TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ"

Transkript

1 1131 TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ ÖZET ÖZDEMİR, Mahmut Temel * -DAĞHAN, İsmail Hakan ** ORHAN, Ahmet *** -CEBECİ, Mehmet **** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Enerji, kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Enerjinin; yeterli, kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetle temini ise, kalkınmayı sürdürebilmenin ön şartıdır. Bu şartların sağlanması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke politikalarına büyük oranda yön verir. Türkiye de enerji talebinin sürekli arttığı göz önüne alındığında, bu talebe karşılık üretimin de arttırılması gerektiği ortaya çıkar. Türkiye, enerji kaynakları potansiyeli açısından zengin bir ülkedir. Ancak ülkenin enerji potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesine yönelik bir politika izlenilememesi nedeni ile Türkiye, bugün toplam enerji tüketiminin % 72 sini dış alımla karşılamaktadır. Bu noktada, özellikle değerlendirilememiş hidroelektrik potansiyelin etkisinin büyük olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Büyük ve küçük ölçekli firmalara yönelik teşviklerin yapılması; öncelikle ülkenin kullanılmayan hidrolik potansiyelinin değerlendirilmesini sağlayacak, sonrasında ise elektromekanik teçhizat ve teknoloji konularındaki birikimlerin dış ülkelere transferi için yeni atılımlara yol açacaktır. Anahtar Kelimeler: Hidrolik potansiyel, küçük ve çok küçük hidroelektrik santraller, enerji politikaları. ABSTRACT Energy is one of the basic components of the development. The prerequisite of sustainable of the development is to supply energy sufficiently, quality, * Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELAZIĞ/TÜRKİYE. e-posta: ** Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Keban-ELAZIĞ/TÜRKİYE. *** Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELAZIĞ/TÜRKİYE. e-posta: **** Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELAZIĞ/TÜRKİYE. e-posta:

2 1132 continuously and cheaply. Providing these conditions mostly gives a direction to the politics of developed and developing countries. Considering the energy requirement of Turkey the demand of energy is continuously increasing so the need of increasing energy production of Turkey arises. Turkey is a rich country for the energy potential sources. Because of the unapplied true politics about the using of energy potential optimally, today Turkey imports the 72 % of its energy consumption. At this point it must be paid attention that hydroelectric potential has great effect on increasing energy production. Promoting big and small size companies firstly will be helpful to utilizing unused hydroelectric potential and than cause new enterprises to transfer their know-how in the areas of equipment and technology to other countries. Key Words: Hydraulic potential, mini and micro hydropower plants, energy policies. GİRİŞ Günümüz dünyasında güçlü bir devlet olmanın yolu, dayanıklı bir ekonomiye sahip olmak ve yer altı-yer üstü kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktan geçer. Bu bağlamda, Türkiye nin kullanılamamış ya da kullanılmayan birincil enerji kaynaklarının kullanıma hazır hâle getirilmesi, büyük önem taşımaktadır. Yüzyılımızın temel sorunlarından biri enerji gereksiniminin karşılanması olup bu durum ülkemizin enerji alanlarına olan yakınlığı nedeni ile stratejik önemini daha da arttırmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle ülkemizin en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan küçük su kaynaklarına ilişkin potansiyel ve enerji politikası incelenmektedir. Daha sonra köklü bağlarımızın olduğu Kuzey Afrika ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ülkelerinin hidrolik potansiyeli irdelenmekte, bunların değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak Türkiye nin sağlayabileceği katkılara dair öneriler sunulmaktadır. 1. Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyeli Bir ülkede, ülke sınırlarına veya denizlere kadar bütün doğal akışların % 100 verimle değerlendirilebilmesi varsayımına dayanılarak hesaplanan hidroelektrik potansiyel, o ülkenin teorik hidroelektrik potansiyelidir. Mevcut teknoloji ile değerlendirilebilen maksimum potansiyele ise, teknik hidroelektrik potansiyel denir. Öte yandan teknik olarak gerçekleştirilebilen her tesis ekonomik olmayabilir. O nedenle teknik potansiyelin, mevcut ve beklenen yerel ekonomik şartlar içinde geliştirilebilecek bölümü ekonomik hidroelektrik potansiyel olarak adlandırılır. Farklı kaynaklarda, ülkemizin teorik hidroelektrik potansiyelinin TWh/yıl (1 TWh=1 milyar kwh) olduğu belirtilmektedir. Uzun süre Türkiye nin teknik hidroelektrik potansiyelinin 215 TWh/yıl olduğu kabul

3 1133 edilmişse de, son olarak 250 TWh/yıl civarında alınabileceği ifade edilmiştir (Eroğlu, 2006). Böylece ekonomik hidroelektrik potansiyelin de 141 TWh/yıl olacağı hesaplanmıştır (Basmacı, 2004). Küçük Hidroelektrik Santrallerin (HES) değerlendirmeye alınması hâlinde, bu potansiyel TWh/yıl a çıkabilecektir (Eroğlu, 2006). Hidroelektrik potansiyelimize ait değerler Şekil 1 de verilmiştir. Şekil 1: Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyeli 2007 verilerine göre bu potansiyelin % 35,5 i işletmede, % 11,1 i inşa hâlinde, % 5,3 ünün Kesin Projesi hazır, % 20,4 ünün Fizibilitesi hazır ve % 14,1 inin ise Master Planı hazır durumdadır (Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 2007). Geriye kalan kısmın oranı ise % 13,6 dır. Bu değerin önemli bir kısmını küçük ve çok küçük HES sınıfına girecek uygulamalar alacaktır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi, değerlendirilmemiş 26 havzanın hidrolik enerji potansiyelini belirlemek için çalışmalara başlamıştır. Bu bağlamda, önce Batı Karadeniz, Meriç, Marmara, Burdur Gölü, Küçük Menderes, Orta Anadolu, Susurluk Irmağı, Gediz Irmağı, Ege Bölgesi ırmakları, Doğu Karadeniz, Büyük Menderes Irmağı, Sakarya Nehri, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz, Yeşilırmak, Ceyhan Nehri ve Afyonkarahisar çalışmaları tamamlanmıştır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi geriye kalan 9 havzanın çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda, 446 MW kurulu güce sahip ve 2,13 TWh/yıl enerji üretebilecek 165 santralin yapımı için özel sektör girişimlere başlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamasına rağmen küçük, çok küçük ve en küçük HES lerin, Türkiye nin ekonomik olarak değerlendirilebilir hidrolik

4 1134 potansiyelinin % 15 ine yakın bir değer olacağı öngörülmüş ve dolayısı ile bu potansiyelin; 141 TWh/yıl yaklaşımına göre 22 TWh/yıl civarında, 193 TWh/yıl yaklaşımına göre de 29 TWh/yıl civarında bir kapasiteye sahip olacağı ortaya çıkmıştır (Gürbüz-Yılmaz, 2007) Türkiye, dünya hidroelektrik potansiyeli içinde % 1 payı ile sekizinci sırada gelmektedir. Teknik potansiyel olan 250 TWh/yıl ile, Avrupa potansiyelinin yaklaşık % 20 si mertebesinde hidroelektrik potansiyele sahip bulunmaktadır (Ünsal, 2003). Bir başka açıdan bakıldığında Türkiye, Avrupa hidrolik potansiyelinde Rusya ve Norveç ten sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Küresel ısınmanın Türkiye üzerindeki etkileri de gözünde bulundurulduğunda, ülkemizin teknik ve ekonomik hidroelektrik potansiyelinin yeniden belirlenmesine ve sadece ortalama potansiyelin değil, değişken potansiyelin de dikkate alınmasına ihtiyaç vardır. Yapılan 25 ve 50 yıllık perspektifli senaryolara göre ülkemizin yağış rejimlerinde değişiklikler olacağı belirtilmiştir (Şen, 2006). Özellikle Karadeniz bölgesinin alacağı yağış miktarında artma olması beklenmektedir. Zaten hidrolik enerji potansiyeli yüksek olan bölge daha fazla yağış alarak artık enerji üretiminde şu an en düşük debili yerlerin bile küçük HES olarak değerlendirilebilir bir hâle gelebileceği görülmektedir. Bu öngörüler dikkate alındığında küçük ve çok küçük HES lerin özellikle Karadeniz bölgesindeki uygulamaları teşvik edilmelidir. 2. Türkiye nin Küçük ve Çok Küçük Hidroelektrik Enerji Politikası Genel olarak enerjinin ve özel olarak elektrik enerjisinin kalkınma ve sanayileşmede temel rol aldığı günümüzde, mevcut ihtiyacın karşılanmasında çeşitlendirme önemlidir. Çeşitlendirme ile iki şey kastedilir. Bunlardan ilki, elektrik enerjisi üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi, diğeri ise belirli bir enerji üretim kaynağının sağlandığı yerlerin çeşitlendirilmesi olarak düşünülebilir. Ülkemizde daha ziyade ikinci konu gündemde tutulmakta, birinci konuya daha az değinilmektedir. Örnek olarak son zamanlarda doğalgaza olan aşırı bağımlılığımız nedeni ile değişik ülkelerden doğal gaz teminine gidilmesi gösterilebilir. Ama asıl tercih edilmesi gereken, elektrik enerjisi üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi olmalıdır. Türkiye, fosil yakıtlar bakımından fakir, buna karşılık yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından oldukça zengin sayılabilir. Enerji planlamasında, bu kaynaklar ve ülke koşullarına bağlı olarak; Yapılabilirlik, İşletme özellikleri, Ekonomiklik, Dışa bağımlılık başlıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Türkiye nin, toplam enerji tüketiminin % 72 sini dış alımla sağlaması, bu konuların önemini ortaya koymaktadır. Son yıllarda, ülkemizdeki hidrolik potansiyelin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar artmıştır. Bu çalışmalar, özellikle kanunlarda ve kurumsal yapılarda da yeni değişiklikler getirmiştir:

5 Şubat 2001 de, Enerji Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir Ekim 2001 de, Avrupa Birliği nin Dâhili Elektrik Pazarındaki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğin Teşvik Edilmesi yönetmeliği yürürlüğe girmiştir Haziran 2003 te, Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir Mayıs 2004 te, su kullanım hakkı anlaşması yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır Mayıs 2005 te, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi Maksatlı Kullanımına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir Mayıs 2005 te, Elektrik Piyasası Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yürürlüğe girmiştir Ekim 2005 te, Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir Ağustos 2006 da, Elektrik Piyasası nda üretim faaliyetinde bulunmak üzere su kullanım hakkı anlaşması imzalanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmıştır Şubat 2007 de, Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yukarıda Kronolojik Sıralama ile Verilen Çalışmaların Başlıca Hedefleri: 27 Ekim 2001 tarihli yönetmelik gereği olarak Avrupa Birliği ülkelerinde 2010 yılından itibaren tüketilecek olan elektriğin % 22,1 nin yenilenebilir yeşil enerji kaynaklı olması yükümlülüğü getirilmiştir. Yine aynı yönetmelikte de hidrolik kaynaklardan üretilen enerjinin tamamı yeşil enerji olarak ifade edilmektedir. 26 Haziran 2003 tarihli yönetmelik ile yerli kaynakların etkin kullanılması konusunda özel sektöre imkân verilmiştir. Bu kanunla devlet, özel sektörün yetersiz kaldığı baraj ve HES projelerinde devreye girecek, boşa akan su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artışlar da dikkate alındığında, dışa bağımlılık azalacaktır. Özel Sektör ün özellikle küçük ve çok küçük HES Projelerine ilgi duyarak devreye girmesi ile gelecekte muhtemel enerji açığının yerli kaynaklar ile karşılanması sağlanacaktır. Rekabet ortamı tesis edilerek, ucuz enerji temini sağlanacaktır. Sanayicinin kendi işletmesinde daha ekonomik enerji kullanma imkânı olacaktır. Özel sektör yatırımlarıyla projeler daha kısa sürede tamamlanacak ve

6 1136 sanayi canlanarak istihdam artacaktır. Yerinde üretim ile hat kayıpları en aza indirilebilecektir. Ayrıca elektrik enerjisi kırsal kesimlere daha kolay ve kesintisiz ulaşacaktır. 25 Mayıs 2004 tarihli değişiklik ile inşa hâlindeki projelere ait HES lerin özel sektöre açılması sağlanmıştır. Böylelikle yarım kalan ya da yavaş yapılan santraller hızlı bir şekilde bitirilerek ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Boşa akan sular değerlendirilmiş olacaktır. 18 Mayıs 2005 tarihli kanun ile yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, emisyonların azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması, konuyla ilgili imalat sektörünün geliştirilmesi hedeflenmiştir. 3. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika Ülkeleri Hidrolik Potansiyelleri Genel olarak dünyada hidrolik potansiyelin kullanım oranlarına bakıldığında, Asya ve Afrika ülkelerinde bu oranların en düşük seviyede olduğu görülmektedir (Şekil 2). Genel olarak bu durumun ülkelerin gelişmişliği ile yakından ilişkili olduğu grafikten anlaşılmaktadır. Şekil 2: Ekonomik hidrolik potansiyel miktarının kullanım oranları Tablo 1 de Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve kuzey Afrika ülkelerinden bazılarının hidrolik potansiyelleri ile kurulu güç kapasiteleri ve ürettikleri enerji miktarları verilmiştir (2002 yılı sonu itibari ile). Şekil 3 te ise, hidrolik potansiyel değerleri grafikler hâlinde verilmiştir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve kuzey Afrika ülkelerinden bazılarında hidroelektrik enerji konusunda bir politika üretmesine bile gerek olmayacak derecede su sıkıntısı olduğu bilinmektedir. Bazıları ise ekonomik potansiyelinin tamamını değerlendirmiş gözükmektedir. Her ne kadar böyle gözükse de, bu ülkelerin teknik potansiyelleri uzun zamandır güncellenmemiştir. Bu nedenle

7 1137 teknik potansiyelleri değerlendirilmiş gibi görünen bu ülkelerin gerçek hidrolik potansiyellerinin farklı olduğunu düşünmek daha doğrudur. Tablo 1: Hidrolik Potansiyeller ve Üretim Miktarları (Clarke, Trinnaman, 2004) Teorik Potansiyel (TWh/yıl) Teknik Potansiyel (TWh/yıl) Ekonomik Potansiyel (TWh/yıl) Üretim kapasitesi (MW) Üretilen (TWh) Azerbaycan ,301 Cezayir ,058 Fas ,5 Irak ,586 İran 176 > ,077 Kazakistan Kırgızistan ,644 Mısır 124 > ,13 Özbekistan ,835 Suriye Tacikistan 527 > Türkmenistan ,6 Şekil 3: Ekonomik Hidrolik Potansiyel Miktarının Kullanım Oranları Bu ülkelerde hidrolik enerjinin üzerinde fazla durulmadığı, son yıllara ilişkin değerlerin belirsizliğinden ve Şekil 3 ten ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu ülkelerin birçoğunun fosil yakıt türündeki ürünler açısından zenginlikleri nedeniyle hidrolik enerji üzerinde fazla durmadığı açıktır. Doğal gaz zengini olan Norveç bile elektrik enerji ihtiyacının büyük bir kısmını hidroelektrik santrallerle karşılamakta ve doğalgazını ise ihraç etmektedir. Yani potansiyelini maksimum oranda kullanmaya çalışmaktadır. Afrika ve Orta Asya Türk

8 1138 Cumhuriyetleri, fosil yakıt zengini olarak nitelendirilebilir. Bu zenginlik hidrolik potansiyelin değerlendirilmesine engel olmamalıdır. Tüm dünyada enerji ve su krizlerinin kapıda olduğu bir dönemde bu ülkelerdeki hidrolik potansiyellerin güncellenmesine ve onların maksimum seviyede değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Türkiye nin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve kuzey Afrika ülkeleri ile yüzyılları aşan kuvvetli bağları olduğu göz önüne alınırsa, bu alanda kuvvetli bir iş birliği yapılabileceği açıkça ortaya çıkar. Bu konudaki iş birliği ülkelerin bilimsel ve teknik altyapılarının gelişmesini, birbirlerine teknoloji aktarımını ve geleceğin en önemli kaynaklarından olan suyun maksimum verimle değerlendirilmesini sağlayacaktır. SONUÇ VE ÖNERİLER Enerji, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal gelişmenin kaynağıdır. Ancak enerji talebinin; her dönemde yeterli, kaliteli, kesintisiz, ekonomik ve çevreye dost koşullarda sağlanması, temel hedefler arasında yer almalıdır. Enerji sektöründe teknolojik yenilik, çok boyutludur. Bu nedenle ilke olarak; eski, hantal ve verimsiz enerji teknolojileri kullanmamalı, maliyet düşürücü teknolojilere öncelik verilmelidir. Yani AR-GE çalışmalarına ağırlık verilerek, eski teknolojiye dayalı enerji sistemlerinden kurtulmalı; yeni, yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerine yatırım yaparak, bu alandaki az gelişmişlik, büyük bir ekonomik ve toplumsal gelişme atılımına dönüştürmelidir. Ülkelerin kalkınmasında, enerji potansiyeli açısından olabildiğince bağımsız kalabilmenin ve enerji üretim kaynaklarında çeşitlendirmeye gidebilmenin tek yolu, öz kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesinden geçer. Kendi doğal potansiyelini bilmeyen ve geliştiremeyen ülkeler, enerjide ve ekonomide giderek artan bir oranda dışa bağımlı kalmaya mahkûmdurlar. Bu bağlamda Türkiye de yapılması gereken en önemli şeyler Küresel ısınmanın neden olduğu iklimsel değişiklikler göz önünde tutularak hidrolik potansiyel yeniden gözden geçirilmelidir. Burada sadece yıllık ortalama yağış değil, maksimum yağış değerlerinin de göz önüne alındığı senaryolara uygun politikalar geliştirilmeli ve bu çerçevede planlama yapılmalıdır. Ekonomik durgunluklar dikkate alınmazsa, Türkiye de ortalama elektrik tüketimi her yıl % 8-10 oranında artmaktadır. Bu talebi karşılamak için ülkemiz yeni enerji projeleri için her yıl 3-4 milyar Dolar ayırmak zorundadır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji yaşamsal bir konu olduğundan, temel yaklaşım; yeterli, kaliteli, kesintisiz ve ekonomik özelliklere sahip elektrik enerjisinin sağlanmasıdır. Buna katkı amacıyla, dışa bağımlı olmayan ve yerli bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjinin maksimum seviyede değerlendirilmesi, öncelikli hedefler arasında yer almalıdır.

9 1139 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından, 2020 de dünya enerji tüketimi içerisinde hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payının bugüne göre % 53 oranında artacağı öngörülmüştür (Priddle, 2002). Bu öngörü, her güçteki hidrolik potansiyelin değerlendirilmesi olarak yorumlanmalıdır. Avrupa Komisyonu, Birlik stratejileri kapsamında Avrupa Birliği (AB) içerisinde 2010 yılına kadar iç brüt enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payını iki katına (% 6 dan % 12 ye), elektrik üretimi kapsamında ise % 22,1 e çıkartmak için bir eylem planını yürürlüğe koymuştur. Avrupa Birliği ne aday ülke olan Türkiye, Birliğin mevzuatına uygun olarak, yeşil enerji için uygulanan vergi indirimleri ve destekleme politikaları ile ekonomik olarak değerlendirilebilir potansiyelin artmasını sağlamalıdır. Küçük ve Çok Küçük Santrallerin projelendirilmesi ve imalatlarının standardize edilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için, sektör içerisinde büyük ve küçük ölçekli firmaların arttırılmasına yönelik teşviklerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu konuda gelişen ve tecrübe kazanan firmaların dış ülkelere elektromekanik teçhizat ve teknoloji ihracı için ciddi teşviklere ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika ülkelerindeki hidrolik enerjinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi noktasında yapabilecekleri ise: Mevzuat konusunda yaptığı düzenlemelerle tam olarak olmasa da hatırı sayılır derecede bir yol alan Türkiye, bu noktada Kuzey Afrika ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine örnek teşkil edebilir. Türkiye devlet ve özel sektörle iş birliği hâlinde, acil olarak bu ülkelerin hidrolik enerji potansiyellerinin değerlendirilmesinde bu sektörde aktif bir rol almalıdır. Küresel ısınmanın Kuzey Afrika ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini de etkileyeceği açıktır. Bu etkiler de göz önünde tutularak hidrolik potansiyelin yeniden hesaplanmasında destek olmalıdır. KAYNAKÇA Basmacı, E., (2004), Enerji Darboğazı ve Hidroelektrik Santrallarımız, DSİ Vakfı Yayını. Clarke, A. W.-Trinnaman, J. A. (Editors), (2004), 2004 Survey of Energy Resources, Oxford, Published by Elsevier ltd., p Elektrik İşleri Etüt İdaresi, (2007), Türkiye Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Proje Seviyelerine Göre Dağılımı, turkce/hesproje/prj_dur_dag_tab.xls. Eroğlu, V., (2006), Tek sorun para, Global Enerji, Mart, Sayı: 19, s

10 1140 Gürbüz A.-Yılmaz Ö., (2007), International Congress On River Basin Management, , Sustainable Energy Supply Studies In Turkey and The Role of Eie, 22 to 24 march, 2007 in Antalya. Priddle, R., (2002), World Energy Outlook 2001, The International Energy Agency (IEA) France, p Şen, Z., (2006), Su ya Sahip Çıkmalıyız, tr/zsen_tgrt.asp. Ünsal, İ., (2003), Turkey s Hydroelectric Potential And Energy Policies, Stradigma E-Journal Of Strategy And Analysis, Issue 6 july 2003, www. stradigma.com.

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği)

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) Nisan 2015 Hazırlayan Önder Algedik Kapak resimleri, Afşin-Elbistan-B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar Kömür Havzası ndan alınmıştır. 6 Şubat 2011'de Santralde

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 10. KALKINMA PLANI (2014 2018) SANAYİ, KALKINMA, BÖLGESEL FARKLILIKLAR, MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER, YATIRIMLAR, KİT LER VE ENERJİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER (Özet Değerlendirme)

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ Mustafa AKTAŞ TKİ Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İnsanoğlunun varlığının başlangıcındaki dünyayı kendi geleceği için değiştirmeye başlamak

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

ORTA ASYA'DAKİ SAATLİ BOMBA

ORTA ASYA'DAKİ SAATLİ BOMBA 2014 ORTA ASYA'DAKİ SAATLİ BOMBA Hidropolitik Akademi 1.9.2014 SU ORTA ASYA'DAKİ SAATLİ BOMBA Eylül -2014 2 Эл баши болгуча суу баши бол. İnsanların başında olmak yerine suyun başında ol (Kırgız Atatsözü)

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

TÜRKİYE DEN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) NE SU TEMİNİ VE ELEKTRİK NAKLİ PROJELERİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

TÜRKİYE DEN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) NE SU TEMİNİ VE ELEKTRİK NAKLİ PROJELERİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE DEN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) NE SU TEMİNİ VE ELEKTRİK NAKLİ PROJELERİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER 1. Giriş : Yıllardır su ve elektrik sıkıntısı çeken Kıbrıs Türklerinin bu ihtiyaçlarının

Detaylı

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ 38 EMRE ENGÜR DO U-BATI ENERJ KOR DORU DO AL GAZ... DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ Emre ENGÜR* Especially with the increasing demand of the European

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı