1. HlTlTOLOJi KONGRESl BlLDlRiLERi (19-21 Temmuz 1990) QORUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. HlTlTOLOJi KONGRESl BlLDlRiLERi (19-21 Temmuz 1990) QORUM"

Transkript

1 ULUSLARARASI 10. QORUM HlTlT FESTlVALl TEMMUZ 1990 ULUSLARARASI 1. HlTlTOLOJi KONGRESl BlLDlRiLERi (19-21 Temmuz 1990) QORUM Bu yayin, Kultur Bakanhgf nin maddi katkilanyla bastirilmi tir.

2 IglNDEKlLER Sayfa SUNU A?ILI KONU MALARI Kongre Ba kani Ord. Prof. Dr. Sedat ALP 9 Belediye Ba kani Dr. Turhan KILIQQIOÖLU 12 Anitlar ve Müzeler Genel Müdürü M.Akif l IK 14 Qorum Valisi evket EKlNCl 16 BlLDlRlLER Ord. Prof. Dr. Sedat ALP 21 Hitit QaQmda Anadolu Coärafyasi; Bazi Atihmlar ve Yeni Umutlar 21 Prof. Dr. H. OTTEN Eski Anadolu Kültlerinin DevamliliCji lle llgili Bazi Dü ünceler 25 Prof. Dr. Karl HECKER Hitit Qivi Yazisinm Kökeni Hakkinda 43 Muazzez ilmiye gö Atatürk ve Türkiye'de vi Yazilan Bilimininin Ba lamasi 64 Prof. Dr. Gernot WILHELM HattuSa'daki Babil-Asur Okul Geleneöji Üzerine 72

3 HlTlTLER DEVRl ANADOLU'SUNDA TEMlZLlKLE ilglll ARA TIRMALAR; QlVl YAZILI METlNLER VE ARKEOLOJlK VERlLERE GÖRE KENTELRDE HALK SAÖLIÖI VE TEMlZLlKLE ILGlLl YAPILAR Prof. Dr. Ahmet Ünal, Münih Ünivresitesi Bundan tarn onbir yil önce Birinci Qorum Hitit Festivalinin tek Hititolog konu macisi olarak Qorum'lulara Hitit kentinin sosyal, ekonomik ve fiziki yapisiyla ilgili bilgiler vermi timi. 0 zamanlar, imdiki ara?tirmamda sunacaäim, kentlerin temizlik sorununa sadece bir kag kelimeyle deöinebilmi tim. Zamanin valisi saym Nazif Demiröz ve Belediye Ba kani saym Dr. Turhan KIIIQCIOÖIU tarafmdan bana verlen ba an belgesini hala saklar, festivalin simgesi olan Hurri bogah rozeti hala takarim. Qorum'la ilgili olarak her zaman birlikte ta idi im bir ey vardir ki, o da Qorumlularm dünyanm hig bir yerinde bulunmayan kendilerine özgü o misafirperlik ve derin insan sevgileridir. Bundan dolayi bu ara tirmami Qorum halkmm sicak sevgi ve dostluk duygusuna ithaf ediyorum. Beni bu güzel Festivale davet eden saym vali evket Ekinci, Türkiye'nin en temiz kentlerinden birinin Belediye Ba kanhömi yapan Saym Dr. Turhan Kihgcioölu, Kultur Müdürü arkada im Ahmet Ertekin ve Müze Müdürü ve gene arkada im Ismet Ediz'e ve aralarmda ve sayelerinde Hitit dünyasma gözümü agtiöim tum Qorum halkma sonsuz te ekkürlerimi sunuyorum. Antik kentlerdeki halk sagligi ve temizlikle ilgili kurulu ve yapilara de^in ilk dü ünce, bende 1960'h yillarda ilk kez Italya'd^aki antik Roma kenti Pompei'yi ziyaretim sirasinda hasil olmu tur. Vezüv yanarda^imn gikardiäi küllerin günümüze kadar korudu^u ve hemen her eyiyle korunmu olan bu kentin derin bir gali ma ürünü sonucu ortaya Qikan altyapi kurulu lari ve görkemli yapilari beni adeta büyülemi ti. Kentin kuruculan her eyi derinlemesine dü ünmü lerdi; tavernalarm önünde kusma yerleri yapacak kadar incelikle planlami ti her ey. Her$eyden önce o zamanlar ne oldu^unu bir türlü bulup 9ikaramadi im bir manzara beni 50k ilgilendjrmi ti: ana yollarda muntazam arahklarla iki kaldinmi birbirine ba^layan ve ortalannda arabalarm gegmesine olanak 1. O bildirimin bir nüshasi basilmasi igin Qorum Kultur Müdürlügüne verili$tir. 186

4 saglayan oluklar bulunan ta gegit veya köprüler vardi. Daha sonra tarhigi Plinius'u okuyunca anladim ki, antik kentlerin ve dolayisiyla Pompei'nin sokaklari 9er-90p ve pislikle dolu idi ve yayalarm bu pisliklere diz boyu batmasini önlemek igin kar idan kar iya gegi lerde bu tür yaya gegitlerine gereksinme var idi. Bundan dolayi Pompei duvar yazilarmdaki "cacator cave malum" bizi a irtmamaktadir. Durum tum Eskigaö kavimlerinde, (HattuSa ve di^er Hitit kentlerinde muhakkak ki farkh deöildi. Ne var ki gevre kirlenmesi ve 90p sorunu (HattuSa'da o kadar büyük bir sorun yaratmamaktadir, keza burasi henüz modern turistlerin istilasma uöramami tir ve ekolojik denge henüz bozulmami oldu undan, örenyerlerini gezen veya oralari ara tiran insanlann dikkati henüz bu sorunlara gekilmemektedir. Yani biz modern insanlar Hattuäa'yi, aradan gegen binyillarm temizleyip anttiqi o fosille mi temizliqiyle görmekteyiz. Bundan ba?ka, sarp yamaglar, dereler ve yer yer yükselen kayahklardan olu an arazi yapisiyla Boöazköy- UattuSa'mn gevre temizliöi agisindan büyük avantajlan da vardir, keza böylesine bir arazi üzerinde kurulmu bir kentte yaqmur sularmin 90p ve pislikleri sokaklardan silip-süpürme olanagi vardir. Bu durum büyüsel bir benzetmede öyle dile getirilmi tir: "Yagmur sulan sokaklari nasil sidik ve pislikten antirsa" 2. Ayrica nüfusun o kadar kalabahk olmadiqi da dikkate alinmahdir, günkü Hitit Imparatorluk devrinde battusa'nm toplam nüfusu civannda tahmin edilmektedir3. Antik kentlerdeki evlerde tuvaletler mevcut olmadiömdan kent sakinleri sokak, duvar kenarlan ve kent igindeki bo arsalari bu maksatla kullanmi lardir. Bu durum Boöazköy'ün Yukan Kenti gibi daqinik iskan yerlerinde bir sorun yaratmami olabilir. Ancak bu durum Büyükkale gibi sik iskan edilen ve etrafi surlarla gevrili yerlerde temizlik ve en ba ta bula ici hastahklar olmak üzere saghk sorunlan yaratmi olacaktir. Ayrica gay, dere, ge me ve kuyulardan sa^lanan igme sulan da kirlenmi ve halk sa^h^im tehdit etmi olacaktir. Hali vakti yerinde olanlarla ve kraliyet saraymm sakinleri evlerinde veya evlere yakin gevrede eski Roma'da igleri dolia denilen gübre yiqinlanna bo altilan lasana'lara benzeyen lazimhklar kullanmi olabilirler. Hititlerin günlük hayatmda bu konularda hemen hig bir ey bilmedigimizden filolojik ve arkeolojik verileri bu agidan de erlendirmekte büyük yararlar vardir. Unutmamak gerekir ki, Hititler devri Anadolu'sunda saglikla ilgili kurulu lar ve tuvalet sorunu da kültür tarihinin bir pargasidirve titizlikle incelenmesi gerekir. 2. KBo ay. iv 37 vd. 3. C. Mora, SMEA 18, 1977,

5 Konunun 90k geni tabanh olmasi nedeniyle sadece birkag yönüyle sinirlanmasi gerekecektir: 1. Hititlerde temizlik kavrami ve anlayi i 2. Kentlerde igme suyu ve kanalizasyon tesisleri 3. Insan di kilarmin atilmasi 4. Hitit kralmm tuvalete gitmesiyle ilgili olcjugu öne sürülen KUB enstrüksiyon metninin deöerlendirilmesi 5. Arkeolojik malzemenin bu agidan deöerlendirilmesi 1. Antik gaä kavimleri iginde ritüel temizligje Hititler kadar önem veren gok az toplum vardir. Bu konuda yalnizca Ibranilerle kiyaslanabilir; Amerika'da bu konuda en az 4 adet doktora tezi yazilmi 4 ve gok sayida ara tirma yapilmi tir. ok iyi ara tirildigji ve iyi bilindiäi igin bu konuyu bir tarafa birakabiliriz. Ancak tekrar vurgulamak gerikir ki, Hitit temizlik kavrami sadece ve sadece ritüel anlamdadir. "pislik, kirlilik" demek olan Hititge sözcük papratar% 95 ritüel muhtevada, yani kan davasi, türlü hastahklar, veba salgmi, cinsel iktidarsizlik, kisirhk, askeri yenilgi, aile fertleri arasmdaki gegimsizlikler, evlerdeki kötü ve adi ruhlar, büyü, günah, ilahi öfke, ölü ruhlarinm insan ya amini alt-üst etmesi, insanlann sahtekarli i v.s. ile birlikte, onlarla yanyana kar imiza gikiyor. Hititler, kirlenme sonucu ortaya gikan müsibetlerden kurtulmada, tipki hastalik ve di er musibetleri defetmedeki yöntemleri kullanmi lardir ki, bu da büyüdür. Burada büyüsel yöntemler arasmda en yaygm kullanilan, kötülüqün ba ka bir ahsa aktarilmasi, temizleyici maddeler kullanilmasi, hasta insanin yerine vekalet eden bir ba ka ahsin kullanilmasi (Substitution), yalvarip yakarmak ve rü vet vermek suretiyle tanrilarin gazabini yati tirma, analoji büyüsü 5, gözle görülmeyen kötülüklerin somutla tirilmasi, yok etme, önceden korunma tedbirleri alma ve hasta ki iyi güglendirme gibi hem batil hem de yari tibbi yöntemlerdir 6, Konuyla ilgili gok güzel bir örnek KUB büyü metninde gözlenebilir. Bu metinde kullanilan yöntemlerden sadece pek azi tibbi ve empiriktir, geri kalani hep büyüsel ve telkin ile ilgilidir 7. Hititlere göre kirliligin kaynaqi sodomiyi de igeren cinsel ili ki, Sperma, tükrük, kan, ayba i, di ik (Sakkar-), hamilelik ve ölü ruhlari (akkant-, 4. (J. C. Moyer, The Concept of Ritual Purity Among the Hittites, P. D. Brandeis 1969, 50ff.; D. H. Engelhard, Hittite Magical Practices Ph. D ff.; D.P. Wright, Dsiposal oflmpuri- ty in the Priestly Writings, A.Ünal, BMECCJ 3, 1988, A. Ünal, Studies in Ancient Anatolian Magical Practice: The Hittite Ritual of Hatita$ u from the City of Hurma Against Troublesome Years, Türk Tarih Kurumu Basimevi Engelhard ff.; Wright, ff. 188

6 GIDIM) idi 8. Kirlilik, ayinlerin ihmal edilmesi, siyah büyük yapilmasi ve kirlilik ta iyan nesnelerle direkt temas edilmesi sonucu da ortaya gikabiliyordu 9. Hititge kehanet metinleri, kirlilik belasi eyin kaynak ve sebeplerini öörenmek amacina yönelik sayisiz fal sorulanyla doludur. Bazen ritüel temizlikle hijyenik temizlik arasmdaki farki ayirdetmek gok zordur. Buna örnek olarak dini bir ayin sirasmda oynadiklari rol gere ji peynir yiyen insanlara bir bakahm: Bir tür mayah peynir ate in igine atihyor ve bir deqnekle közün igine bastirihp, evrilip geviriliyor. Sonra metin öyle devam ediyor: "Sonra herkes bu peynirden bir parga ahr ve (birbirlerinin agizlanna) tikarlar. Yalnizca temiz peyniri yemeleri gerekir; kirli peyniri yiyemezler, onu yemek doqru deöildir" 11. Burada temiz peynirden kasit, kizartma esnasmda küle, köze bulanmami veya yanip kömürle memi peynirdir. Görülüyor ki, ba ka metin yerlerinde go^unlukla insan di i iyla ilgili olarak kar imiza gikan Saknuwantsözcüöü burada "kül ve köze bulanmi " veya "yanmi " anlamma gelmektedir. Bu ve buna benzer getrefil durumlar, ölü dillerin okunup do^ru olarak yorumlanmalanni zorla tirmaktadir. Babil dünyasmdaki BIT RIMKNere benzemesi gekeren yunaklar 12 veya banyo küveti denilen nesnelerin kazilarda bulunmu olmasi 13 ve metinlerde sik sik dini ayinlerin ba lamasmdan önce veya özellikle cinsi temastan sonra yikanma, yikama (arra-) ve banyo yapmaya (warp-) atiflarda bulunulmasi, Hititlerin ritüel temizlik yanmda fiziki ve hijiyenik temizli e de ayni önemi vermi olduklarmm bir kaniti olabilir; ne var ki budurum yanilticidir, günkü bu kayitlarm hepsi de ayinlerle ilgilidir. imdi gok titiz ve görünü te temizlik dü künü bir Hitit kralinm bir enstrüksiyon metninde su ta iyicilarina yönelik, temiz su ta imalariyla ilgili verdigi buyruklara bir bakahm: Temiz sudan buradaki kasit, suyun süzülmü ve insan killarinda ari olmasidir 14. Ayni metinde a^gilarin tannlara di ik (zakkar) ve sidikli (: du-ü-ur, iii 62ff.) yiyecek maddeleri sunmamalari buyrulmaktadir. Köpek ve domuzlarin mutfak aletedavatina yakla mamasi da istenmektedir (iii 64vd.); hititlerin günümüz Türkiye'sindeki gibi bu her iki hayvani da pis addettiklerini biliyoruz (bk. 8. J.C. Moyer, The Concept of Ritual Purity Among the Hittites, Ph. D. Brandeis 1969, 50ff. 9. D.H. Engelhard, Hittite Magical Practices Ph. D ff. 10. A. Ünai, TH f.; idem Hitit Saraymdaki Entrikalar f. 11. KUB iv? 8-10 (Bo 7051 vi? olarak, H. Otten, StBoT 15 (1971) 29). (8)... nu GA.KIN.AG IM-ZU Su-up-pa-a-e-eS (9) [az-jzi-kän-zi Sa-ak-nu-wa-an-te-eS-ma (10) [ÜJ-UL a- da-an-zi Ü-UL a-a-ra. 12. A. Sahnen, Die Hausgerate des alten Mesopotamien 1965, 7811.; Moyer Ritual Purity 85f. 13URUDU warpuwas veya warpuwas URUDU, metin yerleri igin bk. S. Koäak, TH ; J. SiegelovEa, Hethitische Verwaltungspraxis KUUB 13.3; krs. ayrica kmk KUB 35.2 (+) KUB 35.4 iii 1-2'deki sag ve riton kayitlarryla. 189

7 fal metni KUB 5.7 öy. 35). Bir kez kirlenince artik temizlenmesi mümkün olamayan agagtan ve pi mi topraktan (GIR) kap kagagin atihp yok edilmesi gerekiyordu. Buna kar m madeni, özellikle tungtan kaplar temizlendikten sonra tekrar kullanilabiliyordu 15. Pis hayvanlann bu kaplan sidikleriyle kirlettikleri dü?ünülürse, bu temizlik yönteminin ta idi i anlam ortaya gikar. Hudut beylerine (BEL MADGALTI) yönelik enstrüksiyonlarda harman i gilerinin, siqir, kügükba? hayvan, at ve merkeplerin yerle im yerlerine sokulmalannin yasaklanmasmin^ benzer temizlik kaideleriyle ilgili olup olmadigini bilmiyoruz. Rahiplere yönelik ba ka bir enstrüksiyonda kraliyet mutfaginm temizligine deggin benzer emirler yer almaktadir (KUB 13.4). imdi tib ve hijiyeni agisindan su veya yemeklere kan an insan kil veya saglarmm bula ici bir hastahk ta^imadigi bilindigine göre, basit güncel ya amla ilgili ve herkesin kendiliginden dikkat etmesi gereken bu kurallarm dini yasak ve tabular ekline sokulmasini nasil agiklamak gerekecektir? Kanatimca tek agiklama yolu, Hititlerde hijiyenik kurallarm eksik olmasidir, yani bu tür olaylar güncel ya amda gok sik ortaya gikabiliyordu ki, bunlarm bizzat yasaklayici kurallarla önlenmesi gerekiyordu; pisliklerle dolu bir ortamda ise her zaman ula ilmasi güg dini, hijiyenik ve bedensel temizligin ulvi bir ideal olarak gok yüksek bir yeri var idi. Hitit tibbi ile uzun süre ugra ilarim ve yaptiqim ara tirmalar bir kez daha göstermi tir ki, Hititlerde kelimenin gergek anlammda M tib M denebilecek bir uygulama yok idi. M.A. Dingol tarafmdan ahsima kar i polemik konusu yapilan 17 Hititlerde gergek tib var miydi sorusuna bugün gene hayir diyorum ve aradan gegen 12 sene sonra Hititlerin tib konusundaki tek katkilari, bula ici hastahklann bulundugu kentleri bo^altmak oldugunu tekrarlamakla yetiniyorum 18. Modern anlamda tibdaki bu bo lu u büyük gapta büyücüler doldurmu tur 19. Hekimlikle ugra^an mütehassislar ise daha ziyade kocakari ilaglanyla tedavi yöntemleri uygulami lar ve Mezopotamya ve Misir tibbini körü körüne taklit etmi lerdir. Hastahklann tibbi esaslara göre tedavisinde bu büyücüler hekimlerden daha etkin idiler, günkü uyguladiklan yöntemlerin hig olmazsa bazilari yüzyillar boyu süren deneyim ve sinamalara dayaniyordu ve bundan dolayi tibba daha yakin idi20. Hititge tibbi, dini 75. DP. Wright, Disposal 105vd. 16. Bei madgaltia i 7-8, Von Schuler, HDA Belleten 193 (1985) 6vd. 18. A. Ünal, Belleten 175 (1980)475 vd. 19. Detaylar igin bk. A. Ünal, BMECCJ 3 (1988) 52vd.; ve ayni yazar, Studies in Ancient Anatolian Magical Practices: The Hittite Ritual ofhatitaäsu from the City ofhurma Against Troublesome Years, Türk Tarih Kurumu Basimevi C. Bürde, StBoT ; Ünal, Belleten ff. ve Münih Üniversitesinde "Magie und Hausmedizin" konusunda 1989'da verdi$im ve baskida olan bildirim. 190

8 ve tarihi metinlerde sözü edilen 90k sayida hastahk ve vebalarm gergek sebebi muhakkak ki hijiyenik kurallara riayet edilmemesidir. Yalniz ne tuhaftir ki, metinlerde nesnel anlamda pisligin bu musibetlerin asil kaynagi olduguna dair hig bir kayit yoktur. Burada bozulmu gida maddeleri yedikleri igin zehirlendikleri anla ilan insanlan tedaviyi amaglayan Ammihatna'nm majik ritüelindeki duruma bir bakahm (KBo 5.2). Tamamen tibbi veya biyolojik olan zehirlenmenin tedavisinde tami tamma siyah büyü yöntemleri uygulanm itir. 2. Kentlerdeki igme suyu ve kanalizasyonlar Temiz igme suyu ebekeleri ve sulama kanallan dö^enmesi kent altyapi kurulu larmm aynlmaz ögelerindendir. Ta neolitik gaglarda ortaya gikan yerle ik hayata gegi sirasinda kent ve köy kurumuna uygun yerlerin segiminde su kaynaklarmm bulunmasi ilk artlardan birisi olmu tur. Dogal su kaynaklan ve rezervleri agismdan Bogazköy'ün avantajlan gok büyük olmu tur, günkü burada Büyükkaya ve Yazir Derelerine ek olarak ehir hudutlari igersinde Yerkapi'nm güneyindeki dere, Agag denizindeki kaynaklar, Kral Kapisi yakmmdaki modern ge me, Kizlarkayasi Deresi, Büyükkale'nin kuzey yamacindaki kaynak ve Büyük Tapinagin güneyindeki kuyu, Yerkapi'nm arkasmdaki ifah su kaynagi, Gölün Akkayasi yakmmdaki ge me gibi gok sayida su kaynaklan mevcuttur. Tum bu kaynaklar yil boyunca kurumamaktadir ve sulan igilebilfr. Iklim artlarimn bugünkünden farkh olmasi nedeniyle?i Eskigaglarda bu kaynaklann sayismm gok daha fazla oldugunda ku ku yoktur. Bu dogal kaynaklara ek olarak Hititler Büyükkale ve A^aQi ^ehirde bugün dahi görülebilen suni su depolan, sisternler ve kuyular yapmi lardir. Her türlü dogal ve su kaynagindan yoksun Büyükkale sakinleri igin bu sulann önemi gok daha büyüktü (bk. a a$ida). Metinlerde kentlere temiz su saglamakla ilgili kayitlar maalesef hemen yok denecek kadar azdir. Su -kanallan (amiyara- = PA 5, HIRITUM) yapimiyla ilgili kayitlar ne yazik ki tek anlamh degildir, yani bu kanallann temiz sular mi yoksa kanalizasyon te kilati igin mi yoksa kentlerin savunulmasinda kullanilan hendekler olarak mi yapildiklari belirtilmemektedir. HIRATUM'un Akadgada "kale hendegi" anlami vardir. Bundan dolayi bu kanallara belirli bir fonksiyon atfedilirken dikkatli olmak gerekir. Yukardaki enstrüksiyon metni ba kent yattusa'da Labarna kuyusu diye bir su kaynagmin var oldugunu belirtiyor ki, bu da herhalde Kral kapisma varmadan önce bugünkü modern yolun sag tarafmda kalan modern ge meyi besleyen su kaynagiyla ayni olsa gerektir. Labarna adi (Hitit büyük krallarmm kullandiklan ad) Büyükkale'deki kraliyet saray ve 21. Do$al gevre ve ormanlar, bitki örtüsü ve hayvanlar konusunda bk. A. Ünal, Or 54 (1985) 423 vd. 191

9 merkezine, yani Labarna'nin oturdugu yere yakinligi dolayisiyla verilmi? olabilir. Hitit kanunlarmm 25. maddesi küp, sistern veya gölet anlamlarindan birine tekabül etmesi gereken bir su kaynaöinm kästen kirletilmesinden söz ediyor. Ancak bu su kayna^min ne i e yaradigmi bilemiyoruz. Gene kanunlarda (madde 102) bir gölcükten kereste gahnmasi veya Belediye Ba kanlan (HAZANNU) enstrüaksiyununda (KBo iii 18-20) bu gölcüklerin temizlenmesi kayitlarmm gergek anlamlan muammahdir. Bu kurulu lardan hig olmazsa bazilarmin hayvanlarin su igtikleri yalaklar veya igme suyu sa$layan ge meler olduklari kabul edilebilir. Hititge'de genel anlamda "pmar, ge me, kuyu, su kaynaäi" anlamina gelen altanni-, TÜL, wattaru- v.s.'nin kentlerdeki temiz su kaynak ve ebekeleriyle ili kiye gegirilememesi hem dü ündürücü, hem de üzücüdür. Zaten genellikle höyüklerin tepesinde veya sarp tepelerin zirvesinde kurulmu olan Hitit kentlerinde, su pompalama teknigi veya su kemerleri in ati olmadan, akar su saglama olana^min kesinlikle olamayacagi agiktir ve bundan dolayi filolojik ve arkeolojik malzeme arasmda su ebekeleriyle ilgili kayit araminin bo una oldugu kabul edilmelidir. I te Boöaköy'ün Akroplü Büyükkale böyle sarp bir tepe ve kayahk üstünde yer almaktadir. Ancak Bo^aköy Güney Kale'de 1990'da agiqa gikarilan büyük^fcjavuz ve 1991 sonbaharmda bu havuza kent di indan su sa^layan ta su kanallannm ke fedilmi olmasi bir istisnadir ve gelecek ara tirmalar bu büyük havuzun ne i e yarami oldu^unu gösterecektir. Yalnizca kentlerin tepe veya höyük ete^indeki yerle im yerlerinde veya gogunlukla kent surlari di inda kalan a a i ehirlerde su kanal ve ebekeleri kurmak mümkün olmu tur. Bu kisimlar ise Hitit arkeolojisinde maalesef üvey evlat muamelesi görmü, hemen hig ara tirilmami sahalardir. Bu konuda da gene ilerdeki ara tirma souglarmi beklemekten ba ka garemiz yoktur. Oyle gözüküyor ki, gerek metinlerde ve gerek yukarda sözü edilen Güney Kale'deki kanal ve havuz di indaki su kanallanyla ilgili tum arkeoloji buluntulann kanalizasyon sistemi olarak yorumlanmasi gerekecektir. Bei madgalti enstrüksiyonuna göre yunaklar, "sakiler ikametgahi" ve "Kapi Yapisi" ile ilgili olarak gegen ve ya bu evlere temiz su sagjlayan veya bu evlerdeki kirli sulan antmaya yarayan (bei madgalti A ii 21-23) ve A. Kammenhuber tarafmdan yanh hkla G'SPISÄR/SEN ile identifiye edilin G Sartahhi- 22 ve G, SPISÄN 23 sözcüqünün anlami kesin olarak sadece eger bu kanallarin kaynagi bizi temiz su kaynaklarina götürürse igme suyu kanallan olarak anla ilmahdir. 199Vde Güney Kale'de bulunan ve 22. A. Kammenhuber, HW2 s.v., s. H.A? Hofner, BiOr Sedat Erkut'a göre bu Sumerogramm Hititge karsihgi bufrurtalla-'dir, belleten 199: 11 ff. 192

10 bizi bir gün BoQazköy'ün güneyindeki temiz su kaynaklarmdan birine götürecek olan su kanah buna en güzel örnektir. Ancak burada da kar imiza gikan soru, bu kanalin beslediöi büyük havuzun acaba igme suyu tesisi mi, yoksa bir kültle mi ilgili oldu udur. Görüldügü gibi muammah sorularm ardi arkasi birtürlü gelmiyor. 3. Insan di iklannm antilmasi sorunu: Tuvalet artiklarmm bertaraf edil- 'mesiyle ilgili kayitlarm Hitit metinlerine gegmi olmasi beklenemez. Elbette bu konuda bazi kayitlar vardir, ama bunlarm muhtevasi agik deöildir. Bu konuyu ara tinrken biz semasiyolojik bir grup olu turan u sözcüklerin metinlerdeki igeriklerini ara tirarak i e ba ladik: arra- "yikamak, yikanmak", husselli- "kil, balgik gukuru" (bk. a a$ida), kamar - "sigmak", DUGkalti- "lazimlik, heia, gullakuwant- "?"2*, gullantfi) 2 *- g u. lant(i) "lazimlik?)", paprai- "kirlenmek", papratar "kirlilik", akkar-/zakkar- "di ik, ters", sakniyavsaknuwant- "sigmak" 26, alpa- "köpek pisiiqi",: dur "sidik"27, GlS U2.A "sandalye, oturak", warp- "banyo yapmak". Ne yazik ki, bu kelimelerden gok azi konumuza i ik tutabilecek bilgileri vermektetir ve biz bu ara tirmamizda sadece az sayidaki bu kelimelerle ilgileneceäiz. Burada hemen hussellithussulli- kelimesinin konumuz di^mda tutulmasi gerekti^inin vurgulanmasi gerekir, keza, a a jida görüleceöi gibi bunun septik gukurla hig bir ilgisi yoktur. Konuya, normal insanlann günlük ya amiyla ilgili olmamasina rahmen kraliyet muhafiz askerlerinin tuvalete gitmelerini siki kurallara ba^layan me hur IBoT 1.36 i 33vd. ME&EDI entrüksiyonundan ba layahm: bir pasajla IBoT 1.36 i 33/47: LÜME EDI-ya-kän Zl-it a-a -ka [Ü-UL-pät pa-iz-z]i ma -a-na-an-za-kän (34) e-e-hu-na-an-za-pät ta-ma-a-a$-zi na-a[ A-JNA LÜME EDUTIM hu-u-ma-an-da-a-a$ (35) EGIR-an hu-wa-a-i nu-u - i ku-is LÜ[ME E]DI pi-ra-a$- i-it ar-ta-ri (36) nu-us-si te-iz-zi DUG cal-ti-ya-wa kat-ta-an pa-i-mi a-pa-a-sa p,a-ra-a da-me-ta-ni (37) L^MEäEDl te-i-zi a-pa-a pa-na-a LUÜtar-ri-ya-na-al-li te-is-zi (38) L ütar-ri-ya-na-al-li-i$-ma Wdu-ya-na-al-li te-iz-zi (39) Wdu-ya-na-alli-i$-ma A-NA UGULA 10 MESEDI te-iz-zi ma-a-an LÜME EDI-ya (40) ha-an-da-it-ta-ri A LÜME EDI-as [hi-i-]li e-e$-zi na-a[t 24. T.S. Frymer-Kensky, The Judigial Ordeal in the Ancient Near East I, Ph. D. Yale ; J. A. van Windekens, ArOr Krs. H. C. Melchert, JCS ff. bu kelimeyi KUB 7.1 i 1 vdt'ina dayanarak ortasmda tuvalet vasifesi gören bir delik olan bir oturak olarak anlamak istemektedir; ancak ^^gullanti- ekmek adinm (KBo i 22, iii 18, 29, H.A. Hoffner, Alimenta vd.) böyle bir yoruma karsi oldu u kesindir; Hititler gibi sembolik kavramlara düskün bir toplumda tuvaletle ilgili bir kelimenin bir ekmek adi olarak ta kullanilmasi nasil agaklanabilir? 26. J. Friedrich, ArOr ff J. Puhvel, Fs Laroche ff. 193

11 UG1ULA [10 MEäEDl] (41) A-NA GAL MESEDI-ya ar-nu-uz-zi DUGkal-ti-ya-wa-ra-aS kat-ta-an pa-iz-zi (42) GAL MESEDI te-iz-zi pa-iddu-wa-ra-a ma-a-an-za-kän ga-ma-ar- u-wa-an-za-ma ku-in tama-a -zi nu a-ra-as a-ri te-iz-zi (te tar) (44) nu-u$-$a-an a-pa-at-ta A-NA GAL.MEäEDl a-ri e-e-hu-na-wa-ra-a pa-iz-zi (45) nu GAL MESEDI te-iz-zi pa-id-du-wa-ra-a$ L ÜME EDI-ma mu-is Se-hu-na pa-iz-zi (46) DUTU^i - a-an-za kap-pu-u-iz-zi nu-us- a-an e-e-huna-a - a ut-tar l-na ^GAL L, M a-ri (47) Zl-it-ma-aS-kän pa-ra-a Ü-UL pa-iz-zi 28 : "Nöbetgi kendi iradesiyle di anya (kügük abteste) [gitmesin]. E er o siki irsa, di^er nöbetgilerin arkasindan gegsin ve (bunu) yakmmdaki [nöbletgiye bildirsin: Tuvalete gitmem gerek*. Bu (nöbetgi) bu iste$i di^erine ula tiracak, o da bir üügüncüsüne ula tiracaktir. Ancak ügüncü ada onba iya iletecektir. E er nöbetgi subayi orada bulunuyor ise, yani nöbetgiler avlusunda ise, onba i (haberi) nöbetgi subayina da iletecektir: 'O (nöbetgi) tuvalete gitmek istiyor'. Nöbetgi subayi 'gitsin!' diyecek. Ama e er onun büyük abdesti gelmi se, biri di erine söylesin, (ta ki haber) nöbetgi subayina vanncaya dek: '0 büyük abdeste gidecekmi '. Nöbetgi subayi 'gitsin!' diyecek. Kral tuvalete giden nöbetgiderin adlarini) bilmek ister; bundan dolayi büyük abdeste gitme olayinm saraya rapor edilmesi gerekir. (Sakm hig im) kendi iradesiyle tuvalete gitmesin!" Bu metinde sözü edilen tuvalet mü temulatma "kap, lazimlik" (DUGkalti-) deniyor. Ancak DUD kalti-'nin dini ayinler sirasinda ba ka pratik maksatlar igin kullanildiäma dair elimizde gok sayida kanitlar var. Tuvalete gitme meselesinin bu enstrüksiyonda bu kadar detaylara vanncaya kadar i lenmesine gelince: Bunun sebebi herhalde her toplumda yaygm olan bir ah kanhkla ilgili olacaktir, yani askerlerin tuvalete gitme bahanesiyle kaytarmalanni ve asil görevlerini ihmal etmelerini önlemek. Ikinci metin yeri gok kinktir ve "Falan falanm tuvalete gitmesi gerek" cümlesinden ibarettir 29. Ügüncü metin yerimiz bir ayin metninden gelmekte olup daha detayhdir ve bundan dolayi yakinen incelemeye de er 30. Ben burada sadece metinle ilgili kendi yorumumu verecegim, Güterbock Lebrun, Puhvel ve Moore'un ileri sürdükleri varsayimlarla uöra mayacaöim 31 : 28. En son H. G. Güterbock-T. P. J. van den Hout tarafmdan yaymlanmistir: The Hittite Instruction for the Royal Bodyguard 1991, 8vd. 29. KUB iii KUB i 1vd. 31. R. Lebrun, Hethitica , 110; J. Puhvel, Fs Laroche 3031; G.C. Moore, JAOS

12 Bu kuitman-kän DUTU-uS upzi nu LUGAL SALLUGAL SALLUGAL URUyattuSi Sakniyanzi na-at-za arhayan eäandari mahhan-ma-kän DUTU-uS upzi ape-ma INA URUKizzuwatna INA E D KUR ESinapSiya katmaräitti mahhan-makän ANA UD M 21/2 kupeääar 5 wak ur paizzi nu-za LUGAL SAL.LUGAL warpanzi namma apedani UD-ti UL kuitki ienzi metin yeri kraliyet giftinin (HattuSa'dan Kizzuwatna'ya (Adana bölgesi) yapacaklari dini bir geziyle ilgilidir. Pek fazla algilayamadicjimiz tuhaf bir takim dini nedenlerden ötürü, kraliyet ailesinin nasil, ne zaman ve nerede abdeste gidebilecekleri kurallara ba lanmi tir. Onlarm tuvalette ayn ayn oturmalari gerekti i dahi vurgulanmi. Bo^azköy'den Adana'ya yapilacak bir kült seyahatinin en az üg gün süreceqi dikkate almdiginda, bu kurallarm sadece gezinin ba ladi i HattuSa ile, bitticji Kizzuwatna'yi kapsamif olduqu kesindir, yani iki istasyon arasmdaki konaklamalar dikkate almmami tir. Durum böyle olunca, Güterbock'un yapti i gibi, HattuSa-Boöazköy'de bir "Kizzuwatna mahallesi"nin varhäini öne sürmek veya Moore'un yaptiqi gibi cümlede öznelerin de i tiäini veya Puhvel gibi burada "lmparatorlu un arasinda mikrokosmik bir gezi M kabul etmenin yeri kalmayacaktir. Konumuz istasyonlan agisindan bu metin yerinin asil önemi bu detaylar degil, HattuSa'da ve ba ka yerlerde kral ve kraligenin ayn ayn oturduklan tuvaletlerin bulundugudur. Bundan, ba kent HattuSa'da modern anlamda kadm ve erkek tuvaletlerinin bulundugu sonucunu gikarmak ibraz geli kili olabilir. Tapinak ve tapinagm bir kismmi olu turan äinapsi- evinde bu türden tuvaletler yer almi olabilir, günkü kraliyet gifti gün dogu unda orada tuvalete gidiyorlar. inap i- anlami pek bilinmeyen Hurrice veya Kizzuwatnaca bir kelimedir32. Laroche bu sözcügü "kapi binasi, propilon" 'hilammar) ile e^itlemektedir 33 Detayh bir gali ma F. G. Pieri tarafmdan yapilmi sa da, bu bayan SmapSi-'nin hamile kadmlarla ilgili olarak bir yapmm bir bölümü mü, yoksa tapmaklann bir pargasi olarak yer alti dünyasiyla mi ilgili oldugu arasinda bir karar verememektedir 34. Ba ka bir metin ise ayin metinlerinden gok yakmdan tanidiöimiz GAL (Hititge a uzeri-) igki kabinin dahi gerekti inde lazimlik olarak kullanildigm yazmaktadir. KUB 'da ise yorumlanmasi güg bir kayit vardir: LÜMES GiSßANSUR SaknaS parsur LUGAL-i tianzi LU.MES W alahhiyali harharae KÜ.BABBAR walhi udanzi [...] pessiäkanzi. Buna göre tannlara M di iktan yapilmi bir türlü" ( akna ) sunulmaktadir. Ne var ki defalarca vurgu- 32b A. Goetze, Kizzuwatna altnot LH La Colombaria ff.; bk. ayrica G. Beckman, StBoT29, 1983,

13 ladigimiz gibi, ritüel temizli e bu kadar dü kün Hittitlerin böyle bir eyi yapmayacaklari kesin oldugundan, buradaki Sakna-kelimesi igin ba ka bir anlam kabul etmek gerekecekti 3 5r. 4. Son olarak a a ida imdiye kadar ba ka bir benzeri bulunmayan, yanh hkla tum ara tirmalarda kralin tuvalete gitmesiyle ilgili görülen, tuhaf ve ünik enstrüksiyon metni KUB ile ilgili kendi yorum ve dü^üncelerimi sunacagim. Yani bu metni arkeolojik agidan okuyup yeniden degerlendirecegim. A agida görülecegi gibi gok önemli ve degjerli yeni kelime ve yorumlarla kar ila aca iz ve metnin imdiye dek belirlendigi gibi kraho tuvalete gitmesiyle hig ilgili olmadigi hemencecik görülecektir. Gergekte KUB CTH 275 ebediyete intikal edecek ekilde in a edilmesi buyurulan ve nasil bir yapi oldugu bilinmeyen bir yapiyla ilgili bir enstrüksiyon ve protokol metnidir 3 6 ; H.G. Güterbock ve diger ara tiricilar tarafindan ileri sürüldügü gibi kralin di iäinm bertaraf edilmesiyle 3? hig ili kisi yoktur. metin daha ziyade ba kent HattuSa'nm Büyükkale'sinde göpler veya küllerin (haä(s)u-) temizlenmesi sirasmda dikkat edilmesi gereken konularla ilgilidir (bk. a a ida). A a$ida önce metnin transkripsiyonunu verecegim, sonra da yorumunu yapacagim: KU0B öy.? 1/26: x-x-za-ma ku-it-laa[h-... ] (2) ku-i-e-e$ nu veya merdiven beklenebilir) (3) [EG]IR-pa-ne-u-wa-ah-ha-an e-e -tu (es) [...] (4) a- a-an-du namma Se-ir li-e x[-...] (5) nu-ut-ta EGIR-an ar-ha li-e x[-...) // (6) URUy a - at-tu-si-ya[kä]n ku-e-ku-e x[-...] (7) hu-u-ma-an-da-a-a$ EG[IR-a]n ar-hu-ut [...] (8) ü-e-te-e -kän-zi na-at EGIR-an [ar-hu-ut...] (9) hute-ik-ki-is-kan-du (hutekka-, hutekisk-, Dressler 235) ü-e-te-e$-kä[ndu...]//(10) na-at A EGIR.UDMI u2-e-tum-mar e-e$ru :..] (117 hu-u-te-ik-ki-i kan-du (hutekka] EGIR-an-da-ma [...] (12) ma-ak-nuu -kän[-du] // (13) n[am-m]a? ku-in [...-]ar-hi-in x[-...) (14) hu-u-i - kän-d[u...]- a-at-ta[-...] (15) nu[-za] ar[-...-h]u-u-ma-an-ti-ya QA- TAM-MA [...] / / (16) l-na E UR(Uy a -ad-du- u-an an-d]a? ku-i-e-e$ DUB na-as a-ra-ah-z[e-na-...] (17) nu-u$ tal-za-a[h-h-an-z]i zi in-ni [zinna] nam-ma A S-TU kä.gal-a[z...) (18) ku-i-e-e$ x-x-x-as? a- pu-u-u$-$a ü-e-te nu-u$-kän x[-...] (19) [l] -TU KÄ.GAL-x-x-aS l-na E URUHa-ad-du-Sa-an an[-da...l (20) [a-r]a-ah-ze -na[-...]x-a-se hapal-li-ya-an-da na-an[-...] (21) [na-a)t hu-u-m[a-a]n zi-in[-ni (zinna)] 35. Krs. Moyer, Ritual Purity 7, KUB 13.4 iii 80 ile ilgili olarak; E. Neu, StBoT Anm. 458; Puhvel, op. cit. 302 ise bu metin yerini tamamen baska yorumlamaktadir. 36. A. Ünal, Belleten ve 34. RAI Istanbul, Ankara Oriens ; cf. also W. Dressler, Studien zur verb. Pluralitat f.; Moyer, Ritual Purity 74, 88; Pieri, La Colombaria 47 29ff.; CHD s. v. maknu-, 196