Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji"

Transkript

1 Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük Akciğer tümörlerinin patolojik sınıflandırılmasında halen Dünya Sağlık Örgütü nün 2004 sınıflaması kullanılmaktadır [1] [Tablo 1]. Bu tümörler arasında en sık karsinomlar görülmektedir. Bu bölümde akciğer karsinomları arasında Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu olarak adlandırılan tümörlere ait bilgiler özetlenecektir [1,2,3,4]. Nöroendokrin hücre kökenli tümörler (karsinoid tümör, atipik karsinoid, küçük hücreli Tablo 1. Akciğer ve Plevra Tümörlerinin Histolojik Sınıflaması [WHO 2004]. EPİTELYAL TÜMÖRLER: Benign Papillomlar Skuamöz papillom Eksofitik İnverted Glandüler papillom Mikst skuamöz ve glandüler papillom Adenomlar Alveoler adenom Papiller adenom Tükrük bezi tipinde adenomlar Müküs gland adenomları Pleomorfik adenom Müsinöz kistadenom Preinvazif lezyonlar Skuamöz displazi Karsinoma in situ Atipik adenomatöz hiperplazi Diffüz idyopatik pulmoner nöroendokrin hücre hiperplazisi Malign Skuamöz karsinom Tipleri: Papiller Berrak hücreli Küçük hücreli Bazaloid Küçük hücreli karsinom Tipleri: Kombine küçük hücreli karsinom Adenokarsinom Asiner Papiller Bronkioloalveoler karsinom Non-müsinöz (Clara hücreli/ tip II pnömosit) Müsinöz (Goblet hücreli) Mikst müsinöz-non müsinöz veya belirlenemeyen Müsin içeren solid adenokarsinom Mikst subtipler içeren adenokarsinom Tipleri: İyi diferansiye fötal adenokarsinom Müsinöz (kolloid) adenokarsinom Müsinöz kistadenokarsinom Taşlı yüzük hücreli karsinom Berrak hücreli adenokarsinom Büyük hücreli karsinom Tipleri: Büyük hücreli nöroendokrin karsinom Kombine büyük hücreli nöroendokrin karsinom Bazaloid karsinom Lenfoepitelyoma benzeri karsinom Berrak hücreli karsinom Rabdoid fenotipli büyük hücreli karsinom Adenoskuamöz karsinom Pleomorfik, sarkomatoid veya sarkomatöz elemanlar içeren karsinomlar İğsi hücreli ve/veya dev hücreli karsinomlar Pleomorfik karsinom İğsi hücreli karsinom Dev hücreli karsinom Karsinosarkom Pulmoner blastom Karsinoid tümör Tipik karsinoid Atipik karsinoid Tükrük bezi tipinde karsinomlar Mukoepidermoid karsinom Adenoid kistik karsinom Sınıflandırılmayan karsinomlar. YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ: MEZOTELYAL TÜMÖRLER: Lokalize fibröz tümör Epiteloid hemanjioendotelyoma Plöropulmoner blastom Kondrom Plevranın kalsifiye fibröz psödotümörü Konjenital peribronşial miyofibroblastik tümör Diffüz pulmoner lenfanjiomatozis Dezmoplastik yuvarlak hücreli tümör Benign adenomatoid tümör Malignant mezotelyoma Epitelioid Sarkomatoid Dezmoplastik Bifazik SINIFLANDIRILMAYAN TÜMÖRLER: Hamartom Sklerozan hemanjiom Berrak hücreli tümör Germ hücreli tümörler Teratom, matür Teratom, immatür Diğer germ hücreli tümörler. Timoma Malign melanom LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR: Lenfoid interstisyel pnömoni Nodüler lenfoid hiperplazi MALT lenfoma- Düşük gradeli marjinal zon B hücreli Lenfomatoid granülomatozis SEKONDER TÜMÖRLER TÜMÖR BENZERİ LEZYONLAR: Tümörlet Multpl meningoteloid nodüller Langerhans hücreli histiyositozis İnflamatuar psödotümör (İltihabi miyofibroblastik tümör) Lokalize organize pnömoni Amiloid tümör Hiyalinize granülom Lenfanjioleiomyomatozis Mikronodüler pnömosit hiperplazisi Endometriozis Bronşial inflamatuar polip Corresponding Author: Yasemin Özlük, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Binası, Patoloji Anabilim Dalı, Fatih, İstanbul, Türkiye. DOI: /JCAM.355 Received: Accepted: Published Online: Journal of Clinical and Analytical Medicine

2 nöroendokrin karsinom, büyük hücreli nöroendokrin karsinom) bu bölüme alınmamıştır. Pulmoner patolojide doğru tanıya ulaşmak klinik, radyolojik ve patolojik incelemelerin kuralına uygun ve eksiksiz yapılması ile mümkündür Pulmoner patolojide kullanılan yöntemler sitolojik incelemeler (balgam, bronş lavajı, bronş fırçalama, bronkoalveoler lavaj-bal, transbronşial ve transtorasik ince iğne aspirasyonu), biyopsi (açık akciğer biyopsisi veya bronkoskopik biyopsi), rezeksiyon materyali (wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi, bilobektomi, pnömonektomi) ve otopsidir. Biyopsinin alınma ve gönderilme şekli klinisyen ve patolog tarafından birlikte planlanmalıdır. Rutin inceleme için % 10 luk formalin içersinde fiksasyon en yaygın kullanılan yöntemdir. Frozen kesit, mikrobiyolojik inceleme, bazı histokimyasal, immünhistokimyasal ve moleküler biyolojik incelemeler için taze; bazı incelemeler için -70 derecede dondurularak veya uygun fiksatif içerisine konularak gönderilmelidir. Kitle varsa biyopsinin kitleden, diffüz interstisyel görünüm varsa lezyonların en yoğun olduğu bölgeden, bazı özel şartlarda sağlam dokuyu da içerecek şekilde alınması gerekir Materyal gönderme formlarında hastanın açık adı-soyadı, klinik protokolü, servis ve yatak numarası; işi, memleketi, yaşı ve cinsi; şikayeti, hikayesi; kısa fizik muayene bulguları; laboratuar, radyolojik ve bronkoskopik inceleme bulguları; klinik tanı; önceki biyopsi ve sitoloji tanısı ve protokol numaraları; daha önce tedavi görmüş ise tedavinin tipi ve dozu; alınan materyalin cinsi ve yeri; materyalin alınma tarihi bildirilmelidir. Ayrıca gerektiğinde bilgi almak veya vermek için gönderen doktorun açık adı ve soyadı, telefon numarası bulunmalıdır. Tümör vakalarında en çok dikkat edilecek nokta rezeksiyon piyesinin bütün olarak gönderilmesidir. Mediasten lenf nodları, çevreden alınacak cerrahi sınır örnekleri ise ayrı ayrı numaralandırılarak gönderilmelidir. Gönderme formu tüm materyali açıklayacak, klinik TNM yi yansıtacak şekilde düzenlenmelidir. Gönderme formunda eksiksiz belirtilen bulgulara paralel olarak patoloji raporunun da lezyonun tüm özelliklerini kapsar nitelikte olması gerekmektedir. Bu bilgiler hastanın patolojik evrelemesinin eksiksiz yapılabilmesi yanı sıra, ileri araştırmalara ve bilgi birikimine yönelik özelliklerin de gözden kaçmamasını sağlar. Aynı formatta olmasa bile aynı bilgileri içeren formatların kullanılması, akciğer kanseri gibi az sayıda rezeke edilebilir evrede yakalanan tümörler için, çok merkezli çalışmaların da standardizasyonu açısından çok önemlidir. Akciğer Karsinomları Gelişmiş ülkelerde kanser ölümlerinin başında gelmektedir. Erkeklerde görülen kanser ölümlerinin 1/3 ünü oluşturur. Her iki cinste %7 nin üzerinde ölüme yol açar. Kadınlarda görülme sıklığı da hızla artmakta olup, kadınlarda da kanser ölümlerinde ilk sırayı almaktadır [2] yaşları arasında sık görülür. %2 vaka 40 yaşın altındadır. Ancak yıllar içersinde genç yaştaki akciğer kanseri sıklığı da artma göstermektedir. Akciğer tümörlerinde patolojik inceleme ve sınıflandırma hasta açısından gerçek evrenin ortaya konması ve tedavinin yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sınıflandırmalar epidemiyolojik ve biyolojik çalışmalar sonucunda yapılmış olup, yeni bilgiler ışığında belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir. Etyoloji ve patogenez: Etyolojide sigara kullanımı ilk sırada yer almaktadır. Histolojik olarak, sigara içenlerde %10 oranında bronş epitelinde atipik ve hiperplazik değişiklikler görülmektedir. Bunların %1-2 si filtreli sigara içenlerdir. Sigara içenlerde %96.7 gibi bir oranla atipik hücreler görülür. Bu oran içmeyenlerde %0.9 dur. Çevresel faktörler arasında radyasyon ve uranyum ekspozisyonu önemli faktörlerdir. Asbest maruziyeti de akciğer kanser riskini arttırmaktadır. Hava kirliliği yönünden en önemli etkenlerden biri radondur Akciğer kanserlerinde çok sayıda genetik faktör üzerinde durulmaktadır. En belirgin iki dominant onkogen küçük hücreli karsinomlarda görülen c-myc ve adenokarsinomlarda görülen K-ras mutasyonlarıdır. p53, retinoblastom ve kromozom 3 ün kısa kolundaki delesyonlar da ressesif değişikliklerdir. Ailevi yatkınlık, sigara alışkanlığı ve pasif içicilik faktörleri elimine edilerek tam olarak değerlendirilememektedir. Tümör gelişiminde sitokrom p450 geni ve CYP1A1 üzerinde durulmaktadır. Nedbe dokusu kanserleri etyopatogenez açısından tartışmalıdır. [5,6,7]. Bazı gruplar skarın tümör gelişimi sırasındaki dezmoplazik reaksiyon olduğu üzerinde durmaktadır [8,9]. Ancak eski infarktüsler, metalik yabancı cisimler, yaralanmalar ve tüberküloz gibi granülomatöz infeksiyonların nedbeleri üzerinde kanser gelişimi gösterilmiştir. Akciğer tümörleri arasında en sık (%90-95) görülen akciğer karsinomlarıdır. % 5 oranında karsinoid tümör, %2-5 oranında da diğer tümörler görülür. Akciğer karsinomları histopatolojik olarak oldukça heterojen bir gruptur [10]. Tek tip tümörlerin yanısıra, mikst tipte tümörler oldukça sıktır. Bu heterojenite, sitoloji ve küçük biyopsi tanıları ile rezeksiyon materyalinin tanısı arasında histolojik tip yönünden uyuşmazlıklara yol açmaktadır. Bu konuda, çalışan patologlar arasında ve hatta aynı patoloğun tekrar incelemelerinde bile az diferansiye tümörlerde % 40 a varan uyuşmazlıklar görülmektedir [11,12]. Bu oran klinik olarak büyük önem taşıyan küçük hücreli ve küçük hücreli dışı karsinomların ayırıcı tanısında bile %10-20 oranına ulaşabilmektedir [12,13]. Tümörler genellikle içerisinde yer alan en az diferansiye kısıma göre derecelendirilir. Ancak az diferansiye tümörlerde diferansiye alanlar varsa tiplendirme o tümör esas alınarak yapılır (Az diferansiye adenokarsinom gibi). Skuamöz hücreli veya adenokarsinomlarda eğer küçük hücreli komponent varsa kombine küçük hücreli karsinom, dev veya iğsi hücreli komponent varsa pleomorfik karsinom, sarkomatöz (heterolog elemanlı) komponent varsa karsinosarkom olarak isimlendirilir. Akciğer tümörlerinin sınıflamasında hala histopatolojik kriterler esas alınmakla birlikte, histokimyasal, immünhistokimyasal, ultrastrüktürel, moleküler biyolojik yöntemler ve doku kültürü çalışmaları tanı keskinliğini arttırabileceği gibi, karsinogenez, histogenez ve diferansiyasyon ile ilgili önemli bilgiler verebilir. İmmünhistokimyasal yöntemlere sıklıkla başvurulan bir grup nöroendokrin tümörler ve nöroendokrin difeansiyasyondur. Kromogranin, sinaptofizin, NCAM (nöral hüce adezyon molekülü) burada en sık kullanılan belirleyicilerdir. Ultrastrüktürel olarak nöroendokrin granüllerin gösterilmesi de yararlıdır. Ancak vakaların %25 inde bu yöntemlerle diferansiyasyon belirlenemeyebilir. Skuamöz hücreli karsinomlarda birçok keratin tipi yanısıra, keratin 14, adenokarsinomlarda ise keratin 7, %25-40 oranında surfaktan apoprotein ve Clara hücre antijenleri ile boyanma görülebilir. Tiroid transkripsiyon faktör 1 (TTF-1) ile adenokarsinomlarda %26-76, skuamöz hücreli karsinomlarda %0-38 boyanma bildirilmektedir [14,15]. Journal of Clinical and Analytical Medicine 9

3 Akciğer tümörlerinin içerdiği genetik değişiklikler, tümörün heterojenitesini yansıtacak biçimde çok çeşitlidir. Burada klasik bilgi içersinde yer alanlarından söz edilecektir. Skuamöz ve mikst soliter papillomlarda ve papillomatoziste human papilloma virüs genomu belirlenmiştir. Skuamöz hücreli karsinomlarda yüksek oranda (%50-75) p53 mutasyonu saptanmıştır. Erken evre dışında mutasyonun prognozla ilişkisi belirlenememiştir. Aşırı ekspresyonu, daha az olarak da mutasyonu invazyonla ilgili olabilir. Displazilerin %10-20 sinde p 53 birikimi bildirilmiştir. İn situ karsinomlarda bu oran %60-90 oranına erişmektedir. Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında Rb gen proteini ekspresyonunda kayıp immünhistokimyasal olarak %15 oranında gösterilmiştir. Cyclin D1 aşırı ekspresyonu da %45 oranındadır. P16INK4 inaktivasyonu ve protein kaybı skuamöz hücreli karsinomlarda %65 oranında mevcuttur. Skuamöz hücreli karsinomlarda multipl allel kayıpları 3p (FHIT), 9p (P16), 17p (P53), 5q (APC MCC), 1q, 2q, 8q (parantez içindekiler süpressör genler) bölgelerinde saptanmıştır. Epidermal büyüme faktör reseptör aşırı ekspresyonu da %80 oranında gösterilebilir ancak nadiren mutasyon mevcuttur. Adenokarsinomlarda en sık K-ras mutasyonu görülür. Bunların çoğu kodon 12 yi etkiler. Sigara içenlerde %30, içmeyenlerde %5 oranında görülür. K-ras ın prognozla bağlantısı çelişkilidir. P53, Rb ve p16 mutasyonları protein inaktivasyonları skuamöz hücreli karsinomlarda olduğu gibidir. Heterozigozite kaybı farklıdır. Pleomorfik ve sarkomatoid karsinomlarda p53 mutasyonları daha seyrektir. Hem epitelyal, hem de iğsi hücrelerde görülmesi monoklonal histogenezi destekler niteliktedir. Morfoloji Akciğer karsinomları baskın olarak hiler bölgeden çıkar. Vakaların ¾ ü birinci, ikinci, üçüncü derecede bronş dallarından, az bir kısmı periferik olup terminal bronşiol ve alveoler septal hücrelerden köken alır. Ancak son yıllarda periferik tümörler hızla artarak birçok ülkede santral tümörlere yakın oranda görülmeye başlamıştır. Santral tümörler in situ karsinom şeklinde başlar, daha sonra lümene doğru, lümeni tıkayan bir kitle oluşturacak şekilde gelişebilir ya da parankime doğru gelişerek parankim içersinde kitle oluşturur. Çok düzgün sınırlı olmasa bile parankim içersine büyüyen kitle parankimi iterek gelişir ve oldukça düzgün bir kitle oluşturur. Tümör genellikle gri-beyaz ve serttir. İçersinde antrakotik alanlar görülebilir. Büyük kitlelerde ortada nekroz ve kavitasyon olabilir. Küçük odaklar halinde nekroz ve kanama da oldukça sık görülür. Tümör plevraya, plevral kaviteye, perikard ve diafragmaya yayılabilir. Bronşial, trakeal ve mediastinal lenf bezleri tutulabilir. Lenfatik ve hematojen yayılma sıktır. Hatta tümör birçok kez metastazları ile ortaya çıkar. Her yere yayılabilir ancak en sık sürrenallere, karaciğere, beyine ve kemiklere yayılır. Preinvazif Lezyonlar Akciğerin preinvazif lezyonları üç grupta incelenebilir. 1)Skuamöz displazi ve karsinoma in situ 2)Atipik adenomatöz hiperplazi 3) Diffüz idyopatik pulmoner nöroendokrin hücre hiperplazisi. Preinvazif skuamöz hücreli lezyonlar servikste olduğu kadar kesin tanımlanmış lezyonlar değildir. Sitolojik ve histolojik özellikleri belirgin sınırlarla ayrılmamıştır. Morfolojik devamlılık ve klinik özelliklerinde belirsizlik içerir. Bronş epitel hiperplazi ve metaplazisi, preneoplastik olarak kabul edilmemektedir. Bunlar arasında goblet hücre hiperplazisi, bazal (rezerv) hücre hiperplazisi, immatür ve matür skuamöz metaplazi sayılabilir. Karsinoma in situ bazal membranı aşmamış, epitelin tüm katlarını tutan neoplastik bir lezyondur [Resim 1]. Submukozal Resim 1. İn situ skaumöz hücreli karsinom, H-E x200, İTF Patoloji arşivi glandlara yayılım invazyon olarak değerlendirilmemelidir. Atipik adenomatöz hiperplazi (alveoler atipik hiperplazi, atipik bronkioloalveoler hücre hiperplazisi, atipik alveoler kübik hücre hiperplazisi) genellikle peribronşioler görülen, periferik, bronkioloalveoler tipte lezyonlardır [Resim 2]. Genellikle Resim 2. Atipik adenomatöz hiperplazi, H-E x 200 5mm den küçüktür. Atipik epitelyal ve stromal değişiklikler bronkioloalveoler karsinomla karışmaya yol açabilir. Bu lezyonlar daha çok kanser nedeni ile çıkartılan akciğer loblarında rastlantısal olarak görüldüğünden iyi incelenmiş lezyonlar değildir. Multisentrik olanlarında dahi karsinoma dönüşüm riskinin fazla olmadığı düşünülmektedir. Nöroendokrin hücre hiperplazisi, tümörlet ve karsinoid tümörlere uzanan bir spektrum içersinde yer alır. Bronş epitelinde dağınık, küçük nodül ya da diziler oluşturacak şekilde bulunurlar [Resim 3]. Genellikle inflamatuar ve fibrotik değişikliklerle birlikte görülen rastlantısal değişikliklerdir. Karsinoid tümörler çevresinde % 75 e 10 Journal of Clinical and Analytical Medicine

4 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji varan oranlarda saptanır. Ancak pretümoral lezyonlar olduğu konusunda kesin bir fikir birliği yoktur. Beraberinde inflamasyon ve fibrozis olmaksızın, multipl tümörlet ya da multipl periferik karsinoid olarak da isimlendirilebilecek tarzda görüldüklerinde pretümoral nitelikleri tartışılabilir. Ancak süreç hakkında yorum yapmak olanaksızdır. Nöroendokrin hücrelerin ürettiği maddeler de fibrozise yol açabilir. Resim 3. Nöroendokrin hücre hiperplazisi, H-E x200, İTF Patoloji arşivi Resim 4. Santral yerleşimli tümör, skuamöz hücreli karsinom, İTF Patoloji arşivi Resim 5. Skuamöz hücreli karsinom, H-E x200, İTF patoloji arşivi Skuamöz Hücreli Karsinom [SHK] Akciğer karsinomları arasında % oranında ve %90 sigara içenlerde görülür [16]. Genellikle santral [17] yerleşmekle birlikte periferik de yerleşebilir [Resim 4]. En sık kavitasyon gösteren tümördür Değişik derecelerde keratinizasyon ve hücresel bağlantılar oluşturan epitelyal hücrelerin oluşturduğu malign bir tümördür [Resim 5, 6, 7]. Keratinizasyon, özellikle iyi diferansiye tümörlerde keratin incileri oluşturacak tarzda görülürken, az diferansiye olanlarda tek hücre keratinizasyonu şeklinde görülebilir ya da görülmeyebilir. Çevre mukozada in situ skuamöz hücreli karsinom görülebilir Papiller, berrak hücreli, küçük hücreli ve bazaloid tipleri vardır. Bu paternler genellikle tümörler içerisinde komponentler şeklinde görülür. Alt tip olarak adlandırılmaları için tümörün %90 ından fazlasını içermeleri gereklidir. Papiller tip, bazen invazyon göstermeksizin endobronşiyal olabilir, nadiren verrüköz karsinom da görülebilir. Papillomdan ayırım hücresel atipinin derecesi ile yapılır. Berrak hücreli tip, berrak hücrelerden oluşur. Büyük hücreli karsinom ve adenokarsinomlardan ayırımı gereklidir. Müsin boyaları ve immünhistokimyasal incelemeler ile ayrılabilir. Küçük hücreli tipte skuamöz hücreli karsinom, az diferansiye bir varyanttır ve mikst tipte küçük hücreli karsinomdan ayırımı gereklidir. Nükleer özellikler ve fokal keratin varlığı ayırıcı tanıda yardımcıdır. Bazaloid karsinomun az diferansiye tipi de büyük hücreli indiferansiye karsinomun bazaloid tipi ile karışabilir. Bu tiplerin ayırımı morfolojik özellikler yanısıra ultrastrüktürel ve immünohistokimyasal yöntemlerle de yapılabilir. SHK, yüksek moleküler ağırlıklı keratin (34ß E12), sitokeratin 5/6, CEA ekspresse eder. Düşük molekül ağırlıklı keratin (35ßH11) eksprese edebilir. Çok nadiren TTF-1 ve sitokeratin 7 ekspresyonu da görülebilir [18]. Ultrastrüktürel olarak, tonofilamentler oluşturan sitoplazmik keratin filamentleri ve iyi gelişmiş desmosomlar içerir. Az diferansiye tiplerde keratin filamentleri ve desmosomlar daha azdır. Skuamöz hücreli karsinomlar iyi, orta, az diferansiye olarak derecelendirilir (Grade). Az diferansiye tümörlerin indiferansiye olanlardan ayırımı, fokal ve hücresel düzeydeki diferansiyasyona bakılarak yapılır. Skuamöz hücreli karsinom, diğer tiplere göre daha geç metastaz yapar, genellikle lokal yayılma eğilimindedir. Resim 6. Skuamöz hücreli karsinom, a) H-E x200 b) p 63 ile nükleer boyanma, x200, İTF Patoloji arşivi Resim 7. Skuamöz hücreli karsinomda sitolojik bulgular, PAP x400, İTF Patoloji arşivi Journal of Clinical and Analytical Medicine 11

5 Resim 8. Periferik yerleşimli tümör-adenokarsinom, İTF Patoloji arşivi Adenokarsinom Adenokarsinomlar %25-40 oranında görülür. Glandüler diferansiasyon veya müsin üretimi içeren epitelyal bir tümördür. Asiner, papiller, bronkioloalveoler, müsin içeren solid tip veya bunların karışımı olmak üzere alt tipleri tanımlanmıştır. Son yıllarda adenokarsinom oranı yükselmiş olup, skuamöz hücreli karsinoma yaklaşmıştır. Sigara içiminin tümörle ilişkisi diğer tiplere göre daha az olmakla birlikte, son yıllarda düşük katranlı sigaraların daha derin aspirasyonu ile oluşan etkinin bu tip tümörlerin artmasına yol açtığı düşünülmektedir. Sigara içmeyen kadınlarda daha sık görülür. Tümör genellikle periferik yerleşir [Resim 8]. Plevrada fibrin birikimi, fibrozis ve çekinti oluşturabilir. Plevra ve göğüs duvarı invazyonu diğer tiplere göre daha sık görülür. Bronkioloalveoler karsinomun (BAK) periferik özelliği bir yana bırakılırsa diğer tipler alveol veya bronşlardan çıkabilir, endobronşiyal olabilir. Müsinöz BAK için daha tipik olmak üzere pnömonik tipte olabilir. Multipl bilateral nodüller ile karakterli olabilir. Mezotelyomaya benzer şekilde plevral yerleşim gösterebilir. Bazı primer tümörler de meme, tükrük bezi, gastrointestinal sistem tümörlerine benzeyebilir. Tümörlerin çoğu Clara hücresi ve tip II pnömosit kökenlidir. AE1/AE3, CAM 5.2, EMA, CEA ekspresyonu sıklıkla görülür. Surfaktan proteini ve tiroid transkripsiyon faktör 1 (TTF 1) saptanabilir. Müsinöz BAK, sitokeratin 7 ve sitokeratin 20 pozitif, TTF-1 negatiſtir. Prostat spesifik antijen (PSA), prostatik asit fosfataz (PAP), sitokeratin 7, sitokeratin 20, östrojen-progesteron reseptörleri ve villin, primer ve metastatik tümörleri ayırımında kullanılabilir. Adenokarsinomlar sıklıkla birçok paterni birarada içerir. İki santimetreden küçük tümörler ise genellikle tek tipte görülür. Her tipte az ya da çok epitelyal müsin saptanır. Derecelendirme genel kriterlere göre yapılır. Mikst tiplerde derecelendirme kriterlerini belirlemek zor olabilir. Solid tip genellikle kötü diferansiyedir. Asiner tip: Tümör hücreleri asinüs ve tübüler yapılar oluşturur [Resim 9]. Papiller tip: Tümör hücreleri papiller yapılar oluşturur [Resim 10]. Müsinöz ya da non müsinöz (Klara hücreleri-tip II pnömositler) hücrelerden oluşan papiller yapılar görülür. Tümör parankim invazyonu gösterir. Bronkioloalveoler karsinom: Bronkioloalveler lepidik büyüme paterni gösteren tümördür. Stromal, plevral ve vasküler invazyon görülmez. İnvazyon olmadığının gösterilmesi küçük biyopsilerde mümkün olmadığı için bu tanı rezeksiyon materyalinde konulabilir. Diğer tiplerle birlikte olduğunda iki tip birlikte yazılmalıdır (Adenokarsinom mikst bronkioloalveoler gibi). Müsinöz [Resim 11] ve non-müsinöz [Resim 12] olmak üzere iki tipi vardır. Non-müsinöz tip, Klara hücresi ve tip II pnömosit kökenlidir. Atipik adenomatöz hiperplazinin bu tipin öncüsü olduğu üzerinde kuvvetli deliller vardır. Müsinöz tip, tek bir nodül oluşturabileceği gibi multinodüler ya da pnömonik tipte görülebilir. Bu tipin metastatik (özellikle gastrointestinal sistem) tümörlerden ayırımı gereklidir. Son yıllarda özellikle hedefe yönelik tedavilerin (EGFR inhibitörleri) gelişmesi sonucunda bu tip üzerindeki çalışmalar yoğunlaşmış, müsinöz ve non-müsinöz tiplerin farklı tümörler olduğu görüşü kuvvetlenmiştir [19,20] Müsin içeren solid karsinom: Asiner ve papiller gibi adenokarsinom yapısı göstermeyen, ancak epitelyal müsin içeren hücrelerden oluşur [Resim 13]. Tümörü tanımlamak için en az iki büyük büyütme alanında beş veya daha fazla müsin içeren hücre olmalıdır. Histokimyasal yöntemlerden Müsikarmen veya diastazlı PAS ile büyük hücreli karsinomdan ayırıcı tanısı yapılır. Damla halinde müsinin diğer tiplerde de görülebileceği unutulmamalıdır. Resim 9. a) Adenokarsinom-asiner tip, H-E x100 b) TTF-1 ile nükleer boyanma, x100 c) sitolojik bulgular PAP x400, İTF Patoloji arşivi 12 Journal of Clinical and Analytical Medicine

6 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Resim 10. a) Mikropapiller tipte adenokarsinom, H-E x200 b) Sitolojik görünüm, PAP x400, İTF Patoloji arşivi Resim 11. a) Bronkioloalveoler karsinom, müsinöz tip, H-E x200 b) Bronkioloalveolaer karsinom, sitolojik görünüm, PAP x400, İTF Patoloji arşivi Adenokarsinomun alt tipleri: *İyi diferansiye fötal adenokarsinom *Müsinöz (kolloid) karsinom *Taşlı yüzük hücreli adenokarsinom *Berrak hücreli adenokarsinom İyi diferansiye fötal adenokarsinom önceleri pulmoner blastomun alt grubu iken, bu sınıflamada daha iyi prognoz ve p53 mutasyonlarının görülmemesi nedeni ile adenokarsinomların alt grubuna alınmıştır. Fötal akciğer tubullerine benzer bir yapı içerir [Resim 14]. Kolloid karsinom, müsin gölleri içersinde küçük tümör hücre grupları içerir. Taşlı yüzük hücreli karsinom, taşlı yüzük tipinde hücrelerden oluşur [Resim15]. Gastrointestinal tümörlerden ayırım yapılmalıdır. Berrak hücreli karsinom berrak hücrelerden oluşur ve özellikle böbrek hücreli karsinom ile ayırım yapılmalıdır [Resim 16]. Bu tipler genellikle diğer tiplere belli oranda katılır. Nadiren pür olarak görülür. Moleküler biyolojinin ve teknolojinin gelişimi, yöntemlerin çeşitlenmesi, kanser oluşum mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasını ve buna yönelik tedavilerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bronkioloalveoler karsinom ve Epidermal büyüme faktör reseptör (EGFR) inhibitörleri son yıllarda en çok üzerinde çalışılan konu olmuştur. Bu noktadan yola çıkarak, akciğer karsinomlarının subtipleri önem kazanmış, moleküler belirteçler ile mikroskopik subtipler arasındaki bağlantılar araştırılmaya başlanmıştır. Özellikle heterojen bir grup olan akciğer adenokarsinomlarında DSÖ sınıflaması yetersiz kalmıştır DSÖ sınıflamasının revize edilmesi gerektiği tartışılmaktadır [21,22]. Tirozin kinaz reseptörleri (EGFR gibi), anjiogenez değişiklikleri, apoptoz, proteozom regülasyonu, hücre siklus kontrolü gibi hücre sinyal iletimi ve gen regülasyonu ile ilgili bozukluklar akciğer karsinomlarında sık görülmektedir. Küçük Resim 12. Bronkioloalveoler karsinom, non- müsinöz tip, H-E x200, İTF Patoloji arşivi hücreli dışı karsinomlarda (KHDAK) EGFR inhibisyonu hedefe yönelik tedavi grubundandır. Hasta seçimi ve klinik çalışmalar sürmektedir. Bronkioloalveoler karsinomda EGFR mutasyonun daha sık olduğunu bildiren birçok çalışma vardır [20,23-25]. Ancak alt tipler belirlendikçe papiller ve solid tiplerde de EGFR mutasyonunun sık olduğu görülmüştür [21]. Bronkioloalveoler karsinomun in situ karsinom olarak kabul edilmektedir. Ancak invazyon konusunda da farklı görüşler vardır [26]. Büyük Hücreli Karsinom Akciğer karsinomlarının %9 unu oluşturur. Büyük hücrelerden oluşan bir tümördür. Tümör hücreleri belirgin çekirdekçik, iri çekirdek ve orta derecede sitoplazma içerir [Resim 17]. Aslında büyük hücreli karsinom (BHK) tanısı bir eleme tanısıdır. Skuamöz, adeno, ve küçük hücreli karsinom özelliklerini taşımayan, bir çeşit az diferansiye bir tümördür. Ultrastrüktürel incelemelerde hücrelerde fokal skuamöz ve adenokarsinom yönünde diferansiasyon saptanmıştır. Genellikle periferik yerleşir. Santral yerleşimli de olabilir. Plevra, göğüs duvarı ve çevre yumuşak dokuya invazyon gösterebilir. Büyük hücreli karsinomun alt tipleri: Büyük hücreli nöroendokrin karsinom Bazaloid karsinom Lenfoepitelyoma benzeri karsinom Berrak hücreli karsinom Rabdoid fenotipli büyük hücreli karsinom Büyük hücreli nöroendokrin karsinom, daha önce küçük hücreli tümörler spektrumunda yer alırken, bu sınıflamada büyük hücreli gruba alınmıştır. Hücreler morfolojik ve immünohistokimyasal olarak nöroendokrin özellikler gösterir. Nekroz ve mitoz sıktır (10 büyük büyütmede, 11 den fazla). Kombine büyük hücreli Resim 13. Solid tipte adenokarsinom, Resim 14. Fötal tipte adenokarsinom, H-E x400, İTF Patoloji arşivi H-E x200, İTF Patoloji arşivi Resim 15. Adenokarsinom, Taşlı yüzük hücreli komponent a) H-E x100 b) PAS, x100, İTF patoloji arşivi Journal of Clinical and Analytical Medicine 13

7 Resim 16.Berrak hücreli karsinom a) H-E x400 b) PAS, x400, İTF patoloji arşivi Resim 17. a) Büyük hücreli karsinom- Berrak hücreli tip, H-E x400 b) Büyük hücreli karsinom, sitolojik bulgular, PAP x400, İTF Patoloji arşivi Resim 18. Lenfoepitelyoma benzeri karsinom, H-E x200, İTF Patoloji arşivi Resim 20. Adenoskuamöz karsinom, H-E x200, İTF Patoloji arşivi nöroendokrin karsinom, büyük hücreli nöroendokrin karsinomların diğer tiplerle birlikte görülmesidir. Küçük hücreli karsinomla birlikte olursa, küçük hücrelinin mikst tipi olarak sınıflandırma önerilmektedir. Bazaloid karsinom, nisbeten küçük, monomorfik, bazaloid hücrelerden oluşur. Keratinizasyon görülmez. Stromada hiyalin veya mukoid dejenerasyon görülebilir. Komedo nekroz ve rozet yapıları görülebilir. Fokal nöroendokrin belirleyici pozitifliği saptanabilir. TTF-1 negatiſtir. Lenfoepitelyoma benzeri karsinom, büyük veziküler nukleuslu, iri eozinofilik nukleoluslu hücrelerden oluşan sinsisyal gruplar ile karakterlidir. Stromada belirgin lenfositik infiltrasyon vardır [Resim 18]. Metastazlarında da lenfoid stroma görülür. Nadiren intratümoral amiloid birikimi vardır. Hücrelerde EBER1-RNA saptanır. Genç, sigara içmeyen kadın hastalarda daha sık görülür. Rabdoid fenotipli büyük hücreli karsinom, rabdoid fenotip gösteren hücrelerden oluşur. Bu hücreler vimentin ve sitokeratin ile pozitif reaksiyon verebilen, intermedyer filamentlerden oluşan, tipik sitoplazmik eozinofilik globüller içerir. Büyük hücreli karsinomlarda bu hücreler %10 oranında görülebilir Tümörün tamama yakını bu tip hücrelerden oluştuğunda bu şekilde tiplendirilir. Adenoskuamöz Karsinom Bu tip tümörde skuamöz hücreli karsinom ve adenokarsinom birlikte görülür [Resim 19]. Adenoskuamöz demek için her bir tipin en az %10 oranında görülmesi gereklidir. Küçük biyopsilerde her iki komponent görülemeyeceği için tanı koymak güç olabilir. Genellikle periferik yerleşir ve santral skar içerir. Büyük hücreli karsinom komponenti de yer alabilir. Ancak tanıyı değiştirmez. Mukoepidermoid karsinom ile ayırıcı tanısı önem taşır. Düşük dereceli mukoepidermoid karsinomdan mukoid, skuamöz ve intermedyer hücrelerin görülmesi ile ayrılabilir. Yüksek dereceli tümörlerde in situ karsinom varlığı yardımcı olabilir ancak ayırım her zaman mümkün değildir. Sarkomatoid Karsinom Sarkom veya sarkoma benzer (iğsi ve/veya dev hücreli) diferansiyasyon gösteren az diferansiye küçük hücreli dışı karsinomlardır. Bu grupta pleomorfik karsinom, iğsi hücreli karsinom, dev hücreli karsinom, karsinosarkom ve pulmoner blastom yer almaktadır. Bu grup tümörler, akciğer tümörleri arasında % oranında görülürler. Ortalama 60 yaş civarında, erkeklerde daha sıktır. Santral veya periferik olabilir. Mukoid, nekrotik olabilir, göğüs duvarını invaze edebilirler. Endobronşiyal yerleşimli olabilir. Pleomorfik karsinom, iğsi veya dev hücreli komponent içeren adeno, skuamöz hücreli veya büyük hücreli karsinom; ya da pür iğsi veya dev hücreli karsinoma denir. Adeno, skuamöz hücreli ya da dev hücreli olanlarda pleomorfik karsinom demek için iğsi veya dev hücreli alanların oranının en az %10 olması gereklidir. Stroma fibröz veya miksoid olabilir, nekroz, emperipolezis (dev hücreler içersinde nötrofiller) görülebilir. İğsi hücreli karsinom, iğsi hücrelerden oluşur. Stromada iltihap hücreleri görülebilir. Dev hücreli karsinom, pleomorfik tek ya da çok nukleuslu dev hücrelerden oluşur. Hücreler tek dağılır ve stroma iltihap hücrelerinden, özellikle de nötrofillerden zengindir. Emperipolezis görülür. İğsi hücreli ve dev hücreli karsinomlarda ultrastrüktürel olarak paranükleer filamentler ve tonofibriller saptanır. Dev hücreli tipte desmosomlar nadirdir. Karsinosarkom, karsinom ve sarkom alanlarının birlikteliği ile karakterlidir. Sarkom malign kıkırdak, kemik veya iskelet kası gibi diferansiye bir sarkomdur. Karsinomatöz komponent sıklık sırası ile skuamöz, adeno, büyük hücreli karsinomdur. Fötal adenokarsinom alanları da görülebilir. Ancak blastomatöz stroma görülmez. Pulmoner blastom, bifazik bir tümördür. İyi diferansiye fötal adenokarsinom ve primitif mezenkimal stromadan oluşur. Osteosarkom, kondrosarkom veya rabdomyosarkom odakları görülebilir. Sarkomatoid karsinomlarda EMA, keratinler ve vimentin ekspresyonu olabilir. Pür iğsi hücreli karsinomlarda keratin ekspresyonu görülmeyebilir ve bu durumda sarkomdan ayırım güç olabilir. Dev hücreli karsinomlarda TTF-1 pozitif olabilir. Pulmoner blastomda epitelyal belirleyiciler (Keratin, EMA, CEA) fötal adenokarsinom komponentinde pozitiſtir, nöroendokrin markerlar morular ve glandüler hücrelerde pozitiſtir. Spesifik hormonlar sentezlenebilir. Epitelyal hücrelerde, özellikle morullerde, Clara hücre antijeni ve surfaktan sentezlenebilir. Stromal hücrelerde vimentin, kas spesifik aktin, desmin, myoglobülin ve S-100 pozitivitesi görülebilir. Kaynaklar 1. Travis WD, Brambilla E, Müller- Hermelink HK, Harris CC. World Health Organisation Classification of Tumours. Tumours of the lung, pleura, thymus and heart. Lyon: IARC press; Tan D, Alrawi S. Usual lung cancers. In Zander DS, Farver CF editors. Pulmonary Pathology. China: Churchill Livingstone Elsevier; 2008: Moran CA, Leslie KO, Wick MR. Non- neuroendocrine carcinomas (excluding sarcomatoid carcinoma ) and salivary gland anologue tumors of the lung. In Leslie KO, Wick MR editors. Practical Pulmonary Pathology. China: Churchill Livingstone Elsevier; 2005: Wick MR, Leslie KO, Cerilli LA, Mills SE. Sarcomas and sarcomatoid neplasms of the lungs and pleural surfaces. In Leslie KO, Wick MR editors. Practical Pulmonary Pathology. China: Churchill Livingstone Elsevier; 2005: Haddad R, Massaro D.Idiopathic diffuse interstitial pulmonary fibrosis (fibrosing alveolitis), atypical epithelial proliferation and lung cancer. Am J Med. 1968;45(2): Fox B, Risdon RA. Carcinoma of the lung and diffuse interstitial pulmonary fibrosis. J Clin Pathol. 1968;21(4): Fraire AE, Greenberg SD. Carcinoma and diffuse interstitial fibrosis of lung. Cancer. 1973;31(5): Kung IT, Lui IO, Loke SL, Khin MA, Mok CK, Lam WK, So SY. Pulmonary scar cancer. A pathologic reappraisal. Am J Surg Pathol. 1985; 9(6): Kolin A, Koutoulakis T. Role of arterial occlusion in pulmonary scar cancers. Hum Pathol. 1988; 19: Roggli VL, Vollmer RT, Greenberg SD, McGavran MH, Spjut HJ, Yesner R. Lung cancer heterogeneity: a blinded and randomized study of 100 consecutive cases. Hum Pathol. 14 Journal of Clinical and Analytical Medicine

8 1985;16(6): Feinstein AR, Gelfman NA,Yesner R, Observer variability in the histopathologic diagnosis of lung cancer. Am Rev Respir Dis. 1970; 101 (5): Yesner R. Observer variability and reliability in the lung cancer diagnosis. Cancer Chemoter Rep. 1973; 4: Churg A. Tumors of the lung. In: Thurlbeck WM, editor. Pathology of the Lung. New York:Thieme Medical Publishers; 1988, p Lau SK, Luthringer DJ, Eisen RN. Thyroid transcription factor-1: a review. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2002;10(2): Yatabe Y, Mitsudomi T, Takahashi T. TTF-1 expression in pulmonary adenocarcinomas. Am J Surg Pathol 2002; 26(6): Spiro SG, Porter JC. Lung cancer--where are we today? Current advances in staging and nonsurgical treatment. Am J Respir Crit Care Med Nov 1;166(9): Tomashefski JFJr, Connors AFJr, Rosenthal ES, Hsiue IL. peripheral vs central squamous carcinoma of the lung. A comparison of clinical pictures, histopatholohy and survival. Arch Pathol Lab Med1990;114: Scarpatetti M, Tsybrovskyy O, Popper HH. Cytokeratin typing as an aid in the differential diagnosis of primary versus metastatic lung carcinomas, and comparison with normal lung. Virchows Arch. 2002;440(1): Yousem SA, Beasley MB. Bronchioloalveolar Carcinoma: A Review of Current Concepts and Evolving Issues. Arch of Path and Lab Med 2007; 131(7): Wislez M, Antoine M, Poulot V, et al. IFCT0401- bio phase trial: gefitinib administrated as 1 st line in non resectable adenocarcinoma with bronchioloalveolar carcinoma features (ADC- BAC) predictive biomarkers of efficacy and survival. Proceedings of the ASCO annual meeting proceedings, Part I. J Clin Oncol 2008: Motoi N, Szoke J, RielyG, et al. Lung Adenocarcinoma: Modification of the 2004 WHO Mixed Subtype to Include the Major Histologic Subtype Suggests Correlations Between Papillary and Micropapillary Adenocarcinoma Subtypes, EGFR Mutations and Gene Expression Analysis. Am J Surg Pathol 2008; 32(6): Kerr KM. Pulmonary adenocarcinomas: classification and reporting. Histopathology. 2009;54(1): Hirsch FR, Varella-Garcia M, McCoy J, et al. Increased epidermal growth factor receptor gene copy number detected by fluorescence in situ hybridization associates with increased sensitivity to gefitinib in patients with bronchioloalveolar carcinoma subtypes: a Southwest Oncology Group Study. J Clin Oncol. 2005;23(28): Cadranel J, Quoix E, Debove P, et al. IFCT0401 trial: phase II study of gefitinib administered as first line treatment in non resectable adenocarcinoma with bronchioloalveolar carcinoma features (ADC-BAC): final results on efficacy and survival. Proceedings of the ASCO annual meeting. Part I. J Clin Oncol 2007; Wislez M, Antoine M, Pradere M, et al. Non-mucinous and mucinous subtypes of adenocarcinoma with bronchioloalveolar carcinoma features differ by biomarker expression and in the response to gefitinib. Lung Cancer 2009 ;68 (2): Saad RS, Liu YL, Silverman JF. Distribution of Basal/Myoepithelial Markers in Benign and Malignant Bronchioloalveolar Proliferations of the Lung. 2009;18(3): Journal of Clinical and Analytical Medicine 15

Akciğer Tümörlerinin Sınıflaması

Akciğer Tümörlerinin Sınıflaması Hakan Çermik Giriş Akciğer kanseri dünyada ölüm nedenleri arasında erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci sırada yer almaktadır. 2012 yılında dünya çapında 1.800.000 kişinin akciğer kanserine yakalandığı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 10-10 - 2015 ANKARA Ülkemizin başı sağ olsun Değerli Hocamızı saygıyla anıyoruz Prof.

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

Endometrial stromal tümörler

Endometrial stromal tümörler Endometrial stromal tümörler WHO-2014 sınıflamasında neler değişti? Dr. Şennur İlvan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Endometrial stromal tümör (1966) Endometrial stromal nodül Low grade endometrial

Detaylı

P63 EKSPRESYONUNUN AKCİĞER KANSERİ PROGNOZUNA ETKİSİ VE AKCİĞER KANSERİ ALT TİP AYIRICI TANISINDAKİ OLASI YARARLILIĞI

P63 EKSPRESYONUNUN AKCİĞER KANSERİ PROGNOZUNA ETKİSİ VE AKCİĞER KANSERİ ALT TİP AYIRICI TANISINDAKİ OLASI YARARLILIĞI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI P63 EKSPRESYONUNUN AKCİĞER KANSERİ PROGNOZUNA ETKİSİ VE AKCİĞER KANSERİ ALT TİP AYIRICI TANISINDAKİ OLASI YARARLILIĞI UZMANLIK TEZİ DR.

Detaylı

Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri. Dr. Bahar Müezzinoğlu

Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri. Dr. Bahar Müezzinoğlu Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri Dr. Bahar Müezzinoğlu Pleomorfik lezyon yaş yerleşim hikaye Pleomorfik lezyon neoplastik Neoplastik değil benign malign sarkom Karsinom Lenfoma melanom Pleomorfizm

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N. yasemin sezgin

NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N. yasemin sezgin NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N yasemin sezgin Neoplazi Yeni bir doku oluşmasını ifade eder. Oluşan bu kitleye neoplazm denir. Aslen şişlik anlamına gelen tümör deyimi de neoplazm anlamında kullanılmaktadır.

Detaylı

BAŞ BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ. Dr. Sezer Kulaçoğlu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BAŞ BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ. Dr. Sezer Kulaçoğlu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi BAŞ BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Dr. Sezer Kulaçoğlu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 61 y/ K Sol parotiste kitle Makroskopi: 2.3x2.2x0.7 cm ölçülerinde kirli beyaz-kahverengi, kesitinde

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler

Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler Özofagus ve özofagogastrik bileşke karsinomlarında mikroskopik alt tipler ve prognostik faktörler Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi 22. Ulusal Patoloji Kongresi 7-11 Kasım 2012, Antalya Bu konuşmada

Detaylı

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Banu Bilezikçi Güven Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015, Bursa 2014

Detaylı

OVERİN YÜZEY EPİTELİNDEN KAYNAKLANAN TÜMÖRLERİ. Prof.Dr. Nafi Oruç İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

OVERİN YÜZEY EPİTELİNDEN KAYNAKLANAN TÜMÖRLERİ. Prof.Dr. Nafi Oruç İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi OVERİN YÜZEY EPİTELİNDEN KAYNAKLANAN TÜMÖRLERİ Prof.Dr. Nafi Oruç İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Seröz Tümörler Seröz Tümörler Sıklık Tüm over tümörlerinin %30 u Benign over tümörlerinin %22 si Malign over

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri Tiroid Patolojisi Slayt Semineri PROF. DR. SUNA ERKıLıÇ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI PATOLOJI AD 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa 14-17 Ekim 2015 OLGU 2 OLGU 1 OLGU 3 OLGU 1 OLGU 2 OLGU 3 OLGU

Detaylı

Tiroidde folliküler paterndeki lezyonların ayırımında bireysel yaklaşım. Dr. Cenk Sökmensüer HÜTF Patoloji AD

Tiroidde folliküler paterndeki lezyonların ayırımında bireysel yaklaşım. Dr. Cenk Sökmensüer HÜTF Patoloji AD Tiroidde folliküler paterndeki lezyonların ayırımında bireysel yaklaşım Dr. Cenk Sökmensüer HÜTF Patoloji AD İyi farklılaşmış folliküler paternde tiroid neoplazmları Adenomlar Minimal invazif folliküler

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Akciğer Kanseri. Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş

Akciğer Kanseri. Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş Giriş Uluslararası kanser araştırma kurumunun (IARC) 2010 yılı raporlarına göre, akciğer kanseri dünya genelinde en sık tanı alan ve en sık ölüme neden kanser türüdür.

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

21.Ulusal Patoloji Kongresi Yumuşak Doku Kursu Lipomatöz Tümörler. Dr. Burçin Tuna DEÜTF Patoloji AD 16-20 Kasım 2011-İZMİR

21.Ulusal Patoloji Kongresi Yumuşak Doku Kursu Lipomatöz Tümörler. Dr. Burçin Tuna DEÜTF Patoloji AD 16-20 Kasım 2011-İZMİR 21.Ulusal Patoloji Kongresi Yumuşak Doku Kursu Lipomatöz Tümörler Dr. Burçin Tuna DEÜTF Patoloji AD 16-20 Kasım 2011-İZMİR Sunum planı Lipomatöz tümör nedir? ve sınıflama Sorun yaratan lipomlar Liposarkomlarda

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM Dr.Merih Güray Durak DEÜTF Patoloji ABD 9.Ekim.2014 İzmir Meme Hastalıkları Derneği Bilimsel Toplantısı Meme Kanserinde HER2 HER2 (human epidermal growth factor receptor

Detaylı

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus Tümörleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus tümörleri Benign / iyi huylu tümörler Malign / kötü huylu tümörler daha fazla! Skuamöz /yassı hücreli karsinom (SCC) Dünyada en çok görülen özofagus

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Zerrin CALAY- Dr. Ekrem YAVUZ OLGU SUNUMU

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Zerrin CALAY- Dr. Ekrem YAVUZ OLGU SUNUMU MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Zerrin CALAY- Dr. Ekrem YAVUZ OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 26. Ulusal Patoloji Kongresi 2-6 Kasım

Detaylı

KHDAK da patolojide yenilikler «CTF Patoloji AD deneyimi» Dr Büge Öz İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD

KHDAK da patolojide yenilikler «CTF Patoloji AD deneyimi» Dr Büge Öz İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD KHDAK da patolojide yenilikler «CTF Patoloji AD deneyimi» Dr Büge Öz İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Konuşmanın akışı KHDAK da moleküler belirteçlerle ilişkili yenilikler Patolog penceresinden

Detaylı

TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM. Doç. Dr. Özlem AYDIN, F.I.A.C. Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji AD - İstanbul

TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM. Doç. Dr. Özlem AYDIN, F.I.A.C. Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji AD - İstanbul TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM Doç. Dr. Özlem AYDIN, F.I.A.C. Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji AD - İstanbul Sağ meme Hipersellüler, tek dağınık dissosiye hücre patterni Sol meme ??? Hipersellüler,

Detaylı

TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013

TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013 TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013 Langerhans hücreli histiyositoz(lhh) Castleman Hastalığı (CH) Kimura Hastalığı Kikuchi Fujimoto -Histiyositik nekrotizan lenfadenit Rosai-Dorfman hastalığı Tanım Langerhans

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı GLEASON DERECELENDİRME SİSTEMİ GLEASON SKORU Hastalığın evresi Biyokimyasal ve

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

TÜKRÜK BEZLERİ (CAP PROTOKOLÜ )

TÜKRÜK BEZLERİ (CAP PROTOKOLÜ ) TÜKRÜK BEZLERİ (CAP PROTOKOLÜ ) Prof.Dr.Fulya Çakalağaoğlu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği 10.11.2012 TÜKRÜK BEZLERİ (CAP- 2012 HAZİRAN A GÖRE

Detaylı

IYE'D -' """ A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T.

IYE'D -'  A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rlfik Rl 'Rt;l'T. TU lt@ IYE'D -' """ A 1 IGI Editörler Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R ANKARA NUMUNE HASTANESİ'NDE 1985-1990 YILLARI ARASINDAKİ

Detaylı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İnterstisyel akciğer hastalıkları, histo-morfolojik olarak interstisyel inflamasyon,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI EK-1 I T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI KÜÇÜK HÜCRELĠ DIġI AKCĠĞER KANSERLERĠNĠN AYIRICI TANISINA YENĠ ĠMMUNOHĠSTOKĠMYASAL BELĠRTEÇLERĠN KATKISI UZMANLIK TEZĠ DR. DUYGU

Detaylı

ENDOMETRİAL KÜRETAJ MATERYALLERİNDE GÖRÜLEBİLEN BENİGN PATOLOJİLER

ENDOMETRİAL KÜRETAJ MATERYALLERİNDE GÖRÜLEBİLEN BENİGN PATOLOJİLER ENDOMETRİAL KÜRETAJ MATERYALLERİNDE GÖRÜLEBİLEN BENİGN PATOLOJİLER Dr. H. Dilek BÜLBÜL T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANKARA APD Kış Okulu 18.03.2012

Detaylı

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tru-cut biyopsi yöntemi kullanılmalı mı?

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tru-cut biyopsi yöntemi kullanılmalı mı? Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tru-cut biyopsi yöntemi kullanılmalı mı? Beril Güler, Tuğçe Kıran, Dilek Sema Arıcı, Erhan Ayşan, Fatma Cavide Sönmez Tiroid nodülü nedir? Çevre tiroid parankiminden

Detaylı

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE SÜREN-ÜMİT VAAT EDEN ÇALIŞMALAR

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE SÜREN-ÜMİT VAAT EDEN ÇALIŞMALAR JİNEKOLOJİK KANSERLERDE SÜREN-ÜMİT VAAT EDEN ÇALIŞMALAR Prof Dr Funda Tanay Eren MarmaraÜ niversitesitıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı OVER YÜZEY EPİTELYAL TÜMÖRLERİ Seröz Müsinöz Endometrioid Berrak

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KOLOREKTAL KARSİNOMA VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Seher YÜKSEL 1, Berna SAVAŞ 2, Elçin KADAN 3, Arzu ENSARİ 2, Nazmiye KURŞUN 4 1 Gümüşhane

Detaylı

Akciğerin Nadir Tümörleri

Akciğerin Nadir Tümörleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Akciğerin Nadir Tümörleri Ertan Aydın, Nurettin Karaoğlanoğlu Dünya Sağlık Örgütü nün (WHO) raporuna göre akciğer

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

PROSTAT KANSERİ. Dr. Tahsin Turunç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

PROSTAT KANSERİ. Dr. Tahsin Turunç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi PROSTAT KANSERİ Dr. Tahsin Turunç Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Prostat Erkek reprodüktif sisteminin bir parçasıdır Mesane ile üretra arasında yerleşimli

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek 56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek Sedimantasyon (77mm/saat) CRP 7.67(N:0-0.8mg/dl) Servikal lenf nodu

Detaylı

Duygu Karacan, Ayça Pınar Nas, Güldeniz Uzar, Doruk Demirel, Yunus Emre Özdemir, İlke Aktuğ Buzkan

Duygu Karacan, Ayça Pınar Nas, Güldeniz Uzar, Doruk Demirel, Yunus Emre Özdemir, İlke Aktuğ Buzkan AKCİĞER KANSERİ TANISINDA İĞNE BİYOPSİ MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Karacan, Ayça Pınar Nas, Güldeniz Uzar, Doruk Demirel, Yunus Emre Özdemir, İlke Aktuğ Buzkan Danışman: Dr. Merih Tepeoğlu

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Amiloidozis Patolojisi Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Tanım Amiloid = Latince amylum (nişasta, amiloz) benzeri Anormal ekstrasellüler protein depozisyonu Fizyolojik eliminasyon mekanizmaları

Detaylı

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR?

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hast. Ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi Serviks Epiteli Skuamoz epitel: Ektoserviks Kolumnar epitel: Endoserviks

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik Akciğer Kanseri Prof. Dr. Pınar Çelik Epidemiyoloji Tüm kanserlerin %12.7 sini, kanser ölümlerinin %18.2 sini akciğer kanseri oluşturmaktadır. Erkeklerde en sık, kadınlarda 4. sıklıkta görülen kanserdir.

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature.

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature. MEME HAMA}lTOMU (LENFANGİOMİYOM) R., İlhan('"), F., Kabukçuoğlu (*), A. İplikçi("'), O., İplikçi(") ÖZET 984-988 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Datı biyopsi materyeli içerisinde

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

DFSP, Klinik 14.10.2015. DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS (Morfolojik spektrum ve ayırıcı tanı) DFSP, Histopatoloji

DFSP, Klinik 14.10.2015. DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS (Morfolojik spektrum ve ayırıcı tanı) DFSP, Histopatoloji Dermatofibrosarkoma protuberans (DFSP) DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS (Morfolojik spektrum ve ayırıcı tanı) Prof Dr Taner Akalın Ege ÜTF Patoloji AD 25. Ulusal Patoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Ocak 1990-Aralık

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

MALİGN VE BENİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR KARŞILAŞMALI İKİ OLGU SUNUMU. e-mail: meloznur@gmail.com

MALİGN VE BENİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR KARŞILAŞMALI İKİ OLGU SUNUMU. e-mail: meloznur@gmail.com IAAOJ, Health Sciences, 2013,1(2), 45-51 MALİGN VE BENİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR KARŞILAŞMALI İKİ OLGU SUNUMU Meltem Öznur 1, Gamze Erfan 2, Kemal Behzatoğlu 3, Pelin Yıldız 4, Mustafa KULAÇ 2 e-mail:

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? 61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Pleomorfizm B) Hiperkromazi C) Displazi D) Anaplazi E) Aplazi Referans: e-tus İpcucu Serisi Patoloji

Detaylı

Olgularla Follikül Kökenli Tiroid Karsinomlarına Yaklaşım

Olgularla Follikül Kökenli Tiroid Karsinomlarına Yaklaşım Olgularla Follikül Kökenli Tiroid Karsinomlarına Yaklaşım Prof. Dr. Pınar Fırat Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak Prof. Dr. Gaye Güler Tezel Olgu 1 57 y, kadın hasta Tiroid USG sinde

Detaylı

Dr. Filiz FİLİZ. T.C.S.B. Nusaybin Devlet Hastanesi

Dr. Filiz FİLİZ. T.C.S.B. Nusaybin Devlet Hastanesi Dr. Filiz FİLİZ T.C.S.B. Nusaybin Devlet Hastanesi MEME KARSİNOMU Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümördür. Spesifik morfolojik ve immünhistokimyasal özellikleri ve klinik

Detaylı

Laboratuvar sonuçları ve sorunlar: IFA. Dr. Derya Mutlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar sonuçları ve sorunlar: IFA. Dr. Derya Mutlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar sonuçları ve sorunlar: IFA Dr. Derya Mutlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testin çalışılacağı kitin belirlenmesi Testin çalışılması Lamların mikroskopta

Detaylı

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Deniz Akçayöz, Ferit Birand Artıran, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Çağrı

Detaylı

SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ. Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012

SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ. Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012 SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012 Materyalin Tipi Konvansiyonel, sıvı bazlı, diğer Materyalin

Detaylı

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD Rehber ve Protokoller NHSBPS http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen /publications/nhsbsp58-low-resolution.pdf

Detaylı

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Halide Nur Ürer, Sedat Altın, İbrahim Celalettin Kocatürk, Naciye Arda, Lütfiye Kılıç, Neslihan Fener,

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon Dr. M. Salih Deveci GATA Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Patoloji AD, Ankara Patoloji & Sitopatoloji Kongresi Bursa

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı