ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 34, ss.61-86, 2013 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış M. Merdan HEKİMOĞLU* Özet Bu çalışma ABD nin Irak ı işgalinin uluslararası hukuk bakımından legal olup olmadığını incelemektedir. Bu amaçla önce uluslararası kamu hukukunun kaynakları ve temel karakteristikleri kısaca açıklanacaktır. Daha sonra, özellikle uluslararası ilişkilerdeki güç kullanma/tehdidi ve savaş açma yasağının uluslararası hukuktaki gelişimi konusu ele alınacaktır. Günümüz Birleşmiş Milletler uluslararası hukuk sistemi sadece işgalci bir güce karşı meşru müdafaa ile uluslararası barış ve güvenliği korumak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin karar vermesi durumları için geçerli olmak üzere güç kullanımına izin vermektedir. Bu bakış açısını Irak ın işgalini meşru göstermek için ABD tarafından ifade edilen gerekçelere uyguladığımızda, mahut gerekçelerin kesinlikle uluslararası hukuka uygun olmadığı sonucu tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Irak ın İşgali, Uluslararası Kamu Hukuku A Critical Look at the US Invasion of Iraq from the Perspective of International Law Abstract This study concerns itself with whether or not the invasion of Iraq by the U.S. was legal in terms of international public law. For that purpose, first the basics of international public law, like the sources and fundamental characteristics of it, will be shortly explained. Then, in particular, it will be discussed on the development of the prohibition in international law for waging war and the threat/use of force in international relations. The current system of international law of the United * Prof. Dr., İzmir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. 61

2 M. M. Hekimoğlu Nations allows use of force only in an act of legitimate defense against an occupying power and with an authorization by the United Nations Security Council to protect international peace and security. We apply for this view to the reasons for war mentioned by the U.S. as justifications for the invasion of Iraq and concludethat they are incompatible with international law. Keywords: Invasion of Iraq, International Public Law GİRİŞ Amerika nın 2003 te Irak a girmesiyle başlayan ve günümüze kadar devam eden işgal sürecinin, 2011 yılı sonunda, bu devletin bütün güçlerini adı geçen ülkeden çekmesiyle sonlandırılacağına dair haberler ulusal ve uluslararası basında yoğun bir şekilde yer almaya devam etmektedir. İnsani, siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan işgalin yol açtığı sonuçlara ilişkin tartışmaların belirli bir niceliksel düzeyde yapıldığı gözlenmesine karşın, aynı tespiti, aynı ölçüde olmak üzere, uluslararası hukuk bakımından da yapmak henüz mümkün gözükmemektedir. Oysa konunun uluslararası hukukun temel ilkeleri açısından taşıdığı müstesna önem dikkate alındığında, bu tür eleştirel çalışmaların daha fazla oranda yapılmasının, söz konusu hukuk düzeninin saygınlığını ve etkinliğini devam ettirebilmesi bakımından ne kadar büyük bir önem taşıdığı daha iyi anlaşılacaktır. İşte biz bu makalemizle bu alandaki boşluğun doldurulmasına bir nebze de olsa katkıda bulunma çabası içerisinde olacağız. Bu amaçla önce bir hukuksal düzen olarak uluslararası hukukun tanımı, ortaya çıkışı, kaynakları, süjeleri ile genel ve temel ilkeleri konusunu ele alacağız. Bu bağlamda uluslararası hukukun zaman içerisinde nasıl bir gelişim izlediği ortaya konulacak ve özellikle II. Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası ilişkilerin istikrar, barış ve güvenlik içerisinde seyretmesindeki rolüne değinilecektir. Daha sonra ABD nin Irak ı işgalinin uluslararası hukukun açıklanan ilkeleri bakımından değerlendirilmesi yapılacak ve bunun uluslararası düzenin istikrarı bakımından ortaya çıkaracağı olası sonuçlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu tür işgallerin yeniden yaşanmaması için bundan böyle uluslararası hukuk bakımından alınması gerekli tedbirler ve yapılması gerekenlere dair önerilerle makale sonlandırılacaktır. Amaç, insan haklarına saygılı, adil, barışçıl, istikrarlı ve devletlerin eşitliğine dayalı bir uluslararası düzenin etkin bir uluslararası hukuk rejimi 62

3 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış üzerinden pekiştirilmesini sağlamaktır. Büyük bir insani trajediye yol açan ABD nin Irak ı işgalinin, bu amacın önem ve değerinin anlaşılmasına önemli bir katkıda bulunması halinde, böyle bir gelişmenin, gelecekteki uluslararası ilişkilerin daha eşitlikçi ve barışçıl bir şekilde seyredebileceğine dair iyimser bakış bakımından ümit verici bir kazanım olacağı açıktır. ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI VE TEMEL KARAKTERİSTİĞİ Tarihsel yaklaşım uluslararası hukuku medeni devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerine dair bağlayıcı eylem ilkeleri ile kurallar topluluğu olarak tanımlarken, modern anlayışta söz konusu hukuk dalının düzenleme alanına ilişkin konular sadece devletlerle ilgili olmayacak şekilde daha geniş tutulmaktadır. Buna göre uluslararası hukuk, devletlerin, uluslararası örgütlerin, devletlerle uluslararası örgütlerin aralarındaki ilişkiler yanında, insan haklarında olduğu üzere, gerçek ve tüzel kişilerin devletler veya uluslararası örgütlerle olan ilişkilerini de konu edinen bir hukuk alanı olarak tanımlanmaktadır. 1 Gerçi uluslararası ilişkilerde hukuken eşit egemen ulus devletlerin başat konumu devam etmektedir ama bunun yanında uluslararası örgütler ve bireylerin uluslararası ilişkilerde giderek kazandıkları öneme binaen bunlara da uluslararası hukukta ciddi bir yer verildiği görülmektedir. İç hukuklarına ve egemenlik yetkilerine bakılmaksızın devletler, uluslararası düzeyde uluslararası hukukla bağlıdırlar. 2 Bununla birlikte bu bağlılığın ortaya çıkaracağı doğal hukuki sonuçların, ulusal hukuk düzenlerindeki gibi, kesin ve kategorik bir anlam ifade etmediğinin belirtilmesi gerekir. Zira ağırlıklı olarak eşit ve egemen ulus devletler arasındaki yatay ilişkilerin hukuki rejimini düzenleme konusu edinen uluslararası hukuk, kamu yararını gerçekleştirmek için devlet ve bireyler arasındaki dikey egemenlik ilişkisi modeline dayalı bulunan iç hukuk düzenlerinden, bu özelliği bağlamında, farklılaşmaktadır. Merkezi ve hiyerarşik bir egemenlik ilişkisinin eksikliğinden kaynaklanan türdeş hukuki derlemelerin zayıflığı, zorunlu yargı yetkisinin mevcut olmaması ile yaptırımların uygulanması alanlarındaki zaafları nedeniyle uluslararası hukuk sistemi, bir hukuk düzeni olarak ciddi yapısal sorunları bünyesinde taşımaktadır. Ahlak, din ve adabı muaşeret gibi diğer sosyal düzen kurallarından hukuku ayıran temel özelliğin devlet destekli maddi yaptırım 1 Linda A., Malone, International Law, (New York: Aspen Publishers, 2008), s Graham Michael, Fry, et al., Guide to International Relations and Diplomacy,(Londra: Continuum International Publishing Group, 2002), s

4 M. M. Hekimoğlu gücüne sahip olması gösterilmektedir. Bu farklılaştırma ölçütünün yerindeliği özellikle iç hukuk düzenleri bakımından herhangi bir tartışma götürmezken, aynı saptamayı, aynı kesinlikte, uluslararası hukuk düzeni bakımından yapmak mümkün gözükmemektedir. Zira iç hukuk düzenlerinin kalbini oluşturan merkezi bir yasa koyucu ve yüksek mahkeme gibi hukuksal kurumlar uluslararası hukukta eksik bulunmakta, ayrıca uluslararası hukuk altında mevcut bulunan kurumların çoğunluğu, en iyi ihtimalle, sadece gevşek bir organizasyonla faaliyet göstermektedirler. 3 Hukuki kurumların merkezi rollerinden biri de hukukun etkinliğini ve uyumunu sürdürmek ve teşvik etmek olduğu için, uluslararası hukukun merkezi bir yasama ve yargı kolu yoluyla sistematik bir hukuki derleme eksikliğini içeren kurumsal zayıflığı, sistemin normatif bütünleşmesine ters etkide bulunmaktadır. 4 Şu halde itaat hukuku olan iç hukuk düzenlerinden farklı olarak uluslararası hukukun, başta bağımsız devletler olmak üzere, kendi amaçlarına ulaşmak için yine kendi süjeleri tarafından yaratılan ve uygulanan bir işbirliği hukuku olduğunu 5 ifade etmek yanlış bir tespit olmayacaktır. ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI Uluslararası hukukun bağlayıcı nitelikteki temel kaynakları Uluslararası Adalet Divanı Statüsü nün 38. maddesinin ilk fıkrasında şu şekilde sayılmıştır 6 : İhtilaf içerisinde bulunan devletlerin açık bir şekilde kabul ederek kurallar koydukları genel veya özel nitelikli uluslararası antlaşmalar; hukuk kuralı olarak kabul edilen ve genel bir uygulamaya delil niteliğindeki uluslararası örf ve adet kuralları; uygar uluslar tarafından tanınan hukukun genel ilkeleri. Ayrıca Statü nün mahut maddesi, yargı kararları ile çeşitli ulusların yetkin yazarlarının öğretide yazdığı eserlerin de hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı kaynaklar olduğunu ifade etmiştir ki aralarında şekli olarak bir hiyerarşi bulunmamasına karşın, gerek uygar uluslar tarafından tanınan hukukun genel ilkelerinin gerekse de bu son iki kaynağın uluslararası antlaşmalara göre daha az önem taşıdığı 7 açıktır. 3 Yuval, Shany, The CompetingJurisdictions of International Courts and Tribunals, (New York:, Oxford University Press, 2003), s Ibid. 5 Tim, Hillier, Sourcebook on Public InternationalLlaw, (Londra: Cavendish Publishing Limited, 1998), s (Erişim Tarihi 22 Ocak 2011). 7 Anthony, Aust, Handbook of International Law, Second Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), s

5 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış Uluslararası hukuk sistemine ilişkin kurallar, çoğunlukla, devletlerin kendi aralarında yaptıkları uluslararası antlaşmalardan türemektedir. 8 İki veya daha fazla bağımsız, egemen devletin bir konuyu birlikte ele alıp, hukuksal geçerlilik verme niyetiyle o konu üzerinde anlaşmaya varmaları durumunda artık uluslararası hukuk bakımından bir antlaşmanın ortaya çıktığı 9 kabul edilmektedir. İki tür uluslararası antlaşmanın varlığından söz edilebilir: Genelde iki taraf arasında karşılıklı olarak yapılan ve taraf devletlerin menfaatlerine etkide bulunan belirli bir konuyu düzenleyen sözleşmesel antlaşmalar ile iç hukuktaki yasama faaliyeti usulünde olduğu üzere, çok sayıda devleti bağlayan ve genel kurallar koymak için tasarlanmış bulunan çok taraflı konvansiyonlar karakterindeki kural koyucu uluslararası antlaşmalar. 10 Uluslararası antlaşmaları taraflarının sayısına göre iki taraflı ve çok taraflı, konularına göre ise sosyal, ekonomik, kültürel ve ticari antlaşmalar olarak alt türlere ayırmak da pekâlâ mümkündür. Koymuş oldukları kuralların karakteri, taraflarının sayısı veya düzenleme konularının farklılığına karşın uluslararası bir antlaşmanın tabi olduğu hükümlerin 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Konvansiyonu nda yer aldığı gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bununla birlikte bu saptama mahut Konvansiyon un yürürlüğe girme tarihi olan 1980 den sonra yapılan uluslararası antlaşmalar için geçerli olup, bu kapsamdaki antlaşmaların yapılması, yürürlüğe girmesi ve sona erdirilmesi bütünüyle Viyana Konvansiyonu hükümlerinin öngördüğü hukuki rejime uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu kapsamda akdedilen uluslararası antlaşmaların taraf devletlerce dürüstlük kurallarına uygun olarak ifa edilmesi gerekmekte, aksi halde ilgili devletin, pacta sunt servanda (Viyana Konvansiyonu mad. 26) ilkesine göre, uluslararası hukuk bakımından sorumluluğu durumu söz konusu olmaktadır. Uluslararası hukukun hak ve yükümlülük yaratan kaynaklarından bir diğerini de uluslararası örf ve adet kuralları oluşturmaktadır. 11 Genel uygulamaların hukuk olarak kabul edilenleri şeklinde tanımlanan uluslararası örf ve adet kurallarının sonradan antlaşma formatında kodifiye edilebilmeleri mümkün olmakla beraber, söz konusu kurallar yazılı değildir. 12 Bütün devletler tarafın- 8 Helen, Duffy, The war on terror and the Framework of International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), s Faustin, Z., Ntoubandi, Amnesty for Crimes against Humanity under International Law, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), s Ibid. 11 Pieter, Boeles, Fair Immigration Proceedings in Europe, (Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1997), s Anne T., Gallagher, The International Law of Human Trafficking, (New York: Cambridge University Press, 2010), s

6 M. M. Hekimoğlu dan kabul edilmeleri şart olmasa da, genel ve tek düze devlet uygulamalarını yansıtan ve kendisine karşı hukuksal açıdan bağlayıcı olduğuna dair sübjektif bir duygunun mevcut olduğu kuralların örf ve adet kuralı niteliğinde olduğuna dair görüş uluslararası hukuk öğretisinde ifade edilmektedir. 13 Buna göre hukuksal yükümlülük taşıdıklarına dair bir algı yanında, devletlerin genel ve sürekli uygulamalara yine kendileri tarafından uyulması hususu uluslararası örf ve adet kurullarının tanımını oluşturmaktadır. 14 Uluslararası hukukun temel kaynaklarından sonuncusunu oluşturan uygar uluslar tarafından tanınan hukukun genel ilkeleri, diğer iki kaynak olan uluslararası antlaşmalar ile örf ve adet kurallarındaki boşlukları tamamlamayı amaçlamaktadır. 15 Söz konusu ilkeleri örf ve adet kurallarından ayıran temel farklılık, uluslararası hukuktan bu özellikleriyle ortaya çıkmak yerine, iç hukuktan, uluslararası organizasyonların uygulamalarından veya devletler ve özel kuruluşlar arasındaki ilişkilerden kaynaklanmalarıdır. 16 Anlamı ve kapsamı geniş tartışmalara konu olan ve üzerinde genel bir uzlaşıya varılmamış bulunan 17 mahut ilkelerden bazılarının şu şekilde ortaya konulması mümkündür: (Alternatif tipteki) yasalar arasında seçim yapabilme, yargının bağımsızlığı ve şeffaflığı, iyi niyet, pacta sunt servanda, exceptio non adimleti contractus (ödemezlik defi), estoppel (önceden verilmiş bulunan ifadenin, yapılacak olan yeni bir iddianın savunulmasına mani olması hali), akdi yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki kusurlar nedeniyle ortaya çıkan bütün zararların tazmin edilmesi, sebepsiz zenginleşme, res judicata (kesin hüküm), delilleri ispat yükünün davacının omuzlarında olması Ibid. 14 Human Rights Watch, Human Rights Watch Report: Flight from Iraq: Attacks on Refugees and other Foreigner and Their Treatment in Jordan, (New York: Human Rights Watch, Mayıs 2003), s C. J., Cheng, New Sources of International Air Law, içinde Chia-Jui Cheng, (der.), The Use of Airspace and Outer Space for All Mankind in the 21st Century: Proceedings of the International Conference on Air Transport and Space Application in a New World, Tokyo from 2-5 June 1993, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), s Yaraslau, Kryvoi, International Centre Settlement Investment Disputes, (Netherlands: Kluwer Law International, 2010), s Cheng, New Sources, s Kryvoi, International Centre Settlement, s

7 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış ULUSLARARASI HUKUKTA GÜÇ KULLANMA YASAĞI Uluslararası hukukta güç kullanma yasağı ile ilgili dönüm noktasını oluşturan hadise II. Dünya Savaşı olduğu için, bu ölçüt bağlamında ve iki alt başlığa ayırmak suretiyle konuyu inceleyeceğiz. II. Dünya Savaşı ndan Önceki Dönem Cuius regio eius religio ilkesinin onaylanması üzerinden modern ulus devlet düzeninin temellerinin atıldığı 1648 tarihli Westphalia Antlaşması yla 19 birlikte savaş ve güç kullanmanın devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde bir yol olarak kabul edilmeye devam ettiği görülmektedir. Buna koşut bir düşünceyle, Prusyalı General Carl von Clausewitz in ünlü aforizmasında da ifade edildiği üzere, 20 savaşın politikanın başka araçlarla devamı olarak görülmesi ilkesi de geniş bir uygulama alanı bulmuştur. I. Dünya Savaşı, Batı tarihinde, daha önceden bilinmeyen bir düzeyde katliama ve yıkıma yol açmıştır. 21 Böyle bir felaketin yeniden yaşanmasını önlemek için çare arayan devletlerin bu konudaki isteklerinin bir ürünü olarak Birleşmiş Milletler Misakı ortaya çıkmış ve Müttefik Devlet liderlerinin Savaş sonrasında toplanan 1919 tarihli Paris Konferansı ndaki onayıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 22 Üyelerini uzlaşmazlıklarının çözümü için müzakere, tahkim ve yargı gibi barışçıl çözüm yollarını aramaya zorlayan Birleşmiş Milletler Misakı savaşı yine de mutlak olarak yasa dışı ilan etmemiş, yalnızca onu önlemeye yönelik usulü engeller oluşturmuştur. 23 Buna göre, mezkûr Misak ın maddeleri arasında konulmuş bulunan usulü teminatlara uygun hareket edilmesi kaydıyla, bir devletin amaçlarına ulaşabilmesi için savaş yolunu kullanabilme yetkisi mevcuttur. 24 Gerçi imzacı devletler Misak ın Başlangıç Kısmı nda savaş yoluna başvurmama yükümlülüğünü kabul etmişlerdir; bununla birlikte örneğin 19 Shinasi, A., Rama, Continuity or Metamorphosis? Realist Theories and the Anomaly of Medieval International Politics, Albanian Journal of Politics: 2005, Cilt: 1, Sayı: 1, 2006, ss Nakleden Michael, Mandelbaum, Democracy s Good Name: The Rise and Risks of the World s Most Popular Form of Government, (New York: Public Affairs, 2007), s Lorraine, Sim, Virginia Woolf: The Patterns of Ordinary Experience, (Padstow Cornwall: Ashgate Publishing,, 2010), s Mohammad, Taghi, Karoubi, Just or Unjust War?: International Law and Unilateral Use of Armed Force by States at the Turn of the 20th Century, (Aldershot: Ashgate Publishing,., 2004), s Harkavi, Yehoshafat, Nuclear War and Nuclear Peace, (USA: Transaction Publishers, 2008), s Martin, Dixon, Textbook on International Law, 6th Edition, (New York: 2007), s

8 M. M. Hekimoğlu Misak ın 12. maddesinin ilk paragrafına göre, muhtemel uyuşmazlığa yol açacak bir sorunun taraf devletler arasında çıkması durumunda konu ya hakeme ya yargı kararına ya da Konsey in soruşturmasına sunulacak ve hakem kararı, yargı hükmü veya Konsey raporundan sonraki üç aylık zaman dilimine kadar ilgili devletler savaş yoluna başvurmayacaklardır. 25 Dolayısıyla üç aylık bir zaman diliminin ardından taraf devletlerin aralarındaki uyuşmazlıkları çözmek için savaş yolunu kullanmalarının önünde herhangi bir engel mevcut bulunmamaktadır. Özellikle hakem hükmüne veya yargı kararına, uyuşmazlığa taraf devletlerden birinin üç aylık moratoryum süresinin geçmesine karşın uygun hareket etmemesi durumunda artık savaş yasağına ilişkin yukarıda yer alan sınırlanmaların uygulanması da söz konusu olmayacaktır. 26 Ayrıca Misak ın 15. maddesinin 7. paragrafı hükmü gereği, uyuşmazlığa taraf olan devletlerin dışında kalan Konsey temsilcilerinin oy birliği ile konuya ilişkin bir raporu kabul edememeleri durumunda, üyelerin hukuka ve adaleti korumak için gerekli görecekleri davranışlarda bulunma hakkını ellerinde bulundurmaları da buna paralel bir düzenleme olarak düşünülmelidir. 27 İşte 28 Haziran 1919 tarihli Birleşmiş Milletler Misakı nın savaş yasağındaki bu eksiklikler, kapsamlı bir savaş yasağı getiren ve 10. madde hükmüyle kendi hükümlerini ihlal eden devleti saldırgan olarak kınayan 2 Ekim 1924 tarihli Cenevre Protokolü ile düzeltilmiştir. 28 Bununla birlikte yeterli sayıda onaylayan devletin mevcut olmaması nedeniyle mahut Protokol yürürlüğe girmemiş ve savaşların önlenmesi sisteminin bölgesel düzeyde genişletilmesi için 16 Ekim 1925 tarihli Locarno Antlaşması imzalanmıştır ki bu antlaşmayla taraf devletler, karşılıklı ilişkilerindeki uzlaşmazlıkların çözümünü barışçıl bir şekilde yapma taahhüdünde bulunmuşlar ve sadece Milletler Cemiyeti yaptırımları ve meşru müdafaa hakkı kapsamında güce başvurabilecekleri konusunda anlaşmışlardır Hirose, Kazuko, Kawaguchi, A Social Theory of International Law: International Relations as a Complex System, (Leiden: Brill Academic Publishers, 2003), s Ibid, ss Ibid, s Gerhard, Werle, The Crime of Aggression between International and Domestic Criminal Law, içinde Stefano Manacorda ve Adán Nieto Martín, (der.), Criminal Law Between War and Peace, (Spain: Ministerio de Justicia, 2009,) ss Ibid. 68

9 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış Güç Kullanmanın genel olarak yasaklanması ilk defa Kellogg Briand Misakı ile formüle edilmiştir. 30 Bu nedenle, kapsamlı bir savaş yasağına yönelik kararlı bir adım olarak, Paris Misakı olarak da bilinen, Ağustos 1928 Kellogg Briand Misakı gösterilmektedir ki söz konusu Misak ın Başlangıç Kısmı nda, ulusal politika aracı olarak savaştan açık bir şekilde vazgeçme zamanının geldiği taraf devletlerce deklare edilmiştir. 32 Ayrıca uluslararası sorunlara çözüm yolu olarak savaşa başvurulmasının yasaklandığı da ilan edilmiştir. 33 Bununla birlikte meşru müdafaa hakkının varlığına izin vermeye devam eden mezkur Misak ın, bunun dışındaki haller için öngörülen savaş yasağının uygulanması bakımından zorlayıcı bir mekanizma içeren herhangi bir hükme bünyesinde yer vermemesi 34 eleştiriye açıktır. Paris Misakı nın diğer zayıf noktalarının bilhassa şöylece özetlenmesi mümkündür: 35 Milletler Cemiyeti Misakı nda olduğu üzere, oldukça dar ve biçimsel bir savaş anlayışına dayalı olarak savaş yasağı getirmesi; uluslararası değil de ulusal politika aracı olarak yasaklanması nedeniyle Milletler Cemiyeti nin kolektif tedbirleri bağlamında savaşa izin vermeye devam etmesi; hukuka uygun meşru müdafaa sebeplerinin tanımına yer vermemesi bağlamında meşru müdafaa hakkının kötüye kullanımına açık olması. 36 II. Dünya Savaşı ndan Sonraki Dönem İnsanlık tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir kıyım ve yıkıma yol açan II. Dünya Savaşı nın ortaya çıkarmış olduğu insani felaketin cesameti, uyuşmazlıkların çözümünde savaşların ve güç kullanmanın kategorik olarak yasaklanması arayışlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. San Francisco da Birleşmiş Millet Antlaşması hazırlanırken amaçlardan biri de, Kellogg Briand Misakı nın eksikliklerini düzeltmek olmuştur. 37 Bu bağlamda 1945 te imzala- 30 Kenneth, Manusama, The United Nations Security Council in the Post-Cold War Era: Applying the Principle of Legality, (Leiden:Martinus Nijhoff Publishers, 2006), ss S. Dennis, Cashman, America Ascendant: From Theodore Roosevelt to FDR in the Century of American Power, , (New York: New York University Press, 1998), s Werle, The Crime of Aggression, s V. N., Federov, Renunciation of Aggression, içinde Paul B. Stephan ve Boris Mikhaĭlovich Klimenko, (der.), International Law and International Security: Military and Political Dimensions: A U.S.-Soviet Dialogue, (New York: M. E. Sharpe, 1991), ss Charlotte, Hille, State Building and Conflict Resolution in the Caucasus, (Leiden: Brill, 2010), s Werle, The Crime of Aggression, s Ibid. 37 Yoram, Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Fourth Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), s

10 M. M. Hekimoğlu nan Birleşmiş Milletler Antlaşması, Kellogg Briand Misakı nın savaşı yasaklayan hükmünü çok daha genelleştirmek suretiyle, bunu güç kullanma yasağı haline getirmiştir. 38 Böylece B.M. Antlaşması, II. Dünya Savaşı na neden olan çatışmaların tekrarının önlenmesine dair isteğin sonucu olarak uluslararası ilişkilerde güç kullanmayı katı bir şekilde sınırlandıran bir normatif hukuk düzeni oluşturmuştur. 39 Nitekim Antlaşma nın 2.(4) maddesi, bütün üyelerin uluslararası ilişkilerini yürütürlerken bir başka devletin ülkesel bütünlüğüne ya da politik bağımsızlığa karşı veya Birleşmiş Milletler in amaçları ile bağdaşmayacak diğer herhangi bir şekilde kuvvet kullanma tehdidinden ya da kuvvet kullanmaktan kaçınacaklarını ifade etmektedir. 40 Bu hükmü destekleyici mahiyette olmak üzere Antlaşma nın 1. maddesinin ilk paragrafında, uluslararası barışın ve güvenliğin korunması ile bunlara yönelik tehdit, saldırı gibi eylemlere karşı gerekli önlemlerin alınması ve uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü Birleşmiş Milletler in amaçları arasında ifade edilmiştir. 41 Uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüyle ilgili B.M. Antlaşması nın VI. Bölümü nde yer alan hükümler bütünüyle bu amaca hasredilmiştir. 42 Bununla birlikte, Antlaşma nın 33. maddesinin ilk fıkrasıyla, müzakere, soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakem ve yargı yolları üzerinden uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl şekilde çözümünde taraf devletlerin yükümlülüğünün devam etmesinin bütün uyuşmazlıklar için değil de sadece uluslararası barış ve güvenliğin muhafazasını muhtemelen tehlikeye atabilecek nitelikte olan uyuşmazlıklar için öngörülmesi 43 eleştirilmelidir. Uyuşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi yükümlülüğünün VII. Bölüm de yer alan hükümlerle pekiştirilmesi ise olumlu bir düzenleme şekli olarak ifade edilmelidir. Buna göre, barışa yönelik bir tehdidin mevcut olması veya barışın bozulması veya saldırgan eylemin gerçekleştirilmesi durumlarında B.M. Antlaşması nın VII. Bölümü bağlamında alınacak tedbirlerin uyuşmazlıkların barışçıl çözümü ilkesinin ihlali sayılmayacağı açıktır. Zira B.M. Antlaşması nın 2(7) maddesi VII. Bölüm 38 Rauhan- ja, Konfliktintutkimuslaitos, Current Research on Peace and Violence, (Tampere: Tampere Peace Research Institute, 1990), s Müge, Kinacioğlu, Normative Development of Self-Defence and Pre-emptive Action:Implications for International Order, içinde Yannis A. Stivachtis, (der.), International Order in a Globalizing World, (Hampshire: Ashgate Publishing, Ltd., 2007), s Dinstein, War, Aaggression and, s Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, (New York: United Nations, International Court of Justice, 1974), s Peter, Malanczuk, Akehurst s Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, (New York: Routledge, 1997), s Ibid. 70

11 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış kapsamındaki zorlayıcı tedbirlerin uygulanmasının, Birleşmiş Milletler in herhangi bir devletin kendi iç işleriyle ilgili yetki sahasına dahil bulunan meselelere müdahalede bulunmaması, diğer üye devletleri de bu konuları çözüme kavuşturmaya zorlayamamasına dair ilkenin ihlali sayılmayacağı, kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Bununla birlikte madde 2(7) Antlaşma nın VII. Bölümü kapsamında alınacak tedbirlerden söz ederken, VII Bölüm ün sadece barışa yönelik bir tehdidin mevcut olması veya barışın bozulması veya saldırgan eylemin gerçekleştirilmesine göndermede bulunması 44 dikkat çekicidir. Bir görüşe göre, Güvenlik Konseyi nin VII. Bölüm kapsamındaki eylemleri, yalnızca barışa yönelik bir tehdidin mevcut olması veya barışın bozulması veya saldırgan eylemin gerçekleştirilmesine bağlı olan önleyici veya bastırıcı eylemler olarak kategorize edilebilir. 45 Uluslararası Adalet Divanı nın 1962 yılında verdiği danışma niteliğindeki hukuki bir mütalaasının da desteklediği diğer bir görüşe göre ise zorlayıcı eylemle kast edilen zora başvuran eylemdir ve sadece danışma niteliğinde olanların aksine en azından Güvenlik Konseyi nin bağlayıcı kararlarının sonucunda gerçekleşen VII. Bölüm kapsamındaki bütün eylemler zorlayıcı veya zora başvurucu niteliktedir. 46 Bununla birlikte Antlaşma, meşru müdafaa kapsamında bireysel veya ortaklaşa olarak kuvvet kullanılmasına izin vermiştir. Konuyu ilişkin 51. madde düzenlemesi, Antlaşma hükümlerinden hiçbirinin, Birleşmiş Milletlere üye devletlerden birinin silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, Güvenlik Konseyi nin uluslararası barışı ve güvenliği korumak için gerekli tedbirleri almasına kadar, ilgili devletin bireysel veya kolektif olarak meşru müdafaa hakkına halel getirmeyeceğini ifade etmektedir. 47 Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi nin ortaklaşa güç kullanabilmesine imkan veren düzenlemesi ise Antlaşma nın 39. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, barışa yönelik tehdit, ihlal veya saldırı fiilinin mevcut olması durumunda Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin yeniden tesisi için tavsiyelerde bulunabilecek veya madde 41 ve 42 uyarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verebilecektir. 48 Antlaşma nın 41. maddesi, kararlarını tatbik ettirmek amacıyla Güvenlik 44 Andrea, Gioia et al., The United Nations and Regional Organizations in the Maintenance of Peace and Security, içinde Michael Bothe ve Natalino Ronzitti, Allan Rosas, (der.), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security: Conflict Prevention, Crisis Management, and Peaceful Settlement of Disputes, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1997), s Ibid. 46 Ibid. 47 Bkz. (Erişim Tarihi 30 Haziran 2011). 48 Ibid. 71

12 M. M. Hekimoğlu Konseyi ne silahlı kuvvet kullanımı dışında kalan tedbirlere ilişkin karar alma ve üye devletleri bunların uygulanmasına çağırma yetkisini vermektedir ki bu kapsamda sayılan tedbirler arasında ekonomik ilişkilerin ve demiryolu, deniz, hava, posta, telgraf, radyo ve diğer iletişim yolları ile diplomatik bağlantıların tümüyle ya da bir bölümüyle kesilmesi ifade edilmiştir. 49 Fakat konumuz bakımından asıl önemli olanı Antlaşma nın 42. maddesi kapsamında Konsey in alabileceği tedbirlerdir. Buna göre, 41. madde kapsamında alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını görmesi durumunda Konsey, uluslararası barışı ve güvenliği korumak için, gösterileri abluka altına alma ve Birleşmiş Milletler üyelerinin hava, deniz ya da kara kuvvetlerince yapılacak diğer operasyonları da içerebilecek şekilde eylemlerde bulunabilme hakkına sahiptir. 50 Güç Kullanma Yasağının Uluslararası Hukuk Bakımından Önemi Güç kullanma yasağı halihazırda uluslararası toplumun evrensel bir ilkesi olarak nitelendirilmektedir. 51 Her ne kadar daha önceleri bir uluslararası örf ve adet hukuk kuralı olarak kabul görse de, 52 güç kullanma yasağı ile ilgili düzenlemelerin özellikle Birleşmiş Milletler Antlaşması nda yer almasının uluslararası hukuk bakımından önemi büyüktür. Zira mahut Antlaşma, Alfred Verdross ve Bruno Simma nın da veciz bir şekilde ifade ettikleri üzere, neredeyse bütün devletlerin Birleşmiş Milletler üyesi olması ve kalan devletlerin de temel ilkelerini kabul etmesi nedeniyle, mevcut evrensel uluslararası hukukun temel düzeni mertebesine ulaşmıştır. 53 Şu halde bütün devletlerin, Başlangıç Kısmı da dahil olmak üzere, Antlaşma da yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri kendileri bakımından bir uluslararası hukuk yükümlülüğüdür. Üstelik adına jus cogens dediğimiz ve diğer bütün normların, kuralların ve ilkelerin hiyerarşik olarak en üstünde bulunan emredici hukuk kurallarına 54 açıklayıcı biri örnek oluşturan saldırgan güç kullanma yasağının 55, bu yükümlülüğü daha 49 Ibid. 50 Ibid. 51 Kawaguchi, A ssocial Theory of International Law, s Kinacioğlu, Normative Development of Self-Defence and Pre-emptive Action, s Nakleden Bardo, Fassbender, The United Nations Charter as the Constitution of theiinternational Community, (Leiden: Brill, 2009), s M. Cherif, Bassiouni et al., The Philosophy and Policy of International Criminal Justice, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), s Stephanie, Wilson, Effectiveness, Legitimacy, and the Use of Force in Modern Wars: The Relentless Battle for Hearts and Minds in NATO s War Over Kosovo,(Wiesbaden: VS Verlag, 2009), s

13 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış da pekiştirdiği açıktır. Gerçi işkence yasağı örneğinde görüldüğü gibi bazı jus cogens kuralları mutlak bir karakter arz ederken, tekil veya kolektif meşru müdafaa hali gibi istisnai durumları meşru kabul eden güç kullanma yasağına ilişkin kural bu anlamda ilkinden farklılaşmaktadır. 56 Bununla birlikte bir jus cogens kuralı olduğu genel olarak kabul gören güç kullanma yasağının da asgari bir takım sınırlayıcı güvenceler getirdiği inkar olunamaz tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi nin 53. ve 64. maddelerinde yer alan ve sırasıyla, akdedilmeleri sırasında genel uluslararası hukukun emredici kurallarıyla çelişen uluslararası antlaşmaların geçersiz sayılması ile yeni bir milletlerarası emredici hukuk normunun ortaya çıkması halinde bunun çatışan mevcut uluslararası antlaşmaları artık geçersiz hale getireceğine dair düzenlemelerin 57 de altı bu bağlamda önemle çizilmelidir. Şu halde bir antlaşmayla değiştirilmesi mümkün olmayan kurallar anlamındaki jus cogens karakteriyle güç kullanma yasağı, bu özelliği üzerinden, Birleşmiş Milletler üyesi olsun veya olmasın bütün devletlere uygulanacak bir ilkedir. 58 Dolayısıyla uluslararası toplumun kabul görmüş temel normlarından biri olarak şiddet kullanma veya tehdidi yasağının, herkes bakımından (erga omnes) yükümlülükler getirdiğinin 59 önemle vurgulanması gerekiyor. Özellikle B.M. Antlaşması na taraf olan devletler bakımından mahut yükümlülük çok daha somut, kesin ve bağlayıcı bir anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede 2004 yılı itibarıyla sayıları 191 e baliğ olan Birleşmiş Milletlere üye bütün devletlerin, pacta sunt servanda ilkesi gereği, Başlangıcı nda ifade edilen amaç ve ilkeler ile ilk iki maddesinin de içerisinde yer aldığı Birleşmiş Milletler Antlaşması nın bütün hükümleriyle bağlı oldukları 60 hususu açık bir hukuksal gerçeği ifade etmektedir. Birleşmiş Millet Antlaşması ile hükümlerini çok daha önemli hale getiren diğer bir düzenleme olarak Antlaşma nın 103. maddesi ifade edilmelidir. 61 Söz konusu düzenlemeye göre, Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin Birleşmiş Milletler Antlaşması ndan kaynaklanan yükümlülükleriyle diğer herhangi bir 56 Rosalyn, Higgins, Fundamental of International Law, içinde Nandasiri Jasentuliyana, (der.), Perspectives on International Law, (Londra: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), ss Yoram, Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Fourth Edition, (New York: Cambridge University Press, 2005), s Kawaguchi, A Social Theory of International Law, s Nigel, D., White, Hierarchy in Organizations: Regional Bodies and the United Nations,, içinde Nikolaos K. Tsagourias, (der.), Transnational Constitutionalism: International and European Models, (New York: Cambridge University Press, 2007), s I. Sigrun, Skogly, Beyond National Borders:Sstates Hhuman Rights Obligations in International Cooperation, (Antwerpen: Intersentia, 2006), s Ibid. 73

14 M. M. Hekimoğlu uluslararası anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri arasında çelişme olması halinde, Antlaşma dan kaynaklananların diğerlerine üstünlüğü kabul edilecektir. 62 Her ne kadar Birlemiş Milletlerin dayandığı (mad 2(1) ilkelerden biri olarak egemen eşitlik Birlemiş Milletler Antlaşması tarafından deklare edilmiş olsa da, Birlemiş Milletler Sistemi nin göze çarpan bir gerçeği olarak, belirli durumlarda kendi özgürlüklerini sınırlayanlar da dahil olmak üzere, üye devletler yükümlülükler üstlenebilmekte ve Birleşmiş Milletler yükümlülükleri diğer uluslararası yükümlülüklere üstün gelmektedir. 63 Yüksek hukuk olma vasfıyla Birleşmiş Milletler Şartı nın diğer sözleşmeler karşısında üstünlüğü 103. maddeye göre mevcut bulunmaktadır. 64 Birlemiş Miletler sistemiyle bu genişlikte yükümlülükleri kabul etmeyi tercih etmeyen devletler, Birleşmiş Miletler organizasyonuna katılmamalıdır. 65 ABD NİN IRAK I İŞGAL SÜRECİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ deki Basra Körfezi Savaşı ndan önceki dönemde Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Irak lı Kürt azınlığa karşı kimyasal silah kullanmıştır. 66 Irak ın gerek 1980 lerin sonunda Kürt azınlığa gerekse de daha önceleri İran- Irak savaşı nedeniyle İran a karşı kimyasal silah kullanması, Irak ın Kuveyt e saldırısı sırasında ve sonrasında kendisine yönelik ABD politikasını açıklamadaki asli gerekçelerden birini oluşturmaktadır. 67 Bu bağlamda Birinci Irak Savaşı nı sona erdiren ateşkesin bir parçası olarak 1991 de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendi bünyesinde özel bir Komisyon (UNSCOM) oluşturmuş ve bu komisyona Irak ın kimyasal-biyolojik silahları ve balistik füzeleri ile buna ilişki üretim altyapısını ortaya çıkarma ve imha yetkisi vermiştir Nisan 1991 tarihli ve 687 sayılı Güvenlik Konseyi nin bu kararı Irak tarafından 62 Ibid. 63 Sydney Dawson Bailey ve Sam Daws, The United Nations: A Concise Political Guide, Third Edition, (Londra: Macmillan Press Ltd., 1995), s Mohamed Sameh M. Amr, The Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations, (The Hague: Kluwer Law International, 2003), s Bailey ve Daws, The United Nations, s Stephen E. Atkins, The 9/11 Encyclopedia, Second Edition, (California: ABC-CLIO, 2011), s Zia, Mian, The American Problem: The United Staates and Noncompliance in the World of Arms Control and Nonproliferation, içinde Michael W. Doyle ve Edward C. Luck, (der.), International Law and Organization: Closing the Compliance Gap,( Lanham: Rowman & Littlefield, 2004), ss Ibid. 74

15 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış kabul edilmiştir. 69 Bu tarihten itibaren UNSCOM denetimlerini başarıyla devam ettirmiştir. Ancak 31 Ekim 1998 tarihinde Irak ın UNSCOM la işbirliğini bütünüyle durduracağını bildirmesi üzerine ABD ve Birleşik Krallık, Aralık 1998 de ve 1999 yılının tamamı boyunca Irak ı bombalamışlardır Eylül 2001 tarihinde Usame Bin Ladin ve örgütü El Kaide nin yönlendirmesiyle New York taki Dünya Ticaret Merkezi ve Washington D.C. deki Pentagon un saldırıya uğraması 71 sonucu, yalnızca ABD değil, bütün bir Batı dünyasının emniyet ve güvenlik duygusu sarsıntı geçirmiştir. 72 Terörizme savaş ilan eden 73 dönemin ABD Başkanı George W. Bush söz konusu saldırıların savaş eylemleri olduğunu deklare etmiş ve Ekim 2001 de ABD önderliğinde kurulan koalisyon Ladin ve El-Kaide yi barındıran Afganistan ı bombalamışlardır. 74 Teröre destek vermekle suçladığı Kuzey Kore, Iran ve Irak ı şer ekseni olarak niteleyen Bush, Irak ı özellikle eleştirerek, bu ülkedeki rejimin kendi halkından binlerce insanı zehirli gaz kullanmak suretiyle öldürdüğünü, başlangıçta kabul ettiği uluslararası denetçileri daha sonra kovduğunu ve uygar dünyadan bir şeyler sakladığını ifade etmiştir. 75 Bu gerekçeleri bahane etmek suretiyle Irak a müdahalede bulunmak için gerek ülkesinde gerekse de bütün dünyada 11 Eylül saldırılarının ardından ortaya çıkan meşruiyet ortamının kendisine sağlayacağını düşündüğü olanaktan yararlanmak isteyen Bush, bu ülkeyi bir an önce vurmak istiyordu. B.M. Antlaşması nın VII Bölümü kapsamında hareket ederek 8 Kasım 2002 de oy birliğiyle 1441 sayılı Karara imza atan Güvenli Konseyi, Irak ın, 687 sayılı olanı da dâhil olmak üzere daha önceden konuyla ilgili olarak alınmış bulunan B.M. kararlarını maddi ihlal içeri- 69 Steven, P. Olson, The International Atomic Energy Agency, (New York: The Rosen Publishing Group, 2005), s David Schweigman, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter: Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, (The Hague: Kluwer Law International, 2011), s Mary Jane Capozzoli Ingui, American History, 1877 to the Present, Second Edition, (New York: Barron s Educational Series, 2003), s Birgit, Haas, Modern German Political Drama, , (New York: Camden House, 2003), s Thomas M. Magstadt, Nations and Government: Comparative Politics in Regional Perspective, Sixth Edition, (Wadsworth: Cengage Learning, 2011), s Geoff Craighead, High-Rise Security and Fire Life Safety, Third Edition, (Burlington: Butterworth-Heinemann, 2009), ss Vladimir, Zhirinovsky, Iraq - The Sore of the Planet: Things Corporate Media Won t Tell You, (USA: Universal-Publishers, 2003), s

16 M. M. Hekimoğlu sinde bulunduğunu ve bunun devam ettiğini ifade etmiştir. 76 Silahsızlanma ile ilgili yükümlülükleri için Irak a son bir şans veren ve bunun için genişletilmiş bir denetim rejimi kuran Konsey, adı geçen ülkenin konuya ilişkin olan yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etmesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur. 77 Muhtemelen bu ülkeye saldırıda bulunma şansını kaybetmelerine yol açacak şekilde Birleşmiş Milletler ekibinin kitlesel imha silahlarının Irak ta mevcut olmadığını kısa sürede ortaya çıkaracağını bilen Bush yönetimi, Irak a saldırmak için daha fazla beklemek istemiyordu. 78 Fransa, Almanya, Kanada, Rusya ve Vatikan ın karşı çıkmasına karşın, Başbakan Tony Blair liderliğindeki Birleşik Krallık ın desteğini alan Başkan Bush 17 Mart 2003 tarihinde Saddam Hüseyin e verdiği ültimatomda, oğullarıyla birlikte Irak ı terk etmemesi durumunda savaşla karşı karşıya kalacağını bildirmiştir. 79 Kırk sekiz saatlik ültimatomun bitim tarihi olan 19 Mart 2003 te Irak a yönelik operasyonlar başlamış ve Irak rejiminin iktidardan düşmesinden iki gün sonrasına tekabül eden 11 Nisan 2003 tarihinde Başkan Bush, ABD nin zaferini ilan etmiştir. 80 ABD NİN IRAK I İŞGALİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ABD nin Irak ı işgalinde ileri sürülen sebepler ve izlenen yöntem uluslararası hukuka aykırıdır. Zira öncelikle ifade edilmesi gerekir ki II. Dünya Savaşı sonrasında ABD nin de altına imza koyduğu B.M. Antlaşması na göre, ancak meşru müdafaa veya Güvenlik Konseyi nin bu konuda yetkilendirmesi durumlarında güç kullanmaya müsaade edilmiştir. 81 Üstelik bu iki durumda meşru güç kullanmanın nasıl bir yöntem dâhilinde ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceği B.M. Antlaşması nda ayrıntılarıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu iki istisnai hal dışında devletlerin aralarındaki uzlaşmazlıkları çözmek için güç kullanmalarına uluslararası hukuk bakımından kategorik bir yasak getirilmiştir. 76 Stefan, Talmon, et al., Changing Views on the Use of Force: The German Position, Baltic Yearbook of International Law, Vol. 5, 2005, s Ibid. 78 Adam, Azeez, Truth about September 11, (USA: Xlibris Corporation, 2010), s David, Seddon, A Political and Economic Dictionary of the Middle East, First Edition, (Londra: Taylor & Francis, 2004), s Kenneth, Katzman et. al., U.S. Policy, in Raymond W. Copson, ed., The Iraq War: Background and Issues,, (New York: Nova Publishers, 2003), s John, Yoo, The Powers of War and Peace: The Constitution and Foreign Affairs after 9/11, (Chicago: University of Chicago Press, 2005), s

17 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış Söz konusu yasağın açıkça ifade edildiği B.M. Antlaşması nın 2. maddesinin 4. fıkrasında bir devletin diğerine karşı güç kullanması bir yana, güç kullanma tehdidinde bulunması bile yasaklanmıştır. Yine üye devletler bakımından pozitif bir yükümlülük olarak aralarındaki uluslararası uyuşmazlıkları uluslararası barışı ve güvenliği tehlikeye düşürmeyecek şekilde çözmelerini emreden 3. fıkra hükmünü de bu yasakla birlikte düşünmek gerekir. 82 Dolayısıyla ABD nin Irak a müdahalesine yönelik olarak verilmiş bulunan bir Güvenlik Konseyi kararı mevcut olmadığına ve Irak ın da ABD ye fiili bir saldırısı söz konusu olmadığına göre, ABD nin Irak ı işgali uluslararası hukuk bakımından tartışmasız bir aykırılık örneği ortaya çıkarmaktadır ki bu durumda toprakları illegal olarak işgal edilen Irak ın B.M. Antlaşması nın 51. maddesi üzerinden muhtemel bir meşru müdafaa hakkının doğduğundan bile söz edilebilir. 83 Esasen devletlerin eşit egemenliği ilkesini esas alan bir uluslararası hukuk düzeninde başka bir sonuca varmak mümkün değildir. Zira devletlerin egemen eşitliği, kapsamlı bir güç kullanma yasağının varlığı ile bunun uygulanması ve infazına bağlıdır. 84 Bir devletin kendi öznel gerekçelerine dayalı olarak başka bir devlete karşı güç kullanmasının meşru kabul edildiği bir ortamda artık devletlerin egemen eşitliğinden söz etmenin bir anlamı da kalmayacaktır. Aynı tespit devletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi bakımından da geçerlidir. Zira herhangi bir devletin siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma yasağının o devletin egemenliği yanında kendi kaderini belirleme hakkına ilişkin temel teminatlardan biri olduğu 85 gerçeği, bu bağlamda gözden uzak tutulmamalıdır. Dolayısıyla, ABD nin Irak a müdahalesi ulusların kendi kaderlerini belirleyebilmelerine ilişkin temel B.M. ilkelerinden birinin daha açık ihlali anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler Antlaşması nın 1. maddesinde öngörülen ve taraf devletlere aralarındaki uzlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeleri yükümlülüğü getiren düzenlemesi ile yine tarafların görüşme, müzakere, arabuluculuk, hakem ve yargı kararları gibi barışçıl yolları ihtilaflarının çözümünde kullanmalarını içeren 33. madde hükmü bakımından da ABD nin Irak ı işgalinin uluslararası 82 R. St. J. Macdonald et al., The Nicaragua Case: News Answers to Old Questions, Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien De Droit International, Vol. XXVI, (Canada: University of British Columbia Press,1987), s Milan Rai, War Plan Iraq: Ten Reasons againstwwar on Iraq, (Londra: Verso, 2002), s Bardo Fassbender, UN Security Council Reform and the Right of Veto: A Constitutional Perspective, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998), s Philip Bergmann, Self-determination: The Case of Czechoslovakia, , (Lugano- Bellinzona: Grassi, 1972), s

18 M. M. Hekimoğlu hukuka aykırı olduğu görülmektedir. 86 ABD bu yolları etkin bir şekilde kullanmak ve bunun sonuçlarını beklemek yerine, alelacele, doğrudan güç kullanma yolunu tercih etmiştir. Oysa B.M. silah denetçilerinin 2003 Sonbahar ındaki savaş öncesi denetimlerini tamamlayabilmeleri mümkün olsaydı, Başdenetçi Hans Blix in Irak ın silahsızlandırıldığını ve kitle imha silahlarından arındırıldığını açıklaması da söz konusu olabilecekti. 87 Bu durumda, ABD nin Irak ı işgali için öne sürdüğü en önemli gerekçenin ortadan kalkmasıyla, muhtemelen söz konusu savaşın yaşanmaması gibi bir sonuç ortaya çıkabilecekti. Genel olarak uluslararası hukuka aykırılığa ilişkin bu saptama, özel olarak uluslararası ceza hukuku bakımından da geçerlidir. Madem ki işgal öncesinde Irak ın ABD ye yönelik bir saldırısı veya saldırı tehdidi durumu söz konusu değildir; o halde, uluslararası ceza hukuku bakımından Irak a uygulanan önleyici savaş ın bir saldırgan savaş olarak 88 illegal nitelikte bulunduğu son derece açık bir gerçeği ifade etmektedir. Saldırgan savaşı, uluslararası antlaşmalar ve örf ve adet hukukuna göre devlet suçu kabul eden ve VI. ilkesi bağlamında, bütün savaş suçlarının kendisinden türemesi nedeniyle söz konusu savaş türünün başlatılmasını en üst bir uluslararası suç kabul eden Nürnberg Şartı nı da içererek genişleyen Uluslararası Ceza Hukuku na 89 göre bu sonuca varmak doğal kabul edilmelidir. Dolayısıyla, ABD nin Irak ı işgalini meşru göstermek için önleyici savaş doktrini gibi kendinden menkul gerekçeler ileri sürerek tek yanlı bir şekilde güç kullanımını meşru bir zemine oturtma çabalarının bütün bir uluslararası hukuk bakımından herhangi bir değeri ve önemi mevcut bulunmamaktadır. Bu nedenle uluslararası ceza hukuku bakımından Irak ın ABD tarafından işgalinin soruşturma konusu haline getirilmesi, hukukun olağan gereği olarak kabul edilmeli ve bu tür işgallerin tekrar yaşanmaması bakımından bu alandaki uluslararası yargısal soruşturma imkanlarından gecikmeli de olsa sonuna kadar yararlanılmalıdır. Gerçi Uluslararası Ceza Mahkemesi ni kuran 17 Temmuz 1998 tarihli Roma Statüsü ne Başkan Clinton ın attığı 31 Aralık 2000 tarihli imzayı Başkan Bush un 6 Mayıs 2002 tarihinde geçersiz 86 Elzbieta, Szumanska, Iraq Against the United States of America (Events ): A Proposal of a Judgment of the International Court of Justice, (Norderstedt: Grin Verlag, 2008), s William R. Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dolar, (Canada: New Society Publishers, 2005), s Scott A. Bonn, Mass Deception: Moral Panic and the U.S. War on Iraq, (Piscataway: Rutgers University Press, 2010), s Ibid. 78

19 ABD nin Irak İşgaline Uluslararası Hukuk Açısından Eleştirel Bir Bakış kılması nedeniyle 90 ABD nin bu Mahkeme önünde sorumluluğa sevk edilmesi mümkün gözükmese de, aynı şey, 30 Kasım 1998 te Statü ye imza koyan ve 4 Ekim 2001 de onaylayan 91 Birleşik Krallık için söylenemez. Birleşik Krallığın mahkumiyeti, aynı eylemi gerçekleştiren ABD nin de dolaylı olarak mahkum olması gibi bir sonuç yaratacağından, bu durumun, bundan böyle bu tür haksız işgal teşebbüsleri bakımından caydırıcı bir önetkide bulunması söz konusu olabilecektir. Aynı tespit ABD nin Irak ı işgalini haklı savaş gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışan görüş bakımından da geçerlidir. Öncelikle ifade edilmelidir ki geleneksel olarak meşru müdafaaya atıfta bulunmak için kullanılan haklı savaş ancak, uluslararası hukuk bakımından haklı bir nedene dayalı olması durumunda legaldir. Dolayısıyla haklı bir nedene dayalı olmayan bir haklı savaşın varlığından söz edilemeyeceğine göre, bu yol ancak, haksız bir saldırganı defetmek ve onun aldığını geri almak için askeri güç kullanımı durumunda meşruiyete sahip olacaktır. 92 İşte bu nedenle savunmacı devletin ulusal ülkesi dışında ve önleyici bir şekilde gerçekleştirilen Irak işgalinin haklı savaş gerekçesiyle meşrulaştırılması problemlidir. 93 İnsan haklarını korumak gerekçesiyle başka bir devletin işgalinin de uluslararası hukuk bakımından yine sorunlu olduğunun, bu bağlamda, ifade edilmesi gerekiyor. Devlet Başkanı Saddam Hüseyin in diktatoryal yönetiminin ve Irak ın kendi etnik ve dini topluluklarına yönelik baskılarının, ABD ve Birleşik Krallık tarafından adı geçen ülkenin işgali ve rejiminin ortadan kaldırılması bakımından onlara ek meşruiyet sebepleri verdiği öne sürülmüştür. 94 Oysa devletlerin egemen eşitliğini esas alan uluslararası hukuk düzeninde bir devletin diğerine kuvvet kullanmasının insan hakları gerekçesine dayandırılması ancak, Güvenlik Konseyi nin bu ko- 90 Aksar Yusuf, Implementing International Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court, (Londra: Routledge, 2004), s Torrojan Hellena, Accountability for Crimes Against International Law in Canada: An Overview and a Comparison with UK Practices, içinde Christopher Peter Michael Waters, der., British and Canadian Perspectives on International Law, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), ss Karoubi, Just or Unjust War?..., s Evelyn Goh, Power, Leadership and Legitimacy in the War on Terror: Meshing Soft and Hard Power in US Foreign and Security Policies, içinde Kumar Ramakrishna ve See Seng Tan,der., After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia, (Singapore: World Scientific, 2003), ss Javaid, Rehman, Islamic State Practices, International Law and the Threat from Terrorism: A Critique of the Clash of Civilizations in the New World Order, (Oregon: Hart Publishing, 2005), s

20 M. M. Hekimoğlu nuda karar alması durumunda mümkün olabilir. Oysa ortada verilmiş böyle bir karar mevcut olmadığına göre, Irak ın işgaline, uluslararası hukuk bakımından insan haklarına dayanılarak meşruiyet kazandırılması da mümkün olmayacaktır. Kaldı ki Uluslararası Af Örgütü nün rakamları, ABD ve Birleşik Krallık ın Irak ı işgalinden sonra öldürülen sivillerin sayısının korkunç boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır. Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu dan Baltimore Araştırma Ekibi nin 28 Ekim 2004 tarihinde yayınlanan raporuna göre, sadece ABD nin savaş aktivitesini başlatmasından 2004 Ekim ayına kadar geçen süre zarfında rakamının üzerinde Iraklı sivil ABD güvenlik güçlerince öldürülmüştür. 95 Oysa modern insan haklarının temelini de oluşturan B.M. Antlaşması nın 55. ve 56. maddeleri, üye devletlere, gerek birlikte gerekse de ayrı ayrı bir şekilde olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine bütün dünyada saygı duyulmasını kolaylaştırmak için B.M. ile işbirliğinde bulunma yükümlülüğü getirmişlerdir 96 ki ABD nin Irak ı işgali nedeniyle ortaya çıkan sivil ölümlerin bu anlamda bir sorumluluğu da ABD nin omuzlarına yüklediği açıktır. Irak a demokrasi ve insan hakları getirme iddiasıyla gerçekleşen ABD işgalinin uluslararası hukuk bakımından bu bağlamda bir meşruiyeti mevcut bulunmadığı gibi, aksine yaşanan toplu sivil ölümler üzerinden adı geçen devletin B.M. Antlaşması nın ilgili hükümlerini ihlalden sorumlu tutulması gerekmektedir. SONUÇ Beş buçuk yıldan beri işgali altında bulunan Irak tan çekilme takvimi sonunda kesinleşen ABD nin, Irak Hükümeti ile gerçekleştirdiği zorlu müzakereler kapsamında varılan anlaşma hükümleri uyarınca nihai çekilme tarihi olarak 31 Aralık 2011 tespit edilmişti. 97 Büyük bir insani trajediye yol açan mahut işgalin uluslararası hukuk bakımından yeterli ölçüde irdelendiğini iddia etmek henüz mümkün gözükmüyor. Bu alandaki boşluğu bir nebze de olsun doldurma gayretiyle yazılan bu makalede varılan sonuç, Irak işgalinin kesinlikle uluslararası hukuka aykırı olduğudur. ABD nin Irak ı işgal ederken öne sürdüğü gerekçelerin hiçbiri adı geçen ülkeye uluslararası hukuk bakımından böyle bir yetki vermemektedir. Ortada verilmiş bir Güvenlik Konseyi kararı veya meşru 95 Rodney, Stich, Iraq, Lies, Cover-Ups, and Consequences, (Nevada: Silverpeak Enterprises, 2005), s Malone, International Law, s Sami Kohen, Irak tan Çıkış Yolu (Nihayet) Göründü, Milliyet, tr/-/sami-kohen/dunya/dunyayazardetay/ / /default.htm, (Erişim Tarihi 29 Temmuz 2011). 80

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji 2 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Hukuki Boyutu. Savaş Suçu

Hukuki Boyutu. Savaş Suçu Irak saldırısının Hukuki Boyutu ve Savaş Suçu Av. Muharrem Balcı 27 Şubat 2003 Her hakkı Tüketiciler Birliği ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 1 Giriş Aylardır üzerinde sürekli konuşulan ve

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6. Hakan devlet- Anahtar Kelimeler Abstract In the last decade, it has become evident that states or state-sponsored actors are involved in large scale cyber attacks and that many States have been developing

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Avrupa Birliği nde Yargısal Koruma Ders Planı

Avrupa Birliği nde Yargısal Koruma Ders Planı Avrupa Birliği nde Yargısal Koruma Ders Planı Avrupa Birliği ( AB ) hukuku, bir kısım aktörlere hak bahşederken, bir kısmına da yükümlülük vazetmektedir. Bu aktörler ise, üye devletler, AB kurumları ile

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

HUKUKA GİRİŞ ve HUKUKTA YÖNTEM

HUKUKA GİRİŞ ve HUKUKTA YÖNTEM HUKUKA GİRİŞ ve HUKUKTA YÖNTEM 1 HUKUK NEDİR TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN ve DEVLET TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞE KONULUP YAPTIRIMA BAĞLANAN KURALLAR BÜTÜNÜDÜR 2 TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN DİĞER DAVRANIŞ KURALLARI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Siber Savaşın Hukuki Boyutu. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Siber Savaşın Hukuki Boyutu. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Siber Savaşın Hukuki Boyutu SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş hukuk kurallarını oluşturmadaki zorluklar Fiziksel güç ile birlikte, resmi veya kritik sivil web sitelerine veya ağlara yapılan saldırılar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014)

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS İşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı Yrd. Doç. Dr. Bilge ERSON ASAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yabancı Devletlerdeki Yargılamalar Açısından Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Kurs Programları Hakkında

Kurs Programları Hakkında Kurs Programları Hakkında Uluslararası ortamda veya uluslararası kuruluşlarda görev yapacak, Askeri eğitim kurumlarında öğrenim görecekler için Türkçe Türkiye de eğitim görecek yabancı personel için İngilizce

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası Hukuk II POLS 302 Bahar 6 3+0+0 3 5

DERS PROFİLİ. Uluslararası Hukuk II POLS 302 Bahar 6 3+0+0 3 5 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Hukuk II POLS 302 Bahar 6 3+0+0 3 5 Ön Koşul POLS 301 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI KURULUŞLAR PSIR 331 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI KURULUŞLAR PSIR 331 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI KURULUŞLAR PSIR 331 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ

Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 1. MAĞDUR KAVRAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ...10 1.1.

Detaylı

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Prof. Dr. Vecdi ARAL HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Wenn wir die Menschen behandeln wie sie sind, so machen wir sie schlechter, wenn wir sie behandeln wie sie sein sollten, so machen wir sie zu dem, was

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

TARİH : 11 Nisan 2013

TARİH : 11 Nisan 2013 BİLGİ NOT U TARİH : 11 Nisan 2013 KONU : Libya da faaliyet gösteren Türk inşaat firmalarının sözleşmesel yükümlülüklerinin ifasına devam etmesi hususununda hukuki değerlendirme Bu bilgi notu, 2011 yılı

Detaylı

Uluslararası Hukuk I (IR301) Ders Detayları

Uluslararası Hukuk I (IR301) Ders Detayları Uluslararası Hukuk I (IR301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Hukuk I IR301 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

ABD NİN IRAK A SALDIRISININ VE TÜRKİYE NİN YARDIMININ HUKUKİ BOYUTU

ABD NİN IRAK A SALDIRISININ VE TÜRKİYE NİN YARDIMININ HUKUKİ BOYUTU ABD NİN IRAK A SALDIRISININ VE TÜRKİYE NİN YARDIMININ HUKUKİ BOYUTU Değerli TÜKETİCİLER BİRLİĞİ aktivistleri, Av. Muharrem BALCI 22.02.2003 Aylardır üzerinde sürekli konuşulan ve Türkiye nin ve dünyanın

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Çatışmaların Çözümlenmesi PSIR 436 7 ve 8 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Çatışmaların Çözümlenmesi PSIR 436 7 ve 8 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası Çatışmaların Çözümlenmesi PSIR 436 7 ve 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı