ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 34, ss.61-86, 2013 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış M. Merdan HEKİMOĞLU* Özet Bu çalışma ABD nin Irak ı işgalinin uluslararası hukuk bakımından legal olup olmadığını incelemektedir. Bu amaçla önce uluslararası kamu hukukunun kaynakları ve temel karakteristikleri kısaca açıklanacaktır. Daha sonra, özellikle uluslararası ilişkilerdeki güç kullanma/tehdidi ve savaş açma yasağının uluslararası hukuktaki gelişimi konusu ele alınacaktır. Günümüz Birleşmiş Milletler uluslararası hukuk sistemi sadece işgalci bir güce karşı meşru müdafaa ile uluslararası barış ve güvenliği korumak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin karar vermesi durumları için geçerli olmak üzere güç kullanımına izin vermektedir. Bu bakış açısını Irak ın işgalini meşru göstermek için ABD tarafından ifade edilen gerekçelere uyguladığımızda, mahut gerekçelerin kesinlikle uluslararası hukuka uygun olmadığı sonucu tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Irak ın İşgali, Uluslararası Kamu Hukuku A Critical Look at the US Invasion of Iraq from the Perspective of International Law Abstract This study concerns itself with whether or not the invasion of Iraq by the U.S. was legal in terms of international public law. For that purpose, first the basics of international public law, like the sources and fundamental characteristics of it, will be shortly explained. Then, in particular, it will be discussed on the development of the prohibition in international law for waging war and the threat/use of force in international relations. The current system of international law of the United * Prof. Dr., İzmir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. 61

2 M. M. Hekimoğlu Nations allows use of force only in an act of legitimate defense against an occupying power and with an authorization by the United Nations Security Council to protect international peace and security. We apply for this view to the reasons for war mentioned by the U.S. as justifications for the invasion of Iraq and concludethat they are incompatible with international law. Keywords: Invasion of Iraq, International Public Law GİRİŞ Amerika nın 2003 te Irak a girmesiyle başlayan ve günümüze kadar devam eden işgal sürecinin, 2011 yılı sonunda, bu devletin bütün güçlerini adı geçen ülkeden çekmesiyle sonlandırılacağına dair haberler ulusal ve uluslararası basında yoğun bir şekilde yer almaya devam etmektedir. İnsani, siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan işgalin yol açtığı sonuçlara ilişkin tartışmaların belirli bir niceliksel düzeyde yapıldığı gözlenmesine karşın, aynı tespiti, aynı ölçüde olmak üzere, uluslararası hukuk bakımından da yapmak henüz mümkün gözükmemektedir. Oysa konunun uluslararası hukukun temel ilkeleri açısından taşıdığı müstesna önem dikkate alındığında, bu tür eleştirel çalışmaların daha fazla oranda yapılmasının, söz konusu hukuk düzeninin saygınlığını ve etkinliğini devam ettirebilmesi bakımından ne kadar büyük bir önem taşıdığı daha iyi anlaşılacaktır. İşte biz bu makalemizle bu alandaki boşluğun doldurulmasına bir nebze de olsa katkıda bulunma çabası içerisinde olacağız. Bu amaçla önce bir hukuksal düzen olarak uluslararası hukukun tanımı, ortaya çıkışı, kaynakları, süjeleri ile genel ve temel ilkeleri konusunu ele alacağız. Bu bağlamda uluslararası hukukun zaman içerisinde nasıl bir gelişim izlediği ortaya konulacak ve özellikle II. Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası ilişkilerin istikrar, barış ve güvenlik içerisinde seyretmesindeki rolüne değinilecektir. Daha sonra ABD nin Irak ı işgalinin uluslararası hukukun açıklanan ilkeleri bakımından değerlendirilmesi yapılacak ve bunun uluslararası düzenin istikrarı bakımından ortaya çıkaracağı olası sonuçlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu tür işgallerin yeniden yaşanmaması için bundan böyle uluslararası hukuk bakımından alınması gerekli tedbirler ve yapılması gerekenlere dair önerilerle makale sonlandırılacaktır. Amaç, insan haklarına saygılı, adil, barışçıl, istikrarlı ve devletlerin eşitliğine dayalı bir uluslararası düzenin etkin bir uluslararası hukuk rejimi 62

3 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış üzerinden pekiştirilmesini sağlamaktır. Büyük bir insani trajediye yol açan ABD nin Irak ı işgalinin, bu amacın önem ve değerinin anlaşılmasına önemli bir katkıda bulunması halinde, böyle bir gelişmenin, gelecekteki uluslararası ilişkilerin daha eşitlikçi ve barışçıl bir şekilde seyredebileceğine dair iyimser bakış bakımından ümit verici bir kazanım olacağı açıktır. ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI VE TEMEL KARAKTERİSTİĞİ Tarihsel yaklaşım uluslararası hukuku medeni devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerine dair bağlayıcı eylem ilkeleri ile kurallar topluluğu olarak tanımlarken, modern anlayışta söz konusu hukuk dalının düzenleme alanına ilişkin konular sadece devletlerle ilgili olmayacak şekilde daha geniş tutulmaktadır. Buna göre uluslararası hukuk, devletlerin, uluslararası örgütlerin, devletlerle uluslararası örgütlerin aralarındaki ilişkiler yanında, insan haklarında olduğu üzere, gerçek ve tüzel kişilerin devletler veya uluslararası örgütlerle olan ilişkilerini de konu edinen bir hukuk alanı olarak tanımlanmaktadır. 1 Gerçi uluslararası ilişkilerde hukuken eşit egemen ulus devletlerin başat konumu devam etmektedir ama bunun yanında uluslararası örgütler ve bireylerin uluslararası ilişkilerde giderek kazandıkları öneme binaen bunlara da uluslararası hukukta ciddi bir yer verildiği görülmektedir. İç hukuklarına ve egemenlik yetkilerine bakılmaksızın devletler, uluslararası düzeyde uluslararası hukukla bağlıdırlar. 2 Bununla birlikte bu bağlılığın ortaya çıkaracağı doğal hukuki sonuçların, ulusal hukuk düzenlerindeki gibi, kesin ve kategorik bir anlam ifade etmediğinin belirtilmesi gerekir. Zira ağırlıklı olarak eşit ve egemen ulus devletler arasındaki yatay ilişkilerin hukuki rejimini düzenleme konusu edinen uluslararası hukuk, kamu yararını gerçekleştirmek için devlet ve bireyler arasındaki dikey egemenlik ilişkisi modeline dayalı bulunan iç hukuk düzenlerinden, bu özelliği bağlamında, farklılaşmaktadır. Merkezi ve hiyerarşik bir egemenlik ilişkisinin eksikliğinden kaynaklanan türdeş hukuki derlemelerin zayıflığı, zorunlu yargı yetkisinin mevcut olmaması ile yaptırımların uygulanması alanlarındaki zaafları nedeniyle uluslararası hukuk sistemi, bir hukuk düzeni olarak ciddi yapısal sorunları bünyesinde taşımaktadır. Ahlak, din ve adabı muaşeret gibi diğer sosyal düzen kurallarından hukuku ayıran temel özelliğin devlet destekli maddi yaptırım 1 Linda A., Malone, International Law, (New York: Aspen Publishers, 2008), s Graham Michael, Fry, et al., Guide to International Relations and Diplomacy,(Londra: Continuum International Publishing Group, 2002), s

4 M. M. Hekimoğlu gücüne sahip olması gösterilmektedir. Bu farklılaştırma ölçütünün yerindeliği özellikle iç hukuk düzenleri bakımından herhangi bir tartışma götürmezken, aynı saptamayı, aynı kesinlikte, uluslararası hukuk düzeni bakımından yapmak mümkün gözükmemektedir. Zira iç hukuk düzenlerinin kalbini oluşturan merkezi bir yasa koyucu ve yüksek mahkeme gibi hukuksal kurumlar uluslararası hukukta eksik bulunmakta, ayrıca uluslararası hukuk altında mevcut bulunan kurumların çoğunluğu, en iyi ihtimalle, sadece gevşek bir organizasyonla faaliyet göstermektedirler. 3 Hukuki kurumların merkezi rollerinden biri de hukukun etkinliğini ve uyumunu sürdürmek ve teşvik etmek olduğu için, uluslararası hukukun merkezi bir yasama ve yargı kolu yoluyla sistematik bir hukuki derleme eksikliğini içeren kurumsal zayıflığı, sistemin normatif bütünleşmesine ters etkide bulunmaktadır. 4 Şu halde itaat hukuku olan iç hukuk düzenlerinden farklı olarak uluslararası hukukun, başta bağımsız devletler olmak üzere, kendi amaçlarına ulaşmak için yine kendi süjeleri tarafından yaratılan ve uygulanan bir işbirliği hukuku olduğunu 5 ifade etmek yanlış bir tespit olmayacaktır. ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI Uluslararası hukukun bağlayıcı nitelikteki temel kaynakları Uluslararası Adalet Divanı Statüsü nün 38. maddesinin ilk fıkrasında şu şekilde sayılmıştır 6 : İhtilaf içerisinde bulunan devletlerin açık bir şekilde kabul ederek kurallar koydukları genel veya özel nitelikli uluslararası antlaşmalar; hukuk kuralı olarak kabul edilen ve genel bir uygulamaya delil niteliğindeki uluslararası örf ve adet kuralları; uygar uluslar tarafından tanınan hukukun genel ilkeleri. Ayrıca Statü nün mahut maddesi, yargı kararları ile çeşitli ulusların yetkin yazarlarının öğretide yazdığı eserlerin de hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı kaynaklar olduğunu ifade etmiştir ki aralarında şekli olarak bir hiyerarşi bulunmamasına karşın, gerek uygar uluslar tarafından tanınan hukukun genel ilkelerinin gerekse de bu son iki kaynağın uluslararası antlaşmalara göre daha az önem taşıdığı 7 açıktır. 3 Yuval, Shany, The CompetingJurisdictions of International Courts and Tribunals, (New York:, Oxford University Press, 2003), s Ibid. 5 Tim, Hillier, Sourcebook on Public InternationalLlaw, (Londra: Cavendish Publishing Limited, 1998), s (Erişim Tarihi 22 Ocak 2011). 7 Anthony, Aust, Handbook of International Law, Second Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), s

5 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış Uluslararası hukuk sistemine ilişkin kurallar, çoğunlukla, devletlerin kendi aralarında yaptıkları uluslararası antlaşmalardan türemektedir. 8 İki veya daha fazla bağımsız, egemen devletin bir konuyu birlikte ele alıp, hukuksal geçerlilik verme niyetiyle o konu üzerinde anlaşmaya varmaları durumunda artık uluslararası hukuk bakımından bir antlaşmanın ortaya çıktığı 9 kabul edilmektedir. İki tür uluslararası antlaşmanın varlığından söz edilebilir: Genelde iki taraf arasında karşılıklı olarak yapılan ve taraf devletlerin menfaatlerine etkide bulunan belirli bir konuyu düzenleyen sözleşmesel antlaşmalar ile iç hukuktaki yasama faaliyeti usulünde olduğu üzere, çok sayıda devleti bağlayan ve genel kurallar koymak için tasarlanmış bulunan çok taraflı konvansiyonlar karakterindeki kural koyucu uluslararası antlaşmalar. 10 Uluslararası antlaşmaları taraflarının sayısına göre iki taraflı ve çok taraflı, konularına göre ise sosyal, ekonomik, kültürel ve ticari antlaşmalar olarak alt türlere ayırmak da pekâlâ mümkündür. Koymuş oldukları kuralların karakteri, taraflarının sayısı veya düzenleme konularının farklılığına karşın uluslararası bir antlaşmanın tabi olduğu hükümlerin 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Konvansiyonu nda yer aldığı gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bununla birlikte bu saptama mahut Konvansiyon un yürürlüğe girme tarihi olan 1980 den sonra yapılan uluslararası antlaşmalar için geçerli olup, bu kapsamdaki antlaşmaların yapılması, yürürlüğe girmesi ve sona erdirilmesi bütünüyle Viyana Konvansiyonu hükümlerinin öngördüğü hukuki rejime uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu kapsamda akdedilen uluslararası antlaşmaların taraf devletlerce dürüstlük kurallarına uygun olarak ifa edilmesi gerekmekte, aksi halde ilgili devletin, pacta sunt servanda (Viyana Konvansiyonu mad. 26) ilkesine göre, uluslararası hukuk bakımından sorumluluğu durumu söz konusu olmaktadır. Uluslararası hukukun hak ve yükümlülük yaratan kaynaklarından bir diğerini de uluslararası örf ve adet kuralları oluşturmaktadır. 11 Genel uygulamaların hukuk olarak kabul edilenleri şeklinde tanımlanan uluslararası örf ve adet kurallarının sonradan antlaşma formatında kodifiye edilebilmeleri mümkün olmakla beraber, söz konusu kurallar yazılı değildir. 12 Bütün devletler tarafın- 8 Helen, Duffy, The war on terror and the Framework of International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), s Faustin, Z., Ntoubandi, Amnesty for Crimes against Humanity under International Law, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), s Ibid. 11 Pieter, Boeles, Fair Immigration Proceedings in Europe, (Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1997), s Anne T., Gallagher, The International Law of Human Trafficking, (New York: Cambridge University Press, 2010), s

6 M. M. Hekimoğlu dan kabul edilmeleri şart olmasa da, genel ve tek düze devlet uygulamalarını yansıtan ve kendisine karşı hukuksal açıdan bağlayıcı olduğuna dair sübjektif bir duygunun mevcut olduğu kuralların örf ve adet kuralı niteliğinde olduğuna dair görüş uluslararası hukuk öğretisinde ifade edilmektedir. 13 Buna göre hukuksal yükümlülük taşıdıklarına dair bir algı yanında, devletlerin genel ve sürekli uygulamalara yine kendileri tarafından uyulması hususu uluslararası örf ve adet kurullarının tanımını oluşturmaktadır. 14 Uluslararası hukukun temel kaynaklarından sonuncusunu oluşturan uygar uluslar tarafından tanınan hukukun genel ilkeleri, diğer iki kaynak olan uluslararası antlaşmalar ile örf ve adet kurallarındaki boşlukları tamamlamayı amaçlamaktadır. 15 Söz konusu ilkeleri örf ve adet kurallarından ayıran temel farklılık, uluslararası hukuktan bu özellikleriyle ortaya çıkmak yerine, iç hukuktan, uluslararası organizasyonların uygulamalarından veya devletler ve özel kuruluşlar arasındaki ilişkilerden kaynaklanmalarıdır. 16 Anlamı ve kapsamı geniş tartışmalara konu olan ve üzerinde genel bir uzlaşıya varılmamış bulunan 17 mahut ilkelerden bazılarının şu şekilde ortaya konulması mümkündür: (Alternatif tipteki) yasalar arasında seçim yapabilme, yargının bağımsızlığı ve şeffaflığı, iyi niyet, pacta sunt servanda, exceptio non adimleti contractus (ödemezlik defi), estoppel (önceden verilmiş bulunan ifadenin, yapılacak olan yeni bir iddianın savunulmasına mani olması hali), akdi yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki kusurlar nedeniyle ortaya çıkan bütün zararların tazmin edilmesi, sebepsiz zenginleşme, res judicata (kesin hüküm), delilleri ispat yükünün davacının omuzlarında olması Ibid. 14 Human Rights Watch, Human Rights Watch Report: Flight from Iraq: Attacks on Refugees and other Foreigner and Their Treatment in Jordan, (New York: Human Rights Watch, Mayıs 2003), s C. J., Cheng, New Sources of International Air Law, içinde Chia-Jui Cheng, (der.), The Use of Airspace and Outer Space for All Mankind in the 21st Century: Proceedings of the International Conference on Air Transport and Space Application in a New World, Tokyo from 2-5 June 1993, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), s Yaraslau, Kryvoi, International Centre Settlement Investment Disputes, (Netherlands: Kluwer Law International, 2010), s Cheng, New Sources, s Kryvoi, International Centre Settlement, s

7 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış ULUSLARARASI HUKUKTA GÜÇ KULLANMA YASAĞI Uluslararası hukukta güç kullanma yasağı ile ilgili dönüm noktasını oluşturan hadise II. Dünya Savaşı olduğu için, bu ölçüt bağlamında ve iki alt başlığa ayırmak suretiyle konuyu inceleyeceğiz. II. Dünya Savaşı ndan Önceki Dönem Cuius regio eius religio ilkesinin onaylanması üzerinden modern ulus devlet düzeninin temellerinin atıldığı 1648 tarihli Westphalia Antlaşması yla 19 birlikte savaş ve güç kullanmanın devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde bir yol olarak kabul edilmeye devam ettiği görülmektedir. Buna koşut bir düşünceyle, Prusyalı General Carl von Clausewitz in ünlü aforizmasında da ifade edildiği üzere, 20 savaşın politikanın başka araçlarla devamı olarak görülmesi ilkesi de geniş bir uygulama alanı bulmuştur. I. Dünya Savaşı, Batı tarihinde, daha önceden bilinmeyen bir düzeyde katliama ve yıkıma yol açmıştır. 21 Böyle bir felaketin yeniden yaşanmasını önlemek için çare arayan devletlerin bu konudaki isteklerinin bir ürünü olarak Birleşmiş Milletler Misakı ortaya çıkmış ve Müttefik Devlet liderlerinin Savaş sonrasında toplanan 1919 tarihli Paris Konferansı ndaki onayıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 22 Üyelerini uzlaşmazlıklarının çözümü için müzakere, tahkim ve yargı gibi barışçıl çözüm yollarını aramaya zorlayan Birleşmiş Milletler Misakı savaşı yine de mutlak olarak yasa dışı ilan etmemiş, yalnızca onu önlemeye yönelik usulü engeller oluşturmuştur. 23 Buna göre, mezkûr Misak ın maddeleri arasında konulmuş bulunan usulü teminatlara uygun hareket edilmesi kaydıyla, bir devletin amaçlarına ulaşabilmesi için savaş yolunu kullanabilme yetkisi mevcuttur. 24 Gerçi imzacı devletler Misak ın Başlangıç Kısmı nda savaş yoluna başvurmama yükümlülüğünü kabul etmişlerdir; bununla birlikte örneğin 19 Shinasi, A., Rama, Continuity or Metamorphosis? Realist Theories and the Anomaly of Medieval International Politics, Albanian Journal of Politics: 2005, Cilt: 1, Sayı: 1, 2006, ss Nakleden Michael, Mandelbaum, Democracy s Good Name: The Rise and Risks of the World s Most Popular Form of Government, (New York: Public Affairs, 2007), s Lorraine, Sim, Virginia Woolf: The Patterns of Ordinary Experience, (Padstow Cornwall: Ashgate Publishing,, 2010), s Mohammad, Taghi, Karoubi, Just or Unjust War?: International Law and Unilateral Use of Armed Force by States at the Turn of the 20th Century, (Aldershot: Ashgate Publishing,., 2004), s Harkavi, Yehoshafat, Nuclear War and Nuclear Peace, (USA: Transaction Publishers, 2008), s Martin, Dixon, Textbook on International Law, 6th Edition, (New York: 2007), s

8 M. M. Hekimoğlu Misak ın 12. maddesinin ilk paragrafına göre, muhtemel uyuşmazlığa yol açacak bir sorunun taraf devletler arasında çıkması durumunda konu ya hakeme ya yargı kararına ya da Konsey in soruşturmasına sunulacak ve hakem kararı, yargı hükmü veya Konsey raporundan sonraki üç aylık zaman dilimine kadar ilgili devletler savaş yoluna başvurmayacaklardır. 25 Dolayısıyla üç aylık bir zaman diliminin ardından taraf devletlerin aralarındaki uyuşmazlıkları çözmek için savaş yolunu kullanmalarının önünde herhangi bir engel mevcut bulunmamaktadır. Özellikle hakem hükmüne veya yargı kararına, uyuşmazlığa taraf devletlerden birinin üç aylık moratoryum süresinin geçmesine karşın uygun hareket etmemesi durumunda artık savaş yasağına ilişkin yukarıda yer alan sınırlanmaların uygulanması da söz konusu olmayacaktır. 26 Ayrıca Misak ın 15. maddesinin 7. paragrafı hükmü gereği, uyuşmazlığa taraf olan devletlerin dışında kalan Konsey temsilcilerinin oy birliği ile konuya ilişkin bir raporu kabul edememeleri durumunda, üyelerin hukuka ve adaleti korumak için gerekli görecekleri davranışlarda bulunma hakkını ellerinde bulundurmaları da buna paralel bir düzenleme olarak düşünülmelidir. 27 İşte 28 Haziran 1919 tarihli Birleşmiş Milletler Misakı nın savaş yasağındaki bu eksiklikler, kapsamlı bir savaş yasağı getiren ve 10. madde hükmüyle kendi hükümlerini ihlal eden devleti saldırgan olarak kınayan 2 Ekim 1924 tarihli Cenevre Protokolü ile düzeltilmiştir. 28 Bununla birlikte yeterli sayıda onaylayan devletin mevcut olmaması nedeniyle mahut Protokol yürürlüğe girmemiş ve savaşların önlenmesi sisteminin bölgesel düzeyde genişletilmesi için 16 Ekim 1925 tarihli Locarno Antlaşması imzalanmıştır ki bu antlaşmayla taraf devletler, karşılıklı ilişkilerindeki uzlaşmazlıkların çözümünü barışçıl bir şekilde yapma taahhüdünde bulunmuşlar ve sadece Milletler Cemiyeti yaptırımları ve meşru müdafaa hakkı kapsamında güce başvurabilecekleri konusunda anlaşmışlardır Hirose, Kazuko, Kawaguchi, A Social Theory of International Law: International Relations as a Complex System, (Leiden: Brill Academic Publishers, 2003), s Ibid, ss Ibid, s Gerhard, Werle, The Crime of Aggression between International and Domestic Criminal Law, içinde Stefano Manacorda ve Adán Nieto Martín, (der.), Criminal Law Between War and Peace, (Spain: Ministerio de Justicia, 2009,) ss Ibid. 68

9 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış Güç Kullanmanın genel olarak yasaklanması ilk defa Kellogg Briand Misakı ile formüle edilmiştir. 30 Bu nedenle, kapsamlı bir savaş yasağına yönelik kararlı bir adım olarak, Paris Misakı olarak da bilinen, Ağustos 1928 Kellogg Briand Misakı gösterilmektedir ki söz konusu Misak ın Başlangıç Kısmı nda, ulusal politika aracı olarak savaştan açık bir şekilde vazgeçme zamanının geldiği taraf devletlerce deklare edilmiştir. 32 Ayrıca uluslararası sorunlara çözüm yolu olarak savaşa başvurulmasının yasaklandığı da ilan edilmiştir. 33 Bununla birlikte meşru müdafaa hakkının varlığına izin vermeye devam eden mezkur Misak ın, bunun dışındaki haller için öngörülen savaş yasağının uygulanması bakımından zorlayıcı bir mekanizma içeren herhangi bir hükme bünyesinde yer vermemesi 34 eleştiriye açıktır. Paris Misakı nın diğer zayıf noktalarının bilhassa şöylece özetlenmesi mümkündür: 35 Milletler Cemiyeti Misakı nda olduğu üzere, oldukça dar ve biçimsel bir savaş anlayışına dayalı olarak savaş yasağı getirmesi; uluslararası değil de ulusal politika aracı olarak yasaklanması nedeniyle Milletler Cemiyeti nin kolektif tedbirleri bağlamında savaşa izin vermeye devam etmesi; hukuka uygun meşru müdafaa sebeplerinin tanımına yer vermemesi bağlamında meşru müdafaa hakkının kötüye kullanımına açık olması. 36 II. Dünya Savaşı ndan Sonraki Dönem İnsanlık tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir kıyım ve yıkıma yol açan II. Dünya Savaşı nın ortaya çıkarmış olduğu insani felaketin cesameti, uyuşmazlıkların çözümünde savaşların ve güç kullanmanın kategorik olarak yasaklanması arayışlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. San Francisco da Birleşmiş Millet Antlaşması hazırlanırken amaçlardan biri de, Kellogg Briand Misakı nın eksikliklerini düzeltmek olmuştur. 37 Bu bağlamda 1945 te imzala- 30 Kenneth, Manusama, The United Nations Security Council in the Post-Cold War Era: Applying the Principle of Legality, (Leiden:Martinus Nijhoff Publishers, 2006), ss S. Dennis, Cashman, America Ascendant: From Theodore Roosevelt to FDR in the Century of American Power, , (New York: New York University Press, 1998), s Werle, The Crime of Aggression, s V. N., Federov, Renunciation of Aggression, içinde Paul B. Stephan ve Boris Mikhaĭlovich Klimenko, (der.), International Law and International Security: Military and Political Dimensions: A U.S.-Soviet Dialogue, (New York: M. E. Sharpe, 1991), ss Charlotte, Hille, State Building and Conflict Resolution in the Caucasus, (Leiden: Brill, 2010), s Werle, The Crime of Aggression, s Ibid. 37 Yoram, Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Fourth Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), s

10 M. M. Hekimoğlu nan Birleşmiş Milletler Antlaşması, Kellogg Briand Misakı nın savaşı yasaklayan hükmünü çok daha genelleştirmek suretiyle, bunu güç kullanma yasağı haline getirmiştir. 38 Böylece B.M. Antlaşması, II. Dünya Savaşı na neden olan çatışmaların tekrarının önlenmesine dair isteğin sonucu olarak uluslararası ilişkilerde güç kullanmayı katı bir şekilde sınırlandıran bir normatif hukuk düzeni oluşturmuştur. 39 Nitekim Antlaşma nın 2.(4) maddesi, bütün üyelerin uluslararası ilişkilerini yürütürlerken bir başka devletin ülkesel bütünlüğüne ya da politik bağımsızlığa karşı veya Birleşmiş Milletler in amaçları ile bağdaşmayacak diğer herhangi bir şekilde kuvvet kullanma tehdidinden ya da kuvvet kullanmaktan kaçınacaklarını ifade etmektedir. 40 Bu hükmü destekleyici mahiyette olmak üzere Antlaşma nın 1. maddesinin ilk paragrafında, uluslararası barışın ve güvenliğin korunması ile bunlara yönelik tehdit, saldırı gibi eylemlere karşı gerekli önlemlerin alınması ve uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü Birleşmiş Milletler in amaçları arasında ifade edilmiştir. 41 Uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüyle ilgili B.M. Antlaşması nın VI. Bölümü nde yer alan hükümler bütünüyle bu amaca hasredilmiştir. 42 Bununla birlikte, Antlaşma nın 33. maddesinin ilk fıkrasıyla, müzakere, soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakem ve yargı yolları üzerinden uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl şekilde çözümünde taraf devletlerin yükümlülüğünün devam etmesinin bütün uyuşmazlıklar için değil de sadece uluslararası barış ve güvenliğin muhafazasını muhtemelen tehlikeye atabilecek nitelikte olan uyuşmazlıklar için öngörülmesi 43 eleştirilmelidir. Uyuşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi yükümlülüğünün VII. Bölüm de yer alan hükümlerle pekiştirilmesi ise olumlu bir düzenleme şekli olarak ifade edilmelidir. Buna göre, barışa yönelik bir tehdidin mevcut olması veya barışın bozulması veya saldırgan eylemin gerçekleştirilmesi durumlarında B.M. Antlaşması nın VII. Bölümü bağlamında alınacak tedbirlerin uyuşmazlıkların barışçıl çözümü ilkesinin ihlali sayılmayacağı açıktır. Zira B.M. Antlaşması nın 2(7) maddesi VII. Bölüm 38 Rauhan- ja, Konfliktintutkimuslaitos, Current Research on Peace and Violence, (Tampere: Tampere Peace Research Institute, 1990), s Müge, Kinacioğlu, Normative Development of Self-Defence and Pre-emptive Action:Implications for International Order, içinde Yannis A. Stivachtis, (der.), International Order in a Globalizing World, (Hampshire: Ashgate Publishing, Ltd., 2007), s Dinstein, War, Aaggression and, s Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, (New York: United Nations, International Court of Justice, 1974), s Peter, Malanczuk, Akehurst s Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, (New York: Routledge, 1997), s Ibid. 70

11 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış kapsamındaki zorlayıcı tedbirlerin uygulanmasının, Birleşmiş Milletler in herhangi bir devletin kendi iç işleriyle ilgili yetki sahasına dahil bulunan meselelere müdahalede bulunmaması, diğer üye devletleri de bu konuları çözüme kavuşturmaya zorlayamamasına dair ilkenin ihlali sayılmayacağı, kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Bununla birlikte madde 2(7) Antlaşma nın VII. Bölümü kapsamında alınacak tedbirlerden söz ederken, VII Bölüm ün sadece barışa yönelik bir tehdidin mevcut olması veya barışın bozulması veya saldırgan eylemin gerçekleştirilmesine göndermede bulunması 44 dikkat çekicidir. Bir görüşe göre, Güvenlik Konseyi nin VII. Bölüm kapsamındaki eylemleri, yalnızca barışa yönelik bir tehdidin mevcut olması veya barışın bozulması veya saldırgan eylemin gerçekleştirilmesine bağlı olan önleyici veya bastırıcı eylemler olarak kategorize edilebilir. 45 Uluslararası Adalet Divanı nın 1962 yılında verdiği danışma niteliğindeki hukuki bir mütalaasının da desteklediği diğer bir görüşe göre ise zorlayıcı eylemle kast edilen zora başvuran eylemdir ve sadece danışma niteliğinde olanların aksine en azından Güvenlik Konseyi nin bağlayıcı kararlarının sonucunda gerçekleşen VII. Bölüm kapsamındaki bütün eylemler zorlayıcı veya zora başvurucu niteliktedir. 46 Bununla birlikte Antlaşma, meşru müdafaa kapsamında bireysel veya ortaklaşa olarak kuvvet kullanılmasına izin vermiştir. Konuyu ilişkin 51. madde düzenlemesi, Antlaşma hükümlerinden hiçbirinin, Birleşmiş Milletlere üye devletlerden birinin silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, Güvenlik Konseyi nin uluslararası barışı ve güvenliği korumak için gerekli tedbirleri almasına kadar, ilgili devletin bireysel veya kolektif olarak meşru müdafaa hakkına halel getirmeyeceğini ifade etmektedir. 47 Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi nin ortaklaşa güç kullanabilmesine imkan veren düzenlemesi ise Antlaşma nın 39. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, barışa yönelik tehdit, ihlal veya saldırı fiilinin mevcut olması durumunda Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin yeniden tesisi için tavsiyelerde bulunabilecek veya madde 41 ve 42 uyarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verebilecektir. 48 Antlaşma nın 41. maddesi, kararlarını tatbik ettirmek amacıyla Güvenlik 44 Andrea, Gioia et al., The United Nations and Regional Organizations in the Maintenance of Peace and Security, içinde Michael Bothe ve Natalino Ronzitti, Allan Rosas, (der.), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security: Conflict Prevention, Crisis Management, and Peaceful Settlement of Disputes, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1997), s Ibid. 46 Ibid. 47 Bkz. (Erişim Tarihi 30 Haziran 2011). 48 Ibid. 71

12 M. M. Hekimoğlu Konseyi ne silahlı kuvvet kullanımı dışında kalan tedbirlere ilişkin karar alma ve üye devletleri bunların uygulanmasına çağırma yetkisini vermektedir ki bu kapsamda sayılan tedbirler arasında ekonomik ilişkilerin ve demiryolu, deniz, hava, posta, telgraf, radyo ve diğer iletişim yolları ile diplomatik bağlantıların tümüyle ya da bir bölümüyle kesilmesi ifade edilmiştir. 49 Fakat konumuz bakımından asıl önemli olanı Antlaşma nın 42. maddesi kapsamında Konsey in alabileceği tedbirlerdir. Buna göre, 41. madde kapsamında alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını görmesi durumunda Konsey, uluslararası barışı ve güvenliği korumak için, gösterileri abluka altına alma ve Birleşmiş Milletler üyelerinin hava, deniz ya da kara kuvvetlerince yapılacak diğer operasyonları da içerebilecek şekilde eylemlerde bulunabilme hakkına sahiptir. 50 Güç Kullanma Yasağının Uluslararası Hukuk Bakımından Önemi Güç kullanma yasağı halihazırda uluslararası toplumun evrensel bir ilkesi olarak nitelendirilmektedir. 51 Her ne kadar daha önceleri bir uluslararası örf ve adet hukuk kuralı olarak kabul görse de, 52 güç kullanma yasağı ile ilgili düzenlemelerin özellikle Birleşmiş Milletler Antlaşması nda yer almasının uluslararası hukuk bakımından önemi büyüktür. Zira mahut Antlaşma, Alfred Verdross ve Bruno Simma nın da veciz bir şekilde ifade ettikleri üzere, neredeyse bütün devletlerin Birleşmiş Milletler üyesi olması ve kalan devletlerin de temel ilkelerini kabul etmesi nedeniyle, mevcut evrensel uluslararası hukukun temel düzeni mertebesine ulaşmıştır. 53 Şu halde bütün devletlerin, Başlangıç Kısmı da dahil olmak üzere, Antlaşma da yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri kendileri bakımından bir uluslararası hukuk yükümlülüğüdür. Üstelik adına jus cogens dediğimiz ve diğer bütün normların, kuralların ve ilkelerin hiyerarşik olarak en üstünde bulunan emredici hukuk kurallarına 54 açıklayıcı biri örnek oluşturan saldırgan güç kullanma yasağının 55, bu yükümlülüğü daha 49 Ibid. 50 Ibid. 51 Kawaguchi, A ssocial Theory of International Law, s Kinacioğlu, Normative Development of Self-Defence and Pre-emptive Action, s Nakleden Bardo, Fassbender, The United Nations Charter as the Constitution of theiinternational Community, (Leiden: Brill, 2009), s M. Cherif, Bassiouni et al., The Philosophy and Policy of International Criminal Justice, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), s Stephanie, Wilson, Effectiveness, Legitimacy, and the Use of Force in Modern Wars: The Relentless Battle for Hearts and Minds in NATO s War Over Kosovo,(Wiesbaden: VS Verlag, 2009), s

13 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış da pekiştirdiği açıktır. Gerçi işkence yasağı örneğinde görüldüğü gibi bazı jus cogens kuralları mutlak bir karakter arz ederken, tekil veya kolektif meşru müdafaa hali gibi istisnai durumları meşru kabul eden güç kullanma yasağına ilişkin kural bu anlamda ilkinden farklılaşmaktadır. 56 Bununla birlikte bir jus cogens kuralı olduğu genel olarak kabul gören güç kullanma yasağının da asgari bir takım sınırlayıcı güvenceler getirdiği inkar olunamaz tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi nin 53. ve 64. maddelerinde yer alan ve sırasıyla, akdedilmeleri sırasında genel uluslararası hukukun emredici kurallarıyla çelişen uluslararası antlaşmaların geçersiz sayılması ile yeni bir milletlerarası emredici hukuk normunun ortaya çıkması halinde bunun çatışan mevcut uluslararası antlaşmaları artık geçersiz hale getireceğine dair düzenlemelerin 57 de altı bu bağlamda önemle çizilmelidir. Şu halde bir antlaşmayla değiştirilmesi mümkün olmayan kurallar anlamındaki jus cogens karakteriyle güç kullanma yasağı, bu özelliği üzerinden, Birleşmiş Milletler üyesi olsun veya olmasın bütün devletlere uygulanacak bir ilkedir. 58 Dolayısıyla uluslararası toplumun kabul görmüş temel normlarından biri olarak şiddet kullanma veya tehdidi yasağının, herkes bakımından (erga omnes) yükümlülükler getirdiğinin 59 önemle vurgulanması gerekiyor. Özellikle B.M. Antlaşması na taraf olan devletler bakımından mahut yükümlülük çok daha somut, kesin ve bağlayıcı bir anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede 2004 yılı itibarıyla sayıları 191 e baliğ olan Birleşmiş Milletlere üye bütün devletlerin, pacta sunt servanda ilkesi gereği, Başlangıcı nda ifade edilen amaç ve ilkeler ile ilk iki maddesinin de içerisinde yer aldığı Birleşmiş Milletler Antlaşması nın bütün hükümleriyle bağlı oldukları 60 hususu açık bir hukuksal gerçeği ifade etmektedir. Birleşmiş Millet Antlaşması ile hükümlerini çok daha önemli hale getiren diğer bir düzenleme olarak Antlaşma nın 103. maddesi ifade edilmelidir. 61 Söz konusu düzenlemeye göre, Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin Birleşmiş Milletler Antlaşması ndan kaynaklanan yükümlülükleriyle diğer herhangi bir 56 Rosalyn, Higgins, Fundamental of International Law, içinde Nandasiri Jasentuliyana, (der.), Perspectives on International Law, (Londra: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), ss Yoram, Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Fourth Edition, (New York: Cambridge University Press, 2005), s Kawaguchi, A Social Theory of International Law, s Nigel, D., White, Hierarchy in Organizations: Regional Bodies and the United Nations,, içinde Nikolaos K. Tsagourias, (der.), Transnational Constitutionalism: International and European Models, (New York: Cambridge University Press, 2007), s I. Sigrun, Skogly, Beyond National Borders:Sstates Hhuman Rights Obligations in International Cooperation, (Antwerpen: Intersentia, 2006), s Ibid. 73

14 M. M. Hekimoğlu uluslararası anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri arasında çelişme olması halinde, Antlaşma dan kaynaklananların diğerlerine üstünlüğü kabul edilecektir. 62 Her ne kadar Birlemiş Milletlerin dayandığı (mad 2(1) ilkelerden biri olarak egemen eşitlik Birlemiş Milletler Antlaşması tarafından deklare edilmiş olsa da, Birlemiş Milletler Sistemi nin göze çarpan bir gerçeği olarak, belirli durumlarda kendi özgürlüklerini sınırlayanlar da dahil olmak üzere, üye devletler yükümlülükler üstlenebilmekte ve Birleşmiş Milletler yükümlülükleri diğer uluslararası yükümlülüklere üstün gelmektedir. 63 Yüksek hukuk olma vasfıyla Birleşmiş Milletler Şartı nın diğer sözleşmeler karşısında üstünlüğü 103. maddeye göre mevcut bulunmaktadır. 64 Birlemiş Miletler sistemiyle bu genişlikte yükümlülükleri kabul etmeyi tercih etmeyen devletler, Birleşmiş Miletler organizasyonuna katılmamalıdır. 65 ABD NİN IRAK I İŞGAL SÜRECİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ deki Basra Körfezi Savaşı ndan önceki dönemde Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Irak lı Kürt azınlığa karşı kimyasal silah kullanmıştır. 66 Irak ın gerek 1980 lerin sonunda Kürt azınlığa gerekse de daha önceleri İran- Irak savaşı nedeniyle İran a karşı kimyasal silah kullanması, Irak ın Kuveyt e saldırısı sırasında ve sonrasında kendisine yönelik ABD politikasını açıklamadaki asli gerekçelerden birini oluşturmaktadır. 67 Bu bağlamda Birinci Irak Savaşı nı sona erdiren ateşkesin bir parçası olarak 1991 de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendi bünyesinde özel bir Komisyon (UNSCOM) oluşturmuş ve bu komisyona Irak ın kimyasal-biyolojik silahları ve balistik füzeleri ile buna ilişki üretim altyapısını ortaya çıkarma ve imha yetkisi vermiştir Nisan 1991 tarihli ve 687 sayılı Güvenlik Konseyi nin bu kararı Irak tarafından 62 Ibid. 63 Sydney Dawson Bailey ve Sam Daws, The United Nations: A Concise Political Guide, Third Edition, (Londra: Macmillan Press Ltd., 1995), s Mohamed Sameh M. Amr, The Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations, (The Hague: Kluwer Law International, 2003), s Bailey ve Daws, The United Nations, s Stephen E. Atkins, The 9/11 Encyclopedia, Second Edition, (California: ABC-CLIO, 2011), s Zia, Mian, The American Problem: The United Staates and Noncompliance in the World of Arms Control and Nonproliferation, içinde Michael W. Doyle ve Edward C. Luck, (der.), International Law and Organization: Closing the Compliance Gap,( Lanham: Rowman & Littlefield, 2004), ss Ibid. 74

15 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış kabul edilmiştir. 69 Bu tarihten itibaren UNSCOM denetimlerini başarıyla devam ettirmiştir. Ancak 31 Ekim 1998 tarihinde Irak ın UNSCOM la işbirliğini bütünüyle durduracağını bildirmesi üzerine ABD ve Birleşik Krallık, Aralık 1998 de ve 1999 yılının tamamı boyunca Irak ı bombalamışlardır Eylül 2001 tarihinde Usame Bin Ladin ve örgütü El Kaide nin yönlendirmesiyle New York taki Dünya Ticaret Merkezi ve Washington D.C. deki Pentagon un saldırıya uğraması 71 sonucu, yalnızca ABD değil, bütün bir Batı dünyasının emniyet ve güvenlik duygusu sarsıntı geçirmiştir. 72 Terörizme savaş ilan eden 73 dönemin ABD Başkanı George W. Bush söz konusu saldırıların savaş eylemleri olduğunu deklare etmiş ve Ekim 2001 de ABD önderliğinde kurulan koalisyon Ladin ve El-Kaide yi barındıran Afganistan ı bombalamışlardır. 74 Teröre destek vermekle suçladığı Kuzey Kore, Iran ve Irak ı şer ekseni olarak niteleyen Bush, Irak ı özellikle eleştirerek, bu ülkedeki rejimin kendi halkından binlerce insanı zehirli gaz kullanmak suretiyle öldürdüğünü, başlangıçta kabul ettiği uluslararası denetçileri daha sonra kovduğunu ve uygar dünyadan bir şeyler sakladığını ifade etmiştir. 75 Bu gerekçeleri bahane etmek suretiyle Irak a müdahalede bulunmak için gerek ülkesinde gerekse de bütün dünyada 11 Eylül saldırılarının ardından ortaya çıkan meşruiyet ortamının kendisine sağlayacağını düşündüğü olanaktan yararlanmak isteyen Bush, bu ülkeyi bir an önce vurmak istiyordu. B.M. Antlaşması nın VII Bölümü kapsamında hareket ederek 8 Kasım 2002 de oy birliğiyle 1441 sayılı Karara imza atan Güvenli Konseyi, Irak ın, 687 sayılı olanı da dâhil olmak üzere daha önceden konuyla ilgili olarak alınmış bulunan B.M. kararlarını maddi ihlal içeri- 69 Steven, P. Olson, The International Atomic Energy Agency, (New York: The Rosen Publishing Group, 2005), s David Schweigman, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter: Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, (The Hague: Kluwer Law International, 2011), s Mary Jane Capozzoli Ingui, American History, 1877 to the Present, Second Edition, (New York: Barron s Educational Series, 2003), s Birgit, Haas, Modern German Political Drama, , (New York: Camden House, 2003), s Thomas M. Magstadt, Nations and Government: Comparative Politics in Regional Perspective, Sixth Edition, (Wadsworth: Cengage Learning, 2011), s Geoff Craighead, High-Rise Security and Fire Life Safety, Third Edition, (Burlington: Butterworth-Heinemann, 2009), ss Vladimir, Zhirinovsky, Iraq - The Sore of the Planet: Things Corporate Media Won t Tell You, (USA: Universal-Publishers, 2003), s

16 M. M. Hekimoğlu sinde bulunduğunu ve bunun devam ettiğini ifade etmiştir. 76 Silahsızlanma ile ilgili yükümlülükleri için Irak a son bir şans veren ve bunun için genişletilmiş bir denetim rejimi kuran Konsey, adı geçen ülkenin konuya ilişkin olan yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etmesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur. 77 Muhtemelen bu ülkeye saldırıda bulunma şansını kaybetmelerine yol açacak şekilde Birleşmiş Milletler ekibinin kitlesel imha silahlarının Irak ta mevcut olmadığını kısa sürede ortaya çıkaracağını bilen Bush yönetimi, Irak a saldırmak için daha fazla beklemek istemiyordu. 78 Fransa, Almanya, Kanada, Rusya ve Vatikan ın karşı çıkmasına karşın, Başbakan Tony Blair liderliğindeki Birleşik Krallık ın desteğini alan Başkan Bush 17 Mart 2003 tarihinde Saddam Hüseyin e verdiği ültimatomda, oğullarıyla birlikte Irak ı terk etmemesi durumunda savaşla karşı karşıya kalacağını bildirmiştir. 79 Kırk sekiz saatlik ültimatomun bitim tarihi olan 19 Mart 2003 te Irak a yönelik operasyonlar başlamış ve Irak rejiminin iktidardan düşmesinden iki gün sonrasına tekabül eden 11 Nisan 2003 tarihinde Başkan Bush, ABD nin zaferini ilan etmiştir. 80 ABD NİN IRAK I İŞGALİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ABD nin Irak ı işgalinde ileri sürülen sebepler ve izlenen yöntem uluslararası hukuka aykırıdır. Zira öncelikle ifade edilmesi gerekir ki II. Dünya Savaşı sonrasında ABD nin de altına imza koyduğu B.M. Antlaşması na göre, ancak meşru müdafaa veya Güvenlik Konseyi nin bu konuda yetkilendirmesi durumlarında güç kullanmaya müsaade edilmiştir. 81 Üstelik bu iki durumda meşru güç kullanmanın nasıl bir yöntem dâhilinde ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceği B.M. Antlaşması nda ayrıntılarıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu iki istisnai hal dışında devletlerin aralarındaki uzlaşmazlıkları çözmek için güç kullanmalarına uluslararası hukuk bakımından kategorik bir yasak getirilmiştir. 76 Stefan, Talmon, et al., Changing Views on the Use of Force: The German Position, Baltic Yearbook of International Law, Vol. 5, 2005, s Ibid. 78 Adam, Azeez, Truth about September 11, (USA: Xlibris Corporation, 2010), s David, Seddon, A Political and Economic Dictionary of the Middle East, First Edition, (Londra: Taylor & Francis, 2004), s Kenneth, Katzman et. al., U.S. Policy, in Raymond W. Copson, ed., The Iraq War: Background and Issues,, (New York: Nova Publishers, 2003), s John, Yoo, The Powers of War and Peace: The Constitution and Foreign Affairs after 9/11, (Chicago: University of Chicago Press, 2005), s

17 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış Söz konusu yasağın açıkça ifade edildiği B.M. Antlaşması nın 2. maddesinin 4. fıkrasında bir devletin diğerine karşı güç kullanması bir yana, güç kullanma tehdidinde bulunması bile yasaklanmıştır. Yine üye devletler bakımından pozitif bir yükümlülük olarak aralarındaki uluslararası uyuşmazlıkları uluslararası barışı ve güvenliği tehlikeye düşürmeyecek şekilde çözmelerini emreden 3. fıkra hükmünü de bu yasakla birlikte düşünmek gerekir. 82 Dolayısıyla ABD nin Irak a müdahalesine yönelik olarak verilmiş bulunan bir Güvenlik Konseyi kararı mevcut olmadığına ve Irak ın da ABD ye fiili bir saldırısı söz konusu olmadığına göre, ABD nin Irak ı işgali uluslararası hukuk bakımından tartışmasız bir aykırılık örneği ortaya çıkarmaktadır ki bu durumda toprakları illegal olarak işgal edilen Irak ın B.M. Antlaşması nın 51. maddesi üzerinden muhtemel bir meşru müdafaa hakkının doğduğundan bile söz edilebilir. 83 Esasen devletlerin eşit egemenliği ilkesini esas alan bir uluslararası hukuk düzeninde başka bir sonuca varmak mümkün değildir. Zira devletlerin egemen eşitliği, kapsamlı bir güç kullanma yasağının varlığı ile bunun uygulanması ve infazına bağlıdır. 84 Bir devletin kendi öznel gerekçelerine dayalı olarak başka bir devlete karşı güç kullanmasının meşru kabul edildiği bir ortamda artık devletlerin egemen eşitliğinden söz etmenin bir anlamı da kalmayacaktır. Aynı tespit devletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi bakımından da geçerlidir. Zira herhangi bir devletin siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma yasağının o devletin egemenliği yanında kendi kaderini belirleme hakkına ilişkin temel teminatlardan biri olduğu 85 gerçeği, bu bağlamda gözden uzak tutulmamalıdır. Dolayısıyla, ABD nin Irak a müdahalesi ulusların kendi kaderlerini belirleyebilmelerine ilişkin temel B.M. ilkelerinden birinin daha açık ihlali anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler Antlaşması nın 1. maddesinde öngörülen ve taraf devletlere aralarındaki uzlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeleri yükümlülüğü getiren düzenlemesi ile yine tarafların görüşme, müzakere, arabuluculuk, hakem ve yargı kararları gibi barışçıl yolları ihtilaflarının çözümünde kullanmalarını içeren 33. madde hükmü bakımından da ABD nin Irak ı işgalinin uluslararası 82 R. St. J. Macdonald et al., The Nicaragua Case: News Answers to Old Questions, Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien De Droit International, Vol. XXVI, (Canada: University of British Columbia Press,1987), s Milan Rai, War Plan Iraq: Ten Reasons againstwwar on Iraq, (Londra: Verso, 2002), s Bardo Fassbender, UN Security Council Reform and the Right of Veto: A Constitutional Perspective, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998), s Philip Bergmann, Self-determination: The Case of Czechoslovakia, , (Lugano- Bellinzona: Grassi, 1972), s

18 M. M. Hekimoğlu hukuka aykırı olduğu görülmektedir. 86 ABD bu yolları etkin bir şekilde kullanmak ve bunun sonuçlarını beklemek yerine, alelacele, doğrudan güç kullanma yolunu tercih etmiştir. Oysa B.M. silah denetçilerinin 2003 Sonbahar ındaki savaş öncesi denetimlerini tamamlayabilmeleri mümkün olsaydı, Başdenetçi Hans Blix in Irak ın silahsızlandırıldığını ve kitle imha silahlarından arındırıldığını açıklaması da söz konusu olabilecekti. 87 Bu durumda, ABD nin Irak ı işgali için öne sürdüğü en önemli gerekçenin ortadan kalkmasıyla, muhtemelen söz konusu savaşın yaşanmaması gibi bir sonuç ortaya çıkabilecekti. Genel olarak uluslararası hukuka aykırılığa ilişkin bu saptama, özel olarak uluslararası ceza hukuku bakımından da geçerlidir. Madem ki işgal öncesinde Irak ın ABD ye yönelik bir saldırısı veya saldırı tehdidi durumu söz konusu değildir; o halde, uluslararası ceza hukuku bakımından Irak a uygulanan önleyici savaş ın bir saldırgan savaş olarak 88 illegal nitelikte bulunduğu son derece açık bir gerçeği ifade etmektedir. Saldırgan savaşı, uluslararası antlaşmalar ve örf ve adet hukukuna göre devlet suçu kabul eden ve VI. ilkesi bağlamında, bütün savaş suçlarının kendisinden türemesi nedeniyle söz konusu savaş türünün başlatılmasını en üst bir uluslararası suç kabul eden Nürnberg Şartı nı da içererek genişleyen Uluslararası Ceza Hukuku na 89 göre bu sonuca varmak doğal kabul edilmelidir. Dolayısıyla, ABD nin Irak ı işgalini meşru göstermek için önleyici savaş doktrini gibi kendinden menkul gerekçeler ileri sürerek tek yanlı bir şekilde güç kullanımını meşru bir zemine oturtma çabalarının bütün bir uluslararası hukuk bakımından herhangi bir değeri ve önemi mevcut bulunmamaktadır. Bu nedenle uluslararası ceza hukuku bakımından Irak ın ABD tarafından işgalinin soruşturma konusu haline getirilmesi, hukukun olağan gereği olarak kabul edilmeli ve bu tür işgallerin tekrar yaşanmaması bakımından bu alandaki uluslararası yargısal soruşturma imkanlarından gecikmeli de olsa sonuna kadar yararlanılmalıdır. Gerçi Uluslararası Ceza Mahkemesi ni kuran 17 Temmuz 1998 tarihli Roma Statüsü ne Başkan Clinton ın attığı 31 Aralık 2000 tarihli imzayı Başkan Bush un 6 Mayıs 2002 tarihinde geçersiz 86 Elzbieta, Szumanska, Iraq Against the United States of America (Events ): A Proposal of a Judgment of the International Court of Justice, (Norderstedt: Grin Verlag, 2008), s William R. Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dolar, (Canada: New Society Publishers, 2005), s Scott A. Bonn, Mass Deception: Moral Panic and the U.S. War on Iraq, (Piscataway: Rutgers University Press, 2010), s Ibid. 78

19 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış kılması nedeniyle 90 ABD nin bu Mahkeme önünde sorumluluğa sevk edilmesi mümkün gözükmese de, aynı şey, 30 Kasım 1998 te Statü ye imza koyan ve 4 Ekim 2001 de onaylayan 91 Birleşik Krallık için söylenemez. Birleşik Krallığın mahkumiyeti, aynı eylemi gerçekleştiren ABD nin de dolaylı olarak mahkum olması gibi bir sonuç yaratacağından, bu durumun, bundan böyle bu tür haksız işgal teşebbüsleri bakımından caydırıcı bir önetkide bulunması söz konusu olabilecektir. Aynı tespit ABD nin Irak ı işgalini haklı savaş gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışan görüş bakımından da geçerlidir. Öncelikle ifade edilmelidir ki geleneksel olarak meşru müdafaaya atıfta bulunmak için kullanılan haklı savaş ancak, uluslararası hukuk bakımından haklı bir nedene dayalı olması durumunda legaldir. Dolayısıyla haklı bir nedene dayalı olmayan bir haklı savaşın varlığından söz edilemeyeceğine göre, bu yol ancak, haksız bir saldırganı defetmek ve onun aldığını geri almak için askeri güç kullanımı durumunda meşruiyete sahip olacaktır. 92 İşte bu nedenle savunmacı devletin ulusal ülkesi dışında ve önleyici bir şekilde gerçekleştirilen Irak işgalinin haklı savaş gerekçesiyle meşrulaştırılması problemlidir. 93 İnsan haklarını korumak gerekçesiyle başka bir devletin işgalinin de uluslararası hukuk bakımından yine sorunlu olduğunun, bu bağlamda, ifade edilmesi gerekiyor. Devlet Başkanı Saddam Hüseyin in diktatoryal yönetiminin ve Irak ın kendi etnik ve dini topluluklarına yönelik baskılarının, ABD ve Birleşik Krallık tarafından adı geçen ülkenin işgali ve rejiminin ortadan kaldırılması bakımından onlara ek meşruiyet sebepleri verdiği öne sürülmüştür. 94 Oysa devletlerin egemen eşitliğini esas alan uluslararası hukuk düzeninde bir devletin diğerine kuvvet kullanmasının insan hakları gerekçesine dayandırılması ancak, Güvenlik Konseyi nin bu ko- 90 Aksar Yusuf, Implementing International Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court, (Londra: Routledge, 2004), s Torrojan Hellena, Accountability for Crimes Against International Law in Canada: An Overview and a Comparison with UK Practices, içinde Christopher Peter Michael Waters, der., British and Canadian Perspectives on International Law, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), ss Karoubi, Just or Unjust War?..., s Evelyn Goh, Power, Leadership and Legitimacy in the War on Terror: Meshing Soft and Hard Power in US Foreign and Security Policies, içinde Kumar Ramakrishna ve See Seng Tan,der., After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia, (Singapore: World Scientific, 2003), ss Javaid, Rehman, Islamic State Practices, International Law and the Threat from Terrorism: A Critique of the Clash of Civilizations in the New World Order, (Oregon: Hart Publishing, 2005), s

20 M. M. Hekimoğlu nuda karar alması durumunda mümkün olabilir. Oysa ortada verilmiş böyle bir karar mevcut olmadığına göre, Irak ın işgaline, uluslararası hukuk bakımından insan haklarına dayanılarak meşruiyet kazandırılması da mümkün olmayacaktır. Kaldı ki Uluslararası Af Örgütü nün rakamları, ABD ve Birleşik Krallık ın Irak ı işgalinden sonra öldürülen sivillerin sayısının korkunç boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır. Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu dan Baltimore Araştırma Ekibi nin 28 Ekim 2004 tarihinde yayınlanan raporuna göre, sadece ABD nin savaş aktivitesini başlatmasından 2004 Ekim ayına kadar geçen süre zarfında rakamının üzerinde Iraklı sivil ABD güvenlik güçlerince öldürülmüştür. 95 Oysa modern insan haklarının temelini de oluşturan B.M. Antlaşması nın 55. ve 56. maddeleri, üye devletlere, gerek birlikte gerekse de ayrı ayrı bir şekilde olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine bütün dünyada saygı duyulmasını kolaylaştırmak için B.M. ile işbirliğinde bulunma yükümlülüğü getirmişlerdir 96 ki ABD nin Irak ı işgali nedeniyle ortaya çıkan sivil ölümlerin bu anlamda bir sorumluluğu da ABD nin omuzlarına yüklediği açıktır. Irak a demokrasi ve insan hakları getirme iddiasıyla gerçekleşen ABD işgalinin uluslararası hukuk bakımından bu bağlamda bir meşruiyeti mevcut bulunmadığı gibi, aksine yaşanan toplu sivil ölümler üzerinden adı geçen devletin B.M. Antlaşması nın ilgili hükümlerini ihlalden sorumlu tutulması gerekmektedir. SONUÇ Beş buçuk yıldan beri işgali altında bulunan Irak tan çekilme takvimi sonunda kesinleşen ABD nin, Irak Hükümeti ile gerçekleştirdiği zorlu müzakereler kapsamında varılan anlaşma hükümleri uyarınca nihai çekilme tarihi olarak 31 Aralık 2011 tespit edilmişti. 97 Büyük bir insani trajediye yol açan mahut işgalin uluslararası hukuk bakımından yeterli ölçüde irdelendiğini iddia etmek henüz mümkün gözükmüyor. Bu alandaki boşluğu bir nebze de olsun doldurma gayretiyle yazılan bu makalede varılan sonuç, Irak işgalinin kesinlikle uluslararası hukuka aykırı olduğudur. ABD nin Irak ı işgal ederken öne sürdüğü gerekçelerin hiçbiri adı geçen ülkeye uluslararası hukuk bakımından böyle bir yetki vermemektedir. Ortada verilmiş bir Güvenlik Konseyi kararı veya meşru 95 Rodney, Stich, Iraq, Lies, Cover-Ups, and Consequences, (Nevada: Silverpeak Enterprises, 2005), s Malone, International Law, s Sami Kohen, Irak tan Çıkış Yolu (Nihayet) Göründü, Milliyet, tr/-/sami-kohen/dunya/dunyayazardetay/ / /default.htm, (Erişim Tarihi 29 Temmuz 2011). 80

Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu

Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu Tesam Akademi Dergisi / Turkish Journal of Tesam Academy Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu Dr. Levent Ersin ORALLI 1 Özet Askeri müdahale devlet egemenliğinin temel ilkelerini

Detaylı

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ *

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * makaleler M. Yasin ASLAN SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * M. Yasin ASLAN * GİRİŞ İnsanlık tarihinin belki de en karmaşık ve değişken olgusu olan savaş ın sebepleri, niteliği ve kapsamı hususunda tam

Detaylı

ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE TERÖRİZME KARŞI NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMI

ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE TERÖRİZME KARŞI NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMI ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE TERÖRİZME KARŞI NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMI Saeed BAGHERI * ÖZET Günümüzde uluslararası terörizm, ortaya çıkardığı etkiler ile uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI SİLAH TİCARETİ ANTLAŞMASI. Dr. Said Vakkas GÖZLÜGÖL Vali, Merkez Valileri Kurulu, İçişleri Bakanlığı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI SİLAH TİCARETİ ANTLAŞMASI. Dr. Said Vakkas GÖZLÜGÖL Vali, Merkez Valileri Kurulu, İçişleri Bakanlığı Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 313-333 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Detaylı

ONBİR EYLÜL OLAYLARI VE AFGANİSTAN OPERASYONU

ONBİR EYLÜL OLAYLARI VE AFGANİSTAN OPERASYONU ONBİR EYLÜL OLAYLARI VE AFGANİSTAN OPERASYONU Ar. Gör. Dr. Serdar Örnek ÖZET 11 Eylül 2001 de 19 El-Kaide eylemcisinin ele geçirdiği uçakların Dünya Ticaret Merkezi ne ve Pentagon a çarpması sonucunda

Detaylı

Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu

Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 7 ss.21-40, 2006 Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu Utku YAPICI * Özet Birleşmiş Milletler sistemi dâhilinde kuvvet kullanma istisnai

Detaylı

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR CRIMES AGAINST HUMANITY

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR CRIMES AGAINST HUMANITY İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR CRIMES AGAINST HUMANITY Ayşen SEYMEN ÇAKAR * 1 Özet: İnsanlığa karşı suçlar uluslararası belgelerde çerçeve suç niteliğinde düzenlenmiş, suç fiilleri sayıldıktan sonra diğer insanlık

Detaylı

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi metninin oluşturulmasında. ABD ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)* Cenap Çakmak. Giriş: ABD ve İnsan Hakları

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi metninin oluşturulmasında. ABD ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)* Cenap Çakmak. Giriş: ABD ve İnsan Hakları 87 f Cenap Çakmak ABD ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)* Cenap Çakmak Giriş: ABD ve İnsan Hakları BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi metninin oluşturulmasında önemli katkıları bulunan ABD, 1950 den

Detaylı

Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 19 ss.89-107, 2009 Uluslararası Antlaşmalar ve Uluslararası Mahkeme Kararları Çerçevesinde Çocuk Askerlerin Korunması Ezeli AZARKAN Özet Günümüzde, çocuklar

Detaylı

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Suhad Othman Qasim Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Hukuk dalında Yüksek Lisans Tezi olarak Sunulmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Şubat 2014

Detaylı

WESTFALYAN ADALETTEN ĐNSAN MERKEZLĐ ADALETE: ULUSLARARASI ADALET VE ADALETSĐZLĐĞĐN GÜNDEMĐ

WESTFALYAN ADALETTEN ĐNSAN MERKEZLĐ ADALETE: ULUSLARARASI ADALET VE ADALETSĐZLĐĞĐN GÜNDEMĐ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (3) 2010: 911-931 WESTFALYAN ADALETTEN ĐNSAN MERKEZLĐ ADALETE: ULUSLARARASI ADALET VE ADALETSĐZLĐĞĐN GÜNDEMĐ FROM WESTPHALIAN TO HUMAN ORIENTED JUSTICE: THE

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

ULUSLARARASI ADALET DİVANI KOSOVA NIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINI ONAYLADI MI?

ULUSLARARASI ADALET DİVANI KOSOVA NIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINI ONAYLADI MI? TBB Dergisi 2011 (92) Uğur BAYILLIOĞLU 287 ULUSLARARASI ADALET DİVANI KOSOVA NIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINI ONAYLADI MI? DID INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE ACKNOWLEDGE THE SELF DETERMINATION RIGHT OF

Detaylı

Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı

Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 9 ss.60-81, 2007 Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı Abdullah Uz * GİRİŞ Özet Bu çalışmanın amacı; gerek uluslar arası hukukta gerekse ulusal anayasa

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARI. Zeynep Oya USAL

DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARI. Zeynep Oya USAL 231 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARI Zeynep Oya USAL Özet Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu

Detaylı

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE 1/15 KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE Doç. Dr. Çağrı ERHAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kabuk Değiştiren Uluslararası Ortam İçeriği ve kapsamı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 28 ss.57-88, 2011 Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Erkan ERTOSUN Özet Bu çalışma, ABD nin ve Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 8, Sayı: 30, ss.25-58, 2012 Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Elif UZUN* GİRİŞ Özet Geri göndermeme

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 2000 YILI SONRASINDA ABD DIŞ POLİTİKASI KAPSAMINDA AZERBAYCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Vugar

Detaylı

Gazi Üniversitesi ĐĐBF Uluslar arası Đlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi.

Gazi Üniversitesi ĐĐBF Uluslar arası Đlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi. 12 AĞUSTOS 1949 TARĐHLĐ CENEVRE SÖZLEŞMELERĐNE EK ULUSLARARASI SĐLAHLI ÇATIŞMALARIN KURBANLARININ KORUNMASINA ĐLĐŞKĐN 1 NO'LU PROTOKOL (I. EK PROTOKOL) Giriş: Đnsancıl Hukuk ve 1977 Tarihli I. Ek Protokol

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA)

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA) AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 17 TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 205 Ağustos 2013 1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Dr. Bülent ŞENER Öz 1963-1964

Detaylı

The Role and Efficiency of the EU Fundamental Rights Agency in the Protection and Promotion of Human Rights

The Role and Efficiency of the EU Fundamental Rights Agency in the Protection and Promotion of Human Rights Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 35, ss.57-84, 2013 AB Temel Haklar Ajansı nın İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesindeki Rolü ve Etkinliği V. Atilla OĞUŞGİL* Özet Avrupa Birliği (AB),

Detaylı

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİRİŞ

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİRİŞ 1 ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİRİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi, insan haklarının korunmasında yeni bir dönem açmıştır. UCM, ulusal yargı yerleri gönüllü ya da yapabilecek durumda olmadığında soykırım

Detaylı

EGEMENLİK VE KORUMA SORUMLULUĞU

EGEMENLİK VE KORUMA SORUMLULUĞU EGEMENLİK VE KORUMA SORUMLULUĞU ÖZET A.Füsun ARSAVA * İnsan Haklarının uluslararasılaştırılması sürecinde uluslararası kuruluşlara, özellikle BM e önemli bir rol düşmektedir. BM anlaşmasını 2.madde, 7.bendi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR Dr. Ezeli AZARKAN* A- GİRİŞ İnsanlığa karşı suçlar kavramı, II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası hukuk metinlerinde yer almaya başlamış, dinamik bir kavramdır.

Detaylı

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes Kasım 2012 3 Demokratik Gelişim Enstitüsü 11 Guilford Street Londra WC1N 1DH

Detaylı