TÜRK BANKAClLIK SİSTEMİ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALAR VE ÜSTLENDİI{LERİ DÖVİZ RİSKİ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BANKAClLIK SİSTEMİ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALAR VE ÜSTLENDİI{LERİ DÖVİZ RİSKİ***"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım Cilt: 5, Sayı : 12, 1994 TÜRK BANKAClLIK SİSTEMİ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALAR VE ÜSTLENDİI{LERİ DÖVİZ RİSKİ*** Ö. Faruk ÇOLAK*-Cevdet SAATÇİ** 1- Giriş Türkiye ekonomisi, 1980 kararları ile sadece ithal ikameci büyümeden, ihracata yönelik büyümeye geçmiyor, aynı zamanda iktisadi ideolojisini değiştirmeye yönelik bir gayrete giriyordu. Bu amaçla da serbest piyasa ekonomisine aykırı iktisadi yapılanınayı yoketmeye çalıştı. 24 Ocak Kararlarının hemen ardından, 1 Temmuz 1980 Karamamesi ile başlatılan serbest faiz uygulaması ile bankacılık sektörünün yeni oluşan bu sisteme uyumlanması amaçlanmıştır. Doğrusu bankacılık sektörü görüntüde bu yapılanmaya çabuk uyum gösterdi. Sektör hızla teknolojisini yeniledi ve müşterilerine modem bankacılık hizmetleri sunmaya başladı (Kredi kartları, otomatik para çekme v.b.). Bu çerçevede Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı hankalann sayısı da çok hızlı artış gösterdi. Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sisteminin genel yapısı içinde, küçük bankaların risk pozisyonlarının nasıl geliştiğini gösterıneyi amaçlanıaktayız. II- Türk Bankacılık Sektörünün Yapısı Türkiye'deki bankacılık sistemi, genel bankacılık sisteminin (Universal Banking System) temel niteliklerini içinde barındırmaktadır. Yani sistem içinde yer alan bankalar, mevduat kabul ederler, (Kalkınma ve yatırım bankalan bu kapsarnın dışındadır) kredi verirler, kredi kartı çıkarırlar ve bu bağlamda ticari faaliyetleri finanse edici tüm hizmetleri yaparlar. (*) Ö. Faruk Çolak, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Iktisat Bölümü (**) Cevdet Saatçi, Pace University, New York, ABD ('t**) Bu çalışma Ekonomik Yaklaşım Dergisine Mart 1994 başınıla, verilmiştir. Yazının yazı kurnlunca kabul edilme tarihi 10 Nisan 1994'dür. Bu sürede çalışmada ismi geçen bazı bankalar, mali sistemden çekilmek zorunda kalmışlardı!".

2 42 Türk bankacılık sistemindeki dokuz banka, sistemde yer alan tüm bankaların aktiflerinin % 50'sine sahiptirler, yani sistem üzerinde baskındırlar. Özel ticari bankaların çoğunluğu, mali olmayan kuruluşlar ile yakm ilişki içerisindedirler. Holdingler bu bankaların yönetimi üzerinde egemendirler, yani bu bankaların sermayelerinin büyük bir kısmına sahiptirler. Bunların yanında bankacılık sistemi, İslam Bankacılığı yaptığı iddiasında bulunan Özel Finans Kuruluşlarından, Kamu Bankalarına ve Yabancı Bankalara değin uzanan geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Kamu Bankaları, sistem içinde önemli bir kaynağı elinde bulundurmaktadır yılı itibarı ile sistemde altı kamu bankası faaliyet göstermekte olup, bunlardan T.C. Ziraat Bankası, bankacılık sektöründeki toplam aktiflerin %18'ine sahiptir. Diğer yandan kamu bankaları, bankacılık sektöründe toplanan mevduatların % 50'sine, verilen kredilerin % 42'sine sahip bulunmaktadır. Kamu bankalannda, nisbi olarak bir uzmanlaşma vardır. Nitekim T.C. Ziraat Bankasının, tarım sektörüne verilen krediler içindeki payı %71, Emlak Bankasının konut sektörüne verilen krediler içindeki payı %64, Halk Bankasının küçük ölçekli sanayi işletmelerine verilen krediler içindeki yapı %51 düzeyindedir. Kamu bankalarının bilançoları, 1980'lerin ikinci yarısından itibaren büyük ölçüde politik tercihlerden dolayı hızlı bir değişime uğradı. Değişime kaynaklık eden, Hazinenin uyguladığı borçlanma politikasıdır.(l) Özellikle 1990 yılı sonrasında bankaların elinde büyük miktarda devlet (Hazine) kağıdı birikimi oldu. Başlıca özel bankalar, sanayi sektöründe yer alan holdingler ile doğrudan bağlantı içindedirler. Bu durum özellikle kredi hacminin azaldığı 1970'1i yıllarda yoğunlaşarak 1980'lere ulaştı, 1983 yılında çıkartılan 3182 sayılı Bankalar Kanunuyla bankaların iştiraklerine verecekleri kredilerde ciddi sınırlama getirmesine karşın, holdingler farklı küçük bankalar kurarak bu sınırlamayı aştılar. Nitekim, &Ygün önde gelen holdinglerin hepsi, en azından bir bankaya sahiptirler.. Türkiye'de yirmiye yakın yabancı banka olmasına karşın, bunların toplam sistemdeki payı 1992 yılı itibariyle % 3.6'dır. Bu bankaların sayılarının fazla olmasına karşın paylarının küçük olmasının ana nedeni daha çok taptancı bankacılık faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmalarından kaynaklanmaktadır. Yani bu bankalar, işlem miktarı düşük, işlem hacmi büyük bankacılık hizmetleri yapmaktadırlar.

3 Ekonomik Yaklaşım 43 Bugün, Türk Bankacılık Sisteminin, içinde bulunduğu bunalım birden bire ortaya çıkmamıştır. Bunalım 1980'de başlayıp 1990'da daha da ağırlaşan kamu borçlanması ile bankaların dar ufuklu kredi yönetimlerinin bir sonucudur yılında T.C. Merkez Bankası, ilan ettiği para programı ile bütçe açığının finanse edilmesi için kaynaklarını kullandıramayacağını ve o yıl için hedeflediği makro değişkenierin düzeyini kamuoyuna ilan etti. Yani açıkça, T.C. Merkez Bankası Hazine ile yapmış olduğu anlaşnıaya dayanarak, kamu açığının kapatılmasında fınansör olmamayı hedeflemiştir. Hükümet de bu programa uymayı taahhüt etmiştir. Ancak kamu harcamaları kısılmadığı için bütçe açığı büyüyerek devam etmiştir. Dolayısıyla hükümet, programa uyma zorunluluğundan dolayı yeni finans kaynakları araştırmaya başlamıştır. Bunun için bulunan kaynak, döviz kurlan ile yurtiçi faiz oranları arasındaki farkı, yani kur makasını kullanarak, yurtiçi ve yurtdışından döviz cinsinden borçlanan ve bunu TL'ye çevirerek farklı kesimlere kredi kullandıran bankalar olmuştur. Bankacılık sistemi, kur makasından kaynaklanan bu ucuz fonlan, yüksek faizden hükümete kullandırmakta hiçbir sakınca görmemişierdi Fakat 1993'ün ikinci yarısından itibaren makasın kapanmaya başlaması, 94'ün başında ise hemen hemen tümüyle kapanması, sistemi başta küçük bankalar olmak üzere ciddi kaynak sıkıntısına sokmuştur5 3 ) Bu çalışmada, mali krizden büyük bankalara göre daha çabuk etkilenen ve bundan dolayı sistemden çekilme olasılıklan daha yüksek olan bankalar incelenmektedir. Hiç şüphesiz sistem içerisinde yer alan bankaların ölçeklerine göre ayırımda, birçok kıstas kullanılarak bir farklılaştırma yapmak mümkündür. Burada bir kıstas olarak sistemin aktif toplamı içinde %1 ve altında aktife sahip olan bankaları küçük bankalar olarak tanımladık. Böyle bir tanımlamanın nedeni, diğer işletmelerde olduğu gibi bankalar için de, iş hacminin göstergesinin, aktif toplamı olmasıdır. Bazı çalışmalarda, bankanın şube sayısı, personel sayısı gibi çeşitli değişkenler kullanılmasına karşın, bunlar bir bankanın büyüklüğünü göstermemektedir. Nitekim, bir iki şube ve çok küçük sayıda çalışana sahip {özellikle yabancı bankalar) han kaların aktif toplamı ciddi bir büyüklük gösterebilmektedir5 4 > lll~ 'füxk Bankacılık Sektörü İçinde Küçilk BanllalP.rın Durumu 'rürk bankacılık sisteminde faiz oranları ister güdünılü, isterse ser-

4 44 Ö. Farulı> ÇOLAll Cevdet. SAA'l 1 Çİ best olarak helirlensin, büyük hankalann ağ ırhğ1 hep hissedilmiştir. Bu oluşumun nedeni de daha önce kısaca belirttiğimiz üzere dokuz bankanın hemen hemen sistemin% 50'sini kontrol etmesidir. Kesinleşmiş 1992 yılı verilerine göre, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank toplam kredilerin % 42'sine, toplam mevduatın % 46'sına, bankacılık sisteminin toplam aktiflerinin % 39'una ve sektör toplam karının % 55'ine sahiptirler. Bu yapılanma içinde Türk Bankacılık Sisteminin oligopolist bir yapı gösterdiği, diğer bankaların ancak lider bankaların takipçisi durumunda oldukları söylenebilir. Bu bankaların dışında kalanların sistem için belirtilen zımni (ımplicit) anlaşmaların dışına çıkanlar (1984'deki centilmenlik anlaşmaları) genel olarak, sistemden çekilmek durumıında kalmışlardır. Böyle bir gelişmenin ortaya çıkmasının nedeni, sistemin kabulleri dışında rekabetçi davranışların ciddi maliyet artışları yaratmasıdır diyebiliriz. Ele aldığımız 14 küçük banka büyük ölçüde sistemin genel kabulleri dışında rekabet araçları yaratmaya çalışarak,sistem içindeki paylarını artırmayı amaçlamışlardır. Bunun için de risk üstlenici (risk loving) durumuna düşmek zorunda kalmışlardır. Bizim buradaki amacımız, ele alınan küçük bankaların yılmda mali sistemde suni olarak yaratılan ranuardan pay alma savaşımlarının neticesinde hangi durumda olduklarını belirlemektir. Bunun için de mali analiz tekniklerinden birisi olan "Oran Analiz"ini kullanacağız. Şimdi, kullanacağımız oranları (ratios) kısaca belirleyelim. 1 ı 1 [ s f KARLILIK ORANLARI Karlılık, uzun dönemde bankaların verimliliğini belirlemede temel ölçüttür. Yani bankaların faaliyetleri ile ne kadar getiri elde ettiklerinin göstergesidir. Karlılığın belirlenmesinde aktiflerin ve hisse senetlerinin getirilerine bakılması genel kabul görmüştür. Net Gelir/Toplam Aktifler Oranı {ROA), bankanın faiz gelirleri ile faiz dışı gelirlerinin toplamı olarak aldığımız net gelirin, bankanın aktif toplamına bölümü ile ROA katsayısı elde edilir (Genel olarak bu oranın % 1.00 olması gerekir). Ancak Türkiye'de bu oran bankaların yüksek getiri ile çalışması nedeni ile daha yüksek olmaktadır. Bu oran bir anlamda, mali kurumların kaynak kullanımının etkinliğinin bir göstergesidir. Yani, aktiflerin etkinliğinin bir ölçüsüdür.

5 Ekonomik Yaklaşım 45 Net Gelir/Öz Sermaye Oranı (ROE); hisse sahipleri için bir gelir ölçütü olarak algılanabilir. Bu oranın artışı, finansal kaldıraç oranı büyümesi ile paralellik gösterir. Orandaki düşüş, bankanın karlılık oranında bir düşüş olarak gösterilmektedir. ETKİNLİK ORANLARI Etkinliğe ilişkin olarak kullanılan oranlar, daha çok bankaların yönetim mekanizmasının ve yönetim sonrası gerçekleşen değerlerin, bankanın verimliliği üzerindeki etkisini gösterıneyi amaçlamaktadır. Kısaca hankalann verimli çalışıp çalışmarlığını göstermektedir. Bu amaca uygun temel oranları şöyle sıralamak mümkündür : Toplam Faaliyet GiderleriJToplam Aktifler, bankanın faiz giderleri ile faiz dışı giderlei-i toplamı olan toplam faaliyet giderlerinin bilanço toplamına oranı, ele alınan bankanın, maliyetlerine göre gerekli aktif toplamına ulaşma düzeyini gösterir. Bu oranın yıl itibari ile tutarlılık göstermesi, bankanın etkinliğinin de göstergesidir. Faiz Dışı Harcamalarffoplam Aktif Oranı, bankanın faaliyet giderlerinin bir göstergesidir. Bu oranın düzeyi, içsel ve dışsal maliyet artışları nedeni ile her an değişebilir. Toplam Faiz Gelirleri/Toplam Aktifler Oranı, banka yönetiminin yeteneğinin bir göstergesidir. Yüksek performans ile çalışan bankalarda bu oran yüksektir. Toplam Faiz GiderlerifToplam Aktifler Oranı, bankanın kaynak kullanım maliyetini gösterir. Banka yönetiminin hedefi, bu oranı düşük düzeyde tutmaktır. Bunun için banka yönetimi, dışsal koşullardaki değişmelere karşı, bankanın kaynaklarında gerekli esnekliği sağlayıcı yeni hedefleri belirlemelidir. Mevduat İçin Ödenen Faizlertroplam Harcamlar Oranı, bankanın spesifik olarak kaynak maliyetini belirler. Bu oran, doğal olarak kalkınma ve yatırım bankaları üzerine uygulanamaz. Ancak mevduat bankalarında, yabancı kaynakların büyük bölümünü topladıklan mevduat oluşturduğundan, bu oranın düzeyinin kontrolü bankanın kazançlarının korunması açısından önemlidir. RİSI{ POZiSYONU ORANLARI Risk yönetimi, tüm işletmeler için önemli bir iştir. Ancak bu han-

6 46 kalar için aynca özel bir öneme haizdir. Çünkü bankacılık seldöründe ortaya çıkabilecek olan bir risk, sadece o sektörü (bankayı) değil, ekonomik sistemin tamamını peşinde sürükleyebilmektedir. Bankaların risk katsayılarını azaltınanın bir başka deyişle riskten kurtulmanın yolu, bankanın özkaynakyapısının güçlü olmasına bağlıdır. Özkaynak yapısı güçsüz bir banka, risk oranı yüksek olarak çalıştığında, olası bir mali krizden etkileurnesi daha çabuk ve derin olmaktadır. Bundan dolayı da bu oranların yeterliliği, tasarruf sahiplerinin, bankanın iflası ve faaliyetlerinin durdurulması durumunda, mevduatlannın korunmasının mümkün olup olmadığının da bir ölçütüdür.( 5 ) Özkaynaklar/Toplam Krediler Oranı, bankanın güvenilirlik oranı olarak da ele alınabilir. Örneğin bu oran % 20 ise, banka özkaynaklarının beş katı kadar kredi vermiş demektir. Bu oranın büyüklüğü tasarruf sahipleri için olumlu olmasına karşın oranın küçüklüğü banka hissedarları açısından tercih nedenidir. Yabancı Para Cinsinden Açık Pozisyon Oranı, döviz tevdiat he. sabı ile yurtdışından alınan kredilerin, toplam krediler ve toplam mevduata bölünmesi ile elde edilir. Bu oranın büyümesi, bankanın yabancı para cinsinden borcunun büyüdüğünü gösterir. Bankaların, döviz cinsinden işlemlerindeki tutarlılıkların ortadan kalkması, bilançosunda ciddi bir kötüleşmeye neden olur. Bu oranın% 25 dolayında olması, gelişmekte olan ülkeler için tercih edilebilir bir orandır. Zira bu ülkelerde dış dengenin kurulmaması ya da varolan dengenin çok çabuk bozulmasına neden olabilecek istikrarsızlıkların etkileme derecesinin yüksek olması, hankalann bu oranın düzeyi konusunda dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Yabancı Kaynak Risk Oranı, yurtdışından alınan krediler ile döviz cinsinden mevduat toplamlarının, toplam aktife bölümü ile elde edilir. Bu oran, bilançoda yabancı para cinsinden kaynakların düzeyini gösterir. Bir önceki oran için söylediğimiz gibi, bu oranın da büyümesi, bankanın riskini artırır. "Mali kurumların mevduat veya mevduat dışı fonlara borçlanması bunların maliyetine bağlıdır." zaman Ancak, mali kurumların bu aktifler arasındaki tercihi, aynı da büyüyen bir riski de beraberinde getirebilir.(g) Yukarıdaki rasyoları kullanarak belirlemiş olduğumuz bankaların bilanço verilerine uygulamaya öncelikle ROA ve ROE oranlarından başlayabiliriz. Buna göre ROA için elde ettiğimiz değerler oldukça

7 EkonomikYaklaşım 47 istikrarlıdır. Sadece iki bankanın ROA katsayısı negatifdir. Diğer yandan Marmara Bank, diğer bankalardan daha yüksek bir katsayıya sahiptir. Bunun nedeni ise, bu bankanın 1992 yılında önemli bir yabancı kaynak (yurtdışı kredi) elde etmesinin sağladığı kar artışı ile aynı yıl özsermayesini yükseltmesi nedeni ile belirsiz bir kaynağa sahip olmasıdır. Ancak genel olarak ele aldığımız bankaların ROA ve ROE katsayılannın yüksek olması, yıllan arasında hankalann yurtdışından, kur makasından yararlanarak ucuz kaynak sağlamaları ve bunu yurt içinde yüksek bir getiri ile TL cinsinden ülke içinde kullandırılabilmeleridir. Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre, Faaliyet Harcamaları/ Toplam Aktif Oranı istikrarlı olmasına karşın, oldukça yüksek düzeydedir. Bu oran yılları arasında 14 küçük bankanın ortalaması olarak, % iken,. benzer bankalar için ABD'de% düzeyindedir. Türkiye' de bu oranın büyük olmasının başlıca iki nedeni vardır: Fazla personel ile çalışmak ve çalışan personelin verimsizliği. Hiç şüphesiz bu iki neden, gerçekte tüm mali kesimin (özellikle kamu bankalarının) ana problemlerinden birisidir. Toplam Faiz Gelirleri/I'oplam Aktifler Oranı; Türkiye mali kesiminde daima büyük olmuştur ve hiç bir zaman alt bir düzeyde seyretmemiştir. Buna bağlı olarak bankaların yılları arasındaki faiz ödemelerine baktığımızda, bu oranın nisbi olarak düşük olduğunu görebiliriz. Bu gerçekleşme daha önce de belirttiğimiz üzere bankaların yabancı para cinsinden düşük maliyetli kaynak bulmaları ile paçal maliyet içinde faiz giderlerinin payını da düşürmüştür. Özkaynaklarfroplam kredi oranının 1992 yılında nisbi olarak düşmesi, yurtiçi kaynak maliyetinin yüksek olmasına dolayısıyla özkaynak maliyetinin de doğal olarak yükselmesine neden olmuştur. Bu oluşumdan dolayı da bankalar Özkaynak artışı yerine daha çok yurtdışı kaynaklı kredi kullanımına gittiler. Ancak bazı bankaların yeni kuruluşlarının ardından şube sayısını artırmaları nedeni ile zorunlu olarak sennaye artışına gitmeleri ortalamayı yükseltmiştir. Bankaların döviz cinsinden kullandıklan kredilere ilişkin uyguladığımız her iki oran da oldukça yüksek değerler taşımaktadır. Bu ise sistemin ciddi ölçüde döviz cinsinden açık pozisyon ile karşı karşıya kalınasının bir göstergesidir. Bu göstergelerin daha kötüleşmesiniu ele aldığımız küçük bankaları likidite darboğazına sokması her an mümkündür diyebiliriz.

8 48 Ö. Farult ÇOLAK~Cevdet SAA1'Çİ SONUÇ 1989 yılında başlayıp, 1990 programı ile daha da etkinlik kazanan aşırı değerlenmiş kur politikası, Türkiye'de mali sistemdeki bunalımın hazırlayıcısı olmuştur. TCMB'nın uyguladığı bu politika mali sistem içinde yer alan bankalara da düşük maliyetli döviz cinsinden yabancı kaynak elde etmeleri olanağını sağlamıştır. Kaynak maliyetinin düşüklüğü nedeni ile bankalar, uygulanan para politikasından oldukça memnundurlar. Nitekim arasında bankalar oldukça yüksek oranlı karlar ile çalıştılar. Bankaların döviz cinsinden elde ettikleri kaynakların geri ödeme döneminin geldiği 1993 yılı sonunda, kur makasının da kapanması (ya da Hazine ve TCMB'nin artık bu sektöre rant yaratma gücü kalmadığından, ki kapanan makasın nedeni budur) ile mali kesim, açık pozisyonlannın yarattığı baskı ile karşı karşıya kalmıştır. Açık pozisyonların bu baskısının yüksek olduğu bankalar ise, özellikle yeterli özsermayeye sahip olmayan küçük bankalar oldu. Küçük bankaların açık pozisyonlarını kapatma telaşları, döviz kurlarını yukarı doğru çekerken, bu aynı zamanda var olan likidite darlığını daha da artırdı. Bir anlamda bankalar tam bir çıkınaza girdiler. Mali kesimin içinde bulunduğu bu krizden çıkmak elbette mümkün olacaktır. Buna benzer krizler (Arjantin bu konuda Türkiye'ye benzerliği bulunan bir ülkedir.) farklı ülkelerde de ortaya çıkmıştır. Kriz atlatılmıştır, ancak bedeli ağır olmuştur. Bizde de böyle olacak gibidir.

9 Ekonomik Yaklaşım 49 KARLILIK oranlari ROA: NET GELtRfrOPLAM AKT1FLER Marmara Bankası ı 0.00% 0.00% 0.34% 22.82% Turk Boston Bank % 0.00% 6.07% 8.79% T. Ekonomi Bankası % 4.30% 4.90% 5.22% T. Dış Ticaret % 3.66% 4.86% 4.83% Adabank % 15.04% 11.33% 4.79% % 8.71% 5.65% 4.06% Fınansbank Egebank % 0.74% 3.33% 3.86% Koc American % 2.62% 4.92% 2.87% T. Imar Bankası % 1.83% 2.68% 2.87% Tekstil Bankası % 2.77% 1.53% 1.27% TYT Bank ll 3.48% 1.35% 2.36% 1.26% T. İthalat & İhracat B % 0.78% 2.33% 0.97% İktisat Bankası % 1.82% 3.37% -1.09% Tariş Bank ORTALAMA KARLILIK oranlari % 4.77% 1.52% -1.76% 2.74% 3.72% 3.94% 4.34% ROE: NET GELİR/ÖZKAYNAKLAR Marmara Bankas\ ı 0.00% 0.00% 4.17% % Finans Bank % % 91.16% 89.12% T. Dış Ticaret % 41.04% 41.54% 65.78% Ege Bank % 4.98% 37.70% 53.81% Türk Boston Bank % 0.00% 72.74% 50.51% T. Ekonomi Bankası % 36.96% 55.18% 49.41% T. İmar Bankası % 29.06% 58.04% 32.69% Koç American % 39.97% 54.75% 29.98%. Adabank % 63.79% 35.08% 21.36% T. İthalat & İhracat B % 5.53% 18.76% 18.98% Tekstil Bankası TYT Bank ll 64.69% 25.27% 26.03% 17.25% % 7.40% 21.30% 10.37% İktisat Bankası % 17.38% 48.71% % Tariş Bank ORTALAl\fA % 37.91% 34.84% % 30.13% 32.19% 42.86% 50.19%

10 50 Ö. Faruk ÇOL.AJ{~Cevdet SJ.J,.ırçt ETK1NIJK. ORANLARI TOPLAM F.A.:U.IYET GlDERl.E.RİffOPLAM.AKfİli'I..E:R Milli Aydın Bankası ı 33.85% 41.19% 42.01% 50.85% Adabank % 43.77% 53.44% 43.12% T. Imar Bankası % 31.07% 37.75% 42.92% Türk Boston Bank % 5.22% 23.12% 39.19% T. Ithalat & Ihracat B % 34.72% 62.83% 36.57% Marmara Bankası % 33.62% Egebank % 25.55% 29.81% 28.81% Finansbank % 28.35% 33.70% 27.56% İktisat Bankası % 29.27% 29.66% 27.51% Koç American % 20.20% 21.31% 25.87% T. Ekonomi Bankası ll 18.92% 19.15% 20.81% 24.02% T. Turizm Y. & Dış T. B % 28.95% 33.33% 22.85% T. Dış Ticaret % 21.92% 27.91% 22.24% Tekstil Bankası % 21.68% 25.52% 20.97% ORTALAMA 25.81% 27.00% 34.29% 31.86% ETKlNLtK ORANLARI FAİZ DIŞI GtDERLEWI'OPLAM AKTİFLER T. İthalat & Ihracat B. ı 8.13% 23.36% 46.36% 30.61% Adabank % 16.39% 23.93% 28.05% Türk Boston Bank % 3.58% 12.98% 26.91% Tariş Bank % 15.89% 16.37% 25.15% T. Imar Bankası % 11.42% 24.61% 24.56% Fınansbank % 18.33% 27.02% 23.64% Koç American % 8.40% 14.59% 21.55% Marmara Bankası % 0.00% 25.45% 21.05% Iktisat Bankası % 19.92% 20.45% 21.00% Eğebank % 11.25% 15.57% 16.61% Tekstil Bankası ll 5.89% 12.81% 17.09% 14.91% T. Dış Ticaret % 8.33% 13.00% 12.66% T. Ekonomi Bankası % 9.78% 10.61% 11.48% TYT Bank % 16.28% 11.37% 7.62% ORTALAMA 13,56% 13.56% 19.96% 20.41% Sıp~lama 1992 rak~mları göz önüne alınarak yapılmıştır.

11 Ekonomik Yaklaşım 51 ETKlNLtK ORANLARI FAİZ GEL1RI..ER1I!I'OPLAM AKTİFLER Marmara Bankası ı 0.00% 0.00% 26.26% 41.56% Türk Boston Bank % 4.43% 22.04% 38.03% Adabank % 42.42% 43.95% 34.74% Tarişbank % 36.31% 29.49% 32.52% T. lmar Bankası % 31.89% 23.69% 29.35% Koç American % 19.80% 24.40% 26.75% Egebank % 15.87% 21.57% 22.90% T. Ekonomi Bankası % 15.09% 16.91% 21.49% T. Dış Ticaret % 20.23% 26.69% 20.63% T. Turizm Y. & Dış T. B % 15.16% 26.37% 18.62% Tekstil Bankası ll 13.60% 18.26% 18.59% 17.30% 1 Finansbank % 23.07% 18.69% 15.90%.. i Iktisat Bankası % 20.55% 21.82% 15.04% TYT Bank % 23.18% 23.73% 14.11% t ORTALAMA 15.39% 22.03% 24.58% 24.92% r J ETKlNLtK ORANLARI Tarişbank FAİZ GİDERLER!fOPLAM AKTİFLER ı 17.14% 25.30% 25.65% 25.70% T. lmar Bankası % 19.65% 13.14% 18.35% TYT Bank % 12.67% 21.96% 15.23% Adabank % 27.38% 29.50% 15.07% Marmara Bankası % 0.00% 13.43% 12.57% T. Ekonomi Bankası % 9.36% 10.20% 12.54% Türk Boston Bank % 1.64% 10.13% 12.28% Egebank B 15.50% 14.30% 14.24% 12.20% T. Dış Ticaret % 13.09% 14.91% 9.58% İktisat Bankası ı o 8.27% 9.34% 9.21% 6.50% Tekstil Bankası ll 9.19% 8.87% 8.44% 6.06% T. İthalat & İhracat B % 11.35% 16.47% 5.96% Koç American % 11.80% 6.73% 4.33% Finansbank % 10.02% 6.69% 3.92% ORTALAMA 12.25% 13.44% 14.33% 11.45% Sıralama 1992 rakamları göz önüne alınarak yapılmıştır.

12 52 Ö. Farult ÇOLAl[-Cevtlet SAA'f(:t T. GİDER KON'IUOL ORANLARI Iı'AİZ GİDERLERİ/J.'OI 1 LAM (ılfoeih.er TYT Bank ı 13.55% 9.43% 35.25% 48.36% Tarişbank % 53.27% 55.68% 45.21% T. İmar Bankası % 56.84% 31.22% 41.27% T. Ekonomi Bankası % 24.44% 27.10% 35.38% Egebank % 48.68% 41.87% 34.22% Adabank % 37.19% 32.22% 32.56% Marmara Bankası % 0.00% 15.96% 24.08% T. Dış Ticaret % 22.81% 22.36% 18.46% Türk Boston Bank % 4.77% 26.22% 15.31% T. İthalat & İhracat B % 10.25% 7.29% 13.07% Tekstil Bankası ll 30.73% 15.46% 16.08% 11.55% İktisat Bankası % 7.88% 14.01% 9.40% Finansbank % 9:;90% 10.64% 6.85% Koç American % 35.18% 16.47% 6.43% ORTALAMA 31.14% 25.85% 25.23% 24.44% RİSK ORANLARI ÖZKAYNAK!l'OPLAM lffiediler Adabank ı 57.61% 42.98% 76.90% 62.61% Türk Boston Bank % 34.91% T. Imar Bankası % 11.75% 15.27% 32.58% TYT Bank % 35.98% 20.69% 24.36% T. Ekonomi Bankası % 26.99% 20.29% 22.17% Marmara Bankası % 0.00% 24.09% 20.94% Koç American % 9.37% 17.07% 18.87% T. Ithalat & İhracat B % 99.19% 37.26% 15.71% Iktisat Bankası % 17.62% 13.57% 15.15% Tekstil Bankası % 25.48% 12.20% 13.70% Egebank ll 33.22% 36.76% 18.12% 12.44% Finansbank % 23.50% 17.08% 11.87% T. Dış Ticaret % 14.22% 20.85% 11.74% Tarişbank % 16.13% 9.41% 9.63% ORTALAMA 27.41% 30.00% 22.63% 21.91% Sıralama 1992 rakamlan göz önüne alınarak yapılmıştır.

13 EkonomikYaklaşım 53 RiSK ORANLARI DÖVİZ AÇIGI ORANI : DTH+ YURTDIŞI KAYNAKLI KREDiLERI TOPLAM MEVDUAT + TOPLAM KREDi ı 39.90% 61.31% 67.01% 83.28% İktisat Bankası T. İmar Bankası % 62.04% 86.14% 80.37% Adabank % 41.32% 57.36% 73.15% Koç American % 52.96% 85.30% 72.44% Marmara Bankası % 64.78% Türk Boston Bank % 15.00% 62.59% 59.76% T. Ekonomi Bankası % 62.63% 59.98% 58.96% T. İthalat & ihracat B % 56.79% 64.59% 57.96% Tekstil Bankası % 47.40% 53.75% 57.76% T. Dış Ticaret ı o 44.11% 52.95% 52.93% 52.58% Tarişbank ll 23.54% 28.97% 36.14% 51.42% Egebank % 33.22% 65.93% 51.01% TYT Bank % 57.98% 35.59% 49.48% Finansbank % 45.14% 43.49% 44.24% ORTALAMA 38.39% 47.52% 59.37% 61.23% YABANCI KAYNAK RISK ORANI: RiSK ORANLARI DTH+YABANCI KAYNAKli KREDiLERI TOPLAM AKTİFLER Prıvate Banks T. İmar Bankası ı 47.46% 49.39% 75.51% 67.01% İktisat Bankası % 40.77% 48.34% 62.72% T. İthalat & İhracat B % 28.28% 41.86% 49.18% Koç American % 40.99% 59.68% 48.18% Marmara Bankası % 0.00% 45.43% 47.93% Adabank % 21.00% 26.88% 46.36% Tekstil Bankası % 35.54% 34.39% 44.62% T. Ekonomi Bankası % 47.82% 45.80% 43.56% Tarişbank % 32.84% 29.31% 42.00% TYT Bank % 34.91% 26.62% 37.54% T. Dış Ticaret ll 32.03% 38.41% 36.82% 36.75% Finansbank % 28.51% 31.43% 35.57% Egebank % 24.00% 49.50% 82.09% Türk Boston Bank % 6.30% 38.60% 27.84% 24.84% 32.98% 42.15% 44.38% ORTALAMA Sıralama 1992 rakamları göz önüne almarak yapılmıştır. KAYNAK: Tüm oranlar, Türkiye Bankalar Birliğinin yayınladığı "Bankalanmız" adlı raporlardan ( Yıllan) yararlanılarak hesaplanmıştır.

14 54 Ö. li'arul~ ÇOLAUAJevdıet. SAATÇİ Notlar (1) A Öncü, D. Gökçe (1991), ("Macro-Politics of De- Regulation and Micro Politics of Banks" (Ed.by) Metin Heper. Strong State and Economic Interest Groups The Post-1980 Turkish Experience, New York: WDIG Pub. (2) Y. Akyüz (1991), Financial Liberalization In Developing Countries: A Neo Keynesian Approach, UNCTAD. s:l2-13 (3) Ö.F.Çolak (1994), "Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası." Cumhuriyet Gazete si, 26 Şubat. (4) Ö. F.Çolak (1994), "Türkiye'de Merkez Bankası Para Politikası Uyguluyor mu?" Islam Ekonomisi ve Finans Piyasalan Konulu Serninere verilen tebliğ, Düzenleyen: Türk Cumhuriyetlerinde Demokrasiyi Geliştirme Vakfı, Ankara, Ocak, s:5-6 (5) P.S. Rose, J.W. Kolari ve D.R. Fraser (1993) Financial lnstitutions, NewYork: IR WIN Pub. s (6) a.g.e., s. 372

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

tcmb nin kararları ve bankalar

tcmb nin kararları ve bankalar Ömer Faruk Çolak ofc1962@yahoo.com EKONOMİMASASI tcmb nin kararları ve bankalar GİRİŞ Bugün yine tartışılan sektör konumuna gelen bankacılık sektörü, 2001 yılı krizi sonrası getirilen önlemlerle bilanço

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü 1 Şirketlerin finansal başarısının belirlenmesinde aktiflerin karlılık oranı (ROA) ile borç - özkaynak oranı en etkin göstergelerdendir.

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı?

Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı? 24 Ocak 2008 Özel Not Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı? - Şirket dış borçlanmaları artıyor -Artan DTH lar bir güvence olabilir mi? krizi sonrasında uygulanan sıkı maliye politikası

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Sektörel Bakış Bankacılık

Sektörel Bakış Bankacılık Sektörel Bakış Bankacılık 2017 kpmg.com.tr 2 Sektörel Bakış - Bankacılık - 2017 İçindekiler Genel değerlendirme 4 Bankacılık bilançosu 5 Temel büyüklükler 5 Karlılık 6 Krediler 6 Takipteki krediler 7 Sermaye

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.06.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel Bilgi Notu 8/2 23.7.28 Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri Seyfettin Gürsel Bu bilgi notunda büyümekte olan cari açığın (22-27) yatırım mallarının finansmanı, enerji fiyatları, reel kur

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Unvanıyla KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON

TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 28/04/2016 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 86.316.001 Birim

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:8

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:8 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:8 Bu sayıda; Merkez Bankasının döviz satım ihaleleri, karşılık kararları ve Merkez Bankasının döviz rezervleri değerlendirilmiştir. i Merkez

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler. 28 Şubat 2017

Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler. 28 Şubat 2017 Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler 28 Şubat 2017 Faaliyet ortamı Uluslararası ve bölgesel ABD de faizler yükseliyor GOÜ sermaye girişi daha düşük Para piyasaları dalgalı Petrol fiyatlarında düşüş durdu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Eser Pirgan Matur Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Kalkınma Bakanlığı 24 Ekim 2014 03.11.2014 1 Sunum Planı Yurtiçi Tasarrufların Kalkınma

Detaylı

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719-19% -11% Krediler + Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257

Detaylı

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 101.928.304 Birim

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Birim

Detaylı

TSKB Değerlendirme Toplantısı. 15 Şubat 2012

TSKB Değerlendirme Toplantısı. 15 Şubat 2012 TSKB Değerlendirme Toplantısı 15 Şubat 2012 15 Şubat 2012 TSKB Hakkında Ortaklık Yapısı İş Bankası; %50,0 Halka Açık; %41,6 9.5 milyar TL aktif büyüklüğü 350 çalışan, 3 şube 1.7 milyar TL MCAP Halka açık

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Ödemeler Dengesi Bülteni

Ödemeler Dengesi Bülteni Milyar $ 6 Şubat 6 Cari İşlemler Hesabı Cari işlemler açığı bir önceki yılın Şubat ayına göre milyar 54 milyon dolar azalarak milyar 785 milyon dolar olarak gerçekleşerek iyileşme kaydetti. Ancak bu rakam

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

BURSA EKONOMİSİNİN 2000 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BURSA EKONOMİSİNİN 2000 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ BURSA EKONOMİSİNİN 2000 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1- GİRiŞ Prof.Dr.Ali Ceylan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ Bilindiği gibi, 1999 yılı, Türkiye ekonomisi açısından oldukça zor bir ekonomik

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Mart 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Mart 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 13 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Güncellenmiş Faiz Dersi

Güncellenmiş Faiz Dersi Güncellenmiş Faiz Dersi Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

6 - Kalan Vadeye Göre Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Aralık 2015)

6 - Kalan Vadeye Göre Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Aralık 2015) İÇİNDEKİLER 1 - Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (1989Q4-2015Q4) 2 - Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (2002Q1-2015Q4) 3 - Alacaklı Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (2002Q1-2015Q4) 4 - Kısa Vadeli

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

1. Uygulamanın Amaçları

1. Uygulamanın Amaçları ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ ÖDENMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 1. Uygulamanın Amaçları Merkez Bankası tarafından, zorunlu karşılıkların Türk Lirası (TL) cinsinden tutulan kısmına faiz ödenmesine ilişkin 21 Ekim

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu Ödemeler Bilançosunun Parçaları: Cari İşlemler Hesabı Sermaye ve Finans Hareketleri Hesabı Cari İşlemler

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı