lntraserebral Küçük Hematomlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lntraserebral Küçük Hematomlar"

Transkript

1 İstanbul Tp Dergisi 1998; 1:23-28 lntraserebral Küçük Hematomlar Dr. Sabire YILDIRIM (1), Dr. Evin AKYÜZ (1), Dr. Cüneyt UZUNLAR (1), Dr. Şirin İnce SAÇAK (1), Dr. M. Zeki ATAKAN (1), Doç. DR. Orhan YAGIZ (2), Dr. Hüsniye ASLAN (1), Dr. Himmet DERECİ (1) ÖZET Ortalama çap 10 mm'den küçük pons hematomlar, 20 mm'den küçük talamik hematomlar ve 30 mm'den küçük diğer lokalizasyonlu spantan hematomlar küçük hematomlar kapsamnda değerlendirilmektedir yllar arasndaki SSK istanbul Hastanesi Nöroloji Kliniğine başvuran, spantan intraserebral küçük hematom olgular retrospektif olarak incelendi. Bu olgularn klinik seyirlerinde ciddi kranyal-ekstrakranyal komplikasyonlarn gelişmediği saptand. Bu bağlamda hematom boyutlarnn küçüklüğü ile hafif ödem teşekkülünün, iyi bir prognoz oluşturmadaki etkisi, klinik yonden vurguland. BUMMARY Small lntracerebral Hematomas Pons hematamas with an avarage diamater smaller than 1 O mm, thalamic he ma tomas s maller than 20 mm and spontaneous intracerebral hematamas of ther localisations smaller than 30 mm are considered to be among small hematomas. Cases with small, spontaneous intracerebral hematamas who applied to Neurology Clinic of SSK İstanbul Hospital between 1991 and 1993 were investigated retrospectively. lt was detected that there were not severe cranial and extracnial complications developed in elinical courses of these diseases. In this respect, clinically, it was emphasized that the formatian of a slight oedema and small size of hematamas were effective on a good prognosis. Anahtar Kelime: Küçük hematomlar Key Words: Small hematomas. GİRİŞ ve AMAÇ Pons için 10mm'ye kadar, talamus için 20mm'ye kadar olan hematomlar küçük hematom olarak kabul edilmektedir (1). Diğer lokalizasyonlarda 30mm- 40mm'den daha büyük bernatorna sahip hastalarda genel durumda ciddi bozulmalar meydana gelmektedir (1, 2, 6, ll, 13). Biz bu nedenle putamen, lober, serebellar ve caudat lokalizasyonlarda 30mm'nin altndaki hematomlan "küçük hematom" kapsamnda değerlendirdik SSK İstanbul Hastanesi Nbroloji Kliniği Uzman (1), Şefi (2) METOD ve MATERYAL ve tarihleri arasnda kliniğimize başvuran 268 intraserebral hematom (İSH) olgusundan, küçük İSH'l hastalar, etyolojisinde tümör içine kanama, anevrizma, arterio-venöz malformasyon, kafa travmas, antikoagülan kullanm, hemorajik infarkt, amiloid anjiopati ya da diğer arteritler ve kanama diyatezi olanlar dşlanarak 118 olgu seçilip çalşmaya alnd. Olgulann 51'i kadn (%43,2), 67'si (%56,8) erkekti. Olgular yaşlan arasndayd ve ortalamas 61,7 bulundu. Olgularn 51'i kadn /%43,2), 67'si (%56,8) erkekti. Olgular yaşlan arasndayd ve ortalamas 61,7 bulundu. Olgulann klinikte yatş süresi 2-37 gün arasnda değişmekteydi. Bilinç düzeyleri; açk, somnolans, stupor ve koma 23

2 İstanbul Tp Dergisi 1998; 1:23-28 olarak değerlendirildi (9). Öykü, klinik muayene bulgular ve laboratuar değerleri incelendi. Tansiyon arteryel (TA) değerlendirmesinde TA: 140/90 mmhg ve üzerindekiler hipertansif olgu olarak kabul edildiler (3, 6). Yaplan ilk BT incelemeleri hematomlarn akut döneminde (2 saat- 3 gün), kontrol için çekilen ikinci BT'ler subakut (3 gün - 3 hafta) ve kronik dönemde (3 haftadan sonra) çekildi (8). Hematom boyutlar BT kesitierindeki en büyük çaplarn ortalamas hesaplanarak tesbit edildi. lomm'den küçük pons hematomlar, 20mm'den küçük talamik hematomlar ve 30 nn'den küçük diğer lokalizasyondaki hematomlar çalşmaya dahil edildi. Tedavi antiödemsiz ve antiödem olarak yapld. Antiödem tedavide yalnzca steroid (deksametazon), yalnzca mannitol ve steroid ile mannitol birlikte kullanld. Prognoz; stasyoner kalma, hafif iyileşme (sekelli), belirgin iyileşme (hafif sekelli ve sekelsiz) ve ölüm olmak üzere 4 grupta ele alnd. BT tetkikleri Phillips Tomascan 350 tum vücud tornagrafisi cihazyla (kesit kalnlğ, 5-3-4, mm, matriksi 320 x 512) ve diğer BT cihazlaryla yapld. Istatistiksel değerlerin hesaplanmasnda ki-kare testi kullanld. Anlamllk değeri olarak p<0.05 kabul edildi. SONUÇLAR 118 küçük hematomlu hastann 5l'i (%43,2) kadn, 67'si (%56,8) erkekti. En küçük yaş 26, en büyük yaş 95 idi. Ortalama yaş 61,7 idi. Olgularn dekatlara göre dağlm srasyla şöyleydi: 3. ve 4. Dekat: %10,8 5. Dekat: %24,3 6. Dekat: %43,8 7. Dekat: %12,6 8. ve 9. Dekat: %9 Hastalar klinikte en az 2, en fazla 37 gün izlendi. Ortalama yatş suresi 7 gündü. Gelişteki bilinç durumlar açk olanlar %77 (91 olgu), bilinci bozuk olanlar %23 (27 olgu) oranndayd. Klinik muayene sonundaki bilinç düzeyleri TABLO l'de gösterilmiştir. Bilinç düzeyleri Olgu says yüzde(%) Açk 91 77,1 Sommolans 22 18,6 S tu por 4 3,4 Koma 0,8 TABLO 1 Öyküde hipertansiyon ile strok başlangcndaki hipertansiyon oranlar TABL0-2'de verilmiştir. Öyküde hipertansiyon İSH başlangcnda hipertansiyon Olgu Yüzde Olgu Yüzde says (%) says (%) Hipertansiyon var 78 66, ,9 Hipertansiyon yok 40 33, ,1 TABL02 Klinik muayenede, 87 hastada (73,8) hemiparezi, 18 hastada (%15,2) hemipleji vard. ll hastada (%9,3) hemiparezi veya hemipleji olmakszn çeşitli nörolojik defisitler (dizartri, afazi, ataksi, nistagmus, duyu bozukluğu) vard. 2 hastada (%1,7) objektif hiç bir nörolojik defisit yoktu. Olgularn BT'lerindeki hematom lokalizasyonlar; talamus %44,9, putamen %28, lober %15,2, serebellar %5,9, pons %3,4 ve n. caudatus'ta %2,5 oranndayd (TABLO 3). putamen talamus lober serebellar pons n.caudatus Olgu says Yüzde (%) 28 44, ,2 5,9 3,4 2,5 TABL03 24

3 Dr. Sabire Yldrm ve Ark. İntraserebral Küçük Hematomlar Bilinç düzeylerinin, hematom lokalizasyonlanna göre dağlm TABLO 4'tedir. Lokalizasyon Bilinç putamen talamus pons n. caudatus lober serebellum Açk Somnolans Stupor K oma TABL04 Ventriküle açlan hematom says 19 (%16,1) idi. 99 olguda (%83,9) ventriküle açlma yoktu. Hematom lokalizasyonlanna göre ventriküle açlma oranlan ise TABLO 5'teki gibidir. Ventiküle açlma putamen talamus lober serebellum pons n. caudatus Var 5 Yok TABL05 Kontrol BT'si hastaya çekildi. Hematomlarn %7,8'inde belirgin ödem, %99,2'sinde hafif ödem vard. 59 olgunun (%65,5) hematomu tama yakn resarbe olmuştu. 25 olguda (%27,7) ksmen rezarlsiyon izienirken 6 olguda (%6,6) rezarlsiyon yoktur. 118 küçük İSH'lu hastann çkş tablosu 9'unda (%7,6) stasyonerdi. 46 hasta (%39) hafif iyileşme, 55 hasta (%46,6) belirgin iyileşme gösterirken, 8 hasta (%7) öldü (TABLO 6). Stasyoner 9 (%7,6) Hafif iyileşme 46 (%39) Belirgin iyileşme 55 (%46,6) Ölüm 8 (%7) TABLOS Antiödem tedavi uygulanan ve uygulanmayan hastalann oran TABLO 7'de verilmiştir. Olgu yüzde says (%) Antiödem verilmeyen Steroid 28 23,7 Mannitol 0,8 Steroid+ Mannitol 43 36,4 TABL07 Olgularn gelişlerinde bilinç bozukluğ olan ve olmayanlada hematom lokalizasyonlan karşlaştrldğnda anlaml bir ilişki bulunmad (p>0,05). 25

4 Istanbul Tp Dergisi 1998; 1: Bilinç düzeyleri ile hematomlarn ventriküle açlmalar arasndaki ilişki anlamlyd (p:0,006), (TABLO 8). Bilinç düzeyi Venriküle açlma Açk Somnolans Stupor Ko ma Var Yok TABLOS Bilinç düzeyleri ile prognoz arasndaki ilişki ise anlamszd (p>0,05). Gerek öyküde hipertansiyon varlğ ile hematom lokalizasyonlar (p>0,05), gerekse gelişteki hipertansiyon ile hematom lokalizasyonlar arasnda (p>0,05) anlaml bir ilişki yoktu. Hematomlarn ventriküle açlmasyla prognoz arasndaki ilişki istatistiksel olarak anlaml bulunmad (p:0,0970), (TABLO 9). Ventriküle açlma Var, Yok Stasyoner 2 7 Hafif iyileşme 6 39 RPlir!{in iyileşme 7 48 Ölüm 4 5 TABL09 Hematom lokalizasyonlar ile prognoz arasndaki ilişki istatistiksel olarak anlamszd (p>0,05), (TABLO o). Prognoz putamen talamus lober serebellum pons n. caudatus Stasyoner Hafif iyileşme Belirgin iyileşme 5 2 ll Ölüm 5 2 TABLO 10 Antiödem tedavi alan ve almayan hastalada prognozlar arasndaki ilişkiyi anlamsz bulduk (p:o,028). TARTIŞMA Genel klinik görünüm ye prognoz açsndan selim bir tablo oluşturan küçük hematomlar istatistiksel olarak incelendi. Olgularn %77.'inde (9 olgu) bilinç açkt, %8,6's (22 olgu) somnolans, %3,4'ü (4 olgu) stupor ve %0,8'i ( olgu) komatö idi. Hematom lokalizasyonlarna göre bilincin açk oluşu; putamende %87,8 (29 olgu), talamusta %69,8 (37 olgu), ponsta %OO (4 olgu), loberde %83,3 (5 olgu), serebellumda %71,4 (5 olgu) ve n. caudatusta ise %33,3 ( olgu) orannda idi. Bilincin en kuvvetli korunduğu küçük hematom lokalizasyonu pons, sonra srasyla putamen, lober, serebellum, talamus ve en zayf korunduğu lokalizasyon ise n. caudatusdur. Hematomlarn lokalizasyonlarna göre ventriküle, açlma sklğn araştrdğmzda-bu sralanmanr-tersine döndüğünü, gördük. Bilinç dtj.rumu ile hematom lokalizaşyonlar arasnda bir il\şi{i bulmazken (p>0,05), ventriküle açlma ile hematom lokalizasyonlar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir ilişki vard (p:0,0262). Bilinç düzeyleri ile ventriküle açlma arasndaki ilişki ise daha anlamlyd (p:0,006). Nakajima'nn omm'den küçük pons hematomlu hastalarnn 9'undan 8'inin bilincinin korunduğu bildirilmektedir (). Weisberg'in 7 mm' den küçük talamik hematomlu o hastasndan 8'inin bilinci açk, 2'sinin ise letajikti. Küçük bir serebellar vermian hematom beyin sapma bas yaparak (primer pontin hemoraji gibi) koma ve ölüme neden olabilmektedir (2). Bizim olgularmzdan koroada olan tek hastamzn hematom lokalizasyonu serebellumdu. İSH'larda hipertansiyon oran %70-80 dolaynda bildirilmektedir (, 2). Caplan, kronik hipertansiyonun endorgan hasarna ve küçük penetran arterlerde cdar kalnlaşmasna (lipohiyalinozis) neden olduğun.&: dolaysyla beyine olan kanamalarn daha snrl kalacağn öne sürmektedir (6). Weisberg ise, bu görüşü destekiernekte ve kronik hipertansif vasküler hasar gelişmeden kan basncndaki akut 26

5 Dr. Sabre Yldnm ve Ark. İntraserebral Küçük Hematomlar yükselmelerin, büyük hematarnlara yol açabileceğini vurgulamaktadr (7). Bu çalşmada, öyküde hipertansiyon oran %66,1, kliniğe gelişlerindeki hipertansiyon oran ise %83,9'du. %16,1'i ise normotensif idi. Motor defisit yönünden olgularmzda hemiparezi daha skt (%73). Hemipleji ise yalnzca %15,2 orannda idi. Kase, 2 küçük ve orta boyutlu hematom olgusunu kapsayan nonkornato 8 olgusunda %78 orannda hemiparezi bildirilmiştir (3). Weisberg, 7mm'den küçük o hastasndan 6'snda hemiparezi saptamştr (4). Hier ve arkadaşlar, küçük hematomlarda hemiparezinin hemiplejiye göre daha sk görüldüğünü bildirmektedir (). Bizim 2 olgumuzda hiç objektif nörolojik defisit yoktu. Küçük putaninal hem~oma (5mm x 5mm) sahip olan bir hasta sadece baş ağrs ve bulant ile gelmişti. Diğer hastada ise küçük lober hematom vard ve soldan başlayan sekonder jeneralize konvülsiyon nedeni ile kliniğimize baş vurmuştu. Küçük hematom lokalizasyonlar srasyla %44,9 talamus, %28 putamen, %5,2 lober, %5,9 serebellar, %3,4 pons ve %2,5 orannda n. caudatustu. Kase, Mohr ve Caplan, talamik hematomlarn uniform bir sklkla %O-%5 orannda bildirildiğini, kendi serilerinde ise bu oran %20 olarak tesbit ettiklerini söylemektedirler (2). Talamus, capsula intema ve putameni birlikte tutan hematom olarak %4 orannda bulunmuştur (2). Biz BT' de bu lokalizasyonu gösteren hematomlar talamus ağrlkl olmalarn göz önünde bulundurarak talamik hematom kapsamnda değerlendirdik. Hematomlarn ventriküle açlma sklğ en yüksek n. caudatus (%33) ve talamustur (%28,3) En az ise pons (%0) ve putamendir (%3). Massaro, derin hematomlarn, lober hematarnlara göre ventriküle daha sk açldğn vurgulamaktadr (8). Bizim çalşmamzda ventriküle açlma ile hematom lokalizasyonu arasnda istatistiksel olarak anlaml bir ilişki vard (p:0,026). Olgularmzn stroktan ortalama 2-3 hafta sonra çekilen kontrol BT'lerinde hematomlarn çoğu tama yakn rezorbe idi. (%65,5). Olgularn %6,6'snda rezorbsiyon gözlenmedi. Genelde, büyük hematomlarn bir aydan sonra, küçük hematomlarn 2-3 haftada BT'de izodens görüldüğü bildirilmektedir (2). Küçük hematomlu hastalar vital prognozlar ve nörolojik defisitler yönünden iyi seyirlidirler (, 2, 4, 5, 6, 7, 8). Tüm 118 olgumuzdan 8'i (%7) öldü. 55'i (%46,6) belirgin iyileşti. Geri kalan 55 olgu ise stasyonerve4afif-.i)cileşme gösterdi.-ölen 8 olgudan 'i putaminal, 5'i talamik ve 2'si ise lober hematomluydu. Serebellar, n. caudatus ve pons hematomlu hastalardan ölen yoktu. Chun, küçük unilateral termental pons hematom olgularndan %94,'inin iyihştiğini bildirmektedir (9). Weisberg'in 9mm'den küçük putaminal hematomlu ll olgusunun tümü yaşamş, 8-35 mm boyutlarndaki hematomlu olgularnn 5'i ölmüştür ve O'unda defisit kalmştr (3). Yine Weisberg talamik hematomlar için 30mm'yi kritik boyut olarak değerlendirmiştir ve bu boyuttan küçük hematomlu olgularn hiç birinde ölüm görmediğini bildirmiştir (4). Bizim çalşmamzda ise 20mm'den küçük talamik hematomlu olgularn 5'i ölmüştür. Kase 20ml'den küçük lober hematomlu olgularn tümünün düzeldiğini, ml arasnda olan orta boyuttaki hematomlu olgularndan yalnzca birinin öldüğünü ve geri kalan olgularnn tümünün düzeldiğini bildirmiştir (3). Scott ise 20 İSH hastasndan küçük hematomlu 9 olgunun hepsinin düzeldiğini söylemiştir (O). Biz, istatistiksel olarak prognoz ve hematom lokalizasyonlar arasnda ilişki bulamadk (p>0,05). Massaro primer supratentoryal İSH'l 72 hastada lober ve derin hematomlarn prognozlarn benzer olduğunu vurgulamştr (8). Antiödem tedavi almayan hastalarmz %39 oranndayd. %36,4'ü kombine antiödem tedavi gördü. Küçük hematomlarn tedavisinde cerrahi girişim önerilmemektedir (, 3). 30mm'den büyük ve bilinçte giderek bozulma gösteren hastalar cerrahi tedaviden yarar görebilirler (, 3). Lokalizasyonu nedeni ile beyin sapma kitle etkisi görülen olgularda antiödem tedavi yaplabilir. (). Biz çalşmamzda hastalara uygulanan tedavi ile prognozlar bulamadk (p:o,028). arasnda istatistiksel anlamda bir ilişki KAYNAKLAR 1- Adams RD, Victor M: Principles ofneurology. 5 th Edition. McGraw-Hill, New York, 199a-p Barnett HJM, Mohr JP, Stein BM, Yatsu FM: Stroke: Pathophysiology, Diagnosis and Management. 2 nd Edition. Churchill Livingstone, New York, 992 p Kase CS, Williams, JP, Wyatt DA. and Mohr JP: Lobar intracerebral hematomas: Clinical and CT analysis of 22 cases. Neurology (Ny) 982; 32: Weisberg LA: Talamic hemorrhage: Clinical CT correlations. Neur<logy 986; 36: Weisberg LA: Primary Putaminal Hemorrhage: Clinical-CT correlations (abstract). Neurology 38 (Suppli). 1988; Caplan LR: lntracerebral hemorrhage revisited. Neurology 988; 38: Weisberg LA: İntracerebral hematama (letter). Neurology 988; 38:

6 İstanbul Tp Dergisi 1998; 1: Massaro AR, Sacco RL, Mohr JP et al: Clinical discriminators of lobar and deep hemorrhages. The Stroke Data Bank. Neurology 1991; 41: Chug CS, Park CH: Primary pontine hemorrhage: a new CT classification. Neurology 1992; 42: Scott WR et al: Intracerebral Hemorrhage With Rapid Recovery. Arch Neurology 1984; 42:

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

G.Ü.T.F. NÖROLOJİ A.B.D'INDA YILLARI ARASINDA İZLENEN SEREBRAL KANAMA OLGULARI

G.Ü.T.F. NÖROLOJİ A.B.D'INDA YILLARI ARASINDA İZLENEN SEREBRAL KANAMA OLGULARI ge Tıp Dergisi 0 (2): 05-09. 200 G.Ü.T.F. NÖROLOJİ A.B.D'INDA 989-998 YILLARI ARASINDA İZLNN SRBRAL ANAMA OLGULARI CRBRAL HMORRHAGS SN IN GAZI UNIVRSITY MDICAL FACULTY BTVVN 989 AND 998 Bijen NAZLIL Belgin

Detaylı

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI Geçici İskemik Atak (GİA): Kan akımının azalmasına bağlı Geçici nörolojik defisit atağı Semptomlar 24 saatten az Semptom süresi genellikle

Detaylı

İNME. Doç. Dr. Hakan Oğuztürk İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD-2014

İNME. Doç. Dr. Hakan Oğuztürk İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD-2014 İNME Doç. Dr. Hakan Oğuztürk İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD-2014 SVO Dünya sağlık örgütü Beyin kan akımının çeşitli sebeplere bağlı olarak ani olarak kesilmesi ile ortaya çıkan fokal, serebral fonksiyon

Detaylı

İnme ve Hipertansiyon. Dr. Bijen Nazlıel GÜTF Nöroloji ABD

İnme ve Hipertansiyon. Dr. Bijen Nazlıel GÜTF Nöroloji ABD İnme ve Hipertansiyon Dr. Bijen Nazlıel GÜTF Nöroloji ABD İnme ve Hipertansiyon Beyin kapalı kemik bir çatının,kafatasının içinde yer alır. Kafatasının esnekliği yetişkin bir insanda sıfıra yakındır. Kafa

Detaylı

45 YAŞ ALTI GENÇ ERİŞKİNLERDE NONTRAVMATİK HEMORAJİK İNME

45 YAŞ ALTI GENÇ ERİŞKİNLERDE NONTRAVMATİK HEMORAJİK İNME Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi :; -9 Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases :; -9 ARAŞTIRMA YAZILARI ORIGINAL ARTICLE ÖZET YAŞ ALTI GENÇ ERİŞKİNLERDE NONTRAVMATİK HEMORAJİK İNME Füsun Mayda

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

Spontan İntraparenkimal Kanama Tedavisi: Konservatif veya Cerrahi Uygulanan 19 Olgunun Retrospektif Analizi

Spontan İntraparenkimal Kanama Tedavisi: Konservatif veya Cerrahi Uygulanan 19 Olgunun Retrospektif Analizi Spontan İntraparenkimal Kanama Tedavisi: Konservatif veya Cerrahi Uygulanan 19 Olgunun Retrospektif Analizi Merih İŞ 1, Aytaç CAN 1, Ayhan ÖZTÜRK 2, Selçuk ATAKAY 2, Ferruh GEZEN 1 1 Abant İzzet Baysal

Detaylı

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç TRAVMATİK BEYİN YARALANMASI Doç.. Dr. Bülent B ERDUR Pamukkale Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p AD Mayıs s 2010 Antalya 1 Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMA: Mekanizma, Görüntüleme, Tedavi

SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMA: Mekanizma, Görüntüleme, Tedavi SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMA: Mekanizma, Görüntüleme, Tedavi Prof. Dr. Cem ÇALLI Ege University Hospital Dept. Of Radiology Neuroradiology Section Izmir, Turkey Spontan ISH: Beyin parankiminde nontravmatik

Detaylı

HEMORAJİK STROK TANI-TEDAVİ TEDAVİ. Dr. Cüneyt AYRIK Yrd.Doç.Dr Mesin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HEMORAJİK STROK TANI-TEDAVİ TEDAVİ. Dr. Cüneyt AYRIK Yrd.Doç.Dr Mesin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEMORAJİK STROK TANI-TEDAVİ TEDAVİ Dr. Cüneyt AYRIK Yrd.Doç.Dr Mesin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kaynak Recommendations for the Management of Intracranial Haemorrhage - Part I: Spontaneous

Detaylı

Akut İskemik İnmenin Hastane Öncesi Yönetimi. Prof Dr Talip Asil Memorial Hizmet Hastanesi İnme Ünitesi

Akut İskemik İnmenin Hastane Öncesi Yönetimi. Prof Dr Talip Asil Memorial Hizmet Hastanesi İnme Ünitesi Akut İskemik İnmenin Hastane Öncesi Yönetimi Prof Dr Talip Asil Memorial Hizmet Hastanesi İnme Ünitesi İnme tipleri Hemorajik %26 SAK %13 Laküner %19 Tromboembolik %6 Kardiyoembolik %14 İskemik %71 ICH

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

SAH vs. ICH: 2015 Guidelines. Dr. Zhandulla Nakipov Astana / Kazakhstan

SAH vs. ICH: 2015 Guidelines. Dr. Zhandulla Nakipov Astana / Kazakhstan SAH vs. ICH: 2015 Guidelines Dr. Zhandulla Nakipov Astana / Kazakhstan GIRİŞ Bugün beyin kanaması deyince, doğrudan merkezi sinir sisteminin (beyin, beyinsapı, beyincik) dokusu içine (intraserebral) ya

Detaylı

BAZAL GANGLİYON DIŞI PRİMER İNTRASEREBRAL KANAMALARDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BAZAL GANGLİYON DIŞI PRİMER İNTRASEREBRAL KANAMALARDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİK ŞEFİ Doç. Dr. Orhan YAĞIZ BAZAL GANGLİYON DIŞI PRİMER İNTRASEREBRAL KANAMALARDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. İlkay YILDIRIM Nöroloji

Detaylı

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞINDA KLİNİK BULGULAR Yok Özel fokal nöroloik semptomlar Sinsi gelişen global nörolojik

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ Konu: Nörolojik bilimlere giriş Amaç: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi nin çalışma prensiplerini ve ilgili klinik durumları anlamak. Serebrum,serebellum,

Detaylı

İntraserebral hemorajiler. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

İntraserebral hemorajiler. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman İntraserebral hemorajiler Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman www.eusi-stroke.org İntraserebral hemoraji Tüm inme nedenlerinin % 10-17 si İSH İnsidans 10-20/100.000 Amerika da 3. ölüm nedeni Erkek>Kadın 55 yaş üstü

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

SEREBROVASKÜLER HASTALIK TANISI

SEREBROVASKÜLER HASTALIK TANISI SEREBROVASKULER HASTALIKLAR Yrd. Doç. Dr. Sefer VAROL Nöroloji Anabilim Dalı SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR: Tanım:Serebrovasküler hastalıklar beyin damarlarında ve/veya bu damarlardan geçmekte olan kanın

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Primer İntraventriküler Hemoraji

Primer İntraventriküler Hemoraji Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Primer İntraventriküler Hemoraji Primary Intraventricular Hemorrhage Sibel GÜLER, Attila OĞUZHANOĞLU, Fatma ÖZDEMİR EŞMELİ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

TALAMİK HEMORAJİLERDE NÖROOFTALMOLOJİK BULGULAR

TALAMİK HEMORAJİLERDE NÖROOFTALMOLOJİK BULGULAR TALAMİK HEMORAJİLERDE NÖROOFTALMOLOJİK BULGULAR (Neuro-Ophtalmologic Findings in Thalamic Hemorrhages) Oya Öztürk *, Birgül Atmaca *, Raziye Tıraş *, Tuba Aydemir *, Özlem Çokar **, Sibel Çetin **, Vildan

Detaylı

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Hakan Canbaz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM TRAVMAYA YAKLAŞIM Travma bakımı: arazide başlar multidisipliner ekip çalışması hızlı ve isabetli müdahalede

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Kafa Travmasında Bt Hızlı ve etkin Kolay ulaşılabilir Acil Serviste Kafa Bt

Detaylı

İNMEDE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Cem CALLI. Chief of Neuroradiology Section Ege University Hospital Dept. Of Radiology Izmir, Turkey

İNMEDE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Cem CALLI. Chief of Neuroradiology Section Ege University Hospital Dept. Of Radiology Izmir, Turkey İNMEDE GÖRÜNTÜLEME Dr. Cem CALLI Chief of Neuroradiology Section Ege University Hospital Dept. Of Radiology Izmir, Turkey İNME nedir? Beyin kan akımının bozulması sonucu beyin fonksiyonlarının hızlı ilerleyici

Detaylı

STROKE. Assoc. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Inonu University 2015

STROKE. Assoc. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Inonu University 2015 STROKE Assoc. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Inonu University 2015 İNME Dünya sağlık örgütü Beyin kan akımının çeşitli sebeplere bağlı olarak ani olarak kesilmesi ile ortaya çıkan, serebral fonksiyon kaybına

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Strok, ictus, serebrovaskuler aksidan, apopleksi serebral gibi sözcüklerin bize göre Türkçe karşılığı inme dir.

Strok, ictus, serebrovaskuler aksidan, apopleksi serebral gibi sözcüklerin bize göre Türkçe karşılığı inme dir. SEREBROVASKULER HASTALIKLAR Yrd. Doç. Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji Anabilim Dalı SEREBROVASKULER HASTALILAR 1- İSKEMİK 2- HEMORAJİK İntraserebral Hemoraji Subaraknoid Hemoraji Anevrizmalar AVM STROK-İNME Strok,

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

SEREBROVASKÜLER HASTALIK / İNME. Arş. Gör. Meryem İLMEK

SEREBROVASKÜLER HASTALIK / İNME. Arş. Gör. Meryem İLMEK 1 SEREBROVASKÜLER HASTALIK / İNME Arş. Gör. Meryem İLMEK 2 Serebrovasküler Hastalık (SVO-SVH) Beyin kan akımının bozulması sonucu gelişen merkezi sinir sisteminin bilişsel, duyusal, motor ve emosyonel

Detaylı

SÝNÝR SÝSTEMÝ SEMÝYOLOJÝSÝ Sinir Sistemi Semiyolojisi Genel Prensipler - Nörolojik Hastaya Yaklaþým 1 Sara Zarko BAHAR - Edip AKTÝN GÝRÝÞ Hastayý dinledikten sonra nesi olduðunu anlamadýnýzsa muayene ettikten

Detaylı

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel İzmir Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İntrakranial Metastazların Önemi Beyin metastazı 100.000 de 14 (1/3 tek) Kanser hastalarının %15-25 inde

Detaylı

Subaraknoid Kanama. Akut İnme. SSS İnfeksiyonları. Travmatik Beyin Yaralanmaları

Subaraknoid Kanama. Akut İnme. SSS İnfeksiyonları. Travmatik Beyin Yaralanmaları Akut İnme Subaraknoid Kanama SSS İnfeksiyonları Travmatik Beyin Yaralanmaları İnme İnme belirli bir vasküler alanda, iskemi veya kanamaya ikincil gelişen fokal nörolojik kayıp. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Detaylı

VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONLU BİR İNME OLGUSUNDA İNTRA ARTERYAL TROMBOLİTİK TEDAVİ*

VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONLU BİR İNME OLGUSUNDA İNTRA ARTERYAL TROMBOLİTİK TEDAVİ* VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONLU BİR İNME OLGUSUNDA İNTRA ARTERYAL TROMBOLİTİK TEDAVİ* Nilay DEĞİRMENCİ, Seher NAZ YENİ, Naci KOÇER, Civan IŞLAK, Naci KARAAĞAÇ Giriş Olgu Tartışma Özet Kaynaklar Background.

Detaylı

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR. Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D.

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR. Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. SEREBROVASKÜLER HASTALILAR 1- İSKEMİK 2- HEMORAJİK -İntraserebral Hemoraji -Subaraknoid Hemoraji.Anevrizmalar.Arteriovenöz malformasyonlar 2 Anterior

Detaylı

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi Doç Dr Mehmet Ergelen 1-Karotis Girişimleri 2-Akut İskemik İnme de MekanikTrombektomi Karotis Girişimleri Komplikasyonlar 1-Karotid

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

Sunum Planı. Resusitasyonda Trombolitik Tedavi. Akut Koroner Sendrom (AKS) AKS. Akut Koroner Sendrom. Akut Stroke.

Sunum Planı. Resusitasyonda Trombolitik Tedavi. Akut Koroner Sendrom (AKS) AKS. Akut Koroner Sendrom. Akut Stroke. Sunum Planı Resusitasyonda Trombolitik Tedavi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2011 Akut Koroner Sendrom Akut Stroke Diğer durumlar Akut Koroner Sendrom (AKS)

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

LK İNME SONRASI SAPTANAN RİSK FAKTÖRLERİNİN MORBİDİTE VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

LK İNME SONRASI SAPTANAN RİSK FAKTÖRLERİNİN MORBİDİTE VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ T.C Sağlık Bakanlığı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr.Ülkü TÜRK BÖRÜ LK İNME SONRASI SAPTANAN RİSK FAKTÖRLERİNİN MORBİDİTE VE MORTALİTE ÜZERİNE

Detaylı

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik www.onurcelik.com Vestibuler sistem Periferik Otolitik yapılar Utrikulus Sakkulus Semisirküler kanallar Vestibüler ganglion Vestibüler sinir Vestibuler

Detaylı

İNMEDE DEKOMPRESİF CERRAHİ. Refik KUNT*, Erdem YAKA*, Vesile ÖZTÜRK*, Ercan ÖZER**, Kürşad KUTLUK*

İNMEDE DEKOMPRESİF CERRAHİ. Refik KUNT*, Erdem YAKA*, Vesile ÖZTÜRK*, Ercan ÖZER**, Kürşad KUTLUK* Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2014; 20 (1): 13-17 doi: 10.5505/tbdhd.2014.03753 ARAŞTIRMA YAZISI ORIGINAL ARTICLE İNMEDE DEKOMPRESİF CERRAHİ Refik KUNT*, Erdem YAKA*, Vesile ÖZTÜRK*, Ercan

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

KAFA TRAVMALARI. Ankara Tıp Nöroşirürji

KAFA TRAVMALARI. Ankara Tıp Nöroşirürji KAFA TRAVMALARI Ankara Tıp Nöroşirürji Öykü Travma nedeni Bilinci kapalı mı bulunmuş? Olay yerinden hastaneye getirilene dek geçen süre Klinik özet Bilinç durumu anizokori lateralizasyon BOS fistülü veya

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Dr. Mustafa Akçakoyun Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

Kurşun ile Zehirlenmeler

Kurşun ile Zehirlenmeler Kurşun ile Zehirlenmeler Dr. Müge Tecder-Ünal Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Kursu, Nisan 2010, İzmir 15 aylık kız çocuk Şikayet: saçma yutma Öykü: 14.03.2010

Detaylı

İNTEGRATİF TIP DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE

İNTEGRATİF TIP DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE İNTEGRATİF TIP DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE REVIEW / DERLEME Sedat Yıldız 1, Elif Kaya 2, Turgay Altınbilek 3, Ateş Şendil 4, Esra Pınar Erdoğdu 5 1 Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

TANIMLAR. BİLİNÇ: Kendinin ve çevresinin farkında olma durumu KOMA: Dış uyarılara rağmen kendinin ve çevrenin farkında olmama durumu

TANIMLAR. BİLİNÇ: Kendinin ve çevresinin farkında olma durumu KOMA: Dış uyarılara rağmen kendinin ve çevrenin farkında olmama durumu KOMA TANIMLAR BİLİNÇ: Kendinin ve çevresinin farkında olma durumu KOMA: Dış uyarılara rağmen kendinin ve çevrenin farkında olmama durumu KOMA VEYA PRE-KOMADAKI HASTALARIN ; NEREDEYSETAMAMI ACİL MÜDAHALEYE

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

Doç. Dr. Celal KATI OMÜ ACİL TIP AD.

Doç. Dr. Celal KATI OMÜ ACİL TIP AD. Doç. Dr. Celal KATI OMÜ ACİL TIP AD. 1 Primer başağrıları Sekonder başağrıları Kırmızı alarm Yanlış teşhis 2 Acil başvurularında 4. neden (%3) Primer ve sekonder nedenler oldukça fazla Tanısal tetkikler

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

DİYALİZ İLE ÖRTÜŞEN SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA TEDAVİ GÜÇLÜKLERİ: OLGU SUNUMU *

DİYALİZ İLE ÖRTÜŞEN SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA TEDAVİ GÜÇLÜKLERİ: OLGU SUNUMU * OLGU SUNUMU / CASE REPORT DİYALİZ İLE ÖRTÜŞEN SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA TEDAVİ GÜÇLÜKLERİ: OLGU SUNUMU * Fazilet HIZ, Meral ÇINAR, Leman ERKUTLU, Ülgen KÖKEŞ, Turgut KARAGÖL Taksim Eğitim ve Araştırma

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 111-356 BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU Ayşe Karataş*, Efkan Çolpan*, Kağan Tun*, Şükrü Çağlar** ÖZET Spontan spinal

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

TOMOGRAFİLER DEĞERLEND

TOMOGRAFİLER DEĞERLEND BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİLER LERİNİN N ACİL DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç.. Dr. Bülent B ERDUR PAÜTF Acil Tıp T p AD Antalya - Mayıs s 2008 Sunum Hedefleri BBT temelleri BBT de normal anatomi Acil

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Olgularla Akut İskemik İnme Tedavisi. Doç.Dr.Levent Güngör Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım ve İnme Ünitesi

Olgularla Akut İskemik İnme Tedavisi. Doç.Dr.Levent Güngör Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım ve İnme Ünitesi Olgularla Akut İskemik İnme Tedavisi Doç.Dr.Levent Güngör Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım ve İnme Ünitesi DG, 66, 02:00 Akut afazi ve sağ hemiparezi 2. basamak bir

Detaylı

En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi

En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi İNME SONRASI TEDAVİ En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi Birincil Koruma Amaç asemptomatik kişilerde inmeye neden olabilecek risk faktörlerini belirlemek, önlemek ve kontrol altına

Detaylı

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA TANI VE TEDAVİ

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA TANI VE TEDAVİ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA TANI VE TEDAVİ Konuşma Bozuklukları Konuşma Bozuklukları Üç Büyük Kategoriye ayrılabilir: 1. Artikülasyon Hastalıkları 2. Akıcılık Hastalıkları 3. Dil Bozuklukları Konuşma

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

muayenesi 11 KASIM ÇARŞAMBA 09:30-10:20 Pratik: Konjuge göz hareketleri, pupil ve göz dibi Prof.Dr.Tülay Kurt İncesu

muayenesi 11 KASIM ÇARŞAMBA 09:30-10:20 Pratik: Konjuge göz hareketleri, pupil ve göz dibi Prof.Dr.Tülay Kurt İncesu İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NÖROLOJİ STAJI GRUP 1 TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (09.11.2015 27.11.2015) 9 KASIM PAZARTESİ 08:30-09:20 Pratik: Genel ve

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

Akut Vertebral Baziler Arter Tıkanmaları

Akut Vertebral Baziler Arter Tıkanmaları Akut Vertebral Baziler Arter Tıkanmaları Doç.Dr.Semih Giray Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Anabilimdalı Ön ve arka sistemler arasında belirgin anatomi

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM

BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uz. Dr.Yusuf Ali Altuncı Ege Üniversitesi

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR TANI VE AYIRICI TANI. Dr.Gülin MORKAVUK Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 16/12/2017

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR TANI VE AYIRICI TANI. Dr.Gülin MORKAVUK Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 16/12/2017 SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR TANI VE AYIRICI TANI Dr.Gülin MORKAVUK Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 16/12/2017 Serebrovasküler hastalıklar (SVH)- (Beyin damar hastalıkları-bdh) Beynin bir bölgesinin

Detaylı

İskemik İnme ve Acil Yaklaşım(*)

İskemik İnme ve Acil Yaklaşım(*) İskemik İnme ve Acil Yaklaşım(*) Dr. Birsen İnce İnme, merkezi sinir sisteminde iskemi ya da kanamaya bağlı olarak aniden gelişen nörolojik defisit şeklinde tanımlanır. İskemik inme ise, inme olgularının

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

GLASKOW KOMA SKALASI HAZIRLAYAN: NURTEN ŞİŞMAN

GLASKOW KOMA SKALASI HAZIRLAYAN: NURTEN ŞİŞMAN GLASKOW KOMA SKALASI HAZIRLAYAN: NURTEN ŞİŞMAN TANIM Glaskow koma skalası genel olarak kişinin nörolojik değerlendirmesini yapmak için geliştirilmiş bir kriterdir. Hastanın şuur seviyesinin derecesi belirlenir

Detaylı

BEYIN METASTAZLARINDA RADYOCERRAHI. Dr. Faruk Zorlu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı

BEYIN METASTAZLARINDA RADYOCERRAHI. Dr. Faruk Zorlu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı BEYIN METASTAZLARINDA RADYOCERRAHI Dr. Faruk Zorlu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı EVET Beyin metastazları en sık görülen intrakranial tümördür ( Primer beyin tümörlerinin

Detaylı

Eklampside Kranial Bilgisayarlı Tomografi

Eklampside Kranial Bilgisayarlı Tomografi Perinatoloji Dergisi Cilt-3, Sayı: 1-2/Mart-Haziran 1995 21-25 21 Eklampside Kranial Bilgisayarlı Tomografi Yalçın KİMYA, Zafer SİVRİ, Murat KADIOĞLU, Candan CENGİZ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın

Detaylı