T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ Sayı: J YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 83/6238 Milletlerarası Andlaşma Avrupa Konseyi İskân Fonundan genel ödünç şeklinde sağlanan ve 17/12/1982 tarihinde İmzalanan 8 Milyar Yen tutarındaki krediye ait ilişik Anlaşma'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/3/1983 tarihli ve EİUE/VI-AV. KON. 1SK. FON sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 22/3/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak.- Başbakan Yrd. Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAS Devlet Bakanı S. R. PASİN R. BAYAZIT Z. BAYKARA S. ÇETİNER Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. A. BOZER Prof. Dr. M. AYSAN Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı M. TURGUT F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop, Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Avrupa Konseyi İskân Fonu İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kredi Anlaşması Avrupa'daki Milli Mülteciler ve nüfus fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu (bundan sonra «Fon» denilecektir) bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra «borçlu» denilecektir) diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 22 Mayıs 1980, 20 Kasım 1980, 13 Nisan 1981, 23 Haziran 1981, 19 Şubat 1982 ve 1 Mart 1982 tarihli istemlerini, Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitimi Bölümü'nün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980, 19 Ocak 1981, 5 Haziran 1981, 15 Haziran 1981, 10 Ağustos 1981, 4 Mart 1982 ve 13 Mayıs 1977 tarihli görüşlerini, Guvernör'ün 31 Temmuz 1980, 9 Şubat 1981, 12 Haziran 1981, 18 Haziran 1981, 16 Eylül 1981, 4 Mart 1982 ve 11 Mart 1982 tarihli raporlarını, Fon Yönetim Kurulu'nun 425 (1980), 470 (1980), 504 (1981),, 514 (1981), 518 (1981), 569 (1982), 545 (1982) ve 547 (1982) sayılı kararlarını, Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesine ek üçüncü protokolü. 6 Ekim 1970 tarihli Fon ödünç Yönetmeliğini gözönünde bulundurarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. MADDE 1 Bu ödünç anlaşmanın imzası tarihinde yürürlükte bulunan ödünç Yönetmeliğindekl genel koşullara ve bu anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur. MADDE 2 Fon, Borçlu'ya Yen , (Sekiz milyar Japon Yeni) tutarındaki bir ödünç vermeyi yükümlenir. Borçlu bu ödüncü geciktirmeksizin (gecikmenin haklı bir nedene dayanması hali hariç) şu projelerin finansmanına ayıracaktır : F/P 152 (1980), F/P 209 (1980), F/P 257 (1981), F/P 258 (1981), F/P 265 (1981), F/P 279 (1982), F/P 87 Add. IV (1982) veya Fon tarafından kabul edilen diğer projeler. Tüm finansman süresi boyunca Borçlu her altı ayda bir Fon'a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Daha sonra projenin seyrini çizen ve sonuçları tahlil eden bir rapor, çalışmaların bitimi tarihinden itibaren 6 ay içinde Fon'a gönderilecektir. Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir. MADDE 3 ödüncün vadesi 10 yıl, 5 yılı ödemesiz, faiz oranı yıllık % 8.55 yılda 360 gün ve ayda 30 gün üzerinden hesaplanan faizleri altı aylık devreler halinde İlk kez 13 Haziran 1983 tarihinde olmak üzere ekteki itfa tablosuna uygun olarak her yılın 13 Haziran ve 13 Aralık günlerinde ödenecektir. (Ek : 1) Anapara, ekteki itfa tablosuna uygun olarak, birincisi 13 Aralık 1988 sonuncusu 13 Aralık 1992 de, ilk 4'ü Yen 'lik besincisi Yen 4.80O 'lik 5 dilim halinde geri ödenecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; i

3 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 MADDE 4 Ödünç tutarı Yen tutarındaki % 3 prim düşüldükten sonra geriye kalan Yen , borçlu lehine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, CITIBANK, Tokyo nezdlndeki no'lu hesabına 17 Aralık 1982 tarihinde ödenecektir. MADDE 5 Ödüncün kullanılabilmesi maksadıyla, borçlu Fon'a zamanında İlişik bonoyu (Ek : 2) verir. Bono, Japon Yeni olarak düzenlenir ve ödenir. MADDE 6 Bono'da tesblt edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi Borçlu'yu yukarıda 3'ncü maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ve diğer masraflar ve özellikle aşağıda 9. maddede belirtilenler Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, Borçlu Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. MADDE 7 Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz ve meblağ ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir faiz ödenmesini gerektirir. Bu ek faiz : a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizlerden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadeleri devresinden İtibaren, b) Anaparanın ödenmemiş olması halinde anapara taksldinin ödenmesi gereken vade tarihinden İtibaren, ödenecektir. Her İki hal aynı zamanda vuku bulduğu takdirde İlk tarih esas alınır vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. MADDE 8 Bu ödünç gereğince Borçlu tarafından Fon lehine, Japon Yeni olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden en az 5 işgünü önce Fon'a teleksle bildirilmek suretiyle Long-Term Credit Bank of Japan Ltd., Tokyo'ya ödenir. MADDE 9 Gerek bu anlaşmanın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün yapılabilmesi ve garantisinden, gerek bu ödünç İle ilgili hukuki veya hukuk ötesi İşlemlerden meydana gelsin tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ve genellikle bu nitelikte olan masraflarla diğer bütün masraflar borçlu'ya aittir. Fon'un ödünç Yönetmeliğinin 4'ncü bölümünde öngörülen tahkim usulü ile İlgili masraflar için ise sözü geçen bölümün 25'ncl maddesi hükümleri uygulanır. MADDE 10 Akit taraflar, Fon ödünç Yönetmeliğinin 4'ncü bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen bir hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer bir merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenirler. MADDE 11 Borçlu, bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanamayacaktır. Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : MADDE 12 Ödüncün bu anlaşmanın 2. maddesinde belirtildiği şekilde kullanılmasından Fon tarafından tasvip edilmeyen bir değişiklik veya tahsis yapmama, Fon ödünç Yönetmeliği'nin 3'ncü bölümünün 13 (h) maddesi hükümleri uyarınca kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır. MADDE 13 Bu anlaşma 17 Aralık 1982 tarihinde yürürlüğe girecektir. MADDE 14 Bu anlaşma ve bununla ilgili kullanma belgeleri 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Konseyi Ayrıcalıkları ve Muafiyetler Genel Anlaşmasının 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokolü'nün 1'nci madde 3'ncü fıkrasında belirtildiği şekliyle Fon ve ikinci derecede de Fransız Hukukuna tabidir. MADDE 15 Fon Yönetim Kurulu'nca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon ödünç Yönetmeliği bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Sözü geçen Yönetmelik'in herhangi bir hükmü ile bu anlaşmanın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde anlaşma hükmü geçerli sayılır. MADDE 16 Bu anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Akit tarafların herbirinde bir nüsha bulunur. Ankara'da 17 Aralık 1982 Paris'te 17 Aralık 1982 tarihinde yapılmıştır. tarihinde yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Aydemir KOÇ Hazine Genel Müdürü İTFA TABLOSU Milli Mülteciler ve Avrupa Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskân Fonu Adına Guvernör Roger Vanden Branden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 17 Aralık 1982 tarihinde verilen Yen tutarında global ödünç. Faiz oranı yıllık % 8.55 altışar aylık taksitler halinde. Emisyon fiyatı % 97 Vade 10 yıl, 5 yılı ödemesiz. 4'ü Yen , biri de Yen olmak üzere 5 eşit taksit halinde geri ödemeli. Taksit Tutarı Faizler itfa ttfa edilecek Anapara Vadeler Yen % 8.55 Yen Anapara Yen Bakiyesi Yen 17/12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ , /12/ /06/ /12/ /06/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Taksit Tutarı Faizler İtfa edilecek Anapara Vadeler Yen % 8.55 Yen Anapara Yen Bakiyesi Yen 13/12/ /06/ O.OOO /12/ /06/ /12/ /06/ OO.00O.0O0 13/12/ O0.00O.0OO 13/06/ /12/ OO.O0O.00O Contrat De Prêt Entre Le Fonds De Reetablissement Du Conseil De L'Europe et Le Gouvernement De la Republique Turquie Le Fonds de Reétablissement du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe (ci-après appelé «Fonds»), d'une part, et le Gouvernement de la République de Turquie (ci-après appelé «emprunteur»), d'autre part, VU les demandes du Gouvernement turc des 22 Mal 1980, 20 Novembre 1980, 13 Avril 1981, 23 Juin 1981, 19 Février 1982 et 1er Mars 1982, Vu l'avis de recevabilité de la Division de la Population et de la Formation Professionnelle du Conseil de l'europe en date des 10 Août 1980, 19 Janvier 1981, 5 Juin 1981, 15 Juin 1981, 10 Août 1981, 4 Mars 1982 et 13 Mai 1977, VU les rapports du Gouverneur en date des 31 Juillet 1980, 9 Février 1981, 12 Juin 1981, 18 Juin 1981, 16 Septembre 1981, 4 Mars 1982 et 11 Mars 1982, VU les Résolutions du Conseil d'administration du Fonds : 425 (1980), 470 (1980), 504 (1981), 514 (1981), 518 (1981), 569 (1982), 545 (1982) et 547 (1982). VU le Troisième Protocole Additionnel à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe, VU les articles du Règlement des Prêts du Fonds en date du 6 Octobre 1970, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 Le présent prêt est consenti aux conditions générales du Règlement des Prêts du Fonds en vigueur à la date de la signature du présent contrat et aux conditions particulières fixées par le présent contrat. ARTICLE 2 Le Fonds s'engage à accorder un prêt à l'emprunteur, qui l'accepte, d'un montant de Yen (Huit milliards de Yen) L'emprunteur utilisera le produit du prêt sans retard, sauf délai justifié, pour le financement des projets suivants: Fonds/Projet 152 (1980), Fonds/Projet 209 (1980), Fonds/Projet 257 (1981), Fonds/Projet 258 (1981), Fonds/Projet 265 (1981), Fonds/Projet 279 (1982), Fonds/Projet 87 Add. IV (1982),, ou à d'autres projets agréés par le Fonds. Pendant toute la durée du financement, l'emprunteur adressera au Fonds, tous les six mois, un rapport indiquant l'état d'utilisation du prêt et l'état d'avancement des travaux. L'emprunteur présentera à la fin de la réalisation du projet un rapport Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 16 Mayis 1983 Sayı : final contenant une appréciation des effets économiques et financiers, y compris l'effet sur l'emploi, de la réalisation du projet. L'emprunteur s'engage par ailleur à accueillir favorablement les éventuelles missions d'information effectuées par les agents du Fonds et à fournir toute la collaboration nécessaire à leur tâche d'information. ARTICLE 3 Le prêt aura une durée de 10 ans dont 5 uns de franchise. 1-e taux d'intérêt est de 8,55 % par an. Les intérêts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement à terme échu, suivant le tableau d'amortissement ci-annexé (Annexe I). Les paiements auront lieu les 13 Juin et 13 Décembre de chaque année, et pour la première fols, le 13 Juin Le remboursement du capital, suivant le tableau d'amortissement ci-annexé, interviendra en 5 tranches annuelles, dont 4 représentant Yen et la 5 ème Yen La première sera payable le 13 Décembre 1988, la dernière, le 13 Décembre ARTICLE 4 Le montant du prêt sera versé par le Fonds, après déduction d'une prime de 3 % représentant Yen , le 17 Décembre Le montant net de Yen sera versé au compte n de la Banque Centrale de la République de Turquie auprès de la CITIBANK, Tokyo. ARTICLE 5 Aux fins de mobilisation du prêt, l'emprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci-annexée (Annexe II). La promissory-note est libellée et payable en Yen. ARTICLE 6 Le versement des montants prévus sur la promissory-note aux échéances y fixées, libère l'emprunteur à dueeoncurrence de ses obligations définies â l'article 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent prêt, ainsi que tous les intérêts ou autres frais en découlant, notamment ceux de l'article 9 ci-dessous, seront dûment versés, l'emprunteur sera complètement libéré de se3 obligations envers le Fonds. ARTICLE 7 Tous intérêts et sommes non versés en tout en partie dans le mois qui suit l'échéance, donnent lieu au paiement d'un Intérêt de 1 c /< l'an sur le montant en principal restant dû sur le prêt. Ce supplément d'intérêt doit être versé : a) â compter de la période pour laquelle les Intérêts étalent dus, s'il y a non-paiement ne serait-ce que d'une partie du montant des Intérêts restant dus'et, b) à compter du jour de son échéance s'il s'agit du non-paiement de montants du principal échus. SI ces deux cas coïncident, c'est la première date qui sera retenue. Le supplément d'intérêt n'est plus exigible au moment où toutes sommes restant dues sont payées. ARTICLE 8 Toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent prêt sont payables en faveur du Fonds en Yen, auprès de la Long-Term Crédit Bank of Japan Ltd, Tokyo, sous avis télex à adresser au Fonds par la banque chargée du paiement par l'emprunteur, au moins cinq jours ouvrables avant chaque paiement. ARTICLE 9 Tous droits, Impôts et taxes, généralement quelconques, dus et perçus et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, l'exécution et la liquidation Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 du présent contrat, soit la garantie ou le refinancement du prêt accorde, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine d«ms ce prêt, sont il la charge de l'emprunteur. Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans lo chapitre 4 du Règlement de Prêta du Fonds, les dispositions de l'article 25 dudit chapitre, seront applicables. ARTICLE 10 Les parties contractantes s'engagent à ne se prévaloir d'aucun privilège, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnel le ou autre, interne ou internationale, pour s'opposer à l'exécution forcée éventuelle d'une sentence rendue dans les conditions prévues au chapitre 1 du Règlement des Prêts du Fonds. ARTICLE 11 L'emprunteur ne pourra se prévaloir d'aucun fait ayant trait, dans le cadre de l'utilisation du prêt, à ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat. I-e Fonds ne pourra être mis en cause à l'occasion des litiges qui pouri aient surgir entre l'emprunteur et des tiers. ARTICLE 12 Tout changement ou tout manquement à l'affectation du prêt telle qu'elle a été décrite à l'article 2 du présent contrat qui n'aurait pas reçu l'agrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu à la suspension, à l'annulation ou à l'exigibilité du prêt, conformément aux dispositions du chapitre 3, article 13 (h) du Règlement des Prêts du Fonds. ARTICLE 13 Le présent contrat entrera en vigueur le 17 Décembre ARTICLE 14 Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qu'il est précisé dans les dispositions de l'article 1er, alinéa 3, du Troisième Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe du 2 Septembre 1949 et, à titre.subsidiaire, parle droit français. ARTICLE 15 Le Règlement des Prêts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil d'administration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque dudii Règlement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra. ARTICLE lô Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun d'eux faisant également fol. Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties cent ractantes. Fait à Paris, le 17 Décembre 1982 Aydemlr KOÇ Pour le Gouvernement de la République de Turquie Fait à Paris, le 17 Décembre 1982 Pour le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe Le Gouverneur Roger Vanden Branden Yürütme ve idare Bolumu Sayfa. 7

8 Sayla : S RKSMİ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : ANNEXE I TABLEAU D'AMORTISSEMENT PrCt global du 17 Décembre 1982 de Yen au GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, Ankara - Taux d'intérêt : 8,55 % l'an - Intérêts payables semestriellement - Prix d'émission : 97 % - Durée : 10 ans dont 5 ans de franchise - Remboursement en 5 tranches annuelles dont 4 de Yen et une de Yen Montant Intérêts Capital Capital Echéances à payer a 8.95 % à rembourser restant dû Yen Yen Yen Yen 17/12/ /06/ /12/ O0.OOO.0O0 13/06/ Ü0.OOO.0O0 13/12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ OO /06/ /12/ Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Proje Destekleme Yönetmeliği Amaç : Madde Sayılı Kanunun 6/b maddesi hükümlerine göre Atom Enerjisi Komisyonu'nca saptanmış bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çalışma ilkeleri ve programlan çerçevesi içinde olmak koşuluyla, aynı Kanunun 4/a ve 4/g maddeleri gereğince yaptırılacak her türlü araştırma, inceleme ve uygulama bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Kapsam : Madde 2 Proje desteği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından bilgi sağlanmasını, Kurum elemanlarının proje içinde görevlendirilmesini, gerekiyorsa, laboratuvar araçları ve tüketim malzemesi alınmasını, proje yürütücüsü veya Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 9 yürütücülerine telif ücreti ödenmesini, projeyle ilgili ve uygun görülecek diğer giderlerin karşılanmasını kapsar. Güdümlü projeler de bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Tanımlar : Madde 3 Bu yönetmelikte geçen deyimlerden; a) TAEK veya Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu, b) Başkan: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını, c) Proje: TAEK dışındaki elemanlar tarafından nükleer alanda yürütülecek bilimsel araştırmalar ile nükleer tekniklerin çeşitli bilim dallarında uygulanmasına ilişkin çalışmaları, nükleer cihazların geliştirilmesini ve nükleer enerji üretimi ile ilgili incelemeleri, d) Güdümlü Proje: Kurum tarafından önemli görülen konularda yaptırılacak projeleri, o) Grup: Bilimsel Araştırma ve Teknik Uygulama Grubunu f) Komite: Danışma Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre kurulan özel komiteleri ifade eder. Proje Önerisinin Yapılması : Madde 4 Her yıl Kurum'un çalışma programı ve ilkelerine uygun olarak, TAEK tarafından yaptırılacak ve desteklenebilecek projelerin programı hazırlanır ve kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma kur uluslarına duyurulur. Bu program çerçevesinde ilgili kuruluşlardaki araştırıcılar yürütecekleri ve desteklenmesi istenen projeleri, TAEK Proje Destek Formu doldurmak suretiyle, Kurum Başkanlığına iletirler. TAEK tarafından yaptırılacak güdümlü nitelikteki projelere öncelik verilir. Değerlendirme : Madde 5 Proje Destek Formlarıyla ilgili bilimsel ve teknik değerlendirme hazırlıkları İlgili Komitenin de görüşleri alınarak Grup tarafından yürütülür. Gerektiğinde başka uzmanlardan da yararlanılabilir. Değerlendirme sonucu, proje desteğinin kabulüne veya reddine ve kabulü durumunda, desteğin şekli, süresi, miktarına ilişkin öneri, Başkan'ın karar ve onayına sunulur. Desteğin Sağlanması : Madde 6 Proje Destek Formunda talep edilen laboratuvar araçları Kurum'un desteklediği ve sonuçlanmış bulunan projelerde kullanılmış ve halen kullanılmaya hazır tutulan araçlar arasında yer aldığı takdirde, para tahsisi yapılmadan, mevcut malzeme desteklenecek yeni projeye verilebilir. Madde 7 Kurumdan eleman ve bilgi desteği istenmişse Başkanlıkça bu destek sağlanır. Destek laboratuvar aracı ve tüketim malzemesi olarak yapılacaksa, TAEK Artırma Eksiltme ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Tutarı her yıl Atom Enerjisi Komisyonunca saptanacak meblağın altında olan araç ve tüketim malzemesi alımları, proje yürütücüsü tarafından TAEK Artırma eksiltme ve İhale Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun biçimde yapılır ve ayniyat makbuzları Kuruma gönderilir. Kurum, Proje Destek Formu'nda belirtilen bütçe dökümü zamanlamasına göre ödeme yapar. Demirbaş Malzeme Kaydı : Madde 8 Proje kapsamında alınan her türlü demirbaş malzeme Kurum demirbaş defterine kaydedilir; bu malzemenin hasara uğraması veya kaybı gibi durumlarda Kurumun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : Alınacak Malzemelerde Değişiklik Yapılması: Madde 9 Proje Destek Formu'nda belirtilen araç ve her türlü malzemeden başkası satın alınamaz Gerekli durumlarda Kurum'un yazılı izni alınarak değişiklik yapılabilir. Proje Destek Sözleşmesi : Madde 10 Proje desteklenme isteğinin kabulü üzerine Başkan ile proje yürütücüsü arasında TAEK proje Destek Sözleşmesi imzalanır. Projenin gerçek başlangıç tarihi araç ve malzemelerin proje yürütücüsüne teslim edileceği tarih gözönünde tutularak saptanır. Projenin izlenmesi : Madde 11 TAEK tarafından desteklenen projelerin Proje Destek Formu ve Proje Destek Sözleşmesi'nde belirtilen esaslar çerçevesindeki gelişmesi, proje yürütücüsü tarafından her altı ayda bir hazırlanıp gönderilen TAEK Proje Gelişme Raporu yardımıyla Grup tarafından izlenir. Projenin İptali : Madde 12 Proje Gelişme Raporları, Grup tarafından değerlendirilir. Projede, öngörülen program içerisinde olumlu bir gelişme görülmediği takdirde, proje desteği durdurulabilir. Destek durdurulup proje iptal edilirse alınan demirbaş ve harcanmamış para ve diğer malzemeler proje yürütücüsünden geri alınır. Proje Süresinin Uzatılması : Madde 13 Proje süresinin bitiminden en az üç ay önce proje yürütücüsü, vereceği bir raporla proje için süre uzatımı isteyebilir. Grup tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, uzatma yapılabilir. Projenin Sonuçlanması : Madde 14 Sonuçlanan projenin bütün bilimsel ve teknik yönlerini kapsayan sonuç rapor, sözleşme süresinin tamamlanmasını izleyen iki ay içinde iki nüsha olarak Kurum'a gönderilir. Sonuç raporda, proje adı, yürütücüsü, projede çalışan diğer araştırıcılar, proje özeti, giriş, uygulanan yöntem, elde edilen sonuçlar, bu sonuçların irdelenmesi, mevcut verilerle veya diğer çalışmalarla karşılaştırma yararlanılan kaynaklar vb. bilimsel ve teknik bilgiler yer alır. Ayrıca, projeyle ilgili mali hususlar, harcamaların dökümü vb. konuları içeren bir ek rapor da sonuç raporla birlikte gönderilir. Projenin Kabulü veya Reddi : Madde 15 Sonuç raporun incelenmesi, Grup tarafından yapılır. Sonuç rapor üzerinde düzeltme ve değişiklikler öngörüldüğü takdirde, yürütücüye geri verilerek gerekli değişikliklerin yapılması istenebilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra raporun kabulü veya reddi konusunda hazırlanacak değerlendirme sonucu, Başkan'ın onayına sunulur. Proje Bitiminde Demirbaş Malzemenin Kullanımı: Madde 16 Projenin başarılı olarak gerçekleşmesi sonucunda, TAEK desteği olarak verilen demirbaş malzemenin kullanılış veya muhafaza şekli Kurum tarafından belirlenir. Kurumca uygun görüldüğü takdirde, proje kapsamına alınan demirbaş malzeme sarf raporu karşılığında proje yürütücüsü ve projenin yürütüldüğü kuruluş yetkilisinin sorumluluğuna bırakılabilir. Bu durumda, malzemenin kullanıldığı araştırmalar hakkında Kurum'a proje yürütücüsü tarafından yılda bir kez rapor verilir. Sarf raporu her yıl yeniden düzenlenir. Kurum için gerekli olmayan demirbaş malzeme projenin yürütüldüğü kuruluşa devredilebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Proje Yürütücüsünün Kuruluştan Ayrılması : Madde 17 Proje devam ederken, yürütücünün, projenin yürütüldüğü kuruluştan ayrılması halinde durum, yürütücü tarafından en geç bir ay içinde Kurum'a bildirilir. Projenin bundan sonra nasıl sürdürüleceği hususu Grup tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Başkan'ın onayına sunulur. Telif Ücreti ödenmesi : Madde 18 Sonuç raporu kabul edilen proje yürütücüsüne, proje konuları, süreleri ve proje desteklemelerine ilişkin benzeri diğer uygulamalar gözönünde bulundurularak Atom Enerjisi Komisyonunca alt ve üst sınırları ve her yıl belirlenecek miktarlara göre telif ücreti ödenir. Bir yıldan fazla süreli projelerde, telif ücretinin yarısı, projede olumlu gelişme gözlendiği takdirde ilk yılın sonunda; kalan miktar ise proje sonuç raporunun kabulünden sonra ödenir. Sonuç raporu reddedilen proje yürütücüsüne telif ücretinin geri kalan kısmı ödenmez. Projede birden fazla yürütücü bulunduğu takdirde, bir kişi için ödenecek telif ücretinin birbuçuk katını geçmemek üzere saptanan miktar eşit oranda bölünerek proje yürütücülerinin her birine ödenir. Projelerde yer alan Kurum mensuplarına herhangi bir ödeme yapılmaz. Patent ve Telif Hakları : Madde 19 Projeyle ilgili bütün sonuçlar ve buluşlar, projenin TAEK tarafından desteklendiği belirtilerek, Proje Destek Sözleşmesi'nde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Kurum'dan izin alınarak tamamı veya kısaltılmış olarak proje yürütücüsü tarafından yayınlanabilir. Projede elde edilen patent haklan Kurum'a alt olup patent tescilinde % 25 hak tanınır. Projeyle ilgili telif hakları hususunda TAEK Yayın Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Anlaşmazlıkların Çözümü : Madde 20 Proje destekleme sözleşmeleri ile ilgili anlaşmazlıklar Ankara Mahkemelerince karara bağlanır. İş Güvenliği ve Gizlilik : Madde 21 Projelerin yürütülmesi sırasında gerekli ve zorunlu İş güvenliğinin sağlanması ve nükleer ve radyolojik güvenlik önlemlerinin alınmasından proje yürütücüsü sorumludur. Proje yürütücüsü, projeyle ilgili olarak Kurum'ca öngörülecek gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdür. Geçici Maddeler: GEÇİCİ MADDE 1 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurum tarafından desteklenmekte olan projeler için ödeme yapılmışsa, satın alma işlemleri proje yürütücüsü tarafından yerine getirilir. GEÇİCİ MADDE 2 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürütülmekte olan projelerin iptali, İzlenmesi, sonuçlanması ve kabulü konusunda ve bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce desteklenerek tamamlanmış olan projeler için alınan araçların kullanımı konusunda bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırma : Madde Haziran 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Nükleer Araştırma Projesi Destekleme Yönetmeliği» yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük ve Yürütme : Madde 23 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 24 Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 Yıllar ] Ticaret Bakanlığından : Ocak Şubat Mart Nisan G S Tebliğ Toptan Eşya Fiyatları indeksi Nisan (Aylık ve Yıllık olarak) Konjonktür 1983/ GENEL İNDEKS SAYILARI Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül ( ) Ekim Kasım Aralık Yıllık Artış , Sayfa : 12 RESMİ RESMİ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : 18049

13 r T.C. Resmî Gazete Kurulu* Tarihi : (7 Tcfriolavval 1336) - 7 Ekim Mayıs 1983 PAZARTESİ Sayı: J İLÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 13 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : PAZARLIKLA GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1 Konu : Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen banker Abdullah Gülgün'e (Gülgün Ticaret) alt gayrimenkullerin pazarlıkla ve peşin parayla satışıdır. 2 Satışa konu gayrimenkullerin nitelik ve tahmini değerleri : a) Hacı bayram Mahallesi Çankırı kapı inişi sokağında, imarın 5151 ada 6 parselinde bulunan 313 m2 miktarındaki ahşap ev ve üç evin bir kısmı ve arsa nitelikli taşınmazdır. Bina eski, kısmen tuğla kısmen kerpiçtir. Bu mülk üzerinde Gelişim Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A. Ş. lehine 1. dereceden , TL. İpotek mevcut olup taşınmazın tahmini değeri , TL. dır. Satış işlemi ipotekten ari olarak yapılacaktır. b) Tapu kaydına göre Ankara Mühye Köyü 3002 parseli teşkil eden 438 m2 miktarındaki tarla olarak gözüken Ankara-Çankaya Yıldız Mahallesi 27. Sokak 20 Kapı No. lu 438 m? arsa üzerinde kagir, sobalı tek kat, tek daireli ev; 3 oda, salon, mutfak, banyo, WG ve antreden müteşekkildir. Evin dıştan dışa alanı 125 m2 olup etrafı briket duvarla çevrilidir. İmar dışı ve köy tapulama parseli olan taşınmazın tahmini değeri , TL. dır. Bu taşınmaz üzerinde de TL. lık 1. dereceden ipotek mevcut olup satış işlemi ipotekten ari olarak yapılacaktır. 3 Satış işlemi Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat. 4 de 13 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığında 31/5/1983 günü saat: de, alıcı çıkmadığı takdirde İkinci satış aynı yer ve saatte 3/6/1983 günü yapılacaktır. 4 Satışa konu gayrımenkulleri birlikte veya tek tek satmaya Kurul yetkilidir. 5 Satışa katılanları, tahmini değerin % 10'u oramnda teminat yatırmak zorundadır. 6 Satışla İlgili şartname Kurulumuzdan temin edilebilir. 7 Satışa katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır, tlân olunur. Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 8 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından: AÇİK ARTIRMA İLE MENKUL SATIŞ İLÂNI ı Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince tasfiyesine karar verilen ve Tasfiye işlemleri 8 Nö. lu Tasfiye Kurulunca yürütülen Banker Nurettin Yaman'ın

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 16 Mayıs 1Ü83 Sayı : irfan Baştuğ Cad. No: 230/3 Ankara adrosinda bulunan cv eşyaları açık arttırma ile satışı yapılacaktır. 2 Satış Şartlan Günü ve Yeri: a) Satışın peşin para ile yapılacaktır. Satışın yapıldığı günü bedeli nükten tahsil olunacaktır. b) Açık artırma ile satış 13 Haziran 1983 Pazartesi saat de Menkul malların bulunduğu adreste Kurulca teşkil edecek Komisyon huzurunda yapıla çaktır. c) Menkullerin satış yerinden, taşınması nakli kusurlu ise vs. giderleri alıcıya aittir. d) İlk satışta alıcı çıkmadığı veya nominal değerin c i 75'inden aşağı teklifte bulunması halinde ikinci satış 15 Haziran 1983 Çarşamba günü ayrı yer ve saatte tekrarlanacaktır Satışla ilgili şartname ve liste Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 0 Kat: 3'de bulunan 8 No. lu Tasfiyo Kurulu Başkanlığından lemin edilebilir. İlân olunur. Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 19 No'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştri : PAZARLIKLA SATIŞ İLANI (TELEFON - TELEX SATIŞI) Kurulumuzca tasfiye İşlemleri yürütülen Banker Mustafa Uyanık'a ait herbiri lira muhammen bedelli ) nolu iki adet telefonla, «Hanımeli Sokak, 15/13 Maltepe/Ankara» adresinde kurulu lira muhammen bedelli nolu bir adet teleks postasının intifa hakkı 25/5/1983 günü, saat arasında G. M. K. Bulvarı No : 6/5 adresindeki Kurulumuz Başkanlığı'nda pazarlıkla satılacaktır. Satışa katılacak olanlar muhammen bedelin 9f- 10 tutarındaki nakit teminatını satış saatinden önce Kurulumuza yatırmaları gerekmektedir. Satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak üzere, daha yüksek teklifte bulunan olduğu taktirde teklif ettikleri meblağ karşılığı peşin olarak yatırmaları şartıyla, satıştan sonra 10. uncu günde bir defaya mahsus olmak üzere, açık arttırma ile satış yapılcak vc satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır. Uygun fiyatla alıcı çıkmadığı taktirde müteakip iş günlerinde aynı yer ve aynı saatler içinde satış tekrarlanacaktır. Kurul satışı yapıp yapmamakta muhtardır. Diğer hususlarda bilgi almak isteyenler Kurul Başkanlığı'na başvurabilirler. İlân ohınr. Ankara 3 No. lu Ticaret Mahkemesi 17 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : PAZARLIKLA SATIŞ İLÂNI (ARABA SATIŞI) Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Bankcr Bimbo Hamöurger'e (Selim ÇUBUKÇU'ya ait Volsvagen (Benzinli) marka 1079 Golf-GTÎ Model 06 UR 008 plakalı EG Motor, şase seri nolu binek otomobil. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 Kat: 5'deki 17 Nolu Tasfiye Kurulunda 8/6/1983 günü saat 14.30'da pazarlık suretiyle satılacaktır. İkinci satış 9/6/1933 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Satışla ilgili şartname vc ek bilgi yukarıda adresi yazılı Kuruıdan temin edilebilir. Bilirkişilerce , TL. değer konulan otomobil Ankara Belediyesi Hasırcılar Otoparkında görülebilir. İlân olunur.

15 Ankara Asliye üçüncü Ticaret MaLkemesi 6 No.lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir. İcra İflas Kanununun maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Kanunun maddeleri ile 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin de i?ik 15.maddesinin 1 numaralı fıkrası u-'arınca ilânı gereken sıra cetvelidir. Bankerin Adı Soyadı veya Unvanı İkametgâh yada işyarı adresi Kayıt 2900/ / / / 7 316/579 Alacaklıların Adı Soyadı Talep Edilen Anapara Ikr«a ÖZPOLAT Türkan MDIOĞLU özcan IHTONO - Rlmat TAŞÇIOĞLU, Omikron Adi.KoauBti. s Konur Sok.l3/B Kısılagr/AXKAIU Faiz..Tl. Nas. XI, «Anapara Tl. Kabul Fdilen Faiz Tl. Has. Tl. Şeraittin TACAL Anapara Tl. Reddedilen HOTı 1) Bu sıra cetveli; I5.4.19S3 tarih TI 180İŞ mükerrer sayılı Besni gazete ila yayınlanan tk sıra cetvelidir. 2) 316/579 Ko.lu alacak Borsaş A.Ş.ak sıra cetveline aktarıldığından reddedilmiştir. Faiz Tl. Kas. Tl. İ.İ.K. Tasf 206 Kuru M.S. Kara 6 Kaimi 6 Kabul 6 Kabul 6 Kabnl - MD 16 Mayıs 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : İS

16 Ankara Asliye Üçüncü Ti car a t MaiJteoıeei 8 No.lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir. İcra İflas Kanununun maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Karunun maddîleri ila 35 Sa.yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin degı:ik lş.maddssınin 1 numaralı fıkrası u"arınca ilânı gereken sıra cetvelidir. Bankerin Adı Soyadı veya Unvanı : IIinsaf Elektronik Cihazlar İmalat Sanayii v» Ticaret A.Ş. İkametgâh yada İşyarı adresi : Karacakaya Caddesi 109/3 Siteler-ANKAHA Talep Fdilon Kabul gdilen Reddedilen Kayıt Alacaklıların" Anapara Faiz Mas. Anapara Faiz Mas. Anapara Faiz»)2900/370 ikram ÖZPOLAT _ b) 2399/294 Türkan DKDFOĞT.U (Baloı) l.şoo.ooo I.5OO.OOO.- - c) 2901/371 Oülistan KötATASI (Dedıoğlu) İİJ74/184 Zeki BAŞYİĞİT «)1395/544 Mustafa CTtDİLIK « RZD OTOLFKCGLIRİ 1) Bq * ıra cetveli; tarih va mukarrer sayılı sıra cetveline ek olarak yayınlanmıştır. 2) a Tt b sıradaki alacaklar Omikron Adi.Koa.Şti.ek sıra oetveline, o sıradaki alacak iaa Bora as A.Ş. k sıra cetveline aktarıldığından reddedilmiştir. İ.İ.K. Tasf Kuru M.S. Kara HfD RID - - SIS 1 Kabul 1 Kabul Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı: 1804»

17 ı Ankara Asliye üçüncü Ticaret Keukameei ö JTo.lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir. İcra İflas Kanununun maddelari gereğince düzenlenen va aynı Kanunun addeleri ile 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 15*maddesinin 1 numaralı fıkrası «-'arınca ilânı gereken sıra cetvelidir. tankerin Adı Soyadı veya Unvanı İkametgâh yada işyarı layıt Alacaklıların.110. Adı Savadı 3872/ / /I /I /I /2450 ıa /114 adresi Talep Edilen Anapara -ZU. Oüliatan Koyataoı (Dedao«la) Hasaa Taba la ŞABBBT Duran TALÇIH Hatun mçn Ottlsıren TALÇIH Şavki TUEOUT İŞ Hüseyin BORSAŞ A.Ş. Konur Sokak 13/* Kinlay/ABXAHA-Kuíula Han.B.Blok.Tonalı Bilmi Cad.Kat.6 Faiz -XL. Has. JLı Anapara Tl. Kabul Fdilen İ.l.K. Tasfi- 206 Kurul M.S. Karar: ı SO Faiz Tl Mas. Tl. Anapara Tl. Reddedilen Faiz Tl. Mas Tl. KABAAOAÇ V /579 Sefaittin TACAL 2.5OO.OOO /546 Mehmet SICHT (tela Düzeltmesi) 5OT1 Bu sıra cetveli; tarih re Mukarrer «ayılı Resmi gazete 11«yayınlanan sıra cetvelinde kabul edilen alacaklara ilava olarak kabul edilan sıra catvalidir Kabal 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayı'a : 18 RESMÎ GAZETE 16 May us 1983 Sayı : Ankara 5 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir: PAZARLIKLA MENKUL SATIŞI Tasfiyesi Kurulumuzca yapılmakta olan Banker Ö. Faruk Sağlamla ilişkisi bulunan Aysun Abayoğlu'na ait aşağıda evsafı ve miktarı ile satışa esas değerleri belirtilen menkul mallar 30/5/1983 günü saat arasında, ilk gün muhammen bedelin % 75'ine alıcı çıkmaması halinde ikinci satış 31/5/1983 günü saat arasında satışı Kurulumuzda yapılacaktır. Sözkonusu menkul mallar Emek Mah. 8. Cad. 18/1 deki adresle görülebilir. Satışla ilgili geniş bilgi ve şartname Kurulumuzdan temin edilebilir. Fiyatı Adet C i n s i TL. Yuvarlak yemek maması 8 sandalye ,- 3 gözlü kütüphane ,- 5 m 2 bordo renginde samur halısı oturma odasında ,- Zikzakh kadife kaplı 7 kişilik L tipi koltuk misafir odasında ,- Yataklı Divan m 2 pelüş ,- Biiyük orta sehpa yatak odasında 2.500,- Yatak odası takımı, kardorop ve tuvalet masası ile 4 gözlü iki adet çekmece ,- 4 m 2 civarında halı Mutfakta ,- Arçelik marka 8,5 ayak buzdolabı ,- Demirdöküm fırın ,- Servis arabası 7.000,- Altındağ 2. icra Memurluğu: İ /6098 PAZARLIKLA GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 1 Satış konusu taşınmaz: Pazarlıkla satışın konusu Ankara 3. Ticaret Mahkemesinin tasfiyesie karar verilen ve tasfiye işlemleri 19 nolu Tasfiye Kurulunca yürütülen bir bankere ait Altındağ Bağlum Nahiyesinde bulunan 1978 parsel numaralı 18125/14000 M-* lik tarla Bağlum Nahiyesi içine 1 Km. de tarla 4. sınıf arazi bulunduğu tarlanın TL. değerinde bulunduğu. 2 Satış Şartlan Günü ve Yeri: Satış peşin para ile yapılacaktır. Dellaliye ve damga resmi alınmayacaktır. Pazarlıkla satış 6/6/1983 Pazartesi günü saat 9.30'da Altındağ 2. icra dairesinde yapılacaktır. Talip çıkmaması halinde 2. satış 16/6/1983 Perşembe günü yine aynı yer ve saatte yapılacaktır. Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15 nden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan 10 gün sonra bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde kalacaktır. Satışa katılacaklar satış tarihinde 1 gün öncesine kadar taşınmazın belirtilen bedelinin % 10 tutarındaki teminat karşılığı parayı satış Memuruna tevdi etmeleri gerekir.

19 16 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Bakanlıklar, Kamu iktisadi Teşekkülleri ve diğer kamu kurumlarından teminat aranmaz. Gayrimenkulun tasfiye Kurulunca satışı istenmiş olup Kurul satışı yapıp yaptırmamakta muhtardır. Gereği ilan olunur. İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 8 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : Kurulumuzca tasfiye edilmekte olan Banker Nurettin Balcı'ya ait Kocaeli 111, Gebze İlçesi, Şekerpınar Köyü, Küllükçukuru mevkii, pafta : 2, parsel No : 70, yüzölçümü : m2 tarlanın 528/6138 hissesinin açık arttırma İle satılmasına karar verilmiştir. Gayrimenkulun muhammen 'bedeli , TL. dır. İlk arttırma 3/6/1983 günü Gebze İcra Memurluğunda saat arasında yapılacak, o gün muhammen değerin % 75'lrre istekli çıkmadığı takdirde 6/6/1983 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılarak en çok arttırana ihale edilecek, satış peşin para ile yapılacak, İhaleye katılanlardan muhammen bedelin % 10'u nispetinde teminat alınacaktır. Satıştan sonra yedi gün içinde satış bedelinden en az % 15 yüksek bedelle teklifte bulunulduğu ve teklif edilen bedel nakit ve banka teminat mektubu yahut devlet tahvili olarak Gebze İcra Memurluğuna yatırıldığı takdirde ilk alıcı İle sonradan teklifte bulunanlar arasında 16/6/1983 günü aynı saat ve yerde açık arttırma yapılarak en çok arttırana ihale edilecektir. Satış şartnamesi Gebze İcra Memurluğundan görülebilir. İstanbul 5. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 1980/101 Memura hakaret ve mütecaviz sarhoşluktan sanık Hasan Bayraktar, Enver oğlu Huriye'den olma 1949 D. lu, Samsun Yeni Kırbaç Mahallesi hane 10/7 de nüfusa kayıtlı, Beyoğlu Aşmalı Mescit N. 2 de oturur Hasan Bayraktar hakkında verilen gıyabi karar bulunamadığından tebliğ edilememiştir, dosya incelendi. Gereği düşünüldü: T. C. Kanunun 266/1, 647/4, 71. maddeleri gereğince iki ay hapis 1000 lira ağır para cezası hapis cezası 100 liradan 6000 lira ağır para ce 7 zası ile tecziyesine içtimaen 7000 lira ağır para cezası T. C. Kanunun 574. madde gereğince ik ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına 647/4 ile hapis cezası 50 lira taktir edilmek suretiyle 3000 lira hafif para cezası ile tecziyesine dair verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeler gereğince ilânın tebliğine ilân tarihinden itibaren on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur /4 1980/93 Hırsızlıktan sanık Malatya Peturge Uzuntaş Köprü Hane 71/5 de nüfusa kayıtlı, Süleymaniye Vefa Cad. No. 14 de oturur Mehmet oğlu Hacerden olma 1960 doğumlu Faik Ünal hakkında verilen gıyabi karar bulunmadığından tebliğ edilememiştir, dosya incelendi. Gereği düşünüldü: T. C. Kanunun 491/4, 522, 525. maddeleri gereğince dört ay müddetle hapsine, dört ay süre ile emniyet umumiye nezaret altında bulundurulmasına dair verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeler gereğince ilanın tebliğine ilân tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 7200/5

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 16 Mayıs 1983 Sayı : 1801!) Karacabey Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1980/157 K. No : 1982/212 Sanık : Muzaffer Türkbayrağı Habip Ekrem ve Sabiha'dan olma 1962 doğumlu Adana Ceyhan Büyükkırım Mahallesine kayıtlı olup halen amcası Şükrü Türkbayragı yanında Keçici Karabaş Mahallesi Güldede Sokak No : 18/5 Karagümrük - İstanbul adresinde ikamet eder. Suç : içmek maksadı ile esrar bulundurmak Sus Tarihi : 27/6/1980 Karar Tarihi : 2/7/1982 Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanığa Mahkememizce T.C.Y. nın 404/2 maddesi gereğince 3 sene hapis ve 5435 S. Y. ile 10 misli artırılarak 1000 Ura ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sanıkta ele geçirilen esrarın azlığı nedeni ile lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek cezasının T.C.Y. nın 59 ncu maddesi gereğince 1/6 oranında indirilmesi ile 2 sene 6 ay hapis ve 833 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, T.C.Y. nın 40 ncı maddesi gereğince tutuklu ve gözaltında kaldığı günlerin cezasından İndirlmeslne, T.C.Y. nın 36 ncı maddesi gereğince müsaderesine, dair verilen karar sanığın adresi meçhul olduğundan kendisine tebligat yapılamadığından 7201 S. tebligatlar Kanunun 29 ncu maddesi gereğince adı geçene hüküm kararı llânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren on beş (15) gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı Hân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Konya - Eıeğli Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1980/636 K. No : 1982/48 Tedbirsizlik ve dikkatsizlik suçundan iki kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan sanık Hasan Dede oğlu Elife'den doğma 1317 doğumlu Ali Eker hakkında Mahkememizin 22/2/1982 gün ve esas 1980/636, 1982/48 karar sayılı İlamı İle T.C.Y. sının 459/2, 2248 S. K. nun, 459/son, 647/4, sayılı Kanun 60/E maddeleri uyarınca lira (ikibindokuzyüz elli lira) nğır para cezası ve ehliyetinin 5 gün süre İle geri alınmasına sanığın gıyabında verilen hüküm bunca aramalara rağmen sanık bulunamadığından gıyabi hüküm kendisine tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına, ilan ücretinin sanıktan tahsiline, Han olunur Çorum 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1981/675 ABBAS REISOÖLU (ŞİMŞEK) Davacı Ahmet Akkaya tarafından davalılar Veli Keser ve Abbas Reisoğlu (Şimşek) aleyhine açılan alacak ve tedbir davasının yapılan muhakemesinde : Adresiniz meçhul olduğundan dava dilekçesi adınıza ilanen tebliğ edilmiş olup, gıyap kararının da ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 7/7/1983 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz gıvap kararı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 6714

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1995 PAZARTESİ Sayı : 22254 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1990 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1990 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Eylül 1990 PERŞEMBE Sayı : 20634

Detaylı

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim MAYIS PAZARTESİ Sayı: KARARNAMELER

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim MAYIS PAZARTESİ Sayı: KARARNAMELER T.C. R esmı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 24 MAYIS 1976 PAZARTESİ Sayı: 15596

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlen için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 4 1 Eylül 4 Eylül 1985 Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur ÇARŞAMBA

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Ocak 1993 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Ocak 1993 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Ocak 1993 PERŞEMBE Sayı : 21465 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 ŞUBAT 1977 PAZAR KARARNAME M. K- ERKOVAN. Millî Savunma Bakanı F. MELEN.

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 ŞUBAT 1977 PAZAR KARARNAME M. K- ERKOVAN. Millî Savunma Bakanı F. MELEN. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 ŞUBAT 1977 PAZAR Sayı: 15856 KARARNAME

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1984 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1984 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1984 PERŞEMBE Sayı: 18569 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1984 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1984 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığım başvurulur 23 Mayıs 1984 ÇARŞAMBA Sayı: 13409 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SÖZLEŞMESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SÖZLEŞMESİ PROJE KOD NO: 2012-.. -.. -.... /.. /2012 I TARAFLAR Madde 1: 2547 sayılı kanunun değişik 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : 15906 : \ başvurulur...

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95 K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU KüItür ve Turizm Bakanı 6 -_ Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN Sayı : 06/ Konu : Arsa satışa çıkarılması. T.C. VRN BLDİYSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞL BİRİİN VRN..03.2015 6360 Sayılı Yasa ile Köy Tüzel kişiliğine ait Çatalpınar ahallesi, Demirayak ahallesi, Solakuşağı ahallesi,

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı