TÜRKiYE 1 DE HAC ORGANiZASYONU SEMPQzyUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKiYE 1 DE HAC ORGANiZASYONU SEMPQzyUMU"

Transkript

1 . l+o ~oy TÜRKiYE 1 DE HAC ORGANiZASYONU SEMPQzyUMU (Tebliğ ve Müzakereler) (7-9 TEMMUZ 2006) Dem, No: Tas. No:

2 Diyanet işleri Başkanlığı Yayınları: 691 ilmi Eserler: 119 Türkiye'de Hac Organizasyonu Sempozyumu (Tebliğ ve Müzakere/ei) Editör: Dr. Mehmet BULUT Grafik-Tasarım: TN iletişim ( ) Baskı Kontrol: M. Ali SOY Baskı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret işletmesi OSTIM Örnek Sanayi Sitesi 1. Cd 358. Sk. No: Yenimahalle 1 Ankara Mayıs 2007, Ankara y ISBN Diyanet işleri Başkanlığı iletişim Adresi Eskişehir Yolu 9. km. Çankaya 1 Ankara tel.: faks:

3 Ölümlere Yol Açabilen izdiham Olayları Karşısında Şeytan Taşlama Veeibesinin Edasıyla ilgili Bir Değerlendirme Prof. Dr. Hamza AKTAN Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hac Farizası Hac mürnin bir mükellef için, emr-i ilahiyi yerine getirmek üzere, tazim edilecek makamları ömründe en az bir defa ziyaret etmekten ibaret, edası farz olan mali ve bedeni bir ibadettir. Rükünleri, vacipleri, sünnetleri ve müstehaplarıyla "haccın" tam olarak edası için yerine getirilmesi gereken mükellefiyetiere "nüsük" veya "mensek" denilmiştir. Mensek kelimesinin çağulu "menasik" olarak ifade edilir. "Menasik-i hac" islam ümmetine Hz. Peygamber (s.a.) tarafından gösterilmişvetalim edilmiştir. EbO'z-Zübeyr Cabir b. Abdullah'tan naklediyor: "Resuluilah (s.a.) Müzdelife'den hareket etti. Üzerinde vakar ve sükunet vardt. insanlara da sakin olmalarmt emretti. Muhassir vadisinde hayvantnt htzlandtrdt. insanlara iki parmak arasmda attfacak ölçüde küçük çakti taş Jany/a cemre/eri atmalartnt emretti ve menasik-i hacct benden alm. Belki bu ytfdan sonra sizi göremeyebilirim" buyurdu. 1 Aynı hadis Taberanl'nin tahricinde Cabir b. Abdullah'tan şu ifadelerle nakledilmektedir: "Resulullah't (s.a.) bayramm ilk gününde (yevmü'n- nahr) hayvanmm üzerinde gördüm. insanlara 'menasik-i hacct benden alm. Çünkü bilemiyorum, belki bir daha hac yapamam' diyordu." 2 ResOiullah'ın (s.a.) menasik-i hacda bilmeyerek takdimvetehir yapanlar ve unutaniara çoğu kere "yap, zaran yok' cevabını verdiği sahih rivayetlerle Beyhakl, Sünenü'I-Kübra, K. el-hac, Bab 203, Hadis no. 9307; Ayrıca bakınız Malik, Muvatta', imam Muhammed Rivayeti, K. el-hac, Bab 33, Hadis no. 465; Şafii, Müsned, K. el Hac, Bab 6, Hadis no Taberanl, Müsnedü'ş-Şamiyyin, ll, 54, Hadis rıo. 908.

4 TÜRKIYE'DE HAC ORGANiZASYONU SEMPOZYUMU nakledilmektedir. Mesela ikrime'nin ibn Abbas'tan rivayetine göre, Resulullah'a Mina günlerinde muhtelif sorular geliyor, Resuluilah (s.a.) hepsine "zaran yok' cevabını veriyordu. Biri geliyor kurbanı kesmeden tıraş oldum diyor, Resuluilah (s.a.) "zaran yok' buyuruyor, başka biri gelip cemreyi akşam olduktan sonra attım diyor, ona da "zaran yok' cevabını veriyordu. 3 Konuyla ilgili hadis Buharl'nin metninde şu ifadelerle nakledilmektedir: "İbn Ömer rivayet ediyor. ResOluilah (s.a.) Veda Haccında insanlar kendisini görsünler için devesinin üzerinde durdu. insanlar O'na sorular sormaya başladılar. Bir zat 'bilemedi m, kurban kesmeden tıraş oldum' dedi. ResOluilah (s.a.) 'kes, zaran yok' buyurdu. Bir diğeri 'bilemedim, cemre/eri atmadan kurban kestim' dedi. ResOluilah (s.a.) ona da 'at, zaran yok' buyurdu. Takdim ve tehir ile ilgi o gün kendisine ne sorulmuşsa hepsine 'yap, zaran yok' cevabını verdi." 4 Nesel'nin Sünen'inde tahriç ettiği hadiste ibn Abbas, Hz. Resulullah'ın (s.a.) takdim ve tehirle ilgili bütün sorulara "yap, zaran yok' cevabını verdiği ve bir kefaret gerektiğinden de söz etmediğini rivayet etmiştir. 5 Şeytan T aşiama (Remy-i Cemerat) 298 Tanım Türkçemizde "şeytan" taşlama olarak ifade edilen remy-i cemerat/cemreleri atma haccın vaciplerindendir. Cemerat küçük çakıl taşı anlamına gelen "cemre" kelimesinin çoğuludur. Şer'l bir ıstılah olarak remy-i cemerat belli bir mekanda, belli bir zamanda, belirli vasıf ve sayıdaki çakıl taşlarını atmayı ifade eder. Cemrelerin atılması sözlük anlamıyla küçük taşların, yani çakıl taşlarının atılması anlamına gelir. Cemre ismi cemrelerin atıldığı mahallin de adı olmuştur. Bu anlamda cemrelerin üç ayrı mekandan ibaret atım mahallerine ilk veya küçük cemre, orta cemre, büyük veya Akabe Cemresi adları verilmiştir. Cemreleri atmak için tayin edilmiş olan mekan Mina vadisinde, vadi tabanında ilk/küçük, orta, Akabe/büyük adıyla anılan, cemreleri atma mahalleridir. Cemreleri atma zamanı bayramın ilk günü (yevmü'n-nahr) Akabe Cemresinin atılmasıyla başlar. ilk gün sadece Akabe Cemresi atılır. Yevm-i nahr'ı takip eden üç güne de "teşrlk günleri" (eyyamü't teşrlk) denilmiştir ki, bu günlerde sırayla ilk, orta ve Akabe cemreleri atılır. Mina'dan erken ayrılmak isteyen hacılar ikinci teşrlk gününde, yani bayramın üçüncü günü ayrılabilirler. isteyenler için bu ilk ayrılışa "nefr-i evvel" adı verilmiştir. Erken ayrılanlar üçüncü teşrlk gününün yani bayramın dördüncü gününün cemrelerini atmamış olurlar. Bunda bir beis yoktur. Zira Kur' an' da- "sayılı 3 Malik, Muvatta', Bab, 55, Hadis no. SOO; Buhar!, Sahih, K. el-hac, Bab 129, 1647, 1648, 1649, 1650; Nesel, Sünen, K. el-hac, Bab 224, Hadis no. 3067, Bab 229, Hadis no. 4073; Tayalisl, Müsned, ı, Buhar!, Sahih, K. el-hac, Bab 130, Hadis no Nesel, Sünen, K. el-hac, Bab 227, Hadis no

5 günlerde {eyyam-t teşrlkte telbiye ve tekbir getirerek) Allah't anm. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kaftrsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakmanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz onun huzurunda toplanacakstntz"6 buyurulmuştur. Teşrlk günlerinin üçüncüsünde, yani bayramın dördüncü gününde Mina günleri tamamlanır. Hacılar dördüncü günde öğleden önce son cemreleri atıp akşam olmadan Mina'da_n ayrılırlar. Mina'yi hacıların boşaltlığı bu son ayrılışa "nefr-i sani" denilmiştir. - Tarihi Arka Plan: İlk Cemre Mina'da ilk cemreyi kimin attığı ve niçin attığıyla ilgili olarak ibn Abbas şu açıklamayı yapmıştır: "Şeytana ilk taşt atan İbrahim Peygamberdir. Hz. İbrahim menasik-i hacct edaya başladtğt strada şeytan ona Akabe Cemresinde göründü. İbrahim (a.s.) ona 7 tane çakti taşt attt, şeytan yere girip kayboldu. Sonra ikinci cemrede tekrar göründü, yine ona 7 taş attt. Tekrar yere girip kayboldu. Üçüncü cemrede tekrar göründü. İbrahim (a.s.) ona tekrar 7 taş attt." ibn Abbas bu açıklamayı yaptıktan sonra "şeytant taşlaym. Atamz İbrahim'in dinine tabi olun" dedi.7 Şeytan taşlamanın Peygamberimiz ile ilgili bir açı~laması da şöyledir: Ata ibnü's-saib'in ibn Abbas'tan rivayetine göre "Cebrail (a.s.) Peygamberimize geldi, haccm menasikin i göstermek üzere O'nunla birlikte yürüdü. Sebir dağt onun için yan/dt. Oradan Mina'ya girdi. Sonra stray/a Resu/ullah'a (s.a.) cemreleri, Müzdelife'yi ve Arafat't gösterdi. Bu arada şeytan birinci cemrenin yanmda Peygamberimize göründü. Peygamberimiz ona 7 çakti taşt att1. Şeytan gözden kayboldu. İkinci cemrede tekrar göründü. Peygamberimiz 7 taş daha att1. Tekrar gözden kayboldu. Üçüncü cemre olan Akabe Cemresinde tekrar göründü. Peygamberimiz 7 taş daha attt. Şeytan yine kayboldu ve gitti.'' 8 Bu rivayetlere binaen haccın vaciplerinden olan cemrelerin atılmasıyla şeytanın taşlanması arasında bir ilişki kurulmuş ve cemrelerin atılmasına Türkçemizde "şeytan taşlama" denilmiştir Olaya hikmet penceresinden bakılacak olursa mürnin cemrelere attığı taşlarla aslında içindeki nefsiyle mücadelesini, heva ve heveslerine karşı çıkışını temsil etmektedir. Cemrelere attığı taşlarla hayatının kalan kısmında içindeki şeytanıyla, kendi nefsiyle kararlı bir mücadelesini başlatmaktadır. Bu mücadelede ne kadar başanya ulaşırsa attığı taşlar o oranda kıymet ve anlam kazanacaktır. Ne kadar başarısız olursa o nispette de anlamını kaybetmiş olacaktır. 6 Bakara, 2/ Beyhak1', Sünenü'I-Kübra, K. el-hac, Bab 236, Hadis no Beyhak1', Sünenü'I-Kübra, K. el-hac, Bab 236, Hadis no

6 TÜRKiYE'DE HAC ORGANiZASYONU SEMPOZYUMU Remy-i Cemerat Tanımının Açılımı Remy-i cemeratın tanımında belli bir mekanda, belli bir zamanda, belli vasıf ve sayıda taşın atılmasından söz edilmişti. Belli mekandan maksat Mekke vadilerinden Muhassir Vadisi ile Akabe Cemresi arasında kalan ve Mina adı verilen vadide yer alan ve küçük, orta, büyük/akabe isimleriyle anılan üç ayrı cemre atım mahallidir. Mina genişliği az fakat boyu yaklaşık iki mil olan dar ve uzun bir vadidir. Mina'yı çevreleyen dağların Mina'ya bakan tarafları Mina'dan sayılır. Dağların arka yüzleri Mina'dan sayılmaz 300 "--- Belli zamandan maksat ise Zilhicce ayının 1 O' u, yani kurban bayramının birinci gününden başlayarak, teşrlk günleri adı verilen müteakip üç günü, Zilhiccenin 11, 12, 13 üncü günlerini içine alan dört günlük zaman dilimidir. Zilhiccenin 1 O uncu günü yani, kurban kesim günü Akabe Cemresine yedi taş atılır. Diğer cemrelere atı lmaz. Zilhiccenin 11, 12 ve 13 üncü günlerinde ise üç cemreden her birine yedişer adet taş atılır ki, bu üç güne de teşrlk günleri/eyyarn-ı teşrlk denilmiştir. Böylece her gün 21 taş atılmış olur. ilk gün Akabe Cemresine atılan 7 taşla birlikte atılan toplam taş sayısı 70 olur. Müslim'in rivayetine göre Cabir b. Abdullah ResOiullah'ın (s.a.) ilk gün Akabe Cemresine yedi adet taş attığını her taşla birlikte tekbir getirdiğini anlatır. Buhar!' nin rivayetine göre ibn Ömer de ResOiullah'ın (s.a.) her cemrede yedi adet taş attığını ve her taşla birlikte tekbir getirdiğini söylemiştir. Taş Atmanın Hükmü Müzdelife"den Mina'ya intikal edildiği ilk gün, yani Zilhiccenin onuncu günü Akabe Cemresini atmak bütün mezheplere göre vaciptir. Akabe Cemresi atıldıktan sonra kurban kesilir ve müteakiben tıraş olunur. Akabe Cem ~esini atma, kurban kesme ve tıraş olma şeklindeki sıralama Hanefilere göre vacip, diğer mezheplere göre sünnettir. 9 Cumhura göre teşrlk günlerinin ikincisinde, yani kurban bayramının üçüncü günü, başka bir deyişlezilhiccenin 12 nci günü Mekke'ye dönüş için Mina'dan ayrılmak isteyen o günün cemresini attıktan sonra ayrılabilir. Teşrlk günlerinin üçüncüsün~ yani Zilhiccenin 13 ncü gününe kalmak isteyen Mina'da kalabilir. Mina'da kalanların son günün cemresini de atmaları gerekir. Hanefllere göre haccın rüknü Arafat'ta vakfe ve ziyaret tavafıdır. Cemreleri atma ise haccın tamamlayıcı unsurlarındandır. Dileyen ikinci teşrlk günü cemreleri attıktan sonra üçüncü teşrlk gününe, yani bayramın dördüncü gününe kalmadan Mina'dan ayrılabilir. Mina'dan erken ayrılmak isteyen kişi, dördüncü günün sabah vakti girmeden ayrılmalıdır. Sabah oluncayakadar Mina'da kalmışsa artık o günün taşını atmadan Mina'dan 9 Zühayll, a.e., lll, 495.

7 HAC MENAsiKi - ll ayrılamaz. 10 Şafiller 11 ve Hanbelllere 12 göre de cemreleri atmak haccın vikiplerindendir.b Cemreleri kişinin bizzat kendisinin atması gerekir. Hapis, tutuklu, hasta, hamile veya takatsiz olup cemreleri kendisi atamayacak olanlar cemreleri vekil marifetiyle atarlar. Yahya ei-leysl nakl ediyor: "imam Malik' e çocuklar ve hastalar adma cemre atiiabilir mi" diye soruldu. Malik "evet atiiabi Iir" cevabm1 verdikten sonra "ancak hasta olan şah1s kendisi için taşm atlldjği zamam tahmin ederek evinde tekbir getirmelidir ve kefaret olarak bir küçükbaş hayvan kurban etmelidir' demiştir. 14 Malikilere göre cemreleri kendisi atamayıp vekil tayin eden kimsenin bu nedenle kurban kesmesi gerekiyorsa da diğer mezheplere göre dem/kurban gerekmez. Günümüz Vakıası Dikkate Alınarak Naslar ışığındaremy-i Cemerat Pek tabiidir ki, mükelleflerin içlerine sinerek hac yapabilmeleri, menasik-i haccı, mensup oldukları mezheplerin müftabih kavillerine ve efdaliyet hükümlerine göre ifa edebilmelerine bağlıdır. Bu imkanı sağlamak ise başta Suudi yetkilileri olmak üzere islam ülkelerindeki siyasi iradelere, teknik imkanlara, sivil toplum örgütlerinin çabalarına bağlıdır. Son yıllarda islam ülkelerinde tarım toplumundan sanayi toplumuna intikal süreciyle birlikte fertlerin gelir ve eğitim düzeylerindeki yüksel iş, buna paralel olarak ulaşım imkanlarının kolaylaşması, yıldan yıla hac farizasını ifa etmek üzere hacca gelen Müslümanların sayısında hızlı Öir artışa neden olmuştur. Yıldan yıla bu artış devam edecek görünmektedir. Bu durum da hacda büyük bir izdihama neden olmaktadır. Aşırı izdihamı önlemek üzere nüfus oranlarına göre islam ülkelerine kotalar konulmaktadır. Ümeranın ve ulemanın görevi hac menasikinin cereyan ettiği mahallerde hac görevini mezhebindeki içtihadara göre ifa etmek isteyen her Müslümanın rahatça hac yapabilmesini sağlayacak çareler, projeler üretmektir. Biz cemrelerin atılması konusunu incelerken mevcut durumu bir veri olarak kabul etmek ve değerlendirmelerimizi buna göre yapmak durumundayız. Zira her yıl izdiham ve panik nedeniyle onlarca bazen yüzlerce Müslümanın ezilerek ölmekte olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Şari-i Hakim olan Allah (c.c.) ve O'nun ResGiü (s.a.), müminlerin sıkıntıya düştükleri her konuda bir kolaylık göstermişlerdir. Cenab-ı Hak Kur'an'da "Allah, kimseye gücünün ötesinde bir tekiifte bulunmaz'' buyurmuştur. 15 "Meşekkat teysi ri ce/b eder' 16 şeklinde formüle edilen fıkıh kuralı da zorluğun söz konusu olduğu yerde kolayiaştırma prensibinin devreye gireceğini ifade eder Kasanl, Bedayiü's-Sanayi', ı, ei-mühezzeb, ı, ı Makdlsl, eş-şerhü'i-kebir, lll, 522. n ei-mühezzeb, 1, Malik, Muvatta', Leysl rivayeti, K. el-hac, Bab 71, Hadis no Bakara, 2/ Mecelle, Madde 17.

8 TÜRKIYE'DE HAC ORGANiZASYONU SEMPOZYUMU Cemreleri atarken kişiler doğal olarak kendi mezheplerinin görüşlerine göre sünnete uygun, mendup, müstehap vakitleri tercih etmektedirler. Bu nedenle özellikle günün belli saatlerinde izdiham oluşmakta, panik sebebiyle ölümler de bu zamanlarda meydana gelmektedir. O halde, can güvenliği için mekan genişliği ve rahatlığı sağlanıncaya kadar izdihamı önlemek üzere cemreleri atmanın, günün her saatine yayılması bir çözüm olarak görülmektedir. Acaba naslar cemrelerin günün her saatinde atılmasına, böylece izdihamdan kaçınılmasına imkan vermekte midir? Bu konuda bir değerlendirme yapabilmek için Sünnet müdevvenatında yer alan konuyla ilgili rivayetlerin dikkate alınması gerekmektedir. Cemreleri Atma Vakti..., '),;.. \ ' Naslar ışığında Cemreleri Atma Vakti Kurban Bayramının ilk Günü (Yevmü'n-Nahr) Haccın menasiki ile ilgili detaylar Kur'an'da yer almamaktadır. Kur'an'da Beytullah'ı tavaf, Safa ve Merve arasında sa'y, Arafat'ta vakfeden ve Müzdelife'de Meş'arü'I-Haram'da Allah'ı (c.c.) zikretmekten söz edilir. Cemrelerin taşlanması ile ilgili menasi k tümüyle Hz. ResOlu Ilah'ın (s.a.) kavii ve fiilierinden alınmıştır. ilk Gün Akabe Cemresini Atmada M üstehap Vakit İlk gün Akabe Cemresini Hz. Peygamber'in (s.a.) attığı vakit ile ilgili kav- 11 ve fiili hadisler, sünnet müdevvenatında aşağıdaki ifadelerle yer almıştır: Eb O Zübeyr Cabir' den rivayet ediyor: 11 Hz. ResOluilah (s.a.) Akabe Cemresini kuşluk vaktinde att1. Müteakip cemre/eri ise zeval vaktinden sonra attl.1117 Cabir' den gelen rivayete göre 11 ResOluilah (s.a.) kurban m birinci günü Akabe Cemresini kuşluk vaktinde, müteakip günlerde ise zeval vaktinden sonra atardl Cabir'den gelen hadisi Beyhaki şu ifadelerle kaydetmiştir: Cabir b. Abdullah 11 Ben ResO/ullah'm (s.a.) birinci günde Akabe Cemresini kuşluk vaktinde att1ğm1 gördüm. 9 tek cemredir. Müteakip günlerde ise cemre/eri güneşin zevalinden sonra att1ğm1 gördüm İbn Abbas'tan gelen rivayete göre İbn Abbas şöyle demiştir: 11 ResOluilah (s.a.) bizi yani Muttalib oğullan çocuklanm Müzdelife gecesinde Mina'ya önden gönderdi. Bizi gönderirken eliyle bacaklanm1za hafifçe vuruyor, 'Yavrulanm! Güneş doğmadan cemre/eri atmaym' diyordu Müslinı, Sahfh, K. el-hac, Bab 53, Hadis no Nesel, Sünen, K. el-hac, Bab 221, Hadis no Nesel, Sünen, K. el-hac, Bab 227, Hadis no. 4070; Beyhakl, Sünen, K. el-hac, Bab 210, Hadis no Ahmed b. Hanbel, Müsned, ı, 324, Hadis no. 2082; ibn Mace, Sünen, K. ei-menasik, Bab

9 HAC MENAsiKi - ll Keza ibn Abbas'tan gelen bir rivayete göre de 11 Hz. Peygamber (s.a.) zevcelerine, yürürnede yavaş ve güçsüzlere Müzdelife gecesinin erken sabahmda yola Çikmalarrni emreder, sabah olmadan cemreyi atmamalarrnj tembih ederdi Miksem'in ibn Abbas'tan rivayet ettiğine göre Resuluilah (s.a.) Haşim 11 oğull.arına Ey kardeşimin çocuk/an! insanlar kalabalik/aşmadan önce Mina'ya gidin. Acele edin, acele edin. Cemreyi güneş doğmadan önce atmayrn" buyurmuştur. 22 Bu rivayetleri esas alan fukahanın bir kısmı ilk gün Akabe Cemresini atma vaktinin sabah vaktiyle girdiğini, dolayısıyla sabah olmadan atılmasının caiz olmadığı soncunu çıkarmışlardır. Diğer bir kısmı ise atma vaktinin sabah vaktiyle başladığı ancak güneş doğduktan sonra atılmasının müstehap olduğu hükmüne varmışlardır. Öğleye kadar atılması gerektiği öğle sonrasına kalırsa kazaya kalmış olacağı görüşünü ileri sürenler de olmuştur. Bu rivayetlere binaen imam Malik ilk gün Akabe Cemresinin atılabiimesi için sabah vaktinin girmiş olması gerektiği görüşüne varmıştır. Süfyanü's Sevrl de, cemrenin ancak güneş doğduktan sonra atılabileceği görüşündedir. Ebu Hanife, Ebu Yusuf, imam Muhammed, Ahmed b. Hanbel ve ishak ilk gün Akabe Cemresinin güneş doğduktan sonra atılması gerektiği, ancak güneş doğmadan atılırsayeterli olmakla birlikte günaha girilmiş olacağı kanaatindedirler. Ebu Hanife'ye göre Akabe Cemresi gün batımına kadar atılabilir. Ebu Yusuf'a göre ise ilk günün zeval vaktine kadar atılabilir. 23 ibn Ömer'den Buharl'nin kaydına göre 11 Resulullah (s.a.) ailesinden güçsüz olanları önden gönderiyor, onlar gecenin bir vaktinde Meş'ar-i Haram'da bir miktar durup sonra sabah namazını Mina'da kılmak üzere devam ediyorlar, fecir ile birlikte cemreleri atıyorlardı. Bu rivayet kadınlar ve onlarla beraber olan güçsüzler için fecir ile birlikte cemreyi atmalarının caiz olduğuna delildir ilk Gün Akabe Cemresini Geceleyin Atma Yevmü'n-nahr olarak da isimlendirilen ilk gün cemresinin arife gününü bayramın birinci gününe bağlayan geceden itibaren atılmaya başlanabileceğini belirten hadis rivayetleri mevcuttur. 62, Hadis no. 3025; Tirmizi, Sünen, lll, 240, Hadis no. 893; EbO DavOd, Sünen, K. ei-menasik, Bab 66, Hadis no_ 1940; Beyhakl, Sünen, K_ el-hac. Bab 21 O, Hadis no. 9347, 9348; Karşılaştırınız Nesel, Sünen, K. el-hac, Bab 222, Hadis no.3064; Taberanl, ei-mu'cemü'i Keb/r, Xl, 385, Hadis no EbO DavOd, Sünen, K. ei-menasik, Bab 66, Hadis no. 1941; Beyhakl, Sünen, K. el-hac, Bab 21 O, Hadis no. 9350; Karşılaştırınız Nesel, Sünen, K. el-hac. Bab 222, Hadis no. 3065, ayrıca Bab 227, Hadis no Tahavl, Şerh Meani'I-Asar, ll, 217, Hadis no Malik, Muvatta', imam Muhammed rivayeti, K. el-hac, Bab 58, Hadis no Şevkan i, Neylü'/-Evtar, V, 127.

10 TÜRKiYE'DE HAC ORGANiZASYONU SEMPOZYUMU 304 ;>oo-- Siyer ve hadis kayıtlarına göre Hz. ResOluilah (s.a.) arife günü akşamı, akşam namazını kılmadan Arafat'tan ayrılmış yatsı vaktine doğru Müzdelife'ye gelmiş, akşam ve yatsı namazını Müzdelife'de birleştirerek kılmıştır. Hacıların kısm-ı azaını ile birlikte Müzdelife'de gecelemiş, sabah namazını Müzdelife'de kılmıştır. Çobanların, hacılara su dağıtma görevi olanların, güçsüzlerin, kadın ve çocukların sabahı beklemeden, ortalık tenha iken önden Mina'ya gitmelerine, bunlardan bazılarına sabah olmadan Akabe Cemresini atmalarına, hatta Mekke'ye intikal edip sabah namazını Mekke'de evlerinde kılmalarına izin vermiştir. Bu konuyla alakalı hadisler de sünnet müdewenatında şu ifadelerle kaydedilmiştir: Urvetübnü'z-Zübeyr'den naklediliyor: "Hz. ResOluilah (s.a.) Müzdelife'de zevcesi Ümmü Selerne'ye önden gitmesini söyledi. O da Mina'ya vanp Akabe Cemresini att1ktan sonra sabah namazmi Mekke'de ktfd1." Bu rivayetten Ümmü Selerne'nin sabahın olmasına çok zaman varken Akabe Cemresini attığı sonucu çıkmaktadır. Bazı fukaha bu rivayete dayanarak Akabe Cemresinin geceleyin atılmasını caiz görmüşlerdir. 25 Müstedrek'te bu hadisin Sahiheyn'in şartlarını taşıyan sahih bir hadis olduğu, fakat Sahiheyn'de tahriç edilmediği kaydedilmiştir. Bu hadis, Şafii'nin Müsnedin'de ve Beyhaki'nin Sünen'inde "Hz. ResOluilah (s.a.) Ümmü Selerne'ye Müzdelife'den erken aynlmas1, sabah namazmi da Mekke'de ktfmasm1 emretti'' ifadesiyle de nakledilmiştir. 26 Ata b. Ebi Rebah Aişe Binti Talha'dan, o da halası Hz. Aişe'den naklediyor: "Hz. ResOluilah (s.a.) zevcelerinden birine Müzdelife'den erken hareket etmesin/, Akabe Cemresini at1p evinde sabahlamasm1 emretti." Ata b. Ebi Rebah vefat edinceye kadar böyle yapmıştırp Hişam b. Urve'nin babasından, onun da Hz. Aişe'den (r.a.) rivayetine göre ResOluilah (s.a.) kurban bayramının ilk gecesinde (leyletü'n-nahr) zevcesi Ümmü Selerne'yi önden Mina'ya gönderdi, O da sabah olmadan cemreleri attı. Sonra yoluna devam edip Beytullah'ta ziyaret tavafını yaptı. 28 Hişam b. Urve'nin babasından gelen rivayete göre Hz. ResOluilah (s.a.) Ümmü Selerne'ye Müzdelife'den hemen ayrılmasını Mekke'ye varıp sabah namazını orada kılmasını söylemiştir. 2 9 Esma Binti Ebu Bekir'in azadlı kölesi Abdullah'ın rivayetine göre Hz. Esma Arafat'tan Müzdelife'ye intikal ettikten sonra Abdullah'a "oğlum bak ba- 25 EbQ DavOd, Sünen, K. ei-menasik, Bab 66, Hadis no. 1942i Müstedrek, Ewelü K. el-menasiki Beyhakl, Sünen, K. el-hac, Bab 211, Hadis no. 9354i Darakutnl, Sünen, K. el-hac, Babü'l-Mevaklt, ll, 276, Hadis no. 18Bi Tahavl, Şerh Meani'I-Asar, ll, Şafii, Müsned, K. el-hac Mine'I-Emall, 1, 369, Hadis no. 171 O i Beyhakl, Sünen, K. el-hac, Bab 211, Hadis no _ 27 Nesel, Sünen, K. el-hac, Bab 223, Hadis ~o a Beyhakl, Sünenü'I-Kübra, K. el-hac, Bab 211, Hadis no Beyhakl, Sünenü'I-Kübra, K. el-hac, Bab 211, Hadis no

11 HAC MENAsiKi - ll ka/im ay batt1 ml' diye sormuş, Abdullah batmadığını söylemiştir. Bu arada bir süre namaz kılmış, sonra tekrar ayın batıp batmadığını sormuş, Abdullah battı dedikten sonra kalkıp Mina'ya doğru yola çıkmış, Mina'ya vardığında Akabe Cemresini atmış ve Mekke'deki evine gidip sabah namazını evinde kılmıştır. Abdullah, 11 Hammefendi! Cemre/eri gece att1k'' demiş, Hz. Esma da 11 0ğu/cuğum! Biz ResCilu/lah (s.a.) zamanmda böyle yapard1k'' demiştir.. 11 Bir diğer rivayette Abdullah Hz. Esma'nın ResCilu/lah (s.a.) kadmlara, gün doğmadan cemre/eri atmalan için izin verdf' dediğini söylemiştir. 30 Muhbir'in Hz. Esmadan rivayetine göre Esma geceleyin birinci Akabe Cemresini atmış, Muhbir 11 cemre/eri gece att1k'' deyince Esma 11 ResCilu/lah (s.a.) zamanmda biz böyle yapard1k'' demiştir. 3 1 Hz. Esma'nın ay battıktan sonra Müzdelife'den ayrıldığı kaydı dikkate alındığında Müzdelife gecesi Zilhicce'nin 1 O' u olduğuna göre ay güneşten 8 saat sonra batmış, Esma Müzdelife'den sabah vaktine üç dört saat kala hareket etmiş, Akabe Cemresini atıp vakit kaybetmeden Mekke'ye varmıştır. Abdullah b. Ömer'in azatlısı Ebu Bekir b. Nafi' babasından, o da Abdullah b. Ömer'in zevcesi Safiye Binti Ebi Ubeyd'in biraderinin kızından naklediyor ki, bu kadın Müzdelife'de doğum yapmış, bu nedenle Safiye de onunla beraber Müzdelife'de kalmıştır. Mina'ya ancak güneş battıktan sonra gelebilmişlerdir. Abdullah b. Ömer onlara cemrelerini atmalarını söylemiş, bunun için kefaret gerektiğini de söylememiştir. 32 ibn Adiy babasından rivayet ediyor: 11 ResCilu/lah (s.a.) çobaniann bir gün gelip cemre/eri atma/anna, bir gün de gelmemeleri ve hayvan/annm başmda kalmalanna ruhsat verdi Ebu'I-Beddah b. Adiy babasından Hz. Resulullah'ın çobanlara, cemreleri geceleyin ve birleştirerek atmalarma ruhsat verdiğini rivayet etmektedir. 34 Ata'nın ibn Abbas'tan rivayetine göre Resuluilah (s.a.) 11 çobanlar gündüzün hayvanlarm I otlatiri ar, geceleyin cemre/eri atarlar' buyurdu. 3 5 imam Muhammed Muvatta'da ilgili hadisin açıklamasında Hz. Resulullah'ın (s.a.) çobaniara üç hususta ruhsat verdiği sonucunu çıkarır. Bu üç husus Mina'da geeelernek zorunda olmamaları, cemreleri cemederek atmaları ve cemreleri geceleyin atmalarıdır ' ---ooo-)1: 3o Müslim, Sahlh, K. el-hac, Bab 49, Hadis no. 1291; İbn Huzeyme, Sah'ih, IV, 280; Beyhak1, Sünen, K. el-hac, Bab 211, Hadis no. 9351, EbO DavOd, Sünen, K. ei-menasik, Bab 66, Hadis no. 1943; Beyhakl, Sünen, K. el-hac, Bab 211, Hadis no Beyhak1, Sünenü'I-Kübra, K. el-hac, Bab 227, Hadis no Beyhakl, Sünenü'I-Kübra, K. el-hac, Bab, 229, Hadis no. 9459, İbn Huzeyme, Sahlh, IV, 319; Beyhakl, Sünenü'I-Kübra, K. el-hac, Bab 229, Hadis no. 9458; Nese1, Sünen, Bab 225, Hadis no. 3068, Malik, Muvatta', imam Muh. rivayeti, K. el-hac, Bab50, Hadis no Malik, Muvatta', imam Muh. rivayeti, K. el-hac, Bab 50, Hadis no. 494.

12 TÜRKiYE'DE HAC ORGANIZASYONU SEMPOZVUMU Şevkani kadınlara verilen izni n kadınlar için Akabe Cemresini gece yarısından sonra atmanın caiz olduğuna delil kabul eder. Söz konusu izinle kadınların Meş'ar-i Haramdan geçmeleri kaldırılmıştır sonucunun çıkarılmasını doğru bulmazp Nafi'in ibiı Ömer'den nakline göre ibn Ömer şöyle demiştir: Kim cemre günlerini unutur veya cemreleri geceye bırakırsa ertesi günü zeval vaktine kadar atmasın. ibn Ömer yevmü'n-nahrin/ilk günün cemresini ayırmış Akabe Cemresini kim unutursa geceleyin atabilir demiştir. 38 Mezheplere Göre Cemreleri Atma Vakti 306 -oo<>-- ilk Cemre Olan Akabe Cemresini Atma Vakti "Mina günleri" olarak ifade edilen Mina'da geeeleme ve cemreleri atma süresi Müzdelife'den Mina'ya intikal edildiği Zilhiccenin 1 O uncu gününden başlar, teşrlk günleri/eyyarn-ı teşrlk adı verilen 11, 12 ve 13 üncü günleri içine alan, 13 üncü günün akşamında sona eren dört gündür. ilk cemre Kurban Bayramının birinci günü sadece Akabe Cemresinde atılır. Yukarıda sözü edilen naslar ışığında fukahanın bir kısmı yevm-i nahrda atılan ilk gün cemresinin Zilhiccenin dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren atılabileceği görüşüne vanrken bir kısmı sabah vaktinin girmesiyle, diğer bir kısmı da ancak güneş doğduktan sonra atılabileceği hükmüne varmışlardır. ~ Akabe Cemresini atma vakti imam Şafii'ye göre Müzdelife'den Mina'ya intikal edildiği gecenin yarısından itibaren başlar, kuşluk vaktinde vacip olur. 39 Kadi iyad'ın belirttiğine göre imam Şafii Akabe Cemresinin gece yarısından itibaren atılabileceği görüşündedir. 40 imam Şafii bu görüşünü yukarıda kaydettiğimiz Hişam b. Urve'nin babası Urve'den, Hz. ResGiullah'ın zevcesi Ümmü Selerne'ye Müzdelife'den erken ayrılması ve sabah namazını Mekke'de kılmasını emrettiği rivayetine dayandırır. Şafillere göre Akabe Cemresini atmada efdal olan vakit güneşin yükselmeye başlamasıyla zeval vakti arasıdır. ilk günün akşamına kadar olan zaman cemrev.i atmak için muhayyer vakittir. imam Şafii' ye göre birinci gün cemresini güneş batıncaya kadar atmarn ış olan kişi vakti geçirmiş olur, bir fidye ödemesi gerekir. Şafii'den gelen diğer bir görüşe göre ise cemreyi akşama kadar atmamış olan vakti geçirmiş sayılmaz. Vakti ancak teşrlk günleri çıktıktan sonra geçirmiş sayılır. Teşrlk günlerinin sonuna kadar cemreleri atmak için cevaz vaktidir. Kişi eğer cemreleri terk eder ve teşrlk günleri de çıkmış olursa haccı sahih olur; ancak dem gerekir Şevkanl, Neylü'I-Evtar, V, Beyhakl, Sünenü'I-Kübra, K. el-hac, Bab 227, Hadis no. 9454, V, Zühayli, Fıkıh Ansik/opedisi, IV, Malik, Muvatta', imam Muhammed rivayeti, K. el-hac, Bab 50, Hadis no ibn Nüceym, ei-eşbah ve'n-nezair, 1, 809; Fıkü'l-ibadat, Şafii, 1, 712.

13 HAC MENAsiKi - ll Mina'ya önceden gidenlerin güneş doğmadan Akabe Cemresini atmalarının caiz olduğu görüşünde olanlar Ata b. Ebi Rebah, Tavus, Mücahid, Neha'(, Şa'bl ve Sa'ld b. Cübeyr'dir. 42 Malikilere göre ilk cemreyi, yani Akabe Cemresini atma vakti bayram günü güneş doğduktan sonra başlar, günün sonuna kadar devam eder. Malikllere göre Mina'ya ulaşan kişinin ilk işi Akabe Cemresini atmak olmalıdır. Yaya gelmişse yaya olarak, binidi gelmişse binitli olarak taşlar. Eğer Mina' ya güneş doğmadan gelmişse güneşin doğmasını beklernesi menduptur. ilk günün Akabe Cemresi güneşin doğumu ile zevali arasında atılmalıdır. Zevalden sonraya bırakmak mekruhtur. 4 3 Ahmed b. Hanbel'e göre Akabe Cemresi ancak güneş doğduktan sonra atılmalıdır. Cumhur da bu görüştedir. Sabah vaktinden güneşin doğumuna kadarki vakitte atarsa caizdir. Sabah olmadan atarsa tekrar atması gerekir. İbn Abbas'tan gelen hadisteki rivayet bu şekildedir. Sabah olmadan atılmasını caiz görenler Esma hadisine dayanırlar, ancak bu kadınlar için bir ruhsattır. İbn Abbas'tan gelen rivayeti nedbe hamledip Esma hadisiyle cem'e gerek yoktur. 44 Hanefiler İbn Abbas'tan nakledilen Hz. Resulullah'ın (s.a.) ailesi halkından zayıfları önceden gönderdiği fakat bunlara sabah olmadan cemreleri atmamalarını tembihlediği rivayetini esas alırlar. Mezhepte müftabih görüşe göre sabahın ilk vaktinde atılması caiz ise de güneş doğduktan sonra atılması müstehaptır. 45 Hz. Resulullah'a nispet edilen cemrelerin güneş doğduktan sonra atılması rivayeti müstehap vakte işaret eder. Ebu Yusuf ilk gün cemresinin zeval vaktine, yani öğle vakti girineeye kadar atılabileceği görüşündedir. Ona göre öğleden sonra atılacak cemre eda değil kaza olur. Ebu Hanife ise birinci gün cemresinin atılma vaktinin teşrlk günlerine kıyas edilerek ertesi günün sabah vakti girineeye kadar devam eqeceği kanaatindedir. Bu vakit içinde attığı takdirde yeterli olur ve kefaret gerekmez. Zira Resuluilah (s.a.) çobaniara cemreleri geceleyin atmak için izin vermiştir. Bu izin ruhsat değildir. Zira çobanlar nöbetieşe gelip gündüzün cemrelerini atabilirlerdi. Dolayısıyla çobaniara verilen izin mutlak cevaz anlamına gelir. Ancak gecikme ikinci günün sabah vaktinin girmesine kadar uzamışsa dem (kefaret olarak küçükbaş hayvan kesmek) gerekir. Ebu Hanife birinci günün cemresi için bir vakit tayin edildiği, bu vaktin de ikinci günün sabah vaktinin girdiği ana kadar olduğu kanaatiyle bu sonuca varmıştır. Ebu Yusuf ise Hz. Resulullah'ın (s.a.) birinci gün cemresini kuşluk vaktinde atmış olmasını vakit tayini olarak görmektedir. Ancak Ebu Yusuf ve imam Muhammed' e göre atmada gecikme nedeniyle bir şey gerekmez. Zira <><>0-) 4 2 Malik, Muvatta', imam Muh. rivayeti, K. el-hac, Bab 50, Hadis no Fıkhü'l-ibadat, Maliki, ı, Şevkanl, Nelü'I-Evtar, V, Kasan1, Bedayiü's-Sanayi', ll, 323.