climate of innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "climate of innovation"

Transkript

1 Bir aile firması olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir ëekilde ısı elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar doñrultusunda kullanıma sunmayı kendisine görev bilmiëtir. Mükemmel ürün geliëimi ve çözüm olanakları ile Viessmann, her zaman sektörün teknolojik lideri ve öncüsü olmasını sañlayan büyük adımlar atmıëtır. Mittenwalde fabrikasïnda büyük kazan üretimi Viessmann güncel ürün programı ile müëterilerine 1, kw güç aralıñında çok basamaklı bir program sunmaktadır. Sıvı/gaz yakıtlı yer ve duvar tipi düëük sıcaklık kazanları ve yoñuëmalı kazanlar, ısı pompaları ve güneë enerjisi sistemleri bu mükemmel programa örnektir. Kontrol panelleri ve iletiëim tekniñinin yanı sıra, birlikte mükemmel bir uyum içinde çalıëan sistem tekniñi komponentleri ürün programını tamamlamaktadır. Almanya, Fransa, Kanada, Polonya ve Çin deki 10 adet üretim merkezi ve toplam 34 ülkedeki 110 satıë merkezinden oluëan organizasyonu ile Viessmann, uluslararası bir yapıya sahiptir. Allendorf taki Viessmann Merkezi Çevre ve topluma karëı sorumluluñu, çalıëanları ve ië ortaklarıyla kurduñu güçlü iletiëimi, mükemmeliyetçilik çabası ve tüm ië süreçlerindeki yüksek verimliliñi Viessmann ın temel deñerlerindendir. Ürünleri ve sahip olduñu tüm deñerleri ile müëterilerine güçlü bir markanın özel faydalarını ve katma deñerini vermek her bir Viessmann çalıëanının, dolayısıyla firmanın ortak özelliñidir. Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ë. Sultan Orhan Mah. Kuruçeëme Mevkii No Gebze-Kocaeli Tel: (0262) Pbx Fax: (0262) Ïstanbul / Merter Bölge Müdürlüñü General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter Ïë Merkezi No. 2/ Merter-Ïstanbul Tel: (0212) Pbx Fax: (0212) Ankara Bölge Müdürlüñü Ali Suavi Sk. No. 23/ Maltepe-Ankara Tel: (0312) Pbx Fax: (0312) Bursa Bölge Müdürlüñü Karaman Mah. Ïzmir Yolu 5. km Bursa Tel: (0224) pbx Fax: (0224) Ïzmir Bölge Müdürlüñü Bornova Cad. Öztim Ïë Merkezi No. 9/Y Iëıkkent-Bornova-Ïzmir Tel: (0232) Fax: (0232) Kayseri Bölge Müdürlüñü Gültepe Mahallesi M. Kemal Paëa Bulvarı No. 24/A Kayseri Tel: (0352) Fax: (0352) Antalya Bölge Müdürlüñü Perge Bulvarı No Antalya Tel: (0242) Fax: (0242) Konya Bölge Müdürlüñü Meram Yeni Yol Cad. No Meram Konya Tel: (0332) Fax: (0332) Teknik deñiëiklik hakkï saklïdïr TR 09/2006 climate of innovation

2 Mesleki yayïnlar serisi Buhar kazanlarï

3 Sanovel Ïlaç Fabrikası Ïstanbul Üç Vitomax 200 HS yüksek basïnçlï buhar kazanï, buhar kapasitesi: her biri 7 t/h, 10 bar 2

4 Ïçindekiler Sayfa 1 Girië Mesleki yayïnlar serisinin amacï 1.2 Tarihte su buharï 2 Temel prensipler Buharïn ïsïl kapasitesi 2.2 Buharïn kullanïm alanlarï 2.3 Buhar nedir? 3 Buhar üretimi Buhar kazanï 3.2 Yönetmelikler 3.3 Buhar kazanlarï için kazan dairesi 4 Bir buhar kazanï sisteminin komponentleri Buhar kazanï 4.2 Brülör 4.3 Ekonomizör 4.4 Baca gazï sistemi 4.5 Su ëartlandïrmasï Kimyasal su ëartlandïrmasï Ozmoz sistemler Termik su ëartlandïrmasï 4.6 Kondens suyunun ëartlandïrïlmasï 4.7 Kumanda ve kontrol sistemi 5 Tasarïm Basïnç ve kapasite 5.2 Buhar kazanï sisteminin enerji gereksinimi 5.3 Kazan besi suyu seviyesinin kontrolü 5.4 Türkiye'de basïnçlï buhar kazanlarïnïn ruhsat alma iëlemi ve buhar kazanı iëletilmesi 5.5 Çok kazanlï sistemler 6 Yerleëtirme Kazan dairesi 6.2 Gürültü önleme 6.3 Nakliye 6.4 Kazan dairesine girië 7 Ïëletme Ïëletme türleri 7.2 Ïëletme ile ilgili standartlar ve yönetmelikler 7.3 Danıëmanlık hizmeti 8 Özel üretim kazanlar Atïk ïsï kazanï 8.2 Kïzgïn buhar kazanlarï 9 Referanslar Modern konstrüksiyon ve üretim yöntemleri ile yüksek bir kalite sañlanmaktadïr 54 3

5 1 Girië 1.1 Mesleki yayïnlar serisinin amacï Bu mesleki yayïn ile su buharïndan yararlanmanïn ve buhar kazanlarïnda buhar üretiminin temel prensiplerinin açïklanmasï amaçlanmaktadïr. Buharïn özellikleri ïsï tekniñinde yaygïn olarak kullanïlan sudan farklïdïr. Bu nedenle bir buhar kazanï sisteminin komponentlerini tanïtmadan ve sistem ile ilgili projelendirme, yerleëtirme ve iëletme bilgilerini vermeden önce, buhar ve buhar üretimi konusunda bazï temel bilgiler aktarïlacaktïr. Resim 1: Bir buhar makinesi Resim 2: Gayzerler ve volkanlar doñal su buharï üreticileridir 1.2 Tarihte su buharï Su buharï ateëin bulunup kullanïlmaya baëlanmasïndan beri bilinmektedir çünkü buhar su ile alev söndürürken ya da yemek piëirme esnasïnda kendiliñinden oluëur. Su buharïndan teknikte faydalanma düëüncesi bir buhar topu tasarlayan Arëimet'e (MÖ ) kadar uzanïr. Leonardo da Vinci ( ) bu konu ile ilgili hesaplar yapan ilk kiëi olmuëtur. Bir buhar topu ile 8 kg añïrlïñïndaki bir güllenin 1250 metre uzaña kadar atïlabileceñini hesaplamïëtïr. Düdüklü tencereyi pratikte ilk uygulayan Denis Papin (1680) olmuëtur. Bu ilk basïnçlï kap, ilk denemelerde kullanïlan prototip patladïktan sonra, daha o zamanlar bir emniyet ventili ile donatïlmïëtï. 1770'den itibaren buhar makinesinin kullanïmï su buharï ile teorik ve pratik olarak daha yakïndan ilgilenilmesini zorunlu kïlmïëtïr. Pratikte buhar makinesi üretip pazarlayan James Watt ve Carl Gustav Patrik de Laval buluëlarï sayesinde varlïk sahibi olmuëlardïr. 4

6 2 Temel prensipler 2.1 Buharïn ïsïl kapasitesi Buharïn ïsï taëïyïcï akïëkan olarak suya göre avantajï, ïsïl kapasitesinin oldukça yüksek olmasïdïr (Resim 3). Buharïn ïsïl kapasitesi aynï kütle ve sïcaklïktaki suyun ïsïl kapasitesine göre 6 kat daha fazladïr. Bunun sebebi, buhar oluëabilmesi için yüklü miktarda buharlaëma enerjisinin gerekmesi ve buhara aktarïlan bu enerjinin yoñuëma ile tekrar açïña çïkmasïdïr. Buna örnek olarak suyun kaynatïlmasï verilebilir (Resim 4): Bir çaydanlïk içerisindeki suyun buhar haline getirilebilmesi için ocak üzerinden ïsï alïmï oldukça uzun sürer. Bu süre içerisinde aktarïlan enerji sadece buharlaëma için kullanïlïr, suyun veya buharïn sïcaklïñï deñiëmez (normal basïnçta 100 C) (Resim 5). Bunun sonucu olarak buhar ïsï taëïyïcï olarak oldukça avantajlïdïr: Aynï miktarda ïsï enerjisinin aktarïlmasï için suya oranla sadece altïda bir oranda kütle hareket ettirilmesi yeterlidir. Su buharının ısıl kapasitesi: 2675,4 kj (1 kg, 100 C, 1 bar) Isıl kapasite [kj] Suyun ısıl kapasitesi: 417,5 kj (1 kg, 100 C) Resim 3: Suyun ve su buharïnïn ïsïl kapasiteleri Sıcaklık Kaynama sıcaklıñı buharlaëma x = 0 x = 1 Zaman Resim 4: Suyun kaynatïlmasï Resim 5: Buharlaëma davranïëï 5

7 Temel prensipler 2.2 Buharïn kullanïm alanlarï Su buharï endüstriyel üretimin çoñu alanlarïnda enerji ve kimyasal madde taëïyïcïsï olarak kullanïlïr. Endüstride su buharïnïn yaygïn kullanïm alanlarï kañït ve inëaat malzemeleri üretimi, rafineriler, ilaç ve gïda endüstrisi olarak sïralanabilir. Ayrïca buhar türbinleri tahrik edilerek elektrik üretiminde, kauçuk ürünlerin vulkanizasyonunda ve ambalajlarïn sterilizasyonunda buhar kullanïlïr. Buharïn tipik kullanïm alanlarï: Buhar türbinleri Buharlï ïsïtma sistemleri Kimyasal prosesler Gïda endüstrisinde (meyve suyu, makarna, peynir ve sütlü mamuller üretimi ile büyük fïrïnlar), ayrïca sterilizasyonda da kullanïlmaktadïr Gübre endüstrisi Kauçuk ürünlerinin vulkanizasyonu Sterilazyson amacï ile ilaç endüstrisinde Ïnëaat malzemeleri endüstrisi Kañït endüstrisi Rafineriler Ahëap iëlenmesi (ahëap ëekillendirme) Endüstriyel armaçlï su buharï üretimi ve bunun kullanïmï, suyu ïsï taëïyïcï akïëkan olarak kullanan sïcak sulu ïsïtma sistemlerine göre belirli noktalarda oldukça farklïdïr. Özellikle yüksek kapasitelerde yüksek basïnçlï buhar üretimi, sistemlerin özel bir ëekilde donatïlmasïnï gerektirmektedir. Buzun basınç altında erimesi Basınç [bar] 221,2 1 0,006 Resim 6: Madde verileri 2.3 Buhar nedir? Erime noktası 0,01 Sıcaklık [ C] Bu mesleki yayïnda hava ve su buharï karïëïmï deñil, sadece kapalï sistemlerde (buhar kazanlarï) üretilen kuru buhar incelenecektir. Buhar sïvï ya da katï halden buharlaëma ya da sublimasyon yolu ile oluëur. Fiziksel açïdan su buharï gaz halindeki sudur. Üçlü nokta Suyun buharlaëmasï esnasïnda, eëit miktarlarda sïvï ya da katï parçacïklarïn gaz haline geçtiñi ve aynï zamanda gaz halinden geri döndüñü bir dinamik denge kurulur. Bu durumdaki buhar doymuë buhar olarak tanïmlanïr. Sïvï ya da katï halden gaz haline veya tersi duruma geçen parçacïklarïn miktarï sistemin basïncïna ve sïcaklïñïna bañlïdïr. Kritik izoterm Normal buharlaëma noktası ,15 Madde deñerleri (Resim 6): Kritik nokta 100 C ve 1,01325 bar'daki yoñunluk: 0,598 kg/m 3 Özgül ïsï: c p = 2,08 kj/(kg K) Isï iletim katsayïsï: > 0,0248 W/(m K) Üçlü nokta: 0,01 C. 0,00612 bar'da 273,165 K'ye eëittir Kritik nokta: 221,2 bar'da 374,15 C'ye eëittir 6

8 Temel prensipler Islak buhar, kïzgïn buhar, doymuë buhar Su Islak buhar Buhar Su soñuk bir ortamda ïsïtïlarak buhar haline getirildiñinde, gaz ëeklindeki suyun bir kïsmï yoñuëarak çok küçük damlacïklar oluëturur. Su buharï bu küçük parçacïklarla gaz halindeki görünmeyen sudan oluëur. Bu karïëïm ïslak buhar olarak tanïmlanmaktadïr (Resim 7). T-s diyagramïnda (Resim 8) ïslak buhar aralïñï 374 C ve 221,2 bar'daki kritik noktaya kadar eriëmektedir. x = 0 x > 0 x = 0,2 x = 0,8 x < 1 x = 1 örn. x = o,8, suyun %80 i buhar fazındadır Açık kapta kaynama ısı giriëi Buhar kazanında taëınım Bu sïcaklïñïn üzerinde su buharï ve sïvï halindeki suyun yoñunluklarï artïk birbirlerinden farklï deñildir ve bu sebepten bu durum kritik nokta üstü olarak tanïmlanïr. Bu durum buhar kazanï uygulamalarï için uygun deñildir. Kritik nokta üstü suyun kimyasal özellikleri çok agresiftir. Kritik noktanïn altïndaki su buharï ise kritik deñildir ve sïvï halindeki su ile denge halindedir. Su tamamen buharlaëtïktan sonra ısıtılmaya devam edilirse buharlaëma sïcaklïñïnïn üstüne çıkılır ve kïzgïn buhar oluëur. Bu haldeki buharda su damlacïklarï bulunmaz, fiziksel bakïmdan gaz halindedir ve gözle görülemez. Islak ve kïzgïn buhar arasïndaki sïnïr bölge doymuë buhar ya da kuru buhar olarak adlandïrïlïr. Su buharï ile ilgili birçok tablodaki çoñu deñer bu durumdaki buharï tanïmlar. Resim 7: Islak buhar, kïzgïn buhar, doymuë buhar Sıcaklık [ C] x = %0 Kritik nokta x = Buhar kütlesi oranı [%] x = %20 x = %40 0 Buharlaëma ısısı: 2250 kj/kg ,0 2,0 4,0 6, ,0 Entropi [kj/(kg K)] x = %60 x = %80 x = %100 Suyun 100 C de ve 1 bar basınçta hal deñiëtirmesi Resim 8: Suyun T-s-diyagramï 7

9 Temel prensipler Yoñuëma ve buharlaëma gecikmesi Buhar soñutulduñunda ve çiñ noktasïna ulaëïlïnca tekrar doymuë buhar haline döner. Doñrudan gaz halinden katï hale geçiëte (yeniden sublimasyonda) bu nokta donma noktasï olarak tanïmlanïr. Buhar yoñuëmadan çiñ noktasïnïn altïna kadar soñutulduñunda, daima aëïrï doyma meydana gelir. Bunun sebebi toz ya da buz partikülleri gibi kondensasyon tetikleyicilerinin olmamasïdïr. Karëï yönde ise buharlaëma gecikmesi oluëabilir: Ïçinde toz partikülleri veya hava kabarcïklarï olmayan su kaynamadan da buharlaëma noktasïnïn üstünde bir sïcaklïña kadar ïsïtïlabilir. Sallantïlar gibi en küçük bozucu etkiler dahi karıëım etkisi yaratır ve buharlaëma gecikmesi olarak adlandïrïlan sïvï ve buhar hallerinin patlarcasïna birbirlerinden ayrïlmasï olayï meydana gelir. Basınç [bar] Kritik nokta 100 Sıvı 1 Buhar 0,01 Üçlü nokta Sıcaklık [ C] Resim 9: Su buharïnïn kaynama noktasï eñrisi Kızgın buhar Su buharïnïn tehlikeleri Çok az miktarda buhar, çok fazla miktarda ïsï ve enerji taëïyabilir. Bu sebepten buhar kazanı ve boru hatlarï gibi buhar taëïyan donanïmlarda oldukça yüksek bir tahribat potansiyeli mevcuttur. Endüstriyel uygulamalarda kullanïlan normal bir buhar kazanï kapalï bir kaptïr. Bu da, buharïn atmosferik basïnçtan daha yüksek bir basïnç altïnda oluëmasï demektir. Atmosfer basïncïnda bir litre sudan 1700 litre buhar elde edilirken, 7 bar basïnç altïnda elde edilen buharïn hacmi ise 240 litreye düëer. Ïçinde buhar bulunan bir tankïn kapañï açïldïñïnda oluëan ani hacimsel genleëmenin ne kadar tehlikeli olduñu kolayca anlaëïlabilir. Yüksek sïcaklïk ve basïnçtaki buharïn hasarlï bir borudan dïëarïya sïzmasï ( kïzgïn buhar halinde) gözle görülmez ve uzun bir buhar akïmï oluëturabilir. Bu buhar akïmï ölümcül yanïklara ve haëlanmaya sebep olabilir. 8

10 3 Buhar üretimi 3.1 Buhar kazanï Buhar kazanï, atmosferik basïnçtan daha yüksek bir basïnçta buhar basïncï üretmek için kullanïlan kapalï bir kaptïr. Buharïn bu ëekilde hapsedilmesi ile basïnç ve böylece buharlaëma sıcaklıñı yükselir. Bu ëekilde üretilen buharïn ısıl kapasitesi de yüksek olur (Resim 10). Kazan tipleri yapılarına veya kullanılan yakït cinsine göre ayrïlïrlar. Buhar kazanlarï yapï gruplarïna, buhar kapasitelerine ve izin verilen iëletme basïnçlarïna göre tanïmlanïr. Büyük kapasitelerdeki yüksek basïnçlï buhar kazanlarï genelde iki farklï yapïya sahiptir: Su borulu kazan ve alev-duman borulu kazan (bu kazan büyük su hacimli kazan olarak da tanïmlanïr). Su borulu kazanda içinde su bulunan borularïn dïëïndan ïsïtma gazï akar. Bu yapïdaki kazanlar genelde yaklaëık 30 bar'a kadar olan buhar jeneratörleri veya 300 bar'a kadar olan su borulu kazanlardïr. Bu yükseklikteki basïnç deñerleri alev-duman borulu kazanlarda prensip olarak mümkün deñildir. Bu kazanlarda duman gazlarï etrafï su ile çevrilmië olan borulardan akar (Resim 11). Bu kazanlarïn maksimum iëletme basïnçlarï, boyutlarïna göre, 25 bar'a kadardïr ve saatte 25 ton buhar üretebilirler. Alev-duman borulu kazanlarla, endüstriyel üretim prosesleri tarafïndan istenen koëullarïn büyük bir kïsmï güvenli ve ekonomik olarak yerine getirilir. Bu yapïdaki kazanlarda alçak basïnçlï buhar da (1 bar'a kadar) üretilebilir. Isıl kapasite [kj] Resim 10: Su buharïnïn ïsïl kapasitesi Su buharının ısı miktarı: 2777,0 kj (1 kg, 180 C, 10 bar) Su buharının ısı miktarı: 2675,4 kj (1 kg, 100 C, 1 bar) Resim 11: Vitomax 200 HS Yüksek basïnçlï buhar kazanï Resim 12: Vitomax 200 HS Yüksek basïnçlï buhar kazanï (Tip M237), buhar kapasitesi: 0,5-3,8 t/h Resim 13: Vitomax 200 HS Yüksek basïnçlï buhar kazanï (Tip M235), buhar kapasitesi: 4,0-25,0 t/h 9

11 Buhar üretimi 3.2 Yönetmelikler Avrupa çapïnda ticari engeller olmayan bir iç pazar için standart teknik kurallar oluëturma talebi daha 1985'lerde ortaya çıktı. Fakat, 1997 yïlïna kadar Avrupa Birliñi'nde basïnçlï kaplarïn ve böylece buhar kazanlarïnïn üretimi ile ilgili olarak her ülkenin kendine ait yönetmelikleri geçerliydi. PS [bar] Madde 3, Paragraf 3 29 Mayïs 1997 tarihinde Üye ülkelerin basïnçlï kaplar ile ilgili yasal yönetmeliklerinin harmonizasyonu için AB Parlamentosu ve Komisyonu'nun 29 Mayïs 1997 tarihli direktifi 97/23/EG (BKD Basınçlı Kaplar Direktifi) yürürlüñe girdi. Bu direktife göre üye ülkelerin kendi yönetmeliklerini 5 yïl içerisinde deñiëtirmeleri gerekiyordu ,5 PS V = 50 PS = 32 PS V = 200 I PS V = 3000 II III V = 1000 IV PS = 0,5 BKD izin verilen iëletme basïnçlarï 0,5 bar'dan veya iëletme sïcaklïklarï 110 C'den fazla olan 2 litreden daha büyük hacimdeki tüm buhar kazanlarï için geçerlidir. Hacim deñerleri belirtilirken daima buhar kazanïnïn toplam hacmi dikkate alïnmalïdïr. 0, , V [Litre] Resim 14: EHI'ye (Association of the European Heating Industry, Basïnçlï Kaplar Direktifi 97/23/EG için uygulama kïlavuzu) göre deñiëtirilmië BKD diyagramï BKD iëletme basïnçlarï 0,5 bar ve iëletme sïcaklïklarï 110 C'nin altïnda olan buhar kazanlarï için geçerli deñildir. Bu sistemler için Gaz Yakïtlï Cihazlar Direktifi v.b. yönetmelikler geçerlidir. BKD basïnçlï kaplarla ilgili, satïëa sunulana kadar gerekli tüm iëlemleri düzenler. Basïnçlï kabïn yanï sïra tüm emniyet iëlevine sahip donanïmlar ve basïnç altïndaki tüm komponentler de bu direktifin kapsamïndadïr. BKD'nin II. nolu ekinde ïsïtïlan basïnçlï kaplar (buhar kazanlarï) kategorilere ayrïlmïëtïr (Resim 14). Viessmann'ïn Vitomax 200 HS serisi yüksek basïnçlï buhar kazanlarï ile Vitomax 200 LS serisi düëük basïnçlï buhar kazanlarï aëañïdaki formüle göre: Basïnç x Hacim bu ëemadaki Kategori IV'te bulunmaktadïr. Sadece hacimleri 1000 litreden az olan Vitoplex 100 LS serisi kazanlar (maksimum iëletme basïncï 1 bar olan buhar kazanlarï) Kategori III'e girmektedir. BKD'ne göre mümkün olan modül kategorileri ise Kategori III veya IV'e göre belirlenir. Modül kategorileri ile, üreticinin hangi testleri yapmaya yetkili olduñu ve hangi kontrollerin bañïmsïz bir kontrol laboratuarïna (BKD'ne göre akredite laboratuar ) yaptïrïlmasï gerektiñi düzenlenir. Kategori IV'e ait Viessmann yüksek basïnçlï buhar kazanlarï Modül G'ye göre kontrol edilir. Bu da, kazanlarïn akredite laboratuar (örn. TÜV) tarafïndan kontrol edilmesi anlamïna gelmektedir. Bu kontroller tasarïm kontrolünden (mukavemet hesabï ve konstrüksiyonun standartlara uygunluk kontrolü), üretim süreçlerinin kontrolü, yapï denetimi kontrolünden, bir mukavemet kontrolünden (basïnç testi) ve bir son kontrolden oluëmaktadïr. 10

12 Buhar üretimi Kontrolle görevlendirilen kurum kontroller baëarï ile tamamlandïktan sonra Modül G'ye göre bir uygunluk belgesi hazïrlar. Üretici bu uygunluk beyanïnda (Resim 17), buhar kazanïnïn geçerli BKD ya da diñer ilgili direktifler tarafïndan talep edilen koëullarï yerine getirdiñini beyan eder. Bu koëullarïn yerine getirildiñinin bir simgesi olarak üretici, kazanïn üzerine bir CE-Ïëareti iliëtirir. Seri imalat kazanlar için Modül B'ye (AB Numune Testi) göre bir üretim mümkündür. Bu modülde üretici ilgili kontrollerin tümünü kendisi yapar. Bunun için üreticinin üretim, son kontrol ve üretimle ilgili tüm diñer kontroller için ruhsat verilmië bir kalite güvence sistemine sahip olmasï ve akredite laboratuar tarafïndan denetlenmesi gerekmektedir. Resim 15: Üç Vitoplex kazanlï sistem - bir düëük basïnçlï buhar kazanï ve iki sïcak su kazanï CE iëaretli kazan, üretici tarafïndan hazïrlanan uygunluk beyanï ile hiçbir engel olmaksïzïn tüm diñer AB üyesi ülkelerde satïëa sunulabilir. Uygunluk beyanı üzerinde belirtilen modüllerin ëart koëtuñu testlerin yapıldıñına ait belgeler de ayrıca sunulmaldır. AB üyesi ülkeler bu kazanïn geçerli tüm direktiflere, örn. BKD, uygun olduñunu kabul ederler (Uygunluk kabulü). AB üyesi olmayan ve BKD'ni tanïmayan ülkelerde üretici ile ilgili ülkedeki denetim makamï arasïnda özel anlaëmalar yapïlmalïdïr. Resim 16: Vitoplex 100 LS - düëük basïnçlï buhar kazanï, kg/h Resim 17: Kazan için uygunluk beyanï 11

13 Buhar üretimi Tüketiciye giden buhar Baca Elektrik panosu Buhar kazanı Ïlave su Termik su ëartlandırması (Degazör) Dip blöf vanası Besi suyu debi kontrol vanası By-pass Kazan besi suyu pompası Kimyasal su ëartlandırması (yumuëatma) Ham su Soñutma suyu Kondens suyu tankı Yüzey blöfü basınç düëürme tankı Blöf tankı Kanalizasyon Tüketiciden gelen kondens suyu Resim 18: Bir buhar kazanï sisteminin komponentleri 3.3 Buhar kazanlarï için kazan dairesi Ïëlevsel bir kazan sisteminde emniyet, kontrol, gösterge ve kapatma donanïmlarïna sahip buhar kazanïnïn yanï sïra, iëletme için gerekli baëka komponentler de bulunmaktadïr (bkz. Resim 63, sayfa 32/33). Bu bölümde sistem hakkında genel bir bilgi verilmekte ve komponentlerin birlikte nasïl çalïëtïklarï gösterilmektedir. Komponentler ile ilgili ayrïntïlar ilerideki bölümlerde daha kapsamlï bir ëekilde anlatïlacaktïr. Tipik bir buhar kazanï sistemi aëañïdaki parçalardan oluëmaktadïr: Resim 19: Vitomax 200 HS Yüksek basïnçlï buhar kazanï (Tip M237), buhar kapasitesi: 0,5-3,8 t/h Resim 20: Vitomax 200 HS Yüksek basïnçlï buhar kazanï (Tip M235), buhar kapasitesi: 4,0-25,0 t/h 1. Kazan dairesi Kazan dairesinin ëartlarï geçerli olan imar yönetmeliklerine ve gaz dañıtım ëirketinin teknik kurallarına göre deñiëebilir. Kazanïn bir mekana kurulmasï ve etrafïnda bulunan odalarla bañlantïsï ile bu odalarïn kullanïm koëullarï TRD 403'te (Buhar için Teknik Kurallar) düzenlenmiëtir. 12

14 Buhar üretimi Kazan dairesinde ayrïca yanma havasï beslemesi için gerekli havalandïrma menfezleri, kazan sistemini aydïnlatma tertibatï ve dïëarï ile haberleëme olanañï da bulunmalıdır. 2. Buhar kazanlarï Bir buhar kazanï yapï grubuna, buhar kapasitesine ve maksimum iëletme basïncïna göre tanïmlanïr. Buhar kazanïna emniyet, kontrol, gösterge ve bañlantï elemanlarï, besi suyu pompasï, brülör ve kumanda sistemi de dahildir. Komponent seçimi iëletici tarafïndan istenen iëletme türüne ve yakïtlara bañlïdïr. 3. Ekonomizör Kazanïn verimini yükseltmek için buhar kazanına bir ekonomizör bañlanabilir. Ekonomizör sayesinde besi suyu baca gazï tarafïndan ïsïtïlïr, böylece baca gazı soñutulur ve kayıplar düëürülerek verim artırılır (Resim 21). Resim 21: Vitomax 200 HS sïvï/gaz yakïtlï yüksek basïnçlï buhar kazanï ve duman sandïñïna entegre edilmië ekonomizör, buhar kapasitesi: 4,0-25,0 t/h 4. Yakït beslemesi Yakıt olarak genellikle doñalgaz ve sıvı yakıt kullanïlmaktadïr. Diñer yakıtlar, örn. atïk yañ, LPG, biyo-gaz gibi yakïtlar, sadece istisnai durumlarda kullanïlmaktadïr. Sïvï yakït beslemesine depolama tanklarï, doldurma tertibatï, ara tanklar, sïvï yakït pompalarï (Resim 22), armatürler ve güvenli kapatma donanïmlï yakït hatlarï da dahildir. Gaz yakït kullanïldïñïnda ise, binanïn emniyet gaz kapatma vanalarï, kazan dairesindeki gaz borularï, hava alma hatlarï ve yakït beslemesi için brülör gaz yolu armatürleri mevcuttur (Resim 23). Resim 22: Çift pompalï sïvï yakït ünitesi Resim 23: Gaz yolu armatürleri 13

15 Buhar üretimi 5. Baca gazï sistemi Baca gazï sistemine kazan ve ekonomizör ile baca arasïndaki baca gazï kanalï, baca susturucusu ve baca dahildir. 6. Kimyasal su ëartlandïrma Su ëartlandïrma yöntemi aëañïdaki kriterlere göre yapïlïr: Ham suyun kimyasal bileëimi Kondens suyunun kalitesi Geri beslenen kondens suyu miktarï Buhar kalitesinden istenen koëullar Buhar kazanın yüzey blöfü oranï Suyun ëartlandïrïlmasï için gerekli yöntem bu kriterlere göre seçilir. Su ëartlandïrmaya besi suyunun ëartlandïrïlmasï için gerekli tertibat da dahildir. Resim 24: Baca sistemi Resim 25: Baca kaidesi 7. Termik su ëartlandïrmasï Besi suyunda bulunan ve kazan için zararlï olan suda çözülmüë oksijen ve karbondioksit gibi gazlarïn atïlmasï için degazör sistemi gereklidir. Artan sïcaklïk ile bu gazlarïn su içerisindeki çözünürlüñü azalïr ve böylece besi suyundaki gaz miktarï azaltılmıë olur. 9. Kïzdïrïcï Kïzdïrïcïlar buharïn doymuë buhar sïcaklïñïnïn üstünde bir sïcaklïña kadar ïsïtïlmasï için kullanïlïrlar (ayrïca bkz. sayfa 50, Madde 8.2 Kïzgïn buhar kazanlarï ). 8. Termik üniteler Termik üniteler arasında aëañıdaki cihazlar yer almaktadır: Degazör sistemi, yüzey ve dip blöf soñutması için kullanılan blöf tankları, flaë buhardan veya blöf ile tahliye edilen enerjiden faydalanmak için kullanılan eëanjörler ve bu sistemlere ait pompalar. 10. Boru hatlarï Akïëkanlarïn transferi için gerekli tüm boru hatlarï, armatürler, buhar kollektörleri ve drenaj hatlarï da kazan sistemi komponentlerine dahildir. Burada belirtilen tüm komponentler denetim makamlarï tarafïndan kazan sisteminin deñerlendirilmesinde dikkate alïnïr. 14

16 4 Bir buhar kazanï sisteminin komponentleri 4.1 Buhar kazanı Almanya'da bulunan iëletme halindeki yüksek basïnçlï buhar kazanlarïnïn %50'sinden daha fazlasï üç geçiëli, büyük su hacimli alev-duman borulu kazanlardır. Vitomax 200 HS de (Resim 26 ve 27) bu konstrüksiyona sahip bir buhar kazanıdır. Üç geçiëli yapïsï ile zararlï madde emisyonu düëük ve çevre dostu bir yanma sañlanabilmektedir. Burada duman gazlarï su soñutmalï bir dönüë odasï üzerinden ikinci geçiëe akmakta ve daha sonra kazan kapïsï bölgesinde bulunan su soñutmalï diñer bir dönüë odasï üzerinden, konvektif ïsïtma yüzeyi olarak tasarlanmïë üçüncü geçiëe ulaëmaktadïr. Duman gazlarï yanma odasïnï kazanın arka tarafında bulunan dönüë odasï üzerinden terk ettiñinden, alev çekirdeñinin etrafını saramazlar ve bu da alevin daha fazla ïsï aktarmasïnï ve daha iyi soñumasïnï sañlar. Bu durum ve duman gazlarïnïn reaksiyon bölgesinde daha az kalmalarï azot oksit oluëumunu azaltmaktadïr. Büyük su hacmi, büyük bir buhar haznesi ve bu sayede elde edilen iyi bir depolama yeteneñi büyük su hacimli kazanlarïn temel özelliklerindendir. Kazan böylece kïsa süreli yük deñiëimlerinde de (deñiëen buhar talebi) kararlı bir buhar beslemesi sañlayabilir. Uygun bir ëekilde tasarlanmïë buhar haznesi, büyük buharlaëma yüzeyi ve kazanın buhar çıkıëına monte edilmië bir damla tutucu sayesinde kuru bir buhar elde edilir. Üç geçiëli yapı sayesinde kïsa ïsïtma sürelerinde yüksek buhar kapasiteleri garanti edilebilmektedir. Resim 26: Vitomax 200 HS sïvï/gaz yakïtlï yüksek basïnçlï buhar kazanï ve baca gazï sandïñïna entegre edilmië ekonomizör, buhar kapasitesi: 4,0-25,0 t/h Resim 27: Üç geçiëli kazan Vitomax 200 HS 1. geçië yanma odasï 2. duman gazï geçiëi 3. duman gazï geçiëi 15

17 Bir buhar kazanï sisteminin komponentleri Isï aktarïmïnïn geçiëler arasïndaki dañïlïmï: 1. geçië ve dönüë odası yakl. % ve 3. geçiëler yakl. % 65 Vitomax 200 HS kazanïn yapïsï aëañïda belirtilen özelliklere sahiptir: Düëük yanma odasï yükü sayesinde zararlï madde emisyonu düëük yanma gerçekleëtirilmekte ve azot oksit emisyonlarï daha da düëürülmektedir. Genië buhar haznesi ve buharlaëma alanï ile entegre edilmië bir damla tutucu buhar kalitesini artïrmaktadïr. Su soñutmalï refrakter tuñlasïz arka dönüë odasï sayesinde servis ve bakïmda kolaylïk. Genië temizleme kapïsï. Teslimat içeriñine dahil olan üzerinde yürünebilir kazan üst sacï, montajï ve bakïmï kolaylaëtïrïr ve ïsï izolasyonunu hasarlara karëï korur (Resim 28). Genië su temas yüzeyleri ve duman gazï borularï arasïndaki mesafenin büyük olmasï sayesinde yüksek iëletme emniyeti ve uzun ömür. Büyük su hacmi iyi bir iç sirkülasyon ve emniyetli ïsï geçiëi sañlamaktadïr. 120 mm kalïnlïkta etkin ïsï izolasyonu ve su soñutmalï ön duvar sayesinde ïëïnïm kayïplarï düëük kalmaktadïr. Büyük boyutlandïrïlmïë duman gazï borularï ve konvektif ïsïtma yüzeyi sayesinde duman gazï tarafï direnci düëüktür. Buhar kazanlarïnïn maksimum kapasiteleri EN standardï tarafïndan belirlenir ve kazan üreticileri için bañlayıcıdır. Resim 28: Vitomax kazanlarda teslimat içeriñine yürünebilir bir kazan üst sacï da dahildir. Resim 29: Buhar kazanï sistemi Gaz yakïtlï kazanlar 25 t/h ve sïvï yakïtlï kazanlar ise 19 t/h kapasitelere kadar üretilebilir. Ïzin verilen maksimum iëletme basïnçlarï kazanïn kapasitesine bañlï olarak 25 bar'a kadar yükselebilir. Bazï ülkelerin ruhsat veren makamlarï, sïvï yakïtlï kazanlarda 12 MW'den ve gaz yakïtlï kazanlarda ise 15,6 MW'den itibaren olan güçlerde yanma odası sïcaklïñïnïn denetimi için ölçüm yerleri bulunmasïnï talep etmektedir. Bu ölçüm yerleri Vitomax 200 HS'ye sorunsuz olarak entegre edilebilir. Resim 30: Buhar kollektörü 16

18 Bir buhar kazanï sisteminin komponentleri Buhar kazanï sistemine emniyet, kontrol, gösterge ve kapatma armatürleri, besi suyu pompasï modülü, brülör ve kazana ait tüm kontrol ve kumanda tertibatlarïna kumanda etmek için bir kumanda panosu da dahildir. Buhar kazanï sistemine ait bu komponentlerin seçimi iëletici tarafïndan istenen iëletme türüne ve yakïta göre yapïlïr. Buhar kazanının sürekli olarak güvenli iëletilmesini sañlamak için yüzey blöfü ve dip blöf tertibatları gerekli olup bunlar büyük önem taëırlar. Ïëletmede kazanın içinde çamur tortularï oluëmaktadır ve bunlar düzenli aralïklarla temizlenmelidir. Çamur tabakasının oluëumunu engellemek için tortular periyodik olarak tahliye edilmelidir. Bunun için dip blöf vanaları kullanılır (Resim 31). Dip blöf vanası açılarak basınçlı kazan suyu kazanïn alt bölgesinden tahliye edilir. Vana açılınca basınç farkı nedeniyle oluëan yüksek su hızı sayesinde kazanın alt bölgesindeki çamur etkin bir biçimde tahliye edilmië olur. Su hazırlama sisteminin türüne göre ve dozajlama sistemi nedeniyle buhar kazanına tuz ve baëka yabancı maddeler ulaëmaktadır. Buharlaëma sonucu kazan suyundaki tuzluluk oranı artar. Sınır deñerden daha yüksek bir tuz konsantrasyonu kazan taëı, kazan korozyonu ve köpük oluëumuna neden olur. Köpük buhar tesisatına da ulaëabilir. Böylece buhar kalitesi düëmekte ve oluëan su birikimleri armatürleri zorlamaktadır. Oransal yüzey blöf vanası üzerinden kazan suyunun tuzluluk konsantrasyonu müsaade edilen sınır deñerin altında tutulabilir. Burada bir iletkenlik elektrodu ile kazan suyunun iletkenliñi ölçülür (daha tuzlu su daha iletkendir) ve oransal bir vana üzerinden kazan suyu tahliye edilerek (su üst seviyesinin hemen altından) istenen tuz konsantrasyonu sañlanır (Resim 32). Resim 31: Kazanda periyodik dip blöf için otomatik vana Resim 32: Otomatik yüzey blöf vanasï 17

19 Bir buhar kazanï sisteminin komponentleri 4.2 Brülör Brülörün görevi yakïtlarda mevcut olan enerjiden ïsï olarak yararlanïlmasïnï sañlamaktïr. Büyük su hacimli kazanlarda genellikle gaz veya sïvï yakït kullanïlïr. Yanma havasï Gaz veya sïvï yakït sadece oksijen (hava) ile yakïlabilir. Bu sebepten her brülörde bir yanma havasï fanï mevcuttur. Brülörler, fanın montaj ëekline göre monoblok veya duoblok brülörler olarak ayrïlïrlar. (Monoblok: fan brülöre monte edilir, duoblok: fan brülör üzerinde deñildir, ayrı bir yere yerleëtirilir). Yanma havasï fanïnïn görevi, yanma için stokiyometrik olarak gerekli hava miktarï ile pratik olarak gerekli yaklaëïk %10 artïrïmï sañlamak ve böylece sistemde oluëan dirençleri aëmaktïr. Bunlar genelde kazan, brülör, ekonomizör ve baca gazï susturucusu tarafïndan oluëturulan dirençlerdir. Resim 33: Basïnçlï püskürtmeli brülör Zararlï madde emisyonu düëük bir yanma sañlamak ve kazanla brülörün ömrünün uzun olmasï için, emilen yanma havasïnïn sïcaklïñï 5 C ile 40 C arasïnda olmalïdïr. Bu havada ayrïca klor ve halojen bileëimli korozif bileëenler bulunmamalïdïr. Sïvï yakït Sïvï yakïtlar aëañïdaki kategorilere ayrïlïr: Motorin:Kükürt oranı %0,2 nin altında, H u = kcal/kg MJ/kg Fuel-oil No.4 veya No.6 H u = 9875 kcal/kg veya 9562 kcal/kg Resim 34: Bir basïnçlï püskürtücünün kesiti Fuel-oil No.4 veya No.6 için iëletme ëartları kazan üreticisine sorulmalıdır. Sïvï yakïtïn cinsine bañlï olarak çeëitli brülör tipleri mevcuttur. Buna göre brülörler basïnçlï püskürtmeli, buhar basïncï püskürtmeli ve dönel yakıcılı brülörler olmak üzere üçe ayrïlïr. Resim 35: Dönel yakıcılı brülör (Kaynak: Saacke) Basïnçlï püskürtmeli brülörler Burada sïvï yakït pompa basïncï ile bir meme üzerinden sïvï yakït dumanï haline püskürtülür. Bu brülörler genelde motorin püskürtmekte kullanïlïr (Resim 33 ve 34). 18

20 Bir buhar kazanï sisteminin komponentleri Buhar basïnçlï püskürtmeli brülörler Sïvï yakït yanma baëlïñïna buhardan yararlanarak püskürtülür. Bu yöntem genelde büyük kapasite aralïklarïnda kullanïlïr. Dönel yakıcılı brülörler Burada sïvï yakït çok hïzlï bir ëekilde dönen kaplara verilir. Dönme etkisi ve kabïn iç yapïsïnïn konik ëekli sayesinde, sïvï yakït yanma odasï yönüne doñru akarak, santrifüj kuvveti ile ve yüksek hïzda dïëarïya çïkan püskürtme havasï yardımıyla pulverize edilir. Dönel yakıcılı brülörler tercihen fuel-oil No.4 veya No.6 yakïlmasïnda kullanïlïr (Resim 35). Bu brülörler motorin, sïvï yakïtyañ karïëïmï ya da sïvï yakït artïklarï, hayvani ve kïzartma yañlarï ile kolza yañï için de uygundur. Resim 36: Gaz yakïtlï brülör Gaz halindeki yakïtlar Burada doñalgaza deñinilecektir, LPG ve havagazı yaygïn olmadıñından burada incelenmeyecektir. Doñalgaz büyük oranda metandan (CH 4 ) oluëmaktadïr. Bileëimi bulunduñu yere göre deñiëmektedir. Doñalgazda normal olarak soy gazlar (yanmayan parçalar) ile añïr hidrokarbonlar da mevcuttur. Doñalgaz: H u = 8250 kcal/m 3 Doñalgaza bio-gaz ve arïtma gazlarï ilave etmek mümkündür, fakat bu iki gaz doñalgaz ile karïëtïrmadan da kullanïlabilir. Burada gazlarïn birbirlerine karïëtïrïlmasï durumunda alt ïsïl deñerlerinin deñiëeceñi dikkate alïnmalïdïr. Resim 37: Çift yakïtlï brülör Bu durumda brülörün yeniden ayarlanmasï veya özel bir brülör kullanïlmasï gerekmektedir. Sistem uygulamasïnda, kullanïlan gazlardaki kükürt oranlarï da göz önünde bulundurulmalïdïr. Bu durumda gaz ile temas eden armatürlerde paslanmaz çelik gibi yüksek kalitede malzemeler kullanïlmasï gerekebilir. Resim 38: Vitomax 200 HS'de kullanïlan sïvï ve gaz yakïtlï brülör Çift yakïtlï brülörler Bunlar genelde sïvï veya gaz yakïtla çalïëan brülörlerdir. Yakït türü, gaz beslemesinin kesildiñi zamanlarda manuel veya otomatik olarak sïvï yakïta deñiëtirilir. Bu tip brülörler genelde kesintisiz bir besleme sañlayabilmek için büyük sistemlerde kullanılır. 19

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir. VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi, Tip WHKB Yüksek sıcak su konforu Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Yüksek sıcak

Detaylı

Sürekli yüksek verim, Uzun ömür

Sürekli yüksek verim, Uzun ömür VITODENS 100-W Doğalgazlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, paslanmaz çelik silindirik brülörlü Inox-Radial paslanmaz çelik eşanjör Anma ısı gücü aralığı: 7,3 30

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5-3,8 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOTRANS 333. Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için VIESMANN VITOTRANS 333 Paslanmaz çelik ekonomizör Yakıtın üstısıl değerinden faydalanmak için Teknik Bilgi Föyü Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 24 VITOTRANS

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında.

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında. VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numaralarını ve fiyatları lütfen sorunuz Kazan seçimi

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h)

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h) VIESMANN Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HW 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı Üç geçişli 460-2500 kw (395 600-2

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200-LW

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200-LW VIESMANN VITOMAX 200-LW 120 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı Kazangücü2,1-19,5MW Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı:

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW VIESMANN VITOMAX 200 WS 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 WS Tip M250

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar BUHAR KAZANLARI Buhar üretmekte yararlanılan; kömür, yağyakıt, motorin, doğalgaz ve fosil yakıtları, bazı tesislerde ise artık yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan, ısıyı içindeki suyu ısıtmak için kullanan

Detaylı

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF BUHAR KAZANLARINDA BLÖF GENEL AÇIKLAMALAR Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

Viessmann Akademi Program 2013

Viessmann Akademi Program 2013 Viessmann Akademi Program 2013 Viessmann Teknik Eğitim Programı 2013 Değerli Viessmann Partnerleri, Viessmann Türkiye olarak hazırladığımız yeni teknik eğitim programımızı sizlere sunuyoruz. Bu eğitim

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

Viessmann Akademi Program 2015

Viessmann Akademi Program 2015 Viessmann Akademi Program 2015 Viessmann Teknik Eğitim Programı 2015 Değerli Viessmann Partnerleri, Viessmann Türkiye olarak hazırladığımız yeni teknik eğitim programımızı sizlere sunuyoruz. Bu eğitim

Detaylı

ISITMA & BUHAR SİSTEMLERİ

ISITMA & BUHAR SİSTEMLERİ ISITMA & BUHAR SİSTEMLERİ ÖNSÖZ Enorpa buhar, sıcak su, sıcak hava, kızgın yağ sistemlerinin yanı sıra; akaryakıt tankları, yatay ve dikey basınçlı kaplar konusunda üretim, projelendirme ve taahhüt işleri

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Kazanların Sınıflandırılması 1.Kazan İmalatında Kullanılan Malzemeye Göre a) Dökme dilimli kazanlar b) Çelik kazanlar 2. Kazan Ocak Tipi, Tasarım Şekli

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII

SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII Sıvı ve Gaz yakıtı yüksek verimde yakar. %95 ve daha üzerinde yanma verimine sahiptir. Düşük yakıt tüketimi ile yakıt tasarrufu sağlar. 3 tam geçişli

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

PROSES BRÜLÖR.

PROSES BRÜLÖR. 2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında,

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör VIESMANN VITOSOL 100-F Düzlemsel kollektör Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOL 100-F Tip SV1 ve SH1 Dikey veya

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

VIESMANN. Planlama Kılavuzu. Su Niteliği İçin Referans Değerler. Planlama Bilgileri Klasörü, Genel. Arşiv referansı:

VIESMANN. Planlama Kılavuzu. Su Niteliği İçin Referans Değerler. Planlama Bilgileri Klasörü, Genel. Arşiv referansı: VIESMANN Su Niteliği İçin Referans Değerler Planlama Kılavuzu Arşiv referansı: Planlama Bilgileri Klasörü, Genel Isıtma ve kazan sisteminde kullanılan suların niteliği ile ilgili olarak çeşitli kuruluşlar

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

Orta ve Büyük Güçte Kazanlar

Orta ve Büyük Güçte Kazanlar 5662FRGR.SF.TUR 28.05.2001 15:19 Uhr Seite 1 Viessmann Isï Teknikleri Ticaret A.Ë. Sultan Orhan Mah. Kuruçeëme Mevkii 36 41400 Gebze-Kocaeli Tel.: 0262-642 10 33 Pbx Faks: 0262-642 10 39 http://www.viessmann.com.tr

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri [ Hava ] Şema Sayfaları Başlık şablonu Folio Medium [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Isıtma Bizim İşimiz Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar Merkezi ısıtmada

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

haberleri sektör MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER isimlendirme

haberleri sektör MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER isimlendirme sektör haberleri MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Membranlı tanklar (MT), Türkiye'ye 1990'lı yılların başında girmiş, doğal gazın yaygınlaşması ile

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda, işletmede yapılabilecek enerji geri kazanım çalışmaları nelerdir? Sağlanabilecek tasarrufları hesaplayınız. Veriler Kazan dizayn basıncı : 12 bar Kazan işletme basıncı

Detaylı

IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ

IŞIKSAN ISI SİSTEMLERİ HAKKIMIZDA 90 lı yıllarda iyice belirgin hale gelen ve lüks olmaktan çıkan kalorifer sistemleri ile ısınma yöntemi, bu alanda insan hayatını kolaylaştıracak birçok teknolojik ürünün geliştirilmesini zorunlu

Detaylı

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A Viesmann VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW Teknik Bilgi Föyü VITOMAX LW Tip M64A Düşük basınçlı sıcak su kazanı Gaz Yakıtlı ihazlar Direktifi 2009/142/E uyarınca sertifikalı (110 emniyet sınır sıcaklığı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü viesmann Sistem Kapasitesi Ürün Tanımı Basınç Sınıfı Kazanlar Pompa Setleri Toplam kw Sip. No. Sip. No. kcal/h bar Liste Fiyatı Liste Fiyatı Liste Fiyatı 98 84.300 120 103.200 160 137.600 198 170.300 240

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız.

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CT2 Doğalgaz için gaz yakıtlı kondensasyon kazanı.

Detaylı

Viessmann Akademi Program 2017

Viessmann Akademi Program 2017 Viessmann Akademi Program 2017 Viessmann Teknik Eğitim Programı 2017 Değerli Viessmann Partnerleri, Viessmann Türkiye olarak hazırladığımız yeni teknik eğitim programımızı sizlere sunuyoruz. Bu eğitim

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI GAZ YAKII ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI KAPASİTE PEŞİN 90 GÜN Kcal/h kw MSG 80 80.000 93 3.500 3.700 MSG 100 100.000 116 4.000 4.240 MSG 125 125.000 145 4.350 4.600 MSG 150 150.000 174 5.400 5.750 MSG 175

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 300. 575-1750 kw 494 500-1 505 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 300. 575-1750 kw 494 500-1 505 000 kcal/h VIESMANN VITOPLEX 300 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 575-1750 kw 494 500-1 505 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

DENİZ SUYU SU YAPICILARI. Enerji Geri kazanımlı. Beta Mühendislik

DENİZ SUYU SU YAPICILARI. Enerji Geri kazanımlı. Beta Mühendislik Beta Mühendislik DENİZ SUYU SU YAPICILARI Enerji Geri kazanımlı KULLANILAN ENERJİNİN %80 nini geri kazandırır. GÜNDE 2.000 lt ye kadar TEMİZ SU üretir. MODÜLER KONFİGÜRASYON, montajı Basit ve çok kolay

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R0 R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R0 R1 - R2 - R3 - R4 R5 - R6 - R7 Yoğuşmalı yer tipi kazan DAR ALANLAR İÇİN İDEAL, KOMPAKT VE HAFİF 1:7 YE VARAN SINIFININ EN YÜKSEK MODÜLASYONLU

Detaylı

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ.

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ. 22/08/2016 ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ. İÇ TESİSAT ŞEFLİĞİNE KONU: BACA PROJE DOSYASI ÜNVAN/AD : YONCA APT. YÖNETİCİLİĞİ ADRES : VİŞNELİK MH. ÖĞRETMENLER CD. NO:28/ KAZAN TEL. : Doğalgaz baca projesinin

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Özellikler Geri Yanma Kontrolü: Gelişmiş Yanma Sistemi: Çok Yönlü Kontrol Sistemi: Dijital Kontrol Paneli: Kompakt Brülör Ünitesi: Manuel Türbülatör

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL

TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL Sayfa 1 / 6 CULLIGAN TRC ÜRÜNLERİ TERS OZMOZ ENDÜSTRİYEL ÜRÜN LİSTESİ MFP R.O 2. IW IW E AQUA SERİLERİ E SERİSİ NFC SERİSİ CE kalite kriterlerine uygun olarak dizayn edilmiş ve üretilmiştir MFP Bu ekipman

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş İÇ TESİSAT ŞEFLİĞİNE. Doğalgaz Baca Projesinin incelenip, tarafınızca onaylanmasını arz ederim.

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş İÇ TESİSAT ŞEFLİĞİNE. Doğalgaz Baca Projesinin incelenip, tarafınızca onaylanmasını arz ederim. ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 01.10.2016 İÇ TESİSAT ŞEFLİĞİNE KONU: Baca Proje Dosyası UNVAN / AD : Öztürk Apartmanı ADRES : Vişnelik Mah. Öğretmen Cad. Öztürk Apt. No:61/D Kazan TEL : 05352422721

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

MMO İZMİR ŞUBESİ ENDÜSTİYEL KAZANLAR SEMİNERİ Buhar Kazanları ve Sanayide İşletme Ekonomisi. Dinçer Durukafa Makina Mühendisi duud@viessmann.

MMO İZMİR ŞUBESİ ENDÜSTİYEL KAZANLAR SEMİNERİ Buhar Kazanları ve Sanayide İşletme Ekonomisi. Dinçer Durukafa Makina Mühendisi duud@viessmann. Buhar Kazanları ve Sanayide İşletme Ekonomisi Dinçer Durukafa Makina Mühendisi duud@viessmann.com Neden buhar? 1) Buhar, yüksek miktarda ısı enerjisi taşır. 2) Sabit sıcaklıkta ısı transferi sağlar. 3)

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas 15-2000 kw Kapasite Aralığı 1 Neden UltraGas? Patentli Alufer ısı eşanjörü teknolojisi ile UltraGas yoğuşmalı kazanlar, yüksek verimlilik ve uygun maliyetli

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

VIESMANN VITOPLEX 300 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 620-2000 kw 530 000-1 720 000 kcal/h

VIESMANN VITOPLEX 300 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 620-2000 kw 530 000-1 720 000 kcal/h VIESMANN VITOPLEX 300 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 620-2000 kw 530 000-1 720 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 300 Tip TX3A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Yarı Otomatik Pelet Kazanı. Yeni Nesil Eco Mini Serisi Bütçenize Uygun Bir Pellet Kazanı Eco-Mini serisi kazanlar, dikey tasarlanan borulari ve verim

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 200. 700-1950 kw. Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 21

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOPLEX 200. 700-1950 kw. Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 21 VIESMANN VITOPLEX 200 Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı 700-1950 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 21 VITOPLEX 200

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011.

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011. SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Sultan ÖRENAY ENDÜSTRİYEL ISIL İŞLEM PROSESLERİNDE ENERJİ KAYIPLARI Endüstriyel

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: 15-57 kw TRIGON XL Kompakt tasarım, yüksek performans TRIGON XL İhtiyaçlarınıza özel esnek tasarımlar Yeni nesil çözümler TRIGON XL üstün teknolojiyi yenilikçi tasarımla

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP 40 200 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 2533 ve TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1 normlarına uygun flanşlar, IEC, VDE normlarına

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ ÇALIġMA PRENSĠBĠ PATENT NO: TR2016/12097 Termokompresörler sayesinde istenilen bölgeye istenilen basınç ve sıcaklıkta buhar gönderilebilir.

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

Viesmann. VITOMAX HS Buhar kapasitesi 0,5-4,0 t/h. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX HS Tip M73B

Viesmann. VITOMAX HS Buhar kapasitesi 0,5-4,0 t/h. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX HS Tip M73B Viesmann VITOMX HS Buhar kapasitesi 0,5-4,0 t/h Teknik Bilgi Föyü VITOMX HS Tip M73B Yüksek basınçlı buhar kazanı Basınçlı Kaplar Direktifi uyarınca sertifikalı Ekonomizörsüz veya entegre ekonomizörlü

Detaylı

Mark Climate Technology Form Endüstri Tesisleri

Mark Climate Technology Form Endüstri Tesisleri RADYANT ISITICILAR Mark Climate Technology 1945 yılında Mark kardeşler tarafından kurulmuş ve geride kalan 70 yılda Hollanda ve Belçika pazarında lider konumuna gelmiştir. Ürünlerin araştırma ve geliştirmesi

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. POMPA SEÇİMİ Kapalı ısıtma devresinin pompa seçimi için iki farklı parametrenin belirlenmesine ihtiyaç vardır:

Detaylı