II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/289

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) ISBN : Bu kitabın yayın hakkı MMO'ya aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez, MMO'nun izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik fotokopi vs. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak göstermek şartıyla ki fantan alıntı yapılabilir. Baskı: Yapım Tanıtım Yayıncılık San. ve Tic. Şti. Tel: (0212)

3 TMMOB Makina Mühendisleri Odası "II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ" Kasım 2001 ENERJİ KORUNUMUNDA 'DÜŞÜK ENERJİLİ BİNA' TASARIMLARI Türkan Göksal', Necdet Özbalta 2 'Anadolu Üniversitesi, MMF-Mimarlık Bölümü, İki Eylül Kampusu, Eskişehir TÜRKİYE Tel: /6661 E-Posta 2 Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Bornova, İzmir TÜRKİYE Tel: /1231 E-Posta bornova. ese, edu. tr Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA; Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü ve Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde Profesör Dr. olarak çalışmaktadır. Lisans ve Lisansüstü öğrenimini Ege Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora çalışmasını E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsünde Yenilenebilir Enerji Sistemleri konusunda yapmıştır. İlgi alanları; Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri. Doç. Dr. Türkan GÖKSAL; Anadolu Üniversitesi, Müh.Mim.Fak. Mimarlık Bölümü Yapı Anabilim Dalında Doçent Dr. olarak çalışmaktadır. Lisansı FH-Hamburg Mimarlık, Yüksek Lisansı Mimar Sinan Üniversitesi, Doktora çalışmasını Dortmund Üniversitesinde yapmıştır. İlgi alanları; Endüstrileşmiş Yapım, Binalarda Enerji Korunumu, Mimaride Güneş Enerjisi. ÖZET: Ekolojik mimari kapsamında "enerji korunumlu bina tasarımı" son zamanların gündeminde olan bir konudur. Ancak insanlık var olduğundan bu yana iklimsel verileri dikkate alarak ve güneşten yararlanarak/korunarak barınak yapmıştır. Edilgen güneş enerjili sistem uygulamalarında bina kabuğu, enerji korunumu ve mekan konforunun sağlanmasında etkili olan önemli bir değişkendir. Binaların dış yüzeyleri gün boyunca sürekli değişim gösteren güneş ışınımı, çevre sıcaklığı gibi dış iklimsel koşulların etkisi altındadır. Uygun malzeme kullanımı ve duvar kalınlığının gerekli ölçülerde seçilmesi halinde gün boyunca dış ortamda karşılaşılan yüksek ve düşük sıcaklıkların iç ortama iletilmelerinde başlangıçtaki değerlerinden oldukça küçülmüş olarak ve 12 saate kadar varabilen gecikmelerin sağlanabilmesi olanaklıdır. Bu işlevin yerine getirilmesinde ısı yayınım katsayısı, ısı depolama kapasitesi, duvar kalınlığı, dış yüzey rengi gibi parametreler önemli etkenlerdir. Bu parametreler, uygun duvar kuruluşu tasarımı ile edilgen güneş enerjili sistemlerde gündüz depolanan enerjinin, sıcaklık düşüşünün yaşandığı saatlerde kullanımını olanaklı kılmaktadır. Bu çalışmada İzmir iklim koşullarında tuğla duvar kuruluşlarının ısıl davranışları dış ortam koşullarında test edilmiştir. Deneyler süresince duvarı oluşturan katmanların yüzey sıcaklıkları, iç ve dış ortam sıcaklıkları ile güneş ışınım şiddeti sürekli olarak kaydedilmiştir. Deney sonuçlan değerlendirilerek mevcut iklimsel koşullarda farklı kalınlıktaki tuğla duvarların faz kayması ve sönüm oranı değişimleri incelenmiştir. Burada amaç enerji gereksinimi düşük bina tasarımları için uygun duvar kuruluşlarının belirlenmesine katkıda bulunmaktır. Anahtar sözcükler: Enerji Korunumu, Düşük Enerjili Bina, Zaman Gecikmesi, Sönüm Oranı 1. GİRİŞ: Bu konuda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir. Ş. Dilmaç ve N. Eğrican çalışmalarında mekanlarda ısıl konforun sağlanmasında ve ısı yüklerinin karşılanmasında farklı malzemelerden oluşturulan duvar kuruluşlarının termofıziksel özelliklerinin etkilerini araştırmışlardır. Bu kapsamda duvarların iç ve dış yüzey sıcaklıkları ile ısı akılarının değişimleri Ocak ayına ait meteorolojik koşullarda farklı duvar kuruluşları için bir boyutlu enerji denkleminin zamana bağlı olarak çözümlenmesiyle elde edilmiştir. Konfor koşullarının sağlanmasında etkili olan faz farkı ve sönüm oranı ile ısı depolama özelliklerinin değişimi de incelenmiştir [1]. N. Eğrican, H. Onbaşıoğlu, çalışmalarında homojen yapıdaki bir duvarın ısı depolama kapasitesini incelemişlerdir. Duvar yüzeyine gelen güneş ışınımının sinüzoidal değişim gösterdiğini kabul ederek, dört farklı malzeme için maksimum ısı depolama kapasitesini sağlayacak duvar kalınlıklarını araştırmışlardır. Bu duvarların her biri için zaman ve kalınlığın fonksiyonu olarak sıcaklık ve ısı akısı değişimleri incelenmiştir 283

4 [2]. H. Asan, Y. S. Sancaktar, çalışmalarında yapı elemanlarında faz kayması ve sönüm oranı üzerine termofiziksel özelliklerin ve kalınlığın etkilerini araştırmışlardır. İncelenen duvar kuruluşunda bir boyutlu ve, zamana bağlı ısı iletim denklemini taşınım sınır koşulları etkisinde çözümlemişlerdir. Farklı malzemeler için j elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır [3]. B. Givoni bilinen güneş enerjili ısıtma sistemleri (direkt kazanç, trombe duvarı ve farklı sera uygulamaları gibi) ile araştırmacı tarafından önerilen Barra sistemini karşılaştırmıştır. Bu kapsamda verimi etkileyen ana tasarım parametreleri, bu sistemlerin avantajları ve : uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, farklı bina tipleri ve iklim koşullarına uygulanabilirlikleri incelenmiştir [4]. G. Athanassouli ise deneysel olarak gerçekleştirdiği çalışmasında dış yüzeyi güneş ışınımı etkisindeki bir duvarda zamana bağlı ısı geçişini incelemiştir. Araştırmacı duvarı oluşturan malzeme özelliklerinin fonksiyonu olarak zamana bağlı ısı geçiş sürecinde sistemi tanımlayan analitik ifadeleri türetmiştir [5]. H. Asan çalışmasında yalıtım kalınlığının ve duvar içindeki konumunun faz kayması ve sönüm oranı üzerine etkisini sayısal olarak incelemiştir. Hesaplamalarda duvarın toplam kalınlığı sabit tutularak, yalıtım kalınlığı değiştirilmiştir. Ayrıca yalıtımın duvar kuruluşundaki 4 farklı konumu da ele alınmıştır. Araştırmacı yalıtım kalınlığı ve duvar kuruluşundaki yerinin faz kayması ve sönüm oranı üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir [6]. j 2. ENERJİ ETKİN TASARIM PARAMETRELERİ: Enerji korunumu sürecinde etkili olan parametreler fiziksel çevresel etmenler ve yapma çevreye ilişkin tasarım parametreleri olarak iki ana grupta ele alınabilir [7], [8], 2.1 Fiziksel Çevresel Etmenler Bina dışı çevrenin iklimini oluşturan iklim elemanları, güneş ışınım şiddeti, dış hava sıcaklığı, dış hava nemi ve rüzgar, iklimsel konforu etkileyen ve enerji korunumu sürecinde etkili olan fiziksel çevresel etmenler olarak tanımlanabilir. Çevresel iklim elemanlarının etkilerine bağlı olarak bir mekanın içerisindeki iklimsel konforun, ek enerji sistemlerine en az gereksinme duyulacak şekilde gerçekleşebilmesi için, tasarımcının denetiminde olan yapma çevreye ilişkin tasarım parametrelerinin uygun değerlere sahip olmaları gerekmektedir. Dış çevrede süregelen iklim durumu; hava sıcaklığı, güneş ışınımı, hava nemi ve rüzgar gibi iklim elemanlarının ulaştığı değerlerin bir bileşkesidir. Enerji korunumlu bina üretiminin temelini, dış çevrede belirli bir iklim durumunun geçerli olduğu koşullarda, yapı eleman ve bileşenlerinin edilgen ısıtma ve iklimlendirme sisteminin öğeleri olarak tasarlanmaları oluşturmaktadır. Dış iklim koşullarının yörelere göre değişim göstermeleri nedeniyle, optimum edilgen ısıtma ve iklimlendirme sistemlerini tanımlayan tasarım parametrelerine ait değerler de değişim göstermektedir. j f 2.2 Yapma Çevreye İlişkin Tasarım Parametreleri Isıtma ve iklimlendirme enerjisi korunumunda etkili olan tasarım parametreleri konum (yer), bina aralıkları, bina yönlendiriliş durumu, bina formu, bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri şeklinde sıralanabilir. İç ortam koşullarının oluşumundaki dış iklim durumunun etkinlik derecesi söz konusu parametrelere bağlıdır. Dolayısıyla iç mekanın iklimsel özellikleri ile yapma ısıtma ve iklimlendirme yüklerinin belirlenmesinde j etkilidirler. Bundan dolayı, yapma çevreye ilişkin tasarım parametreleri 'bina' ların edilgen ısıtma ve ; iklimlendirme işlevini yüklenmesini olanaklı kılarlar. Binaların ve yerleşme birimlerinin enerji etken olarak tasarlanmaları, ancak belirtilen parametreler için önerilecek uygun değerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bina konumunun seçiminde, yerey parçasının yönü, eğimi ve optik özellikleri nedeniyle örtüsü önemli parametrelerdir. Bu parametrelerin uygun seçilmesi durumunda edilgen sistem uygulamalarında etkinliğinin arttırılması ve ayrıca çevreye verilen emisyonların azaltılarak hava kirliğinin önlenmesi olanaklıdır. Binanın, yönlendirilmesinde temel ilke güneş kazancının kışın en yüksek, yazın ise en düşük düzeyde olmasını sağlamaktır. Bulunduğumuz iklim kuşağında doğu-batı ekseninde yerleşim ile bu koşul sağlanır. Kış aylarında bir günde gelen güneş enerjisinin yaklaşık % 9O'i saatleri arasında geldiğinden, bu zaman aralığında güneş ışınımının bir engel ile karşılaşmadan binaya ulaşması sağlanmalıdır. Bu nedenle minimum bina aralıkları, komşu binaların oluşturduğu en uzun gölgeli alan derinliğine eşit veya daha büyük «olmalıdır [9]. f Bina yönlendirilmesinde diğer amaç doğal havalandırmanın sağlanması için hakim rüzgar etkisinden yararlanmaktır. Böylece yazın binada depolanan enerjinin etkisi de azaltılabilir. Kısacası binalar arası açıklıkların ve peyzajın (bitki, ağaç) güneş enerjisi kazançlarını ve yararlı rüzgar etkilerini engellemeyecek şekilde düzenlenmeleri kaçınılmazdır. Yerleşimlerde istenen iç hava hareketinin sağlanabilmesi açısından gerekli olan rüzgar hızı, bina aralıklarına ve peyzaja bağlı olarak değişkenlik gösterir. ; 2X4

5 Ağaçlar ve bitki dokusu, estetik kaygıları yanı sıra gürültüyü absorplamaları, tozu tutarak havayı filtre etmeleri, parlamayı azaltmaları nedeni ile fiziksel çevre açısından önem taşırlar [10]. Güneş ışınımının ısıtıcı ve rüzgarın serinletici etkisinden yararlanmada 'yön' önemli bir etkendir. Yöne göre değişim gösteren dış iklim koşulları, iklimsel konfor gereksinmelerine bağlı olarak optimize edilebilirler. Bu nedenle binaların yönlendirilişine bağlı olarak, bina kabuğunun dış yüzeyindeki güneş ışınımı yeğinliği ve dolayısıyla kabuğun birim alanından geçen ısı miktarı da değişkenlik gösterir. Isı miktarı ve ısının iç mekana aktarılmasının istenilen zaman aralıklarında gerçekleştirilmesi ısıl konfor açısından önemlidir. Bu nedenle gereksinimlere göre zaman gecikmesini sağlayan duvar kuruluşları ve duvar malzemelerinin önemi dikkatlerden kaçmamalıdır. Önemli bir diğer parametre ise 'bina formu' olup, bina biçimi, (plandaki bina uzunluğunun bina derinliğine oranı), bina yüksekliği, çatı türü, eğimi, cephe yüzeyinin eğimi gibi binaya ilişkin geometrik değişkenler aracılığıyla tanımlanabilir. Mekanları sınırlayarak dış etkenlerden koruyan bina kabuğu yüzey büyüklüğünün bina hacmine olan oranı (A/V), enerji kayıp ve kazançlarında etkin rol oynar (Şekil 1). Kompakt yapı tarzı enerji korunumlu bina tasarımında, örneklerde de görüldüğü üzere önemli bir ölçüttür. Enerji Bilançosu ve f ocm Şematik Bina Pormu N N isr Kazancı kwh/gün Isı Kaybı kwh/gün Sekili. Bina Formu ile Enerji Kayıp Oranları Etkileşimi [11] 2.3 Bina Kabuğu Optik ve Termofiziksel Özellikleri Bina kabuğu, bina içi çevreyi, bina dışı çevreden ayıran, yatay, düşey ve eğimli tüm yapı bileşenlerinin oluşturduğu yapı öğesi olup, enerji korunumu ve iklimsel konforun sağlanmasında tasarımcının kontrolünde olan en önemli değişkendir. Edilgen ısıtma ve iklimlendirme işlevi açısından yapı kabuğunun tanımı, yapı kabuğunun güneş ışınımına ilişkin yutuculuk (a) ve geçirgenlik (t) gibi optik ve toplam ısı geçirme katsayısı (U), zaman gecikmesi (<)>), sönüm oranı (f) ve saydamlık oranı (x) gibi termofiziksel özellikleri ile yanılmaktadır. Dina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri, bina kabuğunun birim alanından, iç ve dış hava sıcaklığı ile güneş ışınımı etkileriyle, kazanılan/yitirilen ısı miktarının belirlenmesinde etkin rol oynar. İç çevre iklimsel durumu ile yapma ısıtma ve iklimlendirme yükleri, kabukdan yitirilen/kazanılan toplam ısı miktarına bağlı olarak değişim gösterir. Dolayısıyla optik ve termofiziksel özellikler, gerek iç iklim durumunun gerekse yapma ısıtma ve iklimlendirme yüklerinin belirleyicileri konumundadır [7]. İç iklimsel konfor durumunun gerçekleştirilmesi sürecinde 'bina kabuğuna ilişkin optik ve termofiziksel özellikler' mimarın denetiminde olan değişkenlerdir. 285

6 Optik Özellikler Dış yüzeyin güneş ışınımını yutma oranı arttıkça sistemin ısı kazancı da artar. Isıl kazanç açısından en uygun renk siyahtır. Koyu renklerin yutma oranları büyük, yansıtma oranları ise küçüktür. Açık renklerde ise tersi j bir durum söz konusudur. Koyu renkle boyanmış yüzeylerden radyasyonla dış ortama ısı kaybı kullanılan / boyaların uzun dalga boylu radyasyon yayma özelliklerinin büyük olması nedeniyle fazladır. Bu kayıp, güneş ışınımı yutması yüksek ve yayması ise düşük metalik film şeklindeki seçici elemanları duvar dış yüzeyine uygulayarak azaltılabilir. Ancak seçici film uygulaması duvarın pürüzsüz bir yüzeye sahip olmasını gerektirir [4]. Malzeme dokusunun pürüzlü bir yüzeye sahip olması da yutma özelliğini artırıcı bir etken olarak önem taşır Duvar Kuruluşlarının Termofiziksel Özellikleri Binaların dış kabukları çevre sıcaklığı, güneş ışınımı gibi dış iklimsel koşulların etkisi altındadır. Dış iklimsel koşullar gün boyunca sürekli olarak değişim gösterirler. Bir hacmin opak duvarının dış yüzeyi güneş ışınımı etkisinde kaldığında mevcut koşullarda yeni bir denge oluşana kadar duvar kalınlığı boyunca sıcaklık dağılımında değişiklik gözlenir. Denge oluşana kadar geçen süreç zamana bağlıdır. Işınım absorpsiyonu ; başlamadan önce duvar içindeki sıcaklık dağılımı denge koşullarındadır ve doğrusal bir değişim gösterir. f Sıcaklık dağılımının eğimi ve sınır koşulları, iç hacim ve çevre arasındaki sıcaklık farkı ile duvarın V termofiziksel özelliklerine bağlıdır. Duvar yüzeyine güneş ışınımı gelince, duvardaki sıcaklık dağılımı yeni denge oluşana kadar doğrusal olmayan farklı aşamalardan geçer. Yeni dengeye ulaşıldığında sıcaklık dağılımı tekrar doğrusal bir görünüm kazanır. Yeni denge oluştuğunda sıcaklık dağılımı sınır koşulları ve gelen güneş ışınımına bağlıdır. İki denge hali arasında gözlenen ara haller güneş ışınımı etkisindeki duvarın geçici rejimdeki ısıl durumunu kapsar [5]. Malzeme içerisinde ısının dış yüzeyden iç yüzeye iletilmesinde ısı yayınım katsayısı, ısı depolama kapasitesi gibi etmenler etkili parametrelerdir. Isı Yayınım Katsayısı Malzemelerin önemli bir termofiziksel özelliği olan ısı yayınım katsayısı zamana bağlı ısı iletiminin incelenmesinde etken bir parametredir. Isı yayınım katsayısı, malzeme içerisinden ısının difüzlenmesinin hangi hızda gerçekleştiğinin göstergesidir ve a - (İletilen ısı enerjisi I Depolanan Enerji) = {ki p. c ) (m 2.s"') (1) şeklinde tanımlanmaktadır. Burada (k) ısı iletim katsayısı olup, malzemenin ısı iletim özelliğinin göstergesidir. Malzemenin ısıl kapasitesi olarak adlandırılır. (p.c p ) terimi, ısı depolama yeteneğinin göstergesidir. Isı yayınım katsayısı, iletimle transfer edilen enerjinin malzemenin birim hacminde depolanan enerjiye oranı olarak tanımlanabilir. Bir malzemenin ısı iletim katsayısı (k) büyük ve/veya ısıl kapasite (p.c p ) küçük ise ısıl * yayınım katsayısı büyük olur. Böyle bir malzemede iletimle transfer edilen enerji, depolanan enerjiye göre / daha fazladır. Buna karşın ısıl yayınım katsayısı küçük olan malzemelerde ise ısının önemli bir bölümü malzeme tarafından yutulur ve küçük bir bölümü de iletimle transfer edilir [12]. Isı Depolama Kapasitesi Bir malzemenin yüzeyine güneş ışınımı geldiğinde yüzey özellikleri ve geliş açısına bağlı olarak bir kısmı yansıtılır, bir kısmı malzeme tarafından geçirilir, kalanı da yutulur. Opak malzemeler ise yüzeylerine gelen güneş ışınımın bir kısmını yansıtır, geri kalanını yutarlar. Bu özelliklerinden yararlanarak, edilgen güneş enerjili binalarda gündüz depolanan enerjinin gece kullanımı olanaklıdır. Güneş enerjisinin günlük çevrimi dikkate alındığında ısıl kütle olarak kullanılacak malzemenin sınırlı bir kalınlıkta olması yeterlidir. Malzemenin ısıl kapasitesi, özgül ısısı ve kütlesi dolayısı ile malzemenin yoğunluğu ve toplam hacmi ile orantılıdır [12]. Isı depolama elemanının etkinliği, enerjinin yutulma hızı ve enerjisinin iç ortama iletim hızı ile bağıntılıdır. Isı depolama özelliği yüksek olan malzemeler üzerlerine gelen enerjiyi büyük oranda yutarlar. Diğer yüzeylerine de kalınlık ve termofiziksel özelliklerine bağlı olarak gelen enerjinin çok az bir bölümünü iletirler. Malzemelerin bu niteliği ısı depolama kapasitesi olarak adlandırılan j t S=(k.p.C p ) U2 (Ws w m- 2 K-') (2) 286

7 bağıntısı ile tanımlanır. Bu nitelik kullanılan malzemenin özellikleri ve duvar içindeki konumu ile ilişkilidir [13], [14]. Güneş ışınımı etkisindeki bir duvarda zamana bağlı süreçte sıcaklık termofiziksel özelliklere bağlı olarak duvar içinde sinüzoidal dalgalar halinde yayılır. Sinüzoidal sıcaklık dalgası duvar içinde iletilirken genliği, malzemenin termofiziksel özelliklerine bağlı olarak gittikçe azalmakta ve duvarın iç yüzeyine başlangıçtaki değerinden oldukça küçülmüş olarak belli bir zaman gecikmesi ile ulaşmaktadır [3], [6]. Zaman gecikmesi ise gün içinde kabuk dış yüzeyinde etkili olan en yüksek sıcaklığın, bileşenin iç yüzeyinde en yüksek yüzey sıcaklığını oluşturuncaya kadar geçen zaman süresi olarak tanımlanmaktadır. Sönüm Oranı, bir gün içinde iç yüzeydeki en yüksek (T imax ) ve en düşük (T imin ) sıcaklık farkının dış yüzeydeki en yüksek (T dmax ) ve en düşük (T dmin ) sıcaklık farkına oranı olarak tanımlanır [2], [6]. Şekil 2'de verilen zaman gecikmesi (faz farkı) ve sönüm oranı şematik gösterimden yararlanarak aşağıdaki eşitliklerle ifade edilebilir. f = (T. -T M (T -T ~ J ^ i max (miri'' ^ d max d min (3) (Saat) (4) max Günlük Socalolilt I \ Şekil 2. Zaman Gecikmesi ve Sönüm Oranı Şematik Gösterimi [15] 3. DENEYSEL ÇALIŞMA: Dış ortam koşullarında duvar kuruluşlarının ısıl davranışlarının incelendiği deney düzeneği, iç ortam özelliklerinin incelendiği hacım, örnek duvar kuruluşu, ölçüm sistemi ve veri toplayıcısından (datalogger) oluşmaktadır (Şekil 3). Deney sisteminde iç ortam ısıl özelliklerinin incelendiği ve yaşam mekanını örnekleyen 1.1 m x 1.2 m x 1.2 m boyutlarındaki ünite, örnek duvar kuruluşunun bir yüzüne yerleştirilmiştir. Bu ünitenin tüm yüzeyleri yalıtılmış olup deneyler süresince iç ortam sıcaklığı (T iç ) ve dış ortam sıcaklığı (T diş ) sürekli olarak kaydedilmiştir. Örnek duvar kuruluşunun toplam kalınlığı 24 cm (iç sıva 2 cm, tuğla 19 cm, dış sıva 3 cm) olup, yüzey alanı 1.0 m x 1.0 m'dir. Düşey boşluklu tuğladan oluşan duvarın yan yüzeyleri yalıtılarak, duvardan bir boyutlu ısı geçiş koşulları oluşturulmuştur. 287

8 Dış Ortam Şekil 3. Deney Sisteminin Şematik Görünüşü Bir yüzeyi iç ortamla temas eden duvarın diğer yüzeyi ise dış ortam koşulları etkisinde bırakılmıştır. Çalışmada duvarın iç ve dış yüzey sıcaklıkları ile sıva-tuğla ara yüzey sıcaklıkları ve ışınım şiddeti (I) gün boyunca ölçülmüştür. 70 milisaniyede alınan ölçümler 2 dakikalık ortalamalar olarak veri toplayıcısına (datalogger) kaydedilmiştir. Yatay yüzeye gelen güneş ışınım şiddeti CM-11 tipi Kipp-Zonen piranometre ile ölçülmüştür. Piranometre özellikleri Tablo 1 'de verilmiştir. TABLO 1. Piranometre özellikleri Duyarlılık Empedans Tepki süresi Spektral aralık 4-6 uvavm ohm < 5 s (l/e), 24 saniye sonra değerin % 99'u nm Güneş ışınımı, dış ortam sıcaklığı gibi iklimsel özellikler gün boyunca periyodik bir değişim gösterirler. Zamana bağlı bu süreç etkisindeki duvarın ısıl davranışlarının benzerlik göstermesi amacıyla deneyler dört gün süresince yapılmıştır. Bu sürenin ilk üç günü sistemin dengeye gelmesi için kullanılmış olup, son güne ait elde edilmiş olan 24 saatlik veriler değerlendirilmiştir. 4. SONUÇLAR: Dış ortam koşullarında gerçekleştirilen bu çalışma Temmuz 2001 tarihleri arasında yapılmıştır. İlk üç gün duvarın ısıl dengeye gelmesi için kullanılmıştır. 16 Temmuz 2001 günü alınan ölçümler değerlendirilmiştir. Deney gününe ait dış ortam sıcaklığı, duvar yüzeyine gelen güneş ışınım şiddeti ve iç ortamı modelleyen hacmin sıcaklığının saatlik değişimi şekil 4'de görülmektedir. Deneysel çalışma sırasında ölçülen duvar dış ve iç yüzey sıcaklıklarının saatlik değişimleri Şekil 5'de verilmiştir. Duvar dış yüzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık C, en yüksek sıcaklık ise C olarak alınmıştır. Duvar iç yüzeyinde en yüksek sıcaklık C, en düşük sıcaklık ise C olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklığa duvar dış yüzeyinde saat 14.40'da, duvar iç yüzeyinde ise 19.28'de ulaşılmıştır. Bu veriler değerlendirildiğinde zaman gecikmesi 4.28 saat olarak elde edilmiştir. Sönüm oranı ise 0.52 olarak hesaplanmıştır. Duvar içinde 24 saatlik sıcaklık dağılımı Şekil 6'da verilmiştir. Duvar dış yüzeyindeki salırım genliğinin iç yüzeydeki salınım genliğine göre daha büyük olduğu görülmektedir. 288

9 * " * - < * - * - o o IX 1X1X1X1 Xl>iff Zaman (Saat) I Dış Ortam Sıcaklığı iç Ortam Sıcaklığı -Işınım Şiddeti Şekil 4. Deneyler Süresince İklimsel Koşulların Değişimi Sıcaklık Zaman (Saat) Dış Yüzey Sıcaklığı iç Yüzey Sıcaklığı Şekil 5. Duvar İç ve Dış Yüzey Sıcaklıklarının Günlük Değişimi Şekil 6'da (İY) iç sıva yüzey, (TU+IS) iç sıva ve tuğla arayüzey, (DS+TU) tuğla ve dış sıva arayüzcy, (DY) ise dış sıva yüzey sıcaklıklarını göstermektedir. Gün boyunca ölçülen en yüksek ve en düşük sıcaklıkların farkı, dış sıva yüzeyinde 21 C, dış sıva tuğla ara yüzeyinde C, iç sıva tuğla ara yüzeyinde 11 C. iç sıva yüzeyinde C olarak bulunmuştur İklim bölgelerine uygun duvar kuruluşlarının belirlenmesinde etken olan zaman gecikmesi ve sönüm oranı parametreleri malzemelerin termofıziksel özelliklerinden etkilenmektedir. Isı depolama özelliği yüksek olan elemanlardan oluşan duvarlarda zaman gecikmesi de yüksek olurken sönüm oranı ise düşmektedir. Bu tip duvarlarda ısı kaybı da daha az olmaktadır. Ancak ısı iletim katsayısının büyük olması hem ısı depolama kapasitesini hem de ısı yayınım katsayısını arttırmaktadır. Bu nedenle mekanların kullanım amaçlarına uygun olarak farklı malzemelerin birlikte kullanımı gerekmektedir. Mekanların sürekli kullanımı ve soğuk iklim söz konusu ise dış duvar kuruluşlarında içte ısı depolama özelliği yüksek masif kütle, dışta ise ısı iletkenlik değeri düşük malzemelerden oluşan çok tabakalı duvar kuruluşlarının seçimi uygundur. 289

10 Zaman (Saat) D D Kalınlık Şekil 6. Örnek Duvarda Zaman ve Konuma Bağlı Sıcaklık Değişimi Buna karşın mekanların belirli zamanlarda kullanımı söz konusu ise özellikle ısıtma dönemlerinde duvar kuruluşlarında yalıtım iç bölgede yer almalıdır Sıcak iklim bölgelerinde ise ısıl konforun sağlanmasında soğutma önem kazanmaktadır. Masif kütlenin ısı depolaması gerekli değildir. Aşırı ısınmanın önlenmesi için dış duvar malzemesinin yoğunluk ve yüzey renginin seçimi önem kazanmaktadır. Sonuçlar üzerine dış iklimsel koşulların etkisi önemlidir. Düşük enerjili bina tasarımı ve çevreye verilen emisyonların azaltılması için deneysel sonuçlardan yararlanarak farklık iklim bölgeleri için en uygun duvar kuruluşları belirlenmelidir. TEŞEKKÜR Yazarlar ölçüm sistemini tasarlayan ve imal eden BOZTEPE'ye katkılarından dolayı teşekkür ederler. REFERANSLAR: Yük.Müh. Mustafa ENGİN ve Yük.Müh. Mutlu [I] Ş. Dilmaç, N. Eğrican, "Binalarda Isı Konforu Amaçlı Enerji Tüketimi Üzerine Malzeme Seçiminin Etkisi", Energy with Ali Aspects in 21". Century Symposium, Bildiri Kitapçığı, İstanbul, 1994, [2] N. Eğrican, H. Onbaşıoğlu, "Sinüzoidal Dış Etkiye Maruz Homojen Bir Duvarın Isıl Analizi", Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 16. No.2, 1993, ] H. Asan, Y. S. Sancaktar, "Duvarların Termofıziksel Özelliklerinin Faz Kayması ve Sönüm Oranına Etkisinin İncelenmesi", 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitapçığı, Edirne 1997, s [4] B. Givoni, "Characteristics, Design Implications, and Applicability of Passive Solar Heating Systems for Buildings" Solar Energy Vol. 47, No. 6, 1991, pp [5] G. Athanassouli, "A Model to the Thermal Transient State of an Opaque Wall due to Solar Radiation Absorption" Solar Energy Vol. 41, No. 1, 1988, pp [6] H. Asan, Effects of Wall's İnsulation Thickness and Position on Time Lag and Decrement Factor", Energy and Building 28, 1998, pp [7] M.O. Bayazıt, Enerji Korunumu, İklimsel Konfor ve İnşaat Maliyetler Açısından Uygun Bina Kabuğunun Seçilmesi, Yüksek Lisan Tezi, İTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul [8] T. Göksal, vd., Güneş ve Mimari Bağlamında Enerji Korunumlu Cephe Kuruluşlarında Isıl Davranışların Deneysel Araştırılması, Proje No , Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu, Eskişehir [9] E. Mazria, The Passive Solar Energy Book, Rodale Press, USA [10] G. Utkutuğ, Yüksek Lisans Programı Ders Notları, Gazi Üniversitesi, Ankara [II] H. Weber, Energiebevvusst planen, Energiebewusste Gebaudeplanung, Warmwasserbereitung, Heizung und Schwimmwasser- Envarmung Daten und Vorschriften, Callwey, München [12] Y. A. Çengel, Heat Transfer, A Practical Approach, WCB/McGraw-Hill, New York [13] Ş. Dilmaç, "Yapı Malzemelerinin Güneş Enerjisi Karşısındaki Davranışı", Doktora Tezi, İTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul [14] P. Blondeau, M. Sperandio, F. Allard, "Night Ventilation for Building Cooling in Summer", Solar Energy, Vol. 61, N.5, [15] F.C. Zürcher, " Bauphysik-Bau und Energie, Leitfaden für Planung und Praxis, B.G, Teubner, Stuttgart,

11 291 TMMOB Makina Mühendisleri Odası "II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ" Kasım 2001 ENERJİ ORMANCILIĞININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU Z.K.Ü. Bartın Orman Fakültesi - BARTIN Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU; tarihinde İstanbul'da doğdu yılında KTÜ Orman Fakültesinden mezun oldu yıllarında Almanya'da Goethe Enstitüsünde Almanca öğrendi ve bilimsel araştırma yaptı. Askerlik görevini almanca mütercim olarak yaptı yılları arasında askerlik görevini Ankara'da almanca mütercim olarak yaptı yıllarında Orman Genel Müdürlüğünde çalıştı yılında Doktor, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör unvanlarını aldı yılında Montreal/Kanada ve 1995 yılında Tampere/Finlandiya'da düzenlenen IUFRO Dünya Ormancılık Kongrelerine davetli olarak katıldı ve bildiriler sundu. Uzmanlık konulan Orman Hasılat Bilgisi, Orman Biyokütlesi ve Enerji Ormancılığıdır. Elliden fazla yayının içerisinde Enerji Ormancılığı önemli bir yer tutmaktadır. İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir. GİRİŞ: Petrol, kömür, doğal gaz ve uranyum dünyamızda mevcut tükenebilir, diğer bir deyimle yenilenemeyen enerji kaynağı rezervlerinin % 94 'ünü oluşturmaktadır. Günümüzdeki kullanım temposu ile mevcut kömür rezervleri yıl, daha az miktarda olan petrol ve doğal gaz rezervleri ise yıl sonra tükenmiş olacaktır. Ülkeler dünyadaki yakacak maddelerinin hızla azalan kapasiteleri ve artan fiyatları karşısında, özellikle 1970 'li yıllarda ortaya çıkan enerji krizlerinden sonra, yakacak madde açısından dışa bağımlılıklarını azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma zorunluluğunu algılamışlardır. Ekonomik, doğal, sosyal vb. özellikleriyle diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla önem kazanan enerji ormanlarının tesis edilmesi ve elde edilecek ürünlerin özellikle enerji amaçlı kullanımı ile, petrol ve kömüre bağımlılık önemli ölçüde azaltılabilecektir. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ: Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, akarsu, deniz dalgalan vb.) içerisinde çok önemli bir kaynak seçeneği olarak, orman ekosistemi içerisinde yaşayan organizmaların kütle (ağırlık) miktarını belirten "orman biyokütlesi" önerilmektedir. Orman yenilenebilen bir enerji kaynağı olduğu için, şimdiye kadar ekonomik olmadığından dolayı değerlendirilmeyen ağaç plantasyonları ve doğal meşcereler günümüzde yenilenebilir yeni enerji kaynakları olarak araştırılmaktadır. Gelecekteki olası enerji kıtlığını gidermeye yardımcı olabilmek için son yıllarda işletmecilik ve orman biyokütle kaynaklarının kullanılmasına yönelik yöntemler geliştirilmektedir. Dünya nüfusunun çok hızlı artışı ve buna paralel olarak yoğun şehirleşmesi sonucu üç ciddi kriz durumunu, yani gıda maddeleri, hammadde ve enerjinin sağlanmasını da beraberinde getirmektedir. Gereğinde bu kriz durumlarını kontrol altına alabilmek için 1964 yılında "Uluslararası Biyoloji Programı (IBP)" gerçekleştirilmiştir. Bu program, insanlığın refahı için bitkilerin ana hasılatını artırmayı amaçlayarak çeşitli büyüme bölgelerinde araştırmaları hedef almıştır. Bu arada özellikle ağaçların biyolojik kütle üretiminin artırılması olanakları araştırılmıştır. Bütün fosil enerji kaynaklarının sınırlı oluşu nedeniyle enerji ve hammadde pazarlarındaki birçok hammaddenin uzun bir zaman periyodu içerisinde hissedilir ölçüde azalması ve pahalanması hesaplanmaktadır. Bu nedenle geleneksel enerji ve hammadde kaynaklarının yarışma gücü araştırılmaktadır. Bu konuya bitkilerin çok yönlü kullanım potansiyelleri de girmektedir. Güneş enerjisinin sürekli olarak bitkisel üretimde kullanılması ile tarım ve ormancılık, ekonomi içerisinde pozitif enerji bilançosu veren birkaç ekonomi dalı arasında yer alır. Bütün tarım ve ormancılık ürünlerinden en önemlileri olan; nişasta,

12 şeker, bitkisel/hayvansal yağlar, selüloz ve lignin yalnız enerji değil, ayrıca yapacak - ve kimyasal ana maddeler olarak önem kazanırlar. Geleneksel ormancılıktan vazgeçilerek daha yüksek biyokütle üretimlerini sağlayabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir : 1- Uygun yetişme ortamlarında en yüksek verimi sağlayabilen yüksek verim gücündeki ağaç türlerinin j yetiştirilmesi ya da seleksiyonu, f 2- Yüksek verimli ağaç türlerinin yetiştirilmesi düşünülen yetişme ortamlarının toprakla ilgili su, besin maddesi, sıcaklık ve hava kapasiteleri gibi gerekli yetişme ortamı faktörleri özelliklerinin bilinmesi ve bu türlere uygun olmasının sağlanması, 3- Yetişme ortamı faktörlerinin değişik özellikte etkili olduğu yerlerde yüksek verimli ağaç türlerinin gelişimini incelemek için, iyi planlanmış kapsamlı araştırma fidanlıklarında yetiştirilmelerine ve orman koruması için bütün önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi, 4- Tüm enerji bilançolarının belirlenmesi, 5- Kapsamlı ekonomik hesapların yapılabilmesi gerekir. ENERJİ ORMANCILIĞININ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ: j Türkiye orman alanı % 27 oranı ile 20.7 milyon hektar alan kapsamaktadır. Orman alanlarının tamamı \ verimli olmayıp, ürün verebilen orman alanı 9.9 milyon hektar (% 48) 'dır. Geriye kalan 10.8 milyon hektar (% 52) orman alanı ise verim gücü düşük ormanlardan ya da tamamen verimsiz, bozuk makilik ve çalılıklardan oluşmaktadır. Ülkemizde orman varlığının % 31 'ine karşılık gelen 6.4 milyon hektarlık alan baltalık (normal, bozuk, çok bozuk) ormandır. Bunun 4 milyon hektarlık çok bozuk baltalık orman alanının enerji ormancılığına konu olabileceği söylenebilir. Türk Orman Envanteri'ne göre, ormanlarımızın ağaç serveti 1.2 milyar m 3, yıllık artımı 34 milyon m 3, yıllık kesilebilecek miktar (eta) ise 18 milyon m 3 tür yılında yıllık odun ürünü gereksinimiz 43 milyon m 3 olacaktır. Eğer üretim-tüketim arasındaki fark ithalat ile karşılanacaksa yaklaşık 6.4 milyar USD ödenmesi gerekecektir. Bu açığın kapatılmasında gerek devlet ormanlarında ağaçlandırılması gereken j alanların uygun bir bölümünde modern enerji ormanlarının kurulması ve gerekse vatandaşın kendi arazisinde j. enerji ormanları kurmasının teşvik edilmesi ile enerji plantasyonlarında üretilecek ek odun üretimi önemli bir rol oynayabilecektir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1978 yılında başlatılan enerji ormancılığı projeleri ile 2001 yılına kadar hektar enerji ormanı tesis edilmiştir. Ülkemizde uygulanan enerji ormancılığı çalışmaları Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Trakya bölgelerindeki çok bozuk meşe baltalıklarında yoğunlaşmıştır. Kapalılık derecesi düşük, çalılaşmış, ölmekte olan meşeler toprak seviyesine yakın yükseklikten kesilmekte, kütükten ve köklerden sürgün üretilmesi amaçlanmaktadır yıllık idare süreleri sonunda kesilen sürgünler yöre halkı tarafından yakacak odun olarak kullanılmakta, yapraklar ise kışın hayvanlara yem olarak verilmektedir. Modern enerji ormancılığı projelerini uygulayan ülkelerde ise, birim alandan en kısa zamanda en fazla odun * üretiminin sağlanabilmesi için çeşitli iş makinalarının kullanıldığı modern yöntemler uygulanmaktadır.,' Toprak işlenmekte, toprak analizleri sonucuna göre toprak gübrelenmekte, diri örtü temizliği yapılmakta, gerekirse toprak sulanmakta, genetik olarak yetiştirilmiş üstün nitelikli çelik ve fidanlar makine ile dikilmekte ve 3-5 yıllık idare süreleri sonunda hektarda ton kuru ağırlıkta odun ürünü elde edilebilmektedir. Sürgünler makine ile kesilip 2-3 cm büyüklükte yongalandıktan sonra ısı tesislerine taşınmaktadır. Isı tesislerinde odun yongalarının yakılması sonucunda elektrik ve ısı enerjisi üretilmektedir. Enerji ormancılığı uygulamaları ile üretilecek odun ürünü, ormanlarda hasat çalışmalarından sonra genellikle çürümeye bırakılan dal, kabuk ve tepe parçaları ile toplumun kullanmadığı odun ürünleri ve orman endüstrisinin yonga, talaş, kabuk gibi artıklarının enerji üretiminin gerçekleştirilebileceği ısı tesislerinin ülkemizin çeşitli yörelerinde kurulması ile, bu konuda lider olan Finlandiya ve diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizin enerji açığının azaltılmasında yenilenebilir yeni bir enerji kaynağından yararlanılabilecektir. i Türkiye'nin de Uluslararası Enerji Birliği'ne üye ülkeler gibi yakın gelecekte ülke enerji gereksiniminin önemli bir miktarını modern enerji ormancılığı projesi ile sağlaması istenirse, kimi koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: 292

13 1- Modern enerji ormancılığının ülkemizde yurt çapında büyük ölçekte uygulanabilmesi için, Türk Hükümeti'nin lea'ya üye ülkelerin hükümetleri gibi vatandaşların kendi arazilerinde enerji ormancılığı işletmeciliğini yapabilmeleri için, tarımda olduğu gibi, arazi çalışmaları, fidan -, gübreve makine temini, bakım ve hasat çalışmalarında kullanılacak yeteri miktarda düşük faizli krediler sağlaması, 2- Orman Genel Müdürlüğü'nün enerji ormancılığı işletmeciliğinde vatandaşlara teknik bilgi ve danışmanlık hizmeti ile fidan temini konularında destek olması, modern enerji ormancılığının ülkemizde de uygulanabilmesi için, yurdun çeşitli bölgelerinde kavak, meşe, söğüt, okaliptüs, akasya gibi hızlı büyüyen ağaç türlerimiz ile pilot enerji plantasyonları kurarak halkın bilinçlendirilmesinin ve teşvik edilmesinin sağlanması, 3- Hükümetin üretilen odun ürünlerinin yakılarak elektrik ve ısı enerjilerine dönüştürülmesini sağlayacak modern ısı tesislerinin kurulmasında ve üretilen elektrik ve ısının satışında vergi muafiyeti sağlayarak, hem tesislerin ülke genelinde çok sayıda kurulmasına ve hem de üretilecek elektriğin; petrol, kömür, doğal gaz fiyatları ile rekabet edebilecek birim fiyatlarla satışına destek olması, 4- Kurulacak ısı tesislerinde yakılacak en büyük hammadde kaynağı olarak, her yıl ormanlarda bakım, aralama ve hasat çalışmaları ile elde edilen yaklaşık 8-10 milyon m 3 dal, kabuk tepe parçası kapasitesinden ekonomik nakliye mesafesi (Avrupa ülkelerinde odun hammaddesinin ısı tesislerine ekonomik nakliye mesafesi 30 km ) yararlanılabilecek ağaç bileşenlerinin her yıl belirlenen miktarlarda Orman Genel Müdürlüğü'nce sağlanması, 5- Orman ve kağıt endüstrisinde üretim yapan fabrikaların çoğunda üretim aşamasında ortaya çıkan odun artıklarının (kabuk, yonga, talaş vb.) yakılarak elektrik ve ısı enerjisi üretilebilmesi için modern ısı tesislerinin kurulmasında devlet desteğinin sağlanması yararlı olacaktır. Türkiye'nin de IEA'ya üye ülkeler gibi, enerji ormancılığına uygun 4 milyon hektar orman alanında ve tarım arazilerinde modern enerji ormancılığı projelerini uygulamasının; petrol ithalatını azaltmak, doğal ormanları ve çevreyi korumak, toprak erozyonunu azaltmak, binlerce insana iş olanağı sağlamak ve yeşil Türkiye'yi oluşturmak gibi sayısız yararları olacaktır. Türk ormancısı modern enerji ormancılığı projesi ile geleneksel odun üretiminin yanı sıra, elektrik ve ısı enerjisinin üretilmesine yardımcı olan çağdaş ormancılığa geçiş yapabilmenin ve ülkemizin enerji potansiyeline katkı sağlayabilmenin gururunu yaşayabilecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük oranda kullanım için bugün teknolojik bir sorun yoktur. Bu konuda birçok çözüm olanakları vardır. Buna karşın genellikle bu tür uygulama için yeterli kapital ve politik isteğin yetersizliği hissedilmektedir. Ulusal, bölgesel ve dünya çapında ivedilikle enerji planlarına gerek duyulmaktadır. Ulusal düzeyde birçok ülkede henüz yeterli hiçbir enerji stratejisi yoktur. Bu uzun gelişme yolunda daha ileri eğitim ve örnek projelerin yanı sıra iyileştirilmiş bilişim - ve iletişim sistemleri de önemli rol oynar. Her şeyden önce kısa sürede uygulanamayacak dünya enerji planlamasına gereksinim duyulmaktadır. Ekolojik özellikler, beslenme darboğazları, kapital kaynaklarına bağımlılık ve teknolojik düzey gibi özellikler göz önünde tutularak bölgesel farklılıklara göre doğru enerji stratejilerinin araştırılması ve politik açıdan kabul ettirilmesi gerekir. İsveç ve Kanada'nın önderlik ettiği " Uluslararası Enerji Birliği (IEA)" ya üye 10 ülke 1975 yılından itibaren enerji ormancılığı projeleri ile kavak, söğüt, kızılağaç, akasya gibi hızlı büyüyen ağaç türlerinden elde ettikleri odunları yongaladıktan sonra ısı tesislerinde yakarak elektrik ve ısı enerjisi üretmektedirler. Günümüzde Finlandiya ülke enerji gereksiniminin % 18 'ini, İsveç ise % 16 'sini bu yöntemle karşılayan ilk iki ülkedir. IEA'ya üye ülkeler 2050 yılına kadar enerji gereksinimlerinin % sini enerji ormancılığı ile karşılamaya çalışmaktadır. Türkiye'nin de IEA'ya üye olarak enerji ormancılığı konusunda bu ülkelerle sıkı bir bilimsel ve ekonomik işbirliğine girerek ülke kaynaklarından en üst düzeyde yararlanması kaçınılmazdır. İsı tesislerinde odun materyalinin yakılması sürecinde çevreye kömür ve petrole kıyasla çok daha az SO, NO ve CO bileşiklerinin verilmesi, enerji ormancılığının çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu vurgulamaktadır. Günümüzde çeşitli ülkelerde kurulu olan ısı tesislerinin kapasiteleri nüfus yoğunluğuna ve hammadde kaynağı kapasitesine göre MW arasında değişmektedir. Tesislerde odun, odun kabuğu, bitkisel maddeler ve artıkları, turba ve kömür de yakılabilmektedir. Orman ve tarım ürünleri ve artıklarının yakılması sonucu elde edilen enerji ya elektrik enerjisine dönüştürülerek elektrik şebekesine verilmekte ya da ayrıca ısı tesislerinde yer alan dev tanklardaki suyun ısıtılması sağlanmaktadır. Sıcak su borularla yerleşim yerlerindeki evlerin, okulların, hastanelerin vb. tesislerin radyatörlerine ulaştırılarak mekanlar ısıtılmakta ve bu amaç için gerekli olan pei" 1 halatı ve böylece ülkenin siyasi ve ekonomik bakımdan dışa bağımlılığı azaltılmaktadır. 293

14 KAYNAKLAR 1. Flavin, C, Lenssen, N Enerjide Arayışlar. TEMA Vakfı Yayın No: 12, İstanbul 2. Saraçoğlu, N Modern Ormancılıkta Yeni Görüş : Biyokütle. Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 3, 29-32, Ankara. 3. Saraçoğlu, N Construction of stem volume and biomass tables of Alder. IUFRO XIXth World Congress, Division:4, 54-56, Montreal. 4. Saraçoğlu, N Biomasseprojekte in der Türkei. Allgemeine Forst Zeitschrift, 46.Jahrgang, Februar 1991, , München. 5. Saraçoğlu, N Enerji Ormancılığı Projeleri. Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği Uluslararası Sempozyumu, Kasım 1992, , Ankaraç 6. Saraçoğlu, N Construction of biomass tables in Turkey. Swedish Uni. Of Agric. Sciences, Report: 48, p.149, Uppsala. 7. Saraçoğlu, N The potential of energy forestry for multiple use in Turkey. IUFRO XXth World Congress, Division: 1, p.104, Tampere. 8. Saraçoğlu, N Türkiye Enerji Ormancılığı Projelerinin Türkiye'nin Enerji Potansi-yeline Katkı Olanakları. TMMOB Türkiye Enerji Sempozyumu, 49-53, Ankara. 9. Saraçoğlu, N The new aspect at the turkish energy forestry. First Balkan Botanical Congress, September 1997, p.54, Thessaloniki. 10. lo.saraçoğlu, N The importance of biomass and energy forestry for energy balance in Turkey. XVIth World Forestry Congress, 13-22October 1997,Div.3,p.313,Antalya Saraçoğlu, N Turkish energy forestry for sustainable forest management and energy. IUFRO XXIth World Congress, 7-12 August 2000, Kuala Lumpur Sennery-Forsse, L Handbook for Energy Forestry. Svvedish Uni. Of Agric.Sciences Section for Energy Forestry, 30 p., Uppsala. 294

15 TMMOB Makina Mühendisleri Odası "II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ" KASIM 2001 KONUT ISITMACILIĞINDA TÜRKİYE'NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ İbrahim AKKUŞ 1, Önder AYDOĞDU 2, Selahattin KAHRAMAN 3, Sinan SARP 4 'MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi ANKARA Tel: /1267 E-Posta: 2 MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi ANKARA Tel: /1267 E-Posta: 3 MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi ANKARA Tel: /1222 E-Posta: 4 MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi ANKARA Tel: /1267 E-Posta: sinan Jeoloji Müh. İbrahim AKKUŞ; 1952 yılında Erzincan'da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Erzincan'da bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yer Bilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1977 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl MTA Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. Petrol, bitümlü şeyi ve jeotermal enerji etüt ve sondajlarında görev aldı. Bu etüt ve sondajlara ilişkin raporları, jeotermal enerji konusunda tebliğleri bulunmaktadır yılında Portekiz (Asor Adaları) ve Fransa'daki jeotermal enerji alanlarında düzenlenen geziye katıldı yılından bu yana MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesinde Jeotermal Enerji ve Kaplıca Etütleri Birim Yöneticisi görevini sürdürmektedir. Jeoloji Müh. Önder AYDOĞDU; 1971 yılında Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdi, 1992 yılında mezun olarak aynı yıl MTA Genel Müdürlüğü, Enerji Dairesi, Jeotermal Enerji ve Kaplıca Etütleri biriminde göreve başladı. Çeşitli sahalarda jeotermal enerji etüt ve sondajlarında görev aldı yılında Japonyada düzenlenen 4 ay süreli "Jeotermal Enerji ve Çevre" konulu eğitim kursuna katıldı yılından bu yana MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesinde Jeotermal Enerji ve Kaplıca Etütleri Birim Yönetici Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Jeoloji Müh. Selahattin KAHRAMAN; 1970 Antakya'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğretimini Antakya'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde Genel Jeoloji Anabilim dalında 2 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1997 tarihinden itibaren MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesinde Jeotermal Enerji ve Kaplıca Etütleri Biriminde görev yapmaktadır. Jeoloji Müh. Sinan SARP; 1964 yılında Kayseri'de doğdu. İlk öğretimini Çorum'da, orta öğretimini Ankara'da bitirdi yılında girdiği Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun olduktan sonra 1990 yılında MTA Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı yılında Japonya'da düzenlenen 4 ay süreli "Jeotermal Enerji" konulu eğitim kursuna katıldı. Halen MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesinde Jeotermal Enerji ve Kaplıca Etütleri Birim Yönetici Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. ÖZET: Enerji gereksinimini karşılamada dışa bağımlı olan Türkiye, fosil enerji kaynaklarının yanı sıra önemli bir potansiyel oluşturan alternatif enerji kaynaklarını da kullanmak zorundadır. Alp tektonik kuşağı üzerinde yer alması sonucu alternatif enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerji oluşumuna uygun yapıların geliştiği Ülkemiz bu alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Jeotermal enerji, fosil yakıtlar gibi kirletici unsurlar içermediği için temiz ve çevre dostu bir enerji türüdür. Bu enerjiden; elektrik üretimi, ısıtmacılık, endüstriyel kullanım ve kimyasal madde elde edilmesi gibi alanlarda yararlanılmakta ve elde edilen üretimin tamamı tüketilmektedir. 295

16 Türkiye'de toplam 600 dolayında sıcak su kaynağının yer aldığı 170 adet jeotermal alan bulunmaktadır. Bu alanların % 95'i düşük ve orta sıcaklıklı sahalar olup konut ısıtması, sera ısıtması, endüstriyel uygulamalar, termal turizm ve sağlık amaçlı yararlanmalar için uygundur. Diğer sahalar yüksek sıcaklıklı olup elektrik üretimine uygun niteliktedir. Ancak keşfedilmiş olan bu alanlarda jeotermal enerjiye dayalı yatırımlar yapmak isteyen girişimcileri doğru yönlendirmek için potansiyel belirleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Jeotermal kaynakların boşalımları değerlendirildiğinde potansiyel 600 MWt civarındadır. MTA Genel» Müdürlüğü'nün 40 yıla yaklaşan süre içerisinde açtığı toplam m derinliğindeki 336 adet jeotermal f amaçlı sondaj ile bu potansiyele yaklaşık 2317 MWt katkı sağlanmıştır. Buna göre Türkiye'nin görünür termal kapasitesi ise 2917 MWt civarındadır. Görünür hale getirilen potansiyelin petrol eşdeğeri TEP olup tümünün kullanılması halinde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlaması yanında çevre kirliliğini önlemeye de katkı sağlanacaktır. Potansiyel oluşturan ancak henüz kuyu açılmamış diğer sahalarda sondajlı çalışma yapılması ve daha önce kuyu açılmış sahalarda geliştirme çalışmalarının yapılması halinde bu potansiyelin önemli ölçüde artacağı beklenmektedir. Jeotermal enerji Ülkemizde önemli ölçüde kullanılmaktadır. Türkiye bu enerjinin doğrudan kullanımı açısından dünyada ilk 5'e girmektedir. Jeotermal enerjinin doğrudan kullanım kapasitesi 820 MWt' dir. Bu değerin 493 MWt bölümünden konut eşdeğeri ısıtmada, 327 MWt kapasiteli bölümünden ise 194 adet sağlık amaçlı kaplıca kullanımında yararlanılmaktadır. j Sektörün en önemli sorunu jeotermal enerji yasasının olmayışıdır. Yasanın olmaması nedeniyle jeotermal uygulamalara dayanak oluşturan 927 sayılı yasa ise günümüz koşullarında yetersiz kalmakta, jeotermal enerji aramaları ve kullanımı konusunda bir çok olumsuzluğun yaşanmasına neden olmaktadır. Türkiye'de bulunan jeotermal sahalarda açılmış olan kuyulardaki başarı oranı % 92 civarındadır. Ancak açılan 336 civarındaki sondaj sayısı yetersiz olup potansiyel kavramını olumsuz etkilemektedir. Bu sorunu aşmak için sondajlı çalışmalara yeterli kaynak ayrılmalıdır, Anahtar Sözcükler; Jeotermal, jeotermal potansiyel, yenilenebilir enerji, konut ısıtmacılığı, jeotermal uygulama alanları, çevre ve enerji, termal turizm, MTA GİRİŞ: j Günümüzde enerji tüketimi gelişmişliğin ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gelişmişlik sınırında yer alan Ülkemizdeki yaşam biçimi her geçen gün artan enerji tüketimi yönünde gelişme göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye, enerji kaynaklarını en ekonomik ve maksimum yararlanmayı sağlayacak biçimde değerlendirmek ve alternatif enerji kaynaklarını kullanmak zorundadır. Ancak çok çeşitli enerji kaynağına sahip olmakla birlikte mevcut enerji kaynakları tüketimi karşılayamamaktadır. Dolayısıyla üretim/tüketim dengesi giderek olumsuz yönde bozulmaktadır. Ülke enerji ihtiyacının yarısından fazlasının dışarıdan karşılandığı, gerek öz kaynaklarımızın gerekse ülke dışından sağlanan fosil enerji kaynaklarının gelecekte tükeneceği göz önüne alındığında alternatif enerji kaynaklarını da kullanmak, onları geliştirerek ekonominin hizmetine sunmak kaçınılmaz olmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarından biri de Jeolermal Enerji'dir. Jeotermal enerji yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde bulunan birikmiş ısının oluşturduğu sıcaklıkları, sürekli j olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığının üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü f. sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gaz içerebilen basınç altındaki sıcak su ve buhar olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca herhangi bir akışkan içermemesine rağmen bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan "Sıcak Kuru Kayalar" da jeotermal enerji kaynağı olarak nitelendirilmektedir. Bu enerji kaynağı, fosil yakıtlar gibi kirletici unsurlar içermediği için temiz ve çevre dostu bir enerji türüdür. Ancak jeotermal akışkanın korozyon ve kabuklaşmaya neden olabileceği, içerdiği bor yüzünden tarımsal sulamaya uygun olmadığı, yapısındaki CO 2 ve H 2 S gibi gazların açığa çıktığı bilindiğinden, jeotermal enerji uygulamalarında bazı teknolojik önlemlerin alınması gerekmektedir. Hem rezervuar parametrelerinin korunması hem de jeotermal akışkanın çevreye zarar vermesinin önlenmesi için, tüm dünyada yasalarla zorunlu hale getirilmiş olan reenjeksiyon (akışkanı yer altına geri verme) uygulaması yapılmaktadır. Bu durumda jeotermal enerji, çevreyi kirletmediği gibi petrol, doğal gaz ve kömür yerine kullanıldığı için döviz tasarrufu da sağlamaktadır. Jeotermal enerji; elektrik üretimi, ısıtma uygulaması, endüstriyel ve kimyasal i madde elde edilmesi gibi alanlarda kullanılmakta ve elde edilen üretimin tamamı tüketilmektedir., 296

17 JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIM ALANLARI: Düşük ve orta sıcaklıklı sahalardan üretilen jeotermal akışkan, bugünkü teknolojik ve ekonomik koşullar altında başta ısıtmacılık olmak üzere (Sera, Konut, Tarımsal kullanımlar), endüstride (Yiyecek Kurutulması, Kerestecilik, Kağıt ve Dokuma Sanayi, Dericilik ve Soğutma tesislerinde) ve kimyasal madde üretiminde (Borik Asit, Amonyum Bikarbonat, Ağır Su ve Akışkandaki CO? den Kuru buz elde edilmesinde) kullanılmaktadır. Bunun yanında orta sıcaklıklı sahalardaki akışkandan da elektrik üretimi için teknolojiler geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Yüksek sıcaklıklı sahalardan elde edilen akışkandan ise elektrik üretiminin yanı sıra entegre olarak diğer alanlarda da yararlanılmaktadır (Tablo 1). TABLO 1. Jeoterma! Akışkanın Sıcaklıklarına Göre Kullanım Alanları SICAKLIK ^ KULLANIM ALANLARI Yüksek konsantrasyonlu solüsyonların buharlaştırılması,^ amonyum absorbsiyonu ile soğutma Diatomitlerin kurutulması, ağır su ve hidrojen siilfıt eldesi Kereste kurutmacılığı, balık kurutmacılığı < 1 Bayer's metodu ile alüminyum eldesi Konservecilik, çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulması Şeker endüstrisi, tuz endüstrisi, Distilasyonla temiz su elde edilmesi Çimento kurutmacılığı Organik maddeleri kurutma (Deniz yosunu, < çimen, sebze), yün yıkama ve kurutma -^ Balık kurutma (stok balık) Yer ve sera ısıtmacılığı Soğutma (Alt Sıcaklık Limiti). Sera,ahır ve kümes ısıtmacılığı Mantar yetiştirme, balneolojik hamamlar Toprak ısıtma Yüzme havuzları, fermantasyonlar, damıtma Balık çiftlikleri "4 Elektrik Üretimi İkincil (Binary) Akışkan Isı Pompalarıyla Alan Isıtma ve Soğutma JEOTERMAL ENERJİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ: Jeotermal enerjiden elde edilen birim gücün maliyeti hidroelektrik ve termik santrallerden elde edilene göre çok daha ucuzdur. Jeotermal maliyeti doğalgaz maliyetinin 1/3-1/4'üne eşdeğerdir. Termik Santrallere göre çok daha az çevre sorununa yol açmaktadır. Reenjeksiyon uygulamalarının giderek gelişmesiyle çevre sorunu hemen hemen hiç kalmamıştır. Yani çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır. Elektrik üretimi ile entegre olarak geliştirilen sistemlerle jeotermal akışkan daha fazla termal güç ve diğer kullanımları elde etmek mümkün olmaktadır. Yani jeotermal enerji aynı anda birden fazla amaç için kullanılabilmektedir. Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu özelliği ile sürdürülebilir bir enerji sağlamakta olan öz kaynağımızdır. Ülkelerin kendi doğal enerji kaynaklarını kullanarak enerjide dışa bağımlılıklarını azaltmaya yönelmeleri de jeotermal kaynakların kullanımını arttırmaktadır. Son yıllarda geliştirilen "Binary Cycle" veya "Multi Flashing System" gibi teknolojik gelişmeler ile daha düşük sıcaklıktaki sahalardan da elektrik üretimi mümkün olmakta ve santral çevrim verimleri arttırılarak birim enerji maliyeti daha da aşağılara çekilmektedir (Koçak, 2000). TÜRKİYE'DE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI: 1962 yılında sıcak su kaynaklarının envanter çalışmalarıyla başlatılan ve günümüze kadar sürdürülen sistematik araştırmalar sonucunda sıcaklığı 35 C üzerinde jeotermal akışkan içeren 170 adet sahanın varlığı ortaya konmuştur. Gerçekleştirilen jeotermal enerji arama çalışmalarına göre Ülkemizde dünya standartlarına uygun olarak; 297

18 a- Düşük Sıcakhklı Sahalar (20-70 C) b- Orta Sıcakhklı Sahalar ( C) c- Yüksek Sıcakhklı Sahalar (> 150 C) olduğu belirlenmiştir. Türkiye'deki jeotermal sistemler tektonik ve volkanik faaliyetlere bağlı olarak gelişmiştir (Sekil 1). Bu ilgi nedeniyle jeotermal enerji araştırmaları önemli tektonik yapılar ve volkanizmanın etkin olduğu alanlarda yoğunlaşmıştır. Batıda bulunan ve derinlere kadar etkili kırık zonlarının bulunduğu graben sistemlerinde ülkemizin yüksek sıcaklığa sahip alanları gelişmiştir. Buna karşılık havza rejiminde sedimantasyonun devam etmesinden dolayı kabuk kalınlaşmasından kaynaklanan düşük ısı akısı nedeniyle Orta Anadolu'da, Kuzey Anadolu Fay Zonunda ve bir kısım volkanik faaliyetler ile sıkışma rejimine uğrayan ve kabuk kalınlaşması gösteren Doğu Anadolu'da da düşük sıcakhklı alanlar gelişmiştir. Buradan da anlaşılabileceği gibi jeotermal enerji yönünden önemli potansiyel oluşturan alanlar Batı Anadolu'da yoğunluk kazanmıştır. Bu bölgedeki enerji elektriğe dönüştürülebilecek niteliktedir. Diğer bölgelerde ise doğrudan kullanıma yönelik sahaların varlığı keşfedilmiştir. Türkiye'deki jeotermal alanlarda yapılan arama-araştırma çalışmalarıyla ortaya çıkarılan 170 sahada prospeksiyondan başlayarak değişik aşamalardaki jeolojik, jeofizik, hidrojeokimya etütlerinde elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen lokasyonlarda toplam derinliğinde 336 adet arama/araştırma kuyusu, 300 civarında gradyan sondajı açılmıştır. Sözü edilen kuyular MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılan kuyular olup diğer girişimcilerin açtığı kuyularla bu sayının 400'e ulaştığı bilinmektedir. AN, rn \(. IKLAMALAR * (Inemti Jeotermal Alanlar * Sıcak Su Kaynakları J I. Tcrsiyer-kuvaterncı- Volluuıîlleı* l'.'rcı-s^cr-kuvalerııcrvolkan Çıkışla - Ana Fay Hallim «^ Kaslıca Doğrultu Atıtnu Faylar "*' Ifers Fay ve Bimlirnıvler Şekil 1. Türkiye'de Genç Tektonik Hatlar, Sıcak ve Mineralli Su (Maden Suyu) Kaynaklarının Dağılımı Yüzey sıcaklığı 35 C nin üzerinde olan sahalardan 161 tanesi merkezi ısıtmaya, sera ısıtmasına, endüstriyel proses ısı kullanımına ve kaplıca kullanımına uygundur. Diğer 9 jeotermal sahanın ise teknik olarak elektrik üretimine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sahalarda elektrik üretimine entegre olarak merkezi ısıtma vb. jeotermal uygulamalarda gerçekleştirilebilir. TÜRKİYE'NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ: Jeotermal sistemlerin geliştiği ülkeler, bilinen bazı tektonik ve/veya aktif volkanik kuşaklar üzerinde bulunmaktadır. Alp tektonik kuşağı üzerinde yer alan Ülkemizde de genç tektonizma ve volkanizma yaygın olarak gelişmiştir. Buna bağlı olarak gelişen sistemler oldukça zengin jeotermal enerji potansiyeli yaratmıştır. Aktif faylarla sınırlı grabenler ve yaygın genç volkanizmaya bağlı olarak gelişen doğal buharların, hidrotermal aberasyonların ve sıcaklığı yer yer 102 C ye ulaşan 600 ün üzerindeki sıcak su kaynağının varlığı, ülkemizin önemli bir jeotermal enerji potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. 298

19 Jeotermal enerjide potansiyel, sahanın ısı kapasitesi ve üretilebilecek akışkan miktarı parametrelerinin bir fonksiyonudur. Türkiye jeotermal alanında önemli bir potansiyele sahip olup dünyadaki zengin ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye jeotermal potansiyeli bakımından, Avrupa'nın l'nci, Dünyanın 7'nci, ülkesi konumundadır (Batık ve diğ. 2000). Balneolojik amaçlı kullanımlar için sıcaklık alt sınırı 20"C olarak kabul edilmekte olup 600 kaynak grubuyla ülkemiz Avrupa'da birinci sırayı almaktadır. Sadece kaynakların boşalımları değerlendirildiğinde potansiyel 600 MWt civarındadır. Günümüze kadar jeotermal enerji çalışmalarını yürüten MTA Genel Müdürlüğü'nün 40 yıla yaklaşan süre içerisinde açtığı toplam m derinliğindeki 336 adet jeotermal amaçlı sondaj ile bu potansiyele 2317 MWt katkı sağlanmıştır. Türkiye'nin görünür termal kapasitesi ise 2917 MWt civarındadır. Bu potansiyel değeri, açılan kuyulardan ve kaynaklardan elde edilmiştir. Konut ısıtmada kullanım için Potansiyel oluşturan ancak henüz kuyu açılmamış 41 adet sahada sondajlı çalışma yapılması ve daha önce kuyu açılmış diğer sahalarda geliştirme çalışmalarının yapılması halinde bu potansiyelin önemli ölçüde artacağı beklenmektedir. Dolayısıyla ısıtılacak konut sayısı artacak, buna bağlı olarak yakıt tasarrufu sağlanacak, enerjide dışa bağımlılık azalacak ve fosil enerji kaynaklarının kullanımından ötürü ortaya çıkan kirliliğinin etkisi azalacaktır. Türkiye'nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli MWt olup bunun da teorik karşılığı 5 milyon konut ısıtmacılığıdır. Bu potansiyelin petrol eşdeğeri 9 milyar $/yıl olarak öngörülmektedir. Az sayıda da olsa yüksek entalpili jeotermal alanlar da keşfedilmiştir. Ancak ülkemizde jeotermale dayalı elektrik üretimi düşük seviyede kalmıştır. Halen 20.4 MWe brüt kurulu güce sahip Denizli-Kızıldere santralı günümüzde net 12 MWe elektrik üretmektedir. Aydın-Germencik'te (232 C) ise aşamalı olarak yaklaşık 100 MWe gücüne ulaşacak portable üniteler için Yap-İşlet modeline göre işlemler sürdürülmektedir. TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA ALANLARI: Ülkemizde Jeotermal Enerjiden ağırlıklı olarak ısıtmacılıkta (Konut, sera, termal tesis ısıtması), elektrik üretimi endüstriyel uygulamalar, termal turizm ve balneolojik uygulamalarda yararlanılmaktadır. Türkiye jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı açısından dünyada ilk 5'e girmektedir. Türkiye' de konut eşdeğeri 493 MWt ısıtma değerine 194 adet sağlık amaçlı kaplıca kullanımı olan 327 MWt dahil edildiğinde, jeotermalin doğrudan kullanım kapasitesi olan 820 MWt'a ulaşılmaktadır (Şekil 2). Bugün için Türkiye'de jeotermal enerji ile konut eşdeğeri ısıtma uygulaması yapılmaktadır. Ülkemizde, jeotermal enerji ile merkezi olarak konut ısıtılmakta olup geriye kalan potansiyelden kaplıca, sera ve termal tesis ısıtmacılığında yararlanılmaktadır. Türkiye'de merkezi olarak jeotermal enerji ile ısıtılan yerler tablo 2'de verilmiştir. TABLO 2- Türkiye'de Merkezi Olarak Jeotermal Enerji İle Isıtılan Yerler Kurulu Kapasite (Konut) Isıtılan Konut Sayısı Potansiyel (MWt) Akışkan Sıcaklığı ( C) Gönen (Balıkesir) ,42 80 Simav (Kütahya) , Kızılcahamam (Ankara) ,92 80 Narlıdere+Balçova (İzmir) , Sandıklı (Afyon) ,53 70 Kırşehir ,38 57 Afyon ,23 95 Kozaklı (Nevşehir) ,65 90 Diyadin (Ağrı) ,04 70 TOPLAM ,21 299

20 MWt Şekil 2. Görünür Hale Getirilmiş Potansiyelin Kullanımı Türkiye Dünyada kurulu jeotermal elektrik santralı içinde 20.4 MW e kapasitesi ile 14. sırada yer almaktadır. Ülkemiz jeotermal enerji kaynakları daha çok merkezi ısıtmaya ve kaplıca amaçlı kullanıma uygundur. Bugün, ülkemizde yaygın olarak bulunan bu enerji kaynağı henüz tam anlamıyla optimum bir şekilde kullanılmamaktadır. Bilindiği gibi jeotermal enerji içerdiği ısı miktarına göre entegre olarak kullanılabilmektedir. Ancak ülkemizde bu kullanım henüz uygulanamamakta ve bir anlamda kaynak israfı yapılmaktadır. TÜRKİYE' DE ELEKTRİK ÜRETİMİNE UYGUN SAHALAR: 1. DENİZLİ-KIZILDERE SAHASI (242 C) 2. AYDIN - GERMENCİK -ÖMERBEYLİ SAHASI (232 C) 3. ÇANAKKALE- TUZLA SAHASI ( 174 C) 4. AYDIN-SALAVATLI SAHASI (171 C) 5. KÜTAHYA-SİMAV SAHASI (162 C) 6. MANİSA- SALİHLİ-CAFERBEY SAHASI (150 C) 7. İZMİR- SEFERİHİSAR SAHASI (153 C) 8. AYDIN-YILMAZKÖY SAHASI (142 C) 9. İZMİR-DİKİLİ SAHASI (130 C) Türkiye'nin jeotermal enerjiye dayalı tek santrali olan 20.4 MWe brüt kurulu güce sahip Denizli-Kızıldere Santrali günümüzde net 12 MWe elektrik üretmektedir. Aydın Germencik sahasında (232 C) yaklaşık 100 MWe potansiyele göre yatırım işlemleri sürdürülmektedir. Elektrik üretimine uygun diğer sahaların devreye girmesiyle Türkiye'deki toplam elektrik üretim gücünün bugünkü değerlendirmelere göre 2010 yılında yaklaşık 500, 2020 yılında 1000 MWe'e ulaşabileceği beklenmektedir (Şimşek ve diğ. 2001). KONUT ISITMACILIĞINDA JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ: Türkiye'de toplam 600 dolayında sıcak su kaynağının yer aldığı 170 adet jeotermal alan bulunmaktadır. Bu alanların % 95'i düşük ve orta sıcaklıklı sahalar olup konut ısıtması, sera ısıtması, endüstriyel uygulamalar, termal turizm ve balneolojik yararlanmalar için uygundur. Diğer sahalar yüksek sıcaklıklı olup elektrik 300

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ Hazırlayan: Emine BAYRAM Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Danışman: Yeraltı Kaynakları ve İş geliştirme Uzmanı; M. Erdem

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI I 850CK0088 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TERMAL VE MADEN SULARI KONFERANSI

TERMAL VE MADEN SULARI KONFERANSI 5th World Water Forum TERMAL VE MADEN SULARI KONFERANSI 24 25 NİSAN 2008 DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER Prof. Dr. A. Ergün TÜRKER Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIȘMA GRUBU Sunan: Ahmet ENİȘ ÖZET Bilim ve Teknolojinin akıl almaz bir hızla geliștiği ve

Detaylı

türkiye de jeotermal kaynakların güncel durumu ve yaşanan sorunlar

türkiye de jeotermal kaynakların güncel durumu ve yaşanan sorunlar görüş İbrahim AKKUŞ JMO BTK Jeotermal Üyesi - JMO Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu Başkanı türkiye de jeotermal kaynakların güncel durumu ve yaşanan sorunlar akkusmta@gmail.com Jeotermal

Detaylı

Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II.

Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II. Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2011, 9-24 Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı Using of Renewable Energy Sources in Greenhouse Heating Berna KENDİRLİ 1, Belgin ÇAKMAK 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU 14-15 NİSAN 1997 - ANTALYA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ 18 HAZİRAN 1996 -ANKARA mmo yayın no: 191 Ankara-1997 makina mühendisleri

Detaylı

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1)

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1) KONUT METU JFA ALANLARINDA 2012/2 ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOKİ KONUTLARI DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2012.2.5 2012/2 127 (29:2) 127-141 KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ Şule YILMAZ ERTEN YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANABİLİM DALI Tez Danışmanı: Yrd. Doç.

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı