TOPLUMSAL RAPORLAR TOPLUMSAL RAPORLAR 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUMSAL RAPORLAR TOPLUMSAL RAPORLAR 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 TOPLUMSAL RAPORLAR ENFLASYONDA HEDEFLER VE GERÇEKLER LEASING KAVGASI BORÇLU filetmelere ZEYT N DALI TÜRK YE DE ER N KATLIYOR YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM BÖLGELERE GÖRE DE fimekle BERABER fis ZL K ORANI YÜZDE 30 U AfiIYOR FA Z TRANSFER ENERJ RAPORU BANKALARDA ÖLÇÜT KAÇTI ENFLASYON RAPORU D Z EKONOM S SOSYAL YARDIMLAR GELECEK ARAYANLARIN GÖÇ HAR TASI 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU TOPLUMSAL RAPORLAR

2 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 46

3 Enflasyonda Hedefler ve Gerçekler ki y ld r koydu u hedefleri tutturamayan Merkez Bankas n n 2008 enflasyon hedefleri oldukça iddial. Merkez Bankas n n üçer ayl k dönemler için belirledi i enflasyon hedefinin (Mart ta yüzde 7.1, Haziran da yüzde 6.5, Eylül de yüzde 6.3 ve 2008 y l sonunda yüzde 4) tutturulabilmesi için çeyrek dönemlik enflasyon rakamlar n n Türkiye tarihinde görülmemifl oranlara inmesi gerekiyor. stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müflavirler Odas n n ( SMMMO) Merkez Bankas, OECD ve Hazine Müsteflarl n n verilerinden yararlanarak haz rlad Enflasyonda Hedefler ve Gerçekler bafll kl raporuna göre, üçer ayl k dönemler için Merkez Bankas n n aç klad enflasyon tahminleri, Türkiye için son 5 y l n en düflük enflasyon oranlar. Bu hedefler tutarsa memur enflasyon fark almayacak. Ancak e er enflasyon hedeflerin 2 puan üzerinde giderse ilk çeyrek sonunda yüzde 3 olaca ndan daha yar y l gelmeden memurun zamm eriyecek ve enflasyon karfl s nda ma lup olacak. Enflasyon farklar Temmuz da yans t ld için de yüzde 1.9 luk enflasyon fark na hak kazanacak olan kamu çal flanlar ve özel sektörde sözleflmesi bu yönde olanlar y l n ikinci çeyre ini enflasyona yenilmifl olarak geçirecek. SMMMO nun raporuna göre Mart 2008 de y ll k enflasyonun yüzde 7.1 e düflmesi için Ocak-Mart aras ndaki 3 ayl k TÜFE nin yüzde 1.1 ç kmas gerekiyor. Enflasyonun hedefe ulaflmas için Nisan-Haziran dönemindeki TÜFE nin yüzde 0.90, Temmuz-Eylül döneminde 0.13 ve son çeyrekte de yüzde 1.77 düzeyinde gerçekleflmesi zorunlu. Elektrik ve do algazda fiyat art fl, 100 dolara ulaflan petrol fiyatlar, kiradaki fiyat kat l sona ermeden Merkez Bankas n n belirledi i enflasyon hedefleri çok iddial kal yor. Oysa, özel ve kamu sektörlerinde neredeyse bütün çal flanlara ücret zamlar son iki y ld r hiçbir dönemde tutturulamayan bu hedeflere göre yap l yor. TÜRMOB Genel Baflkan Yard mc s ve SMMMO Baflkan Yahya Ar kan, Merkez Bankas n n aç klad 2008 Para ve Kur politikas n n da de erlendirildi i raporda 2008 sonunda tüketici fiyatlar n n yüzde 4 e inmesinin hedeflendi ine dikkat çekti. Merkez Bankas n n enflasyonu Mart 2008 de yüzde 7.1 e, Haziran da yüzde 6.5 e, Eylül de de yüzde 6.3 e çekmeyi hedefledi ine dikkat çeken Ar kan, Merkez Bankas bu hedefleri tutturmak d fl nda kendisine art -eksi 2 puanl k bir belirsizlik aral b rakt. Buna göre enflasyon hedefin 2 puan üzerinde kal rsa, Martta yüzde 9.1, Haziranda yüzde 8.5, Eylülde yüzde 8.3 ve 2008 sonunda yüzde 6 olabilecek dedi. Belirlenen hedeflerinin milyonlarca çal flan için çok fley ifade etti ine dikkat çeken Ar kan nand r c l ktan uzak olan hedefler nedeniyle hükümet çal flanlar n enflasyon farklar n gecikmeli ödüyor diye konufltu. Merkez Bankas n n 2008 sonunda enflasyon tahminini ise yüzde 3.5 ile 5.7 nin orta noktas yüzde 4.1, resmi hedefini de yüzde 4 olarak aç klad n an msatan Ar kan, flu de erlendirmeyi yapt : Ancak piyasa tahminleri halen yüzde 5-6 aral nda geziniyor. Merkez Bankas enflasyon konusundaki inand r c l n sorgulatan tahminlerin gerçekleflmesi için standart para politikas n n ötesinde bir aç klama da yapmad. Ekonomide enflasyon hedefini iki kere skalam fl olan Merkez Bankas n n hedefe inand r c l n art rmas gerekiyordu dedi. SMMMO nun Enflasyonda Hedefler ve Gerçekler Raporu nda flu saptamalar yer ald : * TÜFE nin 12 ayl k ortalamalara göre bak ld nda 2003 bazl yeni endeksin devreye girmesinden bu yana enflasyon hiç yüzde 8 in alt na gelmedi. Gelmedi i gibi Mart-Haziran 2007 aral nda yüzde 10 un üzerinde gerçekleflti. * 2008 de çeyrek dönemler için belirlenen enflasyona (s ras yla yüzde 7.1, 6.5, 6.3 ve 4.0) ulaflmak için Türkiye ekonomisi çeyrekler baz nda tarihindeki en düflük enflasyon oranlar n yakalamak zorunda. TOPLUMSAL RAPORLAR 47

4 YÜZDE 1.1 HAYAL * 2008 in ilk çeyre i sonunda TÜFE yi yüzde 7.1 e düflürmek için de Türkiye ekonomisinin ilk üç ayl k döneminde enflasyon sadece 1.1 de kalmal. Oysa kurakl k nedeniyle azalan tar m ürünleri ve artan fiyatlar, elektri e yüzde 19.5 ve do algaza iki aflamada yap lacak yüzde 14 lük zam, asgari ücrete yap lan ilk yar y l için yüzde 4, ikinci yar y l için yüzde 5 olmak üzere toplam yüzde 9 luk art fl do rultusunda ilk çeyrekte enflasyon yüzde 1,1 de tutulmas hayal gibi görünüyor çeyrek 2. Çeyrek 3. çeyrek 4 çeyrek TÜFE üst s n r TÜFE hedefi TÜFE alt s n r YILI ODA FAAL YET RAPORU Merkez Bankas n n 2008 enflasyon hedefleri Gerçekleflme Gerçekleflme Gerçekleflme Gerçekleflme Gerçekleflme (üst (hedefler s n rda 2 Çeyrek TÜFE art fl 2,04 0,80 1,74 3,58 1,47 0,90 0,91 Üçer 3 Çeyrek ayl k TÜFE enflasyon art fl 1,32 2,20 1,30 1,69 0,31 0,13 0,13 4 Çeyrek TÜFE 2,64 3,92 3,65 2,81 4,40 1,77 1,82 Baz y l 2003=100 olarak al nd ndan önceki dönemle karfl laflt rma yap lam yor. * Enflasyonun hedefin 2 puan üzerinde, belirsizlik aral içinde yani yüzde 9.1 de tutulmas için de y l n ilk çeyre inde, fiyat art fl n n yüzde 3'te kalmas gerekiyor. Bu rakam da Türkiye nin son 5 y ldaki en yüksek üç ayl k enflasyonu olarak tarihe geçecek. 48 tutarsa) kal rsa) 1 Çeyrek TÜFE art fl - 2,15 0,83 1,25 2, ,0

5 * 2008 y l n n Nisan-Haziran aras ndaki üç ayl k döneminde ise y ll k enflasyonun yüzde 6.5 e çekilmesi için bu dönemde sadece yüzde 0.90 l k bir enflasyon yakalanmas gerekiyor. Ancak bu orana da geride kalan 5 y ll k dönemde bir kez hariç yan na bile yaklafl lmad. ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE EKS ENFLASYON * En ilginç iki veri ise üçüncü ve son çeyre e iliflkin veriler. Üçüncü çeyrek sonunda e er y ll k enflasyon yüzde 6.3 e düflerse bu çeyrekteki üç ayl k enflasyon yüzde 0.13 olacak. Oysa Türkiye ekonomisi bu tür bir enflasyon rakam na son 5 y l içinde üçüncü çeyreklerde yan na bile yaklaflamad. *Son çeyrek ise enflasyon deyim yerindeyse patlama yapacak. Yüzde 2.44 Bu da yüzde 4 lük hedefin yüzde 61 inin son çeyrekte tüketilece ini gösteriyor. Bir baflka deyiflle enflasyonda as l düflüfl y l n son çeyre ine b rak l yor ve as l baflar ya da baflar s zl k y l n son çeyre inde belli olaca görülüyor. MEMURA KÖTÜ HABER * Memura ilk yar y lda yap lacak zam da enflasyon hedefiyle uyumlu olacak. Hat rlanaca üzere memura ilk ve ikinci alt ayl k dönemler itibariyle yüzde 2 fler zam verilecek. E er enflasyon yüzde 2 nin üzerinde ç karsa bu durumda verilecek zam maafllara gecikmeli yans yaca ndan memur yine bir kayba u rayacak. E er Haziran için yüzde 6.5 lik hedef tutarsa, y l n ilk 6 ayl k dönemi için enflasyon yüzde 2.06 olacak. kinci yar ise 6 ayl k enflasyon yüzde 1.9 olacak. Bu durumda memur enflasyon fark almayacak. Ancak e er enflasyon Türkiye nin tarihinde hiç görülmemifl bu hedeflerin 2 puan üzerinde giderse ilk çeyrek sonunda enflasyon yüzde 3 olaca ndan daha yar y l gelmeden memurun zamm eriyecek ve enflasyon karfl s nda ma lup olacak. Enflasyon farklar temmuz maafllar na yans t ld için de yüzde 1.9 luk enflasyon fark na hak kazanacak olan kamu çal flanlar ve özel sektörde sözleflmesi bu yönde olanlar y l n ikinci çeyre ini enflasyona yenilmifl olarak geçirecek. TÜRK YE HALA OECD'N N ENFLASYON fiamp YONU Türkiye enflasyonla 30 y ld r süren mücadelesinde geride kalan 5 y lda önemli bir mesafe katetmesine karfl n yine de OECD flampiyonu olmaktan kurtulamad. OECD nin internet sitesinden al nan tabloda Türkiye Kas mdaki yüzde 8.4 lük y ll k enflasyonuyla zirvede görünüyor. En yak n rakibi ise AB üyesi ülke olan Macaristan. Onun da y ll k enflasyonu yüzde 7.1. Çek Cumhuriyeti ve rlanda yüzde 5 in üzerinde enflasyon oran yla Türkiye ve Macaristan izliyor. Türkiye, üyesi olmaya çal flt AB nin yeni üyeler d fl nda kalan 15 üyesinin ortalama enflasyonu ise yüzde 2.4. OECD ortalamas ise yüzde 2.8. OECD verilerine göre OECD üyesi olmamas na karfl n enflasyonu bizi aflan tek ülke yüzde 10.8 ile Rusya. Güney Afrika da yüzde 7.9 luk enflasyonu ile bize yak n düzeyde seyrediyor. Yüzde 4 lük enflasyon düzeyini yakalansa bile Tükiye ekonomisi için tarihi bir baflar olacak bu düzey OECD veya geliflmifl ülkelere yak nsama konusunda daha çok yol oldu unu gösteriyor. AB ülkeleri içinde ise Türkiye yeni kat lan baz ülkelerin alt nda enflasyon oran na sahip görünüyor. Bu ülkeler aras nda bafl yüzde 13.7 ile Letonya, yüzde 11.4 ile Bulgaristan çekiyor. Estonya yüzde 9.3 enflasyon ile en yüksek 3. fiyat art fl h z olan AB ülkesi. Türkiye bu üç ülkenin ard ndan geliyor. TOPLUMSAL RAPORLAR 49

6 Ülke Enflasyon (%) 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 50 Avusturalya 1,9 Avusturya 3,1 Belçika 2,9 Kanada 2,5 Çek Cumhuriyeti 5,1 Danimarka 2,5 Finlandiya 2,9 Fransa 2,4 Almanya 3,3 Yunanistan 3,9 Macaristan 7,2 zlanda 2.8 rlanda 5,0 talya 2,6 Japonya 0,3 Kore 3,5 Lüksemburg 3,2 Meksika 3,9 Hollanda 1,8 Yeni Zelanda 1,8 Norveç 1,5 Polonya 3,7 Portekiz 2,8 Slovakya 2.3 spanya 4,1 sveç 2.4 sviçre 1,8 Türkiye 8,4 ngiltere 2,1 ABD 4,3 EU 15 2,4 G7 2,7 OECD Avrupa 2,8 OECD ülkeleri 2,8 OECD üyesi olmayan baz ülkeler Brezilya 4,1 Hindistan 5,5 Endonezya 6,9 Rusya 10,8 Güney Afrika 7,9

7 AB ÜLKELER NDE ENFLASYON Euro bölgesi 3,1 Euro 13 3,1 Avrupa Birli i 3,1 Euro 27 3,1 Çek Cum. 5,1 Belçika 2,9 Bulgaristan 11,4 Danimarka 2,5 Almanya 3,3 Estonya 9,3 rlanda 3,5 Yunanistan 3,9 spanya 4,1 Fransa 2,6 talya 2,6 K br s Rum 3,2 Letonya 13,7 Litvanya 7,9 Lüksemburg 4,0 Macaristan 7,2 Malta 2,9 Hollanda 1,8 Avusturya 3,2 Polonya 3,7 Portekiz 2,8 Romanya 6,8 Slovenya 5,7 Slovakya 2,3 Finlandiya 2,1 sveç 2,4 ngiltere 2,1 Türkiye 8,4 zlanda 2,8 Norveç 1,0 ENFLASYONLA MÜCADELEN N 6 YILLIK SERÜVEN Hedef Gerçekleflme 29,7 18,4 9,3 7,7 9,6 8,3 10,0 - - Aç k enflasyon hedeflemesinde ilk y l nda karavana atan Merkez Bankas ve hükümet ikinci y la yani 2007 ye yüzde 4 TÜFE hedefi koydu. Ancak bu kez piyasadan gelen tahminler yüzde 4 hedefine inanc n zay f oldu unu ortaya koyuyordu. Ocak ay n n ilk anketinde 2007 y l sonu için enflasyon tahmini yüzde 7 idi. Bu yüzde 4 art eksi 2 puanl k belirsizlik aral n n bile üzerindeydi. Y l boyunca yap lan 24 enflasyon tahmininin ortalamas yüzde 7 nin üzerinde ç kt. Hatta 15 Aral k ta yap lan ankete verilen yan t yüzde 8.66 ya kadar ç kt. Bu da aç klanan resmi TOPLUMSAL RAPORLAR 51

8 tahmine kimsenin inanmad n ortaya koyuyor. TÜFE 2007 y l n yüzde 8.39 ile kapatt. Böylece Merkez Bankas 2006 dan sonra 2007 yi de enflasyonla mücadelesinde yine hedefi skalad. Merkez Bankas 2008 sonunda enflasyon tahminini ise yüzde 3.5 ile 5.7 nin orta noktas yüzde 4.1, resmi hedefini de yüzde 4 olarak aç klad. Ancak piyasa tahminleri halen yüzde 5-6 aral nda geziniyor. Türkiye enflasyonla kriz sonras dönemde ciddi bir mücadele karar ald. Güçlü Ekonomiye Geçifl Program 15 May s 2001 de aç klad nda ortal k henüz sakinleflmemiflti. Ancak yine de enflasyonla etkin mücadele için makro ekonomik verilerin seferber edilece i belirtildi enflasyon için kaybedilmifl bir y ld i yüzde 68.5 lik enflasyon oran yla kapatan Türkiye ekonomisi için 2002, seçim y l yd. Ancak o dönemde Merkez Bankas 2 Ocak 2002 de uygulanacak para politikas hedeflerini aç klam flt. Kuru dalgalanmaya b rakan Merkez Bankas örtük enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde ilk kez enflasyon için hedef aç klam fl, faizi bu hedefi gerçeklefltirmek için silah olarak kullanaca n aç klam flt. Yüzde 35 olarak belirlenen 2002 enflasyon hedefi y l sonuna var ld nda yüzde 29.7 de kalm flt Kas m ay nda ise seçimlerin ard ndan mücadeleye kal nd yerden devam edildi. Bu kez konulan hedef yüzde 20 idi. Sonuç yüzde 18.4 oldu ve Türkiye ekonomisi h zl büyüme dönemini yakalarken enflasyonu da düflürmeyi baflararak dikkatleri üzerine çekmeyi baflard. Mücadelenin üçüncü y l ise hedef yüzde 12 idi ve enflasyon son 30 y lda görülmemifl düzeyleri test etmeye bafllam flt sonunda enflasyon yüzde 9.3 e kadar geriledi. Ancak as l zorluk tek haneli enflasyonla mücadele idi hedefi ise yüzde 8 ile ilk kez tek hane hedeflendi inde beklenti anketleri de bu hedefi benimsedi ve ekonomi y l yüzde 7.7 lik TÜFE ile tamamlad ise yeni bir dönemin bafllang c oldu. Enflasyon üzerindeki peçe kald r ld ve Merkez Bankas art k örtük de il aç k enflasyon hedeflemesine geçece ini aç klad. Buna göre Merkez Bankas TÜFE için hedef koyacak, bu hedef için de alt ve üst s n rlar belirleyerek enflasyonun bu aral k içinde kalaca n taahhüt edecekti. Baflar s zl n ise nedenleriyle birlikte aç klayarak alaca önlemleri kamuoyuna, IMF ye ve hükümete birer mektupla bildirecekti YILI ODA FAAL YET RAPORU lk aç k hedef ise 2006 sonu için yüzde 5 olarak belirlendi. lk baflta 2002 den bu yana sözünü tutan ekonomi yönetimine olan güvenle yap lan beklenti anketleri de Merkez Bankas ve hükümetin aç klad hedefe yak n gitti. Ancak bu destek y l n ilk yar s bitti inde sona erdi. Çünkü Nisan ve May s 2006 da enflasyon beklentilerin çok üzerinde ç km fl ve global piyasalarda yaflanan dalgalanma herkesi endifleye sevk etmiflti. Yüksek ç kan Nisan enflasyonundan sonra endiflelenecek bir fley yok diyen Merkez Bankas küresel dalgalanma sonras may sta TÜFE yüzde 9.86 ç k nca tavr n de ifltirmiflti. Merkez, dünyada likiditenin geliflmekte olan ülkelerden ç k p geliflmifl ülkelere dönmesiyle risklerden biri gerçekleflti diyerek faiz silah n çekmifl ve faiz oranlar n 7 Haziran da ten yüzde 15 e çekme karar alm flt. Ancak likidite daralmas n n piyasalarda stresi h zla art rmas daha ay bitmeden, 25 Haziran da Merkez Bankas n n ikinci kez faiz için toplanmas na neden oldu ve faizler yüzde 15 ten yüzde ç karma karar ald. Ayn toplant da parasal s k laflt rmaya gitme karar alan Merkez Bankas, bankalara ihaleler yoluyla döviz sat p YTL çekme operasyonuna bafllad. 52 Bu olumsuzluklar n etkisi Merkez Bankas na kötü bir deneyim de yaflatt n n üçer ayl k

9 dönemleri için aç klad hedeflerden ikincisini taahhüt etti i aral k içinde tutamad. Aç klanan verilere göre Merkez, Haziran 2006 da enflasyonu yüzde 6.5 hedeflemifl 2 puanl k belirsizlik aral na göre de en fazla yüzde 8.5 olaca n aç klam flt. Ancak Haziranda enflasyon yüzde gerçekleflti. Hükümet ve IMF ye ilk mektup da Haziran 2006 da yaz larak tarihe geçti. Eylül 2006 da bir mektup daha yaz ld. Merkez Bankas enflasyonun 2006 da yüzde 70 olas l kla yüzde aras nda gerçekleflece ini, enflasyonun 2007 nin ilk çeyre inden sonra düflüfle geçece ini aç klam flt. Hedeften yüzde 100 e yak n saparak tarihinde ilk kez aç kça kamuoyuna deklare etti i 2006 enflasyonu yüzde 9.65 ç karak üçüncü kez mektup yazmak zorunda kal nd. TOPLUMSAL RAPORLAR 53

10 Leasing Kavgas 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU Leasing de çözüm; Cip kiralayanla yat r m yapan n bir tutulmamas Maliye Bakan Kemal Unak tan n geriye dönüfl olmaz diyerek sektördeki çarp kl klara dikkat çekti i leasing sektöründe veriler, hükümetin endiflelerini do ruluyor. Finansal kiralamada (leasing) konusunda KDV uygulamalar na bak ld nda cip kiralayan ile tar m yat r mc s n n bir tutuldu u ve ayn biçimde teflvikten yararland ortaya ç k yor. stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müflavirler Odas n n ( SMMMO) Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteflarl ve Finansal Kiralama Derne i nin verilerinden yararlanarak haz rlad Leasing Kavgas raporuna göre, hükümetin KDV yi yükseltmesine gerekçe oluflturan hizmetler sektörü, leasing faaliyetlerinin çok büyük bir k sm n oluflturuyor. Buna göre, cip, helikopter kiralama, gibi hizmetlerin bile aralar nda oldu u kalemlerin pay 2006 y l geneli ve 2007 nin ilk 9 ay için sektörün yüzde 48 ini ifade ediyor. Rapora göre itirazlar n yükseldi i yat r m mallar n ifade eden makine sektörünün de pay sektörün neredeyse di er yar s n oluflturuyor. Buna göre imalat sektörü ile tar m s ras yla sektörden yüzde 45 ile 6,14 oran nda pay al yor. TÜRMOB Genel Baflkan Yard mc s ve SMMMO Baflkan Yahya Ar kan, son bilgilere göre, Maliye Bakanl n n yat r mlar ve KOB leri olumsuz etkilemesi beklenen imalat ile tar m konusunda çözüm aray fl na girdi ini belirtti. Maliye nin sadece yat r m mal niteli indeki makine ve ekipmanda katma de er vergisi (KDV) oran n yüzde 18 den 8 e düflürmesinin çözüm olaca n ifade eden Ar kan Bir di er seçene e göre, imalatta KDV'yi yüzde 8 e düflürüp basamak uygulanmas. Yat r m mallar n n listesi ç kar ld ktan sonra bu kalemlere ödenen ana paradan yüzde 1 KDV al nabilir. Kiraya yani kazanca ise yüzde 8 uygulanabilir. Böylece yat r mlara teflvik uygulamas devam ettirilebilir. Ar kan, makine ve teçhizat yat r mlar nda düflük oranl KDV ile leasing ifllemi yap lmas na olanak tan nmas n isteyerek bunun ekonomiye büyük katk s olaca n sözlerine ekledi. Ar kan, leasingte KDV avantaj n kald r rken su istimalleri gerekçe gösteren hükümetin hakl olabilece ini ve cip kiralayan ile yat r m yapan n ayn vergi indiriminden yararlanmas na olanak tan nmamas gerekti ini ifade etti. Leasing sektörünün mercek alt na al nd SMMMO nun raporundaki saptamalar ve öneriler flöyle: * Maliye Bakanl bürokratlar, finansal kiralama ifllemlerinde KDV'nin yüzde 18'e çekilmesine gelen tepkiler üzerine yeni çözümler üzerinde tart fl yor. Leasingte KDV nin bütün alanlarda yüzde 1 e indirilmesinden, zor durumda kalan leasing flirketleri ile KOB ler için çözüm; öncelikle yat r m mallar listesinin ç kar l p bu mallar için vergi avantaj sa lanmas. * Leasing sektöründe 2007 y l n n ilk 9 ayl k döneminde toplam 5.6 milyar dolarl k ifllemin 2.7 milyar dolar n hizmet sektörü, 2.5 milyar dolar n imalat ve 346 milyon dolarl k bölümünü de tar m sektörü kulland. Sektör her y l düzenli olarak büyüdü te gayri safi milli has lan n (GSMH) yüzde 1.1 i olan sektörün, 2006 da pay yüzde 1.5 i geçti ve 2007 sonunda GSMH nin yüzde 2 sini bulmas bekleniyor. Sektörde yat r m mallar makine ve ekipman ifade eden imalat sektörünün pay 1998 den bu yana sürekli yükselme e ilimi gösterdi. 54

11 Y llar tibariyle malat Sektörünün Pay : Y llar Pay 1998 % % % % % % % % % % 45 (9 Ayl k) * Maliye nin KDV yi yüzde 18 den yüzde 1 e düflürmesine neden olan ve su istimalin yayg n oldu u düflünülen hizmetler, sektörün yar s n oluflturuyor. Y llar tibariyle Hizmet Sektörünün Pay : Y llar Pay 1998 % % % % % % % % % % 48 (9 Ayl k) * Tar m sektörünün pay düflük kald. Y llar tibariyle Tar m Sektörünün Pay : Y llar Pay 2001 % 1, % 1, % 1, % 4, % 7, % 6, % 6,14 (9 Ayl k) TOPLUMSAL RAPORLAR 55

12 * Finansal kiralama konusunda faaliyet gösteren flirket say s civar nda personel istihdam eden sektörün aktif müflterisi söz konusu döneminde ifllem hacmi 35 milyar dolar olan sektörün geçen y l ifllem hacmi ise 7 milyar dolar. Bu y l bu rakam n 9 milyar dolar bulmas bekleniyordu. Ancak KDV nin yükseltilmesinin sektörü yüzde 50 küçültebilece i hesapland. Türkiye de yat r m indirimi uygulamas n n kald r lmas ndan sonra yat r mc lar aç s ndan avantajl tek finansman yöntemi idi YILI ODA FAAL YET RAPORU * Leasing finans sa lama yöntemidir. Kiralayan n (finansal kiralama flirketi) kirac talebi ve seçimi üzerine üçüncü kiflilerden sat n ald bir mal n kullan m hakk n belli bir kira bedeli karfl l, belli bir süre ile kirac ya b rakt bir sözleflme fleklidir. Di er bir ifadeyle sabit k ymet yat r m n yabanc (d fl) kaynakla finanse etmek isteyen yat r mc n n söz konusu ifllemi bankadan kredi alarak de il de finansal kiralama flirketinden kiralama yaparak karfl lamas d r. flletme yat r mlar n n yüksek KDV uygulamas ndan olumsuz etkilenece i aç kt r. 56

13 * 1985 ten beri yürürlükte olan söz konusu yasan n uygulay c s ve sektörün düzenleyicisi BDDK d r. BDDK öncesinde Hazine Müsteflarl ndan izin ve onay alm fl finansal kiralama flirketleri taraf ndan yap labiliyor. fiirketlerin kurulufllar, faaliyet esaslar, çal flma flekilleri düzenleyici otorite taraf ndan yay nlanm fl olan kurallar çerçevesinde yap l r. Bu anlamda son derece s k flekilde denetim sa lanabiliyor. TOPLUMSAL RAPORLAR 57

14 Boçlu flletmelere Zeytin Dal 1.5 milyar YTL lik zeytin dal Hazine ve iflletmeler için hayat öpücü ü olarak tan mlanabilecek kamu alacaklar n n tahsili ne iliflkin yasa teklifi Bakanlar Kurulu nda bekliyor. stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müflavirler Odas n n ( SMMMO) hesaplamas na göre, Maliye Bakanl nca haz rlanan kamu alacaklar n n tahsiline iliflkin tasar, Hazine için en az 1.5 milyar YTL gelir anlam na gelirken iflletmeler, vergi daireleri ve yarg için de rahatlama y ifade ediyor. SMMMO nun incelemesine göre, ihtilafl vergi dosyalar na uzlaflma eli uzatmak üzere haz rlanan tasar, kamuoyunda farkl alg lamalara yol açsa da; mükellefin beyan etti i ve ödemekle yükümlü oldu u, vergi inceleme elemanlar taraf ndan sürdürülen incelemeler ile takdir komisyonlar n n ifllemini bekleyen dosyalar af etmiyor. Bu yönüyle desteklenmesi gereken tasar n n yasalaflmas durumunda 70 bin dosya kapanacak ve kamunun ortalama 1.5 milyar YTL gelir sa lamas mümkün olabilecek. SMMMO nun Borçlu flletmelere Zeytin Dal raporuna göre, söz konusu uygulamadan 30 bini usulsüzlük (inceleme ya da takdir komisyonunca öngörülen matrah takdiri sonucunda vergi hesaplanmas, hesaplanan vergiye 1-3 kat aras ceza kesilmesi ifllemi), 40 bini vergi ziya olmak üzere 10 binlerce dosya uzlaflma önerisi nden yararlanabilecek. Buna göre, Maliye nin bu kapsamda 3.5 milyar YTL lik ihtilafl alaca bulunuyor. Maliye bu tutar n yüzde sini bile alabilse en az 1.5 milyar YTL lik alaca tahsil etmesi olanakl görünüyor. TÜRMOB Genel Baflkan Yard mc s ve SMMMO Baflkan Yahya Ar kan, Maliye nin yarg ya intikal eden davalar n büyük bir k sm n kaybetti ine de inerek Bu tasar ne üç ka tç y ne de kaçakç y affediyor. Burada söz konusu olan sadece bir ödeme kolayl, gecikme zamm ndan vazgeçmektir. Bakanlar Kurulu zaman kaybetmeden tasar y ele almal d r dedi YILI ODA FAAL YET RAPORU Ar kan, 2001 krizini takip eden y llarda, bankalar n kredi kart borçlular na ana para ve masraflar ödemek üzere kredi kart borçlular na büyük kolayl klar tan d n an msatarak Bankalar, Tüketici Yasas de iflip temerrüt faizi de s n rlan nca tüketiciyle uzlaflmay tercih ettiler. Bu konunun istatistiklerini henüz ç karmad k ama ben eminim ki uzlaflmay red eden, kolayl k tan mayan banka alaca n tahsil edememifltir. Önemli olan vermeye haz r kurum, kifli varsa ona ulaflmak, alaca tahsil etmektir dedi. Ar kan, büyümenin yavafllad ve Türkiye ekonomisinin küresel likitide daralmas ndan olumsuz etkilendi i bir ortamda söz konusu düzenlemenin hem Hazine hem de binlerce iflletmeye soluk ald raca n belirtti. Aer kan, Önümüzdeki aylarda reel sektörün daha da güç koflullarda üretime devam edece i göz önüne al nmal. Bu düzenleme çok say da iflletmeyi rahatlatacak, istihdama da katk sa layacakt r dedi. SMMMO nun raporunda flu saptamalar yer ald ; * Yasa önerisi, Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önceki dönemlerde beyana dayanan vergilerde (Gelir, Kurum, KDV, ÖTV, Muhtasar, Gümrük, Veraset ntikal, Banka, Sigorta, Özel letiflim gibi) yasalaflt tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere iliflkin düzenlendi. Yasan n yürürlü e girdi i tarih itibar yla; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre ikmalen, 58

15 re sen ve idarece tarh edilen vergi, resim, harçlar, fon pay ve bunlara ba l vergi cezalar na uzlaflma yoluyla tahsil kolayl getiriliyor. Buna göre yararlanmak isteyenlerde flu koflullar aranacak; * Vergi, resim, harç, fon pay ve bunlara ba l cezalar n, kanunun yürürlü e girdi i tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) iliflkin olmas, * kmalen, re sen ve idarece tarh edilen vergi, resim, harçlar, fon pay ve bunlara ba l vergi cezalar ndan olmas. ( kmalen, Re sen ve darece tarhiyat; Vergi mükellefleri hakk nda yap lan Vergi incelmesi veya Takdir komisyonu taraf ndan matrah takdiri soncunda vergi hesaplanmas demektir. Hesaplanan bu vergilere 1 ila 3 kat Vergi ziya cezas kesilir yani hesaplanan verginin bir kat veya özelli ine göre 3 kat ceza kesilmesi ifllemidir.) * Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Dan fltay nezdinde dava açma, veya temyiz süreleri geçmemifl veya ihtilafl olup kanun yolu tüketilmemifl bulunanlar vergi ve cezalardan olmas, (kesinleflmifl vergi ve cezalar kanun hükmünden yararlanamaz.) * Kanunun yürürlü e girdi i tarihi takip eden ay n sonuna kadar VUK nun uzlaflmaya iliflkin hükümlerine göre uzlaflma talep edilmesi, * Uzlaflma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon paylar ile bunlara ba l vergi cezalar n n ve kanun kapsam nda yap lan uzlaflma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksidi uzlaflma tutana n n düzenlendi i ay takip eden aydan bafllamak ve 18 ayda 18 eflit taksitte tamamen ödenmesi gerekiyor. ND R M VE TAKS T OLANA I * Tasar ya göre, ihtilafl vergi ve cezalarda; önce indirim yap lacak, sonra da kalan k sma 18 ayda 18 eflit taksitte ödeme kolayl sa lanacak olup, 18 ay boyunca ödenecek taksitlere, ayr ca gecikme zamm da uygulanmayacak. * Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar da uzlaflma yoluyla indirimli ödeme kolayl ndan yararlanabilecek. Mevcut Vergi Usul kanununa göre Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar hakk nda uzlaflma yap labiliyor. Bu cezalarla ilgili olarak, yeni yasadan yararlan lmak istenilmesi durumunda; * Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar n n yüzde 50 si indirilecek, kalan k s m, 18 ayda 18 eflit taksitte, faizsiz olarak ödenecek. Vergi Usul Kanunu nun 359. maddesinde yer alan kaçakç l k suçlar ve cezalar ile ilgili olarak üç kat olarak kesilen vergi ziya cezalar ve bununla ilgili vergilerde, uzlaflma yoluyla indirimli ödeme kolayl ndan yararland r labilecek. Yürürlükte bulunan VUK na göre, 359. maddede yer alan kaçakç l k suçlar ve cezalar içinde uzlaflma söz konusu olmad ndan bu suçlar iflleyen mükelleflere özel uzlaflma hakk tan n yor. Yürürlükteki uygulamaya göre; 1- Defter ve belgelerinde muhasebe hileleri yapanlar, 2- Defter ve belgelerini tahrif edenler, 3- Defter ve belgelerini gizleyip, vergi inceleme eleman na ibraz etmeyenler, 59 TOPLUMSAL RAPORLAR

16 4- Kapsam itibariyle yan lt c belge düzenleyen ve kullananlar, 5- Defter, kay t ve belgelerini yok edenler, 6- Belgelerin as l ve suretlerini tamamen veya k smen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, baflka bir anlat mla naylon fatura alanlar ve düzenleyenler, hakk nda hem vergi ve para cezas hem de hapis cezas uygulan yor. Vergi ziya cezas olarak uygulanan para cezas, hesaplanan verginin üç kat olarak kesiliyor. Tasar ya göre, yukar daki fiiller nedeniyle istenmifl olan, vergi ve cezalar, uzlaflma konusu olabilecek. Uzlafl lan vergi ve cezalar da 18 ayda 18 eflit taksitte faizsiz olarak ödenebilecek. Tasar hükümlerinden yararlan larak ödenecek alacaklara taksit sürelerinde ödendi i sürece gecikme zamm hesaplanmayacak. Tasar da öngörülen taksitlerin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmifl olmas halinde, Ödenmemifl olan tutarlar n son taksit ödeme süresi sonuna kadar, ödenmeyen ya da eksik ödenen taksidin son taksite ait olmas halinde ise bu tutar n son taksidi izleyen ay n sonuna kadar ödenmeyen k s m ile birlikte her ay ve kesri için ayr ayr yüzde 5 fazlas ile ödenmesi flart yla tasar hükümlerinden yararlan l r. * l özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için (Emlak Vergisi, Çevre temizlik Vergisi gibi belediyelerin tahsil etti i) tasar hükmü uygulanmayacak YILI ODA FAAL YET RAPORU 60

17 Türkiye De erini Katl yor flin s rr bu; Türkiye de erini katl yor Türkiye ekonomisi daha önceki küresel krizlerde a r yara al rken son iki dalgalanmadan (May s-haziran 2005 ve bugün içinde bulundu umuz dalgalanma) di er ülke ekonomileri gibi derin yarayla ç kmad. Bu geliflmede Türkiye de makro göstergelerdeki k smi düzelmeler yan s ra yabanc lar n daha önceki krizlerdeki gibi apar topar Türkiye yi terk etmemesinin önemli bir rolü var. Bu dönemden sonra da en büyük yat r mlar çekecek sektörler olan gayrimenkul ve enerjide yat r m kuyru u uzuyor. stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas n n ( SMMMO) Türkiye De erini Katl yor araflt rmas na göre, yabanc lar n Türkiye ekonomisine ilgisinin s rr ; varl klar n de erini katlamas nda. SMMMO nun fiili araflt rmas yan s ra Deloitte, Colliers gibi uluslar aras denetim ve veri flirketlerinin hesaplamalar ndan da yararlanarak haz rlad incelemesine göre; özellikle enerjide yat r mc kuyru a girdi, liste incelendi inde milyar dolarl k projeler bekliyor. Tafl topra alt n denilen stanbul un her metrekaresi art k alt ndan da de erli krizinden sonraki dönemde, bugüne kadar alt n fiyatlar 3.5 kat, enflasyon 3 kat artt ama stanbul un birçok semtinde konut fiyatlar 7 ila 20 kat aras nda de er kazand. Özellefltirme ve özel sektör ortakl klar na ak n eden yabanc lar n stanbul a konufllanmas milyarlarca dolarl k yeni ofis inflaatlar n beraberinde getirdi. Ofis kiralar nda dolar baz nda son 3 y lda yüzde 120 ye varan art fllar yafland. Ortakl k teklifleri orta ölçekteki flirketlere indi TÜRMOB Genel Baflkan Yard mc s ve SMMMO Baflkan Yahya Ar kan, araflt rmaya iliflkin de erlendirmesinde, özellefltirmeler ve finans kesimindeki önemli birleflme ve sat n almalar n reel kesimde de sürdü üne dikkat çekerek madalyonun iki yüzü bulundu unu ifade etti. Kimi Türkiye nin flirketlerini satarak varl k yitirdi i yönünde çok yorum yap ld n belirten Ar kan, di er taraftan flu geliflmelerin de yafland na dikkat çekti: Milyar dolarl k birleflme ve sat n almalar cephesinde, küçük çapl ancak büyük potansiyeli olan flirketlere de ilgi var. Üstelik, bu flirketler sadece yabanc lar de il, yerli flirketler taraf ndan bünyelerine kat l yor. Yabanc flirketlerin Türkiye de büyüme istekleri d fl nda tüm dünyada köpekbal olarak adland r lan özel hisse fonlar n n (private equity) giderek artan ilgisi flirketlerin de erini art ran unsurlar aras nda yer al yor. Bugüne kadar Türkiye nin devlerine gelen milyarlarca dolarl k ortakl k ve sat n alma teklifi art k daha orta kademe flirketlere s çr yor. Bu ak m artt kça ve yabanc lar n s cak para yerine Türkiye ye getirdi i do rudan sermaye yükseldikçe krizlerden korunma flans o derece art yor. Ar kan, bugüne kadar gelen sermayenin birleflme ve sat n almalarla ülkeye girifl yapt n bundan sonra s ran n s f rdan yat r m (greenfield) olmas gerekti inin alt n çizdi. Ar kan a göre, ekonomi yönetiminin her sektöre teflvik verme yerine geçmiflte Türkiye yi tercih etmekten son anda vazgeçen Opel (General Electric) ve Hyundai (G. Kore) gibi s f rdan yat r mlara özel önem verilmesi gerekiyor. Bu yaklafl m n, Türkiye ye kalifiye iflgücüyle destekleyecek e itim programlar yla dünyan n TOPLUMSAL RAPORLAR 61

18 en büyük üretim merkezlerinden biri yapaca n belirten Ar kan, Avrupa, Ortado u ve Müslüman dünyas n n kavflak noktas nda bulunun Türkiye, petrolü olmasa da dünyan n gelmek için ç rp nd bir ülke olabilir. Bunun için biraz çaba ve teflvik Türkiye yi krizin kazanan yapabilir dedi. SMMMO nun araflt rmas nda elde edilen bulgular flöyle; 1. EMLAK ENFLASYON 3 KAT ARTARKEN STANBUL DA KAT DE ER KAZANAN SEMTLER VAR Tafl topra alt n denilen stanbul un her metrekaresi art k alt ndan da de erli krizinden sonraki dönemde alt n fiyatlar 3,5 kat, stanbul un birçok semtinde konut fiyatlar 20 kat de er kazand. Alt n piyasas n n kalbi olan Londra borsas nda alt n n onsu 2001 y l nda ortalama fiyat 271 dolarken 2008 e gelirken 3.2 kat artarak 882 dolara kadar ç kt. Ayn dönemde stanbul da fiirinevler de fiyatlar yaklafl k 19 kat, Maltepe, Kartaltepe, Suadiye de kat art fl gösterdi y l ndaki gazetelerin seri ilanlar ndan elde edilen verilerin bugünkü benzerleriyle karfl laflt rarak yap lan ve metrekare de eri üzerinden belirlenen verilere göre stanbul da de erlemeye al nan birçok semtte elde edilen de er art fl daha çok 8-10 kat aras nda de ifliyor. Elde edilen verilerle ilgili baz sonuçlar flöyle: - fiirinevlerde 2001 de metrekaresi 82 dolar olan 85 metrekare bir ev 7 bin YTL den al c bulabiliyorken, ayn bölgede 80 metrekarelik bir ev için bugün 125 bin YTL yi gözden ç karmak gerekiyor. Daha sa l kl karfl laflt rma yapma imkan veren metrekare üzerinden karfl laflt r ld nda ise 2001 de 82 YTL olan bölgedeki fiyatlar bugün YTL düzeyinde. Bir baflka deyiflle buradaki ev fiyatlar de iflken olmakla birlikte ortalama 19 kat art fl göstermifl. - Suadiye, Kartaltepe, Maltepe, Maslak, Bahçelievler-So anl bölgeleri de de eri kat aras nda artt gözleniyor. Maltepe de 120 metrekarelik bir ev 2001 de 15 bin YTL den sat l rken bugün benzer metrekare bir ev için 220/250 bin YTL aras nda rakamlar belirleniyor. - Bugün halen bin YTL ye ev al nabilecek yerler olan Pendik Velibaba, Ba c lar, Baflakflehir gibi bölgelerde 7 y l önce 8-10 bin YTL lik de erlerle ev sat fl ilanlar veriliyordu y llar nda birçok semtten metrekaresi 100 YTL nin alt nda daire al nabilirken bugün metrekaresi 1000 YTL nin alt nda daire bulmak neredeyse imkans z YILI ODA FAAL YET RAPORU - Baflta stanbul olmak üzere Büyükflehirlerin h zla artan nüfusunun yaratt arz aç, Mortgage sisteminin henüz emekleme döneminde olmas Türkiye de bu alandaki getirilerin daha da artaca n gösteriyor. ABD de yaflanan resesyonun global büyüme üzerinde yarataca yavafllamaya karfl n Türkiye de emlak piyasas n n önümüzdeki 10 y llar boyunca getirisinden bir fley yitirmeyece i aç kça görünüyor. Son y llarda hayat m za giren lüks, proje konutlar nda da yüksek de erler yakaland. 3 y l önce 100 bin YTL ye sat lan daireler için bugün 300 bin YTL lere gözden ç karmak gerekiyor. Türkiye nin en lüks projelerinde loft olarak adland r lan lüks daireler art k metrekaresi 10 bin dolarlardan al c bulabiliyor. stanbul merkezinde yer kalmamas nedeniyle inflaat flirketleri art k 1980 lerde yap lm fl kooperatif, apartmanlara kat karfl l inan lmaz tekliflerle geliyorlar. Devlet de elindeki arazileri milyonlarca dolara sat fla ç kar yor. Bunlar aras nda büyüklü ü aç s ndan en dikkat çekici iki örnek Zincirlikuyu daki Karayollar ve Levent teki ETT Garaj ihalesi. Emlak uzmanlar na göre, metrekaresi bafl na 8 bin 300 dolar ödenen Karayollar arazisinde, yat r mc grup en az 2 milyar dolar kazanabilecek. 62

19 SEMTLERE GÖRE DE ER ARTIfiI De er art fl De er art fl metrekare fiyat metrekare fiyat (kat olarak) (%) fiirinevler Kocasinan , Suadiye , Kartaltepe , Maltepe , Maslak , Bahçelievler (so anl ) , Gaziosmanpafla Dörtyol , F nd kzade , Alibeyköy , Bulgurlu , Gültepe , Bahçelievler (Yayla) , Baflakflehir 4 Etap , Levent sanayi mah ,7 969 Pendik Velibaba ,7 967 Alibeyköy yeflilp nar ,2 921 Ba c lar ,0 900 Sefaköy ,8 877 Kurtulufl son durak ,6 863 Avc lar ,2 823 Levent sanayi mah ,0 802 Ümraniye Çakmak ,9 793 Ortaköy ,9 792 fiaflk nbakkal $ ,8 781 Ümraniye Atakent ,8 779 Üsküdar Do anc lar ,7 770 Bostanc ,5 751 Zeytinburnu ,3 733 Beylikdüzü Büyükflehir ,2 723 Baflakflehir 4 Etap ,2 718 Küçükyal ,1 713 F nd kzade Odabas ,1 710 Pendik Sahil ,8 681 Zeytinburnu ,8 678 Bostanc , OF S K RALARI fi fil -Z NC RL KUYU HATTI YÜZDE 120 KAZANDIRDI Türkiye de de erini kat ve kat art ran alanlardan biri de ofisler oldu lere girildi inde inan lmaz prim yapan ofis kiralar krizle birlikte h zl bir düflüfl dönemine girdi. Ancak h zl TOPLUMSAL RAPORLAR 63

20 büyüme döneminin yafland ten itibaren özellefltirme ve özel sektörde birleflme ve sat n almalar n art fl yla birlikte ofislerin hem de eri hem doluluk oran artt ten itibaren ise doluluk oran azal fla getiriler h zl art fla geçti. Önemli gayrimenkul de erleme ve sat fl flirketleri aras nda yer alan Colliers in yapt dönemsel araflt rmalardan derlenen bilgilere göre, stanbul un önemli ofis merkezlerinde kiralar aras nda yüzde aras nda de er kazand. Ofislerin de erlilik durumu flöyle: - Avrupa yakas nda Maslak, Esentepe, fiiflli, Mecidiyeköy, Levent, Havaalan bölgeleri, Asya yakas nda ise Ümraniye, Kozyata, Altunizade ve Kavac k sadece stanbul de il Türkiye nin en önemli ofis alanlar oldu. - Metrekare fiyat ayl k 24.5 dolarla en pahal bölge olan fiiflli-esentepe, Zincirlikuyu hatt nda A s n f ofis kiralar 2005 te 11.5 dolard. Bir baflka deyiflle 3 y lda getirisi yüzde 117 artt. Bölgede B tipi ofis kiralar ise 3 y lda yüzde 80 artt. - Avrupa yakas nda A s n f ofis kiralar aras nda; Levent te yüzde 40, Maslak ta yüzde 59, Taksim Befliktafl ta yüzde 43, Etilerde yüzde 44, Havaalan bölgesinde yüzde 84 artt. Avrupa Yakas B s n f ofislerde kira art fl ise; Levent te yüzde 60, Maslak ta yüzde 41, Taksim- Befliktafl ta yüzde 26, Etiler yüzde 64, Havaalan bölgesi yüzde 90 de er kazand. - Anadolu yakas nda ise ne çok de er kazanan bölge ise Kavac k oldu. Kavac kta A s n f ofislerin getirisi yüzde 78, B s f n n yüzde 62 oldu YILI ODA FAAL YET RAPORU - H zla geliflen Altunizade ve Kozyata ise getiride Kavacak n alt nda kalsa da de erler h zla art yor 'e göre de er art fl (%) Ofis kiralar A s n f ofis B s n f ofis A s n f ofis B s n f ofis A s n f ofis B s n f ofis Levent 17, , Maslak 11,5 8,5 18, fiiflli-z. Kuyu 11,3 8,9 24, Kavac k 9,4 6,8 16, Kozyata 12,8 8,2 18,2 11, Altunizade 13,4 9,7 18, Taksim Befliktafl 16,4 12,9 23,5 16, Etiler 16,5 11,3 23,8 18, Havaalan 7,8 4,1 14,4 7, ENERJ : YABANCILAR ORTAKLIK YARIfiINDA Türkiye de çekim alan oluflturan bir di er sektör de enerji. Bugün 40 bin megavat civar nda olan kurulu gücün 2015 e kadar 70 bin megavata kadar ç kmas bekleniyor. Elektrik ve do algaz da t m, nükleer, Afflin Elbistan C ve D santral ihaleleri, verilecek al m garantileri yerli devler yan nda yabanc lar n da ifltah n kabart yor. Neden ise 2020 y l na kadar 100 milyar dolar elektrikte olmak üzere 128 milyar dolarl k bir yat r m ihtiyac oldu u belirtiliyor. Tüm dünya devlerini Türkiye ye çeken projelere yap lan baflvurular flöyle: 64

BASIN BÜLTENİ VERGİ YAPISINDAKİ DEĞİŞİM YATIRIM KARARLARINDA DOĞRUDAN ETKİLİ

BASIN BÜLTENİ VERGİ YAPISINDAKİ DEĞİŞİM YATIRIM KARARLARINDA DOĞRUDAN ETKİLİ 28/03/2008 2008/7 BASIN BÜLTENİ VERGİ YAPISINDAKİ DEĞİŞİM YATIRIM KARARLARINDA DOĞRUDAN ETKİLİ Vergi yapısındaki değişimin, ekonomik, sektörel ve pazar payı ile ilgili faktörlerden hemen sonra yatırım

Detaylı

İşin sırrı bu; Türkiye değerini katlıyor

İşin sırrı bu; Türkiye değerini katlıyor 15/02/2008 2008/4 BASIN BÜLTENİ İşin sırrı bu; Türkiye değerini katlıyor Türkiye ekonomisi daha önceki küresel krizlerde ağır yara alırken son iki dalgalanmadan (Mayıs-Haziran 2005 ve bugün içinde bulunduğumuz

Detaylı

Enflasyonda Hedefler ve Gerçekler

Enflasyonda Hedefler ve Gerçekler 04/01/ /1 BASIN BÜLTENİ Enflasyonda Hedefler ve er İki yıldır koyduğu hedefleri tutturamayan Merkez Bankası nın enflasyon hedefleri oldukça iddialı. Merkez Bankası nın üçer aylık dönemler için belirlediği

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

MEDYADA ODAMIZ 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU MEDYADA ODAMIZ

MEDYADA ODAMIZ 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU MEDYADA ODAMIZ 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU 140 Medyada Odam z 1 Ocak 2008/ HÜRR YET Finansal Kiralamay Bitirir, Hemen De ifltirin KDV karar, kamuoyunda hiç tart fl lmadan bir gece yar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

Leasing de çözüm; Cip kiralayanla yatırım yapanın bir tutulmaması

Leasing de çözüm; Cip kiralayanla yatırım yapanın bir tutulmaması 19/01/2008 2008/2 BASIN BÜLTENİ Leasing de çözüm; Cip kiralayanla yatırım yapanın bir tutulmaması Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ın geriye dönüş olmaz diyerek sektördeki çarpıklıklara dikkat çektiği leasing

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r.

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r. NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. KKTC YE PARLAMENTO DESTE 1..2.. TRAF KTE AB DÜZEN NE DEVAM 1..3.. TÜB TAK, 6.ÇERÇEVE PROGRAMINA ST NADEN GIDA- HAYVANCILIK KONUSUNDA HAZIRLADI I CV L STES NE YEN

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı