P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU"

Transkript

1 1 P MA SIDING ÜRÜN TANITIM KILAVUZU

2 Ç NDEK LER G R 2 PROF LLERE GENEL BAKI 3 P MA SIDING TEMEL ÖZELL KLER 3. Renkler 3.2 Ana Profiller 3.3 Kilitleme Detay 3.4 Yard mc Profiller 4 P MA SIDING MALZ. ve TEÇH ZAT 4. Ana Profiller 4.2 Yard mc Profiller 4.3 Enjeksiyon Parçalar BA LARKEN. Ölçüm lemleri.2 Kullan lacak Malzeme Hesab.3 Hesaplama Tablosu 6 KULLANIM LE LG L AÇIKLAMALAR 6. Yang n Emniyeti 6.2 Temizleme 7 YARDIMCI MALZEME TEDAR K B LG LER 2

3 G R Di er siding uygulamalar ile k yasland nda vinyl malzemeden imal edilmi siding üstün özellikleri sayesinde tercih edilmektedir. Fiyat, montaj kolayl, dayan kl l k, renk çe itlili i, mat yüzeylerden a aç görünümüne kadar de i ik tekstür imkanlar bunlar aras nda say labilir. PROF LLERE GENEL BAKI 3

4 P MA SIDING TEMEL ÖZELL KLER Renkler P MA Siding Profil Renkleri : P MA Siding sisteminde kullan lan ana profiller 8, yard mc profiller ise 3 de i ik renkte üretilmektedir: Ana Profil Renkleri : Yard mc Profil Renkleri : Beyaz, Krem, Sar, Fildi i, Toprak, Pembe, Mavi, Ye il Beyaz, Toprak, Mavi Ana Profiller 4

5 P MA SIDING TEMEL ÖZELL KLER (devam) Kilitleme Detay Çiftli kilitleme iddetli rüzgarlarda dahi güvenli çözümler sunar. S radan sistemlerdeki tekli vidalama kanal, özellikle yüksek kat uygulamalar nda yetersiz kalmaktad r. 2 Vidalar n uca olan mesafesi artt r larak yüksek zorlanmalarda s radan uygulamalarda görülen y rt lma problemi P MA Siding'de ortadan kald r lm t r. 3 Vidalama kanal mümkün oldu unca kilitleme detay na yak n tutularak kilitleme k sm n n dönmesi zorla t r lm t r. 4 Kilitleme detay kolay tak l p sökülebilecek ekilde tasarlanm t r. Ayr ca geçme sonras kilitleme detay üstteki P MA Siding'in a a ya kayma hareketini ll kt di Kilitleme detay ölçüsü s radan P MA Siding sistemlerine göre daha yüksektir. Bu ise daha sa lam bir kilitleme sa lamaktad r. Yard mc Profiller Tekli ve çiftli biti profilleri tüm yard mc profillerin kanallar na oturtulup birlikte vidalanacak ekilde tasarlanm t r. 2 Yard mc profile yana an ana profilin ucuna aç lan t rnaklar yard mc profil içine yerle tirilen tekli veya çiftli biti profiline tak larak sa lam bir kilitleme sa lanmaktad r. 3 D, iç ve söve profilleri kö elerde estetik bir görüntü sunar. 4 Taç profili, pencere üzerinde estetik bir görüntü sa lar.

6 P MA SIDING MALZEMELER ve TEÇH ZAT Ana Profiller D 00 YATAY KAPLAMA PR. (TEKL V DA KANALLI) 9PS. 0 D 00 YATAY KAPLAMA PR. (GV) (Ç FTL V DA KANALLI) 9PS. 02 D 00D YATAY KAPLAMA PR. (TEKL V DA KANALLI) 9PS. 03 D 00D YATAY KAPLAMA PR. (GV) (Ç FTL V DA KANALLI) 9PS. 04 6

7 P MA SIDING MALZEMELER ve TEÇH ZAT Ana Profiller (devam) D7V D KEY KAPLAMA PR. 9PS.20 D7S&L-R D KEY KAPLAMA PR. 9PS.202 D7S D KEY KAPLAMA PR. 9PS.203 7

8 P MA SIDING MALZEMELER ve TEÇH ZAT (devam) Yard mc Profiller BA LANGIÇ PR. 9PS.30 Ç FTL B T PR. 9PS.303 B T PR. 9PS.302 SÖVE PR. 9PS.30 GEN SÖVE PR. 9PS.3 3 J KANAL PR. 9PS.304 H KANAL PR. 9PS.306 ESNEK J PR. 9PS.3 2 8

9 Yard mc Profiller (devam) P MA SIDING MALZEMELER ve TEÇH ZAT DI KÖ E PR. 9PS.307 GEN DI KÖ E PR. 9PS.3 4 F KANAL PR. 9PS.3 Ç KÖ E PR. 9PS.308 DAMLALIK PR. 9PS.309 TAÇ PR. 9PS.3 0 GEN TAÇ PR. 9PS.3 KENAR PR. 9PS.3 6 9

10 Enjeksiyon Parçalar P MA SIDING MALZEMELER ve TEÇH ZAT (devam) J KANAL PR. KAPA I - Ç E9PS. 02 J KANAL PR. KAPA I - DI E9PS. 0 H KANAL PR. KAPA I E9PS. 03 Ç KÖ E PR. KAPA I E9PS. 0 DI KÖ E PR. KAPA I E9PS. 04 GEN DI KÖ E PR. KAPA I E9PS. 08 SÖVE PR. KAPA I E9PS. 09 TAÇ PR. KAPA I E9PS. 06 GEN TAÇ PR. KAPA I E9PS

11 Di er Malzemeler Emprenye Ç ta P MA SIDING MALZEMELER ve TEÇH ZAT (devam) Emprenye, a aç malzemenin çevre, iklim artlar (rutubet, su, mantar, böcek v.d.) gibi çürüme sonucu hizmet d kalmas na neden olan faktörlere kar çe itli kimyevi maddeler ve vakum yöntemi (en sa l kl ve ekonomik) kullan larak korunmas d r Emprenye ç ta ebad 3 cm x cm x 3 m'dir. OSB OSB kal nl olarak 0 mm ve d cephe duvarlarda OSB 3 kullan lmas önerilmektedir. Yal t m Malzemesi Yap lar n yal t m s nma için kullan lan enerjiden tasarruf sa layarak gaz, kurum ve toz emisyonunu azalt p çevre kirlili ini önler. Yeterli yal t m ya am kalitesine katk da bulunur ve bina dokusunun korunmas na yard mc olur. E er bir fayda-maliyet kar la t rmas yap l rsa, s yal t m hem ekolojik hem de ekonomik aç dan yararl ve çok k sa sürede geri kazan lan bir yat r md r. Bununla birlikte in aat n fiziksel ve teknik özelliklerinin incelenmesi ve yüksek kalitede uygun yal t m malzemesinin kullan m önemlidir. Yal t m malzemelerinde aranan özellikler öyle s ralanabilir: Sürekli, yüksek s ve ses yal t m, yang n emniyeti özelli i Su emmemesi Donma-çözülme dayan m Yüksek basma ve e ilme Optimum su buhar geçirgenlik Boyutsal kararl l k Hafif olmas Viskoelastik davran Çürümemesi Her türlü hava artlar nda uyg. 11

12 P MA SIDING MALZEMELER ve TEÇH ZAT (devam) P MA Siding Sisteminde Kullan lan Çe itli Yal t m Malzemeleri ve Bunlar n Mukayesesi EPS XPS Camyünü Mineral yün Ta yünü Mineral yün Yang n S n f B (Zor alevlenir) B (Zor alevlenir) A A Is letkenlik De eri W/(m.K) W/(m.K) W/(m.K) W/(m.K) Yo unluk 6 kg/m 3 * 2 kg/m 3 * 0 kg/m 3 * 70 kg/m 3 * Su Buhar Diffüzyon Direnci Katsay s Max. Kullan m S cakl 7 C 7 C 20 C 7 C Yal t m Amac Is ve ses yal t m Is ve ses yal t m Is ve ses yal t m, Yang n Güvenli i Is ve ses yal t m, Yang n Güvenli i S k t r labilirlik OLUMSUZ OLUMSUZ OLUMLU OLUMLU Ses Yal t m OLUMSUZ OLUMSUZ OLUMLU OLUMLU Boyutlar 30 mm ** 30 mm ** 30 mm ** 30 mm ** * Verilen yo unluk de erleri kullan labilir alt de erlerdir. ** Standart yal t m malzemesi kal nl 30 mm'dir. Bununla birlikte, U(k) (W/m 2 K) de erleri ve s yal t m malzemesi kal nl klar, ülke standard ve yönetmeliklerine göre (TS 82 - Türk Standardlar Enstitüsü; Yap larda Mecburi Is Yal t m Standard ( 4 Haziran 999 Resmi Gazete); Bay nd rl k ve skan Bakanl ; Binalarda Is Yal t m Yönetmeli i (8 May s 2000 Resmi Gazete)) enerji limitlerine uygun de erler olmal d r. Hesaplanan U ve kullan lacak yal t m malzemesinin s iletkenlik direncine göre kal nl k tespit edilir. Bu kal nl a uygun emprenye ç ta kullan l r. 12

13 P MA SIDING MALZEMELER ve TEÇH ZAT (devam) Nem Dengeleyici Nem dengeleyici veya nefes alan su yal t m örtüsü olarak tan mlanabilen bu malzemeler (Tyvek ve Deltavent) a a da belirtilen özelliklere sahiptir: Yüksek Mukavemetli HDPE Is l Ba l Mikro Gözenekli Lifli Yap Daimi Buhar Geçirgen Rüzgar Bariyeri Yüksek Su Direnci Yüksek UV ve s dayan m Çad r Etkisi yok Çe itli Nem Dengeleyici Malzemelerin Mukayesesi TYVEK DELTA-VENT Yang n S n f B2 (Normal alevlenir) B2 (Normal alevlenir) A rl k 60 g/m 2 20 g/m 2 Buhar Geçirgenli i Rulo Ebad 0.02 m 00 mm x 00 m 2800 mm x 00 m 3000 mm x 00 m 0.02 m 00 mm x 0 m 13

14 BA LARKEN Ölçüm lemleri Kullan lacak Malzemenin Hesaplanmas Duvar yüzeyi dikdörtgen, üçgen veya bunlar n kombinasyonu olan geometrik ekillerde alanlara ayr l r. P MA Siding yap lacak alan bina yüksekli i ve geni li i ölçülmek suretiyle belirlenebilir. Kaplanacak bütün yüzey alanlar toplan r, buna pencere ve kap lar da dahildir (art k malzeme pay olarak), fakat geni iseler (garaj kap s veya sürme kap lar) bu k s mlar toplam alandan ç kart l r. Alan = Yükseklik x Geni lik Alan = Yükseklik x Geni lik 2 (A - B) x C B x D Alan = Alan = Yükseklik x Geni lik 2 14

15 BA LARKEN Ölçüm lemleri Kullan lacak Malzemenin Hesaplanmas (devam) Yüzey Alan (Y.A.) (m 2 ) = Evin pencereleri dahil yan yüzey alanlar toplam (3 m 2 'den büyük pencere ve kap lar n alanlar dü ülür). Söve + Saçak Alan (S.A.) (m 2 ) = Söve ve saçak alanlar ölçülür. Ba lang ç Profili (m) = Su basman hizas ndan bina çevresi ölçülür. Biti Profili (m) = Pencere kenarlar, saçak al n kenarlar ölçülür. Çiftli Biti Profili (m) = J Kanal Profili (m) = Pencere alt ve üstleri, aç l olmayan saçak dipleri ölçülür. E imli biti ler, pencere altlar, dü ey ve yatay kaplaman n birle ti i yerler (2 ile çarp larak) ölçülür. D Kö e Dönü Profili (m) = D kö eler ölçülür. ç Kö e Dönü Profili (m) = ç kö eler ölçülür. Söve Profili (m) = Taç Profili (m) = Pencere ve kap üstleri ölçülür. Damlal k Profili (m) = Dü ey ve yatay kaplaman n birle ti i yerler ölçülür. Kenar Profili (m) = Kap ve pencerelerin her iki yan ve üstleri ayr ca saçak alanlar ölçülür. H Kanal Profili (m) = Saçak alt kö e birle imleri ölçülür. F Kanal Profili (m) = Aç k saçak ve sundurma çevresi ölçülür. Esnek J Profili (m) = Kemerli ve bükümlü yüzeyler ölçülür. Kaplaman n bitti i dü ey k s mlar ölçülür (Emprenye ç tay kapatmak için kullan l r). çilik = (Yüzey Alan (m 2 )/24 {m 2 /adam-gün} + (Yard mc Pr. Miktar (m)/48 {m/adam-gün} x Yevmiye {YTL/adam-gün}) çilik = Malzeme tutar n n (YTL) % 40' kadar Not: Yukar daki i çilik hesaplamalar ortalama hesaplamalar olup; binan n geometrisine ve yüksekli ine, uygulama elemanlar n n performans na göre artar veya azal r. Not: En verimli çal ma ekibinin 3 ki iden olu turulmas tavsiye edilir. 1

16 BA LARKEN Ölçüm lemleri (devam) Malzeme Hesaplama Tablosu Y.A. : Yüzey Alan (m 2 ) = S.A. : Söve + Saçak Alan (m 2 ) = Fire oranlar tavsiye niteli inde olup, i baz nda de i iklik gösterebilir. Ana Profil Ba lang ç Pr. Biti Pr. Çiftli Biti Pr. J Kanal Pr. D Kö e Dönü Pr. ç Kö e Dönü Pr. Söve Pr. H Kanal Pr. F Kanal Pr. Taç Pr. Damlal k Pr. Esnek J Pr. Empr. Ç ta OSB Yal t m Malzemesi Nem Dengeleyici Empr. Ç ta Dübel ve Vidas OSB Dübeli ve Vidas Yal t m Malzemesi Dübeli Hesaplama Miktar Fire Miktar Birim Tutar Oran (Fire Fiyat (Y.T.L.) (%) dahil) (m 2 ) = Y.A. (bkz. Sf. ) (bkz. Sf. ) (m) = 0 (m) = 0 (m) = Y.A. x 2.3 (m 2 ) = S.A. (m 2 ) = Y.A. x 0.76 (m 2 ) = Y.A. x.06 adet = Y.A. x 4.6 adet = Y.A. x 0 adet = Y.A. x 2. * Nakliye bedeli P MA Siding uygulamas n n gerçekle tirilece i ev ya da binan n büyüklü üne, yerin uzakl na göre de i ebilir. Ortalama olarak toplam malzeme tutar n n % 0'u olarak al nabilir. Toplam Malzeme Tutar çilik (Top. Mal. Tut. x 0.4) * Nakliye (Top. Mal. Tut. x 0. ) Ara Toplam Kar Sat Fiyat K.D.V. Toplam Sat Fiyat Y.T.L. Y.T.L. Y.T.L. Y.T.L. Y.T.L. Y.T.L. Y.T.L. Y.T.L. 16

17 KULLANIM LE LG L AÇIKLAMALAR Yang n Emniyeti Kullan m boyunca s ve ate kaynaklar na kar önlem al nmal d r. Mangal, f r n, ocak ve benzeri ate kaynaklar ve kuru yaprak veya saman gibi kolay alevlenebilecek maddeler P MA siding yüzeylerinden uzak tutulmal d r. Temizleme Atmosfer artlar na maruz kalan her malzeme gibi P MA siding de zamanla kirlenecektir. iddetli bir ya mur ile P MA siding kendi kendine temizlenebilece i gibi, hortum ile su tutarak da temizlenebilir. Bunlar i e yaramad nda : Uzun sapl bir f rçaya su hortumu ba layarak P MA siding temizlenebilir. F rçan n sert olmamas gereklidir, aksi halde P MA siding yüzeyleri parlakl n kaybeder. s, kurum ve benzeri kirler için a a daki kar m kullan labilir: Az miktarda deterjan (fosfat oran yüksek deterjanlar tercih edilmelidir), sodyum hipoklorit içermeyen çama r suyu (Ace centile, Kosla s v v.b.), yakla k 4 lt su. natç kirler için a a daki tablodan faydalan labilir: Geçici Kirler Bu tür kirler her zaman olu abilecek, fakat temizlenmesi kolay kirlerdir. Sak z, Toprak, Kur un Kalem, Çimen, Çamur Bu tür kirleri temizleyebilmek için s v sabun gibi basit temizlik maddelerinden, yumu ak bir bula k süngerinin üzerine bir miktar dökülür ve sadece kirli bölge önce sürterek, bol suyla y kayarak temizlenir. Süngerin telli k s mlar varsa profil yüzeyine sürtülmez, aksi takdirde desende tahribat meydana gelir. Kal c Kirler: Bu tür kirler ise ilk etapta temizlenmesi zor gibi görünse de, yukar da tavsiye edilen temizleme kar m ile bu kirler bertaraf edilebilir. E er bu temizleme kar m yeterli temizlik sa lam yorsa kar mdaki çama r suyu miktar iki kat na ç kart lmal d r. Hayvansal ya, Motor ya, Keçeli Kalem, Boyal Kalem, Küf, Ya, Boya, Pas Bu kirler di erlerine nazaran daha kal c olup, P MA Siding üzerinde uzun vadede tahribata neden olabilirler (temizlenmedi i takdirde ve uzun süre güne e maruz kald nda). Bunlar n temizlenmesi için belirtilen temizlik kar m n kullan lmal d r. Çok fazla nüfuz etmi se geçici kirlerde uygulanan metotla bizzat kirin üzeri sabunlu süngerle temizlenir. Süngerin telli k s mlar varsa profil yüzeyine sürtülmemelidir. 17

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARI K LABORATUVARI EFL LABORATUVAR EL K TABI TEKN K ARA TIRMA DA RES BA KANLI I MALZEME LABORATUVARI UBES MÜDÜRLÜ Ü ANKARA-2010 1 T.C. ULA TIRMA

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN.

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri!!! D KKAT!!! YANGIN ve ELEKTR K OKU TEHL KES OLU AB R, BU ÜRÜNÜ YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. Ürünü ya mur, su, nem vb slak ortamlarda bulundurmay n.

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

B R M F YAT POZ TAR FLER

B R M F YAT POZ TAR FLER S ra No 1 071.212 45*55 CM. KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS CAMLA MI Ç N, B R NC SINIF A a daki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden ta mal beyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4.

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4. NDEK LER 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇE TLER 1.1. Ürün Tan 1.2. Ürünün Tarihçesi 1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar 1.4. çme Suyunun Özellikleri 1.4.1. Fiziksel Özellikler 1.4.1.1. Bulan kl k 1.4.1.2.

Detaylı