Tan ve tedaviye yönelik endoskopi, sa lad. Endoskopi ile liflkili nfeksiyonlar ve Endoskoplar n Dekontaminasyonu - II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tan ve tedaviye yönelik endoskopi, sa lad. Endoskopi ile liflkili nfeksiyonlar ve Endoskoplar n Dekontaminasyonu - II"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: Hastane İnfeksiyonları ve Endoskoplar n Dekontaminasyonu - II Dr. ffet PALABIYIKO LU* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bn-i Sina Hastanesi, Merkez Bakteriyoloji Laboratuvar, Ankara. Tan ve tedaviye yönelik endoskopi, sa lad üstünlükler kadar dekontaminasyonla ilgili sorunlara da yol açar. Bu aletlerin oldukça pahal olmas ve endoskopiye talebin giderek artmas, aletlerin say ca yetersiz kalmas ve iki hasta aras nda aletin temizlenmesine az zaman ayr labilmesi ile sonuçlanmaktad r. As l kullan m alan hastaneler olan bu teknik, art k özel ünitelerde de giderek artan say larda uygulanmaktad r. Gerçeklefltirilen endoskopi say s ndaki bu art fl, infeksiyon kontrolünde büyük bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Her endoskopi ifllemi temizlenmesi ve dezenfekte/sterilize edilmesi gereken bir endoskop ortaya ç kmas ile sonuçlanmaktad r. Endoskoplar n temizlik ve dekontaminasyonu konular n irdelemeden önce tan mlar gözden geçirilecektir. TEM ZL K Alet üzerindeki yabanc maddelerle görünen kir ve lekelerin uzaklaflt r lmas d r. DEZENFEKS YON Cans z maddelerin hastaland r c mikroorganizmalardan ar nd r lmas d r. Amaca yönelik olarak yüksek, orta ve düflük olmak üzere 3 düzeyde gerçeklefltirilen dezenfeksiyon ifllemleri Tablo 1 de görülmektedir. Vücudun steril dokular na girmeyen ve sadece mukoza ile temas eden araçlar olarak tan mlanan yar kritik araçlar için yüksek düzeyde dezenfeksiyon ifllemi gerekli ve yeterlidir. Bu ifllem, bakteri, mantar, protozoon gibi mikroorganizmalar n vejetatif flekillerinin ölmeleri ve virüslerin inaktive olmalar ile sonuçlan r; ancak, bakteri sporlar n kapsamaz. Mukozalar, mikobakteriyumlar, vejetatif bakteriler ve virüslere duyarl ancak bakteri sporlar na dirençlidir. Bu bak mdan, esnek fiberoptik endoskoplar gibi yar kritik araçlar n dezenfeksiyonunda, sporlar de il mikobakteriyumlar öldürecek kadar" yüksek düzeyde dezenfeksiyon amaçlanmaktad r. STER L ZASYON Cans z maddelerin, tüm canl mikroorganizmalardan -sporlar da dahil- ar nd r lmas ifllemidir. Bakteri sporlar, sterilizasyon ifllemine en dirençli olup bunlar s ras yla; mikobakteriler, zarfs z veya küçük virüsler (poliovirüs, koksakivirüs, rinovirüs, Hepatitis C Virüs-HCV), mantarlar (Aspergillus, Candida), vejetatif bakteriler (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus), zarfl veya orta büyüklükteki virüsler (Herpes Simpleks Virüs- HSV, Hepatitis B Virüs-HBV, Human Immunodeficiency Virüs-HIV) izler. Normalde steril dokulara, vücut boflluklar na ve vücut s v lar na temas eden laparoskop, artroskop, sistoskop gibi kritik araçlar mutlaka steril olmal d r. 34

2 Tablo 1. Mikroorganizma Tipi ve Dezenfeksiyon Dereceleri Bakteri ve Mantarlar Virüs Derece Vejetatif Tbc basili Spor Mantar Zarfl Zarfs z Yüksek Orta + + +/ /- Düflük /- + - Tablo 2. Endoskobun Cins ve Tipine Göre Uygulanmas Gereken Dekontaminasyon fllemleri Endoskobun cinsi Endoskobun tipi Uygulanacak ifllem Artroskop Rijid Sterilizasyon Bronkoskop Rijid, fleksibl Sterilizasyon, dezenfeksiyon Ekoendoskop Fleksibl Dezenfeksiyon Gastrodedonoskop Fleksibl Dezenfeksiyon Histeroskop Rijid, fleksibl Sterilizasyon, dezenfeksiyon Jejunoskop Fleksibl Dezenfeksiyon Laparoskop Rijid Sterilizasyon Laringoskop Rijid, fleksibl Sterilizasyon, dezenfeksiyon Rektoskop Rijid Dezenfeksiyon Sigmoidoskop Fleksibl Dezenfeksiyon Sistoskop Rijid, fleksibl Sterilizasyon Torakoskop Rijid, fleksibl Sterilizasyon Ureteroskop Rijid Sterilizasyon DEKONTAM NASYON nfekte endoskobun tipine göre (fleksibl/rijid) dezenfeksiyon veya sterilizasyon yoluyla kullan labilir hale getirilmesidir. Endoskobun cins ve tipine göre uygulanmas gereken dekontaminasyon ifllemleri Tablo 2 de gösterilmifltir (1,2). FLEKS BL ENDOSKOPLARIN TEM ZLEN- MES Endoskoplar n temizlenmesi için gerekli olan standart gereçler fiekil 1 de gösterilmifltir. Endoskobun temizlenmesi aflamalar flunlard r (2-7): 1. Endoskop kullan ld ktan hemen sonra kaçak test cihaz ile herhangi bir kaça n olup olmad kontrol edilmelidir. Kaçak varsa hiçbir ifllem yapmadan teknik servise haber verilmelidir. 2. Kaçak testinde problem yoksa endoskobun d fl deterjanl bir bez ya da süngerle hemen silinmelidir, çünkü; endoskobun üzerinde bulunan kan, mukus, tükrük, d flk gibi mikroorganizma yönünden zengin vücut salg lar uzun süre aletin üzerinde kal rsa hem kuruyarak temizlik ve dezenfeksiyon ifllemini zorlaflt r r, hem de bu mikroorganizmalar endoskopta kolonize olabilirler. 3. Endoskop kullan c lar n n en s k karfl laflt - problemlerden birisi, hava-su kanal n n ifllemez hale gelmesidir. Bu problemin temelinde, söz konusu kanallar n sa l kl bir biçimde temizlenmemesi yatmaktad r. Bunun için d fl temizlikten hemen sonra yap lacak ifllem, hava-su kanal girifline bas nçl hava ve su veren valfin tak larak bu kanallarda kalm fl olmas muhtemel vücut salg lar ve at klar n n d flar at lmas n n sa lan- Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 1 35

3 Temizleme solüsyonu 8. Yumuflak f rça 2. Dezenfektan solüsyonu 9. Hava-su kanallar temizleme adaptörü 3. Genifl bir durulama kab 10. Suya dirençli bafll k 4. Dezenfektan solüsyonu için metalik olmayan 11. Kanal temizleme adaptörü ve a z s k kapanan genifl bir kap 12. Kurulama bezi / ka t havlu 5. Kimyasal maddelere dirençli eldiven 13. Kanal temizleme f rças 6. Yar disposable biopsi kanal kapakç 14. Kaçak test cihaz 7. fi r nga (30cc) ve kanal irrigatörü fiekil 1. Endoskoplar n Temizlenmesi çin Gerekli Olan Standart Gereçler mas d r. Burada, kanaldan önce su sonra hava geçirilmesi gerekti i vurgulanmal d r; aksi takdirde içeride bulunmas muhtemel partiküller kuruyarak kanal iç çeperine yap flabilir ki bu da profesyonel müdahale gerektirebilir. Her endoskopiden sonra yaln zca 3-4 dakika sürecek bu ifllem, kanal t kan kl nedeniyle teknik servise baflvurulmas n yani gereksiz zaman ve para kayb n önleyecektir. Hava-su kanal n n içinden yaln zca hava ve su geçirmenin ötesinde, standart setin içinde bulunan kanal irrigatörü yard m yla deterjan ya da dezenfeksiyon s v s ve ard ndan duru su geçirilmesi önerilmektedir. 4. S radaki di er önemli ifllem, emme kanal - n n temizlik ve dezenfeksiyonudur. Endoskop çantas nda bulunan küçük f rça, biopsi forseps kanal n n giriflinden içeriye sokularak bu kanal n 36 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 1

4 girifl bölümünün temizli i sa lan r. Daha sonra gövdede bulunan emme valfi ç kar l p 45 derece e imle uzun f rça kanala itilir. Bu ifllem yap ld - nda, uzun temizlik f rças endoskobun insertion tüp k sm ndan geçerek distal uçtan ç kacak ve emme kanal yani biopsi kanal yabanc cisimlerden temizlenmifl olacakt r. Bu ifllemin 2-3 kez tekrar önerilir. Daha sonra d flar çekilen f rça ayn giriflten 90 derecelik bir aç yla ileriye do ru itilerek bu kez emme kanal n n so uk fl k kayna- na giden k sm temizlenmifl olur. Bir kap içinde bulunan dezenfeksiyon s v s emme pompas yard m yla emme kanal ndan 4-5 kez geçirilip kanal n dezenfeksiyonu sa lan r. Maksimum dezenfeksiyonu sa lamak için ise endoskobun bütünüyle dezenfeksiyon s v s n n içinde belirli bir süre yatmas gerekmektedir. Distal ucun temizli- i yumuflak bir difl f rças ile sa lanabilir. Bu temizlik ve dezenfeksiyon ifllemlerinin sonunda so uk fl k kayna na monte edilen k sm n olabilecek bir k sa devreyi engellemek amac yla çok iyi kurutulmas sa lanmal d r. Bu noktada, hem endoskopi ifllemine direkt olarak kat lan hem de endoskoplar n temizlik ve dezenfeksiyonundan sorumlu olan endoskopi hemfliresinin iyi iflleyen bir endoskopi ünitesinin en önemli eleman oldu u unutulmamal d r. FLEKS BL ENDOSKOPLARIN DEZENFEKS - YONU Dezenfektanlar temelde logaritmik öldürme kapasiteleri ile de erlendirilir. Bilinen bir konsantrasyonda test edilen mikroorganizmalar n %99.9 unu h zla inaktive etmeleri-kalan pek az mikroorganizma muhtemelen çok dirençlidirbeklenir. Genellikle dezenfektanlar n etkinli i ilk saniyelerde en fazlad r ve klinik etkinin tamam temas n ilk 1-2 dakikas nda gerçekleflir. Kimyasal kontakt olay na test sistemlerinde tam anlam ile ulafl ld ; ancak, pratikte kan, mukus ve di er organik materyalin fiziksel engel oluflturmas, dezenfektan nötralize etmesi veya her ikisinin birlikte rol oynamas nedeniyle bunun zorlaflt bilinmektedir. nfektivite kavram farkl iki mekanizmay kapsamaktad r. Hepatitis B ve Salmonellozis gibi ço u infeksiyon, çok say da (binlerce) infektif ajan n vücut savunmas n geçmesi ile oluflur. Di- er taraftan ise, tek bir Pseudomonas n bilier sisteme ulaflmas bile kolonizasyon ve kolanjitisle sonuçlanabilir. nfektivite, dezenfeksiyon rejiminin baflar s n de erlendirmek için deneysel bir alt n standartt r, çünkü; bu konudaki araflt rmalar n zorlu u ve hayvan modelleri gerektirmesi nedeniyle literatür verileri son derece azd r. Dezenfektan n konsantrasyonu ve temas zaman na iliflkin öneriler, dezenfektan n zorlukla ulaflabildi i bölgelerde k smen inaktive olabilece i varsay m na göre belirlenir (3). Fleksibl endoskop ve bronkoskoplar, yar kritik (orta derecede infeksiyon riskli) aletlerdir ve yüksek düzeyde dezenfeksiyona tabi tutulmalar gereklidir. Endoskoplar n yüksek düzeyde dezenfeksiyonu, Environmental Protection Agency (EPA) onayl s v dezenfektanlardan birine iç, d fl yüzeyleri ve kanallar en az 20 dk. kalacak flekilde bat r lmalar ile gerçekleflir. Skleroterapi i neleri ve biopsi forsepsleri gibi aksesuarlar kritik aletlerdir ve sterilize edilmeleri gerekir (7,8). A. Fleksibl Endoskoplar n Yüksek Düzeyde Dezenfeksiyonunda Önerilen Ajanlar Bu amaçla kullan lacak bir dezenfektan; Bakteri sporlar hariç tüm mikroorganizmalar yok etmelidir. Mikrobisidal özellikleri organik madde varl ndan en az düzeyde etkilenmelidir. Endoskoplara zarar vermemelidir. Personel için toksik olmamal d r. 1. Gluteraldehit preparatlar : a. Alkalen gluteraldehit: Asit karakterdeki bu madde kesinlikle sporosidal de ildir, ancak alkaliyle aktiflefltirilmifl %2 lik gluteraldehit solüsyonu sporosidal etki kazan r (9,10). Bikarbonat ilavesi ile gerçeklefltirilen bu aktivasyon ile ph a yükselir ve mikrobisidal aktivite spektrumu önemli ölçüde genifller. Gluteraldehit preparatlar ticari olarak %2 lik gluteraldehit solüsyonu ve ayr paketlenmifl bir aktivatör (alkalen buffer, antikorozif bir bileflik, suda çözünen bir boya içerir; sürfaktan içeren veya içermeyen formlar vard r) fleklinde bulunmaktad r. Sürfaktan yüzey gerilimini azaltarak aletin durulanmas n zorlaflt rd ndan, endoskoplarda kullan m uygun de ildir ve ürün seçiminde aktivatörün sürfaktan içermemesine dikkat edilmelidir. Alkalen gluteraldehit korozif de ildir ve endoskoplara zarar vermez; ayr ca organik madde varl na oldukça dirençlidir. Alkalinizasyon gluteraldehitin mikrobisidal aktivitesini art rmakla birlikte, molekülün polimerizasyonunu sa layarak etkinli ini zaman içinde azaltt ndan, aktive Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 1 37

5 Tablo 3. Olympus, Fujinon ve Pentax Endoskoplar nda Önerilen Dezenfektan Preparatlar Olympus Fujinon Pentax Cidex Cidex Carlitt 2000 Glutarex Gigasept Gigasept Sonacide Kohrsolin Aseptisol Wavicide-0.1 Sekusept Kohrsolin Aldecyde 28 Helipur H Plus Descoton forte Kohrsolin Sekusept Gigasept Lysoformin Cidex Sonacide Glutarex edilmifl gluteraldehit solüsyonunun etkinli i 14 gün ile s n rl d r. Burada, aktive olmufl ve olmam fl solüsyonun birbirinden kolayca ayr labilmesi için, aktivatör solüsyona eklendi inde renk de ifliminin olmas son derece önemli ve gerekli bir özelliktir. Ayr ca, 14 günde azalan gluteraldehit konsantrasyonunu kontrol etmek üzere kimyasal test stripleri gerekmektedir. Gluteraldehit, organik madde varl nda da aktivitesini sürdürmekle birlikte, aletlerin bat r ld solüsyonlara kar flan organik maddeler gluteraldehit konsantrasyonunu düflürebildi inden, stripler burada da gereklidir. Kullan mda %2 konsantrasyonda olmas istendi inden, ticari olarak sa lanan gluteraldehitin bu konsantrasyonun biraz üzerinde olmas avantaj olabilir; ancak, orta derecedeki toksik ve irritan özelliklerinden dolay hiçbir zaman %2 den çok yüksek oranda olmamal d r. Gluteraldehit ile karfl laflan hasta ve personelin korunmas için göz ile deriye do rudan de mesini ve buhar n soluma riskini en düflük düzeye indirecek, iyi havaland r lan bir ortamda güvenilir çal flma koflullar gelifltirilmelidir. Aksi takdirde, maruz kalan personelde allerjik kontakt dermatit ile göz ve burun mukozas nda irritasyona neden olabilir. Alet üzerinde kalan gluteraldehit ise hastalarda dilde fliflme ve kanl diareye yol açabilir (7-13). Aletler, yüksek düzeyde dezenfeksiyon amaçland nda, %2 lik gluteraldehitte en az 60 dakika tutulmal, ard ndan 3 kez steril distile sudan geçirilerek steril olarak kurulanmal d r. Birçok kaynakta, yüksek düzeyde dezenfeksiyon amac yla 20 dakikadan bafllayan süreler bildirilmekteyse de, mikobakterileri -özellikle de atipik olanlar - kapsayan etkinlik isteniyorsa 60 dakika temas süresi flartt r. Alkalilefltirilmifl gluteraldehit kullan lmas, gerekti inde sadece bu sürenin 3-10 saate uzat lmas yla kimyasal sterilizasyon sa lanmas gibi bir uygulama kolayl da getirmektedir. b. Asit gluteraldehit: Asit esasl gluteraldehit (ph ), daha stabil olmakla birlikte daha düflük düzeyde etkilidir ve aletler üzerinde daha afl nd r c d r (7,14). 2. Hidrojen peroksit (H 2 O 2 ): Potent bir ajan olmakla birlikte lastik ve plasti e zarar verebilmekte, baz metallerde (bak r, çinko ve pirinç) afl nd r c olabilmektedir. %6 hidrojen peroksit / %0.85 fosforik asit solüsyonu söz konusu endoskopla geçimsiz olmad ndan emin olunarak (endoskobu üreten firman n önerdi i ve önermedi- i ajanlar listesine bak larak) endoskoplar n dezenfeksiyonunda kullan labilir (15). 3. Perasetik asit: Asetik asit, H 2 O 2 ve suyun eflit miktardaki kar fl m d r; ancak stabil de ildir. %1 lik perasetik asit solüsyonu 10 dakikada yüksek düzeyde dezenfeksiyon sa lar. Afl nd r c oldu undan, tümüyle bat r labilir endoskoplar n otomatik sistemlerde dezenfeksiyonunda %0.2 lik konsantrasyonda ve buffer ile antikorozif ilavesiyle kullan labilece i belirtilmifltir (16). Türkiye de kullan mda bulunan fleksibl endoskoplar n ço u Olympus, Fujinon ve Pentax olmak üzere 3 firmaya aittir. Bu firmalar n aletleri üzerinde etkilerini ve yan etkilerini test ederek orijinal katalog veya kullanma k lavuzlar nda önerdikleri dezenfektan solüsyonlar Tablo 3 de belirtilmifltir (4,17,18). Bu maddelerin hemen tamam gluteraldehit esasl dezenfektan maddelerdir. B. Fleksibl Endoskoplar n Yüksek Düzeyde Dezenfeksiyonunda Kullan lmamalar Önerilen Ajanlar Yetersiz mikrobisidal etkileri, toksisiteleri ve/veya endoskoplar üzerinde afl nd r c olmalar gibi sebeplerle kullan lmamalar önerilen ajanlar afla da belirtilmifltir. 1. Gluteraldehit/fenol deriveleri: a. %2 gluteraldehit/%7.05 fenol/%1.2 sodyum fenat (GPP): APIC Guideline for Selection and Use of Disinfectants ve British Society of 38 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 1

6 Resim 1. Endoskoplar n As larak Muhafazas Gastroenterology çal flma grubu 1/16 suland r mda kullan lan bu ürünün kullan lmamas n önermifl ve 1991 de FDA taraf ndan toplat lm flt r (7,8). b. %10 gluteraldehit/%0.5 ortofenilfenol/% 0.1 paratersiyer aminofenol (GPA): Önerilen konsantrasyon ve sürede C. difficile sporlar n inaktive etmedi i gösterilince üretici firman n kendisi taraf ndan kullan mdan çekilmifltir (7,19). 2. yodoforlar/povidon iyodin: Bu grup ürünlerin alet dezenfektan olarak uygun olmayan kullan - m yayg n bir problemdir. Antiseptik ajanlar olan bu ürünler dezenfektan olarak kullan lmamal d r (20). 3. Hipoklorit: Hipokloritler organik madde varl nda inaktive olduklar ve afl nd r c özellikleri nedeniyle endoskop dezenfeksiyonunda uygun de ildir (7,9). 4. Kuaterner amonyum bileflikleri: Sadece kritik olmayan yüzeylerin temizli inde kullan lan bu grup ürünlerin endoskop dezenfeksiyonu amac yla kullan m yoktur (7,9). 5. Fenol bileflikleri: Yer, yüzey dezenfeksiyonu amac yla kullan lan dezenfektanlard r. yi duruland nda bile, yüzeylerde kalabilen fenol doku irritasyonu ve müköz membranlarda hasara yol açmaktad r. Yetersiz etki düzeyleri ve toksisiteleri nedeniyle bu grup ürünler endoskop dezenfeksiyonunda önerilmemektedirler (7,9). DEZENFEKS YON filem NDEN SONRA ENDOSKOPLARA UYGULANACAK filemler 1. Durulama: Dezenfeksiyondan sonra alet üzerinde kalan maddelerin toksik etkilerini önlemek amac yla alet yeterince durulanmal d r. Gluteraldehit ve %3 lük H 2 O 2 nin psödomembranöz kolite benzeyen kimyasal kolite yol açt bildirilmifltir (21). Musluk suyu Pseudomonas türleri ve atipik mikobakteriler içerebildi inden durulamada steril su kullan lmal d r. 2. Kurutma: Durulad ktan sonra endoskobun kanallar ndan %70 alkol geçirilmeli ve bas nçl hava ile kurutulmal d r. 3. Muhafaza: Resim 1 de görüldü ü gibi as larak ya da düz ve yumuflak bir zemine yat r larak muhafaza edilmelidir. Endoskop çantalar aleti saklamak amac yla de il nakil amac yla kullan lmal d r. Çünkü, ne kadar özenle kurutulmaya çal fl lsa da kanallar bünyelerinde az da olsa su tutarlar. Endoskoplar çanta içinde saklan rsa, metal k s mlarda paslanma, çürümeler ya da mikroorganizmalar ile kolonizasyon oluflumu gibi istenmeyen durumlar ortaya ç kabilmektedir. R J D (YÜKSEK NFEKS YON R SKL ) EN- DOSKOPLARIN STER L ZASYONU Bu tür endoskoplar ile steril boflluklara girildi inden veya cilde penetrasyon söz konusu oldu undan sterilizasyon, bu mümkün de ilse yüksek düzeyde dezenfeksiyon uygulanmal d r. Operatif endoskopi yüksek infeksiyon riskli olmakla birlikte iliflkili infeksiyon oran genellikle düflüktür. Bu tür endoskoplar s kl kla rijiddir ve otoklavlanabilmektedirler. Alternatif sterilizasyon yöntemlerini 3-10 saat %2 gluteraldehite bat rma, etilen oksit ve düflük s cakl kta buhar/formaldehit oluflturmaktad r. Tablo 4 de ayr nt lar görülen bu sterilizasyon ifllemleri aletin yeniden kullan lmas n imkans zlaflt racak kadar yavaflt r (1,2). OTOMAT K YIKAYICI DEZENFEKS YON MA- K NALARI Günümüzde, fiberoptik endoskoplar n d fl yüzeyleriyle iç kanallar n ve rijid endoskoplarla parçalar n temizlemek, dezenfekte etmek ve durulamak için programlanabilen bir çok makina bulunmaktad r. Çal flmalar, otomatik ifllemlerin gerekti i gibi uyguland nda genellikle elle yap lanlardan daha güvenilir oldu unu göstermifltir. Bu makinalar ayr ca, personelle ilgili riskleri de azaltmaktad r (2,7). DEZENFEKS YONUN YETERL L N TEST EDEN KAL TE KONTROL ÇALIfiMALARI Dezenfeksiyon solüsyonunun tekrarlanan kullan m dilüsyonu ile sonuçlanmaktad r. Bu Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 1 39

7 Tablo 4. Sterilizasyon Otoklav 134 C de 3.5 dakika Tercih edilen bir yöntemdir. 121 C de 15 dakika H Pratiktir. Bazen aletlere zararl d r. %2 gluteraldehit Oda s cakl nda R Yavaflt r saat tutma F Tahrifl edicidir. Etilen Oksit 37 C veya 55 C de Yavaflt r ve zor ulafl l r saat bekletme R S k çevre kontrolü ve havaland rma F kurallar uygulanmal d r. Düflük s cakl kta Yavaflt r ve zor bulunur. buhar ve C de 2-3 saat R S k çevre kontrolü formaldehit kurallar uygulanmal d r. H : Is ya dayan kl rijid endoskop R : Rijid endoskop F : Fiberoptik endoskop amaçla EPA n n önerdi i Association of Official Analytical Chemists test, bütün endoskopi ünitelerinde uygulanacak kadar pratik de ildir. Bu amaçla, H 2 O 2 ve gluteraldehit konsantrasyonunu gösteren ticari test kitleri/stripleri kullan lmaktad r; ancak, bunlar n güvenilirli i bilinmemektedir. CDC, hemodiyaliz s v lar hariç hastane ortam ve gereçlerinin rutin mikrobiyolojik tetkikini önermemektedir. Sadece endoskopi ile iliflkili bir infeksiyon söz konusu oldu unda, bu tür testlerin planlanmas önerilmektedir (7). MAL YET Fiberoptik endoskoplar temizleme ve dezenfeksiyon ifllemlerinin maliyeti bir endoskop için 40 Amerikan Dolar olarak hesaplanm flt r. Harcamalar içindeki en büyük pay %44 ile personel giderleri oluflturmaktad r. Harcanan zaman, çok yo un ünitelerde yap lan ifle ve alete gösterilen özende azalma, kullan lan di er malzeme ve aletlerin maliyeti, ifllemler s ras nda aletlerin görebilece i hasar bir bütün olarak de- erlendirilmelidir (22). ANT B YOT K PROF LAKS S (13) nvaziv endoskopik giriflimler uygulanacak prostetik kalp kapakç kl hastalara, Konjenital malformasyon, romatizmal veya di er kapak hastal klar, geçirilmifl endokardit varl nda özofagus dilatasyonu ya da variseal skleroterapi yap lacak hastalara, ERCP uygulanacak safra yollar obstrüksiyonu varl veya flüphesi olan tüm hastalara, Sfinkterotomi, dilatasyon, stent yerlefltirilmesi, tafl ç kar lmas gibi terapötik giriflim planlanan tüm hastalara profilaktik antibiyotik uygulanmas önerilmektedir. Bu uygulama giriflimden 1-2 saat önce 1-2 gr. IM veya IV ampisilin (ampisiline allerji varsa en az bir saat sürede 1 gr. IV vankomisin) ve 1.5 mg/kg IM veya IV gentamisin verilmesi fleklinde olmal d r, Bronkoskopi sonras bakteriyemi çok nadir bildirildi inden profilaksi gerekmemektedir, Sistoskopi iflleminde profilaksi sadece infekte idrar varl nda önerilmektedir. ENDOSKOP LE L fik L SALGIN DURUM- LARININ TAK B (7) Vakan n tan m çok iyi yap lmal d r, lgili olabilecek tüm hastalar n kay tlar incelenir, Endoskopla ilgili ayr nt lar n ve durulama suyunun kültürleri al n r, Tüm izolatlar saklan r ve ulafl labilen en uygun teknikle (antibiyogram, serotip, plazmid profili, ribotyping) karfl laflt r l r. ENDOSKOP PERSONEL N N KARfiILAfiTI- I R SKLER VE KORUNMALARI (7) Tüm endoskopi ünitesi personeli, karfl karfl - ya oldu u riskler ve korunma konusunda e itilmelidir. Riskler: nfeksiyon ajanlar : HIV, HBV, M. tuberculosis gibi, 40 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 1

8 Kimyasal maddeler: Toksik ve allerjik etkileri Korunma: Çal flma ortamlar n n çok iyi havaland r lmas, Personeli koruyucu gereçler kullanma (önlük, eldivenler, maske, gözlük), Hepatit B afl s, PPD testi. KAYNAKLAR 1. Michael AM, Wenzel RP. Sterilization, disinfecion and disposal of infectious waste. In: Mandell GL, Dolin R, Bennett JE(eds) Principles and Practise of Infectious Diseases. Fourth ed. Churchill Livingstone Inc. New York. 1995; Babb JR. Disinfection and sterilization of endoscopes. Curr Opin Infect Dis 1994;6: Cotton PB, Williams CB. Practical Gastrointestinal Endoscopy. Ch 12: Cleaning and Disinfection. Third ed. Blackwell Scientific Publications. Oxford. 1990; Nurses and Technicans Guide to Olympus Endoscopy System. Olympus. 5. Reichelderfer M. Endoscopy Clinic. In Olmsted RN (ed), APIC Infection Control and Applied Principles and Epidemiology Practice. St.Louis. Mosby, 1996: Bond WW. Disinfection and endoscopy: Microbial considerations. J Gastroenterol Hepatol 1991;6: Martin MA, Reichelderfer M. APIC Guideline for Infection Prevention and Control in Flexible Endoscopy. In Olmsted RN (ed), APIC Infection Control and Applied Principles and Epidemiology Practice. St.Louis. Mosby, 1996:F-1 - F Weller IVD, Williams CB, Jeffries DJ, et al. Cleaning and disinfection of equipment for gastrointestinal flexible endoscopy: interim recommendations of a working party of the British Society of Gastroenterology. Gut 1988;29: Rutala WA. Disinfection and sterilization. In Mayhall CG (ed); Hospital Epidemiology and Infection Control. Baltimore. Williams and Willkins. 1996; Reynolds JEF. Martindale. The Extra Pharmacopoeia 31. ed., London: Royal Pharmaceutical Society Burge PS. Occupational risks of glutaraldehyde. Br Med J 1989;299: Bueren J Van, Salman H, Cookson BD. Disinfection of HIV: The efficacy of thirteen chemical disinfectans against human immunodeficiency virus (HIV). Medical Devices Agency (Department of Health). Evaluation Report London Ayliffe GA. Nosocomial infections associated with endoscopy. In Mayhall CG (ed); Hospital Epidemiology and Infection Control. Baltimore. Williams and Willkins. 1996; Babb JR, Bradley CR, Ayliffe GAJ. Spoicidal activity of glutaraldehydes and hypochlorites and other factors influencing their selection for the treatment of medical equipment. J Hosp Infect 1980; 1: Vesley D, Norlien KG, Nelson B, Ott B, Streifel AJ Significant factors in the disinfection and sterilization of flexible endoscopes. Am J Infect Control 1992;20: Baldry MGC. The bactericidal, fungicidal, and sporicidal properties of hydrogen peroxide and peracetic acid. J Appl Bacreiol 1983;54: Felgentref Irmgard, Fujinon. Fujinon un Türk doktor ve hemflirelere sunufl bildirisi. Güncel Gastroenteroloji 1997;1(1): Pentax endoskoplar temizleme k lavuzu. 19. Rutala WA, Gergen MF, Weber DJ. Inactivation of Clostridium difficile spores by disinfectants. Infect Control Hosp Epidemiol 1993;14: Favero MS, Bond WW. Sterilization, disinfection and antisepsis in the hospital. In Balows A, Hausler WJ, Herrman KL, Isenberg HD, Shadomy HJ (eds): Manual of Clinical Microbiology. Washington D.C. American Society for Microbiology. 1991; Jonas G, Mahoney A, Murray J, Gerther S. Chemical colitis due to endoscope cleaning solutions: a mimic of pseudomembranous colitis. Gastroenterology 1988;95: Shields N. A survey of the costs of flexible endoscope cleaning and disinfection. Gastroenterol Nurs 1993;16(2): YAZIfiMA ADRES : Uzm. Dr. ffet PALABIYIKO LU Ankara Üniversitesi T p Fakültesi bn-i Sina Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvar ANKARA Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 1 41

KONU 2. ENDOSKOPUN TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYONU

KONU 2. ENDOSKOPUN TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYONU KONU 2 ENDOSKOPUN TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYONU Kullanılmakta olan ekipman, gerek komplike yapısı ve pahalı olması nedeniyle, gerekse bir sonraki hasta ve kullanıcının sağlığı düşünüldüğünde ve endoskopun

Detaylı

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 008 Tasyaran 24/12/01 17:27 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Sa l k Kurulufllar D fl nda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Mehmet A. Taflyaran Atatürk Üniversitesi T p

Detaylı

DEZENFEKSİYON TALİMATI

DEZENFEKSİYON TALİMATI Sayfa No 1 / 6 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastanedeki tüm birimlerde sterilizasyon ve uygulamaları için yöntemlerin ve dezenfektan

Detaylı

ENDOSKOPİ ÜNİTELERİNDE HİJYEN ve ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ NASIL OLMALI?

ENDOSKOPİ ÜNİTELERİNDE HİJYEN ve ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ NASIL OLMALI? ENDOSKOPİ ÜNİTELERİNDE HİJYEN ve ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ NASIL OLMALI? Endoskopik aletlerin kompleks yapıları, temizlik ve dezenfeksiyon/sterilizasyon sırasında kullanılacak yöntem ve ajanları özel kılmaktadır.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ameliyathanelerin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu

Ameliyathanelerin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu İffet PALABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı, ANKARA ÖZET Ameliyathanelerden kaynaklanan infeksiyonlar

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Hekimi Kalite Direktörü Başhekim

Enfeksiyon Kontrol Hekimi Kalite Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan seçimi ve dezenfektanların kullanım ilkelerini belirlemektir. 2. KAPSAM Hastanede uygulanan

Detaylı

Mesleki sa l k sorunlar aç s ndan modern difl

Mesleki sa l k sorunlar aç s ndan modern difl DERLEME/REVIEW Difl Hekimli inde Dezenfeksiyon ve Dezenfektanlar Disinfection and Disinfectants in Dentistry Dr. Sedat ÇET NER 1 1 Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, A z Difl Çene Hastal klar

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Hastane Yer/ Yüzey Dezenfektan Uygulamaları

Hastane Yer/ Yüzey Dezenfektan Uygulamaları Hastane Yer/ Yüzey Dezenfektan Uygulamaları Doç. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013

ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013 ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013 Sunu Planı Tanımlar Endoskopide Enfeksiyon Geçişi Endoskopun

Detaylı

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON:

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON: Hidrojen peroksit sterilizasyon DEZENFEKSİYON EL ANTİSEPSİSİ iyod formaldehit gluteraldehit Perasetik asit fenol Çamaşır suyu Etilen oksit klor zefiran alkol ozon ppm Dr. Melda SINIRTAŞ TANIMLAR Hipokrat

Detaylı

GÜNCEL DEZENFEKTANLAR VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR*

GÜNCEL DEZENFEKTANLAR VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR* ANKEM Derg 2009;23(2):89-93 GÜNCEL DEZENFEKTANLAR VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR* Duygu PERÇİN* Şaban ESEN** *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

DEZENFEKSİYON TALİMATI

DEZENFEKSİYON TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastanedeki tüm birimlerde sterilizasyon ve uygulamaları için yöntemlerin ve dezenfektan

Detaylı

Endoskopi Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sorunlar ve Enfeksiyon Kontrolü

Endoskopi Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sorunlar ve Enfeksiyon Kontrolü Derleme / Rewiev Article Endoskopi Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sorunlar ve Enfeksiyon Kontrolü Canan KARADEN Z Nam k Kemal Üniversitesi Sa l k Yüksek Okulu Özet Bu derleme makalede endoskopik

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Yoğun Bakım Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yoğun Bakım Hemşireliği, Çevre ve Cihaz Temizliği Yoğun Bakım Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Şaban ESEN* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

UYGUN OLMAYAN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI VE HASTANE İNFEKSİYONLARI

UYGUN OLMAYAN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI VE HASTANE İNFEKSİYONLARI ANKEM Derg 2013;27(Ek 2):69-74 UYGUN OLMAYAN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI VE HASTANE İNFEKSİYONLARI Şaban ESEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

CERRAHİ POLİKLİNİKLERİNDE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Mersin

CERRAHİ POLİKLİNİKLERİNDE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Mersin CERRAHİ POLİKLİNİKLERİNDE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI Doç. Dr. Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Mersin Hastane ortamında hasta sirkülasyonunun en yoğun olduğu yer

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Samsun. murat@omu.edu.tr

Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Samsun. murat@omu.edu.tr DEZENFEKSİYON ve DEZENFEKTAN Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Samsun murat@omu.edu.tr Uygun olmayan dezenfeksiyon İnfeksiyon bulaşı Gastrointestinal

Detaylı

Difl Hekimli inde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Difl Hekimli inde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 009 Kulekci 24/12/01 17:29 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Difl Hekimli inde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Güven Külekçi stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi,

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON TALİMATI Döküman Kodu:EN.TL.25 Yayın Tarihi:01/08/11 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi:11/11/15 Sayfa No:7 1.AMAÇ:Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

Acil Hekimlikte Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Acil Hekimlikte Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 011 Altintop 24/12/01 17:30 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Acil Hekimlikte Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Doç. Dr. Levent Alt ntop Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Sterilizasyon, dekontaminasyon ve dezenfeksiyon, Dezenfeksiyon Kontrolü: Dezenfektan Solüsyonlar Nas l Seçilmeli, Nas l Denetim Yap lmal?

Sterilizasyon, dekontaminasyon ve dezenfeksiyon, Dezenfeksiyon Kontrolü: Dezenfektan Solüsyonlar Nas l Seçilmeli, Nas l Denetim Yap lmal? Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 189-194 Hastane İnfeksiyonları Dezenfeksiyon Kontrolü: Dezenfektan Solüsyonlar Nas l Seçilmeli, Nas l Denetim Yap lmal? Dr. Murat GÜNAYDIN* * Ondokuz May s Üniversitesi

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Tıbbi aletlerin vücudun mukozal yüzeyleri veya steril bölgeleriyle ilişkisine göre

Tıbbi aletlerin vücudun mukozal yüzeyleri veya steril bölgeleriyle ilişkisine göre Prof. Dr. Mustafa SAMASTI İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL Tıbbi aletlerin vücudun mukozal yüzeyleri veya steril bölgeleriyle

Detaylı

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER 4DOZAJLAMA ÜN TELER DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon Önleyici ler Kireç tafl ve korozyon önleyici ürünler, teknik kullan mda kristal formda polifosfat

Detaylı

Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Yrd. Doç. Dr. Özlem ALICI Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Dezenfeksiyon; bir aletin, kullanım amacına bağlı olarak, tekrar kullanılması

Detaylı

Endoskopik Giriflimlerde DAS

Endoskopik Giriflimlerde DAS Endoskopik Giriflimlerde DAS Hemşire Canan KARADEN Z Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA e-posta: ckaradeniz@medicana.com.tr ç organlar n ve vücut boflluklar n n teflhis ve tedavi amac yla

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Göz Alet ve Malzemelerinin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Hatice ULUSAL ARDA Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Göz ameliyatlarında

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve at klar n uygun

Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve at klar n uygun Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1997; 1: 61-68 Hastane İnfeksiyonları Dr. Sevtap ARIKAN* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Ankara. Dezenfeksiyon, sterilizasyon

Detaylı

STERİLİZASYON / DEZENFEKSİYON TALİMATI

STERİLİZASYON / DEZENFEKSİYON TALİMATI KOD:TL.50 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:01.03.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/5 1. AMAÇ: Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan seçimi ve dezenfektanların

Detaylı

Riskli girişimler, tanı veya tedavi amacıyla cilt dokusuna veya mukozaya yapılan. Riskli Girişimlerde DAS Uygulamaları. Hmş.

Riskli girişimler, tanı veya tedavi amacıyla cilt dokusuna veya mukozaya yapılan. Riskli Girişimlerde DAS Uygulamaları. Hmş. Riskli Girişimlerde DAS Uygulamaları Hmş. Yadigar ARPA Acıbadem Sağlık Grubu Bakırköy Hastanesi, İSTANBUL Riskli girişimler, tanı veya tedavi amacıyla cilt dokusuna veya mukozaya yapılan invaziv girişimleri

Detaylı

Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler

Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler Dezenfeksiyon Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr Özlem ALICI Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Cansız yüzeylerdeki patojen mikroorganizmaların

Detaylı

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine SORUN MİKROORGANİZMALAR VE DAS YÖNTEMİ Nezahat GÜRLER İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çapa- İSTANBUL Metisilin dirençli S.aureus Vankomisin dirençli enterokoklar

Detaylı

Difl Hekimli inde Ultrasonik Temizleyici ve Y kay c Dezenfektör Kullan m

Difl Hekimli inde Ultrasonik Temizleyici ve Y kay c Dezenfektör Kullan m Difl Hekimli inde Ultrasonik Temizleyici ve Y kay c Dezenfektör Kullan m Dr. Nursen TOPCUO LU stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, STANBUL e-posta: nurtopcu@istanbul.edu.tr

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT) 1. MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI Diamonyum Fosfat (DAP), : 67/548/EEC Direktiflerine göre zararlı sınıfında değildir. 2.İNSAN SAĞLIĞI Deriyle Temasta Gözle temasta Yutulduğunda Uzun Süreli Etkileri : Gübreler

Detaylı

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar 006 Ozyurt 3/1/02 9:59 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar Doç. Dr. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Mikrobiyoloji

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Tıbbi Cihaz Dezenfektanları. Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. BURSA

Tıbbi Cihaz Dezenfektanları. Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. BURSA Tıbbi Cihaz Dezenfektanları Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. BURSA Enfeksiyonların önlenmesinde, temizlik ve el yıkama gibi basit fakat çok etkili olan

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL Dr.Erhan KABASAKAL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu erhan.kabasakal@saglik.gov.tr Hemş.Dilek ZENCİROĞLU Dezenfeksiyon Antisepsi

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

REVİZYON : 03 YAYINLANMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 12-04-2010

REVİZYON : 03 YAYINLANMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 12-04-2010 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 302 Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin Sıvı Deterjan Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR SY 820 Ürün Tanımı Alkali Köpüğü Kontrollü Şişe Yıkama Maddesi Ürün Kodu FH-017 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

Ameliyathane Alanlar nda Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamalar

Ameliyathane Alanlar nda Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamalar Ameliyathane Alanlar nda Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamalar Uzm. Dr. Gökhan NANG L GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, STANBUL e-posta: ginangil2@gmail.com D ezenfeksiyon,

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON VE ANTİSEPSİ TALİMATI

STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON VE ANTİSEPSİ TALİMATI Dok No:ENF.TL.07 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ:Hastanedeki tüm birimlerde sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon uygulamaları için yöntemlerin ve dezenfektan kullanım

Detaylı

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli?

Sunu planı. Laboratuvarlarımız Biyogüvenlik Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Biyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Laboratuvarlarımız Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Kabinleri Güvenli mi? Nasıl Kontrol edilmeli? Mik.Uzm Uzm.Dr.İsmail CEYHAN Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ankara Sunu planı kapsamı ve seviyeleri;

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza Sayfa: 1/7 Revizyonun Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı. KAPSAM: Tıbbi birimler, Sterilizasyon, Temizlik hizmetleri Hazırlayan Kıymet Çelebi Enfeksiyon Hemşiresi Kontrol Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü

Detaylı

Mikroorganizmaların dezenfektanlara duyarlılığı farklılık göstermektedir. Dezenfeksiyon ve Dezenfektan Seçimi. Doç. Dr. Şaban ESEN

Mikroorganizmaların dezenfektanlara duyarlılığı farklılık göstermektedir. Dezenfeksiyon ve Dezenfektan Seçimi. Doç. Dr. Şaban ESEN Dezenfeksiyon ve Dezenfektan Seçimi Doç. Dr. Şaban ESEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN Mikroorganizmaların dezenfektanlara

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Endoskopi, son çeyrek yüzy lda özellikle gastrointestinal. Endoskopi ile liflkili nfeksiyonlar ve Endoskoplar n Dekontaminasyonu - I

Endoskopi, son çeyrek yüzy lda özellikle gastrointestinal. Endoskopi ile liflkili nfeksiyonlar ve Endoskoplar n Dekontaminasyonu - I Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1997; 1: 137-143 Hastane İnfeksiyonları Endoskopi ile liflkili nfeksiyonlar ve Endoskoplar n Dekontaminasyonu - I Dr. ffet PALABIYIKO LU* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Dezenfektan Kullanımında Doğru Bilinen Yanlışlar

Dezenfektan Kullanımında Doğru Bilinen Yanlışlar Dezenfektan Kullanımında Doğru Bilinen lar 6. Türkiye EKMUD Kongresi 15 Mayıs 2016, Antalya Doç. Dr. Çiğdem Ataman HaJpoğlu Ankara EğiJm ve AraşMrma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE AĞIR METAL SAFSIZLIKLARINA İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE AĞIR METAL SAFSIZLIKLARINA İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE AĞIR METAL SAFSIZLIKLARINA İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, kozmetik ürünlerde bulunması muhtemel ağır metal safsızlıklarına ve bu safsızlıkların

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 20 7664-38-2 231-633-2 10 % C < 25 % Fosforik asit HEDP 1-5 2809-21-4-1% < C< 5%: Xn; R22

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 20 7664-38-2 231-633-2 10 % C < 25 % Fosforik asit HEDP 1-5 2809-21-4-1% < C< 5%: Xn; R22 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: M-pro 705 Asidik Banyo Temizleme Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Aldehidler, özellikle glutaraldehid ve formaldehid dezenfeksiyon/sterilizasyon

Aldehidler, özellikle glutaraldehid ve formaldehid dezenfeksiyon/sterilizasyon Aldehid İçeren Dezenfektanların Karşılaştırılması: Modifikasyonları Nelerdir? Katkıları Nelerdir? Kullanım İlkeleri Nelerdir? Prof. Dr. Betigül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Dezenfeksiyon Sterilizasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ozturkrecep@superonline.com Sterilizasyon Bakteri sporları, mikobakteri,

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon. Prof. Dr. Saim DAYAN

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon. Prof. Dr. Saim DAYAN Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Saim DAYAN 1 Hastanede Enfeksiyon Kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon El hijyeni Sürveyans-izolasyon önlemleri 2 Giriş Mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek

Detaylı

Endoskop Dekontaminasyonu ve Dezenfeksiyonu

Endoskop Dekontaminasyonu ve Dezenfeksiyonu Endoskop Dekontaminasyonu ve Dezenfeksiyonu Canan Karadeniz Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Eğitim Grup Sorumlusu cnnkaradeniz@gmail.com Öğrenme Amaçları Dersin sonunda katılımcıların uluslararası standartlar

Detaylı

Sterilizasyon Yöntemleri. Dr. Şaban Esen

Sterilizasyon Yöntemleri. Dr. Şaban Esen Sterilizasyon Yöntemleri Dr. Şaban Esen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Samsun saban.esen@omu.edu.tr Sunum planı Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar

Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar Hmfl. Gülcan AKIN UÇAR l Özel daresi, A z ve Difl Sa l Hastanesi, STANBUL S a l k hizmetlerinin her aç dan daha iyi bir noktaya tafl nmas için her ülke

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Polikliniklerde Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon (Jinekoloji-Kulak Burun Boğaz) TIBBİ ALET VE MALZEME KULLANIMI. Sunu Planı MEDİKAL ALET KULLANIMI

Polikliniklerde Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon (Jinekoloji-Kulak Burun Boğaz) TIBBİ ALET VE MALZEME KULLANIMI. Sunu Planı MEDİKAL ALET KULLANIMI Polikliniklerde Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon (Jinekoloji-Kulak Burun Boğaz) GÜLHİZAR TAN Ege Sağlık Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Jinekoloji ve Kulak Burun Boğaz Polikliniklerinde, hasta

Detaylı

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ ENFEKSİYON VE DEZENFEKSİYON SÜRECİNİ KONTROL ALTINA ALMA TALİMATI

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ ENFEKSİYON VE DEZENFEKSİYON SÜRECİNİ KONTROL ALTINA ALMA TALİMATI KODU: END.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1 /6 Tanısal ve terapötik endoskopi sağladığı üstünlükler nedeniyle son yıllarda oldukça tercih edilen bir yöntem olmakta,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: EDOSĐL Sıvı Mineralli Ovma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Mikroorganizmalar etkisiz hale getirmek veya. Hastanelerde Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve T bbi At klar n Yok Edilmesi

Mikroorganizmalar etkisiz hale getirmek veya. Hastanelerde Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve T bbi At klar n Yok Edilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 175-183 Hastane İnfeksiyonları Sterilizasyon ve T bbi At klar n Yok Edilmesi Dr. Mustafa ÖZYURT* * Gülhane Askeri T p Akademisi, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ENDOSKOP DEZENFEKSİYONU

ENDOSKOP DEZENFEKSİYONU ENDOSKOP DEZENFEKSİYONU VESİKALIK BİR FOTOĞRAFINIZ Medicana Sağlık Grubu Grup Eğitim Soru cnnkaradeniz@gmail.com Öğrenme Amaçları Dersin sonunda katılımcıların uluslararası standartlar ve kanıtlanmış çalışmalar

Detaylı