TÜRK BANKAClLIK SİSTEMİ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALAR VE ÜSTLENDİI{LERİ DÖVİZ RİSKİ***

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BANKAClLIK SİSTEMİ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALAR VE ÜSTLENDİI{LERİ DÖVİZ RİSKİ***"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım Cilt: 5, Sayı : 12, 1994 TÜRK BANKAClLIK SİSTEMİ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALAR VE ÜSTLENDİI{LERİ DÖVİZ RİSKİ*** Ö. Faruk ÇOLAK*-Cevdet SAATÇİ** 1- Giriş Türkiye ekonomisi, 1980 kararları ile sadece ithal ikameci büyümeden, ihracata yönelik büyümeye geçmiyor, aynı zamanda iktisadi ideolojisini değiştirmeye yönelik bir gayrete giriyordu. Bu amaçla da serbest piyasa ekonomisine aykırı iktisadi yapılanınayı yoketmeye çalıştı. 24 Ocak Kararlarının hemen ardından, 1 Temmuz 1980 Karamamesi ile başlatılan serbest faiz uygulaması ile bankacılık sektörünün yeni oluşan bu sisteme uyumlanması amaçlanmıştır. Doğrusu bankacılık sektörü görüntüde bu yapılanmaya çabuk uyum gösterdi. Sektör hızla teknolojisini yeniledi ve müşterilerine modem bankacılık hizmetleri sunmaya başladı (Kredi kartları, otomatik para çekme v.b.). Bu çerçevede Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı hankalann sayısı da çok hızlı artış gösterdi. Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sisteminin genel yapısı içinde, küçük bankaların risk pozisyonlarının nasıl geliştiğini gösterıneyi amaçlanıaktayız. II- Türk Bankacılık Sektörünün Yapısı Türkiye'deki bankacılık sistemi, genel bankacılık sisteminin (Universal Banking System) temel niteliklerini içinde barındırmaktadır. Yani sistem içinde yer alan bankalar, mevduat kabul ederler, (Kalkınma ve yatırım bankalan bu kapsarnın dışındadır) kredi verirler, kredi kartı çıkarırlar ve bu bağlamda ticari faaliyetleri finanse edici tüm hizmetleri yaparlar. (*) Ö. Faruk Çolak, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Iktisat Bölümü (**) Cevdet Saatçi, Pace University, New York, ABD ('t**) Bu çalışma Ekonomik Yaklaşım Dergisine Mart 1994 başınıla, verilmiştir. Yazının yazı kurnlunca kabul edilme tarihi 10 Nisan 1994'dür. Bu sürede çalışmada ismi geçen bazı bankalar, mali sistemden çekilmek zorunda kalmışlardı!".

2 42 Türk bankacılık sistemindeki dokuz banka, sistemde yer alan tüm bankaların aktiflerinin % 50'sine sahiptirler, yani sistem üzerinde baskındırlar. Özel ticari bankaların çoğunluğu, mali olmayan kuruluşlar ile yakm ilişki içerisindedirler. Holdingler bu bankaların yönetimi üzerinde egemendirler, yani bu bankaların sermayelerinin büyük bir kısmına sahiptirler. Bunların yanında bankacılık sistemi, İslam Bankacılığı yaptığı iddiasında bulunan Özel Finans Kuruluşlarından, Kamu Bankalarına ve Yabancı Bankalara değin uzanan geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Kamu Bankaları, sistem içinde önemli bir kaynağı elinde bulundurmaktadır yılı itibarı ile sistemde altı kamu bankası faaliyet göstermekte olup, bunlardan T.C. Ziraat Bankası, bankacılık sektöründeki toplam aktiflerin %18'ine sahiptir. Diğer yandan kamu bankaları, bankacılık sektöründe toplanan mevduatların % 50'sine, verilen kredilerin % 42'sine sahip bulunmaktadır. Kamu bankalannda, nisbi olarak bir uzmanlaşma vardır. Nitekim T.C. Ziraat Bankasının, tarım sektörüne verilen krediler içindeki payı %71, Emlak Bankasının konut sektörüne verilen krediler içindeki payı %64, Halk Bankasının küçük ölçekli sanayi işletmelerine verilen krediler içindeki yapı %51 düzeyindedir. Kamu bankalarının bilançoları, 1980'lerin ikinci yarısından itibaren büyük ölçüde politik tercihlerden dolayı hızlı bir değişime uğradı. Değişime kaynaklık eden, Hazinenin uyguladığı borçlanma politikasıdır.(l) Özellikle 1990 yılı sonrasında bankaların elinde büyük miktarda devlet (Hazine) kağıdı birikimi oldu. Başlıca özel bankalar, sanayi sektöründe yer alan holdingler ile doğrudan bağlantı içindedirler. Bu durum özellikle kredi hacminin azaldığı 1970'1i yıllarda yoğunlaşarak 1980'lere ulaştı, 1983 yılında çıkartılan 3182 sayılı Bankalar Kanunuyla bankaların iştiraklerine verecekleri kredilerde ciddi sınırlama getirmesine karşın, holdingler farklı küçük bankalar kurarak bu sınırlamayı aştılar. Nitekim, &Ygün önde gelen holdinglerin hepsi, en azından bir bankaya sahiptirler.. Türkiye'de yirmiye yakın yabancı banka olmasına karşın, bunların toplam sistemdeki payı 1992 yılı itibariyle % 3.6'dır. Bu bankaların sayılarının fazla olmasına karşın paylarının küçük olmasının ana nedeni daha çok taptancı bankacılık faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmalarından kaynaklanmaktadır. Yani bu bankalar, işlem miktarı düşük, işlem hacmi büyük bankacılık hizmetleri yapmaktadırlar.

3 Ekonomik Yaklaşım 43 Bugün, Türk Bankacılık Sisteminin, içinde bulunduğu bunalım birden bire ortaya çıkmamıştır. Bunalım 1980'de başlayıp 1990'da daha da ağırlaşan kamu borçlanması ile bankaların dar ufuklu kredi yönetimlerinin bir sonucudur yılında T.C. Merkez Bankası, ilan ettiği para programı ile bütçe açığının finanse edilmesi için kaynaklarını kullandıramayacağını ve o yıl için hedeflediği makro değişkenierin düzeyini kamuoyuna ilan etti. Yani açıkça, T.C. Merkez Bankası Hazine ile yapmış olduğu anlaşnıaya dayanarak, kamu açığının kapatılmasında fınansör olmamayı hedeflemiştir. Hükümet de bu programa uymayı taahhüt etmiştir. Ancak kamu harcamaları kısılmadığı için bütçe açığı büyüyerek devam etmiştir. Dolayısıyla hükümet, programa uyma zorunluluğundan dolayı yeni finans kaynakları araştırmaya başlamıştır. Bunun için bulunan kaynak, döviz kurlan ile yurtiçi faiz oranları arasındaki farkı, yani kur makasını kullanarak, yurtiçi ve yurtdışından döviz cinsinden borçlanan ve bunu TL'ye çevirerek farklı kesimlere kredi kullandıran bankalar olmuştur. Bankacılık sistemi, kur makasından kaynaklanan bu ucuz fonlan, yüksek faizden hükümete kullandırmakta hiçbir sakınca görmemişierdi Fakat 1993'ün ikinci yarısından itibaren makasın kapanmaya başlaması, 94'ün başında ise hemen hemen tümüyle kapanması, sistemi başta küçük bankalar olmak üzere ciddi kaynak sıkıntısına sokmuştur5 3 ) Bu çalışmada, mali krizden büyük bankalara göre daha çabuk etkilenen ve bundan dolayı sistemden çekilme olasılıklan daha yüksek olan bankalar incelenmektedir. Hiç şüphesiz sistem içerisinde yer alan bankaların ölçeklerine göre ayırımda, birçok kıstas kullanılarak bir farklılaştırma yapmak mümkündür. Burada bir kıstas olarak sistemin aktif toplamı içinde %1 ve altında aktife sahip olan bankaları küçük bankalar olarak tanımladık. Böyle bir tanımlamanın nedeni, diğer işletmelerde olduğu gibi bankalar için de, iş hacminin göstergesinin, aktif toplamı olmasıdır. Bazı çalışmalarda, bankanın şube sayısı, personel sayısı gibi çeşitli değişkenler kullanılmasına karşın, bunlar bir bankanın büyüklüğünü göstermemektedir. Nitekim, bir iki şube ve çok küçük sayıda çalışana sahip {özellikle yabancı bankalar) han kaların aktif toplamı ciddi bir büyüklük gösterebilmektedir5 4 > lll~ 'füxk Bankacılık Sektörü İçinde Küçilk BanllalP.rın Durumu 'rürk bankacılık sisteminde faiz oranları ister güdünılü, isterse ser-

4 44 Ö. Farulı> ÇOLAll Cevdet. SAA'l 1 Çİ best olarak helirlensin, büyük hankalann ağ ırhğ1 hep hissedilmiştir. Bu oluşumun nedeni de daha önce kısaca belirttiğimiz üzere dokuz bankanın hemen hemen sistemin% 50'sini kontrol etmesidir. Kesinleşmiş 1992 yılı verilerine göre, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank toplam kredilerin % 42'sine, toplam mevduatın % 46'sına, bankacılık sisteminin toplam aktiflerinin % 39'una ve sektör toplam karının % 55'ine sahiptirler. Bu yapılanma içinde Türk Bankacılık Sisteminin oligopolist bir yapı gösterdiği, diğer bankaların ancak lider bankaların takipçisi durumunda oldukları söylenebilir. Bu bankaların dışında kalanların sistem için belirtilen zımni (ımplicit) anlaşmaların dışına çıkanlar (1984'deki centilmenlik anlaşmaları) genel olarak, sistemden çekilmek durumıında kalmışlardır. Böyle bir gelişmenin ortaya çıkmasının nedeni, sistemin kabulleri dışında rekabetçi davranışların ciddi maliyet artışları yaratmasıdır diyebiliriz. Ele aldığımız 14 küçük banka büyük ölçüde sistemin genel kabulleri dışında rekabet araçları yaratmaya çalışarak,sistem içindeki paylarını artırmayı amaçlamışlardır. Bunun için de risk üstlenici (risk loving) durumuna düşmek zorunda kalmışlardır. Bizim buradaki amacımız, ele alınan küçük bankaların yılmda mali sistemde suni olarak yaratılan ranuardan pay alma savaşımlarının neticesinde hangi durumda olduklarını belirlemektir. Bunun için de mali analiz tekniklerinden birisi olan "Oran Analiz"ini kullanacağız. Şimdi, kullanacağımız oranları (ratios) kısaca belirleyelim. 1 ı 1 [ s f KARLILIK ORANLARI Karlılık, uzun dönemde bankaların verimliliğini belirlemede temel ölçüttür. Yani bankaların faaliyetleri ile ne kadar getiri elde ettiklerinin göstergesidir. Karlılığın belirlenmesinde aktiflerin ve hisse senetlerinin getirilerine bakılması genel kabul görmüştür. Net Gelir/Toplam Aktifler Oranı {ROA), bankanın faiz gelirleri ile faiz dışı gelirlerinin toplamı olarak aldığımız net gelirin, bankanın aktif toplamına bölümü ile ROA katsayısı elde edilir (Genel olarak bu oranın % 1.00 olması gerekir). Ancak Türkiye'de bu oran bankaların yüksek getiri ile çalışması nedeni ile daha yüksek olmaktadır. Bu oran bir anlamda, mali kurumların kaynak kullanımının etkinliğinin bir göstergesidir. Yani, aktiflerin etkinliğinin bir ölçüsüdür.

5 Ekonomik Yaklaşım 45 Net Gelir/Öz Sermaye Oranı (ROE); hisse sahipleri için bir gelir ölçütü olarak algılanabilir. Bu oranın artışı, finansal kaldıraç oranı büyümesi ile paralellik gösterir. Orandaki düşüş, bankanın karlılık oranında bir düşüş olarak gösterilmektedir. ETKİNLİK ORANLARI Etkinliğe ilişkin olarak kullanılan oranlar, daha çok bankaların yönetim mekanizmasının ve yönetim sonrası gerçekleşen değerlerin, bankanın verimliliği üzerindeki etkisini gösterıneyi amaçlamaktadır. Kısaca hankalann verimli çalışıp çalışmarlığını göstermektedir. Bu amaca uygun temel oranları şöyle sıralamak mümkündür : Toplam Faaliyet GiderleriJToplam Aktifler, bankanın faiz giderleri ile faiz dışı giderlei-i toplamı olan toplam faaliyet giderlerinin bilanço toplamına oranı, ele alınan bankanın, maliyetlerine göre gerekli aktif toplamına ulaşma düzeyini gösterir. Bu oranın yıl itibari ile tutarlılık göstermesi, bankanın etkinliğinin de göstergesidir. Faiz Dışı Harcamalarffoplam Aktif Oranı, bankanın faaliyet giderlerinin bir göstergesidir. Bu oranın düzeyi, içsel ve dışsal maliyet artışları nedeni ile her an değişebilir. Toplam Faiz Gelirleri/Toplam Aktifler Oranı, banka yönetiminin yeteneğinin bir göstergesidir. Yüksek performans ile çalışan bankalarda bu oran yüksektir. Toplam Faiz GiderlerifToplam Aktifler Oranı, bankanın kaynak kullanım maliyetini gösterir. Banka yönetiminin hedefi, bu oranı düşük düzeyde tutmaktır. Bunun için banka yönetimi, dışsal koşullardaki değişmelere karşı, bankanın kaynaklarında gerekli esnekliği sağlayıcı yeni hedefleri belirlemelidir. Mevduat İçin Ödenen Faizlertroplam Harcamlar Oranı, bankanın spesifik olarak kaynak maliyetini belirler. Bu oran, doğal olarak kalkınma ve yatırım bankaları üzerine uygulanamaz. Ancak mevduat bankalarında, yabancı kaynakların büyük bölümünü topladıklan mevduat oluşturduğundan, bu oranın düzeyinin kontrolü bankanın kazançlarının korunması açısından önemlidir. RİSI{ POZiSYONU ORANLARI Risk yönetimi, tüm işletmeler için önemli bir iştir. Ancak bu han-

6 46 kalar için aynca özel bir öneme haizdir. Çünkü bankacılık seldöründe ortaya çıkabilecek olan bir risk, sadece o sektörü (bankayı) değil, ekonomik sistemin tamamını peşinde sürükleyebilmektedir. Bankaların risk katsayılarını azaltınanın bir başka deyişle riskten kurtulmanın yolu, bankanın özkaynakyapısının güçlü olmasına bağlıdır. Özkaynak yapısı güçsüz bir banka, risk oranı yüksek olarak çalıştığında, olası bir mali krizden etkileurnesi daha çabuk ve derin olmaktadır. Bundan dolayı da bu oranların yeterliliği, tasarruf sahiplerinin, bankanın iflası ve faaliyetlerinin durdurulması durumunda, mevduatlannın korunmasının mümkün olup olmadığının da bir ölçütüdür.( 5 ) Özkaynaklar/Toplam Krediler Oranı, bankanın güvenilirlik oranı olarak da ele alınabilir. Örneğin bu oran % 20 ise, banka özkaynaklarının beş katı kadar kredi vermiş demektir. Bu oranın büyüklüğü tasarruf sahipleri için olumlu olmasına karşın oranın küçüklüğü banka hissedarları açısından tercih nedenidir. Yabancı Para Cinsinden Açık Pozisyon Oranı, döviz tevdiat he. sabı ile yurtdışından alınan kredilerin, toplam krediler ve toplam mevduata bölünmesi ile elde edilir. Bu oranın büyümesi, bankanın yabancı para cinsinden borcunun büyüdüğünü gösterir. Bankaların, döviz cinsinden işlemlerindeki tutarlılıkların ortadan kalkması, bilançosunda ciddi bir kötüleşmeye neden olur. Bu oranın% 25 dolayında olması, gelişmekte olan ülkeler için tercih edilebilir bir orandır. Zira bu ülkelerde dış dengenin kurulmaması ya da varolan dengenin çok çabuk bozulmasına neden olabilecek istikrarsızlıkların etkileme derecesinin yüksek olması, hankalann bu oranın düzeyi konusunda dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Yabancı Kaynak Risk Oranı, yurtdışından alınan krediler ile döviz cinsinden mevduat toplamlarının, toplam aktife bölümü ile elde edilir. Bu oran, bilançoda yabancı para cinsinden kaynakların düzeyini gösterir. Bir önceki oran için söylediğimiz gibi, bu oranın da büyümesi, bankanın riskini artırır. "Mali kurumların mevduat veya mevduat dışı fonlara borçlanması bunların maliyetine bağlıdır." zaman Ancak, mali kurumların bu aktifler arasındaki tercihi, aynı da büyüyen bir riski de beraberinde getirebilir.(g) Yukarıdaki rasyoları kullanarak belirlemiş olduğumuz bankaların bilanço verilerine uygulamaya öncelikle ROA ve ROE oranlarından başlayabiliriz. Buna göre ROA için elde ettiğimiz değerler oldukça

7 EkonomikYaklaşım 47 istikrarlıdır. Sadece iki bankanın ROA katsayısı negatifdir. Diğer yandan Marmara Bank, diğer bankalardan daha yüksek bir katsayıya sahiptir. Bunun nedeni ise, bu bankanın 1992 yılında önemli bir yabancı kaynak (yurtdışı kredi) elde etmesinin sağladığı kar artışı ile aynı yıl özsermayesini yükseltmesi nedeni ile belirsiz bir kaynağa sahip olmasıdır. Ancak genel olarak ele aldığımız bankaların ROA ve ROE katsayılannın yüksek olması, yıllan arasında hankalann yurtdışından, kur makasından yararlanarak ucuz kaynak sağlamaları ve bunu yurt içinde yüksek bir getiri ile TL cinsinden ülke içinde kullandırılabilmeleridir. Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre, Faaliyet Harcamaları/ Toplam Aktif Oranı istikrarlı olmasına karşın, oldukça yüksek düzeydedir. Bu oran yılları arasında 14 küçük bankanın ortalaması olarak, % iken,. benzer bankalar için ABD'de% düzeyindedir. Türkiye' de bu oranın büyük olmasının başlıca iki nedeni vardır: Fazla personel ile çalışmak ve çalışan personelin verimsizliği. Hiç şüphesiz bu iki neden, gerçekte tüm mali kesimin (özellikle kamu bankalarının) ana problemlerinden birisidir. Toplam Faiz Gelirleri/I'oplam Aktifler Oranı; Türkiye mali kesiminde daima büyük olmuştur ve hiç bir zaman alt bir düzeyde seyretmemiştir. Buna bağlı olarak bankaların yılları arasındaki faiz ödemelerine baktığımızda, bu oranın nisbi olarak düşük olduğunu görebiliriz. Bu gerçekleşme daha önce de belirttiğimiz üzere bankaların yabancı para cinsinden düşük maliyetli kaynak bulmaları ile paçal maliyet içinde faiz giderlerinin payını da düşürmüştür. Özkaynaklarfroplam kredi oranının 1992 yılında nisbi olarak düşmesi, yurtiçi kaynak maliyetinin yüksek olmasına dolayısıyla özkaynak maliyetinin de doğal olarak yükselmesine neden olmuştur. Bu oluşumdan dolayı da bankalar Özkaynak artışı yerine daha çok yurtdışı kaynaklı kredi kullanımına gittiler. Ancak bazı bankaların yeni kuruluşlarının ardından şube sayısını artırmaları nedeni ile zorunlu olarak sennaye artışına gitmeleri ortalamayı yükseltmiştir. Bankaların döviz cinsinden kullandıklan kredilere ilişkin uyguladığımız her iki oran da oldukça yüksek değerler taşımaktadır. Bu ise sistemin ciddi ölçüde döviz cinsinden açık pozisyon ile karşı karşıya kalınasının bir göstergesidir. Bu göstergelerin daha kötüleşmesiniu ele aldığımız küçük bankaları likidite darboğazına sokması her an mümkündür diyebiliriz.

8 48 Ö. Farult ÇOLAK~Cevdet SAA1'Çİ SONUÇ 1989 yılında başlayıp, 1990 programı ile daha da etkinlik kazanan aşırı değerlenmiş kur politikası, Türkiye'de mali sistemdeki bunalımın hazırlayıcısı olmuştur. TCMB'nın uyguladığı bu politika mali sistem içinde yer alan bankalara da düşük maliyetli döviz cinsinden yabancı kaynak elde etmeleri olanağını sağlamıştır. Kaynak maliyetinin düşüklüğü nedeni ile bankalar, uygulanan para politikasından oldukça memnundurlar. Nitekim arasında bankalar oldukça yüksek oranlı karlar ile çalıştılar. Bankaların döviz cinsinden elde ettikleri kaynakların geri ödeme döneminin geldiği 1993 yılı sonunda, kur makasının da kapanması (ya da Hazine ve TCMB'nin artık bu sektöre rant yaratma gücü kalmadığından, ki kapanan makasın nedeni budur) ile mali kesim, açık pozisyonlannın yarattığı baskı ile karşı karşıya kalmıştır. Açık pozisyonların bu baskısının yüksek olduğu bankalar ise, özellikle yeterli özsermayeye sahip olmayan küçük bankalar oldu. Küçük bankaların açık pozisyonlarını kapatma telaşları, döviz kurlarını yukarı doğru çekerken, bu aynı zamanda var olan likidite darlığını daha da artırdı. Bir anlamda bankalar tam bir çıkınaza girdiler. Mali kesimin içinde bulunduğu bu krizden çıkmak elbette mümkün olacaktır. Buna benzer krizler (Arjantin bu konuda Türkiye'ye benzerliği bulunan bir ülkedir.) farklı ülkelerde de ortaya çıkmıştır. Kriz atlatılmıştır, ancak bedeli ağır olmuştur. Bizde de böyle olacak gibidir.

9 Ekonomik Yaklaşım 49 KARLILIK oranlari ROA: NET GELtRfrOPLAM AKT1FLER Marmara Bankası ı 0.00% 0.00% 0.34% 22.82% Turk Boston Bank % 0.00% 6.07% 8.79% T. Ekonomi Bankası % 4.30% 4.90% 5.22% T. Dış Ticaret % 3.66% 4.86% 4.83% Adabank % 15.04% 11.33% 4.79% % 8.71% 5.65% 4.06% Fınansbank Egebank % 0.74% 3.33% 3.86% Koc American % 2.62% 4.92% 2.87% T. Imar Bankası % 1.83% 2.68% 2.87% Tekstil Bankası % 2.77% 1.53% 1.27% TYT Bank ll 3.48% 1.35% 2.36% 1.26% T. İthalat & İhracat B % 0.78% 2.33% 0.97% İktisat Bankası % 1.82% 3.37% -1.09% Tariş Bank ORTALAMA KARLILIK oranlari % 4.77% 1.52% -1.76% 2.74% 3.72% 3.94% 4.34% ROE: NET GELİR/ÖZKAYNAKLAR Marmara Bankas\ ı 0.00% 0.00% 4.17% % Finans Bank % % 91.16% 89.12% T. Dış Ticaret % 41.04% 41.54% 65.78% Ege Bank % 4.98% 37.70% 53.81% Türk Boston Bank % 0.00% 72.74% 50.51% T. Ekonomi Bankası % 36.96% 55.18% 49.41% T. İmar Bankası % 29.06% 58.04% 32.69% Koç American % 39.97% 54.75% 29.98%. Adabank % 63.79% 35.08% 21.36% T. İthalat & İhracat B % 5.53% 18.76% 18.98% Tekstil Bankası TYT Bank ll 64.69% 25.27% 26.03% 17.25% % 7.40% 21.30% 10.37% İktisat Bankası % 17.38% 48.71% % Tariş Bank ORTALAl\fA % 37.91% 34.84% % 30.13% 32.19% 42.86% 50.19%

10 50 Ö. Faruk ÇOL.AJ{~Cevdet SJ.J,.ırçt ETK1NIJK. ORANLARI TOPLAM F.A.:U.IYET GlDERl.E.RİffOPLAM.AKfİli'I..E:R Milli Aydın Bankası ı 33.85% 41.19% 42.01% 50.85% Adabank % 43.77% 53.44% 43.12% T. Imar Bankası % 31.07% 37.75% 42.92% Türk Boston Bank % 5.22% 23.12% 39.19% T. Ithalat & Ihracat B % 34.72% 62.83% 36.57% Marmara Bankası % 33.62% Egebank % 25.55% 29.81% 28.81% Finansbank % 28.35% 33.70% 27.56% İktisat Bankası % 29.27% 29.66% 27.51% Koç American % 20.20% 21.31% 25.87% T. Ekonomi Bankası ll 18.92% 19.15% 20.81% 24.02% T. Turizm Y. & Dış T. B % 28.95% 33.33% 22.85% T. Dış Ticaret % 21.92% 27.91% 22.24% Tekstil Bankası % 21.68% 25.52% 20.97% ORTALAMA 25.81% 27.00% 34.29% 31.86% ETKlNLtK ORANLARI FAİZ DIŞI GtDERLEWI'OPLAM AKTİFLER T. İthalat & Ihracat B. ı 8.13% 23.36% 46.36% 30.61% Adabank % 16.39% 23.93% 28.05% Türk Boston Bank % 3.58% 12.98% 26.91% Tariş Bank % 15.89% 16.37% 25.15% T. Imar Bankası % 11.42% 24.61% 24.56% Fınansbank % 18.33% 27.02% 23.64% Koç American % 8.40% 14.59% 21.55% Marmara Bankası % 0.00% 25.45% 21.05% Iktisat Bankası % 19.92% 20.45% 21.00% Eğebank % 11.25% 15.57% 16.61% Tekstil Bankası ll 5.89% 12.81% 17.09% 14.91% T. Dış Ticaret % 8.33% 13.00% 12.66% T. Ekonomi Bankası % 9.78% 10.61% 11.48% TYT Bank % 16.28% 11.37% 7.62% ORTALAMA 13,56% 13.56% 19.96% 20.41% Sıp~lama 1992 rak~mları göz önüne alınarak yapılmıştır.

11 Ekonomik Yaklaşım 51 ETKlNLtK ORANLARI FAİZ GEL1RI..ER1I!I'OPLAM AKTİFLER Marmara Bankası ı 0.00% 0.00% 26.26% 41.56% Türk Boston Bank % 4.43% 22.04% 38.03% Adabank % 42.42% 43.95% 34.74% Tarişbank % 36.31% 29.49% 32.52% T. lmar Bankası % 31.89% 23.69% 29.35% Koç American % 19.80% 24.40% 26.75% Egebank % 15.87% 21.57% 22.90% T. Ekonomi Bankası % 15.09% 16.91% 21.49% T. Dış Ticaret % 20.23% 26.69% 20.63% T. Turizm Y. & Dış T. B % 15.16% 26.37% 18.62% Tekstil Bankası ll 13.60% 18.26% 18.59% 17.30% 1 Finansbank % 23.07% 18.69% 15.90%.. i Iktisat Bankası % 20.55% 21.82% 15.04% TYT Bank % 23.18% 23.73% 14.11% t ORTALAMA 15.39% 22.03% 24.58% 24.92% r J ETKlNLtK ORANLARI Tarişbank FAİZ GİDERLER!fOPLAM AKTİFLER ı 17.14% 25.30% 25.65% 25.70% T. lmar Bankası % 19.65% 13.14% 18.35% TYT Bank % 12.67% 21.96% 15.23% Adabank % 27.38% 29.50% 15.07% Marmara Bankası % 0.00% 13.43% 12.57% T. Ekonomi Bankası % 9.36% 10.20% 12.54% Türk Boston Bank % 1.64% 10.13% 12.28% Egebank B 15.50% 14.30% 14.24% 12.20% T. Dış Ticaret % 13.09% 14.91% 9.58% İktisat Bankası ı o 8.27% 9.34% 9.21% 6.50% Tekstil Bankası ll 9.19% 8.87% 8.44% 6.06% T. İthalat & İhracat B % 11.35% 16.47% 5.96% Koç American % 11.80% 6.73% 4.33% Finansbank % 10.02% 6.69% 3.92% ORTALAMA 12.25% 13.44% 14.33% 11.45% Sıralama 1992 rakamları göz önüne alınarak yapılmıştır.

12 52 Ö. Farult ÇOLAl[-Cevtlet SAA'f(:t T. GİDER KON'IUOL ORANLARI Iı'AİZ GİDERLERİ/J.'OI 1 LAM (ılfoeih.er TYT Bank ı 13.55% 9.43% 35.25% 48.36% Tarişbank % 53.27% 55.68% 45.21% T. İmar Bankası % 56.84% 31.22% 41.27% T. Ekonomi Bankası % 24.44% 27.10% 35.38% Egebank % 48.68% 41.87% 34.22% Adabank % 37.19% 32.22% 32.56% Marmara Bankası % 0.00% 15.96% 24.08% T. Dış Ticaret % 22.81% 22.36% 18.46% Türk Boston Bank % 4.77% 26.22% 15.31% T. İthalat & İhracat B % 10.25% 7.29% 13.07% Tekstil Bankası ll 30.73% 15.46% 16.08% 11.55% İktisat Bankası % 7.88% 14.01% 9.40% Finansbank % 9:;90% 10.64% 6.85% Koç American % 35.18% 16.47% 6.43% ORTALAMA 31.14% 25.85% 25.23% 24.44% RİSK ORANLARI ÖZKAYNAK!l'OPLAM lffiediler Adabank ı 57.61% 42.98% 76.90% 62.61% Türk Boston Bank % 34.91% T. Imar Bankası % 11.75% 15.27% 32.58% TYT Bank % 35.98% 20.69% 24.36% T. Ekonomi Bankası % 26.99% 20.29% 22.17% Marmara Bankası % 0.00% 24.09% 20.94% Koç American % 9.37% 17.07% 18.87% T. Ithalat & İhracat B % 99.19% 37.26% 15.71% Iktisat Bankası % 17.62% 13.57% 15.15% Tekstil Bankası % 25.48% 12.20% 13.70% Egebank ll 33.22% 36.76% 18.12% 12.44% Finansbank % 23.50% 17.08% 11.87% T. Dış Ticaret % 14.22% 20.85% 11.74% Tarişbank % 16.13% 9.41% 9.63% ORTALAMA 27.41% 30.00% 22.63% 21.91% Sıralama 1992 rakamlan göz önüne alınarak yapılmıştır.

13 EkonomikYaklaşım 53 RiSK ORANLARI DÖVİZ AÇIGI ORANI : DTH+ YURTDIŞI KAYNAKLI KREDiLERI TOPLAM MEVDUAT + TOPLAM KREDi ı 39.90% 61.31% 67.01% 83.28% İktisat Bankası T. İmar Bankası % 62.04% 86.14% 80.37% Adabank % 41.32% 57.36% 73.15% Koç American % 52.96% 85.30% 72.44% Marmara Bankası % 64.78% Türk Boston Bank % 15.00% 62.59% 59.76% T. Ekonomi Bankası % 62.63% 59.98% 58.96% T. İthalat & ihracat B % 56.79% 64.59% 57.96% Tekstil Bankası % 47.40% 53.75% 57.76% T. Dış Ticaret ı o 44.11% 52.95% 52.93% 52.58% Tarişbank ll 23.54% 28.97% 36.14% 51.42% Egebank % 33.22% 65.93% 51.01% TYT Bank % 57.98% 35.59% 49.48% Finansbank % 45.14% 43.49% 44.24% ORTALAMA 38.39% 47.52% 59.37% 61.23% YABANCI KAYNAK RISK ORANI: RiSK ORANLARI DTH+YABANCI KAYNAKli KREDiLERI TOPLAM AKTİFLER Prıvate Banks T. İmar Bankası ı 47.46% 49.39% 75.51% 67.01% İktisat Bankası % 40.77% 48.34% 62.72% T. İthalat & İhracat B % 28.28% 41.86% 49.18% Koç American % 40.99% 59.68% 48.18% Marmara Bankası % 0.00% 45.43% 47.93% Adabank % 21.00% 26.88% 46.36% Tekstil Bankası % 35.54% 34.39% 44.62% T. Ekonomi Bankası % 47.82% 45.80% 43.56% Tarişbank % 32.84% 29.31% 42.00% TYT Bank % 34.91% 26.62% 37.54% T. Dış Ticaret ll 32.03% 38.41% 36.82% 36.75% Finansbank % 28.51% 31.43% 35.57% Egebank % 24.00% 49.50% 82.09% Türk Boston Bank % 6.30% 38.60% 27.84% 24.84% 32.98% 42.15% 44.38% ORTALAMA Sıralama 1992 rakamları göz önüne almarak yapılmıştır. KAYNAK: Tüm oranlar, Türkiye Bankalar Birliğinin yayınladığı "Bankalanmız" adlı raporlardan ( Yıllan) yararlanılarak hesaplanmıştır.

14 54 Ö. li'arul~ ÇOLAUAJevdıet. SAATÇİ Notlar (1) A Öncü, D. Gökçe (1991), ("Macro-Politics of De- Regulation and Micro Politics of Banks" (Ed.by) Metin Heper. Strong State and Economic Interest Groups The Post-1980 Turkish Experience, New York: WDIG Pub. (2) Y. Akyüz (1991), Financial Liberalization In Developing Countries: A Neo Keynesian Approach, UNCTAD. s:l2-13 (3) Ö.F.Çolak (1994), "Merkez Bankası Bilançosu ve Para Politikası." Cumhuriyet Gazete si, 26 Şubat. (4) Ö. F.Çolak (1994), "Türkiye'de Merkez Bankası Para Politikası Uyguluyor mu?" Islam Ekonomisi ve Finans Piyasalan Konulu Serninere verilen tebliğ, Düzenleyen: Türk Cumhuriyetlerinde Demokrasiyi Geliştirme Vakfı, Ankara, Ocak, s:5-6 (5) P.S. Rose, J.W. Kolari ve D.R. Fraser (1993) Financial lnstitutions, NewYork: IR WIN Pub. s (6) a.g.e., s. 372

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014

FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 TÜRKİYE DE FAKTORİNG SEKTÖRÜ Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 2. FAKTORİNG SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ... 3 İş Modelleri ve Yönetim Stratejileri... 5 2013 Yılı

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 15/01 Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı Ocak 2015 Bengü ALP Cihan YALÇIN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2015 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi 55 OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Burcu KILINÇ SAVRUL Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

I. ORTA ANADOLU KONGRESİ

I. ORTA ANADOLU KONGRESİ I. ORTA ANADOLU KONGRESİ KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları Organize Eden Kurum Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 18 21 Ekim 2001 Nevşehir TÜRKİYE DE EKONOMİK

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt*

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* Erol BULUT** Z. Banş GÜL*** ABSTRACT Risk is a st at e, w hi ch is likely to emerge of los s or damage. It s management

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 10/02 Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı Mart 2010 Şeref SAYGILI Cengiz CİHAN Cihan YALÇIN Türknur HAMSİCİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2010

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı