STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA REHBERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA REHBERĠ"

Transkript

1 STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA REHBERĠ Hazırlayan: Abdullah KARAER Ankara-2011 ISBN Bu çalıģmanın sorumluluğu yazarına aittir. Ġnternet adresi ve yazar adı belirtilmek kaydıyla referans olarak kullanılabilir. Bu e-kitap, adresindedir ve baģka bir internet sayfasında yayınlanması kesinlikle yasaktır.

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠĞĠN ETKĠLERĠ STANDART MALĠYET MODELĠNĠN BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠLĠKLE MÜCADELEDEKĠ YERĠ STANDART MALĠYET MODELĠNĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANMASINDA KULLANILAN TEMEL MALĠYET KAVRAMLARI STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANMASI STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANACAĞI HĠZMET ALANININ BELĠRLENMESĠ BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ Bilgi Yükümlülüklerinin Veri Gereksinimlerine AyrıĢtırılması Ġdari Faaliyetlerin Belirlenmesi ANKET FORMUNUN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI MALĠYET PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Fiyat Parametrelerinin Belirlenmesi Miktar Parametrelerinin Belirlenmesi Ġdari Yük Tutarının Hesaplanması DEĞERLENDĠRME VE RAPORLAMA Verileri Bir Araya Getirme, TablolaĢtırma ve Analize Uygun Hale Getirme Verilerin Değerlendirilmesi ve Ayrıntılı Analizinin Yapılması Ġdari Yük Azaltıcı BasitleĢtirme Önerilerin Ortaya Konması BasitleĢtirme Önerilerinin Uygulanması ile Sağlanacak Tasarrufların Ortaya Konması Standart Maliyet Analiz Raporunun Hazırlanması EK: STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMASI ÖRNEĞĠ-OTEL AÇMA VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġLEMLERĠ 244 TABLOLAR CETVELĠ Tablo 1: Ġdari Yüklerin Hesaplanmasına iliģkin Örnek Tablo 19 ġekġller CETVELĠ ġekil 1:Mevzuat Maliyetleri... 6 ġekil 2:Düzenlemenin AyrıĢtırılması... 6 ġekil 3: Maliyet Parametreleri... 14

3 1. BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠĞĠN ETKĠLERĠ Her demokratik devlet yönetimi ülkesinin refah düzeyini artırmak, vatandaģlarının hayat kalitesini yükseltmek, ekonomik büyümeyi sağlamak, çevresel, sosyal ve iktisadi sorunlara çözüm bulmak üzere politikalar üretmekte ve bu politikaları düzenlemeler aracılığıyla uygulamaktadır. Düzenlemelerin sorunların çözüm aracı olarak kullanılmaları ile birlikte topluma olumsuz yansımaları olduğu da görülmektedir. Bürokrasi ve kırtasiyecilik olarak adlandırdığımız bu olumsuz etkilerin neticesinde ülkelerin refah düzeyi düģmekte, rekabet gücü azalmakta ve toplum üzerinde zaman kaybı, stres gibi yıpranmaya neden olan etkiler oluģmaktadır. Sosyal hayatın geliģmesi ile birlikte düzenleme talebi artmakta, düzenlemelerin sayısının artması ve kapsamının geniģlemesi ile birlikte bürokrasinin toplum hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinde artıģ görülmektedir. Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin oluģturduğu yükleri idari yükler olarak tanımlamak mümkündür. Ġdari yükler düzenlemelerdeki bilgi yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iģ dünyasının ve vatandaģların katlandığı maliyetlerden oluģmaktadır. Kamu yönetimleri, düzenlemelerde belirtilen bilgi yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan idari yükleri asgari düzeye indirme çabası içindedirler. Ġdari yükler, Türkiye de sosyal ve ekonomik açıdan hayat kalitesini düģüren önemli bir sorun kaynağını oluģturmaktadır. Zira idari yükler üretim kaynakların verimsiz Ģekilde kullanımına yol açmakta olup, ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi idari yüklerin varlığından olumsuz Ģekilde etkilenmektedir. Türkiye de, kamu kuruluģları tarafından verilen izin, onay ve lisanslarda bürokrasinin fazlalığı ve mükerrerliği, iģletmelerin rekabet gücü ve kârlılığı açısından önemli dezavantajlara yol açmaktadır. Türkiye'nin iģ ortamı göstergeleri OECD ortalamaları ile karģılaģtırıldığında kamu kurumları katındaki iģlem sayılarının ve bu iģlemlerin tamamlanma sürelerinin daha fazla olduğu görülmektedir. KarmaĢık ve masraflı bürokratik iģlemler aynı zamanda kayıt dıģılığı artırarak ekonomik ortamın bozulmasına da sebebiyet vermektedir. Ülkemizde istihdam sağlayan ve katma değer yaratan reel sektörün kaynaklarının verimsiz alanlara aktarmak durumunda kalması, ülkemizin geliģimini ve toplumsal refah düzeyini olumsuz olarak etkilemektedir. 2

4 2. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠLĠKLE MÜCADELEDEKĠ YERĠ Bürokrasi ve kırtasiyecilik ile mücadele etmenin en temel yolu idari (bürokratik) yüklerin azaltılmasıdır. Bürokrasi ve kırtasiyecilikten toplumun her kesimi yakınmakta, kamu yönetimleri bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltıcı politikalar üretmektedir. Ancak pek çok kamu yönetimi bu alanda bugüne değin yeterli baģarıyı sağlayamamıģtır. Bu durumun en önemli nedeni sorunun kaynağını teģkil eden idari yüklerin görünmez (örtülü) maliyetler oluģudur. Düzenlemelerin açık maliyetini hesaplamak kolaydır. Örneğin vergi oranında artıģ getiren bir düzenlemenin toplum üzerinde oluģturacağı ek vergi yükü kolaylıkla hesaplanabilir. Ancak düzenlemelerin örtülü maliyetleri arasında yer alan idari yükleri hesaplamak zordur. Örneğin vergi dairesinde mükellefiyet tesis iģlemleri sırasında ortaya çıkan idari yükleri hesaplamak için vergi dairesinde mükellefiyet tesis iģlemleri sırasında mükelleflerin hangi faaliyetleri gerçekleģtirdikleri, bu faaliyetler için ortalama ne kadar zaman harcadıkları, harcanan zamanın mükellefe olan maliyetini, faaliyetler için harcanan maddi tutarı (baģvuru belgelerinin elde edinilmesi sırasında katlanılan ulaģım maliyeti, belge için ödenen bedeli vb.) hesaplamanız gerekmektedir. Ġdari yüklerin görünmez maliyetler oluģu bu maliyetlere karģı hükümetlerin tedbir almasını zorlaģtırmaktadır. Ġdari yüklerin sayısal olarak ortaya konması oldukça önemlidir. Zira sayısal anlamda tanımlanamayan ve ölçülemeyen bir sorunun ortadan kaldırılması veya sorunun çözümünde mesafe alınması son derece zordur. Standart Maliyet Modeli tam bu noktada devreye girmekte, idari (bürokratik) yükleri ölçmek suretiyle daha önce görünmez nitelikte olan idari yükleri görünür hale getirmektedir. Standart Maliyet Modeli yönteminin amacı, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin toplum üzerindeki maliyetini hesaplamak ve kamu yönetimlerine bürokrasinin ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda oluģturduğu olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik plan ve programlarda kullanılmak üzere yol gösterici bilgiler sunmaktır. Standart Maliyet Modeli bugün Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın bir Ģekilde uygulanmakta, Modelin uygulanması OECD ve Avrupa Birliği tarafından üye ülkeler nezdinde teģvik edilmektedir. Standart Maliyet Modelinin, özellikle Avrupa Birliği ülkelerince hazırlanan eylem planlarının ana eksenini oluģturduğu görülmektedir. Standart Maliyet Modeli ile hesaplanan idari maliyetlere iliģkin bilgiler Eylem Planlarının hedeflerini, içeriğini ve gidiģatını belirlemektedir. Model baģta Hollanda, Ġngiltere, Danimarka, Fransa ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğe karģı yürütülen mücadeleye büyük bir ivme kazandırmıģtır. 3

5 3. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ Standart Maliyet Modeli (SMM), mevzuattan kaynaklanan, vatandaģların ve özel sektörün katlanmak zorunda olduğu idari yüklerin ölçülmesini sağlayan bir yöntemdir. Standart Maliyet Modeli yöntemi basit bir mantık yapısına sahiptir. Model, önce düzenlemeleri inceleyerek düzenleme içerisinde kalan ve iģletmelerin uymak zorunda olduğu bilgi yükümlülüklerini tespit etmekte, sonra bu bilgi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hangi veri gereksinimlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlemekte, son olarak veri gereksinimlerini karģılamak üzere yapılan idari faaliyetlerin maliyetini sayısallaģtırmak suretiyle idari yükleri ölçmektedir. Sosyal ve iktisadi hayatı olumsuz etkileyen idari yüklerin azaltılmasını sağlaması öncelikli bir konudur. Ancak idari yüklerin azaltılması yönünde sistemli bir hamle yapmadan önce bu yüklerin nereden kaynaklandığı ve ne Ģekilde azaltılabileceği bilinmelidir. Bunun için bu yüklerin ölçülebilmesi gerekir. Ġdari yüklerin ölçülebilmesi, onların azaltılabilmesinin anahtarıdır. BaĢka bir deyiģle, ancak ölçülebilen bir Ģey değiģtirilebilir. Standart Maliyet Modeli (SMM), bugün idari yüklerin ölçülmesi için kullanılan en yaygın yöntemdir. SMM ölçümlerinden elde edilen sonuçlar, aynı zamanda hükümetlerin BasitleĢtirme çalıģmalarına yol gösterici özelliği çok yüksek verilerdir. Bu sonuçlara bakılarak iģletmelere en fazla yükün hangi düzenlemeden kaynaklandığı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. SMM, idari maliyetlerin basit ve tutarlı bir biçimde hesaplanması için hazırlanmıģtır. Standart Maliyet Modeli (SMM), idari yüklerin ölçülmesinin yanında kıyaslanması, azaltılması ve idari yüklerle ilgili sayısal veriler elde edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntem bir tek düzenlemenin veya sınırlı bir düzenleme alanının etkilerini ölçmek için olduğu kadar, bir ülkedeki bütün mevzuata yönelik bir temel ölçüm standardı oluģturmak için de kullanılabilir. SMM, yöntemlerinde ölçüm için pragmatik bir yaklaģım benimsemiģtir. Model çeģitli politika alanlarının her birisinde gerçeğe yakın tahminler üretecek bir sistemin inģasını amaçlamaktadır. SMM nin kullandığı yöntem, düzenlemenin bürokratik etkilerini ölçülmesi mümkün parçalara ayırarak inceleme metodudur. SMM uygulanan düzenlemelerin kendi içindeki hedefleriyle ilgilenmemektedir. Dolayısıyla Modelin amacı yalnızca mevcut düzenlemelerin hangi idari faaliyetlere neden olduğunu bulmak yönünde yoğunlaģmıģ olup, söz konusu düzenlemelerin mantıklı olup olmadığıyla ilgili bir tespit amacı bulunmamaktadır. 4

6 4. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANMASINDA KULLANILAN TEMEL MALĠYET KAVRAMLARI Standart Maliyet Modelinin doğru anlaģılabilmesi için öncelikle Modelde kullanılan temel maliyet kavramlarının bilinmesi gerekmektedir. Mevzuat maliyeti: Düzenlemelerin iģletmelere ve vatandaģlara yüklediği maliyetlerin toplamıdır. Doğrudan finansal maliyetler, belirli bir miktar paranın devlete ya da devletin görevlendirdiği yetkili kuruma ödenmesine yönelik net ve doğrudan yükümlülüklerdir. Dolayısıyla devletin bu maliyetleri bilmek yönünden bir eksiği veya zorluğu yoktur. Vergiler ve harçlar doğrudan finansal maliyetler arasında yer alır. Uyum maliyetleri ise doğrudan finansal maliyetler dıģındaki düzenleme standartlarına uyum kaynaklı bütün maliyetlerdir. Standart Maliyet Modeli bağlamında bu maliyetler Maddi uyum maliyetleri ve Ġdari maliyetler olarak ikiye ayrılmıģtır. Maddi Uyum maliyetleri (Dolaylı finansal maliyetler) ise devletin iģletmelere ve vatandaģlara yapılmasını zorunlu kıldığı fiziki/yapısal unsurlar için katlanılan maliyetlerdir. Maddi uyum maliyetlerine örnek olarak çevre düzenlemelerine uyum için takılan filtrelerin maliyetlerini ve iģyeri çalıģma ortamına yönelik düzenlemelere uyum amacıyla sunulan fiziki olanakların maliyetlerini gösterebiliriz. Ġdari maliyetler düzenlemelerde belirtilen standartlara uyum amacıyla iģletme ve vatandaģlarca yerine getirilen faaliyetler neticesinde ortaya çıkan maliyetlerdir. Parasal bir bedelin doğrudan devlete ödenmesi Ģeklinde oluģan maliyetler ile düzenlemelerin iģletmelere yapılmasını zorunlu kıldığı fiziki/yapısal unsurlar için katlanılan maliyetler, idari maliyet kapsamında yer almamaktadır. Ġdari maliyetlere örnek olarak bir filtrenin kurulumunun belgelenmesini ve iģyerinde yangın güvenlik tedbirlerinin alındığına dair itfaiye raporu hazırlanmasını verebiliriz. Ġdari yükler, iģletmelerin yalnızca düzenlemeler gereği mecbur tutuldukları için katlandıkları idari faaliyetler neticesinde oluģan masraf kalemleridir. VatandaĢların düzenlemelerde belirtilen bilgi yükümlülükleri gereği katlanmıģ oldukları masraflar da idari yük kapsamındadır. Ġdari yükler, idari maliyetlerin bir alt koludur. Diğer alt kollar, mevzuatça öngörülmese bile iģletmenin yapmaya devam edeceği idari faaliyetlerden kaynaklanan maliyetlerdir. 5

7 Düzenlemelere uyum amacıyla vatandaģ ve iģletmeler tarafından idari faaliyet adı verilen iģ süreçleri gerçekleģtirilmekte ve bu iģ süreçlerinin gerçekleģtirilmesi esnasında üçüncü taraflara (baģka bir iģletme, vatandaģ veya baģkaca bir kamu kurumu) parasal bedeller ödenmektedir. Öte yandan vatandaģ ve iģletmeler tarafından idari faaliyetler sırasında zaman tüketimi ortaya çıkmakta olup, idari faaliyetler nedeniyle vatandaģ ve iģletme üzerinde bir maliyet oluģturmaktadır. Ġdari faaliyetler nedeniyle üçüncü taraflara ödenen parasal bedel ile zaman maliyetinin toplamı sonucu ise idari yük ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda idari yük, vergi yükü gibi devlete ödenen bir yük olmayıp, vatandaģ ve iģletmelerin mevzuata uyum nedeniyle ifa edilen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Standart Maliyet Modelinin uygulanmasında faydalanılan düzenleme maliyetleri arasındaki iliģki aģağıdaki Ģekilde gösterilmiģtir. ġekil 1-Mevzuat Maliyetleri Mevzuat Maliyeti (Düzenlemelerin ĠĢletmeler Üzerindeki Maliyetleri Doğrudan Finansal Maliyetler Uyum Maliyetleri Ġdari Maliyetler Maddi Uyum maliyetleri (Dolaylı finansal maliyetler) Düzenlemelerin kaldırılması durumunda da devam edecek olan idari faaliyetlerden kaynaklanan maliyetler Ġdari Yükler (VatandaĢların ve iģletmelerin sadece düzenlemeler nedeniyle yaptıkları faaliyetlerden kaynaklanan maliyetler Standart Maliyet Modeli (SMM), düzenlemelerin getirdiği idari maliyetleri hesaplar. Dolayısıyla düzenleme kalksa dahi iģletmelerin uygulamaya devam edeceği kıstaslar da bu hesaba dâhildir. Düzenlemeyle ilgisi olmayan idari faaliyetlerden kaynaklanan maliyetler doğal olarak bu hesabın dıģındadır. 6

8 Standart Maliyet Modeli sadece idari yükleri değil, idari yükleri de kapsayan idari maliyetleri hesaplamaktadır. Bu bağlamda idari yüklerin, düzenlemelerin kaldırılması durumunda iģletmelerin ve vatandaģların sonlandıracağı idari faaliyetlerden kaynaklandığı unutulmamalıdır. 5. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANMASI Standart Maliyet Modeli yönteminde, önce düzenlemeler incelenerek düzenleme içerisinde kalan ve iģletme ve vatandaģların uymak zorunda olduğu bilgi yükümlülükleri tespit edilmekte, sonra bu bilgi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hangi veri gereksinimlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlenmekte, son olarak veri gereksinimlerini karģılamak üzere yapılan idari faaliyetlerin maliyetini sayısallaģtırmak suretiyle idari yükler ölçülmektedir. ġekil 2:Düzenlemenin AyrıĢtırılması DÜZENLEME Ġdari Yük Bilgi Yükümlülüğü 1 Bilgi Yükümlülüğü 2 Bilgi Yükümlülüğü n Veri Gereksinimi 1 Veri Gereksinimi 2 Veri Gereksinimi n Ġdari Faaliyet 1 Ġdari Faaliyet 2 Ġdari Faaliyet n Dahili maliyetler -Saat baģı miktar -Zaman -Genel giderler + Harici Maliyetler -Saat baģı miktar -Zaman + Cepten Ödeme Maliyetleri Ġdari yüklere, bilgi yükümlülüklerini barındıran mevzuatı yürüten ya da mevzuatla yetkilendirilen tüm kamu kurum ve kuruluģları neden olmaktadır. Bu kamu kurum ve kuruluģları Standart Maliyet Modelinde kaynak olarak tanımlanmaktadır. SMM de düzenlemelerde bulunan bilgi yükümlülüklerine tabi sosyal unsurlar ise, hedef gruplar olarak tanımlanmaktadır. Ġdari yüklere katlanan iki farklı hedef grubu vardır: ĠĢletmeler ve vatandaģlar. Bunlar birbirlerinden farklı nitelikte olmalarına rağmen idari yük ölçülürken benzer bir yaklaģım uygulanır. 7

9 5.1. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANACAĞI HĠZMET ALANININ BELĠRLENMESĠ Standart Maliyet Modeli yönteminde ilk olarak ölçüm yapılacak hizmet alanı belirlenir. Örneğin Araç Tescil iģlemleri. Daha sonra seçilen hizmetin usul ve esaslarını belirleyen düzenleme veya düzenlemeler tespit edilir BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Standart Maliyet Modelinin uygulanacağı hizmetin usul ve esaslarını belirleyen düzenleme veya düzenlemelerin belirlenmesinden sonra düzenleme hükümleri incelenir ve düzenleme içerisinde yer alan bilgi yükümlülükleri ortaya konur. Bilgi yükümlülükleri düzenlemelere uyum gereği devlete ve üçüncü taraflara veri ve bilgi sunulmasına yönelik yükümlülüklerdir. Bir düzenleme pek çok bilgi yükümlülüğünü içerebilir. Düzenlemeler, vatandaģ ve iģ dünyasının uymasını öngördüğü çeģitli kural ve sınırlamaları bilgi yükümlülükleri aracılığıyla ortaya koyar. Düzenlemeler içerisinde yer alan bilgi yükümlülüklerinin amacı, sosyal ve ekonomik düzenin sağlıklı iģlemesinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte iģletmelerin ve vatandaģların düzenlemelerde belirtilen bilgi yükümlülüklerine uyabilmek amacıyla bir takım kayıplara uğraması ise kaçınılmaz olmaktadır. Ancak iģletmelerin ve vatandaģların bu bilgi yükümlülüklerinden kaynaklanan kayıpları önlenebilir nitelikte ise, bu kayıplar toplum için bir israf olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda Standart Maliyet Modelinde iģletmelerin ve vatandaģların tabi olduğu gereksiz bilgi yükümlülüklerinin kaldırılması veya değiģtirilmesi yoluyla önlenecek israf tutarı hesaplanmaktadır. Bu açıdan düzenleme içerisinde yer alan bilgi yükümlüklerinin net olarak ortaya konması, Standart Maliyet Modelinin uygulanması sürecinde oldukça önem arz etmektedir. Bilgi yükümlülükleri örnekleri aģağıda belirtilmiģtir. Yetki belgesi, ruhsat ve izin baģvuruları: ÇeĢitli faaliyetleri yürütmek için alınması gereken izin, ruhsat ve lisans belgesiyle ilgili bilgi yükümlülükleri. (Örneğin ĠĢyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı alma baģvuru iģlemleri, canlı müzik belgesi baģvuru iģlemleri) Kayıt Kabul baģvuruları: VatandaĢların ve iģletmelerin kamu hizmetlerinden faydalanmak üzere yaptırdığı kayıt ve kabul baģvurularıyla ilgili bilgi yükümlülükleri (Örneğin eğitim ve öğretim kurumlarına yapılan öğrenci kayıt iģlemleri, kamu personeli sınav baģvuru ve atama iģlemleri, iģletmelerin oda üyelik baģvuru iģlemleri) 8

10 Özel durum, nitelik ve yer değiģikliklerinin bildirimi: VatandaĢların ve iģletmelerin özel durum, nitelik ve yer değiģikliklerini yetkililere bildirmesiyle ilgili bilgi yükümlülükleri. (Örneğin iģyeri devir ve kapama iģlemleri, adres ve unvan değiģiklerinin yetkili mercilere bildirim iģlemleri) Sübvansiyon ve sosyal yardım baģvuruları: ĠĢletmelerin talep ettikleri sübvansiyon ve vatandaģların talep ettikleri sosyal yardım ve sosyal hizmetlere iliģkin bilgi yükümlülükleri. (Örneğin yeģil kart baģvuru iģlemleri) Ġstisna ve muafiyet baģvuruları: ÇeĢitli yükümlülüklere iliģkin istisna ve muafiyet baģvurularına iliģkin bilgi yükümlülükleri (Örneğin özürlülerin, emekli, dul ve yetimleri, Ģehit aileleri ve gazilerin emlak vergisi istisna iģlemleri, özürlülerin sakatlık indirimi baģvuru iģlemleri) Ġdari iģlemlere karģı dava, itiraz, uzlaģma, ceza indirimi ve Ģikâyetlere iliģkin iģlemler: Yetkililerin icraatını Ģikâyet veya idari iģlemlerine itiraz, dava, uzlaģma ve ceza indirimi için baģvurulabilecek yollarla ilgili bilgi yükümlülükleri Kamu kurumlarınca yapılan denetim faaliyetleriyle ilgili iģbirliği: ĠĢletmeyi teftiģ eden ya da vatandaģ veya iģletmenin durum ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu inceleyen kamu görevlileriyle yapılacak iģbirliğine iliģkin bilgi yükümlülükleri. (Örneğin vergi inceleme elemanlarına iģletmelerce muhasebe defter ve kayıtlarının ibrazı) Özel nitelikli faaliyetlerin bildirimi: ĠĢletmelerin çeģitli özel nitelikli faaliyetlerini yetkililere bildirmesiyle ilgili bilgi yükümlülükleri (Örneğin Tehlikeli bir kargonun taģınması) Ġadeler ve iadelere iliģkin raporlar: ĠĢletmelerin iadelere ve bunları raporlamaya dair bilgi yükümlülükleri. (Örneğin Katma Değer Vergisi iadesine iliģkin iģlemler) 5.3. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ Bilgi Yükümlülüklerinin Veri Gereksinimlerine AyrıĢtırılması Veri gereksinimi, bilgi yükümlülüğünün karģılanmasında ihtiyaç duyulan her bir bilginin unsurudur. Bir bilgi yükümlülüğünü yerine getirmek için toplanması gerekebilecek 9

11 verilere örnek olarak Sıhhi ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı BaĢvuru/Beyan Formunda yer alan ad soyad, iģyerinin unvanı, faaliyet konusu, iģyerinin adresi beyanını verebiliriz. Düzenleme hükümlerinin bilgi yükümlülüklerine ayrıģtırılmasının ardından, elde edilen bu yükümlülüklerin gerektirdiği veri gereksinimleri de tespit edilip listelenir. Pratikte düzenlemelerin içerdiği bilgi yükümlülüklerini nasıl ayıklıyorlarsa, bu bilgi yükümlülüklerinin gerektirdiği veri gereksinimleri benzer Ģekilde tespit edilir. Sunmakla yükümlü olunan bir bilgiyi derlemek için gereken bütün veriler teker teker belirlenir. Her bir bilgi yükümlülüğü, bir ya da birden fazla veriye gereksinim duyabilir. Bir bilgi yükümlülüğünü yerine getirirken birçok verinin hazırlanıp, yetkili kamu otoritesine teslim edilmesi gerekebilir. Bilgi yükümlüğü ve veri gereksinimleri arasında iliģkinin daha somut anlaģılması açısından bilgi edinme baģvurularını örnek verebiliriz. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında Gerçek kiģiler tarafından yapılacak bilgi edinme baģvurusu; baģvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iģ adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluģa yapılır. hükmü yer almaktadır. Söz konusu düzenleme hükmünde belirtilen gerçek kiģiler için baģvurunun dilekçe ile yapılması zorunluluğu bilgi yükümlülüğü niteliğinde olup, baģvuru dilekçesinde yer alması gerek hususlar (baģvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iģ adresi) veri gereksinimidir Ġdari Faaliyetlerin Belirlenmesi VatandaĢlar ve iģletmelerin veri gereksinimi sunumunu karģılamak üzere geçekleģtirdikleri faaliyetlere, idari faaliyet denilmektedir. Ġdari faaliyetler vatandaģ ve iģletmeler tarafından gerçekleģtirilmekte olup, kamu otoritesi idari faaliyetleri gerçekleģtiren sosyal unsurlar arasında yer almamaktadır. Standart Maliyet Modelinde, her bir idari faaliyetin hangi tutarda idari yüke neden olduğuna dair tahminsel ölçümler geliģtirilmektedir. Veri gereksinimleri tespit edildikten sonra bu verilerin hangi idari faaliyetler yürütülerek elde edildiği belirlenir ve bu idari faaliyetler tanımlanır. Bu aģamada vatandaģ ve iģletmelerle yapılacak görüģmelerle doğru idari faaliyetlerin tespit edildiği teyit edilecektir. Ġdari faaliyetler tespit edilirken iģletmelerin uydukları kurallar nedeniyle oluģan iģ süreci de ortaya çıkmaktadır. Yapılan görüģmelerde iģletmelerin idari faaliyetlerle ilgili verecekleri bilgiler ile faaliyet esnasında sarf ettikleri kaynaklar da ayrıntılarıyla öğrenilmiģ olacaktır. Bu 10

12 sayede çalıģmayı reform amacıyla kullanacak olan yetkili mercilerin gözünde daha net bir görüntü ortaya çıkacaktır. Ġdari faaliyet örnekleri aģağıda belirtilmiģtir. 1. Bilgi yükümlülüğüne vakıf olma: ĠĢletmelerin kendileriyle ilgili bir bilgi yükümlülüğünün gerekçesini oluģturan ve çerçevesini belirleyen kuralları öğrenmek için kaynak kullanması, 2. Bilgi toplama: Yükümlülüğü yerine getirmek için gereken bilgi ve rakamları toplama, 3. Ayıklama: Toplanan bilgilerden yükümlülük kapsamına girenleri seçip ayırma, 4. Hesaplama: Yetkililerin raporu kabul etmeleri için gereken hesaplamaları yapma, 5. Rakamları sunma: HesaplanmıĢ rakamları tablo veya benzeri bir formatta sunma, 6. Kontrol etme: HesaplanmıĢ rakamların doğruluğunu kontrol etme, 7. Düzeltme: Hesaplamalarda yapılan hataların düzeltilmesi, 8. Tanımlama: Rapor tanımının hazırlanması, 9. Ödeme/Yerine getirme: Vergi v.b. yükümleri ifa etme, 10. Ġç görüģmeler: ĠĢletme içinde bilgi toplamakla görevli bütün grupların buluģtukları görüģmeler, 11. DıĢ görüģmeler: Toplanan bilgilerin Ģartlara uygun olması için gerekli ise muhasebeci, avukat v.b. dıģ gözlemcilerin katıldığı görüģmeler, 12. Kamu otoritelerinin teftiģleri: ĠĢletmelerin kamu müfettiģlerine teftiģ esnasında yardımcı olması, 13. Kamu teftiģi sonucu bulunan hataların düzeltimi: Kamu müfettiģlerinin buldukları hataların daha sonra düzeltilmesi, 14. Mevzuatın gereklerine ve değiģikliklerine hazırlık: ĠĢletmenin ilgili çalıģanlarının kurallardaki değiģiklikler hakkında en az yılda bir kez bilgilendirilmesi, 15. Kopyalama, dağıtım, dosyalama v.s.: Bazı hallerde raporun kopyalanması, dağıtılması ve/veya dağıtılması, ayrıca süregelen bir üretimle ilgili yapılan bir bilgi sunumunun daha sonraki teftiģler için saklanması, 16. Bilginin raporlanıp teslim edilmesi: Aynı bilginin baģka bir konu veya dönemde yeninden istendiği hallerde sunulmak üzere bilginin bir rapor halinde teslimi olarak sayabiliriz. Ġdari faaliyete baģka bir örnek olarak bilgi edinme baģvurularında baģvuru sahiplerinin baģvuru dilekçesi edinmeleri, dilekçeye talep ettikleri hususları ve gerekli bilgileri yazmaları ve dilekçeyi ilgili kamu kurumuna ulaģtırmalarını verebiliriz. 11

13 5.4. ANKET FORMUNUN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Ġdari faaliyetlerin belirlenmesi ile birlikte vatandaģ ve iģletmelerin düzenlemelere uyum amacıyla takip ettikleri iģ süreçlerin çıkarılması tamamlanır. Söz konusu iģ süreçleri ifa edilirken, vatandaģ ve iģletmeler 2 temel maliyete katlanırlar. Bu maliyetler idari faaliyetler nedeniyle üçüncü taraflara ödenen parasal bedeller (Cepten Ödeme Maliyeti) ile kaybedilen zamanın iģletmeye veya vatandaģa maliyetidir. (Ġç ve DıĢ Maliyetler) Bu bağlamda söz konusu maliyetlerin ölçülebilmesi için iģletme veya vatandaģların bir idari faaliyet nedeniyle üçüncü taraflara ödediği ortalama parasal bedel tutarı, harcanan zaman miktarı ve harcanan zamanın saat baģı iģletmeye maliyetine (Tarife) iliģkin verilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu verilerin öğrenilmesinde kullanılacak yöntem ise uygun bir anket formun hazırlanarak, iģletme ve vatandaģların bilgisine baģvurulmasıdır. VatandaĢ ve iģletmelerin düzenlemede belirtilen bilgi yükümlülüğüne/yükümlülüklerine uyum amacıyla yaptıkları her bir idari faaliyet için harcadıkları zaman miktarı, harcadıkları zamanın saat baģı maliyeti ve faaliyetleri gerçekleģtirirken üçüncü taraflara ödedikleri bedel tutarları iliģkin sorulardan oluģan bir anket formu hazırlanmalıdır. Anket sorularının belirlenmesine müteakip bu soruların yeterliliklerinin tespit edilmesi amacıyla, seçilen az sayıda iģletme veya vatandaģla ön anket çalıģması yapılmalıdır. Anket formunda ayrıca vatandaģ ve iģletmelerin görüģ ve önerilerine iliģkin bir bölüm ayrılmalı, idari faaliyetler sırasında uğradıkları zaman ve kaynak kullanımını azaltıcı önerileri varsa bunları anket formunda belirtmeleri sağlanmalıdır. ĠĢletme ve vatandaģların görüģ ve önerilerinin alınması, Standart Maliyet Modeli uygulamasının sonuç bölümünde yapılacak öneri ve değerlendirmeler açısından oldukça faydalı olacaktır. Ülkemizde bazı kamu kurum ve kuruluģlarının bazı kamu hizmetlerinin sunumu sırasında baģvuru sahiplerinden ilgili mevzuatta belirtilmeyen bir takım belge veya belgeler talep ettikleri, bazı düzenlemelerde ise sadece hizmete baģvuru Ģartlarının belirtildiği, baģvuru Ģartlarını karģılayıcı belge ve faaliyetlerin ne olduğunun belirlenmesinin ise uygulayıcı birimlerin idari kararlarına bıraktıkları tespit edilmiģtir. Örneğin ilgili düzenlemede baģvuru sahiplerinden TC Kimlik numarası beyanı istenilmesine karģın uygulamada pek çok kamu kurumunun baģvuru sahiplerinden TC Kimlik numarası beyanı yerine nüfus cüzdanı fotokopisi talep ettikleri tespit edilmiģtir. BaĢka bir örnek olarak ise Basın Kartı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde basın kartı alacak kiģilerde aranacak nitelikler açıklanmıģ ancak bu niteliklerin hangi belgelerle karģılanacağı Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilmemiģtir. Bu bağlamda iģletme ve vatandaģla yapılan görüģmede düzenlemede 12

14 belirtilmemesine karģın uygulamada idarelerce yaygın olarak talep edildiği tespit edilen belge ve faaliyetler varsa bu belge ve idari faaliyetler tespit edilmelidir. Söz konusu idari faaliyetlere ait verilere iliģkin sorular da anket formunda bulunmalıdır. Zira uygulamada hangi idari faaliyetlerin yapıldığının ve toplum üzerindeki etkisinin ne kadar olduğunun öğrenilmesi Standart Maliyet Modeli uygulamasının sonuç bölümünde yapılacak öneri ve değerlendirmelerin daha verimli yapılması açısından yerinde olacaktır. Anket uygulanırken vatandaģ ve iģletmeleri kapsayan ana kütleyi temsil edecek doğru bir örneklem seçilmelidir. Bu kapsamda idari faaliyetleri gerçekleģtiren vatandaģ ve iģletmelerin coğrafi dağılımı dikkate alınarak anket yapılacak yerler tespit edilmelidir. Anket çalıģması sonucunda bir iģletme veya vatandaģın mevzuata uyum nedeniyle gerçekleģtirdikleri her idari faaliyet nedeniyle üçüncü taraflara ödediği ortalama parasal bedel tutarı ile harcanan ortalama zaman miktarına iliģkin verilere ulaģılmalıdır MALĠYET PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Her bir idari faaliyetin oluģturduğu idari yükü hesaplayabilmek için Standart Maliyet Modelin kullandığı maliyet parametrelerinin elde edilmesi gerekmektedir. Standart Maliyet Modelinin kullandığı maliyet parametreleri fiyat parametreleri ile miktar parametreleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maliyet Parametrelerini açıklamadan önce hangi yükümlülüklerin idari yük getirip getirmediği konusuna dikkate edilmeli, Standart Maliyet Modelinin uygulama alanına girmeyen düzenleme maliyetleri hesaplamalara katılmamalıdır. Bu kapsamda Standart Maliyet Modelinin uygulanırken düzenlemenin neden olduğu maliyetlere iliģkin üç temel sorunun sorulması önem taģımaktadır. 1. Düzenlemede belirtilen yükümlülük doğrudan parasal bir yükümlülük müdür yoksa söz konusu yükümlülük düzenlemeye uyum nedeniyle bir idari faaliyeti gerektiren bir yükümlülük müdür? Eğer düzenlemede belirtilen yükümlülük doğrudan parasal bir yükümlülük ise bu tür bir yükümlülük doğrudan finansal maliyet içinde yer aldığından Standart Maliyet Modeli uygulamasında dikkate alınmaz. Ancak düzenlemede belirtilen yükümlülük doğrudan parasal bir yükümlülük olmayıp, düzenlemeye uyum nedeniyle bir faaliyeti gerektiren bir yükümlülük ise bu tür bir yükümlülük idari maliyet oluģturması nedeniyle Standart Maliyet Modelinin uygulamasında dikkate alınır. Örneğin pasaport iģlemleri sırasında ödenmesi gereken pasaport harç tutarı doğrudan finansal maliyet iken, pasaport harcının maliye veznesine veya bankaya yatırılması, bu iģlem için zaman ve ulaģım masrafına katlanılması 13

15 idari maliyet niteliğindedir. Bu bağlamda pasaport harç bedeli Standart Maliyet Modelinde hesaba katılan bir maliyet unsuru değildir. Diğer taraftan pasaport harcının maliye veznesine veya bankaya yatırılması, iģleminde harcanan zaman ve ulaģım masrafı Standart Maliyet Modelinde hesaba katılan maliyet unsurları arasında yer alır. 2. Düzenlemede belirtilen yükümlülük, devletin iģletme veya vatandaģ tarafından yapılması zorunlu kılınan fiziki ve yapısal unsurlar için katlanılan maliyetler getirmekte midir? Düzenlemede belirtilen yükümlülük, devletin iģletmeler ve vatandaģlarca yapılmasını zorunlu kıldığı fiziki ve yapısal unsurlar için katlanılan maliyetler getiriyorsa bu tür bir yükümlülük dolaylı finansal maliyet içinde yer aldığından Standart Maliyet Modeli uygulamasında dikkate alınmamaktadır. Örneğin ülkemizde yeni yapılan binalarda merkezi ısıtma sisteminin kurulması zorunluluğu getirilmiģtir. Bu kapsamda yeni yapılan bir binada merkezi ısıtma sisteminin kurulması Standart Maliyet Modelinde hesaba katılan bir maliyet unsuru değildir. BaĢka bir örneği de metro durağında bulunması zorunlu bulunan özürlü asansörü için verebiliriz. Özürlü asansörünün metro durağında zorunlu kılınan fiziki ve yapısal bir unsur olup, Özürlü asansörünün parasal bedeli Standart Maliyet Modelinin dikkate aldığı maliyetler arasında yer almaz. Buna karģın ilgili idareden özürlü asansöre iliģkin ruhsatının alınmasına iliģkin faaliyetlerden kaynaklanan zaman, ulaģım ve baģkaca masraf kalemleri Standart Maliyet Modeli yönteminde dikkate alınır. Yukarıda geçen ilk iki sorunun cevabında belirtildiği üzere düzenlemelerde belirtilen doğrudan finansal maliyetler ve dolaylı finansal maliyetler Standart Maliyet Modeli uygulamasında dikkate alınmaktadır. Bu durumun temel nedeni Standart Maliyet Modelinin düzenlemenin temel amaç ve esaslarını sorgulamamasıdır. Zira Model sadece düzenlemenin temel amaç ve esaslarına eriģilirken iģletme ve vatandaģların gerçekleģtirdikleri faaliyetlerden kaynaklanan maliyetleri ölçmektedir. Örneğin pasaport harç bedelinin ödenmesine iliģkin finansal yükümlülük ilgili düzenlemede açıkça belirtilmekte ve böyle bir finansal bedelin ödenmesi düzenlemenin temel hedef ve esasları arasında yer almaktadır. Aynı durum düzenlemelerin zorunlu kıldığı dolaylı finansal maliyetler için de geçerlidir. 3. Düzenlemede belirtilen bir yükümlülük nedeniyle yapılan bir idari faaliyet bu yükümlülüğün kaldırılması durumunda da devam edecek bir idari faaliyet midir? Düzenlemede belirtilen bir yükümlülüğün yapılıp yapılmaması hususu ilgili iģletmenin seçimine mi bırakılmıģtır? 14