lntraserebral Küçük Hematomlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lntraserebral Küçük Hematomlar"

Transkript

1 İstanbul Tp Dergisi 1998; 1:23-28 lntraserebral Küçük Hematomlar Dr. Sabire YILDIRIM (1), Dr. Evin AKYÜZ (1), Dr. Cüneyt UZUNLAR (1), Dr. Şirin İnce SAÇAK (1), Dr. M. Zeki ATAKAN (1), Doç. DR. Orhan YAGIZ (2), Dr. Hüsniye ASLAN (1), Dr. Himmet DERECİ (1) ÖZET Ortalama çap 10 mm'den küçük pons hematomlar, 20 mm'den küçük talamik hematomlar ve 30 mm'den küçük diğer lokalizasyonlu spantan hematomlar küçük hematomlar kapsamnda değerlendirilmektedir yllar arasndaki SSK istanbul Hastanesi Nöroloji Kliniğine başvuran, spantan intraserebral küçük hematom olgular retrospektif olarak incelendi. Bu olgularn klinik seyirlerinde ciddi kranyal-ekstrakranyal komplikasyonlarn gelişmediği saptand. Bu bağlamda hematom boyutlarnn küçüklüğü ile hafif ödem teşekkülünün, iyi bir prognoz oluşturmadaki etkisi, klinik yonden vurguland. BUMMARY Small lntracerebral Hematomas Pons hematamas with an avarage diamater smaller than 1 O mm, thalamic he ma tomas s maller than 20 mm and spontaneous intracerebral hematamas of ther localisations smaller than 30 mm are considered to be among small hematomas. Cases with small, spontaneous intracerebral hematamas who applied to Neurology Clinic of SSK İstanbul Hospital between 1991 and 1993 were investigated retrospectively. lt was detected that there were not severe cranial and extracnial complications developed in elinical courses of these diseases. In this respect, clinically, it was emphasized that the formatian of a slight oedema and small size of hematamas were effective on a good prognosis. Anahtar Kelime: Küçük hematomlar Key Words: Small hematomas. GİRİŞ ve AMAÇ Pons için 10mm'ye kadar, talamus için 20mm'ye kadar olan hematomlar küçük hematom olarak kabul edilmektedir (1). Diğer lokalizasyonlarda 30mm- 40mm'den daha büyük bernatorna sahip hastalarda genel durumda ciddi bozulmalar meydana gelmektedir (1, 2, 6, ll, 13). Biz bu nedenle putamen, lober, serebellar ve caudat lokalizasyonlarda 30mm'nin altndaki hematomlan "küçük hematom" kapsamnda değerlendirdik SSK İstanbul Hastanesi Nbroloji Kliniği Uzman (1), Şefi (2) METOD ve MATERYAL ve tarihleri arasnda kliniğimize başvuran 268 intraserebral hematom (İSH) olgusundan, küçük İSH'l hastalar, etyolojisinde tümör içine kanama, anevrizma, arterio-venöz malformasyon, kafa travmas, antikoagülan kullanm, hemorajik infarkt, amiloid anjiopati ya da diğer arteritler ve kanama diyatezi olanlar dşlanarak 118 olgu seçilip çalşmaya alnd. Olgulann 51'i kadn (%43,2), 67'si (%56,8) erkekti. Olgular yaşlan arasndayd ve ortalamas 61,7 bulundu. Olgularn 51'i kadn /%43,2), 67'si (%56,8) erkekti. Olgular yaşlan arasndayd ve ortalamas 61,7 bulundu. Olgulann klinikte yatş süresi 2-37 gün arasnda değişmekteydi. Bilinç düzeyleri; açk, somnolans, stupor ve koma 23

2 İstanbul Tp Dergisi 1998; 1:23-28 olarak değerlendirildi (9). Öykü, klinik muayene bulgular ve laboratuar değerleri incelendi. Tansiyon arteryel (TA) değerlendirmesinde TA: 140/90 mmhg ve üzerindekiler hipertansif olgu olarak kabul edildiler (3, 6). Yaplan ilk BT incelemeleri hematomlarn akut döneminde (2 saat- 3 gün), kontrol için çekilen ikinci BT'ler subakut (3 gün - 3 hafta) ve kronik dönemde (3 haftadan sonra) çekildi (8). Hematom boyutlar BT kesitierindeki en büyük çaplarn ortalamas hesaplanarak tesbit edildi. lomm'den küçük pons hematomlar, 20mm'den küçük talamik hematomlar ve 30 nn'den küçük diğer lokalizasyondaki hematomlar çalşmaya dahil edildi. Tedavi antiödemsiz ve antiödem olarak yapld. Antiödem tedavide yalnzca steroid (deksametazon), yalnzca mannitol ve steroid ile mannitol birlikte kullanld. Prognoz; stasyoner kalma, hafif iyileşme (sekelli), belirgin iyileşme (hafif sekelli ve sekelsiz) ve ölüm olmak üzere 4 grupta ele alnd. BT tetkikleri Phillips Tomascan 350 tum vücud tornagrafisi cihazyla (kesit kalnlğ, 5-3-4, mm, matriksi 320 x 512) ve diğer BT cihazlaryla yapld. Istatistiksel değerlerin hesaplanmasnda ki-kare testi kullanld. Anlamllk değeri olarak p<0.05 kabul edildi. SONUÇLAR 118 küçük hematomlu hastann 5l'i (%43,2) kadn, 67'si (%56,8) erkekti. En küçük yaş 26, en büyük yaş 95 idi. Ortalama yaş 61,7 idi. Olgularn dekatlara göre dağlm srasyla şöyleydi: 3. ve 4. Dekat: %10,8 5. Dekat: %24,3 6. Dekat: %43,8 7. Dekat: %12,6 8. ve 9. Dekat: %9 Hastalar klinikte en az 2, en fazla 37 gün izlendi. Ortalama yatş suresi 7 gündü. Gelişteki bilinç durumlar açk olanlar %77 (91 olgu), bilinci bozuk olanlar %23 (27 olgu) oranndayd. Klinik muayene sonundaki bilinç düzeyleri TABLO l'de gösterilmiştir. Bilinç düzeyleri Olgu says yüzde(%) Açk 91 77,1 Sommolans 22 18,6 S tu por 4 3,4 Koma 0,8 TABLO 1 Öyküde hipertansiyon ile strok başlangcndaki hipertansiyon oranlar TABL0-2'de verilmiştir. Öyküde hipertansiyon İSH başlangcnda hipertansiyon Olgu Yüzde Olgu Yüzde says (%) says (%) Hipertansiyon var 78 66, ,9 Hipertansiyon yok 40 33, ,1 TABL02 Klinik muayenede, 87 hastada (73,8) hemiparezi, 18 hastada (%15,2) hemipleji vard. ll hastada (%9,3) hemiparezi veya hemipleji olmakszn çeşitli nörolojik defisitler (dizartri, afazi, ataksi, nistagmus, duyu bozukluğu) vard. 2 hastada (%1,7) objektif hiç bir nörolojik defisit yoktu. Olgularn BT'lerindeki hematom lokalizasyonlar; talamus %44,9, putamen %28, lober %15,2, serebellar %5,9, pons %3,4 ve n. caudatus'ta %2,5 oranndayd (TABLO 3). putamen talamus lober serebellar pons n.caudatus Olgu says Yüzde (%) 28 44, ,2 5,9 3,4 2,5 TABL03 24

3 Dr. Sabire Yldrm ve Ark. İntraserebral Küçük Hematomlar Bilinç düzeylerinin, hematom lokalizasyonlanna göre dağlm TABLO 4'tedir. Lokalizasyon Bilinç putamen talamus pons n. caudatus lober serebellum Açk Somnolans Stupor K oma TABL04 Ventriküle açlan hematom says 19 (%16,1) idi. 99 olguda (%83,9) ventriküle açlma yoktu. Hematom lokalizasyonlanna göre ventriküle açlma oranlan ise TABLO 5'teki gibidir. Ventiküle açlma putamen talamus lober serebellum pons n. caudatus Var 5 Yok TABL05 Kontrol BT'si hastaya çekildi. Hematomlarn %7,8'inde belirgin ödem, %99,2'sinde hafif ödem vard. 59 olgunun (%65,5) hematomu tama yakn resarbe olmuştu. 25 olguda (%27,7) ksmen rezarlsiyon izienirken 6 olguda (%6,6) rezarlsiyon yoktur. 118 küçük İSH'lu hastann çkş tablosu 9'unda (%7,6) stasyonerdi. 46 hasta (%39) hafif iyileşme, 55 hasta (%46,6) belirgin iyileşme gösterirken, 8 hasta (%7) öldü (TABLO 6). Stasyoner 9 (%7,6) Hafif iyileşme 46 (%39) Belirgin iyileşme 55 (%46,6) Ölüm 8 (%7) TABLOS Antiödem tedavi uygulanan ve uygulanmayan hastalann oran TABLO 7'de verilmiştir. Olgu yüzde says (%) Antiödem verilmeyen Steroid 28 23,7 Mannitol 0,8 Steroid+ Mannitol 43 36,4 TABL07 Olgularn gelişlerinde bilinç bozukluğ olan ve olmayanlada hematom lokalizasyonlan karşlaştrldğnda anlaml bir ilişki bulunmad (p>0,05). 25

4 Istanbul Tp Dergisi 1998; 1: Bilinç düzeyleri ile hematomlarn ventriküle açlmalar arasndaki ilişki anlamlyd (p:0,006), (TABLO 8). Bilinç düzeyi Venriküle açlma Açk Somnolans Stupor Ko ma Var Yok TABLOS Bilinç düzeyleri ile prognoz arasndaki ilişki ise anlamszd (p>0,05). Gerek öyküde hipertansiyon varlğ ile hematom lokalizasyonlar (p>0,05), gerekse gelişteki hipertansiyon ile hematom lokalizasyonlar arasnda (p>0,05) anlaml bir ilişki yoktu. Hematomlarn ventriküle açlmasyla prognoz arasndaki ilişki istatistiksel olarak anlaml bulunmad (p:0,0970), (TABLO 9). Ventriküle açlma Var, Yok Stasyoner 2 7 Hafif iyileşme 6 39 RPlir!{in iyileşme 7 48 Ölüm 4 5 TABL09 Hematom lokalizasyonlar ile prognoz arasndaki ilişki istatistiksel olarak anlamszd (p>0,05), (TABLO o). Prognoz putamen talamus lober serebellum pons n. caudatus Stasyoner Hafif iyileşme Belirgin iyileşme 5 2 ll Ölüm 5 2 TABLO 10 Antiödem tedavi alan ve almayan hastalada prognozlar arasndaki ilişkiyi anlamsz bulduk (p:o,028). TARTIŞMA Genel klinik görünüm ye prognoz açsndan selim bir tablo oluşturan küçük hematomlar istatistiksel olarak incelendi. Olgularn %77.'inde (9 olgu) bilinç açkt, %8,6's (22 olgu) somnolans, %3,4'ü (4 olgu) stupor ve %0,8'i ( olgu) komatö idi. Hematom lokalizasyonlarna göre bilincin açk oluşu; putamende %87,8 (29 olgu), talamusta %69,8 (37 olgu), ponsta %OO (4 olgu), loberde %83,3 (5 olgu), serebellumda %71,4 (5 olgu) ve n. caudatusta ise %33,3 ( olgu) orannda idi. Bilincin en kuvvetli korunduğu küçük hematom lokalizasyonu pons, sonra srasyla putamen, lober, serebellum, talamus ve en zayf korunduğu lokalizasyon ise n. caudatusdur. Hematomlarn lokalizasyonlarna göre ventriküle, açlma sklğn araştrdğmzda-bu sralanmanr-tersine döndüğünü, gördük. Bilinç dtj.rumu ile hematom lokalizaşyonlar arasnda bir il\şi{i bulmazken (p>0,05), ventriküle açlma ile hematom lokalizasyonlar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir ilişki vard (p:0,0262). Bilinç düzeyleri ile ventriküle açlma arasndaki ilişki ise daha anlamlyd (p:0,006). Nakajima'nn omm'den küçük pons hematomlu hastalarnn 9'undan 8'inin bilincinin korunduğu bildirilmektedir (). Weisberg'in 7 mm' den küçük talamik hematomlu o hastasndan 8'inin bilinci açk, 2'sinin ise letajikti. Küçük bir serebellar vermian hematom beyin sapma bas yaparak (primer pontin hemoraji gibi) koma ve ölüme neden olabilmektedir (2). Bizim olgularmzdan koroada olan tek hastamzn hematom lokalizasyonu serebellumdu. İSH'larda hipertansiyon oran %70-80 dolaynda bildirilmektedir (, 2). Caplan, kronik hipertansiyonun endorgan hasarna ve küçük penetran arterlerde cdar kalnlaşmasna (lipohiyalinozis) neden olduğun.&: dolaysyla beyine olan kanamalarn daha snrl kalacağn öne sürmektedir (6). Weisberg ise, bu görüşü destekiernekte ve kronik hipertansif vasküler hasar gelişmeden kan basncndaki akut 26

5 Dr. Sabre Yldnm ve Ark. İntraserebral Küçük Hematomlar yükselmelerin, büyük hematarnlara yol açabileceğini vurgulamaktadr (7). Bu çalşmada, öyküde hipertansiyon oran %66,1, kliniğe gelişlerindeki hipertansiyon oran ise %83,9'du. %16,1'i ise normotensif idi. Motor defisit yönünden olgularmzda hemiparezi daha skt (%73). Hemipleji ise yalnzca %15,2 orannda idi. Kase, 2 küçük ve orta boyutlu hematom olgusunu kapsayan nonkornato 8 olgusunda %78 orannda hemiparezi bildirilmiştir (3). Weisberg, 7mm'den küçük o hastasndan 6'snda hemiparezi saptamştr (4). Hier ve arkadaşlar, küçük hematomlarda hemiparezinin hemiplejiye göre daha sk görüldüğünü bildirmektedir (). Bizim 2 olgumuzda hiç objektif nörolojik defisit yoktu. Küçük putaninal hem~oma (5mm x 5mm) sahip olan bir hasta sadece baş ağrs ve bulant ile gelmişti. Diğer hastada ise küçük lober hematom vard ve soldan başlayan sekonder jeneralize konvülsiyon nedeni ile kliniğimize baş vurmuştu. Küçük hematom lokalizasyonlar srasyla %44,9 talamus, %28 putamen, %5,2 lober, %5,9 serebellar, %3,4 pons ve %2,5 orannda n. caudatustu. Kase, Mohr ve Caplan, talamik hematomlarn uniform bir sklkla %O-%5 orannda bildirildiğini, kendi serilerinde ise bu oran %20 olarak tesbit ettiklerini söylemektedirler (2). Talamus, capsula intema ve putameni birlikte tutan hematom olarak %4 orannda bulunmuştur (2). Biz BT' de bu lokalizasyonu gösteren hematomlar talamus ağrlkl olmalarn göz önünde bulundurarak talamik hematom kapsamnda değerlendirdik. Hematomlarn ventriküle açlma sklğ en yüksek n. caudatus (%33) ve talamustur (%28,3) En az ise pons (%0) ve putamendir (%3). Massaro, derin hematomlarn, lober hematarnlara göre ventriküle daha sk açldğn vurgulamaktadr (8). Bizim çalşmamzda ventriküle açlma ile hematom lokalizasyonu arasnda istatistiksel olarak anlaml bir ilişki vard (p:0,026). Olgularmzn stroktan ortalama 2-3 hafta sonra çekilen kontrol BT'lerinde hematomlarn çoğu tama yakn rezorbe idi. (%65,5). Olgularn %6,6'snda rezorbsiyon gözlenmedi. Genelde, büyük hematomlarn bir aydan sonra, küçük hematomlarn 2-3 haftada BT'de izodens görüldüğü bildirilmektedir (2). Küçük hematomlu hastalar vital prognozlar ve nörolojik defisitler yönünden iyi seyirlidirler (, 2, 4, 5, 6, 7, 8). Tüm 118 olgumuzdan 8'i (%7) öldü. 55'i (%46,6) belirgin iyileşti. Geri kalan 55 olgu ise stasyonerve4afif-.i)cileşme gösterdi.-ölen 8 olgudan 'i putaminal, 5'i talamik ve 2'si ise lober hematomluydu. Serebellar, n. caudatus ve pons hematomlu hastalardan ölen yoktu. Chun, küçük unilateral termental pons hematom olgularndan %94,'inin iyihştiğini bildirmektedir (9). Weisberg'in 9mm'den küçük putaminal hematomlu ll olgusunun tümü yaşamş, 8-35 mm boyutlarndaki hematomlu olgularnn 5'i ölmüştür ve O'unda defisit kalmştr (3). Yine Weisberg talamik hematomlar için 30mm'yi kritik boyut olarak değerlendirmiştir ve bu boyuttan küçük hematomlu olgularn hiç birinde ölüm görmediğini bildirmiştir (4). Bizim çalşmamzda ise 20mm'den küçük talamik hematomlu olgularn 5'i ölmüştür. Kase 20ml'den küçük lober hematomlu olgularn tümünün düzeldiğini, ml arasnda olan orta boyuttaki hematomlu olgularndan yalnzca birinin öldüğünü ve geri kalan olgularnn tümünün düzeldiğini bildirmiştir (3). Scott ise 20 İSH hastasndan küçük hematomlu 9 olgunun hepsinin düzeldiğini söylemiştir (O). Biz, istatistiksel olarak prognoz ve hematom lokalizasyonlar arasnda ilişki bulamadk (p>0,05). Massaro primer supratentoryal İSH'l 72 hastada lober ve derin hematomlarn prognozlarn benzer olduğunu vurgulamştr (8). Antiödem tedavi almayan hastalarmz %39 oranndayd. %36,4'ü kombine antiödem tedavi gördü. Küçük hematomlarn tedavisinde cerrahi girişim önerilmemektedir (, 3). 30mm'den büyük ve bilinçte giderek bozulma gösteren hastalar cerrahi tedaviden yarar görebilirler (, 3). Lokalizasyonu nedeni ile beyin sapma kitle etkisi görülen olgularda antiödem tedavi yaplabilir. (). Biz çalşmamzda hastalara uygulanan tedavi ile prognozlar bulamadk (p:o,028). arasnda istatistiksel anlamda bir ilişki KAYNAKLAR 1- Adams RD, Victor M: Principles ofneurology. 5 th Edition. McGraw-Hill, New York, 199a-p Barnett HJM, Mohr JP, Stein BM, Yatsu FM: Stroke: Pathophysiology, Diagnosis and Management. 2 nd Edition. Churchill Livingstone, New York, 992 p Kase CS, Williams, JP, Wyatt DA. and Mohr JP: Lobar intracerebral hematomas: Clinical and CT analysis of 22 cases. Neurology (Ny) 982; 32: Weisberg LA: Talamic hemorrhage: Clinical CT correlations. Neur<logy 986; 36: Weisberg LA: Primary Putaminal Hemorrhage: Clinical-CT correlations (abstract). Neurology 38 (Suppli). 1988; Caplan LR: lntracerebral hemorrhage revisited. Neurology 988; 38: Weisberg LA: İntracerebral hematama (letter). Neurology 988; 38:

6 İstanbul Tp Dergisi 1998; 1: Massaro AR, Sacco RL, Mohr JP et al: Clinical discriminators of lobar and deep hemorrhages. The Stroke Data Bank. Neurology 1991; 41: Chug CS, Park CH: Primary pontine hemorrhage: a new CT classification. Neurology 1992; 42: Scott WR et al: Intracerebral Hemorrhage With Rapid Recovery. Arch Neurology 1984; 42:

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Talamik enfarktlar, lezyonun lokalizasyonuna bağlı olarak

Talamik enfarktlar, lezyonun lokalizasyonuna bağlı olarak Efl zamanl bilateral talamik enfarktlar n gözden geçirilmesi Gülay Kenangil, Dilek Necio lu, Zeynel Tak, Hulki Forta Olgu Sunumu / Case Report fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi ÖZET: Efl zamanl

Detaylı

Sıcak Su Epilepsisinde Farklı Nöbet Tipleri

Sıcak Su Epilepsisinde Farklı Nöbet Tipleri Van Tıp Dergisi: 12 (4):223-227, 2005 Sıcak Su Epilepsisi Sıcak Su Epilepsisinde Farklı Nöbet Tipleri Temel Tombul*, Ömer Anlar*, Ercan Kırımi** Özet: Cildin sıcak su ile teması ile ortaya çıkan ve refleks

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Dicle Tıp Dergisi, 2008 DERLEME Cilt: 35, Sayı: 4, (281-286) Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Yavuz Yücel Nöroloji Uzmanı Dr., Özel Güneydoğu Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü-D.BAKIR ÖZET Baş

Detaylı

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz?

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:147-154 DOI: 10.5350/DAJPN2014270207 Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Kısa Araştırma / Brief Report Sema

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi TKBB & BBCD 2012 doi: 10.5152/tao.2012.13 ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi E. Erkul, İ. E. Çekin, O. Kurt, A. Güngör, M. A. Babayiğit

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Açta Oncologica Turcica 2006; 39: 8 0-8 4 Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Is Minimum 10 Nodes Removed to Correctly Determine

Detaylı

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Kocatepe Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 111-113/ Mayıs 2012 OLGU SUNUMU Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Diffuse Alveolar Haemorrhage Following an Insect Bite Serdar

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Olgu Sunumları / Case Reports DOI: 10.5455/bcp.20120419122647 Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Hülya Akar Özmen 1, Leman İnanç 2, Merih Altıntaş 2, Serhat Çıtak 3 ÖZET: Çok geç başlangıçlı

Detaylı

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1421 Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi Consistency Assessment for the Causes

Detaylı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.188 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Kulak-Burun-Boğaz Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı Gül Özbİlen Acar (*), Deniz Tuna Edİzer (**), Özgün Enver (**) ÖZET

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu e-posta: beghi@marionegri.it - web: www.lice.it İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu Diagnosis and Treatment of the First Epileptic Seizure: Guidelines of the Italian

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ Dr. Kubilay KARALEZLİ (*), Dr. Ruşen DEMİR (*), Dr. Serkan İLTAR (*), Dr. Ahmet ÇAKIR (*), Dr. Nazım KARALEZLİ (*), Dr. Zuhal ÖZERİ (**) Gülhane

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1.

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1. Araştırma/ Research Article OLİGODONTİDE DİŞ EKSİKLİĞİNİN LOKALİZASYON VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI DISTRIBUTION OF MISSING TEETH ACCORDING TO SEX AND LOCALIZATION IN OLIGODONTIA Yrd. Doç. Dr. A. Zeynep

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı