusi(Cengiz), Hüseyin, Angus, Murat, Bishop(Richmond) Goller: dk.11 Çaðrý, dk. 27, 33, 43 Kasým (KKTC Karma) Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu tarafýndan organize edilen ve KTFF Karma Takýmý ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karmasý arasýnda oynanan Cumhuriyet Kupasý karþýlaþmasýný 4-0 KKTC Karma takýmý kazandý. Atatürk Stadýnda oynanan ve çok az sayýda seyircinin izlediði karþýlaþmada KKTC Cumhuriyet koþularý yapýldý Kýbrýs Türk Atletizm Federasyonu tarafýndan KKTC'nin kuruluþu nedeniyle organize edilen Cumhuriyet Yol yarýþlarý koþuldu. Atatürk Stadýnda yapýlan ve katýlýmýn yüksek olduðu yarýþlar toplam 7 kategoride yapýldý. Bu arada atletizmde sezon baþý olmasýna raðmen ilgililer koþulan yarýþlarda elde edilen derecelerin oldukça iyi olduðu ve daha sonra koþulacak yarýþlarda çok daha iyi dereceler gelebileceði belirtildi. Cumhuriyet Yol Koþularýnda kategorilerinde dereceye giren sporcular þunlar olmuþtur. 800 Metre Küçük Kýz 1)Elay Altýntaþlý Yakýn Doðu Ýlkokulu 2)Berkiye Keyfiala Yakýn Doðu Ýlkokulu 3)Perin Dinç Yakýn Doðu Ýlkokulu 1000 Metre Küçük Erkek 1)Mehmet Güner Dikmen Ýlkokulu 2)Mehmet Yýldýz Gönyeli Ýlkokulu 3)Mustafa Hacý Levent Ýlkokulu 1500 Metre Yýldýz Kýz 1)Milenay Günsoy Yakýn Doðu Koleji 2)Airlie Monson English School Of Kyrenia 3)Havva Hüdan Levent Koleji 2000 Metre Yýldýz Erkek 1)Mustafa Yorulmaz Yakýn Doðu Koleji 2)Ýsa Taþhan Þehit Turgut Ortaokulu 3)Zihni Temelci Þehit Turgut Ortaokulu 2000 Metre Genç Kýz 1)Esma Belet Levent Koleji 2)Meliz Derel Atatürk Meslek Lisesi 3)Ayþe Bulut Atatürk Meslek Lisesi Karma Takýmý rakibine oranla çok daha üstün bir futbol oynadý. 11. dakikada Mustafa'nýn sol taraftan yaptýðý ortaya iyi yükselen Çaðrý kafa ile topu filelere göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada geliþen atakta rakip ceza alaný çizgisi üzerinde buluþan Kasým plase bir vuruþla topu köþeden filelere göndererek skoru 2-0 yaptý. 33. dakikada Hüseyin'den aldýðý topla ceza alaný içerisinde buluþan Kasým, þýk bir vuruþla 3000 Metre Genç Erkek 1)Münür Çavuþ Atatürk Meslek Lisesi 2)Z eynel A.Güzel Lefkoþa Türk Lisesi 3)Ýsmail Pirgalý Yakýn Doðu Koleji topu köþeden filelere göndererek skoru 3-0 yaptý. 43. dakikada atýlan uzun topta kaleci ile karþý karþýya kalan Mustafa'nýn vuruþu kaleciden döndü, dönen topta Kasým topu boþ kaleye göndererek takýmý 4-0 öne geçirdi. 79. dakikada atýlan ara pasýnda kaleci ile karþý karþýya kalan Halil'in vuruþunu kaleci çýkararak 5'nci gole izin vermedi. Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca karþýlaþma 4-0 sona erdi. 8 KM Büyük Erkerk 1)Hakan Tazegül GKK A Takýmý 2)Tuncay Yýldýrým GKK A Takýmý 3)Halil Ýri Yakýn Doðu Üniversitesi Okul sporlarýnda fiyasko Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý liseler arasý futbol maçlarýnda dün oynanmasý gereken HTL-LTL maçýnýn Çetinkaya'nýn kullanýmýnda olan Taksim Sahasý'nda oynatýlmasý için okullarý yönlendirmiþti. Ancak 2 okul öðrencileri bu maç için sahaya gittiler ve sahayý kilitli buldular... Liseler arasý futbol müsabakalarýnda dün tam bir trajikomedi yaþandý. Futbol karþýlaþmasý yapacak olan iki okul Haydarpaþa Ticaret Lisesi ve Lefkoþa Türk Lisesi öðrencileri maçýn yapýlacaðý emredilen sahaya doðru yola çýktýlar. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan bu maçýn Çetinkaya'nýn kullanýmýnda olan Taksim Sahasý'nda oynanacaðý okullara bildirilmiþti. Ancak Çetinkaya Spor Kulübü bu sahayý kullanýma açmadý. Sabahýn erken saatlerinde iki okul kafilesi ve maçý yönetecek olan hakemler bu sahaya gittikleri zaman ilginç bir durum ile karþý karþýya kaldýlar. Sahaya giriþ kapýsý kilitli ve saha maç oynamaya hazýr deðil. Olaydan kimsenin haberi yok. Ýki okulun öðrencileri ise futbol oynama hayalleri yýkýlýp okullarýna geri dönmek zorunda kaldýlar. Olaya öðrenciler, öðretmenler ve veliler büyük tepki gösterirken yetkililere de sitem ettiler. Bir okul sporunu bile yönlendiremeyen sporun baþýndaki kiþilerin ülke sporunu nasýl düzlüðe çýkartacaklar. Kafalarda soru iþareti olmaya devam ediyor. Lapta'da 3 futbolcu kadro dýþý Lapta takým kaptaný Berhun Gümüþmaden ile Gökhan Konyalýoðlu'nu süresiz kadro dýþý býrakýrken, TC'li futbolcu Murat Özkan'in takýmla iliþkisinin kesilmesine karar verdi Telsim Süper Ligi ekiplerinden Lapta'da kötü gidiþe son verebilmek amacýyla yönetim radikal kararlar alarak 2 futbolcuyu süresin kadro dýþý, 1 futbolcuyla da yollarýný ayýrdý. Bu sezon süper ligde oldukça baþarýsýz bir performans çizen Lapta'da yönetim bu gidiþi düzeltebilmek amacýyla oldukça radikal kararlar aldý. Lapta Türk Spor Kulübü Baþkaný Fuat Namsoy baþkanlýðýnda toplanan yönetim, takým kaptaný Berhun Gümüþmaden ile Gökhan Konyalýoðlu'nu süresiz kadro dýþý býraktý. Yönetim ayrýca beklenen performasý gösteremeyen TC'li futbolcu Murat Özkan ile de yollarýný ayýrarak bu oyuncuyu geri gönderme kararý aldý ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com Belediyede ne kefen, ne de mezar taþýna isim yazacak boya kalmadý mý? O halde biz de kefen ve boya tedarik edilene kadar ölümümüzü erteleriz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2012 Cuma YIL: 11

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝR KEZ DAHA KURTULDUK MU? AKVARYUMDA TATLI SU BALIÐI OLMAK. Ali Osman. Gazetecilik tarihimizde kara leke!

BÝR KEZ DAHA KURTULDUK MU? AKVARYUMDA TATLI SU BALIÐI OLMAK. Ali Osman. Gazetecilik tarihimizde kara leke! Belge sahte olabilir, ama içinde yazýlanlar gerçek... Bunlar gerçek olduktan sonra, imzanýn sahte olup olmamasýnýn ne önemi var? Üzümü ye, baðýný sorma sen de! Yiyebilirsen tabii... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Emir Emirkaný Ýrsen Küçük'ün elini öptükten sonra kafalar daha da karýþtý. Görevinin baþýna dönen Mustafa Tokay da, Emirkaný da eðer suçsuzsa, o halde suçlu kim? Þeytanlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3298 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3298 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars UBP yýlý transferle kapattý... Ve bir aslancýk daha kattý diðer aslancýklarýnýn yanýna... Kuzucuklar çeksin gayleyi... Yalnýz aslancýk deðil, bir de ejderha var artýk karþýlarýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ocak 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4049 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DURUMCUKLAR GÜÐÜL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ocak 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4049 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DURUMCUKLAR GÜÐÜL. Alt mahkemeden sonra Yüksek Mahkeme'den de sert bir tokat yiyen Ýrsen Küçük sanýrýz Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvuracak bu aþamadan sonra... Aleme ibret olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24

Detaylı

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

ENDÜLÜS TE RAKS MUM YEÞÝL GÖTLÜ OLSUN... Ali Osman

ENDÜLÜS TE RAKS MUM YEÞÝL GÖTLÜ OLSUN... Ali Osman Ýrsen Küçük kendi parti yetkili kurullarýný hukuktan üstün görüyor. Mahkemenin dediðini deðil, partisinin dediðini yapacakmýþ! Ama herhalde Ankara'daki kadýya da danýþýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ekrandaki canlý yayýnda Mustafa Akýncý farký farkedildi... Sibel Siber'in yayýný neden terketmek istediði anlaþýlmadý. Ya müzakereler de geç saatlere dek sürerse, masayý býrakýp kaçacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Belediye çalýþanlarý bir fatura da AB'ye çýkardý ve sordu:

Belediye çalýþanlarý bir fatura da AB'ye çýkardý ve sordu: Restore edilen bandabuliyanýn açýlýþýna hiçbir hükümet yetkilisi ve parti temsilcisi katýlmadý. Bilmezler ki Kýbrýs'ta barýþ engellenir ama, bandabuliya engellenemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Yaþar Büyükanýt ile ilgili yazýmýzda suç unsuru bularak hakkýmýzda ceza davasý açan Baþsavcýlýk, hellim ve gübre meselesinde suç unsuru bulamamýþ! Ýyi öyleyse... Biz de bundan sonra gazete deðil, hellim

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ. Tarih Aralığı: 14.08.2015-15.08.2015. Haber Sayısı: 40

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ. Tarih Aralığı: 14.08.2015-15.08.2015. Haber Sayısı: 40 ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Tarih Aralığı: 14.08.2015-15.08.2015 Haber Sayısı: 40 İÇİNDEKİLER No Yayın Tarihi Yayın Adı Haber Başlığı Sayfa No 1 15.08.2015 AKDENİZ GÜNCEL ANTALYA DA MOTORSIKLET ZOR İŞ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mayýs 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3424 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CENNET MÝ, CEHENNEM MÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mayýs 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3424 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CENNET MÝ, CEHENNEM MÝ? Bafra'da dozer kepçesiyle yerle bir edilen Azize Thekli þapeli yeniden inþa edilecekmiþ! Mesele sadece kilise meselesi deðil ki... 200 yýllýk tarihi eser... Ne kadar inþa etsen geri gelir mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı