T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ Sayı: J YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 83/6238 Milletlerarası Andlaşma Avrupa Konseyi İskân Fonundan genel ödünç şeklinde sağlanan ve 17/12/1982 tarihinde İmzalanan 8 Milyar Yen tutarındaki krediye ait ilişik Anlaşma'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/3/1983 tarihli ve EİUE/VI-AV. KON. 1SK. FON sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 22/3/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak.- Başbakan Yrd. Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAS Devlet Bakanı S. R. PASİN R. BAYAZIT Z. BAYKARA S. ÇETİNER Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. A. BOZER Prof. Dr. M. AYSAN Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı M. TURGUT F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop, Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Avrupa Konseyi İskân Fonu İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kredi Anlaşması Avrupa'daki Milli Mülteciler ve nüfus fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu (bundan sonra «Fon» denilecektir) bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra «borçlu» denilecektir) diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 22 Mayıs 1980, 20 Kasım 1980, 13 Nisan 1981, 23 Haziran 1981, 19 Şubat 1982 ve 1 Mart 1982 tarihli istemlerini, Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitimi Bölümü'nün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980, 19 Ocak 1981, 5 Haziran 1981, 15 Haziran 1981, 10 Ağustos 1981, 4 Mart 1982 ve 13 Mayıs 1977 tarihli görüşlerini, Guvernör'ün 31 Temmuz 1980, 9 Şubat 1981, 12 Haziran 1981, 18 Haziran 1981, 16 Eylül 1981, 4 Mart 1982 ve 11 Mart 1982 tarihli raporlarını, Fon Yönetim Kurulu'nun 425 (1980), 470 (1980), 504 (1981),, 514 (1981), 518 (1981), 569 (1982), 545 (1982) ve 547 (1982) sayılı kararlarını, Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesine ek üçüncü protokolü. 6 Ekim 1970 tarihli Fon ödünç Yönetmeliğini gözönünde bulundurarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. MADDE 1 Bu ödünç anlaşmanın imzası tarihinde yürürlükte bulunan ödünç Yönetmeliğindekl genel koşullara ve bu anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur. MADDE 2 Fon, Borçlu'ya Yen , (Sekiz milyar Japon Yeni) tutarındaki bir ödünç vermeyi yükümlenir. Borçlu bu ödüncü geciktirmeksizin (gecikmenin haklı bir nedene dayanması hali hariç) şu projelerin finansmanına ayıracaktır : F/P 152 (1980), F/P 209 (1980), F/P 257 (1981), F/P 258 (1981), F/P 265 (1981), F/P 279 (1982), F/P 87 Add. IV (1982) veya Fon tarafından kabul edilen diğer projeler. Tüm finansman süresi boyunca Borçlu her altı ayda bir Fon'a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Daha sonra projenin seyrini çizen ve sonuçları tahlil eden bir rapor, çalışmaların bitimi tarihinden itibaren 6 ay içinde Fon'a gönderilecektir. Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir. MADDE 3 ödüncün vadesi 10 yıl, 5 yılı ödemesiz, faiz oranı yıllık % 8.55 yılda 360 gün ve ayda 30 gün üzerinden hesaplanan faizleri altı aylık devreler halinde İlk kez 13 Haziran 1983 tarihinde olmak üzere ekteki itfa tablosuna uygun olarak her yılın 13 Haziran ve 13 Aralık günlerinde ödenecektir. (Ek : 1) Anapara, ekteki itfa tablosuna uygun olarak, birincisi 13 Aralık 1988 sonuncusu 13 Aralık 1992 de, ilk 4'ü Yen 'lik besincisi Yen 4.80O 'lik 5 dilim halinde geri ödenecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; i

3 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 MADDE 4 Ödünç tutarı Yen tutarındaki % 3 prim düşüldükten sonra geriye kalan Yen , borçlu lehine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, CITIBANK, Tokyo nezdlndeki no'lu hesabına 17 Aralık 1982 tarihinde ödenecektir. MADDE 5 Ödüncün kullanılabilmesi maksadıyla, borçlu Fon'a zamanında İlişik bonoyu (Ek : 2) verir. Bono, Japon Yeni olarak düzenlenir ve ödenir. MADDE 6 Bono'da tesblt edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi Borçlu'yu yukarıda 3'ncü maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ve diğer masraflar ve özellikle aşağıda 9. maddede belirtilenler Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, Borçlu Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. MADDE 7 Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz ve meblağ ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir faiz ödenmesini gerektirir. Bu ek faiz : a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizlerden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadeleri devresinden İtibaren, b) Anaparanın ödenmemiş olması halinde anapara taksldinin ödenmesi gereken vade tarihinden İtibaren, ödenecektir. Her İki hal aynı zamanda vuku bulduğu takdirde İlk tarih esas alınır vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. MADDE 8 Bu ödünç gereğince Borçlu tarafından Fon lehine, Japon Yeni olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden en az 5 işgünü önce Fon'a teleksle bildirilmek suretiyle Long-Term Credit Bank of Japan Ltd., Tokyo'ya ödenir. MADDE 9 Gerek bu anlaşmanın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün yapılabilmesi ve garantisinden, gerek bu ödünç İle ilgili hukuki veya hukuk ötesi İşlemlerden meydana gelsin tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ve genellikle bu nitelikte olan masraflarla diğer bütün masraflar borçlu'ya aittir. Fon'un ödünç Yönetmeliğinin 4'ncü bölümünde öngörülen tahkim usulü ile İlgili masraflar için ise sözü geçen bölümün 25'ncl maddesi hükümleri uygulanır. MADDE 10 Akit taraflar, Fon ödünç Yönetmeliğinin 4'ncü bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen bir hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer bir merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenirler. MADDE 11 Borçlu, bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanamayacaktır. Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : MADDE 12 Ödüncün bu anlaşmanın 2. maddesinde belirtildiği şekilde kullanılmasından Fon tarafından tasvip edilmeyen bir değişiklik veya tahsis yapmama, Fon ödünç Yönetmeliği'nin 3'ncü bölümünün 13 (h) maddesi hükümleri uyarınca kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır. MADDE 13 Bu anlaşma 17 Aralık 1982 tarihinde yürürlüğe girecektir. MADDE 14 Bu anlaşma ve bununla ilgili kullanma belgeleri 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Konseyi Ayrıcalıkları ve Muafiyetler Genel Anlaşmasının 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokolü'nün 1'nci madde 3'ncü fıkrasında belirtildiği şekliyle Fon ve ikinci derecede de Fransız Hukukuna tabidir. MADDE 15 Fon Yönetim Kurulu'nca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon ödünç Yönetmeliği bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Sözü geçen Yönetmelik'in herhangi bir hükmü ile bu anlaşmanın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde anlaşma hükmü geçerli sayılır. MADDE 16 Bu anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Akit tarafların herbirinde bir nüsha bulunur. Ankara'da 17 Aralık 1982 Paris'te 17 Aralık 1982 tarihinde yapılmıştır. tarihinde yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Aydemir KOÇ Hazine Genel Müdürü İTFA TABLOSU Milli Mülteciler ve Avrupa Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu Adına Guvernör Roger Vanden Branden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 17 Aralık 1982 tarihinde verilen Yen tutarında global ödünç. Faiz oranı yıllık % 8.55 altışar aylık taksitler halinde. Emisyon fiyatı % 97 Vade 10 yıl, 5 yılı ödemesiz. 4'ü Yen , biri de Yen olmak üzere 5 eşit taksit halinde geri ödemeli. Taksit Tutarı Faizler itfa ttfa edilecek Anapara Vadeler Yen % 8.55 Yen Anapara Yen Bakiyesi Yen 17/12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ , /12/ /06/ /12/ /06/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Taksit Tutarı Faizler İtfa edilecek Anapara Vadeler Yen % 8.55 Yen Anapara Yen Bakiyesi Yen 13/12/ /06/ O.OOO /12/ /06/ /12/ /06/ OO.00O.0O0 13/12/ O0.00O.0OO 13/06/ /12/ OO.O0O.00O Contrat De Prêt Entre Le Fonds De Reetablissement Du Conseil De L'Europe et Le Gouvernement De la Republique Turquie Le Fonds de Reétablissement du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe (ci-après appelé «Fonds»), d'une part, et le Gouvernement de la République de Turquie (ci-après appelé «emprunteur»), d'autre part, VU les demandes du Gouvernement turc des 22 Mal 1980, 20 Novembre 1980, 13 Avril 1981, 23 Juin 1981, 19 Février 1982 et 1er Mars 1982, Vu l'avis de recevabilité de la Division de la Population et de la Formation Professionnelle du Conseil de l'europe en date des 10 Août 1980, 19 Janvier 1981, 5 Juin 1981, 15 Juin 1981, 10 Août 1981, 4 Mars 1982 et 13 Mai 1977, VU les rapports du Gouverneur en date des 31 Juillet 1980, 9 Février 1981, 12 Juin 1981, 18 Juin 1981, 16 Septembre 1981, 4 Mars 1982 et 11 Mars 1982, VU les Résolutions du Conseil d'administration du Fonds : 425 (1980), 470 (1980), 504 (1981), 514 (1981), 518 (1981), 569 (1982), 545 (1982) et 547 (1982). VU le Troisième Protocole Additionnel à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe, VU les articles du Règlement des Prêts du Fonds en date du 6 Octobre 1970, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 Le présent prêt est consenti aux conditions générales du Règlement des Prêts du Fonds en vigueur à la date de la signature du présent contrat et aux conditions particulières fixées par le présent contrat. ARTICLE 2 Le Fonds s'engage à accorder un prêt à l'emprunteur, qui l'accepte, d'un montant de Yen (Huit milliards de Yen) L'emprunteur utilisera le produit du prêt sans retard, sauf délai justifié, pour le financement des projets suivants: Fonds/Projet 152 (1980), Fonds/Projet 209 (1980), Fonds/Projet 257 (1981), Fonds/Projet 258 (1981), Fonds/Projet 265 (1981), Fonds/Projet 279 (1982), Fonds/Projet 87 Add. IV (1982),, ou à d'autres projets agréés par le Fonds. Pendant toute la durée du financement, l'emprunteur adressera au Fonds, tous les six mois, un rapport indiquant l'état d'utilisation du prêt et l'état d'avancement des travaux. L'emprunteur présentera à la fin de la réalisation du projet un rapport Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 16 Mayis 1983 Sayı : final contenant une appréciation des effets économiques et financiers, y compris l'effet sur l'emploi, de la réalisation du projet. L'emprunteur s'engage par ailleur à accueillir favorablement les éventuelles missions d'information effectuées par les agents du Fonds et à fournir toute la collaboration nécessaire à leur tâche d'information. ARTICLE 3 Le prêt aura une durée de 10 ans dont 5 uns de franchise. 1-e taux d'intérêt est de 8,55 % par an. Les intérêts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement à terme échu, suivant le tableau d'amortissement ci-annexé (Annexe I). Les paiements auront lieu les 13 Juin et 13 Décembre de chaque année, et pour la première fols, le 13 Juin Le remboursement du capital, suivant le tableau d'amortissement ci-annexé, interviendra en 5 tranches annuelles, dont 4 représentant Yen et la 5 ème Yen La première sera payable le 13 Décembre 1988, la dernière, le 13 Décembre ARTICLE 4 Le montant du prêt sera versé par le Fonds, après déduction d'une prime de 3 % représentant Yen , le 17 Décembre Le montant net de Yen sera versé au compte n de la Banque Centrale de la République de Turquie auprès de la CITIBANK, Tokyo. ARTICLE 5 Aux fins de mobilisation du prêt, l'emprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci-annexée (Annexe II). La promissory-note est libellée et payable en Yen. ARTICLE 6 Le versement des montants prévus sur la promissory-note aux échéances y fixées, libère l'emprunteur à dueeoncurrence de ses obligations définies â l'article 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent prêt, ainsi que tous les intérêts ou autres frais en découlant, notamment ceux de l'article 9 ci-dessous, seront dûment versés, l'emprunteur sera complètement libéré de se3 obligations envers le Fonds. ARTICLE 7 Tous intérêts et sommes non versés en tout en partie dans le mois qui suit l'échéance, donnent lieu au paiement d'un Intérêt de 1 c /< l'an sur le montant en principal restant dû sur le prêt. Ce supplément d'intérêt doit être versé : a) â compter de la période pour laquelle les Intérêts étalent dus, s'il y a non-paiement ne serait-ce que d'une partie du montant des Intérêts restant dus'et, b) à compter du jour de son échéance s'il s'agit du non-paiement de montants du principal échus. SI ces deux cas coïncident, c'est la première date qui sera retenue. Le supplément d'intérêt n'est plus exigible au moment où toutes sommes restant dues sont payées. ARTICLE 8 Toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent prêt sont payables en faveur du Fonds en Yen, auprès de la Long-Term Crédit Bank of Japan Ltd, Tokyo, sous avis télex à adresser au Fonds par la banque chargée du paiement par l'emprunteur, au moins cinq jours ouvrables avant chaque paiement. ARTICLE 9 Tous droits, Impôts et taxes, généralement quelconques, dus et perçus et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, l'exécution et la liquidation Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 du présent contrat, soit la garantie ou le refinancement du prêt accorde, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine d«ms ce prêt, sont il la charge de l'emprunteur. Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans lo chapitre 4 du Règlement de Prêta du Fonds, les dispositions de l'article 25 dudit chapitre, seront applicables. ARTICLE 10 Les parties contractantes s'engagent à ne se prévaloir d'aucun privilège, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnel le ou autre, interne ou internationale, pour s'opposer à l'exécution forcée éventuelle d'une sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 1 du Règlement des Prêts du Fonds. ARTICLE 11 L'emprunteur ne pourra se prévaloir d'aucun fait ayant trait, dans le cadre de l'utilisation du prêt, à ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat. I-e Fonds ne pourra être mis en cause à l'occasion des litiges qui pouri aient surgir entre l'emprunteur et des tiers. ARTICLE 12 Tout changement ou tout manquement à l'affectation du prêt telle qu'elle a été décrite à l'article 2 du présent contrat qui n'aurait pas reçu l'agrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu à la suspension, à l'annulation ou à l'exigibilité du prêt, conformément aux dispositions du chapitre 3, article 13 (h) du Règlement des Prêts du Fonds. ARTICLE 13 Le présent contrat entrera en vigueur le 17 Décembre ARTICLE 14 Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qu'il est précisé dans les dispositions de l'article 1er, alinéa 3, du Troisième Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe du 2 Septembre 1949 et, à titre.subsidiaire, parle droit français. ARTICLE 15 Le Règlement des Prêts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil d'administration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque dudii Règlement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra. ARTICLE lô Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun d'eux faisant également fol. Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties cent ractantes. Fait à Paris, le 17 Décembre 1982 Aydemlr KOÇ Pour le Gouvernement de la République de Turquie Fait à Paris, le 17 Décembre 1982 Pour le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe Le Gouverneur Roger Vanden Branden Yürütme ve idare Bolumu Sayfa. 7

8 Sayla : S RKSMİ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : ANNEXE I TABLEAU D'AMORTISSEMENT PrCt global du 17 Décembre 1982 de Yen au GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, Ankara - Taux d'intérêt : 8,55 % l'an - Intérêts payables semestriellement - Prix d'émission : 97 % - Durée : 10 ans dont 5 ans de franchise - Remboursement en 5 tranches annuelles dont 4 de Yen et une de Yen Montant Intérêts Capital Capital Echéances à payer a 8.95 % à rembourser restant dû Yen Yen Yen Yen 17/12/ /06/ /12/ O0.OOO.0O0 13/06/ Ü0.OOO.0O0 13/12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ OO /06/ /12/ Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Proje Destekleme Yönetmeliği Amaç : Madde Sayılı Kanunun 6/b maddesi hükümlerine göre Atom Enerjisi Komisyonu'nca saptanmış bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çalışma ilkeleri ve programlan çerçevesi içinde olmak koşuluyla, aynı Kanunun 4/a ve 4/g maddeleri gereğince yaptırılacak her türlü araştırma, inceleme ve uygulama bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Kapsam : Madde 2 Proje desteği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından bilgi sağlanmasını, Kurum elemanlarının proje içinde görevlendirilmesini, gerekiyorsa, laboratuvar araçları ve tüketim malzemesi alınmasını, proje yürütücüsü veya Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 9 yürütücülerine telif ücreti ödenmesini, projeyle ilgili ve uygun görülecek diğer giderlerin karşılanmasını kapsar. Güdümlü projeler de bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Tanımlar : Madde 3 Bu yönetmelikte geçen deyimlerden; a) TAEK veya Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu, b) Başkan: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını, c) Proje: TAEK dışındaki elemanlar tarafından nükleer alanda yürütülecek bilimsel araştırmalar ile nükleer tekniklerin çeşitli bilim dallarında uygulanmasına ilişkin çalışmaları, nükleer cihazların geliştirilmesini ve nükleer enerji üretimi ile ilgili incelemeleri, d) Güdümlü Proje: Kurum tarafından önemli görülen konularda yaptırılacak projeleri, o) Grup: Bilimsel Araştırma ve Teknik Uygulama Grubunu f) Komite: Danışma Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre kurulan özel komiteleri ifade eder. Proje Önerisinin Yapılması : Madde 4 Her yıl Kurum'un çalışma programı ve ilkelerine uygun olarak, TAEK tarafından yaptırılacak ve desteklenebilecek projelerin programı hazırlanır ve kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma kur uluslarına duyurulur. Bu program çerçevesinde ilgili kuruluşlardaki araştırıcılar yürütecekleri ve desteklenmesi istenen projeleri, TAEK Proje Destek Formu doldurmak suretiyle, Kurum Başkanlığına iletirler. TAEK tarafından yaptırılacak güdümlü nitelikteki projelere öncelik verilir. Değerlendirme : Madde 5 Proje Destek Formlarıyla ilgili bilimsel ve teknik değerlendirme hazırlıkları İlgili Komitenin de görüşleri alınarak Grup tarafından yürütülür. Gerektiğinde başka uzmanlardan da yararlanılabilir. Değerlendirme sonucu, proje desteğinin kabulüne veya reddine ve kabulü durumunda, desteğin şekli, süresi, miktarına ilişkin öneri, Başkan'ın karar ve onayına sunulur. Desteğin Sağlanması : Madde 6 Proje Destek Formunda talep edilen laboratuvar araçları Kurum'un desteklediği ve sonuçlanmış bulunan projelerde kullanılmış ve halen kullanılmaya hazır tutulan araçlar arasında yer aldığı takdirde, para tahsisi yapılmadan, mevcut malzeme desteklenecek yeni projeye verilebilir. Madde 7 Kurumdan eleman ve bilgi desteği istenmişse Başkanlıkça bu destek sağlanır. Destek laboratuvar aracı ve tüketim malzemesi olarak yapılacaksa, TAEK Artırma Eksiltme ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Tutarı her yıl Atom Enerjisi Komisyonunca saptanacak meblağın altında olan araç ve tüketim malzemesi alımları, proje yürütücüsü tarafından TAEK Artırma eksiltme ve İhale Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun biçimde yapılır ve ayniyat makbuzları Kuruma gönderilir. Kurum, Proje Destek Formu'nda belirtilen bütçe dökümü zamanlamasına göre ödeme yapar. Demirbaş Malzeme Kaydı : Madde 8 Proje kapsamında alınan her türlü demirbaş malzeme Kurum demirbaş defterine kaydedilir; bu malzemenin hasara uğraması veya kaybı gibi durumlarda Kurumun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : Alınacak Malzemelerde Değişiklik Yapılması: Madde 9 Proje Destek Formu'nda belirtilen araç ve her türlü malzemeden başkası satın alınamaz Gerekli durumlarda Kurum'un yazılı izni alınarak değişiklik yapılabilir. Proje Destek Sözleşmesi : Madde 10 Proje desteklenme isteğinin kabulü üzerine Başkan ile proje yürütücüsü arasında TAEK proje Destek Sözleşmesi imzalanır. Projenin gerçek başlangıç tarihi araç ve malzemelerin proje yürütücüsüne teslim edileceği tarih gözönünde tutularak saptanır. Projenin izlenmesi : Madde 11 TAEK tarafından desteklenen projelerin Proje Destek Formu ve Proje Destek Sözleşmesi'nde belirtilen esaslar çerçevesindeki gelişmesi, proje yürütücüsü tarafından her altı ayda bir hazırlanıp gönderilen TAEK Proje Gelişme Raporu yardımıyla Grup tarafından izlenir. Projenin İptali : Madde 12 Proje Gelişme Raporları, Grup tarafından değerlendirilir. Projede, öngörülen program içerisinde olumlu bir gelişme görülmediği takdirde, proje desteği durdurulabilir. Destek durdurulup proje iptal edilirse alınan demirbaş ve harcanmamış para ve diğer malzemeler proje yürütücüsünden geri alınır. Proje Süresinin Uzatılması : Madde 13 Proje süresinin bitiminden en az üç ay önce proje yürütücüsü, vereceği bir raporla proje için süre uzatımı isteyebilir. Grup tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, uzatma yapılabilir. Projenin Sonuçlanması : Madde 14 Sonuçlanan projenin bütün bilimsel ve teknik yönlerini kapsayan sonuç rapor, sözleşme süresinin tamamlanmasını izleyen iki ay içinde iki nüsha olarak Kurum'a gönderilir. Sonuç raporda, proje adı, yürütücüsü, projede çalışan diğer araştırıcılar, proje özeti, giriş, uygulanan yöntem, elde edilen sonuçlar, bu sonuçların irdelenmesi, mevcut verilerle veya diğer çalışmalarla karşılaştırma yararlanılan kaynaklar vb. bilimsel ve teknik bilgiler yer alır. Ayrıca, projeyle ilgili mali hususlar, harcamaların dökümü vb. konuları içeren bir ek rapor da sonuç raporla birlikte gönderilir. Projenin Kabulü veya Reddi : Madde 15 Sonuç raporun incelenmesi, Grup tarafından yapılır. Sonuç rapor üzerinde düzeltme ve değişiklikler öngörüldüğü takdirde, yürütücüye geri verilerek gerekli değişikliklerin yapılması istenebilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra raporun kabulü veya reddi konusunda hazırlanacak değerlendirme sonucu, Başkan'ın onayına sunulur. Proje Bitiminde Demirbaş Malzemenin Kullanımı: Madde 16 Projenin başarılı olarak gerçekleşmesi sonucunda, TAEK desteği olarak verilen demirbaş malzemenin kullanılış veya muhafaza şekli Kurum tarafından belirlenir. Kurumca uygun görüldüğü takdirde, proje kapsamına alınan demirbaş malzeme sarf raporu karşılığında proje yürütücüsü ve projenin yürütüldüğü kuruluş yetkilisinin sorumluluğuna bırakılabilir. Bu durumda, malzemenin kullanıldığı araştırmalar hakkında Kurum'a proje yürütücüsü tarafından yılda bir kez rapor verilir. Sarf raporu her yıl yeniden düzenlenir. Kurum için gerekli olmayan demirbaş malzeme projenin yürütüldüğü kuruluşa devredilebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Proje Yürütücüsünün Kuruluştan Ayrılması : Madde 17 Proje devam ederken, yürütücünün, projenin yürütüldüğü kuruluştan ayrılması halinde durum, yürütücü tarafından en geç bir ay içinde Kurum'a bildirilir. Projenin bundan sonra nasıl sürdürüleceği hususu Grup tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Başkan'ın onayına sunulur. Telif Ücreti ödenmesi : Madde 18 Sonuç raporu kabul edilen proje yürütücüsüne, proje konuları, süreleri ve proje desteklemelerine ilişkin benzeri diğer uygulamalar gözönünde bulundurularak Atom Enerjisi Komisyonunca alt ve üst sınırları ve her yıl belirlenecek miktarlara göre telif ücreti ödenir. Bir yıldan fazla süreli projelerde, telif ücretinin yarısı, projede olumlu gelişme gözlendiği takdirde ilk yılın sonunda; kalan miktar ise proje sonuç raporunun kabulünden sonra ödenir. Sonuç raporu reddedilen proje yürütücüsüne telif ücretinin geri kalan kısmı ödenmez. Projede birden fazla yürütücü bulunduğu takdirde, bir kişi için ödenecek telif ücretinin birbuçuk katını geçmemek üzere saptanan miktar eşit oranda bölünerek proje yürütücülerinin her birine ödenir. Projelerde yer alan Kurum mensuplarına herhangi bir ödeme yapılmaz. Patent ve Telif Hakları : Madde 19 Projeyle ilgili bütün sonuçlar ve buluşlar, projenin TAEK tarafından desteklendiği belirtilerek, Proje Destek Sözleşmesi'nde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Kurum'dan izin alınarak tamamı veya kısaltılmış olarak proje yürütücüsü tarafından yayınlanabilir. Projede elde edilen patent haklan Kurum'a alt olup patent tescilinde % 25 hak tanınır. Projeyle ilgili telif hakları hususunda TAEK Yayın Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Anlaşmazlıkların Çözümü : Madde 20 Proje destekleme sözleşmeleri ile ilgili anlaşmazlıklar Ankara Mahkemelerince karara bağlanır. İş Güvenliği ve Gizlilik : Madde 21 Projelerin yürütülmesi sırasında gerekli ve zorunlu İş güvenliğinin sağlanması ve nükleer ve radyolojik güvenlik önlemlerinin alınmasından proje yürütücüsü sorumludur. Proje yürütücüsü, projeyle ilgili olarak Kurum'ca öngörülecek gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdür. Geçici Maddeler: GEÇİCİ MADDE 1 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurum tarafından desteklenmekte olan projeler için ödeme yapılmışsa, satın alma işlemleri proje yürütücüsü tarafından yerine getirilir. GEÇİCİ MADDE 2 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürütülmekte olan projelerin iptali, İzlenmesi, sonuçlanması ve kabulü konusunda ve bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce desteklenerek tamamlanmış olan projeler için alınan araçların kullanımı konusunda bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırma : Madde Haziran 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Nükleer Araştırma Projesi Destekleme Yönetmeliği» yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük ve Yürütme : Madde 23 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 24 Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 Yıllar ] Ticaret Bakanlığından : Ocak Şubat Mart Nisan G S Tebliğ Toptan Eşya Fiyatları indeksi Nisan (Aylık ve Yıllık olarak) Konjonktür 1983/ GENEL İNDEKS SAYILARI Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül ( ) Ekim Kasım Aralık Yıllık Artış , Sayfa : 12 RESMİ RESMİ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : 18049

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : 15906 : \ başvurulur...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 13 Mayıs 1984 Daire Başkanlığına PAZAR başvurulur Sayı: 18400 J YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1991 PAZARTESİ Sayı : 20832 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakana Vekillik Etme İşlemi T.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : 19551

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak 2015 69471265-305-143

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı