Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir"

Transkript

1

2

3 DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde, etkisizleþmesinde görür. Devrimci harekete karþý saldýrýlarý birbirinden farklý yollarla yürütür. Proletarya ile burjuvazi arasýndaki sýnýf mücadelesi tarihi,bunun nasýl olduðunu bize öðretir. Yeter ki, sýnýf mücadelesini devrimci biçimde kavrayalým. Ýlk örnek Paris Komünü dür. Komün, proletaryanýn burjuva egemenliðini devirmenin ve yerine kendi devrimci egemenliðini gerçekleþtirmenin ilk örneði olduðu gibi devrilen burjuvazinin, egemenlik biçimini yeniden saðlamak için emekçi kýyýmýný nereye kadar vardýrdýðýnýn da ilk örneðidir. Paris te ve Fransa da burjuva egemenlik ancak Avrupa burjuvazisinin ittifakýyla kurulabildi. Komün ün yýkýlmasýndan sonra gericilik dalgasý tüm Avrupa ya yayýldý. Komün ün Avrupa proletaryasý üzerinde yarattýðý devrimci etki, her yerde kýrýlmalýydý. Çünkü proletaryanýn devrimci etkiye girdiði her yerde, burjuvalarýn e- gemenliði tehdit altýnda demektir. Komün ün yenilgisinden sonra, uluslararasý proletaryanýn ilk ciddi örgütü olan Birinci Enternasyonal, Avrupa yý saran burjuva saldýrýlarýn ortasýnda daðýldý. Komün dersleri daha sonra, Ekim Devrimi sýrasýnda, proletaryanýn zafere ulaþmasý için özümlendi. Rusya da 1905 devrimci ayaklanmasýndan sonra, çarlýk e- gemenliðini yýllarca sürecek olan koyu bir baskýyla sürdürebilmiþti. Rusya örneði, mülk sahiplerinin, devrimci proletaryanýn olduðu her yerde, devlet egemenlik sistemlerini ancak zincirlerinden boþanmýþ azgýn bir terörle ayakta tutabildiklerini gösteriyordu. Rusya proletaryasý eðer 1917 Ekim Devrimi ile iktidara geldikten sonra, emperyalizm desteðindeki gerici güçlerin kendi iktidarýna karþý baþlattýðý iç savaþý kaybetmiþ olsaydý, burjuvazinin egemenliðini kurmak için yapacaðý katliam ve zorbalýðýn, Komüncülere yapýlanlarý geçeceði kesindi. Fakat Sovyet proletaryasý Komün derslerini çok iyi kavramýþtý ve u- luslararasý burjuvazinin tüm giriþimlerini boþa çýkardý. Proletarya gerek devrim sýrasýnda, gerek iç savaþ yýllarýnda devrimci diktatörlüðünü, enerjik diktatörlüðünü en etkin biçimde kullandý. Burjuvaziye fýrsat vermedi. Spartakistlerin önderliðinde Almanya da 1918 de gerçekleþen proletarya devriminden sonra kurulan iþçi konseyleri iktidarý kýsa ömrünün sonunda burjuvazinin iþçilere karþý katliamlarýný nerelere kadar týrmandýrdýðýnýn ve nasýl bir gericiliðin uygulandýðýnýn baþka bir örneðidir. Komünistlere, proletaryaya ve tüm halka karþý estirilen beyaz terör yýllarca sürdü. Þiddetli burjuva baskýlara raðmen Alman proletaryasý baþarýsýz bir ayaklanmaya giriþti. Ayaklanmanýn yenilgisinin ardýndan, faþizmin iktidara týrmanýþý baþladý. Faþizm iktidara geldiðinde. Alman proletaryasý Avrupa nýn en güçlü ve iktidara en yakýn proletaryasý durumundaydý. Böylesine güçlü, örgütlü bir proletaryanýn olduðu bir yerde, burjuva egemenlik her zaman tehlike altýndaydý. Burjuvazi, devrimci proletarya hareketini ezmeden, onu yere çalmadan egemenliðini güvencede görmüyordu. Alman tekelci sermayesi içerde sýnýf egemenliðini güçlendirmek ve devam ettirmek, dýþta ise dünyaya hakim olmak olmak için topyekün faþist diktatörlüðü gerçekleþtirdi. Sermayenin egemenlik biçimi Ýtalya da, Avusturya da, Bulgaristan da, Yunanistan da, Portekiz de ve Ýspanya da da ayný þekilde uygulandý. Ýspanya da Halk Cephesi iktidarý sýrasýnda egemenliðini yitiren burjuvazi, egemenliðini yeniden kurmak için, Halk Cephesi Hükümetine karþý, Ýspanya halkýna karþý çok kanlý bir saldýrýya giriþti. Alman faþizminin, emperyalizmin desteðindeki faþist kuvvetler iktidarý iç savaþ sonrasý ele geçirebildi. Devrimci hareket ezildikten sonra burjuva güçler, egemenliklerini yeniden kurabildiler. Latin Amerika da 70 li yýllarda, devrimci hareketi bastýrmak, yok etmek için arka arkaya faþist darbeler yapýldý. Halk kitlelerine yönelik vahþet en kudurgan düzeye çýktý. Milyonlarca insan iþkenceden geçirildi, sorgulandý, tutuklandý, on binlerce insan -komünist, ilerici, demokrat, iþçi, köylü, aydýn- kurþuna dizildi, kaçýrýldý, sürgün edildi. Burjuva egemenliðin devamý için, sermaye birikimi için bir kýta halký üzerinde boydan boya faþist terör estirildi, halk kitleleri mengeneye sýkýþtýrýldý. Askeri faþist diktatörlüklerin amacý yalnýzca, az sayýdaki iþbirlikçi tekelci gücün ve latifundistin egemenliðini ve zenginliðini korumak deðildi: ayný zamanda emperyalizmin dünyadaki egemenliðini ve çýkarlarýný korumaktý. 60 lý yýllarýn ortalarýndan itibaren askeri faþist diktatörlükler Yunanistan, Endonezya, Türkiye ve Güney Amerika da, ayný tarihsel dönemde uygulandý. Bu dönemde devrimci ulusal kurtuluþ hareketlerinin ardý ardýna zafere ulaþtýðý baðýmlý kapitalist ülkelerde ise demokrasi ve sosyalizm mücadelesi büyük bir güç kazanmýþtý. Emperyalizmin dünyadaki egemenliði sarsýlmaya ve gerilemeye baþlamýþtý. U- lusal kurtuluþ hareketinin zaferini engelleyemeyen emperyalizm, baðýmlý kapitalist ülkelerdeki devrimci hareketlerin önüne set çekmeye çalýþtý. Olan þey, Latin Amerika, Asya ve Afrika da devrimlerin zaferini önlemek için, emperyalist-kapitalist sistemin genel bir saldýrýsýydý. Her yerdeki burjuva egemenlik, ancak sermayenin uluslararasý ittifaký ve saldýrýsýyla korunabiliyordu. Türkiye ve Kürdistan da 60 lý yýllarda yükselen devrimci hareket 12 Mart 1971 Askeri Faþist Diktatörlüðü ile, 70 li yýllarda yükselen devrimci hareket 12 Eylül 1980 Askeri Faþist Diktatörlüðü ile ezilmek istendi. Askeri faþist darbeler sýrasýnda binlerce komünist, devrimci, ilerici en aðýr teröre uðradý, i- dam edildi, iþkence gördü, sokakta daðda infaz edildi, kaçýrýldý, 3

4 aðýr cezalar verildi, burjuva þiddet en aþaðýlýk yöntemlerle uygulandý. Türkiye tekelci sermayesi ve emperyalizm burdaki çýkarlarýný ve egemenliðini güvenceye baðlamak için tank, top ve dipçik zoruna, dikenli tellere, idamlara ve iþkenceye dayandý. Fakat her koþulda devrimci mücadeleyi sürdüren, kesintiye uðratmayan komünist hareket, sermayenin bu topraklarda egemen olmadýðýný göstermiþtir. Bu kýtalarda burjuva terör yalnýzca faþist darbe sýrasýnda uygulanmadý; devlet terörü diðer dönemlerde de hiç eksik olmadý. Özellikle de son elli yýl boyunca kitleler üzerinde sistematik ve çýplak bir baský sürdürüldü. Küba devriminden sonra hýzlanan ve yoðunlaþan devrimci mücadele, burjuvazinin sosyal varlýðýný tehdit edecek düzeye gelmiþti. Zincirleme bir etki ile her yerde halk ayaklanmalarý görülüyordu. Burjuvazi eski yöntemlerle toplumu yönetemiyordu. Kriz tüm toplumu sarýyordu. Krizden iki çýkýþ yolu gündeme gelmiþtir: Birinci yol proleter çýkýþtýr, ki bu proletaryanýn önderliðinde bir devrim demektir; Ýkinci yol, burjuva yoldur, yani faþist darbe. Krizden proletaryanýn devrim yolunun gerçekleþmediði yerlerde, burjuva yol tüm zorbalýðýyla uygulandý. Ancak devrimci iþçi sýnýfý hareketi, burjuva terörü yýllarý boyunca mücadelesini çeþitli biçimlerde sürdürebilmiþ ve burjuva egemenliði tehdit edecek düzeyi yakalamýþtýr. Devrimci iþçi hareketlerini, devrimci halk hareketlerini yalnýzca terör yöntemleriyle yok edemeyeceðini anlayan emperyalist-kapitalist sistem, 90 lý yýllarda baþka bir politika devreye soktu. Yeni dönemin politikasý politik çevirme hareketi oldu. Politik çevirmenin amacý devrimci hareketi, burjuva düzende bazý seçenekler sunarak, sisteme adapte etmekti. Parlamentolara katýlým, yasal örgütlenme ve yasal faaliyette bulunma, sistemin bir gücü olarak tanýnma, hatta kimi ekonomik olanaklarý kullanma, burjuvalarýn sunduðu seçenekler den bazýlarýydý. Buna karþýlýk, devrimci güçler, öncelikle devrimci bir güç olmaktan çýkacaklar, yani mevcut sistemi devrim zoruyla devirmekten vazgeçecekler. Parlamenter sistemin bir parçasý olmayý kabul edecekler. Artýk devrimci hareketler olarak deðil, muhalif hareketler olarak, sistemin kurallarýna göre hareket edeceklerdir. Çünkü emperyalist-kapitalist sistem, onlarý kendi i- çinde etkisizleþtirebileceðine ve düzene baðlayacaðýna güveniyordu. Devrimci hareketleri, devrimci hareket olmaktan çýkarmanýn en kolay yolu buydu. Bunu için ABD, AB ve BM tüm aðýrlýðýný koydu. Bunun sonucu Latin Amerika da devrimci gerilla hareketleri ve baþka yerlerdeki devrimci güçler peþ peþe düzene yöneldiler. Ama hala devrimci ilkelerde ýsrar eden ve mücadeleye devrimci olarak devam eden devrimci dinamikler vardý. Böylece, burjuvazi, emekçi sýnýflarý, kapitalizme karþý en güçlü konumlanýþlarýndan, devrimci olan konumlanýþlarýndan uzaklaþtýrmýþ olacaktý. Çünkü kapitalin egemenliði ancak bu koþullarda kendini garanti altýna alabilirdi. Fakat iþler öyle gitmedi. Emek-sermaye uzlaþmaz çeliþkisinin ve karþýtlýðýnýn olduðu bir toplumda, sýnýflar iliþkisi ve sýnýflar mücadelesi iþin doðasý gereði ancak bu eksende geliþebilirdi. Ve öyle de geliþti. Latin Amerika da gerilla hareketleri düzenle uzlaþmasýna raðmen, emekçi kitle hareketleri hiç durmadý. Sýnýflar savaþýmý tüm yoðunluðuyla devam etti. Uzlaþmanýn geçici etkisi çok kýsa sürdü. Tam da bu süreçte bir kýta halkýnýn ayaklanmasý baþladý. Halk hareketleri yeniden devrimci bir temelde yükselmeye baþladý. Devrimci durum her yerde olgunlaþýyordu. Ýç savaþ çeþitli görüngüler içinde devam ediyordu. Burjuva ne egemendi, ne de yönetebiliyordu. Kitleler ise devrimci bir dönüþüm istiyordu. Bu doðrultuda yapýlan yýðýnsal devrimci eylemlerin sonucu hükümetler, devlet baþkanlarý devrilmeye baþladý. Halk kitleleri bu eylem sýrasýnda, yeni bir toplumun temellerini, toplumsal örgütlenmelerini ve politik ordusunu oluþturuyordu. Kýsacasý, burjuva politik çevirme hareketi çok az bir zaman içinde iflas etti. Bunun en belirgin örneklerinden biri Türkiye ve Kürdistan da yaþandý. 90 lý yýllarda, önceki küçük-burjuva devrimci konumlarýný terk ederek düzene dönen çeþitli sol güçlerin bu tüm uzlaþmacý ve reformist çabalarýna raðmen, devrimci hareket yoluna devam etti. Halklarýn mücadelesinde düþüþ görülmesi bir yana, en yüksek noktaya çýktý. Devrimci durum olgunlaþtý, iç savaþ þiddetlendi. Sonunda burada ve dünyada devrimci mücadele öyle bir geliþim gösterdi ki reformist ve oportünist güçleri de arkasýndan sürükledi. Eðer bir devrimi yaratan koþullar ortaya çýkmýþ ve olgunlaþmýþsa, yeni topluma geçiþ bir zorunluluk olmuþsa, bu devrimci süreci durdurmaya burjuvazinin gücü yetmez, sosyal-reformistlerin ve oportünistlerin gücü de! Uluslararasý sermaye 90 larda Sovyetler Birliði ve Doðu Avrupa da karþý-devrimcilerin yönetimi ele geçirmesinden sonra, geçici güç üstünlüðünü ele geçirdi. Geçici güç üstünlüðüne dayanarak dünya proletaryasýna karþý topyekün bir saldýrý baþlattý. Emekçi sýnýflara karþý yürütülen küresel iç savaþýn amacý, iþçi sýnýfýnýn, yüzyýl boyunca elde ettiði tüm kazanýmlarý -ki bazýlarý yüzyýllarca süren iç savaþlarla elde edilmiþtir- yok etmek; iþçi sýnýfýnýn sýnýf mevzilerini ve örgütlülüðünü daðýtarak, tamamen burjuvazinin diktasýna boðun eðdirmekti. Sermaye ele geçirdiði geçici güç üstünlüðü olanaðýný sonuna kadar kullanmak istiyordu. Çünkü bu durum, sýnýf savaþýnda her an deðiþebilir. Öyle de oldu. Dünya proletaryasý, çok geçmeden yeni bir devrimci atak baþlattý. Dünyayý sarsan eylemler ardý ardýna geldi. Avrupa da yüzyýlýn en büyük eylemleri görüldü. Emperyalist ülkelerin on yýllarca süren kitle eylemlerinden arýndýrýlmýþlýk durumu artýk sona ermiþti. Devrimci durum her yerde görülmeye baþladý, koþullar dünya devrimi için daha bir olgundu. Böylesine keskin bir süreçte, proletarya ile sermaye güçleri yüzyýl savaþýna tutuþtular. Burjuva egemenliði bu sefer daha büyük ve ciddi bir tehdit altýnda, Fakat durum burjuvazi için ne denli umutsuz olsa da, tarih sahnesini öyle kolay terk etmeyecektir. Çökmekte olan burjuva toplumu ayakta tutmak için yapmayacaðý þey yoktur. Bu doðrultuda, terörü yaygýnlaþtýrýyor ve saldýrýlarýný artýrýyor. Durumun kritik olduðu yerlerde devlet eliyle faþizmi uygulamaya sokuyor. Toplumsal sistemin yýkýlmasý derinleþtikçe, faþizmi daha geniþ bir alanda uygulayacaðý açýktýr. Hiç þüphesiz proletarya ile burjuvazi bu durumda çok þiddetli çatýþmalara girecektir. Ýnsanlýðýn geleceði bu çatýþmalarda belirlenecektir. Burjuva egemenliði ve burjuva düzeni devirecek olan proletaryanýn devrimci sýnýf olarak hareket etmesidir. Ýnsanlýðýn kurtuluþuna giden yol proletaryanýn devrimci hareketinden geçer. C.DAÐLI Sayý / Mayýs 2006

5 TSK, 250 bin askerle, Irak sýnýr hattý boyunca büyük bir yýðýnak yaptý. Kýrklareli-Tekirdað gibi, binlerce km. öteden taþýnan tanklar, obüsler, aðýr mekanize araçlar, haftalar boyunca sýnýra taþýndý, taþýnma sürüyor. Ýliþtirilmiþ gazeteci müsveddeleri de, omuzlarýnda kamerayla, kan ve barutun bu vahþi dansýna alkýþ tutmak için bölgeye a- kýn ettiler. Ayný günlerde Ýran, PJAK a karþý geniþ bir operasyona giriþti ve katyuþa füzeleriyle sýnýr ötesindeki köyleri ve kamplarý ateþe boðdu. Ortaya çýkan görüntü ve buna eþlik eden tantanalý haykýrýþlar, Türkiye nin Ýran la ortak olarak, sýnýr ötesi bir operasyona giriþme niyetini iþaret etti. Ancak, þu ana kadar, aðýr silahlarla donanmýþ birliklerin sýnýr ötesine geçmesi söz konusu olmadý. Yalnýzca, hafif silahlarla donanmýþ özel birlikler, sýnýrýn km ötesinde kimi mevzilere operasyon düzenlemekle yetindiler. Sýfýr noktasý nda bekleyiþ sürüyor. Tabii, bunca pahalý ve zahmetli gösterinin neye alamet olduðuna dair tartýþmalar da Ulusal Kurtuluþ Hareketi (UKH) nin genel karargahýnýn bulunduðu Kandil Daðý na yapýlacak bir askeri harekatýn ne iþe yarayacaðýna dair, her kafadan bir sesin çýktýðý bir tartýþma yürüyor. Geçmiþteki benzer operasyonlarý ve sonuçlarýný unutmamýþ olan askeri uzman larýn çoðu, böyle bir operasyon için; atýlan taþ, ürkütülen kurbaðaya deðmez yorumunda bulunuyorlar. Üstelik bu kez, Dimyat a pirince TANKIN NAMLUSU NEREYE ÇEVRÝLÝ Kuþkusuz, bu tablo, bölge gerici ülkelerini sonu gelmez bir çatýþmanýn, güçten düþmenin ve devrimci halk hareketlerinin büyük darbelerinin girdabýna çekecektir. Egemen burjuva gericiliði kendisini bölgesel çapta bir devrim tehlikesinin içine, böyle pervasýzca, gözü kara biçimde atabilir mi? Görünen o ki, burjuva gericilik, ABD nin çöküþüne ve bölgede etkisizleþmesine paralel olarak, ne birbirleriyle dalaþmaktan kaçýnabilir, ne de devrimin kahredici darbelerinden kendini koruyabilir. 67. Sayý / Mayýs 2006 giderken evdeki bulgurdan olmak da var. Kandil Daðý çevresi, bölgenin en karmaþýk ve bu haliyle gerilla i- çin en uygun sýðýnaklara sahip kara parçasý. TSK nýn hemen hiç bilmediði böyle bir bölgede, ne hafif donanýmlý özel birlikler ne de aðýr mekanize birlikler kýsa sürede baþarý þansýna sahipler. Geçmiþteki tecrübeleri bilen ve gidecekleri yerde birkaç çadýr, birkaç iþlenmiþ tencere dýþýnda bir þey bulamayacaklarýnýn farkýnda olan TSK nýn, böyle bir sýnýr ötesi operasyonu yalnýzca moral açýsýndan yürüteceði düþünülebilir mi? Ýsli tencereden ibaret savaþ ganimetleriyle, moraller ne kadar yükseltilebilir? Sýnýr ötesi bir operasyona dair askeri ya da moral beklentilerin düþük olduðu bu denli açýktýr ve egemen sermaye sözcüleri, bu gerçeðin farkýndalar. Sýfýr noktasý na iliþtirilmiþ gazeteci müsveddeleri de, bu büyük yýðýnaðýn sýnýr ötesi bir operasyona yönelik olmadýðýný doðruluyorlar. Yýðýnak, uzun ve kýsa vadede birçok iç içe geçmiþ hedefe sahip. Kýsa vadeli hedefler arasýnda, Güney Kürdistan da federatif devleti, Ben buradayým diyerek tehdit etmek öne çýkýyor. Uzun vadeli hedefse, Irak ýn iþgalidir. Þimdi, bu hedeflerin Türk burjuva sýnýfýnýn önüne nasýl çýktýðýna bakalým. Baðýmsýz Devlete Doðru Güney de ortaya çýkan devletin federatif niteliðini tanýyacaðý konusunda, Türkiye nin daha önceden verdiði teminatlar hatýrlanmalýdýr. Ancak, son dönemde ortaya çýkan birkaç ö- nemli geliþme nedeniyle, Türkiye nin bu konudaki endiþeleri, önceki sözlerini unutacak düzeye geldi. Ocak ta yapýlan seçimlere raðmen, Baðdat ta halen daha hükümetin kurulamamýþ olmasý, bu geliþmelerin baþýnda geliyor. Newroz sonrasý patlak veren Amed ayaklanmasý da, Türkiye nin Güney deki devlete karþý tahammül sýnýrlarýný en aza indirdi. Baðdat ta, Ocak-Nisan dönemi boyunca bir hükümet kurulamamýþ olmasý, iþgale karþý savaþan halkýn gücünü kanýtlýyor. ABD, tüm Irak ta olduðu kadar, Baðdat ýn Yeþil Bölgesi nde de egemenliðini yitirmiþ durumda. Yeþil Bölge nin içinde iktidar kavgasý veren Iraklý 5

6 burjuvalar, ABD nin politik baskýlarýný dinleyemeyecek kadar, halk savaþýnýn tehdidi altýndalar. Bu durum halk savaþçýlarýnýn morallerini yükseltip kitle desteðini çoðaltýrken, iþgalci ve iþbirlikçileri yalnýzlaþtýrýyor. Baðdat taki bu durum, Kürdistan bölgesinde hummalý þekilde devletin resmi kurumlarýný inþa eden Barzani ye, baðýmsýzlýk ilaný için uygun ortam saðlýyor. Eðer Türkiye ve Ýran ýn baskýlarý olmasa, Barzani baðýmsýz devleti ilan etmekte sakýnca görmeyecekti. Baðdat ta, böyle bir ilana karþý çýkýp engelleyebilecek bir siyasi otorite bulunmuyor. Þii burjuva temsilcileri, böyle bir baðýmsýzlýk ilanýný, çok zengin petrol yataklarýyla bezeli bölgelerinde kendi otoritelerini ilan etmek için gerekçe haline getireceklerdir. Baðýmsýzlýk konusunda anlaþamadýklarý söylenen Talabani ve Barzani nin partileri, Mayýs ayý içerisinde birleþik hükümetlerini ve bu hükümetin programýný ilan edecekler. Programda baðýmsýz bir devlete dair neler bulunduðu, en çok Türkiye için muamma. Öte yanda Rusya, Erbil de büyükelçilik açmaya hazýrlanýyor. Bu da, Güney deki baðýmsýz devleti tanýmaya hazýr küresel çapta güç ve devletlerin bulunduðuna iþaret. Erbil de bir Büyükelçilikler Caddesi ; iþte Türkiye nin en büyük kâbusu. Ve kâbus, her geçen gün gerçek oluyor. Nihayet Nisan ayý sonunda, Baðdat ta bir hükümet kurulacaðýna dair bir umut belirdi. Ancak, bu denli uzun süren bir kapýþmadan sonra varýlan bir uzlaþmanýn, hiç de uzun ö- mürlü olamayacaðý açýk. Dahasý, böylesi sýkýntýlý bir dönemin sonunda el mecbur kurulacak bir hükümetin hüküm gücü oldukça tartýþmalýdýr. Barzani nin Erbil deki gölgesi, Baðdat hükümetinden daha uzun hale geldi. Baðdat ta bundan sonra kurulacak bir hükümetin otoritesi, Erbil e kadar ulaþamaz. Bu durumun anlamý açýktýr: Ortada fiilen ve ilan edilmemiþ bir baðýmsýz devlet duruyor. Mayýs ayýnda, Baðdat takinin kurulmasýný beklemeden Erbil de kurulacak hükümet ve Rusya Büyükelçiliði, fiili olarak baðýmsýzlýk durumunun ilanýnýn pek u- zak olmadýðýna dair güçlü iþaretlerdir. Benzer kâbuslarý Ýran gerici tekelci mollalar rejimi de görüyor. TSK ile ayný dönemde sýnýra asker yýðýnaðý yapan Ýran, böylece Türkiye ye çok önemli bir konuda ortak olduðunu dünyaya gösterme fýrsatýný kaçýrmadý. Hatta sýnýr ötesi harekâta fiilen giriþerek, bu konuda ABD tarafýndan eli kolu baðlanan Türkiye yi de fiili operasyona teþvik etti, ediyor. Türk tekelci egemenliðinin Barzani yle yollarý bir kez daha çatallaþýyor. Oysa ki Barzani, Kuzey Kürdistan halkýnýn UKH den kopuþuna yardýmcý olmasý beklenen bir unsurdu. Türk tekelci egemenliðin denetimi altýnda oldukça, böyle bir Barzanileþtirme, ehveni þer olarak kabul görebilirdi. Fakat Baðdat taki karmaþa, Barzani nin gücünü Türkiye nin kontrol altýna alamayacaðý bir seviyeye ulaþtýrdý ve esas olarak, Amed ayaklanmasý, Barzanileþtirme umutlarýný tamamen suya düþürdü. Barzani gibi gerici-burjuva bir sýnýfýn temsilcisi, Amed ayaklanmasýný sýrtlayan yoksul emekçilerin özlemlerine tercüman olamazdý. Bu, iki taraflý bir kaybediþti. Türkiye için. Hem Güney üzerindeki denetimini tamamen yitiriyor ve baðýmsýz bir devlete doðru gidiþi önleyecek gücü kaybediyordu, hem de Kuzey Kürdistan halkýný politik çevirme içinde tutma þansýný yitiriyordu. Sýnýrýn iki tarafýna büyük tehdit anlamýna gelen yýðýnak, iþte bu koþullarda ortaya çýktý. Bölgesel Savaþ Tehlikesi Tiyatro dekoru içinde bir tüfek varsa, oyun içinde mutlaka bu tüfek patlayacak demektir, klasik bir kuraldýr. Dünyanýn herhangi bir bölgesi, bu denli silahlý adam kalabalýðýna tanýk deðildir. Baðdat-Diyarbakýr arasýnda, yüz binden fazla ABD li 250 bin TSK, onbinlerce Ýranlý, yüz bin kadar peþmerge ve birkaç bin UKH li gerilla, toplanmýþ durumda. Bu militer ve gerillacý güçlere ek olarak, milyonlarca öfkeli yoksul Arap- Kürt nüfus var. Tam bir barut fýçýsý Bu barut fýçýsýnýn tam üstünde oturan ve tüm silahlý burjuva güçleri düzenleyen güç olarak ABD var. Ancak, ABD nin durumu fazlasýyla sallantýda. Üstelik Irak taki iþgal üzerinde i- nisiyatifini kaybettikçe, bu boþluðu Ýran dolduruyor. Bu tehlikeli duruma raðmen ABD, þimdi kendi içinde, Irak tan geri çekilmeyi tartýþýyor. Daha düne kadar iþgale destek verenler, Bush ve ekibinden desteklerini hýzla çekiyorlar. Bu geliþmeler her an ABD yi iþgal bölgelerinden geri çekilmeye ya da NA- TO bünyesinde bölge gerici devletlerinin iþgale ortak olmasýný istemeye götürebilir. Bu olasýlýðýn Türk tekelci sermayesi tarafýndan deðerlendirildiði açýktýr. ABD nin bölgeden çekilmesi durumunda, Türkiye nin soluðu Kerkük te alacaðý, en azýndan buna hazýrlandýðý muhakkak. Ýran, Suudi Arabistan ýn boþ gözlerle bu geliþmelere seyirci kalmasý da beklenemez. Her durumda, bu dar parçada yapýlan askeri yýðýnaðýn, bölgesel bir savaþý ve I- rak ýn komþu ülkeler tarafýndan parça parça iþgalini gündeme getirmesi akýldan çýkarýlmamalýdýr. Kuþkusuz, bu tablo, bölge gerici ülkelerini sonu gelmez bir çatýþmanýn, güçten düþmenin ve devrimci halk hareketlerinin büyük darbelerinin girdabýna çekecektir. Egemen burjuva gericiliði kendisini bölgesel çapta bir devrim tehlikesinin içine, böyle pervasýzca, gözü kara biçimde atabilir mi? Görünen o ki, burjuva gericilik, ABD nin çöküþüne ve bölgede etkisizleþmesine paralel olarak, ne birbirleriyle dalaþmaktan kaçýnabilir, ne de devrimin kahredici darbelerinden kendini koruyabilir.r Sayý / Mayýs 2006

7 Son aylarda ABD savaþ makinasýnýn en üst düzey yöneticileri sýrayla Ankara da boy gösterdiðinde, küçük-burjuva demokratlarý hep bir aðýzdan gene ne istiyorlar, biz hangi karanlýk çukurlara sokacaklar, hangi kanlý maceralara sürükleyecekler? diye yakýnýp durdular. Onlarýn iþi yakýnmak. Küçük burjuva devrimcisi de boþ durur mu, hemen muhalefetini sergileyecek bu fýrsatýn üstüne atlar: biz bu planlara ortak olmayacaðýz! diye. Proletarya devrimcisi ise, emperyalist planlarýn ve niyetlerin, süregiden çeliþkileri hangi yönde etkileyeceðinin, devrimi hangi büyük olaylar ve acýlar yoluyla gündeme getireceðinin hesabýný yapar, ona göre tutum a- lýr. Bu hesabýn yapýlýþýnda Marksizmin devrim teorisi yol göstericidir. Emperyalist-kapitalist sistemin Türkiye ve Kürdistan devrimi üzerindeki güncel etkilerine geçmeden önce, Marksist devrim teorisinin, iç ve dýþ dinamikler üzerine söylediklerini kýsaca hatýrlamakta yarar var. Devrim teorisinde iç ve dýþ dinamikler, farklýlýklarý hesaba katýlarak ele alýnýr. Bir devrimin dinamikleri dediðimizde, sözkonusu ülkede sýnýflar mücadelesinin seyrini etkileyen ekonomik durum, egemenlerin ve ezilenlerin karþýlýklý iliþki ve mücadeleleri, bu mücadelelerin ortaya çýkardýðý devrimci birikim ve toplumsal psikoloji vs. aklýmýza geliyor. Dýþ dinamikler i- se, dünya çapýnda sýnýflar mücadelesinin seyri, sosyalizmin prestiji, egemen sýnýfýn diðer ülke egemenleriyle iliþkileri vs. þeklinde sýralanýr. Ýç ve dýþ dinamikler, karþýlýklý etkileþim i- çerisinde, birbirlerini güçlendiren veya zayýflatan unsurlar taþýr. Ancak, son tahlilde, bir devrim üzerinde belirleyici etkiye sahip olan, iç dinamiklerdir. Uluslararasý koþullar ne denli uygun olursa olsun, eðer iç dinamikler yeterince olgunlaþmamýþsa, devrimin zaferi olanaklý olmaz. Ekim Devrimi öncesinde Lenin, Uluslararasý koþullarýn ne denli uygun olduðuna dönüp dönüp vurgu yaptý. Bu ýsrarlý vurgular, komün deneyiminden baþka tarihsel arka plana sahip olmayan proletaryanýn, iktidarýný koruyabileceðine iliþkin inancý ayakta tutmak içindi. O dönemin uygun uluslararasý koþullarýndan yararlanma cesaretini ve atýlýmýný yalnýz Rusya proletaryasý gösterebildi. Ayný uygun koþullar, iç dinamikleri yeterince olgunlaþmamýþ Almanya, Ýtalya, Macaristan gibi ülkelerin proletaryasýna zafer yolunu açmadý. Ýç dinamikler belirleyicidir. Ancak, bu, dýþ dinamiklerin pasif olduðu anlamýna gelmez. Dýþ dinamikler her zaman bir devrimi hýzladýran, yavaþlatan bir etkiye sahiptir. Lehte olan dýþ dinamikler, henüz iç olgunluða ulaþmamýþ devrimin, bu olgunluðu yakalayabilmesi için ihtiyaç duyulan zamaný kazandýrabilir. Bu duruma en uygun örnekler, II. Paylaþým Savaþý nýn bitiþ yýllarýnda görülebilir. Doðu Avrupa nýn çoðu ülkesi, iç dinamikler a- çýsýndan, yani emekçi sýnýflarýn bilinç, örgütlülük ve savaþým deneyimi açýsýndan henüz hazýr olmasa bile, proletaryaya bu eksiklikleri hýzla giderme fýrsatý veren, dýþ dinamikler oldu. Nazi faþizmini Avrupa dan kazýyýp yok etmiþ SSCB nin prestiji ve yarattýðý sempati sayesinde komünist partiler, bu ülkelerde kýsa sürede iktidarý fethedecek güce ulaþtýlar. Dýþ dinamiklerin bir devrim üzerindeki olumsuz etkilerini, Ýspanya Ýç Savaþý nda izleyebiliriz. Ýspanya da Komünist Parti ve gruplar, uluslararasý emperyalist sermayenin tam desteðini alan faþist Franco ya karþý, proletarya ve emekçileri tek bir çatý altýnda toparlayacak zamaný kazanamadýlar Kübasý ise, emperyalizmin soðuk savaþ saldýrýlarýyla tüm dünyada gericilik rüzgarlarý estirdiði bir ortamda, saðlam iç dinamiklere sahip bir devrimin ayakta kalma baþarýsýna bir örnektir. Yeni Savaþým Alaný: Tüm Dünya Sosyalist devrimi kendinden önceki devrimlerin tümünde ayýrdeden özelliklerden biri, onun yasal düzenliliklere tabi eðiliminin bir dünya devrim süreci haline gelme yönünde olmasýdýr. (Malinin, Marksçý-Leninci Felsefenin Temelleri, c.2, sf:137) Söz konusu yasal düzenlilikler, kapitalist sistemin bir dünya sistemi haline geliþiyle iliþkilidir. Emperyalist-kapitalizmin son 30 yýlda gösterdiði olaðanüstü hareketlilik, proletaryanýn mücadele alanýný ülke sýnýrlarýndan tüm dünyaya doðru taþýmasýný hýzlandýrdý. Bu yeni durum, devrimin iç ve dýþ dinamikleri arasýndaki iliþkiyi yeniden tanýmlamayý zorunlu kýlýyor. Dýþ dinamiklerin, devrimin iç dinamikleri üzerinde, eskisinden çok daha etkin olduðunu ileri sürebileceðimiz olgular, þimdiden birikmiþtir. Bu olgularý, en özet haliyle þöyle sýralayabiliriz: 1) Emperyalist-kapitalist ekonominin bir dünya sistemi haline gelmiþ olmasý, farklý yapýsal özelliklere ve farklý sýnýf mücadelesi düzeylerine sahip ülkeleri birbirine yakýnlaþtýrdý. Bu yakýnlýk baðýmlý ülkelerde daha net görülebiliyor. Ülkeler arasýnda kat kat artan ticari alýþveriþin ötesinde, üretim süreçlerinin ve enerji kaynaklarýnýn paylaþýmý, borsalar, bankalar ve döviz hareketleriyle adeta yekpare bir yapýya bürünen uluslararasý finans sistemi, ve bu sisteme merkezi bir birlik kazandýran finans tekellerinin Dünyanýn Kaderinin Çizildiði Topraklar 67. Sayý / Mayýs 2006 olaðanüstü gücü, bunlara baðýmlý IMF-DB- DTÖ gibi kurumlar; bütün bunlar, ülkelerin e- konomik içiçe geçme durumunun zeminini o- luþturuyor. 97 yýlýnda Güney Asya da patlak veren kriz, bu denli bütünleþip içiçe geçmiþ dünyanýn ilk kriziydi. Tayland da patlak veren kriz iki yýl boyunca dünyayý dolaþtý: Endonezya dan Brezilya ya dek dünyanýn bütün kýyýlarýna vurdu. Endonezya ve Rusya yý devrimin eþiðine getirdi. Ekonomik bütünleþme ve içiçe geçiþ, her geliþmenin bütün ülkeleri ayný anda, ayný derecede, ya da ayný yönde etkilediði anlamýna gelmez. Eþitsiz geliþim yasasý, tüm etkinliði ile varlýðýný sürdürüyor. 90 lý yýllar boyunca Japonya ekonomik durgunluðun pençesinde kývranýrken, ABD ekonomisi finansal bir canlýlýk dönemi yaþýyordu. Ancak, ABD deki canlýlýk, Japonya daki durgunluða baðlýydý. Birçok ülkeyi çökerten bir geliþme, baþka bir dizi ülke için fýrsat yaratabilir. Her durumda sistem, düzenleyici deðil ama tersine karmaþayý arttýrýcý bir baðýmlý bütünsellik gösteriyor. 2) Ulaþým ve haberleþme tenolojilerinde saðlanan geliþme, sýnýf mücadelelerinde dýþ dinamiklere özel bir etkinlik ve konum kazandýrýyor. Yakýn döneme kadar, yalnýzca egemen sýnýf ve onun hizmetindekiler tarafýndan kullanýlabilen uluslararasý haberleþme aðlarý, bugün artýk o denli ucuz, hýzlý ve etkindir ki, emekçi sýnýflarýn kitlesel kullanýmýna açýktýr. Bu kanal, dünyanýn çehresini deðiþtirecek sýnýflara, mücadele deneyimlerini derlemek ve güç aktarýmýnda bulunabilmek açýsýndan, ucuz, basit ve hýzlý olanaklar sunuyor. Ve ezilenler bu uluslararasý kanalý, her geçen gün daha bir ustalýkla kullanmayý öðreniyor. Seattle dan bu yana dünyayý sarsan bütün uluslararasý anti-kapitalist eylemler, ulaþým ve haberleþme teknolojisindeki bu geliþimin sýnýflar mücadelesine etkisini kanýtladý. Kitlesel kullanýma açýk bu iletiþim kanalý sayesinde, dünyanýn tüm emekçi sýnýflarýnda benzer sorunlar yaþadýklarýna, ayný sorularý sorduklarýna, ayný çözümlere ulaþtýklarýna ve yanlýz olmadýklarýna dair bilinç ve duygularý güçlendiriyor. Bir ülkenin proletaryasýnýn cesurca atýlýmlarý, bu kanal sayesinde dünyaya yayýlýyor, ortak moral duygularý ve kitle psikolojisinin güce dayalý güvenini tazeliyor. Devrimci süreçlerin kendine özgü seyirleri içinde çýkan dersler, hatalar, baþarýlar, vs. dünya proletaryasýnýn politik uyanýklýðýný keskinleþtiriyor. Bütün bu etkiler bir araya geldiðinde, ardý ardýna biriktiðinde, dünyada, ülke devrimlerinin yelkenlerini þiþiren rüzgarlar halini alýyor. Bu rüzgarý arkasýna alan ülkelerin proletaryasý, daha büyük moral, istek ve azimle mücadeleye atýlabiliyor. 3) Son dönemlerde, devrimlerin dýþ dinamiklerini olaðanüstü önemli bir unsur haline getiren geliþmelerin baþýnda, emperyalist-kapitalist sistemin tüm dünya emekçi sýnýflara karþý giriþtiði küresel iç savaþ ve ABD nin baþlattýðý 3. Dünya savaþý vardýr. Küresel iç savaþ, baðýmlý ülke burjuvalarýný hýzlý bir tempoyla tanktop-tüfek siyasetine çekiyor. Emperyalist ülkelerin sýnýflar savaþýmlarý ise ayný baðlamda sertleþiyor, demokratik kurumlar adým adým ortadan 7

8 kaldýrýlýyor ve faþizmin yolu açýlýyor. 11 Eylül ve Londra metrosu patlamasý gibi provokasyonlarla halklar ayný faþist cenderenin içine çekiliyor. ABD, baðýmlý ülkelere, 3. Dünya Savaþýna göre konum almalarý yönünde baskýlarýný yoðunlaþtýrýyor. Bu baskýya gönüllü yada gönülsüz boyun eðen baðýmlý ülke sermayesi, kendi halklarýnýn öfkesini çekiyor, iþbirlikçi iktidarýn altý oyuluyor ve politik krizler bir salgýn gibi yayýlýyor. Güçlü Bir Karþý Devrim Üssü Türkiye ve Kürdistan devriminde dýþ dinamiklerin rolü, etkisi gün geçtikçe belirgin hale geliyor. Küresel iç savaþta Türkiye nin konumu kritik bir hale geliyor. Bu durumda, devrimin bastýrýlmasý tüm emperyalist dünyanýn özel olarak ilgilendiði bir politika oluyor. Küresel iç savaþta bir dönem geride kalýyor. Bu dönem, emperyalizm için kararsýzlýklar dönemidir. Irak ta iþgal e karþý yükselen halk savaþý, tüm bölgenin kaderini etkileyebilecek seviyede. ABD, Irak ta yaþdýðý rezalet dolu yenilgiyle çöküþünü hzlanýdýrýrken, Ortadoðu nun ezilen halklarý politikaya uyanýyor. Halklarýn öfkesini giderek bölgenin iþbirlikçi yönetimlerini sarsýyor, onlarý eskisi gibi yönetmez hale getiriyor. Ortadoðu da bunlar yaþanýrken, Ukrayna dan Azerbaycan a uzanan koridorda taþlar yerinden oynuyor. Rusya bu bölgede yeni mevziler kazandýkça, ABD ve AB emperyalizmi daha pervasýz adýmlara zorlanýyor. Doðu Avrupa da farklý deðil. Bir yandan, bu halklarý sosyalizmden uzaklaþtýrmak için kullanýlan AB projeleri ardý ardýna çökerken, öbür yandan halklarýn sosyalizme duyduklarý özlemin yaygýnlýðý, yöneticileri þaþkýnlýða ve paniðe sürüklüyor. Küresel iç savaþta emperyalizm, Orta Doðu, Kafkasya ve Doðu Avrupa kazanýnýn ortasýnda kalan Türkilye de saðlam bir karþý devrim üssüne ihtiyaç duyuyor. Tüm bölgede esen devrimci rüzgarlarýn önüne geçebilmek, ancak bölgedeki büyük bir devletin askeri-siyasi görevleri yüklenmesiyle baþarýlabilir. Bu denli geniþ çaplý bir görev, ne Ýsrail tarafýndan ne de Gürcistan tarafýndan yerine getirilebilir. Ukrayna i- se, kendisine baðlanan umutlarý boþa çýkardý. Geriye yalnýzca Türkiye kalýyor. ABD ve AB nin karþýsýnda iki küresel düþman var. Birincisi dünya emekçileri, ki onlar sistemin temellerini tehdit ediyorlar. Ýkincisi Rusya-Çin ittifaký; onlar zayýflayan emperyalist hegemonyanýn çatlaklarýna sýzýyorlar, çöküþü hýzlandýrýyorlar. Bu yüzden, en baþta ABD, Rusya-Çin ittifakýna karþý elini güçlendirmekten baþka yol bulamýyor. Baðýmlý ülkeler Rusya- Çin ittifakýný etkisizleþtirecek tutumlara zorlanýyorlar. 3. Dünya savaþý adým adým kendi cephesini yaratýrken, tarafsýz yada çok-taraflý tutumlarý bertaraf ediyor. Bu cepheleþmeye zorlanan ülkelerin baþýnda Türkiye var. ABD, 3. Dünya savaþýna kendisine tam boyun eðmiþ, güvenilir ittifaklarla devam edebilir. Türkiye ise geleneksel dýþ politikasýna bu yönlü biçim vermeye zorlanýyor. Türkiye nin geleneksel dýþ politikasýnda, Ýran ve Suriye yle Kürt ulusunun ezilmesine dayanan ortaklýklar; Rusya yla enerji ve hammadde baðýmlýlýðýna dayalý dostça ticari iliþkiler var. Bu ülkelerle girilen iliþkiler AB emperyalizmi açýsýndan da önemli. ABD ve AB emperyalist merkezleri arasýndaki hegemonya çekiþmesi, Türkiye ye dýþ politikada daha rahat davranma olanaðý saðlýyordu. Þimdi, bu avantaj yitirildi. AB emperyalizmi, çoðu konuda ABD ile didiþmek yerini, iþbirliði yolunu seçiyor. Elbette Türkiye, bu ülkelerle girdiði ticari iliþkilerin kendisine saðladýðý avantajlardan, sýrf ABD istiyor diye, hemen vazgeçemez. ABD ile sýký, zorlu ve tehditlere varan pazarlýklar sözkonusu. Son günlerde, ABD nin istediði sonuca vardýðýný düþündüren kimi geliþmeler ardý ardýna yaþanmaya baþladý. Ýlk geliþme, bu yýlýn ilk günlerinde meydana geldi ve fazla dikkat çekmedi. ABD ile yapýlan bir anlaþmayla, Ýran a gönderilen ticari mallara sýký denetim getirildi. Gümrüklerde baþlayan rüþvet operasyonlarý, bu anlaþmanýn hemen ertesine geldi. Türkiye, Ýran ýn hem ticari hem askeri amaçla kullanabileceðinden þüphelenilen elektronik eþyalara gümrük kýsýtlamasý getirdi. Normalde iki ülke arasýnda ciddi bir kriz ve skandal yaratmasý gereken bu durum, Ý- ran ýn nükleer silah suçlamasýyla köþeye sýkýþtýðý bir döneme denk geldi ve Ýran, kuþkularý artýracaðýný düþündüðünden olsa gerek, Türkiye nin gümrük kýsýtlamalarýna ses çýkartmadý. Doðalgaz vanalarýný kýsarak mesaj vermekle yetindi. En dikkat çekici adým, bunlardan sonra geldi. Türkiye, alelacele nükleer santral inþaatýna baþlayacaðýný duyurdu. Çeþitli araþtýrmalar tam tersini gösterse de, büyüyen ekonominin e- nerji açýðýna neden olduðu iddialarý gürültüyle gündeme oturtuldu. Oysa, çevremizdeki geliþmelerden haberi olanlar için bu nükleer atýlým sürpriz olmadý. Hedef, Türkiye nin Ýran ve Rusya doðalgazýna baðýmlýlýðýný ortadan kaldýrmaktýr. Bu sayede Türkiye, ABD nin Rusya ve Ýran a karþý atacaðý adýmlara gönül rahatlýðýyla katýlabilecektir. Sadece Dýþ Politika Mý? ABD ve AB emperyalizmi, en az dýþ politika kadar, Türkiye nin iç politikasýyla da yakýndan ilgileniyor: En baþta devrime karþý yürütülen iç savaþýn düzenlenmesi geliyor. Bu a- maçla Türkiye ye mali, askeri ve diplomatik destek artýyor. En baþta gelen ekonomik destek, sýcak para akýþýnýn sürekliliðidir. ABD ve AB merkezli finansal fonlardan Türkiye ye akan sýcak para, son bir yýlda iki katýna çýkarak, 70 milyon dolarý aþtý. Bu denli yoðun sýcak para akýþýný, yalnýzca yüksek faiz oranlarýna baðlamak, gerçekçi görünmüyor. Çünkü Türkiye, faizi yüksek tutuyor olsa bile, muazzam boyutlara doðru büyüyen cari açýkla, riskli bir ülke. Ancak, Türkiye yi sýcak paraya boðan finansal fonlara yön veren kredi derecelendirme kuruluþlarý, bir baþka ülkede olsa apaçýk kriz alameti sayýlacak cari açýða raðmen, Türkiye nin kredi notunu dikkat çekici bir inatla yüksek tutuyorlar. Bütün bu çabalarýn tek bir amaca hizmet ettiði açýktýr. Türkiye yi ekonomik çöküþün eþiðinden uzak tutmak. Sýcak para akýþý, küçük mülk sahiplerine tüketici kredisi olarak yansýyor ve onlarý devrimin fýrtýna alanlarýndan uzak tutuyor, onlarý þoven histerinin kolay avlarý haline getiriyor. Ancak, bu amaçla seçilen, sýcak para akýþý yöntimi, ondan vazgeçildiði anda, Türkiye nin bir daha belini doðrultamayacaðý denli büyük bir çöküþ yaratacak bir yöntemdir. Ekonomik kriz, ancak yýkýcý gücü büyütülerek ertelenebiliyor. Emperyalizmin diplomatik ve askeri desteði de, dikkat çekici boyutlardadýr. Son operasyonlarda kullanýlan kimyasal silahlar, AB emperyalizminin susku komplosundan destek görüyor. Newroz un hemen sonrasýnda Bingöl de gerçekleþen operasyonda, ABD nin teknik destek verdiði iddialarý ortaya atýldý. Yeraltý sýðýnaklarýnda barýnan gerilalarý tespit edebilecek teknoloji, yalnýzca ABD nin elinde var: Nihayet oyuna Barzani de dahil oluyor. Amed isyanýna dönük tek kelime etmeyen Barzani, bu olaylarý protesto eden Güneyli Kürtlerin üzerine saldýrarak, kendi üzerine düþen görevi yapýyor. Dýþ dinamiklerin Türkiye ve Kürdistan devrimleri üzerindeki güncel etkilerini irdelemeye çalýþtýk. Kýsacasý, küresel iç savaþta Türkiye yi saðlam bir karþý devrim kalesi haline getirmeye kararlý olan emperyalizm, devrimi acýmasýz ve kanlý biçimde ezme iþaretini vermiþ bulunuyor. Ancak, emperyalizm ve iþbirlikçilerinin unuttuklarý bir þey var. Türkiye ve Kürdistan devrimleri, bu türden balyoz harekatlarýna alýþkýndýr. 35 yýldýr yok edilemeyen devrim, bu yeni balyoz giriþimini ayný dirençle karþýlayacaktýr, buna kuþku yok. Emperyalizm ve iþbirlikçi tekelcilik, iç savaþta kýsa sürede bir sonuca ulaþma üzerinden hesap yapýyorlar. Dünyadaki ve bölgedeki geliþmeler, onlarý bu aceleci tavra sürüklüyor. E- ðer devrimci hareket, bu yeni ezme-yoketme giriþimine kitlesel ve devrimci bir direnç gösterirse, dýþ dinamiklerin lehine olan unsurlarý harekete geçecektir. Küresel iç savaþta emperyalistkapitalist sermayeye karþý mücadele veren halkla ve dünya proletaryasý, direngenliðiyle kendisini kanýtlayan Türkiye ve Kürdistan devrimin yanýnda saf tutacaklar. Nasýl ki dünya, önce Filistin, sonra Irak için ayaða kalktýysa, ayný küresel destek ve moral güç, Türkiye ve Kürdistan devriminin aydýnlýk yarýnlarýný süsleyecektir. Bu topraklarda devrim, ABD nin 3. Dünya savaþýný soluksuz býrakacak, ona ölümcül darbe vuracak bir konuma gelmiþtir. Bir devrimde dýþ dinamikler ne denli etkiliyse, o devrimin her baþarýsý, küresel alt üst oluþa o denli katkýda bulunur. Proletaryanýn sorumluluðu, yalnýzca kendi halklarýna deðil, tüm dünya halklarýna karþý bir sorumluluk halini almýþtýr. Bu ciddiyet, bu cüret ve bu yürek ferahlýðý ile, güzel günler görece Sayý / Mayýs 2006

9 1 MAYIS ALANI LENÝNÝSTLERLE KIZILLAÞTI Uluslararasý proletaryanýn birlik, mücadele, dayanýþma ve kapitalizme karþý savaþ günü olan 1 Mayýs, her yýl olduðu gibi, bu yýl da Mücadele Birliði Platformu tarafýndan 1 Mayýs Alaný nda Taksim de mitingle kutlandý. Saatler 12:00 ý gösterdiðinde, daha önceden tüm kamuoyuna duyurulduðu gibi, ellerinde kýzýl bayraklarý, orak-çekiçleri ve üzerlerinde Deniz Gezmiþ tiþörtleri ile Taksim Meydaný na büyük bir coþkuyla çýkan Mücadele Birliði Platformu üyeleri, Yaþasýn 1 Mayýs, Bijî Yek Gulan, Mücadele Birliði, Ölüm Orucu Sürüyor, Devrimci Tutsak Aileleri Komiteleri, Dünya Emeðin Olacak, Devrimci Ýþçi Komiteleri pankartlarýný açarak kýzýllaþtýrdýlar. Ve sýk sýk attýklarý; Yaþasýn 1 Mayýs, Bijî Yek Gulan, Dünya Emeðin Olacak, Serpil Yoldaþ 310 lu Günlerinde, Serpil Yoldaþ Yanlýz Deðildir, Fatma Koyupýnar Kavgamýzda Yaþýyor, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak sloganlarýyla Taksim in kýzýllýðýný haykýrdýlar. Proletaryanýn Kýzýl Meydaný nda Mücadele Birliði ve Devrimci Ýþçi Komiteleri adýna basýn açýklamalarý okundu. Yapýlan basýn açýklamasý bir anda büyük bir ilgi odaðý olurken, basýn a- çýklamasý okunurken kitlenin etrafýna yeni insanlar gelmeye baþladý. Yeni gelen insanlarýn yapýlan basýn açýklamasýna katýlmamalarý için çevik kuvvet polisleri harekete geçip basýn açýklamasýný okuyanlarýn etrafýný çembere aldý ve kitleye daha fazla katýlýmýn olmasýný engelledi. DÝK (Devrimci Ýþçi Komiteleri) ve Mücadele Birliði Platformu adýna okunan basýn açýklamalarýn da önümüzdeki yýl 1 Mayýs yýlý olarak ilan edilerek ö- nümüzdeki bir yýl boyunca 1 Mayýs ta Kýzýl Meydan çaðrýsý yapýlacaðý söylendi. Daha sonra 1 Mayýs Marþý ný söylemek i- çin Emeðe Ezgi Müzik Grubu alana çaðýrýldý de ölümsüzleþen 34 iþçinin anýlarýna, devrime ve tarihine sahip çýkýlmasýný daha fazla hazmedemeyen ve kitleyi çembere almýþ durumda olan çevik kuvvet polisleri kitleye azgýnca saldýrmaya baþladý. Bir anda biber gazlarý ve coplarla kitleye saldýran polisler, basýn açýklamasýna katýlan bir çok kiþiyi yaraladý. Polislerin bu azgýnca saldýrýsýna kitle de ellerindeki bayrak sopalarýyla karþýlýk verdi. Bir çok insan sürüklenerek otobüslere bindirildi. Saldýrýlar otobüsün içinde de devam etti, ama orada da Yaþasýn 1 Mayýs sloganlarý susmadý, bütün saldýrýlara raðmen yapýlan zafer iþaretleri saldýrýlarýnýn boþa olduðunun göstergesiydi. Polisin saldýrýsý sonucu 34 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlar Gayrettepe Emniyet Müdürlüðü ne götürüldü. Saldýrýlar burada da devam ederken, özellikle üst aramalarý sýrasýnda aþýrý darp yaþandý ve bu hastaneye götürürken de sürdü. Gözaltýndakilere slogan attýklarý için iki kez biber gazý sýkýlarak saldýrýldý. Gözaltýna alýnan 34 kiþi ertesi gün akþam saatlerinde direk olarak Beyoðlu Adliyesi ne götürülerek tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldýlar. Burjuvazinin yýllarca tüm politik çevirmelerine karþý bir kez daha 1 Mayýs ta 1 Mayýs Alaný nda Taksim de Leninistlerin Kýzýl Bayraklarý dalgalanýyordu. Bir kez daha, uluslararasý proletaryanýn bir parçasý olarak Leninistler üzerlerine düþeni yaptý. Ve bu yýl 1 Mayýs yýlý olarak ilan e- dildi. YAÞASIN 1 MAYIS! BÝJÝ YEK GULAN! DÜNYA EMEÐÝN OLACAK! 67. Sayý / Mayýs

10 ANTEP TE 1 MAYIS Ýþçi sýnýfýnýn birlik, mücadele, dayanýþma ve kapitalizme karþý savaþ günü olan 1 Mayýs ta Antep Mücadele Birliði Platformu olarak Antep Emekçileriyle birlikte Ýstasyon Meydaný ndaydýk. Þehir merkezindeki Balýklý Parký nda açtýðýmýz Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her þey Emeðin olacak Mücadele Birliði ve Biji 1 Gulan Genç Emekçiler Birliði pankartlarýmýzla yürüyüþe geçtik. Yürüyüþ boyunca Yaþasýn 1 Mayýs, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her þey Emeðin Olacak, Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði sloganlarý atýldý. 1 Mayýs mitinginin yapýldýðý Ýstasyon Meydanýna girdikten sonra da sloganlarýmýza 1 Mayýs Alaný Taksimdir Taksim Kalacak ve Biji Yek Gulan da eklendi. Yaklaþýk 2000 kiþinin katýldýðý miting saat 12:00 de iþçi sýnýfý mücadelesinde ölümsüzleþenler için saygý duruþu ile baþladý. Sendika yöneticilerin konuþmalarýnýn ardýndan Platforma Denize Ezgi Müzik grubu çýktý. Grup, söylediði þarkýlar ve marþlarla kitleyi coþtururken Türk-iþ sendikasý yöneticilerinden biri mikrofonu alarak 1 Mayýs ýn resmi anlamda bittiðini bu andan itibaren katýlýmcýlarýn alandan ayrýlabileceklerini duyurdu. Bunun üzerine birçok sendika ve parti adýna mitinge katýlanlar alaný terk ettiler. Alanda kalan kitle ile daha da coþkulu þekilde dinleti devam ederken Þiþli Meydaný Marþý okunduðu sýrada platformun elektriði kesildi. Ancak Denize Ezgi nin ve kitlenin marþlara ses sistemi olmadan da devam etmesi üzerine elektrik yeniden verildi Mayýs ýnda Taksim Meydaný nda katledilen 34 iþçi ve bugün Taksim Meydaný nda gözaltýna alýnanlar selamlanarak tüm kitle tarafýndan okunan 1 Mayýs Marþý, alanda görülmeye deðer bir manzara oluþturmuþtu. Hafta içi olmasý nedeniyle Antep emekçilerinin yeterli katýlým gösteremediði 1 Mayýs mitingi, dinleti sonunda alanýn boþaltýlmasý ile son buldu. Çýkýþta ise sivil polisler Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) kortejindeki bir kiþiyi aranmasý olduðu gerekçesi ile gözaltýna almak istediler. Bu sýrada yaþanan arbede sonunda ESP kortejinde bulunan 4 kiþi gözaltýna alýndý. YAÞASIN 1 MAYIS! YAÞASIN ÝÞÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! Antep Mücadele Birliði Platformu ANTEP TE AFÝÞE POLÝS SALDIRISI Antep te 1 Mayýs çalýþmalarýmýz sürekli baský ve yýldýrma çabalarýyla engellenmeye çalýþýlýyor. 1 Mayýs ta 1 Mayýs Alaný na çaðrý yapan Mücadele Birliði imzalý afiþlerimizi Atatürk Bulvarý üzerinde 26 Nisan saat 08:00 sýralarýnda yaparken keyfi bir þekilde sivil polisler tarafýndan durdurulduk. Üst aramasý yapmak istediler. Üst aramasýna izin vermeyerek keyfi uygulamalarýný boþa çýkardýk. Sözlü hakaret ve tehditle karþýlýk vererek afiþlerimize el koymak istediler. Afiþleri vermeyerek karþý çýktýk. Bunun üzerine yaklaþýk 10 sivil polis tarafýndan zorla yere yatýrýlarak müdahaleye maruz kaldýk. Bizler de Baskýlar Bizi Yýldýramaz sloganý atarak karþýlýk verdik. Halkýn yoðun bakýþlarý altýnda tepki göreceklerini anlayýnca serbest býraktýlar. Çevreyi kirletmekten dolayý para cezasý keseceklerini söylediler. Yanýmýza yaklaþan insanlara müdahale ederek geri çekmeye çalýþtýlar. Baskýlarýn bizi yýldýramayacaðýný anlayan sivil polisler yakýnýmýzda duran yaþlý bir adama keyfi bir þekilde kimlik sordu. Yaþlý adam sert bir tavýrla neden soruyorsunuz deyince, otobüs bekleyen adamý polise mukavemet gerekçesiyle gözaltýna aldýlar. Halkýn devrimcileri sahiplenmesine dayanamayan sivil polisler geçtiðimiz günlerde de insanlara gidip siz birkaç tane vurun gerisini biz hallederiz diyerek provokasyon yaratmak istemiþlerdi. Ýnsanlarýn cevabý ise kendi halkýma neden vurayým olunca bu tür uygulamalarýn boþa çýktýðýný ve halkýn devrimcilere sahip çýktýðýný anlamýþ oldular. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! Antep ten Mücadele Birliði Okurlarý Sayý / Mayýs 2006

11 Proletaryanýn uluslararasý birlik ve mücadele günü 1 Mayýs ta, Almanya nýn Stuttgart þehrinde, iþçi ve emekçiler yapýlan miting ve yürüyüþlerle a- lanlardaydýlar. Bu sene Stuttgart ta birbirinin peþi sýra iki yürüyüþ vardý. Ýlkini Alman sendikalarý organize ediyordu, ikincisi ise Revolutionäre 1 Mai (Devrimci 1 Mayýs) adý altýnda çeþitli Alman devrimci ve anti-faþist gruplarý düzenliyordu. Bu sene biz Almanya dan Leninistler olarak her iki yürüyüþe de katýlma kararý aldýk. Ýlk yürüyüþ sabah saat 11 civarýnda baþladý. Yürüyüþe Türkiyeli gruplarýn yoðun katýlýmý gözlenirken Alman gruplar, bu sene gerçekten çok az bir katýlým saðlamýþlardý. Biz de önde parti pankartý, arkasýnda Es Lebe Der 1 Mai, Es Lebe Sozialismus EKM, Yaþasýn 1 Mayýs Yaþasýn Sosyalizm) ve Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük pankartlarýyla, TKEP/L ve Che bayraklarýyla yürüyüþe katýldýk. Yürüyüþ boyunca sloganlarýmýzý haykýrdýk. Ýlk yürüyüþün sona erdiði yer olan sendikacýlarýn konuþma YAÞASIN 1 MAYIS! 67. Sayý / Mayýs 2006 yaptýklarý alanýn yanýndan kortejler olarak geçerek, ikinci yürüyüþün baþlangýç noktasý olan alana gittik. Bu alanda yapýlan konuþmalarýn ardýndan yürüyüþe geçildi. Bu yürüyüþ sendikalarýn düzenlediði yürüyüþe oranla daha coþkulu ve hareketliydi. Yaklaþýk bin civarýnda bir katýlýmýn olduðu yürüyüþe Alman anti-faþist gençlerinin yoðun katýlýmý gözlendi. Ýlk yürüyüþ boyunca pek ortalarda gözükmeyen polis, bu yürüyüþte yoðun güvenlik almýþtý. Anti-faþist gençlerin çevrede dolaþan sivil polisleri tespit edip hazýrladýklarý ok iþareti þeklindeki pankartlarla teþhir etmeleri, yürüyüþün en ilginç anlarýydý. Yürüyüþ sonunda yapýlan konuþmalarla 1 Mayýs etkinlikleri sona erdi. FABRÝKALAR TARLALAR SÝYASÝ ÝKTÝDAR HER ÞEY EMEÐÝN OLACAK! YAÞASIN 1 MAYIS! YAÞASIN PARTÝMÝZ TKEP/LENÝNÝST NOT: Bu haber ve resimler, elimize e- posta yoluyla ulaþmýþtýr. Bugün 22 Nisan... Seni Anlatabildiklerimiz Þimdi Týpký Bizim Gibi Seni Anýyorlar, Seni Anlatýyorlar Önlerinde Olmanýn Verdiði Kývançla Sevgili yoldaþým, Bugün 22 Nisan, bugün ilk defa seni yoldaþlarýmdan dinleyeceðim. Böylelikle seni daha yakýndan tanýma fýrsatý bulabileceðim. Ama bundan sonra seni sen yapan özelliklerini, mücadele azmini, çýktýðýn uzun yolda seni zafere taþýyan bilincini, duygularýný bilmediðimi, anlamadýðýmý sanma. Bunlarýn bir kýsmýný yoldaþýn olduðum için biliyordum zaten. Ama kendini en iyi yine sen anlattýn eyleminle. Sadece biz yoldaþlarýna deðil elbette, tüm iþçi sýnýfýna ve emekçilere, ille de kadýnlarýna. Eyleminin ilk gününden itibaren iþçi sýnýfý ve emekçilere bilinç, cüret, cesaret; küçücük bedeninle düþmana korku oldun. Biz yoldaþlarýna ise baþtan baþa onur. Seni anlatabildiðimiz iþçi dostlarýmýz, küçücük bedenindeki yüreðinin büyüklüðüne þaþýrdýlar önce, sonra utandýlar nasýrlý kocaman ellerinden. Ve ardýna düþtüler, zulme karþý savaþta kendi açlýðýný unutup, titremeden uzanan ellerini tuttular sýkýca. Bugün 22 Nisan dedim ya, seni anlatabildiklerimiz þimdi týpký bizim gibi seni anýyorlar, seni anlatýyorlar önlerinde olmanýn verdiði kývançla. Sevgili yoldaþým, daha bitmedi açlýða ve zulme karþý savaþýmýz. Bayraðýn, açlýk içinde açlýðýný unutmuþ yoldaþ ellerinde. Þimdi Serpil yoldaþýmýz 301.gününde zafer yürüyüþünün gün inadýna yaþamak, daha yaþanacaklardan hariç, zafere yaklaþmanýn umudunu büyüterek açlýðýn yerine. 301 zafer günü. Ben mi? Zindan cephesinin yeni neferiyim ve sýramý bekliyorum. Bir Yoldaþýn... 11

12 TAKSÝM DE ISRAR DEVRÝMDE ISRARDIR Her yýlýn alýþýlmýþ ya da gelenekselleþmiþ manzarasý, iç savaþýn saflarý daha da netleþtirmesi dýþýnda, bu yýl da bozulmadý. Ortalama sol düþünceye sahip o- portünistler on dört yýldýr gelenek haline getirdikleri, burjuva sendikacýlarýn kuyruðuna takýlma politikalarýný bu yýl da deðiþtirmediler. Hep birlikte burjuva sendikacýlarýn arkasýnda kendi sarý bayraklarýný dalgalandýrarak Kadýköy e gittiler. Böylesine kokuþmuþ bir politika için bir de çok lazýmmýþ ya da onsuz olmazmýþ gibi Devrimci 1 Mayýs Platformu o- luþturdular. 1 Mayýs ý Taksim de kutlamamak üzere kurulmuþ bir platform un neresi devrimci? Ya da kitleleri burjuva sendikacýlarýn peþine takmakla devrimciliðin ne alakasý var? Sarý olan bir nesneyi sýrf kavramlarýn gücüyle kýzýl yapmak mümkün mü? Oportünistlerin yapmaya çalýþtýklarý þey tam da budur. Kavramlarýn gücüne sýðýnarak kendi gerçek sarý renklerini gizleyebileceklerini sanýyorlar. Burjuva sendikacýlarýn beyaz bayraðý ile oportünistlerin sarý bayraðý arasýnda ton geçiþini saðlayan bir ara renk daha vardý: Sosyal reformistlerin rengi tanýmlanamayan bayraðý. Burada EMEP, ÖDP gibi sosyal reformistler dahil her renk ve her cinsten akým, çevre, grup vardý. Kýsacasý, bu çok renkli manzarada herþey vardý birþey dýþýnda: Proletaryanýn kýzýl bayraðý, devrimin yüreði... Baþka zamanlarda biraraya gelmesi asla düþünülemeyecek bu çok renli ve çok sesli koroyu birleþtiren, bir araya getiren zemin nedir diye sorulsa verebilecekleri tek bir yanýt var: 1 Mayýs ý Taksim dýþýnda herhangi bir yerde kutlamak. Her yýl olduðu gibi bu yýl da iþçi sýnýfýna, emekçilere, Kürt halkýna 1 Mayýs ý Taksim de kutlamak için bir araya geliyoruz dediler ama uzlaþmalarý Taksim dýþýnda herhangi bir yer üzerinde oldu. Kim Öncü Kim Artçý? 1 Mayýs ýn Taksim de kutlanmasýnýn önemini kimseye anlatmaya gerek yok. Burjuva sendikacýlar dahi Taksim de yapýlacak kutlamalarýn önemini inkâra cesaret edemiyorlar. Oportünistler ve sosyal reformistler ise bunu herkesten daha iyi biliyorlar. Her yýl gelecek yýl mutlaka Taksim deyiz demeleri ya da yine her yýl önce Taksim için bir araya gelmeleri onlarý yeterince ele veriyor. Onlar ancak bu konudaki tutarsýzlýklarý sergilendiði zaman alan fetiþizmi yapmamak lazým demogojisine sarýlýrlar. Peki, madem Taksim in önemini biliyorsunuz neden orada deðilsiniz sorusuna verdikleri yanýt sendikalar ve kitleler Taksim e gitmiyor dan ibarettir. Sosyal reformistlerle oportünistlerin sapla samaný karýþtýrdýklarý yer de iþte burasý. Çünkü hepsi de öncü olduklarýný iddia eden bu çevreler böyle bir yanýtla birincisi, kitlelerin önünde deðil, arkasýnda yürüdüklerini; ikincisi ve daha vahim o- laný burjuva sendikacýlara öncülük misyonunu altýn tepside ikram ettiklerini ve bu öncülüðe bir itirazlarýnýn olmadýðýný i- tiraf etmiþ oluyorlar. Burjuva sendikacýlar Taksim e gitmiyorlar diye Taksim e gitmemek; bunun yerine onlarýn gittiði yere gitmek baþka hangi anlama gelir? Burjuva sendikacýlarýn 1 Mayýs ta Taksim e gitmek istemedikleri doðru. Ama bu zaten onlarýn burjuvaziye hizmet, görevinin bir parçasý ve varlýk nedenlerinden biri deðil mi? Öyleyse iþin doðasýna uygun bu durum karþýsýnda sýzlanmak niye ve ne iþe yarar? Öncünün rolü sendikalarýn, hele de asýl görevleri burjuva sýnýfa hizmet olan burjuva sendikacýlarýn peþinden gitmek midir? Hangi demogojiyle gizlenirse gizlensin, sosyal reformistlerle oportünistlerin yaptýklarý budur. 1 Mayýs ýn Taksim de kutlanmasýnýn sýnýf savaþý açýsýndan önemi bilindiði halde sendikalar Taksim e çýkmýyor diye bundan vazgeçmek ve sendikalarýn gittikleri yere gitmek onlarýn -en azýndan bu önemli meselede- öncülüðünü kabul etmek, onlarýn kuyruðunda sürüklenmektir. Komünist öncülük ise tersini yapmayý gerektirir. Komünist öncü, bu iddiasýna uygun davranmak istiyorsa, proletaryanýn sýnýf çýkarlarý neyi gerektiriyorsa, sýnýf savaþýnda proletaryayý ileri taþýyacak politika neyse onu yaþama geçirir ve sendikalarý da oraya sürüklemeye çalýþýr. E- ðer somut durumdan hareketle söyleyecek olursak, proletaryanýn sýnýf çýkarlarý, devrimin çýkarlarý 1 Mayýs ýn Taksim de kutlanmasýný gerektiriyorsa öncü lük iddiasýnda olanlarýn da bunu yapmalarý ve sendikalarý peþlerinden sürüklemeye çalýþmalarý gerekirdi. Bu güne kadar bu devrimci ilkeye uygun hareket etme cesareti ve onuru sadece Leninist Partiye ait oldu. Kitleler Taksim e gelmiyor iddiasýna gelince... Bu konuda da sosyal reformistler ve oportünistler gerçekleri tersyüz ediyorlar. Gerçekte 1 Mayýs için Taksim e gelmek istemeyen kitleler deðil, ama kitleleri Taksim den uzaklaþtýranlar bizzat bu sosyal reformistler ve oportünistlerdir. Kendileri deðil mi her sene sayým memuru gibi oturup insanlarý tek tek sayan sonra da biz bu yýl þu kadar kitle Sayý / Mayýs 2006

13 yi Kadýköy e getirdik diyenler. Merdi Kýpti secaat arz ederken sirkatin söyler sözü bu adamlara ne kadar güzel uyuyor. Durum böyle deðil de kendilerinin iddia ettikleri gibi olsaydý kitleleri yatýþtýrmak için her sene bu yýl olmadý ama gelecek sene yemin billah Taksim deyiz yalanýna ihtiyaç duymazlardý. Gerçek durum þudur: Özellikle sýnýf bilinçli, devrimci ruhu canlý, devrimci mücadele isteði güçlü iþçilerde, devrimci gençlikte ve devrimin diðer taze güçlerinde devrimde ýsrarýn bir ifadesi, bir göstergesi olarak 1 Mayýs ý Taksim de kutlama isteði son derece güçlüdür. Bu istek kendini o kadar güçlü hisettiriyor ki, DÝSK yönetimi dahi gelecek yýl Taksim deyiz deme ihtiyacý duyuyor. Ýþçi sýnýfýyla devrimin diðer güçlerinin devrimci eyleme duyduklarý istek ve eðilimi yatýþtýrma çabasýdýr bu. Kaldý ki, Kitleler Taksim e gelmek istemiyor iddiasý doðru olsa bile öncü olma iddiasýndakilerin bundan çýkarmalarý gereken sonuç sendikalarýn kuyruðuna takýlýp Taksim den vazgeçmek olamazdý. Komünist öncülük, kitlelerin geri eðilimlerine boyun eðmeyi, o eðilimlerle uzlaþmayý deðil, o eðilimlerle mücadele etmeyi, deðiþtirip dönüþtürmeyi gerektirir. Demek ki, kendi iddialarýnýn doðruluðu bile bu a- damlarýn öncü deðil artçý; devrimci deðil uzlaþmacý olduklarýný kanýtlamaya yarýyor. Sadece Leninist Parti, bu güne kadar ýsrarla sürdürdüðü politikalarla kitlelerdeki devrimci ruhu, devrimci eyleme duyulan istek ve eðilimi canlý tutmaya çalýþtý. Burda elde edilen baþarý tartýþýlmazdýr. Taksim de ýsrarýn oportünistler, sosyal reformistler ve hatta DÝSK gibi devrimci etiketini hala taþýyan burjuva bir sendikanýn üzerinde nasýl bir etki yarattýðýný anlamak için geçen yýlýn Taksim tartýþmalarýný hatýrlamak yeter. Bu adamlarýn Perinçek in bayraðý arkasýnda Taksim i cümbür-cemaat terk ettikleri 1992 den bu yana Taksim in 1 Mayýs A- laný olduðu unutulmadýysa ve bugün artýk herkes bu konuda hemfikir olmuþsa bu, Leninist Parti nin baþarýsý olmuþtur. Öncü, doðru olaný, doðru bildiðini yapma cesaret ve cüretine sahip olana denir, burjuva sendikacýlarýn ardýndan sürüklenene deðil. 67. Sayý / Mayýs 2006 Ýç Savaþ Ayrýþtýrýyor Bu yýlýn 1 Mayýs ý geçmiþ yýllardan farklý olarak devrim ile karþý devrim arasýndaki saflaþmayý biraz daha netleþtirdi; bu iki kamp arasýndaki renklerin tonlarýný biraz daha belirginleþtirdi. Her yýl görmeye alýþtýðýmýz sarý 1 Mayýs ile kýzýl 1 Mayýs dýþýnda bu yýl sosyal þoven renklerini artýk gizleyemez hale gelen gruplarýn 1 Mayýs ýna da tanýk olduk. Düne kadar sarý 1 Mayýs içinde oportünist ve sosyal reformistlerle birlikte hareket eden TKP- SÝP ile Perinçek denen adamýn güruhu bu yýl, devletten gelen talimata uygun olarak, UKH güçlerinin varlýðýný gerekçe göstererek ayrý mitingler yaptýlar. Aslýnda TÜRK-ÝÞ de devletten gelen talimata uygun olarak 1 Mayýs ý salonlara hapsetme kararýndaydý ancak son anda bunun ters tepeceðini hesaplayarak vazgeçti. Üzerinde durulmasý gereken nokta, bu adamlarýn ayrý miting yapmalarý deðil, ayrý miting için gösterdikleri gerekçelerdir. UKH güçlerinin varlýðýný ayrýlma gerekçesi olarak göstermeleri sosyal þovenizmin birleþik devrimin etkisiyle olgunlaþtýðýný; faþist devletin sol içindeki uzantýlarýný artýk ayrý durmaya yönelttiðini gösteriyor. Sarý 1 Mayýs tan bu ilk kopma iç savaþýn sarý platformu giderek ayrýþtýracaðýný ve varlýðýna son vereceðini gösteriyor. Çünkü açýk ki, iç savaþýn þiddeti ara yerde kalanlarý, ara tonlarý devrim ile karþý devrim arasýndaki kutuptan birinde net biçimde yer almaya zorluyor. Devletin talimatýyla hareket edenlerin sarý 1 Mayýs içinden çýkmýþ olmalarý sosyal þovenizm tehlikesinin bu platformdaki mevcudiyetine iþaret ediyor. Bu tehlikeden korunmak ancak Leninist Parti nin temsil ettiði Kýzýl 1 Mayýs a katýlmakla mümkün olur. Ya Enternasyonal in, 1 Mayýs marþýnýn yankýlandýðý; kýzýl bayraðýn dalgalandýðý Taksim 1 Mayýs Alaný nda olunur ya da Türk bayraðý altýnda Ýstiklal marþýnýn, Mehter marþýnýn söylendiði yerde olunur. Bu konuda sýnýf bilinçli öncü devrimci iþçilere önemli görevler düþmektedir. Sýnýf bilinçli öncü iþçiler iki yýl önce koyduklarý tavýr ve aldýklarý kararla 1 Mayýs ýn Taksim de kutlanmasý için öncü iddiasýndaki hareketler üzerinde, yine bu hareketlerin sevdikleri tabirle, güçlü bir basýnç uygulamýþlardý. Oportünist hareketleri uzlaþmacýlýk bataðýndan, hatta sosyal þovenizm tehlikesinden koruyacak olan da bu basýnç týr. Devrimci öncü iþçilerin Taksim 1 Mayýs Alaný nda ýsrar etmeleri hala devrimci bir yan taþýyan hareketleri burjuva sendikalarýn kuyruðundan kurtarabilir. Oportünizmin özelliði devrimci proletarya ile burjuvazi arasýnda yalpalayýp durmaktýr. Onlarý bu yalpalamadan kurtarýp devrim saflarýna kazanmanýn yolu sýnýf bilinçli öncü iþçilerin kararlý duruþtur. Bu duruþ 1977 katliamýnýn 30. yýldönümüne denk gelen önümüzdeki yýl daha da önem kazanacak. 77 katliamý komünizme özlemini dev gövdesiyle gösteren proletaryaya burjuvazinin kanlý yanýtý idi. Proletaryanýn devrim tarihi katliamýn öncesi ve sonrasýyla hep kanla yazýldý. Devrimci öncü iþçiler bu tarihe sahip çýkmadan, bu tarihi savunmadan proletaryayý zafere taþýyamazlar. Geçmiþinden koparýlmýþ, tarih bilinci yok edilmiþ bir sýnýf nasýl zafer yüzü görebilir ki? Bu nedenle özellikle devrimci öncü iþçiler yani sýnýfýn en ileri kesimi gelecek yýlýn 1 Mayýs ýna tarih bilinci ve sýnýfsal öfkeyle hazýrlanmalý; 1 Mayýs ý 1 Mayýs Alaný nda; burjuvazinin katliam yaptýðý yerde kutlamak için kollarý sývamalýdýr. Burjuvazi, suçu iþlediði yerde çarpýlmalýdýr; baþka yerde deðil. Bu bir meydan okumadýr ve bu meydan okumanýn devrim güçleri için yaratacaðý moral güç paha biçilmez deðerde o- lacaktýr. Gelecek yýlýn 1 Mayýs ýnda proletaryanýn kýzýl bayraðý Leninist Partiyle birlikte öncü devrimci iþçilerin ellerinde Taksim de dalgalanmalýdýr. Bu nedenle Leninistler, önümüzdeki 1 yýlý 1 Mayýs yýlý olarak ilan ediyor ve bugünden hazýrlýklara giriþiyorlar. Buradan bir kez daha haykýrýyoruz: Katliamýn 30. yýlýnda 1 Mayýs ta 1 Mayýs Alanýna Taksim e! 13

14 Zindanlarý Yýkacak ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR Serpil Cabadan Ölüm Orucu Eylemi nin 319. Gününde F atma Koyupýnar ýn eyleminin 354. gününde ölümsüzleþmesinden sonra Ölüm Orucu Eylemi, yeni katýlýmlarla sürüyor. Tekirdað 2 no lu F Tipi zindanýndan Mustafa Tosun, Sincan 1 no lu F Tipi zindanýndan Kamil Karataþ ve Uþak E Tipi zindanýndan Sevgi Saymaz, 1 Mayýs tarihinde Ölüm Orucu na baþladýlar. Yine Adana da daha önce Kürkçüler E Tipi zindanýnda Ölüm Orucu Eylemi yapan ve zorla müdahale sonucu sakat kalan iki çocuk annesi Gürcan Görüroðlu 5 Mayýs tarihinde Ölüm Orucu na baþladý. Gürcan Görüroðlu yaptýðý basýn açýklamasýnda bütün anneler baþta olmak üzere, halkým diyen, kendine duyarlýyým, demokratým, yazýk bu gençler ölmesin artýk diyen herkesin desteðini bekliyorum dedi. Serpilimiz ise bugün eyleminin 319. gününde ve tüy kadar hafif / tarih kadar aðýr bedeninde devrimi taþýyor. Serpilimiz eylemini kararlýlýkla sürdürüyor. Kýrýklar F Tipi zindanýnda Ölüm Orucu eylemini sürdüren Þeyhmuz Poyraz, bugün eyleminin 153. gününde. Ve dýþarýda direniþ evi nde Ölüm Orucu Eylemi ni sürdüren Av. Behiç Aþçý bugün eyleminin 36. gününde. Onlar eriyen bedenlerinde devrimi büyütmeye devam ediyorlar. Tarihin en güzel yerinde son sözü söylemek için u- mutla, inançla, kararlýlýkla yürümeyi sürdürüyorlar. Devrim yürüyüþü hiç durmayacak. Zafere Kadar Daima. Yürüyüþün Devam Ediyor... Her Gününde Bizlere Güç Vererek... Caným, canýmýn içi yoldaþým, Günler bazen çok hýzlý, bazen çok yavaþ gidiyor. Geride býraktýðýn üçyüz günde, kimi zaman yakýndan, kimi zaman uzaktan izledim hep seni... Seni yaþamaya, seni anlamaya çalýþtým. Eylemin sýcaklýðýný, seninle yaþadým, yaþýyorum. Eyleminin kararlýlýðý, inancý gözlerinden, yüreðinden taþtý bana, bizlere... Þu üçyüz gün seninle aydýnlandý. Doðadaki her canlýnýn yaþamasý için çýrpýnan bedenin üçyüz gündür ayakta gündür, için içine sýðmýyorcasýna (eylemin her aþamasýnda) yerinde durmamaklýðýndan, heyecanýndan hiçbir þey eksilmedi, aksine. Dýþarýda her yaprak kýpýrdadýðýnda hissettin tüm benliðinde. Doðadaki, toplumdaki her kýpýrdanýþ sende vücut buldu adeta... Bedenindeki aðrýlar sýzýlar uçup gidiyor göçmen kuþlarýný gördüðün anda, yaþamýn onlarýn kanatlarýnda sanki... Cenazelerine sahip çýkan Kürt halkýnýn savaþýmýnda bedenin onlarýn yanýndaymýþçasýna hareketleniyordu... Bir çiçeðin susuz kalýþý seni heyecanlandýrýyor, yorgunluðunu bir kenara atýp hemen sulamaya kalkýyordun. Senin yaþamýn çiçekle, kuþla, sokaklardaki daðlardaki savaþýmda, fabrikalarda, iþçi eylemlerindeydi. Sýnýrlarý aþýp Fransa nýn sokaklarýnda grevlerde, gösterilerdeydin. 300 gündür dimdik ayakta oluþun, yaþayan tüm canlýlarýn yaþamýna katýlman, ezilen halklarýn, iþçi sýnýfýnýn arasýnda olmandan kaynaklýydý. Elbette sadece bunlar deðil, yoldaþlarýnla da yaþadýn, yaþamýný yaþamlarýna kattýn, yaþamlarýný yaþamýna kattýlar... Yürüyüþün devam ediyor. Her gününde, her anýnda yeni zaferler taþýyarak, bize, bizlere güç vererek... Yaþamýna, yaþamlarýmýza katmýþ olduðun herþey için teþekkürler... Eðilmeyen baþýn, yoldaþlarýna, savaþçýlarýmýza olan baðlýlýðýn, gözlerinin aydýnlýðýyla bizlere ulaþýyor. Alnýndan öperim... Yoldaþýn DETAK a ulaþmak için adresi: 67. Sayý / Mayýs 2006

15 FATMA KOYUPINAR ÖLÜMSÜZDÜR Fatma Koyupýnar, zindan katliamlarýnýn yapýldýðý 19 Aralýk 2000 tarihinde Çanakkale zindanýndaydý. 9 Mayýs 2005 te Gebze M tipi zindanýnda ölüm orucuna baþladý. 10 Mart 2006 tarihinde tahliye oldu. Eylemine dýþarýda önce Küçük Armutlu da, sonra yine ölüm orucunda olan Avukat Behiç Aþçý nýn Þiþli deki evinde devam etti. 27 Nisan günü ölümsüzleþen Fatma Koyupýnar, kendi isteði ü- zerine Antep te güneþe uðurlandý. 29 Nisan Cumartesi günü sabah 10:00 da bizler de Mücadele Birliði Platformu olarak Düztepe deki evlerine gittik. Fatma Koyupýnar ýn ailesini ve annesi Cennet Ana yý kucakladýk. Mücadelesi Mücadelemizdir dedik. 4 ay önce hemþire olan kýzýný, rahatsýzlýðý nedeniyle kaybeden Cennet A- na nýn yüreði daha bir yanýktý, öfkesi daha büyüktü. Saat 11:00 de zýlgýtlarla, sloganlarla geldi siper yoldaþýmýz. Evlerinin avlusunda bir süre sloganlar arasýnda sarýlanlar, öpenler oldu. Bir süre sonra evin önünden cemevinin önüne kadar yüründü. Yürüyüþ sýrasýnda en önde Fatma Koyupýnar omuzlarda taþýnýyordu. Ardýnda analar Fatma Koyupýnar ölümsüzdür TAYAD lý Aileler pankartý ardýnda 500 kiþi yürüdü. Yürüyüþ boyunca Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Yaþasýn Ölüm Orucu Direniþimiz, Fatma Koyupýnar Ölümsüzdür, Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direneceðiz, Yaþasýn Siper Yoldaþlýðý sloganlarý atýldý. Cemevinin önünde polislerle kýsa süreli bir gerginlik yaþanmasýnýn ardýndan Fatma Koyupýnar Morga býrakýlarak evin önüne geri dönüldü. Cemevinin morgunun önünde ise nöbetleþe duruldu. Ýstanbul baþta olmak üzere diðer illerden gelenler oldu. Almanya dan akrabalarýnýn da gelmesinin ardýndan saat 15:30 da araçlarla Yeþilkent Mezarlýðý na gidildi. TAYAD lý bir babanýn yaptýðý konuþmanýn Onlar; devrimi tüy kadar hafif tarih kadar aðýr bedenlerinde büyütüyorlar Ölüm Orucu eylemi, ölümü hiçe sayanlarla ilerliyor. Gebze zindanýnda Ölüm Orucu eylemini sürdürürken tahliye edilen ve daha sonra eylemini dýþarýda sürdüren Fatma Koyupýnar 27 Nisan günü, eyleminin 354. gününde ölümsüzleþti. 28 Nisan günü sabah saatlerinde, Fatma Koyupýnar ýn cenazesi Ölüm Orucunu sürdürdüðü Þiþli deki direniþ evinin önünde yapýlan törenle Adli Týp Kurumu na götürüldü. Biz de, Mücadele Birliði Platformu olarak, siper yoldaþýmýzýn ölümsüzleþtiðini duyar duymaz, Þiþli deki direniþ evine, oradan da Adli Týp Kurumu na gittik. Sabah saatlerinden öðlene kadar Adli Týp Kurumunun önünde ellerinde Fatma Koyupýnar Ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez pankartlarýyla, yoldaþlarý ve siper yoldaþlarý olarak, sloganlarla, marþlarla bekledik. Saat 13:00 gibi Fatma Koyupýnar ýn cenazesini Adli Týp tan sloganlarla Baðcýlar Cemevine uðurladýk. Orada bulunan kitle de otobüslerle Baðcýlar Cemevi ne gitti. Baðcýlar Cemevi ne geldiðimizde pankartlar açýlýp sloganlar coþkulu bir þekilde atýlmaya baþlandý. Fatma Koyupýnar ýn yoldaþlarý ve siper yoldaþlarý onun gülen resmini onurla taþýyorlardý ellerinde Saat 16:00 ya kadar cemevi önünde beklendikten sonra kortejler oluþturuldu ve Fatma Koyupýnar ýn cenazesi kadýn yoldaþlarýnýn omzunda cemevinden çýkarýldý. Fatma Koyupýnar Ölümsüzdür, Bedel Ödedik Bedel Ödeteceðiz sloganlarý eþliðinde yürüyüþe baþladýk ve yaklaþýk yarým saat sonra Yenimahalle ye geldik. Buradan Fatma Koyupýnar ýn cenazesi topraða verilmek üzere ailesinin bulunduðu Antep e gönderildi. Fatma Koyupýnar Ölüm Orucu eyleminde ölümsüzleþen 122. savaþçýydý FATMA KOYUPINAR ÖLÜMSÜZDÜR! YAÞASIN ÖLÜM ORUCU EYLEMÝMÝZ! ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR SÜRECEK ZAFERE KADAR! FATMA KOYUPINAR I GÜNEÞE UÐURLADIK ardýndan Fatma Koyupýnar topraða verildi. Ardýndan yine TA- YAD lý bir arkadaþ hazýrlanan açýklamayý o- kudu. Açýklamada tecridin kaldýrýlmasý talebiyle Ölüm O- rucunun sürdüðü, tecrit zulmünün ve ölümlerin sorumlusunun AKP ve onun Adalet Bakaný olduðu söylendi. Sorunun çözülmesi için Baþbakanlýk a ve Adalet Bakanlýðý na defalarca gidildiði Fatma Koyupýnar ölmesin denildiði belirtildi. Mezarbaþýnda Mücadele Birliði nden bir arkadaþ bir gece önce bir iþçi-þairin Fatma nýn haberini aldýktan sonra yazdýðý bir þiiri okudu. Mezar baþýndaki anma Bize Ölüm Yok Marþý ile sona erdi. 4 Mayýs 2006 da ise TAYAD lý aileler Antep Ýnsan Haklarý Derneði nde Fatma Koyupýnar ile ilgili bir Basýn Açýklamasý yaptýlar. Basýn açýklamasýnda Fatma Koyupýnar ýn ailesi, mezara býrakýlan fotoðraf ve duvaðýn her gün alýndýðýný, bunun ahlaksýzlýk olduðunu söylediler. Ayrýca açýklamada Mezarlýkta görenler bunu jandarma ve sivil polislerin yaptýðýný belirttiler denildi. ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR SÜRECEK ZAFERE KADAR! YAÞASIN SÝPER YOLDAÞLIÐI! Antep Mücadele Birliði Platformu 67. Sayý / Mayýs

16 HALKIN DENÝZÝ DENÝZLEÞEN HALKLA ANKARA DA BULUÞTU Geçen sene daraðacýnda üç fidan, Deniz, Yusuf ve Hüseyin yoldaþlarý Harbiye Açýk Hava Tiyatrosu nda anmýþtýk. Binlerce insanýn katýldýðý etkinliðimiz ile herkese Denizlerin mirasýnýn taþýyýcýlarý olduðumuzu göstermiþtik. Bu sene de Denizleri Ankara da onlara yaraþýr bir mitingle anmak için kollarý sývadýk. Bir yandan 1 Mayýs çalýþmalarý yürütürken bir yandan da 6 Mayýs mitingine hazýrlandýk. Halkýn Denizi Denizleþen Halkla Ankara da Buluþuyor diyerek aydýn ve sanatçýlarla konuþtuk. Birçok tanýnmýþ aydýn ve sanatçýnýn imzasýnýn olduðu i- lanlarýmýzý gazetelerde yayýnlattýk. Bir yandan da afiþ, pul ve çaðrý broþürlerimizle insanlara ulaþmaya, idam ediliþlerinden 34 yýl sonra Denizler için düzenlenecek ilk mitinge insanlarý çaðýrmaya baþladýk. Pankartlarýmýzla halklarýmýzý Denizleþmeye çaðýrdýk. Afiþ çalýþmalarý sýrasýnda birçok kez gözaltýna alýndýk. Ý- kitelli de olduðu gibi polislerin silahlý saldýrýsýna maruz kaldýk; ama yine de dilimizden Kalmasa da yüreklerimizden baþka / namluya sürecek kurþunumuz / Yine de ihtilal yangýnýnýn / özgür savaþçýlarý / Denizin yýkýlmayan yoldaþlarý olacaðýz dizelerini düþürmedik. Ve yoldaþlarýmýza layýk olabilmek için çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürdük. Proletaryanýn kýzýl bayraðýný 1 Mayýs ta Taksim de dalgalandýrdýðýmýz zaman uðradýðýmýz saldýrý ve gözaltýlarda bizi yýldýramadý. Gözaltýndan çýktýðýmýz gecenin sabahýnda 6 Mayýs afiþlerini yapmaya baþladýk. Yine gözaltýna a- lýndýk, yine hakaret ve tehditlere maruz kaldýk ama Denizler gibi dur durak bilmeden ileri a- týldýk... Çalýþmanýn bir ayaðý da Ankara da örüldü. Burada bulunan devrimci, demokrat kurumlarla görüþüldü. Anma ve miting çaðrýsý yapýldý. Burada her sene Denizleri anmak için oluþturulan platformla ortak anma konusunda anlaþma saðlanamadý. Son tahlilde farklý saatlerde anma yapma konusunda anlaþtýk. Ve önceden duyurusunu yaptýðýmýz doðrultuda çalýþmalarýmýzý hýzlandýrdýk. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi nde broþürlerimizi daðýttýk, pullarýmýzý yaptýk. ODTÜ ve Hacettepe nin topraðý, yeniden Denizlerin yoldaþlarýnýn ayak sesleriyle ýsýndý. Ankara nýn gecekondu semtleri afiþlerle donatýldý. Nato Yolu ndan Ýlker e kadar her yerde Halkýn Denizi Denizleþen Halka ulaþtý. Tek tek görüþtüðümüz demokratik kurum ve kiþiler, destek dileklerini ilettiler. Kitabevlerinde broþürlerimiz standlarda yerini aldý. Yüksel Caddesi nde ard arda iki akþam Ankara nýn iþçileri, emekçileri, aydýnlarý, öðrencileri miting çaðrýsýný dinlediler; broþürleri alýp okudular. Ve anma günü yaklaþtýkça bizim heyecanýmýz da büyüdü. Otobüslerin hareket noktalarýnda son gün broþür daðýtýmý yapmaya devam ettik ve il dýþýndan gelen yoldaþlarýmýzla birlikte Karþýyaka Mezarlýðý na, Denizlerin, Mahirlerin ölümsüzlük yataðýnýa doðru hareket ettik. Bize yol boyunca devrimci marþlarýmýz ve þarkýlarýmýz eþlik etti. Büyük devrimci önderlerimizin mezarlarýnýn baþýna gediðimizde hepimizin heyecaný, doruða çýkmýþtý. Hemen pankartlarýmýzý açtýk. Bayraklarýmýzla mezarlýk bir anda kýzýla kesti. Antep ten yoldaþlarýmýz için getirilen gülleri onlarýn baþucuna koyduk ö- zenle: sloganlarýmýz çýnlamaya baþladý bir anda Deniz Yusuf Ýnan Savaþa Devam, Ýdamlar Bizi Yýldýramaz, Denizlerin Yolunda Leninist Saflara, Halkýn Denizi Denizleþen Halkla Yürüyor Ýktidara saat tam 12 de THKO nun yiðit önderleri Deniz, Yusuf, Hüseyin yoldaþlarýn baþýnda anmamýz baþladý. Denizlerimizle Yürüyoruz / Mücadele Birliði Platformu imzalý üzerinde Deniz, Yusuf, Hüseyin yoldaþlarýn, 13 Mart Savaþçýlarýnýn ve Sibel, Aysun, Murat yoldaþlarýmýzýn resimlerinin olduðu pankartýmýz ve Devrimci Ýþçi Komitelerinin üzerinde Denizin resminin olduðu Yaþasýn Kürt-Türk Halklarýnýn Mücadelesi pankartý sýmsýký kucaklamýþtý Denizleri. Programýn sunusunu yapan Ayýþýðý Sanat Merkezi nden Songül Yücel, Mücadele Birliði Platformu adýna konuþmasýný yapmak üzere Yýlmaz Ekþi yi çaðýrdý. Ýlk olarak Yýlmaz yoldaþýmýz Halkýn Denizi Denizleþen Halkla, Merhaba diyerek baþladý kitleye hitaben konuþmasýna 34 yýl sonra halkýn denizini denizleþen halkla buluþturuyoruz dedi. Bu ülke sancý içinde kývranýyor. Açlýk, iþsizlik, sosyal ve ahlaki yýkým had safhada. Bu ülkeyi kurtaracak olan Demokratik Halk Devrimi ve Ýktidarý olacak. Biz Mücadele Birliði Platformu olarak, Denizlerin bize býraktýðý o tarihsel mirasý devrimci özüyle kavrayarak Ýhtilalci ruhumuzla yaþatmaya çalýþýyoruz. Ve diyoruz ki; Halkýn Denizi Denizleþen Halkla Yürüyor Ýktidara. Gün birlik olma, gün mücadeleyi yükseltme günü. Gün emperyalizme karþý, faþizme karþý, tekellere karþý iktidar hedefine yürüme günü. Deniz, hepimizi birleþtirecek ve büyük bir okyanusa yol aldýracak bir geminin kaptanýydý diyerek sözlerini bitiren Yýlmaz Ekþi, Sayý / Mayýs 2006

17 67. Sayý / Mayýs 2006 Denizlerin yýlmayan yoldaþlarý olduðumuzu anlatan bir de þiir okudu. Duygularýn en çok yoðunlaþtýðý anda Denizler için saygý duruþuna geçildi ve Ölenler dövüþerek öldüler / güneþe gömüldüler / vaktimiz yok onlarýn matemini tutmaya / akýn var akýn / güneþe akýn / güneþi zaptedeceðiz / güneþin zaptý yakýn dizeleri hep bir aðýzdan okundu. Daha sonra yýllarýný mücadeleye vermiþ olan Denizleri yakýndan tanýyan, araþtýrmacý-yazar Sevim Belli söz aldý. Bana hayatýnýn en kötü günü hangisidir? diye sorsalar Denizlerin idam edildikleri gündür derim diyerek sözlerine baþlayan Sevim Belli, Denizler, Türkiye gençliðinin alýn akýdýr. Denizler, halkla içiçe geçmiþlerdi... devrimci geçmiþlerini inkar etmemiþlerdi. dedi. Türkiye halklarý denizleþmedikçe, onlar rahat uyumayacaklar diyen Sevim Belli den sonra þair Ruhan Mavruk söz aldý ve tarihi hep direnenlerin yazdýðýný söyledi. Spartaküsleri asanlarýn, Denizleri asanlarýn adýný bugün kimsenin hatýrlamadýðýný ama Spartaküsün ve Denizlerin adlarýnýn yaþadýðýný vurguladý. Daha sonra Vefa yoldaþýmýz, Hasan Hüseyin in, Acýyý Bal Eyledik þiirini okudu. Þiirin Ekilir ekin geliriz / ezilir un geliriz / bir gider bin geliriz / bizi vurmak kurtuluþ mu? bölümü hep birlikte söylendi. Yaþlý bir amca þiirden sonra gözyaþlarý içinde yoldaþýmýzýn boynuna sarýldý. Daha anma baþlamadan önce yaþlý bir ana da Denizlerin mezarýnýn baþýna oturmuþ gözyaþlarý içinde buraya gelmeyip nereye gidecem diyordu. Her sene, geldiðini onlarý devrimci olduðu için geldiðini söylüyordu. Biz mezarlýk anmasýný sloganlarýmýzla bitirdikten sonra içlerinde çeþitli parti, dernek vb. nin olduðu platform anma yapmak için Denizlerin baþucuna geldi. Onlar anmasýný yaparken biz yolun bir kýsmýnda pankart ve bayraklarýmýzla kortej halinde bekledik. Sonra a- ralýklarla Mahir ve Ulaþ ýn mezarlarýna gidildi. Bu sýrada en çok atýlan slogan Yaþasýn Devrimci Dayanýþma oldu. Daha sonra biz Mücadele Birliði Platformu olarak düzenli kortejimizle, sloganlarla Karþýyaka Mezarlýðý ndan ayrýldýk. Ve miting alanýna hareket ettik. Miting alanýna belli bir mesafeden pankart ve bayraklarýmýzla kortej halinde yürüyerek geldi. Alanda üzerinde Deniz in Devrim Ya Ruhunuzdadýr Ya da Hiç Bir Yerde yazan devasa bir resminin olduðu pankart asýlýydý. Mücadele Birliði ve DÝK pankartlarý alandaki yerlerini aldýlar. Bir anda Abdi Ýpekçi Parký kýzýla kesti. Dalgalanan kýzýl bayraklar ortalýðý kapladý. Abdi Ýpekçi parkýnda 965 gündür oturma eylemini sürdüren TAYAD lý aileler bizi alkýþlarla karþýladý. ESP li arkadaþlar pankartlarýyla mitinge katýldýlar. Bu sýrada yükselen Yaþasýn Devrimci Dayanýþma sloganý Ankara sokaklarýný doldurdu. Sunucularýn mikrofondan yükselen Denizlerin yýlmayan yoldaþlarý.. hoþgeldiniz anonsu ile miting programý baþladý. Ve yüzlerce kiþi ayný yürek vuruþuyla 34 yýl sonra ilk defa yapýlan mitinge Denizler için saygý duruþunda bulundu; saygý duruþu sýrasýnda Denizin son mektubundan bir bölüm o- kundu. Saygý duruþundan sonra sunucularýn zindandaki savaþçýlara, Kürt Halkýna, Filistin Halkýna, Latin Amerika ve Dünya Halklarýna gönderdikleri devrimci selamlar duyuldu mikrofondan. Daha sonra Mücadele Birliði Genel Yayýn Yönetmeni Vefa Serdar geldi mikrofona. Vefa Serdar Merhaba dostlar, merhaba yoldaþlar diye selamladý kitleyi. Merhaba halkýn denizi, merhaba denizleþen halklarýmýz, merhaba yüreðinde denizleri büyütenler, merhaba yüreðinde Devrimi büyütenler, merhaba Devrim Bizim Biz Devrimiz diyenler diyen Vefa yoldaþýmýz, burjuvazinin Denizleri romantik isyankarlar olarak göstermeye çalýþtýðýný ama daraðacýnda üç fidanýn asla böyle a- nýlamayacaðýný, onlarýn devrim yangýnýný yakmak üzere yola çýkmýþ militanlar olduðunu, parlamentarizme ve reformizme karþý zora dayalý devrimi öne çýkaran devrimci önderler olduðunu vurguladý. Deniz in kendisine Deniz nereden geliyorsun? diye soran dönemin içiþleri bakanýna Devrim yapmaktan geliyorum dediðini, Deniz, Yusuf, Hüseyin in her þeyden önce devrim yapmak gibi büyük bir iddiaya sahip olduklarýný söyledi. Ve yine son sözlerinde Kürt ve Türk halklarýnýn birlikte mücadelesinin altýný çizdiklerini, tüm yaþamlarýyla devrim için nasýl savaþýlmasý gerektiðini öðrettiklerini söyledi ve dünya üzerinde þimdi bir devrim yangýnýnýn yanmakta olduðunu, Latin A- merika da, Fransa da yýðýnlarýn ayaklandýðýný, Filistin de intifadanýn, Kürdistan da serhýldanlarýn yayýldýðýný söyledi. Þimdi hepimizin birer Deniz olmasý gerektiðinin altýný çizen Vefa Serdar, devrim için savaþmak isteyen herkesi proletaryanýn devrimci sýnýf partisinin, Leninistlerin safýna davet etti. Daha sonra DÝK adýna bir iþçi yoldaþýmýz söz aldý ve Denizlerin iþçi sýnýfý ve emekçiler için ne ifade ettiðini anlattý. DÖB lü bir yoldaþýmýz da Denizlerin genç yoldaþlarý olarak mücadeleyi yükseltme sözü verdi. Kürt Halký adýna Kürtçe bir konuþma yapan yoldaþýmýz da Kürdistan da serhýldanlarýn geliþtiðini, halklarýn özgürlüðü için denizler gibi mücadele etmek gerektiðinin altýný çizdi. Yoldaþýmýzýn konuþmasýnýn türkçesi de okundu. Daha sonra uzun süredir Abdi Ý- pekçi Parký nda zindanda süren Ölüm Orucu Eylemi ne destek için eylemde olan TAYAD lý ailelerden bir ana konuþtu: ve Denizlerin mirasýný bugün zindanlarda ve dýþarýda direnenlerin sürdürdüðünü söyledi. Daha sonra Ayýþýðý Müzik Grubu Emeðe Ezgi sahneye çýktý. Devrimci þarkýlarýný Denizler için söyledi. Deniz / Yusuf / Hüseyin / Kavgamýzýn bayraklarý / Cüretine bin selam olsun senin dizeleri Ankara da çýnladý. Emeðe Ezgi, birçok dilden söylediði güzel þarkýlarýyla mitinge gelenleri coþturdu. Emeðe Ezgi den hemen sonra, þair dostumuz Ruhan Mavruk, sunucularýn okuduðu Her deniz bitimsiz bir sevdanýn baþlangýcý / Deniz bitmeyen özlemlerin kaynaðý / Büyük kavgalara baþlayanlarýn bayraðýdýr dizelerinden sonra çýktý sahneye. Ruhan Mavruk Merhaba yoldaþlar, direnen halkýn yiðit yoldaþlarý hoþ geldiniz. Yiðit kararlý insanlar çaðýrýr da ben gelmez miyim diye baþladý sözlerine ve tarihi direnenler yazacak, tarih direnenlerin tarihidir dedi ve Ýlmator aldý þiirini okudu. Ve Yaþasýn Direnen Halklar, Yaþasýn Gelecek, Yaþasýn Halklarýn Yiðit Yoldaþlarý, Yaþasýn Sosyalizm, Yaþasýn U- mut sözleriyle konuþmasýný bitirdi. Ruhan Mavruk tan sonra türküleri ve bilinen marþlarýyla Nurettin Güleç aldý sahneyi. Dört Bir Yana Haber Salsam ve Oy Dere Kýzýldere parçalarýný seslendiren Nurettin Güleç, halklar için Mahsuni nin Amerika Katil Katil ini ve Mercan da ölümsüzleþen 17 ler için bestelediði bir þarký okudu. Miting Nurettin Güleç in yaðmur altýnda çaldýðý halay parçalarý eþliðinde çekilen ve atýlan sloganlarla son buldu. En son sahneyi boydan boya kaplayan Halkýn Denizi Denizleþen Halkla pankartý sökülürken, Ankara 34 yýl sonra Denizlerin daraðacýnda üç fidan ýn yoldaþlarýna kucak açmanýn haklý gururunu yaþýyordu.r 17

18 DEVRÝMÝN AYAK SESLERÝ DÜNYAYI SARSIYOR DÜNYADA 1 MAYIS KÜBA Devrim Meydaný nda toplanan 1 milyonun üzerinde kiþiye seslenen Fidel Castro, ekonominin yüzde 12.5 oranýnda büyüdüðünü belirterek, Küba ekonomisinin biraz da ABD hükümetinin uyguladýðý ticari ambargo sayesinde giderek güçlü duruma geldiðini söyledi. Küba nýn, 2004 teki ekonomik büyüme oranýnýn yüzde 5 olduðu belirtiliyor. Castro, 3 saatten fazla süren konuþmasýnda ironi yaparak, Teþekkürler Yanki imparatorluðu, çünkü sayenizde büyüdük, yeni ufuklara açýlmamýzý saðladýnýz dedi. Küba lideri, ekonominin hýzlý büyümesinin hizmet ihracatý ve saðlýk turizmindeki patlamaya dayandýðýný bildirdi. ALMANYA Göstericilerle polis arasýnda çatýþma çýktý. Baþkent Berlin de onlarca kiþi gözaltýna alýndý. Stuttgart kentinde 1 Mayýs kitlesel olarak, ortak platform adý altýnda Alman, Kürt ve Türk sol parti ve sivil toplum örgütlerinin katýldýðý bir yürüyüþle kutlandý. Mannheim kentinde 1 Mayýs, çok sayýda demokratik kitle örgütünün katýlýmýyla kutlandý. Mannheim Almanya Sendikalar Birliði (DGB) önünde saat 10:00 da bir araya gelen kitle, Markplatz a kadar bir yürüyüþ gerçekleþtirdi. Eyleme yaklaþýk kiþi katýldý. Almanya genelinde onbinlerce kiþinin katýldýðý gösterilerde, sendikalar hükümet üzerinde baský uygulanarak sosyal reformlarýn hayata geçirilmesini istedi. FRANSA Ülke genelinde 110 gösteri düzenlendi. Onbinlerce kiþinin kiþinin katýldýðý 1 Mayýs gösterilerinde hükümetin sosyal politikalarý protesto edildi. Baþkent Paris te de binlerce kiþi yürüdü. JAPONYA Hafta sonundan itibaren baþlayan 1 Mayýs eylemlerinde 240 bin kiþi bir araya geldi. 1 Mayýs ýn tatil olmadýðý Japonya da eylemciler, Baþbakan Junichiro Koizumi nin liberal politikalarýný protesto etti. POLONYA 1 Mayýs eylemlerine yüzlerce kiþi katýldý. Baþkent Varþova da Ýþçi Sendikalarý Birliði nin (OPZZ) merkez binasý önünde toplanan eylemciler, parlamento binasýna yürüdü. Çok sayýda polisin izlediði eylemde Ýþsizlik sona ersin ve Sosyal bir Avrupa istiyoruz yazýlý pankartlar dikkati çekti. Ülkedeki baþka bir gösteride de yüzlerce kiþi, Varþova sokaklarýnda kýrmýzý siyah bayraklarla Che resimlerini taþýyarak, kapitalizm karþýtý sloganlar attý. YUNANÝSTAN Atina ve Selanik te binlerce kiþi 1 Mayýs ý sokaklarda kutladý. Gösterilerde ABD nin olasý Ýran harekatýný kýnadý. 1 Mayýs gününe ayrýca Ege deniz iþçileri ile metro ve otobüs çalýþanlarýnýn grevi damgasýný vurdu. BOSNA-HERSEK Ýþsizler Sarajevo da yeni seçimlere gidilmesi ve hükümetin istifasýný istedi. ENDONEZYA Baþkent Cakarta da düzenlenen 1 Mayýs gösterilerine katýlan on binlerce kiþi, iþçi haklarýnýn geniþletilmesi yö Sayý / Mayýs 2006

19 nünde slogan attý. Sendikalar, baþkent dýþýnda Sumarta, Kalimantan ve Sulawesi adalarýndaki ana kentlerde de gösterilere onbinlerce kiþinin katýlmasýnýn beklendiðini duyurdular BANGLADEÞ 1 Mayýs gösterisine katýlan yaklaþýk 5 bin tekstil iþçisi, ABD ve AB nin tekstil ürünlerine koyduðu tarifeleri kaldýrmasýný istedi. FÝLÝPÝNLER Gösteri yasaðýna raðmen binlerce kiþi sokaklara döküldü. Geçtiðimiz aylardaki darbe söylentileri sebebiyle 1 Mayýs a gergin giren Filipinler yönetimi, yapýlacak tüm eylemleri yasakladý. Ancak sabahýn erken saatlerinde yüzlerce kiþi, yasaða raðmen baþkent Manila daki Baþkanlýk Sarayý na yürüdü. Güvenlik güçleriyle protestocular arasýnda arbede çýktý. KAMBOÇYA Bbaþkent Phnom Penh merkezindeki gösteri yasaðýna raðmen yüz kadar iþçi buraya girerek gösteri düzenledi. BEYAZ RUSYA Yaklaþýk 2 bin kiþi yürüyüþ yaptý. TAYLAND Binlerce iþçi, baþkent Bangkok taki hükümet binasýna yürüdü. Göstericilerin, asgari ücretin yüzde 25 oranýnda artmasýný istedikleri belirtildi. KIRGIZÝSTAN Devlet Baþkaný Bakiyev, yayýmladýðý bir mesajla halkýn 1 Mayýs Bayramý ný kutladý. Mesajýnda, 1 Mayýs, Kýrgýzistan da bu yýl da son yýllarda olduðu gibi iþçi sýnýfýnýn mücadele günü yerine aðýrlýklý olarak barýþ ve gençlik bayramý niteliðinde kutlanýyor. 67. Sayý / Mayýs 2006 RUSYA Ülke genelinde 1,5 milyon kiþi 1 Mayýs kutlamalar için sokaklara çýkarken, Moskova da sendikalarýn düzenlediði yürüyüþe yaklaþýk 30 bin kiþi katýldý. Kýzýl Meydan da Stalin resimlerinin taþýndýðý kutlamalar sosyalizm özleminin somut ifadesi oldu.. Binlerce kiþi orak çekiç bayraklarý altýnda kýzýl meydanýna doðru yürüyüþe geçti. Rusya Birleþik Komünist Partisi, sol partiler, iþçi sendikalarý ve bazý sivil toplum örgütlerinin ortak organize ettiði yürüyüþ, Kýzýl Meyda nýn kenarýnda bulunan Devrim Meydaný ndaki Marx ýn heykelinin önüne kadar devam etti. Mitingde bir konuþma yapan Rusya Birleþik Komünist Partisi Genel Sekreteri, Rusya nýn iki dünya savaþýnda bir enkaz gibi çýkmasýna raðmen sosyalizmin ülkesini yeniden inþa edip ABD ye kafa tutacak hale getirdiðini söyledi. Komünist lider Bugün Rusya dünyada hak ettiði yerde deðil dedi. Yüzlerce orak çekiçli komünizm bayraðýyla süslenen mitingde kýsa bir konuþma yapan komünist öncü birlikleri adlý gençlik hareketi temsilcisi ise devlet baþkaný Vlademir Putin in Lenin in mumyalanmýþ cesedini gömmek istediðini söyledi. Temsilci böyle bir þey olursa Rusya yý karýþtýracaðýz dedi. ÇÝN 1 Mayýs Ýþçi Bayramý bir haftalýk tatille kutlanýyor. Çinliler, tatilin ilk gününü aileleriyle birlikte parklarda geçirdi. ABD Günlerdir tartýþýlan Göçmen Yasasý, 1 Mayýs ta Los Angeles tan, New York a milyonlarca kiþinin katýlacaðý gösterilerle protesto edilecek. Protesto kapsamýnda milyonlarca kiþi okullara ve iþe gitmeyecek. ABD, kaçak giriþleri önlemek için Meksika sýnýrýnýn üçte birlik kýsmýna 80 kilometrelik duvar örülmesini öngörüyor. Yasa ile kaçak göçmenlerin kamu hizmetlerinden yararlanmasý da yasaklanacak. ABD de 7 milyon 200 bin kaçak göçmen var. Kaçak göçmenler ülkedeki iþ gücünün yaklaþýk yüzde 5 ini karþýlýyor.r 19

20 BÝZ BUGÜNDEN ÖNÜMÜZDEKÝ BÝR YILI 1 MAYIS YILI ÝLAN EDÝYORUZ 1 Mayýs günü Taksim Meydaný nda miting yapmak isteyen Mücadele Birliði Platformu üyelerine tahammülsüzce saldýran polis, bu alanýn iþçi ve emekçilere tamamýyla kapalý olduðunu bir kez daha gösterdi. Biber gazý ve joplarla kitleye vahþice saldýran polis, saldýrýlarýný otobüslerde de sürdürdü. Gözaltýna alýnan 34 kiþi Gayrettepe Emniyet Müdürlüðü ne götürüldü. 2 Mayýs günü Halýcýoðlu ndaki Beyoðlu Adliyesine getirilen 30 kiþi keyfi bir þekilde saatlerce bekletildikten sonra hakim karþýsýna çýkarýldý ve tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Konuya iliþkin 3 Mayýs günü Ýstanbul ÝHD de bir basýn açýklamasý yapmak isteyen Platform üyelerini yine polisler bekliyordu. ÝHD ye giden iki sokak polislerce abluka altýna alýnmýþtý. Mücadele Birliði Platformu nun yaptýðý açýklamada; Burjuvazinin bize saldýrýsýnýn þiddetinin asýl kaynaðý, bizlerin her zaman uzlaþmaz bir tavýr sergilemiþ olmamýzdýr. Biz Leninistler, tüm politikalarýmýzda sýnýf uzlaþmazlýðýný temel alýyoruz. Her 1 Mayýs ta Kýzýl Meydan da o- luþumuz bu tavrýn somutlaþmýþ halidir. Biz daha mitingi yeni baþlatmýþtýk ve etrafta insanlar toplanmaya baþlamýþlardý ki, polis gaz bombalarý ve coplarla azgýnca saldýrdý. Birçok arkadaþýmýz yerlerde sürüklendi, kaldýrýmlara çarpýldý. Ýþkence, bütün basýnýn gözleri önünde otobüste de sürdü. Daha sonra götürüldüðümüz Gayrettepe Polis Karakolu nun daha giriþinde en aðýr hakaretlerle saldýrýya uðradýk, darp edildik. Üzerimizden elbiselerimiz yýrtýlarak çýkarýldý, cinsel tacize ve küfürlere maruz kaldýk. Kafalarýmýz duvarlara vuruldu. Saatlerce hakaretlere maruz kaldýk. Polis, koruduðu sermaye sýnýfýnýn tarihsel kiniyle proletaryanýn temsilcilerine saldýrýyordu. Bizim kararlý tutumumuzdu onlarý çileden çýkartan. Her sene 1 Mayýs Alaný na Taksim Meydaný na çýkmaktaki kararlý tavrýmýzdý. Buradan bir kez daha haykýrýyoruz: Biz bugünden, önümüzdeki 1 yýlý 1 Mayýs Yýlý ilan ediyoruz Mayýs ýnda, katliamýn 30. yýlýnda yine Taksim Meydaný nda olacaðýz. Tarih bilincimiz ve öfkemizle yine proletaryanýn Kýzýl Bayraðýný 1 Mayýs Alaný nda dalgalandýracaðýz. Çünkü Taksim onurdur, çünkü Taksim devrimdir. Çünkü Biz Devrimiz Devrim Biziz denildi. Daha sonra açýklamaya katýlanlarýn gözaltý süresince yaþadýklarýný dile getirmeleriyle basýn açýklamasý sona erdi.r Denizleri Anma Afiþlerine Gözaltý Mücadele Birliði Platformu nun Deniz Gezmiþ, Yusuf Arslan, Hüseyin Ýnan ýn idam ediliþlerinin 34. yýldönümünü, mezarlarý baþýnda anmak için Ankara da düzenleyeceði miting hazýrlýklarýna saldýrýlar sürüyor. 4 Mayýs 2006 günü, Ankara da yapýlacak olan mitinge çaðrý afiþlerini yapanlar, Ankara ve Ýstanbul da polis tarafýndan saldýrýya uðradý. Ankara da Okan Çil ve Mithat Kavak; Ýstanbul Ýkitelli de de Sevda Aydýn ve Mesut Aydýn öðle saatlerinde gözaltýna a- lýndý. Akþam saatlerinde de Ýkitelli de 6 Mayýs afiþleri asanlar, polisin kurþunlarýna hedef oldular. 3 kiþi, zorla polis aracýna bindirilmek istenmelerine karþý koyarken, olay yerine gelen yunus polislerin açtýðý ateþe maruz kaldýlar. Ýki kiþi gece geç saatlerde serbest býrakýlýrken, bir kiþi de hakkýnda gýyabi tutuklama kararý olduðu gerekçesiyle ertesi gün Ümraniye Adliyesi ne çýkarýldýktan sonra serbest býrakýldý. 5 Mayýs günü yine Ankara da afiþ a- sarken Okan Çil, Mithat Kavak ve Alev Oral gözaltýna alýndý ve akþam saatlerinde para cezasý kesilmek suretiyle serbest býrakýldýlar. Denizlerden duyduðu korkuyu, birbirinden uzak mezarlara gömmekle gösteren burjuvazi, onyýllar sonra hala onlarýn isminden ve onlarýn mirasçýsý olan Leninistlerden korkuyor, korkusunu, yasal afiþ asan leninistlere güpegündüz kurþunlar yaðdýrarak gösteriyor. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DENÝZ YUSUF ÝNAN SAVAÞA DEVAM! Sayý / Mayýs 2006

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ Komünist Partisi, iþçi sýnýfý partisidir. Sýnýf mücadelesi yoluyla, kapitalist toplumu yýkmayý ve sýnýflarý ortadan kaldýrmayý hedefler. Hedefine ancak proleter sýnýf

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; DEVRÝM MÝ? REFORM MU? Başyazı Son birkaç ayda yaþananlar, devrimin eþiðindeki halklarýn serüvenini anlatan, soluksuz okunan romanlar gibi. Ama bu durum, gözlerimizi kapatýp, olaylarý aklýmýzdan geçirip

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Yeni Evrede Baþyazý BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Kapitalizmin temelindeki çeliþki ve karþýtlýklarýn kimi yerlerde tamamen olgunlaþmasý ve kimi yerlerde keskinleþmesine, emek-sermaye uzlaþmazlýðýnýn

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý 38. Sayý / 30 Mart-13 Nisan 2005 Devrimci dönemlerin kitle örgütlenme araçlarý genel olarak komitelerdir. Komiteler, komiteleþme üzerine düþünen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mao Çe-tung 1 ASKERÝ YAZILAR MAO ÇE-TUNG Mao Çe-tung, Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý, Aralýk 1936 [Bu metin, Mao Zedung un Selected Military Writing

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný;

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; BURJUVAZÝ ÝKTÝDARINI GÜVENCEYE ALIYOR Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; tüm toplumun çýkarý olarak gösterir. O bu görüþe, burjuva devrimleri sýrasýnda ulaþtý. Kendi amaçlarýný, tüm topluma maletmeden kitleleri

Detaylı

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝKÝNCÝ BASKI , THKP-C/Halkýn Devrimci Öncüleri nin Merkez Yöneticilerinden Ýlker Akman tarafýndan Aralýk 1975-Ocak 1976 arasýnda yazýlmýþtýr.

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! THKP-C/HDÖ 19 Nolu Bildirisi Körfez Savaþýnýn Öðrettikleri Revizyonizmin Ýflasý 20 Ekim Seçimleri Ekonomide Kaynak Sorunu Milli Krizin Geliþme Dinamikleri Gerilla

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı