PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Fethiye Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili BaĢkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye Bütçesinin birim giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,36) TL dir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 2- Belediye Bütçesinin gelirleri (B) gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,36) TL dir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynakları (0,00) karģılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıģ. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 4- Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģme yapmaya yetkilidir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğimce memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 7- Bütçe aģağıda belirtilen cetvellerden oluģur. 1- Bütçe Kararnamesi, 2- Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde Yılı Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-7), 3- Ödenek cetveli (A) (Örnek-14), 4- Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması cetveli (B) (Örnek 15), 5- Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması cetveli (Örnek 16), 6- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir cetveli (C) (Örnek 17), 7- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek -18), 8- Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8), 9- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek -19), 10- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 20) 11- Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere giriģmeye izin verilen hizmetlere ait cetveli (G) (Örnek 21), 12- Memur ve Hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir cetveli (H) (Örnek 22), 13- Ġhdas edilen Memur kadrolarını gösterir cetveli (K-1)(Örnek 23), 14- Ġhdas edilen sürekli ĠĢçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek 24), sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 16- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) cetveli (Örnek 26), 17- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27) 18- Finansman Programı (Örnek -28) 19- Ġhtiyaç duyulan diğer cetveller,

2 Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değiģiklik yapılabilir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 9- ġarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyette alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak alınan kredilerden yılı içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak ödeneklere eklenmek suretiyle konulur. ġarta bağlı bağıģ amacı, bir projeye tahsisli yardım veya krediler, proje yüzde yüz gerçekleģmeden bu tertiplerdeki ödenekler baģka iģlere aktarılamaz. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 10-Vergi, resim, harçlar ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek zamanlar da 4 eģit taksitte tahsil edilir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 11- Bu Kararname Hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 12- Bu Kararname Hükümlerini üst yönetici yürütür. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun 2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 12 madde üzerinden madde madde incelenmiģ olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 2015 Yılı Gideri (TL) GENEL KAMU HĠZMETLERĠ SAVUNMA HĠZMETLERĠ KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZ. EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ DĠNLENME,KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK VE SOS.YRD.HĠZ ,02-0, , , , , , ,65-0,00-0,00- TOPLAM ,36- -GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle ,36 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 2015 Yılı Gideri (TL) PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA AĠT DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ , , , , , , ,00-

3 08 09 BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00- TOPLAM ,36- -GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle ,36 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi VERGĠ GELĠRLERĠ TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER DĠĞER GELĠRLER SERMAYE GELĠRLERĠ ALACAKLARDAN TAHSĠLAT RED VE ĠADELER (-) 2015 Yılı Geliri (TL) , , , , ,00-0,00-0,00- TOPLAM ,36- -GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle ,36 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun SONUÇ : 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi ,36-TL tahmin edilmiģ olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 0,00-TL Net Finansman Tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir Ģekilde ,36-TL olarak teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun KURUM: 2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK EKONOMĠK KODLAMA (OCAK-ġUBAT-MART) (NĠSAN-MAYIS-HAZĠRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) (EKĠM-KASIM-ARALIK) I II AÇIKLAMA MĠKTAR ORAN MĠKTAR ORAN MĠKTAR ORAN MİKTAR ORAN TOPLAM 1 Personel Giderleri , , , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl , , , , ,02- Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , ,00-4 Faiz Giderleri , , , , ,00-5 Cari Transferler , , , , ,00-6 Sermaye Giderleri , , , , ,00-7 Sermaye Transferleri , , , , ,00-8 Borç Verme 0,00-0 0,00-0 0,00-0 0,00-0 0,00-9 Yedek Ödenekler , , , , ,00- GİDER TOPLAMI , , , , ,36- - AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiģ olup; teklif edildiği Ģekliyle ,36 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun

4 KURUM: KODU 2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK (OCAK-ġUBAT- (NĠSAN-MAYIS- (TEMMUZ-AĞUSTOS- (EKĠM-KASIM- MART) HAZĠRAN) EYLÜL) ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMA MĠKTAR ORAN MĠKTAR ORAN MĠKTAR ORAN MİKTAR ORAN Vergi Gelirleri , , , , ,00- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,84-25 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , ,00- Diğer Gelirler , , ,00-25 Sermaye Gelirleri , , ,00-25 GELİR TOPLAMI , , , , , , , , ,36- -FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiģ olup; teklif edildiği Ģekliyle ,36-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun -TARİFE CETVELLERİ :Tarife cetvellerinde aģağıda yer alan tarifelerin teklif edildiği Ģekliyle kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALĠ YILI FETHĠYE BELEDĠYESĠ GELĠRLERĠ VE HARÇLARINA ĠLĠġKĠN TARĠFE CETVELĠ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ 1-Dükkan,Ticari ve Sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve takılan her çeģit levha yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak 2-Motorlu taģıt araçlarının içine veya dıģına konulan ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak 3-Cadde, Sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçiçi mahiyetteki ilan ve reklamların m2'sinden haftalık olarak 4-IĢıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık olarak 5-Ġlan ve reklam amacıyla dağıtılan broģür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar ve benzerlerinin her biri için yıllık olarak 2015 YILI 6-Mahiyeti ne olursa olsun yapıģtırılacak çeģitli afiģler ve benzerlerinin beherinin m2'sinden 7-Belediyeden izin alınmadan bastırılan takılan ve dağıtılan sesli olarak yapılan ilanların ilgilisi hakkında yasal takibat icra olunur. EĞLENCE VERGĠSĠ Eğlence Yerleri ve Alanı 1 Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabere, dansing gibi eğlence yerlerinden çalıģılan her 50 m2 ye kadar 51 m2-150 m2 arası 151 m2 300 m2 arası 301 m2 den yukarı 4 yıldızlı otelde 5 yıldızlı otelde

5 gün için Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yarlerinden çalıģılan 2 hergün için Sirkler, lunaparklar, Çalgılı bahçeler ve benzerlerinden ĠġGAL HARCI ĠĢgalin Türü 1-52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı iģgallerde beher metrekare için günde 2-52 nci maddenin a) SatıĢı yapılan küçükbaģ hayvan (1) baģına numaralı bendinde yazılı hayvan b)satıģı yapılan büyükbaģhayvan baģına satıcılarının iģgallerinde 3-52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iģgallerde a)her taģıttan beher saat için b)parkmetre çalıģtırılan yerlerde beher saat için TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSAT HARCI ĠĢyerinin Alanı Her Tür ĠĢyeri Ġçin Yıllık Olarak Her Tür ĠĢyeri Ġçin ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARCI 25 m2 ye kadar 26 m2-100 m2 arası 101 m2-250 m2 arası 251 m2-500 m2 arası 501 m2 den yukarı ĠĢyerinin Alanı 25 m2 ye kadar 26 m2-100 m2 arası 101 m2-250 m2 arası 251 m2-500 m2 arası MEZARLIK HĠZMETLERĠ ÜCRETLERĠ 501 m2 den yukarı A-Mezar Ücreti (Mezar Numarası Dahil) B-Cenaze Yıkama Aracı Ücreti C-Cenaze TaĢıma Aracı Ücreti D-Cenaze Aracının ġehir DıĢına Çıkması Halinde (Km baģına) E-Cenaze Toplam (Kefen Ücreti Dahil) F-3 KiĢilik Aile Mezarı Ücreti ( Çatalarık, TaĢyaka, Halaç,Petek Sitesi karģısı Ahat ve Foça Mezarlıkları için) 20,00-15,00-15,00-1, ,00- DÜZENLEME VE KONTROL ÜCRETLERĠ A-Haftada Bir Gün Kurulan Semt Pazarları Düzenleme Kontrol Ve Temizlik Giderleri Ücretleri; Yıllık SALI PAZARI; Giyim Bölümü (6 m lik) Toplam SALI PAZARI; Giyim Bölümü (3 m lik) Toplam SON ÖDEME TARĠHĠ ,00-

6 SALI PAZARI; Gıda Bölümü (Etermit Altı) Toplam SALI PAZARI; Gıda Bölümü (Açık Alan) Toplam SALI PAZARI; Gıda Bölümü (Börekçiler,Köfteciler) Toplam SALI PAZARI; Gıda-Giyim Bölümü (Çaycılar) Toplam 800, ,00- FOÇA MAHALLESĠ; Giyim Bölümü Gıda Bölümü PAZARYERĠ MAHALLESĠ; Giyim Bölümü Gıda Bölümü ÇĠFTLĠK MAHALLESĠ Açık Alan (YILLIK) Kapalı Alan (YILLIK) 800,00-600,00-600,00-300,00-650, ,00- GÖCEK MAHALLESĠ Açık Alan (YILLIK) Kapalı alan (YILLIK) 600,00-750,00- ESENKÖY MAHALLESĠ Pazar yeri (YILLIK) 300,00- ÖLÜDENĠZ MAHALLESĠ Pazar yeri (YILLIK) B-ĠĢyeri açılıģları ruhsat taleplerinden önce Belediyemizce OluĢturulacak kontrol ve uygunluk araģtırması yapacak olan heyetin düzenleyeceği rapor için; 1.Bölge (Fethiye Merkez, Göcek, Ölüdeniz) 1.500,00-TL 0-25 m 2 arası m 2 arası 400,00-51 m2 den sonra artan her 50m2 için % 100 ArtıĢlı Rapor Ücreti Alınır. 2.Bölge (Karaçulha, Çamköy, Çiftlik, Üzümlü, Esenköy) 0-25 m2 arası 150, m2 arası 300,00-

7 51 m2 den sonra artan her 50m2 için % 100 ArtıĢlı Rapor Ücreti Alınır. 3. Bölge (Mahalleye dönüştürülen diğer köyler) 0-25m2 arası 75, m2 arası 150,00-51 m2 den sonra artan her 50m2 için % 100 ArtıĢlı Rapor Ücreti Alınır. C-Belediyemiz tarafından yapılacak her türlü alt yapı,zemin üstü düzenlemeleri,peyzaj ve tanzim giderleri ücreti olarak m 2 700,00- baģına ( Yıllık) D-ESNAF MUAFLIĞI BELGE HARCI 30,00- -TAKSĠ VE MĠNĠBÜS RUHSAT HARCI A-Minibüs ruhsat harcı yıllık olarak B-Taksi ruhsat harcı yıllık olarak (EĢ ve çocuklarda devirlerde para alınmaz.) -Ölüdeniz Mah. Minibüs ruhsat harcı yıllık olarak -Ölüdeniz Mah. Taksi ruhsat harcı yıllık olarak -ĠMARLA ĠLGĠLĠ ÜCRETLER -Jeolojik ve Zemin Etüt Kontrollük Ücreti 100,00-100,00-370,00-TL 300,00-125,00- -Konutlar için Ġmar Durumu A-500 m 2 ye kadar (500 m 2 dahil) 60,00- B-500 m 2 den sonra 60,00- C-Ada bazındaki Ġmar Durumları 75,00- -ĠĢyerleri için Ġmar Durum Belgesi A-500 m 2 ye kadar (500 m 2 dahil) 60,00- B-500 m 2 den sonra 75,00- C-Ada bazındaki Ġmar Durumları 75,00- -Tamamı Ġmar Yasasının 33.maddesine tabi olan ve iskan dıģı sahada kalan parseller için Ġmar Durum Belgesi -Teknik Eleman Ücreti 60,00-TL Yapı kullanma izni verileceği zaman yerine gönderilen teknik Elemanın yapacağı kontrollük ücreti: A) -100 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için yüzme havuzlu (Mesken) 150, m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için (Mesken) 120,00- B) -100 m 2 den 200 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için yüzme havuzlu (Mesken) -100 m 2 den 200 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için (Mesken) C) -201 m 2 den büyük her bağımsız bölüm için yüzme havuzlu (Mesken) 125,00-290, m 2 den büyük her bağımsız bölüm için (Mesken) 160,00-1) -100 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için (ĠĢyeri) 150,00-2) -101 m 2 den 200 m 2 ye kadar her bağımsız bölüm için (ĠĢyeri) 3) -201 m 2 den büyük her bağımsız bölüm için (ĠĢyeri) 4) -301 m 2 den büyük her bağımsız bölüm için (ĠĢyeri)(YENĠ) 330,00-5) -Dublex Konutlar için m 2 baģına 1,20-6) -Apart Oteller için bağımsız bölüm baģına 150,00-

8 7) -Turistik Tesisler (Pansiyon,Otel,Motel) için m 2 baģına 2,50- -Plankote Ücretleri A) -Parsel alanı 2000 m2'ye kadar (2000 m2 dahil) 150,00- B) - Parsel alanı 2001 ile 5000 m2'ye kadar (5000 dahil) 5001 m2 ve üzeri parsellerde her 1000 m2 artıģ için bu rakama 50,00- Ilave edilir. -Belediyemiz sınırları içerisinde iģ yapan serbest meslek sahibi Mimar,ĠnĢaat, Elektrik ve Makine Mühendislerinin Belediyeye kayıt ücreti olarak yıllık -Tamir izni verilecek yapıların kontrol ve tamir izni (bina baģına) -Temel üstü vizeleri kontrollük ücreti 360,00-150,00-190,00- -Numarataj çalıģmalarının sayısal ortamda pafta baģına -Adres tespit formlarında kapı baģına levha birim fiyatı -Ekspertizlere arģivden ruhsat dosyası ve yapı kullanma izin belgesi çıkartılması TALEP HALĠNDE BELEDĠYE ÖZEL ARġĠVĠNDEN ÇIKARILIP ÖRNEKLENECEK EVRAKLAR,BASILI FORM DĠLEKÇELER ĠLE OZALĠT VE FOTOKOPĠ ÜCRETLERĠ (ASLI GĠBĠDĠR YAPILMASI) -Ölçü Krokileri -Plan örneği -Ġmar Planı Paftaları Fotokopi ve Ozalitleri a)a3 Fotokopi b)a4 Fotokopi c)sayısal halihazır haritaların manyetik ortamda (disket,cd) verilmesi (hektar baģına) d)sayısal imar planlarının manyetik ortamda (pafta,cd) verilmesi (pafta baģına) -ArĢivdeki Projelerin ve Yapı Kullanma Ġzin Belgesi,ĠnĢaat Ruhsatı, Ġmar Affı Belgeleri ve 18. madde uygulama evrakları; 190,00-10,00-135,00-25,00-20,00-12,00-10,00-100,00-150,00- a) A3 Fotokopi 9,00- b) A4 Fotokopi 9,00- c) Ozalit 1 m 2 17,00- -Ġmar Planı Hükümleri; a)bir adet pafta ozaliti -Kat mülkiyeti,imar planı vb. gibi imar iģleri ile ilgili fotoğrafların incelenip tasdiki (fotoğraf baģına) proje ve ruhsatların tasdiki -ĠĢgaliye Katılım Payı Ücreti -Cins değiģikliği iģlemlerine esas vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı onayı 30,00-40,00-80,00-35,00- FETHĠYE KÜLTÜR MERKEZĠ KULLANIM ÜCRET TARĠFESĠ

9 KONFERANS SALONU - RESMĠ OKULLAR SERGĠ SALONU - RESMĠ OKULLAR RESMĠ KURUMLAR SERGĠ SALONU - ÖZEL SERGĠLER ÖZEL OKULLAR DERSHANELER TOPLANTILAR TOPLANTILAR (SĠVĠL TOPLUM ÖRGÜTLERĠ) TĠYATRO GRUPLARI 200,00-TL 250,00-25,00-50,00-85,00-110,00-50,00-75,00-300,00-300,00-250,00-300,00-110,00-TL 220,00-400,00- PROVALAR 25,00-50,00- OTOPARK ÜCRETLERĠ (CUMHURĠYET ALANI) 2 saate kadar 3,00-2 saatten sonra akģama kadar 5,00- Ölüdeniz Beldesi her taģıttan beher saat için 1,25- Ölüdeniz Beldesi Parkmetre çalıģtırılan yerlerde beher saat için 2,50- Aylık 60,00- Göcek Beldesi taksi ve binek oto Günlük 4,00- Aylık 80,00- Göcek Beldesi Minibüs Günlük 6,00- Aylık 90,00- Göcek Beldesi Midibüs

10 Göcek Beldesi Otobüs Göcek Beldesi ÇarĢı içi araç giriģi Göcek Beldesi otoparklar dıģı park edenlerden -KREŞ ÜCRETLERİ -EVLENDĠRME ÜCRETĠ C-Belge Harcı (Emlak Beyan Değeri) -RUHSAT YENĠLEMELER -Motel-Hotel -Pansiyon -Kamping vb. -Sinema -Kahvehane -Kıraathane -Meyhane -Bar -Disko -Ġçkili Lokanta -Ġnternet -Otel (12 ay) -Oyun Yeri -Lunaparklar -Sirkler vb. -Ġçkili Kafe -Ġçkili Kafe (Deniz kenarı) -Ġçkili Kafe (Ġç kısım) -Havuz,Plaj B-Canlı Müzik -Tek Sefere Mahsus ARAÇ KĠRA ÜCRETĠ KONUT Kombine Kanal Temizlik Aracı Vidanjör Basım Aracı ĠġYERĠ Kombine Kanal Temizlik Aracı Vidanjör Basım Aracı Grayder (Saat) Silindir (Saat) ARAÇ TAHSĠS ÜCRETĠ -Tahsis Ücreti Günlük 8,00- Günlük 20,00- Günlük 10,00- Aylık 30,00- Günlük 3,00-220,00-TL Evlendirme Yönet-meliği Uygulanır. 20, ,00-TL 1.500, , , , , , , , , , ,00-70,00-65,00-65,00-75,00-70,00-70,00-150,00-300,00-TL

11 -Güzergah Belgesi YATLARDAN VE TEKNELERDEN ALINACAK OLAN SĠNTĠNE ATIK YAĞLARININ BERTARAF EDĠLMELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK YAĞ ORANLARINA GÖRE FĠYATLAR F.SAHA SĠNTĠNE YAĞ ORANI TANKTA TESLĠM 95,1 50,00-TL/TON 90, ,00-TL/TON 85, ,00-TL/TON 80, ,00-TL/TON 75, ,00-TL/TON 70, ,00-TL/TON 65, ,00-TL/TON 60, ,00-TL/TON 55, ,00-TL/TON 50, ,00-TL/TON 45, ,00-TL/TON 40, ,00-TL/TON 40 9,00-TL/TON YAT LĠMANI VE ĠSKELE TARĠFESĠ Yat Bağlama Tarifesi : A-Ġskelede ve Kordonda bağlama metre baģına 5,00-/Gün B-Motor yatlardan kıçtan kara bağlama metre baģına C-Motor aborda bağlama metre baģına D-Deniz otobüslerinden bağlama metre baģına E-Deniz otobüslerinden aborda bağlama metre baģına F-Katamaranlardan kıçtan kara bağlama metre baģına G-Katamaranlardan aborda bağlama metre baģına 8,00-/Gün 16,00-/Gün 7,50-/Gün 15,00-/Gün 7,50-/Gün 15,00-/Gün H-Sailing tekne bağlama metre baģına 5,00-/Gün I-Sürat motorları kıçtan kara bağlama metre baģına 5,00-/Gün Ġ-Çaltılar sokağı tekne çekim alanına çekilen teknelerden metre kare baģına 40,00- - Dökme katı yük herton için 0,30- - Genel katı yük herton için 0,30- SU - ELEKTRĠK A-Balıkçı ve yük gemilerinden iskeleye aborda olanlar GRT baģına B-Yolcu gemilerinden iskeleye aborda olanlar GRT baģına C-Balıkçı ve yük gemilerinden iskeleye kıçtan kara olanlar GRT baģına D-Yolcu gemilerinden iskeleye kıçtan kara yanaģanlar GRT baģına E-Yük ve yolcu gemilerinden verilen suyun her tonu için 0,45-/Gün 0,45-/Gün 0,25-/Gün 0,25-/Gün 5,00-/Gün F- Elektrik ( KW ) baģına 0,70- YILLIK TĠCARĠ YATLAR ĠÇĠN BAĞLAMA TARĠFESĠ - Kordon boyu Günübirlik tekne yıllık bağlama mt.baģına 110,00- - Kordon boyu ve Gemi Ġskelesi Charter tekne yıllık

12 bağlama mt.baģına - Fethiye Vergi Dairesi ve Limanına kayıtlı olmayan tekneler mt. baģına -Sailing ticari tekneler sezonluk sözleģme yapması halinde ticari yatların günlük bağlama tarifesinden ücretlendirilir. Ġndirim çizelgesi uygulanır. SEZONLUK ÖZEL TEKNELER ĠÇĠN BAĞLAMA TARĠFESĠ ( 1 MAYIS 31 EKĠM ) YAZ DÖNEMĠ A-Özel yatların kıģlık bağlanması halinde, Ticari yatların günlük bağlama tarifesi üzerinden ücret alınır. 110,00- B-Yıllık ve sezonluk bağlamalarda ücret peģin alınır. Elektrik ve su ücretlerine indirim uygulanmaz. C- 30 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama % 2,5 D- 60 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama E- 90 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama F- 120 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama G 150 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama H- 180 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama I- 210 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama Ġ- 240 güne kadar olan sözleģmelerde günlük bağlama J- Limanda 60 dk. Yapılan bağlamalarda ücret alınmaz. 60 dk. yapılan bağlamalarda saat 17.00'a kadar bağlamalarda günlük ücretin % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 25 % 30 indirim uygulanır. % 50 si alınır. GARAJ ÜCRETLERĠ A-Minibüs Garaj ÇıkıĢ Ücreti 3,00- -BELEDĠYE SOSYAL AMAÇLI TESĠS (DÜĞÜN,EĞLENCE,GÖSTERĠ AMAÇLI) (YENĠ) Karagedik ve Çatalarık Göcek Mahallesi Karaçulha Mahallesi Karaçulha Mahallesi (Gündüz+Gece) YeĢil Üzümlü Mahallesi Diğer yerler (Esenköy) vb. Çamköy Beldesi Sandalye kira ücreti 1 günlük Çamköy Beldesi Sandalye kira ücreti 2 günlük Çamköy Beldesi Masa kira ücreti 1 günlük Çamköy Beldesi Masa kira ücreti 2 günlük Çiftlik Beldesi Sandalye kira ücreti 1 günlük 300,00-250,00-400,00-250,00-

13 Çiftlik Beldesi Sandalye kira ücreti 2 günlük Çiftlik Beldesi Masa kira ücreti 1 günlük Çiftlik Beldesi Masa kira ücreti 2 günlük 1.BÖLGE PARKOMAT UYGULAMASI- SINIRLI SÜRELĠ: (Atatürk Caddesi 500.Sokaktan itibaren, ÇarĢı Caddesi Hükümet Caddesine kadar olan kısım, Kandönmezler KavĢağından Palmiye KavĢağına kadar olan kısım, 96. Ve 97. Sokak, Belediye Caddesi, Hükümet Caddesi, Ali Gaffar OKKAN Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Fevzi Çakmak Caddesi) 0-15 dakika arası dakika arası 1, dakika arası 2, dakika arası 3,00-2 saat üstü her yarım saat artıģı için 1,00-2. BÖLGE PARKOMAT UYGULAMASI GÜNLÜK: (Cahit Gündüz Caddesi,Sadi Pekin Caddesi, Ġnönü Bulvarı, Ovacık Köprüsü ile Lokman Hekim KavĢağı arası) 0-15 dakika arası 60 dakikaya kadar 1,00- Günlük park 3,00-1.BÖLGE VE 2.BÖLGE ĠÇĠN ABONMAN ÜCRETLERĠ Tek cadde ve sokaklar için 80,00- Tüm Cadde ve sokaklar için BELEDĠYEMĠZE AĠT OTOBÜSÜN KULLANIM ÜCRETĠ ( YENĠ ) 120,00-1,00- ( Km.baĢına ) SONUÇ: FETHĠYE Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi oniki (12) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla ,36-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın ( ) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri Fethiye Belediyesince teklif edildikleri Ģekilde, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiģ ve Fethiye Belediye Meclisinin nolu kararları Belediyesinden geldiği Ģekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 20/11/2014