Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner.

3

4 Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari ve mali sorunlar dikkate alýndýðýnda kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan dâhilinde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadýr. Kemal UNAKITAN Maliye Bakaný Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakýmdan yaþanan sürekli deðiþim ve geliþim, son yýllarda ekonomik ve mali alanda önemli baþarýlara imza atmýþ bulunan ülkemizde de kendine yer bulmuþ ve bunun sonucunda ekonomik ve mali göstergeler hýzlý bir þekilde iyileþmiþ bulunmaktadýr. Kuþkusuz, temel makroekonomik ve kamu maliyesi göstergelerinde kaydedilen olumlu geliþmelerin istikrarlý bir þekilde sürdürülmesi, gerekli yapýsal önlemlerin alýnmasý suretiyle etkin bir kamu yönetiminin oluþturulmasýna baðlýdýr. Bu çerçevede, son yýllarda önemli reform projeleri uygulamaya konulmuþtur. Bu reformlardan bir tanesi de 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerleþtirilmeye çalýþýlan yeni kamu mali yönetimi anlayýþýdýr. Kamu yönetiminde yaþanan idari ve mali sorunlar dikkate alýndýðýnda kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan dâhilinde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadýr. Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini saðlamak, kaynaklarý stratejik önceliklere göre daðýtmak, bu kaynaklarýn etkin kullanýlýp kullanýlmadýðýný izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluðu geliþtirmek temel baþlýklar olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu kapsamda, hýzlý ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlýðý vizyonundan hareketle, öngörülen takvimden bir yýl önce çalýþmalara büyük bir özveri ile baþlamak suretiyle dönemini kapsayan Stratejik Plan hazýrlanmýþtýr. Stratejik plan çalýþmalarý büyük bir özen ve fedakârlýkla yapýlmýþ; çalýþmalarda Bakanlýðýma ait birimler ile tüm iç ve dýþ paydaþlarýmýzýn azami katýlýmý saðlanmýþ ve süreç boyunca elde edilen tüm çýktýlar mali saydamlýk ilkesi gereði paylaþýma açýlmýþtýr. 60 ýncý Hükümet Programýnda stratejik önceliklerin yeniden belirlenmesi, Maliye Bakanlýðý Stratejik Planýnýn revize edilmesi ihtiyacýný gündeme getirmiþtir. Yapýlan çalýþmalar sonucunda stratejik plan Hükümetin öncelikleriyle uyumlu olacak þekilde revize edilmiþtir. Söz konusu stratejik plan hem daha basit bir yapýda oluþturularak hesap verebilirliðe hem de az sayýda ancak nitelikli stratejik göstergeleri içererek izleme ve deðerlendirmeye daha fazla katký saðlayacaktýr. Gerçekleþtirmiþ olduðumuz stratejik planlama çalýþmalarýnýn ürünü olan Stratejik Planýnýn geleceðe ýþýk tutmasý ve stratejik planlama sürecine baþlamýþ olan diðer kamu idarelerine rehber olmasý dileðiyle çalýþmalarda emeði geçenler ile çalýþmalarý koordine eden Strateji Geliþtirme Baþkanlýðýna ve tüm paydaþlarýmýza teþekkür eder, baþarýlar dilerim. 02

5

6 Müsteþar Sunuþu Kamuda stratejik yönetim yaklaþýmýnýn benimsenmesi, iyi yönetiþim açýsýndan önemli bir adýmdýr. Oluþturulan stratejiler, kamuda planlama, yönetme ve istenilen yönde sonuç alma açýsýndan önemli yararlar saðlamaktadýr. Hasan Basri AKTAN Müsteþar Dünyada yaþanan geliþmeler, kamunun içinde bulunduðu mali ve yönetsel sorunlar ile birleþince, kamu idarelerinin sorunlarýna anlýk ve geçici çözümler bulmak yerine, kalýcý ve kurumsallaþmýþ önlemler almasýný ve stratejik yönetim prensiplerini uygulamasýný zorunlu kýlmýþtýr. Kamuda stratejik yönetim yaklaþýmýnýn benimsenmesi, iyi yönetiþim açýsýndan önemli bir adýmdýr. Oluþturulan stratejiler, kamuda planlama, yönetme ve istenilen yönde sonuç alma açýsýndan önemli yararlar saðlamaktadýr. Kurumlar, benimsedikleri stratejiler aracýlýðý ile kamu kaynaklarýný amaçlarýna uygun olarak kullanma, çevre ile olan iliþkilerini düzenleme, kurum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri zamanýnda fark etme, dolayýsýyla bu kadar karmaþýk ve dinamik bir ortamda deðiþimi ve deðiþim sonucu ortaya çýkacak riski yönetebilme fýrsatýna sahip olmaktadýr sayýlý Kanun ile gündeme gelen stratejik planlama ve performans esaslý bütçeleme, planbütçe baðlantýsýnýn güçlendirilmesi suretiyle ülke potansiyelinin üst seviyede kullanýlmasýna zemin teþkil edecek olup tüm kamu idarelerini yakýndan ilgilendiren bir husustur. Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaþmak amacýyla iyi yönetiþim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarýnýn hazýrlanmasýna katký saðlamak, belirlenen maliye politikalarýný uygulamak, uygulamayý takip etmek ve denetlemek misyonunu benimsemiþ olan Bakanlýðýmýz, makro dengeleri göz önünde bulundurarak, istikrarý ve öngörülebilirliði artýran, piyasalarýn daha etkin iþleyiþine imkan saðlayacak kurumsal ve yapýsal düzenlemeleri öne çýkaran stratejik yönetim anlayýþý çerçevesinde Stratejik Planýný revize etmiþtir. Bu özverili çalýþmanýn gerçekleþtirilmesinde emeði geçenlere teþekkür eder, hazýrlanan stratejik planýn saydamlýk ve hesap verebilirliðin önemli bir örneði olmasýný dilerim. 04

7

8 içindekiler Bakanýn Mesajý...2 Müsteþar Sunuþu Giriþ Misyonumuz Vizyonumuz Temel Ýlke ve Deðerlerimiz Maliye Bakanlýðý Stratejik Plan Çerçevesi Tema 1: Politika Geliþtirme Tema 2: Politika Uygulama Tema 3: Denetim ve Danýþmanlýk Tema 4: Kurumsal Etkinlik Stratejik Hedef-Birim Ýliþkisi Stratejik Hedef-Gösterge Ýliþkisi Dokuzuncu Kalkýnma Planý/Maliye Bakanlýðý Stratejik Planý Ýliþkisi Teþkilatýmýz...33 A.Görev ve Yetkiler...33 B.Teþkilat Yapýsý Durum Analizi...37 A.Güçlü-Zayýf-Fýrsat-Tehdit Analizi...37 B.Maliye Tarihçesi Maliye Bakanlýðý Stratejik Yönetim Sistemi Stratejik Planlama Kavramlarý Dönemi Maliyet Tahmini...45

9 07

10 giriþ 01 Maliye Bakanlýðý, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda önemli bir role sahiptir. Bakanlýðýmýz, bu rolü maliye politikasýnýn belirlenmesine yardýmcý olma, harcama ve gelir politikasýný geliþtirme, Devlet bütçesini hazýrlama ve uygulama, Devlet hesaplarýný tutma, Devletin hukuk danýþmanlýðýný ve muhakemat hizmetlerini yürütme, Devlete ait mallarý yönetme ve suç gelirlerinin aklanmasýnýn önlenmesine iliþkin usûl ve esaslarý belirleme görevlerini yerine getirerek gerçekleþtirmektedir. Maliye Bakanlýðý Stratejik Planý, Bakanlýðýmýzýn, yukarýda sözü edilen görevlerin etkinliðini artýrmak amacýyla geliþtirdiði stratejileri ve bu stratejileri hayata geçirmek için gelecekte neler yapacaðýný ortaya koyan bir strateji belgesidir. Stratejik plan hazýrlanýrken, Bakanlýðýmýzýn ulaþmak istediði amaç ve sonuçlarýn, bu kapsamda üretilen hizmetlere iliþkin kalite ve miktar göstergelerinin ve söz konusu hizmetlerin yarattýðý etkiler ile bu hizmetlerin zaman içinde nasýl geliþtirileceðinin belirlenmesi esas alýnmýþtýr. Ayrýca plan ve stratejiler için temel teþkil eden hem Bakanlýk içi hem de Bakanlýk dýþý çevrenin temel özellikleri göz önünde tutulmuþtur. Stratejik planda ilk olarak Bakanlýðýmýzýn misyonu, vizyonu ve deðerleri açýklanmýþ, ardýndan Maliye Bakanlýðý Strateji Çerçevesi ortaya konulmuþ ve son olarak da Maliye Bakanlýðý teþkilat þemasý, GZFT analizi ve stratejik yönetim yaklaþýmýna yer verilmiþtir. Bakanlýðýmýzýn deðiþik düzeylerdeki çalýþanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen çalýþtaylar ve harcama birimlerinde yürütülen çalýþmalar sonucunda belirlenen misyon, vizyon, ilke ve deðerler Maliye Bakanlýðý Strateji Çerçevesinin temelini oluþturmaktadýr. Vizyona ulaþmak için odaklanýlmasý gereken ana alanlar stratejik planda tema olarak ifade edilmiþtir. Temalarýn belirlenmesi; bir taraftan kurumun geleceðine yönelik özet ancak kapsayýcý bir bakýþý ortaya koyarken diðer yandan da stratejik amaç ve hedeflerin daha açýk ve dengeli bir þekilde tanýmlanmasýna ve kontrol edilmesine olanak saðlamaktadýr. Bu kapsamda Maliye Bakanlýðý Stratejik Planýnda Politika Geliþtirme, Politika Uygulama, Denetim ve Danýþmanlýk ile Kurumsal Etkinlik adlarý altýnda dört stratejik tema belirlenmiþtir. Belirlenen her temanýn altýnda stratejik amaçlar yer almaktadýr. Her stratejik amacýn altýnda ise Bakanlýðýmýz tarafýndan yürütülen hizmet ve faaliyetler sonucunda ulaþýlmak istenen stratejik hedef ve göstergeler belirlenmiþtir. Bilindiði üzere stratejik hedefler her bir stratejik amacý daha spesifik hale getirmektedir. Bu kapsamda her bir hedefin altýnda, o hedefe yönelik stratejilere iliþkin ayrýntýlý açýklamalara yer verilmiþ olup söz konusu açýklamalar Bakanlýðýmýzýn performans bütçesiyle harcama birimlerinin hizmetleri, faaliyetleri, göstergeleri ve operasyonel planlarý arasýnda iliþki kurulmasýna yardýmcý olacaktýr. Stratejik planýn son kýsmýnda ise Bakanlýðýmýzýn görev ve yetkileri ile teþkilat þemasýnýn yer aldýðý kurumsal yapýsý, GZFT analizi sonuçlarý ile Bakanlýðýmýzýn stratejik planlama yaklaþýmýna yer verilmiþtir. Bakanlýðýmýz stratejik planý uluslararasý iyi uygulama örneklerinden de yararlanýlarak katýlýmcý bir anlayýþla hazýrlanmýþtýr. Stratejik planlama çalýþmalarýna iliþkin dokümanlar adresinde yayýnlanmaktadýr. 08

11 02 Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaþmak amacýyla iyi yönetiþim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarýnýn hazýrlanmasýna katký saðlamak, belirlenen maliye politikalarýný uygulamak, uygulamayý takip etmek ve denetlemek Stratejik planýn hazýrlanmasýnýn ve yönetimsel anlamda hayata geçirilebilmesinin en önemli koþullarýndan biri katýlýmcýlýðýn ve sahiplenmenin saðlanmasýdýr. Maliye Bakanlýðý misyon ve vizyon ifadesi, bu anlayýþ doðrultusunda, stratejik planlama gruplarýnda yer alan Maliye Bakanlýðý çalýþanlarýnýn katýldýðý çalýþtaylarda tartýþýlmaya baþlanmýþ, tüm harcama birimlerinde gerçekleþtirilen çalýþmalar vasýtasýyla katýlýmcýlarýn Bakanlýðýn misyonu ile ilgili fikirleri toplanmýþtýr. Maliye Bakanlýðý çalýþanlarýnýn ürettikleri fikirler incelenerek ortak noktalar belirlenmiþ, bu ifadeler tüm birimlerden çalýþanlarýn katýldýðý toplantýlarla tek bir misyon ifadesi haline getirilmiþtir. Elde edilen misyon ifadesi üst yönetimin onayýna sunulmuþ ve Bakanlýðýn misyonu olarak kabul edilmiþtir. 09

12 03 Hýzlý ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlýðý vizyonumuz Günümüzün sürekli geliþen ve deðiþen dünyasýnda, ekonomik istikrarý ve kalkýnmayý sürdürülebilir kýlmak ve yaþanan sorunlarý aþmak için kamu yönetiminin ve hizmet anlayýþýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Bu dönüþümün sunulan hizmetlerin kalitesinin odaðýnda hizmet alanlar olacak þekilde iyileþtirilmesini ve mevcut kamu yönetimi anlayýþýnýn daha saydam, hesap verebilir ve rasyonel olacak þekilde düzenlenmesini içermesi kaçýnýlmazdýr. Kuruluþundan bugüne kadar kamu yönetimindeki birçok yenilikte liderlik rolü üstlenen Maliye Bakanlýðý, kamu yönetimi ve hizmet sunumu alanlarýndaki yeni anlayýþýn hayata geçirilmesinde, bu yaklaþýmlarý mevcut yapýsýna en iyi þekilde yansýtarak kamusal dönüþüm sürecine öncülük etmeyi, bu vesileyle ülkeye saðladýðý katma deðeri her geçen gün artýrmayý arzulamaktadýr. 10

13 11

14 temel ilke ve deðerlerimiz 04 Sosyal adalet ve eþitlik temelinde bütüncül ve etkin maliye politikalarý Kamu kaynaklarýnýn amacýna uygun harcanmasýnda etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik Vatandaþ odaklýlýk ve iyi yönetiþim prensipleri temelinde güvenilirlik Bütçe sürecinde mali disiplin, kaynaklarýn stratejik önceliklere göre daðýtýlmasý, bu kaynaklarýn etkin kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn izlenmesi ve buna dayalý bir hesap verme sorumluluðu Her türlü kamusal faaliyetin icrasýnda hukukun üstünlüðü Paydaþlarýmýza hýzlý ve kaliteli hizmet sunumu Kamu mali yönetimine iliþkin hedeflerin belirlenmesinde tüm iç ve dýþ paydaþlarýmýzýn azami katýlýmý Kamu idarelerinin performansýnýn deðerlendirilerek sonuçlarýn mali saydamlýk ilkesi gereði kamuoyu ile paylaþýmý Kamu yönetimi ve kamusal dönüþüm sürecinde öncülük, var olan ve yeni kurulacak iþbirliklerinde liderlik ve rehberlik Kamu maliyesi alanýnda sahip olunan etkililik ve öncülüðün getirdiði toplumsal sorumluluk 12

15 13

16 Maliye Bakanlýðý Stratejik Plan Çerçevesi 05 TEMA STRATEJÝK AMAÇ STRATEJÝK HEDEF Politika Geliþtirme S.A.1. Saðlam ve kurallý bir mali yapý oluþturmak. S.H.1. Mali disiplini gözeten harcama politikalarý oluþturmak ve kamu kaynaklarýný kamunun önceliklerine göre yönlendirmek S.H.2. Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamý ve uluslararasý rekabet gücünü artýracak gelir politikalarý oluþturmak Politika Uygulama S.A.2. Kamu kaynaklarýnýn kullanýlmasýnda etkinliði, verimliliði, hesap verebilirliði ve saydamlýðý saðlamak. S.H.3. Uluslararasý standartlarla uyumlu bir mali yönetim sistemi oluþturmak S.H.4. Kamu taþýnmazlarýný rasyonel bir þekilde kullanarak ülke ekonomisine saðlanan katma deðeri artýrmak Denetim ve Danýþmanlýk S.A.3. Devletin haklarýný etkili bir hukuk hizmeti saðlayarak korumak. S.A.4. Suç ekonomisini, yolsuzluðu ve kayýtdýþý ekonomiyi azaltmak. S.H.5. Devlet hukuk hizmetlerini süratli, etkin ve verimli bir þekilde yerine getirmek S.H.6. Suç gelirlerinin aklanmasýný ve terörün finansmanýný azaltmak S.H.7. Kayýtdýþý ekonomiyi ve yolsuzluðu azaltmak Kurumsal Etkinlik S.A.5. Kurumsal mükemmeliyeti saðlamak. S.H.8. Hýzlý ve kaliteli hizmet sunmak 14

17 06 tema 1 politika geliþtirme S.A.1. Saðlam ve kurallý bir mali yapý oluþturmak S.H.1. Mali disiplini gözeten harcama politikalarý oluþturmak ve kamu kaynaklarýný, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek S.H.2. Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamý ve uluslararasý rekabet gücünü artýracak gelir politikalarý oluþturmak Stratejik Amaç 1: Saðlam ve kurallý bir mali yapý oluþturmak Maliye Bakanlýðý, Devlet Planlama Teþkilatý ve Hazine Müsteþarlýðý maliye politikasý hakkýnda Hükümete tavsiyede bulunmaktadýr. Bu kapsamda Maliye Bakanlýðý, makro ekonomik istikrarý ve uzun dönemli mali sürdürülebilirliði saðlayacak kararlarý desteklemek için harcama ve gelirlerdeki geliþmeler hakkýnda tahminde ve politika önerilerinde bulunmaktadýr. Bakanlýðýmýz, Hükümetin toplumsal refah ve sosyal adaleti, piyasalarýn düzgün iþleyiþini ve istihdamýn teþvikini saðlamaya yönelik hedefleri gerçekleþtirmek için kamu kaynaklarýnýn tahsisi konusunda Hükümete tavsiyede bulunmaktadýr. Bakanlýðýmýz, harcamalarýn mevcut ve yeni politika öncelikleri arasýnda tahsisine iliþkin de bilgi sunmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadýr. Ayrýca Bakanlýðýmýz, piyasa koþullarýnýn bozulmasýný engellemeye ve kamu gelirlerini etkin vergilendirme politikalarýna iliþkin genel ilkelere uygun olarak artýrmaya yönelik politikalarýn geliþtirilmesinde önemli bir role sahiptir. Aþaðýda yer alan hedefler, Bakanlýðýmýzýn söz konusu stratejik amaca odaklanan hizmet ve faaliyetleri sonucunda ulaþýlmasý gereken sonuçlardýr. 15

18 Stratejik Hedef 1: Mali disiplini gözeten harcama politikalarý oluþturmak ve kamu kaynaklarýný, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek Orta vadeli harcama sistemi, mali disiplini ve kamu kaynaklarýnýn stratejik önceliklere göre daðýtýlmasýný saðlayan saydam bir planlama ve bütçe oluþturma sürecidir. Bu sistemle, orta vadeli hedefler konulmakta ve bu hedefler doðrultusunda kaynak tahsisi yapýlmaktadýr. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü, 5018 sayýlý Kanunun 16 ncý maddesi ile uluslararasý iyi uygulama örnekleri uyarýnca orta vadeli harcama sisteminin güçlendirilmesine yönelik gerekliliklerin yerine getirilmesine iliþkin çalýþmalara devam edecektir. Genel Müdürlük, orta vadeli harcama sistemi kapsamýnda bütçe hazýrlama görevini yerine getirirken ayný zamanda yýl içi bütçe uygulamalarý ile de mali disiplinin saðlanmasýna hizmet edecektir. Ayrýca Genel Müdürlük, Bakanlýðýmýzýn izleme ve deðerlendirme fonksiyonunun bir unsuru olarak, harcama programlarýnýn izleme, analizini yapma ve sonuçlarýný raporlama yönünde idari kapasite oluþturacak, bütçe gerçekleþmeleri hakkýnda kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirecektir. Bu izleme ve deðerlendirme çalýþmalarý neticesinde oluþan tespitler doðrultusunda, kaynaklarýn kamunun önceliklerine yönlendirilmesi saðlanacaktýr. Genel Müdürlük, bütçeleme süreci içerisinde kamu harcamalarýnýn maliyetinde ortaya çýkan deðiþiklikler ile yeni politika önerilerinin maliyeti hakkýnda tahminlerde bulunmaktadýr. Genel Müdürlüðün zaman içinde daha etkili bir bütçe süreci planlamasýnda yardýmcý olacak performans göstergeleri olacaktýr. Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý, ekonomiye yönelik periyodik raporlamaya katký saðlayacak kapasiteyi geliþtirecektir. Stratejik Göstergeler Açýklamalar Mevcut Durum Mali disiplinin göstergelerinden birisi de bütçe Merkezi Yönetim Bütçe açýklarýnýn sürdürülebilir düzeylerde olmasýdýr. Son Dengesinin GSYH ye oraný (%) yýllarda ülkemizde bütçe açýklarýnýn azaltýlmasý yönünde 2008 yýlý için yüzde -1,4 önemli baþarýlar elde edilmiþtir. Plan döneminde de olarak hedeflenmiþtir. diðer göstergeler yanýnda bütçe açýklarýnýn düþük seviyelerde devam ettirilmesi temel önceliklerden birisini oluþturmaktadýr. Bütçe açýklarýnýn düþürülmesi yanýnda, faiz dýþý fazla Merkezi Yönetim Faiz Dýþý oluþturulmasý suretiyle borç yükünün azaltýlmasý da 2008 yýlý için yüzde 4,1 Fazlanýn GSYH ye Oraný (%) temel öncelikler arasýndadýr. Son yýllarda faiz dýþý fazla (maliye tanýmlý) olarak elde edilmesi politikasý baþarýlý bir biçimde hedeflenmiþtir. yürütülmüþtür. Plan döneminde de bu politikaya devam edilmesi hedeflenmektedir. Politika Analizi Kapasitesinin Uygulandýðý Sektör Sayýsý Alýnacak politika kararlarýnýn hem sektörel hem de makro düzeyde önceden hesaplanmasý açýsýndan harcama programlarý analizleri ve bütçe performans deðerlendirmeleri sýklýkla kullanýlan bilimsel araçlardýr. Plan dönemi boyunca söz konusu analizlerin 3 sektörde uygulanmasý hedeflenmektedir. Politika analizi kapasitesi oluþturulmasýna yönelik çalýþmalar sürdürülmektedir. 16

19 Stratejik Hedef 2: Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdamý ve uluslararasý rekabet gücünü artýracak gelir politikalarý oluþturmak Gelir Politikalarý Genel Müdürlüðü, gelir tahminleri yapmakta, vergi harcamalarýna iliþkin raporlar hazýrlamakta, vergi mevzuatý hakkýnda görüþ vermekte ve farklý vergi türleri ile bu vergilerin sektörler üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Genel Müdürlük, çok yýllý bütçelemenin bir parçasý olarak üç yýllýk gelir tahminlerinin doðruluðunu artýrmaya çalýþacaktýr. Genel Müdürlük, vergi analiz kapasitesini güçlendirecek ve bu hizmetler ile iliþkili faaliyetlerin performans göstergelerine ulaþmaya çalýþacaktýr. Stratejik Göstergeler Açýklamalar Mevcut Durum Gelir Bütçesi Gerçekleþmelerinin Öngörülene Oraný (%) Çok yýllý bütçelemenin bir parçasý olarak 3 yýllýk gelir tahminleri oluþturulmaktadýr. Söz konusu oran, bu tahminlerin doðruluðunun arttýrýlmasýna yöneliktir. Bu sayede vergi analiz kapasitesi güçlendirilecek, vergi mevzuatý ve farklý vergi türleri ile bu vergilerin sektörler üzerindeki etkisinin analizi saðlanacaktýr. Plan dönemi boyunca gelir bütçesi gerçekleþmelerinin öngörülene oranýnýn yüzde 100 olmasý hedeflenmektedir yýlý Temmuz ayý itibariyle söz konusu oran yüzde 101,98 olarak gerçekleþmiþtir. Sektörel Vergi Analizi Raporu Sayýsý Ekonomik sistemdeki geliþmeleri takip edebilmek amacýyla sektör bazýnda incelemeler yapýlacaktýr. Plan dönemi boyunca bu incelemelere iliþkin deðerlendirmelerin yer aldýðý rapor sayýsýnýn 12 olmasý hedeflenmektedir yýlý Temmuz ayý itibariyle 15 adet rapor hazýrlanmýþtýr. 17

20 tema 2 07 politika uygulama S.A.2. Kamu kaynaklarýnýn kullanýlmasýnda etkinliði, verimliliði, hesap verebilirliði ve saydamlýðý saðlamak S.H.3. Uluslararasý standartlarla uyumlu bir mali yönetim sistemi oluþturmak S.H.4. Kamu taþýnmazlarýný rasyonel bir þekilde kullanarak ülke ekonomisine saðlanan katma deðeri artýrmak Stratejik Amaç 2: Kamu kaynaklarýnýn kullanýlmasýnda etkinliði, verimliliði, hesap verebilirliði ve saydamlýðý saðlamak Maliye Bakanlýðý, kamu idarelerinin bütçe uygulamasýna iliþkin performansýnda, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi kapsamýnda önemli bir etkiye sahiptir. Bakanlýðýmýz, bu sistemi tüm kamu idarelerini kapsayacak þekilde tasarlayarak ve yöneterek etkinlik, hesap verebilirlik ve saydamlýðý artýracaktýr. Ayrýca, bu sistemin uluslararasý uygulamalar ile uyumunu en üst düzeye çýkaracaktýr. Maliye Bakanlýðý, zaman içinde Devletin bütün harcamacý idarelerinin faaliyet sonuçlarýný izlemeye, raporlamaya ve deðerlendirmeye yönelik yöntemler, düzenlemeler ve usuller geliþtirerek bütçe ve mali yönetim sisteminin performans seviyesini artýracaktýr. Bakanlýðýmýz, her tür taþýnýr, taþýnmaz, teminat, alacak, hak ve deðerlerin edinimi, yönetimi ve raporlanmasýna iliþkin sistemleri ve yöntemleri tasarlamak ve uygulamaktan sorumludur. Bakanlýðýmýz, devletin bu tür tüm varlýklarýnýn muhasebesini tam olarak tutmaktadýr. Varlýk yönetim standartlarýný sürekli olarak yükseltmek için aþamalý olarak buna iliþkin yöntemler ve uygulamalar geliþtirilecektir. Bu sayede, Bakanlýðýmýz söz konusu varlýklarýn hem ekonominin geliþimine hem de bu varlýklarýn tahsis edildiði sosyal amaçlara katkýsýný artýracaktýr. 18

21 Stratejik Hedef 3: Uluslararasý standartlarla uyumlu bir mali yönetim sistemi oluþturmak Maliye Bakanlýðý, 5018 sayýlý Kanunun uygulanmasý ve bütün harcamacý idarelerin mali yönetim alanýnda performansýnýn artýrýlmasý konusunda yoðun bir þekilde çalýþmaktadýr. Söz konusu Kanun, mali yönetim ve kontrol alanýnda uluslararasý uygulamalarý da dikkate alarak hazýrlanmýþ bir Kanundur. Bu nedenle, Kanunun ülke genelinde uygulanmasý uluslararasý uygulamalara yaklaþýlmasý açýsýndan önemli bir adým olacaktýr. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðünün merkezi uyumlaþtýrma fonksiyonu kapsamýnda gerçekleþtirilen mali yönetim ve kontrol düzenlemeleri ile Ýç Denetim ve Koordinasyon Kurulu tarafýndan gerçekleþtirilen iç denetime yönelik düzenlemelerin seviyesi, uluslararasý en iyi uygulamalara ulaþmak için sürekli yükseltilecek ve bu düzenlemelerin her bir kamu idaresinde en üst düzeyde uygulanmasý saðlanacaktýr. Ayrýca Genel Müdürlük, mali kontrol kapsamýnda sistemler geliþtirerek mali kontrolün etkinliðini artýracaktýr. Ülkemizde uygulanmakta olan muhasebe sistemi uluslararasý standartlara üst düzeyde uyum saðlamýþ olup tüm kamu idarelerini kapsamaktadýr. Bununla birlikte Muhasebat Genel Müdürlüðü, ülkemizde uygulanan muhasebe sistemini Uluslararasý Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarýna (IPSAS) uyarlamak suretiyle sistemin standardýný yükseltmekle görevlidir. Söz konusu görev muhasebe ve raporlama hizmetlerinin uluslararasý standartlar ile uyumlaþtýrýlmasýný da saðlayacaktýr. Stratejik Göstergeler Açýklamalar Mevcut Durum Mali Yönetim ve Kontrol Sistemimize Ýliþkin Olarak Çýkarýlan Düzenlemelerden Uluslararasý Standartlara Uyum Kapsamýnda Gözden Geçirilenlerin Oraný (Kümülatif %) 5018 sayýlý Kanun ve ilgili diðer mevzuatla öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin uluslararasý standartlara uyumunu deðerlendiren bir Boþluk Analizi Raporu ile tam uyumun saðlanmasýna yönelik önerileri içeren bir Eylem Planý hazýrlanacak ve mevcut düzenlemeler, eylem planýnda öngörüldüðü þekilde gözden geçirilerek uyumlaþtýrýlacaktýr. Plan dönemi sonuna kadar düzenlemelerin uluslararasý standartlara tam uyumunun saðlanmasý hedeflenmektedir. Mali yönetim ve kontrol sistemimizle ilgili düzenlemeler 2008 yýlý itibarýyla tamamlanmýþtýr. Mali Yönetim ve Kontrol Yapý ve Uygulamalarý Deðerlendirilen Kamu Ýdaresi Oraný (Kümülatif %) 5018 sayýlý Kanun ve ilgili diðer mevzuatla öngörülen mali yönetim ve kontrol sistem ve süreçlerinin kamu idarelerindeki uygulama sonuçlarýnýn tespiti, analizi ve deðerlendirilmesi amacýyla Mali Yönetim ve Kontrol Genel Deðerlendirme Raporu hazýrlanacaktýr. Plan dönemi sonuna kadar kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanýndaki uygulamalarýnýn bu alandaki düzenlemelere büyük ölçüde uyum saðlamasý hedeflenmektedir yýlý itibarýyla merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin yüzde 40 ýnýn mali yönetim ve kontrol yapý ve uygulamalarý deðerlendirilmiþtir. Uyarlanan Toplam IPSAS Standardý Oraný Genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin tüm uluslararasý kuruluþlara sunulabilecek nitelikte genel kabul görmüþ mali raporlar üretebilmesi amacýyla uluslararasý muhasebe standartlarýnýn incelenerek ülkemize uyarlanmasý çalýþmalarýný ifade etmektedir. Plan dönemi sonunda uyarlanmasý hedeflenen 20 adet IPSAS (Uluslararasý Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarý) standardýna yüzde 100 uyum saðlanmasý hedeflenmektedir ve 2008 yýllarýnda üçer adet IPSAS standardý ülkemize uyarlanmýþtýr. Böylece uyarlanmasý hedeflenen 20 adet IPSAS standardýnýn yüzde 30 u uyarlanmýþ olmaktadýr. 19

22 Stratejik Göstergeler Genel Yönetim Kapsamýndaki Kamu Ýdarelerinin COFOG Tablolarýnýn Yayýmlanma Oraný (%) Açýklamalar COFOG (Kamu Giderlerinin Fonksiyonel Sýnýflandýrmasý) genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin harcamalar yoluyla yerine getirdiði fonksiyonlarýn ayrýntýlý bir sýnýflandýrmasýdýr. Devlet sektörüne iliþkin olarak uluslararasý standartlara uygun mali raporlar üretmek ve þeffaflýða katkýda bulunmak üzere COFOG tablosu yayýmlanacaktýr. Plan dönemi sonunda genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin COFOG tablolarýnýn yayýmlanma oranýnýn yüzde 100 e ulaþmasý hedeflenmektedir. Mevcut Durum COFOG tablolarýnýn yayýmlanmasýna iliþkin çalýþmalar devam etmektedir. GFSM 2001 Formatýnda Hazýrlanan Tablolarýn Toplam Tablo Sayýsýna Oraný (%) GFSM 2001 (Devlet Mali Ýstatistikleri El Kitabý) kamu hesaplarýnýn tahakkuk esasýna göre tutulmasýný; bilanço, faaliyet raporu gibi devlet mali raporlarýnýn hazýrlanmasýný; stoklarýn, yükümlülüklerin, gelirlerin ve giderlerin her ülkede ayný sýnýflandýrmaya tabi tutulmasýný ve raporlanmasýný amaçlayan bir düzenlemedir. Plan dönemi sonuna kadar Merkezi Yönetim, Mahalli Ýdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarý için GFSM formatýnda tablolarýn oluþturulmasý hedeflenmektedir yýlý sonunda bu oranýn yüzde 80 olarak gerçekleþmesi tahmin edilmektedir. Stratejik Hedef 4: Kamu taþýnmazlarýný rasyonel bir þekilde kullanarak ülke ekonomisine saðlanan katma deðeri artýrmak Milli Emlak Genel Müdürlüðü, devletin sahip olduðu taþýnmazlarýn etkin bir þekilde yönetilmesi ile ekonomik ve sosyal hedeflerin desteklenmesinden sorumlu olup gerektiðinde diðer kamu idareleri ile iþbirliði yaparak, bölgeler arasý ekonomik ve sosyal farklýlýklarýn giderilmesi, sürdürülebilir kalkýnmanýn saðlanmasý, çarpýk kentleþmenin önlenmesi, konut sorununun çözümlenmesi, kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý, erozyonla mücadele ve aðaçlandýrma, yatýrým ve istihdamýn teþviki gibi baþat konularda önemli bir fonksiyona sahiptir. Ayrýca Genel Müdürlük, sosyal hukuk devleti olma ilkesi uyarýnca Devletin sahip olduðu taþýnmazlarý rasyonel þekilde kullanarak ve diðer kamu idarelerine verdiði destekle, Türkiye ekonomisine saðlanan katma deðeri artýrmaya çalýþmaktadýr. Bu baðlamda Genel Müdürlük, iþlemlerin yapýlmasý sýrasýnda mevzuat ve karar alma süreçlerinden kaynaklanan ve taþýnmazlarýn ekonomiye kazandýrýlmasý sürecinde etkinlik ve verimlilik ilkelerinin tam olarak uygulanamamasýna ve zaman kaybýna neden olan sorunlarýn azaltýlmasý için çalýþmalar yapacaktýr. Stratejik Göstergeler Gerçek ve Tüzel Kiþilere Temin Edilen Taþýnmaz Mal Miktarý (Adet) Açýklamalar Söz konusu gösterge kapsamýnda yer alan taþýnmazlarýn içeriðini baþta kamu hizmetlerinin görülmesi için kamu idarelerine tahsis edilen taþýnmazlar olmak üzere yerel yönetimlere ve Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýna devredilen taþýnmazlar ile turizm yatýrýmlarý baþta olmak üzere yatýrýmcýlar lehine tesis edilen irtifak haklarý oluþturmaktadýr. Gerçek ve tüzel kiþilere temin edilen taþýnmaz mal miktarýnýn plan dönemi boyunca her yýl bir önceki yýla kýyasla artýrýlmasý hedeflenmektedir. Mevcut Durum 2008 yýlý Ocak-Eylül döneminde tahsis edilen mal miktarý adet, 5084 sayýlý Kanun uyarýnca yapýlan devirlere konu olan taþýnmaz mal miktarý 84 adet, irtifak hakkýna konu olan taþýnmaz mal miktarý ise 367 adet olarak gerçekleþmiþtir. 20

23 08 tema 3 denetim ve danýþmanlýk S.A.3. Devletin haklarýný etkili bir hukuk hizmeti saðlayarak korumak S.H.5. Devlet hukuk hizmetlerini süratli, etkin ve verimli bir þekilde yerine getirmek S.A.4. Suç ekonomisini, yolsuzluðu ve kayýtdýþý ekonomiyi azaltmak S.H.6. Suç gelirlerinin aklanmasýný ve terörün finansmanýný azaltmak S.H.7. Kayýtdýþý ekonomiyi ve yolsuzluðu azaltmak Stratejik Amaç 3: Devletin haklarýný etkili bir hukuk hizmeti saðlayarak korumak Maliye Bakanlýðý, genel bütçe kapsamýndaki idarelerin tümüne hukuk danýþmanlýðý yapan ve bu idareleri vekil sýfatýyla temsil eden tek kurumdur. Bakanlýðýmýz Devletin hukuk danýþmanlýðý hizmetini etkili bir þekilde icra ederek her türlü kamusal iþlemin icrasýnda hukukun üstünlüðünü saðlamayý temel ilke edinmiþtir. Bu ilke doðrultusunda yapýlacak çalýþmalarýn yanýsýra Devleti her türlü yargý organý önünde temsil eden Bakanlýðýmýz yargý sürecinin daha etkin ve süratli iþlemesini de amaçlamaktadýr. Stratejik Hedef 5: Devlet hukuk hizmetlerini süratli, etkin ve verimli bir þekilde yerine getirmek Devletin haklarýný etkili bir hukuk hizmeti saðlayarak korumak kapsamýnda; Bakanlýðýmýz Devlet hukuk danýþmanlýðýnda etkin ve verimli çalýþmalarla mevzuata ve uygulamaya yön vermeyi, idareler arasýnda görüþ birliði saðlamayý ve idarelerin iþlemlerinin hukuka uygun olmasýna katkýda bulunmayý, diðer bir deyiþle her türlü kamusal iþlemin icrasýnda hukukun üstünlüðünü saðlamayý hedeflemektedir. Devlet hukuk danýþmanlýðý yanýnda, genel bütçe kapsamýndaki tüm idareleri adli yargýda mahkemeler, icra daireleri ve yüksek dereceli mahkemelerde temsil yetkisine sahip Baþhukuk Müþavirliði ve Muhakemat Genel Müdürlüðü, hukuki uyuþmazlýklarda yargý öncesi hazýrlýk sürecini hýzlandýrmak ve iyileþtirmekle yargý sürecinin daha hýzlý iþlemesine katký saðlamak amacýyla çalýþmalar yapacaktýr. Kamu idareleri ile yargý öncesi bilgi alýþveriþinde bulunmak suretiyle uyuþmazlýklarý dava açýlmadan çözmek veya açýlacak davalara yön vermek üzere çalýþmalar yapýlacak, yurtiçinde ve dýþýnda açýlan davalarla ilgili bilgi, belge ve delillerin zamanýnda ve eksiksiz olarak merciine ulaþtýrýlmasýný saðlayacak tedbirler alýnacaktýr. 21

24 Stratejik Göstergeler Bakanlýða ve Genel Bütçeli Diðer Ýdarelere Verilen Hukuki Mütalaa Sayýsý Dava Kazanma Oraný (%) Açýklamalar Genel bütçeli idarelere verilen mütalaalar ile mevzuata ve uygulamaya yön vermek, idareler arasýnda görüþ birliði saðlamak; idarelerin iþlemlerinin hukuka uygun olmasýna katkýda bulunmak; dolayýsýyla danýþma hizmetini daha etkin ve verimli hale getirmek amaçlanmaktadýr. Bakanlýðýmýz ve genel bütçeli diðer idarelere verilen hukuki mütalaa sayýsýnýn her yýl artýrýlarak plan dönemi sonunda e ulaþmasý hedeflenmektedir. Muhakemat hizmetleri çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin bir sonucu olarak açýlan davalarýn Hazine lehine sonuçlanma oranýnýn plan dönemi sonunda yüzde 63 olmasý hedeflenmektedir. Mevcut Durum 2008 yýlý sonu itibariyle verilen mütalaa sayýsýnýn olarak gerçekleþmesi tahmin edilmektedir yýlý sonu itibariyle dava kazanma oranýnýn yüzde 54 olarak gerçekleþmesi tahmin edilmektedir. Stratejik Amaç 4: Suç ekonomisini, yolsuzluðu ve kayýtdýþý ekonomiyi azaltmak Suç ekonomisi, yolsuzluk ve kayýtdýþý ekonomik faaliyetler; kamu gelirlerini azaltma, adaletsiz vergi sistemi oluþturma, haksýz rekabete yol açma, hatalý istatistikler verme, kaynaklarý verimsiz alanlara yöneltme ve ahlaki deðerler üzerinde yozlaþmaya sebep olmaktadýr. Mali sistemin saðlýklý bir þekilde iþlemesi önündeki en büyük engeller kayýtdýþý ekonomi, suç ekonomisi ve yolsuzluk olarak ön plana çýkmaktadýr. Maliye Bakanlýðý suç ekonomisi, yolsuzluk ve kayýtdýþý ekonomiyi azaltmayý amaçlayan hizmetler yürütecektir. Stratejik Hedef 6: Suç gelirlerinin aklanmasýný ve terörün finansmanýný azaltmak Suç gelirleri ile mücadele edilmedikçe, suç gelirleri yine suç faaliyetlerinde kullanýlmakta ve birbirini besleyen ve giderek büyüyen bir suç ekonomisi ortaya çýkmaktadýr. Bu suç ekonomisinin ortadan kaldýrýlmasý için suçlularýn yasa dýþý kazançtan mahrum edilmesi ve bu tür iþlemlerin kýsa sürede aydýnlatýlmasý gerekmektedir. Bakanlýðýmýz aklama suçunun önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluþturulmasý ve düzenleme yapýlmasýna katkýda bulunmak, hýzlý ve güvenilir bir þekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araþtýrma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçlarý ilgili makamlara iletmekle görevlidir. Bu kapsamda, denetim birimi baþkanlýklarý ve kanun uygulama birimleri ile etkin iþbirliði saðlanmasýna yönelik çalýþmalar yanýnda hâkim, savcý, denetim elemanlarý ve kolluk güçlerinin katýlacaðý atölye çalýþmalarý yapýlacaktýr. Ayrýca bilgiye daha kolay ve hýzlý ulaþma ve analiz etme kapasitesinin artýrýlmasý planlanmaktadýr. Bakanlýðýmýz suç gelirlerinin aklanmasýnýn yaný sýra terörün finansmanýnýn önlenmesi kapsamýnda hýzlý ve güvenilir þekilde bilgi toplamak, analiz etmek, deðerlendirmek, elde edilen bilgi ve sonuçlarý ilgili makamlara iletmekle de görevli olup bu görevlerine iliþkin göstergelere ulaþmak suretiyle etkinlik artýrýlacaktýr. 22

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Stratejik Plan ANKARA 2013

Stratejik Plan ANKARA 2013 Stratejik Plan ANKARA 2013 Milli ekonominin temeli ziraattýr. Bunun içindir ki, ziraatta kalkýnmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayýlacak programlý ve pratik çalýþmalar, bu maksada eriþmeyi kolaylaþtýracaktýr.

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ www.yekud.org.tr Eðitimdir ki, bir milleti ya özgür, baðýmsýz, þanlý, yüksek bir topluluk halinde yaþatýr; ya da esaret ve sefalete terkeder. Atatürk 1 Eðitim, toplumun deðer yargýlarý ile bilgi ve beceri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý II. AMAÇ VE HEDEFLER A) Amaçlar ve Hedefler Kurumumuzun 2006-2017 yýllarýný kapsayan stratejik planýnda yer alan amaç ve hedefler aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. Bu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 Grafik - Tasarım : ivme (312) 230 67

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak 4.ÝNOVASYONA YÖNELÝK ÝVME 52 4.1 Ýnovasyon Nedir? Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak kullanýlan ve Ýngilizce de innovation sözcüðü karþýlýðýnda inovasyon kelimesi

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı