Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler"

Transkript

1 Ağrı Kesicilerin Yanlış Kullanımı Ağrıyı Azaltmıyor Aksine Artırabiliyor! Ülkemizde yapılan çalışmalara göre en sık rastlanan ağrı yerleri; baş, bel (%13.2), bacaklar (%13.2) ve karın bölgesi (%11.2) olarak sıralanıyor. Türkiye de baş ağrısı sıklığını saptayan epidemiyolojik çalışmaya göre ise migren yüzde 16, gerilim tipi baş ağrısı ise yüzde 35 oranında görülüyor. Özellikle baş ağrılarından muzdarip olanların yaptığı en büyük yanlış ise sık ağrı kesici kullanımı. Doktora danışmadan ve sık aralıklarla alınan ağrı kesiciler, ağrıyı azaltmıyor aksine artırıyor. Alzhemir Hastalığı İçin Gelişmiş Ülkelerden Eylem Planı Dünya Alzheimer Günü dolayısı ile Türkiye Alzheimer Derneği merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Tür kiye nin de dahil olduğu 84 ülkeden üyesi olan Dünya Alzheimer Örgütü nün (ADI) Dünya Alzhei - mer 2014 Raporu açıklandı. Türk Alzheimer Derneği Başkanı Prof.Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, bu salgın de nebilecek durum karşısında özellikle yaşlı nüfusa sahip gelişmiş ülkelerin alarma geçerek eylem planları oluşturduklarını ifade etti yılında oluşturulan ve G8 zirvesinde Türk Nöroloji Derneği (TND) Yö - ne tim Kurulu Üyesi ve Algoloji Çalışma Grubu Moderatörü Doç. Dr. Levent Ertuğrul İnan, küme tipi baş ağrılarının özellikle erkeklerde daha çok görüldüğünü belirtiyor. Dünya ile karşılaştırıldığında baş ağrılarının Avrupa ve Kuzey Amerika ile benzerlik gösterdiğini anlatan Doç.Dr. Levent Ertuğrul İnan, Uzakdoğu da baş ağrısının daha az görüldüğüne dikkat çekiyor. Çocuklukta da baş ağrısının sık görüldüğünü ifade eden Doç.Dr. İnan, bölgelere göre ağrı haritasını şöyle açıkladı: Türk Eczacılar Birliği ve Türk Algoloji Derneği nin birlikte yaptığı çalışmada araştırmaya katılan kişilerin yüzde 63.5'i son üç ay içinde ağrıdan yakındıklarını belirtmişlerdir. Ağrı çekenlerin yüzde 73.2'sinde bu ağrı 6 aydan uzun süren ağrılar yani kronik ağrılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağrısı olanların yarısı (yüzde 50.1) batı, yaklaşık beşte biri (yüzde 18) orta bölgede, yüzde 5.5'i kuzeyde ve yüzde 9.1'i güneyde yaşamaktadır. Türkiye de ağrı konusunda yapılan en önemli hatanın ağrı kesici kullanımında görüldüğünü vurguluyan Doç.Dr. Levent Ertuğrul İnan; Türk Eczacıları Birliği'nin verdiği rapora göre kişi başına düşen ağrı kesici miktarı yıllık iki kutudur yılında yapılan çalışmada ağrısı olan kişilerin yüzde 73'ünün ağrı kesici kullandığı tespit edilmiştir. Türkiye de diğer ülkelerde olduğu gibi doktora danışmadan ağrı kesicilerin sık kullanımı yaygın görülmektedir. Örneğin baş ağrısında ağrı kesicinin sık kullanımının; tersine baş ağrısını artırıp tedaviyi zorlaştırdığı bilinmektedir dedi. de taslak olarak kabul edilen ABD Ulusal Alzheimer Planına göre 2025 yılında Alzheimer hastalığının (AH) önlenmesi ve etkili bir şekilde tedavisi hedefleniyor. Özellikle hastalık açısından risk yaratan durumların azaltılması ve koruyucu olduğu bilinen faktörlerin desteklenmesinin bu salgını azaltabilmesi bekleniyor. Dünya Alzheimer Günü dolayısı ile düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Haşmet Ha - nağası da tüm dünyada Alzheimer 50 Actual Medicine

2 ve bunama hastalarının sayısı artsa da gelişmiş ülkelerden (ABD, Al - man ya, Hollanda, İsveç ve İngil te - re) gelen umut verici yeni verilere bakıldığında yaşlılarda bunama hastalığının görülme sıklığında geçmişe oranla azalma olduğunu ifade etti. Prof.Dr. Hanağası Tıp dünyasında oldukça ünlü olan Framingham çalışmasında 30 yıl önceki yaşlılara göre şimdiki yaşlılar arasında yeni bunama hastası görülme sıklığında %44 e varan azalma mevcuttur. Araştırmacılar bu düşüşü eğitim düzeyinin artması, daha fazla zihinsel işlev gerektiren iş kollarının artması, hipertansiyon ve hiperkolesterolemi gibi damarsal risk faktörlerinin daha yaygın olarak kontrol altına alınması, sigara tüketiminin azalmasına bağlamaktadır. Günümüzde artan şeker hastalığı ile daha etkin mü cadele ile bu oranın daha da azal ması mümkün olabilir. Geliş - mek te olan ve gelişmemiş ülkelerdeki hastalık oranlarının düştüğüne dair henüz bir veri yoktur. Alzhei - mer hastalığında genç yaştan itibaren risk faktörleri ve koruyucu faktörlerin birbirleri ile yarıştığı ve orta yaşlarda risk faktörlerinin azaltılarak fiziksel ve zihinsel aktivitelerin arttırılmasının yararlı olduğu bilinmektedir. Bu yıl Dünya Alzheimer Kongresi nde sunulan yeni bulgulardan birisi de orta yaşlarda daha fazla kart oyunları, dama oynayanlar ve bulmaca çözenlerin beyinlerinin daha hacimli olduğu ve bu kişilerin zihinsel yetilerinin bu aktiviteleri yapmayanlara göre daha iyi bulunduğu şeklindedir. Alzheimer tanısının nasıl konduğuna dair bilgi veren Doç.Dr. Başar Bilgiç ise hastalığı tanımanın günümüzde daha kolay hale geldiğini belirterek, tanı yöntemlerini sıraladı: Gerek pozitron emisyon tomografisi gerekse de beyin omurilik sıvı analizi ile henüz hastalığa ait şikayetler başlamadan tanı konulabilmekte ve risk belirlenebilmektedir. Göz birebir beyinle bağlantılı bir organ olduğundan beyindeki değişimler sıklıkla kendini gözde de göstermektedir. Bu hastalıkta beyinde biriken beta-amiloid isimli maddenin son yıllarda gözde retina katmanı ve lens içinde de biriktiği saptanmıştır ve basit bir şekilde gözde bu maddenin birikimi gösterilerek hastalığın tanısının yapılabileceği öne sürülmüştür. Gözdeki bu birikim zamanla artış göstermektedir. Bu yöntem rüştünü daha fazla ispatladığında hem tanı hem de takip amaçlı olarak kullanılabilir. Benzer şekilde Alzheimer hastalarında hastalıktan önce koku alma bozukluğu belirmektedir ve koku alma yeteneği beyin hacmi ile birebir ilişki göstermektedir ve hastalık ile beraber zihinsel yıkıma paralel şekilde koku alma yeteneği de azalmaktadır. Böylelikle koku testleri ile riskli bireylerin belirlenebileceği ve hastalık takibinde kullanılabileceği öne sürülmüştür. Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar İçin Toplumsal Seferberlik Çağrısı İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği (İBGAİD) tarafından An tal - ya da düzenlenen Nadir Hasta - lıklar ve Yetim İlaç Sempoz yu mu n - da, Türkiye ve dünyadaki mevcut durum ve geleceğe yönelik öneriler tartışıldı. Yaşamı tehdit eden ya da engellilik yaratan nadir hastalıkların teşhisi, önlenmesi veya tedavisinde kullanılan beşeri tıbbi ürünler olarak tanımlanan Yetim İlaç kavramının tüm ilgili kuruluşların ve yetkililerin katılımıyla tartışıldığı sempozyum kapsamında ayrıca Yetim İlaç Yönetmelik Çalıştayı da gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyada yetim ilaç ile ilgili mevcut durumun karşılaştırıldığı ve geleceğe yönelik politikaların tartışıldığı sempozyum kapsamında bir sunum gerçekleştiren Araştır - macı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri ve Yürütme Kurulu Başkanı Osman Kara, az rastlandığı için toplumda fazla bilinmeyen ve sayıları i geçen nadir hastalıklardan, Türkiye de yaklaşık 3-5 milyon kişinin etkilendiğini belirtirken, yapılan tüm çalışmalara rağmen halen yetim ilaç kılavuzunun tamamlanamadığına dikkat çekti. Ye tim ilaçların yararları çok kesin olsa bile, kullanımlarının görece az olması nedeniyle ekonomik görül- Actual Medicine 51

3 meyip, geliştirilmeleri ve üretimleri açısından çoğunlukla ihmal edildiğini belirterek, bu kapsamda nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar için ulusal politika tanımlanması, mevzuat düzenleme ve Avrupa Birliği Mev zuatı ile uyumlandırma ile te - daviye hızlı erişim için teşvik konularının ön plana çıkartılması gerekliliğini vurguladı. Hastaların doğru tanıyı alabilmek için genellikle yıllarca çabaladığı ve onlarca uzman hekim dolaşmasını gerektiren, toplumdaki bilinirliğinin azlığından dolayı hastanın, hasta yakınının ken dini yalnız ve terk edilmiş hissettiği hastalıklar olarak tanımlanan Nadir Hasta lık - lar dan, sadece Av ru pa da milyon insanın, dünyada ise milyon insanın nadir hastalıklardan mustarip olduğunu, ülkemizde de nadir hastalıkların toplumun %6-8 ini etkilediğini, bu nedenle toplum sağlığı için çok önemli sorun olduğunu vurguladı. ESET ten Güvenlik Yazılımı Kullanma Alışkanlığı Anketi Nadir hastalıkların, sanıldığından çok daha büyük bir toplumsal sağlık problemi olduğunu ifade eden Osman Kara, bu sorunun çözümü için ilgili tüm tarafların ortak asgari müşterek ve kamu yararı çerçevesinde birleşmesinin esas olduğunu belirterek, nadir hastalıklarla mücadelede toplumsal seferberlik ve birlik çağrısı yaptı. Bu doğrultuda, daha fazla iletişim, pozitif gündem ve ortak akıl yaratmak yoluyla tüm paydaşlar arasında köprüler kurarak nadir hastalıkların teşhis edilmesinin ve tedaviye erişimini sağlayarak toplumsal yükün azaltılmasının mümkün olduğunu belirten AİFD Genel Sekreteri ve Yürütme Kurulu Başkanı Kara; Biz hazırız. AİFD, konunun tüm paydaşlarıyla bu felsefe doğrultusunda işbirliği yapmaya devam edecektir dedi. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Tür - kiye de güvenlik yazılımı kullanma alışkanlığı ile ilgili iki online anket düzenledi. Anketler, kullanımı en hız lı yaygınlaşan mobil cihazların ba şında gelen tabletlerin yüzde 49 unun korunmasız olduğunu ortaya çıkardı. ESET, iki ayrı anket çalışmasında Türkiye deki güvenlik yazılımı kullanım alışkanlığını inceledi ün Haziran, Temmuz ve Ağus - tos aylarında gerçekleştirilen an - ketler çarpıcı sonuçlar ortaya koy du. İlk anket mobil güvenlik yazılımlarını konu aldı. Çeşitli araştırma kuruluşlarının verilerine göre, son üç yılda gelişen neredeyse %100 lük bir artışla bugün Türkiye de 1 milyonu aşkın tablet kullanıcısı söz konusu. Ancak bu hızlı yükselişine karşın kullanıcılar güvenlik konusunda yeterli önlem almıyorlar. 723 kişinin katıldığı ankete göre tablet kullanıcılarının yüzde 49 u cihazında herhangi bir güvenlik yazılımı kullanmıyor. Akıllı cep telefonlarındaki güvenlik yazılımları konusunda da sonuçlar rahatlatıcı değil. ESET anketi, katılımcıların yüzde inin bir güvenlik yazılımı kullanmadığını ortaya koyuyor. Yani internet bağlantılı akıllı cep telefonlarının yarısından fazlası, siber saldırılara karşı korumasız. Siber suçluların, korunmasız cihazları fırsat olarak gördüğünü belirten ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, Her gün dijital dünyaya salınan 200 bini aşkın zararlı yazılımın önemli bir bölümü artık mobil cihazlara yönelmeye ya da bunlara uyarlanmaya başladı. Tehditler giderek büyüyor, zekileşiyor ve karmaşıklaşıyor. Bu nedenle tablet ve akıllı cep telefonu kullanıcılarının profesyonel destek almasını ve bu cihazlara yönelik mobile security yazılımlarıyla kendilerini korumalarını tavsiye ediyorum açıklamasını yaptı. ESET in ikinci anketi ise bilgisayarlara yönelik antivirüs yazılımı kullanımına odaklandı. Ankete katılanların yüzde 64 ü lisanslı ve güncel bir antivirüs yazılımı kullandığını ifade etti. Anket; masa ve dizüstü bilgisayarlarda güvenlik yazılımı kullanımının artık dijital hayatın bir parçası olarak değerlendirildiğini ortaya koyarken, doğru koruma sağlayan lisanslı ürün kullanımı konusundaki bilincin de geliştiğini gösterdi. Yine aynı ankette satın alma kanalları da incelendi. Burada anket katılımcılarının yüzde 40 i güvenlik yazılımla- 52 Actual Medicine

4 rını online satış siteleri üzerinden aldığını çük nitelikteki bilgisayar mağazalaloji mağazalarından güvenlik ürünü açıkladı. Yüzde 22 si daha kürından, yüzde 17 si de zincir tekno- aldığını belirtti. GSK Bir Milyon Çocuğun Hayatını Kurtarıyor GlaxoSmithKline (GSK), gelişmekte olan ülkelerde, önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir milyon çocuğun hayatını kurtarmak için Save the Children ile işbirliği yapıyor. Bu işbirliği kapsamında, toplamda 1 milyon doları bulan Sağ - lıkta Yenilikçilik Ödülü ile araştırmacılar, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların hayatlarını kurtaracak projelere imza atacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışma, özellikle yeni doğanların sağlık hizmetine erişimini ve bu hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik projelere odaklanıyor. GSK nın Save the Children ile yaptığı bu işbirliğinin, bir milyon çocuğun yaşamını kurtarma ve milyonlarca çocuğun yaşamını değiştirme fırsatı verdiğini belirten GSK CEO su Andrew Witty, gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık koşullarını iyileştirmek için çaba gösterenlere desteklerinin süreceğine dikkat çekti. Witty Dünyanın her yerinde, insanların yaşam kalitesini yükseltmek için birçok kurumla işbirliği yapıyoruz. Save The Children ile olan ortaklığımız da bilimsel uzmanlığımızı, çok daha fazla insana sağlık çözümü ulaştırmak adına nasıl kullandığımızı gösteren en iyi örneklerden biri. Geçtiğimiz yılın kazananları şimdiden ülkelerinde çok büyük etki yarattı ve bizim de bu girişime olan inancımızı güçlendirdi. Yerel - den küresele yayılan yenilikçi bakışın ne kadar fazla sayıda hayatı kurtarabileceğini gösteren projelerin, diğer girişimcilere de ilham vermesini ve sağlık koşullarını iyileştirici yenilikçi projelerin artmasını diliyoruz dedi. Her yıl, 5 yaş altı 6,2 milyon çocuğun ishal, verem, sıtma, yetersiz beslenme ve yeni doğan ölümleri gibi nedenlerle hayatını kaybettiğini belirten Save the Children CEO su Justin Forsyth, İshalden, veremden ya da sıtmadan hiçbir çocuğun yaşamını yitirmediği, hiçbir çocuğun açlıktan ölmediği bir dünyanın var olabileceğine yürekten inanıyorum. Bunu başarmaya çok yakınız dedi. Geçen yılın ödül alan projelerinin birçok çocuğun hayatını kurtardığına ve başka bölgelerde de uygulanabilir olduğuna değinen Forsyth Hayat kurtarıcı sağlık çözümlerinin çocuklara ulaşabilmesi için yeni fikir ve yaklaşımlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve bu nedenle araştırmacıları destekliyoruz dedi. Ankilozan Spondilitin İş Verimliliği Üzerindeki Etkisi PROSE-AS Çalışması İle Ölçüldü AbbVie çok merkezli prospektif Patient Reported Outcomes Survey of Employment in Patients with ankylosing spondylitis (Ankilozan Spondilitli Hastalarda Hastanın Bildirdiği Sonuçlara Göre Çalışma Anketi - PROSE AS) çalışmasından el de edilen verileri açıkladı. Avrupa Romatizmayla Mücadele Der neği - nin (EULAR) Fransa, Paris te düzenlenen 2014 kongresinde açıklanan anket sonuçları, artan hastalık aktivitesinin işe gitmemek ve hasta olarak işe gitmek de dahil, hastanın bildirdiği verimlilik kaybıyla anlamlı ölçüde bağlantılı olduğunu gösterdi. Hastalık aktivitesi ankilozan spon dilitli (AS) hastaların katıldığı klinik çalışmalarda hastalık aktivitesi ölçüsü olarak sıkça kullanılan ve yorgunluk, spinal ve periferik eklem ağrısı, lokalize hassasiyet ile sabah tutulması şeklindeki AS semptomlarını ölçen altı maddelik bir an ket olan Bath Ankilozan Spon - dilit Hastalık Aktivitesi İndeksiyle (BASDAI) ölçüldü. PROSE AS Çalışması nda İngiltere, Hol landa, Kanada ve ABD li 555 yetişkin hasta, demografisini, eşlik eden hastalıklarını, çalışma durumunu, iş verimliliği ölçülerini kapsayan bir anket (İş Verimliliği ve Ak ti - vi te Engelliliği [WPAI], İşte Sınır la - malar Anketi [WLQ-25], İşyerinde Aktivite Sınırlama Skalası [WALS]) ile hastalık aktivitesi değerlendirmesini (BASDAI) doldurdular. Çalışmaya katılan hastalar ortalama yıldır AS ile yaşıyorlardı ve ortalama BASDAI 4.15 ti. Çalışmayı yürü- 54 Actual Medicine

5 tenler bunun suboptimal hastalık kontrolünü gösterdiğini belirtmektedir. Hastaların %67.7 si (n=376) herhangi bir işte çalışıyordu. BAS- DAI ile başlangıç noktasında hastanın bildirdiği çalışma ölçüleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere potansiyel kötüleştirici faktörlere göre uyarlama yapmak için analizler yapıldı. Sonuçlar düşük BASDAI skorlu hastalara göre yüksek BAS- DAI skoru olanların işsiz olma olasılığının iki mislinden fazla olduğunu gösterdi. Ayrıca, yüksek BASDAI skoru olan ve işe gidenlerin, düşük BASDAI skoru olan hastalara oranla 7 misli daha yüksek olasılıkla daha az verimli oldukları görüldü. AbbVie Türkiye Medikal Direktörü Dr. Mahmut Gücük, Ankilozan spon dilit dünya genelinde prevalansı %0,9 a varan karmaşık ve fonksiyon kaybına yol açan bir hastalıktır. AS nin hastalar için büyük yük oluşturduğu bilinmektedir ve bu veriler fonksiyon kaybına yol açan hastalığın hastanın günlük yaşamındaki etkisi konusunda bilgi sağ lamaktadır. AbbVie bu hastalıkla ilgili farkındalık çalışmalarına destek olmaktadır şeklinde konuştu. Akciğer Hastaları İçin Astrazeneca dan Dev Anlaşma İlaç sektörünün lider şirketlerinden AstraZeneca, 875 milyon dolarlık bir ön ödeme yaparak kendisine 1.22 milyar dolara mal olacak Barselona merkezli Almirall in solunum grubu haklarını satın aldı. Bu anlaşmayla Almirall in mevcut tescilli solunum faaliyetlerinin geliştirilmesine ve pazarlanmasına yönelik tüm haklarına sahip olan AstraZeneca firması, araştırma konusu olan yenilikçi tedavilere yönelik ürün hattının yanı sıra Almirall in mevcut ortaklıklarından da gelir elde edebilecek. Bu ticari birleşmeyle yeni bir atılıma geçen AstraZeneca, Almirall in yenilikçi solunum varlıklarına ilişkin ürün grubu ve cihazları sayesinde kendi gelişim aşamasındaki araştırma ilaçlarının yanı sıra Symbicort ve Pulmicort da dahil olmak üzere AstraZeneca nın solunum portföyünü daha da güçlendirmiş oldu. Böylece AstraZeneca hastalara kuru toz inhaler ve ölçülü inhaler cihazları arasında bir seçim sunabilmesini sağlayacak. Söz konusu anlaşma, belirli rekabet yasası yetkilerine ve diğer geleneksel hüküm ve koşullara tabi olacak. Her iki şirket de, devir işleminin 2014 sonuna kadar tamamlanmasını öngörüyor. Altuzan ın, İleri Serviks Kanseri Tedavisinde Kemoterapiyle Birlikte Kullanılması FDA Tarafından Onayladı Roche, Amerikan İlaç ve Gıda Dai - resi nin (FDA) Altuzan ın (bevacizumab) persistan, nükseden veya me tastatik serviks karsinomunda paklitaksel ve cisplatin veya paklitaksel ve topotekan kombinasyonuyla kullanılmasını onayladığını açık ladı. Altuzan, ileri serviks kanserli kadınların sadece kemoterapiyle yaşayacakları süreden daha uzun süre yaşayabilmelerine yardımcı olması için kemoterapiyle birlikte kullanılmak üzere onay alan ilk biyolojik ilaç oldu. FDA in son onayıyla Altuzan ABD de 5 farklı tümör türünde kullanılmak üzere onay almış oldu. İleri serviks kanseri onayı GOG-0240 çalışmasına dayanıyor. Küresel Ürün Geliştirme Başkanı ve Medikal İşler Genel Müdürü Sandra Horning, konuyla ilgili şöyle konuştu: Söz konusu onayla ileri serviks kanseri hastası kadınlar sadece kemoterapiyle yaşayacaklarından daha uzun süre yaşayabilmelerine yardımcı olmak için Altuzan ile birlikte kemoterapi seçeneğine sahipler. Serviks kanseri en çok yaş aralığındaki kadınlarda görülürken bugüne dek kanseri nükseden, persistan karakter kazanan ya da yayılan kadınlar için tek seçenek kemoterapiydi. Actual Medicine 55

6 Bayer HealthCare ve Dimension Therapeutics Hemofili A için Yeni Bir Gen Tedavisi Geliştirecek Bayer HealthCare ve Dimension Therapeutics, kalıtsal kanama bozukluğu hastalığı olan hemofili A tedavisine yönelik yeni bir gen tedavisinin geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda işbirliği yapmak üzere anlaştı. Anlaşmaya göre, nadir hastalıklar için adeno-ilişkili virüs (AAV) gen tedavisi geliştirilmesi alanında uzman olan şirket Dimension Therapeutics, Bayer tarafından yapılacak 252 milyon dolar tutarındaki katkıyla hemofili A tedavisine yönelik geliştirme ve pazarlama çalışmalarını sürdürecek. Dimension The ra peutics, Bayer tarafından finanse edilen klinik öncesi geliştirme faaliyetlerinin tamamı ile Faz I/IIa klinik çalışmadan sorumlu olacak. Faz I/IIa klinik çalışmanın bulgularına bağlı olarak, Bayer doğrulayıcı Faz III çalışmayı yürütecek, ruhsatla ilgili tüm başvuruları yapacak ve hemofili A tedavisine yönelik potansiyel yeni ürünü dünya genelinde pazarlama hakkına sahip olacak. Dimension Therapeutics ürün satışları doğrultusunda aşamalı imtiyaz ödemeleri alacak. Bayer HealthCare Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlaç Keşfi Başkanı Prof.Dr. Andreas Busch; Bayer olarak Hemofili A tedavisinde dünyada öncü şirketlerden biriyiz. Bu hastalığın tedavisinde yeni ve etkili yöntemler geliştirmek amacıyla gen tedavisinin gücünü birlikte kullanmak üzere Dimension Therapeutics ile işbirliği gerçekleştirecek olmaktan dolayı oldukça mutluyuz dedi. Gen tedavisinin, hastalıktan sorumlu olan kusurlu genin doğru versiyonunun yerleştirilmesiyle hemofili tedavisinde potansiyel bir dönüşüm sunduğunu kaydeden Dimension Therapeutics İcra Kurulu Başkanı Dr. Thomas R. Beck; Tedavi tablosunu önemli ölçüde değiştirme potansiyeli olan bir tedavi geliştirmek üzere hemofili A tedavisinde bir lider olan Bayer ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz dedi. Lilly, Türkiye deki 20. Yılını Beş Ödülle Kutluyor 2013 Aon Hewitt En iyi İşyerleri Araştırmasında iki kez üstüste ilk üç içinde yer almayı başararak üçüncülükten ikinciliğe yükselen Lilly, ED- MER tarafından verilen 2013 Tür - kiye Etik Ödülleri ni (ETİKA) de ikinci kez kazandı. Şirket bu ödüllerin yanı sıra, Leaseplan ve Ekono - mist tarafından verilen Güvenli Filo Ödülü nün de sahibi olurken kurumsal sorumluluk çalışmalarıyla da iki ödül birden aldı; TÜHİD tarafından bu yıl 13.cüsü dağıtılan Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri nde diyabet alanında hayata geçirdiği farkındalık projesiyle Kurumsal So - rum luluk - Sağlık kategorisinde ödü le layık görülen Lilly İlaç, Sağlık Gönüllüleri Türkiye tarafından da yine diyabet alanındaki çalışmalarıyla Sağlık Bilinci Oluşturmada En Başarılı Sağlık Kuruluşu olarak ödüllendirildi. Lilly İlaç Genel Müdürü Kadir Tepe - başı 20. yıldönümünde beş ayrı ödü lün sahibi olmaktan büyük mutluk duyduklarını belirterek bu başarıyı, şirket bünyesinde hayata geçirdikleri ve Değer Zinciri olarak adlandırdıkları iş yapış sürecinin etkin bir şekilde uygulanmasına bağladı. Bizim için iyi bir işyeri, şirketine bağlı çalışanların yaptıkları işle gurur duyduğu, yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına güvendiği ve birlikte çalışmaktan keyif aldığı, çalışanların kendilerini özgürce ifade edebildiği, şeffaf ve samimi bir iletişimin var olduğu bir yerdir diye konuşan Kadir Tepebaşı; Bunu sağlamak için öncelikle, çalışanların bu hedefe inanmaları gerekir. Bu inancı oluşturabilmek için de şirketimizde Değer Zinciri olarak adlandırdığımız bir iş yapış süreci mevcuttur. Değer Zincirimizin temelini çalışanlarımız oluşturur; onların sergilediği etkin liderlik ve şirkete olan bağlılıkları, başarılı iş sonuçlarına ulaşmamızın temel nedenidir dedi. 56 Actual Medicine

7 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Profesörü Dr. Ha - luk Özen, 15 Eylül Prostat Kanseri Günü nde, kamu sağlığını giderek daha fazla tehdit eden prostat kanseri konusunda açıklama yaptı. Prof.Dr. Haluk Özen, Türkiye de yılda 13 bin erkeğe prostat kanseri tanısı konurken, erken dönemde be lirti vermeyen prostat kanseri için erkeklerin 40 yaşından itibaren prostat kanserinin kan testi olan PSA testi ile prostat muayenesi olmasının gerekliliğine dikkat çekti. Prostat Kanseri Alarm Veriyor Son yıllarda geliştirilen tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen erken teşhis evresi atlanan prostat kanseri vakalarının sıklıkla ölümle sonuçlandığına dikkat çeken Prof.Dr. Haluk Özen; Bilinenin aksine prostat kanseri günümüzde ileri yaş hastalığı değildir. Son bulgular artık hastalığın 40 lı yaşlarda da sıklıkla görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu nedenle prostat kanserinden korunmak için 40 yaşından itibaren ilk rutin kontrollerinizi yaptırmak gerekiyor. Prostat kanseri Türkiye de erkeklerde en sık görülen 2. kanser türüdür dedi. Prof.Dr. Haluk Özen, prostat kanserinin erken dönemde belirti vermeyip sessiz ilerleyen bir kanser türü olduğuna da dikkat çekerek, Be - lirtilerinin geç dönemde hissedilmesi nedeniyle rutin kontrollerini yaptırmayan bireyler hastalığa ileri evrede yakalanmaktadır. Özellikle ailesinde prostat kanseri vakası görülmüş bireylerin yıllık kontrollerini mut laka yaptırması gerekmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 13 bin hastaya prostat kanseri teşhisi konulmaktadır. Günümüzde Almanya ve Türkiye nin nüfusları aynı olduğu halde, Almanya da tanı almış prostat kanseri hastaları Türkiye dekine göre 4 kat daha fazladır. Bu durum bize Türkiye de tanı konmamış pek çok hasta olabileceğini düşündürmektedir. Erken tanı, tüm hastalıklarda olduğu gibi prostat kanserinde de hayat kurtarır. Prostat, kanser riskinin yanı sıra erkeklerde en sık görülen bazı hastalıkların da kaynağı olabilir şeklinde konuştu. Hayatta Kal Derneği İle Toplu Kalp Masajı Hayat Kurtarıyor Hayatta Kal Derneği, ani kalp durma vakasında herkesin yapabilecekleri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla, İstanbul Ortaköy Mey da - nı nda Toplu Kalp Masajı yaptı. İkincisi gerçekleşen Yaşam Kurtarma Zinciri Etkinliği nde ani kalp durmasında ilkyardım olarak yapılabilecek doğru müdahale, insan maketleri ile uygulamalı olarak gösterildi. Dernek Başkanı Doç.Dr. Mutlu Vu - ral, Yaşam Kurtarma Zinciri ile kamuoyunu bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirterek; Hastane dışında ani kalp durmalarına anında ve doğru müdahale edilememesi sonucu, yılda 100 bin kişi hayatını kaybediyor. Anında ve doğru müdahale ile herkesin hayat kurtarma olanağı var. İstanbul da ilk olarak Tem - muz ayında İstiklal Caddesi nde baş lattığımız etkinlerimize önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz dedi. Temel Yaşam Kurtarma Zinciri adımlarını öğrenerek ani kalp durması geçiren hastaların %50-60 oranında hayata döndürülebileceğini ifade eden Vural, İçinde yaşadığımız topluma, belki yanı başımızda olduğu yere yığılacak sevdiğimiz insanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına her yetişkin birey ani kalp durmasını 30 saniyede tanıyabilmeli, derhal 112 yi aradıktan sonra aralıksız kalp masajı yapmayı öğrenmelidir dedi. Etkinlik bilgilendirmesinde ani kalp dur ması ile ilgili şu hatırlatmalarda bulunuldu: Amerika ve Avrupa da her 100 ani kalp durması vakası gelişen hastadan 5-15 i tekrar hayata döndürülürken, ülkemizde aynı durumda başarı oranı yalnızca %1 sevi - ye lerinde. Ani kalp durmasında müdahale edilmeyen her dakika yaşama şansı yaklaşık yüzde 10 azalıyor. Sadece üç dakika sonra beyin ölümü başlıyor ve 10 dakika sonra hayatta kalma şansı neredeyse tükeniyor. Bu sebeple sağlık ekiplerinin hasta yanına henüz ulaşmadığı, ani kalp durmasının ilk dakikalarında top lum tarafından aralıksız kalp masajına başlamak altın değeri taşıyor. Actual Medicine 57

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok bakterisinin sağlık açısından önemi, geliştirilen aşılarla ilgili güncel durum ve gelişmeleri tartışmak, konu ile ilgili sağlık çalışanlarını

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ Önsöz Bu çalışma, Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) tarafından Türkiye nin sağlık statüsünü yükseltmeye katkıda bulunmak amacıyla Sağlıklı Yaşlanma

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler 14 Mart 2015 Basında Sağlık Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa Rotavirüs Aşısına DSÖ dan Ön Onay GlaxoSmithKline nın geliştirdiği rotavirüs aşısı Dünya Sağ - lık Örgütü nden (DSÖ) ön onay aldı. Böylece rotavirüs gast roenteritine karşı bir aşı için ilk kez bu tür

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Kiralanan araçlar Findeks ile güvende Kasım AKDENİZ KKB Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü

Kiralanan araçlar Findeks ile güvende Kasım AKDENİZ KKB Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI OCAK-ŞUBAT 2015 SAYI: 78 Kiralanan araçlar Findeks ile güvende Kasım AKDENİZ KKB Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Türkiye operasyonel kiralama sektörü istikrarlı

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ROCHE TA KANSER ARAŞTIRMASININ 50. YILI UYUM ALANINDA YENİ YAPILANMA DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERE- BİLİRLİK SAĞLIK

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2011 İçindekiler Rapor Hakkında 1 Mesajlar 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Genel Müdür Mesajı 3 Şirketimiz 4 Misyonumuz Değerlerimiz 4 Roche Hakkında 6 Kurumsal

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

Önce Kadın. Vodafone. Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle. Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü

Önce Kadın. Vodafone. Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle. Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü Önce Kadın Mobil Teknolojilerin Kadınların Güçlenmesindeki Rolü Vodafone Vodafone Vakfı'nın Desteğiyle İçindekiler Bu rapor, Vodafone Vakfı'nın desteği, Oxford Üniversitesi Saïd İşletme Fakültesi ve Accenture

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek...

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek... Sürdürülebilirliği içselleştirmek... 1 İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 Genel Müdür Mesajı 6 Bir Bakışta 10 Rapor Hakkında 12 Kurumsal Profil 13 Hakkında 15 Yönetim Anlayışımız 20 Mükemmellik

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 01 Rapor Kapsamı. Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı

İÇİNDEKİLER. 01 Rapor Kapsamı. Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER 01 Rapor Kapsamı Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı Şirket Profili 06 Abdi İbrahim: Asırlık Başarı Yolculuğu 08 Vizyon, Misyon

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu Türkiye İlaç Sektörü Vizyon Raporu Ağustos 2012 laçta Küresel Ar-Ge ve Üretim Merkezi Türkiye Bölgesinde ve dünyada her geçen y l y ld z biraz daha parlayan Türkiye, cumhuriyetimizin 100. y ldönümü için

Detaylı

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek Sürdürülebilirliği İçselleștirmek KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 4 YK Başkanı Mesajı 6 Genel Müdür Mesajı 12 Rapor Hakkında 14 KURUMSAL PROFİL 15 Bilim İlaç Hakkında 16 Çalışma Alanımız 24

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

operatörlerin vıp hizmetleri

operatörlerin vıp hizmetleri BİR SONRAKİ FIREWALL UNUZ NASIL OLMALI? www.itadvisor.com.tr ŞUBAT 2014 SAYI 51 operatörlerin vıp hizmetleri internette özel HaYaTa dokunulmazlık Geldi sponsorlar: VERİ MERKEZLERİ ÖZEL PrOFesYOnellerin

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Akromegalinin Etkileri Aynaya Bakarak Görüldü Sağlık Bakanlığı nın aldığı kararla 2008 yılından bu yana her yılın 15 Nisan günü, bu ciddi hastalığa dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 1 Sayı: 5 MAYIS 2012 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Editörü Hande AYDEMİR Hukuk Danışmanı Av. Bekir

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:4 Kasım-Aralık 2014 Akıllı Teknolojiler Ne Kadar Akıllı Olacak? YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ Geleceği İyi Okumak

Detaylı