Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir"

Transkript

1

2

3 DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde, etkisizleþmesinde görür. Devrimci harekete karþý saldýrýlarý birbirinden farklý yollarla yürütür. Proletarya ile burjuvazi arasýndaki sýnýf mücadelesi tarihi,bunun nasýl olduðunu bize öðretir. Yeter ki, sýnýf mücadelesini devrimci biçimde kavrayalým. Ýlk örnek Paris Komünü dür. Komün, proletaryanýn burjuva egemenliðini devirmenin ve yerine kendi devrimci egemenliðini gerçekleþtirmenin ilk örneði olduðu gibi devrilen burjuvazinin, egemenlik biçimini yeniden saðlamak için emekçi kýyýmýný nereye kadar vardýrdýðýnýn da ilk örneðidir. Paris te ve Fransa da burjuva egemenlik ancak Avrupa burjuvazisinin ittifakýyla kurulabildi. Komün ün yýkýlmasýndan sonra gericilik dalgasý tüm Avrupa ya yayýldý. Komün ün Avrupa proletaryasý üzerinde yarattýðý devrimci etki, her yerde kýrýlmalýydý. Çünkü proletaryanýn devrimci etkiye girdiði her yerde, burjuvalarýn e- gemenliði tehdit altýnda demektir. Komün ün yenilgisinden sonra, uluslararasý proletaryanýn ilk ciddi örgütü olan Birinci Enternasyonal, Avrupa yý saran burjuva saldýrýlarýn ortasýnda daðýldý. Komün dersleri daha sonra, Ekim Devrimi sýrasýnda, proletaryanýn zafere ulaþmasý için özümlendi. Rusya da 1905 devrimci ayaklanmasýndan sonra, çarlýk e- gemenliðini yýllarca sürecek olan koyu bir baskýyla sürdürebilmiþti. Rusya örneði, mülk sahiplerinin, devrimci proletaryanýn olduðu her yerde, devlet egemenlik sistemlerini ancak zincirlerinden boþanmýþ azgýn bir terörle ayakta tutabildiklerini gösteriyordu. Rusya proletaryasý eðer 1917 Ekim Devrimi ile iktidara geldikten sonra, emperyalizm desteðindeki gerici güçlerin kendi iktidarýna karþý baþlattýðý iç savaþý kaybetmiþ olsaydý, burjuvazinin egemenliðini kurmak için yapacaðý katliam ve zorbalýðýn, Komüncülere yapýlanlarý geçeceði kesindi. Fakat Sovyet proletaryasý Komün derslerini çok iyi kavramýþtý ve u- luslararasý burjuvazinin tüm giriþimlerini boþa çýkardý. Proletarya gerek devrim sýrasýnda, gerek iç savaþ yýllarýnda devrimci diktatörlüðünü, enerjik diktatörlüðünü en etkin biçimde kullandý. Burjuvaziye fýrsat vermedi. Spartakistlerin önderliðinde Almanya da 1918 de gerçekleþen proletarya devriminden sonra kurulan iþçi konseyleri iktidarý kýsa ömrünün sonunda burjuvazinin iþçilere karþý katliamlarýný nerelere kadar týrmandýrdýðýnýn ve nasýl bir gericiliðin uygulandýðýnýn baþka bir örneðidir. Komünistlere, proletaryaya ve tüm halka karþý estirilen beyaz terör yýllarca sürdü. Þiddetli burjuva baskýlara raðmen Alman proletaryasý baþarýsýz bir ayaklanmaya giriþti. Ayaklanmanýn yenilgisinin ardýndan, faþizmin iktidara týrmanýþý baþladý. Faþizm iktidara geldiðinde. Alman proletaryasý Avrupa nýn en güçlü ve iktidara en yakýn proletaryasý durumundaydý. Böylesine güçlü, örgütlü bir proletaryanýn olduðu bir yerde, burjuva egemenlik her zaman tehlike altýndaydý. Burjuvazi, devrimci proletarya hareketini ezmeden, onu yere çalmadan egemenliðini güvencede görmüyordu. Alman tekelci sermayesi içerde sýnýf egemenliðini güçlendirmek ve devam ettirmek, dýþta ise dünyaya hakim olmak olmak için topyekün faþist diktatörlüðü gerçekleþtirdi. Sermayenin egemenlik biçimi Ýtalya da, Avusturya da, Bulgaristan da, Yunanistan da, Portekiz de ve Ýspanya da da ayný þekilde uygulandý. Ýspanya da Halk Cephesi iktidarý sýrasýnda egemenliðini yitiren burjuvazi, egemenliðini yeniden kurmak için, Halk Cephesi Hükümetine karþý, Ýspanya halkýna karþý çok kanlý bir saldýrýya giriþti. Alman faþizminin, emperyalizmin desteðindeki faþist kuvvetler iktidarý iç savaþ sonrasý ele geçirebildi. Devrimci hareket ezildikten sonra burjuva güçler, egemenliklerini yeniden kurabildiler. Latin Amerika da 70 li yýllarda, devrimci hareketi bastýrmak, yok etmek için arka arkaya faþist darbeler yapýldý. Halk kitlelerine yönelik vahþet en kudurgan düzeye çýktý. Milyonlarca insan iþkenceden geçirildi, sorgulandý, tutuklandý, on binlerce insan -komünist, ilerici, demokrat, iþçi, köylü, aydýn- kurþuna dizildi, kaçýrýldý, sürgün edildi. Burjuva egemenliðin devamý için, sermaye birikimi için bir kýta halký üzerinde boydan boya faþist terör estirildi, halk kitleleri mengeneye sýkýþtýrýldý. Askeri faþist diktatörlüklerin amacý yalnýzca, az sayýdaki iþbirlikçi tekelci gücün ve latifundistin egemenliðini ve zenginliðini korumak deðildi: ayný zamanda emperyalizmin dünyadaki egemenliðini ve çýkarlarýný korumaktý. 60 lý yýllarýn ortalarýndan itibaren askeri faþist diktatörlükler Yunanistan, Endonezya, Türkiye ve Güney Amerika da, ayný tarihsel dönemde uygulandý. Bu dönemde devrimci ulusal kurtuluþ hareketlerinin ardý ardýna zafere ulaþtýðý baðýmlý kapitalist ülkelerde ise demokrasi ve sosyalizm mücadelesi büyük bir güç kazanmýþtý. Emperyalizmin dünyadaki egemenliði sarsýlmaya ve gerilemeye baþlamýþtý. U- lusal kurtuluþ hareketinin zaferini engelleyemeyen emperyalizm, baðýmlý kapitalist ülkelerdeki devrimci hareketlerin önüne set çekmeye çalýþtý. Olan þey, Latin Amerika, Asya ve Afrika da devrimlerin zaferini önlemek için, emperyalist-kapitalist sistemin genel bir saldýrýsýydý. Her yerdeki burjuva egemenlik, ancak sermayenin uluslararasý ittifaký ve saldýrýsýyla korunabiliyordu. Türkiye ve Kürdistan da 60 lý yýllarda yükselen devrimci hareket 12 Mart 1971 Askeri Faþist Diktatörlüðü ile, 70 li yýllarda yükselen devrimci hareket 12 Eylül 1980 Askeri Faþist Diktatörlüðü ile ezilmek istendi. Askeri faþist darbeler sýrasýnda binlerce komünist, devrimci, ilerici en aðýr teröre uðradý, i- dam edildi, iþkence gördü, sokakta daðda infaz edildi, kaçýrýldý, 3

4 aðýr cezalar verildi, burjuva þiddet en aþaðýlýk yöntemlerle uygulandý. Türkiye tekelci sermayesi ve emperyalizm burdaki çýkarlarýný ve egemenliðini güvenceye baðlamak için tank, top ve dipçik zoruna, dikenli tellere, idamlara ve iþkenceye dayandý. Fakat her koþulda devrimci mücadeleyi sürdüren, kesintiye uðratmayan komünist hareket, sermayenin bu topraklarda egemen olmadýðýný göstermiþtir. Bu kýtalarda burjuva terör yalnýzca faþist darbe sýrasýnda uygulanmadý; devlet terörü diðer dönemlerde de hiç eksik olmadý. Özellikle de son elli yýl boyunca kitleler üzerinde sistematik ve çýplak bir baský sürdürüldü. Küba devriminden sonra hýzlanan ve yoðunlaþan devrimci mücadele, burjuvazinin sosyal varlýðýný tehdit edecek düzeye gelmiþti. Zincirleme bir etki ile her yerde halk ayaklanmalarý görülüyordu. Burjuvazi eski yöntemlerle toplumu yönetemiyordu. Kriz tüm toplumu sarýyordu. Krizden iki çýkýþ yolu gündeme gelmiþtir: Birinci yol proleter çýkýþtýr, ki bu proletaryanýn önderliðinde bir devrim demektir; Ýkinci yol, burjuva yoldur, yani faþist darbe. Krizden proletaryanýn devrim yolunun gerçekleþmediði yerlerde, burjuva yol tüm zorbalýðýyla uygulandý. Ancak devrimci iþçi sýnýfý hareketi, burjuva terörü yýllarý boyunca mücadelesini çeþitli biçimlerde sürdürebilmiþ ve burjuva egemenliði tehdit edecek düzeyi yakalamýþtýr. Devrimci iþçi hareketlerini, devrimci halk hareketlerini yalnýzca terör yöntemleriyle yok edemeyeceðini anlayan emperyalist-kapitalist sistem, 90 lý yýllarda baþka bir politika devreye soktu. Yeni dönemin politikasý politik çevirme hareketi oldu. Politik çevirmenin amacý devrimci hareketi, burjuva düzende bazý seçenekler sunarak, sisteme adapte etmekti. Parlamentolara katýlým, yasal örgütlenme ve yasal faaliyette bulunma, sistemin bir gücü olarak tanýnma, hatta kimi ekonomik olanaklarý kullanma, burjuvalarýn sunduðu seçenekler den bazýlarýydý. Buna karþýlýk, devrimci güçler, öncelikle devrimci bir güç olmaktan çýkacaklar, yani mevcut sistemi devrim zoruyla devirmekten vazgeçecekler. Parlamenter sistemin bir parçasý olmayý kabul edecekler. Artýk devrimci hareketler olarak deðil, muhalif hareketler olarak, sistemin kurallarýna göre hareket edeceklerdir. Çünkü emperyalist-kapitalist sistem, onlarý kendi i- çinde etkisizleþtirebileceðine ve düzene baðlayacaðýna güveniyordu. Devrimci hareketleri, devrimci hareket olmaktan çýkarmanýn en kolay yolu buydu. Bunu için ABD, AB ve BM tüm aðýrlýðýný koydu. Bunun sonucu Latin Amerika da devrimci gerilla hareketleri ve baþka yerlerdeki devrimci güçler peþ peþe düzene yöneldiler. Ama hala devrimci ilkelerde ýsrar eden ve mücadeleye devrimci olarak devam eden devrimci dinamikler vardý. Böylece, burjuvazi, emekçi sýnýflarý, kapitalizme karþý en güçlü konumlanýþlarýndan, devrimci olan konumlanýþlarýndan uzaklaþtýrmýþ olacaktý. Çünkü kapitalin egemenliði ancak bu koþullarda kendini garanti altýna alabilirdi. Fakat iþler öyle gitmedi. Emek-sermaye uzlaþmaz çeliþkisinin ve karþýtlýðýnýn olduðu bir toplumda, sýnýflar iliþkisi ve sýnýflar mücadelesi iþin doðasý gereði ancak bu eksende geliþebilirdi. Ve öyle de geliþti. Latin Amerika da gerilla hareketleri düzenle uzlaþmasýna raðmen, emekçi kitle hareketleri hiç durmadý. Sýnýflar savaþýmý tüm yoðunluðuyla devam etti. Uzlaþmanýn geçici etkisi çok kýsa sürdü. Tam da bu süreçte bir kýta halkýnýn ayaklanmasý baþladý. Halk hareketleri yeniden devrimci bir temelde yükselmeye baþladý. Devrimci durum her yerde olgunlaþýyordu. Ýç savaþ çeþitli görüngüler içinde devam ediyordu. Burjuva ne egemendi, ne de yönetebiliyordu. Kitleler ise devrimci bir dönüþüm istiyordu. Bu doðrultuda yapýlan yýðýnsal devrimci eylemlerin sonucu hükümetler, devlet baþkanlarý devrilmeye baþladý. Halk kitleleri bu eylem sýrasýnda, yeni bir toplumun temellerini, toplumsal örgütlenmelerini ve politik ordusunu oluþturuyordu. Kýsacasý, burjuva politik çevirme hareketi çok az bir zaman içinde iflas etti. Bunun en belirgin örneklerinden biri Türkiye ve Kürdistan da yaþandý. 90 lý yýllarda, önceki küçük-burjuva devrimci konumlarýný terk ederek düzene dönen çeþitli sol güçlerin bu tüm uzlaþmacý ve reformist çabalarýna raðmen, devrimci hareket yoluna devam etti. Halklarýn mücadelesinde düþüþ görülmesi bir yana, en yüksek noktaya çýktý. Devrimci durum olgunlaþtý, iç savaþ þiddetlendi. Sonunda burada ve dünyada devrimci mücadele öyle bir geliþim gösterdi ki reformist ve oportünist güçleri de arkasýndan sürükledi. Eðer bir devrimi yaratan koþullar ortaya çýkmýþ ve olgunlaþmýþsa, yeni topluma geçiþ bir zorunluluk olmuþsa, bu devrimci süreci durdurmaya burjuvazinin gücü yetmez, sosyal-reformistlerin ve oportünistlerin gücü de! Uluslararasý sermaye 90 larda Sovyetler Birliði ve Doðu Avrupa da karþý-devrimcilerin yönetimi ele geçirmesinden sonra, geçici güç üstünlüðünü ele geçirdi. Geçici güç üstünlüðüne dayanarak dünya proletaryasýna karþý topyekün bir saldýrý baþlattý. Emekçi sýnýflara karþý yürütülen küresel iç savaþýn amacý, iþçi sýnýfýnýn, yüzyýl boyunca elde ettiði tüm kazanýmlarý -ki bazýlarý yüzyýllarca süren iç savaþlarla elde edilmiþtir- yok etmek; iþçi sýnýfýnýn sýnýf mevzilerini ve örgütlülüðünü daðýtarak, tamamen burjuvazinin diktasýna boðun eðdirmekti. Sermaye ele geçirdiði geçici güç üstünlüðü olanaðýný sonuna kadar kullanmak istiyordu. Çünkü bu durum, sýnýf savaþýnda her an deðiþebilir. Öyle de oldu. Dünya proletaryasý, çok geçmeden yeni bir devrimci atak baþlattý. Dünyayý sarsan eylemler ardý ardýna geldi. Avrupa da yüzyýlýn en büyük eylemleri görüldü. Emperyalist ülkelerin on yýllarca süren kitle eylemlerinden arýndýrýlmýþlýk durumu artýk sona ermiþti. Devrimci durum her yerde görülmeye baþladý, koþullar dünya devrimi için daha bir olgundu. Böylesine keskin bir süreçte, proletarya ile sermaye güçleri yüzyýl savaþýna tutuþtular. Burjuva egemenliði bu sefer daha büyük ve ciddi bir tehdit altýnda, Fakat durum burjuvazi için ne denli umutsuz olsa da, tarih sahnesini öyle kolay terk etmeyecektir. Çökmekte olan burjuva toplumu ayakta tutmak için yapmayacaðý þey yoktur. Bu doðrultuda, terörü yaygýnlaþtýrýyor ve saldýrýlarýný artýrýyor. Durumun kritik olduðu yerlerde devlet eliyle faþizmi uygulamaya sokuyor. Toplumsal sistemin yýkýlmasý derinleþtikçe, faþizmi daha geniþ bir alanda uygulayacaðý açýktýr. Hiç þüphesiz proletarya ile burjuvazi bu durumda çok þiddetli çatýþmalara girecektir. Ýnsanlýðýn geleceði bu çatýþmalarda belirlenecektir. Burjuva egemenliði ve burjuva düzeni devirecek olan proletaryanýn devrimci sýnýf olarak hareket etmesidir. Ýnsanlýðýn kurtuluþuna giden yol proletaryanýn devrimci hareketinden geçer. C.DAÐLI Sayý / Mayýs 2006

5 TSK, 250 bin askerle, Irak sýnýr hattý boyunca büyük bir yýðýnak yaptý. Kýrklareli-Tekirdað gibi, binlerce km. öteden taþýnan tanklar, obüsler, aðýr mekanize araçlar, haftalar boyunca sýnýra taþýndý, taþýnma sürüyor. Ýliþtirilmiþ gazeteci müsveddeleri de, omuzlarýnda kamerayla, kan ve barutun bu vahþi dansýna alkýþ tutmak için bölgeye a- kýn ettiler. Ayný günlerde Ýran, PJAK a karþý geniþ bir operasyona giriþti ve katyuþa füzeleriyle sýnýr ötesindeki köyleri ve kamplarý ateþe boðdu. Ortaya çýkan görüntü ve buna eþlik eden tantanalý haykýrýþlar, Türkiye nin Ýran la ortak olarak, sýnýr ötesi bir operasyona giriþme niyetini iþaret etti. Ancak, þu ana kadar, aðýr silahlarla donanmýþ birliklerin sýnýr ötesine geçmesi söz konusu olmadý. Yalnýzca, hafif silahlarla donanmýþ özel birlikler, sýnýrýn km ötesinde kimi mevzilere operasyon düzenlemekle yetindiler. Sýfýr noktasý nda bekleyiþ sürüyor. Tabii, bunca pahalý ve zahmetli gösterinin neye alamet olduðuna dair tartýþmalar da Ulusal Kurtuluþ Hareketi (UKH) nin genel karargahýnýn bulunduðu Kandil Daðý na yapýlacak bir askeri harekatýn ne iþe yarayacaðýna dair, her kafadan bir sesin çýktýðý bir tartýþma yürüyor. Geçmiþteki benzer operasyonlarý ve sonuçlarýný unutmamýþ olan askeri uzman larýn çoðu, böyle bir operasyon için; atýlan taþ, ürkütülen kurbaðaya deðmez yorumunda bulunuyorlar. Üstelik bu kez, Dimyat a pirince TANKIN NAMLUSU NEREYE ÇEVRÝLÝ Kuþkusuz, bu tablo, bölge gerici ülkelerini sonu gelmez bir çatýþmanýn, güçten düþmenin ve devrimci halk hareketlerinin büyük darbelerinin girdabýna çekecektir. Egemen burjuva gericiliði kendisini bölgesel çapta bir devrim tehlikesinin içine, böyle pervasýzca, gözü kara biçimde atabilir mi? Görünen o ki, burjuva gericilik, ABD nin çöküþüne ve bölgede etkisizleþmesine paralel olarak, ne birbirleriyle dalaþmaktan kaçýnabilir, ne de devrimin kahredici darbelerinden kendini koruyabilir. 67. Sayý / Mayýs 2006 giderken evdeki bulgurdan olmak da var. Kandil Daðý çevresi, bölgenin en karmaþýk ve bu haliyle gerilla i- çin en uygun sýðýnaklara sahip kara parçasý. TSK nýn hemen hiç bilmediði böyle bir bölgede, ne hafif donanýmlý özel birlikler ne de aðýr mekanize birlikler kýsa sürede baþarý þansýna sahipler. Geçmiþteki tecrübeleri bilen ve gidecekleri yerde birkaç çadýr, birkaç iþlenmiþ tencere dýþýnda bir þey bulamayacaklarýnýn farkýnda olan TSK nýn, böyle bir sýnýr ötesi operasyonu yalnýzca moral açýsýndan yürüteceði düþünülebilir mi? Ýsli tencereden ibaret savaþ ganimetleriyle, moraller ne kadar yükseltilebilir? Sýnýr ötesi bir operasyona dair askeri ya da moral beklentilerin düþük olduðu bu denli açýktýr ve egemen sermaye sözcüleri, bu gerçeðin farkýndalar. Sýfýr noktasý na iliþtirilmiþ gazeteci müsveddeleri de, bu büyük yýðýnaðýn sýnýr ötesi bir operasyona yönelik olmadýðýný doðruluyorlar. Yýðýnak, uzun ve kýsa vadede birçok iç içe geçmiþ hedefe sahip. Kýsa vadeli hedefler arasýnda, Güney Kürdistan da federatif devleti, Ben buradayým diyerek tehdit etmek öne çýkýyor. Uzun vadeli hedefse, Irak ýn iþgalidir. Þimdi, bu hedeflerin Türk burjuva sýnýfýnýn önüne nasýl çýktýðýna bakalým. Baðýmsýz Devlete Doðru Güney de ortaya çýkan devletin federatif niteliðini tanýyacaðý konusunda, Türkiye nin daha önceden verdiði teminatlar hatýrlanmalýdýr. Ancak, son dönemde ortaya çýkan birkaç ö- nemli geliþme nedeniyle, Türkiye nin bu konudaki endiþeleri, önceki sözlerini unutacak düzeye geldi. Ocak ta yapýlan seçimlere raðmen, Baðdat ta halen daha hükümetin kurulamamýþ olmasý, bu geliþmelerin baþýnda geliyor. Newroz sonrasý patlak veren Amed ayaklanmasý da, Türkiye nin Güney deki devlete karþý tahammül sýnýrlarýný en aza indirdi. Baðdat ta, Ocak-Nisan dönemi boyunca bir hükümet kurulamamýþ olmasý, iþgale karþý savaþan halkýn gücünü kanýtlýyor. ABD, tüm Irak ta olduðu kadar, Baðdat ýn Yeþil Bölgesi nde de egemenliðini yitirmiþ durumda. Yeþil Bölge nin içinde iktidar kavgasý veren Iraklý 5

6 burjuvalar, ABD nin politik baskýlarýný dinleyemeyecek kadar, halk savaþýnýn tehdidi altýndalar. Bu durum halk savaþçýlarýnýn morallerini yükseltip kitle desteðini çoðaltýrken, iþgalci ve iþbirlikçileri yalnýzlaþtýrýyor. Baðdat taki bu durum, Kürdistan bölgesinde hummalý þekilde devletin resmi kurumlarýný inþa eden Barzani ye, baðýmsýzlýk ilaný için uygun ortam saðlýyor. Eðer Türkiye ve Ýran ýn baskýlarý olmasa, Barzani baðýmsýz devleti ilan etmekte sakýnca görmeyecekti. Baðdat ta, böyle bir ilana karþý çýkýp engelleyebilecek bir siyasi otorite bulunmuyor. Þii burjuva temsilcileri, böyle bir baðýmsýzlýk ilanýný, çok zengin petrol yataklarýyla bezeli bölgelerinde kendi otoritelerini ilan etmek için gerekçe haline getireceklerdir. Baðýmsýzlýk konusunda anlaþamadýklarý söylenen Talabani ve Barzani nin partileri, Mayýs ayý içerisinde birleþik hükümetlerini ve bu hükümetin programýný ilan edecekler. Programda baðýmsýz bir devlete dair neler bulunduðu, en çok Türkiye için muamma. Öte yanda Rusya, Erbil de büyükelçilik açmaya hazýrlanýyor. Bu da, Güney deki baðýmsýz devleti tanýmaya hazýr küresel çapta güç ve devletlerin bulunduðuna iþaret. Erbil de bir Büyükelçilikler Caddesi ; iþte Türkiye nin en büyük kâbusu. Ve kâbus, her geçen gün gerçek oluyor. Nihayet Nisan ayý sonunda, Baðdat ta bir hükümet kurulacaðýna dair bir umut belirdi. Ancak, bu denli uzun süren bir kapýþmadan sonra varýlan bir uzlaþmanýn, hiç de uzun ö- mürlü olamayacaðý açýk. Dahasý, böylesi sýkýntýlý bir dönemin sonunda el mecbur kurulacak bir hükümetin hüküm gücü oldukça tartýþmalýdýr. Barzani nin Erbil deki gölgesi, Baðdat hükümetinden daha uzun hale geldi. Baðdat ta bundan sonra kurulacak bir hükümetin otoritesi, Erbil e kadar ulaþamaz. Bu durumun anlamý açýktýr: Ortada fiilen ve ilan edilmemiþ bir baðýmsýz devlet duruyor. Mayýs ayýnda, Baðdat takinin kurulmasýný beklemeden Erbil de kurulacak hükümet ve Rusya Büyükelçiliði, fiili olarak baðýmsýzlýk durumunun ilanýnýn pek u- zak olmadýðýna dair güçlü iþaretlerdir. Benzer kâbuslarý Ýran gerici tekelci mollalar rejimi de görüyor. TSK ile ayný dönemde sýnýra asker yýðýnaðý yapan Ýran, böylece Türkiye ye çok önemli bir konuda ortak olduðunu dünyaya gösterme fýrsatýný kaçýrmadý. Hatta sýnýr ötesi harekâta fiilen giriþerek, bu konuda ABD tarafýndan eli kolu baðlanan Türkiye yi de fiili operasyona teþvik etti, ediyor. Türk tekelci egemenliðinin Barzani yle yollarý bir kez daha çatallaþýyor. Oysa ki Barzani, Kuzey Kürdistan halkýnýn UKH den kopuþuna yardýmcý olmasý beklenen bir unsurdu. Türk tekelci egemenliðin denetimi altýnda oldukça, böyle bir Barzanileþtirme, ehveni þer olarak kabul görebilirdi. Fakat Baðdat taki karmaþa, Barzani nin gücünü Türkiye nin kontrol altýna alamayacaðý bir seviyeye ulaþtýrdý ve esas olarak, Amed ayaklanmasý, Barzanileþtirme umutlarýný tamamen suya düþürdü. Barzani gibi gerici-burjuva bir sýnýfýn temsilcisi, Amed ayaklanmasýný sýrtlayan yoksul emekçilerin özlemlerine tercüman olamazdý. Bu, iki taraflý bir kaybediþti. Türkiye için. Hem Güney üzerindeki denetimini tamamen yitiriyor ve baðýmsýz bir devlete doðru gidiþi önleyecek gücü kaybediyordu, hem de Kuzey Kürdistan halkýný politik çevirme içinde tutma þansýný yitiriyordu. Sýnýrýn iki tarafýna büyük tehdit anlamýna gelen yýðýnak, iþte bu koþullarda ortaya çýktý. Bölgesel Savaþ Tehlikesi Tiyatro dekoru içinde bir tüfek varsa, oyun içinde mutlaka bu tüfek patlayacak demektir, klasik bir kuraldýr. Dünyanýn herhangi bir bölgesi, bu denli silahlý adam kalabalýðýna tanýk deðildir. Baðdat-Diyarbakýr arasýnda, yüz binden fazla ABD li 250 bin TSK, onbinlerce Ýranlý, yüz bin kadar peþmerge ve birkaç bin UKH li gerilla, toplanmýþ durumda. Bu militer ve gerillacý güçlere ek olarak, milyonlarca öfkeli yoksul Arap- Kürt nüfus var. Tam bir barut fýçýsý Bu barut fýçýsýnýn tam üstünde oturan ve tüm silahlý burjuva güçleri düzenleyen güç olarak ABD var. Ancak, ABD nin durumu fazlasýyla sallantýda. Üstelik Irak taki iþgal üzerinde i- nisiyatifini kaybettikçe, bu boþluðu Ýran dolduruyor. Bu tehlikeli duruma raðmen ABD, þimdi kendi içinde, Irak tan geri çekilmeyi tartýþýyor. Daha düne kadar iþgale destek verenler, Bush ve ekibinden desteklerini hýzla çekiyorlar. Bu geliþmeler her an ABD yi iþgal bölgelerinden geri çekilmeye ya da NA- TO bünyesinde bölge gerici devletlerinin iþgale ortak olmasýný istemeye götürebilir. Bu olasýlýðýn Türk tekelci sermayesi tarafýndan deðerlendirildiði açýktýr. ABD nin bölgeden çekilmesi durumunda, Türkiye nin soluðu Kerkük te alacaðý, en azýndan buna hazýrlandýðý muhakkak. Ýran, Suudi Arabistan ýn boþ gözlerle bu geliþmelere seyirci kalmasý da beklenemez. Her durumda, bu dar parçada yapýlan askeri yýðýnaðýn, bölgesel bir savaþý ve I- rak ýn komþu ülkeler tarafýndan parça parça iþgalini gündeme getirmesi akýldan çýkarýlmamalýdýr. Kuþkusuz, bu tablo, bölge gerici ülkelerini sonu gelmez bir çatýþmanýn, güçten düþmenin ve devrimci halk hareketlerinin büyük darbelerinin girdabýna çekecektir. Egemen burjuva gericiliði kendisini bölgesel çapta bir devrim tehlikesinin içine, böyle pervasýzca, gözü kara biçimde atabilir mi? Görünen o ki, burjuva gericilik, ABD nin çöküþüne ve bölgede etkisizleþmesine paralel olarak, ne birbirleriyle dalaþmaktan kaçýnabilir, ne de devrimin kahredici darbelerinden kendini koruyabilir.r Sayý / Mayýs 2006

7 Son aylarda ABD savaþ makinasýnýn en üst düzey yöneticileri sýrayla Ankara da boy gösterdiðinde, küçük-burjuva demokratlarý hep bir aðýzdan gene ne istiyorlar, biz hangi karanlýk çukurlara sokacaklar, hangi kanlý maceralara sürükleyecekler? diye yakýnýp durdular. Onlarýn iþi yakýnmak. Küçük burjuva devrimcisi de boþ durur mu, hemen muhalefetini sergileyecek bu fýrsatýn üstüne atlar: biz bu planlara ortak olmayacaðýz! diye. Proletarya devrimcisi ise, emperyalist planlarýn ve niyetlerin, süregiden çeliþkileri hangi yönde etkileyeceðinin, devrimi hangi büyük olaylar ve acýlar yoluyla gündeme getireceðinin hesabýný yapar, ona göre tutum a- lýr. Bu hesabýn yapýlýþýnda Marksizmin devrim teorisi yol göstericidir. Emperyalist-kapitalist sistemin Türkiye ve Kürdistan devrimi üzerindeki güncel etkilerine geçmeden önce, Marksist devrim teorisinin, iç ve dýþ dinamikler üzerine söylediklerini kýsaca hatýrlamakta yarar var. Devrim teorisinde iç ve dýþ dinamikler, farklýlýklarý hesaba katýlarak ele alýnýr. Bir devrimin dinamikleri dediðimizde, sözkonusu ülkede sýnýflar mücadelesinin seyrini etkileyen ekonomik durum, egemenlerin ve ezilenlerin karþýlýklý iliþki ve mücadeleleri, bu mücadelelerin ortaya çýkardýðý devrimci birikim ve toplumsal psikoloji vs. aklýmýza geliyor. Dýþ dinamikler i- se, dünya çapýnda sýnýflar mücadelesinin seyri, sosyalizmin prestiji, egemen sýnýfýn diðer ülke egemenleriyle iliþkileri vs. þeklinde sýralanýr. Ýç ve dýþ dinamikler, karþýlýklý etkileþim i- çerisinde, birbirlerini güçlendiren veya zayýflatan unsurlar taþýr. Ancak, son tahlilde, bir devrim üzerinde belirleyici etkiye sahip olan, iç dinamiklerdir. Uluslararasý koþullar ne denli uygun olursa olsun, eðer iç dinamikler yeterince olgunlaþmamýþsa, devrimin zaferi olanaklý olmaz. Ekim Devrimi öncesinde Lenin, Uluslararasý koþullarýn ne denli uygun olduðuna dönüp dönüp vurgu yaptý. Bu ýsrarlý vurgular, komün deneyiminden baþka tarihsel arka plana sahip olmayan proletaryanýn, iktidarýný koruyabileceðine iliþkin inancý ayakta tutmak içindi. O dönemin uygun uluslararasý koþullarýndan yararlanma cesaretini ve atýlýmýný yalnýz Rusya proletaryasý gösterebildi. Ayný uygun koþullar, iç dinamikleri yeterince olgunlaþmamýþ Almanya, Ýtalya, Macaristan gibi ülkelerin proletaryasýna zafer yolunu açmadý. Ýç dinamikler belirleyicidir. Ancak, bu, dýþ dinamiklerin pasif olduðu anlamýna gelmez. Dýþ dinamikler her zaman bir devrimi hýzladýran, yavaþlatan bir etkiye sahiptir. Lehte olan dýþ dinamikler, henüz iç olgunluða ulaþmamýþ devrimin, bu olgunluðu yakalayabilmesi için ihtiyaç duyulan zamaný kazandýrabilir. Bu duruma en uygun örnekler, II. Paylaþým Savaþý nýn bitiþ yýllarýnda görülebilir. Doðu Avrupa nýn çoðu ülkesi, iç dinamikler a- çýsýndan, yani emekçi sýnýflarýn bilinç, örgütlülük ve savaþým deneyimi açýsýndan henüz hazýr olmasa bile, proletaryaya bu eksiklikleri hýzla giderme fýrsatý veren, dýþ dinamikler oldu. Nazi faþizmini Avrupa dan kazýyýp yok etmiþ SSCB nin prestiji ve yarattýðý sempati sayesinde komünist partiler, bu ülkelerde kýsa sürede iktidarý fethedecek güce ulaþtýlar. Dýþ dinamiklerin bir devrim üzerindeki olumsuz etkilerini, Ýspanya Ýç Savaþý nda izleyebiliriz. Ýspanya da Komünist Parti ve gruplar, uluslararasý emperyalist sermayenin tam desteðini alan faþist Franco ya karþý, proletarya ve emekçileri tek bir çatý altýnda toparlayacak zamaný kazanamadýlar Kübasý ise, emperyalizmin soðuk savaþ saldýrýlarýyla tüm dünyada gericilik rüzgarlarý estirdiði bir ortamda, saðlam iç dinamiklere sahip bir devrimin ayakta kalma baþarýsýna bir örnektir. Yeni Savaþým Alaný: Tüm Dünya Sosyalist devrimi kendinden önceki devrimlerin tümünde ayýrdeden özelliklerden biri, onun yasal düzenliliklere tabi eðiliminin bir dünya devrim süreci haline gelme yönünde olmasýdýr. (Malinin, Marksçý-Leninci Felsefenin Temelleri, c.2, sf:137) Söz konusu yasal düzenlilikler, kapitalist sistemin bir dünya sistemi haline geliþiyle iliþkilidir. Emperyalist-kapitalizmin son 30 yýlda gösterdiði olaðanüstü hareketlilik, proletaryanýn mücadele alanýný ülke sýnýrlarýndan tüm dünyaya doðru taþýmasýný hýzlandýrdý. Bu yeni durum, devrimin iç ve dýþ dinamikleri arasýndaki iliþkiyi yeniden tanýmlamayý zorunlu kýlýyor. Dýþ dinamiklerin, devrimin iç dinamikleri üzerinde, eskisinden çok daha etkin olduðunu ileri sürebileceðimiz olgular, þimdiden birikmiþtir. Bu olgularý, en özet haliyle þöyle sýralayabiliriz: 1) Emperyalist-kapitalist ekonominin bir dünya sistemi haline gelmiþ olmasý, farklý yapýsal özelliklere ve farklý sýnýf mücadelesi düzeylerine sahip ülkeleri birbirine yakýnlaþtýrdý. Bu yakýnlýk baðýmlý ülkelerde daha net görülebiliyor. Ülkeler arasýnda kat kat artan ticari alýþveriþin ötesinde, üretim süreçlerinin ve enerji kaynaklarýnýn paylaþýmý, borsalar, bankalar ve döviz hareketleriyle adeta yekpare bir yapýya bürünen uluslararasý finans sistemi, ve bu sisteme merkezi bir birlik kazandýran finans tekellerinin Dünyanýn Kaderinin Çizildiði Topraklar 67. Sayý / Mayýs 2006 olaðanüstü gücü, bunlara baðýmlý IMF-DB- DTÖ gibi kurumlar; bütün bunlar, ülkelerin e- konomik içiçe geçme durumunun zeminini o- luþturuyor. 97 yýlýnda Güney Asya da patlak veren kriz, bu denli bütünleþip içiçe geçmiþ dünyanýn ilk kriziydi. Tayland da patlak veren kriz iki yýl boyunca dünyayý dolaþtý: Endonezya dan Brezilya ya dek dünyanýn bütün kýyýlarýna vurdu. Endonezya ve Rusya yý devrimin eþiðine getirdi. Ekonomik bütünleþme ve içiçe geçiþ, her geliþmenin bütün ülkeleri ayný anda, ayný derecede, ya da ayný yönde etkilediði anlamýna gelmez. Eþitsiz geliþim yasasý, tüm etkinliði ile varlýðýný sürdürüyor. 90 lý yýllar boyunca Japonya ekonomik durgunluðun pençesinde kývranýrken, ABD ekonomisi finansal bir canlýlýk dönemi yaþýyordu. Ancak, ABD deki canlýlýk, Japonya daki durgunluða baðlýydý. Birçok ülkeyi çökerten bir geliþme, baþka bir dizi ülke için fýrsat yaratabilir. Her durumda sistem, düzenleyici deðil ama tersine karmaþayý arttýrýcý bir baðýmlý bütünsellik gösteriyor. 2) Ulaþým ve haberleþme tenolojilerinde saðlanan geliþme, sýnýf mücadelelerinde dýþ dinamiklere özel bir etkinlik ve konum kazandýrýyor. Yakýn döneme kadar, yalnýzca egemen sýnýf ve onun hizmetindekiler tarafýndan kullanýlabilen uluslararasý haberleþme aðlarý, bugün artýk o denli ucuz, hýzlý ve etkindir ki, emekçi sýnýflarýn kitlesel kullanýmýna açýktýr. Bu kanal, dünyanýn çehresini deðiþtirecek sýnýflara, mücadele deneyimlerini derlemek ve güç aktarýmýnda bulunabilmek açýsýndan, ucuz, basit ve hýzlý olanaklar sunuyor. Ve ezilenler bu uluslararasý kanalý, her geçen gün daha bir ustalýkla kullanmayý öðreniyor. Seattle dan bu yana dünyayý sarsan bütün uluslararasý anti-kapitalist eylemler, ulaþým ve haberleþme teknolojisindeki bu geliþimin sýnýflar mücadelesine etkisini kanýtladý. Kitlesel kullanýma açýk bu iletiþim kanalý sayesinde, dünyanýn tüm emekçi sýnýflarýnda benzer sorunlar yaþadýklarýna, ayný sorularý sorduklarýna, ayný çözümlere ulaþtýklarýna ve yanlýz olmadýklarýna dair bilinç ve duygularý güçlendiriyor. Bir ülkenin proletaryasýnýn cesurca atýlýmlarý, bu kanal sayesinde dünyaya yayýlýyor, ortak moral duygularý ve kitle psikolojisinin güce dayalý güvenini tazeliyor. Devrimci süreçlerin kendine özgü seyirleri içinde çýkan dersler, hatalar, baþarýlar, vs. dünya proletaryasýnýn politik uyanýklýðýný keskinleþtiriyor. Bütün bu etkiler bir araya geldiðinde, ardý ardýna biriktiðinde, dünyada, ülke devrimlerinin yelkenlerini þiþiren rüzgarlar halini alýyor. Bu rüzgarý arkasýna alan ülkelerin proletaryasý, daha büyük moral, istek ve azimle mücadeleye atýlabiliyor. 3) Son dönemlerde, devrimlerin dýþ dinamiklerini olaðanüstü önemli bir unsur haline getiren geliþmelerin baþýnda, emperyalist-kapitalist sistemin tüm dünya emekçi sýnýflara karþý giriþtiði küresel iç savaþ ve ABD nin baþlattýðý 3. Dünya savaþý vardýr. Küresel iç savaþ, baðýmlý ülke burjuvalarýný hýzlý bir tempoyla tanktop-tüfek siyasetine çekiyor. Emperyalist ülkelerin sýnýflar savaþýmlarý ise ayný baðlamda sertleþiyor, demokratik kurumlar adým adým ortadan 7

8 kaldýrýlýyor ve faþizmin yolu açýlýyor. 11 Eylül ve Londra metrosu patlamasý gibi provokasyonlarla halklar ayný faþist cenderenin içine çekiliyor. ABD, baðýmlý ülkelere, 3. Dünya Savaþýna göre konum almalarý yönünde baskýlarýný yoðunlaþtýrýyor. Bu baskýya gönüllü yada gönülsüz boyun eðen baðýmlý ülke sermayesi, kendi halklarýnýn öfkesini çekiyor, iþbirlikçi iktidarýn altý oyuluyor ve politik krizler bir salgýn gibi yayýlýyor. Güçlü Bir Karþý Devrim Üssü Türkiye ve Kürdistan devriminde dýþ dinamiklerin rolü, etkisi gün geçtikçe belirgin hale geliyor. Küresel iç savaþta Türkiye nin konumu kritik bir hale geliyor. Bu durumda, devrimin bastýrýlmasý tüm emperyalist dünyanýn özel olarak ilgilendiði bir politika oluyor. Küresel iç savaþta bir dönem geride kalýyor. Bu dönem, emperyalizm için kararsýzlýklar dönemidir. Irak ta iþgal e karþý yükselen halk savaþý, tüm bölgenin kaderini etkileyebilecek seviyede. ABD, Irak ta yaþdýðý rezalet dolu yenilgiyle çöküþünü hzlanýdýrýrken, Ortadoðu nun ezilen halklarý politikaya uyanýyor. Halklarýn öfkesini giderek bölgenin iþbirlikçi yönetimlerini sarsýyor, onlarý eskisi gibi yönetmez hale getiriyor. Ortadoðu da bunlar yaþanýrken, Ukrayna dan Azerbaycan a uzanan koridorda taþlar yerinden oynuyor. Rusya bu bölgede yeni mevziler kazandýkça, ABD ve AB emperyalizmi daha pervasýz adýmlara zorlanýyor. Doðu Avrupa da farklý deðil. Bir yandan, bu halklarý sosyalizmden uzaklaþtýrmak için kullanýlan AB projeleri ardý ardýna çökerken, öbür yandan halklarýn sosyalizme duyduklarý özlemin yaygýnlýðý, yöneticileri þaþkýnlýða ve paniðe sürüklüyor. Küresel iç savaþta emperyalizm, Orta Doðu, Kafkasya ve Doðu Avrupa kazanýnýn ortasýnda kalan Türkilye de saðlam bir karþý devrim üssüne ihtiyaç duyuyor. Tüm bölgede esen devrimci rüzgarlarýn önüne geçebilmek, ancak bölgedeki büyük bir devletin askeri-siyasi görevleri yüklenmesiyle baþarýlabilir. Bu denli geniþ çaplý bir görev, ne Ýsrail tarafýndan ne de Gürcistan tarafýndan yerine getirilebilir. Ukrayna i- se, kendisine baðlanan umutlarý boþa çýkardý. Geriye yalnýzca Türkiye kalýyor. ABD ve AB nin karþýsýnda iki küresel düþman var. Birincisi dünya emekçileri, ki onlar sistemin temellerini tehdit ediyorlar. Ýkincisi Rusya-Çin ittifaký; onlar zayýflayan emperyalist hegemonyanýn çatlaklarýna sýzýyorlar, çöküþü hýzlandýrýyorlar. Bu yüzden, en baþta ABD, Rusya-Çin ittifakýna karþý elini güçlendirmekten baþka yol bulamýyor. Baðýmlý ülkeler Rusya- Çin ittifakýný etkisizleþtirecek tutumlara zorlanýyorlar. 3. Dünya savaþý adým adým kendi cephesini yaratýrken, tarafsýz yada çok-taraflý tutumlarý bertaraf ediyor. Bu cepheleþmeye zorlanan ülkelerin baþýnda Türkiye var. ABD, 3. Dünya savaþýna kendisine tam boyun eðmiþ, güvenilir ittifaklarla devam edebilir. Türkiye ise geleneksel dýþ politikasýna bu yönlü biçim vermeye zorlanýyor. Türkiye nin geleneksel dýþ politikasýnda, Ýran ve Suriye yle Kürt ulusunun ezilmesine dayanan ortaklýklar; Rusya yla enerji ve hammadde baðýmlýlýðýna dayalý dostça ticari iliþkiler var. Bu ülkelerle girilen iliþkiler AB emperyalizmi açýsýndan da önemli. ABD ve AB emperyalist merkezleri arasýndaki hegemonya çekiþmesi, Türkiye ye dýþ politikada daha rahat davranma olanaðý saðlýyordu. Þimdi, bu avantaj yitirildi. AB emperyalizmi, çoðu konuda ABD ile didiþmek yerini, iþbirliði yolunu seçiyor. Elbette Türkiye, bu ülkelerle girdiði ticari iliþkilerin kendisine saðladýðý avantajlardan, sýrf ABD istiyor diye, hemen vazgeçemez. ABD ile sýký, zorlu ve tehditlere varan pazarlýklar sözkonusu. Son günlerde, ABD nin istediði sonuca vardýðýný düþündüren kimi geliþmeler ardý ardýna yaþanmaya baþladý. Ýlk geliþme, bu yýlýn ilk günlerinde meydana geldi ve fazla dikkat çekmedi. ABD ile yapýlan bir anlaþmayla, Ýran a gönderilen ticari mallara sýký denetim getirildi. Gümrüklerde baþlayan rüþvet operasyonlarý, bu anlaþmanýn hemen ertesine geldi. Türkiye, Ýran ýn hem ticari hem askeri amaçla kullanabileceðinden þüphelenilen elektronik eþyalara gümrük kýsýtlamasý getirdi. Normalde iki ülke arasýnda ciddi bir kriz ve skandal yaratmasý gereken bu durum, Ý- ran ýn nükleer silah suçlamasýyla köþeye sýkýþtýðý bir döneme denk geldi ve Ýran, kuþkularý artýracaðýný düþündüðünden olsa gerek, Türkiye nin gümrük kýsýtlamalarýna ses çýkartmadý. Doðalgaz vanalarýný kýsarak mesaj vermekle yetindi. En dikkat çekici adým, bunlardan sonra geldi. Türkiye, alelacele nükleer santral inþaatýna baþlayacaðýný duyurdu. Çeþitli araþtýrmalar tam tersini gösterse de, büyüyen ekonominin e- nerji açýðýna neden olduðu iddialarý gürültüyle gündeme oturtuldu. Oysa, çevremizdeki geliþmelerden haberi olanlar için bu nükleer atýlým sürpriz olmadý. Hedef, Türkiye nin Ýran ve Rusya doðalgazýna baðýmlýlýðýný ortadan kaldýrmaktýr. Bu sayede Türkiye, ABD nin Rusya ve Ýran a karþý atacaðý adýmlara gönül rahatlýðýyla katýlabilecektir. Sadece Dýþ Politika Mý? ABD ve AB emperyalizmi, en az dýþ politika kadar, Türkiye nin iç politikasýyla da yakýndan ilgileniyor: En baþta devrime karþý yürütülen iç savaþýn düzenlenmesi geliyor. Bu a- maçla Türkiye ye mali, askeri ve diplomatik destek artýyor. En baþta gelen ekonomik destek, sýcak para akýþýnýn sürekliliðidir. ABD ve AB merkezli finansal fonlardan Türkiye ye akan sýcak para, son bir yýlda iki katýna çýkarak, 70 milyon dolarý aþtý. Bu denli yoðun sýcak para akýþýný, yalnýzca yüksek faiz oranlarýna baðlamak, gerçekçi görünmüyor. Çünkü Türkiye, faizi yüksek tutuyor olsa bile, muazzam boyutlara doðru büyüyen cari açýkla, riskli bir ülke. Ancak, Türkiye yi sýcak paraya boðan finansal fonlara yön veren kredi derecelendirme kuruluþlarý, bir baþka ülkede olsa apaçýk kriz alameti sayýlacak cari açýða raðmen, Türkiye nin kredi notunu dikkat çekici bir inatla yüksek tutuyorlar. Bütün bu çabalarýn tek bir amaca hizmet ettiði açýktýr. Türkiye yi ekonomik çöküþün eþiðinden uzak tutmak. Sýcak para akýþý, küçük mülk sahiplerine tüketici kredisi olarak yansýyor ve onlarý devrimin fýrtýna alanlarýndan uzak tutuyor, onlarý þoven histerinin kolay avlarý haline getiriyor. Ancak, bu amaçla seçilen, sýcak para akýþý yöntimi, ondan vazgeçildiði anda, Türkiye nin bir daha belini doðrultamayacaðý denli büyük bir çöküþ yaratacak bir yöntemdir. Ekonomik kriz, ancak yýkýcý gücü büyütülerek ertelenebiliyor. Emperyalizmin diplomatik ve askeri desteði de, dikkat çekici boyutlardadýr. Son operasyonlarda kullanýlan kimyasal silahlar, AB emperyalizminin susku komplosundan destek görüyor. Newroz un hemen sonrasýnda Bingöl de gerçekleþen operasyonda, ABD nin teknik destek verdiði iddialarý ortaya atýldý. Yeraltý sýðýnaklarýnda barýnan gerilalarý tespit edebilecek teknoloji, yalnýzca ABD nin elinde var: Nihayet oyuna Barzani de dahil oluyor. Amed isyanýna dönük tek kelime etmeyen Barzani, bu olaylarý protesto eden Güneyli Kürtlerin üzerine saldýrarak, kendi üzerine düþen görevi yapýyor. Dýþ dinamiklerin Türkiye ve Kürdistan devrimleri üzerindeki güncel etkilerini irdelemeye çalýþtýk. Kýsacasý, küresel iç savaþta Türkiye yi saðlam bir karþý devrim kalesi haline getirmeye kararlý olan emperyalizm, devrimi acýmasýz ve kanlý biçimde ezme iþaretini vermiþ bulunuyor. Ancak, emperyalizm ve iþbirlikçilerinin unuttuklarý bir þey var. Türkiye ve Kürdistan devrimleri, bu türden balyoz harekatlarýna alýþkýndýr. 35 yýldýr yok edilemeyen devrim, bu yeni balyoz giriþimini ayný dirençle karþýlayacaktýr, buna kuþku yok. Emperyalizm ve iþbirlikçi tekelcilik, iç savaþta kýsa sürede bir sonuca ulaþma üzerinden hesap yapýyorlar. Dünyadaki ve bölgedeki geliþmeler, onlarý bu aceleci tavra sürüklüyor. E- ðer devrimci hareket, bu yeni ezme-yoketme giriþimine kitlesel ve devrimci bir direnç gösterirse, dýþ dinamiklerin lehine olan unsurlarý harekete geçecektir. Küresel iç savaþta emperyalistkapitalist sermayeye karþý mücadele veren halkla ve dünya proletaryasý, direngenliðiyle kendisini kanýtlayan Türkiye ve Kürdistan devrimin yanýnda saf tutacaklar. Nasýl ki dünya, önce Filistin, sonra Irak için ayaða kalktýysa, ayný küresel destek ve moral güç, Türkiye ve Kürdistan devriminin aydýnlýk yarýnlarýný süsleyecektir. Bu topraklarda devrim, ABD nin 3. Dünya savaþýný soluksuz býrakacak, ona ölümcül darbe vuracak bir konuma gelmiþtir. Bir devrimde dýþ dinamikler ne denli etkiliyse, o devrimin her baþarýsý, küresel alt üst oluþa o denli katkýda bulunur. Proletaryanýn sorumluluðu, yalnýzca kendi halklarýna deðil, tüm dünya halklarýna karþý bir sorumluluk halini almýþtýr. Bu ciddiyet, bu cüret ve bu yürek ferahlýðý ile, güzel günler görece Sayý / Mayýs 2006