TÜRK BANKAClLIK SİSTEMİ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALAR VE ÜSTLENDİI{LERİ DÖVİZ RİSKİ***

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BANKAClLIK SİSTEMİ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALAR VE ÜSTLENDİI{LERİ DÖVİZ RİSKİ***"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım Cilt: 5, Sayı : 12, 1994 TÜRK BANKAClLIK SİSTEMİ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALAR VE ÜSTLENDİI{LERİ DÖVİZ RİSKİ*** Ö. Faruk ÇOLAK*-Cevdet SAATÇİ** 1- Giriş Türkiye ekonomisi, 1980 kararları ile sadece ithal ikameci büyümeden, ihracata yönelik büyümeye geçmiyor, aynı zamanda iktisadi ideolojisini değiştirmeye yönelik bir gayrete giriyordu. Bu amaçla da serbest piyasa ekonomisine aykırı iktisadi yapılanınayı yoketmeye çalıştı. 24 Ocak Kararlarının hemen ardından, 1 Temmuz 1980 Karamamesi ile başlatılan serbest faiz uygulaması ile bankacılık sektörünün yeni oluşan bu sisteme uyumlanması amaçlanmıştır. Doğrusu bankacılık sektörü görüntüde bu yapılanmaya çabuk uyum gösterdi. Sektör hızla teknolojisini yeniledi ve müşterilerine modem bankacılık hizmetleri sunmaya başladı (Kredi kartları, otomatik para çekme v.b.). Bu çerçevede Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı hankalann sayısı da çok hızlı artış gösterdi. Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sisteminin genel yapısı içinde, küçük bankaların risk pozisyonlarının nasıl geliştiğini gösterıneyi amaçlanıaktayız. II- Türk Bankacılık Sektörünün Yapısı Türkiye'deki bankacılık sistemi, genel bankacılık sisteminin (Universal Banking System) temel niteliklerini içinde barındırmaktadır. Yani sistem içinde yer alan bankalar, mevduat kabul ederler, (Kalkınma ve yatırım bankalan bu kapsarnın dışındadır) kredi verirler, kredi kartı çıkarırlar ve bu bağlamda ticari faaliyetleri finanse edici tüm hizmetleri yaparlar. (*) Ö. Faruk Çolak, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Iktisat Bölümü (**) Cevdet Saatçi, Pace University, New York, ABD ('t**) Bu çalışma Ekonomik Yaklaşım Dergisine Mart 1994 başınıla, verilmiştir. Yazının yazı kurnlunca kabul edilme tarihi 10 Nisan 1994'dür. Bu sürede çalışmada ismi geçen bazı bankalar, mali sistemden çekilmek zorunda kalmışlardı!".

2 42 Türk bankacılık sistemindeki dokuz banka, sistemde yer alan tüm bankaların aktiflerinin % 50'sine sahiptirler, yani sistem üzerinde baskındırlar. Özel ticari bankaların çoğunluğu, mali olmayan kuruluşlar ile yakm ilişki içerisindedirler. Holdingler bu bankaların yönetimi üzerinde egemendirler, yani bu bankaların sermayelerinin büyük bir kısmına sahiptirler. Bunların yanında bankacılık sistemi, İslam Bankacılığı yaptığı iddiasında bulunan Özel Finans Kuruluşlarından, Kamu Bankalarına ve Yabancı Bankalara değin uzanan geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Kamu Bankaları, sistem içinde önemli bir kaynağı elinde bulundurmaktadır yılı itibarı ile sistemde altı kamu bankası faaliyet göstermekte olup, bunlardan T.C. Ziraat Bankası, bankacılık sektöründeki toplam aktiflerin %18'ine sahiptir. Diğer yandan kamu bankaları, bankacılık sektöründe toplanan mevduatların % 50'sine, verilen kredilerin % 42'sine sahip bulunmaktadır. Kamu bankalannda, nisbi olarak bir uzmanlaşma vardır. Nitekim T.C. Ziraat Bankasının, tarım sektörüne verilen krediler içindeki payı %71, Emlak Bankasının konut sektörüne verilen krediler içindeki payı %64, Halk Bankasının küçük ölçekli sanayi işletmelerine verilen krediler içindeki yapı %51 düzeyindedir. Kamu bankalarının bilançoları, 1980'lerin ikinci yarısından itibaren büyük ölçüde politik tercihlerden dolayı hızlı bir değişime uğradı. Değişime kaynaklık eden, Hazinenin uyguladığı borçlanma politikasıdır.(l) Özellikle 1990 yılı sonrasında bankaların elinde büyük miktarda devlet (Hazine) kağıdı birikimi oldu. Başlıca özel bankalar, sanayi sektöründe yer alan holdingler ile doğrudan bağlantı içindedirler. Bu durum özellikle kredi hacminin azaldığı 1970'1i yıllarda yoğunlaşarak 1980'lere ulaştı, 1983 yılında çıkartılan 3182 sayılı Bankalar Kanunuyla bankaların iştiraklerine verecekleri kredilerde ciddi sınırlama getirmesine karşın, holdingler farklı küçük bankalar kurarak bu sınırlamayı aştılar. Nitekim, &Ygün önde gelen holdinglerin hepsi, en azından bir bankaya sahiptirler.. Türkiye'de yirmiye yakın yabancı banka olmasına karşın, bunların toplam sistemdeki payı 1992 yılı itibariyle % 3.6'dır. Bu bankaların sayılarının fazla olmasına karşın paylarının küçük olmasının ana nedeni daha çok taptancı bankacılık faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmalarından kaynaklanmaktadır. Yani bu bankalar, işlem miktarı düşük, işlem hacmi büyük bankacılık hizmetleri yapmaktadırlar.

3 Ekonomik Yaklaşım 43 Bugün, Türk Bankacılık Sisteminin, içinde bulunduğu bunalım birden bire ortaya çıkmamıştır. Bunalım 1980'de başlayıp 1990'da daha da ağırlaşan kamu borçlanması ile bankaların dar ufuklu kredi yönetimlerinin bir sonucudur yılında T.C. Merkez Bankası, ilan ettiği para programı ile bütçe açığının finanse edilmesi için kaynaklarını kullandıramayacağını ve o yıl için hedeflediği makro değişkenierin düzeyini kamuoyuna ilan etti. Yani açıkça, T.C. Merkez Bankası Hazine ile yapmış olduğu anlaşnıaya dayanarak, kamu açığının kapatılmasında fınansör olmamayı hedeflemiştir. Hükümet de bu programa uymayı taahhüt etmiştir. Ancak kamu harcamaları kısılmadığı için bütçe açığı büyüyerek devam etmiştir. Dolayısıyla hükümet, programa uyma zorunluluğundan dolayı yeni finans kaynakları araştırmaya başlamıştır. Bunun için bulunan kaynak, döviz kurlan ile yurtiçi faiz oranları arasındaki farkı, yani kur makasını kullanarak, yurtiçi ve yurtdışından döviz cinsinden borçlanan ve bunu TL'ye çevirerek farklı kesimlere kredi kullandıran bankalar olmuştur. Bankacılık sistemi, kur makasından kaynaklanan bu ucuz fonlan, yüksek faizden hükümete kullandırmakta hiçbir sakınca görmemişierdi Fakat 1993'ün ikinci yarısından itibaren makasın kapanmaya başlaması, 94'ün başında ise hemen hemen tümüyle kapanması, sistemi başta küçük bankalar olmak üzere ciddi kaynak sıkıntısına sokmuştur5 3 ) Bu çalışmada, mali krizden büyük bankalara göre daha çabuk etkilenen ve bundan dolayı sistemden çekilme olasılıklan daha yüksek olan bankalar incelenmektedir. Hiç şüphesiz sistem içerisinde yer alan bankaların ölçeklerine göre ayırımda, birçok kıstas kullanılarak bir farklılaştırma yapmak mümkündür. Burada bir kıstas olarak sistemin aktif toplamı içinde %1 ve altında aktife sahip olan bankaları küçük bankalar olarak tanımladık. Böyle bir tanımlamanın nedeni, diğer işletmelerde olduğu gibi bankalar için de, iş hacminin göstergesinin, aktif toplamı olmasıdır. Bazı çalışmalarda, bankanın şube sayısı, personel sayısı gibi çeşitli değişkenler kullanılmasına karşın, bunlar bir bankanın büyüklüğünü göstermemektedir. Nitekim, bir iki şube ve çok küçük sayıda çalışana sahip {özellikle yabancı bankalar) han kaların aktif toplamı ciddi bir büyüklük gösterebilmektedir5 4 > lll~ 'füxk Bankacılık Sektörü İçinde Küçilk BanllalP.rın Durumu 'rürk bankacılık sisteminde faiz oranları ister güdünılü, isterse ser-

4 44 Ö. Farulı> ÇOLAll Cevdet. SAA'l 1 Çİ best olarak helirlensin, büyük hankalann ağ ırhğ1 hep hissedilmiştir. Bu oluşumun nedeni de daha önce kısaca belirttiğimiz üzere dokuz bankanın hemen hemen sistemin% 50'sini kontrol etmesidir. Kesinleşmiş 1992 yılı verilerine göre, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank toplam kredilerin % 42'sine, toplam mevduatın % 46'sına, bankacılık sisteminin toplam aktiflerinin % 39'una ve sektör toplam karının % 55'ine sahiptirler. Bu yapılanma içinde Türk Bankacılık Sisteminin oligopolist bir yapı gösterdiği, diğer bankaların ancak lider bankaların takipçisi durumunda oldukları söylenebilir. Bu bankaların dışında kalanların sistem için belirtilen zımni (ımplicit) anlaşmaların dışına çıkanlar (1984'deki centilmenlik anlaşmaları) genel olarak, sistemden çekilmek durumıında kalmışlardır. Böyle bir gelişmenin ortaya çıkmasının nedeni, sistemin kabulleri dışında rekabetçi davranışların ciddi maliyet artışları yaratmasıdır diyebiliriz. Ele aldığımız 14 küçük banka büyük ölçüde sistemin genel kabulleri dışında rekabet araçları yaratmaya çalışarak,sistem içindeki paylarını artırmayı amaçlamışlardır. Bunun için de risk üstlenici (risk loving) durumuna düşmek zorunda kalmışlardır. Bizim buradaki amacımız, ele alınan küçük bankaların yılmda mali sistemde suni olarak yaratılan ranuardan pay alma savaşımlarının neticesinde hangi durumda olduklarını belirlemektir. Bunun için de mali analiz tekniklerinden birisi olan "Oran Analiz"ini kullanacağız. Şimdi, kullanacağımız oranları (ratios) kısaca belirleyelim. 1 ı 1 [ s f KARLILIK ORANLARI Karlılık, uzun dönemde bankaların verimliliğini belirlemede temel ölçüttür. Yani bankaların faaliyetleri ile ne kadar getiri elde ettiklerinin göstergesidir. Karlılığın belirlenmesinde aktiflerin ve hisse senetlerinin getirilerine bakılması genel kabul görmüştür. Net Gelir/Toplam Aktifler Oranı {ROA), bankanın faiz gelirleri ile faiz dışı gelirlerinin toplamı olarak aldığımız net gelirin, bankanın aktif toplamına bölümü ile ROA katsayısı elde edilir (Genel olarak bu oranın % 1.00 olması gerekir). Ancak Türkiye'de bu oran bankaların yüksek getiri ile çalışması nedeni ile daha yüksek olmaktadır. Bu oran bir anlamda, mali kurumların kaynak kullanımının etkinliğinin bir göstergesidir. Yani, aktiflerin etkinliğinin bir ölçüsüdür.

5 Ekonomik Yaklaşım 45 Net Gelir/Öz Sermaye Oranı (ROE); hisse sahipleri için bir gelir ölçütü olarak algılanabilir. Bu oranın artışı, finansal kaldıraç oranı büyümesi ile paralellik gösterir. Orandaki düşüş, bankanın karlılık oranında bir düşüş olarak gösterilmektedir. ETKİNLİK ORANLARI Etkinliğe ilişkin olarak kullanılan oranlar, daha çok bankaların yönetim mekanizmasının ve yönetim sonrası gerçekleşen değerlerin, bankanın verimliliği üzerindeki etkisini gösterıneyi amaçlamaktadır. Kısaca hankalann verimli çalışıp çalışmarlığını göstermektedir. Bu amaca uygun temel oranları şöyle sıralamak mümkündür : Toplam Faaliyet GiderleriJToplam Aktifler, bankanın faiz giderleri ile faiz dışı giderlei-i toplamı olan toplam faaliyet giderlerinin bilanço toplamına oranı, ele alınan bankanın, maliyetlerine göre gerekli aktif toplamına ulaşma düzeyini gösterir. Bu oranın yıl itibari ile tutarlılık göstermesi, bankanın etkinliğinin de göstergesidir. Faiz Dışı Harcamalarffoplam Aktif Oranı, bankanın faaliyet giderlerinin bir göstergesidir. Bu oranın düzeyi, içsel ve dışsal maliyet artışları nedeni ile her an değişebilir. Toplam Faiz Gelirleri/Toplam Aktifler Oranı, banka yönetiminin yeteneğinin bir göstergesidir. Yüksek performans ile çalışan bankalarda bu oran yüksektir. Toplam Faiz GiderlerifToplam Aktifler Oranı, bankanın kaynak kullanım maliyetini gösterir. Banka yönetiminin hedefi, bu oranı düşük düzeyde tutmaktır. Bunun için banka yönetimi, dışsal koşullardaki değişmelere karşı, bankanın kaynaklarında gerekli esnekliği sağlayıcı yeni hedefleri belirlemelidir. Mevduat İçin Ödenen Faizlertroplam Harcamlar Oranı, bankanın spesifik olarak kaynak maliyetini belirler. Bu oran, doğal olarak kalkınma ve yatırım bankaları üzerine uygulanamaz. Ancak mevduat bankalarında, yabancı kaynakların büyük bölümünü topladıklan mevduat oluşturduğundan, bu oranın düzeyinin kontrolü bankanın kazançlarının korunması açısından önemlidir. RİSI{ POZiSYONU ORANLARI Risk yönetimi, tüm işletmeler için önemli bir iştir. Ancak bu han-

