STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA REHBERĠ"

Transkript

1 STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA REHBERĠ Hazırlayan: Abdullah KARAER Ankara-2011 ISBN Bu çalıģmanın sorumluluğu yazarına aittir. Ġnternet adresi ve yazar adı belirtilmek kaydıyla referans olarak kullanılabilir. Bu e-kitap, adresindedir ve baģka bir internet sayfasında yayınlanması kesinlikle yasaktır.

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠĞĠN ETKĠLERĠ STANDART MALĠYET MODELĠNĠN BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠLĠKLE MÜCADELEDEKĠ YERĠ STANDART MALĠYET MODELĠNĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANMASINDA KULLANILAN TEMEL MALĠYET KAVRAMLARI STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANMASI STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANACAĞI HĠZMET ALANININ BELĠRLENMESĠ BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ Bilgi Yükümlülüklerinin Veri Gereksinimlerine AyrıĢtırılması Ġdari Faaliyetlerin Belirlenmesi ANKET FORMUNUN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI MALĠYET PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Fiyat Parametrelerinin Belirlenmesi Miktar Parametrelerinin Belirlenmesi Ġdari Yük Tutarının Hesaplanması DEĞERLENDĠRME VE RAPORLAMA Verileri Bir Araya Getirme, TablolaĢtırma ve Analize Uygun Hale Getirme Verilerin Değerlendirilmesi ve Ayrıntılı Analizinin Yapılması Ġdari Yük Azaltıcı BasitleĢtirme Önerilerin Ortaya Konması BasitleĢtirme Önerilerinin Uygulanması ile Sağlanacak Tasarrufların Ortaya Konması Standart Maliyet Analiz Raporunun Hazırlanması EK: STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMASI ÖRNEĞĠ-OTEL AÇMA VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġLEMLERĠ 244 TABLOLAR CETVELĠ Tablo 1: Ġdari Yüklerin Hesaplanmasına iliģkin Örnek Tablo 19 ġekġller CETVELĠ ġekil 1:Mevzuat Maliyetleri... 6 ġekil 2:Düzenlemenin AyrıĢtırılması... 6 ġekil 3: Maliyet Parametreleri... 14

3 1. BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠĞĠN ETKĠLERĠ Her demokratik devlet yönetimi ülkesinin refah düzeyini artırmak, vatandaģlarının hayat kalitesini yükseltmek, ekonomik büyümeyi sağlamak, çevresel, sosyal ve iktisadi sorunlara çözüm bulmak üzere politikalar üretmekte ve bu politikaları düzenlemeler aracılığıyla uygulamaktadır. Düzenlemelerin sorunların çözüm aracı olarak kullanılmaları ile birlikte topluma olumsuz yansımaları olduğu da görülmektedir. Bürokrasi ve kırtasiyecilik olarak adlandırdığımız bu olumsuz etkilerin neticesinde ülkelerin refah düzeyi düģmekte, rekabet gücü azalmakta ve toplum üzerinde zaman kaybı, stres gibi yıpranmaya neden olan etkiler oluģmaktadır. Sosyal hayatın geliģmesi ile birlikte düzenleme talebi artmakta, düzenlemelerin sayısının artması ve kapsamının geniģlemesi ile birlikte bürokrasinin toplum hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinde artıģ görülmektedir. Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin oluģturduğu yükleri idari yükler olarak tanımlamak mümkündür. Ġdari yükler düzenlemelerdeki bilgi yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iģ dünyasının ve vatandaģların katlandığı maliyetlerden oluģmaktadır. Kamu yönetimleri, düzenlemelerde belirtilen bilgi yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan idari yükleri asgari düzeye indirme çabası içindedirler. Ġdari yükler, Türkiye de sosyal ve ekonomik açıdan hayat kalitesini düģüren önemli bir sorun kaynağını oluģturmaktadır. Zira idari yükler üretim kaynakların verimsiz Ģekilde kullanımına yol açmakta olup, ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi idari yüklerin varlığından olumsuz Ģekilde etkilenmektedir. Türkiye de, kamu kuruluģları tarafından verilen izin, onay ve lisanslarda bürokrasinin fazlalığı ve mükerrerliği, iģletmelerin rekabet gücü ve kârlılığı açısından önemli dezavantajlara yol açmaktadır. Türkiye'nin iģ ortamı göstergeleri OECD ortalamaları ile karģılaģtırıldığında kamu kurumları katındaki iģlem sayılarının ve bu iģlemlerin tamamlanma sürelerinin daha fazla olduğu görülmektedir. KarmaĢık ve masraflı bürokratik iģlemler aynı zamanda kayıt dıģılığı artırarak ekonomik ortamın bozulmasına da sebebiyet vermektedir. Ülkemizde istihdam sağlayan ve katma değer yaratan reel sektörün kaynaklarının verimsiz alanlara aktarmak durumunda kalması, ülkemizin geliģimini ve toplumsal refah düzeyini olumsuz olarak etkilemektedir. 2

4 2. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠLĠKLE MÜCADELEDEKĠ YERĠ Bürokrasi ve kırtasiyecilik ile mücadele etmenin en temel yolu idari (bürokratik) yüklerin azaltılmasıdır. Bürokrasi ve kırtasiyecilikten toplumun her kesimi yakınmakta, kamu yönetimleri bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltıcı politikalar üretmektedir. Ancak pek çok kamu yönetimi bu alanda bugüne değin yeterli baģarıyı sağlayamamıģtır. Bu durumun en önemli nedeni sorunun kaynağını teģkil eden idari yüklerin görünmez (örtülü) maliyetler oluģudur. Düzenlemelerin açık maliyetini hesaplamak kolaydır. Örneğin vergi oranında artıģ getiren bir düzenlemenin toplum üzerinde oluģturacağı ek vergi yükü kolaylıkla hesaplanabilir. Ancak düzenlemelerin örtülü maliyetleri arasında yer alan idari yükleri hesaplamak zordur. Örneğin vergi dairesinde mükellefiyet tesis iģlemleri sırasında ortaya çıkan idari yükleri hesaplamak için vergi dairesinde mükellefiyet tesis iģlemleri sırasında mükelleflerin hangi faaliyetleri gerçekleģtirdikleri, bu faaliyetler için ortalama ne kadar zaman harcadıkları, harcanan zamanın mükellefe olan maliyetini, faaliyetler için harcanan maddi tutarı (baģvuru belgelerinin elde edinilmesi sırasında katlanılan ulaģım maliyeti, belge için ödenen bedeli vb.) hesaplamanız gerekmektedir. Ġdari yüklerin görünmez maliyetler oluģu bu maliyetlere karģı hükümetlerin tedbir almasını zorlaģtırmaktadır. Ġdari yüklerin sayısal olarak ortaya konması oldukça önemlidir. Zira sayısal anlamda tanımlanamayan ve ölçülemeyen bir sorunun ortadan kaldırılması veya sorunun çözümünde mesafe alınması son derece zordur. Standart Maliyet Modeli tam bu noktada devreye girmekte, idari (bürokratik) yükleri ölçmek suretiyle daha önce görünmez nitelikte olan idari yükleri görünür hale getirmektedir. Standart Maliyet Modeli yönteminin amacı, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin toplum üzerindeki maliyetini hesaplamak ve kamu yönetimlerine bürokrasinin ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda oluģturduğu olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik plan ve programlarda kullanılmak üzere yol gösterici bilgiler sunmaktır. Standart Maliyet Modeli bugün Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın bir Ģekilde uygulanmakta, Modelin uygulanması OECD ve Avrupa Birliği tarafından üye ülkeler nezdinde teģvik edilmektedir. Standart Maliyet Modelinin, özellikle Avrupa Birliği ülkelerince hazırlanan eylem planlarının ana eksenini oluģturduğu görülmektedir. Standart Maliyet Modeli ile hesaplanan idari maliyetlere iliģkin bilgiler Eylem Planlarının hedeflerini, içeriğini ve gidiģatını belirlemektedir. Model baģta Hollanda, Ġngiltere, Danimarka, Fransa ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğe karģı yürütülen mücadeleye büyük bir ivme kazandırmıģtır. 3

5 3. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ Standart Maliyet Modeli (SMM), mevzuattan kaynaklanan, vatandaģların ve özel sektörün katlanmak zorunda olduğu idari yüklerin ölçülmesini sağlayan bir yöntemdir. Standart Maliyet Modeli yöntemi basit bir mantık yapısına sahiptir. Model, önce düzenlemeleri inceleyerek düzenleme içerisinde kalan ve iģletmelerin uymak zorunda olduğu bilgi yükümlülüklerini tespit etmekte, sonra bu bilgi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hangi veri gereksinimlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlemekte, son olarak veri gereksinimlerini karģılamak üzere yapılan idari faaliyetlerin maliyetini sayısallaģtırmak suretiyle idari yükleri ölçmektedir. Sosyal ve iktisadi hayatı olumsuz etkileyen idari yüklerin azaltılmasını sağlaması öncelikli bir konudur. Ancak idari yüklerin azaltılması yönünde sistemli bir hamle yapmadan önce bu yüklerin nereden kaynaklandığı ve ne Ģekilde azaltılabileceği bilinmelidir. Bunun için bu yüklerin ölçülebilmesi gerekir. Ġdari yüklerin ölçülebilmesi, onların azaltılabilmesinin anahtarıdır. BaĢka bir deyiģle, ancak ölçülebilen bir Ģey değiģtirilebilir. Standart Maliyet Modeli (SMM), bugün idari yüklerin ölçülmesi için kullanılan en yaygın yöntemdir. SMM ölçümlerinden elde edilen sonuçlar, aynı zamanda hükümetlerin BasitleĢtirme çalıģmalarına yol gösterici özelliği çok yüksek verilerdir. Bu sonuçlara bakılarak iģletmelere en fazla yükün hangi düzenlemeden kaynaklandığı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. SMM, idari maliyetlerin basit ve tutarlı bir biçimde hesaplanması için hazırlanmıģtır. Standart Maliyet Modeli (SMM), idari yüklerin ölçülmesinin yanında kıyaslanması, azaltılması ve idari yüklerle ilgili sayısal veriler elde edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntem bir tek düzenlemenin veya sınırlı bir düzenleme alanının etkilerini ölçmek için olduğu kadar, bir ülkedeki bütün mevzuata yönelik bir temel ölçüm standardı oluģturmak için de kullanılabilir. SMM, yöntemlerinde ölçüm için pragmatik bir yaklaģım benimsemiģtir. Model çeģitli politika alanlarının her birisinde gerçeğe yakın tahminler üretecek bir sistemin inģasını amaçlamaktadır. SMM nin kullandığı yöntem, düzenlemenin bürokratik etkilerini ölçülmesi mümkün parçalara ayırarak inceleme metodudur. SMM uygulanan düzenlemelerin kendi içindeki hedefleriyle ilgilenmemektedir. Dolayısıyla Modelin amacı yalnızca mevcut düzenlemelerin hangi idari faaliyetlere neden olduğunu bulmak yönünde yoğunlaģmıģ olup, söz konusu düzenlemelerin mantıklı olup olmadığıyla ilgili bir tespit amacı bulunmamaktadır. 4

6 4. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANMASINDA KULLANILAN TEMEL MALĠYET KAVRAMLARI Standart Maliyet Modelinin doğru anlaģılabilmesi için öncelikle Modelde kullanılan temel maliyet kavramlarının bilinmesi gerekmektedir. Mevzuat maliyeti: Düzenlemelerin iģletmelere ve vatandaģlara yüklediği maliyetlerin toplamıdır. Doğrudan finansal maliyetler, belirli bir miktar paranın devlete ya da devletin görevlendirdiği yetkili kuruma ödenmesine yönelik net ve doğrudan yükümlülüklerdir. Dolayısıyla devletin bu maliyetleri bilmek yönünden bir eksiği veya zorluğu yoktur. Vergiler ve harçlar doğrudan finansal maliyetler arasında yer alır. Uyum maliyetleri ise doğrudan finansal maliyetler dıģındaki düzenleme standartlarına uyum kaynaklı bütün maliyetlerdir. Standart Maliyet Modeli bağlamında bu maliyetler Maddi uyum maliyetleri ve Ġdari maliyetler olarak ikiye ayrılmıģtır. Maddi Uyum maliyetleri (Dolaylı finansal maliyetler) ise devletin iģletmelere ve vatandaģlara yapılmasını zorunlu kıldığı fiziki/yapısal unsurlar için katlanılan maliyetlerdir. Maddi uyum maliyetlerine örnek olarak çevre düzenlemelerine uyum için takılan filtrelerin maliyetlerini ve iģyeri çalıģma ortamına yönelik düzenlemelere uyum amacıyla sunulan fiziki olanakların maliyetlerini gösterebiliriz. Ġdari maliyetler düzenlemelerde belirtilen standartlara uyum amacıyla iģletme ve vatandaģlarca yerine getirilen faaliyetler neticesinde ortaya çıkan maliyetlerdir. Parasal bir bedelin doğrudan devlete ödenmesi Ģeklinde oluģan maliyetler ile düzenlemelerin iģletmelere yapılmasını zorunlu kıldığı fiziki/yapısal unsurlar için katlanılan maliyetler, idari maliyet kapsamında yer almamaktadır. Ġdari maliyetlere örnek olarak bir filtrenin kurulumunun belgelenmesini ve iģyerinde yangın güvenlik tedbirlerinin alındığına dair itfaiye raporu hazırlanmasını verebiliriz. Ġdari yükler, iģletmelerin yalnızca düzenlemeler gereği mecbur tutuldukları için katlandıkları idari faaliyetler neticesinde oluģan masraf kalemleridir. VatandaĢların düzenlemelerde belirtilen bilgi yükümlülükleri gereği katlanmıģ oldukları masraflar da idari yük kapsamındadır. Ġdari yükler, idari maliyetlerin bir alt koludur. Diğer alt kollar, mevzuatça öngörülmese bile iģletmenin yapmaya devam edeceği idari faaliyetlerden kaynaklanan maliyetlerdir. 5

7 Düzenlemelere uyum amacıyla vatandaģ ve iģletmeler tarafından idari faaliyet adı verilen iģ süreçleri gerçekleģtirilmekte ve bu iģ süreçlerinin gerçekleģtirilmesi esnasında üçüncü taraflara (baģka bir iģletme, vatandaģ veya baģkaca bir kamu kurumu) parasal bedeller ödenmektedir. Öte yandan vatandaģ ve iģletmeler tarafından idari faaliyetler sırasında zaman tüketimi ortaya çıkmakta olup, idari faaliyetler nedeniyle vatandaģ ve iģletme üzerinde bir maliyet oluģturmaktadır. Ġdari faaliyetler nedeniyle üçüncü taraflara ödenen parasal bedel ile zaman maliyetinin toplamı sonucu ise idari yük ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda idari yük, vergi yükü gibi devlete ödenen bir yük olmayıp, vatandaģ ve iģletmelerin mevzuata uyum nedeniyle ifa edilen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Standart Maliyet Modelinin uygulanmasında faydalanılan düzenleme maliyetleri arasındaki iliģki aģağıdaki Ģekilde gösterilmiģtir. ġekil 1-Mevzuat Maliyetleri Mevzuat Maliyeti (Düzenlemelerin ĠĢletmeler Üzerindeki Maliyetleri Doğrudan Finansal Maliyetler Uyum Maliyetleri Ġdari Maliyetler Maddi Uyum maliyetleri (Dolaylı finansal maliyetler) Düzenlemelerin kaldırılması durumunda da devam edecek olan idari faaliyetlerden kaynaklanan maliyetler Ġdari Yükler (VatandaĢların ve iģletmelerin sadece düzenlemeler nedeniyle yaptıkları faaliyetlerden kaynaklanan maliyetler Standart Maliyet Modeli (SMM), düzenlemelerin getirdiği idari maliyetleri hesaplar. Dolayısıyla düzenleme kalksa dahi iģletmelerin uygulamaya devam edeceği kıstaslar da bu hesaba dâhildir. Düzenlemeyle ilgisi olmayan idari faaliyetlerden kaynaklanan maliyetler doğal olarak bu hesabın dıģındadır. 6

8 Standart Maliyet Modeli sadece idari yükleri değil, idari yükleri de kapsayan idari maliyetleri hesaplamaktadır. Bu bağlamda idari yüklerin, düzenlemelerin kaldırılması durumunda iģletmelerin ve vatandaģların sonlandıracağı idari faaliyetlerden kaynaklandığı unutulmamalıdır. 5. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANMASI Standart Maliyet Modeli yönteminde, önce düzenlemeler incelenerek düzenleme içerisinde kalan ve iģletme ve vatandaģların uymak zorunda olduğu bilgi yükümlülükleri tespit edilmekte, sonra bu bilgi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hangi veri gereksinimlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlenmekte, son olarak veri gereksinimlerini karģılamak üzere yapılan idari faaliyetlerin maliyetini sayısallaģtırmak suretiyle idari yükler ölçülmektedir. ġekil 2:Düzenlemenin AyrıĢtırılması DÜZENLEME Ġdari Yük Bilgi Yükümlülüğü 1 Bilgi Yükümlülüğü 2 Bilgi Yükümlülüğü n Veri Gereksinimi 1 Veri Gereksinimi 2 Veri Gereksinimi n Ġdari Faaliyet 1 Ġdari Faaliyet 2 Ġdari Faaliyet n Dahili maliyetler -Saat baģı miktar -Zaman -Genel giderler + Harici Maliyetler -Saat baģı miktar -Zaman + Cepten Ödeme Maliyetleri Ġdari yüklere, bilgi yükümlülüklerini barındıran mevzuatı yürüten ya da mevzuatla yetkilendirilen tüm kamu kurum ve kuruluģları neden olmaktadır. Bu kamu kurum ve kuruluģları Standart Maliyet Modelinde kaynak olarak tanımlanmaktadır. SMM de düzenlemelerde bulunan bilgi yükümlülüklerine tabi sosyal unsurlar ise, hedef gruplar olarak tanımlanmaktadır. Ġdari yüklere katlanan iki farklı hedef grubu vardır: ĠĢletmeler ve vatandaģlar. Bunlar birbirlerinden farklı nitelikte olmalarına rağmen idari yük ölçülürken benzer bir yaklaģım uygulanır. 7

9 5.1. STANDART MALĠYET MODELĠNĠN UYGULANACAĞI HĠZMET ALANININ BELĠRLENMESĠ Standart Maliyet Modeli yönteminde ilk olarak ölçüm yapılacak hizmet alanı belirlenir. Örneğin Araç Tescil iģlemleri. Daha sonra seçilen hizmetin usul ve esaslarını belirleyen düzenleme veya düzenlemeler tespit edilir BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Standart Maliyet Modelinin uygulanacağı hizmetin usul ve esaslarını belirleyen düzenleme veya düzenlemelerin belirlenmesinden sonra düzenleme hükümleri incelenir ve düzenleme içerisinde yer alan bilgi yükümlülükleri ortaya konur. Bilgi yükümlülükleri düzenlemelere uyum gereği devlete ve üçüncü taraflara veri ve bilgi sunulmasına yönelik yükümlülüklerdir. Bir düzenleme pek çok bilgi yükümlülüğünü içerebilir. Düzenlemeler, vatandaģ ve iģ dünyasının uymasını öngördüğü çeģitli kural ve sınırlamaları bilgi yükümlülükleri aracılığıyla ortaya koyar. Düzenlemeler içerisinde yer alan bilgi yükümlülüklerinin amacı, sosyal ve ekonomik düzenin sağlıklı iģlemesinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte iģletmelerin ve vatandaģların düzenlemelerde belirtilen bilgi yükümlülüklerine uyabilmek amacıyla bir takım kayıplara uğraması ise kaçınılmaz olmaktadır. Ancak iģletmelerin ve vatandaģların bu bilgi yükümlülüklerinden kaynaklanan kayıpları önlenebilir nitelikte ise, bu kayıplar toplum için bir israf olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda Standart Maliyet Modelinde iģletmelerin ve vatandaģların tabi olduğu gereksiz bilgi yükümlülüklerinin kaldırılması veya değiģtirilmesi yoluyla önlenecek israf tutarı hesaplanmaktadır. Bu açıdan düzenleme içerisinde yer alan bilgi yükümlüklerinin net olarak ortaya konması, Standart Maliyet Modelinin uygulanması sürecinde oldukça önem arz etmektedir. Bilgi yükümlülükleri örnekleri aģağıda belirtilmiģtir. Yetki belgesi, ruhsat ve izin baģvuruları: ÇeĢitli faaliyetleri yürütmek için alınması gereken izin, ruhsat ve lisans belgesiyle ilgili bilgi yükümlülükleri. (Örneğin ĠĢyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı alma baģvuru iģlemleri, canlı müzik belgesi baģvuru iģlemleri) Kayıt Kabul baģvuruları: VatandaĢların ve iģletmelerin kamu hizmetlerinden faydalanmak üzere yaptırdığı kayıt ve kabul baģvurularıyla ilgili bilgi yükümlülükleri (Örneğin eğitim ve öğretim kurumlarına yapılan öğrenci kayıt iģlemleri, kamu personeli sınav baģvuru ve atama iģlemleri, iģletmelerin oda üyelik baģvuru iģlemleri) 8

10 Özel durum, nitelik ve yer değiģikliklerinin bildirimi: VatandaĢların ve iģletmelerin özel durum, nitelik ve yer değiģikliklerini yetkililere bildirmesiyle ilgili bilgi yükümlülükleri. (Örneğin iģyeri devir ve kapama iģlemleri, adres ve unvan değiģiklerinin yetkili mercilere bildirim iģlemleri) Sübvansiyon ve sosyal yardım baģvuruları: ĠĢletmelerin talep ettikleri sübvansiyon ve vatandaģların talep ettikleri sosyal yardım ve sosyal hizmetlere iliģkin bilgi yükümlülükleri. (Örneğin yeģil kart baģvuru iģlemleri) Ġstisna ve muafiyet baģvuruları: ÇeĢitli yükümlülüklere iliģkin istisna ve muafiyet baģvurularına iliģkin bilgi yükümlülükleri (Örneğin özürlülerin, emekli, dul ve yetimleri, Ģehit aileleri ve gazilerin emlak vergisi istisna iģlemleri, özürlülerin sakatlık indirimi baģvuru iģlemleri) Ġdari iģlemlere karģı dava, itiraz, uzlaģma, ceza indirimi ve Ģikâyetlere iliģkin iģlemler: Yetkililerin icraatını Ģikâyet veya idari iģlemlerine itiraz, dava, uzlaģma ve ceza indirimi için baģvurulabilecek yollarla ilgili bilgi yükümlülükleri Kamu kurumlarınca yapılan denetim faaliyetleriyle ilgili iģbirliği: ĠĢletmeyi teftiģ eden ya da vatandaģ veya iģletmenin durum ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu inceleyen kamu görevlileriyle yapılacak iģbirliğine iliģkin bilgi yükümlülükleri. (Örneğin vergi inceleme elemanlarına iģletmelerce muhasebe defter ve kayıtlarının ibrazı) Özel nitelikli faaliyetlerin bildirimi: ĠĢletmelerin çeģitli özel nitelikli faaliyetlerini yetkililere bildirmesiyle ilgili bilgi yükümlülükleri (Örneğin Tehlikeli bir kargonun taģınması) Ġadeler ve iadelere iliģkin raporlar: ĠĢletmelerin iadelere ve bunları raporlamaya dair bilgi yükümlülükleri. (Örneğin Katma Değer Vergisi iadesine iliģkin iģlemler) 5.3. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ Bilgi Yükümlülüklerinin Veri Gereksinimlerine AyrıĢtırılması Veri gereksinimi, bilgi yükümlülüğünün karģılanmasında ihtiyaç duyulan her bir bilginin unsurudur. Bir bilgi yükümlülüğünü yerine getirmek için toplanması gerekebilecek 9

11 verilere örnek olarak Sıhhi ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı BaĢvuru/Beyan Formunda yer alan ad soyad, iģyerinin unvanı, faaliyet konusu, iģyerinin adresi beyanını verebiliriz. Düzenleme hükümlerinin bilgi yükümlülüklerine ayrıģtırılmasının ardından, elde edilen bu yükümlülüklerin gerektirdiği veri gereksinimleri de tespit edilip listelenir. Pratikte düzenlemelerin içerdiği bilgi yükümlülüklerini nasıl ayıklıyorlarsa, bu bilgi yükümlülüklerinin gerektirdiği veri gereksinimleri benzer Ģekilde tespit edilir. Sunmakla yükümlü olunan bir bilgiyi derlemek için gereken bütün veriler teker teker belirlenir. Her bir bilgi yükümlülüğü, bir ya da birden fazla veriye gereksinim duyabilir. Bir bilgi yükümlülüğünü yerine getirirken birçok verinin hazırlanıp, yetkili kamu otoritesine teslim edilmesi gerekebilir. Bilgi yükümlüğü ve veri gereksinimleri arasında iliģkinin daha somut anlaģılması açısından bilgi edinme baģvurularını örnek verebiliriz. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında Gerçek kiģiler tarafından yapılacak bilgi edinme baģvurusu; baģvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iģ adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluģa yapılır. hükmü yer almaktadır. Söz konusu düzenleme hükmünde belirtilen gerçek kiģiler için baģvurunun dilekçe ile yapılması zorunluluğu bilgi yükümlülüğü niteliğinde olup, baģvuru dilekçesinde yer alması gerek hususlar (baģvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iģ adresi) veri gereksinimidir Ġdari Faaliyetlerin Belirlenmesi VatandaĢlar ve iģletmelerin veri gereksinimi sunumunu karģılamak üzere geçekleģtirdikleri faaliyetlere, idari faaliyet denilmektedir. Ġdari faaliyetler vatandaģ ve iģletmeler tarafından gerçekleģtirilmekte olup, kamu otoritesi idari faaliyetleri gerçekleģtiren sosyal unsurlar arasında yer almamaktadır. Standart Maliyet Modelinde, her bir idari faaliyetin hangi tutarda idari yüke neden olduğuna dair tahminsel ölçümler geliģtirilmektedir. Veri gereksinimleri tespit edildikten sonra bu verilerin hangi idari faaliyetler yürütülerek elde edildiği belirlenir ve bu idari faaliyetler tanımlanır. Bu aģamada vatandaģ ve iģletmelerle yapılacak görüģmelerle doğru idari faaliyetlerin tespit edildiği teyit edilecektir. Ġdari faaliyetler tespit edilirken iģletmelerin uydukları kurallar nedeniyle oluģan iģ süreci de ortaya çıkmaktadır. Yapılan görüģmelerde iģletmelerin idari faaliyetlerle ilgili verecekleri bilgiler ile faaliyet esnasında sarf ettikleri kaynaklar da ayrıntılarıyla öğrenilmiģ olacaktır. Bu 10

12 sayede çalıģmayı reform amacıyla kullanacak olan yetkili mercilerin gözünde daha net bir görüntü ortaya çıkacaktır. Ġdari faaliyet örnekleri aģağıda belirtilmiģtir. 1. Bilgi yükümlülüğüne vakıf olma: ĠĢletmelerin kendileriyle ilgili bir bilgi yükümlülüğünün gerekçesini oluģturan ve çerçevesini belirleyen kuralları öğrenmek için kaynak kullanması, 2. Bilgi toplama: Yükümlülüğü yerine getirmek için gereken bilgi ve rakamları toplama, 3. Ayıklama: Toplanan bilgilerden yükümlülük kapsamına girenleri seçip ayırma, 4. Hesaplama: Yetkililerin raporu kabul etmeleri için gereken hesaplamaları yapma, 5. Rakamları sunma: HesaplanmıĢ rakamları tablo veya benzeri bir formatta sunma, 6. Kontrol etme: HesaplanmıĢ rakamların doğruluğunu kontrol etme, 7. Düzeltme: Hesaplamalarda yapılan hataların düzeltilmesi, 8. Tanımlama: Rapor tanımının hazırlanması, 9. Ödeme/Yerine getirme: Vergi v.b. yükümleri ifa etme, 10. Ġç görüģmeler: ĠĢletme içinde bilgi toplamakla görevli bütün grupların buluģtukları görüģmeler, 11. DıĢ görüģmeler: Toplanan bilgilerin Ģartlara uygun olması için gerekli ise muhasebeci, avukat v.b. dıģ gözlemcilerin katıldığı görüģmeler, 12. Kamu otoritelerinin teftiģleri: ĠĢletmelerin kamu müfettiģlerine teftiģ esnasında yardımcı olması, 13. Kamu teftiģi sonucu bulunan hataların düzeltimi: Kamu müfettiģlerinin buldukları hataların daha sonra düzeltilmesi, 14. Mevzuatın gereklerine ve değiģikliklerine hazırlık: ĠĢletmenin ilgili çalıģanlarının kurallardaki değiģiklikler hakkında en az yılda bir kez bilgilendirilmesi, 15. Kopyalama, dağıtım, dosyalama v.s.: Bazı hallerde raporun kopyalanması, dağıtılması ve/veya dağıtılması, ayrıca süregelen bir üretimle ilgili yapılan bir bilgi sunumunun daha sonraki teftiģler için saklanması, 16. Bilginin raporlanıp teslim edilmesi: Aynı bilginin baģka bir konu veya dönemde yeninden istendiği hallerde sunulmak üzere bilginin bir rapor halinde teslimi olarak sayabiliriz. Ġdari faaliyete baģka bir örnek olarak bilgi edinme baģvurularında baģvuru sahiplerinin baģvuru dilekçesi edinmeleri, dilekçeye talep ettikleri hususları ve gerekli bilgileri yazmaları ve dilekçeyi ilgili kamu kurumuna ulaģtırmalarını verebiliriz. 11

13 5.4. ANKET FORMUNUN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Ġdari faaliyetlerin belirlenmesi ile birlikte vatandaģ ve iģletmelerin düzenlemelere uyum amacıyla takip ettikleri iģ süreçlerin çıkarılması tamamlanır. Söz konusu iģ süreçleri ifa edilirken, vatandaģ ve iģletmeler 2 temel maliyete katlanırlar. Bu maliyetler idari faaliyetler nedeniyle üçüncü taraflara ödenen parasal bedeller (Cepten Ödeme Maliyeti) ile kaybedilen zamanın iģletmeye veya vatandaģa maliyetidir. (Ġç ve DıĢ Maliyetler) Bu bağlamda söz konusu maliyetlerin ölçülebilmesi için iģletme veya vatandaģların bir idari faaliyet nedeniyle üçüncü taraflara ödediği ortalama parasal bedel tutarı, harcanan zaman miktarı ve harcanan zamanın saat baģı iģletmeye maliyetine (Tarife) iliģkin verilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu verilerin öğrenilmesinde kullanılacak yöntem ise uygun bir anket formun hazırlanarak, iģletme ve vatandaģların bilgisine baģvurulmasıdır. VatandaĢ ve iģletmelerin düzenlemede belirtilen bilgi yükümlülüğüne/yükümlülüklerine uyum amacıyla yaptıkları her bir idari faaliyet için harcadıkları zaman miktarı, harcadıkları zamanın saat baģı maliyeti ve faaliyetleri gerçekleģtirirken üçüncü taraflara ödedikleri bedel tutarları iliģkin sorulardan oluģan bir anket formu hazırlanmalıdır. Anket sorularının belirlenmesine müteakip bu soruların yeterliliklerinin tespit edilmesi amacıyla, seçilen az sayıda iģletme veya vatandaģla ön anket çalıģması yapılmalıdır. Anket formunda ayrıca vatandaģ ve iģletmelerin görüģ ve önerilerine iliģkin bir bölüm ayrılmalı, idari faaliyetler sırasında uğradıkları zaman ve kaynak kullanımını azaltıcı önerileri varsa bunları anket formunda belirtmeleri sağlanmalıdır. ĠĢletme ve vatandaģların görüģ ve önerilerinin alınması, Standart Maliyet Modeli uygulamasının sonuç bölümünde yapılacak öneri ve değerlendirmeler açısından oldukça faydalı olacaktır. Ülkemizde bazı kamu kurum ve kuruluģlarının bazı kamu hizmetlerinin sunumu sırasında baģvuru sahiplerinden ilgili mevzuatta belirtilmeyen bir takım belge veya belgeler talep ettikleri, bazı düzenlemelerde ise sadece hizmete baģvuru Ģartlarının belirtildiği, baģvuru Ģartlarını karģılayıcı belge ve faaliyetlerin ne olduğunun belirlenmesinin ise uygulayıcı birimlerin idari kararlarına bıraktıkları tespit edilmiģtir. Örneğin ilgili düzenlemede baģvuru sahiplerinden TC Kimlik numarası beyanı istenilmesine karģın uygulamada pek çok kamu kurumunun baģvuru sahiplerinden TC Kimlik numarası beyanı yerine nüfus cüzdanı fotokopisi talep ettikleri tespit edilmiģtir. BaĢka bir örnek olarak ise Basın Kartı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde basın kartı alacak kiģilerde aranacak nitelikler açıklanmıģ ancak bu niteliklerin hangi belgelerle karģılanacağı Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilmemiģtir. Bu bağlamda iģletme ve vatandaģla yapılan görüģmede düzenlemede 12

14 belirtilmemesine karģın uygulamada idarelerce yaygın olarak talep edildiği tespit edilen belge ve faaliyetler varsa bu belge ve idari faaliyetler tespit edilmelidir. Söz konusu idari faaliyetlere ait verilere iliģkin sorular da anket formunda bulunmalıdır. Zira uygulamada hangi idari faaliyetlerin yapıldığının ve toplum üzerindeki etkisinin ne kadar olduğunun öğrenilmesi Standart Maliyet Modeli uygulamasının sonuç bölümünde yapılacak öneri ve değerlendirmelerin daha verimli yapılması açısından yerinde olacaktır. Anket uygulanırken vatandaģ ve iģletmeleri kapsayan ana kütleyi temsil edecek doğru bir örneklem seçilmelidir. Bu kapsamda idari faaliyetleri gerçekleģtiren vatandaģ ve iģletmelerin coğrafi dağılımı dikkate alınarak anket yapılacak yerler tespit edilmelidir. Anket çalıģması sonucunda bir iģletme veya vatandaģın mevzuata uyum nedeniyle gerçekleģtirdikleri her idari faaliyet nedeniyle üçüncü taraflara ödediği ortalama parasal bedel tutarı ile harcanan ortalama zaman miktarına iliģkin verilere ulaģılmalıdır MALĠYET PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Her bir idari faaliyetin oluģturduğu idari yükü hesaplayabilmek için Standart Maliyet Modelin kullandığı maliyet parametrelerinin elde edilmesi gerekmektedir. Standart Maliyet Modelinin kullandığı maliyet parametreleri fiyat parametreleri ile miktar parametreleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maliyet Parametrelerini açıklamadan önce hangi yükümlülüklerin idari yük getirip getirmediği konusuna dikkate edilmeli, Standart Maliyet Modelinin uygulama alanına girmeyen düzenleme maliyetleri hesaplamalara katılmamalıdır. Bu kapsamda Standart Maliyet Modelinin uygulanırken düzenlemenin neden olduğu maliyetlere iliģkin üç temel sorunun sorulması önem taģımaktadır. 1. Düzenlemede belirtilen yükümlülük doğrudan parasal bir yükümlülük müdür yoksa söz konusu yükümlülük düzenlemeye uyum nedeniyle bir idari faaliyeti gerektiren bir yükümlülük müdür? Eğer düzenlemede belirtilen yükümlülük doğrudan parasal bir yükümlülük ise bu tür bir yükümlülük doğrudan finansal maliyet içinde yer aldığından Standart Maliyet Modeli uygulamasında dikkate alınmaz. Ancak düzenlemede belirtilen yükümlülük doğrudan parasal bir yükümlülük olmayıp, düzenlemeye uyum nedeniyle bir faaliyeti gerektiren bir yükümlülük ise bu tür bir yükümlülük idari maliyet oluģturması nedeniyle Standart Maliyet Modelinin uygulamasında dikkate alınır. Örneğin pasaport iģlemleri sırasında ödenmesi gereken pasaport harç tutarı doğrudan finansal maliyet iken, pasaport harcının maliye veznesine veya bankaya yatırılması, bu iģlem için zaman ve ulaģım masrafına katlanılması 13

15 idari maliyet niteliğindedir. Bu bağlamda pasaport harç bedeli Standart Maliyet Modelinde hesaba katılan bir maliyet unsuru değildir. Diğer taraftan pasaport harcının maliye veznesine veya bankaya yatırılması, iģleminde harcanan zaman ve ulaģım masrafı Standart Maliyet Modelinde hesaba katılan maliyet unsurları arasında yer alır. 2. Düzenlemede belirtilen yükümlülük, devletin iģletme veya vatandaģ tarafından yapılması zorunlu kılınan fiziki ve yapısal unsurlar için katlanılan maliyetler getirmekte midir? Düzenlemede belirtilen yükümlülük, devletin iģletmeler ve vatandaģlarca yapılmasını zorunlu kıldığı fiziki ve yapısal unsurlar için katlanılan maliyetler getiriyorsa bu tür bir yükümlülük dolaylı finansal maliyet içinde yer aldığından Standart Maliyet Modeli uygulamasında dikkate alınmamaktadır. Örneğin ülkemizde yeni yapılan binalarda merkezi ısıtma sisteminin kurulması zorunluluğu getirilmiģtir. Bu kapsamda yeni yapılan bir binada merkezi ısıtma sisteminin kurulması Standart Maliyet Modelinde hesaba katılan bir maliyet unsuru değildir. BaĢka bir örneği de metro durağında bulunması zorunlu bulunan özürlü asansörü için verebiliriz. Özürlü asansörünün metro durağında zorunlu kılınan fiziki ve yapısal bir unsur olup, Özürlü asansörünün parasal bedeli Standart Maliyet Modelinin dikkate aldığı maliyetler arasında yer almaz. Buna karģın ilgili idareden özürlü asansöre iliģkin ruhsatının alınmasına iliģkin faaliyetlerden kaynaklanan zaman, ulaģım ve baģkaca masraf kalemleri Standart Maliyet Modeli yönteminde dikkate alınır. Yukarıda geçen ilk iki sorunun cevabında belirtildiği üzere düzenlemelerde belirtilen doğrudan finansal maliyetler ve dolaylı finansal maliyetler Standart Maliyet Modeli uygulamasında dikkate alınmaktadır. Bu durumun temel nedeni Standart Maliyet Modelinin düzenlemenin temel amaç ve esaslarını sorgulamamasıdır. Zira Model sadece düzenlemenin temel amaç ve esaslarına eriģilirken iģletme ve vatandaģların gerçekleģtirdikleri faaliyetlerden kaynaklanan maliyetleri ölçmektedir. Örneğin pasaport harç bedelinin ödenmesine iliģkin finansal yükümlülük ilgili düzenlemede açıkça belirtilmekte ve böyle bir finansal bedelin ödenmesi düzenlemenin temel hedef ve esasları arasında yer almaktadır. Aynı durum düzenlemelerin zorunlu kıldığı dolaylı finansal maliyetler için de geçerlidir. 3. Düzenlemede belirtilen bir yükümlülük nedeniyle yapılan bir idari faaliyet bu yükümlülüğün kaldırılması durumunda da devam edecek bir idari faaliyet midir? Düzenlemede belirtilen bir yükümlülüğün yapılıp yapılmaması hususu ilgili iģletmenin seçimine mi bırakılmıģtır? 14

16 Düzenlemede belirtilen bir yükümlülük nedeniyle yapılan bir idari faaliyet bu yükümlülüğün kaldırılması durumunda da devam edecek bir idari faaliyet olabilir. Düzenlemelerde yine bazı bilgi yükümlülerini yapma veya yapmama tercihi iģletme veya vatandaģın tercihine bırakılmıģ olabilir. Örneğin bazı iģletmeler düzenlemelerde zorunlu tutulmamasına karģın Kurumlar Vergisi Beyannamelerine iliģkin olarak Yeminli MüĢavir Tasdik Raporu hazırlatarak, bu raporu kayıtlı bulundukları vergi dairelerine sunmaktadırlar. Bu örnek incelendiğinde Kurumlar Vergisi Yeminli MüĢavir Tasdik Raporu hazırlanmasının iģletmelere zorunlu tutulmuģ olsaydı, ancak daha sonra kaldırılmıģ olsaydı dahi bazı iģletmelerin Kurumlar Vergisi Yeminli MüĢavir Tasdik Raporu hazırlatmaya devam edeceği sonucuna varılmaktadır. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerden kaynaklanan maliyetler, idari maliyet niteliğinde olmasına karģın idari yük niteliğinde değildirler. Zira idari faaliyetin yürütülmesindeki temel irade düzenlemeden değil, ilgili iģletmeden kaynaklanmaktadır. Standart Maliyet Modelinde düzenlemede belirtilen hüküm gereğince iģletmenin tercihine bırakılan idari faaliyetler neticesinde ortaya çıkan idari maliyetler, bu faaliyetleri yerine getiren iģletmelerin toplam iģletme sayısındaki oransal değerin faydalanılarak hesaplanabilir. Ancak bu tür maliyetlerin Standart Maliyet Modeline göre idari maliyet olarak tanımlanmasına karģın idari yük niteliği taģımadığı hususuna dikkat edilmelidir. Standart Maliyet Modelinde kullanılan Maliyet Parametreleri aģağıdaki belirtilmiģtir. ġekil 3: Maliyet Parametreleri Düzenleme Bilgi Yükümlülükleri Ġdari Faaliyetler Adam saat * Ġç tarife Ġç maliyetler Adam saat * DıĢ tarife DıĢ maliyetler Cepten Ödeme Maliyet leri ĠĢletme sayısı veya hizmetten faydalanan vatandaģ sayısı * Yıllık iģlem sıklığı Fiyat: Ġdari Faaliyetlerin Maliyetleri Miktar: Yıllık Ġdari Faaliyet Sayısı Ġdari Yük =Fiyat x Miktar 15

17 Fiyat Parametrelerinin Belirlenmesi Standart Maliyet Modelinin kullandığı Fiyat Parametre türleri ile Ġç Maliyet, DıĢ Maliyet ve Cepten Ödeme Maliyeti olmak üzere olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Ġç Maliyet: Ġdari faaliyet yerine getirilirken bir iģletme adına idari faaliyeti yerine getiren personele ödenen ücret masrafları ile bu faaliyette faydalanılan maddi duran varlıklarının kullanımı neticesinde ortaya çıkan masraflarının (örneğin iģyeri aracının idari faaliyet esnasında kullanılması, araçtan yararlanılması neticesinde kullanım amortisman (yıpranma) giderinin oluģması ve aracın yaģam ömrünün azalması) toplamından oluģur. Ġdari faaliyeti yerine getiren bir vatandaģ ise iç maliyet, vatandaģın uğradığı zaman kaybının brüt asgari ücretin saat baģı bedeli üzerinden hesaplanması yapılarak belirlenir. DıĢ Maliyet: Ġdari faaliyet yerine getirilirken bir iģletme, faaliyeti kendi personeli ile değil de üçüncü bir tarafa bir bedel karģılığı yaptırır ise dıģarıya ödenen bu bedele dıģ maliyet denir. DıĢ maliyette maliyet miktarı, saat baģı hizmet bedeli esas alınarak hesaplanır. Ġç Maliyet ve DıĢ Maliyet, idari faaliyetin ifa edilmesi nedeniyle iģletme ve vatandaģın uğradığı zaman kaybına bağlı ortaya çıkan maliyetlerdir. Bu bağlamda bu maliyetlerin hesaplanması tarife (saat baģı ücret) ve zamanın (idari faaliyetin saat cinsinden tamamlanma süresi) çarpılması suretiyle yapılmaktadır. Tarife: Ġdari faaliyetin ifa edilirken katlanılan saat baģı bedeldir. Eğer iģletme idari faaliyeti kendi personeli aracılığıyla yerine getiriyorsa tarife miktarı, personeli ödediği saat baģı ücret ile faaliyette kullanılan duran varlıklardan kaynaklanan amortisman giderlerinin saat baģı ortalama değerinin toplamı yoluyla bulunur. Eğer idari faaliyet bir vatandaģ tarafından yerine getiriliyorsa ise tarife vatandaģın brüt aylık asgari ücretin saat baģı tutarı olarak belirlenir. (Örneğin 2011 yılı Temmuz-Aralık döneminde 16 yaģından büyükler için brüt asgari ücreti tutarı 837 TL dir. ĠĢ kanuna göre haftalık çalıģma saati süresi en fazla 45 saattir. Bu durumda bir ayda bir iģçinin çalıģma süresi 180 saat (45 saat x 4=180 saat) olarak esas alınır. Brüt asgari ücret tutarının aylık çalıģma saat süresine bölünmesi brüt aylık asgari ücretin saat baģı tutarına (837 TL/180 sa =4.65 TL/sa ) ulaģılır. Eğer idari faaliyet iģletme veya vatandaģ tarafından dıģarıya ihale ediliyorsa tarife dıģarıya ödenen saat baģı hizmet bedeli olarak esas alınır. 16

18 Zaman: Söz konusu idari faaliyeti tamamlamak için gereken süredir. Ġç Maliyet =(Tarife X Zaman) DıĢ Maliyet =(Tarife X Zaman) Cepten Ödeme Maliyeti: Bir iģletmenin ya da vatandaģın bilgi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla dıģarıda kalan bir tarafa ödemek zorunda olduğu parasal tutardır. (Örneğin adli sicil belgesi almak isteyen bir baģvuru sahibinin adliye binasına gitmek için ödediği ulaģım masrafı ve adli makamlara ödediği 5 TL lik adli sicil belgesi bedeli) Cepten Ödeme Maliyeti ile DıĢ Maliyet birbirine karıģtırılmamalıdır. Ġki kavram arasındaki farklılığı bir örnekle açıklayalım. Örneğin bir madenci Ģirketinin madencilik faaliyeti için izin alabilmesi için Çevresel Etki Değerleme (ÇED) raporu hazırlaması gerekmektedir. Eğer ÇED raporunu iģletme kendi personeli yerine bu alanda uzman bir danıģman Ģirkete hazırlatırsa DıĢ maliyet ortaya çıkar. Zira ÇED raporunun hazırlanması için gerekli bir idari faaliyeti dıģarıya ihale etmiģ olur. DanıĢman Ģirketten ÇED Raporunu alan iģletmenin raporu ilgili idareye ulaģtırmak için katlandığı yol masraf ise Cepten Ödeme Maliyeti niteliğindedir. Fiyat: Fiyat Standart Maliyet Modeli uygulamasında ulaģılan nihai fiyat parametresi olup, bir iģletme veya vatandaģın bir idari faaliyet gerçekleģtirirken katlandığı toplam maliyettir. Fiyat Ġç maliyet, dıģ maliyet ve Cepten ödeme Maliyetinin toplamından oluģur. Fiyat= Ġç Maliyet + DıĢ Maliyet +Cepten Ödeme Maliyeti Güncel hayatta iģletme ve vatandaģların genellikle idari faaliyetleri kendi personelleri aracılığıyla yerine getirdikleri, bu faaliyetlerin yapılmasını dıģarıya ihale etmedikleri dolayısıyla dıģsal maliyet değerinin oluģmadığı görülmektedir. Fiyat=(Tarife X Zaman + Cepten Ödeme Maliyeti) 17

19 Miktar Parametrelerinin Belirlenmesi Miktar Parametresi ile yıllık idari faaliyet sayısı tanımlanmaktadır. Miktar: Miktar ile bir idari faaliyetin kaç iģletme veya vatandaģ tarafından hangi sıklıkla gerçekleģtirildiği ifade edilir. Miktar Parametresi, idari faaliyeti yapan iģletme veya vatandaģ sayısı ile iģlemin yılda kaç defa yapıldığını gösteren sıklık sayısının çarpımı sonucu bulunur. Miktar =(ĠĢletme sayısı X ĠĢlem sıklığı) Toplam Sayı (Popülasyon): Toplam sayı, söz konusu düzenlemedeki bilgi yükümlüklerinden etkilenen ve idari faaliyetleri yerine getiren iģletme veya vatandaģ sayısı olarak tanımlanmaktadır. Toplam sayıya idari faaliyete iliģkin kamu hizmetini sunan idarelerce tutulan geçmiģ yıllara iliģkin istatistiki verilerden faydalanılarak ulaģılır. (Örneğin evlendirme iģlemleri 2010 yılında evlenen çift sayısı) Standart Maliyet Modeli yönteminde sayısal verinin belirlenmesine iliģkin olarak idarenin gelecek yıla iliģkin olarak gerçekleģeceğini öngördüğü sayı veya geçmiģ yılda gerçekleģen sayı esas alınır. Sıklık (Frekans): Veri gereksinimlerini/bilgi yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bir iģletme veya vatandaģ tarafından yapılan idari faaliyetin bir yılda kaç defa yerine getirildiği sıklık kavramı ile tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda sıklık, direkt olarak düzenleme hükmünün kendisinden de çıkartılabilir. Eğer yılda bir defa yapılıyorsa frekansı 1, altı ayda bir yapılıyorsa frekansı 2, üç yılda bir yapılıyorsa 0,33 dür. Sıklık, doğrudan düzenleme hükmünden anlaģılamıyorsa anket formu aracılığıyla iģletme ve vatandaģlardan alınan bilgiler esas alınarak öğrenilebilir Ġdari Yük Tutarının Hesaplanması Fiyat ve Miktar parametrelerinin belirlenmesi ile birlikte Standart Maliyet Modelinin Maliyet Parametrelerinin iki temel parametresi de ulaģılmıģ olur. Fiyat ve Miktar parametrelerinin çarpımı sonucu ise bir idari faaliyetin gerçekleģmesi sonucu ortaya çıkan idari yük miktarı bulunur. Ġdari faaliyet sonucu ortaya çıkan Ġdari Yük= Fiyat x Miktar 18

20 Örneğin bir idari faaliyet 6 saat alıyor olup (Zaman), bu faaliyeti yürüten çalıģanların saatlik ücreti 15 TL ise (Tarife), bu faaliyetin fiyatı 6 x 15 = 90 TL dir (Fiyat). Eğer bu faaliyet iģletmeye (ĠĢletme sayısı) yılda 2 kez uygulanıyorsa (Sıklık), formülün miktar hanesindeki rakam x 2 = olacaktır (Miktar). Dolayısıyla bu faaliyetin yıllık toplam idari yük tutarı, x 90 = 9 milyon TL olacaktır DEĞERLENDĠRME VE RAPORLAMA Standart Maliyet Modeli yönteminin son aģamasında elde edilen veriler Standart Maliyet Analizine tabi tutulur. Standart Maliyet Analizi ile birlikte Modelin Uygulamasının Değerlendirme ve Raporlama süreci tamamlanmıģ olur. Standart Maliyet Analizi ise 5 aģamadan oluģur. 1. Verileri Bir Araya Getirme, TablolaĢtırma ve Analize Uygun Hale Getirme 2. Verilerin Değerlendirilmesi ve Ayrıntılı Analizinin Yapılması 3. Ġdari Yük Azaltıcı BasitleĢtirme Önerilerin Ortaya Konması 4. BasitleĢtirme Önerilerinin Uygulanması ile Sağlanacak Tasarrufların Ortaya Konması 5. Standart Maliyet Analizi Raporunun Hazırlanması Verileri Bir Araya Getirme, TablolaĢtırma ve Analize Uygun Hale Getirme Bu aģamada her bir bilgi yükümlülüğü, idari faaliyet ve hesaplanan idari yüklere iliģkin veriler belirlenir ve bir araya toplanır. Standart Maliyet Modelinin uygulanması neticesinde elde edilen sonuçları daha kolay değerlendirmek için elde edilen verileri özetleyen ve bir araya toplayan bir tablo oluģturulur. Ġdari yüklerin hesaplanmasına iliģkin tabloda sırasıyla bütün idari faaliyetler, idari faaliyetlere ait iç maliyetler (tarife ve zaman), varsa dıģ maliyetler, Cepten Ödeme Maliyetleri, her bir idari faaliyete ait Fiyat, Miktar ve idari yük tutarı belirtilir. Ġdari yüklerin hesaplanmasına iliģkin tablo örneği Tablo 1 de belirtilmiģtir. 19

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ (PĠLOT PROJELER)

STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ (PĠLOT PROJELER) STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ (PĠLOT PROJELER) Hazırlayan: Abdullah KARAER Ankara-2012 ISBN 978 605 87287 1 4 Bu çalışmanın sorumluluğu yazarına aittir. İnternet adresi ve yazar adı belirtilmek

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER İSPANYA Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 2009,15169 Dayanak Kanununun Tarihi : 10/10/1984, No:3056 Yayımlandığı Resmi Gazete : 31/07/2009, Sayı:27305

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.04.2012/77-1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 2012/1 No lu Genelgede, ticaret

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır.

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır. TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ YAYIN YÖNERGESĠ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tarafından basılmak üzere her türlü süreli ve süresiz yayınlar

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 RECEP TAYYĠP ERDOĞANĠ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2015 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR H H HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR 80 q HARCIRAH UYGULAMASI YURT İÇİ GÜNDELİKLER 193 sayılı GVK nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU ADI SIRA ADI ĠSTENEN BELGELER 1-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-) Yeni çekilmiģ 3 adet vesikalık fotoğraf 1. UMUMA MAHSUS PASAPORT 3-) Süresine uygun miktarda harç ödendi makbuzu ve defter bedeli

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER SİRKÜLER TARİH 01.07.2015 KONU Mali Tatil ve Süreleri Hk. (01.07.2015-20.07.2015 Tarihleri arası) ÖZET Muhasebenin tanımından hareketle; işletmelerde para ve para ile ifade edilen tüm iş ve işlemler muhasebenin

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder.

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder. ÖDEME HĠZMETLERĠ VE ELEKTRONĠK PARA ĠHRACI ĠLE ÖDEME KURULUġLARI VE ELEKTRONĠK PARA KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN 8 ĠNCĠ MADDESĠNĠN 1 ĠNCĠ FIKRASININ (Ç) BENDĠ UYARINCA BAĞIMSIZ DENETĠM ġġrketlerġnce

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı