Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 94. Birleşim 04/Mayıs /2005 Çarşamba

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 94. Birleşim 04/Mayıs /2005 Çarşamba"

Transkript

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 94. Birleşim 04/Mayıs /2005 Çarşamba 4.- X Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (x) BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. Hükümet?.. Yerinde. Komisyon raporu, 646 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Nuri Çilingir; şahısları adına, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ın söz talepleri vardır. Tasarının tümü üzerinde ilk konuşmacı, AK Parti Grubu adına, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız... Sayın Yıldız, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) AK PARTİ GRUBU ADINA TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; Heyetinizi, şahsım ve AK Parti adına, saygıyla selamlıyorum. Tabiî, öncelikle, bu, yenilenebilir enerji kaynaklarının, neredeyse yenebilir bir enerji kaynakları haline geleceği ortamdaydık; biraz endişe duydum şahsen. Aylardır Genel Kurul gündeminde olmasına rağmen, uzun bir süredir bu konuyu tartışamadık, görüşemedik; ama, bugün, inşallah, kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. Bu kanun tasarısının, kanunlaşmasıyla beraber, yatırımcımıza, ülkemize ve enerji sektörüne hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özellikle bu tasarının olgunlaşmasında katkı koyan muhalefete de teşekkür ediyoruz. Şimdi, biz nasıl bir kanun çıkarıyoruz, niçin çıkarıyoruz, bu kanunun getirdikleri nelerdir, ülke menfaatına katkısı hangi orandadır, AB ülkelerinin bu konuda neresindeyiz, kanun tasarısı kapsamında bulunan projelerin durumu nedir, en son geldiği merhale nedir; bunları sırasıyla açacağız. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye de elektrik enerjisinin genel durumu hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Dünyada olduğu gibi, yurdumuzda da bütün bu enerji projeksiyonlarının 2020 yılına kadar hedef alınarak hazırlandığını biliyoruz. Ülkemizde, bu konuda, çeşitli kamu kurumu, üniversiteler, diğer ilgili kuruluşlar çok çeşitli prensiplere dayanarak çok değişik senaryolar üretmişlerdir. En son TEİAŞ ın 2004 yılı ortalarında yaptığı ve Devlet Planlama Teşkilatının gelişme planı, gayri safî

2 yurtiçi hâsıla esneklik analizleri ve sektörel büyüme duyarlılık analizleri gibi birçok faktörü de içine alarak 7 tane alternatifli talep projeksiyonu oluşturuldu. TEİAŞ, talep projeksiyonunda iki çözüm önerisi getirmiştir; bunlardan bir tanesi, 2020 yılında, kötü ve iyi senaryoya uygun olarak, takribî 400 milyar kilovat/saatlik bir enerji talebi, diğeri de 500 milyar kilovat/saatlik enerji talebidir. Birkısım rakamlarla enerji sektörünün temel büyüklükleri hakkında bilgi verebiliriz. Büyüme hızı, ülkemizde sanayinin büyüme hızına mütenasip olarak enerjideki büyüme hızı 2010 yılına kadar takribî yüzde 8, 2020 yılına kadar da ortalama yüzde 7,7 olarak kabul edilmiştir. Tüketim ise içinde bulunduğumuz yıllarda takribî 141 milyar kilovat/ saat ve yüzde 71 lik bir büyümeyle 240 milyar kilovat/saate ulaşacağını umduğumuz 2010 yılı ve yine yüzde 250 büyümelik bir hızla 2020 yılında 500 milyar kilovat/saatlik bir talep tüketimi görüyoruz. Kurulu güç açısından baktığımızda ise megavatlık 2003 yılı, megavatlık 2010 yılı ve yine, takribi megavatlık 2020 yılını tahmin edebiliriz. Yenilenebilir, kurulu güç açısından baktığımızda ise, megavatlık ve yüzde 35 oranına tekabül eden bu dediğimiz kanun kapsamındaki enerji kaynakları megavatlık 2010 yılı tahmini ve megavatlık da 2020 yılı tahmini yapabiliriz. Hidroelektrik kaynakların yenilenebilir enerji kaynakları içerisindeki payı ise çok büyüktür; yaklaşık yüzde 34 oranında megavatla bulunduğumuz yıllar içerisinde bu rakamı kesinlikle söyleyebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payı ise talebin yüzde 25 i kadar ve bu kanun tasarısının kanunlaşmasıyla beraber, biz, bu oranı, en azından korumak istiyoruz, bir iki puan da artırmak istiyoruz; yani, 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynakları, yerli kaynakları; bunların içerisinde hidrolik kaynaklar, jeotermal, rüzgâr, biyomas, biyodizel gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payının yüzde 25 ten daha düşük olmamasına dikkat ediyoruz. Mevcut elektrik üretiminin yüzde 45 i şu anda devlet tarafından, yüzde 40 ı yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devirleri tarafından, yüzde 15 i de özel sektör tarafından üretilmektedir. Türkiye, bu elektrik enerjisi üretiminde kaynak ihtiyacını nükleer kaynak dışında petrol, doğalgaz, kömür, hidrolik, jeotermal ve rüzgâr enerjisinden istifade ederek karşılayabilir durumdadır. Bilindiği gibi, petrol, doğalgaz ve ithal kömür dış kaynaklardır. Kömürün yanında ülkenin en önemli yerli kaynakları, sırasıyla, hidrolik, rüzgâr, jeotermal, biyomas, biyodizel ve akıntı enerjisi olarak söyleyebiliriz. Ülkenin harekete geçirilmeyi bekleyen toplam hidroelektrik kaynaklarının rezervi 135 milyar kilovat/saattir; bunun, ancak, ne yazık ki üçte 1 ini, 35 milyar kilovat/saatini harekete geçirebilmiş durumdayız. Öyle nehirlerimiz vardır, kilometrelik bir nehrin üzerinde ancak bir tane, iki tane santral vardır. Bunların yerli kaynaklardan üretimini sağlamak, ancak bu kanunun teşvikiyle olacaktır. Rüzgâr için de benzer şeyler söylenebilir. En az 25 milyar kilovat/saat/yıllık üretilebilecek bir rüzgâr rezervi vardır. Ülkemizde hidrolik kaynağa yenilenebiliri için EPDK Üretim Lisans Yönetmeliğiyle sınır getirilmiştir. Maddelerine geçtiğimizde göreceğiz; bugün yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde kavramlar ve tanımlar açısından bütün hidrolik kaynaklar mevcut iken, sübvanse edilmeyi bekleyen hidrolik kaynaklar, rezervuar alanı ancak 15 kilometrekarenin altında olan ve nehir tipi santrallar, nehir tipi akıntı santralları ancak bu sübvansiyonun içerisine alınmıştır.

3 Elektrik enerji üretiminde klasik maliyetlerin dışında, yani yatırım, işletme, finansman maliyetlerinin dışında kaynak transferi gibi sosyal içerikli maliyetler vardır. Bunlara biz toplumsal maliyetler adını veriyoruz. Ne yazık ki toplumsal maliyetler, özellikle bu YEK kanunu tasarısı kapsamında bulunan enerji kaynakları için maliyetlere yansıtılmamaktadır. Elektrik enerjisi fiyat oluşumunda Türkiye de toplumsal maliyetler bir unsur olarak girmemektedir. Esasen, birkaç ülke dışında dünyada yenilenebilir kaynağın öneminin kavranmış olmasına rağmen, elektrik enerjisi fiyat oluşumunda toplumsal maliyetlerin de dikkate alınarak yapılması ciddî güçlükler doğurmuş ve realize edilmemiştir. Bu sorun, emisyon vergileri, karbon ticareti, yeşil sertifika ticareti gibi metotlarla çözüm yoluna gidilmiş ve bu modeller yasalaştırılarak yenilenebilir kaynaklardan maksimum istifade imkânı sağlanmıştır. Aslında, toplumsal maliyetlerin elektrik enerjisi fiyat oluşumunda kriter alındığı bir yapıda, yenilenebilir kaynak için ne sübvansiyona ne de farklı bir desteğe ihtiyaç vardır. Aslında hiçbirine destek ihtiyacı yoktur; fakat, bunlar maliyet olarak giremediği için, ancak, biz, bir teşvik mevzuatı veya bir sübvansiyon rakamlarıyla bu kanun tasarısına yaklaşmaktayız ve ancak böyle ülkenin kaynaklarını aktivite haline getirebiliyoruz. Hidroelektrik kaynağın mevsimsel, rüzgâr kaynağının da hat yükleri gibi aslında çözülebilir denge sorunları olmasına karşılık, bu iki kaynak, ülkemiz için hâlâ önemini korumaktadır. Yakıt gideri olmadığından, yenilenebilir kaynakların işletme maliyetlerinin de çok düşük olacağı açıktır. Diğer yandan, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretimi çevre kirliliği yaratmadığından, temiz ve çevreye uyumlu bir yapıya sahiptir. Arkadaşlar, bu rakamlar önemli. Avrupa Enerji Ajansı çalışmalarında gigawatt saat başına kömür kaynağında 1 000, petrol ürünlerinde 750 ve doğalgazda ise 500 ton karbondioksit emisyonu olduğu saptanmıştır. Bunlar, aslında, hiçbirimizin sorumlu olmadığını iddia ettiği, ama, dolaylı yoldan, direkt olmasa bile dolaylı yoldan zararını bir sonraki nesile aktardığımız konulardır. Kyoto Anlaşmasında hemen hemen bütün ülkeler bu taahhütlerini yapmıştır; ama, ne yazık ki, gelişmiş ülkeler, birkısım gelişmekte olan ülkelerle beraber, bu taahhütlerini yerine getirmemişlerdir, sanayi büyüme hızlarını küçültmemek adına dünyanın kirlenmesine göz yummuşlardır. Şu anda yenilenebilir kaynak için ise, bu karbondioksit emisyonları yok denecek kadar azdır. Teknik olarak özellikle şebekeye giriş ve kısa devre kısıtı gibi konularda kaçınılmaz olarak sağlanacak desteklerin yanında, Ar-Ge, ucuz kredi, yatırım destekleri ve bazı vergi destekleri istisnalarıyla beraber, yenilenebilir kaynakların önemini kavramış ülkelerde kolay realize edilebilmektedir. Dünyada, genellikle Avrupa Birliğinde de yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminde fiyata yönelik teşvikleri şöyle sıralanabilir: Almanya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan da olduğu gibi sabit fiyat sistemiyle, Fransa da olduğu gibi kota ve teklif sistemiyle, İngiltere de ve İrlanda da olduğu gibi kota tabanlı ihale sistemiyle ve Hollanda, Danimarka ve İtalya da olduğu yeşil sertifika sistemiyle bu işlemler yürütülmektedir. Her sistemin, hem ülke şartlarına uyumu hem de piyasa açısından kendilerine göre birkısım avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Dünya, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını artırmak için çok ciddî bir çaba içerisindedir; ancak, yatırım maliyetlerinin diğer klasik kaynaklara göre yüksek

4 olması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım payının istenilen oranda artmasını engellemektedir. Avrupa Birliği kendisine bu konuda hedef belirlemiştir; toplumda, toplam birincil enerji arzına yüzde 12, elektrik üretiminde ise yüzde 25 oranında AB kendine hedef olarak bir rakam tayin etmiştir. Sevindirici bir durumdur; Türkiye de bu oranların altında değildir, hatta ilerisindedir yılında Rio da düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansında, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üye ülkelerin imzasına açılmış ve 2000 yılındaki sera gazları emisyonlarının 90 lı yılların seviyesine düşürülmesi hedef olarak tayin edilmiştir. Bildiğiniz gibi, 2003 yılında da Meclisimizde aynı şekilde bir kanun tasarısı kanunlaşmıştır ve bir yasal düzenlemeyle, bizim de, bu Rio da düzenlenen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine katılımımız sağlanmıştır. Bugüne kadar yeterince değerlendirilemeyen yerli kaynakların, gerek ülkenin özkaynakları olması ve enerji ithalat bağımlılığını azaltması gerekse çevrenin korunması, istihdam ve yerli teknoloji oluşturmasına katkı sağlaması ve yenilenebilir kaynakların mevcut piyasa şartları içerisinde diğer enerji üretim sistemiyle rekabet edebilmesini teminen, ancak, bizim çıkaracağımız yasaya ihtiyaç vardır. Bildiğiniz gibi, santralların yakıt kaynakları açısından maliyetleri aşağıdaki gibidir: Hidrolik kaynakların kilovat başına takribi dolarlara kadar varan yatırım maliyeti birim başına... Yalnız Yüksek Denetleme Kurulunun bir raporu vardır; bunların içerisinde enerji kaynağının birim fiyatının yansıtılmaması ve yine bu kanun tasarısında, maddelerinde göreceğiz. Devlet Su İşlerinden, Elektrik Üretim AŞ ye devriyle beraber santralların gerçekten fizibilite maliyetlerinin ve kredi maliyetlerinin de yansıtılacağı bir ortama gireceğiz; doğalgaz santrallarında bu 700 ilâ 750 dolar civarında, kömür santrallarında dolar civarında, rüzgâr santrallarında ilâ dolar civarında, nükleer santrallarda ise dolar civarındadır. İktidarıyla muhalefetiyle hepimizin mutabık olduğu ve ortak paydasına koyduğu beş, altı tane madde vardır; bunlardan bir tanesi, görüştüğümüz tasarıda olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi hususunda kimsenin bir tereddüdü bulunmamaktadır; ama, bunu hangi oranda destekleyeceğimiz bir problem kaynağıdır. Aslında, enerji sektöründe yaşanan sıkıntıların temelinde, 3096 sayılı Yasanın çıkmasıyla beraber devletin özel sektörle yapacağı yatırımların kâr paylaşım oranını tespit edememiş olmasıdır. Şu anda birkısım mahkemelik olan konuların temelinde bu vardır. Özel sektör, takribi 2,5-3 milyar dolar civarında yıllık yapılması gereken yatırımların özel sektörle hangi oranda paylaşılacağına karar vermemiştir veya çok fahiş fiyatlarla vermiştir; hukukî olarak sıkıntılar çıkmıştır. İşte, burada, gerek Hazineden sorumlu devlet bakanlığının gerek Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının gerekse ilgili bütün bakanlıkların buradaki mutabık olduğu konu, bu özel sektörle kârın makul oranda paylaşımıdır. Ülkemizde elektrik pahalıdır; kısa ve uzun vadeli ucuzlatılmasıyla alakalı bakanlığımızın değerli çalışmaları mevcuttur. Yerli kaynaklarımızın oranı, ithal kaynaklarımızın oranına göre düşüktür. Biz en azından yapacağımız bu teşvikle bu oranın daha da düşmemesine, hatta biraz da yükselmesini sağlamaktır. Yerli kaynakların hareketlenmesi, enerjideki ve sanayideki büyüme hızımızı tam karşılayamıyor olsa da, bizim bununla alakalı gayretlerimiz mutlaka desteklenmelidir

5 ve bu konuyla alakalı büyüme hızlarına yetişebilir bir yerli kaynak hareketlendirmesi sağlanmalıdır. AB kriterlerinin yüzde 12 lik hedefi aşılmış olmasına rağmen, bu bize bir rehavet getirmemelidir, bütün yerli kaynaklar olabildiğince maksimum düzeyde kullanılmalıdır. Ülkemiz de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve diğer kamu görüşleriyle birlikte hazırlanmış ve görüşeceğimiz kanun tasarısı da aynı mantıkla tesis edilmiş ve ülke koşulları da göz önünde bulundurularak, minimum maliyetlerle destek yaratılmaya çalışılmıştır. Bu yatırımların başlamasıyla birlikte, elektrik üretim sistemlerinin tamamının yerli olarak ülkemizde imalat fırsatı doğacak ve diğer santral tipleri için geçerli olacak, yatırım kalemleri ithal ödemeleri de yurtiçi pazarda kalacaktır. Böylece daha fazla bir katmadeğer ülkemizde oluşmuş olacaktır. Arkadaşlar, bu kanunun getirdiği önemli noktalar vardır. Özellikle rüzgârda, hidroelektrik kaynaklarda, jeotermalde ve diğer enerji kaynaklarında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesinde, özellikle TETAŞ ın ortalama satış fiyatının altında olmayacak şekilde bir alım fiyat garantisi düzenlenmiştir. Bu, üretenler için yedi yıl sürebilecek bir enerji alım garantisini de yanında getirmektedir. Yani, bu kanun tasarısının kanunlaşmasıyla beraber, bu sektörde yatırım yapacak firmaların, yatırımcıların özellikle yedi yıl süreyle ürettikleri enerji, dağıtım şirketleri tarafından, ister özelleşmiş olsun isterse devlet elinde olsun dağıtım şirketleri tarafından alınacaktır. Hangi oranda alacakları da -bu detaylara şu anda girmek istemiyorumilgili kanun maddesinde düzenlenmiştir. Şimdi, bir yatırım yapıyorsunuz, bu yapacağınız yatırımın pazar problemi olmayacak, bu çok önemli bir nokta. Bizim yerli kaynaklarımızı hareketlendirmemizin, cazip hale getirmemizin bence en kritik noktalarından bir tanesidir. Kaldı ki, özellikle rüzgâr enerjisinde bu rüzgârgüllerini üreten Danimarka gibi, İspanya gibi, Almanya gibi ülkelerin seviyesinde olmasa dahi, bizim ülke imkânları göz önünde bulundurularak, Hazinenin imkânları göz önünde bulundurularak bir rakam tespit edilmiştir; o da, TETAŞ ın ortalama satış fiyatıdır. Günümüzde, bu rakam, Hazinenin 2005 yılı döviz öngörüsü de göz önünde bulundurularak -o da, biliyorsunuz TL dir- burada, 5,40 senttir bu rakam. Bunun ise, birkısım yatırımcılara göre, özkaynak oranı artırılarak, yabancı sermaye oranı biraz azaltılarak gerçekleştirilebilecek, realize edilebilecek bir rakam olduğu tespit edilmiştir. Akıntı tipi ve nehir tipi santrallarda, bu rakam zaten haydi haydi kurtarmaktadır. O yüzden, biz, yatırımcılarımızın, özellikle EPDK dan lisans almış ve lisans almayı bekleyen, takribî megavat civarında rüzgâr, megavat civarında hidrolik kaynaklar, megavat civarında jeotermal ve aynı şekilde, biomas ve biodizel gibi enerji kaynaklarının da, toplam megavatlık yatırım yapmayı bekleyen yatırımcının önünü açacağını ümit ediyoruz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Yıldız, konuşmanızı tamamlar mısınız; buyurun. TANER YILDIZ (Devamla) - Ben, bu kanun tasarısına, tekrar ediyorum, olgunlaşmasında ve bu hale gelmesinde katkı koyan, muhalefet milletvekili arkadaşlarımıza, muhalefete ve İktidar Partisi, AK Partimize teşekkür ediyorum. Bu kanun tasarısının kanunlaşmasıyla beraber yapılacak yatırımların, ülkemize, enerji

6 sektörüne hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldız. Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, çalışma süremizin bitmesine dakikalar kalmıştır. Dolayısıyla, bir sonra grup adına konuşacak hatip için yeterli süre yoktur. Bir de, yoğun bir çalışma temposu içerisinde TÜBİTAK Kanununu geçirdik. Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 5 Mayıs 2005 Perşembe günü saat te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 22. Dönem 3. Yasama Yılı 95. Birleşim 05/Mayıs /2005 Perşembe İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: BAŞKAN X Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (X) BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. Hükümet?.. Burada. Tasarının tümü üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına yapılan konuşma tamamlanmıştı. Şimdi söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan a ait. Buyurun Sayın Seyhan. (Alkışlar) CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. On aydır beklenen, komisyonumuzun büyük önem verdiği bir kanun tasarısı. Bu kanun tasarısında emeği geçen hem Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarıma hem Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tasarının bu haliyle geçmesini umut ederek, biz bu tasarıyı, on ay önce buraya

7 indirdik; ancak, on aydır bekliyoruz. Gönül isterdi ki, Türkiye bir on ay kazansın; Türkiye, geleceğe dönük enerji politikasını bir an önce yerine getirmiş olsun; ama, on ay geçti, bugüne geldik. Bugün, bizim beklentimiz şudur değerli arkadaşlarım: Bu tasarının, Komisyonda kabul edildiği gibi geçmesi; çünkü, biz, hem Adalet ve Kalkınma Partili Komisyon üyeleri hem Cumhuriyet Halk Partili Komisyon üyeleriyle, bu tasarı üzerinde bir uzlaşmaya vardık; fakat, bu uzlaşma, Meclise inecek bir uzlaşma haline dönüşmedi. Bu süreçte farklı öneriler gelmeye başladı, bizim dışımızda tartışılmaya başladı ve bugüne kadar uzadı. Bakın, değerli arkadaşlarım, bize gelen gerekçede, denildi ki, Hazine bu kanuna muhalif. Neden; Hazineye yük getiriyor. Ben, şimdi, Hazine görevlilerine, orada, yetkili Bakana dahi soruyorum: Bu kanun Bakanlar Kurulundan geçerken, gerçekten, siz, Hazineye ne kadar yük getireceğini bilmiyor muydunuz?! Peki, biz Komisyonda görüşürken, Hazinenin yetkilileri neredeydi değerli arkadaşlar?! Madem yük getirecekti, orada görüş bildirmekten imtina edenler, daha sonra bu kanunun önünü on ay niye tıkadılar; yazık değil mi bu ülkeye?! Mademki yenilenebilir enerji kaynakları bu ülkenin vazgeçilmezi, mademki dünyanın vazgeçilmezi, mademki sürdürülebilir bir kalkınma anlayışının gereği, neden farkında olmadınız?! Bunlar, hep, olmasını istemediğimiz şeyler. Şimdi, bunun sonrasında gelişmeler de oldu. Sayın Bakanla ben görüşmemde bunu çok yapmak isterdik; ama, alelacele oldu dendi. Şimdi, değişiklik önergeleri var ellerinde; bizle, bu konuda bir uzlaşı içerisine girmek istiyorlar. Komisyonda da bunun farkında olunabilirdi, orada olunmadı; geldi, komisyonun altında bir komisyon oluşmuş gibi, ilgili Bakanlarla yeniden toplantı yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisinde; denildi ki, teşvikini şöyle düzenleyelim... Buradaki teşvik hazineyi yük altına sokar. Peki, komisyonda uzlaşma aradığınız Cumhuriyet Halk Partisiyle, daha sonra Mecliste veya dışarıda yaptığınız toplantılarda neden bir uzlaşmaya gitmek istemediniz, bizi oraya niye almadınız? Bu, ulusal bir sorun değil mi, Türkiye nin enerji sorunu? Bizim orada da olmamız lazımdı. Bir eleştirimiz de odur arkadaşlar. En önemli şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen, Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarım dikkatle dinlesinler. Ben sizden de yardım istiyorum. Bu Meclis hepimizin. HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Maliye Bakanı Meclis ortamının huzurunu engelliyor; lütfen, uyarın. TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Biz, burada, bu kanunun dışında konuştuğumuz zaman bize diyorsunuz ki: Lütfen, maddeye gelir misiniz diyorsunuz, bizi uyarıyorsunuz değil mi; evet. Şimdi, biz, yenilenebilir enerji kanununu getirdik. Sayın Bakan bu kanuna bir geçici madde ilave etmek istediğini bizimle paylaştı. Sağ olsun, tevazu gösterdi. Böyle bir şeye Türkiye nin ihtiyacı var dedi; ama, getirmek istediği maddenin yenilenebilir enerji kanunuyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Şimdi, bizlere ve bana bu kürsüde maddeye gelin diyen arkadaşlarımı Sayın Bakana lütfen, kanuna gelin demeye davet ediyorum. Kanuna gelsin, kanunun içeriğini bozmasın. O madde Türkiye için gerekliyse -24 tane komisyon üyesi var- verin kanun teklifinizi, haftaya komisyon başkanı burada toplasın komisyonu, görüşelim. Kendi gruplarımızdan da rica edelim, haftaya yine görüşelim bu Mecliste. Günübirlik, Türkiye için çok büyük önem arz eden konuları, biz, diğer kanunun arasında şunu

8 da geçiriverelim diyerek bir alışkanlık haline getirirsek, bu Meclisin işlerliğinden söz edilebilir mi arkadaşlar?! Bunu yapmayalım. Biz buna karşıyız. Desteklediğimiz bir kanunun içerisine henüz üzerinde mutabakata varmadığımız bir geçici maddeyi koyarak her şeyi mahvetmeyelim. Burada duyarlılığa çağırıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları ve kanunu bu ülkenin vazgeçilmezidir, gurur kaynağıdır; bunun çıkması lazım. Hidrolik santralların desteklenmesi lazım. Yenilenebilir enerjideki rüzgâr enerjisinin, güneşin, jeotermalin desteklenmesi lazım; dünya buna yöneliyor. Yaşanabilecek bir çevre isteyen herkes, gelecek nesli düşünen herkes, hazineye getireceği yüke bakmaksızın, yatırım maliyetine bakmaksızın yenilenebilir enerjiye bir vizyon koyuyor. Bizim vizyon koyan ülkelerden neyimiz eksik allahaşkına?! 2020 de 50 megavata kadar hidrolikler yenilenebilir enerjiye alınıyor, öyle sayılıyor, kabul ediliyor. Üstündekilere sayarsak, bizim oranımız çok yüksek; ama, onlar yenilenebilir enerji kapsamında kabul edilmiyor; ama, o kapsamda kabul edilenleri yüzde 25 e çıkarmayı hedefleyen ülkeler var. Orada şunu düşünmek lazım: Ya, Sayın Seyhan, böyle söylüyorsunuz; ama, Türkiye nin rüzgâr kapasitesi, güneş kapasitesi, jeotermal kapasitesi, 50 megavatlık hidrolik kapasitesi bu derece bir yenilenebilir enerji üretimine uygun mu, yüzde 25 kapasitemizi kaldırır mı derseniz, valla, bu konuda eğitim yapmış, liyakat sahibi herkes, Türkiye nin, Avrupa nın en iyi rüzgâr alan üçüncü ülkesi olduğunu söylüyor, en iyi jeotermal kaynakları olan ülkelerinden biri olduğunu söylüyor, en iyi hidrolik kaynaklara sahip ülke olduğunu söylüyor. Şimdi, dünyada söylenenlerin hepsini yok sayıp, ya, biz, enerji çeşitliliğinden yanayız, yenilenebilir enerjinin de ülke ekonomisi çok iyi durumda değil, ekonomiye yük getirmesini de göze alamıyoruz diyerek onu bir kenara itmek, hiçbir siyasî dönemde kabul edilebilecek bir şey değildir. Değerli arkadaşlar, bakın, Hazineye de birkaç lafım var. Deniliyor ki, bu kanun, milyon dolar hazineye yük getiriyor. Yatırım maliyetine kadar 3-4 milyar dolar. 3-4 milyar dolarlık bir yatırımın hazineye getirdiği yük milyon dolarsa, bu devlet en başarılı projeyi gündeme getirmiş demektir. Teşvikin aslî unsuru budur. Zaten en düşük limitle teşvik ediyorsunuz. Aldığınız karar siyasîyse siyasî, ekonomikse ekonomik; bunun arkasında hiç düşünmeden durmak lazım. Açın önünü, daha fazla verin, biz arkanızdayız; ama, engellemeyin. Şimdi, bu kanun çıkacak. Benim endişem şu: Önergelerle, kanun çıktığında yatırımcıyı hareketsiz hale getirebilecek birtakım kısıtlamalar koyarsak, çıkardığımız kanunun bir anlamı kalmayacak. Ben istiyorum ki, kanun işlerlik kazanır halde çıksın. Elbette ki enerji politikalarına baktığımızda, artık mühendis olmasına gerek yok, iki yıllık teknikere sor, diyor ki benim ülkemin enerjisi temiz olsun, sürekli olsun, güvenilir olsun, ucuz olsun. Bunu herkes biliyor ve herkes şunu çok iyi biliyor ki, bu ülkedeki enerji kaynaklarıyla ülkenin tamamının şu anda elektrik enerjisini ve diğer enerjisini kontrol etmek mümkün değil. Enerjide çeşitlilik için, dışalım yapmak gerekli. Bunu herkes kabul ediyor. Bu kaynaklar yetse de kullansak diyen arkadaşlarımız çok; ama, yapmamız gereken şudur: Eğer sizin elinizde ulusal kaynağınız varsa, maksimum düzeyde onu kullandıktan sonra uluslararası kaynaklardan yararlanmak zorundasınız; aksi halde stratejik bir hata yapmış olursunuz. Bu ülkenin rüzgârı var, bu ülkenin kömürü var. Olsun, ısıl değeri açısından, temizlik açısından, yanma hızı açısından diğer kömürler daha verimli olsa dahi, eğer ulusal kaynağımız varsa, maliyeti ne olursa olsun, bizim ulusal kaynağı kullanmamız lazım; çünkü, o kaynağı kullandığınız zaman istihdam yaratıyorsunuz; bir. Ülkedeki yerli kaynakları kullanıp oradaki yeraltı zenginliklerimizin kapasitesini ve verimliliğini açığa çıkarıyorsunuz; iki. Ona dönük teknolojiyi geliştirip bir ek istihdam ve katmadeğer yaratıyorsunuz;

9 üç. Bunların hepsi herkes tarafından biliniyor, herkesin eli kolu bağlı. Biz dayamışız kendimizi aldığımız doğal gaza. Deniliyor ki, bir kere aldık; yap-işlet-devretler var, yap-işletler var; bunların hepsini yok sayıp, ulusal anlamda kendimizi niye malî bir krize sokalım; o da doğru, sokmayın; ama, bu ülkenin yeni enerji ihtiyacı var, bu enerji ihtiyacını hiç değilse ulusal kaynaklara dayandırın, o projeyi, o vizyonu ona yükleyin. Yeniden doğalgaz alım anlaşmaları yaparak ülkeyi dışalım yükü altına sokacağınıza, yerel kaynaklarınızı doğru tespit edip, hiç değilse elektrik enerjisinde o kaynaklarınızı kullanın; ama, vizyona bakıyorsunuz... MEHMET KARTAL (Van) - Atatürk Barajında 8 türbinden sadece 1 tanesi çalışıyor. TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Yine, vizyona bakıyorsunuz, vizyonda böyle bir şey yok. Nasılsa doğalgaz alıyoruz, hidrolik santralların performansını düşürün, buradan aldığımız doğalgaza ek para ödemeyelim diye maksimum kullanma düzeyinde kullanmayı sağlayın... Peki, Türkiye nin geleceğe dönük vizyonu ne olacak değerli arkadaşlar?! Şimdi, bir özelleştirme çıktı. BOTAŞ ın elindeki hisseler özelleştirilecekti. Pardon, daha açık anlatayım. Yapmış olduğu doğalgaz anlaşmaları devredilecek. Gelecek önerge de bunun üzerine. Doğalgaz Piyasası Kanununda da zaten bununla ilgili bir madde var, satış yetkisi. Bu olay tıkanmış, satamıyorlar, yasal bir engel var onu kaldırmak istiyorlar; kabul. Ülkedeki kontratların bir kısmı devredilebilir; çok doğru; ama, arkadaşlar, bakın, biz, bir kere, alırken hata yaptık. Bu ülkenin yüzde 60 ını götürdük Rusya ya dayadık doğalgazının. En büyük stratejik hata. Hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde dışalım doğalgazda yüzde 30 un üstüne çıkmamıştır, bizde yüzde 60. Siz yapmamış olsanız dahi, bu böyle, bu gerçek. Vanayı kapadı mı, topla, tüfekle, tankla bu ülkeye girmesine gerek yok; doğalgazla beslenen enerji tesisleriniz durdu ve sanayi tesisleriniz durdu, hiçbir şey yapamazsınız, kesildiği zaman İstanbul un yarısı elektriksiz kaldı. Peki, devrettiniz doğalgazı, özel sektör anlaşamadı, onlar devleti kendilerine garantör almışlardı veya yürütemedi. Siz yeni doğalgaz anlaşmalarında özel sektörü teşvik edin, onlar ülkeye getirsinler, serbest piyasayı hareketlendirsinler, ben bu ülkede bir anlaşmazlık olduğunda devreye girebilecek yeni doğalgaz tesislerini göreyim, bu kanunu önce ben imzalayayım; ama, önümü görmeden, bu kontrat devirlerinin hepsine gönül rahatlığıyla evet diyemiyorum. O sorumluluğu alamam ben. Bu ülkenin sanayisi durursa, bu ülkenin askeri, vatandaşı, sanayi tesisi elektriksiz kalırsa biz bunun altından kalkamayız. Alternatif kaynaklar gelir, bu iş onunla yapılır. Stratejik rezervini BOTAŞ koruyor... Devletin stratejik rezervi koruma hakkı vardır, bunun böyle olması lazım zaten. Ancak, değerli arkadaşlarım, stratejik rezervi bloke altında tutmanız, ülkedeki sanayi alanında veya enerji alanında yapılmış tesislerin sürgit bir şekilde sorunsuz gideceği anlamına gelmez. Arkasında şimdilik devlet olmak zorunda. Onun için, burada kontrat devirlerinde çok dikkatli olması lazım değerli arkadaşların. Anlıyorum ki kararlılar, bunu böyle yapacaklar. Ne kadar yapacaklarına dikkatli olsunlar lütfen. Bu ülke hepimizin, bu ulus hepimizin. Biz buna gönül rahatlığıyla evet diyemeyiz; çünkü, alternatifi oluşturulmamıştır; ama, bu ülkenin başına kontrat devrinden dolayı bir sorun gelirse, hiçbir iktidar bunun altından kalkamaz.

10 Değerli arkadaşlarım, geliyorum yenilenebilir enerjiye. Çok kısa bir zamanım kaldı; ama, diğer maddelerde konuşacağım. Teşvik deniyor... Enerji Bakanımıza, Sayın Bakanımıza bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Yahu Allah aşkına, şu Türkiye yi teşvik cenneti yapacağız dediniz, öyle şeyleri teşvik eder oldunuz ki, ne teşvik teşvike benzedi, ne sektör sektöre benzedi, ne ne yaptığımızı bilir hale geldik. Yazıktır! Dün Meclise bir kararname yollanmış. 24 kişi çalıştık, komisyonda Maden Kanununu çıkardık, özellikle biz 2 nci, 3 üncü grup madenleri ayırıp nelere teşvik vereceğimizi belirledik. Allah tan korkun! Kuma, çakıla ve taş kırmaya teşvik geliyor Meclise. Böyle bir anlayış olur mu?! HALUK KOÇ (Samsun) - Taş kırma ocakları da Samsun da kapatıldı. TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Yani, biz duble yol yapılıyor diye, oraya kırılan taşa da teşvik mi vereceğiz?! İnanın bana, diğer madenciler toplanıp çakıla verdiğimiz teşvikten doğan parayla çakıl alır, kafamıza atarlar! Böyle madencilik anlayışı olur mu?! Böyle teşvik olur mu?! Aralarında denge yokmuş! Mağduriyet oluyormuş bazı sektörlere! Arkadaşlar, olacak... Sizin, öncelikli sektörünüz yok mu?! Öncelikli sektörü olmayan bir tane ülke örneği verin, hepiniz buradasınız. Dünyada bir ülke verin, öncelikli sektörü olmayıp sektörlerinin tamamına teşvik veren. Üçüncü dünya ülkelerinde bile bulamadım ben. Yok böyle bir şey. Nereden çıkardınız?! Biri kulağınıza güzel söyleyince, hoş mu geliyor, anlamıyorum. Bakın, burada, yine, yenilenebilir enerjiye teşvike ses çıkıyordu ya, -Komisyon Başkanına da verdim, Hazine bunu görmüyor herhalde, bazılarına bakıyor- turizmde, inşa halinde olanlar dahil, geriye dönük sekiz aylık teşvik veriliyor! Maliyetini, oturup kendileri hesaplasınlar. Turizmi teşvik edin; bu geriye dönük alışkanlığından vazgeçin. Her şeyi geriye dönük işletmeye başladık. Kimin yararlandığı çok önemli. Bunun faturasını, Türkiye pahalı öder. Eğer teşvik edecekseniz, önce aslî sektörleri edin. Geliyoruz, bu rüzgâr, güneş, jeotermal enerjiye. 3 dakikam kaldı... Bunları destekleyelim arkadaşlar, yalnız ayakta dursunlar. Sayın Yıldız, dün, güzel bir konuşma yaptı; ama, katılmadığımız yerler var; birim maliyetinin, nükleer enerjiye yakın olarak civarında olduğunu söyledi. İkimizden birinin hesap makinesinde bir hata var; biz, 900 ilâ civarında görüyoruz dünyada. Neyi örnek aldı, neyi ortalama aldı, bilmiyorum; böyle değil. Hidrolik konusuna gelince, kendisiyle de mutabakata vardık. Yatırım maliyetleri açısından da, performansları açısından da, hidrolik ile rüzgâr arasında farklılık vardır; yaklaşık yüzde 31 kapasite farklılığı oluşur, her zaman böyle kabul edilir. Şimdi, böyle bir kapasite farklılığı varken, hidrolik ile rüzgârı aynı kefede değerlendiremezsiniz, rüzgârı korumanız lazım. Eğer yapacaksanız, yük mü getirecek; getirsin, hidrolik temiz midir; temizdir. Türkiye deki ortalama satış fiyatını baz alıyoruz deniliyor. İşte, elimde, Yüksek Denetleme Kurulunun Meclise sunduğu rapor var. Hidrolikler hesaplanırken, gerçek maliyetlerle hesaplanmamıştır diye, bütçe görüşülürken Sayın Bakana verilmiş. Kömür hesaplanırken, çevresel etkenler, filtrelizasyon bunun içerisine alınmamıştır diye Bakana sunulmuş. O zaman, ortaya çıkardığınız maliyetler -Yüksek Denetleme Kurulu size bu raporu verdiğine göre- doğru maliyetler değil. Bu maliyetler üzerinden yola çıkıp, siz bir baz alırsanız, Türkiye yanılgıya düşer. Gerçeği görmek lazım, doğru teşvik vermek lazım. Daha önce, bir öneri vardı yüzde 26, yüzde 20 üstü deniliyordu. Ne etti arkadaşlar?