6 46 kalar için aynca özel bir öneme haizdir. Çünkü bankacılık seldöründe ortaya çıkabilecek olan bir risk, sadece o sektörü (bankayı) değil, ekonomik sistemin tamamını peşinde sürükleyebilmektedir. Bankaların risk katsayılarını azaltınanın bir başka deyişle riskten kurtulmanın yolu, bankanın özkaynakyapısının güçlü olmasına bağlıdır. Özkaynak yapısı güçsüz bir banka, risk oranı yüksek olarak çalıştığında, olası bir mali krizden etkileurnesi daha çabuk ve derin olmaktadır. Bundan dolayı da bu oranların yeterliliği, tasarruf sahiplerinin, bankanın iflası ve faaliyetlerinin durdurulması durumunda, mevduatlannın korunmasının mümkün olup olmadığının da bir ölçütüdür.( 5 ) Özkaynaklar/Toplam Krediler Oranı, bankanın güvenilirlik oranı olarak da ele alınabilir. Örneğin bu oran % 20 ise, banka özkaynaklarının beş katı kadar kredi vermiş demektir. Bu oranın büyüklüğü tasarruf sahipleri için olumlu olmasına karşın oranın küçüklüğü banka hissedarları açısından tercih nedenidir. Yabancı Para Cinsinden Açık Pozisyon Oranı, döviz tevdiat he. sabı ile yurtdışından alınan kredilerin, toplam krediler ve toplam mevduata bölünmesi ile elde edilir. Bu oranın büyümesi, bankanın yabancı para cinsinden borcunun büyüdüğünü gösterir. Bankaların, döviz cinsinden işlemlerindeki tutarlılıkların ortadan kalkması, bilançosunda ciddi bir kötüleşmeye neden olur. Bu oranın% 25 dolayında olması, gelişmekte olan ülkeler için tercih edilebilir bir orandır. Zira bu ülkelerde dış dengenin kurulmaması ya da varolan dengenin çok çabuk bozulmasına neden olabilecek istikrarsızlıkların etkileme derecesinin yüksek olması, hankalann bu oranın düzeyi konusunda dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Yabancı Kaynak Risk Oranı, yurtdışından alınan krediler ile döviz cinsinden mevduat toplamlarının, toplam aktife bölümü ile elde edilir. Bu oran, bilançoda yabancı para cinsinden kaynakların düzeyini gösterir. Bir önceki oran için söylediğimiz gibi, bu oranın da büyümesi, bankanın riskini artırır. "Mali kurumların mevduat veya mevduat dışı fonlara borçlanması bunların maliyetine bağlıdır." zaman Ancak, mali kurumların bu aktifler arasındaki tercihi, aynı da büyüyen bir riski de beraberinde getirebilir.(g) Yukarıdaki rasyoları kullanarak belirlemiş olduğumuz bankaların bilanço verilerine uygulamaya öncelikle ROA ve ROE oranlarından başlayabiliriz. Buna göre ROA için elde ettiğimiz değerler oldukça

7 EkonomikYaklaşım 47 istikrarlıdır. Sadece iki bankanın ROA katsayısı negatifdir. Diğer yandan Marmara Bank, diğer bankalardan daha yüksek bir katsayıya sahiptir. Bunun nedeni ise, bu bankanın 1992 yılında önemli bir yabancı kaynak (yurtdışı kredi) elde etmesinin sağladığı kar artışı ile aynı yıl özsermayesini yükseltmesi nedeni ile belirsiz bir kaynağa sahip olmasıdır. Ancak genel olarak ele aldığımız bankaların ROA ve ROE katsayılannın yüksek olması, yıllan arasında hankalann yurtdışından, kur makasından yararlanarak ucuz kaynak sağlamaları ve bunu yurt içinde yüksek bir getiri ile TL cinsinden ülke içinde kullandırılabilmeleridir. Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre, Faaliyet Harcamaları/ Toplam Aktif Oranı istikrarlı olmasına karşın, oldukça yüksek düzeydedir. Bu oran yılları arasında 14 küçük bankanın ortalaması olarak, % iken,. benzer bankalar için ABD'de% düzeyindedir. Türkiye' de bu oranın büyük olmasının başlıca iki nedeni vardır: Fazla personel ile çalışmak ve çalışan personelin verimsizliği. Hiç şüphesiz bu iki neden, gerçekte tüm mali kesimin (özellikle kamu bankalarının) ana problemlerinden birisidir. Toplam Faiz Gelirleri/I'oplam Aktifler Oranı; Türkiye mali kesiminde daima büyük olmuştur ve hiç bir zaman alt bir düzeyde seyretmemiştir. Buna bağlı olarak bankaların yılları arasındaki faiz ödemelerine baktığımızda, bu oranın nisbi olarak düşük olduğunu görebiliriz. Bu gerçekleşme daha önce de belirttiğimiz üzere bankaların yabancı para cinsinden düşük maliyetli kaynak bulmaları ile paçal maliyet içinde faiz giderlerinin payını da düşürmüştür. Özkaynaklarfroplam kredi oranının 1992 yılında nisbi olarak düşmesi, yurtiçi kaynak maliyetinin yüksek olmasına dolayısıyla özkaynak maliyetinin de doğal olarak yükselmesine neden olmuştur. Bu oluşumdan dolayı da bankalar Özkaynak artışı yerine daha çok yurtdışı kaynaklı kredi kullanımına gittiler. Ancak bazı bankaların yeni kuruluşlarının ardından şube sayısını artırmaları nedeni ile zorunlu olarak sennaye artışına gitmeleri ortalamayı yükseltmiştir. Bankaların döviz cinsinden kullandıklan kredilere ilişkin uyguladığımız her iki oran da oldukça yüksek değerler taşımaktadır. Bu ise sistemin ciddi ölçüde döviz cinsinden açık pozisyon ile karşı karşıya kalınasının bir göstergesidir. Bu göstergelerin daha kötüleşmesiniu ele aldığımız küçük bankaları likidite darboğazına sokması her an mümkündür diyebiliriz.

8 48 Ö. Farult ÇOLAK~Cevdet SAA1'Çİ SONUÇ 1989 yılında başlayıp, 1990 programı ile daha da etkinlik kazanan aşırı değerlenmiş kur politikası, Türkiye'de mali sistemdeki bunalımın hazırlayıcısı olmuştur. TCMB'nın uyguladığı bu politika mali sistem içinde yer alan bankalara da düşük maliyetli döviz cinsinden yabancı kaynak elde etmeleri olanağını sağlamıştır. Kaynak maliyetinin düşüklüğü nedeni ile bankalar, uygulanan para politikasından oldukça memnundurlar. Nitekim arasında bankalar oldukça yüksek oranlı karlar ile çalıştılar. Bankaların döviz cinsinden elde ettikleri kaynakların geri ödeme döneminin geldiği 1993 yılı sonunda, kur makasının da kapanması (ya da Hazine ve TCMB'nin artık bu sektöre rant yaratma gücü kalmadığından, ki kapanan makasın nedeni budur) ile mali kesim, açık pozisyonlannın yarattığı baskı ile karşı karşıya kalmıştır. Açık pozisyonların bu baskısının yüksek olduğu bankalar ise, özellikle yeterli özsermayeye sahip olmayan küçük bankalar oldu. Küçük bankaların açık pozisyonlarını kapatma telaşları, döviz kurlarını yukarı doğru çekerken, bu aynı zamanda var olan likidite darlığını daha da artırdı. Bir anlamda bankalar tam bir çıkınaza girdiler. Mali kesimin içinde bulunduğu bu krizden çıkmak elbette mümkün olacaktır. Buna benzer krizler (Arjantin bu konuda Türkiye'ye benzerliği bulunan bir ülkedir.) farklı ülkelerde de ortaya çıkmıştır. Kriz atlatılmıştır, ancak bedeli ağır olmuştur. Bizde de böyle olacak gibidir.

9 Ekonomik Yaklaşım 49 KARLILIK oranlari ROA: NET GELtRfrOPLAM AKT1FLER Marmara Bankası ı 0.00% 0.00% 0.34% 22.82% Turk Boston Bank % 0.00% 6.07% 8.79% T. Ekonomi Bankası % 4.30% 4.90% 5.22% T. Dış Ticaret % 3.66% 4.86% 4.83% Adabank % 15.04% 11.33% 4.79% % 8.71% 5.65% 4.06% Fınansbank Egebank % 0.74% 3.33% 3.86% Koc American % 2.62% 4.92% 2.87% T. Imar Bankası % 1.83% 2.68% 2.87% Tekstil Bankası % 2.77% 1.53% 1.27% TYT Bank ll 3.48% 1.35% 2.36% 1.26% T. İthalat & İhracat B % 0.78% 2.33% 0.97% İktisat Bankası % 1.82% 3.37% -1.09% Tariş Bank ORTALAMA KARLILIK oranlari % 4.77% 1.52% -1.76% 2.74% 3.72% 3.94% 4.34% ROE: NET GELİR/ÖZKAYNAKLAR Marmara Bankas\ ı 0.00% 0.00% 4.17% % Finans Bank % % 91.16% 89.12% T. Dış Ticaret % 41.04% 41.54% 65.78% Ege Bank % 4.98% 37.70% 53.81% Türk Boston Bank % 0.00% 72.74% 50.51% T. Ekonomi Bankası % 36.96% 55.18% 49.41% T. İmar Bankası % 29.06% 58.04% 32.69% Koç American % 39.97% 54.75% 29.98%. Adabank % 63.79% 35.08% 21.36% T. İthalat & İhracat B % 5.53% 18.76% 18.98% Tekstil Bankası TYT Bank ll 64.69% 25.27% 26.03% 17.25% % 7.40% 21.30% 10.37% İktisat Bankası % 17.38% 48.71% % Tariş Bank ORTALAl\fA % 37.91% 34.84% % 30.13% 32.19% 42.86% 50.19%

10 50 Ö. Faruk ÇOL.AJ{~Cevdet SJ.J,.ırçt ETK1NIJK. ORANLARI TOPLAM F.A.:U.IYET GlDERl.E.RİffOPLAM.AKfİli'I..E:R Milli Aydın Bankası ı 33.85% 41.19% 42.01% 50.85% Adabank % 43.77% 53.44% 43.12% T. Imar Bankası % 31.07% 37.75% 42.92% Türk Boston Bank % 5.22% 23.12% 39.19% T. Ithalat & Ihracat B % 34.72% 62.83% 36.57% Marmara Bankası % 33.62% Egebank % 25.55% 29.81% 28.81% Finansbank % 28.35% 33.70% 27.56% İktisat Bankası % 29.27% 29.66% 27.51% Koç American % 20.20% 21.31% 25.87% T. Ekonomi Bankası ll 18.92% 19.15% 20.81% 24.02% T. Turizm Y. & Dış T. B % 28.95% 33.33% 22.85% T. Dış Ticaret % 21.92% 27.91% 22.24% Tekstil Bankası % 21.68% 25.52% 20.97% ORTALAMA 25.81% 27.00% 34.29% 31.86% ETKlNLtK ORANLARI FAİZ DIŞI GtDERLEWI'OPLAM AKTİFLER T. İthalat & Ihracat B. ı 8.13% 23.36% 46.36% 30.61% Adabank % 16.39% 23.93% 28.05% Türk Boston Bank % 3.58% 12.98% 26.91% Tariş Bank % 15.89% 16.37% 25.15% T. Imar Bankası % 11.42% 24.61% 24.56% Fınansbank % 18.33% 27.02% 23.64% Koç American % 8.40% 14.59% 21.55% Marmara Bankası % 0.00% 25.45% 21.05% Iktisat Bankası % 19.92% 20.45% 21.00% Eğebank % 11.25% 15.57% 16.61% Tekstil Bankası ll 5.89% 12.81% 17.09% 14.91% T. Dış Ticaret % 8.33% 13.00% 12.66% T. Ekonomi Bankası % 9.78% 10.61% 11.48% TYT Bank % 16.28% 11.37% 7.62% ORTALAMA 13,56% 13.56% 19.96% 20.41% Sıp~lama 1992 rak~mları göz önüne alınarak yapılmıştır.

11 Ekonomik Yaklaşım 51 ETKlNLtK ORANLARI FAİZ GEL1RI..ER1I!I'OPLAM AKTİFLER Marmara Bankası ı 0.00% 0.00% 26.26% 41.56% Türk Boston Bank % 4.43% 22.04% 38.03% Adabank % 42.42% 43.95% 34.74% Tarişbank % 36.31% 29.49% 32.52% T. lmar Bankası % 31.89% 23.69% 29.35% Koç American % 19.80% 24.40% 26.75% Egebank % 15.87% 21.57% 22.90% T. Ekonomi Bankası % 15.09% 16.91% 21.49% T. Dış Ticaret % 20.23% 26.69% 20.63% T. Turizm Y. & Dış T. B % 15.16% 26.37% 18.62% Tekstil Bankası ll 13.60% 18.26% 18.59% 17.30% 1 Finansbank % 23.07% 18.69% 15.90%.. i Iktisat Bankası % 20.55% 21.82% 15.04% TYT Bank % 23.18% 23.73% 14.11% t ORTALAMA 15.39% 22.03% 24.58% 24.92% r J ETKlNLtK ORANLARI Tarişbank FAİZ GİDERLER!fOPLAM AKTİFLER ı 17.14% 25.30% 25.65% 25.70% T. lmar Bankası % 19.65% 13.14% 18.35% TYT Bank % 12.67% 21.96% 15.23% Adabank % 27.38% 29.50% 15.07% Marmara Bankası % 0.00% 13.43% 12.57% T. Ekonomi Bankası % 9.36% 10.20% 12.54% Türk Boston Bank % 1.64% 10.13% 12.28% Egebank B 15.50% 14.30% 14.24% 12.20% T. Dış Ticaret % 13.09% 14.91% 9.58% İktisat Bankası ı o 8.27% 9.34% 9.21% 6.50% Tekstil Bankası ll 9.19% 8.87% 8.44% 6.06% T. İthalat & İhracat B % 11.35% 16.47% 5.96% Koç American % 11.80% 6.73% 4.33% Finansbank % 10.02% 6.69% 3.92% ORTALAMA 12.25% 13.44% 14.33% 11.45% Sıralama 1992 rakamları göz önüne alınarak yapılmıştır.

12 52 Ö. Farult ÇOLAl[-Cevtlet SAA'f(:t T. GİDER KON'IUOL ORANLARI Iı'AİZ GİDERLERİ/J.'OI 1 LAM (ılfoeih.er TYT Bank ı 13.55% 9.43% 35.25% 48.36% Tarişbank % 53.27% 55.68% 45.21% T. İmar Bankası % 56.84% 31.22% 41.27% T. Ekonomi Bankası % 24.44% 27.10% 35.38% Egebank % 48.68% 41.87% 34.22% Adabank % 37.19% 32.22% 32.56% Marmara Bankası % 0.00% 15.96% 24.08% T. Dış Ticaret % 22.81% 22.36% 18.46% Türk Boston Bank % 4.77% 26.22% 15.31% T. İthalat & İhracat B % 10.25% 7.29% 13.07% Tekstil Bankası ll 30.73% 15.46% 16.08% 11.55% İktisat Bankası % 7.88% 14.01% 9.40% Finansbank % 9:;90% 10.64% 6.85% Koç American % 35.18% 16.47% 6.43% ORTALAMA 31.14% 25.85% 25.23% 24.44% RİSK ORANLARI ÖZKAYNAK!l'OPLAM lffiediler Adabank ı 57.61% 42.98% 76.90% 62.61% Türk Boston Bank % 34.91% T. Imar Bankası % 11.75% 15.27% 32.58% TYT Bank % 35.98% 20.69% 24.36% T. Ekonomi Bankası % 26.99% 20.29% 22.17% Marmara Bankası % 0.00% 24.09% 20.94% Koç American % 9.37% 17.07% 18.87% T. Ithalat & İhracat B % 99.19% 37.26% 15.71% Iktisat Bankası % 17.62% 13.57% 15.15% Tekstil Bankası % 25.48% 12.20% 13.70% Egebank ll 33.22% 36.76% 18.12% 12.44% Finansbank % 23.50% 17.08% 11.87% T. Dış Ticaret % 14.22% 20.85% 11.74% Tarişbank % 16.13% 9.41% 9.63% ORTALAMA 27.41% 30.00% 22.63% 21.91% Sıralama 1992 rakamlan göz önüne alınarak yapılmıştır.

13 EkonomikYaklaşım 53 RiSK ORANLARI DÖVİZ AÇIGI ORANI : DTH+ YURTDIŞI KAYNAKLI KREDiLERI TOPLAM MEVDUAT + TOPLAM KREDi ı 39.90% 61.31% 67.01% 83.28% İktisat Bankası T. İmar Bankası % 62.04% 86.14% 80.37% Adabank % 41.32% 57.36% 73.15% Koç American % 52.96% 85.30% 72.44% Marmara Bankası % 64.78% Türk Boston Bank % 15.00% 62.59% 59.76% T. Ekonomi Bankası % 62.63% 59.98% 58.96% T. İthalat & ihracat B % 56.79% 64.59% 57.96% Tekstil Bankası % 47.40% 53.75% 57.76% T. Dış Ticaret ı o 44.11% 52.95% 52.93% 52.58% Tarişbank ll 23.54% 28.97% 36.14% 51.42% Egebank % 33.22% 65.93% 51.01% TYT Bank % 57.98% 35.59% 49.48% Finansbank % 45.14% 43.49% 44.24% ORTALAMA 38.39% 47.52% 59.37% 61.23% YABANCI KAYNAK RISK ORANI: RiSK ORANLARI DTH+YABANCI KAYNAKli KREDiLERI TOPLAM AKTİFLER Prıvate Banks T. İmar Bankası ı 47.46% 49.39% 75.51% 67.01% İktisat Bankası % 40.77% 48.34% 62.72% T. İthalat & İhracat B % 28.28% 41.86% 49.18% Koç American % 40.99% 59.68% 48.18% Marmara Bankası % 0.00% 45.43% 47.93% Adabank % 21.00% 26.88% 46.36% Tekstil Bankası % 35.54% 34.39% 44.62% T. Ekonomi Bankası % 47.82% 45.80% 43.56% Tarişbank % 32.84% 29.31% 42.00% TYT Bank % 34.91% 26.62% 37.54% T. Dış Ticaret ll 32.03% 38.41% 36.82% 36.75% Finansbank % 28.51% 31.43% 35.57% Egebank % 24.00% 49.50% 82.09% Türk Boston Bank % 6.30% 38.60% 27.84% 24.84% 32.98% 42.15% 44.38% ORTALAMA Sıralama 1992 rakamları göz önüne almarak yapılmıştır. KAYNAK: Tüm oranlar, Türkiye Bankalar Birliğinin yayınladığı "Bankalanmız" adlı raporlardan ( Yıllan) yararlanılarak hesaplanmıştır.

14 54 Ö. li'arul~ ÇOLAUAJevdıet. SAATÇİ Notlar (1) A Öncü, D. Gökçe (1991), ("Macro-Politics of De- Regulation and Micro Politics of Banks" (Ed.by) Metin Heper. Strong State and Economic Interest Groups The Post-1980 Turkish Experience, New York: WDIG Pub. (2) Y. Akyüz (1991), Financial Liberalization In Developing Countries: A Neo Keynesian Approach, UNCTAD. s:l2-13 (3) Ö.F.Çolak (1994), "Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası." Cumhuriyet Gazete si, 26 Şubat. (4) Ö. F.Çolak (1994), "Türkiye'de Merkez Bankası Para Politikası Uyguluyor mu?" Islam Ekonomisi ve Finans Piyasalan Konulu Serninere verilen tebliğ, Düzenleyen: Türk Cumhuriyetlerinde Demokrasiyi Geliştirme Vakfı, Ankara, Ocak, s:5-6 (5) P.S. Rose, J.W. Kolari ve D.R. Fraser (1993) Financial lnstitutions, NewYork: IR WIN Pub. s (6) a.g.e., s. 372

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

tcmb nin kararları ve bankalar

tcmb nin kararları ve bankalar Ömer Faruk Çolak ofc1962@yahoo.com EKONOMİMASASI tcmb nin kararları ve bankalar GİRİŞ Bugün yine tartışılan sektör konumuna gelen bankacılık sektörü, 2001 yılı krizi sonrası getirilen önlemlerle bilanço

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü 1 Şirketlerin finansal başarısının belirlenmesinde aktiflerin karlılık oranı (ROA) ile borç - özkaynak oranı en etkin göstergelerdendir.

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719-19% -11% Krediler + Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:8

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:8 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:8 Bu sayıda; Merkez Bankasının döviz satım ihaleleri, karşılık kararları ve Merkez Bankasının döviz rezervleri değerlendirilmiştir. i Merkez

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde)

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON STOPAJ DÜZENLEMESİ: TL mev. Vadesiz Vadeye göre pay (Yüzde) Bir Aya Üç Aya Altı Aya Bir Yıla ve Daha Uzun 2005 17,8 20,6 45,8 10,5

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

11.Bölüm. Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım

11.Bölüm. Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım 11.Bölüm Bölüm Adı: Yabancı Para Net Genel Pozisyon\Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide Ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması Ve Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım Amaçlarımız Bu bölümü

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel Bilgi Notu 8/2 23.7.28 Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri Seyfettin Gürsel Bu bilgi notunda büyümekte olan cari açığın (22-27) yatırım mallarının finansmanı, enerji fiyatları, reel kur

Detaylı

YEDİ BANKANIN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (2012) AKBANK-GARANTI-ISBANK-YAPI KREDI HALKBANK-VAKIFBANK-ZIRAAT (Solo Mali veriler)

YEDİ BANKANIN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (2012) AKBANK-GARANTI-ISBANK-YAPI KREDI HALKBANK-VAKIFBANK-ZIRAAT (Solo Mali veriler) YEDİ BANKANIN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (2012) AKBANK-GARANTI-ISBANK-YAPI KREDI HALKBANK-VAKIFBANK-ZIRAAT (Solo Mali veriler) Mart 2013 ÖZET SONUÇLAR 2012 Finansallar (Milyon TL) Özel Bankalar Kamu Bankaları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Para-Banka: 51/6 8 Temmuz 25 MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ YTL mevduattaki artış sürerken, döviz kurundaki düşüşün

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

KRĐZĐN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKĐSĐ

KRĐZĐN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKĐSĐ KRĐZĐN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKĐSĐ Mayıs 2009 1 KRĐZDEN DERSLER 2 Finansal kuruluşların hem yönetilemeyecek hem kurtarılamayacak hem de batırılamayacak büyüklüklere ulaşması denizaşırı olumsuz etkilere

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 9,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Net Faiz Marjında

Detaylı

Güncellenmiş Faiz Dersi

Güncellenmiş Faiz Dersi Güncellenmiş Faiz Dersi Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı

Detaylı

Bankacılık Sektör Mayıs Raporu - 17 Haziran 2014 Sayı: 17 Sayfa: 1 Yönetici Özeti

Bankacılık Sektör Mayıs Raporu - 17 Haziran 2014 Sayı: 17 Sayfa: 1 Yönetici Özeti Bankacılık Sektör Mayıs Raporu - 17 Haziran 2014 Sayı: 17 Sayfa: 1 Yönetici Özeti Ticari kredilerdeki artışın gücünü korumasına bağlı olarak Mayıs 2014 de toplam krediler aylık bazda sınırlı 6,6 milyar

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi 2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi Yönetici Özeti Bu çalışma 3 farklı gruptan oluşan toplamda 8 şirketin Bilanço yapısı, Gelir Tablosu ve Finansal Rasyolarını incelemiştir. Firmaların grupları

Detaylı