Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu"

Transkript

1 Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu Dr. Oktay DÜLGER Difl Dostu Derne i, STANBUL e-posta: D ifl hekimli inde kullan lan aletlerin hem hastaya bir hastal k bulaflt rmamas, hem de kullan ld ktan sonra bir baflkas na bilinen veya bilinmeyen bir hastal k etkenini geçirmemesi istenir. Kullan lan her aletin bu aç dan düflünülmesi gerekir. En güvenli olanlar tek kullan ml k olanlard r. Bunlar n da a z içinde kullan lacaklarsa steril olmalar tercih edilmelidir. Özellikle kanal tedavisi veya cerrahi ifllemlerde bunun önemi artar. Tekrar kullan lmas gereken aletlerin çok titizlikle haz rlanmas gerekir. Bu haz rl kta ön temizlik ve sterilizasyon aflamalar ayr bir önem tafl r. Bu s rada aletlerin hem zarar görmemesi, hem de kontrol edilebilir sterilizasyona tabi tutulmalar istenir. Temizlik aflamas nda da, sterilizasyon aflamas nda da hangi aletin hangi ifllemlerden geçmesi gerekti i ayr ayr düflünülmeli, hangi cihazlar n tercih edilmesi gerekti i iyi bilinmelidir. En s kl kla kullan lan aletlerden olan frezler ve kök kanal e eleri son y llardaki çarp - c geliflmelerle di er aletlerden farkl bir yere gelmifltir. Prion hastal klar n n bulaflmas nda etken olabilecekleri flüphesi vard r. Baz ülkelerde bunlar n tek kullan ml k olmalar gerekti i konusunda öneriler, uyar lar yap lmaktad r. Bunun nedenini anlayabilmek için prion hastal klar n n geliflmesini gözden geçirmekte yarar vard r (1). PR ON HASTALIKLARI Difl hekimli inde çapraz infeksiyonun önlenmesinde sterilizasyonun önemi, özellikle 1999 y l ndan sonra de iflik bir yön kazanm flt r. Sebebi; nükleik asidi olmayan, konak taraf ndan kodlanan hücrelerin yüzeyinde bulunan anormal bir izoformdaki ve proteaza dirençli bir sialoglikoprotein olarak tarif edilen k saca prion denilen partiküldür (2). lk olarak 1996 y l nda ngiltere de deli dana hastal olarak bilinen s r süngerimsi ensefalopati hastal kl hayvanlar n etlerinin yenmesiyle insanlara bulaflt - san lan 10 hastan n bildirilmesiyle ifl ciddiyet kazanm flt r (3). Bu hastalarda deli dana hastal n n insandaki karfl l olarak adland r labilen varyant Creutzfeld-Jakobs 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

2 Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu Hastal (vcjh) tan mlanm flt r. Di er bulaflabilir süngerimsi ensefalopatilerden farkl olarak infeksiyöz ajan (prion), santral sinir sistemi d fl nda da görülebilmektedir y l ndan sonra, en ço u ngiltere den olmak üzere birçok ülkeden 300 den fazla vcjh li olgu bildirimi, dikkatlerin prion hastal klar ve olas bulaflma yollar üzerine toplanmas na yol açm flt r (4,5). Prion hastal klar koyun ve keçilerde scrapie (kafl nt ya da s çrama hastal ), s rlarda deli dana hastal (s r süngerimsi ensefalopati); insanlarda ise kuru hastal -, sporadik Creutzfeld-Jakob hastal (scjh), ailesel Creutzfeld-Jakob hastal (acjh), iyatrojenik Creutzfeld-Jakob hastal (icjh), varyant Creutzfeld-Jakob hastal (vcjh), öldürücü ailesel uykusuzluk (fatal familial insomnia) ve Gerstmann-Straussler-Scheinker sendromu olarak adland r lan de iflik klinik tablolara yol açar (2). Türkler genetik olarak kazan lm fl Creutzfeld-Jakobs hastal na yakalanmaya Bat Avrupa toplumlar ndan ve Do u Asya ülkelerinden daha yatk n olarak gösterilmektedir (6). Tüm prion hastal klar nda hastal kla iliflkili izoform olan proteaza dirençli anormal scrapi izoformu, beyin dokusunda birikir ve vakuoller oluflturarak beynin süngerimsi bir hal almas na yol açar. Prion hastal klar, bu izoformun santral sinir sistemine yerleflmesini izleyerek aylardan y llara kadar de iflen uzun inkübasyon süreleri sonras nda kaç - n lmaz olarak ölümle sonuçlan r (2). Son zamanlarda prionlar n daha h zl saptanabilmesi çal flmalar h z kazanm flt r. Real time quaking induced conversion assay (RT-QuIC) gibi yöntemler kullanarak prion hastal klar na erken teflhis konulabilece i bildirilmektedir (7). Prion Hastal klar n n Bulaflmas ve Difl Hekimli i Aç s ndan Önemi Prion hastal klar n n bulaflma yollar konusunda ayr nt l çal flmalar devam etmekle beraber, ilk yap lan hayvan modeli çal flmalar nda, beyin içi inokülasyon sonras nda prion, trigeminal gangliyonlarda, tükürük bezlerinde ve dilde bulunmas na ra men, tükürükte bulunamam flt r (8). Deneysel scrapili fare çal flmalar nda tükürük yoluyla bulaflma gerçekleflmemifltir (8). Scrapi infeksiyonu bulaflt r lan farelerin difl eti dokusu yavafl dönen bir frezle yaralanm fl ve frez üzerinde μg l k bir doku toplanm flt r. Frez temizlenmeden difl eti dokular yaralanarak infekte edilen sa l kl farelerde histolojik ve klinik olarak scrapi bulgusu saptanmam flt r (9). Scrapili hayvandan al nan 5 mg l k difl eti dokusunun intraperitoneal olarak inokülasyonundan sonra infeksiyon bulaflm fl; ancak 0.5 mg l k inokülasyondan sonra bulaflma olmam flt r (9). Syrian hamsterlerin bir scrapi suflu ile intraperitoneal olarak infeksiyonu sonras trigeminal gangliyon, difl pulpas ve difl eti dokusunun infekte oldu u saptanm flt r (10). Bu çal flmada ayr ca alt sol kesici difllerinin pulpa odas - na inokülasyonundan sonra patojen prionun inoküle edilen bölge taraf ndaki trigeminal gangliyona da ld ve tüm hayvanlarda scrapi geliflti i gösterilmifltir (10). nsanlarda ise vcjh nedeniyle ölmüfl hastalar n otopsilerinde prionlar, trigeminal gangliyonda bulunmas na karfl n difl pulpas, kafa sinirleri ve tükürük bezlerinde saptanmam flt r (11-13) Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

3 Oktay DÜLGER Di er prion hastal klar ndan farkl olarak vcjh de, prionlar n santral sinir sistemi d - fl ndaki dokularda da bulunabilmesi nedeniyle semptomlar görülmeden önceki dönemde vcjh li kiflilerden difl tedavileri s ras nda teorik olarak bulaflma riski oldu u söylenmektedir (4,8,10). Ayr ca, kan transfüzyonuyla bulaflabilir olmas birçok yeni önlem al nmas ve yeni stratejiler gelifltirilmesini zorunlu k lm flt r (5). Difl hekimli inde vcjh nin iki yolla bulaflma olas l vard r: Bunlardan ilki ifllemler s ras nda lenforetiküler dokunun (örn. tonsilin) kaza ile abrazyonuyla; di eri ise infekte difl pulpas n n kanal e eleri ile tafl nmas yoluylad r (14). Örne in; bir senaryoya göre vcjh li bir kiflide difl hekimli i uygulamas s ras nda infektif doku olarak tonsillerin üzerindeki epitelin kazara s yr lmas yla infeksiyöz materyalin alet üzerine geçmesi ve bu aletin daha sonraki hastada kullan lmas s ras nda yine kazara al c bir bölgenin s yr lmas yla bulaflman n olabilece i ileri sürülmektedir (14). Trigeminal gangliyonun periferik dallar ile yak n iliflkide olabilen kanal aletleri kanal tedavisi esnas nda olas bir bulaflma riskini düflündürmektedir (15). vcjh nin kanal tedavisi ile bulaflma olas l az olsa bile, çok say da kanal tedavisi yap l yor olmas nedeniyle riskin artt söylenmekte, bu yüzden de kanal e elerinin sadece bir hastada kullan l p at lmas önerilmektedir (10,16,17) y l Nisan ay nda ngiltere sa l k bakanl difl hekimli i dairesi baflkan n n yapt öneri ve uyar lar oldukça dikkat çekicidir (18): Tüm kanal e elerinin tek sefer kullan l p at lmas, Bütün yeniden kullan lacak aletlerin sterilizasyon öncesi en üst düzeyde ön temizlikten geçmesi, Üretici firmalar n temizlik önerilerine uyulmas, temizli in zor olaca aletlerin mümkün oldu unca tek kullan ml k olmas na çal fl lmas. Henüz bulaflma yollar konusundaki çal flmalar oldukça yetersiz olmas na karfl n her difl hekiminin uymas tavsiye edilen bu önlemler (belki de yerinde bir endifle olarak) prion hastal klar n n kifliden kifliye bu yolla yay lmas ndaki önemin alt n çizmektedir (11,17,18). Ayn hastada tekrar kullan lmak üzere kök kanal e elerinin saklanabilece i veya hastaya verilebilece i düflüncesi t bbi at k yönergesinin ihlali olaca için uygun de ildir. nfekte t bbi at klar, üzerinde belirgin iflaretler olan özel kutulara at l r ve bunda sorumluluk hastaya de il hekime aittir (19). Prionlar n naktivasyonu Prionlar n inaktivasyon yöntemleri difl hekimli i infeksiyon kontrolü uygulamalar aras na girmifltir (1,20-22). Bulafl c olan prion proteinleri, proteaz ve s ya dirençli olmalar ve paslanmaz çelik yüzeylere s k ca ba lanmalar nedeniyle geleneksel dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerine karfl dirençlidir (23). Bu nedenle, prion bulafl c l n n önlenmesi için farkl yöntemler gerekmektedir. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

4 Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) nün 1999 y l ndaki bulaflabilir süngerimsi ensefalopatilerle iliflkili hasta bak m ve hastane infeksiyon kontrolü dan flma raporu ve 2003 y l ndaki bulaflabilir süngerimsi ensefalopati sürveyans k lavuzunda da bu yöntemlerle ilgili öneriler sunulmufltur (2,20,24). Prion hastal klar n n rutin difl hekimli i ifllemleri esnas nda bulafl labilirli i ile ilgili kesin kan t olmamas na karfl n, CJH ya da vcjh tan s koyulmufl hastalar n difl tedavilerinde tek kullan ml k aletlerin kullan lmas ve kullan ld ktan sonra at lmas ; nörovasküler dokularla kontamine olmufl, frez ve kanal e esi gibi tekrar kullan labilen aletlerin de yak larak imha edilmesi önerilmifltir. Kontamine yüzeylerin 1 N sodyum hidroksit ya da 1 N sodyum hipoklorid dökülüp bir saat bekletildikten sonra suyla silinmesi önerilmektedir (2,20,25). Prion hastal riski tafl yan hastalarda kullan lan s ya duyarl aletlerin sterilizasyonu için 1 N sodyum hidroksit ya da 1 N sodyum hipoklorid içinde bir saat bekletilmesi, bol su ile çalkalanmas ve otoklavda C de 18 dakika ya da üç dakikal k h zl çevrimin alt kez yinelenmesiyle steril edilmesi önerilmektedir. Yeni otoklavlarda prion program bulunmaktad r (2,20,25). Y kay c dezenfektör makinelere yeni otomatize ifllemler ilave edilerek 134 C de iki saat otoklavda bekletilmeyle karfl laflt racak kadar etkin prion inaktive edici özellik kazand r lmaya çal fl lmaktad r (26). Son y llarda gelifltirilen ve 1993 y l nda üretilme izni al nan hidrojen peroksit düflük s gaz plazma sterilizatörlerinin prionlar etkili flekilde inaktive edebildikleri vurgulanmaktad r (27). Hastal k Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) nin 2003 y l nda bildirilen Difl Hekimli inde nfeksiyon Kontrolü Yönergesinde prionlar için infeksiyon kontrol önlemleri flu flekilde s ralanm flt r (21): Mümkün oldu unca tek kullan ml k aletler kullan n. Temizlenmesi zor olan aletleri (örn. endodontik kanal aletleri, frezler vs.) bir kez kulland ktan sonra at n. Aletleri temizlenene ve dekontamine edilene kadar üzerindeki doku ya da vücut s - v lar n n kurumamas için nemli b rak n. Aletleri iyice temizleyin ve otoklavda 134 C de 18 dakika steril edin. Flafl (h zl ) sterilizasyon uygulamay n ya da birbiri ard na alt çevrimde çal flt r n. KÖK KANAL E ELER N N ve FREZLER N STER L ZASYONU Kök kanal e elerinin ve frezlerin sterilizasyonu için ayn yöntemler kullan l r. En uygun yöntemin ne oldu u birçok araflt rman n konusu olmufltur. Amaç, en etkin ve metalin hem keskinlik hem de k r lmaya karfl direnç aç s ndan zarar vermeyecek, paslanmaya neden olmayacak yöntemin bulunmas d r. Di er uygulamalarda oldu u gibi, endodontik tedavilerde çal flma setlerinin önceden haz rlanmas, frezlerin ve kanal e elerinin s ral ve h zl kullan m için özel tafl y c - lara dizilmesi esast r. Bunun için kullan lan endodontik kutular ve tafl y c lar n ön temizleme ve sterilizasyon ifllemlerine izin verecek flekilde tasarlanm fl olanlar tercih edilmelidir (28) Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

5 Oktay DÜLGER Prion hastal klar n n bulaflabilirli i ön plana ç k p kanal e elerinin tek kullan ml k olmas önerilene kadar özellikle nikel titanyum döner kanal e elerinin nas l tam olarak temizlenmesi gerekti i konusunda protokoller oluflturulmaya çal fl lmakta ve çok aflamal ön temizlik ifllemleri sonucunda kanal e elerinin tekrar kullan labilir oldu u vurgulanmaktad r. Avustralyal bir grup araflt rmac flöyle bir temizlik protokolü önermifltir (29): Kanal e esi önce %0.2 lik klorheksidin emdirilmifl temizleme süngerine 10 kez etkili flekilde bat r l p ç kar l r, sonra enzimatik temizleme solüsyonunda 30 dakika bekletilip ayn solüsyonla dolu ultrasonik banyoda 15 dakika titreflim uyguland ktan sonra 20 saniye musluk suyu ile y kan r. Araflt rmac lar kullan lm fl kanal e elerini tarif ettikleri bu ön temizlik ifllemlerinden geçirip Van Gieson solüsyonunda beklettikten sonra mikroskopla incelediklerinde %100 temizlik sa land n vurgulam fllard r. Hiç kullan lmam fl kanal e elerinin de üzerlerinde çeflitli kirlilikler oldu u ve bu protokole uyularak temizlendi inde mikroskobik olarak temizlendi ini vurgulam fllard r. Son araflt rmalar n hemen hepsinde kanal e elerinin yüzey yap lar nedeniyle kullan ld ktan sonra temizlenip üzerindeki art klardan tamamen ar nd r lmas n n neredeyse imkans z oldu u bildirilmekte, bu nedenle de ve özellikle de prionlar n bulaflt r lmas - na olanak vermemek için tek sefer kullan l p at lmalar gerekti i vurgulanmaktad r. Ancak ilk kullan mdan önce de temizlenip sterilize edilmesi gerekti i bildirilmektedir (23,30). Frezler için de durum ayn d r. lk aç ld klar nda yüzeylerinin ön temizleme ifllemlerinden geçirilmeden otoklavlanmalar, steril olmalar n sa lamaz. Y kay c dezenfektörler bu konuda baflar l sonuçlar vermifltir (31). Kanada da dört de iflik klinikten toplanan kullan lm fl temizlenmifl, sonras nda sterilizasyon yap lm fl ve tekrar kullan lmaya haz r hale getirilmifl frez ve kanal e elerinin steril olup olmad n n araflt r ld son y llarda yap lan bir çal flmada, sterilizasyon öncesi temizlik aflamas n n çok önemli oldu u saptanm flt r. Sterilizasyonu yap lacak malzemenin yüzey özelliklerinin, frez, kanal e esi gibi mikromorfolojileri ön temizlik aflamas nda sorun yaratacak aletlerin tek kullan ml k olmas n n gerekti ine de inilmifltir. Yeni frez ve e elerin ilk aç ld klar nda steril olmad, bunlardan %42 oran nda frezlerin, %48 oran nda kanal e elerinin steril bulunmad ve steril edilmeleri gerekti i vurgulanm fl, ancak üzerinde organik birikinti olmad için kullan lm fl e elerden farkl olarak etkin bir flekilde sterilizasyonlar n n sa lanabildi i sonucu ç kart lm flt r (16). Benzer bir çal flmada 22 de iflik klinikten toplanan kullan lm fl ve tekrar kullan lmaya haz r hale getirilmifl 220 kök kanal e esi incelendi inde, e elerin %98 inde gözle görülür kir, %100 ünde art k protein kald saptanm flt r (32). Kök kanal aletlerinin ilk kullan mdan önce sterilizasyonlar için üretici firman n önerilerini dikkate almak gerekir. Genellikle otoklav, tavsiye edilen sterilizasyon cihaz d r. Herhangi farkl bir yöntem belirtilmemiflse, günümüzde hala en önerilen süre 121 C, Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

6 Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu psi bas nçta 20 dakika beklenmesi, güncellenmifl endodonti kitaplar nda yerini korumaktad r (33,34). Kanal e elerinin sterilizasyonu için boncuklu sterilizatörlerin ve gluteraldehidin kullan m uygun de ildir (35,36). Bunun yerine hasta bafl nda gerekirse karbondioksit lazer cihaz n n e enin her yüzeyine üç saniye 10 Watt gücünde kullan m n n uygun olaca bildirilmifltir (37). Otoklav ve kuru hava sterilizatörü her ne kadar torsiyona direnci azaltsa da, bunun klinik olarak anlaml bir fark yaratmayaca sonucu ç kart lm fl ve kanal e elerinin sterilizasyonu için uygun oldu u görüflünde birleflilmifltir (22,35,37-40). Baflka bir araflt rmada, kirletilmifl kanal e eleri üzerinden prionlar inaktive etme giriflimlerinde genellikle sterilizasyondan önce ön temizli in iyi olamad veya kimyasal solüsyonlar n metallerde paslanmaya yol açt sonuçlar bulunmufl, kanal e elerinin bir defa kullan lmas n n do ru olaca sonucuna var lm flt r. lk kullan mdan önce kanal e eleri incelendi inde hem kirli hem de steril olmad bulunmufl, ancak üzerinde organik birikinti olmad için sterilizasyonunun sa lanabilece i bildirilmifltir (41). Birçok firma bu sorunlar n üstesinden gelmek için kullan ma haz r steril, blister ambalajda frez ve kanal aletleri üretmektedir. Bunlar n temiz ve steril olmalar gelecekte tercih edilme sebeplerinden olacakt r. KAYNAKLAR 1. Topçuo lu N, Külekçi G. Difl hekimli i yönünden prion hastal klar n n önemi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2007;11: Eriflim adresi: 2. WHO manual for surveillance of human transmissible spongiform encephalopathies including variant Creutzfeldt-Jakob disease, Scully C, Smith AJ, Bagg J. Prions and the human transmissible spongiform encephalopathies. Dent Clin North Am 2003;47: Porter SR. Prion disease-possible implications for oral health care. JADA 2003;134: Wallis JP. Strategies to reduce transfusion acquired vcjd. Transfus Med 2011;21: Erginel-Unaltuna N, Peoc'h K, Komurcu E, Acuner TT, Issever H, Laplanche JL. Distribution of the M129V polymorphism of the prion protein gene in a Turkish population suggests a high risk for Creutzfeldt-Jakob disease. Eur J Hum Genet 2001;9: Wilham J, et al. Rapid end-point quantitation of prion seeding activity with sensitivity comparable to bioassays. PLoS Pathogens 6(12): e DOI: /journal.ppat (2010) December 2, 2010 (NIH News). 8. Smith AJ, Bagg J, Ironside JW, Will RG, Scully C. Prions and oral cavity. J Dent Res 2003;82: Adams DH, Edgar WM. Transmission of agent of Creutzfeldt-Jakob disease (research letter). Br Med J 1978;1: Ingrosso L, Pisani F, Pocchiari M. Transmission of the 263K scrapie strain by the dental route. J Gen Virol 1999;80: Head MW, Ritchie D, McLoughlin V, Ironside JW. Investigation of PrPres in dental tissues in variant CJD. Br Dent J 2003;195: Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

7 Oktay DÜLGER 12. Blanquet-Grossard F, Sazdovitch V, Jean A, et al. Prion protein is not detectable in dental pulp from patients with Creutzfeldt-Jakob disease. J Dent Res 2000;79: Palacios-Sanchez B, Esparza-Gomez GC, Campo-Trapero J, Cerero-Lapiedra R. Implications of prion disease for dentistry: an update. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;105: Bennett P, Grove P, Perera L, McLean I. Potential vcjd transmission risks via dentistry: an interim review. UK Department of Health, 14 th Dec Eriflim adresi: 15. Smith A, Dickson M, Aitken J, Bagg J. Contaminated dental instruments. J Hosp Infect 2002;51: Morrison A, Conrod S. Dental burs and endodontic files: are routine sterilization procedures effective? JCDA 2009;1: Bourvis N, Boelle PY, Cesbron JY, Valleron AJ. Risk assessment of transmission of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in endodontic practice in absence of adequate prion inactivation. PLoS One 2007;2:e Department of Health. Advice for dentists on re-use of endodontic instruments and variant Creutzfeldt-Jakob disease (vcjd). London: Department of Health, Gateway Reference Number Hazardous Waste (England and Wales) Regulations London: The Stationery Office, WHO infection control guidelines for transmissible spongiform encephalopathies. Report of a WHO consultation, Geneva, Switzerland, March Eriflim adresi: 21. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings MMWR 2003;52(RR-17): Department of Health. Decontamination Health Technical Memorandum 01-05: decontamination in primary care dental practices (2009). Eriflim adresi: 23. Walker JT, Dickinson J, Sutton JM, Raven NDH, Marsh PD. Cleanability of dental instruments-implications of residual protein and risks from Creutzfeldt-Jakob disease. Br Dent J 2007;203: Mastrianni JA. Prion diseases. Clinical Neuroscience Research 2004;3: Bebermeyer RD, Powell JF, Hobdel MH, Durban EM. Dental practice implications of prion diseases. Quintessence Int 2003;34: Schmitt A, Westner IM, Reznicek L, Michels W, Mitteregger G, Kretzschmar HA. Automated decontamination of surface-adherent prions. J Hosp Infect 2010;76:74-9. Epub 2010 Jun Rogez-Kreuz C, et al. Inactivation of animal and human prions by hydrogen peroxide gas plasma sterilization. Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30: Carrote P. Endodontics: part 5. Basic instruments and materials for root canal treatment. Br Dent J 2004; 197: Parashos P, Linsuwanont P, Messer HH. A cleaning protocol for rotary nickel-titanium endodontic instruments. Aust Dent J. 2004;49: Kazemi RB, Stenman E, Spångberg LS. The endodontic file is a disposable instrument. J Endod 1995;21: Whitworth CL, Martin MV, Gallagher M, Worthington HV. A comparison of decontamination methods used for dental burs. Br Dent J 2004;197:635-40; discussion Smith A, Letters S, Lange A, Perrett D, McHugh S, Bagg J. Residual protein levels on reprocessed dental instruments. Journal of Hospital Infection 2005;61: Council on dental therapeutics: Sterilization or disenfection of dental instruments. In: Accepted Dental Therapeutics. 40 th ed. Chicago: American Dental Association, Krell KV. Endodontic instruments. In: Walton RE, Torabinejad M (eds). Endodontics: Principles and practice. Saunders St. Louis Missouri 2009: Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

8 Difl Hekimli inde Frez ve E elerin Sterilizasyonu 35. Hurtt CA, Rossman LE. Sterilization of endodontic hand files. J Endod 1996;22: Chong BS. Basic instrumentation in endodontics. Pitt Ford TR (ed). Harty s Endodontics in Clinical Practice Wright, Londra, 2004:S Venkatasubramanian R; Jayanthi, Das UM, Bhatnagar S. Comparison of the effectiveness of sterilizing endodontic files by 4 different methods: an in vitro study. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2010;28: Mitchell BF, James GA, Nelson Russell C. The effect of autoclave sterilization on endodontic files Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 1983;55: Viana AC, Gonzalez BM, Buono VT, Bahia MG. Influence of sterilization on mechanical properties and fatigue resistance of nickel-titanium rotary endodontic instruments. Int Endod J 2006;39: Silvaggio J, Hicks ML. Effect of heat sterilization on the torsional properties of rotary nickel-titanium endodontic files. J Endod 1997;12: Sonntag D, Peters OA Effect of prion decontamination protocols on nickel-titanium rotary surfaces. J Endod 2007;4: Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

Frez ve Endodontik Aletlerde Sterilizasyonun Etkinliği ÖZET

Frez ve Endodontik Aletlerde Sterilizasyonun Etkinliği ÖZET flora KLİNİK ÇALIŞMA/ RESEARCH ARTICLE Frez ve Endodontik Aletlerde Sterilizasyonun Etkinliği Mehmet Şahin OĞUZCAN 1, Gökalp Turan KARAMAN 1, Yeliz TURAK 2 1 Keçiören Osmanlı Ağız Diş Sağlığı Merkezi,

Detaylı

Difl Hekimli inde Ultrasonik Temizleyici ve Y kay c Dezenfektör Kullan m

Difl Hekimli inde Ultrasonik Temizleyici ve Y kay c Dezenfektör Kullan m Difl Hekimli inde Ultrasonik Temizleyici ve Y kay c Dezenfektör Kullan m Dr. Nursen TOPCUO LU stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, STANBUL e-posta: nurtopcu@istanbul.edu.tr

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Tüm dünyada ve ülkemizde 1990 l y llardan itibaren

Tüm dünyada ve ülkemizde 1990 l y llardan itibaren PANEL T bbi At k Yönetimi: T bbi At k Yönetiminde S k Yaflanan Zorluklar Hmfl. Sevda KARAKILIÇ 1 1 Surp P rgiç Ermeni Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi, stanbul Yaz flma Adresi: Hmfl. Sevda KARAKILIÇ

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 10 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Difl Hekimli inde Yeni Alet Tafl ma Sistemleri

Difl Hekimli inde Yeni Alet Tafl ma Sistemleri Difl Hekimli inde Yeni Alet Tafl ma Sistemleri Prof. Dr. Güven KÜLEKÇ stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, STANBUL e-posta: gkulekci@istanbul.edu.tr nfeksiyon kontrolü,

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Hasan UÇMAK 1, Ömer Faruk KÖKO LU 1, Mustafa ÇEL K 2, Nuretdin KUZHAN 1, Remzi TOPRAK 1 1 Kahraman Marafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler /AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) /AIDS hastal sadece eriflkinleri de il, bebek, çocuk, genç, yafll demeden rk, cinsiyet,

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

Difl hekimli inde infeksiyon kontrolü 1980 li y llar n

Difl hekimli inde infeksiyon kontrolü 1980 li y llar n DERLEME/REVIEW Difl Hekimli inde Sterilizasyon Yöntemleri ve Kontrolü Sterilization and Sterilization Control Procedures in Dentistry Dr. Celal TÜMER 1 1 Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Difl Hekimli inde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Difl Hekimli inde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 009 Kulekci 24/12/01 17:29 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Difl Hekimli inde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Güven Külekçi stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi,

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Difl hekimleri; kan veya kanla kontamine olmufl

Difl hekimleri; kan veya kanla kontamine olmufl DERLEME/REVIEW Difl Hekimli inde Yaralanma ve Yaralanma Sonras Önlemler Exposure and Postexposure Management in Dentistry Dr. lknur ESEN 1, Dt. Da han ERBAZ 1, Dt. Selma KÜÇÜKKEBAPÇI 1 1 SB Ankara 75.

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane İnfeksiyonları Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar Dr. H. Erdal AKALIN* * Pfizer laçlar Afi, stanbul. Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi

Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi Hmfl. Dilek ZENC RO LU DMS Sa l k E itim Dan flmanl k ve Ticaret Limited fiirketi, STANBUL e-posta: dilekzen@yahoo.com D okümantasyon, kelimesi farkl kaynaklardaki

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU* Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi * S.B. Geleneksel ve

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi?

Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi? Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi? Prof. Dr. Rahime M. NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Diş hekimliği ile ilgili infeksiyon

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Mesleki sa l k sorunlar aç s ndan modern difl

Mesleki sa l k sorunlar aç s ndan modern difl DERLEME/REVIEW Difl Hekimli inde Dezenfeksiyon ve Dezenfektanlar Disinfection and Disinfectants in Dentistry Dr. Sedat ÇET NER 1 1 Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, A z Difl Çene Hastal klar

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı