PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Fethiye Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili BaĢkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye Bütçesinin birim giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,36) TL dir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 2- Belediye Bütçesinin gelirleri (B) gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,36) TL dir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynakları (0,00) karģılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıģ. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 4- Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģme yapmaya yetkilidir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğimce memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 7- Bütçe aģağıda belirtilen cetvellerden oluģur. 1- Bütçe Kararnamesi, 2- Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde Yılı Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-7), 3- Ödenek cetveli (A) (Örnek-14), 4- Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması cetveli (B) (Örnek 15), 5- Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması cetveli (Örnek 16), 6- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir cetveli (C) (Örnek 17), 7- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek -18), 8- Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8), 9- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek -19), 10- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 20) 11- Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere giriģmeye izin verilen hizmetlere ait cetveli (G) (Örnek 21), 12- Memur ve Hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir cetveli (H) (Örnek 22), 13- Ġhdas edilen Memur kadrolarını gösterir cetveli (K-1)(Örnek 23), 14- Ġhdas edilen sürekli ĠĢçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek 24), sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 16- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) cetveli (Örnek 26), 17- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27) 18- Finansman Programı (Örnek -28) 19- Ġhtiyaç duyulan diğer cetveller,

2 Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değiģiklik yapılabilir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 9- ġarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyette alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak alınan kredilerden yılı içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak ödeneklere eklenmek suretiyle konulur. ġarta bağlı bağıģ amacı, bir projeye tahsisli yardım veya krediler, proje yüzde yüz gerçekleģmeden bu tertiplerdeki ödenekler baģka iģlere aktarılamaz. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 10-Vergi, resim, harçlar ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek zamanlar da 4 eģit taksitte tahsil edilir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 11- Bu Kararname Hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 12- Bu Kararname Hükümlerini üst yönetici yürütür. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun 2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 12 madde üzerinden madde madde incelenmiģ olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 2015 Yılı Gideri (TL) GENEL KAMU HĠZMETLERĠ SAVUNMA HĠZMETLERĠ KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZ. EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ DĠNLENME,KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK VE SOS.YRD.HĠZ ,02-0, , , , , , ,65-0,00-0,00- TOPLAM ,36- -GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle ,36 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 2015 Yılı Gideri (TL) PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA AĠT DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ , , , , , , ,00-

3 08 09 BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00- TOPLAM ,36- -GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle ,36 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi VERGĠ GELĠRLERĠ TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER DĠĞER GELĠRLER SERMAYE GELĠRLERĠ ALACAKLARDAN TAHSĠLAT RED VE ĠADELER (-) 2015 Yılı Geliri (TL) , , , , ,00-0,00-0,00- TOPLAM ,36- -GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle ,36 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun SONUÇ : 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi ,36-TL tahmin edilmiģ olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 0,00-TL Net Finansman Tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir Ģekilde ,36-TL olarak teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun KURUM: 2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK EKONOMĠK KODLAMA (OCAK-ġUBAT-MART) (NĠSAN-MAYIS-HAZĠRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) (EKĠM-KASIM-ARALIK) I II AÇIKLAMA MĠKTAR ORAN MĠKTAR ORAN MĠKTAR ORAN MİKTAR ORAN TOPLAM 1 Personel Giderleri , , , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl , , , , ,02- Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , ,00-4 Faiz Giderleri , , , , ,00-5 Cari Transferler , , , , ,00-6 Sermaye Giderleri , , , , ,00-7 Sermaye Transferleri , , , , ,00-8 Borç Verme 0,00-0 0,00-0 0,00-0 0,00-0 0,00-9 Yedek Ödenekler , , , , ,00- GİDER TOPLAMI , , , , ,36- - AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiģ olup; teklif edildiği Ģekliyle ,36 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun

4 KURUM: KODU 2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK (OCAK-ġUBAT- (NĠSAN-MAYIS- (TEMMUZ-AĞUSTOS- (EKĠM-KASIM- MART) HAZĠRAN) EYLÜL) ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMA MĠKTAR ORAN MĠKTAR ORAN MĠKTAR ORAN MİKTAR ORAN Vergi Gelirleri , , , , ,00- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,84-25 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , ,00- Diğer Gelirler , , ,00-25 Sermaye Gelirleri , , ,00-25 GELİR TOPLAMI , , , , , , , , ,36- -FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiģ olup; teklif edildiği Ģekliyle ,36-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun -TARİFE CETVELLERİ :Tarife cetvellerinde aģağıda yer alan tarifelerin teklif edildiği Ģekliyle kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN TARĠFE CETVELĠ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ 1-Dükkan,Ticari ve Sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve takılan her çeģit levha yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak 2-Motorlu taģıt araçlarının içine veya dıģına konulan ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak 3-Cadde, Sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçiçi mahiyetteki ilan ve reklamların m2'sinden haftalık olarak 4-IĢıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık olarak 5-Ġlan ve reklam amacıyla dağıtılan broģür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar ve benzerlerinin her biri için yıllık olarak 2015 YILI 6-Mahiyeti ne olursa olsun yapıģtırılacak çeģitli afiģler ve benzerlerinin beherinin m2'sinden 7-Belediyeden izin alınmadan bastırılan takılan ve dağıtılan sesli olarak yapılan ilanların ilgilisi hakkında yasal takibat icra olunur. EĞLENCE VERGĠSĠ Eğlence Yerleri ve Alanı 1 Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabere, dansing gibi eğlence yerlerinden çalıģılan her 50 m2 ye kadar 51 m2-150 m2 arası 151 m2 300 m2 arası 301 m2 den yukarı 4 yıldızlı otelde 5 yıldızlı otelde

5 gün için Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yarlerinden çalıģılan 2 hergün için Sirkler, lunaparklar, Çalgılı bahçeler ve benzerlerinden ĠġGAL HARCI ĠĢgalin Türü 1-52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı iģgallerde beher metrekare için günde 2-52 nci maddenin a) SatıĢı yapılan küçükbaģ hayvan (1) baģına numaralı bendinde yazılı hayvan b)satıģı yapılan büyükbaģhayvan baģına satıcılarının iģgallerinde 3-52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iģgallerde a)her taģıttan beher saat için b)parkmetre çalıģtırılan yerlerde beher saat için TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSAT HARCI ĠĢyerinin Alanı Her Tür ĠĢyeri Ġçin Yıllık Olarak Her Tür ĠĢyeri Ġçin ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARCI 25 m2 ye kadar 26 m2-100 m2 arası 101 m2-250 m2 arası 251 m2-500 m2 arası 501 m2 den yukarı ĠĢyerinin Alanı 25 m2 ye kadar 26 m2-100 m2 arası 101 m2-250 m2 arası 251 m2-500 m2 arası MEZARLIK HĠZMETLERĠ ÜCRETLERĠ 501 m2 den yukarı A-Mezar Ücreti (Mezar Numarası Dahil) B-Cenaze Yıkama Aracı Ücreti C-Cenaze TaĢıma Aracı Ücreti D-Cenaze Aracının ġehir DıĢına Çıkması Halinde (Km baģına) E-Cenaze Toplam (Kefen Ücreti Dahil) F-3 KiĢilik Aile Mezarı Ücreti ( Çatalarık, TaĢyaka, Halaç,Petek Sitesi karģısı Ahat ve Foça Mezarlıkları için) 20,00-15,00-15,00-1, ,00- DÜZENLEME VE KONTROL ÜCRETLERĠ A-Haftada Bir Gün Kurulan Semt Pazarları Düzenleme Kontrol Ve Temizlik Giderleri Ücretleri; Yıllık SALI PAZARI; Giyim Bölümü (6 m lik) Toplam SALI PAZARI; Giyim Bölümü (3 m lik) Toplam SON ÖDEME TARĠHĠ ,00-

6 SALI PAZARI; Gıda Bölümü (Etermit Altı) Toplam SALI PAZARI; Gıda Bölümü (Açık Alan) Toplam SALI PAZARI; Gıda Bölümü (Börekçiler,Köfteciler) Toplam SALI PAZARI; Gıda-Giyim Bölümü (Çaycılar) Toplam 800, ,00- FOÇA MAHALLESĠ; Giyim Bölümü Gıda Bölümü PAZARYERĠ MAHALLESĠ; Giyim Bölümü Gıda Bölümü ÇĠFTLĠK MAHALLESĠ Açık Alan (YILLIK) Kapalı Alan (YILLIK) 800,00-600,00-600,00-300,00-650, ,00- GÖCEK MAHALLESĠ Açık Alan (YILLIK) Kapalı alan (YILLIK) 600,00-750,00- ESENKÖY MAHALLESĠ Pazar yeri (YILLIK) 300,00- ÖLÜDENĠZ MAHALLESĠ Pazar yeri (YILLIK) B-ĠĢyeri açılıģları ruhsat taleplerinden önce Belediyemizce OluĢturulacak kontrol ve uygunluk araģtırması yapacak olan heyetin düzenleyeceği rapor için; 1.Bölge (Fethiye Merkez, Göcek, Ölüdeniz) 1.500,00-TL 0-25 m 2 arası m 2 arası 400,00-51 m2 den sonra artan her 50m2 için % 100 ArtıĢlı Rapor Ücreti Alınır. 2.Bölge (Karaçulha, Çamköy, Çiftlik, Üzümlü, Esenköy) 0-25 m2 arası 150, m2 arası 300,00-

7 51 m2 den sonra artan her 50m2 için % 100 ArtıĢlı Rapor Ücreti Alınır. 3. Bölge (Mahalleye dönüştürülen diğer köyler) 0-25m2 arası 75, m2 arası 150,00-51 m2 den sonra artan her 50m2 için % 100 ArtıĢlı Rapor Ücreti Alınır. C-Belediyemiz tarafından yapılacak her türlü alt yapı,zemin üstü düzenlemeleri,peyzaj ve tanzim giderleri ücreti olarak m 2 700,00- baģına ( Yıllık) D-ESNAF MUAFLIĞI BELGE HARCI 30,00- -TAKSĠ VE MĠNĠBÜS RUHSAT HARCI A-Minibüs ruhsat harcı yıllık olarak B-Taksi ruhsat harcı yıllık olarak (EĢ ve çocuklarda devirlerde para alınmaz.) -Ölüdeniz Mah. Minibüs ruhsat harcı yıllık olarak -Ölüdeniz Mah. Taksi ruhsat harcı yıllık olarak -ĠMARLA ĠLGĠLĠ ÜCRETLER -Jeolojik ve Zemin Etüt Kontrollük Ücreti 100,00-100,00-370,00-TL 300,00-125,00- -Konutlar için Ġmar Durumu A-500 m 2 ye kadar (500 m 2 dahil) 60,00- B-500 m 2 den sonra 60,00- C-Ada bazındaki Ġmar Durumları 75,00- -ĠĢyerleri için Ġmar Durum Belgesi A-500 m 2 ye kadar (500 m 2 dahil) 60,00- B-500 m 2 den sonra 75,00- C-Ada bazındaki Ġmar Durumları 75,00- -Tamamı Ġmar Yasasının 33.maddesine tabi olan ve iskan dıģı sahada kalan parseller için Ġmar Durum Belgesi -Teknik Eleman Ücreti 60,00-TL Yapı kullanma izni verileceği zaman yerine gönderilen teknik Elemanın yapacağı kontrollük ücreti: A) -100 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için yüzme havuzlu (Mesken) 150, m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için (Mesken) 120,00- B) -100 m 2 den 200 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için yüzme havuzlu (Mesken) -100 m 2 den 200 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için (Mesken) C) -201 m 2 den büyük her bağımsız bölüm için yüzme havuzlu (Mesken) 125,00-290, m 2 den büyük her bağımsız bölüm için (Mesken) 160,00-1) -100 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için (ĠĢyeri) 150,00-2) -101 m 2 den 200 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için (ĠĢyeri) 3) -201 m 2 den büyük her bağımsız bölüm için (ĠĢyeri) 4) -301 m 2 den büyük her bağımsız bölüm için (ĠĢyeri)(YENĠ) 330,00-5) -Dublex Konutlar için m 2 baģına 1,20-6) -Apart Oteller için bağımsız bölüm baģına 150,00-

8 7) -Turistik Tesisler (Pansiyon,Otel,Motel) için m 2 baģına 2,50- -Plankote Ücretleri A) -Parsel alanı 2000 m2'ye kadar (2000 m2 dahil) 150,00- B) - Parsel alanı 2001 ile 5000 m2'ye kadar (5000 dahil) 5001 m2 ve üzeri parsellerde her 1000 m2 artıģ için bu rakama 50,00- Ilave edilir. -Belediyemiz sınırları içerisinde iģ yapan serbest meslek sahibi Mimar,ĠnĢaat, Elektrik ve Makine Mühendislerinin Belediyeye kayıt ücreti olarak yıllık -Tamir izni verilecek yapıların kontrol ve tamir izni (bina baģına) -Temel üstü vizeleri kontrollük ücreti 360,00-150,00-190,00- -Numarataj çalıģmalarının sayısal ortamda pafta baģına -Adres tespit formlarında kapı baģına levha birim fiyatı -Ekspertizlere arģivden ruhsat dosyası ve yapı kullanma izin belgesi çıkartılması TALEP HALĠNDE BELEDĠYE ÖZEL ARġĠVĠNDEN ÇIKARILIP ÖRNEKLENECEK EVRAKLAR,BASILI FORM DĠLEKÇELER ĠLE OZALĠT VE FOTOKOPĠ ÜCRETLERĠ (ASLI GĠBĠDĠR YAPILMASI) -Ölçü Krokileri -Plan örneği -Ġmar Planı Paftaları Fotokopi ve Ozalitleri a)a3 Fotokopi b)a4 Fotokopi c)sayısal halihazır haritaların manyetik ortamda (disket,cd) verilmesi (hektar baģına) d)sayısal imar planlarının manyetik ortamda (pafta,cd) verilmesi (pafta baģına) -ArĢivdeki Projelerin ve Yapı Kullanma Ġzin Belgesi,ĠnĢaat Ruhsatı, Ġmar Affı Belgeleri ve 18. madde uygulama evrakları; 190,00-10,00-135,00-25,00-20,00-12,00-10,00-100,00-150,00- a) A3 Fotokopi 9,00- b) A4 Fotokopi 9,00- c) Ozalit 1 m 2 17,00- -Ġmar Planı Hükümleri; a)bir adet pafta ozaliti -Kat mülkiyeti,imar planı vb. gibi imar iģleri ile ilgili fotoğrafların incelenip tasdiki (fotoğraf baģına) proje ve ruhsatların tasdiki -ĠĢgaliye Katılım Payı Ücreti -Cins değiģikliği iģlemlerine esas vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı onayı 30,00-40,00-80,00-35,00- FETHĠYE KÜLTÜR MERKEZĠ KULLANIM ÜCRET TARĠFESĠ

9 KONFERANS SALONU - RESMĠ OKULLAR SERGĠ SALONU - RESMĠ OKULLAR RESMĠ KURUMLAR SERGĠ SALONU - ÖZEL SERGĠLER ÖZEL OKULLAR DERSHANELER TOPLANTILAR TOPLANTILAR (SĠVĠL TOPLUM ÖRGÜTLERĠ) TĠYATRO GRUPLARI 200,00-TL 250,00-25,00-50,00-85,00-110,00-50,00-75,00-300,00-300,00-250,00-300,00-110,00-TL 220,00-400,00- PROVALAR 25,00-50,00- OTOPARK ÜCRETLERĠ (CUMHURĠYET ALANI) 2 saate kadar 3,00-2 saatten sonra akģama kadar 5,00- Ölüdeniz Beldesi her taģıttan beher saat için 1,25- Ölüdeniz Beldesi Parkmetre çalıģtırılan yerlerde beher saat için 2,50- Aylık 60,00- Göcek Beldesi taksi ve binek oto Günlük 4,00- Aylık 80,00- Göcek Beldesi Minibüs Günlük 6,00- Aylık 90,00- Göcek Beldesi Midibüs

10 Göcek Beldesi Otobüs Göcek Beldesi ÇarĢı içi araç giriģi Göcek Beldesi otoparklar dıģı park edenlerden -KREŞ ÜCRETLERİ -EVLENDĠRME ÜCRETĠ C-Belge Harcı (Emlak Beyan Değeri) -RUHSAT YENĠLEMELER -Motel-Hotel -Pansiyon -Kamping vb. -Sinema -Kahvehane -Kıraathane -Meyhane -Bar -Disko -Ġçkili Lokanta -Ġnternet -Otel (12 ay) -Oyun Yeri -Lunaparklar -Sirkler vb. -Ġçkili Kafe -Ġçkili Kafe (Deniz kenarı) -Ġçkili Kafe (Ġç kısım) -Havuz,Plaj B-Canlı Müzik -Tek Sefere Mahsus ARAÇ KĠRA ÜCRETĠ KONUT Kombine Kanal Temizlik Aracı Vidanjör Basım Aracı ĠġYERĠ Kombine Kanal Temizlik Aracı Vidanjör Basım Aracı Grayder (Saat) Silindir (Saat) ARAÇ TAHSĠS ÜCRETĠ -Tahsis Ücreti Günlük 8,00- Günlük 20,00- Günlük 10,00- Aylık 30,00- Günlük 3,00-220,00-TL Evlendirme Yönet-meliği Uygulanır. 20, ,00-TL 1.500, , , , , , , , , , ,00-70,00-65,00-65,00-75,00-70,00-70,00-150,00-300,00-TL

11 -Güzergah Belgesi YATLARDAN VE TEKNELERDEN ALINACAK OLAN SĠNTĠNE ATIK YAĞLARININ BERTARAF EDĠLMELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK YAĞ ORANLARINA GÖRE FĠYATLAR F.SAHA SĠNTĠNE YAĞ ORANI TANKTA TESLĠM 95,1 50,00-TL/TON 90, ,00-TL/TON 85, ,00-TL/TON 80, ,00-TL/TON 75, ,00-TL/TON 70, ,00-TL/TON 65, ,00-TL/TON 60, ,00-TL/TON 55, ,00-TL/TON 50, ,00-TL/TON 45, ,00-TL/TON 40, ,00-TL/TON 40 9,00-TL/TON YAT LĠMANI VE ĠSKELE TARĠFESĠ Yat Bağlama Tarifesi : A-Ġskelede ve Kordonda bağlama metre baģına 5,00-/Gün B-Motor yatlardan kıçtan kara bağlama metre baģına C-Motor aborda bağlama metre baģına D-Deniz otobüslerinden bağlama metre baģına E-Deniz otobüslerinden aborda bağlama metre baģına F-Katamaranlardan kıçtan kara bağlama metre baģına G-Katamaranlardan aborda bağlama metre baģına 8,00-/Gün 16,00-/Gün 7,50-/Gün 15,00-/Gün 7,50-/Gün 15,00-/Gün H-Sailing tekne bağlama metre baģına 5,00-/Gün I-Sürat motorları kıçtan kara bağlama metre baģına 5,00-/Gün Ġ-Çaltılar sokağı tekne çekim alanına çekilen teknelerden metre kare baģına 40,00- - Dökme katı yük herton için 0,30- - Genel katı yük herton için 0,30- SU - ELEKTRĠK A-Balıkçı ve yük gemilerinden iskeleye aborda olanlar GRT baģına B-Yolcu gemilerinden iskeleye aborda olanlar GRT baģına C-Balıkçı ve yük gemilerinden iskeleye kıçtan kara olanlar GRT baģına D-Yolcu gemilerinden iskeleye kıçtan kara yanaģanlar GRT baģına E-Yük ve yolcu gemilerinden verilen suyun her tonu için 0,45-/Gün 0,45-/Gün 0,25-/Gün 0,25-/Gün 5,00-/Gün F- Elektrik ( KW ) baģına 0,70- YILLIK TĠCARĠ YATLAR ĠÇĠN BAĞLAMA TARĠFESĠ - Kordon boyu Günübirlik tekne yıllık bağlama mt.baģına 110,00- - Kordon boyu ve Gemi Ġskelesi Charter tekne yıllık

12 bağlama mt.baģına - Fethiye Vergi Dairesi ve Limanına kayıtlı olmayan tekneler mt. baģına -Sailing ticari tekneler sezonluk sözleģme yapması halinde ticari yatların günlük bağlama tarifesinden ücretlendirilir. Ġndirim çizelgesi uygulanır. SEZONLUK ÖZEL TEKNELER ĠÇĠN BAĞLAMA TARĠFESĠ ( 1 MAYIS 31 EKĠM ) YAZ DÖNEMĠ A-Özel yatların kıģlık bağlanması halinde, Ticari yatların günlük bağlama tarifesi üzerinden ücret alınır. 110,00- B-Yıllık ve sezonluk bağlamalarda ücret peģin alınır. Elektrik ve su ücretlerine indirim uygulanmaz. C- 30 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama % 2,5 D- 60 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama E- 90 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama F- 120 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama G 150 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama H- 180 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama I- 210 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama Ġ- 240 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama J- Limanda 60 dk. Yapılan bağlamalarda ücret alınmaz. 60 dk. yapılan bağlamalarda saat 17.00'a kadar bağlamalarda günlük ücretin % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 25 % 30 indirim uygulanır. % 50 si alınır. GARAJ ÜCRETLERĠ A-Minibüs Garaj ÇıkıĢ Ücreti 3,00- -BELEDĠYE SOSYAL AMAÇLI TESĠS (DÜĞÜN,EĞLENCE,GÖSTERĠ AMAÇLI) (YENĠ) Karagedik ve Çatalarık Göcek Mahallesi Karaçulha Mahallesi Karaçulha Mahallesi (Gündüz+Gece) YeĢil Üzümlü Mahallesi Diğer yerler (Esenköy) vb. Çamköy Beldesi Sandalye kira ücreti 1 günlük Çamköy Beldesi Sandalye kira ücreti 2 günlük Çamköy Beldesi Masa kira ücreti 1 günlük Çamköy Beldesi Masa kira ücreti 2 günlük Çiftlik Beldesi Sandalye kira ücreti 1 günlük 300,00-250,00-400,00-250,00-

13 Çiftlik Beldesi Sandalye kira ücreti 2 günlük Çiftlik Beldesi Masa kira ücreti 1 günlük Çiftlik Beldesi Masa kira ücreti 2 günlük 1.BÖLGE PARKOMAT UYGULAMASI- SINIRLI SÜRELĠ: (Atatürk Caddesi 500.Sokaktan itibaren, ÇarĢı Caddesi Hükümet Caddesine kadar olan kısım, Kandönmezler KavĢağından Palmiye KavĢağına kadar olan kısım, 96. Ve 97. Sokak, Belediye Caddesi, Hükümet Caddesi, Ali Gaffar OKKAN Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Fevzi Çakmak Caddesi) 0-15 dakika arası dakika arası 1, dakika arası 2, dakika arası 3,00-2 saat üstü her yarım saat artıģı için 1,00-2. BÖLGE PARKOMAT UYGULAMASI GÜNLÜK: (Cahit Gündüz Caddesi,Sadi Pekin Caddesi, Ġnönü Bulvarı, Ovacık Köprüsü ile Lokman Hekim KavĢağı arası) 0-15 dakika arası 60 dakikaya kadar 1,00- Günlük park 3,00-1.BÖLGE VE 2.BÖLGE ĠÇĠN ABONMAN ÜCRETLERĠ Tek cadde ve sokaklar için 80,00- Tüm Cadde ve sokaklar için BELEDĠYEMĠZE AĠT OTOBÜSÜN KULLANIM ÜCRETĠ ( YENĠ ) 120,00-1,00- ( Km.baĢına ) SONUÇ: FETHĠYE Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi oniki (12) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla ,36-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın ( ) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri Fethiye Belediyesince teklif edildikleri Ģekilde, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiģ ve Fethiye Belediye Meclisinin nolu kararları Belediyesinden geldiği Ģekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 20/11/2014

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye Bütçesinin birim giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam (95.038.767,36) TL dir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Detaylı

2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ

2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ 2016 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN BAZI MAKTU VERGĠ, HARÇ VE ÜCRET TARĠFELERĠ 2016 mali yılı, Fethiye Belediyesi gelirleri ve harçlarına iliģkin tarife cetvelini oluģturan;

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 474 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. c) Fethiye ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :203 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI ı) KAVAKLIDERE ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2015 YILI BÜTÇESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU Meclisimizin 11.11.2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bodrum Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Vergi, Harç ve Gelir Tarife Cetvelleri, Komisyonumuzun

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :443 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Yatağan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili BaĢkanlık Önergesi,

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.10.2015 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 08.09.2015 tarih ve 45914605/1694 sayılı Emlak ve İstimlak

Detaylı

T.C. ALAPLI ĠLÇESĠ...MECLĠS KARAR KAĞIDI... Karar Tarihi : Karar No: 28

T.C. ALAPLI ĠLÇESĠ...MECLĠS KARAR KAĞIDI... Karar Tarihi : Karar No: 28 T.C. ALAPLI ĠLÇESĠ...MECLĠS KARAR KAĞIDI... Karar Tarihi : 05.09.2014 Karar No: 28 Belediye Meclisini TeĢkil Edenlerin Adı Soyadı Meclis BĢk. Abdullah ATEġ Üyeler; Nursev AKDENĠZ, Emine UYSAL, YaĢar ÇEVĠK,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan Karar Tarihi : 03.10.2016 Karar No : 41850698.301.05-172 : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler KARAR : Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri faaliyet alanlarında kullanılmakta olan muhtelif tür ve cinslerdeki

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11.

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11. T. C. Birinci Oturum: 1-07.05.2013 tarihli 2013 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması 2-2014 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi 3-2014 yılı Atıksu

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihi PerĢembe günü

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYFA- T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Oturumu Teşkil Eden Başkan: Üyeler: MUSTAFA NALBANT HALİT KARAAĞAÇ, ESAT DUYMUŞ, HALİL DEMİRAL, BASRİ ERSÖZ, NASUH ÖZBAY, HÜSEYİN AKTAŞ, ERDAL

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :199 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI f) BODRUM İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.02.2012/64-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 477 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. e) Marmaris ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/25 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/25 Tarihli toplantısında

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 04/12/2014 tarih ve 32895 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı